Minimální preventivní program školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školní rok 2010 2011"

Transkript

1 Minimální preventivní program školní rok Název programu : JÁ A LIDÉ KOLEM MNE Základní škola Jirkov Budovatelů 1563 Jirkov okr.chomutov Ředitel školy : Mgr. Miloš Rousek Telefony: kancelář ( spojuje vše ) ředitel + fax

2 Cíl a zaměření programu Cílem našeho programu je pokračování ve vytváření přátelské a bezpečné školy. Program je zaměřen na vytváření atmosféry klidu, pohody a bezpečí, na vytváření funkčních mezilidských vztahů. Záměrem programu je pěstování úcty k vlastní osobnosti a k vytváření funkčních mezilidských vztahů. Stanoveným prioritním úkolem je odstraňovat formy záškoláctví a vypracovat ve spolupráci s rodiči program, který by napomohl odstraňovat vysoké procento neúspěšných ţáků. Z našeho pohledu pedagogů je důleţité poskytovat ţákům přiměřeně k jejich věku informace o rizikových projevech v chování ţáků. Více se zaměřovat na předcházení rozvoje rizik, které směřují k agresivitě, šikaně, násilí, vandalismu, závislostnímu chování, sexuálnímu rizikovému chování, rizikovému chování v dopravě a při vykonávání rizikových sportovních aktivit. Konkrétní cíle pro školní rok 2010/11 Formovat zdravý dětský kolektiv prostřednictvím pravidelných třídnických schůzek a aktivním zapojováním ţáků do dění na škole. Sniţovat absenci jednotným postupem třídních učitelů podle pokynů MŠMT. V rámci výuky předmětů výchovy ke zdraví a výchovy k občanství je naučit ţáky řešit konflikty nenásilnou formou, posilovat jejich právní vědomí,umět se prosazovat v kolektivu, být ohleduplný a tolerantní, naučit se naslouchat druhým, vědět kde hledat pomoc. Nadále vytvářet širokou nabídku zájmové činnosti pro smysluplné trávení volného času a tak podporovat zdravý ţivotní styl ţáků. Motivovat rodiče ke spolupráci při realizaci programu na třídních schůzkách, zlepšit jejich informovanost pomocí internetových stránek školy. Realizace programu: Program je zpracován do tematických okruhů a bude probíhat od září do června. Kaţdý tematický okruh je zaměřen na určitou oblast rizikového chování, témata jsou společná pro 1. a 2. stupeň školy. Plán je zpracován jako pokračující na základě zhodnocení klimatu školy na konci školního roku

3 Charakteristika školy a analýza současného stavu: Naše škola je školou sídlištní, která svou polohou je v klidné a nerušné časti města. V letošním školním roce navštěvuje školu cca 400 ţáků. Na první stupeň bude docházet cca 260 ţáků (průměr 28 ţáků na třídu), na druhý stupeň 140 ţáků (průměr 20 ţáků na třídu). Součástí školy je školní druţina a přípravná třída. Naši školu navštěvuje mnoho ţáků ze sociálně slabých skupin obyvatelstva. Jde zejména o vysokou nezaměstnanost, o neúplné rodiny. V našem regionu je vysoké procento uţivatelů drog, narůstá kriminalita. Proto se i tyto negativní jevy dostávají do klimatu školy. Nejčastější problémy jsou se záškoláctvím a jeho skrytými formami, s nedostatečnou přípravou ţáků na vyučování. Máme poměrně vysoké procento ţáků se slabým prospěchem zejména na 2. stupni školy. Naše škola řešila případy šikany a agresivního chování mezi ţáky. Nově se objevily dva případy týraných dětí, jedna ţákyně byla hospitalizována v DPH Louny a jedna v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Novým negativním jevem je sebepoškozování. Nejvíce se v preventivním působení osvědčuje pravidelné a systematické vedení třídních schůzek, vytváření a hodnocení stanovených pravidel třídy, stanovení pravidel pro komunikaci, spolupráci se školním parlamentem a preventivním týmem školy. Škoda je, ţe většina rodičů si důleţitost těchto setkání neuvědomuje a své děti z těchto hodin omlouvá. Jako velmi prospěšné programy v prevenci OPL na 1.stupni hodnotíme projekt Davida Ellmricha a jeho pořad KIDSQUEST Staň se tygrem, projekt Policie ČR AJAX a BESIP. V letošním školním roce jej však více realizovali třídní učitelé a metodik prevence. Na druhém stupni se nám osvědčuje spolupráce s K-Centrem v Chomutově, kde v8. třídách probíhá dvouhodinová beseda na problematiku drog a monitorování tříd. Vzhledem ke špatnému stavu K-centra jsme v 9.třídách jeho návštěvu neuskutečnili. V 8. třídách jsme absolvovali projekt SZŠ Chomutov na téma Štíhlá ale mrtvá. Dalším důleţitým programem byla profesní orientace ţáků. V třídách proběhli důleţité besedy Mě Policie Jirkov o problematice trestných činů mládeţe. V rámci programu bylo mnoho úspěšných záţitkových programů, které přispívají více se dozvědět o svých spoluţácích a zkvalitňovat tak vztahy mezi nimi. Více programová nabídka na stránkách školy, fotografie z akcí školy, školní časopis. Důleţitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichţ chceme vychovávat a vzdělávat naše ţáky.

