M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová Obec Ludgeřovice Markvartovická Ludgeřovice OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Ludgeřovice, IČ , Markvartovická 52, Ludgeřovice, kterého zastupuje KONEKO spol s.r.o., Ing.Kazdová Lenka, IČ , Výstavní 8, Ostrava (dále jen "stavebník") dne podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice - povolení stavby vodního díla, nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle 15 odst. 4 vodního zákona a 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád ), 115 vodního zákona a 61 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení o I. povolení stavby vodního díla Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice - SO 01 Splašková kanalizace v povodí stoky T - I. etapa - SO 02 Splašková kanalizace v povodí stoky U - I. etapa - SO 05.1 Čerpací stanice ČS 1 - SO 05.4 Výtlak z ČS dle 15 vodního zákona a dle 66 stavebního zákona. II. Nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby dle 8 odst.1, písm b), bod 3. vodního zákona,

2 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 2 Předložená projektová dokumentace Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice řeší odkanalizování zájmového území splaškovou kanalizací oddílné stokové soustavy. Tato kanalizace zajistí odkanalizování stávající zástavby v centrální části obce a vytvoří předpoklad pro postupné rozšíření stokové sítě v okrajových lokalitách obce Ludgeřovice a v Markvartovicích. Kanalizace je ukončena v čerpací stanici v Petřkovicích a dále výtlačným řadem napojena na stávající sběrač A jednotné stokové sítě města Ostravy, končící na ÚČOV Ostrava. Součástí stavby je lokální čerpací stanice na stoce TL8l včetně výtlačného potrubí. Dle závěru hydrogeologického průzkumu staveniště se předpokládá, že při výstavbě kanalizace dojde k dotčení hladiny podzemní vody, proto toto povolení řeší rovněž nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby. Stavba bude především umístěna v obci Ludgeřovice, ale částečně dojde i k dotčení obce Petřkovice. SO 01 Splašková kanalizace v povodí stoky T - I. etapa Splašková kanalizace v povodí stoky T I.etapa má délku 8347,5 m. Skládá se z následujících stok: Název stoky Profil Celkem DN 250 DN 300 DN 400 T TL1 125,5 125,5 TL1a TL2 138,5 138,5 TL2a TL TLc TL4 138,5 138,5 TL5 712,5 712,5 TL5a 151,5 151,5 TL5b TL5c 87 30,5 117,5 TL5c TL5d TL5d1 88,5 88,5 TL5e 121,5 121,5 TL5f 209,5 209,5 TL5f TL5f TL5f3 12,5 12,5 TL5g 29,5 29,5 TL5h TL5i 58,5 58,5 TL5j 69,5 69,5 TL

3 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 3 TL6a 60,5 60,5 TL6b TL6c TL6d TL6f TL6g 72,5 72,5 TLd TL TL7a TL7b TL TL8a TL8c TL8c TL8h TL8i 211,5 211,5 TL8j TL8k TL8l TL8l1 130,5 130,5 TL8m TL8e TL8e1 190,5 190,5 TL8e TL8f 132,5 132,5 TL8g Pro kanalizační stoky, mimo křížení vodoteče a uložení do státních komunikací, je jako materiál navrženo žebrované hrdlové potrubí z polypropylénu DN DN 400, rozměrová řada dle DIN s hrdly těsněnými gumovými kroužky. V celém rozsahu bude použito potrubí s kruhovou tuhostí SN 8. Kanalizace je navržena převážně v nezpevněných a zpevněných plochách, místních a státních komunikacích s živičným krytem. Uložení potrubí z polypropylénu je navrženo do otevřeného svislého paženého výkopu. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použita zrnitá nesoudržná zemina (fr. 8-16), hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je ve zpevněných plochách navržen zásyp rýhy zrnitou nesoudržnou zeminou (G1-struska, štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 300 mm. Mimo zpevněné plochy je navržen zásyp rýhy vhodnou tříděnou zeminou z výkopu, hutněnou ve vrstvách 300 mm. Dle závěru IG průzkumu je na trase stoky T v navazujících úsecích napojených stok navržen pod štěrkopískové lože štěrkopískový polštář tloušťky 0,5 m obalený filtrační geotextílií, která bude vyvedena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody. V dalších úsecích pod hladinou podzemní vody bude na dno rýhy provedena drenážní vrstva ze strusky (štěrku) tl. 150 mm a podélná odvodňovací drenáž.v případě zbahněného dna bude na dno uložena filtrační geotextílie (předpoklad na 35-ti % délky otevřeného příkopu. Na SO 01 jsou navrženy tyto objekty: Kanalizační šachty vstupní 200 ks - vodotěsné prefabrikované vstupní kanalizační šachty vnitřního průměru 1m, tloušťky stěny 120 mm s litinovými poklopy s betonovou výplní typ BEGU, v komunikacích budou opatřeny tlumící vložkou. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1-0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. Ve skružích šachet jsou osazena ocelová stupadla s polyetylénovým povlakem. Prefabrikovaná šachta s monolitickým dnem - 1ks.

