OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE"

Transkript

1 ČISTOPIS Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, Praha 7 tel.: , fax: Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Petr Černý Vypracoval Ing. Klára Žambochová Kontroloval Ing. Jan Polášek Investor Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Objednatel Outulný, a.s. Podpisy Paré Projekt Podprojekt Část OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA 12. TELČ KANALIZACE DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Zakázkové číslo Stupeň RDS Datum 10/2010 Soubor Tiskový soubor Formát A4 Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize SO 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.část 12 - TS 03/1 0

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3 2. ÚVOD 3 3. STAVEBNÍ OBJEKTY VŠEOBECNĚ KANALIZAČNÍ STOKY SO Kanalizační stoky H 1.část TABULKA KANALIZAČNÍCH STOK 4 4. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Materiál kanalizačního potrubí Uložení kanalizačních trub OBJEKTY NA STOKÁCH Revizní šachty Spadištní šachty PROPOJE STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ ODBOČKY NA VEŘEJNÝCH POZEMCÍCH Odbočky pro domovní přípojky Přepojení uličních vpustí Trubní materiál ZRUŠENÍ NEPOUŽÍVANÝCH POTRUBÍ DOTČENÍ A OPRAVY KOMUNIKACÍ Opravy státní silnice Opravy místních komunikací 9 5. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 9 SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 2 / 10

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Stupeň dokumentace: Místo stavby: Kraj: Země: Odvětví a pododvětví: Charakter stavby: Budoucí provozovatel: Ochrana vod v povodí řeky Dyje II. etapa Podprojekt 12. Telč Realizační dokumentace stavby Telč Vysočina Česká republika Vodní hospodářství Novostavba a rekonstrukce kanalizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava 2. ÚVOD Předmětná technická zpráva řeší výstavbu kanalizační stoky H01 ve městě Telč. Vzhledem k rozsahu celé stavby a za účelem přehlednosti dokumentace jsou jednotné řešení vybraných stavebních konstrukcí a všeobecné požadavky na provádění stavby popsané v Technicko-uživatelských standardech. 3. STAVEBNÍ OBJEKTY 3.1 VŠEOBECNĚ Při návrhu tras kanalizačních stok byly prioritně respektovány trasy stávající. Pokud nebylo možno ponechat stoky ve stávajících trasách, byly hledány trasy nové. Při výběru nových tras byla snaha o minimalizaci vyvolaných přeložek ostatních inženýrských sítí. Ve státních silnicích byly trasy kanalizačních stok navrhovány do osy jízdního pruhu komunikace. Stejně tak i u výstavby nových stok byly hledány trasy, které by byly optimální z hlediska technického i ekonomického řešení. Vždy byla snaha minimalizovat zásahy do již položených inženýrských sítí. V některých lokalitách, kde jsou často stísněné prostorové poměry v ulicích a kde jsou již položeny téměř všechny podzemní sítě technické infrastruktury nebylo možné se vyhnout vyvolaným přeložkám na vedení stávajících sítí. Rozsah a průběh jednotlivých kanalizačních tras byl projednán na výrobních výborech za účasti objednatele, provozovatele a zástupců města. V rámci návrhu tras jednotlivých stok byla dodržována dohodnutá zásada týkající se kanalizačních domovních přípojek: pro každou nemovitost bude navržena jedna domovní přípojka, domovní přípojka se skládá z odbočky pro domovní přípojku a z přípojky, odbočka pro domovní přípojku se navrhuje jako odbočení z uliční stoky směrem kolmým na fasádu napojovaného objektu, délka odbočky je stanovena tak, aby odbočka končila 1,0 m za hranicí obrubníku ohraničujícího vozovku, (popř. chodník). Výstavba stok je navržena převážně otevřeným výkopem v pažené rýze se svislými stěnami. V jednom případě SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 3 / 10

