Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová"

Transkript

1 IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, Moravská Třebová IČO: Tel Fax: Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Schválil: Ing. Emil Maléř, ředitel Platnost: Počet stran: 13 Aktualizace: Přílohy: 0 Obsah: Nástup 2 Ubytování 2 Úhrada za pobytové služby 3 Škody 4 5. Úschova majetku klienta 4 6. Stravování 5 7. Poskytovaná péče na základě individuálního plánování 6 8. Zdravotní a ošetřovatelská péče 6 9. Hygiena Pobyt klienta mimo domov 8 1 Doba nočního klidu 9 1 Návštěvy 9 1 Kulturní život v domově 9 1 Duchovní služba Zájmová a dobrovolná pracovní činnost Výplata důchodů a dalších příjmů Poštovní zásilky Stížnosti a připomínky Opatření proti narušování soužití a pořádku Závěrečná ustanovení 12 1

2 Článek I. Nástup Při nástupu do domova pro seniory (dále jen domov ) je s novým klientem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Klient je při nástupu požádán o předložení platného důchodového výměru, občanského průkazu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny a dokladu o přiznání příspěvku na péči. V den nástupu je s klientem dohodnut způsob platby a příjmu důchodu (složenkou, příkazem z osobního účtu, hromadným seznamem). Klienti částečně nebo plně zbavení způsobilosti k právním úkonům nastupují v doprovodu svého opatrovníka, který rozhodne o všech náležitostech. Při nástupu seznámí pověření pracovníci (klíčový pracovník přímé obslužné péče případně sociální pracovník) nového klienta s Domácím řádem a dalšími Vnitřními pravidly domova. Článek II. Ubytování Klient se po svém příchodu do domova ubytuje v pokoji, který mu byl na základě předchozí dohody přidělen. Při ubytování klienta se přihlíží k jeho zdravotnímu a psychickému stavu. Šatstvo a prádlo, které si s sebou klient přinesl do domova, označí personál příslušného oddělení číslem. Číslem se označují také věci zakoupené nebo dodatečně donesené za pobytu klienta v domově (šatstvo, prádlo a další). Soupis osobních věcí a veškerých cenností se provádí za účasti svědků. K vybavení a vyzdobení pokoje může klient použít vlastních předmětů (např. obrazy, textilie, aj.), které budou zapsané do šatního lístku klienta. Vybavení přidělené klientům domovem zůstává majetkem domova. Klienti jsou povinni zacházet s přiděleným vybavením opatrně a šetrně. Klienta lze v průběhu pobytu přemístit na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem. O přemístění klienta rozhoduje ředitel domova ve spolupráci s vedoucí úseku přímé obslužné péče o klienty. Návrh na přemístění klienta může podat vedoucí úseku přímé obslužné péče o klienty a sociální pracovník (zejména s ohledem na zdravotní stav klienta). 2

3 Klient se dle svého uvážení rozhodne, zda si změní adresu svého trvalého pobytu dle adresy domova nebo zda si svůj původní trvalý pobyt ponechá. Případnou změnu trvalého pobytu zajistí sociální pracovník domova. 5. Klientům je povoleno kouřit jen ve vyhrazených a venkovních prostorách domova. Z bezpečnostních důvodů je stanoven zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. Článek III. Úhrada za pobytové služby Klient hradí úhradu za pobytové služby dle podmínek sjednaných ve smlouvě (článek VII. Smlouvy). Stravu, ubytování a fakultativní služby si hradí z přiznaného důchodu, případně z dalších osobních finančních prostředků. Úhrada za poskytovanou péči v domově pro seniory dle zákona o sociálních službách (ve smlouvě uvedené v článku V.) je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. I. Stupeň - lehká závislost II. Stupeň - středně těžká závislost III. Stupeň - těžká závislost IV. Stupeň - úplná závislost Péče je poskytována na základě osobních individuálních plánů dle potřeb, možností a zdravotního stavu klienta. Klient, který není příjemcem příspěvku na péči, a jsou mu poskytovány některé služby, si tuto péči hradí ze svých finančních prostředků dle bodu 3 přílohy smlouvy. Úhrada péče, se týká také klientů, kteří požadují rozsáhlejší péči, než odpovídá přiznanému stupni příspěvku na péči. 5. Klient si v průběhu pobytu v domově hradí náklady spojené s revizí jeho osobních elektrospotřebičů, a to dle platných právních předpisů. 6. Regulační poplatky u lékaře, hospitalizační poplatky při pobytu v nemocnici si klient hradí z osobních finančních prostředků. 3

