Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany"

Transkript

1 Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., tento Organiizačníí řád Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany, (dále jen Poskytovatel) poskytuje uživatelům služeb (dále jen uživatel) celoroční nepřetržitou péči. Služba je poskytována v Domově pro seniory, zejména formou ubytování, stravování a péčí. Všichni uživatelé služeb mají v Domově pro seniory zajištěnu ošetřovatelskou péči, příležitost ke kulturnímu a společenskému životu a k zájmové a dobrovolné pracovní činnosti, odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu. Klidný a spokojený život uživatelů služeb však vyžaduje, aby se jeho uživatelé služeb i pracovníci řídili určitými zásadami a pravidly, z nichž nejdůležitější jsou vzájemná úcta, pochopení a ochota si pomáhat. Pravidla, jimiž se řídí denní život v Domově pro seniory sv. Pavla, obsahuje zejména tento domácí řád. Je závazný pro všechny uživatele služeb i pracovníky Domova pro seniory sv. Pavla Čl. 2 Ubytování 1. Uživatel služeb se po svém příchodu ubytuje na příslušném pokoji, se kterým byl seznámen již před nástupem v rámci vstupního pohovoru se sociálním pracovníkem. Zdravotní pracovnice sepíše s uživatelem příjmovou dokumentaci. Své věci, které si s sebou uživatel přinesl do Domova pro seniory i věci, které mu byly přiděleny, uloží na místa k tomu určená a to sám nebo s dopomocí ošetřujícího personálu /skříň, noční stolek, prostor na zavazadla ap./ 2. Uživatel služeb si s sebou přinese věci uvedené v seznamu osobního vybavení a drobných předmětů, který mu byl předložen u vstupního pohovoru a další věci po domluvě u vstupní prohlídky. V Domově pro seniory není možno přechovávat zvířata. Všechny osobní věci musí být řádně označeny. 3. Věci přidělené uživatelům služeb Domova pro seniory zůstávají majetkem Domova pro seniory sv. Pavla. Uživatelé služeb jsou povinni s nimi šetrně zacházet a při trvalém odchodu z Domova pro seniory je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání. 4. Uživatelům je zakázáno nadměrně užívat alkohol a tím obtěžovat ostatní uživatele služeb. V případě opakovaného hrubého porušení kolektivního soužití (např. násilí na spolubydlícím apod.) může být pobyt uživatele ukončen. 5. Uživatelé jsou povinni, dle svých zdravotních schopností, dbát o svůj zevnějšek a o místo, kde jsou ubytováni. Čl. 3

