OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE"

Transkript

1 ČISTOPIS Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, Praha 7 tel.: , fax: Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Petr Černý Vypracoval Ing. Klára Žambochová Kontroloval Ing. Jan Polášek Investor Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Objednatel Outulný, a.s. Podpisy Paré Projekt Podprojekt Část OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA 12. TELČ KANALIZACE DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Zakázkové číslo Stupeň RDS Datum 10/2010 Soubor Tiskový soubor Formát A4 Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize SO 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.část 12 - TS 03/1 0

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 3 2. ÚVOD 3 3. STAVEBNÍ OBJEKTY VŠEOBECNĚ KANALIZAČNÍ STOKY SO Kanalizační stoky H 1.část TABULKA KANALIZAČNÍCH STOK 4 4. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Materiál kanalizačního potrubí Uložení kanalizačních trub OBJEKTY NA STOKÁCH Revizní šachty Spadištní šachty PROPOJE STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ ODBOČKY NA VEŘEJNÝCH POZEMCÍCH Odbočky pro domovní přípojky Přepojení uličních vpustí Trubní materiál ZRUŠENÍ NEPOUŽÍVANÝCH POTRUBÍ DOTČENÍ A OPRAVY KOMUNIKACÍ Opravy státní silnice Opravy místních komunikací 9 5. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 9 SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 2 / 10

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Stupeň dokumentace: Místo stavby: Kraj: Země: Odvětví a pododvětví: Charakter stavby: Budoucí provozovatel: Ochrana vod v povodí řeky Dyje II. etapa Podprojekt 12. Telč Realizační dokumentace stavby Telč Vysočina Česká republika Vodní hospodářství Novostavba a rekonstrukce kanalizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava 2. ÚVOD Předmětná technická zpráva řeší výstavbu kanalizační stoky H01 ve městě Telč. Vzhledem k rozsahu celé stavby a za účelem přehlednosti dokumentace jsou jednotné řešení vybraných stavebních konstrukcí a všeobecné požadavky na provádění stavby popsané v Technicko-uživatelských standardech. 3. STAVEBNÍ OBJEKTY 3.1 VŠEOBECNĚ Při návrhu tras kanalizačních stok byly prioritně respektovány trasy stávající. Pokud nebylo možno ponechat stoky ve stávajících trasách, byly hledány trasy nové. Při výběru nových tras byla snaha o minimalizaci vyvolaných přeložek ostatních inženýrských sítí. Ve státních silnicích byly trasy kanalizačních stok navrhovány do osy jízdního pruhu komunikace. Stejně tak i u výstavby nových stok byly hledány trasy, které by byly optimální z hlediska technického i ekonomického řešení. Vždy byla snaha minimalizovat zásahy do již položených inženýrských sítí. V některých lokalitách, kde jsou často stísněné prostorové poměry v ulicích a kde jsou již položeny téměř všechny podzemní sítě technické infrastruktury nebylo možné se vyhnout vyvolaným přeložkám na vedení stávajících sítí. Rozsah a průběh jednotlivých kanalizačních tras byl projednán na výrobních výborech za účasti objednatele, provozovatele a zástupců města. V rámci návrhu tras jednotlivých stok byla dodržována dohodnutá zásada týkající se kanalizačních domovních přípojek: pro každou nemovitost bude navržena jedna domovní přípojka, domovní přípojka se skládá z odbočky pro domovní přípojku a z přípojky, odbočka pro domovní přípojku se navrhuje jako odbočení z uliční stoky směrem kolmým na fasádu napojovaného objektu, délka odbočky je stanovena tak, aby odbočka končila 1,0 m za hranicí obrubníku ohraničujícího vozovku, (popř. chodník). Výstavba stok je navržena převážně otevřeným výkopem v pažené rýze se svislými stěnami. V jednom případě SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 3 / 10