4 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 4 Spadiště - vnitřní průměr 1000 mm - 19 ks, slouží pro překonání výškových rozdílů na trase kanalizace. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných betonových dílců včetně dna. Šachtové dno a nárazová stěna bude opatřena kameninovými segmenty. Revizní šachty - z PP o průměru 600 mm - 92 ks. Dle umístění budou šachty vybaveny betonovým roznášecím prstencem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem. Měrný objekt - Parschalův žlab typ P3 - osazený v Š1 na stoce T. Bude sloužit jako předávací místo mezi dvěma provozovateli SmVaK a.s. a OVaK a.s. Šachta je navržena na úsecích, které jsou navrženy k provádění za použití řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub DN 400. Měrná šachta je navržena s monolitickým dnem, se vstupní částí z prefabrikovaných dílců DN Dno i stěny jsou vybudovány z vodostavebního betonu. Betonová konstrukce bude provedena na podkladní beton a štěrkový podsyp tl. 150 mm. Prostupy kameninového potrubí a pracovní spáry budou těsněny bentonitovým bobtnajícím páskem. Na spádové betony bude použit beton tvrzený tl. 100 mm. Na tyto bude osazen Parshallův žlab P3 z polypropylénu, který bude obetonován. Šachta bude opatřena litinovým poklopem typ BEGU s tlumící vložkou a odvětráním. V rámci stavebního objektu SO 01 (povodí stoky T) je celkem navrženo k provádění bezvýkopovou technologií 114,5 m kanalizace zatláčením ocelové chráničky a 117,5 m technologií mikrotunelování zatláčením kameninových kanalizačních trub určených pro ražení DN 400 a DN 300 (CreaDig). Technologií mikrotunelování zatláčením kameninových kanalizačních trub určených pro ražení DN 400 a DN 300 budou provedeny úseky - část stoky T, TL8c - navržené v silnici III/46611 na stoce TL8c mezi objekty Š9 až Š10 41 m, Š10 až Š11 33m, Š11až Š12 33,5m a mezi objekty Š2 na stoce U a Š1 na stoce T 10 m, mezi Š2 na stoce U a SP1 20 m. Křížení silnice III/46611 bude provedeno za použití bezvýkopové technologie zatláčením ocelové chráničky DN 500 v délce 17m, na stoce TL8a mezi objekty Š8-Š9. Potrubí z tvárné litiny bude v místech s agresivním prostředím chráněné dvojitou vrstvou z PE fólie. Jedná se o úseky souběhu a křížení Ludgeřovického potoka o celkové délce 112,5 m. V rámci výstavby kanalizace dojde na jedenácti místech ke křížení Ludgeřovického potoka. úsek č.1 - mezi šachtami Š4-Š5 stoka T - překopem o délce 32m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.2 - mezi šachtami Š8-Š9 stoka T - překopem. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.3 mezi šachtami Š14b-SP1 stoka TL3- bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 500 o délce 10m. úsek č.4 mezi šachtami Š16-Š1 stoka TLc - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 450 o délce 12m. úsek č.5 mezi šachtami Š19-SP1 stoka TL5 - překopem o délce 10 m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.6 mezi šachtami Š20-Š21stoka T - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 600 o délce 23 m. úsek č. 7 mezi šachtami Š29-Š30 stoka T, úsek č. 8 mezi šachtami Š31-SP1 stoka TL6f - překopem o délce 13 m a 16m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.9 mezi šachtami Š32-SP1 stoka TL 6g - překopem o délce 13,5 m. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny. úsek č.10 mezi šachtami Š1-SP2 stoka TL7 - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 500 o délce 17m. úsek č.11 mezi šachtami Š4-SP5 stoka TL8 - bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 600 o délce 17,5 m. úsek č.12 mezi šachtami Š2-Š3 stoka TL8a -bezvýkopová technologie zatláčením ocelové chráničky DN 600 o délce 19m. V rámci SO 01 jsou navrženy následující přeložky: Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky TL5d, materiál plastové potrubí PVC-U DN 300 o délce 35 m a 3ks revizních šachet DN 400.

