byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých." name="description"> byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých.">

d Pil ~ ~ tv Q Mi! Jaké změny DGlemne nás Č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d Pil ~ ~ tv Q Mi! Jaké změny DGlemne nás Č"

Transkript

1 4) ZPRAV6DAJ.~_...,-----_-:'"-:'$ LQ,.u bjil f IH> byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých. poš10llo[ch scli!ránek časopis. na který jste s.i již zvykli a ktarý, jak jsme se rnofili plfesllěd~t \lam pomáhá orientovat se v některých otázkách druž stavnibo bydlení. To, že se Zpravodaj dostane až do Vaši scbránkyv!íak nenf pouze záslulwo redakoe. Roznášku zajišl'ujf pověřeni pracovníci družst.lia nad rámec svých praoovních p.ovinlllostí. Právě jim pa!ř~ dík za to, že Zpravodaj Ihned l tiskárny putuje do Vašich domácností. Naše redakce I jednqllivé kanceláře drl!lžstva dostávali od Vás mnoho dotazli, které se vždy snaží svědomitě zod povědět. Nemllžeme všiak reagovat na d.opls, který je bez adre$y, bez jmé'na autora a je pouze podep.sán slovem "dtuž" stevnfk"..nekdy se anonym vyďallá za "rnluvoflijo všech" a když jdeme po stopach dopisu, zíistlm~. Ž~ Jeho ob- ' san je nepfavdi\lý, Tako\lými dopisy se nehudeme zabývat. Možná, že jste reagoma1i na to. že otiskujeme fotografte některých autorů jedlilotlivých článkťj a Iilaopak, jiný článekle bez 10- togf.ali~. Pokud jsme přesvědčeni., že s auturem článků se i Vy někdy můžete dostat de pfímého styku, tak pří jebo p r v ním článku Vám ho před-. stavíme. Při Vašem prvnírn jednáni s Ilrn!o človekem ho už budete tak trechu zaatl na Vás zál~ží, jakou komečnou tv,ář naš Zpravodaj získá. Vaše náměty velice rádi posoudíme.. Pocbopitelně.. že se na nas mužete oblacet i s pomoci p.ři výměně nebo přenechaní bytu, Váš byto\lý inzerát uveř~jníme zdarma. Zadání lnzarátu je rnožné provést i telefonicky u pracovnioe družstva p, Hálkové na tel. č. 26&11. TeJefonní kontakt na redakcí zjistíte v tkaži Zpravodaje. Vaše redakce Jaké změny '. 'II kají DGlemne nás Č v roce Zvýšení cen energií a některých služeb se dotkne našich družstevníků a nájemníků družstevních bytů stejně jako všech ostatn ích občanů našeho státu, Jde zejména o tepelnou energii, u které bude realizováno zvýšení regulované ceny 1 GJ pro domácnosti od a to o cca 39%. Jde záležitost o již publikovanou jak ve sdělovacích prostředcích, tak I v našem Zpravodaji a našim družstevnlkům již zřejmě známou. Ta d y očekáváme, že se projeví úsporná opatření provedená v nedávné době naším družstvem, tj. zateplení objektů, montáž termoregulačních ventilů a měřidel tepla a teplé vody. Přesto bude jistě nutno zálohy na teplo a ohřev teplé vody zvýšit Úprava bude provedena tak jako v minulém ro ce, tj, ze skutečných nákladů u každé ho jednotlivého družstevníka z vyúčtování za rok 1996 bude po přepočtení na novou cenu r 1997 stanovena indi viduální záloha. Od dojde dále ke zvýšení regulovaného nájemného býva lým státním bytům, Jde o možnost danou vyhláškou Č, 176/93, které družstvo využívá zejména k vytváření vyšších rezerv na opravy těmto objektům a tudíž ku prospěchu nájemníků těchto domů. Mimo výše uvedeného zvýšení záloh na tepelnou energii bude nutno zvýšit i zálohy na odběr studené vody, a to vzhledem ke změně ceny této vody Pokrač. na str. 2

