VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov"

Transkript

1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, ČÍSLO JEDNACÍ: /2007/ZP/JAFE ČÍSLO EVIDENČNÍ: /2007 Váš dopis zn./ze dne: - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE: Ing. Jar. Fejlková tel V SOKOLOVĚ DNE: R6 Sokolov Tisová - vodní díla - oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle 104 a 106 vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) s působností speciálního stavebního úřadu dle 15 odst. 4 téhož zákona a 15 písm. d) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) oznamuje, že na základě žádosti organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Karlovy Vary, se sídlem Závodní 369/82, Karlovy Vary (IČ: ), podané dne bylo v souladu s 109 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zahájeno vodoprávní řízení ve věci R6 SOKOLOV TISOVÁ vodní díla, představovaná stavebními objekty: Sedimentační nádrže: Jsou navrženy jako betonové prefabrikované. Technologicky jsou rozděleny na kalojem a koalescenční odlučovač ropných látek. Přečištěná voda z odlučovače je odváděna pod nornou stěnou do odtokového potrubí.bezpečnost systému je zajištěna osazením samočinného uzávěru pro případ maximálního nahromaděného množství ropných látek. SO 311 Sedimentační nádrž č. 1 v km 0,210: Je navržena na Q prům = 98 l/ a Q max = 284,00 l/s. Odpadní potrubí ze sedimentační nádrže bude zaústěno do Tisovského potoka. Výústní objekt je navržen s vývařištěm a opevněním příkopu lomovým kamenem v délce cca 5,00 m. Odpadní potrubí je navrženo v profilu DN 400 a materiálu - betonové roury o celkové projektované délce 151,00 m SO 312 Sedimentační nádrž č. 2 v km 0,590: Je navržena na Q prům = 213 l/ a Q max 620 l/s. Odtok z nádrže potrubí betonové roury o DN 800 o celkové

