Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Projektant: Ing. Daniel Benda, tel: IČ Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA Převrátilská 330, Tábor IČ: Termín: únor 2015

2 Obsah A.Průvodní zpráva... 3 A.1.Identifikační údaje... 3 A.2.Seznam vstupních podkladů... 4 A.3.Údaje o území... 4 A.4.Údaje o stavbě... 5 A.5.Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...7 B.Souhrnná technická zpráva... 8 B.1.Popis území stavby... 8 B.2.Celkový popis stavby... 9 B.3.Připojení na technickou infrastrukturu...12 B.4.Dopravní řešení B.5.Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav...12 B.6.Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana...12 B.7.Ochrana obyvatelstva B.8.Zásady organizace výstavby...13 C.Situační výkresy C.1.Situační výkres širších vztahů...15 C.2.Celkový situační výkres stavby...15 C.3.Koordinační situace C.4.Katastrální situační výkres...15 C.5.Speciální situační výkresy D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení...16 D.1.SO.06 Dešťová kanalizace z 20

3 A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), k.ú. Tábor [764701], parc. č. 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 c) předmět projektové dokumentace Projektová dokumentace řeší návrh odvodnění příslušných zpevněných ploch komunikací. Odvodnšní střech je řešeno odděleně v rámci SO.06 Dešťová kanalizace. A.1.2 Údaje o stavebníkovi a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara Tábor A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), Ateliér M.A.A.T., s r.o., projekční a inženýrská kancelář Převrátilská 330/15, Tábor zast.: Ing. arch. Martin Jirovský IČO: tel.: b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, ČKA z 20

4 c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. Vypracoval: Ing. Daniel Benda Radimovice u Želče Tábor IČ A.2. Seznam vstupních podkladů Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Ing. Pavel Zika Poznaňská Praha 8 Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu je v dokladové části. Na základě průzkumu byl navržen systém dešťové kanalizace. A.3. Údaje o území a) rozsah řešeného území, Jedná se o přístavbu nové části stávající sportovní haly na adrese Kvapilova 2419, k.ú. Tábor. Objekt je situován do uliční fronty stávajících domů ve čtvrti Pražské předměstí. Řešené území se nachází v zastavěné části města. b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), Území se nachází v ochranném pásmu vodní nádrže Jordán. Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace c) údaje o odtokových poměrech, Pozemky se svažují k východu k nádrži Jordán. Jsou bez zástavby. Na pozemcích se nachází několik samostatných kusů vzrostlé zeleně. V současné době je na pozemcích trvalý travní porost a komunikace. Podrobněji viz souhrná část projektu. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, Stavba je v souladu s ÚPD. 4 z 20

5 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, Dokumentace pro stavební povolení je v souladu s územním rozhodnutím. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území v platném znění. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektu. h) seznam výjimek a úlevových řešení, Nejsou. i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, Výstavba odvodnění komunikací je součástí komunikací a součástí projektu přístavby sportovní haly. j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). A.4. Údaje o stavbě Viz bod A.1.1.b) a souhrná část projektu. a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, Jde o novostavbu. b) účel užívání stavby, Jde o dešťovou kanalizaci včetně příslušných přípojek uličních nebo dvorních vpustí, které zajišťují odovodnění příslušných ploch komunikací a parkovišť. Vody jsou svedeny přes odlučovač lehkých ropných látek do retenční nádrže (bez vsaku, izolovaná) s regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. c) trvalá nebo dočasná stavba, Stavba je navržena jako trvalá. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.), Kulturní či památková ochrana není navržena. 5 z 20

