ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO Brandýs nad Labem, Palachova 337 telefon / fax: nebo VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Výroční zprávu vypracoval (období červen září 2010) a předkládá: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu VZ participovali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků.

2

3 Výroční zpráva projednána v pedagogické radě dne 7. října 2010 ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče, členové školské rady, kolegové, žáci a další čtenáři naší výroční zprávy, dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem, prvním rokem mého působení v ZŠ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Palachova 337. Nutno podotknout, že jsem asi jako každý nastupoval do nového prostředí s určitými plány, s více či méně konkrétními představami o zachování všeho dobrého a prospěšného, všeho, co plně a efektivně funguje, všeho, s čím panuje všeobecná spokojenost. V opačném případě jsem pak byl připraven podniknout patřičné kroky a činnosti nebo věci fungující problémově, neefektivně, pouze z jakési setrvačnosti, jsem byl rozhodnutý zcela či výrazně eliminovat, s tím, že bude konzultováno a poté zvoleno vhodnější řešení. Celý školní rok byl z mé strany především mapováním všech podstatných skutečností a oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují celkový chod školy, její provoz a organizaci, a které se ve svém souhrnu zákonitě podepisují pod celkovou úroveň vzdělávání a pod jeho výsledky. V souladu s výše uvedeným jsem si proto pro první rok svého působení v ZŠ stanovil jako nejvyšší prioritu rozsáhlou hospitační činnost, abych získal dostatečné množství poznatků o kvalitě průběhu vzdělávání, o kvalitě a profesionalitě pedagogů. Bezmála 150 návštěv vyučovacích hodin absolvovaných dle plánu hospitační činnosti mi poskytlo dostatek podkladů k tomu, abych mohl - relativně objektivně posoudit kvalitu průběhu vzdělávání. I když se jednalo o značně časově náročnou aktivitu (přípravy na hospitace, následné rozbory navštívených hodin hospitujícího s hospitovaným, vedení písemné dokumentace), její přínos je nezastupitelný. Zahájení a postupná realizace projektu Jazyky, likvidace půlročního skluzu v plnění harmonogramu projektu, sestavení řídícího a realizačního týmu, vybavení jazykových učeben technikou, absolvování série školení všemi vyučujícími zainteresovanými v projektu, čerpání projektových finančních prostředků, monitoring projektu toto představovalo další z nastavených priorit, taktéž s koeficientem nejvyšší důležitosti. Nemohu říci, že by vše stran projektu klapalo bez zádrhelů, ale to už k aktivitám tohoto typu nejspíš patří. Každopádně je zde na místě poděkovat všem členům řídícího a realizačního týmu projektu za pracovní nasazení, aktivitu a postupné naplňování jednotlivých výstupů. Třetí velkou prioritou uplynulého školního roku byla kultivace firemní kultury, zvyšování její úrovně, a to zejména v oblasti interpersonálních vztahů. Udržet vzájemné vztahy na bázi učitel žák, žák žák, zaměstnanec zaměstnanec, nadřízený podřízený, škola rodiče, škola partneři, škola ostatní veřejnost na akceptovatelné úrovni nebo je dokonce posouvat kvalitativně výš a výš, je jakýmsi trvalým příkazem k úhradě, úkolem bez stanovené lhůty splatnosti. Ve hře je příliš mnoho faktorů a bohužel některé z nich se dají pozitivně ovlivňovat jen velmi omezeně (v lepším případě). Jaký z toho plyne závěr? Kultivace firemní kultury je trvalou prioritou, ze strany vedení školy jí tudíž bude věnována patřičná pozornost i v příštím školním roce. Jaroslav Kindl, ředitel školy, červenec - srpen

4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Adresa školy (sídlo školy, PSČ) Ředitel školy, statutární orgán Typ poskytovaného vzdělání Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova Ing.Jaroslav Kindl Telefon: Fax/zázn.: Datum jmenování do funkce základní škola ( stupeň) Kapacita školy 890 žáků IČ školy IZO školy Právní forma právní subjekt příspěvková organizace Datum zařazení do Sítě škol Datum zápisu do rejstříku Spádový obvod školy (ZŠ) Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zřizovatel školy Adresa Město Brandýs n.l.- Stará Boleslav Masarykovo nám Telefon: Fax: Další součástí školy Telefon IZO Kapacita Školní družina , l žáků Školní jídelna jídel Věkové rozpětí žáků 6-15 let Stupeň vzdělání základní Počet ročníků 9 Specializace- zaměření --- Počet tříd / st. 25/ Vyučovací jazyk český Počet oddělení se spojenými ročníky 4 Školné Ne Celkový počet žáků školy Průměrný počet žáků ve třídě Celkový počet zaměstnanců školy ,04 66 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oddělení ŠD Celkový počet zapsaných žáků Z toho pedagogů 45 Základní škola je od zřízena městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav jako právní subjekt - do jako RO a od z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s Ped F UK a fakultou vydaného certifikátu. Základní škola sídlí ve dvou objektech, v č. p. 337 (hlavní budova) a v č. p. 263 (vedlejší školní budova) - ta byla v roce 1996 zrekonstruována pro potřeby školy, a to zejména k výukovým účelům (kmenové učebny tříd 1. stupně, výtvarný ateliér, herna) a také k činnosti školní družiny (dále ŠD). ŠD je v současnosti hlavním obyvatelem vedlejší budovy, neboť všechny kmenové učebny tříd 1. a 2. stupně se nacházejí v hlavní budově školy. I nadále zde však ve výtvarném ateliéru probíhá výuka výtvarné výchovy (Mgr. Petr Krejčík) a rovněž herna je využívána k výuce tělesné výchovy třídami 1. stupně. 4

