.r:», INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".r:», INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí"

Transkript

1 Rt.r:», socální ***,MINISTERSTVO KOLSTVf. OPVzdělAvěnl - fond v CR EVROPSKA UNIE MLÁDEžE A TLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost I.. evropský :..*..". INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěrn nábř. Dukelských hrdnů 570, Rožnov pod Radhoštěm Obecní úřad k rukám paní starostky, k rukám pana starosty váš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘJZUJE: TEL: FAX: SŠZePř2013 Bednařík Nabídka vzdělávání DATUM: Od září letošního roku přpravuje Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm další program odborného vzdělávání dospělých, reg. č. CZ.1.07/3.2.03/ , zaměřený na aktuální problematku hospodaření s vodou v krajně. Projekt byl podpořen v rámc páté výzvy grantových projektů Zlínského kraje - OPVK - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Toto vzdělávání je plně hrazeno ze zdrojů Evropského socálního fondu a z rozpočtu České republky. Předmětem projektu je odborné specalzované vzdělávání (teoretcké praktcké) v problematce hospodaření s vodou př údržbě zeleně a dalších čnnostech, kde dochází k využívání vodních zdrojů nebo hydrologckých ukazatelů. Hlavním cílem projektu je vývoj a plotní ověření nového vzdělávacího programu (4 moduly) a následné zvýšení počtu kvalfkovaných pracovníků v dané problematce, čímž se zkvaltní jejch pozce na trhu práce. Cílovou skupnou jsou pracovníc státní správy, údržby zeleně, zahradních a krajnářských úprav, sportovšť, ekologcké výchovy, zemědělství aj. Výuka je koncpována jako jeden ucelený vzdělávací program, ncméně je možné se zúčastnt jen některého modulu, nebo proškolt v rámc jednoho účastnckého místa více osob. Cílovou skupnou jsou přednostně osoby ze Zlínského kraje. Celá výuka bude probíhat s podporou nformačních technologí, výstupy vzdělávání budou umísťovány na e-iearnngový portál dostupný z Forma vzdělávání: Jeden a půldenní semnáře - teoretcká výuka, laboratorní a terénní praktcká cvčení, odborné exkurze. Bude zajštěno ubytování a stravování.

2 II f co :. evropský * * *** *0! t socální MINISTERSTVO ŠKOLSTVf, OPVzděJěvánJ ***** I..' :; -.." fond v ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDElE A TLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí Místo konání: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, odborná pracovště, Zakončení vzdělávacího programu: Osvědčení o absolvování plotního ověření vzdělávacího programu, Přhlášky a nformace: tel , kontaktní osoby - Ing, Vlma Hladíková, tel , Ing. Marek Bednark, tel Podrobné pokyny k organzac kurzu, harmonogram výuky, obdrží účastníc před zahájením teoretckého vzdělávání, které je plánováno na leden Přkládáme náplň modulů a přhlášku, návrh harmonogramu. S pozdravem (.W Ing, Jaroslav Krčmář ředtel školy

3 lt.** * * 1.- r, evropký ť... J socálm MINISTERSTVO SKOLSTV, OP"'d","" fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY pro kook" " e., INVESTICE DO ROZVOJE VZDf:LÁvANf Vzdělávací program se bude skládat ze 4 modulů: Hydrologe - účastníc budou seznámen se základním pojmy týkajících se -, hydrosféry, s kvantfkací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě, s rozdělením vod, s druhy srážek a jejch měřením, výparem, vodní blancí a povrchovým odtokem, s mnmálním, maxmálním, m-denním a n-ietým průtoky. Nedílnou součástí modulu bude také problematka změn klmatu a možný dopad na vodní zdroje a hydrologcké procesy v krajně a s tím souvsející stále častěj se vyskytující problémy spojené s výskytem sucha a nedostatkem vody v ČR. Dále budou prezentovány základní metody měření hydrologckých velčn včetně hydrologckých modelů - pro modelování bude zakoupen software DesQ-MaxQ determnstckého určení průtoku specálně vyvnutý pro pracovníky, kteří nemají specální znalost hydrologckého modelování, možnost získávání dat z lmngrafckých stanc, ČHMÚ a jejch nterpretace. Vodní ekosystémy a ekologcká hydrobologe - cílem tohoto modulu je vysvětlt základní ekologcké vztahy v hydrckých ekosystémech, probrat jednotlvé fyzkálněchemcké faktory, problematku potravní sítě, kaskádového efektu a zrantelnost kvalty ekosystémů. Budou poskytnuty nformace z oblast aplkované hydrobologe (funkce vodních a mokřadních ekosystémů ve vazbě na provoz malých vodních nádrží např. v parcích, golfových hřštích apod., vývoj společenstev makrofyt v závsost na trof vodní nádrže atd.). Budou probrány vodní ekosystémy, jejch druhové spektrum, mezdruhové vztahy, rybářské hospodaření na vodních nádržích v prostoru golfových hřšť, použté druhy ryb, výběr vhodné rybí obsádky atd. Montorování a analýza vod - důraz bude kladen na část praktckou v laboratoř a terénu za použtí montorovacích přístrojů a čdel se zaměřením na: - odběr, konzervac a úpravu vzorků vody - stanovení vodvost, zákalu a zápachu vody - stanovení ph, kyslíku a plynů rozpuštěných ve vodě - stanovení sloučenn dusíku - amonakální dusík, dustany, dusčnany, organcký dusík, fosforu, ortofosfátů, chlordů a síranů ve vodách - stanovení kovů - sodík, draslík, vápník, hořčík, stanovení "tvrdost" vody, měď, železo, mangan. - stanovení organckých látek, saprobty - stanovení toxckých látek ve vodním prostředí, radace, testy toxcty. Zavlažovací systémy sportovních a rekreačních ploch - odborný garant vysvětlí a ukáže posluchačům fungování jednotlvých zavlažovacích systémů, jejch prvků, nastavení ovládacích zařízení, seřízení funkčnost systémů, měření provozního tlaku, kontrolu nastavení postřkovačů systému, čdel atd. J""'" Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm -' nábř. Dukelských hrdnů 570, Rožnov pod Radhoštěm TEL: , FAX: ,

