radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost"

Transkript

1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012

2 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energe a onzujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpsů, stanoví v 6 odst. 6 dodavatelům vody k veřejnému zásobování ptnou vodou povnnost týkající se systematckého měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů v dodávané ptné vodě. Podrobnost k naplnění uvedených povnností stanoví vyhláška č. 307/2002 Sb., o radační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Důvodem uvedených ustanovení je regulovat ozáření jednotlvců z obyvatelstva z přírodních zdrojů onzujícího záření přítomných v ptné vodě na úroveň optmalzovanou z hledska radační ochrany. Měření obsahu přírodních radonukldů ve vodě je dle 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpsů, zařazeno mez služby významné z hledska radační ochrany, k jejchž provádění je třeba povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vydávané Doporučení uvádí postupy k provádění systematckého měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou a zásady postupu př překročení směrných a mezních hodnot obsahu přírodních radonukldů v ptné vodě. Je zejména určeno pro držtele povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě a pro dodavatele vody. Bude l jm toto Doporučení používáno a dodržováno, bude Státní úřad pro jadernou bezpečnost př své kontrolní čnnost považovat tuto jejch prax za naplňující požadavky radační ochrany. Př zpracování tohoto Doporučení byly zohledněny zkušenost pracovníků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státního ústavu radační ochrany z kontrolní a měřící čnnost u dodavatelů vody určené k veřejnému zásobování ptnou vodou a rovněž přpomínky vznesené ze strany držtelů povolení k provádění služeb - měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě. Toto Doporučení nahrazuje doporučení SÚJB pro danou oblast čnnost vydané v září Metodky měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve stavbách, na stavebních pozemcích a ve stavebních materálech a vodě v část věnované vodě. Bylo zpracováno Státním ústavem radační ochrany v úzké spoluprác se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v průběhu roku 2008 a zrevdováno v roce 2012 (Rev. 1). Úpravy provedené Rev. 1 jsou vyznačeny červeně. Přpomínky užvatelů Doporučení k jeho obsahu jsou vítány. Ing. Karla Petrová náměstkyně pro radační ochranu 2

3 Obsah 1. Úvod Názvosloví a zkratky Názvosloví Zkratky Legslatva Atomový zákon Prováděcí předps Poznámky a komentáře Odběr a úprava vzorků Odběrová místa a četnost odběru Postup odběru Úprava vzorků Záznam o odběru Měření vzorků Rozsah měření Postup měření Hodnocení výsledků Protokol o měření Postup př překročení směrné nebo mezní hodnoty Zásady postupu př překročení mezní hodnoty Zásady postupu př překročení směrné hodnoty Souvsející dokumenty Zákony a vyhlášky Techncké normy Ostatní dokumenty Seznam příloh Přílohy Příloha 1: Podklady pro odhad nejstoty měření Příloha 2: Stanovení celkové ndkatvní dávky Příloha 3: Optmalzační postupy Příloha 4: Kontakt na nspektory SÚJB Příloha 5: Informace pro objednatele měření Příloha 6: Záznam o odběru vzorku (vzor)

4 1. Úvod Dokument stanoví postupy k provádění systematckého měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou a zásady postupu př překročení směrných a mezních hodnot. Je zejména určen pro držtele povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě a pro dodavatele vody určené k veřejnému zásobování ptnou vodou. Nahrazuje doporučení SÚJB pro danou oblast čnnost vydané v září 1998 [O1]. 2. Názvosloví a zkratky 2.1. Názvosloví Celková ndkatvní dávka pro potřeby tohoto doporučení ukazatel míry ozáření osob z některých přírodních radonukldů přítomných ve vodě; defnce a způsob stanovení jsou uvedeny v Příloze 2 Celková objemová aktvta alfa ukazatel obsahu přírodních radonukldů emtujících záření alfa ve vodě; je defnován postupem stanovení [N5] Celková objemová aktvta beta ukazatel obsahu přírodních radonukldů emtujících záření beta ve vodě; je defnován postupem stanovení [N6] Dodavatel vody osoba povnná dle 6 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpsů [L1] Dodávaná voda pro účely tohoto doporučení ptná voda dodávaná k veřejnému zásobování ptnou vodou, její vzorky se odebírají na vstupu do vodovodní sítě a ve vodovodní sít Měřící laboratoř osoba, která provádí systematcké měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě a je držtelem povolení k této čnnost vydaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Ptná voda zdravotně nezávadná voda, která an př trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví, jejíž smyslově postžtelné vlastnost a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygencké potřeby fyzckých osob [L6] Provozovatel vodovodu osoba, která provozuje vodovod pro veřejnou potřebu nebo jným způsobem dodává ptnou vodu pro veřejnou potřebu a je držtelem povolení k provozování vodovodu vydaného krajským úřadem [L5, L6], provozovatele vodovodu je obvykle možno považovat za dodavatele vody dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpsů [L1] Surová voda pro účely tohoto doporučení voda užívaná pro výrobu ptné vody, její vzorky se odebírají obvykle přímo ze zdroje Vyhláška vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů [L2, L3] Veřejné zásobování ptnou vodou dodávání ptné vody vodovodem pro veřejnou potřebu nebo dodávání ptné vody pro veřejnou potřebu jným způsobem [L5, L6] Vodovod vodovod pro veřejnou potřebu nebo jný způsob dodávání ptné vody pro veřejnou potřebu [L5, L6] Zákon - zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energe a onzujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpsů 4

5 2.2. Zkratky ČSN Česká techncká norma SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost TNV Techncká norma vodohospodářská 3. Legslatva 3.1. Atomový zákon Požadavky na měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou jsou stanoveny v 6 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpsů [L1] takto: Dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování ptnou vodou jsou povnn zajstt systematcké měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpsem vést o výsledcích evdenc a oznamovat tyto údaje Úřadu. Výsledky měření jsou povnn dodavatelé na vyžádání poskytnout veřejnost. Ptná voda se nesmí dodávat k veřejnému zásobování ptnou vodou, pokud 1. obsah přírodních radonukldů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpsem, nebo 2. obsah přírodních radonukldů překročí směrné hodnoty stanovené prováděcím právním předpsem, s výjmkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radonukldů by byly prokazatelně vyšší než rzka zdravotní újmy. 5

6 3.2. Prováděcí předps Požadavky atomového zákona specfkuje prováděcí předps - vyhláška č. 307/2002 Sb., o radační ochraně, ve znění pozdějších předpsů [L2, L3], v 97 a v tabulkách č. 4, 5 a 6 přílohy č. 10. Ustanovení prováděcího předpsu vztahující se k systematckému měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů v dodávané vodě jsou pro potřeby tohoto doporučení shrnuta v následujících tabulkách č. 1 a č. 2 a v podrobnostech k těmto tabulkám. Tabulka č. 1 Směrné a mezní hodnoty obsahu přírodních radonukldů ve vodě určené k veřejnému zásobování ptnou vodou [L3]: ukazatel obsahu radonukldů směrná hodnota mezní hodnota jednotky celková objemová aktvta alfa 0,2 nestanovena Bq/l celková objemová aktvta beta po 0,5 nestanovena Bq/l odečtení příspěvku 40 K objemová aktvta 210 Pb nestanovena 0,7 Bq/l objemová aktvta 210 Po nestanovena 0,4 Bq/l objemová aktvta 222 Rn Bq/l objemová aktvta 224 Ra nestanovena 6 Bq/l objemová aktvta 226 Ra nestanovena 1,5 Bq/l objemová aktvta 228 Ra nestanovena 0,5 Bq/l objemová aktvta 228 Th nestanovena 6 Bq/l objemová aktvta 230 Th nestanovena 3 Bq/l objemová aktvta 232 Th nestanovena 3 Bq/l objemová aktvta 234 U nestanovena 12 Bq/l objemová aktvta 238 U nestanovena 12 Bq/l celková ndkatvní dávka 0,1 nestanovena msv/rok objemová aktvta 3 H 100 nestanovena Bq/l (obsah podle tabulky č. 4 a č. 5 přílohy č. 10 vyhlášky) Podrobnost k tabulce č. 1 (podle 97 a tabulky č. 4 a č. 5 přílohy č. 10 vyhlášky): V tabulce č. 1 uvedené mezní hodnoty nezohledňují chemckou toxctu uranu, kterou posuzují orgány ochrany veřejného zdraví. Směrná hodnota celkové ndkatvní dávky se pokládá za nepřekročenou, pokud celková objemová aktvta alfa a současně celková objemová aktvta beta nepřevyšují směrné hodnoty. Je-l ve vodě přítomno více přírodních radonukldů, nesmí být součet podílů objemových aktvt jednotlvých radonukldů a jm odpovídajících mezních hodnot uvedených v tabulce č. 1 větší než 1. 6

