M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová Obec Ludgeřovice Markvartovická Ludgeřovice OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Ludgeřovice, IČ , Markvartovická 52, Ludgeřovice, kterého zastupuje KONEKO spol s.r.o., Ing.Kazdová Lenka, IČ , Výstavní 8, Ostrava (dále jen "stavebník") dne podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice - povolení stavby vodního díla, nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle 15 odst. 4 vodního zákona a 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád ), 115 vodního zákona a 61 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení o I. povolení stavby vodního díla Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice - SO 01 Splašková kanalizace v povodí stoky T - I. etapa - SO 02 Splašková kanalizace v povodí stoky U - I. etapa - SO 05.1 Čerpací stanice ČS 1 - SO 05.4 Výtlak z ČS dle 15 vodního zákona a dle 66 stavebního zákona. II. Nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby dle 8 odst.1, písm b), bod 3. vodního zákona,

2 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 2 Předložená projektová dokumentace Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice řeší odkanalizování zájmového území splaškovou kanalizací oddílné stokové soustavy. Tato kanalizace zajistí odkanalizování stávající zástavby v centrální části obce a vytvoří předpoklad pro postupné rozšíření stokové sítě v okrajových lokalitách obce Ludgeřovice a v Markvartovicích. Kanalizace je ukončena v čerpací stanici v Petřkovicích a dále výtlačným řadem napojena na stávající sběrač A jednotné stokové sítě města Ostravy, končící na ÚČOV Ostrava. Součástí stavby je lokální čerpací stanice na stoce TL8l včetně výtlačného potrubí. Dle závěru hydrogeologického průzkumu staveniště se předpokládá, že při výstavbě kanalizace dojde k dotčení hladiny podzemní vody, proto toto povolení řeší rovněž nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby. Stavba bude především umístěna v obci Ludgeřovice, ale částečně dojde i k dotčení obce Petřkovice. SO 01 Splašková kanalizace v povodí stoky T - I. etapa Splašková kanalizace v povodí stoky T I.etapa má délku 8347,5 m. Skládá se z následujících stok: Název stoky Profil Celkem DN 250 DN 300 DN 400 T TL1 125,5 125,5 TL1a TL2 138,5 138,5 TL2a TL TLc TL4 138,5 138,5 TL5 712,5 712,5 TL5a 151,5 151,5 TL5b TL5c 87 30,5 117,5 TL5c TL5d TL5d1 88,5 88,5 TL5e 121,5 121,5 TL5f 209,5 209,5 TL5f TL5f TL5f3 12,5 12,5 TL5g 29,5 29,5 TL5h TL5i 58,5 58,5 TL5j 69,5 69,5 TL

3 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 3 TL6a 60,5 60,5 TL6b TL6c TL6d TL6f TL6g 72,5 72,5 TLd TL TL7a TL7b TL TL8a TL8c TL8c TL8h TL8i 211,5 211,5 TL8j TL8k TL8l TL8l1 130,5 130,5 TL8m TL8e TL8e1 190,5 190,5 TL8e TL8f 132,5 132,5 TL8g Pro kanalizační stoky, mimo křížení vodoteče a uložení do státních komunikací, je jako materiál navrženo žebrované hrdlové potrubí z polypropylénu DN DN 400, rozměrová řada dle DIN s hrdly těsněnými gumovými kroužky. V celém rozsahu bude použito potrubí s kruhovou tuhostí SN 8. Kanalizace je navržena převážně v nezpevněných a zpevněných plochách, místních a státních komunikacích s živičným krytem. Uložení potrubí z polypropylénu je navrženo do otevřeného svislého paženého výkopu. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použita zrnitá nesoudržná zemina (fr. 8-16), hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je ve zpevněných plochách navržen zásyp rýhy zrnitou nesoudržnou zeminou (G1-struska, štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 300 mm. Mimo zpevněné plochy je navržen zásyp rýhy vhodnou tříděnou zeminou z výkopu, hutněnou ve vrstvách 300 mm. Dle závěru IG průzkumu je na trase stoky T v navazujících úsecích napojených stok navržen pod štěrkopískové lože štěrkopískový polštář tloušťky 0,5 m obalený filtrační geotextílií, která bude vyvedena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody. V dalších úsecích pod hladinou podzemní vody bude na dno rýhy provedena drenážní vrstva ze strusky (štěrku) tl. 150 mm a podélná odvodňovací drenáž.v případě zbahněného dna bude na dno uložena filtrační geotextílie (předpoklad na 35-ti % délky otevřeného příkopu. Na SO 01 jsou navrženy tyto objekty: Kanalizační šachty vstupní 200 ks - vodotěsné prefabrikované vstupní kanalizační šachty vnitřního průměru 1m, tloušťky stěny 120 mm s litinovými poklopy s betonovou výplní typ BEGU, v komunikacích budou opatřeny tlumící vložkou. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1-0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. Ve skružích šachet jsou osazena ocelová stupadla s polyetylénovým povlakem. Prefabrikovaná šachta s monolitickým dnem - 1ks.

