Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA"

Transkript

1 Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA

2

3 Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích podílû státu na celkov ch v dajích ve zdravotnictví, v daje na 1 obyvatele jsou nad prûmûrem CEE. V daje státu jsou distribuovány 10 zdravotními poji Èovnami, z toho sama VZP realizuje 2/3 v ech v dajû. Mezi základní charakteristiky zdravotnictví v âr patfií: Solidarita; Financování zdravotnictví s pfievaïujícím podílem vefiejn ch financí (87%); Svobodná volba lékafie, zdravotnického zafiízení; Svobodná volba zdravotní poji Èovny; Stejná dostupnost poskytovan ch sluïeb pro v echny obãany; Odvody na zdravotní poji tûní do vefiejného systému - 4,5 % zamûstnanec, 9 % zamûstnavatel, coï generuje cca 220 mld Kã; Kvalita lékafiské péãe i techniky ve zdravotnictví je velmi dobrá, srovnatelná s úrovní vyspûl ch státû; Péãe je dostupná v em, prakticky bez doplatkû; Na jednoho obyvatele âr pfiipadne prûmûrnû 13 náv tûv u lékafie roãnû (napfi. v Rakousku 6,5, v Polsku 6, v Maìarsku 12,5). Byly zavedeny regulaãní poplatky 30,- Kã pfii o etfiení, 60,- Kã za den v nemocnici, 30,- Kã za poloïku na receptu, 90,- Kã pfii o etfiení na pohotovosti. Názory pacientû na ãesk zdravotnick systém Velká vût ina (více neï 80%) ãeské populace je spokojena s odbornou úrovní poskytované zdravotní péãe. To platí jak pro vy etfiení u specialistû, tak i pro nemocniãní péãi. Nespokojenost je s ãekacími dobami na vy etfiení a na urãité operace. Pacient musí akceptovat stanovené termíny ãasto bez ohledu na jeho ãasové moïnosti, doba v ãekárnách u lékafiû je velmi dlouhá. UNIQA poji Èovna na základû tûchto informací a poïadavkû pacientû pfiipravila produkt MedUNIQA. Tímto produktem je klientûm nabízeno poji tûní 3 základních sluïeb: A) SluÏba ASISTENCE Organizace zdravotní péãe B) SluÏba RYCHLÁ RADA Konzultace zdravotního stavu po telefonu C) SluÏba KONSILIUM Konzultace lékafiské diagnózy V echny sluïby jsou pro klienta dostupné 24 hodin dennû na bezplatné lince CallCentra UNIQA poji - Èovny

4 A) SluÏba ASISTENCE Organizace zdravotní péãe ASISTENCE zabezpeãuje prostfiednictvím Call Centra UNIQA poji Èovny ( ) sjednání termínu vy- etfiení u specialisty ve vybrané síti smluvních zdravotnick ch zafiízení v okruhu bydli tû ãi pracovi tû klienta. Termín je organizován podle pfiání a moïností klienta tak, aby byl maximálnû u etfien ãas poji tûného. Organizována je první náv tûva v zafiízení k jednotlivému zdravotnímu pfiípadu klienta (k jedné diagnóze). ASISTENCE je provádûna pro následující obory: Vnitfiní lékafiství, chirurgie, gynekologie, neurologie, ortopedie, ORL, oãní lékafiství, rehabilitace, dermatovenerologie. Volitelnû (za pfiíplatek) si mûïe klient sjednat i zprostfiedkování ASISTENCE pro obor stomatologie. Zdravotní péãe i v jin ch oborech je zaji tûna smluvním zdravotnick m zafiízením v návaznosti na provedené prvotní vy- etfiení. Smluvní zdravotnická zafiízení UNIQA poji Èovny jsou uvedena v Seznamu smluvních zdr. zafiízení ASISTEN- CE, kter je pravidelnû aktualizován. Úpln seznam smluvních zdravotnick ch zafiízení (vãetnû kontaktû) je uvefiejnûn na SluÏba ASISTENCE pro klienta zaji Èuje sjednání termínu ve smluvním zdravotnickém zafiízení u lékafie specialisty podle termínov ch a ãasov ch poïadavkû klienta. Zdravotní péãe je poskytnuta v ãasovém rozmezí nejpozdûji do tfiiceti minut od okamïiku, kdy se klient dostaví na sjednanou náv tûvu (poãítáno nejdfiíve od okamïiku sjednaného termínu). Ve smluvních zdravotnick ch zafiízeních je zaji tûn individuální pfiístup, pouãení poji tûného o jeho zdravotních obtíïích a profesionální péãe lékafiû specialistû. V pfiípadû, Ïe zdravotnické zafiízení není schopno dodrïet sjednan termín poskytnutí zdravotní péãe, je klient telefonicky informován bezprostfiednû poté, co se o této skuteãnosti smluvní zafiízení dozvûdûlo a zároveà je s klientem fie en náhradní termín. O upfiednostnûní akutních pfiípadû rozhoduje lékafi. Smluvní zdravotnické zafiízení UNIQA splàuje tzv. Standardy UNIQA. Zdravotní zafiízení musí mít tyto specializované obory: Vnitfiní lékafiství Chirurgie Gynekologie Neurologie Ortopedie Otorhinolaryngologie - ORL (u ní, nosní, krãní) Oãní lékafiství Rehabilitace Dermatovenerologie (koïní) Praktick lékafi pro dospûlé Pfiipoji tûní Stomatologie je moïné Standardy zaruãují klientovi zaji tûní vy etfiení nejpozdûji do 5 dnû ode dne, kdy klient kontaktoval call centrum UNIQA a to v termínu, kter vychází z ãasov ch moïností klienta. Smluvní zdravotnická zafiízení jsou schopna zajistit návaznou péãi i v dal ích oborech napfi.: Urologie Kardiologie Diabetologie Tuberkulóza a respiraãní nemoci TRN (plicní) Psychiatrie Alergologie 2