2 Odpovědnost za škodu 1. Uživatel služeb odpovídá za škodu, kterou zaviněně způsobil na majetku Domova pro seniory sv. Pavla nebo jiné organizace nebo na majetku nebo zdraví spolubydlících, pracovníků nebo jiných osob. 2. Způsobí-li škodu zaviněně více uživatelů služeb, odpovídají za ni podle své účasti. 3. Uživatel služeb je povinen upozornit vedoucí, popř. jiného pracovníka Domova pro seniory na škodu, která vzniká nebo by mohla vzniknout Poskytovateli nebo jeho uživatelům služeb, pracovníkům nebo jiným osobám, kdyby nebyly učiněny kroky k jejímu odvrácení. 4. Uživatelé jsou povinni si sami zajistit elektrorevize u vlastních elektrospotřebičů. Čl. 4 Úschova cenných a jiných věcí 1. Uživatel služeb má možnost požádat při nástupu nebo též v průběhu pobytu v Domově pro seniory sv. Pavla o převzetí cenných věcí, peněžní hotovosti a vkladních knížek do úschovy Domova pro seniory sv. Pavla. Uživatel služeb může s hotovostí disponovat nebo na základě ověřené plné moci pověřit k disponování s finančními prostředky jinou osobu. Požádá-li o to, Domov pro seniory mu deponované cenné věci, hotovost nebo vkladní knížky vydá proti potvrzení. Převzetí cenných věcí, hotovosti nebo vkladních knížek Domov pro seniory uživateli služeb potvrdí. 2. Vkladní knížky je možné uložit v trezoru u sociálních pracovníků, kteří vedou evidenci. Veškerý pohyb na vkladních knížkách je podložen podpisem držitele vkladní knížky. Řádná účetní evidence se vede i o vložené finanční hotovosti. 3. Domov pro seniory neodpovídá za věci, hotovost a vkladní knížky, které nepřevzal do úschovy. Čl. 5 Stravování 1. Strava v Domově pro seniory je přizpůsobena svým složením, množstvím, způsobem úpravy zdravotnímu stavu uživatele služeb a poskytuje odpovídající celodenní stravu v rozsahu minimálně tří hlavních jídel. Dietní stravování navrhuje u jednotlivých uživatelů služeb lékař a záleží na uživateli služeb, zda tuto dietu bude dodržovat. Pokud se uživatel služeb rozhodne dietu nedodržovat, nemůže být k jejímu dodržování žádným způsobem zdravotnickým ani stravovacím personálem nucen. Zdravotní důsledky nedodržování diety si nese sám. 2. Jídla se uživatelům služeb podávají ve společenské místnosti. Uživatelům služeb, jimž zdravotní stav neumožňuje dojít do společenské místnosti, se strava podává na pokoji. Doba výdeje stravy je uzpůsobena organizačním podmínkám. 3. Jídla v centrální jídelně se podávají v tuto dobu: a. snídaně od 07:00 do 08:30 hod. b. oběd od 11:30 do 13:00 hod. c. večeře od 17:00 do 18:00 hod. d. Dopolední přesnídávka a odpolední svačina jsou podávány na pokoji

3 4. Uživatelé služeb se dostaví k jednotlivým jídlům ve stanovenou dobu, vhodně upraveni. Dřívější či pozdější příchod může být ze závažných důvodů (např. návštěva lékaře) dohodnut s personálem Domova pro seniory sv. Pavla. 5. Ve společenské místnosti mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoje personál konající službu. 6. Potraviny mohou uživatelé služeb ukládat jen na místech k tomu určených. Zbytky jídel se odkládají do zvláštních nádob. 7. V Domově pro seniory může být zřízena stravovací komise, jejímž členem může být také dobrovolný zástupce uživatelů služeb. Stravovací komise se ve své činnosti zaměřuje především na vhodnost a kvalitu stravy pro uživatele služeb a na úroveň jejich stravování. 8. Přesnější informace o výdeji stravy, jejím přihlašování a odhlašování upravuje platná vnitřní směrnice. Čl. 6 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Domov pro seniory poskytuje uživatelům služeb ošetřovatelskou péči odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu. Potřebu lékařského vyšetření nebo mimořádného ošetření hlásí uživatel služeb personálu konající službu. 2. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby ohlásí uživatel služeb ihned pracovníkovi konající službu. 3. Uživatelé služeb jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce, vyšetření a ošetření v případě podezření na infekční onemocnění či ohrožení života. Uživatel si rozhoduje o volbě lékaře. Zdravotní pracovník provádí osvětu a u uživatelů služeb s demencí či jiným závažným onemocněním podává léky. Uživatelé mohou v přijímací dokumentaci dohodnout, že po domluvě s lékařkou si budou léky užívat samostatně. 4. Pokud uživatelé užívají léky, které nebyly podány zdravotním personálem, nesou si sami uživatelé za tyto léky odpovědnost. Poskytovatel zajišťuje dovoz předepsaných léků nejméně 2x týdně. 5. Osamělým uživatelům, může poskytovatel zajišťovat drobné nákupy. Běžné nákupy uživatelům zajišťuje rodina. Dle personálních a časových možností může poskytovatel zajišťovat nákupy i ostatním uživatelům. Čl. 7 Hygiena 1. Dodržování osobní hygieny a čistoty se řídí nepsanými pravidly společenského soužití a slušnosti. 2. V Domově pro seniory sv. Pavla pečují uživatelé služeb o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi o pořádek v pokojích, ve skříních, nočních stolcích apod., ve všech dalších místnostech, které používají a v celém areálu domova včetně terasy.