2 z původních 17,75 Kč na 20,68 Kč (uvádím s DPH) již od Zvýšení bude rovněž provedeno individuálně a to dle vyúčtování za rok Od došlo i ke zdražení některých služeb. Například odvoz odpadků byl v roce 1996 účtován dodavatelem ve výši 3780 Kč za vyvážení 1 kontejneru 1 x týdně a od počítá dodavatel s 4185 Kč. Při odvozu 2x týdně, ke kterému bylo nutno přistoupit například na sídlišti Trnovanská ul., účtuje dodavatel 7440 Kč. Ty10 změny budeme do nájemného promítat postupně. Kromě výše uvedeného zvyšování nájemného v zálohách na služby počítáme u družstevníků se změnou ve výpočtu úhrad za užívání bytů, kde stále ještě platí již v mnoha směrech zastaralý výnos ministerstva financí z roku 1991, který bude v roce 1997 nahrazen vyhláškou, která bude upravovat úhrady nájemného v družstevních bytech.vyhláškaje připravována aje uvažováno s její platností od II. nebo III. čtvrtletí tohoto roku. Změny očekáváme zejména ve způsobu rozpočítávání jednotlivých položek nebo povinného rozdělení na tzv. "pevné" a "zálohové" platby. Jak jistě naši družstevníci vědí, "pevné" platby jsou částky, které vyúčtováváme pouze s objektem a "zálohové" vyúčtováváme s jednotlivými nájemníky. V současné době se ukázalo například nevhodné vyúčtovávat úhrady za odvoz odpadků a úklid kolem kontejnerů, spotřebu el. energie ve společných prostorách a výtah jen s objektem. Jde o položky, které již dávno nejsou minimální a jejich vyúčtovávání by mohlo být i nástrojem k tomu, aby nebylo těmito náklady zbytečně plýtváno. Výše uvedený výčet změn nájemného není samozřejmě úplný. K tomu ještě přistupuje individuální zvyšování záloh na opravy při uvažovaných větších opravách na jednotlivých objektech, posky1nuté půjčky a další změny, které musí družstvo přenést na své družstevníky, protože kry1í těchto nákladů může být jen a jen z nájemného. Přesto je možnost, aby družstevníci a ostatní nájemníci družstevních by1ů nemuseli hradit horentní sumy v nájemném - a to šetření energiemi, zbytečné nevyhazování peněz za kapající vodu z neopravených kohoutků, udržování pořádku u kontejnerů, šetření družstevního majetku apod. Jen tak zabráníme zby1ečně vysokému nájemnému, a budeme hradit jen to, co je pro spořádaný život v družstevním by1ě nutné. Vlasta Vrzalová, ekonom družstva, Upravy bytů: Podlahové krytiny Rekonstrukce a zásahy, které v panelovém domě zvyšulí komfort v minulém čísle jsem vás seznámil s možnostmi úprav bytových jader, jak jsem sllbil uvádím další součást modernizace panelového bytu. Další součástí modernizace panelového bytu bývá výměna podlahových kry1in - PVC za kvalitnější mate rialy: dlažby, korek, parkety, a podobně. Nejlevnější jsou dlažby užívané většinou do prostoru chodeb, předsíně, kuchyně, jídelny a hygienického zařízení (mininiální cena 300,- Kč/m'). Podobně lze užít korek (minimální cena 400,- Kč/m'), popřípadě se lepí koberec přímo na betonovou mazaninu. Velkým problémem v panelových bytech jsou nekvalitní povrchy stěn a stropů, popřípadě nekvalitní a neestetické tapety. Vyštukování a vymalování bytu provede většina stavebních firem za , - Kč. Obložení stropu polystyrenovými deskami představuje 200,- Kč/m' (včetně práce). Kvalitativně další stupeň rekonstrukce - modernizace panelového by1u je výměna oken a dveří. Není to pouze záležitost estetická, ale tento zásah má velký vliv na snížení tepelných ztrát v bytě. Jde však o finančně náročný zásah, který většina obyvatel panelových bytů není ochotna ani schopna uhradit.obdobně je tomu s výměnou dveří. Mir. Kučera, technický nám. jsme, že v rámci pohotovosti vodu pouze nějakým způsobem zastaví a opravu provede po víkendu v normální pracovní době. Jaké však bylo naše překvapení, když pan Říha vodu nejen zastavil, ale dal se okamžitě do opravy. Viděla Často slýchávám mezi družstevníky různé stesky na práce podnikové údržby. Stěžovat si na různé služby se snad už stalo národní tradicí. Na druhé straně je ovšem pravda, když někdo udělá něco mimořádně dobře, tak to zůstane většinou utajeno. A to jistě není správné. Uvedu příklad: V pátek 3. ledna v nočních hodinách vznikla havárie v našich bojlerovnách. Vlivem silného mrazu se roztrhlo uzavírací zařízení hned ve dvou bojlerovnách a tak se potoky vody valily z bojleroven ven. Zavolali jsme tedy dispečera pohotovostní služby. Již dopředu jsme tušili, že celý víkend zůstane 54 nájemníků bez teplé vody. To již hodiny ukazovaly hlubokou půlnoc. Jaké bylo naše překvapení, když několik minut po zavolání se objevil opravář p. Josef Říha. Předpokládali jsem, jak se v mrazu brodí ve studené vodě. Některé díly potřebné k opravě ' si dovedně zhotovoval na místě. V sobotu ráno již nájemníci vstávali do normální situace. Někteří možná ani nestačili zaregistrovat, že mnoho nescházelo, aby se umývali v ledové vodě. Ještě než se p.říha stačil rozloučit, už byl volán dispečerem na další opravu. Pochybuji, že se tu noc stačil vůbec vyspat. Jménem všech nájemníků panu Josefu Říhovi srdečně děkuji za mimořádné pochopení. Alena Votavová, domovnice obj. 410

