Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie"

Transkript

1 Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů a jevů v nich probíhajících. Je rozvinuto jak přímé experimentální studium, tak kritické zpracování dostupných vlastních a literárních dat (včetně vytváření databází), kdy konečným výsledkem je soubor doporučených hodnot. Získané výsledky jsou používány dále při vývoji predikčních metod. Na ústavu jsou i teoreticky a výpočetně zaměřená oddělení. Výčet konkrétních oblastí výzkumu na ústavu fyzikální chemie je následující. Termodynamické vlastnosti čistých látek Experiment: Měření tlaku nasycených par, tepelných kapacit, tepel fázových přechodů. Měření hustot kapalin v širokém intervalu teplot a tlaků (unikátní přístroj vlastní konstrukce). Měření povrchového napětí. Měření spalných tepel. Kompilace, odhady, výpočty: Kritická kompilace dostupných experimentálních dat, vytváření databází. Vývoj odhadových metod pro termodynamické vlastnosti látek. Teoretické studium statistická termodynamika, chemická fyzika, počítačové simulace: Určování termodynamických vlastností modelových a reálných čistých látek molekulárním modelováním a počítačovými simulacemi (pseudoexperimenty). Teorie integrálních rovnic, diagramové rozvoje, poruchové teorie predikce vlastností ve statistické termodynamice kapalin a plynů. Fázové rovnováhy a termodynamika roztoků včetně asociačních a komplexotvorných rovnováh Experiment: Měření limitních aktivitních koeficientů, Henryho konstant a rozdělovacích koeficientů organických látek ve vodných i nevodných rozpouštědlech (několik aparatur vlastní konstrukce). Měření aktivitních koeficientů látek v kapalných roztocích v celém koncentračním rozsahu. Měření velmi nízkých rozpustností organických látek ve vodě na aparaturách vlastní konstrukce. Experimentální studium fázových rovnováh kapalina-pára, kapalina-kapalina a pevná fáze-kapalina v relativně koncentrovaných roztocích u systémů teoretického i technologického významu. Měření hustot kapalných roztoků v širokém intervalu teplot a tlaků. Měření směšovacích a rozpouštěcích tepel v kapalných roztocích včetně velkých zředění. Měření křivek chladnutí a ohřevu pro systémy s fázovou přeměnou.

2 Kompilace, odhady, výpočty: Zobecňování popisu procesu rozpouštění organických látek ve vodě a dalších rozpouštědlech. Simultánní korelace dat o rovnováze kapalina-pára a kalorimetrických dat za účelem získat teplotní závislost limitních aktivitních koeficientů v co nejširším intervalu teplot. Vyhodnocení parciálních molárních objemů v nekonečném zředění ve vodě z měření hustot kapalných roztoků. Určování doporučených hodnot a vytváření databází a odhadových metod pro limitní aktivitní koeficienty, rozpustnosti, volumetrické i kalorimetrické vlastnosti. Termodynamická charakterizace tvorby komplexů vodíkovou vazbou a molekulární inklusí ve vodných i nevodných roztocích. Výpočet fázových rovnováh ve složitých vícesložkových systémech významných pro průmyslovou praxi. Teoretické studium - statistická termodynamika, chemická fyzika, počítačové simulace: Molekulární modelování, počítačové simulace (Monte Carlo, molekulová dynamika), rozvoj nových metod výpočtů chemických potenciálů složek. Děje na fázových rozhraních a v membránách Experiment: Měření povrchového napětí roztoků a mezifázového napětí mezi dvěma kapalnými fázemi. Experimentální studium transportu čistých látek i směsí v plynném a kapalném skupenství polymerními membránami. Pervaporační, permeační a sorpční měření (včetně kinetiky děje), stanovení mj. difúzních koeficientů a koeficientů propustnosti. Měření roztažnosti polymerních membrán. Kompilace, odhady, výpočty: Popis vzájemného ovlivňování vlastností povrchové fáze (mezifází) a fluidní objemové fáze. Zobecněný popis transportu organických látek polymerními membránami. Chemické rovnováhy Experiment: experimenty jsou prováděny na jiných ústavech VŠCHT. Kompilace, odhady, výpočty: Jsou vyvíjeny metody popisu komplikovaných chemických rovnováh ve vícesložkových technologicky významných systémech. Případné fázové rovnováhy jsou ve výpočtech zahrnuty. Podrobnější popis jednotlivých okruhů vědecké činnosti ústavu včetně uvedení kontaktů na odpovědné pracovníky zabývající se danou tematikou lze nalézt v příloze tohoto textu.

