1. POPIS STAVBY STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17"

Transkript

1 1. POPIS STAVBY Zdůvodnění výběru staveniště Zhodnocení staveniště Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení Zásady technického řešení Stručný technický popis stavby Zásady řešení stavby a základní charakteristiky Zásady řešení stavby Zemní těleso Zpevněné plochy Odvodňovací zařízení Křižovatky a křížení Mostní objekty Tunelové objekty Vybavení a příslušenství PK Obslužná zařízení SSÚD Stavební a jiné opatření na prevenci, eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci účinků stavby na ŽP Zásady architektonického řešení Stručný technický popis stavebních objektů SO Komunikace II/152, km 125, , SO 102 Chodníky a vjezdy SO 103 Odstavné plochy SO 104 Autobusové zálivy SO 105 Úpravy místních komunikací SO 201 Opěrná zeď v km 126, , SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č SO 301 Dešťová kanalizace SO 302 Přeložka splaškové kanalizace v km 126, , SO 303 Přeložka vodovodu v km SO Přeložka vedení NN SO 402 Přeložka tel. kabelu SO 403 Veřejné osvětlení SO 501 Přeložky STL plynovodu v km SO 701 Oplocení STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech Závěr z diagnostiky sil. II/152 Želešice průtah Průzkum intenzit dopravy Výpočet režimu proudění v korytě pod mostem ev. č Podmínky pro přípravu stavby Podmínky drážního úřadu příslušné SDC ČD Podkl. a podmínky vlastníků nebo správců cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané stavbou Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou Ochranná pásma Chráněná území Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů Odstranění staveb ( demolice ) Kácení mimolesní zeleně a její náhrada Požadavky na zábory ZPF a LPF Územně technické podmínky výstavby Zásady zajištění požární ochrany stavby Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

2 1. POPIS STAVBY 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště - předchozí studie pro vyhledání trasy - byl zpracován investiční záměr - stručná charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití - komunikace se nachází v intravilánu obce Želešice, převážně s oboustrannou zástavbou rodinných domů. Úsek je lemován obrubníkem a levostranným chodníkem postupně přecházející v pojížděný chodník. Od km 125,500 je silnice vedena po levé straně s rigolem a po pravé s nezpevněnou krajnicí. - zdůvodnění navrženého umístění - jedná se o rekonstrukci stávajícího úseku která si nevyžádá zábor LPF a ZPF Zhodnocení staveniště - územní podmínky - zastavěný úsek se nachází do staničení v km 125,500. Od tohoto staničení silnice přechází do méně obydlené části Želešic. - morfologie území - trasa v celém úseku stoupá pod průměrným podélným sklonem 3,48% do km 126,751 a odtud klesá až na KÚ (1,29%) - geotechnické podmínky - byla provedena diagnostika vozovky a kopané sondy. - hydrotechnické podmínky - sondy byly provedeny do hl.cca 0,5 m a proto nebylo na spodní vody naraženo. - vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu - na trase se nenachází žádná významná průmyslová oblast. Na silnici je napojena jedna MK, na trase dojde sedm krát k úrovňovému křížení s účelovými komunikacemi Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení - stavba nemá významné architektonické objekty. Přechody, autobusové zastávky a přístupy k stavebním objektům a parkovací stání budou řešeny bezbariérově Zásady technického řešení Stručný technický popis stavby druh stavby - rekonstrukce identifikační a základní údaje PK - kategorie S 6,5/50 a MO 2p 15/11,5/50 - funkční třída silnice II.třídy rozsah stavby - délka 904 m - styková křižovatka T 1 x - křížení 7 x - autobusová zastávka 2 x Zásady řešení stavby a základní charakteristiky Směrové vedení trasy začíná v místě pasportního staničení sil.ii/152 ve shodě se stávajícím směrovým vedením. Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN a ČSN pro návrhovou rychlost v n = 50 km/hod. 2

