ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO Brandýs nad Labem, Palachova 337 telefon / fax: nebo VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Výroční zprávu vypracoval (období červen září 2010) a předkládá: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří na obsahu VZ participovali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladů a příspěvků.

2

3 Výroční zpráva projednána v pedagogické radě dne 7. října 2010 ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče, členové školské rady, kolegové, žáci a další čtenáři naší výroční zprávy, dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem, prvním rokem mého působení v ZŠ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Palachova 337. Nutno podotknout, že jsem asi jako každý nastupoval do nového prostředí s určitými plány, s více či méně konkrétními představami o zachování všeho dobrého a prospěšného, všeho, co plně a efektivně funguje, všeho, s čím panuje všeobecná spokojenost. V opačném případě jsem pak byl připraven podniknout patřičné kroky a činnosti nebo věci fungující problémově, neefektivně, pouze z jakési setrvačnosti, jsem byl rozhodnutý zcela či výrazně eliminovat, s tím, že bude konzultováno a poté zvoleno vhodnější řešení. Celý školní rok byl z mé strany především mapováním všech podstatných skutečností a oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují celkový chod školy, její provoz a organizaci, a které se ve svém souhrnu zákonitě podepisují pod celkovou úroveň vzdělávání a pod jeho výsledky. V souladu s výše uvedeným jsem si proto pro první rok svého působení v ZŠ stanovil jako nejvyšší prioritu rozsáhlou hospitační činnost, abych získal dostatečné množství poznatků o kvalitě průběhu vzdělávání, o kvalitě a profesionalitě pedagogů. Bezmála 150 návštěv vyučovacích hodin absolvovaných dle plánu hospitační činnosti mi poskytlo dostatek podkladů k tomu, abych mohl - relativně objektivně posoudit kvalitu průběhu vzdělávání. I když se jednalo o značně časově náročnou aktivitu (přípravy na hospitace, následné rozbory navštívených hodin hospitujícího s hospitovaným, vedení písemné dokumentace), její přínos je nezastupitelný. Zahájení a postupná realizace projektu Jazyky, likvidace půlročního skluzu v plnění harmonogramu projektu, sestavení řídícího a realizačního týmu, vybavení jazykových učeben technikou, absolvování série školení všemi vyučujícími zainteresovanými v projektu, čerpání projektových finančních prostředků, monitoring projektu toto představovalo další z nastavených priorit, taktéž s koeficientem nejvyšší důležitosti. Nemohu říci, že by vše stran projektu klapalo bez zádrhelů, ale to už k aktivitám tohoto typu nejspíš patří. Každopádně je zde na místě poděkovat všem členům řídícího a realizačního týmu projektu za pracovní nasazení, aktivitu a postupné naplňování jednotlivých výstupů. Třetí velkou prioritou uplynulého školního roku byla kultivace firemní kultury, zvyšování její úrovně, a to zejména v oblasti interpersonálních vztahů. Udržet vzájemné vztahy na bázi učitel žák, žák žák, zaměstnanec zaměstnanec, nadřízený podřízený, škola rodiče, škola partneři, škola ostatní veřejnost na akceptovatelné úrovni nebo je dokonce posouvat kvalitativně výš a výš, je jakýmsi trvalým příkazem k úhradě, úkolem bez stanovené lhůty splatnosti. Ve hře je příliš mnoho faktorů a bohužel některé z nich se dají pozitivně ovlivňovat jen velmi omezeně (v lepším případě). Jaký z toho plyne závěr? Kultivace firemní kultury je trvalou prioritou, ze strany vedení školy jí tudíž bude věnována patřičná pozornost i v příštím školním roce. Jaroslav Kindl, ředitel školy, červenec - srpen

4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Adresa školy (sídlo školy, PSČ) Ředitel školy, statutární orgán Typ poskytovaného vzdělání Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova Ing.Jaroslav Kindl Telefon: Fax/zázn.: Datum jmenování do funkce základní škola ( stupeň) Kapacita školy 890 žáků IČ školy IZO školy Právní forma právní subjekt příspěvková organizace Datum zařazení do Sítě škol Datum zápisu do rejstříku Spádový obvod školy (ZŠ) Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zřizovatel školy Adresa Město Brandýs n.l.- Stará Boleslav Masarykovo nám Telefon: Fax: Další součástí školy Telefon IZO Kapacita Školní družina , l žáků Školní jídelna jídel Věkové rozpětí žáků 6-15 let Stupeň vzdělání základní Počet ročníků 9 Specializace- zaměření --- Počet tříd / st. 25/ Vyučovací jazyk český Počet oddělení se spojenými ročníky 4 Školné Ne Celkový počet žáků školy Průměrný počet žáků ve třídě Celkový počet zaměstnanců školy ,04 66 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oddělení ŠD Celkový počet zapsaných žáků Z toho pedagogů 45 Základní škola je od zřízena městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav jako právní subjekt - do jako RO a od z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s Ped F UK a fakultou vydaného certifikátu. Základní škola sídlí ve dvou objektech, v č. p. 337 (hlavní budova) a v č. p. 263 (vedlejší školní budova) - ta byla v roce 1996 zrekonstruována pro potřeby školy, a to zejména k výukovým účelům (kmenové učebny tříd 1. stupně, výtvarný ateliér, herna) a také k činnosti školní družiny (dále ŠD). ŠD je v současnosti hlavním obyvatelem vedlejší budovy, neboť všechny kmenové učebny tříd 1. a 2. stupně se nacházejí v hlavní budově školy. I nadále zde však ve výtvarném ateliéru probíhá výuka výtvarné výchovy (Mgr. Petr Krejčík) a rovněž herna je využívána k výuce tělesné výchovy třídami 1. stupně. 4

