ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Hodnocení žáků Hodnocení žáků zahrnuje hodnocení prospěchu a hodnocení chování. V souladu s cíli předmětu se hodnocení zaměřuje na projevy žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové. Cílem hodnocení je poskytovat žákům zpětnou vazbu, podporovat jejich rozvoj, oceňovat pozitivní projevy a podněcovat je k aktivnímu sebehodnocení. Při sebehodnocení se rozvíjí realistický náhled žáka na vlastní studijní potenciál, vlastní pokroky při dosahování zvolených cílů a reálné možnosti, které se mu nabízejí. Žák se podílí na regulování své vlastní učební činnosti, hodnotí ji a tím je veden k přijímání zodpovědnosti za své učení. Vhodným nástrojem k sebehodnocení jsou žákovská portfolia. Jedná se o soubor prací žáka během výuky a zachycuje informace o vývoji a pokroku žákovy práce. Žák se sám rozhoduje, kterou práci si do portfolia zařadí, co je pro něj důležité, hodnotné. Postupně je zavádíme od 1. ročníku. Hodnocení se orientuje na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti. Žák není srovnáván s ostatními, pouze sám se sebou a je posuzován jeho pokrok. V práci žáka se nehledají pouze chyby, opíráme se o pozitivní hodnocení, prožitý pocit úspěchu je nejlepší vnitřní motivací žáků k učení. Je podporován kladný vztah žáků k sebevzdělávání a jsou respektovány individuální rozdíly ve způsobu učení. Hodnotí se jen probrané a procvičené učivo. Hodnocení žáků je z velké části založeno na individuálních rozhovorech vyučujícího s žákem. Rozhovorem dostává žák informace, zda ještě někde chybuje nebo má v něčem rezervy a získává návod ke zlepšení Kritéria pro hodnocení chování Pochvaly a poznámky jsou zaznamenávány do žákovských knížek, příp. jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím I-školy. Kromě prospěchu a chování se snažíme získávat též relevantní informace o sociálním klimatu rodiny, ve které žák vyrůstá, důležitým zdrojem těchto informací jsou lékařské zprávy a doporučení, se závěry z pedagogicko psychologické poradny apod. V případě potřeby je svolána výchovná komise, jíž se účastní výchovná poradkyně, školní psycholožka a třídní učitel, příp vedení školy, zástupců OPD apod. Cílem je najít co nejoptimálnější řešení a dát dítěti šanci k nápravě. K projednávání chování žáků slouží pravidelné schůzky výchovných poradců, školního metodika prevence a školní psycholožky s vedením školy. Kázeňské postihy jsou konkretizovány ve Vnitřním řádu školy a projednávány na pedagogických radách Kritéria hodnocení prospěchu Hodnocení se orientuje na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti. Snažíme se respektovat i zájmy žáků. Je spojeno s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo práci všech žáků vedoucí k jejich rozvoji. Cílem není pouze hledat chyby v práci žáka, kárat ho, nýbrž dát - K5, str. 1 -