5 Na tato vy etfiení se v ak nevztahuje ãasová lhûta stanovená pro základní obory, ale musí b t provedena bez zbyteãného prodlení. Zdravotnické zafiízení splàující na e standardy musí b t schopno klientovi zajistit v pfiípadû potfieby návaznost péãe v lûïkovém zdravotnickém zafiízení. Návazné lûïkové zdravotnické zafiízení pokr vá tyto základní obory: Vnitfiní lékafiství Chirurgie a traumatologie Gynekologie a porodnictví Ortopedie Standardy vybavení: Zafiízení je dopravnû dostupné pro odpovídající oblast své pûsobnosti. SluÏby a zdravotní péãe jsou dostupné nejménû 5 dní v t dnu, v ãasovém rozmezí od 7 h do 20h (v jimeãnû do 18 hodin). Zdravotnické zafiízení je povinno zajistit klientovi poskytnutí zdravotní péãe v ãasovém rozmezí nejpozdûji do tfiiceti minut od okamïiku, kdy se klient dostaví na sjednanou náv tûvu, nejdfiíve v ak od okamïiku sjednaného termínu, s v jimkou pfiípadu, kdy se klient nedostaví ani do tfiiceti minut po sjednaném termínu. Organizaci zdravotní péãe vykonává v zafiízení pracovi tû centrální recepce, které rovnûï zaji Èuje první kontakt s klientem a dbá o zaji tûní návaznosti zdravotní péãe. Pro klienta pûsobí jako prûvodce po zafiízení a je schopno zprostfiedkovat co nejrychlej í kontakt klienta s potfiebnou ambulancí. Pro tyto sluïby je recepce obsazena dostatkem odbornû i komunikaãnû vybaveného personálu. Pro klienta jsou dostupné prostory pro nezbytnou dobu ãekání na vy etfiení, které poskytují dostateãn komfort dostatek míst k sezení, dostupnost zaji tûní pitného reïimu, moïnost zakoupení tepl ch nápojû (ãaj, káva). Zdravotnické zafiízení provede základní o etfiení i pro klienty, ktefií nejsou poji tûnci nasmlouvané zdravotní poji Èovny. B) SluÏba RYCHLÁ RADA Konzultace zdravotního stavu po telefonu Konzultace zdravotního stavu vysvûtlení symptomû tzn.vysvûtlení pfiíznakû onemocnûní, vysvûtlení dal ích pfiípadn ch souvisejících symptomû (pfiíznakû) vysvûtlení moïného vlivu pfiedchozích onemocnûní a zdravotních komplikací na souãasn stav Vysvûtlení lékafisk ch pojmû vysvûtlení bûïnû uïívan ch pojmû lékafiské a zdravotnické terminologie vysvûtlení zkratek a názvû z lékafisk ch zpráv a jin ch lékafisk ch odborn ch dokumentací vysvûtlení latinsk ch pojmû z lékafiské dokumentace vysvûtlení diagnóz, jejich moïného v voje, následkû a souvislostí vysvûtlení ãíseln ch kódû diagnóz vysvûtlení následného nutného postupu pfii léãení pro danou diagnózu 3

