Minimální preventivní program školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školní rok 2010 2011"

Transkript

1 Minimální preventivní program školní rok Název programu : JÁ A LIDÉ KOLEM MNE Základní škola Jirkov Budovatelů 1563 Jirkov okr.chomutov Ředitel školy : Mgr. Miloš Rousek Telefony: kancelář ( spojuje vše ) ředitel + fax

2 Cíl a zaměření programu Cílem našeho programu je pokračování ve vytváření přátelské a bezpečné školy. Program je zaměřen na vytváření atmosféry klidu, pohody a bezpečí, na vytváření funkčních mezilidských vztahů. Záměrem programu je pěstování úcty k vlastní osobnosti a k vytváření funkčních mezilidských vztahů. Stanoveným prioritním úkolem je odstraňovat formy záškoláctví a vypracovat ve spolupráci s rodiči program, který by napomohl odstraňovat vysoké procento neúspěšných ţáků. Z našeho pohledu pedagogů je důleţité poskytovat ţákům přiměřeně k jejich věku informace o rizikových projevech v chování ţáků. Více se zaměřovat na předcházení rozvoje rizik, které směřují k agresivitě, šikaně, násilí, vandalismu, závislostnímu chování, sexuálnímu rizikovému chování, rizikovému chování v dopravě a při vykonávání rizikových sportovních aktivit. Konkrétní cíle pro školní rok 2010/11 Formovat zdravý dětský kolektiv prostřednictvím pravidelných třídnických schůzek a aktivním zapojováním ţáků do dění na škole. Sniţovat absenci jednotným postupem třídních učitelů podle pokynů MŠMT. V rámci výuky předmětů výchovy ke zdraví a výchovy k občanství je naučit ţáky řešit konflikty nenásilnou formou, posilovat jejich právní vědomí,umět se prosazovat v kolektivu, být ohleduplný a tolerantní, naučit se naslouchat druhým, vědět kde hledat pomoc. Nadále vytvářet širokou nabídku zájmové činnosti pro smysluplné trávení volného času a tak podporovat zdravý ţivotní styl ţáků. Motivovat rodiče ke spolupráci při realizaci programu na třídních schůzkách, zlepšit jejich informovanost pomocí internetových stránek školy. Realizace programu: Program je zpracován do tematických okruhů a bude probíhat od září do června. Kaţdý tematický okruh je zaměřen na určitou oblast rizikového chování, témata jsou společná pro 1. a 2. stupeň školy. Plán je zpracován jako pokračující na základě zhodnocení klimatu školy na konci školního roku

3 Charakteristika školy a analýza současného stavu: Naše škola je školou sídlištní, která svou polohou je v klidné a nerušné časti města. V letošním školním roce navštěvuje školu cca 400 ţáků. Na první stupeň bude docházet cca 260 ţáků (průměr 28 ţáků na třídu), na druhý stupeň 140 ţáků (průměr 20 ţáků na třídu). Součástí školy je školní druţina a přípravná třída. Naši školu navštěvuje mnoho ţáků ze sociálně slabých skupin obyvatelstva. Jde zejména o vysokou nezaměstnanost, o neúplné rodiny. V našem regionu je vysoké procento uţivatelů drog, narůstá kriminalita. Proto se i tyto negativní jevy dostávají do klimatu školy. Nejčastější problémy jsou se záškoláctvím a jeho skrytými formami, s nedostatečnou přípravou ţáků na vyučování. Máme poměrně vysoké procento ţáků se slabým prospěchem zejména na 2. stupni školy. Naše škola řešila případy šikany a agresivního chování mezi ţáky. Nově se objevily dva případy týraných dětí, jedna ţákyně byla hospitalizována v DPH Louny a jedna v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Novým negativním jevem je sebepoškozování. Nejvíce se v preventivním působení osvědčuje pravidelné a systematické vedení třídních schůzek, vytváření a hodnocení stanovených pravidel třídy, stanovení pravidel pro komunikaci, spolupráci se školním parlamentem a preventivním týmem školy. Škoda je, ţe většina rodičů si důleţitost těchto setkání neuvědomuje a své děti z těchto hodin omlouvá. Jako velmi prospěšné programy v prevenci OPL na 1.stupni hodnotíme projekt Davida Ellmricha a jeho pořad KIDSQUEST Staň se tygrem, projekt Policie ČR AJAX a BESIP. V letošním školním roce jej však více realizovali třídní učitelé a metodik prevence. Na druhém stupni se nám osvědčuje spolupráce s K-Centrem v Chomutově, kde v8. třídách probíhá dvouhodinová beseda na problematiku drog a monitorování tříd. Vzhledem ke špatnému stavu K-centra jsme v 9.třídách jeho návštěvu neuskutečnili. V 8. třídách jsme absolvovali projekt SZŠ Chomutov na téma Štíhlá ale mrtvá. Dalším důleţitým programem byla profesní orientace ţáků. V třídách proběhli důleţité besedy Mě Policie Jirkov o problematice trestných činů mládeţe. V rámci programu bylo mnoho úspěšných záţitkových programů, které přispívají více se dozvědět o svých spoluţácích a zkvalitňovat tak vztahy mezi nimi. Více programová nabídka na stránkách školy, fotografie z akcí školy, školní časopis. Důleţitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichţ chceme vychovávat a vzdělávat naše ţáky.

