ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Hodnocení žáků Hodnocení žáků zahrnuje hodnocení prospěchu a hodnocení chování. V souladu s cíli předmětu se hodnocení zaměřuje na projevy žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové. Cílem hodnocení je poskytovat žákům zpětnou vazbu, podporovat jejich rozvoj, oceňovat pozitivní projevy a podněcovat je k aktivnímu sebehodnocení. Při sebehodnocení se rozvíjí realistický náhled žáka na vlastní studijní potenciál, vlastní pokroky při dosahování zvolených cílů a reálné možnosti, které se mu nabízejí. Žák se podílí na regulování své vlastní učební činnosti, hodnotí ji a tím je veden k přijímání zodpovědnosti za své učení. Vhodným nástrojem k sebehodnocení jsou žákovská portfolia. Jedná se o soubor prací žáka během výuky a zachycuje informace o vývoji a pokroku žákovy práce. Žák se sám rozhoduje, kterou práci si do portfolia zařadí, co je pro něj důležité, hodnotné. Postupně je zavádíme od 1. ročníku. Hodnocení se orientuje na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti. Žák není srovnáván s ostatními, pouze sám se sebou a je posuzován jeho pokrok. V práci žáka se nehledají pouze chyby, opíráme se o pozitivní hodnocení, prožitý pocit úspěchu je nejlepší vnitřní motivací žáků k učení. Je podporován kladný vztah žáků k sebevzdělávání a jsou respektovány individuální rozdíly ve způsobu učení. Hodnotí se jen probrané a procvičené učivo. Hodnocení žáků je z velké části založeno na individuálních rozhovorech vyučujícího s žákem. Rozhovorem dostává žák informace, zda ještě někde chybuje nebo má v něčem rezervy a získává návod ke zlepšení Kritéria pro hodnocení chování Pochvaly a poznámky jsou zaznamenávány do žákovských knížek, příp. jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím I-školy. Kromě prospěchu a chování se snažíme získávat též relevantní informace o sociálním klimatu rodiny, ve které žák vyrůstá, důležitým zdrojem těchto informací jsou lékařské zprávy a doporučení, se závěry z pedagogicko psychologické poradny apod. V případě potřeby je svolána výchovná komise, jíž se účastní výchovná poradkyně, školní psycholožka a třídní učitel, příp vedení školy, zástupců OPD apod. Cílem je najít co nejoptimálnější řešení a dát dítěti šanci k nápravě. K projednávání chování žáků slouží pravidelné schůzky výchovných poradců, školního metodika prevence a školní psycholožky s vedením školy. Kázeňské postihy jsou konkretizovány ve Vnitřním řádu školy a projednávány na pedagogických radách Kritéria hodnocení prospěchu Hodnocení se orientuje na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti. Snažíme se respektovat i zájmy žáků. Je spojeno s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů tak, aby vyučování podněcovalo práci všech žáků vedoucí k jejich rozvoji. Cílem není pouze hledat chyby v práci žáka, kárat ho, nýbrž dát - K5, str. 1 -