2 mu možnost si vědomosti a dovednosti doplnit, a pak ho teprve klasifikovat podle skutečně dosažených výsledků. Podporujeme tak kladný vztah žáků k sebevzdělávání se zřetelem na přirozené rozdíly ve způsobu učení, opíráme se o pozitivní hodnocení, neboť si uvědomujeme, že prožitý pocit úspěchu je nejlepší vnitřní motivací žáků k učení. V hodnocení se vyhýbáme jednostrannostem. Činnostní učení nám dává dostatek možností žáky hodnotit průběžně jak při činnostech, tak při vyvozování závěrů. S pozitivním hodnocením činností se prolíná i hodnocení paměťového učení. Při hodnocení se sleduje: a) zvládnutí výstupů jednotlivých předmětů, míra a kvalita osvojených poznatků a dovedností b) aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů v praktických situacích c) úroveň komunikačních dovedností, zda žák dokáže o daném problému, diskutovat, vysvětlovat ho ostatním d) řešení problémů tvůrčím způsobem, zda žák myslí samostatně a globálně vědomosti z jiných předmětů umí užít i jinde, chápe kauzální vztahy, souvislosti, dovede vyvozovat závěry a hodnocení e) schopnost pracovat se zdroji informací učebnice, pracovní sešity, encyklopedie, atlasy, internet apod. f) schopnost při sebevzdělávání překonávat překážky, zda projevuje vůli, snahu a úsilí g) spolupráce se svými spolužáky a učiteli Při hodnocení výsledků žákovy práce se přihlíží také k těmto kritériím: - vztah k práci - dodržování správných pracovních postupů - úroveň výsledků práce - přesnost, čistota práce, zručnost - aktivita, samostatnost, ale i schopnost pracovat v týmu - dodržování pracovních pokynů (bezpečnost práce) Kritéria hodnocení průřezových témat Průřezová témata by měla především rozvíjet dílčí kompetence žáků. Hodiny by měly mít uvolněnější atmosféru, žáci se mohou volně pohybovat po třídě, diskutovat, radit se, pracovat v týmu. K tomu by mělo být přizpůsobeno i hodnocení. Učitel se při zadávání témat zamyslí, kterou kompetenci v dané hodině bude rozvíjet a tu pak vyhodnotí Kritéria hodnocení klíčových kompetencí Při hodnocení klíčových kompetencí zatrhne žák ve svém hodnotícím archu své hodnocení křížkem, učitel se pak shodne nebo liší kroužkem. Hodnocení je prováděno každé čtvrtletí, tak aby byl zřetelný posun. - K5, str. 2 -

3 Kritéria hodnocení skupinové práce Při hodnocení skupinové práce se u žáka hodnotí: - podíl na práci skupiny - držení se tématu - navrhování užitečných nápadů a myšlenek - komunikace ve skupině - vztahy a chování - úroveň vypracovaného úkolu Způsoby hodnocení Žáci jsou hodnoceni pomocí klasifikace: 1 výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 nedostatečný O žákově hodnocení jsou rodiče průběžně informováni prostřednictvím žákovských knížek, i- školy, na hovorových hodinách a třídních schůzkách. Vycházejícím žákům vypracovávají třídní učitelé výstupní hodnocení, kde jsou vyhodnoceny cíle vzdělávání žáka, jeho nadání a předpoklady pro další vzdělávání. Výstupní hodnocení je součástí přihlášky na SŠ. Při hodnocení žáků s SPU se vychází z platných předpisů a doporučení PPP a SPC. Žákům je podle zpráv z PPP vypracován individuální plán (IVP), s jehož obsahem jsou seznámeni rodiče i žák. IVP obsahuje i způsob hodnocení. Rodiče si mohou vybrat mezi hodnocením pomocí klasifikace a slovním hodnocením. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitelé takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá jeho porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty tito žáci píší po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, není dítě vystaveno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony (např. hlasité čtení před třídou u dyslektiků, nebo přemíra psaní - opisování dlouhých zápisů z tabule u dysgrafiků). Při posuzování výkonu, které dítě podalo v daném časovém limitu, hodnotíme jen to, co stačilo. Při tom důraz je kladen na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady dosahovat lepších výkonů. Při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl, příp. stanovíme procento úspěšnosti. Jestliže je z nějakého důvodu pro dítě výhodnější klasifikace známkou, odráží se zohlednění jeho poruchy v mírnější známce. Ačkoliv žáci s SPU mohou být se souhlasem rodičů během celé docházky hodnoceni ve vybraných předmětech (mateřský a cizí jazyk, resp. matematika, příp. výtvarná nebo hudební výchova) slovně, na přihlášky na střední školy převádíme slovní hodnocení do odpovídající číselné podoby. Individuálně integrovaní žáci V kompetenci ředitele školy je, aby pro tyto žáky byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte, vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. - K5, str. 3 -

