Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy

2 Motto: Současnost nabízí spoustu možností rozvoje. Ale jen přirozené vedení na cestě za poznáním a přátelské prostředí podpoří růst jedičné a krásné osobnosti dítěte.

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola, Lelekovice, okres Brno - venkov Adresa: Lelekovice 102, IČ: Zřizovatel školy: Obec Lelekovice, právní forma : obec IČ: Ředitel školy: Hana Mikaušová, Mgr. Typ školy: úplná škola (1.stupeň), školní družina, školní jídelna - výdejna Telefon: Rozhodnutí o zařazení do sítě viz příloha č.1 Školní rok 2007/2008 Neúplné ZŠ Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Celkový počet žáků v 1. ročníku: 26 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 13,9 Školská rada zřízena dle & 167 zák. č.561/2004 Sb. d s počtem členů 6 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Obecná škola 12035/ ŠVP Pěšina 1. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet děti a žáci zaměstnanci 923 ŠJ výdejna Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané 0,5 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 55 fyz. 2 přepoč 1,75

4 Z činnosti školní družiny : Činnost družiny je propojena ve velké míře s prací žáků ve vyučování, práce probíhala podle nově vypracovaného ŠVP pro školní družinu, který úzce koresponduje se šk. vzděl. programem Pěšina. Aktivity směřují k vytváření zdravé osobnosti odolné vůči gativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině. Každodenní program obsahuje odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti, tématicky jsou rozdělené na podzimní, zimní, jarní a letní období. Družina maximálně využívá možnost trávit čas v přírodě a na hřišti, je kladen důraz na odpočik po vyučování a relaxaci dětí. Podílí se na přípravě celoškolních akcí popř. akcí pořádaných s rodiči drakiáda, masopustní průvod, školní slavnosti podzimní,vánoce ve škole, průvod Lucek, Velikonoce, pálení čarodějnic aj. V rámci činnosti šk. družiny pracuje počítačový kroužek, kroužky angličtiny (Pro jmenší, Konverzace), Sborový zpěv, Míčové hry, Kotúček-folklórně dramatický kroužek,šikula- vše pod odborným vedením našich pedagogů a vychovatelů. Po celý školní rok probíhal projekt Místo kde žijeme - cestování po jednotlivých světadílech včetně aktuálních besed. Ve spolupráci s Kotůčkem proběhlo autorské čtení spisovatele Zdeňka Vičara. Část II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 10 fyz./přepoč.9,1 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 6yz./přepoč 5,8 64% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 2 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 1 3 nad 50 let 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 6 Rodičovská dovolená 0 0

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy DVPP šk.rok 2007/2008 ZŠ Lelekovice Název akce Počet hodin Vzděl. Termín Absolvoval společnost Školní matrika 4 SAS Kopecká Férová škola 5 Liga lidských Mikaušová práv Školní zahrady 20 Lipka Mikaušová Vzdělávání NIDV Smětáková vychovatelek ŠD Hybešova Seminář Aj Vávrová Mimořádně 4 PPP, Brno, Mikaušová nadané děti Zachova Problém zvaný 14 Fakta s.r.o a Kišová šikana Poruchy 8 NIDV Jurák plynulosti řeči u žáků Studijní cesta 6 SSŠ Brno Kopecká na ZŠ, MŠ Hrajeme si s 4 ZŠ Dolní Koubková gymnastikou Dubňany Škola pro děti 4 ZŠ Dolní Koubková Dubňany Kašírování 8 SSŠ Brno Koubková Smaltovaný 3 SSŠ Brno Koubková šperk Evaluace a 12 CZESHA Mikaušová autoevaluace ZŠ Řízení školy 8 CZESHA Mikaušová v kontextu uplatnění ŠVP pro ZŠ Jak učit právní 4 M. Veselá Mikaušová vědění Kladno Využití fondů 4 UP Olomouc Mikaušová EU Studium pro ředitele škol a šk. zařízení 144 NIDV IX. 07-V.08 Mikaušová Čtvero ročních období - léto 4 Lipka Smětáková Ata