2 2/9 projektované délce 24,00 m je zaústěn do otevřeného příkopu, který ústí do Tisovského potoka. Výústní objekt je navržen s vývařištěm a opevněním lomovým kamenem v délce cca 5,00 m. SO 313 Sedimentační nádrž č. 3 v km 3,770: Je navržena na Q prům = 53,0 l/s a Q max = 153 l/s. Odtok z nádrže potrubí betonové roury DN 400 o navržené délce 21,00, je zaústěn do otevřeného příkopu, který ústí do přeložky zatrubněné vodoteče Dolnorychnovského potoka. Výústní objekt je navržen s vývařištěm a opevněním lomovým kamenem v délce cca 5,00 m. SO 314 Sedimentační nádrž č. 4 v km 4,450: Je navržena na Q prům = 79,0 l/s a Q max = 230,0 l/s. Odtok z nádrže- potrubí betonové roury DN 400 o projektované délce 23,00 m je zaústěn do otevřeného příkopu zaústěného do upravené vodoteče navazující na otevřený odvodňovací příkop, realizovaný v rámci stavby rekultivace výsypky Silvestr. Výústní objekt je navržen s vývařištěm a opevněním lomovým kamenem v délce cca 5,00 m. Tyto stavební objekty budou realizovány na pozemcích parc. č:167/5 (167/5), 169/3 (169/3) a 180/11 (180/11) kat. území Šabina, obec Šabina, dále na pozemcích parc. č. 90/1 kat. území Tisová u Sokolova, obec Březová, pozemcích parc. č.: 827/28 (1085/14), 827/3 (1085/44) a 827/3 (1085/55) kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov. SO 321 Přeložka řadu I SVH DB 400 km 0,349 2,450 Přeložka je navržena v materiálu tvárná litina DN 400 o celkové délce ,0 m. Po trase přeložky budou osazeny tři podzemní hydranty s funkcí kalníků a dvě vzdušníkové soupravy pro odvzdušnění potrubí. Pod stávající komunikací I/6 a v místě doprovodné komunikace bude vodovodní potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 800 v celkové délce 48,0 m, z toho 27,00 m pod stávající komunikací bude protlačeno a v místě navržené doprovodné komunikace bude 21,00 m uloženo do výkopu. Hrdla potrubí v chráničce budou jištěna uzamykatelnými spoji a potrubí v ní bude uloženo na kluzných objímkách. Konce chráničky budou opatřeny manžetami. Na přeložce bude zřízena nová vodoměrná šachta v místě vysazené odbočky DN 150. Vodoměrná šachta je navržena o vnitřních půdorysných rozměrech 4,3 m x 1,7 m. Dno je vyspádováno ke sběrné jímce, umístěné pod vstupem. Vstup do šachty je zajištěn litinovým uzamykatelným poklopem a žebříkem. Propojení mezi vodoměrnou šachtou a stávajícím vodovodním řadem DN 150 bude provedeno z potrubí HDPE 160x9,5 (PE 100) v délce cca 7,00 m. Na konci přeložky bude zřízena armaturní šachta, o vnitřních půdorysných rozměrech 1,7 m x 1,7 m a nebude odvodněna. Dno armaturní šachty je vyspádováno ke sběrné jímce umístěné pod vstupem. V šachtě bude na potrubí osazen sekční uzávěr klapka a vzdušník DN 100 typu Hawle. Šachta bude opatřena žebříkem a uzamykatelným litinovým poklopem. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č.: 490/1, 490/23 a 491/2 (491/3) kat. území Březová u Sokolova, obec Březová, dále na pozemcích parc. č. : 160/2 (1040/38), 160/2 (160/2),160/3, 182/1 (182/1), 182/2 (1035/9), 182/2 (182/2), 185/2 (185/2), 185/7, (185/7), 187/1 (1040/44), 187/1 (1040/47), 187/1(187/1), 210/2 (1040/36), 210/2 (210/2), 266/1 (266/1),266/4 (266/4), 266/6, (266/6), 266/7 (266/7), 266/8 (266/8), 266/10, 286/1 (286/1), 299/1 (1040/23), 299/2 (299/2),871/1 (871/1), 878/6 (878/6), 878/11 (878/11), 878/14 (878/14), 878/15 (1040/21), 878/15 (878/15), 904/4 (904/4), 932/4 (932/4), 982/1 (1040/45), 982/1 (982/1), 989/1 (1040/25), 989/1 (989/5),1031 (1040/37), 1035/2 (1035/10), 1035/2 (1035/3) SO 322 Přeložka řadu I SVH 400 km 3,920 4,78 Přeložka je navržena z tvárné litiny DN 400 o celkové délce 908,3 m. Začátek je situován za stávající armaturní šachtou. Pod komunikací (SO 101) podejde potrubí uložení v chráničce DN 800 v délce 38,5 m. Hrdla potrubí v chráničce budou jištěna uzamykatelnými spoji a potrubí v ní bude uloženo na kluzných objímkách. Konce chráničky budou opatřeny manžetami. Chránička bude vedena ve výkopu. Po vykřížení