3 Možnosti aplikace Kde naše výsledky nalézají uplatnění Primární a sekundární zdroje experimentálních dat o termodynamických vlastnostech čistých látek a směsí pro chemicko-inženýrské, technologické i vývojové a výzkumné aplikace. Referenční hodnoty pro testování experimentálních metod. Podklady pro modelování a optimalizace technologických procesů. Problematika ochrany životního prostředí: podklady pro modelování transportu a osudu organických kontaminantů v životním prostředí, pro návrh dekontaminačních procesů, pro modelování hydrotermálních procesů. Praktické aplikace v bilančních výpočtech (látkové a energetické bilance). Uplatnění ve výpočtech např. hydraulických systémů. Separační technologie (podklady pro návrh a řízení separačních procesů) Hledání systému s optimálními vlastnostmi pro daný účel. Dělení směsí par, plynů a kapalin pomocí polymerních membrán (odstraňování organických par ze vzduchu, organických látek z vody nebo z půdy). Testování materiálů pro obalovou techniku. Termodynamická analýza nově navrhovaných technologických procesů (např. depozice z plynné fáze při výrobě polovodičů, příprava směsných oxidů pro výroby v oblastech od silikátů po supravodiče). Termodynamická analýza problematiky transportu zemního plynu. Cílená úprava vlastností povrchů a mezifází (vývoj adsorpčních separačních metod, popis dějů v biochemických systémech, potravinářství). Nabízené oblasti spolupráce, expertní činnosti, poradenství Expertízy a poradenská činnost v oblasti zdrojů dat. Vyhledávání a kompletace dat o termodynamických vlastnostech systémů pro definované aplikace. Kritické zhodnocení nalezených informací o termodynamických vlastnostech systémů. Vývoj matematických postupů pro vyhodnocování doporučených dat. Vypracování termodynamického rozboru zadané úlohy. Řešení problémů spojených s problematikou distribuce látek v životním prostředí. Měření tlaku nasycených par vzorků vysokovroucích látek. Měření tepelných kapacit kapalin a pevných látek. Měření vlastností charakterizující fázové rovnováhy (Henryho konstanty, rozpustnosti, rozdělovací koeficienty, limitní aktivitní koeficienty), vývoj metodiky měření těchto vlastností se zaměřením na určitý typ systémů, datové poradenství (verifikace dat, doporučená data). Měření hustoty kapalin v širokém intervalu teploty a tlaku. Poradenská a expertizní činnost v metodologii tohoto experimentu. Měření koeficientu propustnosti, rozpustnosti a difúze čistých par organických látek a jejich směsí (vč. nenasycených par) v plochých polymerních membránách. Podpora při realizacích poloprovozních membránových separačních zařízení. Měření roztažnosti polymerních membrán. Měření povrchových napětí kapalin, měření mezifázových napětí mezi dvěma kapalnými fázemi. Poradenství při řešení problémů týkajících se adsorpce.

4 Předpokládaná budoucí orientace výzkumu Budoucí zaměření ústavu vychází z dosavadních směrů výzkumu, v nichž má ústav bohaté metodické zkušenosti a znalosti i potřebné přístrojové zázemí. Jako perspektivní inovace z hlediska předmětu zkoumání bude posílen výzkum v oblasti vodných roztoků a dojde k posunu výzkumu ke studiu systémů biologického významu a studiu problematiky zelené chemie (iontové kapaliny). Kontaktní údaje Vedoucí ústavu: Sekretariát ústavu: Tajemník ústavu: Hospodář ústavu: Knihovník ústavu: Adresa poštovního styku: WWW stránky ústavu: prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. tel.: fax: labik(zavináč)vscht.cz Marie Vacková tel.: fax: vackovm(zavináč)vscht.cz (budova A, 1.patro, místnost č.135) Ing. Karel Řehák CSc. tel.: Ing. Karel Friess, Ph.D. tel.: Ing. Dana Fenclová, CSc. tel.: Ústav fyzikální chemie Vysoká škola chemicko-technologická Technická Praha 6 Dejvice