4 3. Uživatelé služeb dodržují zásady osobní hygieny, myjí a sprchují se dle potřeby, tak aby svým zevnějškem neobtěžovali ostatní uživatele služeb. K tomu mají k dispozici sprchový kout a umyvadlo na pokoji, které mohou dle potřeby využívat. Při samostatném užití sprchového koutu je vhodné upozornit zdravotní personál. 4. K dodržování osobní hygieny mají uživatelé možnost využít služeb (kadeřník, pedikér) dle svého výběru mimo areál Poskytovatele nebo po dohodě přímo v prostorách Domova pro seniory sv. Pavla. 5. Znečištěné prádlo má uživatel možnost denně odevzdat k vyprání. Čištění šatstva v čistírně zajistí rodina, popř. na požádání sociální pracovník. Pro běžné čištění oděvů (kartáčování) a obuvi používají obyvatelé vyhrazených prostor sloužící k čištění oděvů. Čl. 8 Odpolední a noční klid 1. Doba nočního klidu je stanovena od 22:00 hod. do 6:00 hod. Doba odpoledního klidu je stanovena od 12:00 do 14: V době nočního klidu nesmí být uživatelé služeb rušeni, s výjimkou nutnosti podat uživateli služeb léky nebo mu poskytnout nutnou ošetřovatelskou péči. V době odpoledního a nočního klidu nesmí uživatelé služeb jakýmkoli způsobem rušit ostatní. V době nočního klidu mohou poslouchat ve společenské místnosti rozhlas nebo televizi, ovšem musí respektovat noční klid ostatních uživatelů služeb (např. tím, že pro poslech rozhlasu a televize použijí sluchátka). 3. Noční klid je třeba dodržovat i ve vztahu ke spolubydlícím na pokoji. Odchylky (jako např. noční sledování televize) jsou možné na základě vzájemné dohody. Čl. 9 Vycházky mimo areál 1. Z důvodu ochrany vlastního bezpečí (zdravotní rizika) by uživatelé služeb měli informovat službu o tom, že opouští areál Domova pro seniory sv. Pavla a současně by měli uvést přibližnou dobu návratu. 2. Zdravotní sestra nebo příslušný praktický lékař může ze zdravotních důvodů doporučit uživateli služeb, aby neopouštěl areál. Čl. 10 Přechodný pobyt uživatelů služeb mimo Domov pro seniory Uživatel služeb může pobývat mimo Domov pro seniory. V případě, že uživatel využívá služeb na základě Rozhodnutí, náleží mu v případě pobytu mimo zařízení pouze část přiznaného příspěvku na péči, který je roven poměrné částce stanovené počtem dní strávených v Domově pro seniory. Přihlašování a odhlašování stravy při přechodném pobytu mimo Domov pro seniory řeší platná vnitřní směrnice.