4 (podchod pod železnicí) je navržen protlak železnice a bezvýkopové uložení. Stávající stoky, které přestanou být funkční budou: v místech, kde se nachází mimo výkop kanalizace, zaplněny inertním materiálem. Současně se stokami budou zaplněny spodní části kanalizačních šachet, tak aby byl znemožněn průtok podzemní vody. Vrchní části šachet, min. 1,0 m pod úroveň terénu budou vybourány, uvolněný prostor bude zaplněn štěrkopískem a upraven v souladu s okolním terénem. v místech, kde se nachází ve výkopu kanalizace, vybourány vč. šachet. Materiál bude odvezen na řízenou skládku. Po dokončení prací budou narušené povrchy uvedeny do původního stavu případně opraveny dle požadavků jejich správců. Zelené plochy budou před prováděním výkopů odhumusovány, po dokončení prací bude provedeno jejich zpětné ohumusování a osetí travou. 3.2 KANALIZAČNÍ STOKY SO Kanalizační stoky H 1.část Předmětem stavebního objektu SO 03 je v 1.části výstavby rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Štěpnická, mezi křižovatkami s ulicemi Jihlavská a Nerudova a rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Nerudova. Stoka H01 1.část začíná napojením na stávající kanalizační stoku poblíž křižovatky ulic Štěpnická a Nerudova. Od místa napojení je vedena ulicí Štěpnická ke křižovatce s ulicí Nerudova. Do této ulice vstoupí a přibližně v její polovině je ukončena v jejím nejvyšším bodě. Celková délka navržené stoky H01 DN část činí 150,12 m. 3.3 TABULKA KANALIZAČNÍCH STOK Trubní materiál Délka stoky Stavební objekt SO 03 Stoka H01 1.část plast DN ,12 m 4. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4.1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Materiál kanalizačního potrubí K výstavbě kanalizačních stok jsou navrženy trouby DN 300, DN 400, DN 500 z homogenního polypropylenu, rozměrová řada dle DIN , kruhové tuhosti SN 8. Pokládání trub kanalizačních stok bude provedeno dle EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a v souladu s předpisy jednotlivých dodavatelů Uložení kanalizačních trub Na upravené dno výkopu bude v tloušťce 150 mm, v celé šíři výkopu, proveden podsyp pískem o maximální zrnitosti 16 mm. Povrch musí být ve sklonu dle podélného profilu. Před pokládkou potrubí je třeba nosné lože zhutnit. Na vyrovnanou podkladovou vrstvu budou uloženy plastové trouby. Při kladení bude zhotovitel používat laserový sklonoměr. Trouby budou hrdlem proti spádu. V místě hrdel jednotlivých trub budou před jejich uložením vyhloubeny v podloží montážní jamky. Po celé délce, s výjimkou hrdel, musí trouby ležet na podkladní vrstvě. Spojování trub nebude prováděno při teplotě nižší než 0 C a vyšší než 25 C. SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 4 / 10