4 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 4 Spadiště - vnitřní průměr 1000 mm - 19 ks, slouží pro překonání výškových rozdílů na trase kanalizace. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných betonových dílců včetně dna. Šachtové dno a nárazová stěna bude opatřena kameninovými segmenty. Revizní šachty - z PP o průměru 600 mm - 92 ks. Dle umístění budou šachty vybaveny betonovým roznášecím prstencem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem. Měrný objekt - Parschalův žlab typ P3 - osazený v Š1 na stoce T. Bude sloužit jako předávací místo mezi dvěma provozovateli SmVaK a.s. a OVaK a.s. Šachta je navržena na úsecích, které jsou navrženy k provádění za použití řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub DN 400. Měrná šachta je navržena s monolitickým dnem, se vstupní částí z prefabrikovaných dílců DN Dno i stěny jsou vybudovány z vodostavebního betonu. Betonová konstrukce bude provedena na podkladní beton a štěrkový podsyp tl. 150 mm. Prostupy kameninového potrubí a pracovní spáry budou těsněny bentonitovým bobtnajícím páskem. Na spádové betony bude použit beton tvrzený tl. 100 mm. Na tyto bude osazen Parshallův žlab P3 z polypropylénu, který bude obetonován. Šachta bude opatřena litinovým poklopem typ BEGU s tlumící vložkou a odvětráním. V rámci stavebního objektu SO 01 (povodí stoky T) je celkem navrženo k provádění bezvýkopovou technologií 114,5 m kanalizace zatláčením ocelové chráničky a 117,5 m technologií mikrotunelování zatláčením kameninových kanalizačních trub určených pro ražení DN 400 a DN 300 (CreaDig). Technologií mikrotunelování zatláčením kameninových kanalizačních trub určených pro ražení DN 400 a DN 300 budou provedeny úseky - část stoky T, TL8c - navržené v silnici III/46611 na stoce TL8c mezi objekty Š9 až Š10 41 m, Š10 až Š11 33m, Š11až Š12 33,5m a mezi objekty Š2 na stoce U a Š1 na stoce T 10 m, mezi Š2 na stoce U a SP1 20 m. Křížení silnice III/46611 bude provedeno za použití bezvýkopové technologie zatláčením ocelové chráničky DN 500 v délce 17m, na stoce TL8a mezi objekty Š8-Š9. Potrubí z tvárné litiny bude v místech s agresivním prostředím chráněné dvojitou vrstvou z PE fólie. Jedná se o úseky souběhu a křížení Ludgeřovického potoka o celkové délce 112,5 m. V rámci výstavby kanalizace dojde na jedenácti místech ke křížení Ludgeřovického potoka. úsek č.1 - mezi šachtami Š4-Š5 stoka T - překopem o délce 32m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.2 - mezi šachtami Š8-Š9 stoka T - překopem. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.3 mezi šachtami Š14b-SP1 stoka TL3- bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 500 o délce 10m. úsek č.4 mezi šachtami Š16-Š1 stoka TLc - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 450 o délce 12m. úsek č.5 mezi šachtami Š19-SP1 stoka TL5 - překopem o délce 10 m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.6 mezi šachtami Š20-Š21stoka T - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 600 o délce 23 m. úsek č. 7 mezi šachtami Š29-Š30 stoka T, úsek č. 8 mezi šachtami Š31-SP1 stoka TL6f - překopem o délce 13 m a 16m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.9 mezi šachtami Š32-SP1 stoka TL 6g - překopem o délce 13,5 m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.10 mezi šachtami Š1-SP2 stoka TL7 - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 500 o délce 17m. úsek č.11 mezi šachtami Š4-SP5 stoka TL8 - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 600 o délce 17,5 m. úsek č.12 mezi šachtami Š2-Š3 stoka TL8a -bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 600 o délce 19m. V rámci SO 01 jsou navrženy následující přeložky: Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky TL5d, materiál plastové potrubí PVC-U DN 300 o délce 35 m a 3ks revizních šachet DN 400.