2 mu možnost si vědomosti a dovednosti doplnit, a pak ho teprve klasifikovat podle skutečně dosažených výsledků. Podporujeme tak kladný vztah žáků k sebevzdělávání se zřetelem na přirozené rozdíly ve způsobu učení, opíráme se o pozitivní hodnocení, neboť si uvědomujeme, že prožitý pocit úspěchu je nejlepší vnitřní motivací žáků k učení. V hodnocení se vyhýbáme jednostrannostem. Činnostní učení nám dává dostatek možností žáky hodnotit průběžně jak při činnostech, tak při vyvozování závěrů. S pozitivním hodnocením činností se prolíná i hodnocení paměťového učení. Při hodnocení se sleduje: a) zvládnutí výstupů jednotlivých předmětů, míra a kvalita osvojených poznatků a dovedností b) aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů v praktických situacích c) úroveň komunikačních dovedností, zda žák dokáže o daném problému, diskutovat, vysvětlovat ho ostatním d) řešení problémů tvůrčím způsobem, zda žák myslí samostatně a globálně vědomosti z jiných předmětů umí užít i jinde, chápe kauzální vztahy, souvislosti, dovede vyvozovat závěry a hodnocení e) schopnost pracovat se zdroji informací učebnice, pracovní sešity, encyklopedie, atlasy, internet apod. f) schopnost při sebevzdělávání překonávat překážky, zda projevuje vůli, snahu a úsilí g) spolupráce se svými spolužáky a učiteli Při hodnocení výsledků žákovy práce se přihlíží také k těmto kritériím: - vztah k práci - dodržování správných pracovních postupů - úroveň výsledků práce - přesnost, čistota práce, zručnost - aktivita, samostatnost, ale i schopnost pracovat v týmu - dodržování pracovních pokynů (bezpečnost práce) Kritéria hodnocení průřezových témat Průřezová témata by měla především rozvíjet dílčí kompetence žáků. Hodiny by měly mít uvolněnější atmosféru, žáci se mohou volně pohybovat po třídě, diskutovat, radit se, pracovat v týmu. K tomu by mělo být přizpůsobeno i hodnocení. Učitel se při zadávání témat zamyslí, kterou kompetenci v dané hodině bude rozvíjet a tu pak vyhodnotí Kritéria hodnocení klíčových kompetencí Při hodnocení klíčových kompetencí zatrhne žák ve svém hodnotícím archu své hodnocení křížkem, učitel se pak shodne nebo liší kroužkem. Hodnocení je prováděno každé čtvrtletí, tak aby byl zřetelný posun. - K5, str. 2 -

3 Kritéria hodnocení skupinové práce Při hodnocení skupinové práce se u žáka hodnotí: - podíl na práci skupiny - držení se tématu - navrhování užitečných nápadů a myšlenek - komunikace ve skupině - vztahy a chování - úroveň vypracovaného úkolu Způsoby hodnocení Žáci jsou hodnoceni pomocí klasifikace: 1 výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 nedostatečný O žákově hodnocení jsou rodiče průběžně informováni prostřednictvím žákovských knížek, i- školy, na hovorových hodinách a třídních schůzkách. Vycházejícím žákům vypracovávají třídní učitelé výstupní hodnocení, kde jsou vyhodnoceny cíle vzdělávání žáka, jeho nadání a předpoklady pro další vzdělávání. Výstupní hodnocení je součástí přihlášky na SŠ. Při hodnocení žáků s SPU se vychází z platných předpisů a doporučení PPP a SPC. Žákům je podle zpráv z PPP vypracován individuální plán (IVP), s jehož obsahem jsou seznámeni rodiče i žák. IVP obsahuje i způsob hodnocení. Rodiče si mohou vybrat mezi hodnocením pomocí klasifikace a slovním hodnocením. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitelé takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá jeho porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty tito žáci píší po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, není dítě vystaveno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony (např. hlasité čtení před třídou u dyslektiků, nebo přemíra psaní - opisování dlouhých zápisů z tabule u dysgrafiků). Při posuzování výkonu, které dítě podalo v daném časovém limitu, hodnotíme jen to, co stačilo. Při tom důraz je kladen na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady dosahovat lepších výkonů. Při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl, příp. stanovíme procento úspěšnosti. Jestliže je z nějakého důvodu pro dítě výhodnější klasifikace známkou, odráží se zohlednění jeho poruchy v mírnější známce. Ačkoliv žáci s SPU mohou být se souhlasem rodičů během celé docházky hodnoceni ve vybraných předmětech (mateřský a cizí jazyk, resp. matematika, příp. výtvarná nebo hudební výchova) slovně, na přihlášky na střední školy převádíme slovní hodnocení do odpovídající číselné podoby. Individuálně integrovaní žáci V kompetenci ředitele školy je, aby pro tyto žáky byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte, vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. - K5, str. 3 -