6 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Stavba je v souladu s vyhl.č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby v platném znění a s vyhl.č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2), Nejsou požadavky dle jiných právních předpisů. g) seznam výjimek a úlevových řešení, Nejsou. h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), Odvodnění komunikace PVC DN ,5m ; PVC DN m; přípojky PVC DN ,5m retenční objekt voštinové bloky (17 m 3 ) se sedimentační a revizní šachtou s regulovaným odtokem (do 5l/s) a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), Stavba svým provozem nespotřebovává média, hmoty či energie. Dešťová voda ze zpevněných ploch komunikací je svedena systémem dešťové kanalizace (stoky, uliční vpusti s přípojkami) do dešťové kanalizace tvořené vsakovacími (retenčními) objekty. Kvůli nepříznivým podmínkám pro zasakování je navržen regulovaný odtok a bezpečnostní přepad do jednotné kanalizace. j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), Viz. souhrnná část projektu. k) orientační náklady stavby. kanalizace PVC DN m a 4000, ,- kanalizace PVC DN m a 3800, ,- přípojky PVC DN m a 3600, ,- 21ks bloků a 7000, ,- 6ks šachet a 25000, ,- 1ks PVC šachtičky a 5000, ,- vpusti prefa 10 ks a 6000, ,- CELKEM ,- Kč 6 z 20

7 A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Odvodnění komunikace je součástí komunikací. Dále viz souhrná část projektu. 7 z 20

8 B. Souhrnná technická zpráva B.1. Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, Pozemky se svažují k východu k nádrži Jordán. Jsou bez zástavby. Na pozemcích se nachází několik samostatných stromů, trvalý travní porost a komunikace. Podrobněji viz souhrná část projektu. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu je v dokladové části. Na základě průzkumu byl navržen systém dešťové kanalizace. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, V řešeném území se nachází stávající stoka BET DN 300 s OP 1,5 m. Dále stoka BET DN 1100 s OP 2,5 a 3,5 m (dle krytí). Dále se zde také nachází stávající vedení NN, VO, plynovodu a vodovodu včetně jejich OP. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Stavba se nachází mimo záplavové i poddolované území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Voda z navržených zpevněných ploch bude odvodněna systémem s retencí a s regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), Stavba je v intravilánu města. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Nové stoky odovodnění komunikace jsou zaústěny do retenčního objektu s regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Vodohospodářské sítě budou provedeny před výstavbou pozemních staveb a komunikací. 8 z 20

9 B.2. Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Po dokončení bude stavba sloužit k likvidaci srážkových vod z navržených objektů a komunikací. Kapacita navržených stok DN 250 přesahuje potřeby vzhledem k rozsahu odvodňovaných ploch. Kapacita retenčního objektu byla navržena na základě IGP dle metodiky uvedené v ČSN Dešťová kanalizace odvádí veškeré srážkové vody z komunikací k retenčnímu objektu, který je vybaven regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. Kapacita odlučovače lehkých kapalin (dále jen OLK) je navržena dle rozsahu odvodňovaných ploch komunikace a parkovacích stání. Podrobněji v bodu D.1.1 Technická zpráva a D.1.4 Ostatní výpočty B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. B.2.3 B.2.4 B.2.5 B.2.6 Celkové provozní řešení, technologie výroby Bezbariérové užívání stavby Bezpečnost při užívání stavby a) stavební řešení, Základní charakteristika objektů Navržené stoky a přípojky jsou uloženy pod komunikacemi a objektem přístavby. OLK je umístěn v parkovací ploše tak, že vstupní poklop je přibližně ve středu jízdního pruhu (aby se omezil pojezd po něm). Retenční nádrž je umístěna v komunikaci (zatravňovací dlažba) s dostatečným krytím, takže oddolává pojezdu. b) konstrukční a materiálové řešení, Odvodnění komunikace tvořené systémem uličních vpustí s přípojkami PVC DN 150. Vlastní dešťová kanalizace je tvořena stokami PVC DN , prefabrikovanými revizními šachtami, odlučovačem ropných látek (OLK) a retenčním objektem. Potrubí bude uloženo do rýhy na pískový podsyp. 9 z 20

