UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10"

Transkript

1 dne uzavfiení pojistné smlouvy. Dnem doruãení v povûdi poãíná bûïet osmidenní v povûdní lhûta, jejímï uplynutím poji tûní zaniká Pojistitel nebo pojistník mohou poji tûní vypovûdût do 3 mûsícû ode dne doruãení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doruãení v povûdi poãíná bûïet v povûdní lhûta 1 mûsíce, jejímï uplynutím poji tûní zaniká Pojistitel nemûïe podle odstavcû a vypovûdût Ïivotní poji - tûní Odstoupením Zodpoví-li pojistník nebo poji tûn pfii sjednávání pojistné smlouvy úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû písemné dotazy pojistitele t kající se sjednávaného poji tûní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliïe pfii pravdivém a úplném zodpovûzení dotazû by pojistnou smlouvu neuzavfiel. Toto právo mûïe pojistitel uplatnit do 2 mûsícû ode dne, kdy takovou skuteãnost zjistil. To platí i v pfiípadû zmûny pojistné smlouvy Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od poãátku ru í. Pojistitel je povinen bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji ve lhûtû do 30 dnû ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odeãte to, co jiï z poji tûní plnil. V pfiípadû odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odeãítají i náklady spojené se vznikem a správou poji tûní. Pojistník nebo poji tûn, kter není souãasnû pojistníkem, popfiípadû obmy len, je ve stejné lhûtû jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ãástku vyplaceného pojistného plnûní, která pfiesahuje v i zaplaceného pojistného Odmítnutím pojistného plnûní Pojistitel plnûní mûïe z pojistné smlouvy odmítnout, jestliïe a) pfiíãinou pojistné události byla skuteãnost, o které se dozvûdûl aï po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit pfii sjednávání poji tûní nebo jeho zmûnû v dûsledku úmyslnû nebo z nedbalosti nepravdivû nebo neúplnû zodpovûzen ch písemn ch dotazû, a jestliïe by pfii znalosti této skuteãnosti v dobû uzavfiení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavfiel, nebo ji uzavfiel za jin ch podmínek, nebo b) oprávnûná osoba uvede pfii uplatàování práva na plnûní z poji tûní vûdomû nepravdivé nebo hrubû zkreslené údaje t kající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje t kající se této události zamlãí Dnem doruãení oznámení o odmítnutí pojistného plnûní poji tûní zanikne Dal í dûvody zániku Poji tûní zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo poji tûná vûc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy do lo ke smrti poji tûné fyzické osoby nebo zániku poji tûné právnické osoby bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak Poji tûní zaniká rovnûï dnem uveden m v písemné dohodû pojistitele s pojistníkem nebo uplynutím doby, na kterou bylo poji tûní sjednáno. âlánek 7 Povinnosti pojistníka a poji tûného 7.1. V pfiípadû poji tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit poji tûného s obsahem pojistné smlouvy t kající se poji tûní jeho rizika Právo na pojistné plnûní mûïe pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliïe prokáïe splnûní této povinnosti a jestliïe prokáïe, Ïe mu byl k pfiijetí pojistného plnûní dán souhlas poji tûného, popfiípadû zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonn m zástupcem pojistník sám Zemfie-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, kter sjednal poji tûní cizího pojistného rizika, vstupuje poji tûn do soukromého poji tûní namísto pojistníka, a to dnem, kdy pojistník zemfiel nebo zanikl bez právního nástupce, není-li dohodnuto jinak Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu pojistiteli oznámit, Ïe nastala pojistná událost, podat pravdivé vysvûtlení o vzniku a rozsahu následkû této události, pfiedloïit k tomu potfiebné doklady a postupovat dohodnut m zpûsobem. Není-li pojistník souãasnû poji tûn m, má tuto povinnost poji tûn ; je-li pojistnou událostí smrt poji tûného, má tuto povinnost oprávnûná osoba Pojistník je povinen bez zbyteãného odkladu oznámit pojistiteli zmûnu nebo zánik pojistného rizika. V pfiípadû poji tûní cizího pojistného rizika má tuto povinnost poji tûn JestliÏe se v pojistné dobû pojistné riziko podstatnû sníïí, je pojistitel povinen úmûrnû tomuto sníïení sníïit pojistné, a to s úãinností ode dne, kdy se o sníïení pojistného rizika dozvûdûl JestliÏe se v dobû trvání poji tûní pojistné riziko podstatnû zv í tak, Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiï pfii uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by smlouvu uzavfiel za jin ch podmínek, vzniká pojistiteli právo do 1 mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv ení pojistného rizika, navrhnout zmûnu pojistné smlouvy ode dne, kdy se pojistné riziko zv ilo. Pojistník je povinen se k tomuto návrhu vyjádfiit do 1 mûsíce ode dne jeho doruãení, nebylo-li dohodnuto jinak Nesouhlasí-li pojistník se zmûnou pojistné smlouvy nebo nevyjádfií-li se k této zmûnû ve lhûtû podle odstavce 7.7., má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhûtû 2 mûsícû ode dne, kdy obdrïel nesouhlas pojistníka se zmûnou pojistné smlouvy, nebo ode dne, kdy uplynula lhûta pro jeho vyjádfiení. V takovém pfiípadû poji tûní zanikne uplynutím 8 dnû ode dne doruãení v povûdi pojistníkovi JestliÏe se v dobû trvání poji tûní pojistné riziko podstatnû zv í tak, Ïe pokud by v tomto rozsahu existovalo jiï pfii uzavírání pojistné smlouvy, pojistitel by za tûchto podmínek pojistnou smlouvu neuzavfiel, má právo pojistnou smlouvu vypovûdût, a to ve lhûtû 1 mûsíce ode dne, kdy se dozvûdûl o zv ení pojistného rizika. V takovém pfiípadû soukromé poji tûní zanikne uplynutím 8 dnû ode dne doruãení v povûdi pojistníkovi Ustanovení odstavcû 7.6. aï 7.9. se nepouïije u poji tûní osob v pfiípadech, kdy se pojistné riziko mûní v prûbûhu doby trvání soukromého poji tûní a kdy je tato zmûna promítnuta ve v poãtu pojistného. âlánek 8 Následky poru ení povinností 8.1. Poru il-li pojistník nebo poji tûn pfii sjednávání poji tûní, v prûbûhu poji tûní nebo pfii zmûnû pojistné smlouvy nûkterou z povinností uveden ch v právních pfiedpisech nebo v pojistné smlouvû a bylo-li v dûsledku toho stanoveno niï í pojistné, mûïe pojistitel pojistné plnûní pfiimûfienû sníïit Pokud mûlo poru ení povinností uveden ch v právních pfiedpisech nebo v pojistné smlouvû podstatn vliv na vznik pojistné události, její prûbûh nebo na zvût ení rozsahu jejích následkû anebo na zji tûní nebo urãení v e pojistného plnûní, mûïe pojistitel pojistné plnûní sníïit úmûrnû tomu, jak vliv mûlo toto poru ení na rozsah jeho povinnosti plnit V pfiípadû, Ïe nebyla splnûna povinnost oznámit zv ení pojistného rizika a pojistitel na základû svého zji tûní pojistnou smlouvu vypovûdûl, náleïí mu pojistné aï do konce pojistného období, ve kterém do lo k zániku soukromého poji tûní. âlánek 9 Pojistné plnûní Pojistné plnûní je splatné do 15 dnû po skonãení etfiení pojistitelem. Povinnosti a práva pojistitele v souvislosti s etfiením dále upravuje zákon o pojistné smlouvû. âlánek 10 Postup pfii rozdíln ch názorech Pfii neshodû o v i pojistného plnûní stanoveném pojistitelem lze dohodnout fiízení znalcû KaÏdá smluvní strana urãí vïdy na vlastní náklady po jednom znalci a písemnû o nûm informuje druhou stranu. Nejmenuje-li jedna smluvní strana písemnû znalce bûhem 2 t dnû od okamïiku, kdy se obû strany dohodnou na zavedení fiízení, platí tato skuteãnost jako uznání názoru druhé strany Znalci nesmí mít k Ïádné ze smluvních stran závazky. Námitku proti osobû znalce lze vznést pfied zahájením jeho ãinnosti Znaleck posudek zpracovan znalci obou stran bude pfiedán pojistiteli i poji tûnému Oba urãení znalci se dohodnou na osobû tfietího znalce jako pfiedsedy, kter má rozhodující hlas v pfiípadû neshody; ten své rozhodnutí pfiedá obûma smluvním stranám Náklady na ãinnost pfiedsedy fiízení hradí obû smluvní strany rovn m dílem. âlánek 11 Doruãování Písemnosti doruãuje pojistitel na adresu v âeské republice prostfiednictvím po ty jako obyãejné ãi doporuãené zásilky, pfiípadnû jin m vhodn m zpûsobem, není-li dohodnuto jinak Není-li adresát doporuãené zásilky zastiïen, aãkoliv se v místû doruãení zdrïuje, doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v témïe bytû nebo v témïe domû, pûsobící v témïe místû podnikání anebo zamûstnané na témïe pracovi ti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li moïno ani takto doruãit, písemnost se uloïí u po ty, jeï adresáta vhodn m zpûsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnû od uloïení, povaïuje se poslední den této lhûty za den doruãení, i kdyï se adresát o uloïení nedozvûdûl. Není-li zji tûn opak, má se za to, Ïe se adresát v místû doruãení zdrïoval. âlánek 12 Tyto VPP nab vají úãinnosti dnem UCZ/B/10 Poji tûní je upraveno touto zvlá tní ãástí pojistn ch podmínek, V eobecn mi pojistn mi podmínkami obecná ãást UCZ/05, které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji tûní se sjednává jako kodové poji tûní Rozsah poji tûní, povinnosti pojistníka a poji tûného Pojistník (poji tûn ) je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala; zejména nesmí V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10 poru ovat povinnosti smûfiující k odvrácení nebo zmen ení nebezpeãí, které jsou mu právními pfiedpisy uloïeny nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou. Majetkové poji tûní Co je poji tûno? ãlánek 1 : cel obsah (zafiízení) bytu vyuïívan k osobním úãelûm, kter je ve vlastnictví 2