4 Tradice naší školy: - Slavnostní zápis do prvních tříd - Mikulášská besídka pro ţáky 1. stupně - Vánoční jarmark - Vánoční laťka sportovní soutěţ - Vánoční besídky - zájezdy do divadla v Mostě - Den Země - LVK, škola v přírodě - Branný den - Slavnostní rozloučení se ţáky 9. tříd - Projektové dny - Škola na ruby - Sportovní akce pro ţáky Neméně důleţitým prvkem je školní prostředí. Podařilo se nám vyzdobit školu květinami o které ţáci sami pečují pod vedením p. učitelky M. Ječmenové. Nově byl vybudován koutek U kosáků. Ţáci se podílejí na tvorbě prostředí, na jeho výzdobě, na vybavení chodeb pro trávení přestávek.vedení školy postupně modernizuje učebny a vybavuje školu pro zkvalitňování výuky. /více na internetových stránkách školy/. Vzdělávání učitelů: Z nabídek zasílaných škole je kaţdoročně předáván plán školení, seminářů, přednášek, odborných výcviků a dalších aktivit. Podle sezamu si učitelé vybírají akce, kterých se zúčastní. Některé akce jsou doporučené ředitelem školy. Metodik prevence se pravidelně zúčastňuje seminářů okresního metodika prevence, protoţe jedině tak má moţnost získávat potřebné informace pro svoji práci. V roce 2009 proběhlo v přípravném týdnu proškolení pedagogických pracovníků v problematice šikany a sociálního klimatu třídy. Od roku 2009 metodik prevence navštěvuje doplňkový kurz metodiků prevence. Do projektu ŠVP byla zapracována i prevence rizikových projevů chování.

5 Metodické, učební materiály a další pomůcky: Ţáci, učitelé i rodiče mají k dispozici literaturu, videokazety, DVD a učební materiály zabývající se zdravým ţivotním stylem, návykovými látkami. Kaţdoročně jsou učební pomůcky a preventivní materiály doplňovány. Školní metodik odebírá časopis Prevence. Na internetu film Super Size Me prevence nezdravého stravování http./ / Spolupracující organizace: Střední zdravotnická škola Chomutov Projekt Zdravě jíst, zdravě ţít prevence zaměřená na bulimii, anorexii. Spektrum poruch příjmu potravy Centrum prevence Světlo Projekt prevence návykových látek, besedy K-centra Tříhodinové bloky (1500 Kč) Projekty pro rodiče Volnočasové aktivity: středy od do výtvarné činnosti, orientální tance Pedagogicko- psychologická poradna Chomutov První stupeň: - Besedy primární prevence - Šetření tříd - Zdravý ţivotní styl Druhý stupeň: - Intervence - Sociometrická měření - Adaptační výjezdy - Poradenství, kontakty na instituce - Rizikové chování - Zápůjčka filmů: Mezi stěnami Brýle stimulující opilost

6 - Broţury o domácím násilí Občanské sdruţení ROSA - Prevence domácího násilí Územní odbor Policie ČR Por.Mgr. Helena Mildorfová, zástupce PIS v Chomutově - Prevence rizikového chování - Právní vědomí seminář pro pedagogy tel Kids Quest International Teen challenge preventivní přednášky Projekt VACLAV- PPP Ústeckého kraje (vzdělávání, akreditace, certifikace, lektorství, akcelerace, výkon) tel SVP Dyáda tel Člověk v tísni, o.p.s. a David Ištok koordinátor programu podpory vzdělávání

