Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová"

Transkript

1 IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, Moravská Třebová IČO: Tel Fax: Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Schválil: Ing. Emil Maléř, ředitel Platnost: Počet stran: 13 Aktualizace: Přílohy: 0 Obsah: Nástup 2 Ubytování 2 Úhrada za pobytové služby 3 Škody 4 5. Úschova majetku klienta 4 6. Stravování 5 7. Poskytovaná péče na základě individuálního plánování 6 8. Zdravotní a ošetřovatelská péče 6 9. Hygiena Pobyt klienta mimo domov 8 1 Doba nočního klidu 9 1 Návštěvy 9 1 Kulturní život v domově 9 1 Duchovní služba Zájmová a dobrovolná pracovní činnost Výplata důchodů a dalších příjmů Poštovní zásilky Stížnosti a připomínky Opatření proti narušování soužití a pořádku Závěrečná ustanovení 12 1

2 Článek I. Nástup Při nástupu do domova pro seniory (dále jen domov ) je s novým klientem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Klient je při nástupu požádán o předložení platného důchodového výměru, občanského průkazu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny a dokladu o přiznání příspěvku na péči. V den nástupu je s klientem dohodnut způsob platby a příjmu důchodu (složenkou, příkazem z osobního účtu, hromadným seznamem). Klienti částečně nebo plně zbavení způsobilosti k právním úkonům nastupují v doprovodu svého opatrovníka, který rozhodne o všech náležitostech. Při nástupu seznámí pověření pracovníci (klíčový pracovník přímé obslužné péče případně sociální pracovník) nového klienta s Domácím řádem a dalšími Vnitřními pravidly domova. Článek II. Ubytování Klient se po svém příchodu do domova ubytuje v pokoji, který mu byl na základě předchozí dohody přidělen. Při ubytování klienta se přihlíží k jeho zdravotnímu a psychickému stavu. Šatstvo a prádlo, které si s sebou klient přinesl do domova, označí personál příslušného oddělení číslem. Číslem se označují také věci zakoupené nebo dodatečně donesené za pobytu klienta v domově (šatstvo, prádlo a další). Soupis osobních věcí a veškerých cenností se provádí za účasti svědků. K vybavení a vyzdobení pokoje může klient použít vlastních předmětů (např. obrazy, textilie, aj.), které budou zapsané do šatního lístku klienta. Vybavení přidělené klientům domovem zůstává majetkem domova. Klienti jsou povinni zacházet s přiděleným vybavením opatrně a šetrně. Klienta lze v průběhu pobytu přemístit na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem. O přemístění klienta rozhoduje ředitel domova ve spolupráci s vedoucí úseku přímé obslužné péče o klienty. Návrh na přemístění klienta může podat vedoucí úseku přímé obslužné péče o klienty a sociální pracovník (zejména s ohledem na zdravotní stav klienta). 2

3 Klient se dle svého uvážení rozhodne, zda si změní adresu svého trvalého pobytu dle adresy domova nebo zda si svůj původní trvalý pobyt ponechá. Případnou změnu trvalého pobytu zajistí sociální pracovník domova. 5. Klientům je povoleno kouřit jen ve vyhrazených a venkovních prostorách domova. Z bezpečnostních důvodů je stanoven zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. Článek III. Úhrada za pobytové služby Klient hradí úhradu za pobytové služby dle podmínek sjednaných ve smlouvě (článek VII. Smlouvy). Stravu, ubytování a fakultativní služby si hradí z přiznaného důchodu, případně z dalších osobních finančních prostředků. Úhrada za poskytovanou péči v domově pro seniory dle zákona o sociálních službách (ve smlouvě uvedené v článku V.) je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. I. Stupeň - lehká závislost II. Stupeň - středně těžká závislost III. Stupeň - těžká závislost IV. Stupeň - úplná závislost Péče je poskytována na základě osobních individuálních plánů dle potřeb, možností a zdravotního stavu klienta. Klient, který není příjemcem příspěvku na péči, a jsou mu poskytovány některé služby, si tuto péči hradí ze svých finančních prostředků dle bodu 3 přílohy smlouvy. Úhrada péče, se týká také klientů, kteří požadují rozsáhlejší péči, než odpovídá přiznanému stupni příspěvku na péči. 5. Klient si v průběhu pobytu v domově hradí náklady spojené s revizí jeho osobních elektrospotřebičů, a to dle platných právních předpisů. 6. Regulační poplatky u lékaře, hospitalizační poplatky při pobytu v nemocnici si klient hradí z osobních finančních prostředků. 3