6 Čtvero ročních období - léto 4 Lipka Koubková 8. Romský asistent: (ANO/NE).. Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci šk. roku Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet omluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 0., průměr na jednoho žáka: 0 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 1 žák (2.ročník) vzděláván podle IVP pro mimořádně nadané žáky s dotací 1 přespočetné hodiny. 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2006/07 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přihlášených žáků 3/ 25% Přijatých žáků 2/ 165%

7 6. Počet absolventů ZŠ 5.ročník 2 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: V tomto školním roce žádná inspekce proběhla. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 33 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/

8 Část VI. Další údaje o škole Od tohoto školního roku učíme v 1. ročnících podle nově vypracovaného školního vzdělávacího programu Pěšina. Jak již název naznačuje, ní to uzavřený vzdělávací program, vymezuje se pouze na 1. stupeň ZŠ, ale svým pojetím vytváří předpoklady, aby cesta vzdělávání našich žáků mohla mít co možná jdelší trvání a byla stále rozvíjejícím prvkem osobnosti dítěte. Škola by měla být v našem pojetí místem přátelského setkávání a vstřícné atmosféry. Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem vede žáky k aktivnímu přístupu a k rozvíjení daných klíčových kompetencí, které jsou v dšní době a v současné společnosti pro člověka zbytné. PĚŠINA z důvěrně známých míst tě bezpečně povede do širého světa poznání V ostatních ročnících probíhá vyučování stále podle programu Obecná škola. Nabízíme široký výběr mimoškolních aktivit pro děti, pestrost pořádaných akcí v rámci výuky, zaměření na pěstování dobrých mezilidských vztahů a sociálních vazeb mezi svými vrstevníky, vnímání životního prostředí jako oddělitelnou součást našeho života, rodinná atmosféra ve škole, pozitivní myšlení dětí i dospělých to vše by mělo zaručovat zájem žáků o výuku v celé škole a tyto děti chránit před gativními vlivy častých sociálně patologických jevů naší společnosti. Snažíme se zapojit žáky i rodiče, popř. ostatní občany tak, aby škola byla jen zviditelněna, ale také přispěla ke zkvalitnění veřejného života v obci. V tomto se školou dobře spolupracuje Klub rodičů při ZŠ Lelekovice a Školská rada ZŠ Lelekovice. Škola je přihlášena do regionální sítě Ekopedagogického klubu TILIA, čímž máme zajištěný přísun studijních a pracovních materiálů pro enviromentální výchovu našich žáků Nejen že se toto téma objevuje v jednotlivých vyučovacích předmětech, ale probíhala také praktická spolupráce školy s rodinou-třídění odpadu v domácnostech po celý šk. rok, děti ve škole shromažďují hliníkové fólie a hliník, starý papír, přinášejí vybité baterie jako bezpečný odpad, který ukládají do speciáního kontejru umístěného na školní chodbě. Při exkurzích do místního EKO dvora se dozvídají další podrobnosti o recyklaci, spolupracujeme s místním zahradnictvím ADAM. Den Země proběhl ve znamení úklidu naší obce, čištění studák a budování cyklostezky kolem Podávky směrem na Vranov. Vytváření vztahu k přírodě a její poznávání realizujeme po celý rok, boť vesnické prostředí to velmi dobře umožňuje. Završením celého projektu je pobyt dětí na škole v přírodě, kde dochází k integraci všech složek enviromentální výchovy a vzdělávání. V letošním roce se konala letní ŠVP v rekreačním středisku v Trhové Kamenici. Opět jsme dětem nabídli zimní školu v přírodě. Její náplní je také pětidenní kurz sjezdového lyžování pod vedením odborných instruktorů v Jeseníkách. Této akce se zúčastnily zvláště starší děti a sklidila velký úspěch. Jsme členy Asociace školních sportovních klubů ČR, zaměřujeme se hlavně na atletiku a míčové hry. Děti jsou připravovány v pohybových a míčových hrách a v hodinách tělesné výchovy. Spolupracujeme i s oddílem házené při ZŠ Herčíkova, pravidelně soutěžíme v lize školní házené. Využíváme také možností vzdělávacího programu Obecná škola a pravidelným zařazováním relaxační tělesné výchovy. Výsledky hovoří samy za sebe, děti se v závodech pravidelně umísťují na předních místech.

