Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová"

Transkript

1 IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, Moravská Třebová IČO: Tel Fax: Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Schválil: Ing. Emil Maléř, ředitel Platnost: Počet stran: 13 Aktualizace: Přílohy: 0 Obsah: Nástup 2 Ubytování 2 Úhrada za pobytové služby 3 Škody 4 5. Úschova majetku klienta 4 6. Stravování 5 7. Poskytovaná péče na základě individuálního plánování 6 8. Zdravotní a ošetřovatelská péče 6 9. Hygiena Pobyt klienta mimo domov 8 1 Doba nočního klidu 9 1 Návštěvy 9 1 Kulturní život v domově 9 1 Duchovní služba Zájmová a dobrovolná pracovní činnost Výplata důchodů a dalších příjmů Poštovní zásilky Stížnosti a připomínky Opatření proti narušování soužití a pořádku Závěrečná ustanovení 12 1

2 Článek I. Nástup Při nástupu do domova pro seniory (dále jen domov ) je s novým klientem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Klient je při nástupu požádán o předložení platného důchodového výměru, občanského průkazu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny a dokladu o přiznání příspěvku na péči. V den nástupu je s klientem dohodnut způsob platby a příjmu důchodu (složenkou, příkazem z osobního účtu, hromadným seznamem). Klienti částečně nebo plně zbavení způsobilosti k právním úkonům nastupují v doprovodu svého opatrovníka, který rozhodne o všech náležitostech. Při nástupu seznámí pověření pracovníci (klíčový pracovník přímé obslužné péče případně sociální pracovník) nového klienta s Domácím řádem a dalšími Vnitřními pravidly domova. Článek II. Ubytování Klient se po svém příchodu do domova ubytuje v pokoji, který mu byl na základě předchozí dohody přidělen. Při ubytování klienta se přihlíží k jeho zdravotnímu a psychickému stavu. Šatstvo a prádlo, které si s sebou klient přinesl do domova, označí personál příslušného oddělení číslem. Číslem se označují také věci zakoupené nebo dodatečně donesené za pobytu klienta v domově (šatstvo, prádlo a další). Soupis osobních věcí a veškerých cenností se provádí za účasti svědků. K vybavení a vyzdobení pokoje může klient použít vlastních předmětů (např. obrazy, textilie, aj.), které budou zapsané do šatního lístku klienta. Vybavení přidělené klientům domovem zůstává majetkem domova. Klienti jsou povinni zacházet s přiděleným vybavením opatrně a šetrně. Klienta lze v průběhu pobytu přemístit na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem. O přemístění klienta rozhoduje ředitel domova ve spolupráci s vedoucí úseku přímé obslužné péče o klienty. Návrh na přemístění klienta může podat vedoucí úseku přímé obslužné péče o klienty a sociální pracovník (zejména s ohledem na zdravotní stav klienta). 2

3 Klient se dle svého uvážení rozhodne, zda si změní adresu svého trvalého pobytu dle adresy domova nebo zda si svůj původní trvalý pobyt ponechá. Případnou změnu trvalého pobytu zajistí sociální pracovník domova. 5. Klientům je povoleno kouřit jen ve vyhrazených a venkovních prostorách domova. Z bezpečnostních důvodů je stanoven zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. Článek III. Úhrada za pobytové služby Klient hradí úhradu za pobytové služby dle podmínek sjednaných ve smlouvě (článek VII. Smlouvy). Stravu, ubytování a fakultativní služby si hradí z přiznaného důchodu, případně z dalších osobních finančních prostředků. Úhrada za poskytovanou péči v domově pro seniory dle zákona o sociálních službách (ve smlouvě uvedené v článku V.) je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. I. Stupeň - lehká závislost II. Stupeň - středně těžká závislost III. Stupeň - těžká závislost IV. Stupeň - úplná závislost Péče je poskytována na základě osobních individuálních plánů dle potřeb, možností a zdravotního stavu klienta. Klient, který není příjemcem příspěvku na péči, a jsou mu poskytovány některé služby, si tuto péči hradí ze svých finančních prostředků dle bodu 3 přílohy smlouvy. Úhrada péče, se týká také klientů, kteří požadují rozsáhlejší péči, než odpovídá přiznanému stupni příspěvku na péči. 5. Klient si v průběhu pobytu v domově hradí náklady spojené s revizí jeho osobních elektrospotřebičů, a to dle platných právních předpisů. 6. Regulační poplatky u lékaře, hospitalizační poplatky při pobytu v nemocnici si klient hradí z osobních finančních prostředků. 3