7 Plán preventivních aktivit: Září říjen : Zdravé mezilidské vztahy - Klima třídy monitorování vztahů ve třídě - třídní učitel na třídnických hodinách - Seznámení se Školním řádem, klasifikačním řádem, jednotné řešení konfliktů, přestupků - Sestavení pravidel třídy ţáky a způsoby vyhodnocování - Seznámení s nabídkou mimoškolní zájmové činnosti Aktivity : - Kytička třídy, Naše ročník ( materiál časopisu Prevence ) - Plakát sestavení základních pravidel třídy, doplňování podle potřebnosti - Sestavení přehledu o mimoškolních aktivitách, úspěchů neúspěchů - Akce třídy, plán aktivit třídy, zvolení zástupce školního parlamentu, práce ve školním časopisu Zodpovídají: třídní učitelé, náplň třídnických hodin Aktivity primární prevence - zdravé vztahy - závazné pro všechny pedagogické pracovníky 1.-3.ročník : - kamarádství,osobní bezpečí, pojmy ubliţování, šikana, kyberšikana - jak se chovat v případě ohroţení - kde hledat pomoc VP, ŠMP, učitelé, rodiče, linky bezpečí Znalostní kompetence: - Ţáci mají právní povědomí v oblasti projevů rizikového chování ročník : - vztahy ve třídě,ve škole,v rodině,ve společnosti - odmítání ubliţování, šikany, násilí - osobní bezpečí vědět kde hledat pomoc Znalostní kompetence žáků: - umí pojmenovat mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - umí komunikovat se sluţbami poskytující poradenskou pomoc - ví na koho se obrátit v případě, ţe jsou porušována jeho práva -mají povědomost o tom, ţe jednání ohroţující druhé je protiprávní 6.-9.ročník: - odmítání všech forem omezování osobní svobody - odmítání šikany

8 - posilování sebedůvěry a sebeúcty - učit se asertivnímu způsobu vystupování - řešení problémů - spolupráce ve skupinách - způsoby komunikace, říkat své názory a akceptovat názory ostatních Znalostní kompetence žáků: - ţáci znají význam mezilidských vztahů pro zdravý ţivotní styl a zdraví - respektují odlišné názory, chování, myšlení, zájmy druhých - uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spoluţáky - umí spolupracovat ve skupině a přijímat odpovědnost za společné úkoly - znají významné dokumenty upravující lidská práva a ochranu dětí - dovedou komunikovat s linkou důvěry, krizovými centry, vyhledávat odbornou pomoc Říjen listopad : Já a moje zdraví - Den zdravé výţivy - zásady zdravé výţivy, zdravé jídlo, kultura stolování - Zdravý ţivotní styl výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví - Prosazování zdravého ţivotního stylu ve škole - Význam pohybu pro zdraví - Význam odpočinku pro zdraví Aktivity : 1.-3.ročník: - Sestavení zdravého pokrmu a jeho prezentace - Výuka -stolování ve cvičném bytě školy - Pohyb a zdraví - Formy odpočinku, jednoduché relaxační techniky Znalostní kompetence žáků: - mají vědomosti o zdravém ţivotním stylu - znají hodnotu zdraví - mají vědomosti jak udrţovat zdraví

9 4.-5.ročník: - Výhody zdravého člověka - Činnosti vedoucí ke zdraví - Prosazování zdravého ţivotního stylu ve škole - Stravovací návyky význam snídaně, její příprava ve cvičném bytě školy a prezentace -Význam ovoce a zeleniny, projekt zdravá pětka Znalostní kompetence žáků : - ţáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají vhodné činnosti denního reţimu - osvojují si zdravý ţivotní styl - umí připravit snídani dle zásad zdravé výţivy 6.-9.ročník: - pyramida zdravé výţivy - poruchy příjmu potravin - smysluplné vyuţívání volného času - prevence stresu - motivace ke sportu a pohybu Znalostní kompetence žáků : - umí sestavit jídelníček dle zásad zdravé výţivy - umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví - ví, co je podstatou zdravého ţivotního stylu, v rámci svých moţností se snaţí o jeho realizaci - znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny -znají nebezpečí rizikových sportů - znají nebezpečí rizikového chování v dopravě