3 3/9 s komunikací je trasa vodovodu vedena v jejím souběhu až k místu napojení na stávající ocelové potrubí DN 350. Po trase přeložky budou na potrubí osazeny 2 ks podzemních hydrantů s funkcí kalníků a dvě vzdušníkové soupravy pro odvzdušnění potrubí. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č.: 827/2 (1085/46), 827/2 (827/2), 827/3 (1087/1), 827/3 (827/3), 827/3 (776/2), 827/3 (827/55;1303), 827/4 (1085/32), 827/4 (827/4), 827/6 (1085/59),827/6 (827/6), 827/15 (1085/19), 827/15 (827/15), 827/15 (827/52), 827/40 (1085/40), 827/41 (1085/57), 827/41 (827/41), 827/45 (827/45) kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov. SO 324 Přeložka vodovodu DN 250 km 5,20 Přeložka je navržena z tvárné litiny DN 205 v celkovém délce 148,0 m. Za místem napojení bude na stávající vodovodní řad osazen sekční uzávěr šoupátko se zemní soupravou. Trasa přeložky podchází navrženou komunikaci (SO 101) a po vzájemném vyklížení přeložka odbočuje vpravo a v souběhu s (SO 101) vede až k místu napojení na stávající potrubí.pod komunikací bude potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 600 o celkové délce 54,5 m a v celé délce bude protlačena. Stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č.: 938 (1085/11), 938 (938), 939/2 (1085/41), 939/2 (939/8), 941/2 (941/2), 1001 (1001) kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov a na pozemcích parc. č. 468/2 (468/2), 515/2 (515/2) a 522/1 (522/1) kat. území Vítkov u Sokolova,obec Sokolov. SO 331 Úpravy meliorací Rudolec Šabina: Nově navržené svodné drény podchytí stávající meliorační systém a zachycenou vodu převedou pomocí podchodů z kanalizačních trub pod komunikací, kde se napojí na stávající meliorační zařízení. Přerušený drén bude nahrazen v nenutnějším rozsahu tak, jak to spádové poměry dovolí s tím, že nadále zůstane zachována funkčnost neporušené drenáže. Svodné drény jsou navrženy z trativodních trubek z pálené hlíny. Nově navržené svodné drény by měly podchytit všechny stávající dotčené hlavníky, včetně všech přerušených odvodňovacích per. Podchod pod komunikací je navržen z kanalizačních trub DN 300 (kamenina) ukončených na obou stranách tělesa komunikace kanalizačními šachtami. Práce jsou navrženy v tomto rozsahu: položení svodných drénů SD 2 v délce 5,0 m a DN 80 a SD 3 v délce 20,0 m a DN 80 tyto podchycují stávající drenážní systém a jsou zaústěny do Š3, na kterou navazuje podchod pod komunikací K1 o DN 300 a projektované délce 40,00 m a je ukončen na opačné straně komunikace šachtou Š 2. Dále drenážní vody odtékají svodným drénem SD 1 o DN 100 a projektované délce 25,00 do stávajícího svodného drénu o profilu 10,0 cm, kde bude vysazena drenážní šachtice Šk-80. Svodný drén SD 4 o DN 80 a projektované délce podchytává stávající drenážní systém a je zaústěn do kanalizační šachty Š 5, na kterou navazuje podchod pod komunikací K2 o DN 300 a projektované délce 35,00 ukončený na opačné straně komunikace šachtou Ś 4, která je vysazena na stávajícím svodném drénu. Svodný drén SD 5 o DN 80 a projektované délce 110,0 m podchycuje stávající drenážní systém a je zaústěn do kanalizační šachty Š 7 vysazené na stávajícím svodném drénu. Z této šachty odtékají drenážní vody podchodem pod komunikací K 3 od DN 300 a projektované délce 30,0 m a podchod je ukončen kanalizační šachtou Š 6 vysazenou na stávajícím svodném drénu.. Navržené šachty jsou vyvedeny min. 0,5 m nad terén. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č. : 1801/10 (180/10), 180/10 (180/18), 180/10 (368/5), 180/12 (180/12) a 180/12 (180/19) kat. území Šabina, obec Šabina. SO 341 Úprava vodoteče v km 1,7: Délka navržené úpravy vodoteče je 225,00 m. Koryto je navrženo s šířkou dna 0,6 m a se sklonem svahů 1:2, Dno a svahy na výšku Q 20 (cca 0,55 m) a opevněním dna a svahů dlažbou z lomového kamene. V bodech lomu nivelety a na začátku a konci oblouků je navrženo osazení zajišťovacího prahu. Vzhledem k nízkým průtokovým hodnotám N-letých vod a velmi malé četnosti výskytu není navrhováno vývařiště. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. Č. 194/7 (830/1) a 231 (830/2) kat. území Tisová u Sokolova, obec Březová.

