VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:"

Transkript

1 VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: 1. Pravidla pro hodnocení žáků: - způsoby hodnocení vyplývají ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., z Vyhlášky o základní škole č. 48/2005 Sb., Vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č. 73/2005 Sb. a jsou podrobně formulována v Klasifikačním řádu, který je součástí Školního řádu - formy hodnocení žáků: a) Průběžné - slovní nebo klasifikačním stupněm a slouží ke: zpětné vazbě, která poskytuje informaci o tom, jak danou problematiku žák zvládá, jak dovede získané poznatky aplikovat, sledování užití učiva, které je probráno a procvičeno, porovnání úrovně vědomostí žáka s očekávaným standardem, ocenění snahy a píle žáka, jeho zájmu o danou problematiku, motivaci, uznávající pozitivní posun při zdolávání a překonávání neúspěchů, konkrétnímu návodu, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil, ohleduplnému ocenění snah žáků s vývojovými poruchami učení a žáků ze sociálně nepodnětného prostředí, ocenění mimořádných schopností a nadání, při klasifikaci známkou lze užít 5 stupňů s odlišením pomocnými znaménky + a, při slovním hodnocení používá vyučující vhodné formulace, které vyjadřují stupeň splnění úkolu i návod ke zlepšení, b) pololetní a závěrečná klasifikace - slovní nebo klasifikačním stupněm je vyjádřením dosažené úrovně vědomostí a dovedností aplikovat nové poznatky v porovnání se standardem očekávaného výstupu v daném období daného ročníku v jednotlivých předmětech, zohledňuje snahu, vynaložené úsilí a pozitivní posun ve výkonnosti a v dosažených vědomostech a dovednostech, na žádost rodičů může být žák klasifikován z jednoho nebo více předmětů i na vysvědčení slovně, žák může být na vysvědčení oceněn pochvalou za mimořádný čin, za výjimečný úspěch nebo za trvale dobrou práci pro kolektiv, c) celkové hodnocení na konci školního roku se provede podle dosaženého prospěchu v jednotlivých předmětech a žák podle platné legislativy je hodnocen stupněm prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl v případě že neprospěl, opakuje ročník, pokud již na daném stupni ZŠ z důvodu neprospěchu neopakoval, žákovi, který vychází po splnění povinné devítileté školní docházky nebo přechází na nižší stupeň středních škol vydá škola v daném termínu výstupní hodnocení, které shrne dosavadní snahu a úsilí ve školní práci a nastíní předpoklady jeho dalšího vzdělávání, - podklady pro hodnocení: a) hodnocení žáka (průběžné i souhrnné) provádí vyučující pedagog, pokud má pochybnosti o správnosti klasifikace rodič nebo zákonný zástupce, může požádat ředitele o přezkoušení svého dítěte, které ředitel neprodleně posoudí a zajistí podle zákona 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů b) podklady pro hodnocení práce žáků jsou: - projevovaná aktivita a úsilí vynaložené ve vyučovacích hodinách a v domácí přípravě na vyučování, - ústní projev a zkoušení z probraného učiva v hodinách,

2 - písemné zkoušení formou kontrolních cvičení, diktátů a kontrolních prací na ověření dovednosti aplikovat procvičené učivo, - v matematice čtvrtletní písemné kontrolní práce, - v českém jazyce alespoň 4 kontrolní diktáty k ověření znalostí probraného a procvičovaného učiva z pravopisu a alespoň 4 kontrolní slohové práce na ověření schopnosti aplikovat probrané slohové útvary v praxi, - v cizím jazyce od 7. ročníku alespoň 2 písemné práce ověřující schopnost tvořivé práce v cizím jazyce a úroveň aplikace získaných znalostí, - testy k uvěření dovedností aplikovat probrané učivo připravené např. vyučujícími příslušné aprobace, ředitelstvím školy i jiných orgánů a organizací, pokud odpovídají charakteru probraného učiva (KALIBRO, SCIO a jiné) - obecná pravidla: - hodnocení je objektivní, vychází z předem stanovených standardů (daných očekávanými výstupy v jednotlivých předmětech ŠUP a stupněm naplňování klíčových kompetencí) a pravidel (upřesněných vyučujícím nebo zadavatelem písemných kontrolních prací a testů), - hodnocení je proces založený na taktním přístupu učitele k žákům, na laskavosti, ohleduplnosti a snaze pomoci, ale zároveň na důslednosti a přiměřené náročnosti, - souhrnné hodnocení na konci pololetí u naukových předmětů nezahrnuje hodnocení chování žáka, - hodnocení chování musí respektovat vztah žáka k plnění povinností vyplývajících ze Školního řádu i morálních zvyklostí, oceňuje pochvalou mimořádné projevy lidskosti a zároveň je upozorňuje na nedostatky a prohřešky, které nelze tolerovat, - hodnocení vzdělávacích výsledků i chování nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáků 2. Autoevaluace školy: - oblasti autoevaluace a) ověřování, měření, posuzování a hodnocení v oblasti materiálních podmínek (věcné prostředí) b) ověřování, měření, posuzování a hodnocení v oblasti personálních podmínek a spolupráce všech soc. partnerů (sociální prostředí) c) ověřování, měření, posuzování a hodnocení v oblasti strategického plánování a řízení (organizační prostředí) d) ověřování, měření, posuzování a hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce školy (úroveň naplňování klíčových kompetencí a osnov ŠVP) e) ověřování, posuzování a hodnocení metod práce využívaných ve výchovně vzdělávacím procesu, naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků (zdravé učení) f) ověřování a posuzování efektivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho přínosu pro modernizaci, efektivitu a zlepšování výslednosti práce (naplňování klíčových kompetencí) g) ověřování, měření, posuzování a hodnocení spolupráce školy s rodinami žáků a s ostatními institucemi - cíle a kritéria autoevaluace a) cíleně směřovat veškeré aktivity školy k dalšímu rozvoji ve všech předcházejících oblastech, b) korigovat priority a sjednocovat úsilí všech sociálních partnerů k jejich dosažení, c) výsledky autoevaluace používat jako zpětné vazby a východiska pro další práci školy, d) hlavním kritériem autoevaluace je srovnání dosaženého stavu v oblastech autoevaluace s hlavními úkoly školního plánu práce a projektů (Zdravá škola a další projekty)