9 Námi pořádaná sportovní akce je speciální triatlon TRILEK. Účastnilo se 6 škol.tento závod probíhá pod patronací starosty obce p. Diviše. Vychováváme také reprezentanty, kteří se pravidelně a úspěšně zúčastňují přeborů republiky v Sokolské všestrannosti gymnastika, atletika, plavání, šplh (Matěj Přikryl - 5.místo, Lukáš Pospíšil, Jakub Wolf, Veronika Vávrová, Vít Voráč). Škola má velmi dobře vybavenou počítačovou učebnu, práce s PC a na intertu je běžně řazena do výuky. Pevné připojení a zasíťování garantuje bezproblémové používání. Podrobnosti a vybavenost viz. ICT plan Přestože patříme do oblasti městského regionu, máme výbornou spolupráci s Městskou polcií Brno, jsme zváni na většinu jejich akcí pro děti, zaměřených na dopravní výchovu. Děti si natrénovaly správné ježdění na kolech a dodržování dopravních předpisů pod dohledem policistů na dopravním hřišti v Řečkovicích, účastníme se výuky pořádané policií. Absolvovali jsme celoměstskou dopravní soutěž Empík cyklista,v krajském branném závodě Empiáda jsme obsadili 3.místo. Na podzim jsme všichni společně pouštěli draky, s rodiči jsme pořádali celoškolní podzimní slavnost, pátá třída byla na exkurzi po brněnských památkách,. 4.a 5. třída. reprezentovala na Vranovské Empiádě (branný závod),tito žáci měli také výuku na dopravním hřišti (Městská policie Brno), pořádali jsme náš tradiční závod TRILEK, závodili jsme v běhu na Želešické růži,, 3.ročník. absolvoval exkurzi Brněnské pověsti,1. a 2.tř. navštívili platárium a v divadle viděli Prince Bajaju. Menší děti uspořádaly s rodiči Písmenkovou slavnost, celá škola shlédla vých. koncert p. Janákové Kdo to ví, odpoví, výukový program zrakově postižených Slepíši, v lelekovském kostele jsme vyslechli výuku a koncert O píšťalových varhanách, program Gotika nás zavedl do středověku. V zimě opět připravili rodiče Čertovskou stezku, páťáci dělali Mikuláše s nadílkou v mateřské škole v České. Mladší žáci byli v divadle Polárka na Vánoční hře, 1. tř. byla na výuk. programu DDM Řečkovice Vánoce.Gajdoši zahráli pro všechny, naše děti vystoupily na Vánočním koncertu ZuŠ v České. Projektem Vánoce ve škole jsme všichni společně oslavili tyto svátky, děti s rodiči a učiteli připravily koledování, různé dílny a vánoční hru. Kroužek sborového zpěvu zde uspořádal vánoční koncert. Druháci vyhráli svým multimediálním projektem celostátní soutěž Česko vypráví Ježíškovi, pro odměny se vypravili s p. učitelkou Kopeckou do Prahy. Začal plavecký výcvik pro 2.-4.třídu. V lednu proběhla zimní škola v přírodě, 5. třída viděla divadelní zpracování Kytice. Chystali jsme výzdobu sokolovny na obecní ples, děti malovaly velké obrazy na téma Zimní královna, nacvičovala se tační vystoupení a trumpetová sóla na zahájení plesu. Děti opět chodily po Tříkrálových sbírkách se sestrou Grácií, která vyučuje náboženství. Žáci plnili úkoly z prac. listů projektu Zdravé zuby, besedovali jsme s paní kronikářkou. Na jaře proběhla matematická soutěž Klokák a Cvrček, celostátní srovnávací testy Kalibro vypracovali starší žáci. Kouzelník nás všechny okouzlil svým představením,mladší žáci se účastnili výuk. programu DDM Řečkovice Velikonoce, o Velikonocích zazpívali opět Gajdoši.proběhla výuka první pomoci-ččk,, pracovalo se na školní zahradě a úpravě altánu(s rodiči), proběhl pracovní Den země. Pátá třída navštívila a také si důkladně prohlédla školu na Horáckém náměstí, a ZŠ Herčíkovu. Zdravotnické soutěže Hlídky mladých zdravotníků se naše děti také zúčastnily a poctivě se na ni připravovaly. Poslechli jsme si výchovný koncert hudební školy Clara. Poslední měsíc tohoto školního roku proběhl ve znamení školy v přírodě v rekreačním středisku