5 Podrobný popis hlavních výzkumných aktivit na Ústavu fyzikální chemie a seznam kontaktů Vývoj databází a kritické vyhodnocování experimentálních dat pro vybrané termodynamické vlastnosti látek Kontakt: doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc. tel.: , ivan.cibulka(zavináč)vscht.cz databáze, správa databází, vyhledávání dat, zpracování dat, kapaliny, tepelné kapacity, stavové chování, termochemické vlastnosti ideálního plynu, aktivitní koeficient, termodynamika, technologie zpracování materiálů, matematické modelování. Databázové systémy shromažďují experimentální data, která jsou rozptýlena v odborné literatuře, a umožňují jejich kritické vyhodnocení, tj. vyhodnocení doporučených hodnot na základě statistického posouzení zdrojových dat s využitím údajů o jejich přesnosti a dalších informací (čistota látky, měřicí metoda, atp.). Na pracovišti byly vyvinuty specializované databázové systémy umožňující efektivní ukládání a zpracování dat pro tepelné kapacity čistých kapalin (prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc, vlastimil.ruzicka(zavináč)vscht.cz), stavové chování čistých organických kapalin, tj. PVT, roztažnost, stlačitelnost, rychlost zvuku (doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc., ivan.cibulka(zavináč)vscht.cz), termochemické vlastnosti látek ve stavu ideálního plynu (Ing. Michal Bureš, CSc., michal.bures(zavináč)vscht.cz), termodynamická data anorganických látek (MSE DATA) významných v materiálovém inženýrství (doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc., pavel.chuchvalec(zavináč)vscht.cz a prof. Ing. Jindřich Leitner DrSc., jindrich.leitner(zavináč)vscht.cz), limitní aktivitní koeficienty ve dvousložkových systémech (doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc., vladimir.dohnal(zavináč)vscht.cz). Systémy zahrnují moduly specializované na konkrétní činnost počínaje bibliografií literatury přes kompilaci dat publikovaných v literatuře a jejich údržbu až po kritické vyhodnocování do formy doporučených hodnot. Systémy samotné nejsou komerčními produkty. Vývoj databázových systémů je koncepčně ukončený. Obsah je průběžně aktualizován nově publikovanými daty. Zmíněné databáze jsou svým rozsahem unikátní i v celosvětovém měřítku.

6 Výpočet fázových a chemických rovnováh ve složitých systémech významných pro průmyslovou praxi Kontakt: doc. RNDr. Petr Voňka, CSc., tel.: petr.vonka(zavináč)vscht.cz chemická technologie a technika, termodynamika, technologie zpracování materiálů (pevné látky, tekutiny), matematické modelování Byla vyvinuta metodika výpočtu složité chemické rovnováhy heterogenního systému buďto za podmínek pevné teploty, tlaku a vstupního složení nebo za podmínek pevného tlaku a adiabatického průběhu. Dále byla vyvinuta metodika výpočtu složité fázové rovnováhy heterogenního systému, kde neideální chování systému je popsáno pomocí stavové rovnice. Obě metody byly použity pro vytvoření počítačových programů. Metody jsou z hlediska volby systému dostatečně obecné, volba systému je omezena pouze znalostí vstupních termodynamických dat (čisté látky a směsi). Výpočty pomocí těchto metod jsou stabilní. Metodika výpočtů je průběžně aktualizována, v současné době umožňuje provádění výpočtů, kde jediným omezením je znalost vstupních termodynamických dat. Membránové separační procesy Kontakt: doc. Ing. Milan Šípek, CSc. tel.: milan.sipek(zavináč)vscht.cz separační technologie, permeabilita, difuze, sorpce, propustnost par, polymery, membrány Membránové separační procesy umožňují dělení látek s nesrovnatelně nižšími energetickými nároky vzhledem ke klasickým postupům (destilaci) a to navíc i pro systémy, kde destilace selhává, např. dělení azeotropických směsí. Laboratoř se zabývá systematickým výzkumem v této oblasti již mnoho let. Je vyvíjena unikátní měřicí technika, vypracovávány výpočetní metody pro zpracování naměřených dat a shromažďována data o transportu látek v polymerních membránách. Pracoviště je vybaveno diferenciálním permeametrem, aparaturou pro měření sorpčních dat, plynovým chromatografem a pervaporační aparaturou. Toto vybavení umožňuje přímá měření koeficientů propustnosti plynů a par zejména organických látek, nasycených i nenasycených, čistých látek i jejich směsí skrze ploché polymerní membrány do tloušťky 2 mm při teplotách od 20 do 50 C. Sorpční aparatura umožňuje přímá měření kinetiky sorpce čistých látek a sorpčních izoterem při teplotách od 20 do 45 C. Ze sorpčních i permeačních dat lze pak stanovit difuzní koeficienty čistých látek. Pervaporační aparatura umožňuje experimentální stanovení rovnovážného diagramu pro systémy: látka1 látka2 polymer při teplotách od 25 do 60 C.