5 Úspěšně realizujeme projekt Moduly pro jazyky s využitím moderních technologií, ve kterém jsou aktivně zapojeni vyučující Aj, Čj, Fj, Nj a Rj. Na velmi dobré úrovni je materiální zázemí školy dvě počítačové pracovny, ve většině učeben instalovaná a vyučujícími pravidelně využívaná prezentační technika (celkem 18x interaktivní tabule, datový projektor, PC), pestrý a bohatý výběr výukového SW, vybavenost kabinetů (ICT včetně příslušenství, další didaktická technika, učební pomůcky aj.). Snažíme se o smysluplné využívání volného času žáků a nabízíme jim množství volnočasových aktivit, a to zejména formou zájmových útvarů či nepovinných předmětů. V rámci doplňkové činnosti využíváme kapacitu naší školní jídelny a poskytujeme stravovací služby i jiným subjektům v Brandýse n. L. a blízkém okolí. Tělocvična školy, byť prostorově potřebám školní výuky nevyhovuje (na 2. stupni je výuka v odděleních chlapci/dívky řešena využíváním blízké sokolovny, samozřejmě za úplatu), je v odpoledních a večerních hodinách smluvně permanentně obsazena různými sportovními oddíly a kroužky. Součástí areálu školy je i venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na počátku školního roku byly slavnostně otevřeny a zprovozněny nové šatny pro oba stupně, čímž se značně provzdušnily a prosvětlily školní chodby, ze kterých zmizely šatní skříňky (po velmi vstřícném jednání ze strany ředitelky školy byly bezúplatným převodem poskytnuty Gymnáziu J. S. Machara Brandýs nad Labem). Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik specifik, na kterých si zakládáme: Zvýšenou péči věnujeme žákům se sociálním či zdravotním znevýhodněním a žákům se specifickými poruchami učení, které integrujeme do běžných tříd 1. i 2. stupně; využíváme institutu asistenta pedagoga, pro žáky vypracováváme za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, pedagogickopsychologické poradny a rodičů žáků - individuální vzdělávací plány V souvislosti s trendy ve výuce i v souvislosti s realizovaným projektem Jazyky se mj. zaměřujeme na efektivní pravidelné využívání prezentační techniky (včetně např. hlasovacího zařízení), na udržení pestré nabídky volitelných předmětů, na pokračování výuky s použitím interaktivních učebnic (nakladatelství Fraus aj.) Pestrou nabídkou zájmových útvarů, nepovinných předmětů či seminářů (dětský pěvecký sbor Klíček, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, Pohybové hry, Hra na flétnu, keramické kroužky, počítačové kroužky, výtvarný kroužek, sportovní střelecký klub, kroužek ručních prací aj.) podporujeme zdravý a všestranný rozvoj žáků. ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) V personálním složení ŠR došlo ke změně, neboť volili rodiče žáků školy své nové dva zástupce do ŠR. Ve školním roce 2009/2010 tak ve ŠR pracovali tito zástupci rodičů žáků, pedagogů školy a zřizovatele: Za rodiče: Helena Kosková Petr Jadrníček Za pedagogy školy: Alice Kubálková Jaroslava Rychová Za zřizovatele: Hana Helisová Miroslav Šnaiberk předseda 5

6 ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) Je partnerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy dětí školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých tříd ročníku požívající důvěru ostatních spolužáků. V čele ŽR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŽR se řídí statutem ŽR. Patronát nad ŽR držela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. Informace o aktivitách ŽR ve školním roce 2009/2010 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VEDENÍ ŠKOLY Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy, vyučující Aj + Hv Mgr. Zdeňka Pavelková zástupkyně ředitele školy, vyučující M + PP Jaroslav Vobecký manažer školy Mgr. Michaela Havranová ekonom školy Denisa Nedvědilová vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Alena Znorovská výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ, vyučující M Mgr. Michaela Pavelková výchovná poradkyně pro 1. stupeň ZŠ, vyučující 1. stupně Helena Růžičková vedoucí školní jídelny Marcela Hubačová hospodářka školy 6 PEDAGOGICKÝ SBOR Ing. Jindřiška Baumruková vyučující M-Inf, koordinátor ICT, interní správce sítě Mgr. Olga Benešová vyučující Nj, asistent pedagoga Mgr. Kateřina Beránková vyučující Čj-D Mgr. Tereza Beštová vyučující Nj- Aj Zdenka Brodská vyučující M Mgr. Martina Dlouhá vyučující na 1. stupni Mgr. Lucie Dolníková vyučující F- Aj Mgr. Markéta Drobňáková vyučující Vv-Z-Dn Mgr. Kateřina Ďurišová vyučující Fj- Aj (nástup na MD ) Zuzana Egerová vyučující na 1. stupni Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj-Ov Ivana Filová - vychovatelka ŠD Mgr. Lenka Hájková vyučující Fj (nástup od ledna 2010) Mgr. Martina Hliněnská vyučující na 1. stupni Mgr. Jitka Hrdličková - asistent pedagoga Michal Hruška vyučující M-Tv-Pč Mgr. Veronika Jakubová vyučující Aj Mgr. Marcela Janečková vyučující Čj-D Lenka Konrádová vyučující Aj, školní metodik prevence (nástup od ledna 2010) Václav Kopejsko vyučující Hv