4 Článek IV. Škody Klient odpovídá za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil na majetku domova, na majetku nebo zdraví spolubydlících, případně ostatních klientů domova, zaměstnanců a jiných osob. Míru zavinění a eventuální náhradu škody, posuzuje komise sestavená ředitelem domova. Odpovědnost domova (poskytovatele sociální služby) za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociální služby je řešena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto případy má poskytovatel ze zákona sjednanou pojistnou smlouvu. Článek V. Úschova majetku klienta Klienti mají možnost ukládat své finanční prostředky na depozitní účet domova, z něhož mají možnost vybírat podle svého uvážení a svých potřeb ve stanovenou pokladní dobu. Pokladní doba je vyvěšena v recepci domova (příloha č. 1 Domácího řádu). Převzetí peněžní hotovosti potvrdí pověřený zaměstnanec ekonomického úseku klientovi předáním stvrzenky nebo příjmového pokladního dokladu, a to za přítomnosti svědka. Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v domově může klient požádat odpovědného zaměstnance o převzetí majetku do úschovy domova. Odpovědným zaměstnancem se rozumí sociální pracovník nebo pracovník přímé péče. Toto převzetí potvrdí odpovědný zaměstnanec klientovi předáním dokladu o převzetí (složní list). V případě převzetí šperků a cenností podobného charakteru je vyhotoven jejich popis a fotodokumentace. Požádáli o to klient, poskytovatel mu uschovaný majetek bez zbytečného odkladu vydá. Bez souhlasu klienta nemohou s majetkem klienta ani finančními prostředky manipulovat příbuzní klienta ani jiné osoby. Těmto osobám nejsou bez souhlasu klienta sdělovány ani informace o majetkových poměrech a stavu finančních prostředků klienta. Výjimka je ve výše uvedených případech možná pouze na základě ověřené plné moci. Jde-li o klienta nezpůsobilého úplně nebo částečně k právním úkonům, o manipulaci s majetkem a finančními prostředky klienta rozhoduje opatrovník stanovený rozhodnutím soudu. 4

5 5. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty majetku nebo finančních prostředků klienta např. z důvodu náhlé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, zajistí odpovědný zaměstnanec poskytovatele za účasti svědka zabezpečení tohoto majetku nebo finančních prostředků a následné uložení do úschovy poskytovatele. (viz. Vnitřní pravidla k zajištění majetku klienta při jeho pobytu mimo domov). Domov neodpovídá za majetek nebo finanční prostředky, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozích odstavců. Každý klient má možnost zabezpečení svého majetku ve svém pokoji. Článek VI. Stravování V domově je pro klienty zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a zdravotnímu stavu. O dietním stravování rozhoduje lékař. Klient se může svobodně rozhodnout, zda se doporučením lékaře bude řídit. Má právo dietní stravování odmítnout, což potvrdí písemným prohlášením. Cena stravy pro aktuální období je uvedena v příloze č. 2, Domácího řádu. Strava se klientům podává v jídelnách klientům, kteří mají sníženou pohyblivost nebo onemocní, je strava podávána na pokojích. Čas podávání stravy v domově: snídaně + vedlejší jídlo oběd večeře hod hod hod. Pokud klient neodebere stravu v určenou dobu, má možnost, po individuální dohodě se službu konajícím personálem, stravu odebrat později (v rámci platných hygienických norem). Na jednotlivých odděleních mají klienti nepřetržitě k dispozici nápoje (např. čaj, sirup nebo mléko). 5. Potraviny mohou klienti dle svého uvážení ukládat na místa k tomu určená (v kuchyňce, v lednicích). Nepoužitelné zbytky potravin se odkládají do 5

