83. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "83. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4800/58390 na spol. částech domu čp a st.p.č a st.p.č v ul. Kollárova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM v tomto smyslu schválit kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1534/ RM V a) s c h v a l u j e podání oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 4/1 a p.p.č. 564, k.ú. Žirecká Podstráň dle přílohy tohoto materiálu a ukládá vedoucí odboru RIM toto oznámení odboru životního prostředí podat, b) souhlasí s podaným oznámením o úpravě břehového porostu na pozemcích p.p.č. 1694/6, p.p.č. 4108, p.p.č. 4107/1, p.p.č. 4107/2 a p.p.č. 2046/2, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 1535/ RM V a) bere na vě d o m í, že do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, ve kterém byla stanovena min. cena nájemného na částku 800,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu (zveřejnění č. 13/2009) se nepřihlásil žádný zájemce, b) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 1 čp. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, za těchto podmínek: - min. cena nájmu 800,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením, - kritéria výběru: cena koef. 0,5, využití NP koef. 0,5, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce městského úřadu výzvu k podání nabídky za podmínek dle bodu b) tohoto usnesení,

2 d) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 1536/ RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 10/2009 Pravidla pro hospodaření s městskými byty, s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1537/ RM V a) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 2 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 11 v domku na st.p.č. 1026, k. ú. Dvůr Králové nad Labem u čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, 1538/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.057,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout byt č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 2.057,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, c) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 1 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, d) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 9 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.645,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, e) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout byt č. 9 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, jako byt bez předběžného určení za min. cenu 3.645,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, f) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 9 v čp. 830, Kotkova, Dvůr Králové nad Labem, 1539/ RM V a) ukonč u j e platnost svého usnesení č. 786b/ RM ze dne , kterým schválila pronajmutí bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, b) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.319,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout byt č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr 2

3 Králové nad Labem, jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.319,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle pravidel pro hospodaření s městskými byty, d) s c h v a l u j e hodnotící komisi na pronájem bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 1540/ RM V vydává souhlas společnosti JUTA a. s., k podnájmu bytu č. 23 v čp. 2956, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, na základě předložené smlouvy o podnájmu, 1541/ RM V nedoporuč u j e ZM schválit splátky dlužné částky ve výši ,- Kč za pronájem bytu č. 33 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 1542/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV /1 D. Králové n. L., knn pro RD, na elektrickou přípojku s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností PROCEZ s.r.o., a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1543/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 3713, 3714/1 a 3714/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV /15 D. Králové n. L., připojení 29 zahrádek s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností PROCEZ s.r.o., a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1544/ RM V a) souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky do pozemkové parcely č. 1131/29 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 1131/29 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění vodovodní a kanalizační přípojky do pozemkové parcely č. 1131/29 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1545/ RM V a) souhlasí s umístěním zpevněného sjezdu na pozemkovou parcelu č. 2021/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a se vstupem na pozemkovou parcelu č. 2021/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění zpevněného sjezdu na pozemkové parcele č. 2021/7 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 1546/ RM V 3

4 a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 263/2, 586 a ½ 72/2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP /1 na akci Zboží, přípojka NN RD, p.č. 263/5, IP s ČEZ Distribuce, a. s., a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP /3 na akci Zboží, přípojka NN RD, p.č. 263/5, IP s ČEZ Distribuce a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1547/ RM V a) schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 954 v k. ú. Verdek, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP /1 na akci Verdek, přípojka NN RD, p.p.č. 772/7, IP s ČEZ Distribuce, a.s., která je zastoupena na základě pověření a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1548/ RM V a) vyhlašuje 4. kolo prodeje pozemkových parcel č. 2004/7, 2004/6, 2004/5, 2004/4, 1984/14, 1984/9, 1984/10, 2004/1, 2004/16 a 2001/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem formou obálkové metody za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostku města podpisem zveřejnění, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit 4. kolo prodeje dle bodu a) výše uvedeného usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení, 1549/ RM V a) schvaluje záměr prodeje výměníkových stanic v samostatných objektech, výměníkových stanic umístěných v budovách v majetku města a objektových předávacích stanic, a to: - VS 01 Elišky Krásnohorské, na st.p.č. 3687/2 - VS 02 Energocentrum, na st.p.č VS 10 Jaroslava Biliny, na st.p.č. 2358/2 - VS 13 Jaroslava Biliny, na st.p.č. 2683/1 - VS 21 Dukelská, bez pozemku - VS 22 Libušina, na st.p.č. 4556/1 - VS 24 Roháčova, bez pozemku - VS 25 Erbenova, na st.p.č VS 27 Legionářská, na st.p.č VS 29 Sadová, na st.p.č VS 42 Elišky Krásnohorské na st.p.č stavby, - VS 04 Roháčova čp na st.p.č VS 20 Kollárova čp na st.p.č VS 26 Bezručova čp na st.p.č VS 34 Školní čp na st.p.č

