ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Hodnocení žáků Hodnocení žáků zahrnuje hodnocení prospěchu a hodnocení chování. V souladu s cíli předmětu se hodnocení zaměřuje na projevy žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové. Cílem hodnocení je poskytovat žákům zpětnou vazbu, podporovat jejich rozvoj, oceňovat pozitivní projevy a podněcovat je k aktivnímu sebehodnocení. Při sebehodnocení se rozvíjí realistický náhled žáka na vlastní studijní potenciál, vlastní pokroky při dosahování zvolených cílů a reálné možnosti, které se mu nabízejí. Žák se podílí na regulování své vlastní učební činnosti, hodnotí ji a tím je veden k přijímání zodpovědnosti za své učení. Vhodným nástrojem k sebehodnocení jsou žákovská portfolia. Jedná se o soubor prací žáka během výuky a zachycuje informace o vývoji a pokroku žákovy práce. Žák se sám rozhoduje, kterou práci si do portfolia zařadí, co je pro něj důležité, hodnotné. Postupně je zavádíme od 1. ročníku. Hodnocení se orientuje na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti. Žák není srovnáván s ostatními, pouze sám se sebou a je posuzován jeho pokrok. V práci žáka se nehledají pouze chyby, opíráme se o pozitivní hodnocení, prožitý pocit úspěchu je nejlepší vnitřní motivací žáků k učení. Je podporován kladný vztah žáků k sebevzdělávání a jsou respektovány individuální rozdíly ve způsobu učení. Hodnotí se jen probrané a procvičené učivo. Hodnocení žáků je z velké části založeno na individuálních rozhovorech vyučujícího s žákem. Rozhovorem dostává žák informace, zda ještě někde chybuje nebo má v něčem rezervy a získává návod ke zlepšení Kritéria pro hodnocení chování Pochvaly a poznámky jsou zaznamenávány do žákovských knížek, příp. jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím I-školy. Kromě prospěchu a chování se snažíme získávat též relevantní informace o sociálním klimatu rodiny, ve které žák vyrůstá, důležitým zdrojem těchto informací jsou lékařské zprávy a doporučení, se závěry z pedagogicko psychologické poradny apod. V případě potřeby je svolána výchovná komise, jíž se účastní výchovná poradkyně, školní psycholožka a třídní učitel, příp vedení školy, zástupců OPD apod. Cílem je najít co nejoptimálnější řešení a dát dítěti šanci k nápravě. K projednávání chování žáků slouží pravidelné schůzky výchovných poradců, školního metodika prevence a školní psycholožky s vedením školy. Kázeňské postihy jsou konkretizovány ve Vnitřním řádu školy a projednávány na pedagogických radách Kritéria hodnocení prospěchu Hodnocení se orientuje na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti. Snažíme se respektovat i zájmy žáků. Je spojeno s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo práci všech žáků vedoucí k jejich rozvoji. Cílem není pouze hledat chyby v práci žáka, kárat ho, nýbrž dát - K5, str. 1 -