5 Čl. 11 Návštěvy 1. Uživatelé služeb mohou přijímat návštěvy každý den, nedoporučují se návštěvy v době podávání stravy a v době nočního klidu. V době nočního klidu nejsou povoleny návštěvy v pokojích, výjimky může povolit službu konající personál. Při akutním zhoršení zdravotního stavu může být rodina nepřetržitě u lůžka. 2. Návštěvy přijímají uživatelé služeb v pokoji nebo v místnosti k tomu určené (společenská místnost) nebo na terase. 3. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v Domově pro seniorův. Pavla. 4. Vzájemné návštěvy uživatelů služeb na pokojích jsou povoleny a v době nočního klidu pouze s výslovným souhlasem všech uživatelů příslušného pokoje. Chování v době návštěvy na pokoji nesmí rušit ostatní spolubydlící. Čl. 12 Kulturní a společenský život 1. Uživatelé služeb Domova pro seniory se mohou podle svého zájmu účastnit kulturního života a mohou se podílet na jeho organizování. 2. Uživatelé služeb se mohou účastnit společného poslechu televize a rozhlasu, předčítání knih, promítání filmů, kulturních a společenských programů a setkání, a jiných kulturních pořadů, účastnit se zájezdů pořádaných jinou organizací apod. 3. Uživatel služeb může po domluvě se staniční sestrou a spolubydlícími v pokoji užívat vlastní televizi, rozhlasový přijímač nebo magnetofon, pokud tím neruší spolubydlící. Poplatky za užívání vlastní televize nebo vlastního rozhlasového přijímače nejsou součástí úhrady za pobyt. Vlastní knihy může mít uživatel služeb v pokoji v rozsahu dohodnutém se staniční sestrou. Uživatelé služeb mají možnost odebírat denní tisk a časopisy. Čl. 13 Zájmová a dobrovolná pracovní činnost 1. Uživatelé služeb se mohou věnovat své zájmové činnosti, pokud ji provozní podmínky v Domově pro seniory dovolují. K zájmovým činnostem patří např. pletení, vyšívání, háčkování, šachy, pěstování květin apod. Zdravotní sestra může ze zdravotních důvodů obyvateli doporučit, ať tuto zájmovou činnost omezí nebo nevykonává. 2. Podle svého zdravotního stavu mohou asistovat uživatelé služeb při denním úklidu svých pokojů (větrání přikrývek a polštářů, ustýlání postelí, utírání prachu) popř. též jiných místností, při obsluze uživatelů služeb upoutaných na lůžko a při jiných činnostech ve prospěch spolubydlících, při opravách prádla apod. Bližší podrobnosti o dobrovolné pracovní činnosti a případné odměně sdělí uživatelům služeb ředitel Oblastní charity Rokycany nebo vedoucí pracovník Domova pro seniory sv. Pavla. Čl. 14 Příjem důchodu 1. Uživatel služeb má možnost si zvolit, jakým způsobem mu bude přicházet důchod do Domova pro seniory sv. Pavla. Uvedené rozhodnutí je v kompetenci uživatele služeb.

6 2. Hospodaření s finančními prostředky nesvéprávných se řídí pokyny opatrovníka nebo Okresního soudu, který vydal Rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Čl. 15 Poštovní zásilky Poštovní zásilky včetně peněžních zásilek přejímá uživatel osobně od pracovníků zajišťujících doručování zásilek, balíků či peněžních zásilek. Čl. 16 Výbor obyvatel 1. V Domově pro seniory může pracovat výbor uživatelů služeb. Zastupuje uživatele služeb v jednání s Poskytovatelem, v otázkách, které se týkají všech uživatelů služeb nebo jejich určité části. S pověřením jednotlivého uživatele služeb (opatrovníka) může jednat i o věcech, které se týkají jen tohoto uživatele služeb. 2. Výbor uživatelů služeb spolupracuje s Poskytovatelem: při organizování kulturní, zájmové a dobrovolné pracovní činnosti uživatelů služeb, při zabezpečování vhodného stravování uživatelů služeb a kultury stolování, při projednávání a řešení vážnějšího nebo opakujícího se porušení kázně nebo pořádku uživatelů služeb nebo uživateli služeb, při řešení jiných závažných otázek, týkajících se uživatelů služeb a jejich života podílí se na činnosti stravovací komise. 3. Podle potřeby může výbor uživatelů služeb pro jednotlivé úseky své činnosti vytvářet komise (např. kulturní, stravovací). V rámci své působnosti může pověřovat úkoly i uživatele služeb, kteří nejsou členy výboru uživatelů služeb, pokud nejde o úkoly, které jsou vyhrazeny jen jeho členům. Čl. 17 Stížnosti 1. Uživatelé služeb si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Nemohou tím být žádným způsobem ohroženi nebo sankciováni. 2. Stížnost se podává zdravotní sestře, vedoucímu pracovníkovi nebo sociálnímu pracovníkovi a může mít jak písemnou, tak ústní formu. V případě ústní stížnosti provádí sociální pracovník zápis o stížnosti, který klient, pokud je schopen, podepíše. V případě stížnosti na práci sociálních pracovníků se stížnost podává přímo řediteli Oblastní charity Rokycany. V případě stížnosti na práci zdravotní sestry se stížnost podává vedoucí Domova pro seniory nebo řediteli Oblastní charity Rokycany. 3. Lhůta pro vyřízení stížnosti je nejvýše 1 měsíc. V případě závažných stížností, které vyžadují delší šetření, je možné lhůtu prodloužit až o 1 měsíc. O prodloužení lhůty pro vyřízení rozhoduje ředitel Oblastní charity Rokycany a bude o tomto prodloužení vyhotoven zápis. 4. Uživatel může podáním stížnosti pověřit jinou osobu.