7 Tabulka č. 2 Rozsah systematckého měření obsahu přírodních radonukldů v dodávané vodě [L3]: rozbor ukazatel obsahu radonukldů provádí se základní doplňující celková objemová aktvta alfa celková objemová aktvta beta objemová aktvta 222 Rn obsah uranu objemová aktvta 226 Ra objemová aktvta 228 Ra objemová aktvta dalších v tabulce č. 1 uvedených radonukldů emtujících záření alfa obsah draslíku objemová aktvta dalších v tabulce č. 1 uvedených radonukldů emtujících záření beta vždy vždy pokud se jedná o vodu z podzemního zdroje pokud celková objemová aktvta alfa převýší směrnou hodnotu pokud celková objemová aktvta alfa po odečtení příspěvku uranu převýší směrnou hodnotu pokud objemová aktvta 226 Ra převýší směrnou hodnotu celkové objemové aktvty alfa pokud celková objemová aktvta alfa po odečtení příspěvku 226 Ra a uranu převýší směrnou hodnotu pokud celková objemová aktvta beta převýší směrnou hodnotu pokud celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku 40 K převýší směrnou hodnotu (postup podle tabulky č. 6 přílohy č. 10 vyhlášky) Podrobnost k tabulce č. 2 (podle 97 a tabulky č. 6 přílohy č. 10 vyhlášky): Za systematcké měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě se považuje měření objemových aktvt prováděné v rozsahu podle tabulky č. 2 a s četností 1x za rok. U vodovodů, kde bylo prokázáno, že př překročení směrné hodnoty je radační ochrana optmalzována, se za systematcké měření považuje základní rozbor podle tabulky č. 2. 7

8 3.3. Poznámky a komentáře Cílem uvedených ustanovení zákona je regulovat ozáření z přírodních radonukldů přítomných v ptné vodě. Dodavatelé vody zajšťují systematcké měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů prostřednctvím měřících laboratoří, jež jsou držtel povolení SÚJB dle 9 odst. 1 písm. r) zákona, v rozsahu dle 59 odst. 1 písm. f) vyhlášky měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě pro účely podle 6 odst. 6 zákona. Obecné schéma systematckého měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané pro veřejné zásobování ptnou vodou je znázorněno na obrázku č. 1. K jednotlvým čnnostem jsou ve schématu v závorce uvedeny odkazy na příslušnou část doporučení, která se k dané problematce vztahuje. 8

9 Obrázek č. 1 : Rozhodovací schéma pro měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané pro veřejné zásobování ptnou vodou odběr a úprava vzorku jeho předání do laboratoře (část 4) upřesnění stuace odběrem a analýzou dalších vzorků vyhodnocení výsledků (část 6 ) základní rozbor vzorku vyhodnocení výsledků (část 5.1.1, až 5.3.3) převyšuje obsah radonukldů MH? ano ne ne převyšuje alfa nebo beta SH? ano ne převyšuje CID nebo radon SH? ano ano byla jž provedena optmalzace? ne zpracování optmalzační stude (čá st 9.3 ) doplňující rozbor vzorku vyhodnocení výsledků (část , ) ano převyšují náklady na opatření jeho očekávaný pří nos? převyšuje obsah radonukldů MH? ne ano ne opatření na snížení obsahu přírodníc h radonukldů ve vodě musí být provedeno ne převyšuje CID nebo radon S H? ano byla jž provedena optmalzace? ano opatření na snížení obsahu přírodních radonukldů ve vodě se nemusí provádět ne Vysvětlvky k obrázku: alfa celková objemová aktvta alfa beta celková objemová aktvta beta radon objemová aktvta radonu CID celková ndkatvní dávka MH mezní hodnota SH směrná hodnota 9

10 4. Odběr a úprava vzorků Odběr vzorků vody provádí zpravdla pracovník k tomu pověřený dodavatelem vody nebo měřící laboratoří. Obecné zásady pro odběr a konzervac vzorků stanoví ČSN EN ISO [N1], ČSN EN ISO [N2], ČSN [N3] a na n navazující techncké normy [N5 až N16]. Konkrétní postupy odběru vzorků, jejch úpravy, skladování a přepravy se řídí v jednotlvých případech požadavky měřící laboratoře Odběrová místa a četnost odběru Pro potřeby systematckého měření a hodnocení se odebírají pokud možno vždy vzorky dodávané vody například na výstupu z úpravny vody nebo z vodojemu. Nelze-l takový odběr provést, odebere se vzorek ve vodovodní sít co nejblíže ke zdroj vody; v tomto případě se volí odběrová místa se stálým odběrem vody, odebírá se studená voda, která neprošla bojlerem nebo zásobníkem. Odběr vzorku přímo ze zdroje je možný v případech, kdy voda není dále upravována způsobem, který může ovlvnt obsah radonukldů. Za dostačující se považuje odebrání jednoho vzorku dodávané vody. Pokud jsou však různé část vodovodní sítě zásobovány z různých zdrojů, je třeba zvolt více odběrových míst tak, aby byly získány úplné nformace o obsahu přírodních radonukldů v dodávané vodě. Za správnou volbu odběrových míst odpovídá dodavatel vody. V případě nejasností se doporučuje konzultovat nspektory SÚJB (Příloha 4). Četnost odběru vzorků je stanovena v tabulce č. 6 přílohy č. 10 vyhlášky, a to 1x za rok. Pro účely posouzení účnnost zařízení na odstraňování přírodních radonukldů z vody se kromě vzorku dodávané vody odebraného v době provozu zařízení odebírá vzorek neupravené vody, například ze zdroje. Účnnost zařízení na odstraňování přírodních radonukldů je obvykle posuzována na základě požadavku dodavatele vody př zprovozňování tohoto zařízení č po jeho opravách. Pro účely hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dosud nezprovozněného zdroje se odebírá vzorek vody přímo ze zdroje, optmálně v době čerpací zkoušky Postup odběru Před odběrem se voda nechá několk mnut odtéc. Vzorky vody pro stanovení objemové aktvty radonu se odebírají do skleněných nebo plastových nádob vhodného objemu a tvaru. Nádoba se plní malým proudem vody tak, aby nedocházelo k jejímu rozstřkování a ke ztrátám radonu. Před odběrem je třeba odstrant perlátor. Ihned po ukončení odběru se vzorkovnce hermetcky uzavře. Vzorky vody pro stanovení ostatních ukazatelů se odebírají do plastových nádob vhodného objemu. Vzorkovnce se vymyje horkou vodou, vypláchne kyselnou chlorovodíkovou zředěnou (1 + 5) a destlovanou vodou Úprava vzorků. Vzorky vody pro stanovení objemové aktvty radonu se neupravují. Vzorky vody pro stanovení ostatních ukazatelů se co nejdříve po odběru konzervují postupem podle ČSN EN ISO [N2] (okyselení, ochlazení) nebo podle pokynů měřící laboratoře. Uchovávají se v temnu a chladu. K měření se předají co nejdříve po odběru (nejpozděj do 4 dnů od odběru, pokud měřící laboratoř nestanoví jnak). 10