2 mu možnost si vědomosti a dovednosti doplnit, a pak ho teprve klasifikovat podle skutečně dosažených výsledků. Podporujeme tak kladný vztah žáků k sebevzdělávání se zřetelem na přirozené rozdíly ve způsobu učení, opíráme se o pozitivní hodnocení, neboť si uvědomujeme, že prožitý pocit úspěchu je nejlepší vnitřní motivací žáků k učení. V hodnocení se vyhýbáme jednostrannostem. Činnostní učení nám dává dostatek možností žáky hodnotit průběžně jak při činnostech, tak při vyvozování závěrů. S pozitivním hodnocením činností se prolíná i hodnocení paměťového učení. Při hodnocení se sleduje: a) zvládnutí výstupů jednotlivých předmětů, míra a kvalita osvojených poznatků a dovedností b) aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů v praktických situacích c) úroveň komunikačních dovedností, zda žák dokáže o daném problému, diskutovat, vysvětlovat ho ostatním d) řešení problémů tvůrčím způsobem, zda žák myslí samostatně a globálně vědomosti z jiných předmětů umí užít i jinde, chápe kauzální vztahy, souvislosti, dovede vyvozovat závěry a hodnocení e) schopnost pracovat se zdroji informací učebnice, pracovní sešity, encyklopedie, atlasy, internet apod. f) schopnost při sebevzdělávání překonávat překážky, zda projevuje vůli, snahu a úsilí g) spolupráce se svými spolužáky a učiteli Při hodnocení výsledků žákovy práce se přihlíží také k těmto kritériím: - vztah k práci - dodržování správných pracovních postupů - úroveň výsledků práce - přesnost, čistota práce, zručnost - aktivita, samostatnost, ale i schopnost pracovat v týmu - dodržování pracovních pokynů (bezpečnost práce) Kritéria hodnocení průřezových témat Průřezová témata by měla především rozvíjet dílčí kompetence žáků. Hodiny by měly mít uvolněnější atmosféru, žáci se mohou volně pohybovat po třídě, diskutovat, radit se, pracovat v týmu. K tomu by mělo být přizpůsobeno i hodnocení. Učitel se při zadávání témat zamyslí, kterou kompetenci v dané hodině bude rozvíjet a tu pak vyhodnotí Kritéria hodnocení klíčových kompetencí Při hodnocení klíčových kompetencí zatrhne žák ve svém hodnotícím archu své hodnocení křížkem, učitel se pak shodne nebo liší kroužkem. Hodnocení je prováděno každé čtvrtletí, tak aby byl zřetelný posun. - K5, str. 2 -

3 Kritéria hodnocení skupinové práce Při hodnocení skupinové práce se u žáka hodnotí: - podíl na práci skupiny - držení se tématu - navrhování užitečných nápadů a myšlenek - komunikace ve skupině - vztahy a chování - úroveň vypracovaného úkolu Způsoby hodnocení Žáci jsou hodnoceni pomocí klasifikace: 1 výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 nedostatečný O žákově hodnocení jsou rodiče průběžně informováni prostřednictvím žákovských knížek, i- školy, na hovorových hodinách a třídních schůzkách. Vycházejícím žákům vypracovávají třídní učitelé výstupní hodnocení, kde jsou vyhodnoceny cíle vzdělávání žáka, jeho nadání a předpoklady pro další vzdělávání. Výstupní hodnocení je součástí přihlášky na SŠ. Při hodnocení žáků s SPU se vychází z platných předpisů a doporučení PPP a SPC. Žákům je podle zpráv z PPP vypracován individuální plán (IVP), s jehož obsahem jsou seznámeni rodiče i žák. IVP obsahuje i způsob hodnocení. Rodiče si mohou vybrat mezi hodnocením pomocí klasifikace a slovním hodnocením. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitelé takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá jeho porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty tito žáci píší po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, není dítě vystaveno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony (např. hlasité čtení před třídou u dyslektiků, nebo přemíra psaní - opisování dlouhých zápisů z tabule u dysgrafiků). Při posuzování výkonu, které dítě podalo v daném časovém limitu, hodnotíme jen to, co stačilo. Při tom důraz je kladen na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady dosahovat lepších výkonů. Při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl, příp. stanovíme procento úspěšnosti. Jestliže je z nějakého důvodu pro dítě výhodnější klasifikace známkou, odráží se zohlednění jeho poruchy v mírnější známce. Ačkoliv žáci s SPU mohou být se souhlasem rodičů během celé docházky hodnoceni ve vybraných předmětech (mateřský a cizí jazyk, resp. matematika, příp. výtvarná nebo hudební výchova) slovně, na přihlášky na střední školy převádíme slovní hodnocení do odpovídající číselné podoby. Individuálně integrovaní žáci V kompetenci ředitele školy je, aby pro tyto žáky byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte, vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. - K5, str. 3 -

