Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany"

Transkript

1 Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., tento Organiizačníí řád Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany, (dále jen Poskytovatel) poskytuje uživatelům služeb (dále jen uživatel) celoroční nepřetržitou péči. Služba je poskytována v Domově pro seniory, zejména formou ubytování, stravování a péčí. Všichni uživatelé služeb mají v Domově pro seniory zajištěnu ošetřovatelskou péči, příležitost ke kulturnímu a společenskému životu a k zájmové a dobrovolné pracovní činnosti, odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu. Klidný a spokojený život uživatelů služeb však vyžaduje, aby se jeho uživatelé služeb i pracovníci řídili určitými zásadami a pravidly, z nichž nejdůležitější jsou vzájemná úcta, pochopení a ochota si pomáhat. Pravidla, jimiž se řídí denní život v Domově pro seniory sv. Pavla, obsahuje zejména tento domácí řád. Je závazný pro všechny uživatele služeb i pracovníky Domova pro seniory sv. Pavla Čl. 2 Ubytování 1. Uživatel služeb se po svém příchodu ubytuje na příslušném pokoji, se kterým byl seznámen již před nástupem v rámci vstupního pohovoru se sociálním pracovníkem. Zdravotní pracovnice sepíše s uživatelem příjmovou dokumentaci. Své věci, které si s sebou uživatel přinesl do Domova pro seniory i věci, které mu byly přiděleny, uloží na místa k tomu určená a to sám nebo s dopomocí ošetřujícího personálu /skříň, noční stolek, prostor na zavazadla ap./ 2. Uživatel služeb si s sebou přinese věci uvedené v seznamu osobního vybavení a drobných předmětů, který mu byl předložen u vstupního pohovoru a další věci po domluvě u vstupní prohlídky. V Domově pro seniory není možno přechovávat zvířata. Všechny osobní věci musí být řádně označeny. 3. Věci přidělené uživatelům služeb Domova pro seniory zůstávají majetkem Domova pro seniory sv. Pavla. Uživatelé služeb jsou povinni s nimi šetrně zacházet a při trvalém odchodu z Domova pro seniory je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání. 4. Uživatelům je zakázáno nadměrně užívat alkohol a tím obtěžovat ostatní uživatele služeb. V případě opakovaného hrubého porušení kolektivního soužití (např. násilí na spolubydlícím apod.) může být pobyt uživatele ukončen. 5. Uživatelé jsou povinni, dle svých zdravotních schopností, dbát o svůj zevnějšek a o místo, kde jsou ubytováni. Čl. 3