7 Experimentální studium vybraných vlastností čistých látek (tlak nasycených par, tepelné kapacity, tepla fázových přechodů) Kontakt: Ing. Květoslav Růžička, CSc. tel.: kvetoslav.ruzicka(zavináč)vscht.cz termodynamika, ochrana životního prostředí, tlak par, tepelné kapacity Měření tlaků nasycených par je v nízkotenzní oblasti obtížné. Ve srovnatelné kvalitě a teplotním rozsahu není schopna v současnosti tato měření provádět žádná jiná laboratoř. Měření tepelných kapacit a entalpií fázových přechodů studovaných látek umožňuje posoudit termodynamickou konzistenci naměřených údajů a v řadě případů také provést termodynamicky podloženou extrapolaci i do oblasti velmi nízkých tlaků, kde jsou již přímá experimentální měření zatížena značnou nejistotou nebo jsou prakticky nemožná. Na pracovišti byly sestaveny dvě aparatury pro měření tlaku nasycených par statickou metodou s úhrnným teplotním rozsahem 230 až 470 K v rozsahu tlaků 1 až 1300 Pa. Měření tlaku nasycených par je doplňováno kalorimetrickými údaji (tepelnými kapacitami a entalpiemi fázových přechodů) měřenými na komerčních kalorimetrech. V současné době je v závěrečné fázi proces automatizace měření na obou aparaturách. Aparatury jsou dokonale vakuově těsné a umožňují měření i pyroforních a toxických látek. Další etapou ve vývoji bude rozšíření teplotního rozsahu až do 570 K a tlakového rozsahu do Pa. Termodynamická charakterizace procesu rozpouštění organických látek ve vodě a dalších rozpouštědlech (rozpustnosti, rozdělovací koeficienty, aktivitní koeficienty) Kontakt: doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc., tel.: vladimir.dohnal(zavináč)vscht.cz separační technologie, extrakce, destilace, termodynamika, rozpustnost, rozdělovací koeficient, Henryho konstanta, limitní aktivitní koeficient. Pracoviště disponuje řadou specializovaných zařízení a metod umožňujících experimentálně stanovit fázové rovnováhy ve vysoce zředěných roztocích organických látek ve vodě a dalších rozpouštědlech. Stanovit lze rozpustnosti, Henryho konstanty, rozdělovací koeficienty a limitní aktivitní koeficienty typicky v oblasti environmentálních teplot (0 50 C), ale i mimo ni. Spolehlivé stanovení teplotní závislosti je dosahováno simultánním zpracováním s kalorimetrickými daty. Rozsáhlá experimentální základna využívající různých technik (head-space analýza, stripování inertním plynem, plynová a kapalinová chromatografie, ebuliometrie) dovoluje zkoumat široký výběr systémů a kombinovat různé metodiky pro dosažení nejpřesnějšího výsledku. K dispozici je v současnosti více než deset experimentálních metod a souvisejících aparátů. Další zdokonalování existujících metod i vývoj nových technik dále pokračuje.

8 Experimentální studium volumetrických vlastností zředěných vodných roztoků v širokém intervalu teploty a tlaku Kontakt: doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc., tel.: , ivan.cibulka(zavináč)vscht.cz hustota, vibrační hustoměr, parciální molární objem, vodné roztoky, vysoká teplota, vysoký tlak, strukturně-příspěvkové metody. Měření hustoty zředěných vodných roztoků organických látek v teplotním a tlakovém intervalu C a 0,1 30 MPa. Z naměřených dat jsou vyhodnocovány standardní parciální molární objemy. Je prováděna systematická studie směřující ke strukturněpříspěvkovým metodám odhadu standardního parciálního molárního objemu organických látek ve vodě. Přesností experimentálních dat, rozsahem stavových parametrů i studovaných látek je tato studie ojedinělá i ve světovém měřítku. Pro měření je využíváno průtokového vibračního hustoměru vlastní konstrukce pracujícího v plně automatizovaném režimu. Přístroj je využitelný pro měření hustoty i jiných kapalných systémů v širokém intervalu teploty a tlaku. Fázové rovnováhy v koncentrovaných roztocích Kontakt: Ing. Karel Řehák, CSc. tel.: karel.rehak(zavináč)vscht.cz separační technologie, extrakce, destilace, termodynamika, rozpustnost, LLE, VLE, SLE. Laboratoř se zaměřuje na měření rovnováh kapalina-kapalina, kapalina-pára a kapalinapevná fáze v celých koncentračních intervalech dvousložkových a třísložkových systémů. Experimentální technika, která zahrnuje rovnovážné aparatury převážně vlastní konstrukce, umožňuje měření v rozsahu teplot přibližně 15 až 180 C za nízkých tlaků. Pro měření rovnováh kapalina-kapalina jsou používány přímé analytické metody, metody založené na sledování vzniku druhé fáze (zákalu) a metoda objemová. Pro měření rovnováhy kapalina-pára je používán Kayův rovnovážný cirkulační přístroj. Rovnováha kapalina-pevná fáze je experimentálně studována převážně termickou analýzou. Experimentální data fázových rovnováh jsou simultánně korelována spolu s dalšími termodynamickými daty (např. směšovacími teply, limitními aktivitními koeficienty) vhodným termodynamickým modelem (např. Wilsonovou rovnicí, NRTL rovnicí, UNIQUAC rovnicí) tak, aby byl získán co nejvěrnější popis studovaných systémů. Předmětem výzkumné práce je zdokonalování experimentálních technik a snaha o zlepšení predikčních možností termodynamických modelů používaných pro popis heterogenních systémů.