4 Je nezbytné, aby všechna navrhovaná pedagogická opatření byla projednána s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor byl respektován. U těžších forem pracuje dítě s asistentem pedagoga. 1. Žáci se specifickými poruchami učení a chování Dětem, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování, je nezbytné věnovat speciální pozornost po celou dobu školní docházky. Rozsah učiva Budou voleny základní, méně složité varianty učiva. Rozsah učiva bude soustředěn na osvojení základního učiva, nadstavbové učivo bude vypuštěno. Obecné možnosti úlev a tolerancí ve všech předmětech: - ponechat dostatek času na osvojení nového učiva či na vypracování samostatných úkolů, žák může používat přehledy učiva, korekční pomůcky - preferovat ústní formu zkoušení před písemnou - v písemných projevech volit takovou formu zkoušení, při níž stačí krátká odpověď - vhodné a pro většinu těchto dětí osvědčené je písemné zkoušení formou předtištěného testu s možnost zvolení volby správné odpovědi - zvládnutí látky ověřovat v menších celcích, nedostatky v písemných pracích budou ověřovány ústně - nenechávat zbytečné žáka psát dlouhé zápisy z probírané látky - nehodnotit chyby v písemném projevu u naukových předmět, zaměřit se na obsahovou správnost - nehodnotit chyby vzniklé z nedokonalého přečtení textu( řešení slovních úloh) - v matematických písemných pracích kontrolovat nejen výsledky, ale i správnost postupu - u dysgrafiků hodnotit s tolerancí jejich písemný projev nejen v českém jazyce, ale i ve výtvarné výchově, v předmětech tzv. naukových, při rýsování v matematice - ve výuce cizích jazyků je vhodné preferovat spíše učení se cestou sluchovou než vizuální s cílem soustředit se na ovládnutí základní slovní zásoby - žáci mohou být hodnoceni slovně, pokud rodiče souhlasí Hodnocení a klasifikace Při hodnocení a klasifikaci přihlédne učitel k charakteru postižení, uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt vůči žákovi a respektuje jeho individuální potřeby. Žák může být hodnocen slovně, pokud rodiče souhlasí. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv: - soustavné a diagnostické pozorování žáka - sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování - různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické) - kontrolní písemné práce a praktické zkoušky - analýza výsledků činnosti žáka Při klasifikaci a hodnocení bude vycházeno z toho, co zvládl vypracovat, postupovat po částech, budou hodnoceny i jednotlivé kroky, nejen výsledek. - K5, str. 4 -

5 2. Žáci s tělesným postižením Výchovně vzdělávací cíle: 1. Zvládnout učivo dle možností žáka, se zohledněním dopadu tělesného postižení. 2. Individuální pomoc v případě problémů zvládat cvičení. 3. Začlenění žáka do kolektivu třídy bez omezení. 4. Úzce spolupracovat s rodiči, odbornými pracovníky SPC. Hlavní zásady pro práci: - překonávání počátečních nejistot z nových aktivit - plnění požadovaných úkolů s pomocí asistenta - seznámení se s novým sportovním vozíkem určeným k míčovým sportům - zařazení nových rehabilitačních cvičení do hodin TV Klasifikace a hodnocení Ke zjišťování dovedností žáka volí učitel takové druhy a formy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá tělesná vada vliv. Obecné zásady hodnocení a tolerance: - odlišovat specifické problémy od nespecifických - vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - posuzovat a hodnotit, co dítě stačilo udělat - vyhnout se nadměrně tolerantnímu přístupu 3. Žáci se sluchovým postižením Výchovně vzdělávací cíle: 1. Zvládnout učivo dle možností žáka, se zohledněním dopadu sluchového postižení. 2. Rozvoj gramaticky správné komunikace, samostatného ústního a písemného projevu. 3. Individuální pomoc v případě problémů zvládat učivo. 4. Začlenění žáka do kolektivu třídy bez omezení. 5. Úzce spolupracovat s rodiči, odbornými pracovníky SPC. Hlavní zásady pro práci a jednání se sluchově postiženými obecně: - mluvit pomaleji, zřetelně vyslovovat - mluvit v kratších větách - mluvit vždy tak, aby nám bylo vidět dobře do obličeje - nenechávat mluvit více osob najednou, sluchově postižený žák se nemůže orientovat - přesvědčit se kontrolními otázkami, zda dítě dobře rozumělo a pochopilo naše požadavky - u těchto dětí je nutné počítat s dřívějším nástupem únavy - tolerovat možné pomalejší pracovní tempo - tolerovat možnou horší grafickou úpravu písemného projevu - ponechat dostatek času na zpracování písemných prací, na porozumění textu - zohlednit poruchu výslovnosti a zajistit logopedickou péči - K5, str. 5 -

