byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých." name="description"> byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých.">

d Pil ~ ~ tv Q Mi! Jaké změny DGlemne nás Č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d Pil ~ ~ tv Q Mi! Jaké změny DGlemne nás Č"

Transkript

1 4) ZPRAV6DAJ.~_...,-----_-:'"-:'$ LQ,.u bjil f IH> byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých. poš10llo[ch scli!ránek časopis. na který jste s.i již zvykli a ktarý, jak jsme se rnofili plfesllěd~t \lam pomáhá orientovat se v některých otázkách druž stavnibo bydlení. To, že se Zpravodaj dostane až do Vaši scbránkyv!íak nenf pouze záslulwo redakoe. Roznášku zajišl'ujf pověřeni pracovníci družst.lia nad rámec svých praoovních p.ovinlllostí. Právě jim pa!ř~ dík za to, že Zpravodaj Ihned l tiskárny putuje do Vašich domácností. Naše redakce I jednqllivé kanceláře drl!lžstva dostávali od Vás mnoho dotazli, které se vždy snaží svědomitě zod povědět. Nemllžeme všiak reagovat na d.opls, který je bez adre$y, bez jmé'na autora a je pouze podep.sán slovem "dtuž" stevnfk"..nekdy se anonym vyďallá za "rnluvoflijo všech" a když jdeme po stopach dopisu, zíistlm~. Ž~ Jeho ob- ' san je nepfavdi\lý, Tako\lými dopisy se nehudeme zabývat. Možná, že jste reagoma1i na to. že otiskujeme fotografte některých autorů jedlilotlivých článkťj a Iilaopak, jiný článekle bez 10- togf.ali~. Pokud jsme přesvědčeni., že s auturem článků se i Vy někdy můžete dostat de pfímého styku, tak pří jebo p r v ním článku Vám ho před-. stavíme. Při Vašem prvnírn jednáni s Ilrn!o človekem ho už budete tak trechu zaatl na Vás zál~ží, jakou komečnou tv,ář naš Zpravodaj získá. Vaše náměty velice rádi posoudíme.. Pocbopitelně.. že se na nas mužete oblacet i s pomoci p.ři výměně nebo přenechaní bytu, Váš byto\lý inzerát uveř~jníme zdarma. Zadání lnzarátu je rnožné provést i telefonicky u pracovnioe družstva p, Hálkové na tel. č. 26&11. TeJefonní kontakt na redakcí zjistíte v tkaži Zpravodaje. Vaše redakce Jaké změny '. 'II kají DGlemne nás Č v roce Zvýšení cen energií a některých služeb se dotkne našich družstevníků a nájemníků družstevních bytů stejně jako všech ostatn ích občanů našeho státu, Jde zejména o tepelnou energii, u které bude realizováno zvýšení regulované ceny 1 GJ pro domácnosti od a to o cca 39%. Jde záležitost o již publikovanou jak ve sdělovacích prostředcích, tak I v našem Zpravodaji a našim družstevnlkům již zřejmě známou. Ta d y očekáváme, že se projeví úsporná opatření provedená v nedávné době naším družstvem, tj. zateplení objektů, montáž termoregulačních ventilů a měřidel tepla a teplé vody. Přesto bude jistě nutno zálohy na teplo a ohřev teplé vody zvýšit Úprava bude provedena tak jako v minulém ro ce, tj, ze skutečných nákladů u každé ho jednotlivého družstevníka z vyúčtování za rok 1996 bude po přepočtení na novou cenu r 1997 stanovena indi viduální záloha. Od dojde dále ke zvýšení regulovaného nájemného býva lým státním bytům, Jde o možnost danou vyhláškou Č, 176/93, které družstvo využívá zejména k vytváření vyšších rezerv na opravy těmto objektům a tudíž ku prospěchu nájemníků těchto domů. Mimo výše uvedeného zvýšení záloh na tepelnou energii bude nutno zvýšit i zálohy na odběr studené vody, a to vzhledem ke změně ceny této vody Pokrač. na str. 2