5 Úspěšně realizujeme projekt Moduly pro jazyky s využitím moderních technologií, ve kterém jsou aktivně zapojeni vyučující Aj, Čj, Fj, Nj a Rj. Na velmi dobré úrovni je materiální zázemí školy dvě počítačové pracovny, ve většině učeben instalovaná a vyučujícími pravidelně využívaná prezentační technika (celkem 18x interaktivní tabule, datový projektor, PC), pestrý a bohatý výběr výukového SW, vybavenost kabinetů (ICT včetně příslušenství, další didaktická technika, učební pomůcky aj.). Snažíme se o smysluplné využívání volného času žáků a nabízíme jim množství volnočasových aktivit, a to zejména formou zájmových útvarů či nepovinných předmětů. V rámci doplňkové činnosti využíváme kapacitu naší školní jídelny a poskytujeme stravovací služby i jiným subjektům v Brandýse n. L. a blízkém okolí. Tělocvična školy, byť prostorově potřebám školní výuky nevyhovuje (na 2. stupni je výuka v odděleních chlapci/dívky řešena využíváním blízké sokolovny, samozřejmě za úplatu), je v odpoledních a večerních hodinách smluvně permanentně obsazena různými sportovními oddíly a kroužky. Součástí areálu školy je i venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na počátku školního roku byly slavnostně otevřeny a zprovozněny nové šatny pro oba stupně, čímž se značně provzdušnily a prosvětlily školní chodby, ze kterých zmizely šatní skříňky (po velmi vstřícném jednání ze strany ředitelky školy byly bezúplatným převodem poskytnuty Gymnáziu J. S. Machara Brandýs nad Labem). Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik specifik, na kterých si zakládáme: Zvýšenou péči věnujeme žákům se sociálním či zdravotním znevýhodněním a žákům se specifickými poruchami učení, které integrujeme do běžných tříd 1. i 2. stupně; využíváme institutu asistenta pedagoga, pro žáky vypracováváme za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, pedagogickopsychologické poradny a rodičů žáků - individuální vzdělávací plány V souvislosti s trendy ve výuce i v souvislosti s realizovaným projektem Jazyky se mj. zaměřujeme na efektivní pravidelné využívání prezentační techniky (včetně např. hlasovacího zařízení), na udržení pestré nabídky volitelných předmětů, na pokračování výuky s použitím interaktivních učebnic (nakladatelství Fraus aj.) Pestrou nabídkou zájmových útvarů, nepovinných předmětů či seminářů (dětský pěvecký sbor Klíček, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, Pohybové hry, Hra na flétnu, keramické kroužky, počítačové kroužky, výtvarný kroužek, sportovní střelecký klub, kroužek ručních prací aj.) podporujeme zdravý a všestranný rozvoj žáků. ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) V personálním složení ŠR došlo ke změně, neboť volili rodiče žáků školy své nové dva zástupce do ŠR. Ve školním roce 2009/2010 tak ve ŠR pracovali tito zástupci rodičů žáků, pedagogů školy a zřizovatele: Za rodiče: Helena Kosková Petr Jadrníček Za pedagogy školy: Alice Kubálková Jaroslava Rychová Za zřizovatele: Hana Helisová Miroslav Šnaiberk předseda 5

6 ŽÁKOVSKÁ RADA (ŽR) Je partnerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy dětí školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých tříd ročníku požívající důvěru ostatních spolužáků. V čele ŽR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŽR se řídí statutem ŽR. Patronát nad ŽR držela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. Informace o aktivitách ŽR ve školním roce 2009/2010 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. B. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ŠKOLY VEDENÍ ŠKOLY Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy, vyučující Aj + Hv Mgr. Zdeňka Pavelková zástupkyně ředitele školy, vyučující M + PP Jaroslav Vobecký manažer školy Mgr. Michaela Havranová ekonom školy Denisa Nedvědilová vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Alena Znorovská výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ, vyučující M Mgr. Michaela Pavelková výchovná poradkyně pro 1. stupeň ZŠ, vyučující 1. stupně Helena Růžičková vedoucí školní jídelny Marcela Hubačová hospodářka školy 6 PEDAGOGICKÝ SBOR Ing. Jindřiška Baumruková vyučující M-Inf, koordinátor ICT, interní správce sítě Mgr. Olga Benešová vyučující Nj, asistent pedagoga Mgr. Kateřina Beránková vyučující Čj-D Mgr. Tereza Beštová vyučující Nj- Aj Zdenka Brodská vyučující M Mgr. Martina Dlouhá vyučující na 1. stupni Mgr. Lucie Dolníková vyučující F- Aj Mgr. Markéta Drobňáková vyučující Vv-Z-Dn Mgr. Kateřina Ďurišová vyučující Fj- Aj (nástup na MD ) Zuzana Egerová vyučující na 1. stupni Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj-Ov Ivana Filová - vychovatelka ŠD Mgr. Lenka Hájková vyučující Fj (nástup od ledna 2010) Mgr. Martina Hliněnská vyučující na 1. stupni Mgr. Jitka Hrdličková - asistent pedagoga Michal Hruška vyučující M-Tv-Pč Mgr. Veronika Jakubová vyučující Aj Mgr. Marcela Janečková vyučující Čj-D Lenka Konrádová vyučující Aj, školní metodik prevence (nástup od ledna 2010) Václav Kopejsko vyučující Hv