6 Klasifikace a hodnocení Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka volí učitel takové druhy a formy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá sluchová vada vliv. Obecné zásady hodnocení a tolerance: - odlišovat specifické problémy od nespecifických - vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - posuzovat a hodnotit, co dítě stačilo vypracovat - tolerovat možné pomalejší pracovní tempo - vyhnout se nadměrně tolerantnímu přístupu Při vyučování uplatnit individuální přístup a tolerantní hodnocení činností závislých na sluchovém vnímání zejména v jazyce anglickém a českém. 4. Žáci s lehkou mentální retardací a autismem Pro tyto žáky byly vypracovány samostatné přílohy ŠVP - K5, str. 6 -

7 5.2. Autoevaluace školy Hlavním cílem autoevaluace školy je zjistit informace o tom, jak funguje ŠVP, škola, jaké je prostředí, v němž se realizuje výuka. Ze zjištěných informací jsou vyvozeny kroky vedoucí ke zkvalitnění výuky. Do evaluace je zapojena také školní psycholožka, která jako nezávislý pozorovatel provádí a vyhodnocuje dotazníková šetření, rada školy a pravidelné schůzky výchovných poradců s vedením školy. Výchovní poradci řeší společně výchovné a vzdělávací problémy některých žáků, přestupy a přeřazování žáků, zařazování žáků do speciálních škol a zařízení nebo do našich tříd pro žáky s SPU. Projednává se také přijímání žáků na střední školy a jejich příprava, přijímání žáků do prvních tříd. V posledních dvou letech, kdy klesá populace šestiletých dětí, řešíme také spolupráci s předškolními zařízeními, plánujeme akce s předškoláky, edukativně stimulační skupiny, logopedii apod. K hodnocení školy svými postřehy přispívá i žákovská samospráva, která se pravidelně schází se školní psycholožkou. Zástupci žákovské samosprávy o výsledcích svých jednání informují vedení školy. Vyučujících jednotlivých předmětů provádějí vlastní evaluační výzkumy, např. hodnocení jejich hodin žáky. Časový plán: Autoevaluace bude probíhat rovnoměrně v průběhu celého školního roku. Evaluační zpráva je přílohou výroční zprávy. - K5, str. 7 -

8 Autoevaluační plán Oblast Kritéria Nástroje - soulad vzdělávání s ŠVP - rozvíjení klíč. kompetencí - hospitace - pozorování Průběh vzdělávání - kvalita výuky, metody - rozbor dokumentace - spokojenost žáků - rozbor žák. prací - dotazník žákům Výsledky vzdělávání Klima školy Spolupráce s rodiči Řízení školy Kvalita personální práce Materiálně technické zabezpečení školy - vědomosti, dovednosti žáků - atmosféra ve škole - vztah UČITEL x ŽÁK - vztah VEDENÍ ŠKOLY x UČITELÉ - řešení šikany - postoj rodičů ke škole - spokojenost rodičů - spokojenost učitelů, rodičů - spolupráce s učiteli - nové metody výuky - příprava na výuku - spolupráce s vedením, rodiči - přístup k žákům - odborný růst (DVPP) - vedení dokumentace - vybavení školy, nové pomůcky - žákovské portfolio - testy Kalibro, SCIO - srovnávací písemky M, ČJ - výsledky v soutěžích, olympiádách - analýza úspěšnosti přijetí žáků na SŠ - rozbory žákovských prací - absolventské práce žáků 9. roč. - hospitace - vlastní pozorování - pohovory - dotazníky žákům, rodičům, učitelům - postřehy školní žákovské samosprávy - zápisy z tříd. schůzek - pohovor s rodiči (hovorové hodiny, tříd. schůzky) - schůzky tříd. důvěrníků dotazník rodičům - dotazník učitelům, rodičům - hospitace (i vzájemné mezi učiteli) - rozbor žák. prací - pozorování, pohovor - dotazník rodičům, žákům - rozbor dokumentace - pozorování - diskuse - podněty školní žákovské samosprávy - K5, str. 8 -