4 Je nezbytné, aby všechna navrhovaná pedagogická opatření byla projednána s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor byl respektován. U těžších forem pracuje dítě s asistentem pedagoga. 1. Žáci se specifickými poruchami učení a chování Dětem, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování, je nezbytné věnovat speciální pozornost po celou dobu školní docházky. Rozsah učiva Budou voleny základní, méně složité varianty učiva. Rozsah učiva bude soustředěn na osvojení základního učiva, nadstavbové učivo bude vypuštěno. Obecné možnosti úlev a tolerancí ve všech předmětech: - ponechat dostatek času na osvojení nového učiva či na vypracování samostatných úkolů, žák může používat přehledy učiva, korekční pomůcky - preferovat ústní formu zkoušení před písemnou - v písemných projevech volit takovou formu zkoušení, při níž stačí krátká odpověď - vhodné a pro většinu těchto dětí osvědčené je písemné zkoušení formou předtištěného testu s možnost zvolení volby správné odpovědi - zvládnutí látky ověřovat v menších celcích, nedostatky v písemných pracích budou ověřovány ústně - nenechávat zbytečné žáka psát dlouhé zápisy z probírané látky - nehodnotit chyby v písemném projevu u naukových předmět, zaměřit se na obsahovou správnost - nehodnotit chyby vzniklé z nedokonalého přečtení textu( řešení slovních úloh) - v matematických písemných pracích kontrolovat nejen výsledky, ale i správnost postupu - u dysgrafiků hodnotit s tolerancí jejich písemný projev nejen v českém jazyce, ale i ve výtvarné výchově, v předmětech tzv. naukových, při rýsování v matematice - ve výuce cizích jazyků je vhodné preferovat spíše učení se cestou sluchovou než vizuální s cílem soustředit se na ovládnutí základní slovní zásoby - žáci mohou být hodnoceni slovně, pokud rodiče souhlasí Hodnocení a klasifikace Při hodnocení a klasifikaci přihlédne učitel k charakteru postižení, uplatňuje přiměřenou náročnost, pedagogický takt vůči žákovi a respektuje jeho individuální potřeby. Žák může být hodnocen slovně, pokud rodiče souhlasí. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv: - soustavné a diagnostické pozorování žáka - sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování - různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické) - kontrolní písemné práce a praktické zkoušky - analýza výsledků činnosti žáka Při klasifikaci a hodnocení bude vycházeno z toho, co zvládl vypracovat, postupovat po částech, budou hodnoceny i jednotlivé kroky, nejen výsledek. - K5, str. 4 -

5 2. Žáci s tělesným postižením Výchovně vzdělávací cíle: 1. Zvládnout učivo dle možností žáka, se zohledněním dopadu tělesného postižení. 2. Individuální pomoc v případě problémů zvládat cvičení. 3. Začlenění žáka do kolektivu třídy bez omezení. 4. Úzce spolupracovat s rodiči, odbornými pracovníky SPC. Hlavní zásady pro práci: - překonávání počátečních nejistot z nových aktivit - plnění požadovaných úkolů s pomocí asistenta - seznámení se s novým sportovním vozíkem určeným k míčovým sportům - zařazení nových rehabilitačních cvičení do hodin TV Klasifikace a hodnocení Ke zjišťování dovedností žáka volí učitel takové druhy a formy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá tělesná vada vliv. Obecné zásady hodnocení a tolerance: - odlišovat specifické problémy od nespecifických - vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - posuzovat a hodnotit, co dítě stačilo udělat - vyhnout se nadměrně tolerantnímu přístupu 3. Žáci se sluchovým postižením Výchovně vzdělávací cíle: 1. Zvládnout učivo dle možností žáka, se zohledněním dopadu sluchového postižení. 2. Rozvoj gramaticky správné komunikace, samostatného ústního a písemného projevu. 3. Individuální pomoc v případě problémů zvládat učivo. 4. Začlenění žáka do kolektivu třídy bez omezení. 5. Úzce spolupracovat s rodiči, odbornými pracovníky SPC. Hlavní zásady pro práci a jednání se sluchově postiženými obecně: - mluvit pomaleji, zřetelně vyslovovat - mluvit v kratších větách - mluvit vždy tak, aby nám bylo vidět dobře do obličeje - nenechávat mluvit více osob najednou, sluchově postižený žák se nemůže orientovat - přesvědčit se kontrolními otázkami, zda dítě dobře rozumělo a pochopilo naše požadavky - u těchto dětí je nutné počítat s dřívějším nástupem únavy - tolerovat možné pomalejší pracovní tempo - tolerovat možnou horší grafickou úpravu písemného projevu - ponechat dostatek času na zpracování písemných prací, na porozumění textu - zohlednit poruchu výslovnosti a zajistit logopedickou péči - K5, str. 5 -