4 (podchod pod železnicí) je navržen protlak železnice a bezvýkopové uložení. Stávající stoky, které přestanou být funkční budou: v místech, kde se nachází mimo výkop kanalizace, zaplněny inertním materiálem. Současně se stokami budou zaplněny spodní části kanalizačních šachet, tak aby byl znemožněn průtok podzemní vody. Vrchní části šachet, min. 1,0 m pod úroveň terénu budou vybourány, uvolněný prostor bude zaplněn štěrkopískem a upraven v souladu s okolním terénem. v místech, kde se nachází ve výkopu kanalizace, vybourány vč. šachet. Materiál bude odvezen na řízenou skládku. Po dokončení prací budou narušené povrchy uvedeny do původního stavu případně opraveny dle požadavků jejich správců. Zelené plochy budou před prováděním výkopů odhumusovány, po dokončení prací bude provedeno jejich zpětné ohumusování a osetí travou. 3.2 KANALIZAČNÍ STOKY SO Kanalizační stoky H 1.část Předmětem stavebního objektu SO 03 je v 1.části výstavby rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Štěpnická, mezi křižovatkami s ulicemi Jihlavská a Nerudova a rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Nerudova. Stoka H01 1.část začíná napojením na stávající kanalizační stoku poblíž křižovatky ulic Štěpnická a Nerudova. Od místa napojení je vedena ulicí Štěpnická ke křižovatce s ulicí Nerudova. Do této ulice vstoupí a přibližně v její polovině je ukončena v jejím nejvyšším bodě. Celková délka navržené stoky H01 DN část činí 150,12 m. 3.3 TABULKA KANALIZAČNÍCH STOK Trubní materiál Délka stoky Stavební objekt SO 03 Stoka H01 1.část plast DN ,12 m 4. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4.1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Materiál kanalizačního potrubí K výstavbě kanalizačních stok jsou navrženy trouby DN 300, DN 400, DN 500 z homogenního polypropylenu, rozměrová řada dle DIN , kruhové tuhosti SN 8. Pokládání trub kanalizačních stok bude provedeno dle EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a v souladu s předpisy jednotlivých dodavatelů Uložení kanalizačních trub Na upravené dno výkopu bude v tloušťce 150 mm, v celé šíři výkopu, proveden podsyp pískem o maximální zrnitosti 16 mm. Povrch musí být ve sklonu dle podélného profilu. Před pokládkou potrubí je třeba nosné lože zhutnit. Na vyrovnanou podkladovou vrstvu budou uloženy plastové trouby. Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr. Trouby budou hrdlem proti spádu. V místě hrdel jednotlivých trub budou před jejich uložením vyhloubeny v podloží montážní jamky. Po celé délce, s výjimkou hrdel, musí trouby ležet na podkladní vrstvě. Spojování trub nebude prováděno při teplotě nižší než 0 C a vyšší než 25 C. SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 4 / 10

5 Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden hutněný obsyp pískem s maximálním zrnem 16 mm. Trouby budou obsypány do výše 300 mm. Hutněný obsyp se provádí po vrstvách max. 100 mm. Zhutnění nelze provádět těžkými mechanizmy. Zpětný zásyp se provede nesoudržnou, dobře hutnitelnou zeminou zbavenou větších částic hutněnou po vrstvách max. 10 cm (s ohledem na použitý hutnící prostředek). Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zahutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. 4.2 OBJEKTY NA STOKÁCH Revizní šachty Přednostně budou použity revizní šachty s prefabrikovanými dny. Revizní šachty s monolitickými dny budou použité v místech napojení navrhované kanalizace na stávající kanalizaci. Prefabrikáty revizních šachet budou vyrobené podle DIN Revizní šachta bude budována v zapažené stavební jámě o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Poměry pro ukládání, výskyt podzemní vody a třídy těžitelnosti zeminy jsou součástí Závěrečné zprávy o inženýrsko-geologickém průzkumu. Na základové spáře bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm, na kterém bude provedena podkladní deska z betonu ČSN EN C12/15 X0 tloušťky 100 mm. Na podkladovou betonovou desku bude osazeno prefabrikované šachtové dno s vnitřrním průměrem 1000 mm. V místě napojení na stávající kanalizaci a tam, kde je větší výškový rozdíl úrovně dna přítoku a odtoku stoky, bude dno šachty vyrobené jako monolitické z prostého vodostavebného betonu C30/37 XA1. Tloušťka stěn a dna monolitického dna je 250 mm. Do dna budou navrtaná kramlová stupadla s PE povlakem podle DIN A-ST. Stavební výška monolitického dna je dána rozdílem kót přítoku. Ve dně šachty je průtok usměrňován kynetou výšky 1/2 DN. Kyneta a podesty jsou obloženy kyselinovzdornou kameninovou dlažbou. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Provede se pomocí prostupového kusu případně zkrácené trouby s hrdlem. Na šachtové dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované pryžové těsnění podle DIN Prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými žebříkovými stupadly s PE povlakem podle DIN A-ST. V přechodové skruži bude osazeno kapsové stupadlo. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 stavební výšky 180 mm Spadištní šachty Spadištní šachty se navrhují na kanalizační stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde by sklon dna stoky byl větší než sklon stoky při maximální možné průřezové rychlosti a kde výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem je větší než 60 cm. Spadiště na kanalizaci do DN 600 budou technicky řešené podobně jako typové revizní šachty z betonových prefabrikátů s čedičovým obkladem nárazové stěny šachtového dna DN Čedičový obklad nárazové stěny je proveden v rozsahu 180 do výše vrcholu nátokového potrubí. Převýšení nivelet potrubí bude ve spadišti provedeno skluzem - kameninovým půlžlábkem DN 200 uloženým do betonu ve sklonu 5 : 1. Prefabrikáty spadištních šachet budou vyrobeny podle DIN Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Provede se pomocí prostupového kusu případně zkrácené trouby s hrdlem. Vodotěsnost spoje stávajícího potrubí a dna šachty bude zajištěna rozpínavými tmely. Vstup do spadiště je opatřen celolitinovým kloubovým uzamykatelným kruhovým poklopem tř. D400 (v komunikaci) nebo tř. B125 (v chodníku, v zelených plochách) bez odvětrání. Spadištní šachty mohou být prefabrikované, monolitické nebo kombinované konstrukce. Tabulka spadišťových šachet: Stavební objekt Kanalizační stoka Materiál stoky Název šachty SO 03 Stoka H01 plast DN 300 H6 SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 5 / 10