2 poji tûného nebo jin ch osob, které s poji tûn m Ïijí ve spoleãné domácnosti; cizí vûci, které jsou oprávnûnû uïívány, pokud za nû nelze poïadovat plnûní z jiného poji tûní; zafiízení pokojû k ubytování cizích osob, které není provozováno jako Ïivnost; souãásti stavby a pfiíslu enství budov (vyjma zdí a obdobn ch pfiíãek) jako malby, tapety, obklady, podlahy, obloïení stûn a stropû, nepfienosné pfiepaïení místností, kachlová kamna a otevfiené krby, elektroinstalace, instalace plynu a sanitární instalace, sanitární zafiízení, armatury a mûfiící pfiístroje, jakoï i ãásti v topn ch a klimatizaãních zafiízení, která se nacházejí vnû zdí; celkové zasklení obytného prostoru a zafiízení bytu, sklokeramické varné desky, sklepní a stfie ní okna, zasklení teras, sklenûné stavební kameny, sklenûné stfiechy a pfiedsunuté stfií ky, pokud patfií k místnostem uïívan m poji tûn m - aï do velikosti 6 m2 jednotlivé tabule resp. prvku. V e uvedené zasklení je poji tûno i tehdy, pokud je sklo nahrazeno plastem. vlastnické podíly anténních zafiízení na poji tûném pozemku; cennosti - peníze v hotovosti, valuty, vkladní kníïky, které nejsou na heslo, eky, úvûrové karty a jiné cenné papíry, perky (i neopracované drahé kovy a drahé kameny), sbírky známek a mincí podle sjednaného druhu úschovy; Poji tûní se sjednává na 1. riziko. drobná domácí a hospodáfiská zvífiata, zásoby a potfieby k jejich chovu na pozemku v poïárním poji tûní a v poji tûní proti vichfiici (s v jimkou tíhy a sesuvu snûhu) zahradní nábytek, zahradní nástroje a zahradní stroje a vû áky na prádlo; pojízdné Ïidle pro nemocné; prádlo a odûvy s v jimkou koïichû obsah tankû na plyn a topn olej vedlej í náklady, coï jsou náklady vzniklé po pojistné události podléhající plnûní, pokud se tyto náklady t kají poji tûn ch vûcí, a sice náklady na vyklizení, uha ení poïáru, odstranûní, demontáï, opûtovnou montáï, ochranu a vyãi tûní a náklady na transport k nejbliï í povolené skládce odpadu vãetnû nutn ch opatfiení na likvidaci (kontrola a zpracování odpadu) a uloïení na skládce. Vzniknou-li vedlej í náklady za zeminu nebo za poji tûné vûci, které byly kontaminovány jiï pfiedtím, neï nastala pojistná událost (kontaminace vzniklá v minulosti), budou uhrazeny pouze ty náklady, které pfievy ují ãástku potfiebnou k odstranûní kontaminace vzniklé v minulosti. rovnûï náklady nezbytného nového naplnûní v kopové jámy zeminou. Pro tyto náklady na nové zasypání a likvidaci kontaminované zeminy se pfii kaïdé pojistné události sniïuje pojistné plnûní o spoluúãast ve v i 25 %. Náklady nejv e estimûsíãního provizorního uskladnûní jsou v rámci pojistné ãástky pro vedlej í náklady poji tûny za pfiedpokladu, Ïe pojistiteli toto provizorní uskladnûní bylo neprodlenû oznámeno. Poji tûny nejsou obchodní zboïí, vûci pouïívané k provozování Ïivnosti, vãetnû penûïních nebo obdobn ch prostfiedkû, a to ani tehdy, je-li poji tûno zafiízení kanceláfie; motorová vozidla, motorová jízdní kola a jejich pfiívûsy; motorové a elektrické lodi, plachetnice vãetnû pfiíslu enství, vûci nájemníkû, podnájemníkû a hostû, ktefií jsou ubytováni za úplatu; souãásti staveb a pfiíslu enství budovy, za které je moïno poïadovat pojistné plnûní z existujícího poji tûní budov, které patfií k rodinnému domu a uïivatel bytu je i vlastníkem této budovy, s v jimkou kod na souãástech staveb a pfiíslu enství budov, které vznikly krádeïí vloupáním nebo loupeïí; instalace nacházející se uvnitfi zdí; jednotlivé vûci s pojistnou hodnotou vy í neï ,-Kã, pokud nebyly v slovnû uvedeny v návrhu na poji tûní event. dodateãnû pfii jejich pofiízení oznámeny pojistiteli. není-li ujednáno jinak: kody zpûsobené vodou z akvária, které není pfiipojeno na vodovodní síè resp. z ãerpacího zafiízení takového akvária na základû netûsností vãetnû ÏivoãichÛ a rostlin do 3.500,- Kã, pokud v dûsledku této události zahynuli. Kde poji tûní platí? ãlánek 2 Ve v ech místnostech budovy ob van ch poji tûn m na pozemku, kter je v pojistce specifikován jako místo poji tûní. Mimo obytné místnosti jsou poji tûny následující vûci: Na pûdû, ve sklepû a v jiné místnosti budovy, v níï je poji tûn byt, jsou-li tyto prostory uïívány a uzamykatelné pouze poji tûn m; u rodinn ch (rekreaãních) domû a bytov ch domû také ve vedlej ích budovách v místû poji tûní, jsou-li tyto prostory uïívány a uzamykatelné pouze poji tûn m: movité vûci, slouïící osobní potfiebû ãlenû domácnosti s v jimkou cenností, staroïitností, prav ch kobercû, koïichû; Mimo poji tûn byt na jiném místû v Evropû v geografickém smyslu, v mimoevropsk ch pfiímofisk ch státech ve Stfiedozemí nebo na Kanársk ch ostrovech v echny vûci a cennosti, které zahrnuje poji tûní domácnosti, jsou pfiechodnû - to znamená na dobu 6 mûsícû, v internátních kolách na dobu 10 mûsícû - poji tûny také v cizích trvale obydlen ch budovách (napfi. v hotelov ch pokojích), pokud nemûïe b t náhrada kody poïadována z jiného poji tûní, a sice vûci patfiící do zafiízení bytu na 10 % pojistné ãástky domácnosti, cennosti ve schránkách uveden ch v pojistce na 10 % pojistné ãástky pro tyto vûci; dûtské koãárky, pojízdné Ïidle pro nemocné také mimo budovy; kody, které vzniknou loupeïn m pfiepadením v budovách nebo mimo nû maximálnû na 10% pojistné ãástky domácnosti; v echny vûci, které zahrnuje poji tûní domácnosti, jsou poji tûny do 10% pojistné ãástky domácnosti i tehdy, pokud byly pfiechodnû na dobu maximálnû 6 mûsícû dány do opravy resp. do servisu, dány do úschovy, zapûjãeny jinému, pokud nejde o nebezpeãí uvedené v ãlánku 3 bod 3. a nemûïe b t poïadována náhrada kody z Ïádného jiného poji tûní. Toto poji tûní mimo byt neplatí v dal ích místech bydli tû poji tûného; pro kody vzniklé prostou krádeïí vyjma pojízdn ch Ïidlí pro nemocné a koãárkû. Jaká nebezpeãí jsou poji tûna? ãlánek 3 1. PoÏár kody zpûsobené poïárem, bleskem, v buchem, koufiem, kter náhle unikl v dûsledku poruchy ze zafiízení, nacházejících se v místû poji tûní nebo koufiem v dûsledku poïáru nebo v buchu v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. Vylouãeny jsou kody vzniklé dlouhodob m pûsobením koufie. Toto poji tûní se sjednává s limitem pojistného plnûní ve v i 50% ze sjednané pojistné ãástky, maximálnû v ak 10 mil. Kã, zfiícením nebo nárazem vzdu n ch nebo vesmírn ch plavidel nebo satelitû, jejich ãástí nebo nákladem, meteoritû rázovou vlnou ífiící se vzduchem, zpûsobenou letem nadrvukového letadla v dûsledku pfiekonání rychlosti zvuku, pohfie ováním poji tûn ch vûcí pfii tûchto událostech. Je-li ve smlouvû v slovnû ujednáno, poji tûny jsou kody na: elektrick ch a elektronick ch zafiízeních, strojích a pfiístrojích bezprostfiedním vlivem atmosférické elektfiiny (nepfiím m bleskem). Poji tûny nejsou kody, které byly zpûsobeny ohnûm, kter se nemohl roz ífiit sám (napfi. kody zpûsobené oïehnutím resp. se kvafiením); 2. Vichfiice kody zpûsobené vichfiicí (vítr s rychlostí více neï 60 km/h); tíhou snûhu; sesuvem snûhu; zfiícením skal, pádem kamenû, stromû, stoïárû a sesuvem pûdy; krupobitím; pohfie ováním poji tûn ch vûcí pfii tûchto událostech. Poji tûny nejsou kody zpûsobené zatopením vodou z atmosférick ch sráïek a pohybem skalních blokû, suti nebo mas zeminy, pokud tyto pohyby byly vyvolány lidskou ãinností, odstfielem nebo v ronem plynn ch, tekut ch nebo pevn ch látek z nitra zemû. 3. KrádeÏ vloupáním a loupeïné pfiepadení kody zpûsobené pokusem o krádeï vloupáním nebo dokonanou krádeïí vloupáním, kter mi se rozumí proniknutí pachatele do poji tûn ch místností tak, Ïe s pouïitím síly prokazatelnû pfiekonal uzamãené jistící pfiekáïky, chránící vûc pfied odcizením a zmocnil se jí nûkter m dále uveden m zpûsobem a) vtlaãením nebo vylomením dvefií nebo jin ch ãástí budovy, b) uzamãen prostor otevfiel klíãem, kter prokazatelnû nabyl krádeïí vloupáním do jin ch míst, neï je místo poji tûní, nebo loupeïí, c) uzamãenou schránku nebo uzamãen nábytek prokazatelnû otevfiel s pouïitím jiného technického prostfiedku neï klíãe nebo prokazatelnû pfiekonal pfiekáïku vytvofienou specifick mi vlastnostmi schránky a jejíï zdolání vyïadovalo mimofiádnou fyzickou nebo technickou zdatnost, pokud byly splnûny podmínky uvedené pod písm. a) nebo b); zpûsobené oloupením za pouïití násilí nebo pod pohrûïkou násilí; kody zpûsobené vandalismem, pokud pachatel bûhem uskuteãnûné krádeïe vloupáním nebo pokusu o ni úmyslnû zniãí nebo po kodí poji tûné vûci uvnitfi poji tûn ch prostor, aï do ,- Kã, pokud jsou poji tûné vûci úmyslnû po kozeny, zniãeny nebo odcizeny v souvislosti s demonstracemi, shromáïdûními nebo nepokoji. Poznámka: KrádeÏ vloupáním do uzavfien ch schránek na peníze nebo trezorû ve zdi pomocí prav ch klíãû nastane pouze tehdy, pokud si pachatel tyto klíãe pfiivlastnil pfii krádeïi vloupáním do jin ch neï poji tûn ch místností budovy nebo loupeïí. 4. Voda z potrubí kody zpûsobené vodou uniklou z vodovodního rozvodu nebo z pfiipojen ch zafiízení, z v topn ch, solárních a klimatizaãních zafiízení v místû poji tûní; u bytû v osobním vlastnictví, druïstevních a nájemních bytû kromû toho kody zpûsobené na v topn ch zafiízeních, sanitárních zafiízeních, armaturách a pfiipojen ch zafiízeních, pokud tato patfií do zafiízení bytu, v dûsledku jejich po kození zamrznutím. Je-li ve smlouvû v slovnû ujednáno, poji tûny jsou kody: zpûsobené únikem vody z vnitfiních potrubí urãen ch pro svod de Èové vody. Poji tûny nejsou kody zpûsobené spodní vodou. 3