7 Mgr. Petr Krejčík vyučující Př-Vv- Hv Mgr. Eva Kreuterová vyučující Z-Tv Mgr. Veronika Křížková vyučující na 1.stupni Mgr. Alice Kubálková vyučující na 1. stupni PaedDr. Olga Kváčová vyučující na 1. stupni Anita Lukášová vyučující Aj-Tv Mgr. Marie Marková vyučující Př-Dn, asistent pedagoga Mgr. Viera Matušincová vyučující M Mgr. Olga Medová vyučující na 1. stupni Bohuslava Mertová vychovatelka ŠD Mgr. Iveta Nováková vyučující na 1. stupni Alena Pytlounová vychovatelka ŠD Daniela Reichertová vychovatelka ŠD Mgr. Larisa Rybářová vyučující Aj-Rj Mgr. Jaroslava Rychová vyučující Čj-D Mgr. Marie Sklenářová vyučující M-Ch Marta Šimůnková asistent pedagoga Mgr. Miroslava Šplíchalová vyučující na 1. stupni PaedDr. Iveta Vávrová vyučující na 1. stupni Ing. Jaroslav Vitvar vyučující F-Př-Z Mgr. Věra Volfová vyučující na 1. stupni Mgr. Petra Zedínková vyučující na 1. stupni PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Jiří Tulach školník, topič Marie Tulachová asistentka (ved. prodejny papír., skladu učebnic a UK, objednávky učebnic) Lenka Gruberová Dana Baršoňová Darina Baršoňová - péče o úklid a pořádek Eva Lučanová Lucie Szabová Blanka Tupá Šárka Hrdličková - vedoucí kuchařka Dana Hrdličková - zást. vedoucí kuchařky Věra Uhlířová - pokladní, skladnice Eva Purnochová - vedoucí kiosku Marcela Huříková Božena Fialová Božena Korousová David Němeček - kuchařky + pomocný personál Marie Dlouhá Zdeňka Klímová Martina Rodová { { 7

8 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACE, PRAXE A ZPŮSOBILOST A. PEDAGOGOVÉ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 10 3,36 SŠ ,00 VŠ ,14 SŠ ,98 VŠ 34 Celkem: 38,48 VŠ 44 B. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 1 6,00 OU 6 1 0,25 SŠ 1 3 0,5 OU 1 5 1,00 OU 1 6 0,87 OU 1 6/DČ 0,13 OU 1 8 2,00 SŠ 2 8 0,20 VŠ 1 Celkem: 10,95 14 C. STRAVOVACÍ PROVOZ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 2 1,00 OU 1 3 5,00 OU 5 3 /DČ 1,00 OU 1 4 2,51 OU 3 4/DČ 0,25 OU 1 5 1,00 OU 1 8 1,00 SŠ 1 Celkem: 11,76 13 D. DALŠÍ STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Tarifní třída Úvazek funkce Vzdělání Počet zaměstnanců 8 2,26 asistent SŚ a VŠ 4 1,00 školní psych. VŠ 1 smluvní smluvní správce syst. SOV s M 1 8

9 C. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Zápis dětí do 1. ročníku Zápis dětí do 1. ročníku Zápis dětí do 1. ročníku Ve dnech 10. a 11. února 2010 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011 viz foto. Budoucím školákům dělali průvodce na pohádkové cestě žáci a žákyně 1. a 2. stupně převlečení za nejrůznější pohádkové postavy. Malí šikulové plnili úkoly na čtyřech stanovištích, na nichž pro ně měly paní učitelky připravené různé úkoly a malá překvapení. Děti z divadelního studia Větrník si připravily na jednom ze stanovišť pohádkové hádanky, které se budoucím školákům velmi líbily. Na hudebním stanovišti si mohli zazpívat a zatancovat s trpaslíky, jinde pomáhaly plnit úkoly společně s mravenečky z pohádky O Zlatovlásce. Některé děti zaujaly knížky, o kterých si mohly společně, pod vedením paní učitelky, popovídat. Každý z budoucích prvňáčků vyplnil test školní zralosti, jehož součástí byla i malba postavy. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Počet zapsaných dětí poprvé u zápisu Počet zapsaných dětí po OŠD Celkový počet dětí u zápisu Počet žádostí o OŠD Přijato do 1. ročníku ZŠ D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) Vycházející žáci, kteří pokračují od ve vzdělávání v G, SŠ a SOU třída žák (žákyně) 1. volba 2. volba IX. A Holoubek Tomáš Lexová Tereza Loudilová Denisa SOU služeb Neratovice OA Kolárova P8 SPgŠ P6 9