6 Vysvûtlení laboratorních v sledkû informace o základních laboratorních vy etfieních úãel jednotliv ch vy etfiení forma jednotliv ch vy etfiení a jejich nároãnost pro pacienta, pfiíprava pfied vy etfiením vysvûtlení zkratek a základních typû namûfien ch hodnot informace o rozmezí v sledkû jednotliv ch hodnot (referenãních mezích), vztaïení tûchto hodnot k obvykl m v sledkûm a naznaãení v kladu odchylek od normálních hodnot Vysvûtlení lékafisk ch postupû vysvûtlení obecn ch postupû léãby daného onemocnûní vysvûtlení diagnostick ch postupû pfii daném onemocnûní základní informace o obvyklé ãasové nároãnosti léãby jednotliv ch onemocnûní Informace o lécích a jejich úãincích informace o úãinn ch látkách lékû informace o moïn ch neïádoucích úãincích informace o doplatcích za léky a moïn ch alternativách léku Vysvûtlení pojmû z oblasti prenatální problematiky informace, na co má tûhotná Ïena nárok v rámci prenatálních prohlídek jaká vy etfiení se provádûjí a proã Poradenství pfii vyfiizování lázeàské péãe Dle poïadavkû a definice klienta: je zaji tûna konzultace ohlednû moïnosti získání lázeàské péãe vzhledem k danému zdravotnímu stavu konzultací se pro úãely poskytnutí této sluïby rozumí poskytnutí informací o postupech nutn ch pro podání Ïádosti o poskytnutí lázeàské péãe u zdravotní poji Èovny. Zdravotní poradenství Dle poïadavkû a definice klienta: vyhledání nejbliï í otevfiené lékárny vyhledání nejbliï í pohotovosti informace o platbách zdravotních poplatkû, spoluúãastech / doplatcích na léky, zdravotním poji tûní a v bûru plateb. 4

7 C) SluÏba KONSILIUM Konzultace lékafiské diagnózy Konzultací lékafiské diagnózy poji tûného se rozumí vypracování druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formû. Konzultace je provádûna specialisty (odborníky) rûzn ch oborû, ktefií jsou zaji Èováni prostfiednictvím UNIQA poji Èovny. Úãelem konzultace lékafiské diagnózy je pomoci poji tûnému a jeho o etfiujícímu lékafii pfii rozboru souãasného stavu léãení a/nebo navrïení dal ích léãebn ch a/nebo diagnostick ch postupû. Pacientovi je podána písemná informace o úãelu a povaze poskytované zdravotní péãe a vy etfiovacího ãi léãebného v konu, jakoï i o jeho dûsledcích, alternativách a rizicích. Podaná informace pfiispívá k vy í informovanosti pacienta a tedy k jeho kvalifikovanûj ímu rozhodování, není v ak závazná pro postup o etfiujícího lékafie a nemá charakter znaleckého posudku O konzultaci lékafiské diagnózy musí poji tûn poïádat prostfiednictvím Call centra poji Èovny. Call centrum poskytne klientovi Dotazník k hodnocení KONSILIUM (elektronicky ãi písemnû). Vyplnûn dotazník klient doruãí na adresu na nûm uvedenou. Dále pak bude klient a/nebo jeho o etfiující lékafii kontaktován smluvním poskytovatelem sluïby Konsilium ohlednû doloïení zdravotní dokumentace vztahující se k diagnóze pro kterou je Konsilium poïadováno. Poprvé mûïe poji tûn o konzultaci lékafiské diagnózy poïádat kdykoliv bûhem trvání poji tûní, o kaïdou následující konzultaci lékafiské diagnózy lze poïádat nejdfiíve po uplynutí dvou let od uskuteãnûní pfiedchozí konzultace lékafiské diagnózy. V pfiípadû, Ïe klient bude poïadovat konzultaci dfiíve neï po uplynutí dvou let od pfiedchozí konzultace, bude tato sluïba klientovi zpoplatnûna. MedUNIQA parametry produktu V poãet vstupního vûku Vstupní vûk poji Èované osoby se vypoãítá jako rozdíl mezi rokem poãátku poji tûní a rokem narození. Vûkové omezení pro vznik a ukonãení poji tûní: Minimální vstupní vûk: 15 let Maximální vstupní vûk: 60 let Zánik poji tûní: dosaïením vûku 65 let Poãátek poji tûní Kdykoli v mûsíci, nejdfiíve druh den po sepsání Návrhu na uzavfiení poji tûní a po zaplacení pojistného (splátky). Trvání poji tûní Poji tûní se uzavírá na jeden rok s tím, Ïe se vïdy o dal í rok automaticky prodluïuje, pokud nûkterá ze smluvních stran nejpozdûji 6 t dnû pfied uplynutím pojistného roku smlouvu nevypoví. âekací doba V tomto poji tûní se neuplatàuje. Podroãní pfiiráïky MedUNIQA (tzn. nav ení roãního pojistného): Pololetní placení: 2% âtvrtletní placení: 4% Mûsíãní placení: 6% 5