3 5. kody na chladírenském zboïí Je-li ve smlouvû v slovnû ujednáno, poji tûny jsou kody: na chladírenském zboïí nacházejícím se v chladniãkách skfiíàov ch a pultov ch pfii selhání strojního nebo elektrického chladícího zafiízení aï do ,-Kã. Poji tûny nejsou kody, které vznikly odpojením proudu rozvodn m závodem v dûsledku neplacení poplatkû. 6. Náraz vozidla kody na poji tûn ch vûcech, zpûsobené nárazem silniãního vozidla. Vylouãeny jsou kody zpûsobené poji tûn m nebo osobou Ïijící s ním ve spoleãné domácnosti. Pokud mûïe b t náhrada kody poïadována z jiného poji tûní, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnûní. 7. Katastrofické kody kody zpûsobené snûhov mi lavinami jsou to kody na poji tûn ch vûcech, které byly zpûsobeny masami snûhu a ledu sesut mi z horsk ch svahû formou lavin suchého snûhu (napfi. prachové laviny, snûhová prkna atd.), lavin vlhkého a mokrého snûhu a ledov ch lavin (sesutí ledovcû nebo firnového snûhu) nebo tlakovou vlnou zpûsobenou lavinou; kody zpûsobené povodnûmi jsou to kody na poji tûn ch vûcech, které byly zpûsobeny pfiekroãením pfiíslu né maximální hranice stavu vody stojat ch nebo tekoucích vod v dûsledku mimofiádn ch sráïek nebo mimofiádného tání snûhu; Jako maximální hranice stavu vody se pouïije stav vody pfii nejniï í povodni za posledních deset let, publikovaná vefiejnou hydrografickou sluïbou (tzv. desetiletá voda); kody zpûsobené záplavami - jsou to kody na poji tûn ch vûcech, které byly zpûsobeny vystoupením vody z vodního koryta tekoucích nebo stojat ch pozemních vod v dûsledku mimofiádn ch sráïek nebo mimofiádného tání snûhu; kody zpûsobené závalem jsou to kody na poji tûn ch vûcech, které byly zpûsobeny pohybem povrchov ch mas zemû vyvolan mi pûsobením vody; kody zpûsobené zadrïením vody jsou to kody na poji tûn ch vûcech, které byly zpûsobeny zadrïením vody po povûtrnostních sráïkách, pfiiãemï se vytvofií souvislá vodní plocha i v bezprostfiedním okolí místa poji tûní; kody zpûsobené zemûtfiesením jsou to kody na poji tûn ch vûcech, které byly zpûsobeny otfiesem povrchu zemského pfii pohybech pevné zemské kûry; kody pohfie ováním poji tûn ch vûcí pfii tûchto událostech. Poji tûny nejsou kody zpûsobené spodní vodou; kody vzniklé v dûsledku zavalení, které bylo dûsledkem lidské ãinnosti nebo odstfielû. Poãátek poji tûní Poji tûní katastrofick ch kod zaãíná nejdfiíve po uplynutí 28 dnû (ãekací doba) od sjednaného poãátku poji tûní. Pfii zmûnû pojistné ãástky platí v e uvedená ãekací doba pouze pro nav en díl pojistné ãástky. 8. Poji tûní skel Je-li ve smlouvû v slovnû ujednáno, poji tûní se vztahuje na rozbití skel jakoukoli nahodilou událostí. Poji tûní se sjednává na 1.riziko. 9. Poji tûny nejsou kody zpûsobené teroristick mi ãiny, váleãn mi událostmi jakéhokoli druhu, nepokoji, povstáními, zabavením, vyvlastnûním nebo jin m zásahem vy í moci, jadernou energií nebo radioaktivitou, poklesem pûdy, kody zpûsobené kontaminací biologick mi a/nebo chemick mi látkami v dûsledku teroristick ch útokû. Teroristické ãiny jsou jednání osob nebo skupin osob za úãelem dosaïení politick ch, náboïensk ch, etnick ch, ideologick ch nebo podobn ch cílû, které jsou vhodné k tomu, aby ífiily strach nebo obavy mezi obyvatelstvem nebo ãástmi obyvatelstva, a tím docílily vlivu na vládu nebo státní orgány. Jaká zabezpeãovací opatfiení je tfieba provést? ãlánek 4 Pokud byt opustí v echny osoby, musí b t uzamãen a musí b t pouïito sjednaného zabezpeãení. Odstranûní, zru ení nebo redukce zabezpeãení a zmûny okolnosti rizik, která jsou uvedena v návrhu nebo v pojistce, nesmí b t provedeny bez souhlasu pojistitele. Jsou-li rodinné domy více neï 72 hodin neobydleny, musí b t bûhem této doby uzavfiena v echna vedení vody (hlavní uzávûr). Bûhem topné sezóny musí b t dále v echna vedení vody a zafiízení vypu tûna, pokud není topení nepfietrïitû v provozu. Vypou tûní topného zafiízení nemusí b t provádûno v pfiípadû dostateãného zaji tûní nemrznoucími prostfiedky. Poru ení tûchto povinností mûïe vést ke sníïení ãi odmítnutí pojistného plnûní. DÛleÏité! Poté, co nastala koda, mûïete podstatnû urychlit její likvidaci, pokud budete moci pfiedloïit faktury nebo fotografie jednotliv ch cenn ch kusû nebo sbírek. Poji tûní odpovûdnosti za kodu obãanû Co se povaïuje za pojistnou událost? ãlánek 5 Pojistná událost je kodná událost, která vypl vá z oblasti soukrom ch rizik a ze které poji tûnému vzniká nebo mûïe vzniknout zákonná (nikoliv smluvní) povinnost nahradit kodu. Poji tûní odpovûdnosti obãanû kryje kody na zdraví osob a na vûcech, jakoï i finanãní kody, které se vztahují k poji tûn m kodám na zdraví osob a na vûcech. Dále se za jednu pojistnou událost (hromadné kody) povaïuje: kodná událost, ze které vzniká plnûní nûkolika osobám; nûkolik kodn ch událostí, které mají stejnou pfiíãinu; kodné události, které mají pfiíãiny stejného druhu, pokud mezi tûmito pfiíãinami existuje právní, ekonomická nebo technická souvislost. Jaké osoby jsou poji tûny? ãlánek 6 Toto poji tûní platí pro poji tûného; druhého z manïelû nebo druha ãi druïku, Ïijící s poji tûn m ve spoleãné domácnosti; dûti (také vnuky, adoptivní dûti, dûti v pûstounské péãi a nevlastní dûti) poji tûného, jeho spolupoji tûného manïela nebo druha aï do dovr ení 27. roku Ïivota tûchto dûtí, pokud dûti nemají jinou pojistnou ochranu; osoby zamûstnané v domácnosti poji tûného, pokud jsou ãinné v rámci pracovního nebo obdobného pomûru a z této ãinnosti vzniká nárok na náhradu kody. Vylouãeny jsou kody na zdraví osob, u kter ch se jedná o pracovní úrazy ve smyslu pfiíslu ného právního pfiedpisu âeské republiky; dal í osoby jmenovitû uvedené v návrhu na poji tûní a ob vající poji tûnou domácnost. Jaká nebezpeãí jsou poji tûna? ãlánek 7 Poji tûní se vztahuje na povinnost náhrady kody poji tûného a spolupoji tûn ch osob uveden ch v ãlánku 6 jako obãanû z rizik kaïdodenního Ïivota s v jimkou rizik provozní, profesní nebo Ïivnostenské ãinnosti na základû zákonn ch ustanovení o odpovûdnosti soukromoprávního obsahu, zejména jako uïivatele bytu (nikoli v ak jako vlastníka domu a/nebo pozemku) a jako zamûstnavatele domácího personálu; z drïení a provozu jízdních kol; z neprofesionálního v konu sportu, s v jimkou lovu; z povoleného drïení seãn ch, bodn ch a stfieln ch zbraní a z jejich pouïití jako sportovních nástrojû a pro úãely sebeobrany; z drïení mal ch domácích zvífiat, pfiiãemï jsou rovnûï poji tûny závazky k náhradû kody uschovatele, osoby peãující o nû, osoby s dispoziãním oprávnûním k nim (riziko odpovûdnosti z chovu psû je v ak poji tûno pouze na základû zvlá tního ujednání v pojistce). Pro závazky k náhradû kody z pfiíleïitostné úschovy psû, jeïdûní na cizích koních a pfiíleïitostního stfie- Ïení dobytka a zvífiat, která jsou drïena k Ïivnostensk m nebo zemûdûlsk m úãelûm, platí tato pojistná ochrana subsidiárnû; z vlastnictví a provozu anténního zafiízení; z pfiíleïitostného uïívání, nikoli v ak drïení motorov ch lodí a plachetnic; z drïení a provozu ostatních plavidel, která nemají motorov pohon. Osoby, které jsou pfii provozu ãinné z vûle drïitele nebo jsou z jeho vûle plavidlem dopravovány, se povaïují za rovnûï poji tûné; z drïení a provozu leteck ch modelû, která nemají motorov pohon, aï do letové hmotnosti 5 kg; z drïení a pouïití modelû lodí a aut; z ubytování cizích osob, pokud není nutné Ïivnostenské oprávnûní. Poji tûní se vztahuje pouze na odpovûdnost poji tûného za po kození nebo zniãení vnesen ch vûcí (s v jimkou motorov ch vozidel a vodních plavidel) ubytovan ch hostû a dále na závazky k náhradû ãist ch finanãních kod aï do ,-Kã, není-li ujednáno jinak. âisté finanãní kody jsou kody, které se nevztahují k poji tûn m kodám na zdraví osob a na vûcech; z po kození najat ch budov a prostor a v nich se nacházejícího inventáfie, pokud doba trvání nájemního vztahu nepfiesáhne jeden mûsíc. Poji tûny nejsou kody zpûsobené poji tûnému samotnému a druhému z manïelû nebo jeho druhu nebo ostatním osobám Ïijících s poji tûn m ve spoleãné domácnosti ãi osobám ob vajícím poji tûnou domácnost; závazky k náhradû kod v dûsledku kod na vûcech, které si poji tûn nebo osoby za nûj jednající vypûjãili, najali, vzali na leasing nebo vzali do úschovy, pfievzat ch vûcech, které vznikly pfii nebo v dûsledku jejich zpracování, ãástech nemovit ch vûcí, které jsou bezprostfiednû pfiedmûtem zpracování, uïívání nebo jiné ãinnosti; závazky k náhradû kody v dûsledku kod, které zpûsobil poji tûn nebo osoby pro nûj jednající drïením nebo provozem letadel motorov ch vozidel nebo pfiívûsû, které podléhají úfiední evidenci. Tato v luka se nevztahuje na pouïití motorového vozidla jako zdroje síly vázaného na urãité místo. nároky, pokud na základû smlouvy nebo zvlá tního pfiíslibu pfiesahují rozsah zákonné povinnosti k náhradû kody; závazky k náhradû kody zpûsobené úmyslnû. Na roveà úmyslu se staví jednání nebo opomenutí, pfii kterém musel b t vznik kody s pravdûpodobností oãekáván, ale nedbalo se na to (napfi. s ohledem na v bûr zpûsobu práce, kter etfií náklady a ãas); závazky k náhradû kody, která je v pfiímé nebo nepfiímé souvislosti s úãinky atomové energie; závazky k náhradû kody zpûsobené pohfie ováním, ztrátou nebo odcizením vûcí; závazky k náhradû kody na Ïivotním prostfiedí, tj. naru ením vlastností vzduchu, pûdy nebo vod; kody vyvolané váleãn mi událostmi, teroristick mi ãiny, stávkami, jin mi ozbrojen mi konflikty a vnitrostátními nepokoji, jakoï i s tím spojen mi vojensk mi, policejními a úfiedními opatfieními. Kdy poji tûní platí? ãlánek 8 Poji tûní se vztahuje na kodné události, které vznikly v dobû trvání poji tûní. 4