10 Listopad prosinec : Známý neznámý svět Pohlavně přenosné nemoci Den AIDS / 1.prosinec / Vánoční tradice Aktivity : 1.-3.ročník, 4.-5.ročník : - Mikulášská besídka - Projekt Ţivý Betlém - Projekt Vánoční laťka - Vánoční jarmark - Vánoční besídky tříd Znalostní kompetence žáků : - znají význam tradic - umí vyrobit a darovat dárek svým kamarádům, udělat radost ostatním 6.-9.ročník : - ochrana před AIDS, 1. prosinec Světový den AIDS - odpovědnost za svoje chování - vánoční tradice - Vánoční jarmark - Vánoční laťka - Vánoční besídky a kulturní program v tělocvičně školy Znalostní kompetence žáků : - znají jak se virus HIV přenáší a jak se nepřenáší - vědí, jak se chránit před onemocněním AIDS - znají, co virus HIV způsobuje - ví kde hledat odbornou pomoc v případě nákazy a jak se chovat - znají význam vánočních svátků a vznik tohoto svátku

11 Leden únor -březen Známý neznámý svět Legislativa drog nový trestní zákoník a související předpisy Zákon č 41/2009Sb. Drogy kolem nás, rizika zneuţívání drog, mýty a fakta o drogách Závislostní chování, netolismus, gambling Aktivity ročník: - Omamné a psychotropní látky cigarety, alkohol, léky, drogy - Osvojení si základních pojmů - Vliv drog na poškozování zdraví - Nácviky odmítacích technik,odůvodňování svého chování - Doporučená literatura : Nenič své chytré tělo - Projekt POLICIE ČR Znalostní kompetence žáků : - ţáci umí pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, uţíváním léků a drog - znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek Aktivity ročník : - Návykové látky cigarety, alkohol, léky, drogy - Rizika spojená se zneuţíváním návykových látek - Nácvik odmítání drog Znalostní kompetence žáků : - podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek - vědí o moţných rizicích souvisejících s návykovými látkami v dopravě, sportu - znají zákony omezující kouření, poţívání alkoholu, uţívání a šíření drog - znají jednotlivé způsoby odmítání návykových látek

12 Aktivity ročník: - Návykové látky v celé šíři sociální a zdravotní rizika - Druhy a vznik závislosti - Negativní působení sekt - Hledání a uplatňování lepších řešení - Beseda s pracovnicemi K centra v Chomutově - Výtvarné aktivity - Videoprojekce - Aktivní modulová řešení dovednosti rozhodování, odmítání - Beseda s Policií ČR - prevence kriminality/ záškoláctví, rizikové chování v dopravě, vandalismus /. Znalostní kompetence žáků : - umí diskutovat o rizicích zneuţívání drog - orientují se v právní problematice drog - zvládají účelové modely chování v krizových situacích Duben květen červen Osobní bezpečí Školní úrazy dětí Nebezpečí kolem nás zneuţívání, týrání, rasismus, extremismus, mimořádné události Nebezpečí kyberšikany a jejích forem Ţivotní dovednosti 1.pomoc Ekologie

13 Aktivity pro ročník, ročník: - Beseda k prevenci úrazů sdruţení Ţivot bez bariér - Beseda s Městskou policií osobní bezpečí-ubliţování, kyberšikana a její formy - Preventivní materiál Záchranný kruh - Branný den - praktické dovednosti - Den Země Znalostní kompetence žáků : - mají právní vědomí v oblasti projevů rizikového chování - umí poskytnout první pomoc v případě úrazu a zavolat pomoc - znají důleţitá telefonní čísla - aktivně se podílejí na ochraně přírody tříděním odpadu,sběrem papíru, úklidem v okolí školy Aktivity pro ročník: - Besedy na téma prevence úrazů - Poskytování první pomoci - Bezpečné uţívání internetu - Chování za mimořádných situací - Ekologická výchova - Den Země - Branný den Znalostní kompetence žáků: - umí poskytnout základní první pomoc - umí přivolat rychlou záchranou sluţbu, zná důleţitá telefonní čísla - ví, co má dělat v případě vyhlášení stavu ohroţení - zná desatero bezpečného uţívání internetu - aktivně se podílí na ekologických aktivitách