10 Malinová Lenka SPŠ chem. P1 Moravcová Petra SPŠ stav. ME Novák Lukáš SZŠ Brandýs n. L. Novotná Lucie OA P9 Pán Martin Soukromá podnikatelská škola P9 Pavelková Lucie G J. S. Machara Brandýs n. L. Pešlová Veronika SOU zdrav. P10 Píšová Martina SZŠ P1 Podlezl Matěj SPŠ sd. tech. P1 Solil Tomáš SPŠ P5 Strach Ondřej Soukr. OA Neratovice Szabová Denisa SOU gastr. P9 Tenčlová ArianaI SŠ knihkupecká P8 4-letý Vavřinová Lenka SPgŠ P6 Zábranská Michaela SOU TOS Čelákovice Schwägerl Jan SPŠ el. P8 IX. B Auerová Klára SPŠ grafická P1 Beneš Adam SOŠ adm. EU P9 Bleščáková Viktorie SOU gastr. Horky n.j. Bombala Ondřej SPŠ Na Proseku P9 Brückner Patrik SPŠ el. P9 Dobeš Jan SPŠ Na Proseku P9 Dressler Michal SPŠ Na Proseku P9 Dudek Jan SPŠ Na Proseku P9 Hájková Dominika SOU gastr. P9 4-letý Hromková Martina SOU TOS Čelákovice Karabáčková Helena SOU gastr. Poděbrady Krejčík Luboš SZŠ Brandýs n. L. Křížková Kateřina Gymnázium P9 Kučera Jan Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Kučerová Kristýna SŠ adm.eu P9 Kutina Marioara SOU gastr. P9 Matějíček Daniel SPŠ Na Proseku P9 Štercl Jan SPŠ Na Proseku P9 Voldřich Martin Soukr.SŠ TRIVIS P8 IX. C Alešová Olga přímý pracovní poměr Čemusová Veronika OA Heroldovy sady P10 Dvořák Martin Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Holub Daniel Soukr. SHŠ P9 Klánovice Hruška Martin SPŠ P9 Prosek Churey Juriy SOŠ Weilova 4 P10 Ješetová Tereza SPŠ oděvní P7 Kalousek Vojtěch SPŠ el. P10 Koníčková Nikola OA P7 10

11 Kuchařová Jana Löbl Václav Mogilevskaia Eva Nováková Michaela Paliatková Michaela Plíva Tomáš Pojsl Michal Rokyta Dalibor Roubal Zdeněk Skřivan Petr Šmidlík Patrik Soukr. OA Neratovice SOU Nymburk Soukr.SHŠ P6 SOŠ adm. EU P9 OA P8 SPŠ P9 Prosek SPŠ P9 Hloubětín Soukr. SOŠ Bankovní akademie P3 SOU obchodní P9 SPŠ P9 Prosek SOŠ Weilova 4 P10 Žáci vycházející z nižších ročníků : 1. končí povinnou školní docházku Assya Antova (7. ročník) ISŠ Pražská Brandýs n. L. Synek Ladislav (7. ročník) ISŠ Pražská Brandýs n. L. Kostka Lukáš (8. ročník) SOU Neratovice 2. pokračují ve vzdělávání v gymnáziích 5. ročník : Benešová Victoria Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Herynek Jáchym Církevní gymnázium P2 Štercl Vít Gymnázium F. Palackého Neratovice Zelenka Radomír Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. L. Žabová Sára Gymnázium F. Palackého Neratovice Přehled o volbě povolání: Vzdělávací zařízení Počet žáků celkem Chlapců Dívek Gymnázia 4letá Gymnázia 8letá Gymnázia 6letá Střední školy z toho: církevní soukromé Učební obory z toho: soukromé 4leté Přímý pracovní poměr Celkem

12 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2009/2010: 1. stupeň: Celkem: Chování: Prospěch: 2. stupeň: Celkem: Chování: Prospěch: 13 tříd, 309 žáků, z toho 162 chlapci a 147 dívek a) pochvaly žáků: 40x pochvala TU b) výchovná opatření: 13x důtka TU 232 žáci prospěli s vyznamenáním 3 žáci neprospěli 12 tříd, 263 žáci, z toho 133 chlapci a 130 dívek a) pochvaly žáků: 13x pochvala TU b) výchovná opatření: 7x důtka TU, 15x důtka ŘŠ c) snížený stupeň z chování: 7x 2. stupeň 81 žák prospěl s vyznamenáním 3 žáci neprospěli Integrovaní žáci 1. stupeň Ve školním roce 2009/2010 bylo integrováno na 1. stupni 20 žáků, 7 žáků pracovalo s asistentem pedagoga (A). Integrace celkem chlapců dívek S více vadami z toho 1 A Chování 5 5 z toho 2 A 0 Řeč 4 4 z toho 4 A 0 Vývojové poruchy učení Celkem 20 z toho 7 A 15 z toho 6 A 5 z toho 1 A Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali nejen třídní učitelé, ale i pedagogičtí asistenti (1.A a 4.A M. Šimůnková, 2.A a 2.B J. Hrdličková, 3.B M. Marková a O. Benešová), a to individuálně nebo v rámci kmenové třídy. Nejčastěji řešené problémy souvisely především s výukou. Týkaly se vývojových poruch učení dysgrafie, dyslexie a dysortografie a poruch chování kázeňských problémů a ADHD. Integrovaní žáci 2. stupeň ROČNÍK CELKEM IŽ CHLAPCI DÍVKY Σ 2. stupeň