5 - VS 35 nám.václava Hanky čp. 299 na st.p.č VS 36 Roháčova čp na st.p.č VS 37 nám. Odboje čp. 304 na st.p.č VS 38 nám. Odboje čp. 828 na st.p.č. 992/1 - VS 40 nábř. Jiřího Wolkera čp. 137 na st.p.č. 348/3 - VS 43 Legionářská čp. 407 na st.p.č. 132 pouze technologická zařízení a rozvody v budově, - VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 OPS pro dům Eduarda Zbroje čp VS 02 - OPS pro dům Štefánikova čp VS 02 OPS pro dům Štefánikova čp VS 02 OPS pro dům Elišky Krásnohorské čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp VS 13 OPS pro dům nábř. Benešovo čp pouze technologické vybavení b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM dořešit majetkové vztahy k pozemkům pod VS 21 a VS 24 s ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a zápis stavby VS 21 Dukelská do KN, 1550/ RM a) schvaluje záměr prodeje st.p.č. 1498/3 o výměře 96 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1551/ RM V a) schvaluje záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 562/1 o výměrách cca 120 m 2 a 40 m 2 v k.ú. Žirecká Podstráň, za podmínky vyčlenění stávající cesty geometrickým plánem, na náklad budoucího kupujícího b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1552/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej části pozemkové parcely č o výměře cca 120 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 1553/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 558/1 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové o výměře cca 20 m 2 určené geometrickým plánem, za cenu Kč 100,-/m 2. Náklady na vklad do KN a na pořízení geometrického plánu hradí kupující, b) doporuč u j e ZM schválit kupní smlouvu, obsahující tyto obligatorní náležitosti a pověřit starostku města jejím podpisem, 5

6 1554/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 43 v k.ú. Verdek o výměře cca 295 m 2 určené geometrickým plánem, za cenu Kč 100,-/m 2. Náklady na vklad do KN a na pořízení geometrického plánu hradí kupující, b) doporuč u j e ZM schválit kupní smlouvu, obsahující tyto obligatorní náležitosti a pověřit starostku města jejím podpisem, 1555/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 537/4 o výměře cca 40 m 2 určené geometrickým plánem, a části pozemkové parcely č. 537/17 o výměře cca 120 m 2, určené geometrickým plánem, obě v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, za cenu Kč 100,-/m 2. Náklady na vklad do KN a na pořízení geometrického plánu hradí kupující, b) doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, obsahující tyto obligatorní náležitosti a pověřit starostku města jejím podpisem, 1556/ RM V doporuč u j e ZM schválit nákup 1/2 pozemkové parcely č. 72/2 o výměře 190,5 m 2 v k. ú. Zboží u Dvora Králové za cenu 100,- Kč/m 2, 1557/ RM V a) schvaluje rozšíření okruhu nájemců v nájemních smlouvách s nájemcem na pronájem stavební parcely č. 907/2, pronájem části stavební parcely č. 908/1 a části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 50 m 2 a pronájem části stavební parcely č. 907/1 a části pozemkové parcely č. 2020/3 o výměře 379 m 2 o dalšího nájemce, za úhradu 50% nájemného v ostatních částech zůstávají nájemní smlouvy v platnosti, b) s c h v a l u j e dodatky č. 1 k jednotlivým smlouvám a pověřuje starostku města jejich podpisem, 1558/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na dobu neurčitou a záměr pronájmu p.p.č. 2253/1 a p.p.č. 2253/8 na dobu určitou do , b) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1559/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze schůze likvidační komise města Dvůr Králové nad Labem konané dne , b) schvaluje vyřazení předmětů, jmenovitě uvedených v zápise ze schůze likvidační komise dne a přílohách č. 2, č. 3 a č. 4 k tomuto zápisu z majetku města Dvůr Králové nad Labem, 6