8 Roãní pojistné MedUNIQA Vûk MuÏ Îena Pfiipoji tûní asistence pro obor stomatologie 920,- Kã (nezávisle na vstupním vûku) 6

9 Návrh EU 9031/1 UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky Evropská 136, Praha 6 Iâ: MedUNIQA Návrh âíslo nové pojistné smlouvy Osobní údaje Pojistník Plátce pojistného Adresa v âr: ulice, ã.p, obec Telefon / Mobil Ru í se pojistná smlouva ãíslo MICHÁLKOVÁ V E R O N I K A I N G Pfiíjmení (resp.obchodní jméno firmy) HORSKÁ 452/2, PRAHA seznam.cz Ïena muï firma Datum narození (den, mûsíc, rok) Rodné ãíslo (resp. Iâ) Státní obãanství Souãasné zamûstnání Jméno â R ARCHITEKTKA ZP MV âr 211 Zdravotní poji Èovna PSâ Titul Korespondenãní adresa Poji tûn (V pfiípadû, Ïe je odli n od pojistníka) Pfiíjmení Adresa v âr: ulice, ã.p, obec Telefon / Mobil PSâ Titul Ïena muï Datum narození (den, mûsíc, rok) Rodné ãíslo Státní obãanství Údaje o poji tûní Poji tûní sluïeb dosaïiteln ch 24 hodin dennû na bezplatné lince Pojistné Souãasné zamûstnání hod. Poãátek poji tûní (den, mûsíc, rok) Pojistné celkem splatné k kaïdého roku Zdravotní poji Èovna Trvání poji tûní roãní poji tûní s automatick m prodluïováním ASISTENCE = Zprostfiedkování ambulantního o etfiení u specialisty v síti smluvních zafiízení UNIQA ASISTENCE zabezpeãuje prostfiednictvím Call Centra UNIQA sjednání termínu náv tûvy potfiebného specialisty v síti smluvních zafiízení UNIQA v okruhu bydli tû ãi pracovi tû, bez ãekání, nejpozdûji do pûti dnû podle ãasov ch moïností klienta v tûchto oborech: vnitfiní lékafiství, chirurgie, gynekologie, neurologie, ortopedie, ORL, oãní lékafiství, rehabilitace, dermatovenerologie. Zdravotní péãe i v jin ch oborech je zaji tûna smluvním zdravotnick m zafiízením v návaznosti na provedené prvotní vy etfiení. Pfiipoji tûní stomatologie RYCHLÁ RADA = Konzultace zdravotního stavu po telefonu Konzultací zdravotního stavu po telefonu se rozumí zejména vysvûtlení diagnózy, v sledkû laboratorních vy etfiení, interpretace lékafisk ch nálezû, medikace poji tûného ãi vysvûtlení technick ch otázek souvisejících s MedUNIQA nebo zdravotním poji tûním. KONSILIUM = Konzultace lékafiské diagnózy Konzultací lékafiské diagnózy poji tûného se rozumí vypracování druhého odborného názoru k diagnóze v písemné formû. Konzultace je provádûna specialisty (odborníky) rûzn ch oborû, ktefií jsou zaji Èováni prostfiednictvím UNIQA poji Èovny , Pojistné (splátka) CELKEM 2 127,- Kã EU 9031/1 ZpÛsob placení pojistného Zdravotní dotazník Kdo je Va ím praktick m lékafiem? (Kde máte vedenu Va i zdravotní dokumentaci?) Jméno, adresa zafiízení, telefon Kolikrát jste v posledním roce nav tívil lékafie? 0 Byl Vám pfiiznán invalidní dûchod pln nebo ãásteãn (nebo je v souãasné dobû jednáno o jeho pfiiznání)? Jste stiïen nervovou nebo du evní poruchou, která není jen pfiechodná? NE Jste léãen, byl jste v posledních 3 letech léãen nebo Vám byla doporuãena léãba závislosti na alkoholu nebo jin ch návykov ch látkách? Podmínky a lhûty t kající se odstoupení od pojistné smlouvy se fiídí ustanoveními 23 zákona o pojistné smlouvû. Odstoupení od pojistné smlouvy lze zaslat na adresu: UNIQA poji Èovna a.s., správa poji tûní osob, Evropská 136, , Praha 6. Pfiípadné stíïnosti oprávnûn ch osob lze zaslat písemnou formou kontrolnímu útvaru pojistitele na v e uvedenou adresu nebo ânb (sekce regulace a dohledu nad poji Èovnami). Prohlá ení pojistníka a poji tûného Potvrzuji, Ïe jsem pfievzal, byl jsem seznámen a souhlasím s tímto návrhem a pfiíslu n mi v eobecn mi pojistn mi podmínkami VPP UCZ/05 a VPP UCZ/ZA/09. Prohla uji, Ïe jsem na v echny písemné dotazy pojistitele odpovûdûl pravdivû a úplnû. Prohla uji, Ïe mi byly poskytnuty pfied uzavfiením pojistné smlouvy pfiesn m, jasn m zpûsobem, písemnû a v ãeském jazyce informace o pojistném vztahu ve smyslu 66 a 67 z.ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû. Prohla uji, Ïe tento návrh na uzavfiení poji tûní odpovídá mému pojistnému zájmu a m m pojistn m potfiebám, které jsem vyjádfiil pojistiteli nebo jím povûfienému zástupci pfied uzavfiením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami poji tûní jsem srozumûn. Souhlasím s tím, aby UNIQA poji Èovna, a.s. a její zprostfiedkovatelé zpracovávali ve smyslu zák.ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajû (dále jen zákon), mé osobní a citlivé údaje v rámci poji Èovací a zaji Èovací ãinnosti a to po dobu trvání závazkového vztahu za úãelem uzavfiení pojistné smlouvy a jejího následného plnûní v souladu s pojistn mi podmínkami. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostfiednictvím doporuãeného dopisu. Odvolání mûïe mít za následek odstoupení od smlouvy pojistitelem. Prohla uji, Ïe jsem byl pouãen o sv ch právech vypl vajících ze zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazkû plynoucích z tohoto poji tûní i pro ta poji tûní a pfiipoji tûní, která budou sjednána dodateãnû. Pfii pouïití telefonu ze strany poji tûného, pojistníka, pojistitele UNIQA (dále pojistitel) anebo smluvní asistenãní sluïby pojistitele, souhlasí poji tûn a pojistník s nahráváním pfiíchozích i odchozích telefonních hovorû u pojistitele ãi u asistenãní sluïby na zvukov záznam a s pouïitím takového záznamu v souvislosti se smluvním nebo jin m právním vztahem pro úãely poji Èovací ãinnosti a dal ích ãinností vymezen ch zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji Èovnictví. Asistenãní sluïba ãi pojistitel budou záznam telefonního hovoru uchovávat po dobu platnosti pojistné smlouvy s tím, Ïe po uplynutí této doby bude moïno záznam vyuïít pouze za úãelem ochrany práv pojistitele a asistenãní sluïby jako správce a zpracovatele v nûm obsaïen ch osobních údajû poji tûného a pojistníka, a to zejména jako dûkazní prostfiedek v soudním, správním ãi jiném fiízení, jehoï je pojistitel, asistenãní sluïba, pojistník nebo poji tûn úãastníkem. Poji tûn a pojistník souhlasí s tím, Ïe jeho osobní údaje, které sdûlil pojistiteli ãi asistenãní sluïbû a které jsou obsaïeny ve zvukovém záznamu hovoru, budou v jeho rámci drïeny po dobu a za úãelem uchování záznamu. ZmocÀuji UNIQA poji Èovnu, a.s. k nahlédnutí do úfiedních, lékafisk ch ãi jin ch podkladû a podkladû jin ch poji Èoven v souvislosti s uzavfiením poji tûní a s vyfiizováním pojistn ch událostí. Tímto zmocnûním dotazované instituce zpro Èuji povinnosti zachovávat mlãenlivost, a to i na dobu po mé smrti. Souhlasím, aby pojistitel pfiímo nebo prostfiednictvím povûfieného zdravotnického zafiízení podle potfieby zji Èoval mûj zdravotní stav. Prohla uji, Ïe v echny lékafie a zdravotnická zafiízení, ktefií mû léãili nebo s nimiï jsem svûj stav konzultoval, zbavuji povinnosti zachovávat mlãenlivost vûãi UNIQA poji Èovnû, a.s. Na základû tohoto prohlá ení je zmocàuji k vyhotovení a vydání lékafisk ch zpráv vã. v pisu ze zdravotní dokumentace. PoÏadovanou variantu zakfiíïkujte! roãnû pololetnû ãtvrtletnû mûsíãnû inkasem z úãtu: kód banky pfiedãíslí ãíslo úãtu SIPO: kód banky spojovací ãíslo plátce trval m pfiíkazem pfiíkazem k úhradû po tovní poukázkou (VyplÀuje poji tûn ) Marta Veselá, Klobouãnická 2, Praha 4, tel.: S KORKA JAN Michálková Získatel âíslo Telefon Podpis pojistníka S korka s Podpis Datum Podpis poji tûného Kopie (pro pojistníka) 7