3 , Uspěch v boii s plísní: Cleansan výskytu plísní v bytových prostorách bylo na stránkách Zpravodaje již pojednáváno, rovněž tak bylo vyřčeno čím jsou tyto nepříjemní spolubydlící zapříčiněni. Dnes vás seznámím s novým produktem zvlášf zajímavým. Vysoce účinný, dlouhodobě působící speciální biologický přípravek CLEANSAN s dezinfekčním efektem, určený k povrchovému i hloubkovému ničení a odstraňování všech druhů plísní a obtížného zápachu zatuchlin v jednom pracovním procesu. Za své vlastnosti vděčí CLEANSAN kompozici silně aktivních, biologicky plně odbouratelných látek, které pronikajf hluboko do houbami a plísněmi ohrožených, nebo už napadených ploch a objektů, takže tyto neodbytné parazity zastaví a zničí tam, kde byli až dosud nedostupní. Plíseň se neodvratně rozšiřuje všude tam, kde vládne vlhkost. Člověk ji cítí, až když se pevně usadila, zatuchlý zápach proniká bytem a zkažený vzduch vytváří nezdravé, nepřátelské ovzduší. Plísňová houba putuje rychle, přičemž napadne skoro všechny materiály, nacházející se v jejím dosahu a úplně je zničí. Textilie, dřevo, knihy, kůže - neexistuje téměř nic, kde by nemohla zdomácnět. Proto se vždy jevil každý prostředek vhodný a žádná cena nebyla příliš vysoká na to, abychom se tohoto parazita a škůdce zbavili. Ale plíseň je houževnatá a často se jí daří přežít i ty nejdražší, životní prostředí často silně zatěžující, "útoky jedem'" CLEANSAN však spolehlivě ničí plísně, zamezuje jejich rozšíření, působí BO.lU.lEME v O SE SKUDCI Boj se škůdci v rodinném domku nebo v bytě není aktuální jen v letních měsících. Vždy( žijí s námi v našich domácnostech neustále: v kuchyni moučný červ, moucha domácí, brouk pilous, obilný brouk, masitý moučný mol, v obývacím pokoji mravenec, veš, v ložnici šatní mol, štěnice, v koupelně stříbrněnka, plíseň, na člověku samém dětská veš, muňka, veš šatní, blecha, zákožka svrabová, klíště. Chemické prostředky, které se k hubení škůdců užívají, jsou nebezpečnými jedy nejen pro tyto škůdce, ale i pro lidi. A používajíli se v příliš silných dáv- dlouhodobě, účinkuje profylakticky, je použitelný mnohostraně i individuálně, řeší problémy trvale, ekonomicky a natolik ekologicky, nakolik to ochrana životního prostředí a její stále přísnější normy vyžadují. Použití: Přípravek se hodí k hloubkové i povrchové likvidaci hub a plísní na nátěrech, betonových plochách, kameni, dřevě, ve zdech, omítkách, pod tapetami. Je vedle širokého spektra využití nepostradatelný při údržbě bytů v panelových domech. Velmi důležitá je jeho preventivní funkce a působení, kdy se přidává jako přísada do nátěrových hmot, tapetových lepidel, betonových a omítkových směsí. Pokud je plíseň velmi rozšířená, a to především na zděné či betonové konstrukci, je nutné postupovat při práci obzvlášf důkladně. V těchto případech lze předpokládat výrazné postižení jak konstrukce, tak předevšfm původně použitých omítek. Z tohoto důvodu se doporučuje postiženou omítku odstranit a na ošetřený podklad natáhnout omftku novou s protiplísňovou přísadou. V ostatních případech vzniku plísně se postupuje běžným způsobem. Jako příklad správné aplikace lze uvést technologický postup při ošetření stěn a stropů. 