3 e) pro celkovou evaluaci (1 x za 3 roky) 1. Stanovení cílů: naplnění 2 a 44 Školského zákona č. 561/2004 Sb. plnění osnov a strategických cílů ŠVP v jednotlivých oblastech splnění priorit uvedených v ročních plánech školy daného tříletého období 2. Personální podmínky ke vzdělávání: odbornost a aprobovanost výuky (trend v uplynulém období, dosažený stav, další potřeby) 3. Materiálně technické podmínky vzdělávání: Stav prostorových podmínek, plnění plánů údržby, zajištění bezpečného prostředí pro práci (učebny, odb. učebny, herny, sportoviště, společné prostory a sociální zařízení, ŠJ) vybavení školním nábytkem, plnění ergonomických potřeb žáků vybavení pomůckami (změny, posouzení jejich využití, potřeb) vybavení učebnicemi a učebními texty (dostatek, aktuálnost a vhodnost, dostupnost) vybavení didaktickou technikou (inovace počítačů a programů, rozšiřování o dataprojektory, interaktivní tabule) 4. Finanční podmínky vzdělávání: finanční krytí platů (využití příspěvku a rozvojových programů, další zdroje) finanční krytí ostatních neinvestičních nákladů (využití zdrojů z příspěvku státu i zřizovatele, využívání zdrojů z doplňkové činnosti i od sponzorů) 5. Průběh vzdělávání: reálnost a naplnění osnov ŠVP reálnost a naplnění ŠUP využití projektů (zdravá škola, soc. prevence, multikultura) klima školy (spolupráce pedagogů, vztahy učitel žák rodič) 6. Výslednost práce: prospěch a chování (stav, trend v upl. období) výsledky práce se zdravotně postiženými žáky, účinnost plánů integrace zapojení do soutěží, vystupování na veřejnosti nabídky a zájem o zájmovou mimoškolní činnost zájem veřejnosti o školu (zápis do 1. ročníku, pohyb stavu žáků) přijímací řízení na víceleté gymnázium a vycházejících žáků na střední školy 7. Řízení a plánování ped. procesu: úroveň plánování učiva účinnost metod a forem práce v hodinách včetně využití DT, projektového vyučování věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení, individuální přístup zapojení do DVPP (plnění plánu vzdělávání a priorit stanovených plánem, tj. jazyková a informační gramotnost) dodržování demokratických přístupů řízení ze strany vedení školy, účinnost personální a organizátorské role vedení 8. Spolupráce školy s rodiči a veřejností: Školská rada a SRPDŠ (iniciativa, hodnocení, pomoc škole) využití spolupráce s kulturními a vzdělávacím institucemi v regionu prezentace školy na veřejnosti 9. Posouzení výsledků školy zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům (shrnující závěr z hlediska učitele, vedení školy, nadřízených