2 z původních 17,75 Kč na 20,68 Kč (uvádím s DPH) již od Zvýšení bude rovněž provedeno individuálně a to dle vyúčtování za rok Od došlo i ke zdražení některých služeb. Například odvoz odpadků byl v roce 1996 účtován dodavatelem ve výši 3780 Kč za vyvážení 1 kontejneru 1 x týdně a od počítá dodavatel s 4185 Kč. Při odvozu 2x týdně, ke kterému bylo nutno přistoupit například na sídlišti Trnovanská ul., účtuje dodavatel 7440 Kč. Ty10 změny budeme do nájemného promítat postupně. Kromě výše uvedeného zvyšování nájemného v zálohách na služby počítáme u družstevníků se změnou ve výpočtu úhrad za užívání bytů, kde stále ještě platí již v mnoha směrech zastaralý výnos ministerstva financí z roku 1991, který bude v roce 1997 nahrazen vyhláškou, která bude upravovat úhrady nájemného v družstevních bytech.vyhláškaje připravována aje uvažováno s její platností od II. nebo III. čtvrtletí tohoto roku. Změny očekáváme zejména ve způsobu rozpočítávání jednotlivých položek nebo povinného rozdělení na tzv. "pevné" a "zálohové" platby. Jak jistě naši družstevníci vědí, "pevné" platby jsou částky, které vyúčtováváme pouze s objektem a "zálohové" vyúčtováváme s jednotlivými nájemníky. V současné době se ukázalo například nevhodné vyúčtovávat úhrady za odvoz odpadků a úklid kolem kontejnerů, spotřebu el. energie ve společných prostorách a výtah jen s objektem. Jde o položky, které již dávno nejsou minimální a jejich vyúčtovávání by mohlo být i nástrojem k tomu, aby nebylo těmito náklady zbytečně plýtváno. Výše uvedený výčet změn nájemného není samozřejmě úplný. K tomu ještě přistupuje individuální zvyšování záloh na opravy při uvažovaných větších opravách na jednotlivých objektech, posky1nuté půjčky a další změny, které musí družstvo přenést na své družstevníky, protože kry1í těchto nákladů může být jen a jen z nájemného. Přesto je možnost, aby družstevníci a ostatní nájemníci družstevních by1ů nemuseli hradit horentní sumy v nájemném - a to šetření energiemi, zbytečné nevyhazování peněz za kapající vodu z neopravených kohoutků, udržování pořádku u kontejnerů, šetření družstevního majetku apod. Jen tak zabráníme zby1ečně vysokému nájemnému, a budeme hradit jen to, co je pro spořádaný život v družstevním by1ě nutné. Vlasta Vrzalová, ekonom družstva, Upravy bytů: Podlahové krytiny Rekonstrukce a zásahy, které v panelovém domě zvyšulí komfort v minulém čísle jsem vás seznámil s možnostmi úprav bytových jader, jak jsem sllbil uvádím další součást modernizace panelového bytu. Další součástí modernizace panelového bytu bývá výměna podlahových kry1in - PVC za kvalitnější mate rialy: dlažby, korek, parkety, a podobně. Nejlevnější jsou dlažby užívané většinou do prostoru chodeb, předsíně, kuchyně, jídelny a hygienického zařízení (mininiální cena 300,- Kč/m'). Podobně lze užít korek (minimální cena 400,- Kč/m'), popřípadě se lepí koberec přímo na betonovou mazaninu. Velkým problémem v panelových bytech jsou nekvalitní povrchy stěn a stropů, popřípadě nekvalitní a neestetické tapety. Vyštukování a vymalování bytu provede většina stavebních firem za , - Kč. Obložení stropu polystyrenovými deskami představuje 200,- Kč/m' (včetně práce). Kvalitativně další stupeň rekonstrukce - modernizace panelového by1u je výměna oken a dveří. Není to pouze záležitost estetická, ale tento zásah má velký vliv na snížení tepelných ztrát v bytě. Jde však o finančně náročný zásah, který většina obyvatel panelových bytů není ochotna ani schopna uhradit.obdobně je tomu s výměnou dveří. Mir. Kučera, technický nám. jsme, že v rámci pohotovosti vodu pouze nějakým způsobem zastaví a opravu provede po víkendu v normální pracovní době. Jaké však bylo naše překvapení, když pan Říha vodu nejen zastavil, ale dal se okamžitě do opravy. Viděla Často slýchávám mezi družstevníky různé stesky na práce podnikové údržby. Stěžovat si na různé služby se snad už stalo národní tradicí. Na druhé straně je ovšem pravda, když někdo udělá něco mimořádně dobře, tak to zůstane většinou utajeno. A to jistě není správné. Uvedu příklad: V pátek 3. ledna v nočních hodinách vznikla havárie v našich bojlerovnách. Vlivem silného mrazu se roztrhlo uzavírací zařízení hned ve dvou bojlerovnách a tak se potoky vody valily z bojleroven ven. Zavolali jsme tedy dispečera pohotovostní služby. Již dopředu jsme tušili, že celý víkend zůstane 54 nájemníků bez teplé vody. To již hodiny ukazovaly hlubokou půlnoc. Jaké bylo naše překvapení, když několik minut po zavolání se objevil opravář p. Josef Říha. Předpokládali jsem, jak se v mrazu brodí ve studené vodě. Některé díly potřebné k opravě ' si dovedně zhotovoval na místě. V sobotu ráno již nájemníci vstávali do normální situace. Někteří možná ani nestačili zaregistrovat, že mnoho nescházelo, aby se umývali v ledové vodě. Ještě než se p.říha stačil rozloučit, už byl volán dispečerem na další opravu. Pochybuji, že se tu noc stačil vůbec vyspat. Jménem všech nájemníků panu Josefu Říhovi srdečně děkuji za mimořádné pochopení. Alena Votavová, domovnice obj. 410