7 c) u k l á d á vedoucímu odd. EMM odboru RIM zajistit doloženost vyřazení majetku příslušnými protokoly a následné provedení zápisů o vyřazení schválených předmětů z evidence majetku města Dvůr Králové nad Labem, 1560/ RM V a) s c h v a l u j e prodej Královédvorského magazínu v městském informačním centru za cenu 7,- Kč/1 výtisk, b) s c h v a l u j e provizi za prodej Královédvorského magazínu, v městském informačním centru ve výši 2,- Kč/1 výtisk, c) s c h v a l u j e komisionářskou smlouvu pro prodej Královédvorského magazínu a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1561/ RM V a) souhlasí s prominutím lhůty dle zákona 561/2004, 146, odst.1, k předložení žádosti změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, b) s c h v a l u j e navýšení kapacity Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, ze současných 230 na 260 žáků, ve školní družině ze 70 na 80 žáků, s účinností od , 1562/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádosti Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekty Základy managementu a finanční gramotnosti, příprava na konkurenční prostředí č. programu SMV a Výrobu a instalaci informačních tabulí s historickými údaji ve čtvrti Podharť Dvůr Králové nad Labem č. programu KPG012009, b) schvaluje předložené stanovisko města Dvůr Králové nad Labem, vydané za účelem podpory žádosti příspěvkové organizace Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, o dotaci Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1563/ RM V bere na vě d o m í výroční zprávy za rok 2008 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Tylova 512, Dvůr Králové nad Labem, Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem Sladkovského 530, Dvůr Králové nad Labem a Hankova domu, městského kulturního zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem, 1564/ RM V a) bere na vě d o m í konání společensko kulturní akce u příležitosti 143. výročí odchodu pruských vojsk ze Dvora Králové nad Labem ve dnech , b) s c h v a l u j e poskytnutí dotace Komitétu pro udržování památek z války 1866 ve výši ,- Kč, c) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace Komitétu pro udržování památek z války 1866, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1565/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit změnu ve zřizovací listině Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, spočívající v převedení činností 7

8 silniční doprava nákladní provozovaná do 3,5 t na základě koncese a praní prádla na základě živnostenského oprávnění, z doplňkové činnosti do činnosti hlavní, b) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS a vedoucímu odboru RAF zohlednit úpravu položek v návrhu nejbližší rozpočtové změny - navýšit neinvestiční příspěvek Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem na zajištění rozvozu obědů místním základním a mateřským školám a na praní prádla městu Dvůr Králové nad Labem; dotčeným základním a mateřským školám neinvestiční příspěvek úměrně ponížit, 1566/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu města na obnovu hradeb ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na obnovu hradeb a pověřuje starostku města jejím popisem, c) doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města na obnovu hradeb ,- Kč, d) doporuč u j e ZM schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na obnovu a pověřit starostku města jejím popisem, 1567/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, Školní ulice 150, Trutnov, na vydání vlastivědného sborníku ve výši 5.000,- Kč, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, Školní ulice 150, Trutnov, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1568/ RM V bere na vě d o m í stanovisko sociální komise RM k žádosti o přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci, 1569/ RM V a) m ě n í usnesení č. 1445/ RM ze dne následovně: schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tělovýchovy a sportu do částky ,- Kč: Sportovně střelecký klub Nové Lesy 0,- Kč Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem 0,- Kč u ostatních příjemců dotací zůstává výše dotace beze změny, b) s c h v a l u j e dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne mezi Horolezeckým oddílem a městem Dvůr Králové nad Labem, který ruší smlouvu a pověřuje starostku města jeho podpisem, c) s c h v a l u j e dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne mezi Sportovně střeleckým klubem a městem Dvůr Králové nad Labem, který ruší smlouvu a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1570/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dotace Sportovně střeleckému klubu Nové Lesy 44, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 5.000,- Kč, 8