4 Je nezbytné, aby všechna navrhovaná pedagogická opatření byla projednána s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor byl respektován. U těžších forem pracuje dítě s asistentem pedagoga. 1. Žáci se specifickými poruchami učení a chování Dětem, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování, je nezbytné věnovat speciální pozornost po celou dobu školní docházky. Rozsah učiva Budou voleny základní, méně složité varianty učiva. Rozsah učiva bude soustředěn na osvojení základního učiva, nadstavbové učivo bude vypuštěno. Obecné možnosti úlev a tolerancí ve všech předmětech: - ponechat dostatek času na osvojení nového učiva či na vypracování samostatných úkolů, žák může používat přehledy učiva, korekční pomůcky - preferovat ústní formu zkoušení před písemnou - v písemných projevech volit takovou formu zkoušení, při níž stačí krátká odpověď - vhodné a pro většinu těchto dětí osvědčené je písemné zkoušení formou předtištěného testu s možnost zvolení volby správné odpovědi - zvládnutí látky ověřovat v menších celcích, nedostatky v písemných pracích budou ověřovány ústně - nenechávat zbytečné žáka psát dlouhé zápisy z probírané látky - nehodnotit chyby v písemném projevu u naukových předmět, zaměřit se na obsahovou správnost - nehodnotit chyby vzniklé z nedokonalého přečtení textu( řešení slovních úloh) - v matematických písemných pracích kontrolovat nejen výsledky, ale i správnost postupu - u dysgrafiků hodnotit s tolerancí jejich písemný projev nejen v českém jazyce, ale i ve výtvarné výchově, v předmětech tzv. naukových, při rýsování v matematice - ve výuce cizích jazyků je vhodné preferovat spíše učení se cestou sluchovou než vizuální s cílem soustředit se na ovládnutí základní slovní zásoby - žáci mohou být hodnoceni slovně, pokud rodiče souhlasí Hodnocení a klasifikace Při hodnocení a klasifikaci přihlédne učitel k charakteru postižení, uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt vůči žákovi a respektuje jeho individuální potřeby. Žák může být hodnocen slovně, pokud rodiče souhlasí. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv: - soustavné a diagnostické pozorování žáka - sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování - různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické) - kontrolní písemné práce a praktické zkoušky - analýza výsledků činnosti žáka Při klasifikaci a hodnocení bude vycházeno z toho, co zvládl vypracovat, postupovat po částech, budou hodnoceny i jednotlivé kroky, nejen výsledek. - K5, str. 4 -

5 2. Žáci s tělesným postižením Výchovně vzdělávací cíle: 1. Zvládnout učivo dle možností žáka, se zohledněním dopadu tělesného postižení. 2. Individuální pomoc v případě problémů zvládat cvičení. 3. Začlenění žáka do kolektivu třídy bez omezení. 4. Úzce spolupracovat s rodiči, odbornými pracovníky SPC. Hlavní zásady pro práci: - překonávání počátečních nejistot z nových aktivit - plnění požadovaných úkolů s pomocí asistenta - seznámení se s novým sportovním vozíkem určeným k míčovým sportům - zařazení nových rehabilitačních cvičení do hodin TV Klasifikace a hodnocení Ke zjišťování dovedností žáka volí učitel takové druhy a formy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá tělesná vada vliv. Obecné zásady hodnocení a tolerance: - odlišovat specifické problémy od nespecifických - vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - posuzovat a hodnotit, co dítě stačilo udělat - vyhnout se nadměrně tolerantnímu přístupu 3. Žáci se sluchovým postižením Výchovně vzdělávací cíle: 1. Zvládnout učivo dle možností žáka, se zohledněním dopadu sluchového postižení. 2. Rozvoj gramaticky správné komunikace, samostatného ústního a písemného projevu. 3. Individuální pomoc v případě problémů zvládat učivo. 4. Začlenění žáka do kolektivu třídy bez omezení. 5. Úzce spolupracovat s rodiči, odbornými pracovníky SPC. Hlavní zásady pro práci a jednání se sluchově postiženými obecně: - mluvit pomaleji, zřetelně vyslovovat - mluvit v kratších větách - mluvit vždy tak, aby nám bylo vidět dobře do obličeje - nenechávat mluvit více osob najednou, sluchově postižený žák se nemůže orientovat - přesvědčit se kontrolními otázkami, zda dítě dobře rozumělo a pochopilo naše požadavky - u těchto dětí je nutné počítat s dřívějším nástupem únavy - tolerovat možné pomalejší pracovní tempo - tolerovat možnou horší grafickou úpravu písemného projevu - ponechat dostatek času na zpracování písemných prací, na porozumění textu - zohlednit poruchu výslovnosti a zajistit logopedickou péči - K5, str. 5 -