4 Článek IV. Škody Klient odpovídá za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil na majetku domova, na majetku nebo zdraví spolubydlících, případně ostatních klientů domova, zaměstnanců a jiných osob. Míru zavinění a eventuální náhradu škody, posuzuje komise sestavená ředitelem domova. Odpovědnost domova (poskytovatele sociální služby) za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociální služby je řešena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto případy má poskytovatel ze zákona sjednanou pojistnou smlouvu. Článek V. Úschova majetku klienta Klienti mají možnost ukládat své finanční prostředky na depozitní účet domova, z něhož mají možnost vybírat podle svého uvážení a svých potřeb ve stanovenou pokladní dobu. Pokladní doba je vyvěšena v recepci domova (příloha č. 1 Domácího řádu). Převzetí peněžní hotovosti potvrdí pověřený zaměstnanec ekonomického úseku klientovi předáním stvrzenky nebo příjmového pokladního dokladu, a to za přítomnosti svědka. Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v domově může klient požádat odpovědného zaměstnance o převzetí majetku do úschovy domova. Odpovědným zaměstnancem se rozumí sociální pracovník nebo pracovník přímé péče. Toto převzetí potvrdí odpovědný zaměstnanec klientovi předáním dokladu o převzetí (složní list). V případě převzetí šperků a cenností podobného charakteru je vyhotoven jejich popis a fotodokumentace. Požádáli o to klient, poskytovatel mu uschovaný majetek bez zbytečného odkladu vydá. Bez souhlasu klienta nemohou s majetkem klienta ani finančními prostředky manipulovat příbuzní klienta ani jiné osoby. Těmto osobám nejsou bez souhlasu klienta sdělovány ani informace o majetkových poměrech a stavu finančních prostředků klienta. Výjimka je ve výše uvedených případech možná pouze na základě ověřené plné moci. Jde-li o klienta nezpůsobilého úplně nebo částečně k právním úkonům, o manipulaci s majetkem a finančními prostředky klienta rozhoduje opatrovník stanovený rozhodnutím soudu. 4

5 5. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty majetku nebo finančních prostředků klienta např. z důvodu náhlé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, zajistí odpovědný zaměstnanec poskytovatele za účasti svědka zabezpečení tohoto majetku nebo finančních prostředků a následné uložení do úschovy poskytovatele. (viz. Vnitřní pravidla k zajištění majetku klienta při jeho pobytu mimo domov). Domov neodpovídá za majetek nebo finanční prostředky, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozích odstavců. Každý klient má možnost zabezpečení svého majetku ve svém pokoji. Článek VI. Stravování V domově je pro klienty zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a zdravotnímu stavu. O dietním stravování rozhoduje lékař. Klient se může svobodně rozhodnout, zda se doporučením lékaře bude řídit. Má právo dietní stravování odmítnout, což potvrdí písemným prohlášením. Cena stravy pro aktuální období je uvedena v příloze č. 2, Domácího řádu. Strava se klientům podává v jídelnách klientům, kteří mají sníženou pohyblivost nebo onemocní, je strava podávána na pokojích. Čas podávání stravy v domově: snídaně + vedlejší jídlo oběd večeře hod hod hod. Pokud klient neodebere stravu v určenou dobu, má možnost, po individuální dohodě se službu konajícím personálem, stravu odebrat později (v rámci platných hygienických norem). Na jednotlivých odděleních mají klienti nepřetržitě k dispozici nápoje (např. čaj, sirup nebo mléko). 5. Potraviny mohou klienti dle svého uvážení ukládat na místa k tomu určená (v kuchyňce, v lednicích). Nepoužitelné zbytky potravin se odkládají do 5