6 Klasifikace a hodnocení Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka volí učitel takové druhy a formy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá sluchová vada vliv. Obecné zásady hodnocení a tolerance: - odlišovat specifické problémy od nespecifických - vycházet z toho, v čem je žák úspěšný - posuzovat a hodnotit, co dítě stačilo vypracovat - tolerovat možné pomalejší pracovní tempo - vyhnout se nadměrně tolerantnímu přístupu Při vyučování uplatnit individuální přístup a tolerantní hodnocení činností závislých na sluchovém vnímání zejména v jazyce anglickém a českém. 4. Žáci s lehkou mentální retardací a autismem Pro tyto žáky byly vypracovány samostatné přílohy ŠVP - K5, str. 6 -

7 5.2. Autoevaluace školy Hlavním cílem autoevaluace školy je zjistit informace o tom, jak funguje ŠVP, škola, jaké je prostředí, v němž se realizuje výuka. Ze zjištěných informací jsou vyvozeny kroky vedoucí ke zkvalitnění výuky. Do evaluace je zapojena také školní psycholožka, která jako nezávislý pozorovatel provádí a vyhodnocuje dotazníková šetření, rada školy a pravidelné schůzky výchovných poradců s vedením školy. Výchovní poradci řeší společně výchovné a vzdělávací problémy některých žáků, přestupy a přeřazování žáků, zařazování žáků do speciálních škol a zařízení nebo do našich tříd pro žáky s SPU. Projednává se také přijímání žáků na střední školy a jejich příprava, přijímání žáků do prvních tříd. V posledních dvou letech, kdy klesá populace šestiletých dětí, řešíme také spolupráci s předškolními zařízeními, plánujeme akce s předškoláky, edukativně stimulační skupiny, logopedii apod. K hodnocení školy svými postřehy přispívá i žákovská samospráva, která se pravidelně schází se školní psycholožkou. Zástupci žákovské samosprávy o výsledcích svých jednání informují vedení školy. Vyučujících jednotlivých předmětů provádějí vlastní evaluační výzkumy, např. hodnocení jejich hodin žáky. Časový plán: Autoevaluace bude probíhat rovnoměrně v průběhu celého školního roku. Evaluační zpráva je přílohou výroční zprávy. - K5, str. 7 -

8 Autoevaluační plán Oblast Kritéria Nástroje - soulad vzdělávání s ŠVP - rozvíjení klíč. kompetencí - hospitace - pozorování Průběh vzdělávání - kvalita výuky, metody - rozbor dokumentace - spokojenost žáků - rozbor žák. prací - dotazník žákům Výsledky vzdělávání Klima školy Spolupráce s rodiči Řízení školy Kvalita personální práce Materiálně technické zabezpečení školy - vědomosti, dovednosti žáků - atmosféra ve škole - vztah UČITEL x ŽÁK - vztah VEDENÍ ŠKOLY x UČITELÉ - řešení šikany - postoj rodičů ke škole - spokojenost rodičů - spokojenost učitelů, rodičů - spolupráce s učiteli - nové metody výuky - příprava na výuku - spolupráce s vedením, rodiči - přístup k žákům - odborný růst (DVPP) - vedení dokumentace - vybavení školy, nové pomůcky - žákovské portfolio - testy Kalibro, SCIO - srovnávací písemky M, ČJ - výsledky v soutěžích, olympiádách - analýza úspěšnosti přijetí žáků na SŠ - rozbory žákovských prací - absolventské práce žáků 9. roč. - hospitace - vlastní pozorování - pohovory - dotazníky žákům, rodičům, učitelům - postřehy školní žákovské samosprávy - zápisy z tříd. schůzek - pohovor s rodiči (hovorové hodiny, tříd. schůzky) - schůzky tříd. důvěrníků dotazník rodičům - dotazník učitelům, rodičům - hospitace (i vzájemné mezi učiteli) - rozbor žák. prací - pozorování, pohovor - dotazník rodičům, žákům - rozbor dokumentace - pozorování - diskuse - podněty školní žákovské samosprávy - K5, str. 8 -