9 Slovní hodnocení z jednotlivých předmětů: 1. Jazyk český 2. Matematika 3. Prvouka, přírodověda, vlastivěda 4. Výtvarná výchova 5. Pracovní činnosti 6. Hudební výchova 7. Tělesná výchova 1. Jazyk český Čtení 1) tempo čtení svižné, interpunkce a srozumitelnost správná, čte plynule a bez chyb, čtenému rozumí, nepoužívá korekční pomůcky 2) tempo čtení přiměřené, občas se při obtížných slovech opravuje, čte plynule s porozuměním, může používat korekční pomůcky 3) tempo čtení pomalejší, dvojité čtení, často se opakuje, čtenému málo rozumí, musí používat korekční pomůcky 4) písmena slabikuje a hláskuje, obtížná slova zvládne jen s pomocí učitele, vynechává písmena, čtenému v podstatě nerozumí, korekční pomůcky málo využívá 5) nezná písmena, slova nepřečte bez pomoci učitele, čtenému nerozumí, neumí použít korekční pomůcky Psaní 1) Tvary písmen správné, písmo úhledné, znalost písmen správně upevněna, napsané plynule přečte 2) Tvary písmen správné, písmo mírně úhledné, občas chybuje, napsané přečte 3) Tvary písmen kolísavé, písmo neúhledné, častá záměna písmen, napsané přečte s obtížemi 4) Tvary písmen většinou nesprávné, písmo neurovnané, neúhledné, spousta chyb, napsané nepřečte 5) Písmo nezvládá, vynechává písmena, slova komolí, napsané nepřečte Vyjadřování, slohové a literární znalosti 1) Vyjadřuje se výstižně, bezchybně tvoří věty, má bohatou slovní zásobu, pohotově odpovídá, slyšené a psané správně reprodukuje 2) Vyjadřuje se s pomocí otázky, ale celkem výstižně, věty tvoří s přiměřenou slovní zásobou, slyšené a psané celkem správně reprodukuje 3) Vyjadřuje se ne dost přesně, vyjadřuje se pouze s pomocí otázky, má chudší slovní zásobu, tvoří jen krátké věty, slyšené a psané reprodukuje nepřesně 4) Při sestavování vět dělá chyby, tvoří stručné odpovědi, má malou slovní zásobu, slyšené a psané reprodukuje nesprávně 5) Vyjadřuje se pouze omezeně, věty chybně reprodukuje i s pomocí učitele - K5, str. 9 -