4 kodné události, jejichï pfiíãina spadá do doby pfied poãátkem poji tûní, jsou kryty pouze tehdy, pokud poji tûnému tato pfiíãina nebyla aï do doby uzavfiení pojistné smlouvy známa. U kod na zdraví osob vznikl ch pozvoln m pûsobením nastává v pfiípadû pochyb pojistná událost pfii prvním zji tûní lékafie, Ïe do lo k po kození zdraví. Kde poji tûní platí? ãlánek 9 Poji tûná ochrana se vztahuje na pojistné události, které nastaly v Evropû v geografickém smyslu, v mimoevropsk ch pfiímofisk ch státech ve Stfiedozemí nebo na Kanársk ch ostrovech. KdyÏ nastane kodná událost Co je potfieba udûlat, kdyï nastane kodná událost? ãlánek 10 Jakmile nastane kodná událost, ihned se obraète na va eho poji Èovacího poradce nebo na UNIQA poji Èovnu, a. s. a informujte je podrobnû o pfiíãinû a rozsahu kody. 1. Majetkové poji tûní kodu zpûsobenou poïárem, explozí, krádeïí vloupáním nebo loupeïí musíte ihned po zji tûní oznámit pfiíslu né policejní sluïebnû. Nechejte si své oznámení potvrdit. Pfied pfiíslu n m vy etfiováním mûïe b t stav, kter nastal po vzniku kody, mûnûn bez vûdomí pojistitele pouze tehdy, je-li to nutné ke zmírnûní kod. Poji tûn je povinen vyãkat s opravou majetku po kozeného pojistnou událostí nebo s odstraàováním majetku takto zniãeného na pokyn pojistitele, pokud není potfieba z bezpeãnostních, hygienick ch, ekologick ch nebo jin ch závaïn ch dûvodû s opravou nebo s odstranûním zbytkû zaãít dfiíve. Sepi te si seznam vûcí a cenností, které byly zniãeny nebo které byly odcizeny. Vkladní kníïky, eky, úvûrové karty a jiné cenné papíry musí b t okamïitû zablokovány a pokud moïno musí b t zahájeno fiízení o pozbytí jejich platnosti. Podle moïnosti se musíte snaïit o zachování, záchranu a opûtovné nabytí poji tûn ch vûcí a fiídit se pfiípadn mi pokyny pojistitele. Poru ení tûchto povinností mûïe vést ke sníïení ãi odmítnutí pojistného plnûní. 2. Poji tûní odpovûdnosti za kodu obãanû Povinnosti poji tûného a spolupoji tûn ch osob: Ihned informujte pojistitele, pokud proti Vám budou uplatnûny soudní nebo správní opatfiení (Ïaloby, platební rozkazy, obïaloby atd.). DodrÏujte pfiedev ím lhûty a termíny v nich uvedené. V pfiípadû soudního procesu urãí pojistitel advokáta, kter Vás bude zastupovat u soudu. Podle moïností musíte pojistitele pfii zji Èování a vypofiádání nebo odvracení kody podporovat a dbát jeho pfiípadn ch pokynû. Poji tûn není bez pfiedchozího souhlasu pojistitele oprávnûn uznat ani narovnat zcela ani zãásti nárok na náhradu kody, pokud ov em poji tûn toto uznání nemohl odmítnout, protoïe by to bylo oãividnû nesprávné. Pokud není moïné vyzvednutí pokynû vãas, musíte v pfiedepsan ch lhûtách provést v echny procesní úkony. Cese nebo zástava pojistného nároku mûïe b t provedena pouze se souhlasem pojistitele. Poru ení tûchto povinností mûïe vést ke sníïení ãi odmítnutí pojistného plnûní. Pojistitel je zmocnûn k tomu, aby v rámci pojistné smlouvy va ím jménem provedl v echny nezbytné úkony v souvislosti s vyfiízením kody. Pokud námi poïadované vyfiízení nároku z odpovûdnosti uznáním, uspokojením nebo narovnáním ztroskotá na odporu poji tûného, není pojistitel od okamïiku odmítnutí povinen hradit vy í náklady pohledávky ani jejího pfiíslu enství. Pojistné plnûní ãlánek Majetkové poji tûní V rámci pojistné smlouvy uhradíme kodu aï do pojistné ãástky (limitu) uveden ch v pojistce a v tûchto podmínkách. Po vzniku pojistné události ruãí pojistitel opût aï do plné v e sjednan ch pojistn ch ãástek (limitû). U poji tûní na 1.riziko je pojistná ãástka pro jednotlivé poloïky horní hranicí plnûní pojistitele pro plnûní ze v ech pojistn ch událostí v prûbûhu jednoho pojistného období. Do lo-li v prûbûhu jednoho pojistného období v dûsledku pojistného plnûní ke sníïení pojistné ãástky sjednané na první riziko, mûïe si poji tûn tuto pojistnou ãástku do její pûvodní v e opût obnovit doplacením pojistného. Pokud pro tent Ï byt dojde k soubûhu nûkolika poji tûní domácnosti, plní pojistitel v rámci sjednan ch ãástek podílnû v pomûru, ve kterém je jeho plnûní k plnûní jin ch pojistitelû. Pfii pojistné události bude plnûní sníïeno o spoluúãast uvedenou v pojistce. Nehradí se: u spolu souvisejících jednotliv ch vûcí pfiípadné znehodnocení, které nepo- kozené jednotlivé vûci utrpûly po kozením nebo zniãením jin ch; hodnota subjektivní obliby. Poji tûn získá nárok na úhradu ãástky plnûní pfiesahující ãasovou cenu vûcí pouze tehdy, pokud je zaji tûno pouïití plnûní k novému pofiízení nebo obnovû vûcí patfiících do obsahu (zafiízení) bytu do tfií let od kodné události. JestliÏe v dobû vzniku kody je ãasová cena vûci niï í neï 40% její nové ceny, plní pojistitel pouze ãasovou cenu vûci. Pojistitel uhradí: kodu, která vzniká úãinkem poji tûn ch nebezpeãí nebo jejich bezprostfiedním neodvratiteln m dûsledkem, to znamená náklady na obnovu (náklady na opravu), maximálnû náklady na nové pofiízení vûci v den vzniku