4 4/9 SO 342 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 3,82 Je navrženo potrubí DN 900, které převede průtok Q 100 v materiálu tvárná litina se zamčenými spoji a se zajišťujícími bloky. Na vyústění zatrubnění je navrženo vývařiště na průtok Q 10 a celkové délce 12,3 m. Je navrženo jako zemní konstrukce s opevněním kamennou rovnaninou se šířkou dna 1,00 m a sklony svahu 1:1,5. Na vývařiště navazuje odtokový příkop, se šířkou dna 0,6 m a sklony svahu 1:1,5 s opevněním dlažbou z lomového kamene na výšku cca Q 5 (cca 0,7 m), zaústěný do nově navrženého kanálu K7, realizovaného v rámci stavební akce Rekultivace výsypky Silvestr. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č. 827/15 (827/15), 827/16 (827/16), 827/17 (827/17) a 827/28 (827/28) kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov. SO 343 Přeložka vodoteče v km 3,78: Vodoteč bude trasově upravená s návazností na propust pod komunikací (DN 1400-součást SO 101) a následné zatrubnění vodoteče (SO 342). Úprava končí u propustku pod stávající komunikací a je navržena v délce cca 85,0 m. Koryto je navrženo se šířkou dna 0,6 m a sklonem svahů 1:2. Dno a svahy na výšku Q 20 (cca 0,65) bude zpevněno dlažbou z lomového kamene. V místech lomu nivelety a na začátku a konci oblouků bude osazen zajišťovací práh. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č. : 827/7 (827/7), 827/38 (1086/2), 827/39 (1086/1) a 885 (885/1) kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov. SO 344 Úprava vodoteče v km 4,48: Úprava je trasově navržena s návazností na propust pod komunikací (součást SO 101). Před zaústěním je pod stávající cestou navrženo zatrubnění DN Délka navržené úpravy včetně zatrubnění je 205,0 m. Otevřené koryto je navrženo s šířkou dna 0,6 m a sklonem svahů 1:2. Dno a svahy na výšku Q 20 (cca 0,8 m) bude zpevněno polovegetačními tvárnicemi. V místech lomu nivelety a na začátku a konci oblouků bude osazen zajišťovací práh.zatrubnění pod stávající cestou je navrženo DN Vtokový objekt je navržen jako zakrytá jímka s vývařištěm (cca 6,5/3 m-světlé rozměry) a se vstupním poklopem. Vtok bude chráněn mříží. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích parc. č. 827/16 (1087/1), 827/3 (1087/3), 827/16 (1087/4) a 912/2 (1087/2) kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov. SO 345 přeložka Rychnovského potoka v km 5,140 Přeložka je trasově navržena s návazností na propust pod komunikací (SO 101). Délka přeložky Rychnovského potoka v délce 100 m a levostranného přítoku 50,0 m. Koryto je navrženo s šířkou dna 0,8 m a se sklonem svahů 1:2. Pro dno a svahy je navrženo zpevnění lomovým kamenem na celou výšku. V místech oblouků a na začátku a konci úpravy budou osazeny zajišťovací prahy (60/80 cm). V místě, kde dochází ke změně bystřinného proudění v říční je navrženo vývařiště o rozměrech 0,5 a délce 6,7 m. Vývařiště bude zpevněno dlažbou z lomového kamene. Levostranný přítok bude s šířkou dna 0,5 m a s opevněním lomovým kamenem cca 30,0 cm. Tento stavební objekt bude realizován na pozemcích par. č.: 916/2 (916/11), 937/2 (937/8), 937/3 (937/3), 939/2 (916/3), 939/2 (939/9), 1001 (916/1) kat. území Dolní Rychnov, obec Dolní Rychnov Současně bylo požádáno o vydání povolení k nakládání s vodami dle 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 jinému nakládání s povrchovými vodami vypouštění srážkových vod ze sedimentačních nádrží přes odlučovače RL do vod povrchových. Jedná se o srážkové vody, které budou odváděny středovou kanalizací nově budované rychlostní komunikace R6 v úseku Sokolov - Tisová do sedimentačních nádrží a následně budou přes odlučovače RL vypouštěny do