6 4.3 PROPOJE STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ Stoka H01 1.část začíná napojením na stávající betonovou kanalizační stoku DN 300. V místě napojení bude vybudována nová revizní šachta H4. Pro napojení na stávající kanalizaci bude použita šachta s monolitickým dnem. V křižovatce ulic Štěpnická Nerudova budou realizovány dva provizorní propoje stávající kanalizace na nově budovanou kanalizační stoku. Propoj stávající kanalizace vedoucí středem Štěpnické ulice bude proveden tvarovkou T-kus, dvěma koleny 30 a nutného počtu kanalizačních trub DN 300 v místě křížení s projektovanou kanalizací, propoj stávající kanalizace vedoucí krajem Štěpnické ulice bude proveden do nátokového otvoru projektované šachty H6 pomocí dvou kolen 15 nebo 30 a nutného počtu kanalizačních trub DN 300. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Provede se pomocí prostupového kusu případně zkrácené trouby s hrdlem. Vodotěsnost spoje stávajícího potrubí a dna šachty bude zajištěna rozpínavými tmely. 4.4 ODBOČKY NA VEŘEJNÝCH POZEMCÍCH Odbočky pro domovní přípojky V rámci stavby je navržena rekonstrukce odboček pro domovní přípojky (u rekonstruovaných stok) resp. výstavba nových odboček pro domovní přípojky (u nově budovaných stok). Zadávací dokumentace předpokládala jednu odbočku DN 150 pro každou nemovitost. Na základě kamerového průzkumu a s ohledem na morfologii území bude systém napojování přípojek projednáván přímo v průběhu výstavby, dle konkrétní situace. V případě, že po nasondování stávající přípojky, na kterou bude odbočka napojena, bude zjištěno, že stávající přípojka je vybudována v dimenzi DN 200, případně větší, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost respektovat a odbočku vybudovat ve shodné dimenzi jako stávající.. Odbočky pro domovní přípojky v otevřeném výkopu budou provedeny z plastových trub. Odbočky budou vytaženy min. 1,0 m za obrubu komunikace resp. chodníku případně podle situace na stavbě za inženýrské sítě, kde budou přepojeny na stávající domovní část přípojky (přepojení se týká pouze rekonstruovaných stok). U nově budovaných stok budou odbočky zaslepeny. Napojení domovních přípojek na stoky bude možné až po uvedení daného celku stavby do předčasného užívání. Tam, kde je rekonstruovaná kanalizace navržena mimo trasu kanalizace stávající (směrem dále od nemovitostí), bude úsek stávající stoky vybourán tak, aby mohlo být provedeno přepojení stávající přípojky do nové kanalizace (předpokládá se dl. cca 1,0 m). Poloha jednotlivých přípojek v terénu výkopu, vzájemné vzdálenosti, hloubky, úpravy uložení a napojení jsou předmětem ČSN a dalších specializovaných norem. Kanalizační přípojka se vede co nejkratší trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti až po veřejnou stokovou síť. Zásady křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je třeba dodržet dle příslušných ČSN. Zhotovitel je zavázaný provádět všechny odbočky pro domovní přípojky na veřejném pozemku pro nemovitosti, které leží u státních komunikací I. třídy na jejich vzdálenější straně od navrhnuté kanalizace bezvýkopově. Jen v případě, že geologické podmínky nebo skutečná poloha inženýrských sítí, popřípadě jiné skutečnosti nedovolí bezvýkopovou realizaci, odbočky budou budované v otevřeném výkopu. Každý jednotlivý případ, kdy nastane změna technologie výstavby odbočky z bezvýkopové na budování v otevřeném výkopu, bude Zhotovitelem předložený před realizací k odsouhlasení správci stavby. Odbočky pro domovní přípojky je možné realizovat ze startovací jámy za hranou komunikace směrem do výkopu stoky, případně je možná varianta jejich provádění z prostoru rýhy pro kanalizační stoku směrem k nemovitostem. Realizovaná technologie musí zabezpečit položení potrubí s max. tolerancí ± 10 mm, vodotěsnost uloženého potrubí. Pro bezvýkopovou technologii budou použité kameninové trouby DN 150, resp. DN 200 dle profilu domovní přípojky, s polypropylénovou spojkou zesílenou skelným vláknem. Zhotovitel navrhne rozměry startovacích a koncových jam včetně jejich vystrojení podle použité technologie. Bezvýkopové úpravy budou odpovídat požadavkům ČSN EN Přípojka může být napojená do stoky jen přes odbočovací kus nebo jiné místo určené provozovatelem kanalizace. Zaústění potrubí do revizních šachet je třeba provést pomocí přechodového kusu (šachtové vložky nebo zkrácené trouby) a není dovolené potrubí zabetonovat přímo do stěny šachty. Šachtové vložky resp. zkrácené trouby umožňují SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 6 / 10