4 Tradice naší školy: - Slavnostní zápis do prvních tříd - Mikulášská besídka pro ţáky 1. stupně - Vánoční jarmark - Vánoční laťka sportovní soutěţ - Vánoční besídky - zájezdy do divadla v Mostě - Den Země - LVK, škola v přírodě - Branný den - Slavnostní rozloučení se ţáky 9. tříd - Projektové dny - Škola na ruby - Sportovní akce pro ţáky Neméně důleţitým prvkem je školní prostředí. Podařilo se nám vyzdobit školu květinami o které ţáci sami pečují pod vedením p. učitelky M. Ječmenové. Nově byl vybudován koutek U kosáků. Ţáci se podílejí na tvorbě prostředí, na jeho výzdobě, na vybavení chodeb pro trávení přestávek.vedení školy postupně modernizuje učebny a vybavuje školu pro zkvalitňování výuky. /více na internetových stránkách školy/. Vzdělávání učitelů: Z nabídek zasílaných škole je kaţdoročně předáván plán školení, seminářů, přednášek, odborných výcviků a dalších aktivit. Podle sezamu si učitelé vybírají akce, kterých se zúčastní. Některé akce jsou doporučené ředitelem školy. Metodik prevence se pravidelně zúčastňuje seminářů okresního metodika prevence, protoţe jedině tak má moţnost získávat potřebné informace pro svoji práci. V roce 2009 proběhlo v přípravném týdnu proškolení pedagogických pracovníků v problematice šikany a sociálního klimatu třídy. Od roku 2009 metodik prevence navštěvuje doplňkový kurz metodiků prevence. Do projektu ŠVP byla zapracována i prevence rizikových projevů chování.

5 Metodické, učební materiály a další pomůcky: Ţáci, učitelé i rodiče mají k dispozici literaturu, videokazety, DVD a učební materiály zabývající se zdravým ţivotním stylem, návykovými látkami. Kaţdoročně jsou učební pomůcky a preventivní materiály doplňovány. Školní metodik odebírá časopis Prevence. Na internetu film Super Size Me prevence nezdravého stravování http./ / Spolupracující organizace: Střední zdravotnická škola Chomutov Projekt Zdravě jíst, zdravě ţít prevence zaměřená na bulimii, anorexii. Spektrum poruch příjmu potravy Centrum prevence Světlo Projekt prevence návykových látek, besedy K-centra Tříhodinové bloky (1500 Kč) Projekty pro rodiče Volnočasové aktivity: středy od do výtvarné činnosti, orientální tance Pedagogicko- psychologická poradna Chomutov První stupeň: - Besedy primární prevence - Šetření tříd - Zdravý ţivotní styl Druhý stupeň: - Intervence - Sociometrická měření - Adaptační výjezdy - Poradenství, kontakty na instituce - Rizikové chování - Zápůjčka filmů: Mezi stěnami Brýle stimulující opilost

6 - Broţury o domácím násilí Občanské sdruţení ROSA - Prevence domácího násilí Územní odbor Policie ČR Por.Mgr. Helena Mildorfová, zástupce PIS v Chomutově - Prevence rizikového chování - Právní vědomí seminář pro pedagogy tel Kids Quest International Teen challenge preventivní přednášky Projekt VACLAV- PPP Ústeckého kraje (vzdělávání, akreditace, certifikace, lektorství, akcelerace, výkon) tel SVP Dyáda tel Člověk v tísni, o.p.s. a David Ištok koordinátor programu podpory vzdělávání