5 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 5 Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky T, materiál plastové potrubí PVC-U DN 300 o délce 52 m a 2 ks revizních šachet DN 400. Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky TL5j, materiál plastové potrubí PVC-U DN 250 o délce 49 m a 2 ks revizních šachet DN 400. Přeložka dešťové kanalizace v povodí stoky TL7b, materiál plastové potrubí PVC-U DN 250 o délce 15 m a 2 ks revizních šachet. Přeložka vodovodu De63 v povodí stoky TL5g, materiál potrubí z PE 100 (80) v délce 15 m. Přeložka vodovodu DN 80, materiál potrubí z PE 100 (80), PN 10 v délce 15 m. Na potrubí budou umístěna 2 ks vodárenských šoupátek (DN 80 a 100). Přeložka stávajícího dřevěného sloupu v povodí stoky TL5j. Přeložka sdělovacího vedení na ulici U Hřiště v délce 16 m mimo trasu kanalizace. Stoková síť T je ukončena zátkou v místě navrženého měrného objektu Š1. SO 01 Splašková kanalizace v povodí stoky U - I. etapa Splašková kanalizace v povodí stoky U I.etapa má délku 5930,5 m. Skládá se z následujících stok: Název stoky Profil Celkem DN 250 DN 300 U U U1a 456,5 456,5 U1a1 36,5 36,5 U1a2 132,5 132,5 U1a U1b U1c U1d U1e U1f U2 134,5 134,5 U U U4a 44,5 44,5 U5 130,5 130,5 U U6a U U7a 262,5 262,5 U7a U7a U7a U7b U7c 164,5 164,5 U7d U7e U U8a 49,5 49,5 U8b U8d U8f U