3 , Uspěch v boii s plísní: Cleansan výskytu plísní v bytových prostorách bylo na stránkách Zpravodaje již pojednáváno, rovněž tak bylo vyřčeno čím jsou tyto nepříjemní spolubydlící zapříčiněni. Dnes vás seznámím s novým produktem zvlášf zajímavým. Vysoce účinný, dlouhodobě působící speciální biologický přípravek CLEANSAN s dezinfekčním efektem, určený k povrchovému i hloubkovému ničení a odstraňování všech druhů plísní a obtížného zápachu zatuchlin v jednom pracovním procesu. Za své vlastnosti vděčí CLEANSAN kompozici silně aktivních, biologicky plně odbouratelných látek, které pronikajf hluboko do houbami a plísněmi ohrožených, nebo už napadených ploch a objektů, takže tyto neodbytné parazity zastaví a zničí tam, kde byli až dosud nedostupní. Plíseň se neodvratně rozšiřuje všude tam, kde vládne vlhkost. Člověk ji cítí, až když se pevně usadila, zatuchlý zápach proniká bytem a zkažený vzduch vytváří nezdravé, nepřátelské ovzduší. Plísňová houba putuje rychle, přičemž napadne skoro všechny materiály, nacházející se v jejím dosahu a úplně je zničí. Textilie, dřevo, knihy, kůže - neexistuje téměř nic, kde by nemohla zdomácnět. Proto se vždy jevil každý prostředek vhodný a žádná cena nebyla příliš vysoká na to, abychom se tohoto parazita a škůdce zbavili. Ale plíseň je houževnatá a často se jí daří přežít i ty nejdražší, životní prostředí často silně zatěžující, "útoky jedem'" CLEANSAN však spolehlivě ničí plísně, zamezuje jejich rozšíření, působí BO.lU.lEME v O SE SKUDCI Boj se škůdci v rodinném domku nebo v bytě není aktuální jen v letních měsících. Vždy( žijí s námi v našich domácnostech neustále: v kuchyni moučný červ, moucha domácí, brouk pilous, obilný brouk, masitý moučný mol, v obývacím pokoji mravenec, veš, v ložnici šatní mol, štěnice, v koupelně stříbrněnka, plíseň, na člověku samém dětská veš, muňka, veš šatní, blecha, zákožka svrabová, klíště. Chemické prostředky, které se k hubení škůdců užívají, jsou nebezpečnými jedy nejen pro tyto škůdce, ale i pro lidi. A používajíli se v příliš silných dáv- dlouhodobě, účinkuje profylakticky, je použitelný mnohostraně i individuálně, řeší problémy trvale, ekonomicky a natolik ekologicky, nakolik to ochrana životního prostředí a její stále přísnější normy vyžadují. Použití: Přípravek se hodí k hloubkové i povrchové likvidaci hub a plísní na nátěrech, betonových plochách, kameni, dřevě, ve zdech, omítkách, pod tapetami. Je vedle širokého spektra využití nepostradatelný při údržbě bytů v panelových domech. Velmi důležitá je jeho preventivní funkce a působení, kdy se přidává jako přísada do nátěrových hmot, tapetových lepidel, betonových a omítkových směsí. Pokud je plíseň velmi rozšířená, a to především na zděné či betonové konstrukci, je nutné postupovat při práci obzvlášf důkladně. V těchto případech lze předpokládat výrazné postižení jak konstrukce, tak předevšfm původně použitých omítek. Z tohoto důvodu se doporučuje postiženou omítku odstranit a na ošetřený podklad natáhnout omftku novou s protiplísňovou přísadou. V ostatních případech vzniku plísně se postupuje běžným způsobem. Jako příklad správné aplikace lze uvést technologický postup při ošetření stěn a stropů. 