5 Po kontrole spádu a úspěšném provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden hutněný obsyp pískem s maximálním zrnem 16 mm. Trouby budou obsypány do výše 300 mm. Hutněný obsyp se provádí po vrstvách max. 100 mm. Zhutnění nelze provádět těžkými mechanizmy. Zpětný zásyp se provede nesoudržnou, dobře hutnitelnou zeminou zbavenou větších částic hutněnou po vrstvách max. 10 cm (s ohledem na použitý hutnící prostředek). Vytahování pažení bude probíhat těsně před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zahutněného obsypu a tím k jeho nakypřování. 4.2 OBJEKTY NA STOKÁCH Revizní šachty Přednostně budou použity revizní šachty s prefabrikovanými dny. Revizní šachty s monolitickými dny budou použité v místech napojení navrhované kanalizace na stávající kanalizaci. Prefabrikáty revizních šachet budou vyrobené podle DIN Revizní šachta bude budována v zapažené stavební jámě o půdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Poměry pro ukládání, výskyt podzemní vody a třídy těžitelnosti zeminy jsou součástí Závěrečné zprávy o inženýrsko-geologickém průzkumu. Na základové spáře bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm, na kterém bude provedena podkladní deska z betonu ČSN EN C12/15 X0 tloušťky 100 mm. Na podkladovou betonovou desku bude osazeno prefabrikované šachtové dno s vnitřrním průměrem 1000 mm. V místě napojení na stávající kanalizaci a tam, kde je větší výškový rozdíl úrovně dna přítoku a odtoku stoky, bude dno šachty vyrobené jako monolitické z prostého vodostavebného betonu C30/37 XA1. Tloušťka stěn a dna monolitického dna je 250 mm. Do dna budou navrtaná kramlová stupadla s PE povlakem podle DIN A-ST. Stavební výška monolitického dna je dána rozdílem kót přítoku. Ve dně šachty je průtok usměrňován kynetou výšky 1/2 DN. Kyneta a podesty jsou obloženy kyselinovzdornou kameninovou dlažbou. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Provede se pomocí prostupového kusu případně zkrácené trouby s hrdlem. Na šachtové dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované pryžové těsnění podle DIN Prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými žebříkovými stupadly s PE povlakem podle DIN A-ST. V přechodové skruži bude osazeno kapsové stupadlo. Přechodová skruž může být v závislosti na hloubce šachty nahrazena zákrytovou deskou DN 1000/625 stavební výšky 180 mm Spadištní šachty Spadištní šachty se navrhují na kanalizační stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde by sklon dna stoky byl větší než sklon stoky při maximální možné průřezové rychlosti a kde výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem je větší než 60 cm. Spadiště na kanalizaci do DN 600 budou technicky řešené podobně jako typové revizní šachty z betonových prefabrikátů s čedičovým obkladem nárazové stěny šachtového dna DN Čedičový obklad nárazové stěny je proveden v rozsahu 180 do výše vrcholu nátokového potrubí. Převýšení nivelet potrubí bude ve spadišti provedeno skluzem - kameninovým půlžlábkem DN 200 uloženým do betonu ve sklonu 5 : 1. Prefabrikáty spadištních šachet budou vyrobeny podle DIN Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Provede se pomocí prostupového kusu případně zkrácené trouby s hrdlem. Vodotěsnost spoje stávajícího potrubí a dna šachty bude zajištěna rozpínavými tmely. Vstup do spadiště je opatřen celolitinovým kloubovým uzamykatelným kruhovým poklopem tř. D400 (v komunikaci) nebo tř. B125 (v chodníku, v zelených plochách) bez odvětrání. Spadištní šachty mohou být prefabrikované, monolitické nebo kombinované konstrukce. Tabulka spadišťových šachet: Stavební objekt Kanalizační stoka Materiál stoky Název šachty SO 03 Stoka H01 plast DN 300 H6 SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 5 / 10