10 Gramatika a aplikace vědomostí 1) Uvědoměle užívá získané vědomosti, bezpečně užívá probrané jevy, pracuje samostatně, přesně a jistě, nechybuje 2) Získané vědomosti má, dovede je používat, pracuje téměř samostatně, dopouští se menších chyb 3) Získané vědomosti uplatňuje s pomocí učitele, je málo samostatný (á), je nepřesný a nejistý, často se dopouští chyb 4) Má malé vědomosti, je nesamostatný, nepřesný a nejistý, dopouští se zásadních chyb 5) Probrané pravopisné jevy neovládá, úkoly plní těžko i s pomocí učitele Zájem o učení a příprava do školy 1) Žák aktivně přistupuje k výuce, má zájem o učivo, zadané úkoly plní soustředěně a se zájmem, vzorně plní domácí přípravu 2) Ve vyučování je méně aktivní, ale učí se svědomitě, zadané úkoly úplní, domácí příprava je dobrá, občas zapomíná úkoly nebo pomůcky 3) Má výkyvy ve výuce, sníženou pozornost i soustředění na práci, ale svěřené úkoly plní domácí příprava je nepravidelná, častěji zapomíná úkoly a pomůcky 4) Má malý zájem o učivo, příliš se nesnaží, je nesoustředěný, často vyrušuje, na vyučování se doma připravuje jen výjímečně, velmi často zapomíná úkoly a pomůcky 5) O vyučování nejeví zájem, zadané úkoly neplní, domácí příprava téměř žádná, úkoly a pomůcky téměř nenosí 2. Matematika Číselné představy 1) Pohotový, bystrý, bezpečně se orientuje v číselných řadách, bezchybně zaokrouhluje, čísla čte a zapisuje správně, k práci nepotřebuje žádné pomůcky 2) Ojediněle chybuje na číselné ose, ve čtení a psaní čísel, zaokrouhluje s menším zaváháním, podle potřeby užívá korekční pomůcky 3) Orientace na číselné ose je nepřesná, chybuje při čtení a psaní čísel, zaokrouhluje s pomocí učitele, používá korekční pomůcky 4) Je málo samostatný v orientaci na číselné ose, chybuje při porovnávání čísel, čísla čte a píše s pomocí učitele, zaokrouhluje pouze s pomocí učitele, korekční pomůcky málo využívá 5) Nedokáže se orientovat na číselné ose, nesprávně čte i píše čísla, zaokrouhlování se nedaří ani s pomocí učitele,, nedokáže používat korekční pomůcky Matematické operace, slovní úlohy, příprava na výuku 1) Pohotový a bystrý při všech matematických operacích, dokáže naplánovat správný postup a určit výsledek, chápe slovní úkoly a umí k nim přiřadit správné matematické operace, o učení má zájem, vzorně pracuje ve škole i doma, pomůcky nezapomíná 2) Dopouští se jen menších chyb, dokáže naplánovat postup a někdy chybuje při určení výsledku, slovní úkoly provádí s pomocí učitele, o učení má vcelku zájem, do školy se připravuje svědomitě, pomůcky a úkoly zapomíná jen zřídka - K5, str. 10 -

11 3) Při počítání projevuje menší samostatnost v myšlení, s pomocí učitele naplánuje správný postup a určí výsledek, slovní úkoly řeší jen s pomocí učitele, k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, častěji zapomíná pomůcky a úkoly 4) Při počítání se dopouští zásadních chyb, některé matematické operace nezvládá, nemá upevněny základy, slovní úkoly řeší obtížně i s pomocí učitele, k učení a práci potřebuje stálé podněty, často zapomíná pomůcky a úkoly 5) Nezvládá pamětné ani písemné operace, pracovní tempo je velmi pomalé, slovní úlohy nevyřeší ani s pomocí učitele, nedokáže využívat ani korekční pomůcky, pomůcky a úkoly téměř nenosí Geometrie 1) Aktivní, pohotový, pracuje samostatně, pečlivě, umí užívat rýsovacích pomůcek,měří a rýsuje přesně, příprava na výuku je vzorná 2) Zadané úkoly plní za mírné podpory učitele, je pečlivý, ale v užití rýsovacích potřeb má problémy, rýsuje a měří vcelku přesně, příprava na hodinu je většinou dobrá 3) Rýsuje s pomocí učitele, pracovní tempo je pomalé, práce není pečlivá, v užití rýsovacích potřeb má značné problémy, všechny vědomosti o konstrukci neumí použít, příprava na hodinu je slabší 4) I s pomocí učitele má problémy v rýsování, těžko chápe konstrukci daných útvarů, neumí přesně měřit, příprava na hodinu je nedbalá, často nemá pomůcky 5) Pasivní, nesamostatný, není schopen, narýsovat daný útvar, neumí měřit, často nemá pomůcky a úkoly neplní 3. Prvouka, přírodověda, vlastivěda 1) Pohotový, bystrý, uvědoměle užívá získané vědomosti, bezpečně ovládá probrané učivo, pracuje samostatně, přesně a jistě, nechybuje, umí se orientovat v textu a přečtenému rozumí, o přečteném dovede samostatně pohovořit, vzorně vede sešit, vzorně plní domácí úkoly a nosí pomůcky 2) Probrané učivo ovládá s menšími mezerami, pracuje vcelku samostatně, s menšími chybami, z textu dokáže vybrat to nejdůležitější s pomocí učitele a o přečteném umí pohovořit pomocí návodných otázek, sešit mírně úhledný, domácí úkoly plní, občas zapomíná pomůcky 3) Probrané učivo ovládá s mezerami, pracuje s pomocí učitele, často chybuje, přečtenému textu málo rozumí, a proto chybuje i v jeho reprodukci, je nutno klást více pomocných otázek, má chudší slovní zásobu, sešit je neúhledný, domácí úkoly i pomůcky často zapomíná 4) Má malé vědomosti, je nesamostatný, většinou odpovídá jen stručně na otázky, má malou slovní zásobu, sešit značně neúhledný, domácí úkoly často neplní a pomůcky téměř nenosí 5) Probrané jevy nezná, dopouští se zásadních chyb, je zcela nesamostatný, pasivní, vyjadřuje se jen omezeně, přečtenému textu nerozumí, nedokáže ho reprodukovat, sešit nevede, úkoly neplní a pomůcky často zapomíná - K5, str. 11 -