7 Mgr. Petr Krejčík vyučující Př-Vv- Hv Mgr. Eva Kreuterová vyučující Z-Tv Mgr. Veronika Křížková vyučující na 1.stupni Mgr. Alice Kubálková vyučující na 1. stupni PaedDr. Olga Kváčová vyučující na 1. stupni Anita Lukášová vyučující Aj-Tv Mgr. Marie Marková vyučující Př-Dn, asistent pedagoga Mgr. Viera Matušincová vyučující M Mgr. Olga Medová vyučující na 1. stupni Bohuslava Mertová vychovatelka ŠD Mgr. Iveta Nováková vyučující na 1. stupni Alena Pytlounová vychovatelka ŠD Daniela Reichertová vychovatelka ŠD Mgr. Larisa Rybářová vyučující Aj-Rj Mgr. Jaroslava Rychová vyučující Čj-D Mgr. Marie Sklenářová vyučující M-Ch Marta Šimůnková asistent pedagoga Mgr. Miroslava Šplíchalová vyučující na 1. stupni PaedDr. Iveta Vávrová vyučující na 1. stupni Ing. Jaroslav Vitvar vyučující F-Př-Z Mgr. Věra Volfová vyučující na 1. stupni Mgr. Petra Zedínková vyučující na 1. stupni PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Jiří Tulach školník, topič Marie Tulachová asistentka (ved. prodejny papír., skladu učebnic a UK, objednávky učebnic) Lenka Gruberová Dana Baršoňová Darina Baršoňová - péče o úklid a pořádek Eva Lučanová Lucie Szabová Blanka Tupá Šárka Hrdličková - vedoucí kuchařka Dana Hrdličková - zást. vedoucí kuchařky Věra Uhlířová - pokladní, skladnice Eva Purnochová - vedoucí kiosku Marcela Huříková Božena Fialová Božena Korousová David Němeček - kuchařky + pomocný personál Marie Dlouhá Zdeňka Klímová Martina Rodová { { 7

8 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACE, PRAXE A ZPŮSOBILOST A. PEDAGOGOVÉ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 10 3,36 SŠ ,00 VŠ ,14 SŠ ,98 VŠ 34 Celkem: 38,48 VŠ 44 B. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 1 6,00 OU 6 1 0,25 SŠ 1 3 0,5 OU 1 5 1,00 OU 1 6 0,87 OU 1 6/DČ 0,13 OU 1 8 2,00 SŠ 2 8 0,20 VŠ 1 Celkem: 10,95 14 C. STRAVOVACÍ PROVOZ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 2 1,00 OU 1 3 5,00 OU 5 3 /DČ 1,00 OU 1 4 2,51 OU 3 4/DČ 0,25 OU 1 5 1,00 OU 1 8 1,00 SŠ 1 Celkem: 11,76 13 D. DALŠÍ STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Tarifní třída Úvazek funkce Vzdělání Počet zaměstnanců 8 2,26 asistent SŚ a VŠ 4 1,00 školní psych. VŠ 1 smluvní smluvní správce syst. SOV s M 1 8

9 C. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis dětí do 1. ročníku Zápis dětí do 1. ročníku Zápis dětí do 1. ročníku Ve dnech 10. a 11. února 2010 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011 viz foto. Budoucím školákům dělali průvodce na pohádkové cestě žáci a žákyně 1. a 2. stupně převlečení za nejrůznější pohádkové postavy. Malí šikulové plnili úkoly na čtyřech stanovištích, na nichž pro ně měly paní učitelky připravené různé úkoly a malá překvapení. Děti z divadelního studia Větrník si připravily na jednom ze stanovišť pohádkové hádanky, které se budoucím školákům velmi líbily. Na hudebním stanovišti si mohli zazpívat a zatancovat s trpaslíky, jinde pomáhaly plnit úkoly společně s mravenečky z pohádky O Zlatovlásce. Některé děti zaujaly knížky, o kterých si mohly společně, pod vedením paní učitelky, popovídat. Každý z budoucích prvňáčků vyplnil test školní zralosti, jehož součástí byla i malba postavy. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Počet zapsaných dětí poprvé u zápisu Počet zapsaných dětí po OŠD Celkový počet dětí u zápisu Počet žádostí o OŠD Přijato do 1. ročníku ZŠ D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) Vycházející žáci, kteří pokračují od ve vzdělávání v G, SŠ a SOU třída žák (žákyně) 1. volba 2. volba IX. A Holoubek Tomáš Lexová Tereza Loudilová Denisa SOU služeb Neratovice OA Kolárova P8 SPgŠ P6 9