7 přepojení potrubí do betonové šachty vodotěsně a kloubovitě. Odbočky pro domovní přípojky budou vedené kolmo na stoku a budou napojené kolenem 45 DN 150, 200 na odbočku vysazenou při výstavbě kanalizace. Součástí výstavby je i potřebné množství kolen 30 a 45 DN 150, 200, odbočné tvarovky. Počet kolen se upřesní až po vyhotovení výkopů dle potřeby. Kanalizační potrubí musí být kladené v bezpečné vzdálenosti od základu budov v nezámrzné hloubce nebo chráněné proti zamrzání například tepelnou izolací. Plocha nad přípojkou v šířce 750 mm na obě strany musí zůstat po zasypání přípojky a po jejím uvedení do provozu volná, aby bylo možné vykonávat případné opravy přípojky. Nejmenší světlost kanalizační přípojky je 150 mm. Při světlosti větší než 200 mm je třeba v projektu doložit hydrotechnický výpočet. Minimální sklon při DN 150 mm je 2% a při DN 200 mm 1%, maximální sklon je 40%. Protože se převážná část zemních prací bude odehrávat v ochranných pásmech inženýrských sítí, bude nutno této skutečnosti věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k jejich poškození. Během zemních prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí tak, jak budou stanoveny příslušnými správci - jde zejména o strojní těžení zeminy. Tabulka odboček pro domovní přípojky: Stavební objekt Kanalizační stoka Počet odboček Celková délka SO 03 Stoka H01 1.část PP DN ,00 m Přepojení uličních vpustí V rámci stavby bude na komunikacích provedeno přepojení stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny do rekonstruovaných stok. Tabulka odboček pro uliční vpusti: Stavební objekt Kanalizační stoka Počet odboček Celková délka SO 03 Stoka H01 1.část PP DN ,00 m Trubní materiál Odbočky pro domovní přípojky v otevřeném výkopu budou provedeny z polypropylenových trub kruhové tuhosti SN 8. Hrdlové spoje trub budou opatřeny integrovaným polyuretanovým těsněním, které zajistí vodotěsné spojení. Spoje musí vyhovovat požadavkům ČSN EN Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 a DN 200. Napojení potrubí na stávající potrubí přípojky bude pomocí gumové manžety nebo ekvivalent (gumová manžeta s nerezovými objímkami). Postupy a pokyny pro pokládání odboček pro domovní přípojky je shodné s ukládáním trub kanalizačních stok. Odbočky pro domovní přípojky, které křižují nedotčený jízdný pruh (výstavbou kanalizační stoky) státní komunikace I. třídy budou realizované výhradně bezvýkopovou technologií. Jedná se o bezhrdlové kameninové trubky s propylenovou spojkou zesílenou skleněným vláknem. Trouba a těsnění tvoří jeden celek. Napojení na klasické KT trouby bude pomocí speciálního přechodového kusu, dodaného vč. těsnění. 4.5 ZRUŠENÍ NEPOUŽÍVANÝCH POTRUBÍ Stávající potrubí, které přestane být po vybudování nového potrubí funkční bude: V místech, kde je stávající staré potrubí nahrazené novým potrubím ve stejné trase, bude stávající potrubí vybourané (u kanalizačního potrubí včetně šachet). Materiál bude odvezen na řízenou skládku. Součástí dodávky zhotovitele bude i poplatek za uložení. SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 7 / 10