7 Plán preventivních aktivit: Září říjen : Zdravé mezilidské vztahy - Klima třídy monitorování vztahů ve třídě - třídní učitel na třídnických hodinách - Seznámení se Školním řádem, klasifikačním řádem, jednotné řešení konfliktů, přestupků - Sestavení pravidel třídy ţáky a způsoby vyhodnocování - Seznámení s nabídkou mimoškolní zájmové činnosti Aktivity : - Kytička třídy, Naše ročník ( materiál časopisu Prevence ) - Plakát sestavení základních pravidel třídy, doplňování podle potřebnosti - Sestavení přehledu o mimoškolních aktivitách, úspěchů neúspěchů - Akce třídy, plán aktivit třídy, zvolení zástupce školního parlamentu, práce ve školním časopisu Zodpovídají: třídní učitelé, náplň třídnických hodin Aktivity primární prevence - zdravé vztahy - závazné pro všechny pedagogické pracovníky 1.-3.ročník : - kamarádství,osobní bezpečí, pojmy ubliţování, šikana, kyberšikana - jak se chovat v případě ohroţení - kde hledat pomoc VP, ŠMP, učitelé, rodiče, linky bezpečí Znalostní kompetence: - Ţáci mají právní povědomí v oblasti projevů rizikového chování ročník : - vztahy ve třídě,ve škole,v rodině,ve společnosti - odmítání ubliţování, šikany, násilí - osobní bezpečí vědět kde hledat pomoc Znalostní kompetence žáků: - umí pojmenovat mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - umí komunikovat se sluţbami poskytující poradenskou pomoc - ví na koho se obrátit v případě, ţe jsou porušována jeho práva -mají povědomost o tom, ţe jednání ohroţující druhé je protiprávní 6.-9.ročník: - odmítání všech forem omezování osobní svobody - odmítání šikany

8 - posilování sebedůvěry a sebeúcty - učit se asertivnímu způsobu vystupování - řešení problémů - spolupráce ve skupinách - způsoby komunikace, říkat své názory a akceptovat názory ostatních Znalostní kompetence žáků: - ţáci znají význam mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl a zdraví - respektují odlišné názory, chování, myšlení, zájmy druhých - uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spoluţáky - umí spolupracovat ve skupině a přijímat odpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí - dovedou komunikovat s linkou důvěry, krizovými centry, vyhledávat odbornou pomoc Říjen listopad : Já a moje zdraví - Den zdravé výţivy - zásady zdravé výţivy, zdravé jídlo, kultura stolování - Zdravý ţivotní styl výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví - Prosazování zdravého ţivotního stylu ve škole - Význam pohybu pro zdraví - Význam odpočinku pro zdraví Aktivity : 1.-3.ročník: - Sestavení zdravého pokrmu a jeho prezentace - Výuka -stolování ve cvičném bytě školy - Pohyb a zdraví - Formy odpočinku, jednoduché relaxační techniky Znalostní kompetence žáků: - mají vědomosti o zdravém ţivotním stylu - znají hodnotu zdraví - mají vědomosti jak udrţovat zdraví

9 4.-5.ročník: - Výhody zdravého člověka - Činnosti vedoucí ke zdraví - Prosazování zdravého ţivotního stylu ve škole - Stravovací návyky význam snídaně, její příprava ve cvičném bytě školy a prezentace -Význam ovoce a zeleniny, projekt zdravá pětka Znalostní kompetence žáků : - ţáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají vhodné činnosti denního reţimu - osvojují si zdravý ţivotní styl - umí připravit snídani dle zásad zdravé výţivy 6.-9.ročník: - pyramida zdravé výţivy - poruchy příjmu potravin - smysluplné vyuţívání volného času - prevence stresu - motivace ke sportu a pohybu Znalostní kompetence žáků : - umí sestavit jídelníček dle zásad zdravé výţivy - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého ţivotního stylu, v rámci svých moţností se snaţí o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny -znají nebezpečí rizikových sportů - znají nebezpečí rizikového chování v dopravě

10 Listopad prosinec : Známý neznámý svět Pohlavně přenosné nemoci Den AIDS / 1.prosinec / Vánoční tradice Aktivity : 1.-3.ročník, 4.-5.ročník : - Mikulášská besídka - Projekt Ţivý Betlém - Projekt Vánoční laťka - Vánoční jarmark - Vánoční besídky tříd Znalostní kompetence žáků : - znají význam tradic - umí vyrobit a darovat dárek svým kamarádům, udělat radost ostatním 6.-9.ročník : - ochrana před AIDS, 1. prosinec Světový den AIDS - odpovědnost za svoje chování - vánoční tradice - Vánoční jarmark - Vánoční laťka - Vánoční besídky a kulturní program v tělocvičně školy Znalostní kompetence žáků : - znají jak se virus HIV přenáší a jak se nepřenáší - vědí, jak se chránit před onemocněním AIDS - znají, co virus HIV způsobuje - ví kde hledat odbornou pomoc v případě nákazy a jak se chovat - znají význam vánočních svátků a vznik tohoto svátku