2 Odpovědnost za škodu 1. Uživatel služeb odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil na majetku Domova pro seniory sv. Pavla nebo jiné organizace nebo na majetku nebo zdraví spolubydlících, pracovníků nebo jiných osob. 2. Způsobí-li škodu zaviněně více uživatelů služeb, odpovídají za ni podle své účasti. 3. Uživatel služeb je povinen upozornit vedoucí, popř. jiného pracovníka Domova pro seniory na škodu, která vzniká nebo by mohla vzniknout Poskytovateli nebo jeho uživatelům služeb, pracovníkům nebo jiným osobám, kdyby nebyly učiněny kroky k jejímu odvrácení. 4. Uživatelé jsou povinni si sami zajistit elektrorevize u vlastních elektrospotřebičů. Čl. 4 Úschova cenných a jiných věcí 1. Uživatel služeb má možnost požádat při nástupu nebo též v průběhu pobytu v Domově pro seniory sv. Pavla o převzetí cenných věcí, peněžní hotovosti a vkladních knížek do úschovy Domova pro seniory sv. Pavla. Uživatel služeb může s hotovostí disponovat nebo na základě ověřené plné moci pověřit k disponování s finančními prostředky jinou osobu. Požádá-li o to, Domov pro seniory mu deponované cenné věci, hotovost nebo vkladní knížky vydá proti potvrzení. Převzetí cenných věcí, hotovosti nebo vkladních knížek Domov pro seniory uživateli služeb potvrdí. 2. Vkladní knížky je možné uložit v trezoru u sociálních pracovníků, kteří vedou evidenci. Veškerý pohyb na vkladních knížkách je podložen podpisem držitele vkladní knížky. Řádná účetní evidence se vede i o vložené finanční hotovosti. 3. Domov pro seniory neodpovídá za věci, hotovost a vkladní knížky, které nepřevzal do úschovy. Čl. 5 Stravování 1. Strava v Domově pro seniory je přizpůsobena svým složením, množstvím, způsobem úpravy zdravotnímu stavu uživatele služeb a poskytuje odpovídající celodenní stravu v rozsahu minimálně tří hlavních jídel. Dietní stravování navrhuje u jednotlivých uživatelů služeb lékař a záleží na uživateli služeb, zda tuto dietu bude dodržovat. Pokud se uživatel služeb rozhodne dietu nedodržovat, nemůže být k jejímu dodržování žádným způsobem zdravotnickým ani stravovacím personálem nucen. Zdravotní důsledky nedodržování diety si nese sám. 2. Jídla se uživatelům služeb podávají ve společenské místnosti. Uživatelům služeb, jimž zdravotní stav neumožňuje dojít do společenské místnosti, se strava podává na pokoji. Doba výdeje stravy je uzpůsobena organizačním podmínkám. 3. Jídla v centrální jídelně se podávají v tuto dobu: a. snídaně od 07:00 do 08:30 hod. b. oběd od 11:30 do 13:00 hod. c. večeře od 17:00 do 18:00 hod. d. Dopolední přesnídávka a odpolední svačina jsou podávány na pokoji

3 4. Uživatelé služeb se dostaví k jednotlivým jídlům ve stanovenou dobu, vhodně upraveni. Dřívější či pozdější příchod může být ze závažných důvodů (např. návštěva lékaře) dohodnut s personálem Domova pro seniory sv. Pavla. 5. Ve společenské místnosti mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoje personál konající službu. 6. Potraviny mohou uživatelé služeb ukládat jen na místech k tomu určených. Zbytky jídel se odkládají do zvláštních nádob. 7. V Domově pro seniory může být zřízena stravovací komise, jejímž členem může být také dobrovolný zástupce uživatelů služeb. Stravovací komise se ve své činnosti zaměřuje především na vhodnost a kvalitu stravy pro uživatele služeb a na úroveň jejich stravování. 8. Přesnější informace o výdeji stravy, jejím přihlašování a odhlašování upravuje platná vnitřní směrnice. Čl. 6 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Domov pro seniory poskytuje uživatelům služeb ošetřovatelskou péči odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu. Potřebu lékařského vyšetření nebo mimořádného ošetření hlásí uživatel služeb personálu konající službu. 2. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby ohlásí uživatel služeb ihned pracovníkovi konající službu. 3. Uživatelé služeb jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce, vyšetření a ošetření v případě podezření na infekční onemocnění či ohrožení života. Uživatel si rozhoduje o volbě lékaře. Zdravotní pracovník provádí osvětu a u uživatelů služeb s demencí či jiným závažným onemocněním podává léky. Uživatelé mohou v přijímací dokumentaci dohodnout, že po domluvě s lékařkou si budou léky užívat samostatně. 4. Pokud uživatelé užívají léky, které nebyly podány zdravotním personálem, nesou si sami uživatelé za tyto léky odpovědnost. Poskytovatel zajišťuje dovoz předepsaných léků nejméně 2x týdně. 5. Osamělým uživatelům, může poskytovatel zajišťovat drobné nákupy. Běžné nákupy uživatelům zajišťuje rodina. Dle personálních a časových možností může poskytovatel zajišťovat nákupy i ostatním uživatelům. Čl. 7 Hygiena 1. Dodržování osobní hygieny a čistoty se řídí nepsanými pravidly společenského soužití a slušnosti. 2. V Domově pro seniory sv. Pavla pečují uživatelé služeb o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi o pořádek v pokojích, ve skříních, nočních stolcích apod., ve všech dalších místnostech, které používají a v celém areálu domova včetně terasy.