10 Malinová Lenka SPŠ chem. P1 Moravcová Petra SPŠ stav. ME Novák Lukáš SZŠ Brandýs n. L. Novotná Lucie OA P9 Pán Martin Soukromá podnikatelská škola P9 Pavelková Lucie G J. S. Machara Brandýs n. L. Pešlová Veronika SOU zdrav. P10 Píšová Martina SZŠ P1 Podlezl Matěj SPŠ sd. tech. P1 Solil Tomáš SPŠ P5 Strach Ondřej Soukr. OA Neratovice Szabová Denisa SOU gastr. P9 Tenčlová ArianaI SŠ knihkupecká P8 4-letý Vavřinová Lenka SPgŠ P6 Zábranská Michaela SOU TOS Čelákovice Schwägerl Jan SPŠ el. P8 IX. B Auerová Klára SPŠ grafická P1 Beneš Adam SOŠ adm. EU P9 Bleščáková Viktorie SOU gastr. Horky n.j. Bombala Ondřej SPŠ Na Proseku P9 Brückner Patrik SPŠ el. P9 Dobeš Jan SPŠ Na Proseku P9 Dressler Michal SPŠ Na Proseku P9 Dudek Jan SPŠ Na Proseku P9 Hájková Dominika SOU gastr. P9 4-letý Hromková Martina SOU TOS Čelákovice Karabáčková Helena SOU gastr. Poděbrady Krejčík Luboš SZŠ Brandýs n. L. Křížková Kateřina Gymnázium P9 Kučera Jan Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Kučerová Kristýna SŠ adm.eu P9 Kutina Marioara SOU gastr. P9 Matějíček Daniel SPŠ Na Proseku P9 Štercl Jan SPŠ Na Proseku P9 Voldřich Martin Soukr.SŠ TRIVIS P8 IX. C Alešová Olga přímý pracovní poměr Čemusová Veronika OA Heroldovy sady P10 Dvořák Martin Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Holub Daniel Soukr. SHŠ P9 Klánovice Hruška Martin SPŠ P9 Prosek Churey Juriy SOŠ Weilova 4 P10 Ješetová Tereza SPŠ oděvní P7 Kalousek Vojtěch SPŠ el. P10 Koníčková Nikola OA P7 10

11 Kuchařová Jana Löbl Václav Mogilevskaia Eva Nováková Michaela Paliatková Michaela Plíva Tomáš Pojsl Michal Rokyta Dalibor Roubal Zdeněk Skřivan Petr Šmidlík Patrik Soukr. OA Neratovice SOU Nymburk Soukr.SHŠ P6 SOŠ adm. EU P9 OA P8 SPŠ P9 Prosek SPŠ P9 Hloubětín Soukr. SOŠ Bankovní akademie P3 SOU obchodní P9 SPŠ P9 Prosek SOŠ Weilova 4 P10 Žáci vycházející z nižších ročníků : 1. končí povinnou školní docházku Assya Antova (7. ročník) ISŠ Pražská Brandýs n. L. Synek Ladislav (7. ročník) ISŠ Pražská Brandýs n. L. Kostka Lukáš (8. ročník) SOU Neratovice 2. pokračují ve vzdělávání v gymnáziích 5. ročník : Benešová Victoria Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Herynek Jáchym Církevní gymnázium P2 Štercl Vít Gymnázium F. Palackého Neratovice Zelenka Radomír Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Žabová Sára Gymnázium F. Palackého Neratovice Přehled o volbě povolání: Vzdělávací zařízení Počet žáků celkem Chlapců Dívek Gymnázia 4letá Gymnázia 8letá Gymnázia 6letá Střední školy z toho: církevní soukromé Učební obory z toho: soukromé 4leté Přímý pracovní poměr Celkem

12 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2009/2010: 1. stupeň: Celkem: Chování: Prospěch: 2. stupeň: Celkem: Chování: Prospěch: 13 tříd, 309 žáků, z toho 162 chlapci a 147 dívek a) pochvaly žáků: 40x pochvala TU b) výchovná opatření: 13x důtka TU 232 žáci prospěli s vyznamenáním 3 žáci neprospěli 12 tříd, 263 žáci, z toho 133 chlapci a 130 dívek a) pochvaly žáků: 13x pochvala TU b) výchovná opatření: 7x důtka TU, 15x důtka ŘŠ c) snížený stupeň z chování: 7x 2. stupeň 81 žák prospěl s vyznamenáním 3 žáci neprospěli Integrovaní žáci 1. stupeň Ve školním roce 2009/2010 bylo integrováno na 1. stupni 20 žáků, 7 žáků pracovalo s asistentem pedagoga (A). Integrace celkem chlapců dívek S více vadami z toho 1 A Chování 5 5 z toho 2 A 0 Řeč 4 4 z toho 4 A 0 Vývojové poruchy učení Celkem 20 z toho 7 A 15 z toho 6 A 5 z toho 1 A Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali nejen třídní učitelé, ale i pedagogičtí asistenti (1.A a 4.A M. Šimůnková, 2.A a 2.B J. Hrdličková, 3.B M. Marková a O. Benešová), a to individuálně nebo v rámci kmenové třídy. Nejčastěji řešené problémy souvisely především s výukou. Týkaly se vývojových poruch učení dysgrafie, dyslexie a dysortografie a poruch chování kázeňských problémů a ADHD. Integrovaní žáci 2. stupeň ROČNÍK CELKEM IŽ CHLAPCI DÍVKY Σ 2. stupeň