6 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 6 Pro kanalizační stoky, mimo křížení vodoteče a uložení do státních komunikací, je jako materiál navrženo žebrované hrdlové potrubí z polypropylénu DN 250 a DN 300, rozměrová řada dle DIN s hrdly těsněnými gumovými kroužky. V celém rozsahu bude použito potrubí s kruhovou tuhostí SN 8. Kanalizace je navržena převážně ve zpevněných plochách, místních a státních komunikacích s živičným krytem a částečně v plochách nezpevněných. Uložení potrubí z polypropylénu je navrženo do otevřeného svislého paženého výkopu. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použita zrnitá nesoudržná zemina (fr. 8-16) hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je ve zpevněných plochách navržen zásyp rýhy zrnitou nesoudržnou zeminou (G1-struska, štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 300 mm. Mimo zpevněné plochy je navržen zásyp rýhy vhodnou tříděnou zeminou z výkopu hutněnou ve vrstvách 300 mm. Dle IG průzkumu je na trase stoky U mezi objekty Š13-Š34 a v navazujících úsecích stok a na stoce U8a navržen pod štěrkopískové lože štěrkopískový polštář tloušťky 0,5 m obalený filtrační geotextilií, která bude vyvedena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody. V rámci objektu SO 02 (povodí stoky U) je navrženo k provádění bezvýkopovou technologií 59,5m kanalizace zatláčením ocelové chráničky DN křížení státní silnice I.třídy/56 v délce 52m mezi objekty SP12-Š13 a křížení silnice III/46611 v délce 7,5m. Technologií mikrotunelování zatláčením kameninových kanalizačních trub určených pro ražení DN 400 a DN 300 bude provedeno uložení potrubí v silnici III/46611 v délce 435 m na stoce U1 mezi objekty Š1 až Š2 44 m a 49 m, Š9 až Š8 52,5 m, Š8 až Š10 61 m, Š11 až Š10 37 m, Š11 až Š12 36 m, Š13 až Š12 55,5 m, Š13 až Š14 54,5 m, Š14 až Š15 25,5 m. Na SO 02 jsou navrženy tyto objekty: Kanalizační šachty vstupní - vodotěsné prefabrikované vnitřního průměru 1 m, tloušťky stěny 120 mm ks. Spadiště - vnitřní průměr 1000 mm - 7 ks, slouží pro překonání výškových rozdílů na trase kanalizace. Revizní šachty - z PP o průměru 600 mm - 52 ks. Čerpací stanice ČS 1 Součástí stavby je lokální čerpací stanice na ulici Finské domky v povodí stoky TL 8l. Čerpací stanice je navržena jako podzemní dvouplášťová kruhová šachta z polypropylénu, o vnitřním průměru 2 m, opatřená litinovými poklopy. Základová deska bude v hloubce 4,1 m pod úrovní terénu, předpokládá se tedy stavba pod hladinou podzemní vody. ČS bude založena na zhutněném štěrkopískovém polštáři tl. 150 mm frakce mm. Vlastní betonová konstrukce se bude provádět na podkladním betonu tl. 400 mm. Na podkladní betonovou desku se osadí šachta, která se napustí vodou a současně bude prováděna betonáž mezikruží prostým betonem. ČS bude obsypána nesoudržnou zeminou hutněnou po vrstvách max. 300 mm. Z ČS budou odpadní vody čerpány do stoky TL8. Profil výtlačného řadu je DN 80 mm, jako materiál bude použito potrubí z PE. Čerpací stanice bude vybavena dvěma kalovými ponornými čerpadly (1+1), které budou osazeny v plastové jímce. Čerpadla jsou v provedení do mokré jímky se spouštěcím zařízením a patkovými koleny pro snadnou demontáž bez nutnosti vstupu do jímky. Čerpadla budou vybavena funkcí promíchávání sedimentů a funkcí zčerpávání plovoucích nečistot. Požadovné parametry: - celková dopravní výška - 7,5 m - přítokové množství - Q 24 = 0,12 l/s - Q max =0,76 l/s - délka potrubní trasy - cca 94 m Navržený objem akumulace pro případ výpadku el. energie je 2 m 3.