5 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 5 Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky T, materiál plastové potrubí PVC-U DN 300 o délce 52 m a 2 ks revizních šachet DN 400. Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky TL5j, materiál plastové potrubí PVC-U DN 250 o délce 49 m a 2 ks revizních šachet DN 400. Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky TL7b, materiál plastové potrubí PVC-U DN 250 o délce 15 m a 2 ks revizních šachet. Přeložka vodovodu De63 v povodí stoky TL5g, materiál potrubí z PE 100 (80) v délce 15 m. Přeložka vodovodu DN 80, materiál potrubí z PE 100 (80), PN 10 v délce 15 m. Na potrubí budou umístěna 2 ks vodárenských šoupátek (DN 80 a 100). Přeložka stávajícího dřevěného sloupu v povodí stoky TL5j. Přeložka sdělovacího vedení na ulici U Hřiště v délce 16 m mimo trasu kanalizace. Stoková síť T je ukončena zátkou v místě navrženého měrného objektu Š1. SO 01 Splašková kanalizace v povodí stoky U - I. etapa Splašková kanalizace v povodí stoky U I.etapa má délku 5930,5 m. Skládá se z následujících stok: Název stoky Profil Celkem DN 250 DN 300 U U U1a 456,5 456,5 U1a1 36,5 36,5 U1a2 132,5 132,5 U1a U1b U1c U1d U1e U1f U2 134,5 134,5 U U U4a 44,5 44,5 U5 130,5 130,5 U U6a U U7a 262,5 262,5 U7a U7a U7a U7b U7c 164,5 164,5 U7d U7e U U8a 49,5 49,5 U8b U8d U8f U