13 SROVNÁVACÍ TESTY 5. A 9. ROČNÍK Žáci pátých a devátých tříd si ověřili své vědomosti prostřednictvím aktivní účasti v komerčních srovnávacích testech se zaměřením na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, přírodovědný a humanitní základ. A nejen to škola získala velmi cenné informace o úrovni (výsledcích) vzdělávání žáků školy porovnáním s výsledky srovnatelných škol v rámci celé republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola nerealizuje žádnou z rozšířených výuk, a s přihlédnutím k tomu, že prospěchově nejlepší žáci 5. ročníku míří každoročně do osmiletých gymnázií zdejšího regionu, nejsou letošní výsledky našich žáků vůbec špatné. Lze konstatovat, že ve všech uvedených testovaných oblastech dosáhli celkově průměrných či mírně nadprůměrných výsledků. Bližší specifikace bude uvedena v dokumentu Zpráva z vlastního hodnocení školy. F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně nežádoucích jevů byla v ZŠ prováděna podle Minimálního preventivního programu (MPP) platného pro školní rok 2009/2010. Program, orientovaný na žáky, pedagogy i rodiče, byl zaměřen zejména na: zvýšení odolnosti žáků proti sociálně nežádoucím jevům vedení žáků ke zdravému sebevědomí a sebehodnocení zvládání stresu a frustrací vyplývajících z různých životních situací výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu Realizace prevence probíhala ve spolupráci s rodiči, zřizovatelem, školním psychologem, výchovným poradcem a Policií ČR. Prevence v rámci podpory zdravého životního stylu a zdraví měla za cíl: zvyšování sociálních kompetencí rozvíjení sociálních dovedností (orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků vlastního jednání) posilování komunikačních dovedností schopnost řešit problémy a konflikty, vhodně reagovat na stresové situace, neúspěch a kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocit důvěry, zařazení do skupiny, vytvoření pocitu pohody a jistoty, eliminace strachu Část cílů byla naplňována především v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni zejména ve vlastivědě, prvouce, přírodovědě a výtvarné výchově. Na 2. stupni v předmětech výchova k občanství, přírodopis a v třídnických hodinách. Při výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce skupinové činnosti, sociální a psychologicky zaměřené hry, diskuze, besedy, projekty apod. V dubnu 2010 se žáci zúčastnili interaktivního divadelního představení na téma Cigarety a kouření. MPP byl také realizován volnočasovými aktivitami v podobě zájmových kroužků. Rodiče i veřejnost jsou seznamováni s MPP prostřednictvím nástěnek a webových stránek naší školy. 13

14 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Nejdůležitějšími a nejpřínosnějšími vzdělávacími akcemi ve školním roce 2009/2010 byly jednoznačně skupinové semináře absolvované pedagogy v rámci realizovaného projektu Jazyky. V souladu s Koncepcí rozvoje školy se učitelé účastnili dalších vzdělávacích aktivit, a to skupinově či individuálně. Ředitel školy v tomto ohledu nezůstal pozadu a snažil se jít ostatním příkladem. Využili jsme i vysokou úroveň technické vybavenosti školy a nemalou část vzdělávacích akcí jsme zorganizovali přímo ve škole. Kromě seminářů, školení a kurzů jsme část prostředků určených na DVPP využili také na nákup odborné literatury. Účastníkům DVPP bylo kurzovné (včetně cestovních náhrad) hrazeno ve výši 100%. 1. OBDOBÍ 09 12/2009 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 1 Školský management FS II 1/ Kindl Jaroslav 5500,- 2 Papírové vitráže, práce s klovatinou 13/ Egerová Zuzana, Hliněnská Martina, Krejčík Petr, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Medová Olga, Nedvědilová Denisa, Nováková Iveta, Pavelková 2618,- Michaela, Vávrová Iveta, Volfová Věra, Zedínková Petra 3 Kolokvium ředitelů 1/ Kindl Jaroslav 500,- 4 Vánoční papírování 14/ Dlouhá Martina, Drobňáková Markéta, Egerová Zuzana, Hliněnská Martina, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Matušincová Viera, Medová Olga, Nováková Iveta, 4200,- Pavelková Michaela, Šplíchalová Miroslava, Vávrová Iveta, Volfová Věra, Zedínková Petra 5 Efektivní vedení porad 1/ Kindl Jaroslav 590,- 6 Hospitační činnost ŘŠ 1/ Kindl Jaroslav 510,- 7 Instruktor lyžování 1/ Lukášová Anita 5980,- 8 Životní dovednosti tajemství úspěchu 1/ Egerová Zuzana 450,- 9 Inspiromat pro Aj nápady v Aj 2/Dolníková Lucie, Jakubová Veronika 1100,- 10 Dílna čtení 1/ Zedínková Petra 850,- 9/ Egerová Zuzana, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Nováková Hry pro aktivní odpočinek 11 Iveta, Šplíchalová Miroslava, Vávrová Iveta, 2500,- Volfová Věra, Zedínková Petra 12 Jak zvýšit zájem o učivo pohybem 1/ Zedínková Petra 420,- 13 Nebojíme se učit jinak 1/ Zedínková Petra 290,- 14 Čteme dětem, pracujeme s knížkou 1/ Medová Olga 800,- Instruktor lyžování (závěrečná 1/ Lukášová Anita ,- zkouška) 16 Finanční gramotnost II 1/ Matušincová Viera 510,- 14