4 INVESTICE DO ROZVOJE vzof':lavánf ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTI V PROJEKTU "Hospodaření s vodou př údržbě zeleně" Reg.č. GP CZ.1.07/3.2.03/ J ' o, meno a pnjmeru.. Kontaktní adresa. Zaměstnavatel:.lČO. Pracovní zařazení:. Emal: Telefon:. Moblní telefon:. V dne.. (podps) J.""'" Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm aj nábř. Dukelských hrdnů 570, Rožnov pod Radhoštěm TEL: , FAX: ,

5 Hospodaření s vodou př údržbě zeleně reg. Č. CZ.1.07/3.2.03/ Harmonogram výuky 2014 '" l! G I! J e"8 - Q. Q lpá, 50 Z8k1ady hydrol., utebna "" 5 5 2' S I""""l....6"" ='=- -=-1-: II'á. '0 ZJady hyd,ol.. u'obn r;9" '2 9 I :-3:- -:-4-: :-:S:. -:&1-:., I 14 I I 21 I 22 23: ' IpáUmnlgrat. st. V.' Mez. 31.L.L Hydm' model Bnno 4-! , "" zo-,f-;afs 21 -=:=-:1-71-'-.1' 27; IpA, 50 Vod. eko, 8 hydroblol. ueebna -+'8'3 176" '-'--' C " Ip6, so Vod. eke. III hydrobol. Terén \ ,5 IPé' se Vod. ekc. a hydroblol. terén (Rybl obsadla Zubr!, odchyt ryb CHKO) pa.$o Z6"'ahové systllmy, ueebna " c -c '"c ll I,.,.,.".,.,!! Q. I Wukov'!odn. <4IJ,:.:-: -:-: :::: :-jl ::-:9 :-:1Q:::; :::::::;2 : 1á ,5 :-I,:,15 :-:16 -:.17,:-:18 -: :-:-'9. Q :-2' ':22 :-23 -:24 :'25 ':':':'26 ' :-28 ':29 :-30 -: :-:,' ':-:':':'2 ':-: :-:-I -:-:5 : :-6.:-:1. :-:-8 ':-:-:':'9 -:1El :-U -:12 :-:13 ':14 :-:15 ':-:-:-8 -: :-:18 ':19 :-2ll -::l1 :'2 -:-:.:--: :-25 -:26 :-27 -:26 :-29 -:':':'30 -::h 'l _ : , ,5- +1' "tt, ::::::::3""" I ,,:U' I 44 4 ",,::::,:,::,:,:, 2', 44 O t " +1' I' " I"3 4 r sr _ I I " I I l1t12t " ' t 1 e,. Sttnl svétek MatUrltnl zl<ou6ky..,. Pmdnlny I :='2:;::=' Hydrologe teore Hydrologe praxe Vodnl ekosys. a hydroblol. teore Vodnl ekosys. a hydroblol. praxe IObhaJoby 12 h Monltorov6nlteore 2. 2 Monltorov6nl praxe 12 1 Zlvlahy teore 12 1 Zlvlahy praxe h, 72 h px,60h teor. tj. 11 výuk. Jednotek pá, 10 Závl.ho systémy, praxe hl'l1ě. p41, so Montorovánr. učebna (PaedDr. T62kA) pá, so- Montorovánf raborator! (?ledor. Tělk(1) -- pé- MontorovánI lebofatot (P.edOf. T),0- Monho"lVOn"8bo",tol ((P8adO,. T kal I!I - f pa. "" Obhajoby I!- í1 'r I 1 l!.

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více