10 OLK je tvořeno plastovou nádrží k obetonování (resp. vybetonování prostoru mezi plášti z plastu, kde se nachází předpřipravená výztuž). Na OLK navazuje vstupní šachta betonová, prefabrikovaná, běžného provedení. Nádrž bude usazena na betonovou základovou desku. Retenční objekt je tvořen revizní vstupní šachtou s kalovou jímkou. Vlastní těleso objektu je tvořeno plastovými voštinovými bloky usazenými na štěrkovém loži, kterým prochází drenážní potrubí. Celé těleso bude obaleno hydroizolací aby se zamezilo zásaku odpadních vod do podloží. Revizní a přivětrávací šachta za objektem je vybavena regulovaným odtokem (vířiý regulátor, regulace do 5l/s) s bezpečnostním přepadem (DN 250), který odvádí případné přepadávající srážkové vody do jednotné kanalizace. Na potrubí (v rámci výstupní šachty) bude ještě umístěna zpětná klapka. c) mechanická odolnost a stabilita. Kanalizační potrubí z PVC kruhové tuhosti SN 12. Veškerá potrubí a výrobky budou ukládány dle podkladů příslušných výrobců. Voštinové bloky (retence) jsou při dostatečném krytí pojízdné nákladními automobily. Konstrukce OLK (plast-betonová) umožňuje pojezd automobily (lehké a středně těžké cca do 16 t dle výrobce). B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení, Viz bod B.2.6.b). b) výčet technických a technologických zařízení. Viz bod A.4.h) B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 10 z 20

11 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení, b) energetická náročnost stavby, c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Uliční vpusti budou vybaveny košem na zachycení splavenin a kalovou jímkou. 11 z 20

12 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, b) ochrana před bludnými proudy, c) ochrana před technickou seizmicitou, Viz bod B.2.6.c). d) ochrana před hlukem, e) protipovodňová opatření. B.3. Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, Viz bod B.1.h). b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. Viz bod A.4.h) B.4. Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, c) doprava v klidu, d) pěší a cyklistické stezky. B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy, 12 z 20

13 b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření. B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Stavba samotná nebude mít během provádění výrazný negativní vliv na okolí. Po dokončení a předání bude stavba sloužit veřejnosti. b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, Bez zmiňovaných vlivů. c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, Bez zmiňovaných vlivů. d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, Bez zmiňovaných vlivů. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. U nově budovaných kanalizačních stok se zřizují ochranná pásma dle zákona 274/2001, 23. Dle dimenze 1,5 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Při velké hloubce uložení kanalizačního potrubí je OP zvětšeno o 1 m na každou stranu v souladu s výše uvedenou legislativou (není navrženo). Dle návrhu půjde o OP 1,5 m. B.7. Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. B.8. Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, Materiál na provádění řadů a stok bude navážen dle potřeby. b) odvodnění staveniště, Odvodnění stavební rýhy pro sítě technické infrastruktury bude provedeno pouze při nepříznivém počasí (přenosným čerpadlem). Vzhledem k ploše rýhy zde není předpoklad hromadění srážek. 13 z 20

14 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Viz bod B.1.h) a souhrnná část projektu. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Stavba samotná nebude mít během provádění výrazný negativní vliv na okolí. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, Přebytečné materiály budou odváženy na skládku a likvidovány dle příslušných předpisů o odpadech. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Odvodnění komunikací a parkovišť. Výkop z úrovně terénu. Výkop 430 m 3 Podsyp 20 m 3 Obsyp 75 m 3 Množství přebytečné zeminy bude odvislé od způsobu obsypu potrubí písek či prosívka výkopku. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku a likvidována dle příslušných předpisů o odpadech. Bloky jsou podsypány štěrkodrtí a obsypány výkopkem. i) ochrana životního prostředí při výstavbě, Stavba samotná nebude mít během provádění výrazný negativní vliv na okolí. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), Při stavebních pracích musí být dodržena ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být dodrženo ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č. 309/2006 Sb.. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 14 z 20