kody (plnûní v nové cenû); zûstatková hodnota (zbytkû) se odeãítá; trïní hodnotu (obecnou cenu) u vûcí historické nebo umûlecké hodnoty, u nichï stárnutí obecnû neznamená znehodnocení; maximálnû ,- Kã za kodu, která vznikla krádeïí vloupáním na poji - tûn ch vûcech uloïen ch v poji tûn ch prostorách (vyjma obytn ch místností), jejichï zpûsob zabezpeãení neodpovídá ustanovení pojmu se zabezpeãením viz. ãlánek 16 tûchto VPP. maximálnû ,- Kã za kodu, která vznikla pfiepûtím (indukcí) po úderu bleskem, pouze v ak v pfiípadû, je-li tak ve smlouvû v slovnû ujednáno; maximálnû ,- Kã za kodu, která vznikla únikem vody z vnitfiních potrubí urãen ch pro svod de Èové vody, pouze v ak v pfiípadû, je-li tak ve smlouvû v slovnû ujednáno; maximálnû ,- Kã za kodu vzniklou na drobn ch domácích a hospodáfisk ch zvífiatech, zásobách a potfiebách k jejich chovu; není-li ujednáno jinak - maximálnû ,- Kã za kodu, která vznikla krádeïí vloupáním na cennostech (definice viz. ãlánek 1 tûchto VPP) uloïen ch v uzamãeném nábytku nebo uzamãené pfiíruãní ocelové schránce na peníze; maximálnû 4.000,- Kã, pokud jsou cennosti uvnitfi místa poji tûní volnû pfiístupné; u cenn ch papírû s úfiedním kurzem závûreãn kurz pfii poslední kotaci uskuteãnûné pfied kodnou událostí je moïno dodat také jiné kusy stejného druhu; maximálnû ,- Kã za náklady na nové pofiízení poãítaãového softwaru, pouïívaného k soukrom m úãelûm; u loupeïe, Ïivelních událostí, krádeïe vloupáním, kod zpûsoben ch poïárem a u vodovodních kod úfiední poplatky za nové pofiízení osobních prûkazû, pasû, fiidiãsk ch prûkazû a jin ch listin; u katastrofick ch kod ãiní spoluúãast 1% z pojistného plnûní, minimálnû Kã; vedlej í náklady aï do v e 10% sjednané pojistné ãástky obsahu bytu, pokud není uvedeno jinak. Po vzniku kody, za kterou je poskytováno pojistné plnûní, se v rámci pojistné ãástky pro obsah (zafiízení) bytu hradí: náklady, které musí b t vynaloïeny k tomu, aby byla koda co nejmen í. Vylouãeny jsou: náklady, které jsou zpûsobeny po kozením zdraví pfii plnûní zábranné povinnosti, náklady v konû hasiãû nebo jin ch osob, ktefií tak ãiní ve vefiejném zájmu nebo z nafiízení úfiadû, náklady takzvaného blokaãního fiízení a popfiípadû úroky z úvûru sníïené o úroky z vkladu, kter byl poji tûnému poskytnut na pfieklenutí doãasného finanãního nedostatku v dûsledku pojistné události, pfii které do lo k odcizení, zniãení nebo pohfie ování vkladní kníïky nebo penûïní hotovosti, náklady na náhradní byt (prokazatelnû vynaloïené náklady na pfiimûfiené náhradní obytné prostory po odeãtení nájemného u etfieného za pûvodní byt). U pronajat ch místností (napfi. podnájemník) ztrátu na nájemném a u rodinn ch domû hodnotu nájemného maximálnû po dobu esti mûsícû aï do ,-Kã, pokud nelze spravedlivû poïadovat uïívání zbylé ãásti bytu. Za hodnotu nájemného se povaïuje právním pfiedpisem stanovené nájemné za obytné prostory stejného druhu, velikosti a polohy. Plnûní se poskytuje po dobu skuteãné neobyvatelnosti, maximálnû do uplynutí esti mûsícû od vzniku pojistné události a pouze za pfiedpokladu, Ïe poji tûn opravu nezdrïuje vlastním zavinûním. náklady na nezbytnou v mûnu zámkû aï do 3.000,-Kã, pokud originál nebo duplikát klíãe byl odcizen pfii krádeïi vloupáním nebo pfii loupeïi. náklady na znovupofiízení plotu aï do 3.000,- Kã, pokud je plot po kozen v pfiípadû krádeïe vloupáním kryté poji tûním. Dále se v rámci pojistné ãástky pro obsah bytu poskytuje plnûní: aï do ,-Kã za náklady, které vznikly nepovolen m pouïitím telefonu pachatelem /pachateli krádeïe vloupáním kryté poji tûním. Jako dûkaz slouïí úãet za telefon, soupis telefonních hovorû od pfiíslu ného telefonního operátora v inkriminované dobû a prûmûrná v e telefonních poplatkû za pfiedchozích 12 mûsícû. V pfiípadû znovunalezení vûci nepfiechází vlastnické právo k nalezenému poji tûnému majetku na pojistitele. Poji tûn je povinen neprodlenû oznámit nález poji tûn ch vûcí pojistiteli a je povinen nalezen poji tûn majetek pfievzít a vrátit pojistiteli vyplacené pojistné plnûní po odeãtení pfiimûfien ch nákladû, které musel vynaloïit na opravu závad vznikl ch v dobû, kdy byl zbaven moïnosti s majetkem nakládat. 2. Poji tûní odpovûdnosti obãanû U jednotlivé pojistné události je plnûní pojistitele omezeno sjednanou pojistnou ãástkou. Pro v echny pojistné události v pojistném roce celkem je sjednaná pojistná ãástka k dispozici maximálnû tfiikrát. V pfiípadû pojistné události se plnûní poji Èovny sniïuje o spoluúãast uvedenou v pojistce. Pojistitel pfievezmeme: plnûní závazkû k náhradû kody, které vzniknou poji tûnému nebo spolupoji tûn m osobám v dûsledku kody na zdraví osob, vûcn ch kod nebo finanãních kod, které se vztahují k poji tûn m kodám na zdraví osob nebo na vûcech, na základû zákonn ch ustanovení o odpovûdnosti za kodu soukromoprávního rozsahu; náklady na zji tûní a obranu (také pfied soudem) závazku k náhradû kody 5

