Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hradec Králové a na základě uzavřených veřejnoprávních smluv plnila stanovené úkoly na území města Třebechovice pod Orebem a obcemi Předměřice nad Labem a Černilov. Rozsah činností byl vykonáván v souladu s novelou zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. V základních oblastech dle 2 byla zaměřena na to, aby: a) přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlížela nad dodržováním pravidel občanského soužití, c) dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) podílela se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích e) podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činila opatření k jeho obnovení f) podílela se na prevenci kriminality v obci g) prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci h) odhalovala přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce i) přispívala v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích j) odhalovala přestupky a jiné správní delikty k) upozorňovala fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných předpisů a činila opatření k nápravě Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a dopravy plnili strážníci městské policie další dílčí úkoly: zabezpečování společenských, kulturních a sportovních akcí ranní dohled nad vybranými přechody pro chodce u škol podílení se na ochraně před alkoholismem odchyt volně se pohybujících zvířat, zejména psů preventivní kontroly chatových oblastí, okolí vodních ploch a městských lesů doručování písemností dle správního řádu a trestního řádu měření rychlosti vozidel a monitorování průjezdu vozidel křižovatkou na červené světlo vyhledávání komunikačních závad zpracovávání návrhů na změny dopravního řešení 1

2 Ve své činnosti MPHK spolupracovala v rozsahu stanoveném zákonem s Policií České republiky, a také s jejími specializovanými útvary: Službou cizinecké policie České republiky, Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Dále městská policie kooperovala s dalšími státními orgány a orgány územních samosprávných celků, vždy v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii. Důraz byl kladen na úzkou spolupráci s komisemi místních samospráv, které městská policie považuje za svého nejbližšího partnera zastupujícího občany. Týká se to zejména nastavování systému spolupráce a řešení místních záležitostí veřejného pořádku ve spravovaných lokalitách. Cíle a úkoly městské policie v roce 2009 Obdobně jako v předcházejícím roce si MPHK dala jeden z hlavních cílů své činnosti udržet a prohlubovat důvěru občanů v její práci a tak zásadně ovlivňovat pocit bezpečného života ve městě. Přinejmenším stejný důraz byl položen na zvýšení kvality práce strážníků sloužící k prosazování norem občanského soužití, stanovených zákony a obecně závaznými vyhláškami města, s možností použití přiměřené a účelné represe. Při této činnosti bylo striktně vyžadováno, aby práce strážníků byla vždy vnímána jako jedna ze služeb města občanům. S těmito cíly a úkoly se značná část strážníků v roce 2009 velmi dobře vyrovnala. Zejména přístup velitelů obvodů, velitele dopravní skupiny a okrskářů již naplňoval představu o službě občanům. V závěru roku 2009 se většina komisí místních samospráv vyslovila k činnosti městské policie velmi pozitivně, a to jak ke konkrétním strážníkům či velitelům obvodů. Za další kladné hodnocení práce městské policie lze považovat i řadu děkovných a pochvalných dopisů za konkrétní činy nebo za dlouhodobější spolupráci. Zde je na místě vyzdvihnout i zásadní podíl několika strážníků MPHK na záchraně lidského života. Stalo se to při poskytnutí včasné zdravotnické pomoci, případně přímým zmařením sebevražedného úmyslu. V tomto smyslu byl strážník Městské policie Hradec Králové Pavel Hynek oceněn celorepublikovým výborem Červeného kříže plaketou za záchranu lidského života. Ocenění mu bylo předáno radním hlavního města Prahy Milanem Pešákem, v Brožíkově síni pražské Staroměstské radnice. Z celé republiky bylo oceněno 9 lidí. Uvedených pozitivních momentů v činnosti strážníků by mohlo být ještě více. Zcela jistě by činnost zefektivnila existence centrálního objektu městské policie. Především ve vypjatých měsících z hlediska veřejného života a dopravy ve městě se potvrdilo, že problémem jsou časové ztráty způsobené přejezdy mezi služebnami, složitější koordinace a menší přehled o hlídkách a z toho logicky vyplývající obtížnější kontrola výkonu služby. Tyto aspekty jsou často klíčové pro spolehlivější a kvalitnější zabezpečení místních záležitostí veřejného 2