4 3. Uživatelé služeb dodržují zásady osobní hygieny, myjí a sprchují se dle potřeby, tak aby svým zevnějškem neobtěžovali ostatní uživatele služeb. K tomu mají k dispozici sprchový kout a umyvadlo na pokoji, které mohou dle potřeby využívat. Při samostatném užití sprchového koutu je vhodné upozornit zdravotní personál. 4. K dodržování osobní hygieny mají uživatelé možnost využít služeb (kadeřník, pedikér) dle svého výběru mimo areál Poskytovatele nebo po dohodě přímo v prostorách Domova pro seniory sv. Pavla. 5. Znečištěné prádlo má uživatel možnost denně odevzdat k vyprání. Čištění šatstva v čistírně zajistí rodina, popř. na požádání sociální pracovník. Pro běžné čištění oděvů (kartáčování) a obuvi používají obyvatelé vyhrazených prostor sloužící k čištění oděvů. Čl. 8 Odpolední a noční klid 1. Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 hod. do 6:00 hod. Doba odpoledního klidu je stanovena od 12:00 do 14: V době nočního klidu nesmí být uživatelé služeb rušeni, s výjimkou nutnosti podat uživateli služeb léky nebo mu poskytnout nutnou ošetřovatelskou péči. V době odpoledního a nočního klidu nesmí uživatelé služeb jakýmkoli způsobem rušit ostatní. V době nočního klidu mohou poslouchat ve společenské místnosti rozhlas nebo televizi, ovšem musí respektovat noční klid ostatních uživatelů služeb (např. tím, že pro poslech rozhlasu a televize použijí sluchátka). 3. Noční klid je třeba dodržovat i ve vztahu ke spolubydlícím na pokoji. Odchylky (jako např. noční sledování televize) jsou možné na základě vzájemné dohody. Čl. 9 Vycházky mimo areál 1. Z důvodu ochrany vlastního bezpečí (zdravotní rizika) by uživatelé služeb měli informovat službu o tom, že opouští areál Domova pro seniory sv. Pavla a současně by měli uvést přibližnou dobu návratu. 2. Zdravotní sestra nebo příslušný praktický lékař může ze zdravotních důvodů doporučit uživateli služeb, aby neopouštěl areál. Čl. 10 Přechodný pobyt uživatelů služeb mimo Domov pro seniory Uživatel služeb může pobývat mimo Domov pro seniory. V případě, že uživatel využívá služeb na základě Rozhodnutí, náleží mu v případě pobytu mimo zařízení pouze část přiznaného příspěvku na péči, který je roven poměrné částce stanovené počtem dní strávených v Domově pro seniory. Přihlašování a odhlašování stravy při přechodném pobytu mimo Domov pro seniory řeší platná vnitřní směrnice.