11 4.4. Záznam o odběru O každém odběru vzorku pro měření obsahu přírodních radonukldů ve vodě se provede záznam (Příloha 6) s vyznačením následujících údajů potřebných pro zpracování úplného protokolu o měření: dentfkace dodavatele vody (název, adresa) dentfkace vodovodu (název, obec, okres) původ vody (podzemní, povrchová, směs) vyznačení, zda se jedná o dodávanou vodu nebo o vodu surovou vyznačení, zda byla voda odradonována nebo zda z ní byly v rámc úpravy záměrně odstraněny jné přírodní radonukldy místo odběru vzorku: o př odběru dodávané vody například výstup z vodojemu o př odběru ze zdroje označení tohoto zdroje o př odběru ve vodovodní sít adresa odběrového místa včetně blžšího popsu, například označení místnost datum a čas odběru vzorku použtý způsob úpravy vzorku jméno, frma a podps odebírající osoby jméno, frma a podps další osoby přítomné u odběru (např. zástupce dodavatele vody nebo majtele objektu) požadovaný rozsah měření dentfkace měřící laboratoře datum předání nebo odeslání vzorku do měřící laboratoře Záznam o odběru se předává spolu se vzorkem měřící laboratoř, jeho kope zůstává u dodavatele vody jako součást evdence o systematckém měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě. 5. Měření vzorků Systematcké měření obsahu přírodních radonukldů ve vodě se člení na základní rozbor a doplňující rozbor (vz část 3.2). Základní rozbor se provádí u všech vzorků a zahrnuje stanovení celkové objemové aktvty alfa, celkové objemové aktvty beta a u vzorků vody z podzemního zdroje také stanovení objemové aktvty radonu. Doplňující rozbor se provádí v stuacích, kdy celková objemová aktvta alfa převyšuje směrnou hodnotu nebo kdy celková objemová aktvta beta převyšuje hodnotu 0,5 Bq/l. Zahrnuje stanovení objemových aktvt jednotlvých přírodních radonukldů. Výsledky systematckého měření se hodnotí porovnáním se směrným a mezním hodnotam stanoveným vyhláškou. Systematcké měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů v dodávané vodě mohou provádět jenom měřící laboratoře, které mají pro tuto čnnost povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokud měřící laboratoř není v souladu s rozsahem svého povolení oprávněna provést úplný rozbor dle tabulky č. 2 (má například pouze povolení pro provádění základního rozboru), upozorní v relevantních případech objednavatele měření na to, že jí provedené měření není úplné a že je třeba, aby s dodavatel vody dokončení systematckého měření a hodnocení zajstl u jné měřící laboratoře, případně provedení úplného rozboru zajstí sama subdodavatelsky. 11

12 5.1. Rozsah měření Základní rozbor Provádí se u všech vzorků odebraných v rámc systematckého měření a hodnocení a rovněž pro účely hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě z dosud nezprovozněného zdroje. Základní rozbor zahrnuje: stanovení celkové objemové aktvty alfa c α (u všech vzorků) stanovení celkové objemové aktvty beta c β (u všech vzorků) stanovení objemové aktvty radonu c Rn222 (u vzorků vody z podzemního zdroje) Doplňující rozbor Pro potřeby systematckého měření se provádí v případech, kdy ve vzorku měřeném dle celková objemová aktvta alfa převýšla směrnou hodnotu nebo celková objemová aktvta beta převýšla hodnotu 0,5 Bq/l. Není-l možno provést ve vzorku základní a posléze doplňující rozbor, odebere se další vzorek dodávané vody a v něm se znovu stanoví celková objemová aktvta, u níž bylo v rámc základního rozboru zjštěno překročení směrné hodnoty. Pokud se překročení směrné hodnoty potvrdí, provede se doplňující rozbor. Doplňující rozbor slouží k dentfkac radonukldů odpovědných za překročení směrné hodnoty a k získání podkladů nezbytných pro hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě ve vztahu k mezním hodnotám a ke směrné hodnotě celkové ndkatvní dávky. Jeho výsledky jsou rovněž využívány jako vstupy pro optmalzační stud. Doplňující rozbor zahrnuje: a) Stanovení hmotnostní koncentrace uranu ρ U (mg/l) nebo stanovení objemové aktvty c U234 (Bq/l) radonukldu 234 U a objemové aktvty c U238 (Bq/l) radonukldu 238 U a odhad příspěvku uranu c α,u (Bq/l) k celkové objemové aktvtě alfa: cα, U = pα, U. ρu = 25. ρu (1) c = c + c α, U U 234 U 238 Provádí se, když výsledek měření celkové objemové aktvty alfa převyšuje směrnou hodnotu, tj. když: c α > 0,2 Bq/l. b) Stanovení objemové aktvty c Ra226 (Bq/l) radonukldu 226 Ra a odhad jeho příspěvku c α,ra226 (Bq/l) k celkové objemové aktvtě alfa: c α, Ra226 = p α, Ra226. cra 226 = 1,7. cra 226 (2) Provádí se, když výsledek měření celkové objemové aktvty alfa po odečtení příspěvku uranu převyšuje směrnou hodnotu, tj. když: (c α - c α,u ) > 0,2 Bq/l. c) Stanovení objemových aktvt c (Bq/l) dalších radonukldů emtujících záření alfa, například 210 Po, 224 Ra nebo 234 U (pokud jž nebyl stanoven podle písm. a)), a odhad jejch příspěvku c α, (Bq/l) k celkové objemové aktvtě alfa: c α, = pα,. c (3) Provádí se, když výsledek měření celkové objemové aktvty alfa po odečtení příspěvků uranu a 226 Ra převyšuje směrnou hodnotu, tj. když: (c α - c α,u - c α,ra226 ) > 0,2 Bq/l. Pořadí a rozsah těchto rozborů se volí tak, aby bylo vysvětleno zvýšení celkové objemové aktvty alfa nad směrnou hodnotu, tj. aby byla splněna podmínka: cα cα, 0, 2 (4) Hodnoty parametru p α, charakterzující příspěvek jednotlvých radonukldů k celkové objemové aktvtě alfa jsou uvedeny v tabulce č. 3. d) Stanovení hmotnostní koncentrace draslíku ρ K (mg/l) a odhad příspěvku c β,k (Bq/l) radonukldu 40 K k celkové objemové aktvtě beta: 12