9 Slovní hodnocení z jednotlivých předmětů: 1. Jazyk český 2. Matematika 3. Prvouka, přírodověda, vlastivěda 4. Výtvarná výchova 5. Pracovní činnosti 6. Hudební výchova 7. Tělesná výchova 1. Jazyk český Čtení 1) tempo čtení svižné, interpunkce a srozumitelnost správná, čte plynule a bez chyb, čtenému rozumí, nepoužívá korekční pomůcky 2) tempo čtení přiměřené, občas se při obtížných slovech opravuje, čte plynule s porozuměním, může používat korekční pomůcky 3) tempo čtení pomalejší, dvojité čtení, často se opakuje, čtenému málo rozumí, musí používat korekční pomůcky 4) písmena slabikuje a hláskuje, obtížná slova zvládne jen s pomocí učitele, vynechává písmena, čtenému v podstatě nerozumí, korekční pomůcky málo využívá 5) nezná písmena, slova nepřečte bez pomoci učitele, čtenému nerozumí, neumí použít korekční pomůcky Psaní 1) Tvary písmen správné, písmo úhledné, znalost písmen správně upevněna, napsané plynule přečte 2) Tvary písmen správné, písmo mírně úhledné, občas chybuje, napsané přečte 3) Tvary písmen kolísavé, písmo neúhledné, častá záměna písmen, napsané přečte s obtížemi 4) Tvary písmen většinou nesprávné, písmo neurovnané, neúhledné, spousta chyb, napsané nepřečte 5) Písmo nezvládá, vynechává písmena, slova komolí, napsané nepřečte Vyjadřování, slohové a literární znalosti 1) Vyjadřuje se výstižně, bezchybně tvoří věty, má bohatou slovní zásobu, pohotově odpovídá, slyšené a psané správně reprodukuje 2) Vyjadřuje se s pomocí otázky, ale celkem výstižně, věty tvoří s přiměřenou slovní zásobou, slyšené a psané celkem správně reprodukuje 3) Vyjadřuje se ne dost přesně, vyjadřuje se pouze s pomocí otázky, má chudší slovní zásobu, tvoří jen krátké věty, slyšené a psané reprodukuje nepřesně 4) Při sestavování vět dělá chyby, tvoří stručné odpovědi, má malou slovní zásobu, slyšené a psané reprodukuje nesprávně 5) Vyjadřuje se pouze omezeně, věty chybně reprodukuje i s pomocí učitele - K5, str. 9 -