4 Článek IV. Škody Klient odpovídá za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil na majetku domova, na majetku nebo zdraví spolubydlících, případně ostatních klientů domova, zaměstnanců a jiných osob. Míru zavinění a eventuální náhradu škody, posuzuje komise sestavená ředitelem domova. Odpovědnost domova (poskytovatele sociální služby) za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociální služby je řešena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto případy má poskytovatel ze zákona sjednanou pojistnou smlouvu. Článek V. Úschova majetku klienta Klienti mají možnost ukládat své finanční prostředky na depozitní účet domova, z něhož mají možnost vybírat podle svého uvážení a svých potřeb ve stanovenou pokladní dobu. Pokladní doba je vyvěšena v recepci domova (příloha č. 1 Domácího řádu). Převzetí peněžní hotovosti potvrdí pověřený zaměstnanec ekonomického úseku klientovi předáním stvrzenky nebo příjmového pokladního dokladu, a to za přítomnosti svědka. Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v domově může klient požádat odpovědného zaměstnance o převzetí majetku do úschovy domova. Odpovědným zaměstnancem se rozumí sociální pracovník nebo pracovník přímé péče. Toto převzetí potvrdí odpovědný zaměstnanec klientovi předáním dokladu o převzetí (složní list). V případě převzetí šperků a cenností podobného charakteru je vyhotoven jejich popis a fotodokumentace. Požádáli o to klient, poskytovatel mu uschovaný majetek bez zbytečného odkladu vydá. Bez souhlasu klienta nemohou s majetkem klienta ani finančními prostředky manipulovat příbuzní klienta ani jiné osoby. Těmto osobám nejsou bez souhlasu klienta sdělovány ani informace o majetkových poměrech a stavu finančních prostředků klienta. Výjimka je ve výše uvedených případech možná pouze na základě ověřené plné moci. Jde-li o klienta nezpůsobilého úplně nebo částečně k právním úkonům, o manipulaci s majetkem a finančními prostředky klienta rozhoduje opatrovník stanovený rozhodnutím soudu. 4

5 5. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty majetku nebo finančních prostředků klienta např. z důvodu náhlé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, zajistí odpovědný zaměstnanec poskytovatele za účasti svědka zabezpečení tohoto majetku nebo finančních prostředků a následné uložení do úschovy poskytovatele. (viz. Vnitřní pravidla k zajištění majetku klienta při jeho pobytu mimo domov). Domov neodpovídá za majetek nebo finanční prostředky, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozích odstavců. Každý klient má možnost zabezpečení svého majetku ve svém pokoji. Článek VI. Stravování V domově je pro klienty zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a zdravotnímu stavu. O dietním stravování rozhoduje lékař. Klient se může svobodně rozhodnout, zda se doporučením lékaře bude řídit. Má právo dietní stravování odmítnout, což potvrdí písemným prohlášením. Cena stravy pro aktuální období je uvedena v příloze č. 2, Domácího řádu. Strava se klientům podává v jídelnách klientům, kteří mají sníženou pohyblivost nebo onemocní, je strava podávána na pokojích. Čas podávání stravy v domově: snídaně + vedlejší jídlo oběd večeře hod hod hod. Pokud klient neodebere stravu v určenou dobu, má možnost, po individuální dohodě se službu konajícím personálem, stravu odebrat později (v rámci platných hygienických norem). Na jednotlivých odděleních mají klienti nepřetržitě k dispozici nápoje (např. čaj, sirup nebo mléko). 5. Potraviny mohou klienti dle svého uvážení ukládat na místa k tomu určená (v kuchyňce, v lednicích). Nepoužitelné zbytky potravin se odkládají do 5