12 4. Výtvarná výchova 1) Uvědoměle zachází s výtvarnými prostředky a materiály, ovládá základní technické dovednosti, umí si zorganizovat vlastní výtvarnou práci, užívá při ní fantazii a představivost, dokáže zachytit tvary i barvy věcí, je samostatný, pečlivý, pomůcky nezapomíná 2) V zacházení s výtvarnými prostředky a materiály má menší problémy, některé výtvarné techniky mu dělají problémy, s pomocí učitele si zorganizuje výtvarnou práci, fantazii a představivost u ní užívá omezeně, nedokáže zcela zachytit tvary a barvy věcí, práce je někdy odbytá, občas zapomíná pomůcky 3) S určenými výtvarnými prostředky a materiály nedokáže zacházet, většina výtvarných technik mu dělá problémy, i s pomocí učitele má problémy v organizaci vlastní výtvarné práce, nemá fantazii a představivost, podobu věcí nedokáže zachytit, pracuje bez zájmu nebo nepracuje vůbec, často zapomíná pomůcky 5. Pracovní činnosti 1) Na úrovni svého věku dokáže promyslet, naplánovat a organizovat práci, umí pracovat s různými materiály, uvědoměle a bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, umí udržet pořádek na pracovním místě, ovládá jednoduché pracovní postupy, provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pozorování a pokusy, umí připravit jednoduchý pokrm, při práci dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, výsledky práce jsou bezchybné, v práci je aktivní, pomůcky nezapomíná 2) Na úrovni svého věku dokáže s menšími obtížemi promyslet, naplánovat a organizovat práci, s pomocí učitele pracuje s různými materiály, pomůckami a nástroji, s obtížemi udržuje pořádek na svém pracovním místě, pracovní postupy si osvojil s mezerami, pěstitelské práce, pokusy a pozorování provádí s pomocí učitele, bez pomoci učitele by nedokázal připravit jednoduchý pokrm, zásady bezpečnosti a hygieny při práci mu musí být stále připomínány, výsledky práce mají nedostatky, v práci je vcelku aktivní, někdy zapomíná pomůcky 3) Na úrovni svého věku nedokáže promyslet, naplánovat a zorganizovat svou práci, s mnohými materiály, pomůckami a nástroji bez pomoci učitele vůbec neumí zacházet, Na svém místě nedokáže udržet pořádek, pracovní postupy ovládá se značnými mezerami, nedokáže provádět jednoduché pěstitelské práce, pokusy ani pozorování, neosvojil si postup přípravy jednoduchého pokrmu, při práci musí učitel neustále kontrolovat jeho bezpečnost a hygienu, výsledné práce jsou nedostatečné, v práci je pasivní, často zapomíná pomůcky 6. Hudební výchova 1) Žák zná probrané písně, umí hudbě naslouchat, zná probranou hudební teorii, ovládá rytmická i instrumentální cvičení, ve výuce je aktivní, zadané úkoly plní se zájmem, příprava domácích úkolů a pomůcek je vzorná 2) Žák zná většinu probraných písní, vcelku umí hudbě naslouchat, probranou hudební teorii ovládá s menšími mezerami, rytmická a instrumentální cvičení mu dělají menší potíže, ve výuce je vcelku aktivní, zadané úkoly plní, domácí úkoly plní a pomůcky někdy zapomíná 3) Žák si neosvojil většinu písní, při poslechu hudby se neumí chovat, nezná probranou hudební teorii, rytmická a instrumentální cvičení mu dělají značné obtíže, ve výuce je spíše pasivní, zadané úkoly neplní, často zapomíná pomůcky - K5, str. 12 -