5 uplatàovaného tfietí osobou, a to i v pfiípadû neoprávnûného nároku. Tyto náklady se zapoãítávají do sjednané pojistné ãástky. Pokud musí poji tûn platit plnûní ve formû dûchodu (renty) a kapitálová hodnota dûchodu pfiesahuje pojistnou ãástku nebo po odeãtení pfiípadn ch jin ch plnûní z téïe pojistné události je tû zb vající díl pojistné ãástky, pak se dûchod hradí pouze v pomûru sjednané pojistné ãástky resp. její zûstatkové hodnoty ke kapitálové hodnotû dûchodu. Poznámka: Zda se za urãitou kodu odpovídá a zda kromû toho existuje také zavinûní po kozeného, závisí na okolnostech kaïdého jednotlivého pfiípadu. Pouhá skuteãnost, Ïe vznikla koda, je tû nemusí znamenat, Ïe existuje také odpovûdnost za kodu. 3. ZachraÀovací náklady V rámci sjednané pojistné ãástky pojistitel uhradí tyto zachraàovací náklady: a) úãelnû vynaloïené náklady na odvrácení vzniku bezprostfiednû hrozící pojistné události, nebo zmírnûní následkû jiï nastalé pojistné události; b) vynaloïené náklady z dûvodû hygienick ch, ekologick ch ãi bezpeãnostních pfii odklízení po kozeného poji tûného majetku nebo jeho zbytkû. Úhrada zachraàovacích nákladû, které byly vynaloïeny na záchranu Ïivota a zdraví se omezuje do v e 30 % ze sjednané pojistné ãástky nebo limitu pojistného plnûní. Úhrada ostatních vynaloïen ch zachraàovacích nákladû podle písm. a), b) tohoto odstavce se omezuje do v e 5% ze sjednané pojistné ãástky. ZachraÀovací náklady, které pojistník vynaloïil na základû písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení. DoplÀkové poji tûní garáïí ãlánek 12 Je-li v pojistné smlouvû ujednáno, poji tûní se vztahuje na movité vûci uloïené v garáïi na jiném místû poji tûní. Co je poji tûno? movité vûci, slouïící osobní potfiebû ãlenû domácnosti: ü zafiizovací prvky garáïe; náhradní díly na motorová a pfiípojná vozidla; uskladnûné pfiedmûty ze souboru domácnosti vyjma v poãetní techniky, audiovizuální techniky, cenností a vûcí historické, staroïitné nebo umûlecké hodnoty. i kody zpûsobûné pokusem o krádeï vloupáním nebo dokonanou krádeïí vloupáním na stavebních souãástech, pofiízen ch vlastním nákladem ãlenû domácnosti. Poji tûny nejsou: obchodní zboïí, vûci pouïívané k provozování Ïivnosti, vãetnû penûïních nebo obdobn ch prostfiedkû; motorová vozidla, motorová jízdní kola a jejich pfiívûsy; motorové a elektrické lodi, plachetnice vãetnû pfiíslu enství; letadla, rogala, balóny, kluzáky, padáky vãetnû pfiíslu enství; zvukové, obrazové a datové záznamy zhotovené poji tûn m; plány, projekty, autorská a jiná nehmotná práva osobnû majetkového charakteru; Kde poji tûní platí? V garáïi na adrese uvedené v pojistné smlouvû, pouze v ak za pfiedpokladu, Ïe garáï je uïívána a uzamykatelná pouze poji tûn m. GaráÏ je budova, která je sv m stavebnû technick m a funkãním fie ením urãena k parkování motorov ch vozidel a k tomuto úãelu byla kolaudována. Jaká nebezpeãí jsou poji tûna? Rozsah poji tûní je upraven ãlánkem 3 tûchto VPP. ZpÛsob zabezpeãení Zabezpeãení garáïe musí minimálnû odpovídat níïe uvedenému pfiedepsanému zpûsobu: dvefie dvefie musí b t fiádnû uzamãeny minimálnû jedním zapu tûn m zámkem s cylindrickou vloïkou, eventuálnû jin m uzamykacím zafiízením vy í kvality; musí b t zabezpeãeny proti vysazení ze závûsû; dvoukfiídlé dvefie musí b t uzavfieny zástrãí a zaji tûny proti vyháãkování; okna a ostatní vstupy v echna okna (vãetnû stfie ních, vik fiov ch a pod.) musí b t fiádnû uzavfiena z vnitfiního prostoru uzavíracím mechanismem, s nímï nelze manipulovat z venkovní strany. Poji tûní se sjednává na první riziko. Pfii pojistné události bude plnûní sníïeno o spoluúãast uvedenou v pojistce. DoplÀkové poji tûní náhrobku a hrobového pfiíslu enství ãlánek 13 Je-li v pojistné smlouvû ujednáno, poji tûní se vztahuje na náhrobek a hrobové pfiíslu enství ve vlastnictví poji tûného. Co je poji tûno? Pfiedmûtem poji tûní je soubor nadzemních ãástí náhrobku a hrobového pfiíslu enství ve vlastnictví poji tûného. Napfi. náhrobní kameny, desky, podezdívky, rámy, urny, ozdoby a dal í doplàky pevnû spojené s náhrobkem, kamenem, deskou ãi rámem. Kde poji tûní platí? Místem poji tûní je adresa uvedená v pojistné smlouvû vã.uvedení oddûlení a ãísla hrobového místa. Jaká nebezpeãí jsou poji tûna? kody zpûsobené: a) poïárem, bleskem, v buchem, zfiícením nebo nárazem meteoritû a vzdu n ch nebo vesmírn ch plavidel nebo satelitû, jejich ãástí nebo nákladem; b) vichfiicí, krupobitím; c) tíhou a sesuvem snûhu; d) zfiícením skal, pádem kamenû, stromû, stoïárû a sesuvem pûdy; e) kody zpûsobené povodnûmi, záplavami, závalem, zadrïením vody; f) zemûtfiesením; g) odcizením krádeïí, po kozením ãi zniãením pfii pokusu o odcizení. Pfii odcizení musí pachatel násilím pfiekonat pevné ukotvení (pfiipevnûní). Podmínkou pojistného plnûní je oznámení kody Policií âr a pfiedloïení tohoto dokladu pojistiteli. h) úmysln m po kozením nebo zniãením. Podmínkou pojistného plnûní je oznámení kody Policií âr a pfiedloïení tohoto dokladu pojistiteli. Pojistná nebezpeãí pod písm. a) aï f) jsou definována ãlánku 3 tûchto VPP. Poji tûny nejsou kody zpûsobené: - bûïn m opotfiebením ãi jin m po kozením z doby pfied vznikem pojistné události; - spodní vodou, mrazem; - oïehnutím, voskem; - zavalením, které bylo dûsledkem lidské ãinnosti nebo odstfielû; - na pozemku, rostlinách a porostech; - na vûcech umístûn ch mimo hfibitovy pod správou; Poji tûní se sjednává na první riziko. Pfii pojistné události bude plnûní sníïeno o spoluúãast uvedenou v pojistce. V eobecná ustanovení, základ smlouvy V mûna bytu ãlánek 14 Pokud se v âeské republice pfiestûhujete do nového bytu, platí v rámci smlouvy po dobu dvou mûsícû od zahájení stûhování jako místo poji tûní jak star, tak nov byt. Poji tûní platí také bûhem pfiepravy, s v jimkou prosté krádeïe. Nové poji tûní je nutno sjednat nejpozdûji do dvou mûsícû od zahájení stûhování. Základní ukazatel (hodnota) ãlánek 15 Nájemní byt, byt v osobním vlastnictví a druïstevní byt: Základem pro stanovení pojistné ãástky a pro v poãet pojistného je poãet metrû ãtvereãních vnitfiní plochy bytu a zpûsob zabezpeãení. Byty v rodinn ch (rekreaãních) domech Základem pro stanovení pojistné ãástky a pro v poãet pojistného je poãet metrû ãtvereãních vnitfiní plochy domu, která slouïí k úãelûm bydlení, vïdy za zohlednûní provedení stavby (sklep, podlaïí a obytné podkroví) a zpûsob zabezpeãení. DÛleÏité! Takto stanovená pojistná ãástka mûïe b t v pfiípadû potfieby zv ena. Zmûny základních ukazatelû musí b t neprodlenû oznámeny pojistiteli. V pfiípadû nesprávn ch údajû, zv ení poãtu metrû ãtvereãních nebo zmûnách v e uvedeného provedení stavby (napfi. pfiístavba dal ích pater, pfiístavba obytného podkroví) se plnûní sniïuje ve stejném pomûru, v jakém je smluvní pojistná ãástka k pojistné ãástce zji tûné na základû skuteãné velikosti bytu resp. velikosti budovy a provedení stavby. Odchylky do 5% se nezohledàují. Ustanovení k poji tûní domácnosti ãlánek Ustanovení k pojmu obydlené a neobydlené, se zabezpeãením a bez zabezpeãení : a) Obydlené: obytná budova, která je poji tûn m a / nebo jin mi osobami ob vaná stále, minimálnû v ak 270 dní v roce. b) Neobydlené: pokud není splnûn pfiedpoklad uveden v bodû a). c) Se zabezpeãením: Musí existovat dále uvedené minimální zabezpeãení: Ve keré vstupní dvefie do bytu, u rodinn ch (rekreaãních) domû ve keré venkovní dvefie (s v jimkou balkónov ch a terasov ch dvefií) musí vykazovat následující bezpeãnostní opatfiení: zámek s cylindrickou vloïkou a kováním tvofiícím komplet min. 3.BT dle âsn ENV 1627 jakoï i u dvefií s více kfiídly zaji tûní zástrãí proti vyháãkování u dvefií, které se otevírají smûrem ven zaji tûní proti vysazení ze závûsû u dfievûn ch zárubní oplechování v místû závory zámku u sklenûn ch ãástí ve dvefiích zamfiíïování nebo bezpeãnostní zasklení nebo bezpeãnostní fólie Ve kerá okna, prosklené dvefie a ostatní prosklené plochy o velikosti nad 300 cm 2 nebo ostatní technické otvory s plochou vût í neï 300 cm 2, které jsou svou spodní hranou do v e 3m nad okolním terénem (je-li pojistná ãástka souboru domácnosti stanovena do ,- Kã platí do v e 1,5 m) nebo nad snadno pfiístupnou pfiiléhající konstrukcí, musí b t opatfieny: ochrannou mfiíïí nebo bezpeãnostní roletou nebo fólií ãi sklem odoln m proti proraïení dle âsn EN 356, min tfi. P2A d) Bez zabezpeãení: Pokud neplatí pfiedpoklady uvedené v bodû c). 2. Ustanovení k aplikaci sazebníkové slevy elektrické zabezpeãovací signalizace EZS Byt musí b t opatfien EZS min. 2. stupnû zabezpeãení dle âsn EN Ustanovení k aplikaci sazebníkové slevy bezpeãnostní dvefie Ve keré vstupní dvefie do bytu, u rodinn ch (rekreaãních) domû ve keré venkovní dvefie (s v jimkou balkónov ch a terasov ch dvefií) musí vykazovat min. 3. BT dle âsn ENV 1627 a b t opatfieny zámkem s cylindrickou vloïkou a kováním tvofiícím komplet min. 3. BT dle âsn ENV Ustanovení ke zv ení limitu pro peníze v hotovosti, valuty, vkladní 6