7 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 7 SO 05.4 Výtlak z ČS Z ČS budou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím do stoky TL 8, do prefabrikované šachty Š 28. Uložení potrubí z polypropylénu (PE) 100 a DN 80 mm je navrženo v souběhu se stokou TL8l, v samostatné otevřené pažené rýze.celková délka navrženého výtlaku je 94 m. Na trase výtlačného řadu jsou navrženy tvarovky z tvárné litiny PN 16 s epoxidovým povlakem. V km 0,002 je na trase navržena proplachovací souprava na odpadní vodu DN 80, PN 16 s předřazeným šoupátkem pro odpadní vodu s deskovým uzávěrem DN 80 PN 10. Navržené armatury budou z tvárné litiny, vřeteno a deskový uzávěr bude v provedení nerez, s vnější a vnitřní epoxidovou ochrannou vrstvou. Poklopy budou vybaveny fixační podložkou nebo podkladovou deskou. Litinové armatury na řadu budou podepřeny betonovými bloky. Nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny Dle závěru hydrogeologického průzkumu staveniště se předpokládá, že při výstavbě kanalizace dojde k dotčení hladiny podzemní vody. Jedná se zejména o úseky výstavby kmenových kanalizačních stok T a U, které budou prováděny v bezprostřední blízkosti Ludgeřovického a Petřkovického potoka. Podle průzkumných prací byly zjištěny po levé straně Ludgeřovického potoka prameny podzemní vody, na kterých jsou vyvedeny jímací objekty. Z těchto důvodu je během prací nutno sledovat naražení těchto zvodní a zamezit jejich odtoku podél potrubí. Narušení podzemní komunikace vody je nutno obnovit a výkop s uloženým potrubím pod pramenem zatěsnit hutněnou jílovou zeminou v minimální délce 0,7 až 1,0 m v celé šířce a výšce výkopové rýhy. Očekávaný přítok do stavební rýhy je v rozsahu od 0,2 až 0,5 l/s.dle HG posudku se předpokládá na jednu stoku rovnoběžnou se spádnicí 1 až 2 případy výskytu zvodní, které bude nutno těsnit jílovitou zátkou. Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá cca 40 těsnících zátek. Pro jílovité zátky lze použít jílovitou zeminu z výkopu. Výstavba kanalizace bude prováděna po úsecích proti spádu potrubí. Množství čerpané vody bude závislé na délce otevřeného úseku rýhy a místních hydrogeologických poměrech. Je doporučeno při realizaci výkopů nepřekračovat délky otevřených úseků nad 20 m tak, aby přítok do stavební rýhy nepřekračoval deklarované množství 0,2 až 0,5 l/s. Těmto podmínkám musí být přizpůsobena technologie provádění stavebních prací a především způsob pažení otevřené rýhy.v případě nadměrného nekontrolovatelného přítoku podzemní vody do stavební jámy a nebezpečí ztekucení měkkých nesoudržných vrstev bude snížení hladiny podzemní vody zajištěno lokálním hloubkovým odvodněním pomocí vrtaných studní po trase výstavby. Podzemní voda z daného úseku spolu s eventuelními průniky povrchové vody bude odváděna štěrkovou drenážní vrstvou obalenou geotextilíí o gramáži 300g/m2 na dně rýhy do čerpací jímky a odtud přes odkalovací jímku čerpána do vybudovaného úseku kanalizace tak, aby při čerpání spodní vody nedocházelo k vyplavování jemnozrnných částic zeminy - např. perforovaná plastová trouba o průměru cca 0,5 m, obalená třemi vrstvami geotextílie. Bude pravidelně sledováno čerpané množství podzemní vody z výkopu a množství sedimentu v čerpané vodě. Odhad režimu vypouštění podzemních vod: Výusť VO T1 - do stávajícího drobného vodního toku (zatrubněný Petřkovický potok) - OvaK a.s. = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Výusť VO T2 - do stávajícího Ludgeřovického potoka - ZVHS = 0,9 l/s = 3,0 l/s =2,4 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,9x86,4x365 = 28,4 tis. m 3 /rok =77,8 m 3 /den

8 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 8 Výusť VO T3 - do stávajícího Ludgeřovického potoka - ZVHS = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Výusť VO U1 - do stávajícího Petřkovického potoka - Lesy ČR = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Výusť VO U2 - do stávajícího Petřkovického potoka - Lesy ČR = 0,9 l/s = 3,0 l/s =2,4 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,9x86,4x365 = 28,4 tis. m 3 /rok =77,8 m 3 /den Výusť VO U3 - do stávající dešťové kanaliazce DN obec Ludgeřovice = 0,5 l/s = 2,0 l/s =1,29 tis. m 3 /měsíc Qroč = 0,5x86,4x365 = 15,8 tis. m 3 /rok =43,2 m 3 /den Návrh limitů znečištění vypouštěných podzemních vod Ukazatel Jednotky Hodnota Hmotnostní tok g/s t/rok Q prům l/s 0,6 BSK 5 mg/l 5,0 0,003 0,094 CHSK MN mg/l 20,0 0,01 0,315 NL mg/l 60,0 0,03 0,945 RL mg/l 1000,0 0,6 18,92 Alkalita mmol/l 7,0 Acidita mmol/l 3,0 + N-NH 4 mg/l 0,5 0,0003 0,0094 ph 6-8 Za řádný průběh čerpání a vypouštění podzemních vod do recipientu bude zodpovědný zhotovitel stavby. Výstavba kanalizace je navržena po ucelených úsecích mezi vstupními šachtami. Podzemní voda z daného úseku bude podélnou drenáží ve dně rýhy svedena do nejnižšího místa a odtud přečerpána do vodního toku nebo do vybudované kanalizace.čerpadlo bude ovládáno automaticky plovákovým spínačem od hladiny v čerpací studni.čerpání podzemních vod musí být v provozu po celou dobu výstavby daného úseku kanalizace pod hladinou podzemní vody.zhotovitel je povinen zabezpečit odběr a analýzy vzorků vypouštěné podzemní vody v souladu s požadavky vodohospodářského orgánu. Po ukončení čerpání podzemních vod bude drenáž ve dně zaslepena a čerpací studna zrušena. Zaslepení drenáže bude zajištěno u každé revizní šachty. V souladu se zákonem 274/2001 Sb., 23 je stanoveno ochranné pásmo kanalizace. Do průměru 500 mm včetně je to 1,5 m a u profilu nad 500 mm je to 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizace na každou stranu. Při uložení potrubí v hloubce více než 2,5 m (niveleta) se uvedené vzdálenosti zvyšují o 1 m. V tomto pásmu je možné provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem provozovatele kanalizace. Kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto vodoprávní ho řízení.