6 Klasifikace a hodnocení Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka volí učitel takové druhy a formy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá sluchová vada vliv. Obecné zásady hodnocení a tolerance: - odlišovat specifické problémy od nespecifických - vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - posuzovat a hodnotit, co dítě stačilo vypracovat - tolerovat možné pomalejší pracovní tempo - vyhnout se nadměrně tolerantnímu přístupu Při vyučování uplatnit individuální přístup a tolerantní hodnocení činností závislých na sluchovém vnímání zejména v jazyce anglickém a českém. 4. Žáci s lehkou mentální retardací a autismem Pro tyto žáky byly vypracovány samostatné přílohy ŠVP - K5, str. 6 -

7 5.2. Autoevaluace školy Hlavním cílem autoevaluace školy je zjistit informace o tom, jak funguje ŠVP, škola, jaké je prostředí, v němž se realizuje výuka. Ze zjištěných informací jsou vyvozeny kroky vedoucí ke zkvalitnění výuky. Do evaluace je zapojena také školní psycholožka, která jako nezávislý pozorovatel provádí a vyhodnocuje dotazníková šetření, rada školy a pravidelné schůzky výchovných poradců s vedením školy. Výchovní poradci řeší společně výchovné a vzdělávací problémy některých žáků, přestupy a přeřazování žáků, zařazování žáků do speciálních škol a zařízení nebo do našich tříd pro žáky s SPU. Projednává se také přijímání žáků na střední školy a jejich příprava, přijímání žáků do prvních tříd. V posledních dvou letech, kdy klesá populace šestiletých dětí, řešíme také spolupráci s předškolními zařízeními, plánujeme akce s předškoláky, edukativně stimulační skupiny, logopedii apod. K hodnocení školy svými postřehy přispívá i žákovská samospráva, která se pravidelně schází se školní psycholožkou. Zástupci žákovské samosprávy o výsledcích svých jednání informují vedení školy. Vyučujících jednotlivých předmětů provádějí vlastní evaluační výzkumy, např. hodnocení jejich hodin žáky. Časový plán: Autoevaluace bude probíhat rovnoměrně v průběhu celého školního roku. Evaluační zpráva je přílohou výroční zprávy. - K5, str. 7 -

8 Autoevaluační plán Oblast Kritéria Nástroje - soulad vzdělávání s ŠVP - rozvíjení klíč. kompetencí - hospitace - pozorování Průběh vzdělávání - kvalita výuky, metody - rozbor dokumentace - spokojenost žáků - rozbor žák. prací - dotazník žákům Výsledky vzdělávání Klima školy Spolupráce s rodiči Řízení školy Kvalita personální práce Materiálně technické zabezpečení školy - vědomosti, dovednosti žáků - atmosféra ve škole - vztah UČITEL x ŽÁK - vztah VEDENÍ ŠKOLY x UČITELÉ - řešení šikany - postoj rodičů ke škole - spokojenost rodičů - spokojenost učitelů, rodičů - spolupráce s učiteli - nové metody výuky - příprava na výuku - spolupráce s vedením, rodiči - přístup k žákům - odborný růst (DVPP) - vedení dokumentace - vybavení školy, nové pomůcky - žákovské portfolio - testy Kalibro, SCIO - srovnávací písemky M, ČJ - výsledky v soutěžích, olympiádách - analýza úspěšnosti přijetí žáků na SŠ - rozbory žákovských prací - absolventské práce žáků 9. roč. - hospitace - vlastní pozorování - pohovory - dotazníky žákům, rodičům, učitelům - postřehy školní žákovské samosprávy - zápisy z tříd. schůzek - pohovor s rodiči (hovorové hodiny, tříd. schůzky) - schůzky tříd. důvěrníků dotazník rodičům - dotazník učitelům, rodičům - hospitace (i vzájemné mezi učiteli) - rozbor žák. prací - pozorování, pohovor - dotazník rodičům, žákům - rozbor dokumentace - pozorování - diskuse - podněty školní žákovské samosprávy - K5, str. 8 -