6 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 6 Pro kanalizační stoky, mimo křížení vodoteče a uložení do státních komunikací, je jako materiál navrženo žebrované hrdlové potrubí z polypropylénu DN 250 a DN 300, rozměrová řada dle DIN s hrdly těsněnými gumovými kroužky. V celém rozsahu bude použito potrubí s kruhovou tuhostí SN 8. Kanalizace je navržena převážně ve zpevněných plochách, místních a státních komunikacích s živičným krytem a částečně v plochách nezpevněných. Uložení potrubí z polypropylénu je navrženo do otevřeného svislého paženého výkopu. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použita zrnitá nesoudržná zemina (fr. 8-16) hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je ve zpevněných plochách navržen zásyp rýhy zrnitou nesoudržnou zeminou (G1-struska, štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 300 mm. Mimo zpevněné plochy je navržen zásyp rýhy vhodnou tříděnou zeminou z výkopu hutněnou ve vrstvách 300 mm. Dle IG průzkumu je na trase stoky U mezi objekty Š13-Š34 a v navazujících úsecích stok a na stoce U8a navržen pod štěrkopískové lože štěrkopískový polštář tloušťky 0,5 m obalený filtrační geotextilií, která bude vyvedena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody. V rámci objektu SO 02 (povodí stoky U) je navrženo k provádění bezvýkopovou technologií 59,5m kanalizace zatláčením ocelové chráničky DN křížení státní silnice I.třídy/56 v délce 52m mezi objekty SP12-Š13 a křížení silnice III/46611 v délce 7,5m. Technologií mikrotunelování zatláčením kameninových kanalizačních trub určených pro ražení DN 400 a DN 300 bude provedeno uložení potrubí v silnici III/46611 v délce 435 m na stoce U1 mezi objekty Š1 až Š2 44 m a 49 m, Š9 až Š8 52,5 m, Š8 až Š10 61 m, Š11 až Š10 37 m, Š11 až Š12 36 m, Š13 až Š12 55,5 m, Š13 až Š14 54,5 m, Š14 až Š15 25,5 m. Na SO 02 jsou navrženy tyto objekty: Kanalizační šachty vstupní - vodotěsné prefabrikované vnitřního průměru 1 m, tloušťky stěny 120 mm ks. Spadiště - vnitřní průměr 1000 mm - 7 ks, slouží pro překonání výškových rozdílů na trase kanalizace. Revizní šachty - z PP o průměru 600 mm - 52 ks. Čerpací stanice ČS 1 Součástí stavby je lokální čerpací stanice na ulici Finské domky v povodí stoky TL 8l. Čerpací stanice je navržena jako podzemní dvouplášťová kruhová šachta z polypropylénu, o vnitřním průměru 2 m, opatřená litinovými poklopy. Základová deska bude v hloubce 4,1 m pod úrovní terénu, předpokládá se tedy stavba pod hladinou podzemní vody. ČS bude založena na zhutněném štěrkopískovém polštáři tl. 150 mm frakce mm. Vlastní betonová konstrukce se bude provádět na podkladním betonu tl. 400 mm. Na podkladní betonovou desku se osadí šachta, která se napustí vodou a současně bude prováděna betonáž mezikruží prostým betonem. ČS bude obsypána nesoudržnou zeminou hutněnou po vrstvách max. 300 mm. Z ČS budou odpadní vody čerpány do stoky TL8. Profil výtlačného řadu je DN 80 mm, jako materiál bude použito potrubí z PE. Čerpací stanice bude vybavena dvěma kalovými ponornými čerpadly (1+1), které budou osazeny v plastové jímce. Čerpadla jsou v provedení do mokré jímky se spouštěcím zařízením a patkovými koleny pro snadnou demontáž bez nutnosti vstupu do jímky. Čerpadla budou vybavena funkcí promíchávání sedimentů a funkcí zčerpávání plovoucích nečistot. Požadovné parametry: - celková dopravní výška - 7,5 m - přítokové množství - Q 24 = 0,12 l/s - Q max =0,76 l/s - délka potrubní trasy - cca 94 m Navržený objem akumulace pro případ výpadku el. energie je 2 m 3.