15 l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, KVAPILOVA č.p. 2419, TÁBOR, PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Dále také viz bod B.8.b) n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Stavba vodohospodářských sítí bude provedena před výstavbou pozemních objektů a komunikací. 15 z 20

16 C. Situační výkresy C.1. Situační výkres širších vztahů Viz výkres 01 Širší vztahy. C.2. Celkový situační výkres stavby Není zpracován. C.3. Koordinační situace Viz výkres 03 Situace podrobná. C.4. Katastrální situační výkres Viz výkres 02 Situace katastrální. C.5. Speciální situační výkresy Nejsou zpracovány. 16 z 20

17 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1. SO.06 Dešťová kanalizace D.1.1 Technická zpráva a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, Předmětem projektu je zřízení odvodnění srážkových vod z navrhovaných komunikací (vozovek a parkovacích stání. Odvodnění komunikací má formu dešťové kanalizace s 10 uličními vpustmi s příslušnými přípojkami. Vlastní stoka je větvený gravitační systém o celkové délce 215 m, který svádí vodu k retenčnímu objektu. Objekt je tvořen vstupní sedimentační rozdělovací šachtou, tělesem z voštinových bloků na štěrkovém drenážním loži (celé těleso obaleno hydroizolací) a výstupní revizní šachtou, která je vybavena i regulovaným odtokem a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. Vzhledem k tomu, že kanalizací budou odváděny vody z parkovacích ploch (asf. plochy před halou směrem ke Kvapilově ulici), je na stoce navržen odlučovač lehkých kapalin. Ve výstupní šachtě je také umístěna zpětná klapka (kvůli zpětnému vzdutí ve stoce jednotné kanalizace) Veškerá infrastruktura bude uložena ve veřejném profilu navržených komunikací pod vozovkou, pod chodníkem nebo pod navrženou přístavbou sportovní haly. V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě. Ke střetu se stávajícími sítěmi dojde na dotčených pozemcích. Podrobně viz situace. Vzájemné vzdálenosti vedení a krytí respektují ČSN Zemní práce Výkopy pro kanalizaci dosáhnou hloubky až 3 m. V souladu s ČSN je nutno výkop stavební rýhy zapažit ve volném terénu v hloubce přes 1,50 m. Výkop bude v celém rozsahu pažený. Vpusti jsou umístěny do vozovky navržených komunikací. Vzájemné vzdálenosti sítí jsou stanoveny dle ČSN Veškeré úpravy terénu před zahájením zemních prací, sejmutí ornice i konečné úpravy jsou součástí stavební části projektu, resp. projektu komunikace. Odvodnění komunikace včetně přípojek uličních vpustí Odvodnění lokality bude systémem uličních vpustí odvodněných přípojkami do gravitační dešťové kanalizace v celkové délce 215 m. Srážkové vody jsou odvedeny do retenčního objektu (objem 17 m 3 ) vybaveného regulovaným odotkem (vířivý regulátor ve výstupní šachtě) a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. Potrubí bude provedeno z PVC ( popř. PP ) trub DN Potrubí přípojek uličních vpustí z PVC DN 150. Potrubí bezpečnostního přepadu PVC DN 250. Veškeré potrubí bude uloženo na pískový podsyp 100 mm, poté bude provedena horní vrstva lože (pro DN 250 a úhel uložení 120 odpovídá 75 mm), poté bude potrubí obsypáno pískem nebo prosívkou min. 300 mm nad vrch trubky. Dále bude proveden zásyp výkopovou zeminou hutněnou po vrstvách 300 mm. Součástí stoky budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží 17 z 20