9 b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace Sportovně střeleckému klubu Nové Lesy 44, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1571/ RM V u k l á d á vedoucí odboru ŠKS opětovně předložit RM ke schválení prázdninový provoz školního roku Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, a Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, se splněním podmínky, že v tomto období bude vždy jedno pracoviště mateřské školy v provozu, 1572/ RM V a) r u š í usnesení bod 1. q) 66. RM ze dne , b) r u š í usnesení č. 1336/ RM bod b) ze dne , 1573/ RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 13/2009 Směrnice pro poskytování věcných darů občanům města Dvůr Králové nad Labem při významných událostech v životě občanů města v upraveném znění s účinností od a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1574/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne o poskytování poradenství spotřebitelům a pacientům v mikroregionu města Dvůr Králové n.l. se Sdružením českých spotřebitelů, o.s. Praha a pověřuje starostku města jeho podpisem, 1575/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci akce: Modernizace a rozšíření MKDS (Městského kamerového dohlížecího systému), v souladu s článkem 4, bod 4, vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s článkem 6, bod 1, vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e zastupitele města pověřeného řízením Městské policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MPDK), a určeného strážníka MPDK, jako osoby oprávněné jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá jim zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otvírání obálek, včetně náhradníků v předloženém znění, 1576/ RM V 9

10 a) souhlasí v rámci poskytování právní pomoci Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři se součinností a poskytováním odborných služeb se společností Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., b) zprošť u j e Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři jakož i jednotlivé advokáty a pracovníky AD povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k advokátům a dalším pracovníkům společnosti společností Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, a obráceně, 1577/ RM V bere na vě d o m í odpověď na stížnost, 1578/ RM V s c h v a l u j e zavedení možnosti úhrad prostřednictvím platebního terminálu poskytnutého ČSOB a umístěného v prostorách budovy MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38 a pověřuje starostku města v této záležitosti podpisem souvisejících smluvních a ostatních dokumentů, 1579/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit příslušné změny ve zřizovacích listinách jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací v oblasti nakládání s majetkem a to ve vztahu k nabývání majetku těmito organizacemi následovně: Movitý majetek potřebný k výkonu své činnosti nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví. Veškerý nemovitý majetek včetně technického zhodnocení nabývá příspěvková organizace pouze pro svého zřizovatele. b) s c h v a l u j e pro jednotlivé příspěvkové organizace zřízené městem Dvůr Králové nad Labem v souladu s příslušnými ustanoveními 102, odst. 2, písm. b), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších doplnění a předpisů a v souladu s 27, odst. 5, písm. d) zák. č. 477/2008 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů možnost účtovat o nabývání movitého majetku potřebného k výkonu své činnosti do svého vlastnictví, počínaje měsícem dubnem 2009, c) doporuč u j e ZM vzít na vědomí toto usnesení k účtování o nabývání movitého majetku příspěvkovými organizacemi, vystavené z důvodu potřeby zaúčtování, vzhledem k povaze a charakteru tohoto majetku, v období do konání nejbližšího zasedání ZM, 1580/ RM V schvaluje za účelem zajištění příslušných ustanovení obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů na území města Dvůr Králové nad Labem proplácení dokladů prokazujících trvalé označení psa čipem i před datem majitelům psů na území města Dvůr Králové nad Labem, a to u dokladů vystavených od do v hodnotách již dříve stanovených cen za jednotlivý čip (tj. 107,-- Kč vč. DPH) a související lékařský úkon (tj. 150,-- Kč vč. DPH), 1581/ RM V 10