15 17 IT a její využití ve výuce 1/ Hliněnská Martina 250,- 18 Práce s chybou 8/ Egerová Zuzana, Křížková Veronika, Medová Olga, Nováková Iveta, Pavelková Michaela, Šplíchalová Miroslava, Volfová Věra, Zedínková Petra 2125,- 2. OBDOBÍ 01 05/2010 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 19 Co může škola udělat pro nadaného žáka 1/ Šplíchalová Miroslava 320,- 20 Mediální výchova 1/ Hliněnská Martina 640,- 21 Školský management FS II 1/ Kindl Jaroslav 5500,- 22 Konference Inovace ve výuce 1/ Kindl Jaroslav 960,- 23 Osvědčilo se v hodinách matematiky 2/ Křížková Veronika, Vávrová Iveta 2208,- 24 Školský management FS II 1/ Kindl Jaroslav 5850,- 25 Řešení školních modelových situací z pohledu platné právní normy 1/ Znorovská Alena 0,- 26 Připraveni pro život 2/ Elsnerová Ida, Hliněnská Martina 0,- 27 Ochrana člověka za mimořádných událostí 1/ Vitvar Jaroslav 0,- 3. OBDOBÍ 09/ /2010: PROJEKT JAZYKY Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 28 Využití interaktivní tabule ve výuce 22/ Baumruková Jindřiška, Beránková Kateřina, Beštová Tereza, Dolníková Lucie, Dlouhá Martina, Dudek Dalibor, Ďurišová Kateřina, Elsnerová Ida, Hliněnská Martina, Jakubová Veronika, Janečková Marcela, Kindl Jaroslav, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Lukášová Anita, Rybářová Larisa, Rychová Jaroslava, Sklenářová Marie,Šplíchalová Miroslava, Vávrová Iveta, Zedínková Petra , Využití vizualizéru a hlasovacího zařízení Turning Point ve výuce Využití IAT SMART Board 15/ Beránková Kateřina, Beštová Tereza, Dolníková Lucie, Egerová Zuzana, Elsnerová Ida, Hliněnská Martina, Jakubová Veronika, Janečková Marcela, Kindl Jaroslav, Kubálková Alice, Lukášová Anita, Matušincová Viera, Rybářová Larisa, Rychová Jaroslava, Vitvar Jaroslav 8/ Hruška Michal, Krejčík Petr, Kreuterová Eva, Kváčová Olga, Matušincová Viera, Medová Olga, Nováková Iveta, Vitvar Jaroslav ,- 0,- 15

16 31 Využití hlasovacího zařízení Smart Response ve výuce 18/ Beránková Kateřina, Beštová Tereza, Dolníková Lucie, Egerová Zuzana, Elsnerová Ida, Hliněnská Martina, Jakubová Veronika, Janečková Marcela, Kindl Jaroslav, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Matušincová Viera, Nováková Iveta, Pavelková Michaela, Rybářová Larisa, Rychová Jaroslava, Šplíchalová Miroslava, Zedínková Petra ,- 32 Využití IAT SMART Board 2/ Matušincová Viera, Nováková Iveta 0,- 16 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V souladu s Koncepcí rozvoje školy jsme podporovali využívání aktivizujících forem a metod výuky směřujících ke škole pro děti připravované pro budoucnost pro život ve společnosti 21. století. Jejich efektivní realizaci občas ztěžovaly nevyhovující či nepostačující prostorové podmínky. Zůstalo i nadále základním principem, že jednotliví vyučující i skupiny reprezentující určitou vzdělávací oblast, mají volný prostor pro velmi širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungující postupy a také je mohli využívat podle vlastního profesionálního výběru i osobnostních dispozic. S tím souvisí i právo pedagogů experimentovat, a tedy se i mýlit. Na 1. stupni jsme v 1., 2. a 3. třídách učili podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, ve 4. a 5. třídách jsme aplikovali dobíhající vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA. Na 2. stupni probíhala výuka v 6., 7. a 8. ročníku rovněž podle vlastního ŠVP ZV Škola pro život, v 9. ročníku jsme žáky vzdělávali dle dobíhajícího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Na 1. i 2. stupni jsme - opět v souladu s Koncepcí rozvoje školy - pokračovali v uplatňování významných prvků v procesu výchovy a vzdělávání sebehodnocení žáků a průběžného hodnocení žáků učitelem, při využití obou forem hodnocení, tj. klasifikace a slovního hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků se řídily platnými Pravidly pro hodnocení a klasifikaci (součást školního řádu), která také mají k dispozici všichni rodiče (zákonní zástupci) žáků školy a současně jsou veřejně prezentována a informačně dostupná (na info desce pro žáky a rodiče i na www stránkách školy). Pokračujeme v používání alternativních učebnic, moderních koncepčně, obsahově i svou formou. Postupně plánovitě přecházíme na učebnice nakladatelství FRAUS, které svou koncepcí významně podporují zahájenou kurikulární reformu včetně své elektronické interaktivní podoby. Školní rok 2009/2010 byl stran dotváření, úprav či doplňků ŠVP ZV Škola pro život jen dalším kroužkem spirály, po které se posunujeme v cestě za vytvořením školního vzdělávacího programu respektujícího jak zájmy a představy žáků a rodičů, tak i možnosti školy, což znamená, aby přirozeným způsobem umožňoval efektivnější dosahování vzdělávacích cílů pro co největší počet dětí. Průběžně tak navazujeme na základní verzi vlastního vzdělávacího programu Škola pro život, která vznikla k 1. září Spolupráce s nezávislým školním psychologem v rámci Školního poradenského pracoviště. I v uplynulém školním roce se dále rozvíjela, v rámci pokračujícího projektu VIP Kariéra, spolupráce školy (žáků, učitelů) a potažmo i rodičů se školní psycholožkou, Mgr. Janou Nováčkovou. Více informací o činnosti školní psycholožky viz příloha č. 2.