6 připravených nádob. Z hygienických důvodů nedoporučuje poskytovatel klientům ponechávat zbytky potravin na pokojích, na chodbách apod. 6. V domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou rovněž klienti domova. Komise se zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy pro klienty domova a na úroveň jejich stravování. Ve věci stravování se klienti obracejí především na tuto komisi, dále mohou své stížnosti, náměty a připomínky zapsat do sešitů umístěných na jednotlivých jídelnách nebo do schránek důvěry. K připomínkám a stížnostem klientů a připomínkám stravovací komise se přihlíží i při následné tvorbě jídelních lístků. Článek VII. Poskytovaná péče na základě individuálního plánování Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté v domově pro seniory musí zachovávat lidskou důstojnost klientů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na ně aktivně, podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti. Sociální služba je poskytována v zájmu klienta na základě individuálního plánu a to tak, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod klienta. Komplexní péče je poskytována pouze úplně nesoběstačným osobám. Individuální plán je proces, při němž se stanovují postupy, jimiž je třeba dosáhnout požadované změny osobního cíle. Na naplnění osobního cíle se aktivně podílí nejen pracovníci, ale i klient dle svých zachovaných schopností a možností. Osobní cíl klienta je stanoven ve spolupráci s klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník je jmenovitě určený a odborně způsobilý zaměstnanec domova seniorů. Klient si může po dohodě s vedoucí úseku péče (staniční sestrou) zvolit nebo změnit klíčového pracovníka. Ke změně klíčového pracovníka může dojít také z provozních důvodů (např. při skončení pracovního poměru zaměstnance, dlouhodobé pracovní neschopnosti, případně i na žádost klíčového pracovníka). Článek VIII. Zdravotní a ošetřovatelská péče Domov poskytuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Rozsah ošetřovatelské péče a požadavky klienta jsou uvedeny v jeho ošetřovatelské dokumentaci, ošetřovatelském plánu, plánu rehabilitace a v dokumentaci plánu sociálních služeb. Potřebu 6

7 lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí klient službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby, hlásí klient neprodleně službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče. Klientům je k dispozici lékař domova, který provádí vstupní prohlídku, vyšetření a ošetření v době nemoci nebo úrazu. Poskytovatel klientům doporučuje dodržovat léčebný režim, dbát doporučení lékařů a zaměstnanců přímé obslužné péče a užívat předepsané léky. Klient má možnost vybrat si svého ošetřujícího lékaře i mimo domov. Návštěvy tohoto lékaře si zajišťuje klient sám, případně ve spolupráci s blízkými osobami. 5. Klient, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční oddělení nemocnice. Článek IX. Hygiena Zajištění osobní hygieny je prováděno v souladu s individuální potřebou klienta a na základě ošetřovatelského plánu. V domově pečují klienti o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich zdravotní a psychický stav. Klienti dodržují zásady základní osobní hygieny. K dodržování zásad základní osobní hygieny náleží mimo koupání také holení a základní péče o vlasy a nehty. Koupání se provádí dle individuální potřeby klienta, nejméně však 1x týdně. Základní osobní hygiena za dohledu zaměstnanců přímé obslužné péče se provádí při zhoršeném zdravotním stavu klientů nebo v případě, že potřebují při osobní hygieně pomoc jiné osoby. Tyto služby jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasta, šampon, krém na tělo a ruce apod.) si pořizují klienti dle vlastní potřeby a ze svých finančních prostředků. 7