8 V místech, kde se stávající potrubí nachází mimo výkop nového potrubí, stávající potrubí zaplněno hubeným betonem C8/10 nebo popílkocementovou suspenzí (u kanalizačního potrubí vč. šachet). Výplňová směs musí zajistit vyplnění veškerých prostor ve stoce. Stávající šachty, které přestanou být po vybudování nové kanalizace funkční, budou zaplněny, tak aby byl znemožněn průtok podzemní vody. Vrchní části šachet, min. 1,0 m pod úroveň terénu budou vybourány, uvolněný prostor bude zaplněn štěrkopískem a upraven v souladu s okolním terénem. Vybouraný materiál odveze Zhotovitel na řízenou skládku. Součástí dodávky zhotovitele bude i poplatek za uložení. Poté bude zbytek šachty zaplněn výplňovou směsí. Po zatvrdnutí směsi bude stavební jáma zasypána hutněným zásypem (viz kapitola Zásypy a násypy) a vybouraný povrch bude uveden do původního stavu. V případě opravy povrchu komunikace se předpokládá oprava v rozsahu 2 x 2 m. Stávající kanalizace je rekonstruována většinou ve stávajících trasách, pouze v odůvodnitelných případech jsou rekonstruované stoky navrhnuté v nových trasách (např. v případě minimalizace zásahu do státních silnic nebo při nedodržení minimálních vzdáleností od stávajících inženýrských sítí). Během výstavby musí Zhotovitel, v případě že nebude možné pro obtok využít existující kanalizaci, zajistit obtok přečerpáváním. Obtok se vytvoří zaslepením stoky v šachtě nad předmětným úsekem těsnícím vakem příslušné dimenze a přečerpáváním odpadních vod potrubím uloženým na povrchu zpět do stokové sítě pod předmětným úsekem. K přečerpávaní bude použito kalové čerpadlo s monitoringem hladiny v čerpací jímce. Dešťové vpusti budou zaslepeny speciálními těsnícími vaky. V případě výskytu havarijního stavu neočekávaného přítoku většího množství odpadních vod se v daném úseku osadí v šachtě záložní dostatečně kapacitní čerpadlo a povrchový bypass se zdvojí. Dodavatel stavby je povinen mít v záloze k dispozici fekální vůz. Stávající kanalizační stoky v trase projektované kanalizace budou včetně revizních šachet vybourány v rámci výkopových prací. Vybouraný materiál odveze Zhotovitel na řízenou skládku. Součástí dodávky zhotovitele je i poplatek za uložení. Stávající kanalizační stoky mimo trasu projektované kanalizace, které pozbudou po vybudování nové kanalizace funkci a nebudou při stavbě vybourány, budou včetně šachet zaplněny popílkocementovou směsí nebo hubeným betonem (viz kapitola Zrušení nepoužívaných potrubí). Zrušení kanalizace je možné po jednoznačném prokázání přepojení veškerých přípojek na nově vybudovanou kanalizaci. Výplňová směs musí zajistit vyplnění veškerých prostor ve stoce. Tabulka rušení kanalizačních stok: Rušení ve výkopu SO 03 Dimenze rušené stoky Celková délka Stoka H01 DN m Rušení mimo výkop SO 03 Dimenze rušené stoky Celková délka Stoka H01 DN m 4.6 DOTČENÍ A OPRAVY KOMUNIKACÍ Opravy státní silnice Zadávací dokumentace předpokládala výstavbu kanalizačních řadů ve státní silnici v koordinaci s celkovou rekonstrukcí silnice I/23. V takovémto případě by byl proveden pouze zásyp kanalizačních stok a kompletní oprava konstrukčních vrstev a povrchu bude investicí Ředitelství silnic a dálnic a.s. Předmětná výstavba kanalizační stoky proběhne nezávisle na výše uvedené rekonstrukci. Provizorní oprava povrchu proběhne v souladu s dohodami se zástupci ŘSD a s ohledem na vliv počasí. Provedení kompletní opravy konstrukčních vrstev a povrchu předpokládá ŘSD v roce Provizorní oprava konstrukčních vrstev komunikace bude provedena v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky: SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 8 / 10