13 SROVNÁVACÍ TESTY 5. A 9. ROČNÍK Žáci pátých a devátých tříd si ověřili své vědomosti prostřednictvím aktivní účasti v komerčních srovnávacích testech se zaměřením na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, přírodovědný a humanitní základ. A nejen to škola získala velmi cenné informace o úrovni (výsledcích) vzdělávání žáků školy porovnáním s výsledky srovnatelných škol v rámci celé republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola nerealizuje žádnou z rozšířených výuk, a s přihlédnutím k tomu, že prospěchově nejlepší žáci 5. ročníku míří každoročně do osmiletých gymnázií zdejšího regionu, nejsou letošní výsledky našich žáků vůbec špatné. Lze konstatovat, že ve všech uvedených testovaných oblastech dosáhli celkově průměrných či mírně nadprůměrných výsledků. Bližší specifikace bude uvedena v dokumentu Zpráva z vlastního hodnocení školy. F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně nežádoucích jevů byla v ZŠ prováděna podle Minimálního preventivního programu (MPP) platného pro školní rok 2009/2010. Program, orientovaný na žáky, pedagogy i rodiče, byl zaměřen zejména na: zvýšení odolnosti žáků proti sociálně nežádoucím jevům vedení žáků ke zdravému sebevědomí a sebehodnocení zvládání stresu a frustrací vyplývajících z různých životních situací výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu Realizace prevence probíhala ve spolupráci s rodiči, zřizovatelem, školním psychologem, výchovným poradcem a Policií ČR. Prevence v rámci podpory zdravého životního stylu a zdraví měla za cíl: zvyšování sociálních kompetencí rozvíjení sociálních dovedností (orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků vlastního jednání) posilování komunikačních dovedností schopnost řešit problémy a konflikty, vhodně reagovat na stresové situace, neúspěch a kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocit důvěry, zařazení do skupiny, vytvoření pocitu pohody a jistoty, eliminace strachu Část cílů byla naplňována především v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni zejména ve vlastivědě, prvouce, přírodovědě a výtvarné výchově. Na 2. stupni v předmětech výchova k občanství, přírodopis a v třídnických hodinách. Při výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce skupinové činnosti, sociální a psychologicky zaměřené hry, diskuze, besedy, projekty apod. V dubnu 2010 se žáci zúčastnili interaktivního divadelního představení na téma Cigarety a kouření. MPP byl také realizován volnočasovými aktivitami v podobě zájmových kroužků. Rodiče i veřejnost jsou seznamováni s MPP prostřednictvím nástěnek a webových stránek naší školy. 13

14 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Nejdůležitějšími a nejpřínosnějšími vzdělávacími akcemi ve školním roce 2009/2010 byly jednoznačně skupinové semináře absolvované pedagogy v rámci realizovaného projektu Jazyky. V souladu s Koncepcí rozvoje školy se učitelé účastnili dalších vzdělávacích aktivit, a to skupinově či individuálně. Ředitel školy v tomto ohledu nezůstal pozadu a snažil se jít ostatním příkladem. Využili jsme i vysokou úroveň technické vybavenosti školy a nemalou část vzdělávacích akcí jsme zorganizovali přímo ve škole. Kromě seminářů, školení a kurzů jsme část prostředků určených na DVPP využili také na nákup odborné literatury. Účastníkům DVPP bylo kurzovné (včetně cestovních náhrad) hrazeno ve výši 100%. 1. OBDOBÍ 09 12/2009 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 1 Školský management FS II 1/ Kindl Jaroslav 5500,- 2 Papírové vitráže, práce s klovatinou 13/ Egerová Zuzana, Hliněnská Martina, Krejčík Petr, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Medová Olga, Nedvědilová Denisa, Nováková Iveta, Pavelková 2618,- Michaela, Vávrová Iveta, Volfová Věra, Zedínková Petra 3 Kolokvium ředitelů 1/ Kindl Jaroslav 500,- 4 Vánoční papírování 14/ Dlouhá Martina, Drobňáková Markéta, Egerová Zuzana, Hliněnská Martina, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Matušincová Viera, Medová Olga, Nováková Iveta, 4200,- Pavelková Michaela, Šplíchalová Miroslava, Vávrová Iveta, Volfová Věra, Zedínková Petra 5 Efektivní vedení porad 1/ Kindl Jaroslav 590,- 6 Hospitační činnost ŘŠ 1/ Kindl Jaroslav 510,- 7 Instruktor lyžování 1/ Lukášová Anita 5980,- 8 Životní dovednosti tajemství úspěchu 1/ Egerová Zuzana 450,- 9 Inspiromat pro Aj nápady v Aj 2/Dolníková Lucie, Jakubová Veronika 1100,- 10 Dílna čtení 1/ Zedínková Petra 850,- 9/ Egerová Zuzana, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Nováková Hry pro aktivní odpočinek 11 Iveta, Šplíchalová Miroslava, Vávrová Iveta, 2500,- Volfová Věra, Zedínková Petra 12 Jak zvýšit zájem o učivo pohybem 1/ Zedínková Petra 420,- 13 Nebojíme se učit jinak 1/ Zedínková Petra 290,- 14 Čteme dětem, pracujeme s knížkou 1/ Medová Olga 800,- Instruktor lyžování (závěrečná 1/ Lukášová Anita ,- zkouška) 16 Finanční gramotnost II 1/ Matušincová Viera 510,- 14