17 Už tradičně jsme vydali především pro rodiče našich žáků, ale i pro širší veřejnost - aktuální barevný letáček pro daný školní rok, kde jsou uvedeny nejdůležitější informace o koncepci školního roku, o možných aktivitách žáků ve výuce i mimo ni; nechybí zde informace o zaměstnancích školy či např. informace o sociálním programu a dalších nabídkách školy. Jsou v něm uvedeny podstatné charakteristiky naší školy, jejichž naplňováním se blížíme škole komunitního zaměření (škola otevřená veřejnosti a s veřejností spolupracující). MOŽNOST PŮSOBENÍ DĚTÍ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY, ZEJMÉNA V NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH A V DALŠÍCH MIMOVÝUKOVÝCH AKTIVITÁCH 1. V DĚTSKÉM PĚVECKÉM SBORU (DPS) 1. STUPNĚ KLÍČEK Pěvecký sbor Klíček DPS Klíček zpráva o celoroční činnosti ve školním roce 2009/2010: Zkoušky v DPS Klíčku, v němž pracují žáci ročníku naší školy pod vedením Mgr. Věry Volfové, probíhaly pravidelně 2x týdně. Děti se učily pracovat s hlasem, správně dýchat, frázovat a rozšiřovat si svůj hlasový rozsah. Během celého roku se naučily mnoho lidových i dětských umělých písní. DPS Klíček se jako tradičně zúčastnil celoměstské akce Zpívání u stromečku na brandýském náměstí, kde se podílel na vytvoření příjemné vánoční atmosféry. Další vánoční zpívání proběhlo ve škole při akci Putování k Betlému. Děti zpívaly vánoční písně a koledy v sále školní jídelny svým spolužákům i rodičům. 16. června 2010 se na brandýském zámku pořádal letní koncert viz foto. Zazněly české národní písně, ale i např. písničky z dílny J. Uhlíře a Z. Svěráka. V letošním roce jsme mezi hosty přivítali bývalé členky sboru M. Blanárovou, K. Jadrníčkovou, K. Kalinovou, A. Veselákovou, D. Loudína a P. Hubatyho, kteří se hudbě věnují i po odchodu z našich řad a svým sólovým vystoupením přispěli k pěkné atmosféře koncertu. Děti po celý rok pracovaly s chutí a zájmem. Jejich velice dobrá pěvecká práce byla vždy veřejností kladně ohodnocena K úspěšným vystoupením přispívá i profesionální klavírní doprovod pana učitele Mgr. Petra Krejčíka a paní PaedDr. Aleny Morávkové. 17

18 2. V DIVADELNÍM STUDIU VĚTRNÍK (DSV) v 5 věkových kategoriích, kde rovněž působí žáci a studenti dalších základních a středních i vysokých škol. Výsledky celoročního působení DSV lze shrnout následovně: od září pracoval soubor ve dvou skupinách každá 60 min. týdně mladší skupina pracovala na dramatizaci povídky Miloše Macourka Bonifác a bratránci ; vystoupení pro rodiče je plánováno na podzim 2010 starší skupina dramatizovala povídku Ivana Vyskočila Proč se lidé bojí zajíců vystoupení pro rodiče bylo uskutečněno v červnu 2010; další představení jsou naplánována na podzim 2010 starší skupina se rovněž podílela na přípravě zápisu do 1. tříd připravila směs pohádkových hádanek pro budoucí prvňáčky viz foto členové DS Větrník se - stejně jako v předchozích letech - úspěšně zúčastnili literární a recitační soutěže Macharův Brandýs s těmito výsledky: I. kategorie Bára Žabová - 1. místo II. kategorie - Sára Žabová - 3. místo kategorie recitujících dvojic napříč věkovými kategoriemi Dorotka Herynková a Kryštof Balák 1. místo současně dlouholetá členka Větrníku Hana Kožušníková (za spolupráce s V.Jakubovou) zvítězila ve 4. kategorii a současně se stala i absolutní vítězkou v recitační soutěži a obdržela cenu, kterou tradičně věnuje paní Alena Petišková 18 divadelní studio Větrník 3. VE VÝTVARNÝCH KROUŽCÍCH 1. STUPNĚ A ŠD: Již dvanáctým rokem měli žáci ze tříd 1. stupně možnost navštěvovat kroužek výtvarných prací. Zde se, pod vedením Mgr. Michaely Pavelkové, seznamovali s různými výtvarnými technikami malbou, kresbou, tiskem z matrice, tiskem na látku, batikou a jinou prostorovou a plošnou tvorbou. 4. V ANGLICKÉM JAZYCE: v dubnu žáci 4. a 5. ročníku a žáci 8. a 9. ročníku zhlédli interaktivní anglické představení The Bear Educational Theatre. Mladší žáci zhlédli představení Jackie and the Horrible Family a starší měli možnost seznámit se s novinkou v repertoáru souboru The History of England. Obě představení žáci přijali s nadšením, ocenili možnost setkat se s rodilými mluvčími, zapojit se do hry a aktivně i pasivně si procvičit angličtinu. Stejně pozitivní pocity formuloval i vedoucí souboru David Fischer ocenil m.j. i úroveň jazyka starších žáků, kteří se se ctí vypořádali s programem, který je většinou prezentován na SŠ a víceletých gymnáziích. v červnu - po škole v přírodě uspořádali žáci třídy V. A vystoupení pro rodiče, v jehož průběhu zazpívali několik anglických písní, zarepovali a předvedli dramatizaci muzikálu Maria and the Prince.