1. nejprve zjistit příčinu vzniku plísní a hub na postižených plochách a zlikvidovat zdroje nadměrné vlhkosti a prochlazování stěn a stropů kách, nebo nevhodným způsobem, mohou škůdci z ískat imunitu. Zdravotníci proto varují před riziky, která používání insekticidů sebou přinášejí, a celosvětově dokonce dochází k zákazu některých zvlášť nebezpečných látek. Většina insekticidů bývá volně k dostání ve specializovaných prodejnách. Po jejich aplikaci mohou mít citlivější jedinci, ale i děti a nemocné osoby problémy s podrážděním sliznice, pocity znecitlivě/é kůže, poruchy žaludku a střev. Mohou být malátní a trpět bolestmi hlavy. Příznaky sice odezní, jakmile pomine bezprostřední účinek jedu, ale dlouhodobější pobyt v zatíženém prostředí může souviset s vypuknutím těžkých nemocí včelně nádo rů. Jak tedy postupovat, chceme-ii ochránit rodinu a sebe před poškozením zdraví a přitom musíme zakročit proti škůdcům v domě? Někteří lékaři specialisté doporu- 2. Odstranit napadenou malbu, omítku, tapety, kazety ze stropu, odkrýt zdivo (dle míry napadení) 3. Obnažené zdivo nechat v případě nutnosti Ue-Ii vlhké) nejprve řádně vyschnout a poté celoplošně ošetřit jemným nástřikem přípravku CLEANSAN Special tak, aby tento dostatečně prosákl do zdiva. V praxi to znamená zdivo před nanášením omftek - nátěrů nechat nejmene 24 hodin znovu důkladně vyschnout. 4. Po vyschnutí ošetřených ploch použít při namíchání omítkových, štukových nebo nátěrových směsí, případně malířských materiálů nebo tapetových lepidel, přípravek CLEANSAN Přísada, a to v poměru 1 díl uvedeného prostředku na 3-4 díly (podle stupně původního napadení) vody, aby se dosáhlo nejen okamžitého efektu, ale i dlouhodobého preventivního účinku. Po stránce chemické jde o kombinaci anionických tens i dů se zápachy pohlcujícími a fungicidními aromatickými a konzervačními látkami a vody. Ve třídě ohrožení vody jsou přípravky CLE ANSAN zařazeny na stupeň O, neobsahují žádné nebezpečné, zdraví, okolí nebo životnímu prostředí škodlivé látky, jsou nehořlavé. V případě zájmu o uveqený prostředek, nebo provedení samotné aplikace se obrane na technický úsek SSD Mír, pí. Vitiskovou oddělení ivestic. Miroslav Kučera technický náměstek čují, aby zákroky s insekticidy a podobnými jedy proti škůdcům v domácnostech směly provádět jen speciálně vyškolené osoby. Chemické prostředky proti škůdcům v případě většího napadení konzultujte s odborníkem, případně se obrafte na specializovanou firmu, která vás potíží" zbaví. V mnoha případech se můžete br.ánit i bez chemických prostředků. Potřebujete-Ii vypudit moly ze šatníku, osvědčila se sušená levandule. Stejný úč inek jako proti molům napuš těné chemickými látkami mají i kupované kolíčky z cedrového dřeva. A pochopitelně nezapomfnáme ani na čistírnu oděvů. Zásoby mouky kontrolujte a před použitím pokaždé prosívejte (larvy brouků rády sídlí v lepu obalů). Proti všem škůdcům se osvědčuje časté větrání a úzkostlivé dodržování hygieny domovních prostor, zejména v kuchyni a spíži. Nový byt 12/96 taq,!is%:jj1;g'"