6 kníïky, perky (také nezpracované drahé kovy a drahé kameny) sbírky po tovních známek a mincí Tyto hodnoty lze pfiipojistit na zv en limit pouze tehdy, je-li domácnost klasifikována pojmy obydlené, se zabezpeãením a jsou-li uloïeny: a) v uzamãené pfiíruãní ocelové schránce na peníze pevn m zpûsobem spojené s tûïk m kusem nábytku nebo stavbou do Kã ,-; b) v uzamãeném trezoru min. BT 1 dle âsn EN ; v pfiípadû hmotnosti trezoru do 200 kg, musí b t pfiipevnûn ke stûnû nebo k podlaze zpûsobem znemoïàujícím jeho odnesení bez pfiedchozího otevfiení do Kã ,-; c) v uzamãeném trezoru min. BT 2 dle âsn EN ; v pfiípadû hmotnosti trezoru do 200 kg, musí b t pfiipevnûn ke stûnû nebo podlaze zpûsobem znemoïàujícím jeho odnesení bez pfiedchozího otevfiení do Kã ,-. Dal í základy smlouvy ãlánek 17 Na va i pojistnou smlouvu se kromû tûchto podmínek vztahují je tû ustanovení: DoplÀkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvû. Tyto v eobecné pojistné podmínky nab vají úãinnosti dnem V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/N/10 UCZ/N/10 Poji tûní je upraveno touto zvlá tní ãástí pojistn ch podmínek, V eobecn mi pojistn mi podmínkami obecná ãást UCZ/05, které spolu tvofií nedílnou souãást. Toto poji tûní se sjednává jako kodové poji tûní. Rozsah poji tûní, povinnosti pojistníka a poji tûného Pojistník (poji tûn ) je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala; zejména nesmí poru ovat povinnosti smûfiující k odvrácení nebo zmen ení nebezpeãí, které jsou mu právními pfiedpisy uloïeny nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou. Majetkové poji tûní Co je poji tûno? ãlánek 1 : rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové s uïitnou provozní plochou (plochou vyuïitelnou k podnikání) v rozsahu nejv e 1/3 celkové plochy; rekreaãní budovy jednobytové nebo dvoubytové (nevyuïívané k podnikání); bytové jednotky v osobním vlastnictví vã. podílu na spoleãn ch ãástech budovy; rodinné domy jednobytové nebo dvoubytové a byty v osobním vlastnictví ve stavbû, tj. novû zahajovaná stavba ãi rekonstrukce s platn m stavebním povolením; v echny vedlej í budovy na poji tûném pozemku s vnitfiní plochou do 35 m (ve ker ch existujících podlaïí), pokud nejsou vyuïívány provoznû/ïivnostensky ani zemûdûlsky; za vedlej í budovy jsou povaïovány budovy, které neslouïí k úãelûm bydlení a mají pevné základy nebo ukotvení; vedlej í budovy uvedené v pojistce, s vnitfiní plochou nad 35 m 2 (ve ker ch existujících podlaïí), pokud nejsou vyuïívány provoznû/ïivnostensky ani zemûdûlsky; za vedlej í budovy jsou povaïovány budovy, které neslouïí k úãelûm bydlení a mají pevné základy nebo ukotvení; ostatní stavby jako napfi. bazény, zastfie ení bazénû, studny, septiky, skleníky, solární a fotovoltaické zafiízení, technologie tepeln ch ãerpadel, pouze tehdy, jsou-li ve smlouvû v slovnû uvedeny a samostatnû pfiipoji tûny; základy a základové zdi nacházející se pod úrovní zemû, nosné sklepní zdi a ostatní souãásti staveb, jako napfi. elektroinstalace, rozvody plynu a sanitární instalace, zafiízení pro rozvod vody a odvod odpadních vod vãetnû mûfiících pfiístrojû k nim pfiíslu ejících, v topná a sanitární zafiízení, mark zy a vnûj í Ïaluzie; vodomûry, plynomûry a elektromûry, pokud je poji tûn povinen je hradit; ohraniãení pozemku (nemusí b t totoïné s hranicí pozemku), jako napfi. zdi, ploty nezávisle na zpûsobu, jak m jsou postaveny; terasy a pergoly spojené s poji tûnou budovou celkové vnûj í zasklení budovy aï do velikosti 6 m 2 jednotlivé tabule resp.prvku. Uvedené zasklení je poji tûno i tehdy, pokud je sklo nahrazeno plastem na poji tûném pozemku v místû poji tûní nádrïe na plyn a topn olej (bez obsahu) k úãelûm vytápûní, zemní kabely a domácí vodní ãerpadla, pfiívodní a odvádûcí potrubí a smû ovací kanály na vodu; anténní zafiízení, vedlej í náklady, coï jsou náklady vzniklé po pojistné události podléhající plnûní, pokud se tyto náklady t kají poji tûn ch vûcí, a to náklady na vyklizení, strïení, uha ení poïáru, odstranûní, demontáï, opûtovnou montáï, ochranu a vyãi tûní a náklady na transport k nejbliï í povolené skládce vãetnû nutn ch opatfiení na likvidaci (kontrola a zpracování odpadu) a uloïení na skládce. Vzniknou-li vedlej í náklady za zeminu nebo za poji tûné vûci, které byly kontaminovány jiï pfiedtím, neï nastala pojistná událost (kontaminace vzniklá v minulosti), budou nahrazeny pouze ty náklady, které pfievy ují ãástku potfiebnou k odstranûní kontaminace vzniklé v minulosti. rovnûï náklady nezbytného nového naplnûní v kopové jámy zeminou. Pro tyto náklady na nové zasypání a likvidaci kontaminované zeminy se pfii kaïdé pojistné události sniïuje ãástka pojistného plnûní o spoluúãast ve v i 25%. Náklady nejv e estimûsíãního provizorního uskladnûní jsou v rámci pojistné ãástky vedlej ích nákladû poji tûny pouze za pfiedpokladu, Ïe toto provizorní uskladnûní bylo pojistiteli neprodlenû oznámeno. V poïárním poji tûní jsou poji tûny kody: na podpûrn ch zdech, na ve ker ch motorov ch vozidlech, pfiívûsech k motorov m vozidlûm a lodi umístûné v garáïi, jakoï i také ve vedlej í budovû uskladnûné zemûdûlské pracovní nástroje a stroje, není-li zemûdûlství provozováno podnikatelsky a pokud pro nû není uzavfieno jiné poji tûní a dále drobné stavební mechanismy a stavební materiál pro osobní potfiebu, stromech, Ïiv ch plotech a kefiích - s v jimkou lesních porostû; Poji tûny nejsou: objekty urãené ke strïení od podání Ïádosti o strïení nebo pfii úfiedním nafiízení od obdrïení demoliãního v mûru; vedlej í budovy, které nemají základ ani ukotvení; mobilní pfiíbytky, obytné vozy, kryty bazénû z palchet ãi folií a fóliovníky. Kde poji tûní platí? ãlánek 2 Na pozemku, kter je v pojistce uveden jako místo poji tûní. Jaká nebezpeãí jsou poji tûna? ãlánek 3 1. PoÏár a) poïár kody zpûsobené poïárem, v buchem a pohfie ování poji tûn ch vûcí pfii tûchto událostech. koufiem, kter náhle unikl v dûsledku poruchy ze zafiízení, nacházejících se v místû poji tûní nebo koufiem v dûsledku poïáru nebo v buchu v sousedních budovách, prostorách nebo na sousedních pozemcích. Vylouãeny jsou kody vzniklé dlouhodob m pûsobením koufie. Toto poji tûní se sjednává s limitem pojistného plnûní ve v i 50% ze sjednané pojistné ãástky, maximálnû v ak 10 mil. Kã. Poji tûny nejsou kody, které byly zpûsobeny ohnûm, kter se nemohl roz ífiit sám (napfi. kody zpûsobené oïehnutím resp. se kvafiením); které byly zpûsobeny na elektropfiístrojích (elektrické stroje, aparáty, zafiízení) energií elektrického proudu; na pfiedmûtech, které jsou vystaveny uïitkovému ohni. PoÏár - je oheà, kter se roz ífiil z místa svého urãení. V buch - je náhl úãinek síly, kter byl zpûsoben rozpínavostí plynû nebo par. b) úder blesku kody zpûsobené úderem blesku a pohfie ování poji tûného majetku pfii tûchto událostech. kody zpûsobené úderem blesku jsou kody, které vznikly na poji tûn ch vûcech (ãlánek 1) kodlivou silou blesku nebo teplem jím vyvinut m (pfiím úder blesku). Je-li ve smlouvû v slovnû ujednáno, poji tûny jsou kody na: pevnû zabudovan ch elektrick ch a elektronick ch zafiízeních, strojích a pfiístrojích, které slouïí provozu poji tûné budovy, bezprostfiedním vlivem atmosférické elektfiiny ( nepfiím m bleskem). c) zfiícení vzdu n ch nebo vesmírn ch tûles kody zpûsobené zfiícením nebo nárazem vzdu n ch nebo vesmírn ch plavidel nebo satelitû, jejich ãástí resp. nákladu; meteoritû a rázovou vlnou ífiící se vzduchem, zpûsobenou letem nadrvukového letadla v dûsledku pfiekonání rychlosti zvuku; kody zpûsobené pohfie ováním poji tûn ch vûcí pfii tûchto událostech. 2. Vichfiice kody zpûsobené vichfiicí (vítr s rychlostí více neï 60 km/h); u budov ve stavbû nastává toto poji tûní aï v okamïiku, kdy je zcela dokonãena stfiecha a ve keré venkovní otvory, napfi.okna a dvefie, jsou zcela zaskleny resp. uzavfieny napfi.bednûním. tíhou snûhu; sesuvem snûhu sklouznutím nahromadûné masy snûhu ze stfiechy; 7