8 5. Na žádost klienta může být dále zprostředkována služba kadeřníka, pedikúra a další služby, tyto služby si hradí klient sám. Podrobnosti o poskytování těchto služeb sdělí klientům zaměstnanci úseku přímé obslužné péče na jejich vyžádání. 6. Osobní prádlo si klienti vyměňují dle potřeby. Klienti mají možnost odevzdat znečištěné prádlo na určené místo k vyprání. Praní, žehlení a drobné opravy prádla zajišťuje prádelna domova. Vyprané prádlo je vydáváno klientům průběžně na oddělení pracovníky přímé obslužné péče. Čistírnu a opravu obuvi si každý klient hradí sám, přičemž poskytovatel zajišťuje sběr šatstva do čistírny resp. opravny obuvi. Článek X. Pobyt klienta mimo domov Domov je uzavřen od 200 hod. do hodin následujícího dne. Klienti mohou vycházet a pobývat mimo areál domova dle svého uvážení, při splnění následujících podmínek. Odchod z domova hlásí klient službu konajícímu zaměstnanci přímé obslužné péče, jestliže předpokládá, že se v průběhu dne nedostaví k některému z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře). Současně sdělí přibližnou dobu návratu. Klient si po dobu pobytu mimo domov může převzít u službu konajícího zaměstnance přímé obslužné péče předepsané léky. Za den pobytu mimo domov se pro účely vratky za neodebranou stravu považuje časový úsek 24 hodin a více. V tomto případě vzniká nárok na vrácení částky za neodebranou stravu ve výši odpovídající celodenní stravovací jednotce. V případě kratšího časového úseku než 24 hodin vzniká nárok na potravinový balíček odpovídající hodnotě neodebrané stravy. 5. Za předem oznámený pobyt mimo domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické nejméně dva dny předem, v případě pobytu mimo domov o víkendu oznámení nejpozději ve čtvrtek do 8.00 hodin a v případě pobytu mimo domov o svátku (svátcích) nejméně tři dny předem. 6. Při nařízení karantény hygienickou službou nebo jiným oprávněným orgánem doporučí poskytovatel klientům dodržovat zákaz vycházek i návštěv a omezení vzájemných návštěv v rámci domova. 8

9 Článek XI. Doba nočního klidu V době nočního klidu tj. od 200 hodin do hodin nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podat léky nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské péče a s výjimkou nenadálých situací ohrožujících zdraví či majetek klientů nebo službu konajícího personálu. V době nočního klidu mohou klienti poslouchat rozhlas (a další obdobná média) nebo sledovat televizi, případně jinak trávit čas ve společné místnosti, účastnit se případných akcí pořádaných v té době bez omezení, ale vždy tak, aby nedocházelo k narušení nočního klidu a společného soužití. Článek XII. Návštěvy Klienti mohou přijímat návštěvy mimo stanovený noční klid neomezeně. Při mimořádných událostech (např. živelné pohromy, epidemie apod.) budou klienti domova požádáni poskytovatelem o respektování zákazu návštěv v domově. Návštěvy se hlásí v recepci domova a u službu konajícího zaměstnance přímé obslužné péče. Návštěvy nesmí rušit klid, soukromí a pořádek v domově nebo narušovat léčebný a dietní režim klientů. Při ubytování na dvoulůžkovém pokoji probíhají návštěvy po vzájemné domluvě, aby nedocházelo k omezení soukromý ubytovaných. Návštěvy mohou využít jídelnu (mimo doby podávání jídla), společenské místnosti (mimo pořádání společných akcí) a zahradu. Článek XIII. Kulturní život v domově Klienti domova se podle svého uvážení, zájmu a zdravotního stavu mohou účastnit kulturního a společenského života a dalších volnočasových aktivit v domově (sportovní dny, přednášky, představení, výlety apod.). 9

10 V domově se nachází volně přístupná knihovna (budova A), kde si klienti mohou půjčovat knihy. Knihovna je dále vybavena volně přístupným počítačem s internetovým připojením. Klient může se souhlasem domova používat vlastní televizi, rozhlasový přijímač aj., pokud tím neruší spolubydlící. Zákonné poplatky za používání vlastní televize, rozhlasového přijímače nebo poplatky za mobilní telefon hradí klient ze svých prostředků. Dále si hradí náklady spojené s uvedením přístroje do provozu a následnou údržbu. Klienti mají možnost odebírat soukromě denní tisk a časopisy, které si hradí ze svých prostředků. Odběr zajistí po dohodě s klientem klíčový nebo sociální pracovník. Dále je klientům k dispozici omezené množství výtisků periodik zajištěných domovem. Článek XIV. Duchovní služba V domově mohou volně působit všechny církve, které mají povoleno vyvíjet činnost na území státu. Pro konání bohoslužeb jsou vymezeny vhodné prostory kaple domova a jídelna na budově D. Doba a místo konání bohoslužeb je ústně dohodnuta jednotlivými církvemi s ředitelem domova. Průběh bohoslužeb nesmí být nikým rušen a nesmí být bráněno účasti klientů na bohoslužbách. V odůvodněných případech může ředitel povolit konání bohoslužeb i v jiných prostorách než je uvedeno v bodě Pracovníci domova pomohou zprostředkovat klientům kontakt s duchovními církvemi působícími ve městě, a to po dobu 24 hodin denně. Článek XV. Zájmová a dobrovolná pracovní činnost Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nejsou na úkor zdraví, nenarušují klid nebo neohrožují zdraví ostatních klientů, zaměstnanců domova nebo jiných osob. Zájmovou činnost organizují pracovníci pro volnočasové aktivity ve spolupráci se sociálními pracovníky, vedoucími úseků přímé obslužné péče a pracovníky přímé obslužné péče. 10