11 a) souhlasí s provedením stavebních úprav v bytě č. 11 v čp. 1984, ul. Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem nájemcem, b) s c h v a l u j e dohodu o provedení stavebních úprav v bytě č. 11 v čp. 1984, ul. Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje vedoucí odboru RIM jejím podpisem, 1582/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Výměna střešní krytiny ZŠ Schulzovy sady, úsek R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s čl. 4, bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s čl. 6, bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrového řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1583/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace ve výši ,- Kč od Nadace ČEZ na realizaci projektu: Dětské a sportovní hřiště Sylvárov ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. VČE/07/09 s Nadací ČEZ, a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1584/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, výzvu, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Dětské hřiště Sylvárov ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s čl. 4, bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s čl. 6, bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, 11

12 e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1585/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodavatele akce: Skatepark Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) r u š í zadávací řízení na plnění zakázky malého rozsahu na dodavatele akce: Skatepark Dvůr Králové nad Labem, 1586/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu na službu: Řízení projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) r u š í zadávací řízení na plnění zakázky malého rozsahu na službu: Řízení projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory ve Dvoře Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, výzvu, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Řízení projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, d) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s čl. 6, bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, e) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, f) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 1587/ RM V s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory číslo EZ 18/2008 CZ0037/02/043 s Královéhradeckým krajem na projekt Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem, a pověřuje starostku města jeho podpisem. 12

13 Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 13

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

84. VÝPIS Z USNESENÍ

84. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 84. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.05.2009 1588/2009 84. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2011 R/220/2011-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. využití systému nakládání s komunálním

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 29.09.2015 R/604/2015-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. zařazení nového vozidla Dacia - Dokker

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.12.2015 R/773/2015-42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. výši kompenzace 2.514.000 Kč pro rok

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.11.2013 R/1663/2013-115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. složení a personální obsazení povodňové

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

118. VÝPIS Z USNESENÍ

118. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 118. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 17.05.2010 R/488/2010-118. Rada města Dvůr Králové nad Labem V podání žádosti o dotaci z integrovaného

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.05.2015 R/255/2015-19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. jm enuje 1.1. ve smyslu ustanovení 102

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

44. VÝPIS Z USNESENÍ

44. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 44. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.04.2008 296/2008-44. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. l Smlouvy o dílo ev. č. 05/2007 Zpracování

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

113. VÝPIS Z USNESENÍ

113. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 113. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.09.2006 713/2006 113. RM V s c h v a l u j e Dodatek o změně služby ČSOB Homebanking 24 č.3 a pověřuje

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 30.06.2015 R/414/2015-23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.10.2009 2166/2009 98. RM V a) s c h v a l u j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona o obcích (obecní zřízení),

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.02.2015 R/63/2015-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. doporučení hodnotící komise ve věci veřejné

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.03.2015 R/147/2015-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Přehled čerpání a zdrojů sociálního

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

18. VÝPIS Z USNESENÍ

18. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 18. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 10.06.2009 534/2009 18. ZM V bere na vě d o m í Zápis z jednání finančního výboru

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016 Usnesení ze 48. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 05. 2016 Kontrola usnesení 48/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 48/2. Rada města b e

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.11.2008 966/2008-67. RM V souhlasí s vrácením nájemného provozovali trhů v celkové výši 2.500,- Kč,

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

155. VÝPIS Z USNESENÍ

155. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 155. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 04.11.2014 R/719/2014-155. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 12.01.2009 1186/2009 73. RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne 17.12.2008, b) s c

Více

114. VÝPIS Z USNESENÍ

114. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 114. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.09.2006 757/2006 114. RM V a) s c h v a l u j e prominutí nájemného ve výši 10.000,- Kč za jeden prodejní

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

106. VÝPIS Z USNESENÍ

106. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 106. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.01.2010 1/2010 106. RM V a) s c h v a l u j e stanovisko odboru ŠKS jako odpověď na žádost a pověřuje

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo 356/2014 RM bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

77. VÝPIS Z USNESENÍ

77. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 77. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 25.09.2012 R/712/2012-77. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. s navrženým umístěním zařízení (veřejného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

38. VÝPIS Z USNESENÍ

38. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 38. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.02.2008 81/2008-38. RM V a) schvaluje ve smyslu 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více