5 5/9 vod povrchových, a to do Tisovského potoka, dále do zatrubněné vodoteče Dolnorychnovský potok, upravená bezejmenná vodoteč. Součástí sedimentačních nádrží je i osazení odlučovačů ropných látek. Sedimentační nádrž č. 1: vodní tok TISOVÁ, km 0,210; číslo HP V tomto úseku budou do potoka Tisová zaústěny vody ze sedimentační nádrže č. 1 v km 0,21I a jedná se o množství Q max = 284 l/s. Odtokové potrubí DN 400 mm se zaústěním do potoka Tisová Sedimentační nádrž č. 2 km 0,590: vodní tok TISOVÁ,; číslo HP V tomto úseku budou prostřednictvím otevřeného příkopu zaústěny do potoka Tisová vody ze sedimentační nádrže č. 2 v km 0,590 a jedná se o množství Q max = 620 l/s Sedimentační nádrž č. 3 km 3,77: vodní tok: Dolnorychnovský potok; číslo HP V tomto úseku budou prostřednictvím otevřeného příkopu zaústěny do zatrubněné části Dolnorychovského potoka vody ze sedimentační nádrže č. 3 v km. 3,77 a jedná se o množství Q max = 153 l/s. Pro ukazatel NEL navrhuje žadatel vypouštěné znečistění: max 1,0 1,5 mg/l a v prostorách Sokolovské uhelné, právní nástupce a. s. max 0,5 mg/l a pro ukazatel NL (nerozpuštěné látky) navrhuje max. 80 mg/l. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou organizací SUDOP Praha, a. s., se sídlem Olšanská 1a, Praha 3. Rozhodnutí o umístění stavby vydal MěÚ Sokolov, odbor stavebního úřadu pod č. j.: SÚ/1229/2004/Ko ze dne s nabytím právní moci dne Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle 104 a 106 vodního zákona s působností speciálního stavebního úřadu dle 15 odst. 4 téhož zákona a 15 písm. d) stavebního zákona, tímto oznamuje v souladu s 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení v dané věci a současně v souladu s 112 odst. 1 téhož zákona a současně nařizuje ústní jednání : na den 9.října 2007 v 9.00 hod. se schůzkou pozvaných na MěÚ Sokolov (I. patro, zasedací místnost č. 109) Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, kanc. č. dveří 105, ) vždy v úřední dny t. j. v pondělí a ve středu od 8.00 do hod, nebo mimo úřední den na základě telefonické domluvy. Nejpozději k ústnímu jednání bude žádost doplněna o doklady v souladu s ustanovením 4 Vyhlášky pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve věcech stavebního řádu zejména: - Vyjádření správců či vlastníků inž. sítí k jejich existenci v dotčeném území Telefónica O2 Czech Republic a. s., VOSS Sokolov s. r. o., ČEPS a.s. Kadaň, ČEZnet a.s. Praha, ČD Telematika a. s., o. z. Plzeň, VSMOS Sokolov, ČEZ distribuce, a. s Plzeň, ČEZ, a. s. ETI, MěÚ Březová- správa majetku města, Sokolovská uhelná, divize telekomunikace a spoje - vyjádření obce Dolní Rychnov k plnění podmínky vyjádření obecního úřadu Dolní Rychnov ze dne , aby byl zajištěn přístup na pozemky a propustek se dal projekt v km vyjádření zda navrhovaná stavba nezasahuje do pozemkových úprav povolovaných Ministerstvem Zemědělství Pozemkový úřad Sokolov

6 6/9 - souhlas MěÚ Sokolov, odboru stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení dle 15 odst. 2 stavebního zákona - Doklad o zaplacení správního poplatku (žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení zaplatit správní poplatek ve výši 3.000,00 Kč dle položky. 17 odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích na účet číslo: /0100-variabilní symbol u Komerční banky v Sokolově). Poučení: Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Jaroslava Fejlková vedoucí oddělení vodního hospodářství Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov, Obecního úřadu Březová, Dolní Rychnov a Šabina a to nejpozději 30 dnů před konáním jednání. Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce bude oznámení vyvěšeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické desce. vyvěšeno, dne: sejmuto, dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