9 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 9 Stavba vodního díla je navržena na pozemcích parc. č. 802, 803, 807/2, 809, 815/3, 822, 824, 826/1, 832/1, 832/5, 849, 870/3, 870/4, 882, 885/2, 886, 888, 889, 897/1, 911/9, 911/12, 911/15, 912/1, 912/4, 984, 989/1, 991, 992/1, 993, 1002, 1004, 1005, 1006, 1014, 1030/4, 1036/1, 1036/2, 1043/2, 1045/2, 1052, 1053, 1056/1, 1056/4, 1057, 1063/2, 1063/5, 1063/6, 1067/2, 1067/7, 1068/1, 1076/2, 1077/1, 1085, 1088/1, 1088/5, 1090/1, 1096, 1099/1, 1099/2, 1100, 1101, 1104/2, 1104/3, 1104/4, 1104/5, 1104/10, 1106/1, 1108/1, 1108/4, 1109/2, 1109/3, 1111/1, 1111/2, 1111/4, 1112/1, 1159/1, 1160/1, 1160/2, 1161/1, 1161/6, 1162/3, 1162/4, 1163, 1164/2, 1164/3, 1165/1, 1165/3, 1166/1, 1167/2, 1168/1, 1168/4, 1170/1, 1170/9, 1301/3, 1301/4, 1303, 1306, 1307, 1312/4, 1314/1, 1314/2, 1315/3, 1318, 1330, 1341, 1351, 1352, 1358/1, 1358/2, 1367, 1376/1, 1376/3, 1378/1, 1378/8, 1378/9, 1381, 1382/1, 1383/1, 1398, 1401/1, 1420/1, 1430/2, 1439, 1449, 1450, 1463/1, 1463/5, 1465, 1467, 1527/3, 1527/5, 3098/2, 3106, 3107/7, 3107/20, 3107/33, 3128, 3129, 3131/1, 3132/3, 3149, 3150/9, 3152/4, 3181/1, 3181/2, 3181/3, 3190/21, 3190/22, 3190/43, 3193/29, 3194, 3204, 3205/9, 3205/26, 3205/43, 3205/60, 3207/1, 3207/2, 3207/3, 3207/4, 3207/5, 3207/6, 3207/7, 3226/2, 3226/3, 3226/15, 3226/16, 3237/2, 3238/1, 3238/3, 3238/4, 3239/3, 3243/1, 3243/2, 3245/1, 3350, 3352/2, 3353/1, 3582/1, 3583/1, 3583/2, 3583/3, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3583/11, 3595, 3596, 3597, 3598, 3600, 3601, 3602, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630/1, 3631, 3632/1, 3632/2, 3634, 3636, 3637, 3638/1, 3638/2, 3640, 3641/1, 3643, 3644, 3645, 3646, 3672/1, 3674/1, 3674/2, 3674/4, 3674/7, 3674/8, 3674/10, 3674/18, 3674/19, 3674/20, 3674/24, 3674/25, 3674/26, 3674/30, 3674/32 v katastrálním území Ludgeřovice a parc. č. 604/1, 609/1, 609/3, 1906/1, 1906/2, 1957/1 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy. Ve smyslu ustanovení 61 stavebního zákona, odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, upouští od místního šetření a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla a nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou, v souladu s ustanovením 38 správního řádu, nahlížet do dokumentace a podkladů rozhodnutí v úředních dnech: pondělí a středa od 8.00 do hodin v kanceláři č. 105, I.patro na odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23. V ostatní dny tak lze učinit po telefonické domluvě. Dle ustanovení 61, odst. 3 stavebního zákona, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky ve lhůtě, určené speciálním stavebním úřadem v souladu s ustanovením 61 odst. 3 stavebního zákona a ustanovením 39 správního řádu, dané samostatným usnesením ze dne pod č.jožpaks/39062/ch/2 Současně upozorňujeme, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení 61 odst. 5 stavebního zákona jsou dotčené orgány státní správy povinny dělit své stanovisko ve lhůtě, která je účastníkům řízení stanovena samostatným usnesením, tj do Poučení: K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání územně plánovací dokumentace se podle ustanovení 61 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce příslušnému vodoprávnímu úřadu MěÚ Hlučín, v souladu s ustanovením 33 zákona správního řádu, písemnou plnou moc.