9 Slovní hodnocení z jednotlivých předmětů: 1. Jazyk český 2. Matematika 3. Prvouka, přírodověda, vlastivěda 4. Výtvarná výchova 5. Pracovní činnosti 6. Hudební výchova 7. Tělesná výchova 1. Jazyk český Čtení 1) tempo čtení svižné, interpunkce a srozumitelnost správná, čte plynule a bez chyb, čtenému rozumí, nepoužívá korekční pomůcky 2) tempo čtení přiměřené, občas se při obtížných slovech opravuje, čte plynule s porozuměním, může používat korekční pomůcky 3) tempo čtení pomalejší, dvojité čtení, často se opakuje, čtenému málo rozumí, musí používat korekční pomůcky 4) písmena slabikuje a hláskuje, obtížná slova zvládne jen s pomocí učitele, vynechává písmena, čtenému v podstatě nerozumí, korekční pomůcky málo využívá 5) nezná písmena, slova nepřečte bez pomoci učitele, čtenému nerozumí, neumí použít korekční pomůcky Psaní 1) Tvary písmen správné, písmo úhledné, znalost písmen správně upevněna, napsané plynule přečte 2) Tvary písmen správné, písmo mírně úhledné, občas chybuje, napsané přečte 3) Tvary písmen kolísavé, písmo neúhledné, častá záměna písmen, napsané přečte s obtížemi 4) Tvary písmen většinou nesprávné, písmo neurovnané, neúhledné, spousta chyb, napsané nepřečte 5) Písmo nezvládá, vynechává písmena, slova komolí, napsané nepřečte Vyjadřování, slohové a literární znalosti 1) Vyjadřuje se výstižně, bezchybně tvoří věty, má bohatou slovní zásobu, pohotově odpovídá, slyšené a psané správně reprodukuje 2) Vyjadřuje se s pomocí otázky, ale celkem výstižně, věty tvoří s přiměřenou slovní zásobou, slyšené a psané celkem správně reprodukuje 3) Vyjadřuje se ne dost přesně, vyjadřuje se pouze s pomocí otázky, má chudší slovní zásobu, tvoří jen krátké věty, slyšené a psané reprodukuje nepřesně 4) Při sestavování vět dělá chyby, tvoří stručné odpovědi, má malou slovní zásobu, slyšené a psané reprodukuje nesprávně 5) Vyjadřuje se pouze omezeně, věty chybně reprodukuje i s pomocí učitele - K5, str. 9 -

10 Gramatika a aplikace vědomostí 1) Uvědoměle užívá získané vědomosti, bezpečně užívá probrané jevy, pracuje samostatně, přesně a jistě, nechybuje 2) Získané vědomosti má, dovede je používat, pracuje téměř samostatně, dopouští se menších chyb 3) Získané vědomosti uplatňuje s pomocí učitele, je málo samostatný (á), je nepřesný a nejistý, často se dopouští chyb 4) Má malé vědomosti, je nesamostatný, nepřesný a nejistý, dopouští se zásadních chyb 5) Probrané pravopisné jevy neovládá, úkoly plní těžko i s pomocí učitele Zájem o učení a příprava do školy 1) Žák aktivně přistupuje k výuce, má zájem o učivo, zadané úkoly plní soustředěně a se zájmem, vzorně plní domácí přípravu 2) Ve vyučování je méně aktivní, ale učí se svědomitě, zadané úkoly úplní, domácí příprava je dobrá, občas zapomíná úkoly nebo pomůcky 3) Má výkyvy ve výuce, sníženou pozornost i soustředění na práci, ale svěřené úkoly plní domácí příprava je nepravidelná, častěji zapomíná úkoly a pomůcky 4) Má malý zájem o učivo, příliš se nesnaží, je nesoustředěný, často vyrušuje, na vyučování se doma připravuje jen výjímečně, velmi často zapomíná úkoly a pomůcky 5) O vyučování nejeví zájem, zadané úkoly neplní, domácí příprava téměř žádná, úkoly a pomůcky téměř nenosí 2. Matematika Číselné představy 1) Pohotový, bystrý, bezpečně se orientuje v číselných řadách, bezchybně zaokrouhluje, čísla čte a zapisuje správně, k práci nepotřebuje žádné pomůcky 2) Ojediněle chybuje na číselné ose, ve čtení a psaní čísel, zaokrouhluje s menším zaváháním, podle potřeby užívá korekční pomůcky 3) Orientace na číselné ose je nepřesná, chybuje při čtení a psaní čísel, zaokrouhluje s pomocí učitele, používá korekční pomůcky 4) Je málo samostatný v orientaci na číselné ose, chybuje při porovnávání čísel, čísla čte a píše s pomocí učitele, zaokrouhluje pouze s pomocí učitele, korekční pomůcky málo využívá 5) Nedokáže se orientovat na číselné ose, nesprávně čte i píše čísla, zaokrouhlování se nedaří ani s pomocí učitele,, nedokáže používat korekční pomůcky Matematické operace, slovní úlohy, příprava na výuku 1) Pohotový a bystrý při všech matematických operacích, dokáže naplánovat správný postup a určit výsledek, chápe slovní úkoly a umí k nim přiřadit správné matematické operace, o učení má zájem, vzorně pracuje ve škole i doma, pomůcky nezapomíná 2) Dopouští se jen menších chyb, dokáže naplánovat postup a někdy chybuje při určení výsledku, slovní úkoly provádí s pomocí učitele, o učení má vcelku zájem, do školy se připravuje svědomitě, pomůcky a úkoly zapomíná jen zřídka - K5, str. 10 -