6 připravených nádob. Z hygienických důvodů nedoporučuje poskytovatel klientům ponechávat zbytky potravin na pokojích, na chodbách apod. 6. V domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou rovněž klienti domova. Komise se zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy pro klienty domova a na úroveň jejich stravování. Ve věci stravování se klienti obracejí především na tuto komisi, dále mohou své stížnosti, náměty a připomínky zapsat do sešitů umístěných na jednotlivých jídelnách nebo do schránek důvěry. K připomínkám a stížnostem klientů a připomínkám stravovací komise se přihlíží i při následné tvorbě jídelních lístků. Článek VII. Poskytovaná péče na základě individuálního plánování Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté v domově pro seniory musí zachovávat lidskou důstojnost klientů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na ně aktivně, podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti. Sociální služba je poskytována v zájmu klienta na základě individuálního plánu a to tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod klienta. Komplexní péče je poskytována pouze úplně nesoběstačným osobám. Individuální plán je proces, při němž se stanovují postupy, jimiž je třeba dosáhnout požadované změny osobního cíle. Na naplnění osobního cíle se aktivně podílí nejen pracovníci, ale i klient dle svých zachovaných schopností a možností. Osobní cíl klienta je stanoven ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník je jmenovitě určený a odborně způsobilý zaměstnanec domova seniorů. Klient si může po dohodě s vedoucí úseku péče (staniční sestrou) zvolit nebo změnit klíčového pracovníka. Ke změně klíčového pracovníka může dojít také z provozních důvodů (např. při skončení pracovního poměru zaměstnance, dlouhodobé pracovní neschopnosti, případně i na žádost klíčového pracovníka). Článek VIII. Zdravotní a ošetřovatelská péče Domov poskytuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Rozsah ošetřovatelské péče a požadavky klienta jsou uvedeny v jeho ošetřovatelské dokumentaci, ošetřovatelském plánu, plánu rehabilitace a v dokumentaci plánu sociálních služeb. Potřebu 6

7 lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí klient službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí klient neprodleně službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče. Klientům je k dispozici lékař domova, který provádí vstupní prohlídku, vyšetření a ošetření v době nemoci nebo úrazu. Poskytovatel klientům doporučuje dodržovat léčebný režim, dbát doporučení lékařů a zaměstnanců přímé obslužné péče a užívat předepsané léky. Klient má možnost vybrat si svého ošetřujícího lékaře i mimo domov. Návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje klient sám, případně ve spolupráci s blízkými osobami. 5. Klient, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční oddělení nemocnice. Článek IX. Hygiena Zajištění osobní hygieny je prováděno v souladu s individuální potřebou klienta a na základě ošetřovatelského plánu. V domově pečují klienti o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich zdravotní a psychický stav. Klienti dodržují zásady základní osobní hygieny. K dodržování zásad základní osobní hygieny náleží mimo koupání také holení a základní péče o vlasy a nehty. Koupání se provádí dle individuální potřeby klienta, nejméně však 1x týdně. Základní osobní hygiena za dohledu zaměstnanců přímé obslužné péče se provádí při zhoršeném zdravotním stavu klientů nebo v případě, že potřebují při osobní hygieně pomoc jiné osoby. Tyto služby jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasta, šampon, krém na tělo a ruce apod.) si pořizují klienti dle vlastní potřeby a ze svých finančních prostředků. 7