6 připravených nádob. Z hygienických důvodů nedoporučuje poskytovatel klientům ponechávat zbytky potravin na pokojích, na chodbách apod. 6. V domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou rovněž klienti domova. Komise se zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy pro klienty domova a na úroveň jejich stravování. Ve věci stravování se klienti obracejí především na tuto komisi, dále mohou své stížnosti, náměty a připomínky zapsat do sešitů umístěných na jednotlivých jídelnách nebo do schránek důvěry. K připomínkám a stížnostem klientů a připomínkám stravovací komise se přihlíží i při následné tvorbě jídelních lístků. Článek VII. Poskytovaná péče na základě individuálního plánování Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté v domově pro seniory musí zachovávat lidskou důstojnost klientů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na ně aktivně, podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti. Sociální služba je poskytována v zájmu klienta na základě individuálního plánu a to tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod klienta. Komplexní péče je poskytována pouze úplně nesoběstačným osobám. Individuální plán je proces, při němž se stanovují postupy, jimiž je třeba dosáhnout požadované změny osobního cíle. Na naplnění osobního cíle se aktivně podílí nejen pracovníci, ale i klient dle svých zachovaných schopností a možností. Osobní cíl klienta je stanoven ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník je jmenovitě určený a odborně způsobilý zaměstnanec domova seniorů. Klient si může po dohodě s vedoucí úseku péče (staniční sestrou) zvolit nebo změnit klíčového pracovníka. Ke změně klíčového pracovníka může dojít také z provozních důvodů (např. při skončení pracovního poměru zaměstnance, dlouhodobé pracovní neschopnosti, případně i na žádost klíčového pracovníka). Článek VIII. Zdravotní a ošetřovatelská péče Domov poskytuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Rozsah ošetřovatelské péče a požadavky klienta jsou uvedeny v jeho ošetřovatelské dokumentaci, ošetřovatelském plánu, plánu rehabilitace a v dokumentaci plánu sociálních služeb. Potřebu 6

7 lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí klient službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí klient neprodleně službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče. Klientům je k dispozici lékař domova, který provádí vstupní prohlídku, vyšetření a ošetření v době nemoci nebo úrazu. Poskytovatel klientům doporučuje dodržovat léčebný režim, dbát doporučení lékařů a zaměstnanců přímé obslužné péče a užívat předepsané léky. Klient má možnost vybrat si svého ošetřujícího lékaře i mimo domov. Návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje klient sám, případně ve spolupráci s blízkými osobami. 5. Klient, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční oddělení nemocnice. Článek IX. Hygiena Zajištění osobní hygieny je prováděno v souladu s individuální potřebou klienta a na základě ošetřovatelského plánu. V domově pečují klienti o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich zdravotní a psychický stav. Klienti dodržují zásady základní osobní hygieny. K dodržování zásad základní osobní hygieny náleží mimo koupání také holení a základní péče o vlasy a nehty. Koupání se provádí dle individuální potřeby klienta, nejméně však 1x týdně. Základní osobní hygiena za dohledu zaměstnanců přímé obslužné péče se provádí při zhoršeném zdravotním stavu klientů nebo v případě, že potřebují při osobní hygieně pomoc jiné osoby. Tyto služby jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasta, šampon, krém na tělo a ruce apod.) si pořizují klienti dle vlastní potřeby a ze svých finančních prostředků. 7

8 5. Na žádost klienta může být dále zprostředkována služba kadeřníka, pedikúra a další služby, tyto služby si hradí klient sám. Podrobnosti o poskytování těchto služeb sdělí klientům zaměstnanci úseku přímé obslužné péče na jejich vyžádání. 6. Osobní prádlo si klienti vyměňují dle potřeby. Klienti mají možnost odevzdat znečištěné prádlo na určené místo k vyprání. Praní, žehlení a drobné opravy prádla zajišťuje prádelna domova. Vyprané prádlo je vydáváno klientům průběžně na oddělení pracovníky přímé obslužné péče. Čistírnu a opravu obuvi si každý klient hradí sám, přičemž poskytovatel zajišťuje sběr šatstva do čistírny resp. opravny obuvi. Článek X. Pobyt klienta mimo domov Domov je uzavřen od 200 hod. do hodin následujícího dne. Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál domova dle svého uvážení, při splnění následujících podmínek. Odchod z domova hlásí klient službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče, jestliže předpokládá, že se v průběhu dne nedostaví k některému z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře). Současně sdělí přibližnou dobu návratu. Klient si po dobu pobytu mimo domov může převzít u službu konajícího zaměstnance přímé obslužné péče předepsané léky. Za den pobytu mimo domov se pro účely vratky za neodebranou stravu považuje časový úsek 24 hodin a více. V tomto případě vzniká nárok na vrácení částky za neodebranou stravu ve výši odpovídající celodenní stravovací jednotce. V případě kratšího časového úseku než 24 hodin vzniká nárok na potravinový balíček odpovídající hodnotě neodebrané stravy. 5. Za předem oznámený pobyt mimo domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické nejméně dva dny předem, v případě pobytu mimo domov o víkendu oznámení nejpozději ve čtvrtek do 8.00 hodin a v případě pobytu mimo domov o svátku (svátcích) nejméně tři dny předem. 6. Při nařízení karantény hygienickou službou nebo jiným oprávněným orgánem doporučí poskytovatel klientům dodržovat zákaz vycházek i návštěv a omezení vzájemných návštěv v rámci domova. 8