10 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str. 10 Oznámení obdrží: -účastníci řízení Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu řízení s velkým množstvím účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla a nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby, dle ustanovení 115 vodního zákona, veřejnou vyhláškou. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla a nakládání s podzemními vodami po dobu výstavby, doručuje v souladu s ustanovením 25 odst.1 a 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou. Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hlučín, na úřední desce Obecního úřadu Ludgeřovice, na úřadní desce Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Petřkovice. dotčené orgány státní správy Obecní úřad Ludgeřovice, dbor - stavební úřad a silniční správní úřad, Markvartovická 48, Ludgeřovice Obecní úřad Ludgeřovice, odbor výstavby, životního prostředí a údržby obce, Markvartovická 48, Ludgeřovice Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, Ostrava-Petřkovice Městský úřad Hlučín odbor dopravy a SH, Mírové náměstí 23, Hlučín Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice, odbor výstavby, Hlučínská 135, Ostrava-Petřkovice Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava, Těšínská 39, Opava Na vědomí: KONEKO spol s.r.o., Výstavní 8, Ostrava RNDr. Soňa Prášková vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb

11 Č.j. [OŽPaKS/39062/2006/CH] str dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky do 24.ledna.2007 a následné vrácení na odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín: Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové nám. 23, Hlučín Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 48, Ludgeřovice Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, Ostrava-Petřkovice VYVĚŠENO.. SŇATO. razítko úřadu. podpis. podpis Evidenční číslo písemnosti : 97/2006 Za správnost: A. Fialová v.r.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška. Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 1.6/2022/701KP/2009/Juř Ze dne: 21.4.2009 Č. j.: OŽP/7538/09/Hr/14 Sp. zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing. Hrubý Telefon: +420

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/149623/15/OŽP/Bl S-SMO/92857/16/OŽP/5 Vyřizuje: Ing. Bulava Telefon: 599 442 374 Fax: 599 443 026 E-mail: mbulava@ostrava.cz

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE SVAZKU OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN Listopad 2015 Stránka 1 Obsah Titulní list provozního řádu kanalizace... 4 Aktualizace a doplnění provozního řádu... 4 Úvodní ustanovení... 5 Projektová

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP Dobříš, dne 4. 10. 2010 Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova 1929, ČÍSLO JEDNACÍ: 20 242/2007/ZP/JAFE-231.2 ČÍSLO EVIDENČNÍ: 105 804/2007 Váš dopis zn./ze dne: - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE:

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/098556/STAV/ZEM/Maš Přerov, dne 22.10.2015 Č.j.:

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4/170/2011/172/11 Č.J.: MUNO 58280/2011 VYŘIZUJE:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn./ze dne: ---/--- ČÍSLO JEDNACÍ: 21623/2013/OŽP/JIKO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 95750/2013

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn.: 489/2014/ŽP/Sy/Pl/O V Náchodě dne: 21. ledna 2014

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI

OBJEKTY NA STOKOVÉ SÍTI Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS-25.09 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 3 1.4.2016 1 / 47 Obsah interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Severomoravské

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2901/11/VYS/ V Sušici dne: 11. 10. 2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47716/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47798/2014/OŽPaKS/Fi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek obcí Drahansko a okolí, Za Školou 379, 798 48 Protivanov