13 c β, K pβ, K. ρ K = 0,028. = ρ (5) K Provádí se, když výsledek měření celkové objemové aktvty beta převyšuje hodnotu 0,5 Bq/l, tj. když: c β > 0,5 Bq/l. e) Stanovení objemové aktvty c Ra228 (Bq/l) radonukldu 228 Ra a odhad jeho příspěvku c β,ra228 (Bq/l) k celkové objemové aktvtě beta. Provádí se, když výsledek měření objemové aktvty radonukldu 226 Ra převyšuje směrnou hodnotu celkové objemové aktvty alfa, tj. když: c α,ra226 > 0,2 Bq/l nebo když nastane stuace podle bodu f). f) Stanovení objemových aktvt c (Bq/l) dalších radonukldů emtujících záření beta, například 228 Ra nebo 210 Pb, a odhad jejch příspěvku c β, (Bq/l) k celkové objemové aktvtě beta: c β, = pβ,. c (6) Provádí se, když výsledek měření celkové objemové aktvty beta po odečtení příspěvku radonukldu 40 K převyšuje směrnou hodnotu, tj. když: (c β - c β,k ) > 0,5 Bq/l. Pořadí a rozsah těchto rozborů se volí tak, aby bylo vysvětleno zvýšení celkové objemové aktvty beta nad směrnou hodnotu, tj. aby byla splněna podmínka: cβ cβ, 0, 5 (7) Hodnoty parametru p β, charakterzující příspěvek jednotlvých radonukldů k celkové objemové aktvtě beta jsou uvedeny v tabulce č. 3. Na celkové objemové aktvtě beta se mohou podílet také některé krátkodobé produkty přeměny radonukldů emtujících záření alfa, například radonukldů 224 Ra, 226 Ra nebo 238 U. Podklady pro odhad jejch příspěvku jsou rovněž uvedeny v tabulce č. 3. Uvedené pořadí rozborů je možno měnt v stuacích, kdy změna povede ke zjednodušení nebo k urychlení doplňujícího rozboru. Například pořadí rozborů podle písmene a) a b) je možno vzájemně zaměnt, když je známo (třeba na základě dříve provedených rozborů), že zdrojem záření alfa ve vzorku je především 226 Ra. 13

14 Tabulka č. 3 Některé podklady pro doplňující rozbor a pro hodnocení výsledků ukazatel obsahu radonukldů odhad příspěvku k celkové aktvtě p α, p β, Mezní hodnota m referenční hodnota r jednotky hmotnostní koncentrace draslíku 0 0,028 mg/l objemová aktvta 210 Pb 0 1 0,7 Bq/l objemová aktvta 210 Po 1 0 0,4 Bq/l objemová aktvta 222 Rn Bq/l objemová aktvta 224 Ra 4,1 2,2 6 2,1 Bq/l objemová aktvta 226 Ra 1,7 0,5 1,5 0,5 Bq/l objemová aktvta 228 Ra 0 1 0,5 0,2 Bq/l objemová aktvta 228 Th ,9 Bq/l objemová aktvta 230 Th ,6 Bq/l objemová aktvta 232 Th ,6 Bq/l objemová aktvta 234 U ,8 Bq/l objemová aktvta 238 U 1 2. k U,β 12 3,0 Bq/l hmotnostní koncentrace uranu k U,β 0,49 0,12 mg/l Poznámky k tabulce č. 3: Hodnoty parametrů p α, a p β, jsou vztaženy na jednotkovou objemovou aktvtu (Bq/l) radonukldu resp. na jednotkovou hmotnostní koncentrac (mg/l) prvku. Mezní hodnota pro hmotnostní koncentrac uranu byla odvozena z mezních hodnot stanovených pro 234 U a 238 U za předpokladu přrozeného poměru obou zotopů uranu Referenční hodnotou se zde rozumí objemová aktvta (v případě uranu hmotnostní koncentrace), která odpovídá úvazku efektvní dávky 0,1 msv/rok. Postup odvození je popsán v Příloze 2. Hodnota p α pro převod hmotnostní koncentrace uranu na celkovou objemovou aktvtu alfa byla odvozena za předpokladu přrozeného zastoupení zotopů uranu ve vzorku. U reálných vzorků vody může být skutečný příspěvek uranu až několkanásobně větší. Hodnoty p α a p β pro odhad příspěvků radonukldu 226 Ra k celkové objemové aktvtě alfa a beta předpokládají, že měření celkové objemové aktvty se provádí v ntervalu 24 až 48 hodn od ukončení přípravy preparátů. Hodnoty p α pro odhad příspěvků radonukldů k celkové objemové aktvtě alfa byly odvozeny za předpokladu, že stanovení celkové objemové aktvty alfa se provádí měřením směs odparku se scntlátorem ZnS(Ag). Př použtí alternatvního postupu podle ČSN [N5] případně postupu podle ČSN [N4] mohou být hodnoty p α odlšné od uvedených a měly by být pro danou metodu (měření záření alfa v tlusté vrstvě) stanoveny expermentálně. Př použtí hodnot p α a p β pro odhad příspěvků radonukldu 224 Ra k celkové objemové aktvtě alfa a beta je třeba výsledek měření objemové aktvty 224 Ra přepočítat k času měření příslušné celkové objemové aktvty. Pro stanovení hodnoty parametru k u, β který popsuje závslost příspěvku radonukldu 238 U nebo uranu k celkové objemové aktvtě beta na době t (dny) mez odběrem vzorku a měřením celkové aktvty beta se doporučuje použít vztah: k U, β = 1 exp( 0,0288.t) (8) 14

15 Celková ndkatvní dávka Tento ukazatel slouží k hodnocení ozáření z některých přírodních radonukldů přítomných v dodávané vodě. Vyhodnocuje se v stuacích, kdy celková objemová aktvta alfa nebo celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku radonukldu 40 K převyšuje směrnou hodnotu. Ke stanovení celkové ndkatvní dávky se použjí výsledky měření objemových aktvt přírodních radonukldů stanovených doplňujícím rozborem. Doplňujícím rozborem nestanovené přírodní radonukldy, jež jsou odpovědné za zbytkovou celkovou objemovou aktvtu alfa menší než 0,2 Bq/l nebo za zbytkovou celkovou objemovou aktvtu beta menší než 0,5 Bq/l, se př stanovení celkové ndkatvní dávky nezohledňují. Podrobný postup stanovení tohoto ukazatele je popsán v Příloze 2 a jeho hodnocení v část Omezení doplňujícího rozboru V některých stuacích, přestože bylo zjštěno překročení směrné hodnoty některé z celkových objemových aktvt, není třeba doplňující rozbor provádět nebo je možné jeho rozsah omezt. Jedná se o následující stuace: a) Doplňující rozbor se nemusí provádět, pokud z výsledků základního rozboru je možno jednoznačně usoudt, že obsah přírodních radonukldů ve vzorku nepřevyšuje mezní hodnoty: c Rn c α c β ,4 0,5 (9) a současně celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu: c α c + β 1 (10) 0,6 0,2 Příklad 1: V rámc základního rozboru byla naměřena objemová aktvta radonu 15 Bq/l, celková objemová aktvta alfa 0,24 Bq/l a celková objemová aktvta beta 0,10 Bq/l. Po dosazení výsledků do vzorců (9) a (10: 15 0,24 0,10 0,24 0, = 0,85 + = 0, ,4 0,5 0,6 0,2 Závěr: Obsah přírodních radonukldů nepřevyšuje mezní hodnoty. Celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu. Doplňující rozbor není třeba provádět b) Doplňující rozbor je možno omezt jen na stanovení hmotnostní koncentrace draslíku, pokud z jeho výsledků a výsledků základního rozboru je možno jednoznačně usoudt, že obsah přírodních radonukldů ve vzorku nepřevyšuje mezní hodnoty: c 0,028. Rn c c ρ 222 α β K ,4 0,5 (11) a současně celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu: c c 0,028. ρ α β K + 1 (12) 0,6 0,2 Příklad 2: V rámc základního rozboru byla naměřena objemová aktvta radonu 15 Bq/l, celková objemová aktvta alfa 0,24 Bq/l a celková objemová aktvta beta 0,55 Bq/l. V rámc doplňujícího rozboru byla stanovena hmotnostní koncentrace draslíku 17 mg/l. Po dosazení výsledků do vzorců (11)a (12): 15