1. nejprve zjistit příčinu vzniku plísní a hub na postižených plochách a zlikvidovat zdroje nadměrné vlhkosti a prochlazování stěn a stropů kách, nebo nevhodným způsobem, mohou škůdci z ískat imunitu. Zdravotníci proto varují před riziky, která používání insekticidů sebou přinášejí, a celosvětově dokonce dochází k zákazu některých zvlášť nebezpečných látek. Většina insekticidů bývá volně k dostání ve specializovaných prodejnách. Po jejich aplikaci mohou mít citlivější jedinci, ale i děti a nemocné osoby problémy s podrážděním sliznice, pocity znecitlivě/é kůže, poruchy žaludku a střev. Mohou být malátní a trpět bolestmi hlavy. Příznaky sice odezní, jakmile pomine bezprostřední účinek jedu, ale dlouhodobější pobyt v zatíženém prostředí může souviset s vypuknutím těžkých nemocí včelně nádo rů. Jak tedy postupovat, chceme-ii ochránit rodinu a sebe před poškozením zdraví a přitom musíme zakročit proti škůdcům v domě? Někteří lékaři specialisté doporu- 2. Odstranit napadenou malbu, omítku, tapety, kazety ze stropu, odkrýt zdivo (dle míry napadení) 3. Obnažené zdivo nechat v případě nutnosti Ue-Ii vlhké) nejprve řádně vyschnout a poté celoplošně ošetřit jemným nástřikem přípravku CLEANSAN Special tak, aby tento dostatečně prosákl do zdiva. V praxi to znamená zdivo před nanášením omftek - nátěrů nechat nejmene 24 hodin znovu důkladně vyschnout. 4. Po vyschnutí ošetřených ploch použít při namíchání omítkových, štukových nebo nátěrových směsí, případně malířských materiálů nebo tapetových lepidel, přípravek CLEANSAN Přísada, a to v poměru 1 díl uvedeného prostředku na 3-4 díly (podle stupně původního napadení) vody, aby se dosáhlo nejen okamžitého efektu, ale i dlouhodobého preventivního účinku. Po stránce chemické jde o kombinaci anionických tens i dů se zápachy pohlcujícími a fungicidními aromatickými a konzervačními látkami a vody. Ve třídě ohrožení vody jsou přípravky CLE ANSAN zařazeny na stupeň O, neobsahují žádné nebezpečné, zdraví, okolí nebo životnímu prostředí škodlivé látky, jsou nehořlavé. V případě zájmu o uveqený prostředek, nebo provedení samotné aplikace se obrane na technický úsek SSD Mír, pí. Vitiskovou oddělení ivestic. Miroslav Kučera technický náměstek čují, aby zákroky s insekticidy a podobnými jedy proti škůdcům v domácnostech směly provádět jen speciálně vyškolené osoby. Chemické prostředky proti škůdcům v případě většího napadení konzultujte s odborníkem, případně se obrafte na specializovanou firmu, která vás potíží" zbaví. V mnoha případech se můžete br.ánit i bez chemických prostředků. Potřebujete-Ii vypudit moly ze šatníku, osvědčila se sušená levandule. Stejný úč inek jako proti molům napuš těné chemickými látkami mají i kupované kolíčky z cedrového dřeva. A pochopitelně nezapomfnáme ani na čistírnu oděvů. Zásoby mouky kontrolujte a před použitím pokaždé prosívejte (larvy brouků rády sídlí v lepu obalů). Proti všem škůdcům se osvědčuje časté větrání a úzkostlivé dodržování hygieny domovních prostor, zejména v kuchyni a spíži. Nový byt 12/96 taq,!is%:jj1;g'"