11 Leden únor -březen Známý neznámý svět Legislativa drog nový trestní zákoník a související předpisy Zákon č 41/2009Sb. Drogy kolem nás, rizika zneuţívání drog, mýty a fakta o drogách Závislostní chování, netolismus, gambling Aktivity ročník: - Omamné a psychotropní látky cigarety, alkohol, léky, drogy - Osvojení si základních pojmů - Vliv drog na poškozování zdraví - Nácviky odmítacích technik,odůvodňování svého chování - Doporučená literatura : Nenič své chytré tělo - Projekt POLICIE ČR Znalostní kompetence žáků : - ţáci umí pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním léků a drog - znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek Aktivity ročník : - Návykové látky cigarety, alkohol, léky, drogy - Rizika spojená se zneuţíváním návykových látek - Nácvik odmítání drog Znalostní kompetence žáků : - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek - vědí o moţných rizicích souvisejících s návykovými látkami v dopravě, sportu - znají zákony omezující kouření, poţívání alkoholu, uţívání a šíření drog - znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek

12 Aktivity ročník: - Návykové látky v celé šíři sociální a zdravotní rizika - Druhy a vznik závislosti - Negativní působení sekt - Hledání a uplatňování lepších řešení - Beseda s pracovnicemi K centra v Chomutově - Výtvarné aktivity - Videoprojekce - Aktivní modulová řešení dovednosti rozhodování, odmítání - Beseda s Policií ČR - prevence kriminality/ záškoláctví, rizikové chování v dopravě, vandalismus /. Znalostní kompetence žáků : - umí diskutovat o rizicích zneuţívání drog - orientují se v právní problematice drog - zvládají účelové modely chování v krizových situacích Duben květen červen Osobní bezpečí Školní úrazy dětí Nebezpečí kolem nás zneuţívání, týrání, rasismus, extremismus, mimořádné události Nebezpečí kyberšikany a jejích forem Ţivotní dovednosti 1.pomoc Ekologie

13 Aktivity pro ročník, ročník: - Beseda k prevenci úrazů sdruţení Ţivot bez bariér - Beseda s Městskou policií osobní bezpečí-ubliţování, kyberšikana a její formy - Preventivní materiál Záchranný kruh - Branný den - praktické dovednosti - Den Země Znalostní kompetence žáků : - mají právní vědomí v oblasti projevů rizikového chování - umí poskytnout první pomoc v případě úrazu a zavolat pomoc - znají důleţitá telefonní čísla - aktivně se podílejí na ochraně přírody tříděním odpadu,sběrem papíru, úklidem v okolí školy Aktivity pro ročník: - Besedy na téma prevence úrazů - Poskytování první pomoci - Bezpečné uţívání internetu - Chování za mimořádných situací - Ekologická výchova - Den Země - Branný den Znalostní kompetence žáků: - umí poskytnout základní první pomoc - umí přivolat rychlou záchranou sluţbu, zná důleţitá telefonní čísla - ví, co má dělat v případě vyhlášení stavu ohroţení - zná desatero bezpečného uţívání internetu - aktivně se podílí na ekologických aktivitách

14 Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních metod vyuţívány také další metody, které se osvědčily.výchova ke zdravému ţivotnímu stylu se bude prolínat mezipředmětově. Příklady pouţívaných metod : aktivní sociální učení výklad pojmů samostatné práce ve formě prezentací, informací z tisku, výtvarné koláţe, slohové práce, psaní článků... přednášky, besedy komponované pořady diskuse, dramatizace interaktivní hry týmová práce komunitní kruhy soutěţe projekty Jednorázové akce: besedy s. exkurze... kulturní akce... adaptační dny... Další aktivity školy: Učitelé, rodiče a ţáci byli seznámeni s postupem řešení při výskytu rizikových projevů v chování ţáků. Byli seznámeni s přiloţeným dokumentem Stop šikaně, který byl vypracován v souladu se směrnicí MŠMT. Všichni pedagogičtí pracovníci byly seznámeni s novým Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí,ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních- č.j.:21291/2010-2, s praktickým návodem Co dělat kdyţ.. Dokumenty jsou dostupné pro rodiče na http: // Ve vestibulu školy je umístěna nástěnka na téma nebezpečné hry. Zodpovědnost za ni má metodik prevence, ale na její přípravě se podílejí i ţáci.