6 4.3 PROPOJE STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ Stoka H01 1.část začíná napojením na stávající betonovou kanalizační stoku DN 300. V místě napojení bude vybudována nová revizní šachta H4. Pro napojení na stávající kanalizaci bude použita šachta s monolitickým dnem. V křižovatce ulic Štěpnická Nerudova budou realizovány dva provizorní propoje stávající kanalizace na nově budovanou kanalizační stoku. Propoj stávající kanalizace vedoucí středem Štěpnické ulice bude proveden tvarovkou T-kus, dvěma koleny 30 a nutného počtu kanalizačních trub DN 300 v místě křížení s projektovanou kanalizací, propoj stávající kanalizace vedoucí krajem Štěpnické ulice bude proveden do nátokového otvoru projektované šachty H6 pomocí dvou kolen 15 nebo 30 a nutného počtu kanalizačních trub DN 300. Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. Provede se pomocí prostupového kusu případně zkrácené trouby s hrdlem. Vodotěsnost spoje stávajícího potrubí a dna šachty bude zajištěna rozpínavými tmely. 4.4 ODBOČKY NA VEŘEJNÝCH POZEMCÍCH Odbočky pro domovní přípojky V rámci stavby je navržena rekonstrukce odboček pro domovní přípojky (u rekonstruovaných stok) resp. výstavba nových odboček pro domovní přípojky (u nově budovaných stok). Zadávací dokumentace předpokládala jednu odbočku DN 150 pro každou nemovitost. Na základě kamerového průzkumu a s ohledem na morfologii území bude systém napojování přípojek projednáván přímo v průběhu výstavby, dle konkrétní situace. V případě, že po nasondování stávající přípojky, na kterou bude odbočka napojena, bude zjištěno, že stávající přípojka je vybudována v dimenzi DN 200, případně větší, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost respektovat a odbočku vybudovat ve shodné dimenzi jako stávající.. Odbočky pro domovní přípojky v otevřeném výkopu budou provedeny z plastových trub. Odbočky budou vytaženy min. 1,0 m za obrubu komunikace resp. chodníku případně podle situace na stavbě za inženýrské sítě, kde budou přepojeny na stávající domovní část přípojky (přepojení se týká pouze rekonstruovaných stok). U nově budovaných stok budou odbočky zaslepeny. Napojení domovních přípojek na stoky bude možné až po uvedení daného celku stavby do předčasného užívání. Tam, kde je rekonstruovaná kanalizace navržena mimo trasu kanalizace stávající (směrem dále od nemovitostí), bude úsek stávající stoky vybourán tak, aby mohlo být provedeno přepojení stávající přípojky do nové kanalizace (předpokládá se dl. cca 1,0 m). Poloha jednotlivých přípojek v terénu výkopu, vzájemné vzdálenosti, hloubky, úpravy uložení a napojení jsou předmětem ČSN a dalších specializovaných norem. Kanalizační přípojka se vede co nejkratší trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti až po veřejnou stokovou síť. Zásady křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je třeba dodržet dle příslušných ČSN. Zhotovitel je zavázaný provádět všechny odbočky pro domovní přípojky na veřejném pozemku pro nemovitosti, které leží u státních komunikací I. třídy na jejich vzdálenější straně od navrhnuté kanalizace bezvýkopově. Jen v případě, že geologické podmínky nebo skutečná poloha inženýrských sítí, popřípadě jiné skutečnosti nedovolí bezvýkopovou realizaci, odbočky budou budované v otevřeném výkopu. Každý jednotlivý případ, kdy nastane změna technologie výstavby odbočky z bezvýkopové na budování v otevřeném výkopu, bude Zhotovitelem předložený před realizací k odsouhlasení správci stavby. Odbočky pro domovní přípojky je možné realizovat ze startovací jámy za hranou komunikace směrem do výkopu stoky, případně je možná varianta jejich provádění z prostoru rýhy pro kanalizační stoku směrem k nemovitostem. Realizovaná technologie musí zabezpečit položení potrubí s max. tolerancí ± 10 mm, vodotěsnost uloženého potrubí. Pro bezvýkopovou technologii budou použité kameninové trouby DN 150, resp. DN 200 dle profilu domovní přípojky, s polypropylénovou spojkou zesílenou skelným vláknem. Zhotovitel navrhne rozměry startovacích a koncových jam včetně jejich vystrojení podle použité technologie. Bezvýkopové úpravy budou odpovídat požadavkům ČSN EN Přípojka může být napojená do stoky jen přes odbočovací kus nebo jiné místo určené provozovatelem kanalizace. Zaústění potrubí do revizních šachet je třeba provést pomocí přechodového kusu (šachtové vložky nebo zkrácené trouby) a není dovolené potrubí zabetonovat přímo do stěny šachty. Šachtové vložky resp. zkrácené trouby umožňují SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 6 / 10