4 Obsazení bytu na černo Na vaše dotazy odpovídá JUDr. Lubomír FIEDLER Jsme nebydlící, máme dvě děti. Vedle bytu, ve kterém jsme v podnájmu, se úmrtím nájemkyně uvolnil byt. Za totality bylo možno se do něho tzv. "nastěhovat na černo". Nev(me, jaká je nyní legislativa v této věci, zda to máme zkusit či nikoliv. Byt je obecní, pomohlo by nám to. Za totality toto bylo možno praktikovat. Doba umožňovala, aby potom noví nájemníci v takovém bytě zůstali velmi dlouho. Soudy byly bezmocné, nebyla vůle nikoho vystěhovat. Od ledna 1994 je situace jiná. Novela trestního zákona říká v 249 a): "Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo k nebytovému prostoru"; kdo obsadí protiprávně byt nebo dům, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky, nebo peněžitým trestem. V praxi byl majitel domu, nyní městská část, povinen ohlásit tento trestný čin. Vám by hrozil postih. Proto bych situaci takto neřešil. Byt byste museli samozřejmě vyklidit. v Casovaná bomba: Byt v paneláku V poslední době se hodně mluví o problémech financování výstavby nových bytů. Bez povšimnutí jsou ale již postavené byty, které postupně chátrají. Ročně tak př i cházíme o až bytů. Pokud se hlavně v panelových domech brzy nezačně s rozsáhlejšími opravami, lze v příštích letech očekávat prudký nárůst počtu.. vybydlených" bytů. Kdy se v bytě liž nedá bydlef Teoreticky se dá bydlet v každém bytě. V některých to však může být nejen nepohodlné, ale i životu nebezpečné. Ze stavebního hlediska je dům "vytvořen z kontrukčních prvků krátkodobé životnosti (obklady, topení, vodovod atd.) a dlouhodobé životnosti (základy, svislé konstrukce, schody atd.). Přibližně 30 let vydrží prvky krátké životnosti, zajišťující nám hlavně pohodlí. Ty s dlouhodobou životnost( by měly vydržet asi 150 až 200 let. Pokud se byt neudržuje, klesá úroveň bydlení, až se nakonec musí prvky krátkodobé životnosti předčasně vyměnit. Peníze ISOll až na prmím mísfě Prostředky na údržbu a opravy - tzv. fond oprav - se v družstevních bytech tvoří průběžně a jsou součástí nájemného. Při stanovení nezbytné výše příspěvků do fondu oprav se vychází z toho, za kolik by bylo možné poříd i t daný byt dnes (reprodukční hodnota bytu). Na výměnu prvků krátkodobé životnosti se počítá asi 1 % ročně z aktuální pořizovací hodnoty bytu. Na jeho údržbu (nátěry, drobné opravy omítek, ventilů apod.) je to asi 0,25 % ročně. Znamená to, že za třípokojový byt s reprodukční hodnotou 1 milión korun by měl příspěvek do fondu činit asi 1000 korun měsíčně. Dnes však příspěvky obvykle č i ní pouze 100 až 300 korun, což samozřejmě nestačí. Nájemce bytu si tak vytváří do budoucnosti mnohatisícový dluh, jehož splácení přijde obvykle v nejméně vhodnou dobu. Kdo %a fo může? Příčin nedostatečné tvorby rezerv na opravy a investice v družstevních bytech je několik. Jednou z nich byl i fakt, že před rokem 1989 fungoval systém podpory bytové výstavby, který umožňoval získat investiční úvěr s jednoprocentním úrokem až na 30 let. Počítalo se s tím, že po této době budou opotřebované prvky krátkodobé životnosti hromadně vyměněny pomocí nového úvěru na 1% úrok a dobou splatnostti 10 let. K tomu nestačilo ani dojít a výhodné investiční úvěry byly po roce 1989 odbourány. Navíc ceny stavebních prací stouply čtyř až pětinásobně, příspěvek do fondu oprav stěží dvojnásobně. V ČR začala největší výstavba nájemních bytů v 60. letech s novou panelovou technologií. Do roku 1990 tak bylo postaveno zhruba 30 % všech bytů. Většina z nich má dnes v sobě zabudovanou bombu - chybějící peníze na blížící se výměnu konstrukčních prvků krátkodobé životnosti. Pokud se tento problém nezačne řešit už dnes, stane se řada panelových bytů za pár let prakticky neobyvatelnými. lak % lollže ven Bytová družstva se stále častěji setkávají s tím, že panelový dům potřebuje např. novou střechu, ale na fondu oprav je ztěží pár desítek tisíc korun. Družstvo má jen omezené možnosti získat úvěr na opravy v bance, vnitřní zdroje financování jsou rovněž omezeny. Při akutních opravách se proto obvykle od každého nájemce jednorázově vybere až několik tisíc korun. Pro mnohé to však znamená citelnou ránu do rodinného rozpočtu, která někdy vede i k zadlužení. Rozumnějš í je proto tvořit rezervy na opravy s předstihem. Tomu se ovšem uživatelé družstevních bytů zuby nehty brání pod heslem: "Dosud pe ~ níze stačily, musí stačit i do budoucna". Ale nestačí... Při současném trendu liberalizace cen bydlení by si nájemci družstevních bytů měli uvědomit, že kvalitní bydlení stojí mnohem víc, než na kolik byli dosud zvyklí. Čím dříve na to přijdou, tím méně je to bude bolet. Nový byt XU96