3 pořádku. Dalším negativním vedlejším produktem dosavadního stavu decentralizace MPHK jsou vyšší provozní náklady a omezená možnost ve využívání prostředků technické podpory výkonu služby. Výkon služby V roce 2009 byla činnost MPHK v oblasti přímého výkonu služby podřízena požadavkům města a jeho občanům. Zadáním pro plánování, organizaci a řízení přímého výkonu služby bylo vlastní vyhodnocení kriminality, pokyny vedení města, plán společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě, náměty a požadavky komisí místních samospráv, ale i jednotlivých občanů. Řada úkolů vyplynula ze spolupráce s Policií ČR, s jejími specializovanými útvary Službou cizinecké policie České republiky a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a Celní správou České republiky. Další podněty vznikly ze spolupráce s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a s městskými organizacemi. Dílčí úkoly plnila MPHK v systému krizového řízení města, při doručování písemností dle správního a trestního řádu, při ostraze magistrátní budovy před agresivními návštěvníky a při podpoře integrovaného systému parkování. Značný podíl na rozsahu plněných úkolů měla oznámení na linku 156, což lze považovat jednak jako další prověření kapacitních možností městské policie, ale zároveň na druhé straně vyjadřuje pozici a důvěru občanů Hradce Králové městské policii (graf č. 1). Graf č. 1 Pozn.: nezahrnuje oznámení na jiná telefonní čísla a osobní oznámení 3

4 Strážníci městské policie byli vedeni k uvážlivému rozhodování v přestupkovém řízení, především při stanovení finančních postihů. Pro ucelenější a objektivnější posuzování činu přestupce mohli strážníci využívat on line přístup do databáze přestupků. Přesto finanční objem vybraných pokut se v roce 2009 opět mírně zvýšil, což je způsobeno zejména značným množstvím přestupků zaviněných průjezdem vozidla křižovatkou na červené světlo (graf č. 2). Graf č. 2 Plánování, organizace a řízení výkonu služby probíhalo nadále v rámci tří obvodů, které korespondují s obvody Policie ČR, což usnadňuje vzájemnou spolupráci. Početní stav strážníků na obvodech MPHK reagoval na rozdílnou úroveň kriminality v jednotlivých lokalitách města. Nejproblémovější částí města z hlediska množství zjištěných přestupků a počtu oznámení na linku 156, byla městská část Střed města historická část, Střed města (Eliščino nábřeží, Masarykovo náměstí apod.) a okolí nádraží ČD. Toto platí pro denní noční dobu. Četnost řešení přestupků v rámci dopravy v klidu a více požadavků na měření rychlosti zejména komisemi místních samospráv si vyžádaly další navýšení počtu strážníků dopravní skupiny. 4

5 Graf č. 3 Z celkového počtu událostí bylo v průběhu roku 2009 jich událostí kvalifikováno jako přestupkové jednání. Z tohoto počtu bylo strážníky řešeno přestupků domluvou, přestupků blokovou pokutou a přestupků blokovou pokutou na místě neuhrazenou. Dalších 46 přestupků bylo předáno k dořešení PČR, 487 správním orgánům a 454 přestupků bylo řešeno v souvislosti s odvozem psů do městského útulku. Celkem 319 přestupků bylo k v řízení nebo v prekluzi přestupků se podařilo vyřešit strážníky přímo na místě a přestupků se dořešilo na přestupkovém oddělení MPHK. 5

6 V uvedeném období z celkového počtu přestupků registrovaných v dopravě bylo předáno k dořešení správnímu orgánu pouze 307 případů, což je 1,42 %. V roce 2008 bylo takto předáno k dořešení 1,65 % případů. Ze souhrnných údajů vyplývá, že objasněnost přestupků je tedy stále na vysoké úrovni. Trvalou snahou městské policie je co největší počet přestupkového jednání vyřešit přímo na místě a tím dále nezatěžovat ostatní správní orgány (graf č. 3, 4). Graf č. 4 Početní pokles vyřešených přestupků byl způsoben zejména technickými problémy při měření rychlosti vozidel. Ty byly způsobeny zejména technickým vymezováním úseků, ve kterých měření rychlosti probíhá. Největší podíl zjištěných a řešených přestupků je zásadně v oblasti dopravy, převažují přestupky v rámci zakázaných forem parkování, průjezdy křižovatkami a přes přechody pro chodce na červené světlo a překročení rychlosti vozidel. Dále bylo zjištěno a řešeno strážníky MPHK ostatních přestupků. Patří sem zejména přestupky proti veřejnému pořádku, majetkové delikty a přestupky proti občanskému soužití. Na strukturu přestupků má vliv rozdělení dle jednotlivých kategorií dle zákona o přestupcích, dále technické a časové možnosti přestupky zjistit, zadokumentovat a vyřešit. 6