4 Obsazení bytu na černo Na vaše dotazy odpovídá JUDr. Lubomír FIEDLER Jsme nebydlící, máme dvě děti. Vedle bytu, ve kterém jsme v podnájmu, se úmrtím nájemkyně uvolnil byt. Za totality bylo možno se do něho tzv. "nastěhovat na černo". Nev(me, jaká je nyní legislativa v této věci, zda to máme zkusit či nikoliv. Byt je obecní, pomohlo by nám to. Za totality toto bylo možno praktikovat. Doba umožňovala, aby potom noví nájemníci v takovém bytě zůstali velmi dlouho. Soudy byly bezmocné, nebyla vůle nikoho vystěhovat. Od ledna 1994 je situace jiná. Novela trestního zákona říká v 249 a): "Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo k nebytovému prostoru"; kdo obsadí protiprávně byt nebo dům, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky, nebo peněžitým trestem. V praxi byl majitel domu, nyní městská část, povinen ohlásit tento trestný čin. Vám by hrozil postih. Proto bych situaci takto neřešil. Byt byste museli samozřejmě vyklidit. v Casovaná bomba: Byt v paneláku V poslední době se hodně mluví o problémech financování výstavby nových bytů. Bez povšimnutí jsou ale již postavené byty, které postupně chátrají. Ročně tak př i cházíme o až bytů. Pokud se hlavně v panelových domech brzy nezačně s rozsáhlejšími opravami, lze v příštích letech očekávat prudký nárůst počtu.. vybydlených" bytů. Kdy se v bytě liž nedá bydlef Teoreticky se dá bydlet v každém bytě. V některých to však může být nejen nepohodlné, ale i životu nebezpečné. Ze stavebního hlediska je dům "vytvořen z kontrukčních prvků krátkodobé životnosti (obklady, topení, vodovod atd.) a dlouhodobé životnosti (základy, svislé konstrukce, schody atd.). Přibližně 30 let vydrží prvky krátké životnosti, zajišťující nám hlavně pohodlí. Ty s dlouhodobou životnost( by měly vydržet asi 150 až 200 let. Pokud se byt neudržuje, klesá úroveň bydlení, až se nakonec musí prvky krátkodobé životnosti předčasně vyměnit. Peníze ISOll až na prmím mísfě Prostředky na údržbu a opravy - tzv. fond oprav - se v družstevních bytech tvoří průběžně a jsou součástí nájemného. Při stanovení nezbytné výše příspěvků do fondu oprav se vychází z toho, za kolik by bylo možné poříd i t daný byt dnes (reprodukční hodnota bytu). Na výměnu prvků krátkodobé životnosti se počítá asi 1 % ročně z aktuální pořizovací hodnoty bytu. Na jeho údržbu (nátěry, drobné opravy omítek, ventilů apod.) je to asi 0,25 % ročně. Znamená to, že za třípokojový byt s reprodukční hodnotou 1 milión korun by měl příspěvek do fondu činit asi 1000 korun měsíčně. Dnes však příspěvky obvykle č i ní pouze 100 až 300 korun, což samozřejmě nestačí. Nájemce bytu si tak vytváří do budoucnosti mnohatisícový dluh, jehož splácení přijde obvykle v nejméně vhodnou dobu. Kdo %a fo může? Příčin nedostatečné tvorby rezerv na opravy a investice v družstevních bytech je několik. Jednou z nich byl i fakt, že před rokem 1989 fungoval systém podpory bytové výstavby, který umožňoval získat investiční úvěr s jednoprocentním úrokem až na 30 let. Počítalo se s tím, že po této době budou opotřebované prvky krátkodobé životnosti hromadně vyměněny pomocí nového úvěru na 1% úrok a dobou splatnostti 10 let. K tomu nestačilo ani dojít a výhodné investiční úvěry byly po roce 1989 odbourány. Navíc ceny stavebních prací stouply čtyř až pětinásobně, příspěvek do fondu oprav stěží dvojnásobně. V ČR začala největší výstavba nájemních bytů v 60. letech s novou panelovou technologií. Do roku 1990 tak bylo postaveno zhruba 30 % všech bytů. Většina z nich má dnes v sobě zabudovanou bombu - chybějící peníze na blížící se výměnu konstrukčních prvků krátkodobé životnosti. Pokud se tento problém nezačne řešit už dnes, stane se řada panelových bytů za pár let prakticky neobyvatelnými. lak % lollže ven Bytová družstva se stále častěji setkávají s tím, že panelový dům potřebuje např. novou střechu, ale na fondu oprav je ztěží pár desítek tisíc korun. Družstvo má jen omezené možnosti získat úvěr na opravy v bance, vnitřní zdroje financování jsou rovněž omezeny. Při akutních opravách se proto obvykle od každého nájemce jednorázově vybere až několik tisíc korun. Pro mnohé to však znamená citelnou ránu do rodinného rozpočtu, která někdy vede i k zadlužení. Rozumnějš í je proto tvořit rezervy na opravy s předstihem. Tomu se ovšem uživatelé družstevních bytů zuby nehty brání pod heslem: "Dosud pe ~ níze stačily, musí stačit i do budoucna". Ale nestačí... Při současném trendu liberalizace cen bydlení by si nájemci družstevních bytů měli uvědomit, že kvalitní bydlení stojí mnohem víc, než na kolik byli dosud zvyklí. Čím dříve na to přijdou, tím méně je to bude bolet. Nový byt XU96