9 Článek XI. Doba nočního klidu V době nočního klidu tj. od 200 hodin do hodin nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podat léky nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské péče a s výjimkou nenadálých situací ohrožujících zdraví či majetek klientů nebo službu konajícího personálu. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas (a další obdobná média) nebo sledovat televizi, případně jinak trávit čas ve společné místnosti, účastnit se případných akcí pořádaných v té době bez omezení, ale vždy tak, aby nedocházelo k narušení nočního klidu a společného soužití. Článek XII. Návštěvy Klienti mohou přijímat návštěvy mimo stanovený noční klid neomezeně. Při mimořádných událostech (např. živelné pohromy, epidemie apod.) budou klienti domova požádáni poskytovatelem o respektování zákazu návštěv v domově. Návštěvy se hlásí v recepci domova a u službu konajícího zaměstnance přímé obslužné péče. Návštěvy nesmí rušit klid, soukromí a pořádek v domově nebo narušovat léčebný a dietní režim klientů. Při ubytování na dvoulůžkovém pokoji probíhají návštěvy po vzájemné domluvě, aby nedocházelo k omezení soukromý ubytovaných. Návštěvy mohou využít jídelnu (mimo doby podávání jídla), společenské místnosti (mimo pořádání společných akcí) a zahradu. Článek XIII. Kulturní život v domově Klienti domova se podle svého uvážení, zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního a společenského života a dalších volnočasových aktivit v domově (sportovní dny, přednášky, představení, výlety apod.). 9

10 V domově se nachází volně přístupná knihovna (budova A), kde si klienti mohou půjčovat knihy. Knihovna je dále vybavena volně přístupným počítačem s internetovým připojením. Klient může se souhlasem domova používat vlastní televizi, rozhlasový přijímač aj., pokud tím neruší spolubydlící. Zákonné poplatky za používání vlastní televize, rozhlasového přijímače nebo poplatky za mobilní telefon hradí klient ze svých prostředků. Dále si hradí náklady spojené s uvedením přístroje do provozu a následnou údržbu. Klienti mají možnost odebírat soukromě denní tisk a časopisy, které si hradí ze svých prostředků. Odběr zajistí po dohodě s klientem klíčový nebo sociální pracovník. Dále je klientům k dispozici omezené množství výtisků periodik zajištěných domovem. Článek XIV. Duchovní služba V domově mohou volně působit všechny církve, které mají povoleno vyvíjet činnost na území státu. Pro konání bohoslužeb jsou vymezeny vhodné prostory kaple domova a jídelna na budově D. Doba a místo konání bohoslužeb je ústně dohodnuta jednotlivými církvemi s ředitelem domova. Průběh bohoslužeb nesmí být nikým rušen a nesmí být bráněno účasti klientů na bohoslužbách. V odůvodněných případech může ředitel povolit konání bohoslužeb i v jiných prostorách než je uvedeno v bodě Pracovníci domova pomohou zprostředkovat klientům kontakt s duchovními církvemi působícími ve městě, a to po dobu 24 hodin denně. Článek XV. Zájmová a dobrovolná pracovní činnost Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nejsou na úkor zdraví, nenarušují klid nebo neohrožují zdraví ostatních klientů, zaměstnanců domova nebo jiných osob. Zájmovou činnost organizují pracovníci pro volnočasové aktivity ve spolupráci se sociálními pracovníky, vedoucími úseků přímé obslužné péče a pracovníky přímé obslužné péče. 10