16 15 0,24 0,55 0,48 0,24 0,55 0, = 0,79 + = 0, ,4 0,5 0,6 0,2 Závěr: Obsah přírodních radonukldů nepřevyšuje mezní hodnoty. Celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu. Další doplňující rozbory není třeba provádět. c) Doplňující rozbor je možno předčasně ukončt, pokud z jeho výsledků a z výsledků základního rozboru je možno jednoznačně usoudt, že obsah přírodních radonukldů ve vzorku nepřevyšuje mezní hodnoty: c c Rn 222 α, zb cβ, zb c (13) pm pm m 300 α,mn β, mn a současně celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu: cα, zb cβ, zb c pr pr r α,mn β,mn kde značí: c α,zb celkovou objemovou aktvtu alfa zmenšenou o příspěvky všech změřených radonukldů emtujících záření alfa c β,zb celkovou objemovou aktvtu beta zmenšenou o příspěvky všech změřených radonukldů emtujících záření beta pm α,mn nejmenší z nenulových hodnot součnu p α. m pro dosud nezměřené radonukldy emtující záření alfa (tabulka č. 3) pm β,mn nejmenší z nenulových hodnot součnu p β. m pro dosud nezměřené radonukldy emtující záření beta (tabulka č. 3) pr α,mn nejmenší z nenulových hodnot součnu p α. r pro dosud nezměřené radonukldy emtující záření alfa (tabulka č. 3) pr β,mn nejmenší z nenulových hodnot součnu p β. r pro dosud nezměřené radonukldy emtující záření beta (tabulka č. 3) c výsledky měření objemových aktvt radonukldů (v případě uranu hmotnostní koncentrace), pro které jsou stanoveny mezní nebo referenční hodnoty (tabulka č. 3) m mezní hodnotu pro daný radonukld (tabulka č. 3) r referenční hodnotu pro daný radonukld (tabulka č. 3) Příklad 3: V rámc základního rozboru byla naměřena objemová aktvta radonu 30 Bq/l, celková objemová aktvta alfa 0,77 Bq/l a celková objemová aktvta beta 0,70 Bq/l. V rámc doplňujícího rozboru byla stanovena hmotnostní koncentrace draslíku 18 mg/l, hmotnostní koncentrace uranu 0,020 mg/l a objemová aktvta 210 Po 0,030 Bq/l. Doba od odběru vzorku do měření celkové objemové aktvty beta byla 10 dnů. Zbytkové hodnoty celkových objemových aktvt ční: c α,zb = 0, , ,03 = 0,77 0,53 = 0,24 Bq/l c β,zb = 0, , ,25. 0,02 = 0,70 0,504 0,125 = 0,07 Bq/l Mnmální hodnoty pro dosud nezměřené radonukldy jsou: pm α,mn = 1,7. 1,5 = 2,55 ( 226 Ra) pm β,mn = 1,0. 0,5 = 0,50 ( 228 Ra) pr α,mn = 1,0. 0,6 = 0,60 ( 230 Th) pr β,mn = 1,0. 0,2 = 0,20 ( 228 Ra) Po dosazení do vztahů (13) a (14): , ,55 0,07 0,50 0, ,49 0,03 0,4 = 0,45 0,24 + 0,60 0,07 0,20 + 0,02 0,12 = 0,92 (14) 16

17 Závěr: Obsah přírodních radonukldů nepřevyšuje mezní hodnoty. Celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu. Další doplňující rozbory není třeba provádět Postup měření Metody měření Př stanovení celkové objemové aktvty alfa a celkové objemové aktvty beta ve vodě se postupuje výhradně podle normalzovaných metod [N5, N6, N4]. Pro stanovení ostatních ukazatelů obsahu přírodních radonukldů ve vodě se přednostně používají normalzované postupy [N7 až N16]. Nenormalzované metody nebo modfkované normalzované metody používané pro systematcké měření musí být v přměřeném rozsahu valdovány [N17, O2] včetně ověření správnost měření formou mezlaboratorního porovnání a předloženy Úřadu k vyjádření v rámc schvalovacího procesu. Požadavky na mez detekce a nejstoty měření používaných měřících metod jsou uvedeny v tabulce č. 4, některé další požadavky na používané analytcké postupy jsou uvedeny v tabulce č. 5. Tabulka č. 4 Požadavky na mez detekce a nejstotu měření: ukazatel obsahu radonukldů mez detekce nejstota celková objemová aktvta alfa < 0,05 Bq/l < 10 % celková objemová aktvta beta < 0,10 Bq/l < 10 % hmotnostní koncentrace draslíku < 1 mg/l < 10 % objemová aktvta 210 Pb < 0,07 Bq/l < 10 % objemová aktvta 210 Po < 0,04 Bq/l < 10 % objemová aktvta 222 Rn < 15 Bq/l < 10 % objemová aktvta 224 Ra < 0,10 Bq/l < 10 % objemová aktvta 226 Ra < 0,03 Bq/l < 10 % objemová aktvta 228 Ra < 0,05 Bq/l < 10 % objemová aktvta 228 Th < 0,05 Bq/l < 10 % objemová aktvta 230 Th < 0,05 Bq/l < 10 % objemová aktvta 232 Th < 0,05 Bq/l < 10 % objemová aktvta 234 U < 0,05 Bq/l < 10 % objemová aktvta 238 U < 0,05 Bq/l < 10 % hmotnostní koncentrace uranu < 0,002 mg/l < 10 % Poznámky k tabulce č. 4: Mezí detekce se rozumí nejmenší detekovatelná objemová aktvta c ND nebo nejmenší detekovatelná hmotnostní koncentrace ρ ND stanovené na hladně významnost 95 % (α = β = 0,05). Nejstotou se rozumí relatvní kombnovaná standardní nejstota u r (%) př hodnotě objemové aktvty nebo hmotnostní koncentrace rovné nebo vyšší než je čtyřnásobek v tabulce uvedené nejmenší detekovatelné hodnoty. 17

18 Tabulka č. 5 Některé další požadavky na používané analytcké postupy: měřený ukazatel celková objemová aktvta alfa celková objemová aktvta beta objemová aktvta 226 Ra objemová aktvta 210 Pb poznámky, požadavky, komentáře přednostně se použje metoda měření odparku ve směs se scntlátorem ZnS(Ag); pokud se očekává zvýšený obsah zotopů rada ve vodě, doporučuje se zpracovat vzorek na preparát pro měření v ntervalu 2 až 6 dnů od jeho odběru pokud se očekává zvýšený obsah zotopů uranu ve vodě, doporučuje se zpracovat vzorek na preparát pro měření v ntervalu 2 až 6 dnů od jeho odběru použtá metoda musí elmnovat nterference ostatních zotopů rada a nterference zbytkového radonu pokud se očekává zvýšený obsah radonu ve vodě, je třeba potlačt vlv 210 Pb vytvořeného přeměnou 222 Rn ve vzorku v době od odběru do zpracování (např. rychlé stanovení nebo odstranění radonu ze vzorku co nejdříve po jeho odběru) Zpracování výsledků Nejmenší významná objemová aktvta c NV nebo nejmenší významná hmotnostní koncentrace ρ NV se stanoví na hladně významnost 95 % (α = 0,05) podle vzorců uvedených v ČSN [N3] a v souvsejících technckých normách [N4 až N16]. Nejmenší detekovatelná objemová aktvta c ND a nejmenší detekovatelná hmotnostní koncentrace ρ ND se stanoví na hladně významnost 95 % (α = β = 0,05) podle vzorců uvedených v ČSN [N3] a v souvsejících technckých normách [N4 až N16]. Relatvní kombnovaná standardní nejstota u r (%) se vypočte na základě dílčích standardních nejstot u r (%) spojených s provedením měřící metody (Příloha 1) s použtím vztahu: u r = u r 2 Kombnovaná standardní nejstota u vyjádřená ve stejných jednotkách jako výsledek měření c se vypočte s použtím vztahu: ur.c u = (16) 100 Relatvní rozšířená nejstota U r (%) a rozšířená nejstota U vyjádřená ve stejných jednotkách jako výsledek měření c se vypočtou s použtím vztahů: U (15) = 2. u U = 2 u (17) r r Vyjadřování výsledků Výsledky měření objemových aktvt se vyjadřují v becquerelech na ltr (Bq/l). Je-l objemová aktvta c nžší než nejmenší detekovatelná objemová aktvta c ND, uvede se jako výsledek stanovení nžší než c ND nebo < c ND. V ostatních případech se uvede jako výsledek stanovení objemová aktvta c a rozšířená nejstota U (Bq/l) nebo relatvní rozšířená nejstota U r (%). Výsledky měření hmotnostních koncentrací se vyjadřují v mlgramech na ltr (mg/l). Je-l hmotnostní koncentrace ρ nžší než nejmenší detekovatelná hmotnostní koncentrace ρ ND, uvede se jako výsledek stanovení nžší než ρ ND nebo < ρ ND. V ostatních případech se 18