7 přepojení potrubí do betonové šachty vodotěsně a kloubovitě. Odbočky pro domovní přípojky budou vedené kolmo na stoku a budou napojené kolenem 45 DN 150, 200 na odbočku vysazenou při výstavbě kanalizace. Součástí výstavby je i potřebné množství kolen 30 a 45 DN 150, 200, odbočné tvarovky. Počet kolen se upřesní až po vyhotovení výkopů dle potřeby. Kanalizační potrubí musí být kladené v bezpečné vzdálenosti od základu budov v nezámrzné hloubce nebo chráněné proti zamrzání například tepelnou izolací. Plocha nad přípojkou v šířce 750 mm na obě strany musí zůstat po zasypání přípojky a po jejím uvedení do provozu volná, aby bylo možné vykonávat případné opravy přípojky. Nejmenší světlost kanalizační přípojky je 150 mm. Při světlosti větší než 200 mm je třeba v projektu doložit hydrotechnický výpočet. Minimální sklon při DN 150 mm je 2% a při DN 200 mm 1%, maximální sklon je 40%. Protože se převážná část zemních prací bude odehrávat v ochranných pásmech inženýrských sítí, bude nutno této skutečnosti věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k jejich poškození. Během zemních prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí tak, jak budou stanoveny příslušnými správci - jde zejména o strojní těžení zeminy. Tabulka odboček pro domovní přípojky: Stavební objekt Kanalizační stoka Počet odboček Celková délka SO 03 Stoka H01 1.část PP DN ,00 m Přepojení uličních vpustí V rámci stavby bude na komunikacích provedeno přepojení stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny do rekonstruovaných stok. Tabulka odboček pro uliční vpusti: Stavební objekt Kanalizační stoka Počet odboček Celková délka SO 03 Stoka H01 1.část PP DN ,00 m Trubní materiál Odbočky pro domovní přípojky v otevřeném výkopu budou provedeny z polypropylenových trub kruhové tuhosti SN 8. Hrdlové spoje trub budou opatřeny integrovaným polyuretanovým těsněním, které zajistí vodotěsné spojení. Spoje musí vyhovovat požadavkům ČSN EN Pro odbočky pro domovní přípojky budou použity trouby DN 150 a DN 200. Napojení potrubí na stávající potrubí přípojky bude pomocí gumové manžety nebo ekvivalent (gumová manžeta s nerezovými objímkami). Postupy a pokyny pro pokládání odboček pro domovní přípojky je shodné s ukládáním trub kanalizačních stok. Odbočky pro domovní přípojky, které křižují nedotčený jízdný pruh (výstavbou kanalizační stoky) státní komunikace I. třídy budou realizované výhradně bezvýkopovou technologií. Jedná se o bezhrdlové kameninové trubky s propylenovou spojkou zesílenou skleněným vláknem. Trouba a těsnění tvoří jeden celek. Napojení na klasické KT trouby bude pomocí speciálního přechodového kusu, dodaného vč. těsnění. 4.5 ZRUŠENÍ NEPOUŽÍVANÝCH POTRUBÍ Stávající potrubí, které přestane být po vybudování nového potrubí funkční bude: V místech, kde je stávající staré potrubí nahrazené novým potrubím ve stejné trase, bude stávající potrubí vybourané (u kanalizačního potrubí včetně šachet). Materiál bude odvezen na řízenou skládku. Součástí dodávky zhotovitele bude i poplatek za uložení. SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 7 / 10

8 V místech, kde se stávající potrubí nachází mimo výkop nového potrubí, stávající potrubí zaplněno hubeným betonem C8/10 nebo popílkocementovou suspenzí (u kanalizačního potrubí vč. šachet). Výplňová směs musí zajistit vyplnění veškerých prostor ve stoce. Stávající šachty, které přestanou být po vybudování nové kanalizace funkční, budou zaplněny, tak aby byl znemožněn průtok podzemní vody. Vrchní části šachet, min. 1,0 m pod úroveň terénu budou vybourány, uvolněný prostor bude zaplněn štěrkopískem a upraven v souladu s okolním terénem. Vybouraný materiál odveze Zhotovitel na řízenou skládku. Součástí dodávky zhotovitele bude i poplatek za uložení. Poté bude zbytek šachty zaplněn výplňovou směsí. Po zatvrdnutí směsi bude stavební jáma zasypána hutněným zásypem (viz kapitola Zásypy a násypy) a vybouraný povrch bude uveden do původního stavu. V případě opravy povrchu komunikace se předpokládá oprava v rozsahu 2 x 2 m. Stávající kanalizace je rekonstruována většinou ve stávajících trasách, pouze v odůvodnitelných případech jsou rekonstruované stoky navrhnuté v nových trasách (např. v případě minimalizace zásahu do státních silnic nebo při nedodržení minimálních vzdáleností od stávajících inženýrských sítí). Během výstavby musí Zhotovitel, v případě že nebude možné pro obtok využít existující kanalizaci, zajistit obtok přečerpáváním. Obtok se vytvoří zaslepením stoky v šachtě nad předmětným úsekem těsnícím vakem příslušné dimenze a přečerpáváním odpadních vod potrubím uloženým na povrchu zpět do stokové sítě pod předmětným úsekem. K přečerpávaní bude použito kalové čerpadlo s monitoringem hladiny v čerpací jímce. Dešťové vpusti budou zaslepeny speciálními těsnícími vaky. V případě výskytu havarijního stavu neočekávaného přítoku většího množství odpadních vod se v daném úseku osadí v šachtě záložní dostatečně kapacitní čerpadlo a povrchový bypass se zdvojí. Dodavatel stavby je povinen mít v záloze k dispozici fekální vůz. Stávající kanalizační stoky v trase projektované kanalizace budou včetně revizních šachet vybourány v rámci výkopových prací. Vybouraný materiál odveze Zhotovitel na řízenou skládku. Součástí dodávky zhotovitele je i poplatek za uložení. Stávající kanalizační stoky mimo trasu projektované kanalizace, které pozbudou po vybudování nové kanalizace funkci a nebudou při stavbě vybourány, budou včetně šachet zaplněny popílkocementovou směsí nebo hubeným betonem (viz kapitola Zrušení nepoužívaných potrubí). Zrušení kanalizace je možné po jednoznačném prokázání přepojení veškerých přípojek na nově vybudovanou kanalizaci. Výplňová směs musí zajistit vyplnění veškerých prostor ve stoce. Tabulka rušení kanalizačních stok: Rušení ve výkopu SO 03 Dimenze rušené stoky Celková délka Stoka H01 DN m Rušení mimo výkop SO 03 Dimenze rušené stoky Celková délka Stoka H01 DN m 4.6 DOTČENÍ A OPRAVY KOMUNIKACÍ Opravy státní silnice Zadávací dokumentace předpokládala výstavbu kanalizačních řadů ve státní silnici v koordinaci s celkovou rekonstrukcí silnice I/23. V takovémto případě by byl proveden pouze zásyp kanalizačních stok a kompletní oprava konstrukčních vrstev a povrchu bude investicí Ředitelství silnic a dálnic a.s. Předmětná výstavba kanalizační stoky proběhne nezávisle na výše uvedené rekonstrukci. Provizorní oprava povrchu proběhne v souladu s dohodami se zástupci ŘSD a s ohledem na vliv počasí. Provedení kompletní opravy konstrukčních vrstev a povrchu předpokládá ŘSD v roce Provizorní oprava konstrukčních vrstev komunikace bude provedena v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky: SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 8 / 10