7 7/9 Obdrží: účastníci: odst. 1 stavebního zákona -(dodejky) 1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené V. Fleissigem, pověřeným řízením Správy Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary 2) obec Šabina, Šabina č.p. 80, 3) město Březová Nám Míru 230, Březová PSČ ) město Sokolov, Rokycanova 1929, 5) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov 6) obec Dolní Rychnov, Revoluční 303, Dolní Rychnov 7) Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Ohře Se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště ZVHS Karlovy Vary-detašované Pracoviště Cheb, Hradební 17, Cheb 8) Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Staré nám Sokolov 9) Lesy ČR s. p., Lesní závod Kladská, K pramenům Lázně Kynžvart 10) Lesy ČR, s. p. Lesní správa Kraslice, Tyršova Kraslice 11) Pozemkový fond ČR, Územní pracoviště Sokolov Nádražní 11, 12) Vodohospodářská společnost Sokolov, spol. s r. o. Dimitrovova 1619, Sokolov 13) Telefónica O2 Czech Republic, a. s.. Olšanská 55/5, Praha 3 14) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 15) Západočeská plynárenská a. s., Ed. Beneše 2439/ / Plzeň 16) Krajská správa údržba silnic Karlovarského kraje Chebská 282, 17) ČEZ, a. s. Elektrárna Tisová, pošt. Přihrádka Sokolov 18) Zadák Miroslav, Husova 39, Dolní Rychnov 19) Punčochářová Marie, Mánesova č.p ) Šnicerová Jaroslava, Šabina č.p. 114, 21) Trefil Stanislav, Slovenská 1066, 22) Heřmanová Ludmila, Heyrovského č.p ) Maršíková Marta, Západní č , Karlovy Vary 24) Zelený Miroslav, Třebízského č.p. 728, 25) Matoušek Roman, Nerudova 1102, Chodov 26) Prokopová Dáša, Smetanova 455, Horní Slavkov 27) Rutrichová Marie, Alšova 1740, 28) Beňo Gabriel, Juraja Slottu 6466/11, Trnava, Slovensko 29) Jankovský Peter, zastoupený Jankovská Irena, Březová 249, Dotčené správní úřady: (dodejky) 1) MěÚ Sokolov, odbor stavební úřad 2) MěÚ Sokolov, Odbor dopravně správních agend 3) MěÚ Sokolov, Odbor ŽP- Ing. Škrabalová 4) MěÚ Sokolov, Odbor ZP Ing. Prágr

8 8/9 5) MěÚ Sokolov, Odbor ŽP Ing. Brichtová 6) Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Chelčického 1560, 7) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Územní Pracoviště Sokolov, Chelčického ) Městský úřad Kynšperk nad Ohří, odbor výstavby Územního plánování a dopravy, J.A. Komenského Kynšperk nad Ohří 9) Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Sokolov Jednoty 654, 10) Obvodní báňský úřad Sokolov, B. Němcové ) Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát Lázní a zřídel Palackého nám. 4, Praha 2 12) Agentura ochrany přírody ČR, Správa CHKO Slavkovský les Hlavní 504, Mariánské Lázně 13) Policie ČR, DI, Jednoty 1773, 14) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí Závodní 353, Karlovy Vary Dále obdrží: 15) Povodí Ohře, s. p., závod Karlovy Vary Horova 12, Karlovy Vary 16) MěÚ Sokolov, Odbor správy majetku města

9 9/9

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn./ze dne: ---/--- ČÍSLO JEDNACÍ: 21623/2013/OŽP/JIKO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 95750/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: 910/15 V Jesenici 18.3. 2015 Vyřizuje: Makovský Tel.: 311 440 157 Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka, IČ:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Městský úřad Ostrov odbor výstavby Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: MěÚO/15626/2012/výst/Če MěÚO/15811/2012 Černý Miroslav 353 801 230 353 801 299 mcerny@ostrov.cz Městský úřad Ostrov odbor výstavby Klínovecká 1204, 363 01

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4/170/2011/172/11 Č.J.: MUNO 58280/2011 VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel. 384 342 177, fax 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j.: ŽP 2365/2010