19 uvede jako výsledek stanovení hmotnostní koncentrace ρ a rozšířená nejstota U (mg/l) nebo relatvní rozšířená nejstota U r (%). Výsledek stanovení celkové ndkatvní dávky se vyjadřuje v mlsevertech za rok (msv/rok). Neuvádí se, pokud celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu a současně celková objemová aktvta beta nebo celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku 40 K nepřevyšuje směrnou hodnotu. Pokud výsledky měření splňují podmínky uvedené v část pod bodem b) nebo c), uvede se jako výsledek stanovení nžší než 0,1 nebo < 0,1 spolu s hodnocením Celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,1 msv/rok, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů.. V ostatních případech se uvede jako výsledek stanovení celková ndkatvní dávka D c (msv/rok) a rozšířená nejstota U Dc (msv/rok) vypočtené postupem podle část Hodnocení výsledků Výsledky systematckého měření obsahu přírodních radonukldů ve vodě se hodnotí ve vztahu ke směrným a mezním hodnotám (tabulka č. 1). Hodnocení může být buď vloženo do protokolu o měření, například jako odborné stanovsko, nebo může být uvedeno v příloze k protokolu. Pokud výsledek měření se nelší od směrné nebo mezní hodnoty o více, než je rozšířená nejstota, je vhodné tuto skutečnost v hodnocení zohlednt (například formulací převyšuje/nepřevyšuje s výhradou nejstoty měření ). Příklady hodnocení jsou pro jednotlvé ukazatele uvedeny dále Objemová aktvta radonu Výsledky měření objemové aktvty 222 Rn se hodnotí porovnáním s mezní hodnotou 300 Bq/l a se směrnou hodnotou 50 Bq/l. Hodnocení ve vztahu k mezní hodnotě se nemusí uvádět, pokud výsledek měření nepřevyšuje směrnou hodnotu nebo pokud se uvádí hodnocení podle část Hodnocení ve vztahu ke směrné hodnotě se nemusí uvádět, pokud výsledek měření převyšuje mezní hodnotu. Příklad 4: výsledek měření (Bq/l) rozšířená nejstota (Bq/l) příklady hodnocení 25 ± 5 Objemová aktvta radonu nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 47 ± 6 Objemová aktvta radonu nepřevyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 53 ± 6 Objemová aktvta radonu převyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. Objemová aktvta radonu nepřevyšuje mezní hodnotu 300 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 120 ± 10 Objemová aktvta radonu převyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. Objemová aktvta radonu nepřevyšuje mezní hodnotu 300 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 290 ± 25 Objemová aktvta radonu převyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. Objemová aktvta radonu nepřevyšuje s výhradou nejstoty měření mezní hodnotu 300 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění 19

20 pozdějších předpsů. 310 ± 30 Objemová aktvta radonu převyšuje s výhradou nejstoty měření mezní hodnotu 300 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 400 ± 38 Objemová aktvta radonu převyšuje mezní hodnotu 300 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů Celková objemová aktvta alfa Výsledky měření celkové objemové aktvty alfa se hodnotí porovnáním se směrnou hodnotou 0,2 Bq/l. Hodnocení se uvádí vždy. Příklad 5: výsledek měření (Bq/l) rozšířená nejstota (Bq/l) příklady hodnocení 0,110 ± 0,020 Celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,180 ± 0,035 Celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 0,2 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,220 ± 0,040 Celková objemová aktvta alfa převyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 0,2 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,450 ± 0,080 Celková objemová aktvta alfa převyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů Celková objemová aktvta beta Výsledky měření celkové objemové aktvty beta se hodnotí porovnáním s hodnotou 0,5 Bq/l. Hodnocení se neuvádí, pokud byla současně stanovena hmotnostní koncentrace draslíku ve vzorku v tom případě se použje hodnocení podle bodu Příklad 6: výsledek měření (Bq/l) rozšířená nejstota (Bq/l) příklady hodnocení 0,250 ± 0,040 Celková objemová aktvta beta nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,450 ± 0,080 Celková objemová aktvta beta nepřevyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,550 ± 0,090 Celková objemová aktvta beta převyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,87 ± 0,16 Celková objemová aktvta beta převyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů Celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku 40 K Výsledky měření celkové objemové aktvty beta po odečtení příspěvku radonukldu 40 K se hodnotí porovnáním se směrnou hodnotou 0,5 Bq/l. Hodnocení se neuvádí, pokud nebyla 20

21 současně stanovena hmotnostní koncentrace draslíku ve vzorku v tom případě se použje hodnocení podle bodu Příklad 7: výsledek měření (Bq/l) rozšířená nejstota (Bq/l) příklady hodnocení 0,250 ± 0,060 Celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku radonukldu nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,87 ± 0,22 Celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku radonukldu 40 K převyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů Celková ndkatvní dávka Hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě ve vztahu ke směrné hodnotě celkové ndkatvní dávky 0,1 msv/rok se provádí porovnáním výsledků měření získaných v rámc doplňujícího rozboru s referenčním hodnotam odvozeným v Příloze 2 a uvedeným v tabulce č. 3 podle dále uvedených zásad. Hodnocení se nemusí uvádět, pokud celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/l a pokud současně celková objemová aktvta beta nebo celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku 40 K nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l. Zásady pro hodnocení: Směrná hodnota celkové ndkatvní dávky 0,1 msv/rok se pokládá za nepřekročenou, pokud nastane některá z následujících stuací: a) Celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/l a současně celková objemová aktvta beta nepřevyšuje hodnotu 0,5 Bq/l (vz část 3.2). b) Výsledky měření celkové objemové aktvty alfa c α (Bq/l) a celkové objemové aktvty beta c β (Bq/l) splňují podmínku: c α c + β 1 (18) 0,6 0,2 c) Výsledky měření celkové objemové aktvty alfa c α (Bq/l), celkové objemové aktvty beta c β (Bq/l) a hmotnostní koncentrace draslíku ρ K (mg/l) splňují podmínku: c c 0,028. ρ α β K + 1 (19) 0,6 0,2 Př hodnocení ostatních stuací se vychází z výsledků výpočtu celkové ndkatvní dávky D c (msv/rok) a její rozšířené nejstoty U Dc (msv/rok). Pro výpočet se použjí vztahy: c D c = 0,1. (20) r U U Dc = 0,1. (21) 2 r kde značí: c objemovou aktvtu -tého radonukldu (Bq/l) U rozšířenou nejstotu měření -tého radonukldu (Bq/l) referenční hodnotu -tého radonukldu (tabulka č.3) r 2 Sčítá se přes všechny radonukldy stanovené v rámc doplňujícího rozboru postupem podle část 5.1, pro které je v tabulce č. 3 uvedena referenční hodnota. 40 K 21