7 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 7 SO 05.4 Výtlak z ČS Z ČS budou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím do stoky TL 8, do prefabrikované šachty Š 28. Uložení potrubí z polypropylénu (PE) 100 a DN 80 mm je navrženo v souběhu se stokou TL8l, v samostatné otevřené pažené rýze.celková délka navrženého výtlaku je 94 m. Na trase výtlačného řadu jsou navrženy tvarovky z tvárné litiny PN 16 s epoxidovým povlakem. V km 0,002 je na trase navržena proplachovací souprava na odpadní vodu DN 80, PN 16 s předřazeným šoupátkem pro odpadní vodu s deskovým uzávěrem DN 80 PN 10. Navržené armatury budou z tvárné litiny, vřeteno a deskový uzávěr bude v provedení nerez, s vnější a vnitřní epoxidovou ochrannou vrstvou. Poklopy budou vybaveny fixační podložkou nebo podkladovou deskou. Litinové armatury na řadu budou podepřeny betonovými bloky. Nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny Dle závěru hydrogeologického průzkumu staveniště se předpokládá, že při výstavbě kanalizace dojde k dotčení hladiny podzemní vody. Jedná se zejména o úseky výstavby kmenových kanalizačních stok T a U, které budou prováděny v bezprostřední blízkosti Ludgeřovického a Petřkovického potoka. Podle průzkumných prací byly zjištěny po levé straně Ludgeřovického potoka prameny podzemní vody, na kterých jsou vyvedeny jímací objekty. Z těchto důvodu je během prací nutno sledovat naražení těchto zvodní a zamezit jejich odtoku podél potrubí. Narušení podzemní komunikace vody je nutno obnovit a výkop s uloženým potrubím pod pramenem zatěsnit hutněnou jílovou zeminou v minimální délce 0,7 až 1,0 m v celé šířce a výšce výkopové rýhy. Očekávaný přítok do stavební rýhy je v rozsahu od 0,2 až 0,5 l/s.dle HG posudku se předpokládá na jednu stoku rovnoběžnou se spádnicí 1 až 2 případy výskytu zvodní, které bude nutno těsnit jílovitou zátkou. Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá cca 40 těsnících zátek. Pro jílovité zátky lze použít jílovitou zeminu z výkopu. Výstavba kanalizace bude prováděna po úsecích proti spádu potrubí. Množství čerpané vody bude závislé na délce otevřeného úseku rýhy a místních hydrogeologických poměrech. Je doporučeno při realizaci výkopů nepřekračovat délky otevřených úseků nad 20 m tak, aby přítok do stavební rýhy nepřekračoval deklarované množství 0,2 až 0,5 l/s. Těmto podmínkám musí být přizpůsobena technologie provádění stavebních prací a především způsob pažení otevřené rýhy.v případě nadměrného nekontrolovatelného přítoku podzemní vody do stavební jámy a nebezpečí ztekucení měkkých nesoudržných vrstev bude snížení hladiny podzemní vody zajištěno lokálním hloubkovým odvodněním pomocí vrtaných studní po trase výstavby. Podzemní voda z daného úseku spolu s eventuelními průniky povrchové vody bude odváděna štěrkovou drenážní vrstvou obalenou geotextilíí o gramáži 300g/m2 na dně rýhy do čerpací jímky a odtud přes odkalovací jímku čerpána do vybudovaného úseku kanalizace tak, aby při čerpání spodní vody nedocházelo k vyplavování jemnozrnných částic zeminy - např. perforovaná plastová trouba o průměru cca 0,5 m, obalená třemi vrstvami geotextílie. Bude pravidelně sledováno čerpané množství podzemní vody z výkopu a množství sedimentu v čerpané vodě. Odhad režimu vypouštění podzemních vod: Výusť VO T1 - do stávajícího drobného vodního toku (zatrubněný Petřkovický potok) - OvaK a.s. = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Výusť VO T2 - do stávajícího Ludgeřovického potoka - ZVHS = 0,9 l/s = 3,0 l/s =2,4 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,9x86,4x365 = 28,4 tis. m 3 /rok =77,8 m 3 /den

8 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 8 Výusť VO T3 - do stávajícího Ludgeřovického potoka - ZVHS = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Výusť VO U1 - do stávajícího Petřkovického potoka - Lesy ČR = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Výusť VO U2 - do stávajícího Petřkovického potoka - Lesy ČR = 0,9 l/s = 3,0 l/s =2,4 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,9x86,4x365 = 28,4 tis. m 3 /rok =77,8 m 3 /den Výusť VO U3 - do stávající dešťové kanaliazce DN obec Ludgeřovice = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Návrh limitů znečištění vypouštěných podzemních vod Ukazatel Jednotky Hodnota Hmotnostní tok g/s t/rok Q prům l/s 0,6 BSK 5 mg/l 5,0 0,003 0,094 CHSK MN mg/l 20,0 0,01 0,315 NL mg/l 60,0 0,03 0,945 RL mg/l 1000,0 0,6 18,92 Alkalita mmol/l 7,0 Acidita mmol/l 3,0 + N-NH 4 mg/l 0,5 0,0003 0,0094 ph 6-8 Za řádný průběh čerpání a vypouštění podzemních vod do recipientu bude zodpovědný zhotovitel stavby. Výstavba kanalizace je navržena po ucelených úsecích mezi vstupními šachtami. Podzemní voda z daného úseku bude podélnou drenáží ve dně rýhy svedena do nejnižšího místa a odtud přečerpána do vodního toku nebo do vybudované kanalizace.čerpadlo bude ovládáno automaticky plovákovým spínačem od hladiny v čerpací studni.čerpání podzemních vod musí být v provozu po celou dobu výstavby daného úseku kanalizace pod hladinou podzemní vody.zhotovitel je povinen zabezpečit odběr a analýzy vzorků vypouštěné podzemní vody v souladu s požadavky vodohospodářského orgánu. Po ukončení čerpání podzemních vod bude drenáž ve dně zaslepena a čerpací studna zrušena. Zaslepení drenáže bude zajištěno u každé revizní šachty. V souladu se zákonem 274/2001 Sb., 23 je stanoveno ochranné pásmo kanalizace. Do průměru 500 mm včetně je to 1,5 m a u profilu nad 500 mm je to 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizace na každou stranu. Při uložení potrubí v hloubce více než 2,5 m (niveleta) se uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m. V tomto pásmu je možné provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem provozovatele kanalizace. Kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto vodoprávní ho řízení.