5 Čl. 11 Návštěvy 1. Uživatelé služeb mohou přijímat návštěvy každý den, nedoporučují se návštěvy v době podávání stravy a v době nočního klidu. V době nočního klidu nejsou povoleny návštěvy v pokojích, výjimky může povolit službu konající personál. Při akutním zhoršení zdravotního stavu může být rodina nepřetržitě u lůžka. 2. Návštěvy přijímají uživatelé služeb v pokoji nebo v místnosti k tomu určené (společenská místnost) nebo na terase. 3. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově pro seniorův. Pavla. 4. Vzájemné návštěvy uživatelů služeb na pokojích jsou povoleny a v době nočního klidu pouze s výslovným souhlasem všech uživatelů příslušného pokoje. Chování v době návštěvy na pokoji nesmí rušit ostatní spolubydlící. Čl. 12 Kulturní a společenský život 1. Uživatelé služeb Domova pro seniory se mohou podle svého zájmu účastnit kulturního života a mohou se podílet na jeho organizování. 2. Uživatelé služeb se mohou účastnit společného poslechu televize a rozhlasu, předčítání knih, promítání filmů, kulturních a společenských programů a setkání, a jiných kulturních pořadů, účastnit se zájezdů pořádaných jinou organizací apod. 3. Uživatel služeb může po domluvě se staniční sestrou a spolubydlícími v pokoji užívat vlastní televizi, rozhlasový přijímač nebo magnetofon, pokud tím neruší spolubydlící. Poplatky za užívání vlastní televize nebo vlastního rozhlasového přijímače nejsou součástí úhrady za pobyt. Vlastní knihy může mít uživatel služeb v pokoji v rozsahu dohodnutém se staniční sestrou. Uživatelé služeb mají možnost odebírat denní tisk a časopisy. Čl. 13 Zájmová a dobrovolná pracovní činnost 1. Uživatelé služeb se mohou věnovat své zájmové činnosti, pokud ji provozní podmínky v Domově pro seniory dovolují. K zájmovým činnostem patří např. pletení, vyšívání, háčkování, šachy, pěstování květin apod. Zdravotní sestra může ze zdravotních důvodů obyvateli doporučit, ať tuto zájmovou činnost omezí nebo nevykonává. 2. Podle svého zdravotního stavu mohou asistovat uživatelé služeb při denním úklidu svých pokojů (větrání přikrývek a polštářů, ustýlání postelí, utírání prachu) popř. též jiných místností, při obsluze uživatelů služeb upoutaných na lůžko a při jiných činnostech ve prospěch spolubydlících, při opravách prádla apod. Bližší podrobnosti o dobrovolné pracovní činnosti a případné odměně sdělí uživatelům služeb ředitel Oblastní charity Rokycany nebo vedoucí pracovník Domova pro seniory sv. Pavla. Čl. 14 Příjem důchodu 1. Uživatel služeb má možnost si zvolit, jakým způsobem mu bude přicházet důchod do Domova pro seniory sv. Pavla. Uvedené rozhodnutí je v kompetenci uživatele služeb.

6 2. Hospodaření s finančními prostředky nesvéprávných se řídí pokyny opatrovníka nebo Okresního soudu, který vydal Rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Čl. 15 Poštovní zásilky Poštovní zásilky včetně peněžních zásilek přejímá uživatel osobně od pracovníků zajišťujících doručování zásilek, balíků či peněžních zásilek. Čl. 16 Výbor obyvatel 1. V Domově pro seniory může pracovat výbor uživatelů služeb. Zastupuje uživatele služeb v jednání s Poskytovatelem, v otázkách, které se týkají všech uživatelů služeb nebo jejich určité části. S pověřením jednotlivého uživatele služeb (opatrovníka) může jednat i o věcech, které se týkají jen tohoto uživatele služeb. 2. Výbor uživatelů služeb spolupracuje s Poskytovatelem: při organizování kulturní, zájmové a dobrovolné pracovní činnosti uživatelů služeb, při zabezpečování vhodného stravování uživatelů služeb a kultury stolování, při projednávání a řešení vážnějšího nebo opakujícího se porušení kázně nebo pořádku uživatelů služeb nebo uživateli služeb, při řešení jiných závažných otázek, týkajících se uživatelů služeb a jejich života podílí se na činnosti stravovací komise. 3. Podle potřeby může výbor uživatelů služeb pro jednotlivé úseky své činnosti vytvářet komise (např. kulturní, stravovací). V rámci své působnosti může pověřovat úkoly i uživatele služeb, kteří nejsou členy výboru uživatelů služeb, pokud nejde o úkoly, které jsou vyhrazeny jen jeho členům. Čl. 17 Stížnosti 1. Uživatelé služeb si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Nemohou tím být žádným způsobem ohroženi nebo sankciováni. 2. Stížnost se podává zdravotní sestře, vedoucímu pracovníkovi nebo sociálnímu pracovníkovi a může mít jak písemnou, tak ústní formu. V případě ústní stížnosti provádí sociální pracovník zápis o stížnosti, který klient, pokud je schopen, podepíše. V případě stížnosti na práci sociálních pracovníků se stížnost podává přímo řediteli Oblastní charity Rokycany. V případě stížnosti na práci zdravotní sestry se stížnost podává vedoucí Domova pro seniory nebo řediteli Oblastní charity Rokycany. 3. Lhůta pro vyřízení stížnosti je nejvýše 1 měsíc. V případě závažných stížností, které vyžadují delší šetření, je možné lhůtu prodloužit až o 1 měsíc. O prodloužení lhůty pro vyřízení rozhoduje ředitel Oblastní charity Rokycany a bude o tomto prodloužení vyhotoven zápis. 4. Uživatel může podáním stížnosti pověřit jinou osobu.