11 3) Při počítání projevuje menší samostatnost v myšlení, s pomocí učitele naplánuje správný postup a určí výsledek, slovní úkoly řeší jen s pomocí učitele, k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, častěji zapomíná pomůcky a úkoly 4) Při počítání se dopouští zásadních chyb, některé matematické operace nezvládá, nemá upevněny základy, slovní úkoly řeší obtížně i s pomocí učitele, k učení a práci potřebuje stálé podněty, často zapomíná pomůcky a úkoly 5) Nezvládá pamětné ani písemné operace, pracovní tempo je velmi pomalé, slovní úlohy nevyřeší ani s pomocí učitele, nedokáže využívat ani korekční pomůcky, pomůcky a úkoly téměř nenosí Geometrie 1) Aktivní, pohotový, pracuje samostatně, pečlivě, umí užívat rýsovacích pomůcek,měří a rýsuje přesně, příprava na výuku je vzorná 2) Zadané úkoly plní za mírné podpory učitele, je pečlivý, ale v užití rýsovacích potřeb má problémy, rýsuje a měří vcelku přesně, příprava na hodinu je většinou dobrá 3) Rýsuje s pomocí učitele, pracovní tempo je pomalé, práce není pečlivá, v užití rýsovacích potřeb má značné problémy, všechny vědomosti o konstrukci neumí použít, příprava na hodinu je slabší 4) I s pomocí učitele má problémy v rýsování, těžko chápe konstrukci daných útvarů, neumí přesně měřit, příprava na hodinu je nedbalá, často nemá pomůcky 5) Pasivní, nesamostatný, není schopen, narýsovat daný útvar, neumí měřit, často nemá pomůcky a úkoly neplní 3. Prvouka, přírodověda, vlastivěda 1) Pohotový, bystrý, uvědoměle užívá získané vědomosti, bezpečně ovládá probrané učivo, pracuje samostatně, přesně a jistě, nechybuje, umí se orientovat v textu a přečtenému rozumí, o přečteném dovede samostatně pohovořit, vzorně vede sešit, vzorně plní domácí úkoly a nosí pomůcky 2) Probrané učivo ovládá s menšími mezerami, pracuje vcelku samostatně, s menšími chybami, z textu dokáže vybrat to nejdůležitější s pomocí učitele a o přečteném umí pohovořit pomocí návodných otázek, sešit mírně úhledný, domácí úkoly plní, občas zapomíná pomůcky 3) Probrané učivo ovládá s mezerami, pracuje s pomocí učitele, často chybuje, přečtenému textu málo rozumí, a proto chybuje i v jeho reprodukci, je nutno klást více pomocných otázek, má chudší slovní zásobu, sešit je neúhledný, domácí úkoly i pomůcky často zapomíná 4) Má malé vědomosti, je nesamostatný, většinou odpovídá jen stručně na otázky, má malou slovní zásobu, sešit značně neúhledný, domácí úkoly často neplní a pomůcky téměř nenosí 5) Probrané jevy nezná, dopouští se zásadních chyb, je zcela nesamostatný, pasivní, vyjadřuje se jen omezeně, přečtenému textu nerozumí, nedokáže ho reprodukovat, sešit nevede, úkoly neplní a pomůcky často zapomíná - K5, str. 11 -