10 Gramatika a aplikace vědomostí 1) Uvědoměle užívá získané vědomosti, bezpečně užívá probrané jevy, pracuje samostatně, přesně a jistě, nechybuje 2) Získané vědomosti má, dovede je používat, pracuje téměř samostatně, dopouští se menších chyb 3) Získané vědomosti uplatňuje s pomocí učitele, je málo samostatný (á), je nepřesný a nejistý, často se dopouští chyb 4) Má malé vědomosti, je nesamostatný, nepřesný a nejistý, dopouští se zásadních chyb 5) Probrané pravopisné jevy neovládá, úkoly plní těžko i s pomocí učitele Zájem o učení a příprava do školy 1) Žák aktivně přistupuje k výuce, má zájem o učivo, zadané úkoly plní soustředěně a se zájmem, vzorně plní domácí přípravu 2) Ve vyučování je méně aktivní, ale učí se svědomitě, zadané úkoly úplní, domácí příprava je dobrá, občas zapomíná úkoly nebo pomůcky 3) Má výkyvy ve výuce, sníženou pozornost i soustředění na práci, ale svěřené úkoly plní domácí příprava je nepravidelná, častěji zapomíná úkoly a pomůcky 4) Má malý zájem o učivo, příliš se nesnaží, je nesoustředěný, často vyrušuje, na vyučování se doma připravuje jen výjímečně, velmi často zapomíná úkoly a pomůcky 5) O vyučování nejeví zájem, zadané úkoly neplní, domácí příprava téměř žádná, úkoly a pomůcky téměř nenosí 2. Matematika Číselné představy 1) Pohotový, bystrý, bezpečně se orientuje v číselných řadách, bezchybně zaokrouhluje, čísla čte a zapisuje správně, k práci nepotřebuje žádné pomůcky 2) Ojediněle chybuje na číselné ose, ve čtení a psaní čísel, zaokrouhluje s menším zaváháním, podle potřeby užívá korekční pomůcky 3) Orientace na číselné ose je nepřesná, chybuje při čtení a psaní čísel, zaokrouhluje s pomocí učitele, používá korekční pomůcky 4) Je málo samostatný v orientaci na číselné ose, chybuje při porovnávání čísel, čísla čte a píše s pomocí učitele, zaokrouhluje pouze s pomocí učitele, korekční pomůcky málo využívá 5) Nedokáže se orientovat na číselné ose, nesprávně čte i píše čísla, zaokrouhlování se nedaří ani s pomocí učitele,, nedokáže používat korekční pomůcky Matematické operace, slovní úlohy, příprava na výuku 1) Pohotový a bystrý při všech matematických operacích, dokáže naplánovat správný postup a určit výsledek, chápe slovní úkoly a umí k nim přiřadit správné matematické operace, o učení má zájem, vzorně pracuje ve škole i doma, pomůcky nezapomíná 2) Dopouští se jen menších chyb, dokáže naplánovat postup a někdy chybuje při určení výsledku, slovní úkoly provádí s pomocí učitele, o učení má vcelku zájem, do školy se připravuje svědomitě, pomůcky a úkoly zapomíná jen zřídka - K5, str. 10 -

11 3) Při počítání projevuje menší samostatnost v myšlení, s pomocí učitele naplánuje správný postup a určí výsledek, slovní úkoly řeší jen s pomocí učitele, k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, častěji zapomíná pomůcky a úkoly 4) Při počítání se dopouští zásadních chyb, některé matematické operace nezvládá, nemá upevněny základy, slovní úkoly řeší obtížně i s pomocí učitele, k učení a práci potřebuje stálé podněty, často zapomíná pomůcky a úkoly 5) Nezvládá pamětné ani písemné operace, pracovní tempo je velmi pomalé, slovní úlohy nevyřeší ani s pomocí učitele, nedokáže využívat ani korekční pomůcky, pomůcky a úkoly téměř nenosí Geometrie 1) Aktivní, pohotový, pracuje samostatně, pečlivě, umí užívat rýsovacích pomůcek,měří a rýsuje přesně, příprava na výuku je vzorná 2) Zadané úkoly plní za mírné podpory učitele, je pečlivý, ale v užití rýsovacích potřeb má problémy, rýsuje a měří vcelku přesně, příprava na hodinu je většinou dobrá 3) Rýsuje s pomocí učitele, pracovní tempo je pomalé, práce není pečlivá, v užití rýsovacích potřeb má značné problémy, všechny vědomosti o konstrukci neumí použít, příprava na hodinu je slabší 4) I s pomocí učitele má problémy v rýsování, těžko chápe konstrukci daných útvarů, neumí přesně měřit, příprava na hodinu je nedbalá, často nemá pomůcky 5) Pasivní, nesamostatný, není schopen, narýsovat daný útvar, neumí měřit, často nemá pomůcky a úkoly neplní 3. Prvouka, přírodověda, vlastivěda 1) Pohotový, bystrý, uvědoměle užívá získané vědomosti, bezpečně ovládá probrané učivo, pracuje samostatně, přesně a jistě, nechybuje, umí se orientovat v textu a přečtenému rozumí, o přečteném dovede samostatně pohovořit, vzorně vede sešit, vzorně plní domácí úkoly a nosí pomůcky 2) Probrané učivo ovládá s menšími mezerami, pracuje vcelku samostatně, s menšími chybami, z textu dokáže vybrat to nejdůležitější s pomocí učitele a o přečteném umí pohovořit pomocí návodných otázek, sešit mírně úhledný, domácí úkoly plní, občas zapomíná pomůcky 3) Probrané učivo ovládá s mezerami, pracuje s pomocí učitele, často chybuje, přečtenému textu málo rozumí, a proto chybuje i v jeho reprodukci, je nutno klást více pomocných otázek, má chudší slovní zásobu, sešit je neúhledný, domácí úkoly i pomůcky často zapomíná 4) Má malé vědomosti, je nesamostatný, většinou odpovídá jen stručně na otázky, má malou slovní zásobu, sešit značně neúhledný, domácí úkoly často neplní a pomůcky téměř nenosí 5) Probrané jevy nezná, dopouští se zásadních chyb, je zcela nesamostatný, pasivní, vyjadřuje se jen omezeně, přečtenému textu nerozumí, nedokáže ho reprodukovat, sešit nevede, úkoly neplní a pomůcky často zapomíná - K5, str. 11 -