7 5. K podávání anonymních stížností slouží schránka na přání a stížnosti umístěné ne chodbě v Domově pro seniory sv. Pavla tak, aby byla všem uživatelům přístupná. 6. Pro řešení závažných stížnosti je ustanovena komise, jejímiž členy jsou: ředitel Oblastní charity Rokycany, vedoucí Domova pro seniory sv. Pavla a sociální pracovník. O výsledku šetření vyhotovuje komise zápis, se kterým je stěžovatel seznámen. 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, či stížnosti, můžete využít dalších odvolacích možností níže uvedených: ředitelka Oblastní charity Ing. Alena Drlíková tel ředitel diecézní charity Ing. Jiří Lodr, Hlavanova 16, Plzeň326 00, tel: , biskup římskokatolické církve plzeňské diecéze: mons. František Radkovský, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35 Plzeň , tel: Městský úřad Rokycany sociální a zdravotní odbor, tel: Magistrát města Plzně sociální odbor, Kopeckého sady 11, Plzeň, tel: Krajský úřad Plzeňského kraje sociální odbor, Škroupova 18, Plzeň, tel: Veř. ochránce práv, Údolní 39, Brno ,tel: Č.helsinský výbor,jelení 5, Praha ,tel: Asociace občanských poraden, Koterovská 41, Plzeň tel: BEZPLATNÁ LINKA SENIORŮ TÍSŇOVÉ LINKY HASIČI 150 ZÁCHRNNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 Čl. 18 Opatření proti porušování kázně pořádku Jestliže by uživatel služeb porušoval kázeň a pořádek a odpovědným pracovníkům by se nepodařilo sjednat nápravu, vysvětlí mu vedoucí pracovník a popř. i zástupce výboru uživatel služeb, jaké chování se od uživatele služeb nadále očekává, poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování kázně a pořádku. Nedojde-li ani poté k nápravě, nebo jde-li o porušení kázně nebo pořádku zvlášť závažné, učiní vedoucí pracovník postupně tato opatření: tři napomenutí vedoucího Domova pro seniory sv. Pavla, zahájí kroky k ukončení pobytu dle Smlouvy o poskytování služby. Čl. 19 Přestěhování 1. Přestěhování uživatele služeb do jiného domova pro seniory se vždy děje na základě žádosti uživatele služeb nebo jeho opatrovníka. 2. Každé přestěhování v rámci Domova pro seniory se děje na základě žádosti uživatele služeb a dle možností Domova pro seniory. Pokud jsou k tomu provozní nebo zdravotní důvody, může Domov pro seniory požádat uživatele služeb o přestěhování do jiného pokoje. Děje se tak vždy na základě písemného souhlasu uživatele služeb. Tento souhlas je uložen ve složce uživatele služeb nebo u sociálního pracovníka. Ve výjimečných případech

8 (Velmi vážný zdravotní stav bez možnosti komunikace s uživatelem) může vedoucí pracovník na doporučení praktické lékařky povolit výjimku. Čl. 20 Závěrečná ustanovení 1. Vedoucí pracovník nebo jím pověřený pracovník seznámí s tímto řádem nového uživatele vždy při nástupu do Domova pro seniory sv. Pavla. 2. Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem V Rokycanech dne Jana Kovářová Vedoucí Domova pro seniory

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 Poslání, cíle a cílová skupina Posláním Domova Na Terasách Rataje je zajistit důstojné žití klientů se sníženou soběstačností v podmínkách blížích se běžnému způsobu

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Ke Smlouvě o poskytnutí o sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