7 Velká část přestupků proti veřejnému pořádku byla spojena s požíváním alkoholických nápojů. V řadě případů se jednalo o požívání alkoholických nápojů mladistvými. V průběhu roku bylo převezeno 271 osob do Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje. Městská policie dále zajišťovala předávání informací dopravně správním orgánům v rámci celé ČR ve věci evidencí bodů za příslušná protiprávní jednání zjištěných strážníky MPHK. V této souvislosti bylo předáno hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému mimo překročení maximálně povolené rychlosti a hlášení o přestupcích v dopravě zařazených do bodového systému, kdy došlo k překročení maximálně povolené rychlosti. V uplynulém roce 2009 byl v 872 případech nařízen a proveden odtah vozidel. Jednalo se především o vozidla tvořící překážky v silničním provozu, neoprávněně stojící na vyhrazených místech, či vyhrazených stáních pro zdravotně a tělesně postižené občany (graf č. 5). Graf č. 5 7

8 Mimo zónu systému parkování (ISP) bylo použito technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV), v zóně ISP pak blokovacích zařízení. (graf č. 6). Pravidelnými kontrolami parkování pod parkovacími automaty se docílila velmi dobrá platební morálka řidičů. Veškeré zjištěné přestupky byly řešeny přímo na místě. K předání správnímu orgánu docházelo pouze v případech, kdy podezřelá osoba odmítla uznat své jednání jako protiprávní. Graf č. 6 Problematika autovraků byla občany města velmi sledována, zejména v souvislosti se zavedením integrovaného systému parkováni. Komise místní samosprávy i jednotliví občané, upozorňovali městskou policii na jakékoliv déle stojící vozidlo i s nepatrnými znaky autovraku. Podezření se potvrdila zejména mimo zóny ISP, stalo se to v 222 případech. Ve spolupráci s odbory dopravy a životního prostředí došlo k jejich odstranění, pokud tak neučinil ve lhůtě majitel vozidla (graf č. 7). Graf č. 7 8

9 V roce 2009 městská policie vykázala pokles počtu odvozů toulavých zvířat (především psů) do městského útulku. Hlavní příčinou byla skutečnost, že strážníci specializovaní na odchyt využívali on line přístup do registru psů a dokázali předat psa přímo jeho majiteli. V návaznosti byl případ následně řešen v přestupkovém řízení za porušení obecně závazné vyhlášky města. Novým větším problémem se stal zvýšený výskyt toulavých koček, především ve vnitroblocích. Pro jejich odchyt musela městská policie přizpůsobit své vybavení odchytovými a ochrannými pomůckami. V roce 2009 městská policie zaznamenala nárůst odchytů plazů na území města, a to nejen tuzemských, ale i exotických jedovatých hadů a škrtičů. MPHK evidovala v předešlém roce celkem 354 odchytů a převozů různých druhů zvířat (ptáků, plazů atd.), tedy kromě psů. V roce 2009 provedli strážníci městské policie na území města kontrol psů (graf č. 8). Graf č. 8 9

10 Trestné činy V roce 2009 bylo zjištěno 121 podezření ze spáchání trestných činů, které byly předány k dořešení Policii ČR nebo Cizinecké policii. Z tohoto počtu muselo být 71 osob podezřelých ze spáchání trestných činů omezeno na svobodě (graf č. 9). Graf č. 9 Personální oblast V roce 2009 se fluktuace pracovníků městské policie značně snížila. Případné odchody strážníků k jiným zaměstnavatelům, zejména k PČR, byly způsobeny výrazně lepšími podmínkami v oblasti sociální vyplývající ze služebního poměru policistů. Důvodem jednoho rozvázání pracovního vztahu ze strany zaměstnance byl jeho zdravotní stav a nesplnění periodických fyzických testů. 10

11 Novelou zákona o obecní policii vzrostly nároky na uchazeče o práci u městské policie z hlediska vzdělání. Tento požadavek je na potencionální strážníky městské policie v Hradci Králové kladen již několik let. Z toho vyplývá, že k , dle novely zákona o obecní policii, bude mít MPHK ze stávajícího personálního složení pouze 1 strážníka ze stávajícího personálního složení, který tuto podmínku nebude splňovat (graf č. 10). Graf č. 10 Pozn.: uveden průměrný přepočtený stav zaměstnanců MP HK Prevence kriminality Ve smyslu novely zákona o obecní policii byli do prevence kriminality na území města zapojeni všichni strážníci městské policie, a to nejen svojí přítomností v rámci přímého výkonu služby, ale především konkrétními akcemi zaměřenými na předcházení protiprávní činnosti. V průběhu roku v oblasti primární prevence kriminality odvádělo velmi dobrou práci dvoučlenné oddělení prevence kriminality (OPK). Svůj plán práce zaměřili na realizaci přednáškové činnosti na mateřských, základních a středních školách. V rámci propojení prevence kriminality s přímým výkonem služby zajišťovali spolupráci s ostatními subjekty podílejícími se na prevenci kriminality a realizovali ukázky a přednášky pro veřejnost. Tématické okruhy byly zaměřeny zejména na chování účastníků silničního provozu, chování k neznámým lidem, přestupkovou činnost, šikanu, domácí násilí, svědeckou výpověď, kompetence městské policie, apod. 11