12 4. Výtvarná výchova 1) Uvědoměle zachází s výtvarnými prostředky a materiály, ovládá základní technické dovednosti, umí si zorganizovat vlastní výtvarnou práci, užívá při ní fantazii a představivost, dokáže zachytit tvary i barvy věcí, je samostatný, pečlivý, pomůcky nezapomíná 2) V zacházení s výtvarnými prostředky a materiály má menší problémy, některé výtvarné techniky mu dělají problémy, s pomocí učitele si zorganizuje výtvarnou práci, fantazii a představivost u ní užívá omezeně, nedokáže zcela zachytit tvary a barvy věcí, práce je někdy odbytá, občas zapomíná pomůcky 3) S určenými výtvarnými prostředky a materiály nedokáže zacházet, většina výtvarných technik mu dělá problémy, i s pomocí učitele má problémy v organizaci vlastní výtvarné práce, nemá fantazii a představivost, podobu věcí nedokáže zachytit, pracuje bez zájmu nebo nepracuje vůbec, často zapomíná pomůcky 5. Pracovní činnosti 1) Na úrovni svého věku dokáže promyslet, naplánovat a organizovat práci, umí pracovat s různými materiály, uvědoměle a bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, umí udržet pořádek na pracovním místě, ovládá jednoduché pracovní postupy, provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pozorování a pokusy, umí připravit jednoduchý pokrm, při práci dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, výsledky práce jsou bezchybné, v práci je aktivní, pomůcky nezapomíná 2) Na úrovni svého věku dokáže s menšími obtížemi promyslet, naplánovat a organizovat práci, s pomocí učitele pracuje s různými materiály, pomůckami a nástroji, s obtížemi udržuje pořádek na svém pracovním místě, pracovní postupy si osvojil s mezerami, pěstitelské práce, pokusy a pozorování provádí s pomocí učitele, bez pomoci učitele by nedokázal připravit jednoduchý pokrm, zásady bezpečnosti a hygieny při práci mu musí být stále připomínány, výsledky práce mají nedostatky, v práci je vcelku aktivní, někdy zapomíná pomůcky 3) Na úrovni svého věku nedokáže promyslet, naplánovat a zorganizovat svou práci, s mnohými materiály, pomůckami a nástroji bez pomoci učitele vůbec neumí zacházet, Na svém místě nedokáže udržet pořádek, pracovní postupy ovládá se značnými mezerami, nedokáže provádět jednoduché pěstitelské práce, pokusy ani pozorování, neosvojil si postup přípravy jednoduchého pokrmu, při práci musí učitel neustále kontrolovat jeho bezpečnost a hygienu, výsledné práce jsou nedostatečné, v práci je pasivní, často zapomíná pomůcky 6. Hudební výchova 1) Žák zná probrané písně, umí hudbě naslouchat, zná probranou hudební teorii, ovládá rytmická i instrumentální cvičení, ve výuce je aktivní, zadané úkoly plní se zájmem, příprava domácích úkolů a pomůcek je vzorná 2) Žák zná většinu probraných písní, vcelku umí hudbě naslouchat, probranou hudební teorii ovládá s menšími mezerami, rytmická a instrumentální cvičení mu dělají menší potíže, ve výuce je vcelku aktivní, zadané úkoly plní, domácí úkoly plní a pomůcky někdy zapomíná 3) Žák si neosvojil většinu písní, při poslechu hudby se neumí chovat, nezná probranou hudební teorii, rytmická a instrumentální cvičení mu dělají značné obtíže, ve výuce je spíše pasivní, zadané úkoly neplní, často zapomíná pomůcky - K5, str. 12 -