12 4. Výtvarná výchova 1) Uvědoměle zachází s výtvarnými prostředky a materiály, ovládá základní technické dovednosti, umí si zorganizovat vlastní výtvarnou práci, užívá při ní fantazii a představivost, dokáže zachytit tvary i barvy věcí, je samostatný, pečlivý, pomůcky nezapomíná 2) V zacházení s výtvarnými prostředky a materiály má menší problémy, některé výtvarné techniky mu dělají problémy, s pomocí učitele si zorganizuje výtvarnou práci, fantazii a představivost u ní užívá omezeně, nedokáže zcela zachytit tvary a barvy věcí, práce je někdy odbytá, občas zapomíná pomůcky 3) S určenými výtvarnými prostředky a materiály nedokáže zacházet, většina výtvarných technik mu dělá problémy, i s pomocí učitele má problémy v organizaci vlastní výtvarné práce, nemá fantazii a představivost, podobu věcí nedokáže zachytit, pracuje bez zájmu nebo nepracuje vůbec, často zapomíná pomůcky 5. Pracovní činnosti 1) Na úrovni svého věku dokáže promyslet, naplánovat a organizovat práci, umí pracovat s různými materiály, uvědoměle a bezpečně zachází s pomůckami a nástroji, umí udržet pořádek na pracovním místě, ovládá jednoduché pracovní postupy, provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pozorování a pokusy, umí připravit jednoduchý pokrm, při práci dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, výsledky práce jsou bezchybné, v práci je aktivní, pomůcky nezapomíná 2) Na úrovni svého věku dokáže s menšími obtížemi promyslet, naplánovat a organizovat práci, s pomocí učitele pracuje s různými materiály, pomůckami a nástroji, s obtížemi udržuje pořádek na svém pracovním místě, pracovní postupy si osvojil s mezerami, pěstitelské práce, pokusy a pozorování provádí s pomocí učitele, bez pomoci učitele by nedokázal připravit jednoduchý pokrm, zásady bezpečnosti a hygieny při práci mu musí být stále připomínány, výsledky práce mají nedostatky, v práci je vcelku aktivní, někdy zapomíná pomůcky 3) Na úrovni svého věku nedokáže promyslet, naplánovat a zorganizovat svou práci, s mnohými materiály, pomůckami a nástroji bez pomoci učitele vůbec neumí zacházet, Na svém místě nedokáže udržet pořádek, pracovní postupy ovládá se značnými mezerami, nedokáže provádět jednoduché pěstitelské práce, pokusy ani pozorování, neosvojil si postup přípravy jednoduchého pokrmu, při práci musí učitel neustále kontrolovat jeho bezpečnost a hygienu, výsledné práce jsou nedostatečné, v práci je pasivní, často zapomíná pomůcky 6. Hudební výchova 1) Žák zná probrané písně, umí hudbě naslouchat, zná probranou hudební teorii, ovládá rytmická i instrumentální cvičení, ve výuce je aktivní, zadané úkoly plní se zájmem, příprava domácích úkolů a pomůcek je vzorná 2) Žák zná většinu probraných písní, vcelku umí hudbě naslouchat, probranou hudební teorii ovládá s menšími mezerami, rytmická a instrumentální cvičení mu dělají menší potíže, ve výuce je vcelku aktivní, zadané úkoly plní, domácí úkoly plní a pomůcky někdy zapomíná 3) Žák si neosvojil většinu písní, při poslechu hudby se neumí chovat, nezná probranou hudební teorii, rytmická a instrumentální cvičení mu dělají značné obtíže, ve výuce je spíše pasivní, zadané úkoly neplní, často zapomíná pomůcky - K5, str. 12 -