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.8.2012 NAŠE ZN.: SZ MMHK/139160/2012ŽP1/Pot MMHK/151540/2012 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Váš dopis/ze dne: - / z 21. 8. 2012 Spis. značka: ŽP/25876/13 Je Č.j.: ŽP/21392/13 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jindra Jerglová E-mail: jjerglova@ostrov.cz Telefon: 353 801 267 Dne: 22. 7. 2013 Městský

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 2326/2012/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739

Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739 Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739 Č.j.: 1667/328/07/OV/Fr Nové Strašecí, dne 4. 9. 2007 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Toužim, stavební úřad 364 20 Toužim, Sídliště 428

Městský úřad Toužim, stavební úřad 364 20 Toužim, Sídliště 428 Městský úřad Toužim, stavební úřad 364 20 Toužim, Sídliště 428 SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘlZUJE: TEL.: EMAIL: Výst/00556/12 Výst/E/0063 7/12 Bc. Dana Ettlerová 353300720 dana.ettlerova@touzim.cz DATUM: 27.2.2012

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška. Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 1.6/2022/701KP/2009/Juř Ze dne: 21.4.2009 Č. j.: OŽP/7538/09/Hr/14 Sp. zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing. Hrubý Telefon: +420

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE STAVEBNÍ ÚŘAD ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA S.z.: SMUMV1105/2011/výst/Ho Č.j.: MUMV0337/2012/výst/Ho VYŘIZUJE / LINKA Dagmar Holubová / 381 201 917

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek obcí Drahansko a okolí, Za Školou 379, 798 48 Protivanov

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel.465 544 388 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 21.12.2011

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o

Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Oznámení - rekonstrukce areálu společnosti EKO Logistic,s.r.o Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/58664/2015/MAKR 67956/2015/OSÚP/MAKR 77075

Více

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1043/10/NR/Schm VYŘIZUJE: Schmiegerová/linka 320 NOVÁ ROLE

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

.. MAGISTRÁT MESTA PARDUBIC

.. MAGISTRÁT MESTA PARDUBIC .. MAGISTRÁT MESTA PARDUBIC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ vodoprávní úrad sp.zn.: OŽP/VOD/4456/07/MI c.j.: MmP 17187/2007 vyrizuje: Ing. Luboš Minarík te1./fax.: 466859162/336 Ing. Bohumil Vebr :Reditelství

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/098556/STAV/ZEM/Maš Přerov, dne 22.10.2015 Č.j.:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OZNÁMENÍ. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice obec Chotěvice MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/1574/06/Fia Lysá nad Labem, dne 22.10.2007 Č.j.: SÚ/1574/06/Fia-14 Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1210/12/VYS/ V Sušici dne: 28.5. 2012 Č.j.: 8948/12

Více

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 06. 11. 2013 Vyřizuje : Horová

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1791/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 17964/2013/ODaSH/Jar

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 1/5 MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE odbor dopravy U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE SP.ZN.: OD/8/2015/Kall Město Loštice NAŠE Č.J.: MUMO-OD/893/15 nám. Míru 66/1 VYŘIZUJE: oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn.: 489/2014/ŽP/Sy/Pl/O V Náchodě dne: 21. ledna 2014

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP Dobříš, dne 4. 10. 2010 Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02 Bor Č. jednací : 41/2009/OVÚP/3 v Boru dne 19.1.2009 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz Účastníci

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Odbor životního prostředí tel: 585 088 352, e-mail: jsovova@unicov.cz Spisová zn.: Č.j.: ŽP 41012011 JSo

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2.