22 Příklad 8: výsledek výpočtu (msv/rok) rozšířená nejstota (msv/rok) příklady hodnocení 0,050 ± 0,020 Celková ndkatvní dávka nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,1 msv/rok, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,090 ± 0,020 Celková ndkatvní dávka nepřevyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 0,1 msv/rok, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,110 ± 0,020 Celková ndkatvní dávka převyšuje s výhradou nejstoty měření směrnou hodnotu 0,1 msv/rok, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,150 ± 0,020 Celková ndkatvní dávka převyšuje směrnou hodnotu 0,1 msv/rok, kterou stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů Obsah přírodních radonukldů Hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě ve vztahu k mezním hodnotám se provádí porovnáním výsledků měření s mezním hodnotam uvedeným v tabulce č. 3 podle dále uvedených zásad. Hodnocení se nemusí uvádět, pokud objemová aktvta radonu nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/l a pokud současně celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/l a současně celková objemová aktvta beta nebo celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku 40 K nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l. Zásady pro hodnocení: Mezní hodnoty obsahu přírodních radonukldů ve vodě se pokládají za nepřekročené, pokud nastane některá z následujících stuací: a) Objemová aktvta radonu nepřevyšuje mezní hodnotu 300 Bq/l, současně celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/l a současně celková objemová aktvta beta nepřevyšuje hodnotu 0,5 Bq/l. b) Objemová aktvta radonu nepřevyšuje mezní hodnotu 300 Bq/l, současně celková objemová aktvta alfa nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/l a současně celková objemová aktvta beta po odečtení příspěvku radonukldu 40 K nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l. c) Výsledky měření objemové aktvty radonu c Rn222 (Bq/l), celkové objemové aktvty alfa c α (Bq/l) a celkové objemové aktvty beta c β (Bq/l) splňují podmínku: c Rn c α c + β ,4 0,5 (22) d) Výsledky měření objemové aktvty radonu c Rn222 (Bq/l), celkové objemové aktvty alfa c α (Bq/l), celkové objemové aktvty beta c β (Bq/l) a hmotnostní koncentrace draslíku ρ K (mg/l) splňují podmínku: c 0,028. Rn c c ρ 222 α β K ,4 0,5 (23) Př hodnocení ostatních stuací se vychází z výsledků výpočtu součtu podílů C objemových aktvt jednotlvých radonukldů a jm příslušných mezních hodnot a z jeho rozšířené nejstoty U C. Pro výpočet se použjí vztahy: c C = (24) m 22

23 2 U UC = 2 m kde značí: c objemovou aktvtu -tého radonukldu (Bq/l) U rozšířenou nejstotu měření -tého radonukldu (Bq/l) mezní hodnotu -tého radonukldu (tabulka č.3) m (25) Sčítá se přes všechny radonukldy stanovené postupem podle část 5.1, pro které je v tabulce č. 3 uvedena mezní hodnota. Příklad 9: součet podílů C rozšířená nejstota U c příklady hodnocení 0,50 ± 0,20 Obsah přírodních radonukldů nepřevyšuje mezní hodnoty, které stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 0,90 ± 0,20 Obsah přírodních radonukldů nepřevyšuje s výhradou nejstoty měření mezní hodnoty, které stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 1,10 ± 0,20 Obsah přírodních radonukldů převyšuje s výhradou nejstoty měření mezní hodnoty, které stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů. 1,50 ± 0,20 Obsah přírodních radonukldů převyšuje mezní hodnoty, které stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpsů Protokol o měření O měření každého ze vzorků vyhotoví měřící laboratoř protokol, který splňuje náležtost vzorového protokolu měření uvedeného v příloze č. 15 vyhlášky, s vyznačením alespoň těchto údajů: a) číslo protokolu b) dentfkace měřící laboratoře c) číslo jednací povolení SÚJB d) druh a předmět měření, požadovaný rozsah měření e) dentfkace objednavatele měření f) dentfkace dodavatele vody g) evdenční číslo vzorku h) dentfkace vodovodu (název, okres, obec) ) pops odebrané vody (dodávaná - surová, povrchová podzemní směs, odradonovaná apod.) j) místo odběru vzorku včetně blžšího popsu k) datum a čas odběru vzorku l) kdo vzorek odebral (jméno, frma) m) použté metody měření a měřící zařízení n) u stanovených měřdel datum platnost jejch ověření o) jméno osoby, která měření provedla p) místo a datum provedení měření q) výsledky měření, výsledek stanovení celkové ndkatvní dávky (kromě stuace dle a) r) hodnocení výsledků (odborné stanovsko) 23

24 s) datum vystavení protokolu t) podps osoby se zvláštní odbornou způsoblostí u) podps statutárního orgánu držtele povolení. Údaje podle písm. h) až l) není třeba uvádět, pokud přílohou protokolu je záznam o odběru vzorku. Hodnocení výsledků (odborné stanovsko) může být uvedeno v příloze k protokolu Pokud měřící laboratoř využje možnost omezt doplňující rozbor postupem dle bodu 5.1.4, uvede do protokolu o měření příslušné výpočty dle část a jejch výsledkům odpovídající závěry. V případech, kdy měřící laboratoř neprovede úplný rozbor dle tabulky č. 2 (má například pouze povolení pro provádění základního rozboru), uvede tuto skutečnost do protokolu. Pokud objemová aktvta radonu převyšuje směrnou nebo mezní hodnotu, celková ndkatvní dávka převyšuje směrnou hodnotu, nebo pokud obsah přírodních radonukldů převyšuje mezní hodnoty, přloží se k protokolu nformac pro objednatele měření (vzor je uveden v Příloze 5). Protokol o měření včetně příloh se zakládá u dodavatele vody jako součást evdence výsledků systematckého měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů v dodávané vodě. Stejnops protokolu včetně příloh archvuje měřící laboratoř v lstnné nebo elektroncky neměnné podobě (například soubory typu pdf nebo naskenované dokumenty). V souladu s ustanovením 97 odst. 6 vyhlášky oznamuje dodavatel vody aktuální evdované údaje dle 97 odst. 5 vyhlášky (jejch součástí je optmálně protokol o měření č jeho kope) do 1 měsíce od obdržení výsledků měření SÚJB. Po dohodě s objednatelem může protokol o měření nebo jeho kop odeslat SÚJB přímo měřící laboratoř. 6. Postup př překročení směrné nebo mezní hodnoty Postup př řešení těchto stuací zahrnuje obecně: Ověření nebo zpřesnění stuace odběrem a měřením dalších vzorků, dentfkac zdroje vody odpovědného za zvýšený obsah přírodních radonukldů, analýzu stuace, návrh a realzac opatření. Za použtí dále uvedených postupů zodpovídá dodavatel vody. Konkrétní postup řešení uvedených stuací by měl být vždy konzultován s nspektory SÚJB (Příloha 4). Postupy př překročení směrné nebo mezní hodnoty se řídí dále uvedeným zásadam Zásady postupu př překročení mezní hodnoty Postup se použje v stuacích, kdy obsah přírodních radonukldů ve vzorku odebraném pro potřeby systematckého měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě prokazatelně převyšuje mezní hodnoty (součet podílů objemových aktvt jednotlvých radonukldů a jm příslušných mezních hodnot stanovený postupem podle část převyšuje hodnotu 1 o více než je jeho rozšířená nejstota) nebo v stuacích, kdy překročení mezních hodnot nelze spolehlvě vyloučt (součet podílů stanovený postupem podle část se lší od hodnoty 1 o méně než je jeho rozšířená nejstota). Stuace se ověří odběrem a analýzou dalších vzorků dodávané vody. Počet odběrů a rozsah analýz, jakož rozhodnutí o tom, zda jsou v dodávané vodě překročeny mezní hodnoty, konzultuje dodavatel vody s nspektory SÚJB. Pokud je překročení mezních hodnot v dodávané vodě zjštěno v rámc systematckého měření a hodnocení (poprvé), doporučuje se odebrat v průběhu 1 roku ve čtvrtletních ntervalech vzorek dodávané vody na vstupu do vodovodní sítě. Pokud je vodovod zásobován z více zdrojů, ověří se alespoň jednorázově obsah radonukldů ve všech zdrojích, je-l to techncky 24