5 a mohou si přečíst i VášI Využijte inzerce ve Zpravodaji SBD Mír k propagaci Vašich výrobků a služeb. Nyní za novou bezkonkurenční cenu 10,- Kč za cm 2!!! Cena za inzerát této velikosti - jen 1900,- Kč!!! studio h43:jjt1 v V" NEJLEVNEJSI SHRNOVACÍ DVEŘE plastové, koženkové, dřevěné ŽALUZIE meziokení, interiérové, vertikální V nově otevřené prodejně firmy I'.,r.1'. Duchcovská 33, Teplice, Tel. 0417/285 76

6

7 Ještě o televizi: TESu Litvínov dochází dech? V minulých číslech Zpravodaje jsem psal v superlativech o projektu TESu Litvínova o zavádění mikrovlnného vysílání do našich družstevních objektů. Projekt sám o sobě je velice kvalitní. O tom se již mohli přesvědčit ti družstevníci, kde je již mikrovlnné vysílání zavedeno. Počáteční nástup TESu se však náhle zpomalil. Osobně se domnívám, že si TES vzal příliš velké sousto, které ted" nedokáže zvládnout. Technické oddělení našeho družstva vyvíjí veškeré úsilí o nápravu. Věřím, že si TES nechce poškodit své dobré jméno. Chápu, že se jedná o zcela novou moderní technologii. V euforii počátečních úspěchů se však patrně TESu zatočila hlava a zapomněl reálně uvažovat. Naše redakce se o celou tuto záležitost mimořádně zajímá. Naštěstí nacházírpe pochopení u tech. náměstka družstva pana Kučery, kterého z toho všeho jistě pořádně bolí hlava. Věřím, že zodpovědní pracovníci TESu překonají problémy, kterých jistě mají více než dost. Jistě se budou i oni snažit o otevřenější spolupráci s námi.. Naše redakce nenechá tuto záležitost usnout, i když to možná pro někoho bude nepříjemné.těsně před uzávěrkou Zpravodaje se podařilo vedoucím pracovníkům našeho družstva vyvolat jednání s obchodním ředitelem TESu panem Samkem. Došlo k vyjasnění některých sporných záležitostí a konečně k předání harmonogramu postupu dalších prací. Ale abych jen nekritizoval. Považuji za nutné vyzvednout perfektní spolupráci s pracovnicí TESu paní Vobořilovou, která nahlašuje pracovníkům TE Su havarie a zajišťuje jejich odstranění. Příkladná je spolupráce s monterem TESu panem Komínkem, který se mi jeví jako příklad toho, jak si má počínat opravář, který representuje svou firmu. V závěru bych chtěl poradit našim družstevníkům, kteří již obdrželi z TE- Su přihlášku a protože vlastní soukromý satelit, váhají, zda se mají do široké programové nabídky T6Su přihlásit. Soukromé satelitní anteny jsou převážně nasměrovány na družici Astra, která pochopitelně nepřenáší některé atraktivní vysílače kabelové televize, které přináší TES. Jedná se např. o satelitní PRIMU, MAX, SUPERMAX v českém jazyce a slovenské stanice MARKÝZU a VTV. Mimo to můžete pootočením své satelitní anteny do jiného směru přijímat programy z jiné družice, na př. Koperníku, čímž v kombinaci s nabídkou TESu získáte širokou plejádu přijímaných vysílačů. Jsem optimista a proto věřím, že v příštím čísle Zpravodaje Vám budu moci přinést některé další, aktuelní informace. Dobrý obraz i zvuk přeje: Vladimíř Cidlina Dobrá služba zadání zakázky nezapomeňte Naše bytové družstvo má pro všechny naše objekty zavedenou velice dobrou službu. Jistě se Vám už někdy stalo, že jste se nemohli dostat do domovních, sklepních či jiných dveří, protože se poškodila zámková vložka FAB. V takovém případě zpravidla delegát bloku zakoupí vložku novou, ke které nechá zhotovit spoustu klíčů, které pak rozdá mezi nájemníky. To vše zabere mnoho času a hlavně ochudí rezervu na opravy Vašeho bloku. Věřte, že to vše je zbytečné. Stačí vadnou vložku vyjmout ze zám!<u a doručit našemu pracovníkovi, který provede její celkovou rekonstrukci. Vložka pak slouží jako nová. Nájemníkům zůstanou jejich klíče, jako kdyby se nic nestalo. V nutných případech je oprava provedena na počkání. Náš pracovník dovede upravit i vložku, kterou právě nepotřebujete na klíče, které máte k dispozici. Jak jsme si zjistili, takovou službu nikdo v regionu neprovádí. A ted" kontakt na našeho pracovníka: Jiří Červenka, Teplice, Moravská 2261, telefon Na tomto čísle získáte veškeré informace o rekonstrukci zámkových vložek. Při čitelně opravu" opatřený doručit podepsaný "Požadavek na razítkem samosprávy. Je to stejný tiskopis, kterým delegáti objednávají různé opravy, které požadují od SBD Mír. Pro Vaši informaci uvádíme, že cena za jeden kus opravené vložky zůstává stále stejná a to 90 Kč. Doporučujeme využít tuto jedinečnou službu! Pro hezké prostředí V minulém čísle Zpravodaje v článku "Aby bylo čisto" jsme kritizovali nepořádek v v některých našich objektech. Ozvali se však družstevníci z ulice Trnovanské ze vchodu 1291 a předložili nám barevné fotografie interieru schodiště. Cernobílá fotografie, kterou otiskujeme, zdaleka nevyjadřuje krásné prostředí schodiště. Je pravdou, že tak pěkné prosředí lze nalézt i v dalších domech. Bohužel jsou' to spíše vy jímky. Přesto je vidět, že když se najdou na podlaží slušní nájemníci i chodba vypadá příjemně. Nutno však podotknout, že se jedná o chodby ve vyšších patrech, hlavně pak v posledních, kde není velká frekvence návštěvníků domu. Bytová inzerce Vyměním družstevní byt 2+1 u Pluta za nebo garsonieru. Blanka Hrazdírová, Teplice, Přítkovská 1614, tel Nabízím výměnu družstevního bytu 4+ 1 v Teplicích, Unčínská ul. za byt 2+ 1 nebo 3+1 menších rozměrů rovněž v Trnovanech poblíž Angru. Telefon:

8 Co byste měli vědět... Václav Sláma člen představenstva Ještě několik poznámek o proiednávání dědictví Řízení o dědictví se řídí zákonem č. 99/1963 Sb. Občanským soudním řádem a to " 175a až 175zd. Podle posledního bydliště zemřelého projednává dědictví příslušný okresní soud. Podle 175za: Notáři se sídlem v obvodu okresního soudu jsou rovnoměrně pověřováni úkony v řízení o dědictví podle rozvrhu, který na návrh příslušné notářské komory vydá předseda krajského soudu na každý kalendářní rok. V okrese Teplice jsou notářkami JUDr. lva Brušáková, JUDr. Jitka Satrapová a JUDr. Marcela Sládková. Podle 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému k projednání dědictví. (2) Soud zahájí řízení i bez návrhu, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Usnesení o zahájení řízení není třeba doručit. Podle 175b : Účastníky řízení jsou' ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-ii takových osob, stát. Věřitel zůstavitelův je účastníkem řízení v případě 175p, v případě, kdy se - Pečovat o dozor nad dětmi a znemožnit jim přístup k zápalkám a jiným hořlavým látkám. - Dbát zvýšené opatrnosti při uskladňování látek, které mají sklon ke samovznícení vypořádává jeho pohledávka, a při likvipaci dědictví. Podle 17Sh: (1) Nezanechal-Ii zůstavitel majetek, soud řízení zastavl (2) Jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat tomu, kdo se postaralo pohřeb a řízení zastavl Soud zejména zkoumá, zda zůstavitel zanechal závěr, nebo listinu o vydědění, zda je závěť uložena u notáře v úschově ap. Podle 175d (1) V předběžném šetření si soud zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů a zda dědici, jímž byl zůstavitel zákonným zástupcem, potřebují ustanovit opatrovníka. (2) Zanechal-Ii zůstavitel závěr, zjistí soud její stav a obsah: na dožádání soudu tak učiní i notář, který má závěr v úschově. Ještě bych chtěl upozornit na 1751 (1) Měl-Ii zůstavitel s pozůstalým manželem majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví, soud rozhodne o obecné ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele a podle zásad uvedených v občanském zákoníku určí, co z toho- to majetku patří do dědictví a co patří pozůstalému manželovi. Závisí-Ii rozhodnutí na skutečnosti, která zůstala mezi pozůstalým manželem a některým z dědiců sporná, postupuje soud podle 175k odst. 3. Podle 175q (1) Soud v usnesení o dědictví a) potvrdí nabytí dědictví jedinému dědici, nebo b) potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic připadlo státu, nebo c) schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů, nebo d) potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-ii mezi dědici k dohodě. (3) Pokud soud usnesením dohodu o vypořádání dědictví neschválí, může v řízení pokračovat až po právní moci tohott!> usnesenl A podle 175r Dědici mohou věci náležející do dědictví během dědického jiná opatření, řízení prodat nebo učinit přesahující rámec obvyklého hospodaření, jen se svolením soudu. V konkrétních případech projednávání dědictví doporučuji spolupráci s příslušným notářem (notářkou). Požární ochrana (pokračování z minulého čísla) Jaká je praxe dodržování požární ochrany a bezpečnosti v obytných budovách: - Zdržovat se kouření a manipulace s otevřeným ohněm na požárně nebezpečných místech, což jsou taková místa, kde se vyskytují hořlavé látky, které by se mohly vznítit od nedopalků cigaret, nebo otevřeného ohně (sklepní prostory, kabiny výtahů apod.) - Dbát na to, aby nezůstaly bez dozoru zapnuty elektrické nebo plynové