13 7. Tělesná výchova 1) Žák aktivně přistupuje k výuce, ovládá základní tělovýchovnou terminologii, zná pravidla her a základní techniky a umí je dodržovat a užívat, cvičení dokáže prožívat a soustředit se na přesné provedení pohybu, dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při TV, chápe důsledky cvičení pro své zdraví a kondici, dovede ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc, pomůcky a úbor nosí vzorně 2) Žák přistupuje k výuce vcelku aktivně, s pomocí učitele se vyzná v základní tělovýchovné terminologii, zná pravidla některých her a základní techniky zvládá s menšími obtížemi, nedovede zcela přesně provést pohyb, má problémy v dodržování bezpečnosti a hygieny TV, s pomocí učitele dokáže ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc, pomůcky a úbor někdy zapomíná 3) Žák je ve výuce pasivní, tělovýchovnou terminologii nezná, neosvojil si pravidla her ani základní techniky většiny cvičení, nedokáže koordinovat své pohyby, zásady bezpečnosti a hygieny ovládá se značnými mezerami, cvičení a sportu se nevěnuje, nedokáže ošetřit drobná poranění ani přivolat pomoc, pomůcky ani úbor nenosí U všech předmětů na závěr: Celkově jsou jeho výsledky výborné, chvalitebné, dobré, dostatečné, nedostatečné - K5, str. 13 -

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16 6. Hodnocení žáků 6.1 Klasifikace žáka v průběhu školního roku (ze školního řádu)... 2 6.2 Způsob získávání podkladů pro hodnocení... 3 6.3 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam.

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam. Základní škola Praha Kolovraty, Mírová 57 Organizační řád školy Část: Vnitřní předpis č. Klasifikační řád školy Č.j. 180/12 Spisový znak Skartační znak Vypracoval Schválil Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků na naší škole je běžnou činností, která není pro naše pedagogy novinkou. Poměrně nové však je zařazení autoevaluačních činností do nově vzniklého ŠVP

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany Klasifikační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze platná od 1. 9. 2013 Praha 2013 Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. (Polykleitos

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz

PRAVIDLA HODNOCENÍ. Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700. Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700 Tel./fax: 281 92 32 96 E-mail: skola@zs-hp.cz Pravidla hodnocení nabývají platnosti: 2. 9. 2013 Obecná ustanovení Na základě

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Nový Svět 77, 512 46 Harrachov Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004, 30, odst. 2 o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod tel. 569 431 340, e-mail: sekretariat@zswolkerova.cz, www.zswolkerova.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY je součástí školního

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků (Školní řád část III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 3. Opravné zkoušky

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Příloha školního řádu č. 1 Základní škola Halenkov, okres Vsetín IČO: 476 592 62 ředitel školy: Mgr. Soňa Růžičková Pravidla pro hodnocení žáků (platná od 4. 9. 2006) Obsah: - Obecná ustanovení str. 2

Více