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY PRO ODBĚR VZORKŮ

NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY PRO ODBĚR VZORKŮ Lenka Fremrová (HDP CZ, a.s.) Eduard Hanslík (VÚV TGM, v.v.i. NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY PRO ODBĚR VZORKŮ Technická normalizace ve vodním hospodářství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.11.2009 v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 Uran ve vodě Ozáření z přírodních zdrojů Uvolňování

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

REKLAMAČNÍ ŘÁD DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. se sídlem Cholinská 1120, 784 01 Litovel, IČ: 471 50 904, DIČ: CZ 471 50 904, tel.: 585 342 366, Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského obchodního

Více

Konvencní ústredna EPS

Konvencní ústredna EPS Konvencní ústredna EPS FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 cs Provozní příručka FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 Obsah cs 3 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 2 Stručný přehled 5 3 Přehled systému 6 3. Funkce 6 3.2 Sgnalzace

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY

NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY Lenka Fremrová, Eduard Hanslík NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 +420

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy Posuzování dynamky pohybu drážních vozdel ze záznamu jejch jízdy Ing. Jaromír Šroký, Ph.D. ŠB-Techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Insttut dopravy, tel: +40 597 34 375, jaromr.sroky@vsb.cz Úvod

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2006 Zpracoval: kolektiv autorů Oddělení geologického o. z. TÚU Oddělení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína? Marek Kovář* Jiří Šálek** *Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3 **SZŠ a VOŠZ Zlín *kovar.ma@seznam.cz **jirisalek8@seznam.cz Supervizor: RNDr. Lenka Thinová, Ing.

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

TP 13/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY

TP 13/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY TP 13/15 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ESR, spinový hamiltonián a spektra

ESR, spinový hamiltonián a spektra ER, spnový hamltonán a spektra NMR k k získávání důležtých nformací o struktuře látky využívá gyromagnetckých vlastností atomových jader. Podobně ER (EPR) využívá k obdobným účelům gyromagnetckých vlastností

Více

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ. Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM NEJISTOT MĚŘENÍ V MPZ Martina Bučková, Petra Dědková, Roman Dvořák Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 1 ASLAB Středisko pro posuzování laboratoří Posuzování odborné způsobilosti

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

Rizikového inženýrství stavebních systémů

Rizikového inženýrství stavebních systémů Rzkového nženýrství stavebních systémů Mlan Holcký, Kloknerův ústav ČVUT Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 24353842, Fax: 24355232 E-mal: Holcky@vc.cvut.cz Základní pojmy Management rzk Metody analýzy rzk

Více

TP 11/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY

TP 11/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY TP 11/15 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ MELIORAČNÍ A OBKLADOVÉ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti

Více

Návrh. ze dne 2005, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Návrh. ze dne 2005, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2005, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o regstrac vozdel, ve znění pozdějších předpsů Mnsterstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu

Více

Lineární programování

Lineární programování Lineární programování Úlohy LP patří mezi takové úlohy matematického programování, ve kterých jsou jak kriteriální funkce, tak i všechny rovnice a nerovnice podmínek výhradně tvořeny lineárními výrazy.

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Doporuč ení k základní osnově bezpečnostních zpráv vzhledem k ohrožení vod

Doporuč ení k základní osnově bezpečnostních zpráv vzhledem k ohrožení vod MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE Doporuč ení k základní osnově bezpečnostních zpráv vzhledem k ohrožení vod Doporučení byla schválena na 9. zasedání Mezinárodní

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Stanow občanskéhosdruženíarabfest Clánek 1 Název a sídlo Název sdruženíje: Občanskésdružení ARABFEST (dále jen..sdružení"). Sídlo Sdružení je na adrese: Brázdmská 1548/B- Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Více

Rozbory vody duben 2015. Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory:

Rozbory vody duben 2015. Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro krácené rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody duben 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/040 Dne 13. dubna 2015 byly provedeny odbry vzorků

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 I. Smluvní strany VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 S m l o u v a o dodávce vody *) a o odvádění odpadních vod *) č. (dále

Více

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Odborná skupna Mechanka kompoztních materálů a konstrukcí České společnost pro mechanku s podporou frmy Letov letecká výroba, s. r. o. a Ústavu teoretcké a aplkované mechanky AV ČR v. v.. Semnář KOMPOZITY

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky I. OBJEDNÁVÁNÍ A REALIZACE OBJEDNÁVEK 1. ISOROC POLSKA S.A. se sídlem v Nidzici (dále jen ISOROC ) prodává své výrobky obchodním partnerům na základě objednávky podané Objednavatelem a potvrzené firmou

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 229/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle 114 odst. 2 a k provedení 63 odst. 1 a 6, 64 písm. j), k) a

Více

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/2 148 00 Praha 4 Tel.: 271 913 222, 602 214 185 E-mail: ocadlikrgp@volny.cz Zpráva o stavebně geologickém posouzení staveniště a radonovém průzkumu pro

Více

Mi:STSI{ý úmd Moravské BUdejovice Odbor výstavby a územního plánováni

Mi:STSI{ý úmd Moravské BUdejovice Odbor výstavby a územního plánováni ! 298/3 NTL plynovod M:STSI{ý úmd Moravské BUdejovce Odbor výstavby a územního plánován ~:' ---- 256/1 *6 Jé!f/Í'~d9J'éÍ PO/t-J dm! -/,r;ta oiclo!$-,--r ZODP. PROJEKTANT: Ing. Aleš Dlabaja PARÉ: STAVBA:

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Novela vyhlášky o radiační ochraně

Novela vyhlášky o radiační ochraně Novela vyhlášky o radiační ochraně Ing. Eva Bílková Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 Regionální centrum Hradec Králové Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3 Vyhláška

Více

Kód obce UIR: 00771. Obec Borová (593 648 m n. m.) leží na katastrálním území Borová (607711).

Kód obce UIR: 00771. Obec Borová (593 648 m n. m.) leží na katastrálním území Borová (607711). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.005.01 1. BOROVÁ Kód obce UIR: 00771 Název obce: BOROVÁ číslo obce: IČZÚJ 573906 část obce (základní sídelní jednotka): Borová Podklady : Informace OÚ Dotazník k PRVK Informace

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

ZÁKON. ze dne 16. září 2015,

ZÁKON. ze dne 16. září 2015, 267 ZÁKON ze dne 16. září 2015, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015 SL Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1

OBSAH 1 47 ČÁST PRVNÍ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek.................................................. IX Úvod.................................................................... XI Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Snížení

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Poskytování podpory pro odstředěné mléko (OM) a sušené odstředěné mléko (SOM) využívané jako krmivo a prodej takového SOM

Poskytování podpory pro odstředěné mléko (OM) a sušené odstředěné mléko (SOM) využívané jako krmivo a prodej takového SOM Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Poskytování podpory pro odstředěné mléko (OM) a sušené odstředěné mléko (SOM) využívané jako krmivo a prodej takového

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. /20 (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ

SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ Strana č.: 1 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. M. Mikešová Výtisk č. : 1 Schválil: Ing. V. Vrbíková Platí od: 15. 12. 2015 1. Úvod Tato metoda je určena pro řešení projektu MZSO monitoring vnitřního prostředí

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Třebichovice//Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.

Více

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Michal Dudák Pod texturními vlastnostmi porézních látek se skrývá popis složité porézní struktury. Fyzisorpce dusíku je jedna z nejrozšířenějších metod

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více