9 Studium jevů na fázových rozhraních Kontakt: Ing. Štěpán Hovorka, PhD. tel.: stepan.hovorka(zavináč)vscht.cz adsorpce, mezifází, povrch, povrchové napětí, surfaktant, aktivita, chemický potenciál, roztažnost membrán Cíle prováděného výzkumu jsou: získávání nových a přesných experimentální dat o povrchovém napětí, úhlech smáčení, roztažnosti membrán, vypracování popisu vzájemného ovlivňování termodynamických vlastností v objemové kapalné fázi a povrchové fázi, vytvoření zobecněného popisu adsorpce z vodných roztoků polutantů, surfaktantů a látek zajímavých z biofyzikálního hlediska na mobilních a pevných fázových rozhraních na základě simultánního zpracování experimentálních údajů, molekulárních parametrů a modelových představ o mezifází. Do skupiny látek zajímavých z biofyzikálního hlediska jsou zatím zahrnuty modelové látky, které jsou zabudovány ve struktuře peptidů a proteinů (případně tuků a cukrů), v budoucnu budou studovány přímo i tyto složité látky, získání poznatků o příčinách dějů v povrchových fázích na molekulární úrovni (struktura, orientace, silové působení), získání relevantních dat pro petrochemický průmysl u nevodných systémů s oblastí omezené mísitelnosti (např. alkany+glymy) měřením koncentrační závislost povrchového napětí v širokém rozmezí koncentrací a případně i fázové rovnováhy kapalina-kapalina, vypracování vhodného modelu pro popis roztažnosti membrán v iontových rozpouštědlech. Jedná se o projekt ve spolupráci s portugalskou univerzitou a AV ČR. Pro experimentální studium adsorpce na mobilních mezifázových rozhraních jsou v současnosti na ústavu fyzikální chemie k dispozici přístroje na měření povrchového napětí metodou odtrhávání prstence, metodou maximálního přetlaku v bublině a kapilární metodou v teplotním intervalu 0 60 C. V dohledné budoucnosti bude postaven přístroj na měření smáčecích úhlů a přístroj na měření povrchového napětí metodou měření rozměrů přisedlé nebo visící kapky. Tato metoda pro měření povrchového napětí je velmi vhodná pro roztoky látek, které pění, či potřebují velmi dlouhý čas k ustavení rovnováhy v mezifází a bude tedy vhodně doplňovat metody, které už jsou na ústavu fyzikální chemie k dispozici. Při plnění cílů v oblasti studia adsorpce na mobilních i pevných mezifázových rozhraních jsou používány mj. informace získané teoretickými pracovišti Ústavu fyzikální chemie (zapojení metod kvantové mechaniky a statistické termodynamiky pro posouzení mezimolekulárního působení a strukturních efektů). Dále jsou využívány poznatky laboratoří fázových rovnováh Ústavu fyzikální chemie o aktivitě látek v kapalných roztocích, neboť to jsou nepostradatelné informace při hledání popisu vztahů mezi termodynamickými vlastnostmi v objemové a povrchové fázi. Teoretické a experimentální údaje o známých vlastnostech objemových a povrchových fází a o vlastnostech molekul jsou pak simultánně zpracovávány za účelem generalizace a predikce pro vodné i nevodné systémy.

10 V oblasti studia roztažnosti membrán v iontových rozpouštědlech budou ve spolupráci s portugalskou univerzitou, která vyrobí a dodá iontová rozpouštědla, provedena měření na přístroji vlastní konstrukce, který je v současnosti ve stavbě. Statistická termodynamika kapalin a plynů Kontakt: prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc. tel.: anatol.malijevsky(zavináč)vscht.cz Statistická termodynamika, Monte Carlo, molekulová dynamika, párový potenciál, trojčásticové potenciály, mezimolekulové korelační funkce, radiální distribuční funkce, můstková funkce, Ornsteinova-Zernikeho integrální rovnice, diagramová analýza, funkcionál hustoty, fundamentální míra Oddělení se zabývá fundamentálními problémy popisu termodynamických veličin a veličin charakterizujících vnitřní strukturu plynů, kapalin a jejich směsí na základě interakcí mezi molekulami. V rámci tohoto oboru si klademe dva cíle: Pochopení molekulové podstaty termodynamického chování makroskopických systémů zde vycházíme z modelů silového působení mezi molekulami. Predikce vlastností reálných čistých látek a směsí na základě dat o párových a trojčásticových potenciálech. Příkladem jsou na jedné straně "state-of-the-art" kvantově-chemické ab initio potenciálové hyperplochy, na straně druhé primitivní a sofistikované modely vody na molekulární úrovni. Výzkum v této oblasti je celosvětově otevřený a dlouhodobě perspektivní. Domníváme se, že naše pracoviště v něm hraje nezanedbatelnou roli.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová

Více

ZAKLADY FYZIKALNI CHEMIE HORENí, VÝBUCHU A HAŠENí

ZAKLADY FYZIKALNI CHEMIE HORENí, VÝBUCHU A HAŠENí r SDRUŽENí POŽÁRNíHO A BEZPEČNOSTNíHO INžENÝRSTVí. JAROSLAV K,\LOUSEK,.,.,. ZAKLADY FYZIKALNI CHEMIE HORENí, VÝBUCHU A HAŠENí EDICESPBI SPEKTRUM OBSAH. strana 1. FyzikálnÍ chemie v požární ochranč a bezpečnosti

Více

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů. 3. ermické metody všeobecně. Uspořádání experimentů. 3.1. vhodné pro polymery a vlákna ermická analýza je širší pojem pro metody, při nichž se měří fyzikální a chemické vlastnosti látky nebo směsi látek

Více

Fyzikální chemie VŠCHT PRAHA. bakalářský kurz. Prof. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv. (2. listopadu 2008)

Fyzikální chemie VŠCHT PRAHA. bakalářský kurz. Prof. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv. (2. listopadu 2008) Fyzikální chemie bakalářský kurz Prof. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv (2. listopadu 2008) VŠCHT PRAHA Tato skripta jsou určena pro posluchače bakalářského kurzu Fyzikální chemie na VŠCHT v Praze. Obsahují

Více

Témata bakalářských prací

Témata bakalářských prací Témata bakalářských prací Studijní program: Strojírenství Energetika a procesní technika Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí práce Témata bakalářských prací Míchání průmyslových suspenzí Procesní charakteristiky

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ Celkové schéma určení laboratorních místností (celkem 12 laboratoří), zajišťující preparační a charakterizační práce s nanomateriály

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Technická 4, 166 07 Praha 6 Akademický rok: 20011/2012

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Technická 4, 166 07 Praha 6 Akademický rok: 20011/2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Technická 4, 166 07 Praha 6 Akademický rok: 20011/2012 Téma BAKALÁŘSKÉ PRÁCE MĚŘENÍ DEFORMACÍ A STAVU PORUŠENÍ

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

Stavové chování kapalin a plynů II. 12. března 2010

Stavové chování kapalin a plynů II. 12. března 2010 Stavové chování kapalin a plynů II. 12. března 2010 Stavové rovnice - obecně Van der Waalsova rovnice V čem je ukryta síla van der Waalse... A b=4n A V mol. Van der Waalsova rovnice (r. 1873) - první úspěšná

Více

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Časový a obsahový program přednášek Týden Obsahová náplň přednášky Pozn. Stavové chování tekutin 1,2a 1, 2a Molekulární přístup kinetická teorie

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

Kinetika chemických reakcí

Kinetika chemických reakcí Kinetika chemických reakcí Kinetika chemických reakcí se zabývá rychlostmi chemických reakcí, jejich závislosti na reakčních podmínkách a vysvětluje reakční mechanismus. Pro objasnění mechanismu přeměny

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

TALNET seminář TMF 2014. Daniel Mazur, KFPP MFF UK

TALNET seminář TMF 2014. Daniel Mazur, KFPP MFF UK TALNET seminář TMF 2014 Daniel Mazur, KFPP MFF UK Prozkoumat změny teploty různých míst povrchu balónku v průběhu unikání vzduchu. Pak zas a znovu s obměnami parametrů dle uvážení. - poměrně jasné oblasti

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

CENTRUM PRO INOVACE V OBORU CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Projekt Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií s číslem CZ 2.16/3.1.00/21089

Více

Úvod do problematiky extrakčních metod

Úvod do problematiky extrakčních metod Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0063) Úvod do problematiky extrakčních metod RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Obsah definice, vymezení

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE () A Určování binárních difúzních koeficientů ve Stefanově trubici Vedoucí práce: Ing. Pavel Čapek, CSc. Umístění práce: laboratoř 74 Určování binárních difúzních

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu. Podmínky pro získání zápočtu a zkoušky z předmětu Chemicko-inženýrská termodynamika pro zpracování ropy Zápočet je udělen, pokud student splní zápočtový test alespoň na 50 %. Zápočtový test obsahuje 3

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.

Více

Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6

Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 Dny otevřených dveří 2010 Název ústavu: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Adresa místa konání: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6 Datum a doba otevření: 4. 11. 9 až 16 hod. pro

Více

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství e mail: roubik@fbmi.cvut.cz, tel.: 603 479 901 Tekutiny: plyny a kapaliny

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Hydraulika a pneumatika doc. Ing. Bohuslav 597324382 bohuslav.pavlok@vsb.cz Pavlok, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované

Více

Breviář fyzikální chemie

Breviář fyzikální chemie Breviář fyzikální chemie Anatol Malijevský Josef P. Novák Stanislav Labík Ivona Malijevská Připomínky k elektronické verzi posílejte na adresu: labik@vscht.cz 24. ledna 2001 Strana 1 z 519 Úvod Milí přátelé,