8 5. Na žádost klienta může být dále zprostředkována služba kadeřníka, pedikúra a další služby, tyto služby si hradí klient sám. Podrobnosti o poskytování těchto služeb sdělí klientům zaměstnanci úseku přímé obslužné péče na jejich vyžádání. 6. Osobní prádlo si klienti vyměňují dle potřeby. Klienti mají možnost odevzdat znečištěné prádlo na určené místo k vyprání. Praní, žehlení a drobné opravy prádla zajišťuje prádelna domova. Vyprané prádlo je vydáváno klientům průběžně na oddělení pracovníky přímé obslužné péče. Čistírnu a opravu obuvi si každý klient hradí sám, přičemž poskytovatel zajišťuje sběr šatstva do čistírny resp. opravny obuvi. Článek X. Pobyt klienta mimo domov Domov je uzavřen od 200 hod. do hodin následujícího dne. Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál domova dle svého uvážení, při splnění následujících podmínek. Odchod z domova hlásí klient službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče, jestliže předpokládá, že se v průběhu dne nedostaví k některému z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře). Současně sdělí přibližnou dobu návratu. Klient si po dobu pobytu mimo domov může převzít u službu konajícího zaměstnance přímé obslužné péče předepsané léky. Za den pobytu mimo domov se pro účely vratky za neodebranou stravu považuje časový úsek 24 hodin a více. V tomto případě vzniká nárok na vrácení částky za neodebranou stravu ve výši odpovídající celodenní stravovací jednotce. V případě kratšího časového úseku než 24 hodin vzniká nárok na potravinový balíček odpovídající hodnotě neodebrané stravy. 5. Za předem oznámený pobyt mimo domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické nejméně dva dny předem, v případě pobytu mimo domov o víkendu oznámení nejpozději ve čtvrtek do 8.00 hodin a v případě pobytu mimo domov o svátku (svátcích) nejméně tři dny předem. 6. Při nařízení karantény hygienickou službou nebo jiným oprávněným orgánem doporučí poskytovatel klientům dodržovat zákaz vycházek i návštěv a omezení vzájemných návštěv v rámci domova. 8

9 Článek XI. Doba nočního klidu V době nočního klidu tj. od 200 hodin do hodin nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podat léky nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské péče a s výjimkou nenadálých situací ohrožujících zdraví či majetek klientů nebo službu konajícího personálu. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas (a další obdobná média) nebo sledovat televizi, případně jinak trávit čas ve společné místnosti, účastnit se případných akcí pořádaných v té době bez omezení, ale vždy tak, aby nedocházelo k narušení nočního klidu a společného soužití. Článek XII. Návštěvy Klienti mohou přijímat návštěvy mimo stanovený noční klid neomezeně. Při mimořádných událostech (např. živelné pohromy, epidemie apod.) budou klienti domova požádáni poskytovatelem o respektování zákazu návštěv v domově. Návštěvy se hlásí v recepci domova a u službu konajícího zaměstnance přímé obslužné péče. Návštěvy nesmí rušit klid, soukromí a pořádek v domově nebo narušovat léčebný a dietní režim klientů. Při ubytování na dvoulůžkovém pokoji probíhají návštěvy po vzájemné domluvě, aby nedocházelo k omezení soukromý ubytovaných. Návštěvy mohou využít jídelnu (mimo doby podávání jídla), společenské místnosti (mimo pořádání společných akcí) a zahradu. Článek XIII. Kulturní život v domově Klienti domova se podle svého uvážení, zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního a společenského života a dalších volnočasových aktivit v domově (sportovní dny, přednášky, představení, výlety apod.). 9