7 5. K podávání anonymních stížností slouží schránka na přání a stížnosti umístěné ne chodbě v Domově pro seniory sv. Pavla tak, aby byla všem uživatelům přístupná. 6. Pro řešení závažných stížnosti je ustanovena komise, jejímiž členy jsou: ředitel Oblastní charity Rokycany, vedoucí Domova pro seniory sv. Pavla a sociální pracovník. O výsledku šetření vyhotovuje komise zápis, se kterým je stěžovatel seznámen. 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, či stížnosti, můžete využít dalších odvolacích možností níže uvedených: ředitelka Oblastní charity Ing. Alena Drlíková tel ředitel diecézní charity Ing. Jiří Lodr, Hlavanova 16, Plzeň326 00, tel: , biskup římskokatolické církve plzeňské diecéze: mons. František Radkovský, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35 Plzeň , tel: Městský úřad Rokycany sociální a zdravotní odbor, tel: Magistrát města Plzně sociální odbor, Kopeckého sady 11, Plzeň, tel: Krajský úřad Plzeňského kraje sociální odbor, Škroupova 18, Plzeň, tel: Veř. ochránce práv, Údolní 39, Brno ,tel: Č.helsinský výbor,jelení 5, Praha ,tel: Asociace občanských poraden, Koterovská 41, Plzeň tel: BEZPLATNÁ LINKA SENIORŮ TÍSŇOVÉ LINKY HASIČI 150 ZÁCHRNNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 Čl. 18 Opatření proti porušování kázně pořádku Jestliže by uživatel služeb porušoval kázeň a pořádek a odpovědným pracovníkům by se nepodařilo sjednat nápravu, vysvětlí mu vedoucí pracovník a popř. i zástupce výboru uživatel služeb, jaké chování se od uživatele služeb nadále očekává, poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování kázně a pořádku. Nedojde-li ani poté k nápravě, nebo jde-li o porušení kázně nebo pořádku zvlášť závažné, učiní vedoucí pracovník postupně tato opatření: tři napomenutí vedoucího Domova pro seniory sv. Pavla, zahájí kroky k ukončení pobytu dle Smlouvy o poskytování služby. Čl. 19 Přestěhování 1. Přestěhování uživatele služeb do jiného domova pro seniory se vždy děje na základě žádosti uživatele služeb nebo jeho opatrovníka. 2. Každé přestěhování v rámci Domova pro seniory se děje na základě žádosti uživatele služeb a dle možností Domova pro seniory. Pokud jsou k tomu provozní nebo zdravotní důvody, může Domov pro seniory požádat uživatele služeb o přestěhování do jiného pokoje. Děje se tak vždy na základě písemného souhlasu uživatele služeb. Tento souhlas je uložen ve složce uživatele služeb nebo u sociálního pracovníka. Ve výjimečných případech

8 (Velmi vážný zdravotní stav bez možnosti komunikace s uživatelem) může vedoucí pracovník na doporučení praktické lékařky povolit výjimku. Čl. 20 Závěrečná ustanovení 1. Vedoucí pracovník nebo jím pověřený pracovník seznámí s tímto řádem nového uživatele vždy při nástupu do Domova pro seniory sv. Pavla. 2. Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem V Rokycanech dne Jana Kovářová Vedoucí Domova pro seniory

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více