Více

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J. Kontakty a materiály J. Šedlbauer e-mail: josef.sedlbauer@tul.cz tel.: 48-535-3375 informace a materiály k Obecné chemii: www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer (odkaz na předmět) konzultace: úterý odpoledne nebo

Více

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN Struktura kapalin Povrchová vrstva kapaliny Povrchová energie, povrchová síla, povrchové napětí Kapilární tlak Kapilarita Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. STRUKTURA KAPALIN Tvoří

Více

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE MAGISTERSKÉ STUDIUM POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VĚDĚ A TECHNICE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM I DOBÍHAJÍCÍ 5-LETÉ STUDIUM)

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE MAGISTERSKÉ STUDIUM POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VĚDĚ A TECHNICE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM I DOBÍHAJÍCÍ 5-LETÉ STUDIUM) POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE MAGISTERSKÉ STUDIUM POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VĚDĚ A TECHNICE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM I DOBÍHAJÍCÍ 5-LETÉ STUDIUM) Organizace zkoušky Zkouška je ústní a má čtyři části:

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE PROBLEMATIKA VYJÁDŘEN ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE Ing. Hana Čermáková,, CSc. RNDr. Jan Novák, Ph.D. hana.cermakova@tul.cz tul.cz; jan.novak novak@tul. tul.cz http://risk.rss.tul.cz Ekonomický efekt

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření Teplota a její měření Teplota a její měření Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_03_01 Teplota, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, převodní vztahy, příklady. Tepelná výměna, měrná

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 4.

Více

CHEMIE POTRAVIN - cvičení ÚVOD & VODA

CHEMIE POTRAVIN - cvičení ÚVOD & VODA CHEMIE POTRAVIN - cvičení ÚVOD & VODA ZÁPOČET Podmínka pro získání zápočtu = úspěšné zvládnutí testů TEST #1: Úvod, Voda, Minerální látky TEST #2: Aminokyseliny, Peptidy, Bílkoviny a jejich reakce TEST

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 1. ČÁST KCH/P401

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 1. ČÁST KCH/P401 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 1. ČÁST KCH/P401 Magda Škvorová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin, Chemie (dvouoborová) Klíčová

Více

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE

MODELY SORPCE VOC V ZEMINÁCH VS. METODY STATICKÉ HEAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE VYSOKÁ ŠKOLA CEICKO-TECNOLOICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí ODELY SORPCE VOC V ZEINÁC VS. ETODY STATICKÉ EAD-SPACE A KAPALINOVÉ EXTRAKCE Veronika Kučerová Doc. Ing. Josef Janků, CSc.

Více

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ 3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ Úkol: Úvod: Stanovte rychlost propustnosti plynů balící fólie pro vzduch vakuometru DR2 Většina plastových materiálů vykazuje určitou propustnost

Více

Laboratorní cvičení z fyziky Stavová rovnice plynu

Laboratorní cvičení z fyziky Stavová rovnice plynu Autor: Mgr. Ivana Stefanová Jméno souboru: StavRovnice Poslední úprava: 8. května 2016 Obsah Pracovní úkoly...1 Teorie...1 Protokol o měření...2 Pracovní postup...2 Izotermický děj...2 Izochorický děj...2

Více

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek

Tab. 1.1 Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2012 (Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek červen 2013 Finanční prostředky fakulty jsou získávány z příspěvku a institucionální podpory MŠMT univerzitě a podle metodiky MŠMT a stanovených pravidel, schválených AS UHK, jsou rozdělovány na fakulty.

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE

TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 ING PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE TÉMATICKÉ OKRUHY KE SZZ 2013/14 PLASTIKÁŘSKÁ TECHNOLOGIE 1. Rovnice toku a třídění z reologického hlediska podle průběhu tokové křivky. 2. Aktivační energie viskózního toku Arteniova rovnice. 3. Kapilární

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR Ing. Miroslav Bleha, CSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. bleha@imc.cas.cz Membrány - separační medium i chemický reaktor Membránové materiály

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A) PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A) GARANT PŘEDMĚTU: Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (ÚFI) VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTU: Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., Ing. Stanislav Voborný, Ph.D. (ÚFI) JAZYK

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Směsi VY_32_INOVACE_03_3_01_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SMĚSI Směsi jsou složitější látky, které

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 21. května 2010

Zasedání vědecké rady FCHI. 21. května 2010 Zasedání vědecké rady FCHI 21. května 2010 1 Program zasedání VR FCHI 21.5.2010 1. Zahájení 2. Představení nového složení vědecké rady FCHI a předání jmenovacích dekretů 3. Informace o korespodenčním hlasování