9 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 9 Stavba vodního díla je navržena na pozemcích parc. č. 802, 803, 807/2, 809, 815/3, 822, 824, 826/1, 832/1, 832/5, 849, 870/3, 870/4, 882, 885/2, 886, 888, 889, 897/1, 911/9, 911/12, 911/15, 912/1, 912/4, 984, 989/1, 991, 992/1, 993, 1002, 1004, 1005, 1006, 1014, 1030/4, 1036/1, 1036/2, 1043/2, 1045/2, 1052, 1053, 1056/1, 1056/4, 1057, 1063/2, 1063/5, 1063/6, 1067/2, 1067/7, 1068/1, 1076/2, 1077/1, 1085, 1088/1, 1088/5, 1090/1, 1096, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/10, 1106/1, 1108/1, 1108/4, 1109/2, 1109/3, 1111/1, 1111/2, 1111/4, 1112/1, 1159/1, 1160/1, 1160/2, 1161/1, 1161/6, 1162/3, 1162/4, 1163, 1164/2, 1164/3, 1165/1, 1165/3, 1166/1, 1167/2, 1168/1, 1168/4, 1170/1, 1170/9, 1301/3, 1301/4, 1303, 1306, 1307, 1312/4, 1314/1, 1314/2, 1315/3, 1318, 1330, 1341, 1351, 1352, 1358/1, 1358/2, 1367, 1376/1, 1376/3, 1378/1, 1378/8, 1378/9, 1381, 1382/1, 1383/1, 1398, 1401/1, 1420/1, 1430/2, 1439, 1449, 1450, 1463/1, 1463/5, 1465, 1467, 1527/3, 1527/5, 3098/2, 3106, 3107/7, 3107/20, 3107/33, 3128, 3129, 3131/1, 3132/3, 3149, 3150/9, 3152/4, 3181/1, 3181/2, 3181/3, 3190/21, 3190/22, 3190/43, 3193/29, 3194, 3204, 3205/9, 3205/26, 3205/43, 3205/60, 3207/1, 3207/2, 3207/3, 3207/4, 3207/5, 3207/6, 3207/7, 3226/2, 3226/3, 3226/15, 3226/16, 3237/2, 3238/1, 3238/3, 3238/4, 3239/3, 3243/1, 3243/2, 3245/1, 3350, 3352/2, 3353/1, 3582/1, 3583/1, 3583/2, 3583/3, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3583/11, 3595, 3596, 3597, 3598, 3600, 3601, 3602, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630/1, 3631, 3632/1, 3632/2, 3634, 3636, 3637, 3638/1, 3638/2, 3640, 3641/1, 3643, 3644, 3645, 3646, 3672/1, 3674/1, 3674/2, 3674/4, 3674/7, 3674/8, 3674/10, 3674/18, 3674/19, 3674/20, 3674/24, 3674/25, 3674/26, 3674/30, 3674/32 v katastrálním území Ludgeřovice a parc. č. 604/1, 609/1, 609/3, 1906/1, 1906/2, 1957/1 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy. Ve smyslu ustanovení 61 stavebního zákona, odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, upouští od místního šetření a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla a nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou, v souladu s ustanovením 38 správního řádu, nahlížet do dokumentace a podkladů rozhodnutí v úředních dnech: pondělí a středa od 8.00 do hodin v kanceláři č. 105, I.patro na odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23. V ostatní dny tak lze učinit po telefonické domluvě. Dle ustanovení 61, odst. 3 stavebního zákona, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky ve lhůtě, určené speciálním stavebním úřadem v souladu s ustanovením 61 odst. 3 stavebního zákona a ustanovením 39 správního řádu, dané samostatným usnesením ze dne pod č.jožpaks/39062/ch/2 Současně upozorňujeme, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení 61 odst. 5 stavebního zákona jsou dotčené orgány státní správy povinny dělit své stanovisko ve lhůtě, která je účastníkům řízení stanovena samostatným usnesením, tj do Poučení: K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územně plánovací dokumentace se podle ustanovení 61 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce příslušnému vodoprávnímu úřadu MěÚ Hlučín, v souladu s ustanovením 33 zákona správního řádu, písemnou plnou moc.