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.)

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Úvodní ustanovení Poji tûní TURISTA se fiídí V eobecn mi pojistn mi podmínkami pro cestovní poji tûní VPPCP 07 (dále jen

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10 dne uzavfiení pojistné smlouvy. Dnem doruãení v povûdi poãíná bûïet osmidenní v povûdní lhûta, jejímï uplynutím poji tûní zaniká. 6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji tûní vypovûdût do 3 mûsícû

Více

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást -

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Skonãení pracovního pomûru

Skonãení pracovního pomûru KAPITOLA IV Skonãení pracovního pomûru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 OZ A VÝVOZ ZBOŽÍ PO 1. 1. 2009 VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH str. 1 III Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 Bc. Jana Nesrstová 3, 47, 48, 48a, pfiíloha ã. 1 a 2 zákona ã. 235/2004

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Zdravotnická dokumentace - ambulantní

Zdravotnická dokumentace - ambulantní Zdravotnická dokumentace - ambulantní Podle rozsahu vyšetření pacienta se rozlišuje: komplexní vyšetření (zjištění anamnéz v plném rozsahu, komlexní klinické vyšetření pacienta lékařem včetně odběru krve)

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Žádost o umístění v Odlehčovací službě a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu

Žádost o umístění v Odlehčovací službě a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/13 692 01 Mikulov e-mail: gcentrum@gcentrummikulov.cz web: www.gcentrummikulov.cz Datum podání žádosti: (nevyplňujte) Žádost o umístění

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas.

zdraví Mějte své pod kontolou on-line! Všeobecné a doplňkové pojistné podmínky pro ženy s rizikem těhotenské cukrovky www.vitalitas. Mějte své zdraví pod kontolou on-line! pouze pro pojištěnce OZP www.vitalitas.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI ZP02/01.2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění pobytu v nemocnici

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr. Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22 ORGANIZAâNÍ ÁD Vypracovala: Simona Trávníãková Schválil: Mgr. Jan Beer Pedagogická rada projednala dne: 7. 3. 2014 kolská rada schválila

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou ESET HELP obãanské sdruïení Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou prostfiednictvím multidisciplinárních tymû Úvodní slovo VáÏení, ãtenáfii, kolegové, dostává se Vám do rukou publikace, která vznikla

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Žádost o převod úvěrové smlouvy č.

Žádost o převod úvěrové smlouvy č. Žádost o převod úvěrové smlouvy č. PŮVODNÍ KLIENT Jméno, příjmení Název firmy Rodné číslo IČ Předmět Převod smlouvy ke dni Důvod převodu smlouvy NOVÝ KLIENT Podnikatel, právnická osoba: Název firmy/jméno,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.2016 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 3 2. Úvod... 6 3. Zájemce o službu...