Více

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních

Více

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých

Více

VYSOKOTLAKÁ SORPČNÍ APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE OXIDU UHLIČITÉHO NA UHLÍKATÝCH MATERIÁLECH

VYSOKOTLAKÁ SORPČNÍ APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE OXIDU UHLIČITÉHO NA UHLÍKATÝCH MATERIÁLECH Chem. Listy 105, 629633 (2011) VYSOKOTLAKÁ SORPČNÍ APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE OXIDU UHLIČITÉHO NA UHLÍKATÝCH MATERIÁLECH OLDŘICH PŘIBYL, MARTINA ŠVÁBOVÁ a ZUZANA WEISHAUPTOVÁ Ústav struktury a mechaniky

Více

Studentská vědecká konference 2004

Studentská vědecká konference 2004 Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie Číslo dokumentu: 09.20/1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Dokument Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE Školní rok 2015 2016 Obor Aplikovaná chemie 1. Význam analytické chemie, odběr a

Více

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY Úloha č. 1 Stanovení vodního potenciálu refraktometricky - 1 - STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY VODNÍ POTENCIÁL A JEHO SLOŽKY Termodynamický stav vody v buňce můžeme porovnávat se stavem čisté

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Chemikálie a chemické nádobí

Chemikálie a chemické nádobí Chemikálie a chemické nádobí Klasifikace a označování chemických látek a směsí Třída nebezpečnosti fyzikální nebezpečnost, nebezpečnost pro lidské zdraví, nebezpečnost pro životní prostředí, nebezpečí

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D17_Z_ELMAG_Elektricky_proud_v_kapalinach_ vyuziti_elektrolyzy_v_praxi_pl Člověk

Více

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno Stlačitelnost je schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvyšování tlaku, přičemž hmotnost sledované látky se nezmění. To znamená, že se mění hustota dané látky. Stlačitelnost lze také charakterizovat

Více

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc.

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Ing. Martin Šindelář Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc. Téma disertační práce SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA Funkce

Více

Studijní podklady. Příprava praktického cvičení - laboratorního experimentu v laboratoři stavebních hmot Ing. Jan Hurta

Studijní podklady. Příprava praktického cvičení - laboratorního experimentu v laboratoři stavebních hmot Ing. Jan Hurta Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, CZ.1,07/2,2,00/28,0009 Studijní podklady Příprava praktického cvičení - laboratorního experimentu v laboratoři stavebních hmot Ing. Jan Hurta Obsah Úvod Organizační

Více

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Michal Dudák Pod texturními vlastnostmi porézních látek se skrývá popis složité porézní struktury. Fyzisorpce dusíku je jedna z nejrozšířenějších metod

Více

Příprava polarizačního stavu světla

Příprava polarizačního stavu světla Příprava polarizačního stavu světla Konzultant: RNDr. Jakub Zázvorka (zazvorka.jakub@gmail.com) Projekt bude zaměřen na přípravu a charakterizaci polarizačního stavu světla pro spinově závislou luminiscenci

Více

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0096 Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 31.12.2012 Celková dotace: Cíl

Více

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí Vypracoval:

Více

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci TRANSPORTNÍ MECHANISMY Transport látek z vnějšího prostředí do buňky a naopak se může uskutečňovat dvěma cestami - aktivním a pasivním transportem. Pasivním transportem rozumíme přenos látek ve směru energetického

Více

Stavové chování kapalin a plynů. 4. března 2010

Stavové chování kapalin a plynů. 4. března 2010 Stavové chování kapalin a plynů 4. března 2010 Studium plynů Plyn JE tekutina Studium plynů Studium plynů Létání v balónu aneb... Jak se vzepřít gravitaci? Studium plynů Studium plynů Létání v balónu aneb...

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce ZPRACOVÁNÍ

Více

KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ

KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE Školní rok 1999/2000 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICENČNÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI MANAGEMENTU JAKOSTI PŘEDMĚT: 2.4 Faktory ovlivňující

Více

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ Ing. Roman Jirák, Ph.D., DECOEN v.o.s., roman.jirak@decoen.cz V posledních letech je vidět progresivní trend snižovaní spotřeby

Více

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Prof. Ing. Alexander Grünald, Csc., Ing. Marek Slavíček Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební,

Více

Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících se materiálu

Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících se materiálu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická katedra řídicí techniky Technická 2, 166 27 Praha 6 13. listopadu 2009 Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících

Více

Membrány a membránové procesy Výzkum, vývoj, výroba a využití v ČR

Membrány a membránové procesy Výzkum, vývoj, výroba a využití v ČR Česká membránová platforma o. s. Myslbekova 2447, 470 01 Česká Lípa Membrány a membránové procesy Výzkum, vývoj, výroba a využití v ČR Úvodní studie Ing. Darina Bouzková Ing. Miroslav Bleha, CSc. Zpracováno

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Tomáš Vojtek UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Tomáš Vojtek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Deformace rámu testovacího zařízení železničních kol při realizaci

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více