9 zaříznout okraj výkopu v živičném krytu, výkopek ukládat mimo vozovku, pro zásyp používat vhodný nenamrzavý materiál a řádně jej hutnit po vrstvách 10 cm, k předání předložit doklad o provedené zkoušce hutnění viz ČSN , zhotovitel odpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu a řádného zajištění výkopu pažením, v případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny, nebo poklesu komunikace, musí být oprava konstrukčních vrstev vozovky a jejího vrchního krytu provedena minimálně na šířku této kaverny. Tabulka oprav státních a krajských komunikací: Stavební objekt Komunikace Název stoky Délka opravy SO 03 I/23 Stoka H01 90 m Konstrukční uspořádání komunikace: Niveleta komunikace komunikace budou opravené do původního výškového řešení Příčné uspořádání příčné uspořádání na komunikacích bude stávající Odvodnění na komunikacích zůstane stávající odvodnění vozovek Opravy místních komunikací V místě, kde je místní silnice dotčena podélným zásahem kanalizační stoky a kde je tento jízdní pruh dotčený jednostranně nebo oboustranně překopy odboček pro domovní přípojky, bude provedena oprava AB krytu komunikace na dvě spáry. Před zahájením výkopových prací v rámci provádění stok a výtlaků bude v daném úseku odfrézován asfaltobetonový kryt v tl. 5 cm na šířku rýhy pro kanalizaci + 0,20 m na obě strany od hrany rýhy. Poté budou vybourány a vytěženy stávající konstrukční vrstvy a provedeny výkopy pro uložení kanalizace, vše v rozsahu na šířku rýhy pro kanalizaci. Tato rýha bude v celé výšce zapažena. Po uložení potrubí a zkoušce těsnosti bude proveden obsyp a zásyp potrubí do úrovně pláně. Následně budou odstraněny vrstvy stávající konstrukce vozovky v šířce 0,20 m od hrany rýhy. Nové konstrukční vrstvy budou provedeny v odstraněném rozsahu do úrovně -5 cm pod horní líc komunikace (tj. bez vrchního AB krytu). Poté bude obnovena vrchní vrstva AB krytu tl. 5 cm v celém odstraněném rozsahu. Vzniklá spára bude opatřena těsnícím proužkem. Tabulka oprav místních komunikací: Stavební objekt Název stoky Typ povrchu Délka opravy SO 03 Stoka H01 Asfalt 67 m Konstrukční uspořádání komunikace: Niveleta komunikace komunikace budou opravené do původního výškového řešení Příčné uspořádání příčné uspořádání na komunikacích bude stávající Odvodnění na komunikacích zůstane stávající odvodnění vozovek 5. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá Zhotovitel. V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede Zhotovitel v rámci staveniště pasportizaci a SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 9 / 10