10 Trhová Kamenice. Byla zaměřena na cyklistiku a turistiku, jsou zde začleněna témata činnosti žáků při mimořádných událostech. Průběžně jsme absolvovali turnaje v házené a ve vybíjené. Pátá třída pokračovala v práci na projektu Pěšina kolem Ponávky ( směr Vranov). Školní družina se v průběhu roku účastnila soutěže Medové dny a zvítězili. Při některých těchto školních akcích nám pomáhá Klub rodičů při ZŠ Lelekovice, financuje vybrané nadstandardní mater. vybavení školy, vstupné na výukové programy, akce související se školou v přírodě. Závěr roku byl ve znamení akce Rodiče dětem, děti rodičům. Tentokrát jprve děti předvedly na školní zahradě svoje vystoupení a na oplátku zde zase rodiče zahráli vlastní pohádku. Nechybělo výborné občerstvení, které všichni společně přichystali. Akce měla ohromný úspěch. Na škole je detašované pracoviště ZuŠ Kuřim, vyučuje se zde obor klavír, flétna, trubka, kytara a tační některé kroužky pořádá také DDM Řečkovice Miralogie, Pro dospělé poskytuje prostory pro cvičení žen, aerobic, sborový zpěv, angličtinu. Kroužky při školní družině šk.r. 2007/2008: Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Míčové hry 2 50 Pohybové hry 1 13 Sborový zpěv 2 27 Angličtina pro jmenší 2 20 Angličtina 2 20 Počítačový kroužek 2 18 Dívčí klub 1 8 Kotúček 1 12 Šikula 1 13 Náboženství pov předmět 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Část VII. Poradenské služby v základní škole a) počty fyzický počet kvalifikace, dosažené vzdělání specializace výchovný poradce 0 školní metodik prevence 1 učitelka VŠ školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 (třídní)* úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání

11 b) věková struktura výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci 1 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 3. 1 Zdravotní oslabení 0 0 celkem 1 3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole: návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření záškoláctví šikana gambling kriminalita rasismus jiné ano věk celkem případů 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 0 Zdravotní oslabení 0 celkem Část VIII. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Viz. příloha

12 Část X. Zhodnocení a závěr Naše škola se snaží nabídnou dětem nadstandardní program jen v oblasti jazyků, tělesné a ekologické výchovy, ale většina pedagogického sboru je nakloněna hledání nových postupů a metod, které kreativně uplatňuje ve výuce. Chceme zodpovědně realizovat nový školní vzdělávací program, aby bylo možno ještě lépe využít našich specifických možností a vychovávat děti všestranně založené s výbornými předpoklady pro další studium, popřípadě dobrým uplatněním v praxi. Někteří učitelé musí doplnit dálkovým studiem svoji odbornou způsobilost, to se snažíme dočasně kompenzovat účastí na odborných seminářích a kurzech. Děkujeme obecnímu úřadu, zastupitelstvu obce a školské radě za dosavadní velmi dobrou spoluprácí a vstřícnost při řešení úkolů spojených s výukou a výchovou našich dětí. Lelekovice Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Školská rada schválila d

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více