15 17 IT a její využití ve výuce 1/ Hliněnská Martina 250,- 18 Práce s chybou 8/ Egerová Zuzana, Křížková Veronika, Medová Olga, Nováková Iveta, Pavelková Michaela, Šplíchalová Miroslava, Volfová Věra, Zedínková Petra 2125,- 2. OBDOBÍ 01 05/2010 Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 19 Co může škola udělat pro nadaného žáka 1/ Šplíchalová Miroslava 320,- 20 Mediální výchova 1/ Hliněnská Martina 640,- 21 Školský management FS II 1/ Kindl Jaroslav 5500,- 22 Konference Inovace ve výuce 1/ Kindl Jaroslav 960,- 23 Osvědčilo se v hodinách matematiky 2/ Křížková Veronika, Vávrová Iveta 2208,- 24 Školský management FS II 1/ Kindl Jaroslav 5850,- 25 Řešení školních modelových situací z pohledu platné právní normy 1/ Znorovská Alena 0,- 26 Připraveni pro život 2/ Elsnerová Ida, Hliněnská Martina 0,- 27 Ochrana člověka za mimořádných událostí 1/ Vitvar Jaroslav 0,- 3. OBDOBÍ 09/ /2010: PROJEKT JAZYKY Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Finanční částka v Kč 28 Využití interaktivní tabule ve výuce 22/ Baumruková Jindřiška, Beránková Kateřina, Beštová Tereza, Dolníková Lucie, Dlouhá Martina, Dudek Dalibor, Ďurišová Kateřina, Elsnerová Ida, Hliněnská Martina, Jakubová Veronika, Janečková Marcela, Kindl Jaroslav, Křížková Veronika, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Lukášová Anita, Rybářová Larisa, Rychová Jaroslava, Sklenářová Marie,Šplíchalová Miroslava, Vávrová Iveta, Zedínková Petra , Využití vizualizéru a hlasovacího zařízení Turning Point ve výuce Využití IAT SMART Board 15/ Beránková Kateřina, Beštová Tereza, Dolníková Lucie, Egerová Zuzana, Elsnerová Ida, Hliněnská Martina, Jakubová Veronika, Janečková Marcela, Kindl Jaroslav, Kubálková Alice, Lukášová Anita, Matušincová Viera, Rybářová Larisa, Rychová Jaroslava, Vitvar Jaroslav 8/ Hruška Michal, Krejčík Petr, Kreuterová Eva, Kváčová Olga, Matušincová Viera, Medová Olga, Nováková Iveta, Vitvar Jaroslav ,- 0,- 15

16 31 Využití hlasovacího zařízení Smart Response ve výuce 18/ Beránková Kateřina, Beštová Tereza, Dolníková Lucie, Egerová Zuzana, Elsnerová Ida, Hliněnská Martina, Jakubová Veronika, Janečková Marcela, Kindl Jaroslav, Kubálková Alice, Kváčová Olga, Matušincová Viera, Nováková Iveta, Pavelková Michaela, Rybářová Larisa, Rychová Jaroslava, Šplíchalová Miroslava, Zedínková Petra ,- 32 Využití IAT SMART Board 2/ Matušincová Viera, Nováková Iveta 0,- 16 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V souladu s Koncepcí rozvoje školy jsme podporovali využívání aktivizujících forem a metod výuky směřujících ke škole pro děti připravované pro budoucnost pro život ve společnosti 21. století. Jejich efektivní realizaci občas ztěžovaly nevyhovující či nepostačující prostorové podmínky. Zůstalo i nadále základním principem, že jednotliví vyučující i skupiny reprezentující určitou vzdělávací oblast, mají volný prostor pro velmi širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungující postupy a také je mohli využívat podle vlastního profesionálního výběru i osobnostních dispozic. S tím souvisí i právo pedagogů experimentovat, a tedy se i mýlit. Na 1. stupni jsme v 1., 2. a 3. třídách učili podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, ve 4. a 5. třídách jsme aplikovali dobíhající vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA. Na 2. stupni probíhala výuka v 6., 7. a 8. ročníku rovněž podle vlastního ŠVP ZV Škola pro život, v 9. ročníku jsme žáky vzdělávali dle dobíhajícího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Na 1. i 2. stupni jsme - opět v souladu s Koncepcí rozvoje školy - pokračovali v uplatňování významných prvků v procesu výchovy a vzdělávání sebehodnocení žáků a průběžného hodnocení žáků učitelem, při využití obou forem hodnocení, tj. klasifikace a slovního hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků se řídily platnými Pravidly pro hodnocení a klasifikaci (součást školního řádu), která také mají k dispozici všichni rodiče (zákonní zástupci) žáků školy a současně jsou veřejně prezentována a informačně dostupná (na info desce pro žáky a rodiče i na www stránkách školy). Pokračujeme v používání alternativních učebnic, moderních koncepčně, obsahově i svou formou. Postupně plánovitě přecházíme na učebnice nakladatelství FRAUS, které svou koncepcí významně podporují zahájenou kurikulární reformu včetně své elektronické interaktivní podoby. Školní rok 2009/2010 byl stran dotváření, úprav či doplňků ŠVP ZV Škola pro život jen dalším kroužkem spirály, po které se posunujeme v cestě za vytvořením školního vzdělávacího programu respektujícího jak zájmy a představy žáků a rodičů, tak i možnosti školy, což znamená, aby přirozeným způsobem umožňoval efektivnější dosahování vzdělávacích cílů pro co největší počet dětí. Průběžně tak navazujeme na základní verzi vlastního vzdělávacího programu Škola pro život, která vznikla k 1. září Spolupráce s nezávislým školním psychologem v rámci Školního poradenského pracoviště. I v uplynulém školním roce se dále rozvíjela, v rámci pokračujícího projektu VIP Kariéra, spolupráce školy (žáků, učitelů) a potažmo i rodičů se školní psycholožkou, Mgr. Janou Nováčkovou. Více informací o činnosti školní psycholožky viz příloha č. 2.