11 Klienti podle svého zdravotního stavu mohou v rámci pracovní terapie pomáhat v domově např. při úklidu svých pokojů, společných prostor, v zahradě domova aj. Článek XVI. Výplata důchodů a dalších příjmů Klientům je po odečtení úhrad za poskytované služby (bydlení, stravování, případné fakultativní služby) vyplácen zůstatek z důchodů a dalších příjmů v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zůstatky z důchodů zasílaných hromadným poukazem České správy sociálního zabezpečení vyplácí pověření zaměstnanci vždy 15. dne v měsíci. Pokud termín 15. připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je výplata zůstatku důchodů prováděna v předchozí (sobota) či následující (neděle) pracovní den. Výplaty zůstatků důchodů jsou prováděny ve společných prostorách. Klientům, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni převzít zůstatek důchodu ve společných prostorách, je zůstatek důchodu vyplácen na pokoji. Klientům, kterým jsou důchody zasílány poštovní poukázkou, je zůstatek vyplácen v den přijetí důchodu. Převzetí vyplaceného zůstatku potvrdí klient podpisem za účasti svědka. Článek XVII. Poštovní zásilky Poštovní zásilky přijímá pro klienty pověřený zaměstnanec domova, který o doporučené došlé zásilce učiní záznam do knihy došlé pošty. Zásilky si může přebírat i klient domova osobně. Listovní zásilky nebo balíky vedené přes knihu došlé pošty se vydávají klientovi proti podpisu. Za klienta, který není schopen převzetí podepsat, jedná zákonný zástupce, případně osoba pověřená plnou mocí klienta. Peněžní zásilky přijímá a následné vyplácení realizuje pro klienty pověřený zaměstnanec domova, o této skutečnosti je vedena řádná pokladní a účetní evidence. 11

12 Článek XVIII. Stížnosti a připomínky Postup při vyřizování stížností a připomínek se řídí Vnitřními pravidly pro podávání a vyřizování stížností klientů Domova pro seniory Moravská Třebová (standard č. 7), která jsou všem klientům přístupná na chodbách jednotlivých oddělení. Pro podávání stížností a připomínek slouží rovněž schránky důvěry umístěné ve vestibulech obou budov domova. Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou v domově. Jedná se zejména o takovou stížnost, která poukazuje na porušení práv klienta, jejichž zajištění souvisí s odpovědností nebo povinností poskytovatele. Stížností na kvalitu poskytované sociální služby nemohou být takové připomínky, které přesahují odpovědnost nebo možnosti vlivu poskytovatele (poskytovatel nemůže řešit konflikty v mezilidských vztazích mezi uživateli). Podstatou takového podnětu či připomínky není porušení práv uživatele, ale jedná se o návrh na zlepšení služby nad rámec standardní kvality. Článek XIX. Opatření proti narušování soužití a pořádku Klient dodržuje občanského soužití po celou dobu pobytu v domově. Jestliže klient závažně narušuje soužití s ostatními obyvateli domova a pořádek v domově a odpovědným zaměstnancům se nepodaří sjednat nápravu, sdělí mu ředitel domova, jaké chování a jednání se od něj nadále očekává. Nedojde-li ani poté k nápravě a klient nadále závažně narušuje soužití a pořádek, může dojít k ukončení pobytu v souladu s článkem č. IX bodem 2 písm. c) smlouvy o poskytování sociální služby. Za závažné narušování spolužití s ostatními obyvateli domova a pořádku v domově se považuje rovněž napadání zaměstnanců domova, ostatních klientů nebo dalších osob, hádky nebo nevhodné chování k návštěvám. Článek XX. Závěrečná ustanovení Kterýkoliv klient může podávat podněty v oblasti: 12

13 organizování kulturní, zájmové a dobrovolné pracovní činnosti řešení otázek, týkajících se klientů a jejich pobytu v domově V domově působí sdružení obyvatel domova (komise), které zastupuje a reprezentuje zájmy klientů. S domácím řádem je klient řádně seznámen při nástupu do domova. Domácí řád je klientům volně přístupný. Klient může požádat sociální pracovnici nebo jiného zaměstnance přímé obslužné péče v době svého pobytu v domově o sdělení práv a povinností vyplývajících z Domácího řádu. 13

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne

Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Smlouva číslo /2015 o poskytování služby sociální péče v domově se zvláštním režimem ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více