10 V domově se nachází volně přístupná knihovna (budova A), kde si klienti mohou půjčovat knihy. Knihovna je dále vybavena volně přístupným počítačem s internetovým připojením. Klient může se souhlasem domova používat vlastní televizi, rozhlasový přijímač aj., pokud tím neruší spolubydlící. Zákonné poplatky za používání vlastní televize, rozhlasového přijímače nebo poplatky za mobilní telefon hradí klient ze svých prostředků. Dále si hradí náklady spojené s uvedením přístroje do provozu a následnou údržbu. Klienti mají možnost odebírat soukromě denní tisk a časopisy, které si hradí ze svých prostředků. Odběr zajistí po dohodě s klientem klíčový nebo sociální pracovník. Dále je klientům k dispozici omezené množství výtisků periodik zajištěných domovem. Článek XIV. Duchovní služba V domově mohou volně působit všechny církve, které mají povoleno vyvíjet činnost na území státu. Pro konání bohoslužeb jsou vymezeny vhodné prostory kaple domova a jídelna na budově D. Doba a místo konání bohoslužeb je ústně dohodnuta jednotlivými církvemi s ředitelem domova. Průběh bohoslužeb nesmí být nikým rušen a nesmí být bráněno účasti klientů na bohoslužbách. V odůvodněných případech může ředitel povolit konání bohoslužeb i v jiných prostorách než je uvedeno v bodě Pracovníci domova pomohou zprostředkovat klientům kontakt s duchovními církvemi působícími ve městě, a to po dobu 24 hodin denně. Článek XV. Zájmová a dobrovolná pracovní činnost Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nejsou na úkor zdraví, nenarušují klid nebo neohrožují zdraví ostatních klientů, zaměstnanců domova nebo jiných osob. Zájmovou činnost organizují pracovníci pro volnočasové aktivity ve spolupráci se sociálními pracovníky, vedoucími úseků přímé obslužné péče a pracovníky přímé obslužné péče. 10

11 Klienti podle svého zdravotního stavu mohou v rámci pracovní terapie pomáhat v domově např. při úklidu svých pokojů, společných prostor, v zahradě domova aj. Článek XVI. Výplata důchodů a dalších příjmů Klientům je po odečtení úhrad za poskytované služby (bydlení, stravování, případné fakultativní služby) vyplácen zůstatek z důchodů a dalších příjmů v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zůstatky z důchodů zasílaných hromadným poukazem České správy sociálního zabezpečení vyplácí pověření zaměstnanci vždy 15. dne v měsíci. Pokud termín 15. připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je výplata zůstatku důchodů prováděna v předchozí (sobota) či následující (neděle) pracovní den. Výplaty zůstatků důchodů jsou prováděny ve společných prostorách. Klientům, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni převzít zůstatek důchodu ve společných prostorách, je zůstatek důchodu vyplácen na pokoji. Klientům, kterým jsou důchody zasílány poštovní poukázkou, je zůstatek vyplácen v den přijetí důchodu. Převzetí vyplaceného zůstatku potvrdí klient podpisem za účasti svědka. Článek XVII. Poštovní zásilky Poštovní zásilky přijímá pro klienty pověřený zaměstnanec domova, který o doporučené došlé zásilce učiní záznam do knihy došlé pošty. Zásilky si může přebírat i klient domova osobně. Listovní zásilky nebo balíky vedené přes knihu došlé pošty se vydávají klientovi proti podpisu. Za klienta, který není schopen převzetí podepsat, jedná zákonný zástupce, případně osoba pověřená plnou mocí klienta. Peněžní zásilky přijímá a následné vyplácení realizuje pro klienty pověřený zaměstnanec domova, o této skutečnosti je vedena řádná pokladní a účetní evidence. 11