17 Už tradičně jsme vydali především pro rodiče našich žáků, ale i pro širší veřejnost - aktuální barevný letáček pro daný školní rok, kde jsou uvedeny nejdůležitější informace o koncepci školního roku, o možných aktivitách žáků ve výuce i mimo ni; nechybí zde informace o zaměstnancích školy či např. informace o sociálním programu a dalších nabídkách školy. Jsou v něm uvedeny podstatné charakteristiky naší školy, jejichž naplňováním se blížíme škole komunitního zaměření (škola otevřená veřejnosti a s veřejností spolupracující). MOŽNOST PŮSOBENÍ DĚTÍ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY, ZEJMÉNA V NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH A PŘEDEVŠÍM V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH A V DALŠÍCH MIMOVÝUKOVÝCH AKTIVITÁCH 1. V DĚTSKÉM PĚVECKÉM SBORU (DPS) 1. STUPNĚ KLÍČEK Pěvecký sbor Klíček DPS Klíček zpráva o celoroční činnosti ve školním roce 2009/2010: Zkoušky v DPS Klíčku, v němž pracují žáci ročníku naší školy pod vedením Mgr. Věry Volfové, probíhaly pravidelně 2x týdně. Děti se učily pracovat s hlasem, správně dýchat, frázovat a rozšiřovat si svůj hlasový rozsah. Během celého roku se naučily mnoho lidových i dětských umělých písní. DPS Klíček se jako tradičně zúčastnil celoměstské akce Zpívání u stromečku na brandýském náměstí, kde se podílel na vytvoření příjemné vánoční atmosféry. Další vánoční zpívání proběhlo ve škole při akci Putování k Betlému. Děti zpívaly vánoční písně a koledy v sále školní jídelny svým spolužákům i rodičům. 16. června 2010 se na brandýském zámku pořádal letní koncert viz foto. Zazněly české národní písně, ale i např. písničky z dílny J. Uhlíře a Z. Svěráka. V letošním roce jsme mezi hosty přivítali bývalé členky sboru M. Blanárovou, K. Jadrníčkovou, K. Kalinovou, A. Veselákovou, D. Loudína a P. Hubatyho, kteří se hudbě věnují i po odchodu z našich řad a svým sólovým vystoupením přispěli k pěkné atmosféře koncertu. Děti po celý rok pracovaly s chutí a zájmem. Jejich velice dobrá pěvecká práce byla vždy veřejností kladně ohodnocena K úspěšným vystoupením přispívá i profesionální klavírní doprovod pana učitele Mgr. Petra Krejčíka a paní PaedDr. Aleny Morávkové. 17

18 2. V DIVADELNÍM STUDIU VĚTRNÍK (DSV) v 5 věkových kategoriích, kde rovněž působí žáci a studenti dalších základních a středních i vysokých škol. Výsledky celoročního působení DSV lze shrnout následovně: od září pracoval soubor ve dvou skupinách každá 60 min. týdně mladší skupina pracovala na dramatizaci povídky Miloše Macourka Bonifác a bratránci ; vystoupení pro rodiče je plánováno na podzim 2010 starší skupina dramatizovala povídku Ivana Vyskočila Proč se lidé bojí zajíců vystoupení pro rodiče bylo uskutečněno v červnu 2010; další představení jsou naplánována na podzim 2010 starší skupina se rovněž podílela na přípravě zápisu do 1. tříd připravila směs pohádkových hádanek pro budoucí prvňáčky viz foto členové DS Větrník se - stejně jako v předchozích letech - úspěšně zúčastnili literární a recitační soutěže Macharův Brandýs s těmito výsledky: I. kategorie Bára Žabová - 1. místo II. kategorie - Sára Žabová - 3. místo kategorie recitujících dvojic napříč věkovými kategoriemi Dorotka Herynková a Kryštof Balák 1. místo současně dlouholetá členka Větrníku Hana Kožušníková (za spolupráce s V.Jakubovou) zvítězila ve 4. kategorii a současně se stala i absolutní vítězkou v recitační soutěži a obdržela cenu, kterou tradičně věnuje paní Alena Petišková 18 divadelní studio Větrník 3. VE VÝTVARNÝCH KROUŽCÍCH 1. STUPNĚ A ŠD: Již dvanáctým rokem měli žáci ze tříd 1. stupně možnost navštěvovat kroužek výtvarných prací. Zde se, pod vedením Mgr. Michaely Pavelkové, seznamovali s různými výtvarnými technikami malbou, kresbou, tiskem z matrice, tiskem na látku, batikou a jinou prostorovou a plošnou tvorbou. 4. V ANGLICKÉM JAZYCE: v dubnu žáci 4. a 5. ročníku a žáci 8. a 9. ročníku zhlédli interaktivní anglické představení The Bear Educational Theatre. Mladší žáci zhlédli představení Jackie and the Horrible Family a starší měli možnost seznámit se s novinkou v repertoáru souboru The History of England. Obě představení žáci přijali s nadšením, ocenili možnost setkat se s rodilými mluvčími, zapojit se do hry a aktivně i pasivně si procvičit angličtinu. Stejně pozitivní pocity formuloval i vedoucí souboru David Fischer ocenil m.j. i úroveň jazyka starších žáků, kteří se se ctí vypořádali s programem, který je většinou prezentován na SŠ a víceletých gymnáziích. v červnu - po škole v přírodě uspořádali žáci třídy V. A vystoupení pro rodiče, v jehož průběhu zazpívali několik anglických písní, zarepovali a předvedli dramatizaci muzikálu Maria and the Prince.