4 orgánů) - nástroje autoevaluace a) na úrovni vedení školy: sledování plnění plánů práce školy i učebních plánů v jednotlivých oblastech ŠUP, práce se školní dokumentací (plány, třídní knihy, výkazy, katalogové listy, elektronická podoba školní matriky, ), hospitační činnost k posouzení využívaných metod a forem práce, řízené rozhovory se zaměstnanci, žáky i rodiči žáků, dotazníky a ankety připravené na konkrétní sledované téma z oblasti plnění hlavních úkolů nebo efektivity projektů, zadávání kontrolních testů k ověření vědomostí a dovedností žáků a naplňování klíčových kompetencí, sledování hospodaření školy a mimoškolních aktivit, b) na úrovni pedagogických pracovníků: sledování aktuálnosti a smysluplnosti výuky podle osnov ŠVP a ŠUP, využití vhodných forem hodnocení žáků (rozhovory, přímé zkoušení, písemné práce a testy, testy z nabídky různých agentur, ), porovnávání způsobu své práce s poznatky získanými v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, navrhování změn, které považují za přínosné pro další rozvoj školy, porovnávání účinnosti své práce (naplňování klíčových kompetencí a rozšiřování vědomostního i sociálního obzoru žáků) v rámci třídního kolektivu, v rámci paralelních tříd i v rámci širším, c) na úrovni žáků: posuzovat využívání nabízených možností v rámci ŠUP i mimoškolních aktivit, sebekriticky hodnotit své aktivní zapojení do výchovně vzdělávací práce ve škole, sebekriticky hodnotit výsledky své práce a odpovědnost vůči kolektivu třídy i školy, posuzovat možnosti školy a srovnávat je s naplňováním svých představ, navrhovat a pomáhat realizovat aktivity, které by směřovaly ke splňování jejich očekávání, - časové rozvržení autoevaluačních činností a) průběžně: na úrovni vedení školy se provádí řízené rozhovory, hospitace ve vyučovacích hodinách i při jiných školních aktivitách, sleduje se dodržování Školního řádu, plnění učebních plánů a osnov, podle potřeby se zadávají srovnávací testy a kontrolní práce, je sledováno hospodaření, na úrovni pedagogických pracovníků a žáků jsou průběžně sledovány a porovnávány všechny jevy uvedené v evaluačních nástrojích, b) čtvrtletně: na pedagogických radách předkládá vedení školy zprávu z kontrolní a hospitační činnosti, učitelé hodnotí dosažené výsledky v rámci naplňování ŠVP, předkládají návrh na hodnocení chování a prospěchu žáků, včetně doporučení ke zlepšení nebo návrhů na opatření směrem k žákům, pedagogům i ke škole jako celku, žáci se svými třídními učiteli podrobně rozebírají stav v prospěchu i chování ve třídě, porovnávají je se svým očekáváním a navrhují další možnosti rozvoje třídního kolektivu i celé školy c) pololetně:

5 vedení školy podává pedagogické radě zprávu a plnění plánu práce školy včetně projektů, které realizuje, připravuje rozbor hospodaření pro zřizovatele, předkládá důležité dokumenty a projednává strategická opatření se Školskou radou, d) ročně: vedení školy předkládá Výroční zprávu na základě analýzy práce školy v jednotlivých oblastech (obsažených v charakteristice školy ve ŠVP i v projektu Zdravá škola) a Výroční zprávu o hospodaření pedagogické radě, Školské radě a zřizovateli, poskytuje informace a podklady orgánům školské správy kraje, školní inspekci a dalším oprávněným orgánům, učitelé zjišťují a hodnotí dosažené výsledky (výstupy a klíčové kompetence) na konci jednotlivých období po 3., 5. a 9. ročníku, e) na požádání: poskytuje vedení školy informace o své činnosti v rámci platných zákonů a s ohledem na ochranu osobních údajů rodičům, veřejnosti, tisku, projednává podle správního řádu podané náměty, připomínky a stížnosti ze strany všech sociálních partnerů školy i z veřejnosti f) systémově: 1. etapa stanovení výchozích podmínek pro zpracování a případnou inovaci ŠVP (stanovení priorit a strategie), 2. etapa průběžné sledování práce učitelů, žáků, klimatu školy, ověřování efektivity ŠVP, 3. etapa hodnocení dosažených výsledků ve výše uvedených obdobích a na konci platnosti jednotlivých projektů, 4. etapa dovršení autoevaluačních činností, souhrnné vyhodnocení a vyvození závěrů k případnému přehodnocení dílčích oblastí ŠVP, ŠUP a vypracování nových projektů. g) vlastní hodnocení podle zákona 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů 1 x za 3 roky

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5

Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Příloha školního vzdělávacího programu č. 5 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou - Loučná PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ - Příloha školníhořádu Vypracovala schválil: Mgr. Václav Havel,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112, Hýskov, 267 06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Č.j.: 08 /2012 ŠKOLA PRO DĚTI, Schválil: Mgr.Lenka

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole je získávání zpětné vazby o výsledcích naší činnosti (žáků i pracovníků školy). Závěry z jejich pravidelného

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Školní řád PŘÍLOHA Č. 2. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Hodnocení žáků ve škole. Obecná ustanovení

Školní řád PŘÍLOHA Č. 2. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Hodnocení žáků ve škole. Obecná ustanovení PŘÍLOHA Č. 2 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků ve škole Obecná ustanovení Hodnocení žáků ve škole vychází ze zákona č.561/2004 Sb. odst. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 51 až 53 a odst.

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků (Školní řád část III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 3. Opravné zkoušky

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Příloha školního řádu č. 1 Základní škola Halenkov, okres Vsetín IČO: 476 592 62 ředitel školy: Mgr. Soňa Růžičková Pravidla pro hodnocení žáků (platná od 4. 9. 2006) Obsah: - Obecná ustanovení str. 2

Více