10 inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném pásmu kanalizace tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí, bude v rámci stavby Zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo vegetační období. V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. Před provedením objednávky prefabrikovaných šachtových den a započetím prací na daném úseku kanalizace projektant doporučuje, aby Zhotovitel provedl za účasti provozovatele vytýčení a ověření trasy stávající kanalizace a ostatních inženýrských sítí. V úsecích, kde nebude možné ověřit polohu stáv. kanalizace projektant doporučuje Zhotoviteli provádět šachty v souběhu s těmito úseky, jako šachty s monolitickými dny (existuje riziko kolize se stáv. kanalizací). Zhotovitel je povinen budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa. Zhotovitel nasonduje trasu a hloubku stávající kanalizace (nenalezené šachty). Podle zjištěného skutečného stavu bude případně upravená trasa a niveleta navržených stok. Před zahájením výkopových prací provede Zhotovitel v součinnosti s jednotlivými správci vytýčení veškerých podzemních sítí zasahujících do staveniště. Před zahájením prací na úseku mezi dvěma šachtami provede Zhotovitel sondy na křížených inženýrských sítích. V případě kolize navržené kanalizace s inženýrskou sítí bude kontaktovaný projektant. Veškeré výkopové práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností. V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedeních je nutno dodržovat bezpečnostní opatření stanovená příslušnými předpisy a podmínky dané jednotlivými správci vedení. Místa křížení budovaných stok a výtlaků s podzemními vedeními a přeložek inženýrských sítí budou při realizaci před zásypem přebrané zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené ve stavebním deníku. Po skončení pracovní směny ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránění případnému zatopení rýhy povrchovou vodou). Zhotovitel zabezpečí poslední troubu kanalizace česlemi, které budou bránit vniknutí naplavenin do budované kanalizace při přívalových deštích. Zhotovitel bude udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné a funkční po celou dobu trvání prací. V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. Vodovodní a plynovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. Napojení stok na stávající stoky se bude provádět za vyloučeného přítoku odpadních vod do šachty. V šachtě nad připojovaným úsekem bude osazen těsnící vak a po dobu provádění napojení bude probíhat přečerpávání přitékajících vod kalovým čerpadlem a provizorním výtlakem do nejbližší šachty na pod stavebním zásahem. Po dokončení rekonstrukce bude těsnící vak odstraněn a provizorní čerpadlo a výtlak budou demontovány. Ve stísněných lokalitách použije zhotovitel přiměřenou mechanizaci případně použije ruční práce a přizpůsobí technologický postup resp. použije takovou technologii provádění, aby nedošlo k poškození a statickému narušení přilehlých nemovitostí či poškození stávajících konstrukcí. Veškeré stavbou narušené stávající stavební konstrukce budou uvedeny Zhotovitelem do původního stavu. Během výstavby a po jejím ukončení je nutno minimalizace poklesy a poruchy komunikace. Na plochách krajských a místních komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina. Zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních dotčených organizací dané ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a vodoprávnímu rozhodnutí. V Praze, říjen 2010 Petr Černý SO 03 Kanalizační stoky H / Technická zpráva 1.část 10 / 10

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 14 KANALIZACE, SEPTIKY, ČISTIČKY, LAPAČE Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o.

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY NÁVRHU A REALIZACE VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACI 1. Legislativní rámec: Přípojka je definovaná zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky

FRÄNKISCHE. DrenáÏní a víceúãelové trubky Drenážní systémy FRÄNKISCHE Odvodňování komunikací a podzemních staveb DrenáÏní a víceúãelové trubky Strabusil drenáïní trubka s vysokou pevností z PE-HD DN 100-400 DrenáÏní trubky Strabusil slouïí pfiedev

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_13 Název materiálu: Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam a

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více