19 5. V POČÍTAČOVÝCH KROUŽCÍCH S NABÍDKOU RŮZNÝCH ÚROVNÍ OD ZAČÁTEČNÍKŮ PO POKROČILÉ (vyučující J. Baumruková a T. Beštová). Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka ve čtyřech kurzech: 1. Hry pro začátečníky 2. Začátečníci 3. Pokročilí 4. Internet Náplň kurzů: 1. Základní ovládání myši. Základní obrazovka, práce s panely nástrojů. Počítačové hry. 2. Grafický editor malování, animátor. Textový editor Word. Základní pravidla pro psaní textu. Internetový prohlížeč webových stránek. Programování - Baltík 3. Excel náš první vzoreček, hrátky s grafem. Grafika - Zoner Callisto, nástroje, koláž. Power Point téma Já a moje rodina, Mé zájmy, Vánoce, Velikonoce. Práce s fotografií. Internetový prohlížeč webových stránek. Programování Baltík 4. Internetový prohlížeč webových stránek. Základní informace, obrazovka a ovládání. Internetová adresa, vyhledávače. Elektronická pošta. 6. V TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVĚ, PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH VIZ NAŠE ÚČAST VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH: 1. OKRESNÍ KOLO V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI, HOUŠTKA, STARÁ BOLESLAV, Pořadí družstev: Žákyně 5230 bodů 4. místo (60m, 800m, dálka/výška, hod, vrh) Pavelková Lucie: 9,77 3:20, ,97 Mikešová Nikola: 9,20 3:03, ,28 Váchová Zuzana: 9,27 3:12, ,87 Čerňanská Sára: 9,82 3:12, ,14 Vavřinová Lenka: 9,76 3:29, ,60 Žáci 4551 bodů 7. místo (60m, 1000m, výška/dálka, hod/vrh) Gruber Daniel: 8,59 3:29, ,20 Kostka Lukáš: 8,68 3:40, ,67 Běla Filip: 9,45 4:19, ,04 Synek Ladislav: 8,82 3:49, ,89 19

20 2. ATLETICKÝ TROJBOJ DĚTÍ 2., 3., 4. A 5. TŘÍD, HOUŠTKA, STARÁ BOLESLAV (60 m, skok daleký, hod) 2., 3. třídy dívky Neklasifikované pro malý počet Martínková Tereza: 12, Kváčová Michaela: 13, ,45 Volfová Pavlína 11, ,74 2., 3. třídy chlapci 3. místo Podolák Lukáš: 12, Toml Jan: 11, ,89 Plašil František: 12, ,29 Doleček Vojtěch: 10, ,64 3. místo v jednotlivcích Šikaně Dominik: 10, ,63 1. místo v jednotlivcích 4., 5. třídy dívky 3. místo Malá Pavlína: 10, ,62 Dygrýnová Karol: 11, ,62 Zieglerová Anežka: 11, ,56 Benešová Viktorie: 9, , místo v jednotlivcích Pfafová Pavlína: 10, ,75 4., 5. třídy chlapci 1. místo Hůlka Dušan 10, ,45 Volf Daniel: 10, ,47 Chautur Adam: 9, ,49 2. místo v jednotlivcích Hrčka Dominik: 9, ,69 Pavlíček Jan 9, ,67: 3. místo v jednotlivcích 3. PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ ŽÁKŮ ZŠ OKRESU PRAHA-VÝCHOD PRO ROK 2010, HOUŠTKA, žákyně třída: Šímová Sára 1. místo skok daleký 407cm Pfafová Kateřina 3. místo skok daleký 399cm Pfafová Kateřina 1. místo hod míčkem 39,36m Kotlasová Tereza 1. místo běh na 150m 24,25s Benešová Anna 2. místo běh na 150m 24,51s Benešová Anna 2. místo běh na 800m 2:58,25 Benešová, Mihálová, 2. místo 4x60m 37,59s Šímová, Pfafová 2. místo 4x60m 37,59s 20

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více