13 7. Tělesná výchova 1) Žák aktivně přistupuje k výuce, ovládá základní tělovýchovnou terminologii, zná pravidla her a základní techniky a umí je dodržovat a užívat, cvičení dokáže prožívat a soustředit se na přesné provedení pohybu, dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při TV, chápe důsledky cvičení pro své zdraví a kondici, dovede ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc, pomůcky a úbor nosí vzorně 2) Žák přistupuje k výuce vcelku aktivně, s pomocí učitele se vyzná v základní tělovýchovné terminologii, zná pravidla některých her a základní techniky zvládá s menšími obtížemi, nedovede zcela přesně provést pohyb, má problémy v dodržování bezpečnosti a hygieny TV, s pomocí učitele dokáže ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc, pomůcky a úbor někdy zapomíná 3) Žák je ve výuce pasivní, tělovýchovnou terminologii nezná, neosvojil si pravidla her ani základní techniky většiny cvičení, nedokáže koordinovat své pohyby, zásady bezpečnosti a hygieny ovládá se značnými mezerami, cvičení a sportu se nevěnuje, nedokáže ošetřit drobná poranění ani přivolat pomoc, pomůcky ani úbor nenosí U všech předmětů na závěr: Celkově jsou jeho výsledky výborné, chvalitebné, dobré, dostatečné, nedostatečné - K5, str. 13 -

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci.

Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Nástroje a kriteria hodnocení žáků

Nástroje a kriteria hodnocení žáků Nástroje a kriteria hodnocení žáků PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se naučil, zvládl a jak s tím zacházet, v čem se zlepšil,

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení v našem školním vzdělávacím programu je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jak danou problematiku zvládnul, co se naučil, v čem se zlepšil, v čem dosud chybuje. Hodnocení

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: Spisový / skartační znak /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 1. PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků a klasifikační tvoří samostatné kapitoly ŠVP. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

4. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků základní školy dle 30, 44, 51 školského zákona Učitelé ZŠ Nižbor přistupují k hodnocení vzdělávací činnosti žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jejího

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními 51-53 školského zákona. Pravidla a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování 1.1. Zásady hodnocení 1.2.

Pravidla pro hodnocení žáků Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování 1.1. Zásady hodnocení 1.2. Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová - lázně Pravidla pro hodnocení žáků Vypracoval: Mgr.Gejza Sóky, ředitel školy Školská rada schválila dne 27.8.2009 Účinnost ode dne: 1.9.2009 Změny schváleny

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 1. Hodnocení a sebehodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Hodnocení výsledků

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2011 Účinnost od: 1.9.2011 Počet stran:

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC. Dítě je v péči dalších odborníků klinický psycholog, logoped, odborný lékař, PPP, jiné SPC SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole a Praktické škole Benešov Konopišťská 386, 256 01 Benešov E-mail: spcbenesov@seznam.cz mobil: 734357465 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OHNIŠOV

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OHNIŠOV PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OHNIŠOV 1. OBECNÉ ZÁSADY a) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje průběžné hodnocení žáků a hodnocení výsledků vzdělávání. Průběžné

Více

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: 1. Pravidla pro hodnocení žáků: - způsoby hodnocení vyplývají ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., z Vyhlášky o základní škole č. 48/2005 Sb., Vyhlášky o vzdělávání

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Projednáno na pedagogické radě dne : 2. 9. 2013 Projednáno ve Školské radě dne : 15.10.2013

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA LYSÁ NAD LABEM, PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Právní vymezení: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBSAH. Úvod. 1. Pravidla hodnocení žáků. 2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků

6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBSAH. Úvod. 1. Pravidla hodnocení žáků. 2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBSAH Úvod 1. Pravidla hodnocení žáků 2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků 3. Hodnocení chování žáků 3.1 Kritéria klasifikace chování žáků 3.2 Výchovná opatření 4. Hodnocení průběhu

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Zásady hodnocení a klasifikace žáků Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Přijaté Pedagogickou radou dne

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2717/2014, počet stran: 10 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Více