5 a mohou si přečíst i VášI Využijte inzerce ve Zpravodaji SBD Mír k propagaci Vašich výrobků a služeb. Nyní za novou bezkonkurenční cenu 10,- Kč za cm 2!!! Cena za inzerát této velikosti - jen 1900,- Kč!!! studio h43:jjt1 v V" NEJLEVNEJSI SHRNOVACÍ DVEŘE plastové, koženkové, dřevěné ŽALUZIE meziokení, interiérové, vertikální V nově otevřené prodejně firmy I'.,r.1'. Duchcovská 33, Teplice, Tel. 0417/285 76

6

7 Ještě o televizi: TESu Litvínov dochází dech? V minulých číslech Zpravodaje jsem psal v superlativech o projektu TESu Litvínova o zavádění mikrovlnného vysílání do našich družstevních objektů. Projekt sám o sobě je velice kvalitní. O tom se již mohli přesvědčit ti družstevníci, kde je již mikrovlnné vysílání zavedeno. Počáteční nástup TESu se však náhle zpomalil. Osobně se domnívám, že si TES vzal příliš velké sousto, které ted" nedokáže zvládnout. Technické oddělení našeho družstva vyvíjí veškeré úsilí o nápravu. Věřím, že si TES nechce poškodit své dobré jméno. Chápu, že se jedná o zcela novou moderní technologii. V euforii počátečních úspěchů se však patrně TESu zatočila hlava a zapomněl reálně uvažovat. Naše redakce se o celou tuto záležitost mimořádně zajímá. Naštěstí nacházírpe pochopení u tech. náměstka družstva pana Kučery, kterého z toho všeho jistě pořádně bolí hlava. Věřím, že zodpovědní pracovníci TESu překonají problémy, kterých jistě mají více než dost. Jistě se budou i oni snažit o otevřenější spolupráci s námi.. Naše redakce nenechá tuto záležitost usnout, i když to možná pro někoho bude nepříjemné.těsně před uzávěrkou Zpravodaje se podařilo vedoucím pracovníkům našeho družstva vyvolat jednání s obchodním ředitelem TESu panem Samkem. Došlo k vyjasnění některých sporných záležitostí a konečně k předání harmonogramu postupu dalších prací. Ale abych jen nekritizoval. Považuji za nutné vyzvednout perfektní spolupráci s pracovnicí TESu paní Vobořilovou, která nahlašuje pracovníkům TE Su havarie a zajišťuje jejich odstranění. Příkladná je spolupráce s monterem TESu panem Komínkem, který se mi jeví jako příklad toho, jak si má počínat opravář, který representuje svou firmu. V závěru bych chtěl poradit našim družstevníkům, kteří již obdrželi z TE- Su přihlášku a protože vlastní soukromý satelit, váhají, zda se mají do široké programové nabídky T6Su přihlásit. Soukromé satelitní anteny jsou převážně nasměrovány na družici Astra, která pochopitelně nepřenáší některé atraktivní vysílače kabelové televize, které přináší TES. Jedná se např. o satelitní PRIMU, MAX, SUPERMAX v českém jazyce a slovenské stanice MARKÝZU a VTV. Mimo to můžete pootočením své satelitní anteny do jiného směru přijímat programy z jiné družice, na př. Koperníku, čímž v kombinaci s nabídkou TESu získáte širokou plejádu přijímaných vysílačů. Jsem optimista a proto věřím, že v příštím čísle Zpravodaje Vám budu moci přinést některé další, aktuelní informace. Dobrý obraz i zvuk přeje: Vladimíř Cidlina Dobrá služba zadání zakázky nezapomeňte Naše bytové družstvo má pro všechny naše objekty zavedenou velice dobrou službu. Jistě se Vám už někdy stalo, že jste se nemohli dostat do domovních, sklepních či jiných dveří, protože se poškodila zámková vložka FAB. V takovém případě zpravidla delegát bloku zakoupí vložku novou, ke které nechá zhotovit spoustu klíčů, které pak rozdá mezi nájemníky. To vše zabere mnoho času a hlavně ochudí rezervu na opravy Vašeho bloku. Věřte, že to vše je zbytečné. Stačí vadnou vložku vyjmout ze zám!<u a doručit našemu pracovníkovi, který provede její celkovou rekonstrukci. Vložka pak slouží jako nová. Nájemníkům zůstanou jejich klíče, jako kdyby se nic nestalo. V nutných případech je oprava provedena na počkání. Náš pracovník dovede upravit i vložku, kterou právě nepotřebujete na klíče, které máte k dispozici. Jak jsme si zjistili, takovou službu nikdo v regionu neprovádí. A ted" kontakt na našeho pracovníka: Jiří Červenka, Teplice, Moravská 2261, telefon Na tomto čísle získáte veškeré informace o rekonstrukci zámkových vložek. Při čitelně opravu" opatřený doručit podepsaný "Požadavek na razítkem samosprávy. Je to stejný tiskopis, kterým delegáti objednávají různé opravy, které požadují od SBD Mír. Pro Vaši informaci uvádíme, že cena za jeden kus opravené vložky zůstává stále stejná a to 90 Kč. Doporučujeme využít tuto jedinečnou službu! Pro hezké prostředí V minulém čísle Zpravodaje v článku "Aby bylo čisto" jsme kritizovali nepořádek v v některých našich objektech. Ozvali se však družstevníci z ulice Trnovanské ze vchodu 1291 a předložili nám barevné fotografie interieru schodiště. Cernobílá fotografie, kterou otiskujeme, zdaleka nevyjadřuje krásné prostředí schodiště. Je pravdou, že tak pěkné prosředí lze nalézt i v dalších domech. Bohužel jsou' to spíše vy jímky. Přesto je vidět, že když se najdou na podlaží slušní nájemníci i chodba vypadá příjemně. Nutno však podotknout, že se jedná o chodby ve vyšších patrech, hlavně pak v posledních, kde není velká frekvence návštěvníků domu. Bytová inzerce Vyměním družstevní byt 2+1 u Pluta za nebo garsonieru. Blanka Hrazdírová, Teplice, Přítkovská 1614, tel Nabízím výměnu družstevního bytu 4+ 1 v Teplicích, Unčínská ul. za byt 2+ 1 nebo 3+1 menších rozměrů rovněž v Trnovanech poblíž Angru. Telefon:

8 Co byste měli vědět... Václav Sláma člen představenstva Ještě několik poznámek o proiednávání dědictví Řízení o dědictví se řídí zákonem č. 99/1963 Sb. Občanským soudním řádem a to " 175a až 175zd. Podle posledního bydliště zemřelého projednává dědictví příslušný okresní soud. Podle 175za: Notáři se sídlem v obvodu okresního soudu jsou rovnoměrně pověřováni úkony v řízení o dědictví podle rozvrhu, který na návrh příslušné notářské komory vydá předseda krajského soudu na každý kalendářní rok. V okrese Teplice jsou notářkami JUDr. lva Brušáková, JUDr. Jitka Satrapová a JUDr. Marcela Sládková. Podle 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému k projednání dědictví. (2) Soud zahájí řízení i bez návrhu, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Usnesení o zahájení řízení není třeba doručit. Podle 175b : Účastníky řízení jsou' ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-ii takových osob, stát. Věřitel zůstavitelův je účastníkem řízení v případě 175p, v případě, kdy se - Pečovat o dozor nad dětmi a znemožnit jim přístup k zápalkám a jiným hořlavým látkám. - Dbát zvýšené opatrnosti při uskladňování látek, které mají sklon ke samovznícení vypořádává jeho pohledávka, a při likvipaci dědictví. Podle 17Sh: (1) Nezanechal-Ii zůstavitel majetek, soud řízení zastavl (2) Jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat tomu, kdo se postaralo pohřeb a řízení zastavl Soud zejména zkoumá, zda zůstavitel zanechal závěr, nebo listinu o vydědění, zda je závěť uložena u notáře v úschově ap. Podle 175d (1) V předběžném šetření si soud zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů a zda dědici, jímž byl zůstavitel zákonným zástupcem, potřebují ustanovit opatrovníka. (2) Zanechal-Ii zůstavitel závěr, zjistí soud její stav a obsah: na dožádání soudu tak učiní i notář, který má závěr v úschově. Ještě bych chtěl upozornit na 1751 (1) Měl-Ii zůstavitel s pozůstalým manželem majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví, soud rozhodne o obecné ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele a podle zásad uvedených v občanském zákoníku určí, co z toho- to majetku patří do dědictví a co patří pozůstalému manželovi. Závisí-Ii rozhodnutí na skutečnosti, která zůstala mezi pozůstalým manželem a některým z dědiců sporná, postupuje soud podle 175k odst. 3. Podle 175q (1) Soud v usnesení o dědictví a) potvrdí nabytí dědictví jedinému dědici, nebo b) potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic připadlo státu, nebo c) schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů, nebo d) potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-ii mezi dědici k dohodě. (3) Pokud soud usnesením dohodu o vypořádání dědictví neschválí, může v řízení pokračovat až po právní moci tohott!> usnesenl A podle 175r Dědici mohou věci náležející do dědictví během dědického jiná opatření, řízení prodat nebo učinit přesahující rámec obvyklého hospodaření, jen se svolením soudu. V konkrétních případech projednávání dědictví doporučuji spolupráci s příslušným notářem (notářkou). Požární ochrana (pokračování z minulého čísla) Jaká je praxe dodržování požární ochrany a bezpečnosti v obytných budovách: - Zdržovat se kouření a manipulace s otevřeným ohněm na požárně nebezpečných místech, což jsou taková místa, kde se vyskytují hořlavé látky, které by se mohly vznítit od nedopalků cigaret, nebo otevřeného ohně (sklepní prostory, kabiny výtahů apod.) - Dbát na to, aby nezůstaly bez dozoru zapnuty elektrické nebo plynové spotřebiče. - Vytvářet v bytových i nebytových prostorách podmínky pro rychlé zdolání požáru při záchranných pracích. - Umožnit kontrolním orgánům provádět preventivní požární kontrolu (ve sklepních prostorách). - Seznámit S9 s funkcí a umístěním věcných prostředků požární ochrany (hydrantové skříně, ruční hasící přístroje). - Neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud tuto práci neprovádí osoba s odbornou způsobilostí, která je požadována pro výkon takových prací dle zvláštních předpisů. Zákon o požární ochraně Č. 133/1985 Sb. a jeho novelizace z roku 1995 pod Č. 91 Sb. umožňuje zněním zákona ČNR Č. 200/1990 Sb. postihnout fyzické osoby (v našem případě uživatele bytů) sankcemi v blokovém řízení a to: - blokovou pokutu do výše Kč 1.000,- - blokovou pokutu do výše Kč 5.000, (lze uložit tomu, kdo se přestupku,na úseku požární ochrany dopustí tím, že poruší požární předpisy nebo příkazy o vybavení hasícími zařízeními a jinými věcnými prostředky požární ochrany Gedná se hlavně o uživatele garáž0 - neumožní nebo ztíží provedení preventivní požární kontroly nebo jiných opatření na úseku požární kontroly. - neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele požární jednotky. - Do ,- Kč lze uložit pokutu tomu, kdo poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. Následuje celá řada sankcí a nápravných opatření. O nich si povíme v závěrečném článku o požární ochraně v příštím čísle Zpravodaje_ Milan Černý, technik PO SeD Mír íi>ra,~jsbd Mli Vydá,iSIa>1bní.byrové drtlííiwmtri;p1kt. ZocIp.viiI"'redaktor Vladlinfr culím.. t~ifod.,í? ll. ČÍtoo,.ruilll<ini~.M!rosIa,.kui.ta.JIIg. lfaclav.swna,.ultfot" ro.83. Nák!ad?lSO I'ýIlsÍol..Sazba.aopodklady.. pro tlsi:.studlazebra TepÍí'e.MalaryIro.. 4S, 41S.,Ttpll<e, Id.JMI1/ lii.-1lsIWDaJ~ ~ 11, T.pIlct, Id. fl4í!lll19n