15 Ve škole jsou stanoveny konzultační hodiny s výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Knihovnička s propagačními materiály, odbornou literaturou, videotékou je k dispozici učitelům v kabinetě metodika prevence. Ţáci 9.A vydávají školní časopis o ţivotě školy Dubák.Jejím redaktorem je Mgr.Králová Kristýna. Ve škole pracuje ţákovský parlament jehoţ předsedou je ţák Hlavatý Martin, školní rada sloţená ze zástupců města, rodičů a učitelů. O veškerém dění informují webové stránky, články v místních novinách. Rodiče Škola nabízí: - formu spolupráce zapojením do funkcí třídního důvěrníka a práci ve školní radě. konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence výstavky práce dětí informace o práci školy ve školním časopise, na internetu pravidelný styk třídního učitele s rodiči spolupráci s místními organizacemi poskytování informací o negativních jevech rodičům formou otevřených dopisů na začátku školního roku jsou seznámeni se školním řádem a řešením forem rizikového chování jsou informováni co dělat v případě, ţe se objeví šikana a její nové formy Volnočasové aktivity ve škole Hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity kontrola realizace částí programu, jejich pravidelné vyhodnocování vedení přehlednosti o úspěšnosti akcí hodnocení programů dětmi - metoda známkování, psaní o tom co zaţily, jak byly spokojené vedeme fotodokumentaci a videoprojekci pořádaných akcí vše co se ve škole děje prezentují ţáci ve školním časopise seznamování učitelů a rodičů s výsledky hodnocení zpracování závěrečného dotazníku, který je součástí výroční zprávy školy

16 Stránky pro rodiče Vzdělávací web Bezpečně-online.cz Je určen nejen pro děti, ale i pro rodiče. Posytuje všechny informace o moţných nebezpečích inernetu a moderních komunikačních technologií. Internet Helpline- Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry,kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneuţívání dětí při komunikaci na internetu.linka funguje 24 hodin denně a poskytuje anonymitu. Telefon či Chat Linky bezpečí : xchat.centrum.cz/ib/ Web: Krizová telefonní linka k šikaně : Telefon : Mobil : Prevence v rodině pravidlo tří P čerpáno primární prevence. cz autor PhDr. Martin Hajný Chcete-li být spojenci vlastních dětí při budování jejich sebevědomí, můţete se řídit pravidlem tří P Pozornost Věnujte dětem pozornost, klaďte jim otázky. Buďte na ně zvědaví a pokud to dovolí, hlaďte je, objímejte je nebo boxujte. Pozitivní hodnocení Kdyţ je hodnotíte, učíte je rozeznávat, co bylo špatně a co dobře.co je však pro sebehodnocení důleţitější ukazujete jim, ţe si umíte všimnout a mluvit o něčem, co v nich je dobré. To se musí naučit, aby si to /občas/ dokázaly říct samy sobě. Pokud hodnotíte, vţdy by mělo převaţovat pozitivní hodnocení.

17 Pravdivost Pravdivost není absolutní upřímnost - ta můţe být bezohledná. Zde máme na mysli spíš to, ţe dětem se nemá lhát a jako rodiče byste měli ţít podle svých názorů a hodnot - zvláště těch, které dětem říkáte. Závěr Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu školní docházky. Účastní se ho učitelé, ţáci, rodiče a odborníci. Na jeho nízkou efektivitu mají zejména podíl stále se nově objevující formy rizikového chování, nefungující rodiny, nedobré vzory naší společnosti, velká tolerance k legálním drogám. Proto je velice těţké měřit efekt našeho preventivního působení. Schváleno pedagogickou radou dne...

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace tel.: 417835324, fax: 417834002, e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz, www.ddzsduchcov.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů

Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Primární prevence v rámci 2.stupně - jednotlivých vyučovacích předmětů Témata z oblasti prevence jsou začleněna především v předmětech občanská výchova, rodinná výchova,tělesná výchova, přírodopis, chemie.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program pro šk. rok 2015-2016

Minimální preventivní program pro šk. rok 2015-2016 Minimální preventivní program pro šk. rok 2015-2016 Ředitel školy Mgr. Jiří Čupa Školní metodik prevence (ŠMP) Mgr. Šárka Řezníčková Výchovný poradce (VP) Mgr. Jana Trnková Telefon školy 558 678 169 E-mail

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou školní rok 2016/2017 Škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program 2015 /2016 ZŠ a MŠ Vejprnice

Minimální preventivní program 2015 /2016 ZŠ a MŠ Vejprnice Minimální preventivní program 2015 /2016 ZŠ a MŠ Vejprnice Obsah: Analýza situace Témata primární prevence Cíle, kterých chceme dosáhnout a ukazatele úspěchu Činnosti nutné k dosažení cíle Hodnocení Analýza

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více