11 Klienti podle svého zdravotního stavu mohou v rámci pracovní terapie pomáhat v domově např. při úklidu svých pokojů, společných prostor, v zahradě domova aj. Článek XVI. Výplata důchodů a dalších příjmů Klientům je po odečtení úhrad za poskytované služby (bydlení, stravování, případné fakultativní služby) vyplácen zůstatek z důchodů a dalších příjmů v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zůstatky z důchodů zasílaných hromadným poukazem České správy sociálního zabezpečení vyplácí pověření zaměstnanci vždy 15. dne v měsíci. Pokud termín 15. připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je výplata zůstatku důchodů prováděna v předchozí (sobota) či následující (neděle) pracovní den. Výplaty zůstatků důchodů jsou prováděny ve společných prostorách. Klientům, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni převzít zůstatek důchodu ve společných prostorách, je zůstatek důchodu vyplácen na pokoji. Klientům, kterým jsou důchody zasílány poštovní poukázkou, je zůstatek vyplácen v den přijetí důchodu. Převzetí vyplaceného zůstatku potvrdí klient podpisem za účasti svědka. Článek XVII. Poštovní zásilky Poštovní zásilky přijímá pro klienty pověřený zaměstnanec domova, který o doporučené došlé zásilce učiní záznam do knihy došlé pošty. Zásilky si může přebírat i klient domova osobně. Listovní zásilky nebo balíky vedené přes knihu došlé pošty se vydávají klientovi proti podpisu. Za klienta, který není schopen převzetí podepsat, jedná zákonný zástupce, případně osoba pověřená plnou mocí klienta. Peněžní zásilky přijímá a následné vyplácení realizuje pro klienty pověřený zaměstnanec domova, o této skutečnosti je vedena řádná pokladní a účetní evidence. 11

12 Článek XVIII. Stížnosti a připomínky Postup při vyřizování stížností a připomínek se řídí Vnitřními pravidly pro podávání a vyřizování stížností klientů Domova pro seniory Moravská Třebová (standard č. 7), která jsou všem klientům přístupná na chodbách jednotlivých oddělení. Pro podávání stížností a připomínek slouží rovněž schránky důvěry umístěné ve vestibulech obou budov domova. Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou v domově. Jedná se zejména o takovou stížnost, která poukazuje na porušení práv klienta, jejichž zajištění souvisí s odpovědností nebo povinností poskytovatele. Stížností na kvalitu poskytované sociální služby nemohou být takové připomínky, které přesahují odpovědnost nebo možnosti vlivu poskytovatele (poskytovatel nemůže řešit konflikty v mezilidských vztazích mezi uživateli). Podstatou takového podnětu či připomínky není porušení práv uživatele, ale jedná se o návrh na zlepšení služby nad rámec standardní kvality. Článek XIX. Opatření proti narušování soužití a pořádku Klient dodržuje občanského soužití po celou dobu pobytu v domově. Jestliže klient závažně narušuje soužití s ostatními obyvateli domova a pořádek v domově a odpovědným zaměstnancům se nepodaří sjednat nápravu, sdělí mu ředitel domova, jaké chování a jednání se od něj nadále očekává. Nedojde-li ani poté k nápravě a klient nadále závažně narušuje soužití a pořádek, může dojít k ukončení pobytu v souladu s článkem č. IX bodem 2 písm. c) smlouvy o poskytování sociální služby. Za závažné narušování spolužití s ostatními obyvateli domova a pořádku v domově se považuje rovněž napadání zaměstnanců domova, ostatních klientů nebo dalších osob, hádky nebo nevhodné chování k návštěvám. Článek XX. Závěrečná ustanovení Kterýkoliv klient může podávat podněty v oblasti: 12