19 5. V POČÍTAČOVÝCH KROUŽCÍCH S NABÍDKOU RŮZNÝCH ÚROVNÍ OD ZAČÁTEČNÍKŮ PO POKROČILÉ (vyučující J. Baumruková a T. Beštová). Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka ve čtyřech kurzech: 1. Hry pro začátečníky 2. Začátečníci 3. Pokročilí 4. Internet Náplň kurzů: 1. Základní ovládání myši. Základní obrazovka, práce s panely nástrojů. Počítačové hry. 2. Grafický editor malování, animátor. Textový editor Word. Základní pravidla pro psaní textu. Internetový prohlížeč webových stránek. Programování - Baltík 3. Excel náš první vzoreček, hrátky s grafem. Grafika - Zoner Callisto, nástroje, koláž. Power Point téma Já a moje rodina, Mé zájmy, Vánoce, Velikonoce. Práce s fotografií. Internetový prohlížeč webových stránek. Programování Baltík 4. Internetový prohlížeč webových stránek. Základní informace, obrazovka a ovládání. Internetová adresa, vyhledávače. Elektronická pošta. 6. V TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVĚ, PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH VIZ NAŠE ÚČAST VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH: 1. OKRESNÍ KOLO V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI, HOUŠTKA, STARÁ BOLESLAV, Pořadí družstev: Žákyně 5230 bodů 4. místo (60m, 800m, dálka/výška, hod, vrh) Pavelková Lucie: 9,77 3:20, ,97 Mikešová Nikola: 9,20 3:03, ,28 Váchová Zuzana: 9,27 3:12, ,87 Čerňanská Sára: 9,82 3:12, ,14 Vavřinová Lenka: 9,76 3:29, ,60 Žáci 4551 bodů 7. místo (60m, 1000m, výška/dálka, hod/vrh) Gruber Daniel: 8,59 3:29, ,20 Kostka Lukáš: 8,68 3:40, ,67 Běla Filip: 9,45 4:19, ,04 Synek Ladislav: 8,82 3:49, ,89 19

20 2. ATLETICKÝ TROJBOJ DĚTÍ 2., 3., 4. A 5. TŘÍD, HOUŠTKA, STARÁ BOLESLAV (60 m, skok daleký, hod) 2., 3. třídy dívky Neklasifikované pro malý počet Martínková Tereza: 12, Kváčová Michaela: 13, ,45 Volfová Pavlína 11, ,74 2., 3. třídy chlapci 3. místo Podolák Lukáš: 12, Toml Jan: 11, ,89 Plašil František: 12, ,29 Doleček Vojtěch: 10, ,64 3. místo v jednotlivcích Šikaně Dominik: 10, ,63 1. místo v jednotlivcích 4., 5. třídy dívky 3. místo Malá Pavlína: 10, ,62 Dygrýnová Karol: 11, ,62 Zieglerová Anežka: 11, ,56 Benešová Viktorie: 9, , místo v jednotlivcích Pfafová Pavlína: 10, ,75 4., 5. třídy chlapci 1. místo Hůlka Dušan 10, ,45 Volf Daniel: 10, ,47 Chautur Adam: 9, ,49 2. místo v jednotlivcích Hrčka Dominik: 9, ,69 Pavlíček Jan 9, ,67: 3. místo v jednotlivcích 3. PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ ŽÁKŮ ZŠ OKRESU PRAHA-VÝCHOD PRO ROK 2010, HOUŠTKA, žákyně třída: Šímová Sára 1. místo skok daleký 407cm Pfafová Kateřina 3. místo skok daleký 399cm Pfafová Kateřina 1. místo hod míčkem 39,36m Kotlasová Tereza 1. místo běh na 150m 24,25s Benešová Anna 2. místo běh na 150m 24,51s Benešová Anna 2. místo běh na 800m 2:58,25 Benešová, Mihálová, 2. místo 4x60m 37,59s Šímová, Pfafová 2. místo 4x60m 37,59s 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více