12 V průběhu roku 2009 zrealizovali strážníci zařazeni do OPK celkem 247 přednášek pro cca 5400 žáků mateřských, základních a středních škol. Dále bylo provedeno 84 praktických výuk na dopravním hřišti pro cca 1400 dětí školního věku, dvě přednášky pro seniory a 6 přednášek pro sluchově postižené děti. S velkým zájmem se setkaly i výcviky v sebeobraně pro základní a střední školy (pro 2230 žáků a 12 pedagogů). Oddělení prevence kriminality zorganizovalo v minulém roce i několik akcí pro širokou veřejnost. Dětského dne konaného pod tématickým námětem Hradec Králové bezpečné město se v měsíci květnu zúčastnilo cca 2500 dětí. Tato akce byla provedena ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a svým obsahem byla zaměřena na děti předškolního věku a prvního stupně základních škol. Pro děti druhého stupně základních škol byl připraven Sportovní den s Městskou policií Hradec Králové, jehož cílem bylo prověřit především fyzickou kondici, motorické schopnosti a znalosti závodníků. Na méně odpovědné a roztržité řidiče byla zaměřena akce Auto není trezor. Během čtrnácti dnů bylo strážníky městské policie kontaktováno celkem 185 řidičů s upozorněním na nedostatečné zabezpečení (neuzamčení) vozidla nebo ponechání cenností ve vozidle na parkovišti. Poslední akce preventivního charakteru směřovala k cyklistům, resp. k povinné výbavě jejich jízdních kol. Ve spolupráci s okrskáři městské policie a za účasti zástupců odboru sociálního a médií provedlo OPK v měsíci listopadu monitorování osob bez přístřeší a squoterů na území města. Přítomni se přesvědčili, že většina těchto osob odmítá nabízené zázemí v azylových domech. MPHK tyto osoby monitoruje a jejich případná protiprávní činnost je sledována a řešena. Oddělení prevence kriminality s dalšími strážníky městské policie s vyšší mírou sociálního cítění zorganizovalo v rámci adopce na dálku sbírku na dotování vzdělání indické dívky. Tento závazek bude přetrvávat do dalších let. Čerpání rozpočtu městské policie Pro kalendářní rok 2009 byl městské policii schválen rozpočet ve výši 61,39 mil. Kč v provozní části a ve výši 0,5 mil.kč v kapitálových výdajích, které byly převedeny z roku předcházejícího. Finanční prostředky běžných výdajů byly navýšeny o výnosy z naplňování veřejnoprávních smluv ve výši cca 679 tis.kč. Úspory ve výši cca 675 tis.kč jsou nedočerpanými mzdovými prostředky, které vznikly nižším stavem zaměstnanců městské policie způsobeným prodlevou mezi rozvázáním pracovního poměru s několika strážníky a uzavření pracovních poměrů nových. 12

13 Technická podpora výkonu služby V roce 2009 neměla městská policie do svého rozpočtu přiděleny, pro technické zhodnocení, reprodukci nebo rozvoj technické podpory výkonu služby, žádné kapitálové výdaje. Dílčí obměny a opravy byly hrazeny z běžných výdajů rozpočtu městské policie. Vozidlový park byl obměněn ve dvou případech, a to z kapitálových výdajů předcházejícího roku a z úspor provozní části rozpočtu městské policie. V následujícím období je nutné obměnit další tři vozidla, jejichž současný proběh vykazuje nad 300 tis. kilometrů v městském provozu. Městský kamerový monitorovací systém (MKMS) byl na přelomu roku 2008 a 2009 rozšířen o jeden kamerový uzel v ulici Okružní v hodnotě 1,2 mil. Kč. MKMS je v současné době založen na 16 kamerových bodech o dvaceti kamerách, na záznamovém zařízení a vyhodnocovacím monitorovacím zařízení městské policie. Nízká kvalita videozáznamu z některých kamer je způsobena zastaralými přenosovými trasami, které by měly být postupně nahrazovány optickým kabelem podle projektu firmy Magnalink a.s. Příčinou omezené možnosti průběžného vyhodnocování záběrů z jednotlivých kamer je technicky zastaralé operační a monitorovací pracoviště městské policie, které je nutné celkově zrekonstruovat a adekvátně vybavit. 13

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013 Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 Ú V O D Rada města na svém zasedání dne 30. října jednomyslně schválila vznik městské policie v

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více