13 organizování kulturní, zájmové a dobrovolné pracovní činnosti řešení otázek, týkajících se klientů a jejich pobytu v domově V domově působí sdružení obyvatel domova (komise), které zastupuje a reprezentuje zájmy klientů. S domácím řádem je klient řádně seznámen při nástupu do domova. Domácí řád je klientům volně přístupný. Klient může požádat sociální pracovnici nebo jiného zaměstnance přímé obslužné péče v době svého pobytu v domově o sdělení práv a povinností vyplývajících z Domácího řádu. 13

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, 739 14 IČ: 021 41 531 Domácí řád 1 I. Úvod 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově se zvláštním režimem,

Více

Domácí řád Týdenního stacionáře pro seniory Domova Pod Lipami, Smečno

Domácí řád Týdenního stacionáře pro seniory Domova Pod Lipami, Smečno Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád Týdenního stacionáře pro seniory Domova Pod Lipami, Smečno Týdenní stacionář pro seniory podporuje smysluplné aktivní prožití klientova

Více

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje smysluplné aktivní prožití života.

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení Domácí řád DOZP Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád DOZP je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Domácí řád

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

I. Přijetí a ubytování nového klienta

I. Přijetí a ubytování nového klienta DOZP Pramen, příspěvková organizace IČ: 711 753 26 Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně Tel.: 354 692 134, e-mail: pramen.mnichov@tiscali.cz VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 3: PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN (dříve

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením.

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271. Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Podmínky pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením. DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Pravidla služby Podmínky pro službu. Část 1. Obecná ustanovení a) Tento dokument (dále jen Pravidla ) stanoví základní pravidla pro uživatele služby (dále jen uživatel

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95 vydává s účinnosti od 1.1.2007 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Soběsuky Je závazným dokumentem zařízení, obsahuje zásady pro

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla D o m o v a p r o s e n i o r y v Újezdci č.1, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované sociální

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. 6. 2011 Obsah Článek 1 Základní ustanovení 3 Článek 2 Ubytování

Více

Pravidla pro pobyt v Domově pro seniory Javorník Poslední aktualizace : 01.07.2010

Pravidla pro pobyt v Domově pro seniory Javorník Poslední aktualizace : 01.07.2010 Pravidla pro pobyt v Domově pro seniory Javorník Poslední aktualizace : 01.07.2010 Obsah pravidel pro pobyt v Domově pro seniory Javorník : I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Aktivizační

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

domovy pro seniory Identifikátor: IČ: Účinnost od:

domovy pro seniory Identifikátor: IČ: Účinnost od: DOMOV PRO SENIORY PILNÍKOV Poskytovaná služba: Platnost od: domovy pro seniory 1. 2. 2017 Identifikátor: IČ: Účinnost od: 1872907 00195031 1. 2. 2017 Domácí řád Účel: Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

Domov se zvláštním režimem budova C

Domov se zvláštním režimem budova C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská Velehrad DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská Buchlovská 301 687 06 Velehrad telefon vrátnice: 572 433 070 e-mail: webové stránky: kopretina@ouss-uh.cz www.ssluh.cz vedoucí

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Vydal: Mgr. Lenka Olivová, PVK Datum vydání: Revize č. 0 Změna č.: 0 Strana: 1 / 9. Domácí řád

Vydal: Mgr. Lenka Olivová, PVK Datum vydání: Revize č. 0 Změna č.: 0 Strana: 1 / 9. Domácí řád 1 / 9 Domácí řád Obsahuje vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby v DS Tovačov Datum platnosti: 01. 02. 2016 Vydání číslo: 1 Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Ř 03 Domácí řád ze dne 1. 9. 2014 Funkce

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci č.14, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více