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást -

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.)

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Úvodní ustanovení Poji tûní TURISTA se fiídí V eobecn mi pojistn mi podmínkami pro cestovní poji tûní VPPCP 07 (dále jen

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění (dále jen pojištění ) asistenčních služeb, které prostřednictvím pojistného

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO (v2) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem 1 Co umíme pojistit 1 Kde se to musí nacházet 1 Před čím pojistíme 1 Jakým způsobem umíme pojistit 2 Komu budeme

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA Obsah: Článek 1. Úvodní ustanovení... 1 Článek 2. Výklad pojmů... 2 Článek 3. Uzavření a změny pojistné smlouvy... 5 Článek 4. Předmět pojištění...

Více

Skonãení pracovního pomûru

Skonãení pracovního pomûru KAPITOLA IV Skonãení pracovního pomûru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services GAP 100% POJIŠTĚNÍ Vážený kliente, rádi bychom vám poděkovali za vaše rozhodnutí zvolit pro financování a pojištění vozidla společnost Volkswagen Financial Services. Vedle úvěru, leasingu a komplexního

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Pojistná smlouva číslo 9101098047

Pojistná smlouva číslo 9101098047 Pojistná smlouva číslo 9101098047 Přehled sjednaných pojištění Datum sjednání: 14.12.2014 Pojištěný výrobek Druh výrobku : Značka a model : Výrobní číslo : Pořizovací cena výrobku : Pojistná částka : Plazmové

Více

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 OZ A VÝVOZ ZBOŽÍ PO 1. 1. 2009 VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH str. 1 III Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 Bc. Jana Nesrstová 3, 47, 48, 48a, pfiíloha ã. 1 a 2 zákona ã. 235/2004

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb pro domácnost včetně právní asistence PP-D-MB ze dne 1. 11. 2015

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb pro domácnost včetně právní asistence PP-D-MB ze dne 1. 11. 2015 Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb pro domácnost včetně právní asistence PP-D-MB ze dne 1. 11. 2015 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00296589 Pojištěnými jsou dále: Příspěvkové organizace,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva č. 2738001258 1. Pojištěná pojistná nebezpečí 1.1. Pojištění strojních rizik (MB) Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) 1.1.1. Pojištění

Více

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Úvod Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění při hospitalizaci

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJIŠTĚNÍ MOBILEO Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.CIMCGO2 1/2009 Úplné znění Pojistné smlouvy /Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat Oddíl I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Slavia pojišťovna a. s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 60197501,

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění

Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění Všeobecné pojistné podmínky Chytrého cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

ŠKODA Pojištění. Pojistné podmínky pojišťovny Kooperativa

ŠKODA Pojištění. Pojistné podmínky pojišťovny Kooperativa ŠKODA Pojištění Pojistné podmínky pojišťovny Kooperativa Tabulka asistenčních služeb ŠKODA Pojištění s financováním Služba Limit pojistného plnění ČR zahraničí Pojistná nebezpečí: HAVÁRIE, ŽIVEL, VANDALISMUS,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Zuzana Hrabětová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Zuzana Hrabětová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Zuzana Hrabětová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Název diplomové práce: Likvidace pojistných

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. dále jen pojistník se sídlem:

Více

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny ZM Lysá nad Labem Dne: 27.1.2016 N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Ing.Polenová Ivana Zprávu předkládá:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti Aquafam a.s. se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8 identifikační číslo: 03168204 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace 2) V případě dohody o změně pojištění plní pojistitel ze změněného pojištění až za pojistné události ode dne účinnosti této změny. Zvýší-li se změnou pojištění pojistná částka nebo pojistné anebo se rozšíří

Více