13 7. Tělesná výchova 1) Žák aktivně přistupuje k výuce, ovládá základní tělovýchovnou terminologii, zná pravidla her a základní techniky a umí je dodržovat a užívat, cvičení dokáže prožívat a soustředit se na přesné provedení pohybu, dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při TV, chápe důsledky cvičení pro své zdraví a kondici, dovede ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc, pomůcky a úbor nosí vzorně 2) Žák přistupuje k výuce vcelku aktivně, s pomocí učitele se vyzná v základní tělovýchovné terminologii, zná pravidla některých her a základní techniky zvládá s menšími obtížemi, nedovede zcela přesně provést pohyb, má problémy v dodržování bezpečnosti a hygieny TV, s pomocí učitele dokáže ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc, pomůcky a úbor někdy zapomíná 3) Žák je ve výuce pasivní, tělovýchovnou terminologii nezná, neosvojil si pravidla her ani základní techniky většiny cvičení, nedokáže koordinovat své pohyby, zásady bezpečnosti a hygieny ovládá se značnými mezerami, cvičení a sportu se nevěnuje, nedokáže ošetřit drobná poranění ani přivolat pomoc, pomůcky ani úbor nenosí U všech předmětů na závěr: Celkově jsou jeho výsledky výborné, chvalitebné, dobré, dostatečné, nedostatečné - K5, str. 13 -

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště. Pravidla pro hodnocení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnotí učitel. Cílem hodnocení je poskytnout zpětnou

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Část F HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, jak žák zvládá danou problematiku,

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace tel.: 257 710 131, 257 711 241, e-mail: reditelna@skolavsenory.cz IČO 72052635, www.skolavsenory.cz Karla Majera 370, 252

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5. 1. Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení žáků školy vychází z Vyhlášky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6.1.1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6.1.1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec 6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 6.1.1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Podmínky pro hodnocení chování žáků Hodnocení

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ke školnímu řádu Základní školy, Praha 10, Práčská 137 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení v našem školním vzdělávacím programu je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jak danou problematiku zvládnul, co se naučil, v čem se zlepšil, v čem dosud chybuje. Hodnocení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: 249/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1 Zásady

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů 1) soustavná diagnostická pozorování žáka 2) různé druhy zkoušek ústní písemné grafické praktické

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci.

Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží příspěvková organizace Na Nábřeží 1374/49, HAVÍŘOV-MĚSTO

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží příspěvková organizace Na Nábřeží 1374/49, HAVÍŘOV-MĚSTO Příloha č. 1 Klasifikační řád - slovní hodnocení 1. Zásady pro používání slovního hodnocení a) zachycuje výsledek vyučování a učení hodnoceného žáka, není účelem srovnávat jednoho žáka s druhým, b) pracuje

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími

Více