9 zaříznout okraj výkopu v živičném krytu, výkopek ukládat mimo vozovku, pro zásyp používat vhodný nenamrzavý materiál a řádně jej hutnit po vrstvách 10 cm, k předání předložit doklad o provedené zkoušce hutnění viz ČSN , zhotovitel odpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu a řádného zajištění výkopu pažením, v případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny, nebo poklesu komunikace, musí být oprava konstrukčních vrstev vozovky a jejího vrchního krytu provedena minimálně na šířku této kaverny. Tabulka oprav státních a krajských komunikací: Stavební objekt Komunikace Název stoky Délka opravy SO 03 I/23 Stoka H01 90 m Konstrukční uspořádání komunikace: Niveleta komunikace komunikace budou opravené do původního výškového řešení Příčné uspořádání příčné uspořádání na komunikacích bude stávající Odvodnění na komunikacích zůstane stávající odvodnění vozovek Opravy místních komunikací V místě, kde je místní silnice dotčena podélným zásahem kanalizační stoky a kde je tento jízdní pruh dotčený jednostranně nebo oboustranně překopy odboček pro domovní přípojky, bude provedena oprava AB krytu komunikace na dvě spáry. Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok a výtlaků bude v daném úseku odfrézován asfaltobetonový kryt v tl. 5 cm na šířku rýhy pro kanalizaci + 0,20 m na obě strany od hrany rýhy. Poté budou vybourány a vytěženy stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy pro uložení kanalizace, vše v rozsahu na šířku rýhy pro kanalizaci. Tato rýha bude v celé výšce zapažena. Po uložení potrubí a zkoušce těsnosti bude proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně pláně. Následně budou odstraněny vrstvy stávající konstrukce vozovky v šířce 0,20 m od hrany rýhy. Nové konstrukční vrstvy budou provedeny v odstraněném rozsahu do úrovně -5 cm pod horní líc komunikace (tj. bez vrchního AB krytu). Poté bude obnovena vrchní vrstva AB krytu tl. 5 cm v celém odstraněném rozsahu. Vzniklá spára bude opatřena těsnícím proužkem. Tabulka oprav místních komunikací: Stavební objekt Název stoky Typ povrchu Délka opravy SO 03 Stoka H01 Asfalt 67 m Konstrukční uspořádání komunikace: Niveleta komunikace komunikace budou opravené do původního výškového řešení Příčné uspořádání příčné uspořádání na komunikacích bude stávající Odvodnění na komunikacích zůstane stávající odvodnění vozovek 5. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá Zhotovitel. V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede Zhotovitel v rámci staveniště pasportizaci a SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 9 / 10