Více

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

I. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69 MMOP 27091/2015 / 9476/2009/PRI Váš dopis zn: Ze dne: 6. 3. 2015 Spisová značka: ŽP-9046/2015-TyJ Naše značka (Č.j.): MMOP

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 14.5. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE D.1.1.0. TECHNICKÁ

Více

Vodovod a kanalizace lokalita RTK I. Horní Rokytnice nad Jizerou Zpracoval: Ing. Petr Koldovský SP 04.2015

Vodovod a kanalizace lokalita RTK I. Horní Rokytnice nad Jizerou Zpracoval: Ing. Petr Koldovský SP 04.2015 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU... 2 1.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY... 2 1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA... 2 1.4. POLOHA K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz Stavba: Bernartice ulice Za Humny Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky D.2 dokumentace technických a technologických zařízení projekt pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel.465 544 388 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 21.12.2011

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel. 384 342 177, fax 384 342 178 e-mail: rostislav.prochazka@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. ŽP 1762/2010 61

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 22016/ZP/2013-Čr 07.01.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

LELEKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Kanalizační řád schválen:... datum, razítko a podpis schvalující organizace

LELEKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Kanalizační řád schválen:... datum, razítko a podpis schvalující organizace LELEKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD Vlastník kanalizace: Provozovatel kanalizace: Zpracovatel kanalizačního řádu: Vodoprávní úřad příslušný ke schválení kanalizačního řádu: Obec Lelekovice Lelekovice 75, 664 31

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VELKÉ LOSINY ( místní část: Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov ) Zpracovatel kanalizačního

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor životního prostředí Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice *MURSX008UC1B* Č.j.: MR-S 9923/13- OZP/8 V Rosicích 07.01.2014 ROZHODNUTÍ doručované

Více

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bystřec Kód části obce PRVK: 3611.5315.008.01 Název obce: Bystřec Kód obce (IČOB): 01675 (579971) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz

Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov tel.: 585 088 111, e-mail: mu@unicov.cz Odbor životního prostředí tel: 585 088 352, e-mail: jsovova@unicov.cz Spisová zn.: Č.j.: ŽP 41012011 JSo

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

KANALIZACE KUNŠTÁT - SYCHOTÍN KANALIZAČNÍ ŘÁD. Objednatel: Město Kunštát, IČ 00280470

KANALIZACE KUNŠTÁT - SYCHOTÍN KANALIZAČNÍ ŘÁD. Objednatel: Město Kunštát, IČ 00280470 KANALIZACE KUNŠTÁT - SYCHOTÍN KANALIZAČNÍ ŘÁD Objednatel: Město Kunštát, IČ 00280470 Zpracovatel: Pöyry Environment a.s. Rozdělovník : Výtisk č.1 MěÚ Boskovice, odbor TOŽP Výtisk č.2 Město Kunštát, vodohospodářský

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-030730/2016/En Číslo jednací dokumentu: MMZL 044266/2016 Zlín, dne 5.4.2016

Více

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE...

SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 1. ÚVOD... 2 1.1. PODKLADY... 2 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SO 02 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE... 3 2.1. NAVRŽENÉ SÍTĚ... 3 2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2.1. Objekty na kanalizaci... 4 2.3.

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Obec Stařechovice - stoková síť

Obec Stařechovice - stoková síť PROVOD inženýrská společnost, s.r.o. Středisko Tišnov, Brněnská 196 666 01 Tišnov Obec Stařechovice - stoková síť 1 / 31 Obec Stařechovice Obec Stařechovice Propoj Stařechovice Kostelec na Hané Obec Služín

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3165/14-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba: Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1210/12/VYS/ V Sušici dne: 28.5. 2012 Č.j.: 8948/12

Více

*MC05X00DCTKS* viz rozdělovník. Sp.zn.:MC05-S5125/2014/OŽP/OVH 257000108. s užíváním stavby

*MC05X00DCTKS* viz rozdělovník. Sp.zn.:MC05-S5125/2014/OŽP/OVH 257000108. s užíváním stavby Úřad městské části Praha 5 Odbor ochrany životního prostředí Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5 telefon 257 000 111, fax 257 000 150 e-mail:ozp@praha5.cz, www.praha5.cz IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 Sp.

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 042157/2015/20

Více