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv - lékaři

Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv - lékaři Zdroje a využívání informací v oblasti léčiv - lékaři Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Květen 0 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku 7

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

Manuál obchodníka 2004 2006/2007. profil firmy. dûvody proã zvolit... vûrnostní program Pleasure. partnerská sekce On-Line. ceník pro rok 2006/2007

Manuál obchodníka 2004 2006/2007. profil firmy. dûvody proã zvolit... vûrnostní program Pleasure. partnerská sekce On-Line. ceník pro rok 2006/2007 Manuál obchodníka s u c h é m a l t o v é s m û s i 20042006/2007 ceny s o r t i m e n t profil firmy dûvody proã zvolit... vûrnostní program Pleasure partnerská sekce On-Line ceník pro rok 2006/2007 podpora

Více

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky Allianz Rytmus Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků Smlouva Pojistné podmínky S vámi od A do Z INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Zdravotní program. Program komplexní zdravotní péče pro management ŠKODA AUTO

Zdravotní program. Program komplexní zdravotní péče pro management ŠKODA AUTO Zdravotní program Program komplexní zdravotní péče pro management ŠKODA AUTO Zdravotní program jsme přesvědčeni, že program nadstandardní zdravotní péče Vám maximálně pomůže v péči o Vaše zdraví a zdraví

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í pfiíloha H 925-1046 29.3.2005 16:31 Stránka 925 Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H Imisní studie DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í 1. ÚVOD Imisní studie

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2001. Obsah: 1. Úvodní slovo fieditele str. 1. 2. Organizace fiízení Nemocnice Liberec str. 4. 3. Lékafisk úsek str.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2001. Obsah: 1. Úvodní slovo fieditele str. 1. 2. Organizace fiízení Nemocnice Liberec str. 4. 3. Lékafisk úsek str. Obsah: 1. Úvodní slovo fieditele str. 1 2. Organizace fiízení Nemocnice Liberec str. 4 3. Lékafisk úsek str. 7 V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 4. O etfiovatelsk úsek str. 10 5. Technick úsek str. 11 6. Ekonomick úsek

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Otázky a odpovědi týkající se Evropské webové databáze hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků

Otázky a odpovědi týkající se Evropské webové databáze hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků Otázky a odpovědi týkající se Evropské webové databáze hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků 1. O webových stránkách Jaké informace mohu na webových (www.adrreports.eu) stránkách najít? Naleznete

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Kladno, 12. leden 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro

Více

Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče

Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče Ministerstvo zdravotnictví 2015 Ministerstvo zdravotnictví 2015 Obsah 1. Shrnutí...

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku.

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Pojištění osobních věcí a platební karty Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Úvod Obáváte se vzniku škody spojené se ztrátou či odcizením osobních věcí nebo zneužití

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Oãkovací prûkaz A6 12.12.2002 10:02 Stránka 1

Oãkovací prûkaz A6 12.12.2002 10:02 Stránka 1 Oãkovací prûkaz A6 12.12.2002 10:02 Stránka 1 Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. AKCENTA CZ, a.s. je obchodní spoleènost se sídlem v Praze 10, U Vršovického høbitova 554,

Více

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max Limity plnûní v Kã Poji tûní Comfort Exclusive Gold Léãebné v lohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Dal í sluïby poskytované asistenãní sluïbou pojistitele Repatriace * 500 000 1 500 000 bez limitu Repatriace

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2016

Ing. Vojtěch Beck, 2016 Ing. Vojtěch Beck, 2016 1 součást sektorové veřejné ekonomiky, obohacená v posledních desetiletích o nové přínosy ekonomů, sociologů, demografů, lékařů a právníků zkoumá, jak optimálně alokovat lidské,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str.

Obsah. Informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP... str. 17. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 02/2014... str. Životní pojištění Můj život T. č. 7159 01/2016 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0003.................................................................................................................

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Sborník pfiedná ek Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Vydalo Ekodomov, o.s. V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6 www.ekodomov.cz Sborník je spolufinancován Evropsk

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Čelíme. Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté

Čelíme. Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté www.cabrnoch.cz www.ouzky.cz Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Olomouc, 19. leden 2006 1 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Poučení ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s.

Poučení ESSOX s.r.o., dceřiná společnost Komerční banky, a.s. SOUHLAS se zpracováním osobních údajů klienta a zástupce klienta a Údajů klienta pro potřeby společnosti ESSOX s.r.o. (klient a zástupce klienta dále jen klient ) Č. S030316 Společnost tímto informuje

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více