10 inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném pásmu kanalizace tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí, bude v rámci stavby Zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo vegetační období. V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. Před provedením objednávky prefabrikovaných šachtových den a započetím prací na daném úseku kanalizace projektant doporučuje, aby Zhotovitel provedl za účasti provozovatele vytýčení a ověření trasy stávající kanalizace a ostatních inženýrských sítí. V úsecích, kde nebude možné ověřit polohu stáv. kanalizace projektant doporučuje Zhotoviteli provádět šachty v souběhu s těmito úseky, jako šachty s monolitickými dny (existuje riziko kolize se stáv. kanalizací). Zhotovitel je povinen budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa. Zhotovitel nasonduje trasu a hloubku stávající kanalizace (nenalezené šachty). Podle zjištěného skutečného stavu bude případně upravená trasa a niveleta navržených stok. Před zahájením výkopových prací provede Zhotovitel v součinnosti s jednotlivými správci vytýčení veškerých podzemních sítí zasahujících do staveniště. Před zahájením prací na úseku mezi dvěma šachtami provede Zhotovitel sondy na křížených inženýrských sítích. V případě kolize navržené kanalizace s inženýrskou sítí bude kontaktovaný projektant. Veškeré výkopové práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností. V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedeních je nutno dodržovat bezpečnostní opatření stanovená příslušnými předpisy a podmínky dané jednotlivými správci vedení. Místa křížení budovaných stok a výtlaků s podzemními vedeními a přeložek inženýrských sítí budou při realizaci před zásypem přebrané zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené ve stavebním deníku. Po skončení pracovní směny ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránění případnému zatopení rýhy povrchovou vodou). Zhotovitel zabezpečí poslední troubu kanalizace česlemi, které budou bránit vniknutí naplavenin do budované kanalizace při přívalových deštích. Zhotovitel bude udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné a funkční po celou dobu trvání prací. V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. Vodovodní a plynovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. Napojení stok na stávající stoky se bude provádět za vyloučeného přítoku odpadních vod do šachty. V šachtě nad připojovaným úsekem bude osazen těsnící vak a po dobu provádění napojení bude probíhat přečerpávání přitékajících vod kalovým čerpadlem a provizorním výtlakem do nejbližší šachty na pod stavebním zásahem. Po dokončení rekonstrukce bude těsnící vak odstraněn a provizorní čerpadlo a výtlak budou demontovány. Ve stísněných lokalitách použije zhotovitel přiměřenou mechanizaci případně použije ruční práce a přizpůsobí technologický postup resp. použije takovou technologii provádění, aby nedošlo k poškození a statickému narušení přilehlých nemovitostí či poškození stávajících konstrukcí. Veškeré stavbou narušené stávající stavební konstrukce budou uvedeny Zhotovitelem do původního stavu. Během výstavby a po jejím ukončení je nutno minimalizace poklesy a poruchy komunikace. Na plochách krajských a místních komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina. Zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních dotčených organizací dané ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a vodoprávnímu rozhodnutí. V Praze, říjen 2010 Petr Černý SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 10 / 10

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek Vypracoval Ing. Pavel Kopeček Kontroloval

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz Stavba: Bernartice ulice Za Humny Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky D.2 dokumentace technických a technologických zařízení projekt pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B. Technické a uživatelské standardy MĚLČANY - KANALIZACE 1. Stavební část...3 1.1 Úvod... 3 1.2 Zemní a výkopové práce... 3 1.3 Beton, betonářské práce a bednění... 6 1.4 Potrubní

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Leden 2016 Technické standardy veřejné kanalizace A TEXTOVÁ ČÁST Ing. Iva Barboriková Leden 2016 Obsah:

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO KANALIZAČNÍ SÍŤ - Prosinec

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE R OBJEKT A 1.NP ± 0,000 = 234,25 m.n.m. Bpv ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE BUDOVA A BUDOVA B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 09.A

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02

Více

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz Název stavby : ; Stavebník: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV (IČ : 00245836) Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..................... 2. STR. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY..................

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Název stavby : Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Název stavby : Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro vydání stavebního povolení Název stavby : Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla Místo stavby : Poličná Stupeň dokumentace : Dokumentace pro vydání stavebního

Více

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A ------------------------------------------------------------------- Stavba: Připojení nemovitosti čp. 265, 523, 528 a 539 v k. ú. Jablunkov na vodovodní řad Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Stupeň: DSP T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Vodovod a kanalizace lokalita RTK I. Horní Rokytnice nad Jizerou Zpracoval: Ing. Petr Koldovský SP 04.2015

Vodovod a kanalizace lokalita RTK I. Horní Rokytnice nad Jizerou Zpracoval: Ing. Petr Koldovský SP 04.2015 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU... 2 1.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY... 2 1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA... 2 1.4. POLOHA K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE

, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE "SVAZEK VODOVODU A KANAUZACI" měst a obcí okresu Blansko o _, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE.. ~ vooo.,looo A KAllAlIZA::I'

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE:

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE...

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2.1. Objekty na kanalizaci... 4 2.3.

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 2. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2.1 Původní a následný

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci stavby.

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ A PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/02

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více