DOMÁCÍ ŘÁD Ke Smlouvě o poskytnutí o sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče DOMÁCÍ ŘÁD Ke Smlouvě o poskytnutí o sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Účinnost: 1. dubna 2015 Zpracovala: Michaela Koblihová, Dis. Schválila: Bc. Lucie Temrová 1 OBSAH:

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

Článek 1 . Článek 2 Ubytování

Článek 1 . Článek 2 Ubytování Článek 1 Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění důstojného života a pořádku v domově důchodců. Je závazný pro všechny klienty a pracovníky domova. S každým klientem je uzavřena Smlouva o poskytnutí služby

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SLUNCE

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD Nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. 6. 2011 Obsah Článek 1 Základní ustanovení 3 Článek 2 Ubytování

Více

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše /dále jen Domov/. Jelikož v našem Domově dochází k setkávání mnoha lidí a je našim přáním, aby se zde všem žilo dobře, byl

Více

Domácí řád. Informace pro uživatele služby Domova pro seniory v Bystrém Nad Kašpárkem 496 569 92 Bystré

Domácí řád. Informace pro uživatele služby Domova pro seniory v Bystrém Nad Kašpárkem 496 569 92 Bystré Domácí řád Informace pro uživatele služby Domova pro seniory v Bystrém Nad Kašpárkem 496 569 92 Bystré Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory D O M Á C Í Ř Á D PLATNÝ OD 1. 4. 2009 Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim druh služby: domov pro seniory Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Vnitřní předpis DOZP 2012. Domácí řád. Domova Na zámečku Rokytnice, příspěvkové organizace. Úplné znění k 1.1.2015. I. Základní ustanovení

Vnitřní předpis DOZP 2012. Domácí řád. Domova Na zámečku Rokytnice, příspěvkové organizace. Úplné znění k 1.1.2015. I. Základní ustanovení Vnitřní předpis DOZP 2012 Domácí řád Domova Na zámečku Rokytnice, příspěvkové organizace Úplné znění k 1.1.2015 I. Základní ustanovení 1. Domácí řád seznamuje uživatele sociálních služeb Domova Na zámečku

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SENIORŮ RUDNÁ

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SENIORŮ RUDNÁ Domov seniorů Rudná příspěvková organizace Středočeského kraje Ke školce 1070, 252 19 Rudná u Prahy www.ddrudna.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SENIORŮ RUDNÁ Vnitřní pravidla Domova seniorů Rudná, příspěvkové

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov. Sociální služba: domov pro seniory, odlehčovací služba

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov. Sociální služba: domov pro seniory, odlehčovací služba D O M Á C Í Ř Á D DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV, poskytovatele sociálních služeb Platný od 1. 12. 2009 Stránka 1 Článek 1 Úvod 1. je základním pravidlem pro společné soužití klientů Domova seniorů Benešov, poskytovatele

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012

Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE. Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 Služba: Domov pro seniory PRAVIDLA SOUŽITÍ ZKRÁCENÁ VERZE Únor 2011 Aktualizace srpen 2012 PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY Každému uživateli je přidělen jeden pracovník z přímé péče tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň, Azylový dům Cheb, Koželužská 19, 350 02 Cheb, Tel: 731433079, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

Domov se zvláštním režimem Santini Lumina Křtiny 20, Křtiny, 67905. Domácí řád

Domov se zvláštním režimem Santini Lumina Křtiny 20, Křtiny, 67905. Domácí řád Domov se zvláštním režimem Santini Lumina Křtiny 20, Křtiny, 67905 Domácí řád Schválila: Mgr. Hana Německá, ředitelka Křtiny 1.3.2014 1 Obsah Domácího řádu Domova se zvláštním režimem: I. Základní údaje,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Práva a povinnosti uživatele

Článek 1 Úvodní ustanovení. Práva a povinnosti uživatele Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 194964 Pravidla vzájemného soužití v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem Příspěvková organizace zřízena Královéhradeckým

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY KONIKLECOVÁ

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY KONIKLECOVÁ Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, 634 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY KONIKLECOVÁ 1. Úvod 1.1. Domácí řád Domova pro seniory Koniklecová (dále jen DS) je vydán

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více