spotřebiče. - Vytvářet v bytových i nebytových prostorách podmínky pro rychlé zdolání požáru při záchranných pracích. - Umožnit kontrolním orgánům provádět preventivní požární kontrolu (ve sklepních prostorách). - Seznámit S9 s funkcí a umístěním věcných prostředků požární ochrany (hydrantové skříně, ruční hasící přístroje). - Neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud tuto práci neprovádí osoba s odbornou způsobilostí, která je požadována pro výkon takových prací dle zvláštních předpisů. Zákon o požární ochraně Č. 133/1985 Sb. a jeho novelizace z roku 1995 pod Č. 91 Sb. umožňuje zněním zákona ČNR Č. 200/1990 Sb. postihnout fyzické osoby (v našem případě uživatele bytů) sankcemi v blokovém řízení a to: - blokovou pokutu do výše Kč 1.000,- - blokovou pokutu do výše Kč 5.000, (lze uložit tomu, kdo se přestupku,na úseku požární ochrany dopustí tím, že poruší požární předpisy nebo příkazy o vybavení hasícími zařízeními a jinými věcnými prostředky požární ochrany Gedná se hlavně o uživatele garáž0 - neumožní nebo ztíží provedení preventivní požární kontroly nebo jiných opatření na úseku požární kontroly. - neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele požární jednotky. - Do ,- Kč lze uložit pokutu tomu, kdo poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. Následuje celá řada sankcí a nápravných opatření. O nich si povíme v závěrečném článku o požární ochraně v příštím čísle Zpravodaje_ Milan Černý, technik PO SeD Mír íi>ra,~jsbd Mli Vydá,iSIa>1bní.byrové drtlííiwmtri;p1kt. ZocIp.viiI"'redaktor Vladlinfr culím.. t~ifod.,í? ll. ČÍtoo,.ruilll<ini~.M!rosIa,.kui.ta.JIIg. lfaclav.swna,.ultfot" ro.83. Nák!ad?lSO I'ýIlsÍol..Sazba.aopodklady.. pro tlsi:.studlazebra TepÍí'e.MalaryIro.. 4S, 41S.,Ttpll<e, Id.JMI1/ lii.-1lsIWDaJ~ ~ 11, T.pIlct, Id. fl4í!lll19n

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 0 1 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 1 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

V še,- člen';', našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne, pi'edstavenstva i & TEPLICE KRUPKA ~ 5BD_ @ll~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ 2002. >, "J. \".. ~ :.~..... '

Více

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU:

OBSAH. Vidcom ELEKTRONIK SERVIS ~~:: ~..i.. ~ilel ..-;.. ~ 16. číslo listopad 1998. NEMOZNE IlINED - ZAZRAK DO TRl DNU: TEPLICE ti ~~:: 16. číslo listopad 1998 Máte porouehaný televizor? V televizních opravnách jste nepochodili? Poradíme Vám: Opravu svěřte odborník ům! V TeplicÍch je servis, který pracuje pod ználu.ýiu.

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE

...'. RAVODAJ . I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i  ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA ~.,." I~....'. 5BDmiit. i " ~ j RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 41. Září 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Tak, jak stárnou bytové objekty našeho

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

ll" Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Z obsahu: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE

ll Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Z obsahu: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE TEPLICE KRUPKA ll" STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 23. číslo - duben 2000 sai) liiir! Opravy a údržba objektu v Alejní ulici. Dne 1.7.1998 převzalo naše Stavební bytové družstvo Mír od Města Teplice

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více