12 Článek XVIII. Stížnosti a připomínky Postup při vyřizování stížností a připomínek se řídí Vnitřními pravidly pro podávání a vyřizování stížností klientů Domova pro seniory Moravská Třebová (standard č. 7), která jsou všem klientům přístupná na chodbách jednotlivých oddělení. Pro podávání stížností a připomínek slouží rovněž schránky důvěry umístěné ve vestibulech obou budov domova. Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou v domově. Jedná se zejména o takovou stížnost, která poukazuje na porušení práv klienta, jejichž zajištění souvisí s odpovědností nebo povinností poskytovatele. Stížností na kvalitu poskytované sociální služby nemohou být takové připomínky, které přesahují odpovědnost nebo možnosti vlivu poskytovatele (poskytovatel nemůže řešit konflikty v mezilidských vztazích mezi uživateli). Podstatou takového podnětu či připomínky není porušení práv uživatele, ale jedná se o návrh na zlepšení služby nad rámec standardní kvality. Článek XIX. Opatření proti narušování soužití a pořádku Klient dodržuje občanského soužití po celou dobu pobytu v domově. Jestliže klient závažně narušuje soužití s ostatními obyvateli domova a pořádek v domově a odpovědným zaměstnancům se nepodaří sjednat nápravu, sdělí mu ředitel domova, jaké chování a jednání se od něj nadále očekává. Nedojde-li ani poté k nápravě a klient nadále závažně narušuje soužití a pořádek, může dojít k ukončení pobytu v souladu s článkem č. IX bodem 2 písm. c) smlouvy o poskytování sociální služby. Za závažné narušování spolužití s ostatními obyvateli domova a pořádku v domově se považuje rovněž napadání zaměstnanců domova, ostatních klientů nebo dalších osob, hádky nebo nevhodné chování k návštěvám. Článek XX. Závěrečná ustanovení Kterýkoliv klient může podávat podněty v oblasti: 12

13 organizování kulturní, zájmové a dobrovolné pracovní činnosti řešení otázek, týkajících se klientů a jejich pobytu v domově V domově působí sdružení obyvatel domova (komise), které zastupuje a reprezentuje zájmy klientů. S domácím řádem je klient řádně seznámen při nástupu do domova. Domácí řád je klientům volně přístupný. Klient může požádat sociální pracovnici nebo jiného zaměstnance přímé obslužné péče v době svého pobytu v domově o sdělení práv a povinností vyplývajících z Domácího řádu. 13

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. 6. 2011 Obsah Článek 1 Základní ustanovení 3 Článek 2 Ubytování

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 Poslání, cíle a cílová skupina Posláním Domova Na Terasách Rataje je zajistit důstojné žití klientů se sníženou soběstačností v podmínkách blížích se běžnému způsobu

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, 746 01 Opava IČ: 00016772 Tel.: 553 712 183, fax: 553 616 587 e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz www.ddopava.cz Číslo jednací: RYB X/ SOC - 2014 S

Více

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory D O M Á C Í Ř Á D PLATNÝ OD 1. 4. 2009 Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim druh služby: domov pro seniory Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. Masarykova 542 742 58 Příbor tel: 556 722 250 (ústředna) mobil:604 236 518 socialni@ddpribor.cz www.domovpribor.cz

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY KONIKLECOVÁ

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY KONIKLECOVÁ Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY KONIKLECOVÁ 1. Úvod 1.1. Domácí řád Domova pro seniory Koniklecová (dále jen DS) je vydán

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

Domov se zvláštním režimem Santini Lumina Křtiny 20, Křtiny, 67905. Domácí řád

Domov se zvláštním režimem Santini Lumina Křtiny 20, Křtiny, 67905. Domácí řád Domov se zvláštním režimem Santini Lumina Křtiny 20, Křtiny, 67905 Domácí řád Schválila: Mgr. Hana Německá, ředitelka Křtiny 1.3.2014 1 Obsah Domácího řádu Domova se zvláštním režimem: I. Základní údaje,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SLUNCE

Více

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY Každému uživateli je přidělen jeden pracovník z přímé péče tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SENIORŮ RUDNÁ

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SENIORŮ RUDNÁ Domov seniorů Rudná příspěvková organizace Středočeského kraje Ke školce 1070, 252 19 Rudná u Prahy www.ddrudna.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SENIORŮ RUDNÁ Vnitřní pravidla Domova seniorů Rudná, příspěvkové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov. Sociální služba: domov pro seniory, odlehčovací služba

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov. Sociální služba: domov pro seniory, odlehčovací služba D O M Á C Í Ř Á D DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV, poskytovatele sociálních služeb Platný od 1. 12. 2009 Stránka 1 Článek 1 Úvod 1. je základním pravidlem pro společné soužití klientů Domova seniorů Benešov, poskytovatele

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více