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 5, odst. 1 písm. b) stanoví povinnost právnických osob a podnikajících

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ, PRAHA, s.p. www.vvud.cz

VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ, PRAHA, s.p. www.vvud.cz JAK A ČÍM MÁM ZAČÍT? KDE ZÍSKÁM SROZUMITELNÉ INFORMACE? CO VŠECHNO JE SKUTEČNĚ POTŘEBA? JAK SE PŘIPRAVIT NA CERTIFIKACI? POTŘEBUJI VÝPOMOC SPECIALIZOVANÝCH PORADCŮ? DOKÁŽE NĚKDO JASNĚ DEFINOVAT CENU? JAK

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Znalecký posudek č. 2013/204

Znalecký posudek č. 2013/204 Znalecký posudek č. 2013/204 o ceně členského podílu v Stavebním bytovém družstvu Nová huť se sídlem Hýlova 40, 700 30 Ostrava Výškovice, se všemi právy a povinnostmi vyplývajících z členství, a s právem

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

O D B O R N É V Y J Á DŘENÍ K O B V Y K L É C E NĚ NEMOVITOSTI

O D B O R N É V Y J Á DŘENÍ K O B V Y K L É C E NĚ NEMOVITOSTI O D B O R N É V Y J Á DŘENÍ K O B V Y K L É C E NĚ NEMOVITOSTI Typ nemovitosti: Bytová jednotka č. 90/7 a podíl id 551/16948 na společných částech domu č.p. 90, 91, 92 a na pozemku p.č. 596/4 Adresa nemovitosti:

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková /487 809 844 V České Lípě dne : 15.10.2012

Vyřizuje : Jana Mrázková /487 809 844 V České Lípě dne : 15.10.2012 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková /487 809 844 V České Lípě dne :

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

Příloha 4. Fotodokumentace jednotlivých bytových jednotek

Příloha 4. Fotodokumentace jednotlivých bytových jednotek Příloha 4 Fotodokumentace jednotlivých bytových jednotek 1. Bytová jednotka 2468/1 2. Bytová jednotka 2470/1 3. Bytová jednotka 2551/3 4. Bytová jednotka 2520/2 5. Bytová jednotka 2519/4 6. Bytová jednotka

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň na základě 29, odst.1, písm.a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

RNDr. Tomislav Šimeček

RNDr. Tomislav Šimeček Tisková konference Praha, 9.4. 2009 RNDr. Tomislav Šimeček předseda Občanského Sdružení Majitelů Domů, bytů a ostatních nemovitostí v České republice Témata 1. Návrh novely zákona 107/2006 Sb. na prodloužení

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 13. července 2016 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 13. července 2016 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 83 Rozeslána dne 13. července 2016 Cena Kč 46, O B S A H : 215. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více