18 a dnem prefabrikovaným, vstupní část kónická, v komunikaci poklop litinový Ø600 mm tř. zatížení D 400. Na stokách DN 200 jsou nízké plastové šachtičky DN 400. Na trase je navrženo celkem 8 ks revizních šachet (z toho jedna plastová DN 400).Revizní šachty budou vybudovány v lomových bodech. Do stok budou připojeny gravitační přípojky jednotlivých uličních vpustí v počtu 10 ks, a to buď do revizní šachty, nebo odbočkou přímo do stoky. Potrubí přípojky z PVC hladkého DN 150 v celkové délce cca 22,5 m, uložení obdobné jako u stoky. Vpusti prefabrikované s litinovou mříží tř. únosnosti D400. Vpusti jsou vybaveny košem pro zachycení splavenin a kalovou jímkou. b) požadavky na vybavení, Vyjma odlučovače lehkých kapalin nejsou žádné další požadavky na vybavení systému dešťové kanalizace. OLK je typový výrobek. Jde o plastovou nádrž s výztuží připravenou pro dobetonování na místě. Nádrž je vybavena prostorem pro zachycení kalu a gravitačně-koalescenčním odlučovačem. c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, Není navrženo. Jde samostatný systém sloužící k likvidaci srážkových vod ze staveb a komunikací investora. d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, Odvodnění komunikace odvádí srážkové vody z komunikací (přípustné vody) a parkovacích ploch (po předčištění v odlučovači půjde o přípustné vody) k retenci (zásak je vyloučen) a dále regulovaně (pomocí vířivého regulátoru, a případně bezpečnostním přepadem) do jednotné kanalizace. Povodně stavba se nachází nad stanoveným záplavovým území Q100. e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení, Dimenze nových sítí technické infrastruktury byly navrženy s ohledem na plánovanou výstavbu i s ohledem na plochu a charakter odvodňovaných ploch. Dimenze svou kapacitou bohatě pokrývá potřeby dané konkrétní situací. Reteční objekt je nadimenzován dle ČSN pro retenci návrhového deště. Vzhledem k povaze zadržovaných vod je hydroizolací zamezeno vsakování do podloží. Objekt je vybaven pro případ rychlého opakování návrhového deště bezpečnostním přepadem, který odvede srážkové vody do jednotné kanalizace. f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s platnou legislativou České republiky a podklady jednotlivých výrobců. Stoka bude provedena před výstavbou komunikací a přístavby sportovní haly. g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod., Dešťová kanalizace zůstane v majetku a správě investora. Před uvedením do provozu budou provedeny příslušné zkoušky. 18 z 20

19 Během provozu budou prováděny kontroly a čištění vpustí (koše na splaveniny a kalové jímky) a stoky (z revizních šachet). Čištění vpustí min. 2x ročně a po každém intenzivním dešti. Aby se předešlo zanesení retenčního objektu je třeba pravidelně čistit (vytěžit) sediment z předřazené sedimentační šachty (min. 2x ročně nebo častěji dle potřeby). K zajištění nezávadnosti vody odváděné do jednotné kanalizace je třeba pravidelně odčerpávat ropné látky zachycené odlučovačem lehkých kapalin (dle provozního řádu výrobce OLK). h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, Z pohledu vyhlášky o bezbariérovém užívání lze pouze poukázat na soulad ve smyslu osazení vhodných mříží uličních vpustí. D.1.2 Výkresová část Situační výkresy jsou uvedeny v bodu C této zprávy 04 VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ 1:20 05 ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 1:20 06 RETENČNÍ OBJEKT 1:50 07 VZOR ULIČNÍ VPUSTI 1:20 08 REVIZNÍ ŠACHTY 1:20 D.1.3 Statické výpočty a výkresy Charakter navržených stavebních objektů nevyžaduje statické posouzení. Pro sítě technické infrastruktury jsou použity materiály PVC SN 12. Pokládka a uložení bude provedeno dle podkladů výrobce. OLK bude osazen na betonovou základovou desku v souladu s podklady výrobce. Jde o plastovou nádrž určenou k dobetonovaná na místě, která je při dodržení pokynů výrobce vhodná do pojížděných ploch. Na nádrž navazuje revizní šachta betonová, prefabrikovaná, běžného provedení. Voštinové plastové bloky retečního objektu jsou usazeny na šterkové lože a při dodržení pokynů výrobce o krytí jsou vhodné do pojížděných ploch. D.1.4 Ostatní výpočty BILANČNÍ VÝPOČTY V zásadě se jedná o bilanční výpočty pro odvodnění srážkových vod z navržených komunikací. Vstupní údaje: nejbližší ombrografická stanice -Tábor Dle ČSN ; ČSN a TNV periodicita návrhového deště p= 0,2 intenzita deště pro t=5min; i=0,04 l/s/m 2 (pro t=10 min je i= 0,027, pro t=15 je i= 0,02) spád území do 5% odvodňovaná plocha - asfaltová komunikace 1310 m 2, zatravňovací dlažba 166 m 2 odtokový koeficient ψ dle ČSN : asfaltová komunikace 0,8 dlažba 0,25 19 z 20