10 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 10 Oznámení obdrží: -účastníci řízení Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu řízení s velkým množstvím účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla a nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby, dle ustanovení 115 vodního zákona, veřejnou vyhláškou. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla a nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby, doručuje v souladu s ustanovením 25 odst.1 a 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou. Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hlučín, na úřední desce Obecního úřadu Ludgeřovice, na úřadní desce Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Petřkovice. dotčené orgány státní správy Obecní úřad Ludgeřovice, dbor - stavební úřad a silniční správní úřad, Markvartovická 48, Ludgeřovice Obecní úřad Ludgeřovice, odbor výstavby, životního prostředí a údržby obce, Markvartovická 48, Ludgeřovice Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, Ostrava-Petřkovice Městský úřad Hlučín odbor dopravy a SH, Mírové náměstí 23, Hlučín Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice, odbor výstavby, Hlučínská 135, Ostrava-Petřkovice Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava, Těšínská 39, Opava Na vědomí: KONEKO spol s.r.o., Výstavní 8, Ostrava RNDr. Soňa Prášková vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb

11 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky do 24.ledna.2007 a následné vrácení na odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín: Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové nám. 23, Hlučín Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 48, Ludgeřovice Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, Ostrava-Petřkovice VYVĚŠENO.. SŇATO. razítko úřadu. podpis. podpis Evidenční číslo písemnosti : 97/2006 Za správnost: A. Fialová v.r.

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Bzová vodovod, kanalizace a ČOV

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Bzová vodovod, kanalizace a ČOV MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/2219/2014/DH čj.: MUHO/ 8677/2014 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 24.4.2014

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o.

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY NÁVRHU A REALIZACE VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA GRAVITAČNÍ A TLAKOVÉ KANALIZACI 1. Legislativní rámec: Přípojka je definovaná zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin

Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin WASTE WATER Solutions Topení a chlazení pomocí tepla z odpadní vody - HUBER ThermWin Zpětné získávání tepelné energie z komunálních a průmyslových odpadních vod Uc Ud Ub Ua a stoka b šachta s mechanickým

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav Číslo jednací: ŽP.231/2-8557/2010 Vyřizuje: Geletová, DiS. Oprávněná úřední osoba: Geletová, DiS.,

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 -

Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-1/12 - Ceník SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. 2014-2/12 - Ceník betonových výrobků 2014 NOVINKA 2015 Platnost od 1.4.2014 PATKA PODKLADOVÁ - v prodeji od ledna 2015 Ostatní

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH)

SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5. SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8. SO_04: Objekt OKM 2,3. Celkem (bez DPH) DPH. Celkem (včetně DPH) kód Popis Cena Hmotn. SO_01: Objekt náhradního zdroje 0,5 712: Povlakové krytiny 0,5 SO_02: Objekt DZS - ubytovna 2,8 712: Povlakové krytiny 2,7 764: Konstrukce klempířské 0,0 SO_04: Objekt OKM 2,3 712:

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

ý ď Í Ž ú Ž é š é Š Ž Ú ú ú ú š é Š Ž Í Ú ú Í ú ú š é Ž Ú ú ú ý ú ť é ž é Ž ú ó ý ý Ž š é š é Ú ú ý ú ť ú ť ý Ž Í ú ý ů é ý Ž É ú ý ú ů ž ž š ú Í š ý ú ÚÁ Ú é ž ý Ú Ě ú ó ý ý ů Ž ú Ž é Ý Ž Ž Ž Í Ú Ž é

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více