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2. MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sídlo: Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ:00259322, DIČ:CZ00259322 Tel.: 352 350 666, http://www.hornislavkov.cz, email:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/155884/STAV/SU/PR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2478/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 23.11.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 18.02.2015 Č.J..: SU/5502-15/1140-2015/SV VYŘIZUJE: Dagmar Svobodová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.05.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum MMHK/114535/2014 VYŘIZUJE: Bc. Petr Zumr TEL.: 495 707 651 E-MAIL: petr.zumr@mmhk.cz DATUM: 23.06.2014 VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D stavební úřad nám. Na podkově 2, 56992 Bystré B Y S T R É VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.8.2015 SPIS.ZN.: SÚ/2470/2015/P Č.J.: 2470-2 VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: DAT. SCHRÁNKA Ing. Pruška

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.2.2011 NAŠE ZN.: SZ MMHK/029455/2011ŢP1/TLJ MMHK/040483/2011 VYŘIZUJE: Jiří Tluka TEL.: 495 707 650 FAX: 495 707 642 E-MAIL: jiri.tluka@mmhk.cz DATUM:

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Obdrží dle rozdělovníku

Obdrží dle rozdělovníku Spisová značka: 1795/2012/OV Číslo jednací: 1795/2012/OV-4 V Lokti dne: 26.02.2013 Oprávněná úřední osoba: Milan Hroníček telefon: 352 359 729 e-mail: m.hronicek@loket.cz Obdrží dle rozdělovníku O Z N

Více

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/104139/2015/Fia Lysá nad Labem, dne 15.12.2015 Č.j.: SÚ/119277/15/Fia Vyřizuje: E-mail: IDDS:: Milada Fialová,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016 Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 19908/2014/Ho P13-35230/2015

Více

Účastníci řízení : Lukáš Diart (nar. 30.8.1980), Lom u Tachova 56, 347 01 Tachov

Účastníci řízení : Lukáš Diart (nar. 30.8.1980), Lom u Tachova 56, 347 01 Tachov Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č.jednací : 216/2011/OVÚP/2 v Boru dne 25. ledna 2012 Vyřizuje : Pavel Vokroj Telefon : 374 756 129 E-mail : stavebni@mubor.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor výstavby a územního plánování Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218 Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 09371/2010 Litomyšl, dne 3.6.2010 Č.j.:

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 93592/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 87477/2014 VYS/NAMA odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01F0OMM* Datum: 13.10.2014 INFORMACE

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí *muslvp14v009pf* MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /06.03.2014 Číslo jednací: OŽP-ČJ/36456-14/MOU

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Příloh/listů: 0/0 155 21 Praha 517 Vyřizuje: Ondřej Siedlecki Telefon: 321 748 286 E-mail: ondrej.siedlecki@mukolin.cz. Datum: 28.06.

Příloh/listů: 0/0 155 21 Praha 517 Vyřizuje: Ondřej Siedlecki Telefon: 321 748 286 E-mail: ondrej.siedlecki@mukolin.cz. Datum: 28.06. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Tel.: 517324445 Fax: 517 324 431 Email: gazda@bucovice.cz Městský úřad Bučovice ", Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Vyřizuje: V áš dopis

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 126752/2011 ST2/Več MMHK/130326/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 1.8.2011

Více

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní Škroupova 4, Plzeň

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní Škroupova 4, Plzeň Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní Škroupova 4, Plzeň Sp.zn.: SZ MMP/026911/15/SIR Plzeň, dne: 2.3.2015 Č.j.: MMP/043303/15 Vyřizuje: Ing. Dana Široká Telefon: Fax: E-mail: IDDS: 378 034 115

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

ZKT PB Klepáčovského potoka

ZKT PB Klepáčovského potoka Lesy České republiky, s.p. ZKT PB Klepáčovského potoka Projekt řeší: SO 01 - Úprava toku: začátek úpravy toku je u soutoku s Klepáčovským potokem. Od začátku úpravy v délce 45,40 m bude koryto toku zpevněno

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-0232/2011/Ko MUBN-1788/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/223525/2012 ST2/Več MMHK/120930/2013 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Navrhovatel: č. j.: NMPS/2218/2015/OV vyřizuje: Radim Suk vedoucí Odboru výstavby

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-030730/2016/En Číslo jednací dokumentu: MMZL 044266/2016 Zlín, dne 5.4.2016

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/149623/15/OŽP/Bl S-SMO/92857/16/OŽP/5 Vyřizuje: Ing. Bulava Telefon: 599 442 374 Fax: 599 443 026 E-mail: mbulava@ostrava.cz

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více