14 Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních metod vyuţívány také další metody, které se osvědčily.výchova ke zdravému ţivotnímu stylu se bude prolínat mezipředmětově. Příklady pouţívaných metod : aktivní sociální učení výklad pojmů samostatné práce ve formě prezentací, informací z tisku, výtvarné koláţe, slohové práce, psaní článků... přednášky, besedy komponované pořady diskuse, dramatizace interaktivní hry týmová práce komunitní kruhy soutěţe projekty Jednorázové akce: besedy s. exkurze... kulturní akce... adaptační dny... Další aktivity školy: Učitelé, rodiče a ţáci byli seznámeni s postupem řešení při výskytu rizikových projevů v chování ţáků. Byli seznámeni s přiloţeným dokumentem Stop šikaně, který byl vypracován v souladu se směrnicí MŠMT. Všichni pedagogičtí pracovníci byly seznámeni s novým Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí,ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních- č.j.:21291/2010-2, s praktickým návodem Co dělat kdyţ.. Dokumenty jsou dostupné pro rodiče na http: // Ve vestibulu školy je umístěna nástěnka na téma nebezpečné hry. Zodpovědnost za ni má metodik prevence, ale na její přípravě se podílejí i ţáci.

15 Ve škole jsou stanoveny konzultační hodiny s výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Knihovnička s propagačními materiály, odbornou literaturou, videotékou je k dispozici učitelům v kabinetě metodika prevence. Ţáci 9.A vydávají školní časopis o ţivotě školy Dubák.Jejím redaktorem je Mgr.Králová Kristýna. Ve škole pracuje ţákovský parlament jehoţ předsedou je ţák Hlavatý Martin, školní rada sloţená ze zástupců města, rodičů a učitelů. O veškerém dění informují webové stránky, články v místních novinách. Rodiče Škola nabízí: - formu spolupráce zapojením do funkcí třídního důvěrníka a práci ve školní radě. konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence výstavky práce dětí informace o práci školy ve školním časopise, na internetu pravidelný styk třídního učitele s rodiči spolupráci s místními organizacemi poskytování informací o negativních jevech rodičům formou otevřených dopisů na začátku školního roku jsou seznámeni se školním řádem a řešením forem rizikového chování jsou informováni co dělat v případě, ţe se objeví šikana a její nové formy Volnočasové aktivity ve škole Hodnocení aktivit a sledování jejich efektivity kontrola realizace částí programu, jejich pravidelné vyhodnocování vedení přehlednosti o úspěšnosti akcí hodnocení programů dětmi - metoda známkování, psaní o tom co zaţily, jak byly spokojené vedeme fotodokumentaci a videoprojekci pořádaných akcí vše co se ve škole děje prezentují ţáci ve školním časopise seznamování učitelů a rodičů s výsledky hodnocení zpracování závěrečného dotazníku, který je součástí výroční zprávy školy

16 Stránky pro rodiče Vzdělávací web Bezpečně-online.cz Je určen nejen pro děti, ale i pro rodiče. Posytuje všechny informace o moţných nebezpečích inernetu a moderních komunikačních technologií. Internet Helpline- Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry,kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneuţívání dětí při komunikaci na internetu.linka funguje 24 hodin denně a poskytuje anonymitu. Telefon či Chat Linky bezpečí : xchat.centrum.cz/ib/ Web: Krizová telefonní linka k šikaně : Telefon : Mobil : Prevence v rodině pravidlo tří P čerpáno primární prevence. cz autor PhDr. Martin Hajný Chcete-li být spojenci vlastních dětí při budování jejich sebevědomí, můţete se řídit pravidlem tří P Pozornost Věnujte dětem pozornost, klaďte jim otázky. Buďte na ně zvědaví a pokud to dovolí, hlaďte je, objímejte je nebo boxujte. Pozitivní hodnocení Kdyţ je hodnotíte, učíte je rozeznávat, co bylo špatně a co dobře.co je však pro sebehodnocení důleţitější ukazujete jim, ţe si umíte všimnout a mluvit o něčem, co v nich je dobré. To se musí naučit, aby si to /občas/ dokázaly říct samy sobě. Pokud hodnotíte, vţdy by mělo převaţovat pozitivní hodnocení.

17 Pravdivost Pravdivost není absolutní upřímnost - ta můţe být bezohledná. Zde máme na mysli spíš to, ţe dětem se nemá lhát a jako rodiče byste měli ţít podle svých názorů a hodnot - zvláště těch, které dětem říkáte. Závěr Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání ţáků po celou dobu školní docházky. Účastní se ho učitelé, ţáci, rodiče a odborníci. Na jeho nízkou efektivitu mají zejména podíl stále se nově objevující formy rizikového chování, nefungující rodiny, nedobré vzory naší společnosti, velká tolerance k legálním drogám. Proto je velice těţké měřit efekt našeho preventivního působení. Schváleno pedagogickou radou dne...

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 BEZPEČNĚ V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 Jirkov 43111, okr.chomutov Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více