20 Q d = i. P red = 0,04. (1310.0, ,25) = 43,6 l/s Q 10 = 0, = 18 m 3 /10 minut Q roční (600 mm) = 655 m 3 /rok Navržená dimenze stoky (PVC DN 250) vyhoví při spádu 1%. Vypočtené množství vody se nicméně nachází až v úseku před sedimentační šachtou před rozdělením do retenčního objektu. Dimezování retenčního objektu Dle metodiky ČSN Periodicita 0,2; koeficient vsaku uvažován = 0 (objekt izolován) Referenční ombrografická stanice: Tábor Retenční objekt s prefa voštinovými bloky Odvodňovaná plocha (redukovaná) 1090 m 2 2x2x3 bloky Retenční objem bloků (bez šachet a lože) 17 m 3 Z tabulkového procesoru: Trvání návrhové srážky 15 minut Plocha vsakovacího objektu 17 m 2 => při regulovaném odtoku do 5,0 l/s: Maximální potřebný retenční objem 15,5 m 3 Doba prázdnění (při regulovaném odtoku 1 l/s) 1 hod Další rezervní retenční objem představují šachty a stoky dešťové kanalizace. Regulovaný odtok bude proveden vířivým regulátorem na odtokovém/přepadovém potrubí. Regulátor bude umístěn v revizní vstupní šachtě za retenčním objektem a bude tak lehce přístupný. Zárověň bude v této šachtě umístěn bezpečnostní přepad a také zpětná klapka kvůli zpětnému vzdutí ve stoce. Odtokové potrubí PVC DN 250 ve spádu min. 1%! Dimezování odlučovače lehkých kapalin odvodňovaná plocha - asfaltová komunikace a parkovací stání m 2 odtokový koeficient ψ dle ČSN : asfaltová komunikace 0,8 intenzita deště pro periodicitu 0,2 je i=0,02 l/s/m 2 Q d = i. P red = 0,016. (780.0,8) = 9,6 l/s Navržen OLK s max. průtokem 15 l/s. 20 z 20

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD PIVOVARSKÁ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD PIVOVARSKÁ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV NA SEPAROVANÝ ODPAD PIVOVARSKÁ ULICE, ARCHITEKT: INVESTOR: STUPEŇ PROJEKTU MĚSTO Odbor investic PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY 02. listopadu. 2015 Pivovarská ulice A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba: Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU"

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - ČTVRTKY POD DRÁHOU ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU" LEDEN 2015 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 A.1. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.1.1. řešené a správní území obce... 3 A.1.2. širší vztahy

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - strana 1/10 Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 07 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE Místo stavby : Valtice, Sobotní 101 Katastrální území : parc.č.866 k.ú. Valtice Investor : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1.

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1. List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545 Sokolov Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 Členění PD Seznam příloh A. Průvodní zpráva C. Situační

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Ing. RADEK GREGOR Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou kancelář:, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel./fax: 566 621 773, e-mail: projekce@irgzr.cz Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Datum: 08/2013 Investor:

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 B. Souhrnná technická zpráva Zakázka č. : 13 028 Název akce : Oplocení u školy Wolkerova, Havlíčkův Brod Místo akce

Více