3 Výškové vedení trasy vychází ze stávající nivelety komunikace v místě napojení na ZÚ a KÚ. Dále je vedení trasy podmíněno řadou křižujících nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí Zásady řešení stavby - Hlavním stavebním objektem je rekonstrukce silnice II/152 v staničení 125, ,784. Součástí stavby je vytvoření nového pravostranného chodníku, který přiléhá k nově navrženým podélným parkovacím stáním, a také předláždění stávajícího levostranného chodníku. Dalším stavebním objektem je přeložení autobusové zastávky v prostoru křižovatky II/152 s ulicí Sádky a také nově navržená zastávka pro všechny linky projíždějící tímto místem do míst rozestavěného autobusového zálivu. Jedním ze stavebních objektů je také vybudování nové dešťové kanalizace. - V intravilánu obce v úseku km 125, ,774 v délce 904 m proběhne po pokládce kanalizace kompletní výměna celé konstrukce vozovky včetně sanace podloží v tl. 40cm ve výměře 5936 m 2. - Odvodnění vozovky je navrženo v intravilánu obce prostřednictvím dešťových vpustí do nově vybudované dešťové kanalizace. - Po provedení rekonstrukce vozovky bude na náklady obce provedeno předláždění stávajících chodníků a odstranění trub stávající dešťové kanalizace Příčné uspořádání PK - Od km 125,880 po km 126,500 v intravilánu obce Želešice je silnice řešena v šířkové kategorii MO 2p15/11,5/50 ve zvýšených obrubnících s odvodněním vozovky do podobrubníkových dešťových vpustí zaústěných do nově budované dešťové kanalizace. - Základní šířkové uspořádání komunikace MS 2p 15/11,5/50 tj.: Jízdní pruhy x 3,00 m (v obloucích rozšířen dle ČSN ) Vodící proužek...2 x 0,25 m Parkovací pruh...1 x 2,20 m Pruh pro chodce...2 x 1,50 m Bezpečnostní odstup...2 x 0,50 m Celkem...12, 70 m V intravilánu obce v úseku 126, ,784 je stávající vozovka v šířkové kategorii MS 2p 15/11,5/50 po levé straně je srážková voda z vozovky svedena pomocí zpevněné krajnice s rigolem a pravá strana je odvodněna do upraveného příkopu. - Základní šířkové uspořádání komunikace MS 2p 19//10/50 tj.: Jízdní pruhy x 3,00 m (v obloucích rozšířen dle ČSN ) Nezpevněná krajnice...1 x 0,50 m Zpevněná krajnice x 0,75 m Celkem..7,25 m V km cca 126,255 až 126,500 jsou navrženy střídavě autobusové zálivy. Šířka zálivů je 3,00 m. - Těsně před křižovatku silnice II/152 a ulicí Sádky bude navržena mimo komunikaci jednosměrná autobusová zastávka. Vyřazovací úsek bude zkrácen na 15,00 m. Šířka jízdního pruhu zálivu je 3,00, nástupiště je šířky 2,00 m. Dále bude zde vybudována opěrná zeď, která bude odsazena o 0,25 m od zadní hrany nástupní hrany. 3

4 - Na místě dnes rozestavěné zastávky bude mimo komunikaci jednosměrná autobusová zastávka. Šířka jízdního pruhu zastávky je 3,00m, nástupiště š = 2,00 m. Délka vyřazovacího i zařazovacího úseku bude shodná 15,00 a délka nástupní hrany bude 13,00 m. Komunikace je po pravé straně lemována podélným parkovacím stáním šířky 2,20 m viz SO 103 Odstavné plochy. A k těmto odstavným plochám bude přiléhat chodník šířky 1,50 m viz SO 102 Chodníky a vjezdy. V místě vjezdů a přechodu pro chodce je chodník snížen na 2 cm nad hranu přilehlé komunikace. Místa přechodů pro chodce je označeno signálním (š = 0,80 m) a varovným pásem (š = 0,40 m) z čočkové dlažby Zemní těleso Stávající zemní těleso v intravilánu je vedeno z převážné části po stávající komunikaci. Ohumusování svahů silničního tělesa bude provedeno ornicí sejmutou z trvalého záboru trasy ponechanou na provizorních skládkových plochách. Pro ohumusování svahů silničního tělesa bude na těchto skládkách ponecháno celkem 590 m 3 ornice. Svahy silničního tělesa včetně podélných příkopů jsou navrženy ve sklonech 1:2, 1:1,5 z důvodu minimalizace záboru pozemků Zpevněné plochy Stávající zpevněné plochy tvoří komunikace. Materiálově je kryt stávající komunikace složen z asfaltového krytu Odvodňovací zařízení V úseku, kde je vozovka navržena v obrubnících, bude srážková voda z vozovky a okolního terénu odvedena pomocí podobrubníkových dešťových vpustí, které budou zaústěny do nově budované dešťové kanalizace. Voda z pláně bude odvedena trativodem s drenážní trubkou uložené do štěrkového lože. Od staničení 126,500 kde je vozovka navržena vlevo se zpevněnou krajnicí a vpravo s nezpevněnou krajnicí. Srážková voda bude v tomto úseku svedena vpravo do souběžného příkopu a vlevo pomocí rigolu Křižovatky a křížení V trase rekonstrukce silnice je navržena jedna úrovňová křižovatka : - úrovňová styková křižovatka T km 126,292 vlevo - Úrovňová styková křižovatka T sil. II/152 a ulice Sádky v km 126,292 s předností v jízdě na sil. II/152. Křižovatka s místní komunikací š=6,5m, vedoucí směrem k nově budovaným rodinným domkům. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 8,00 m. V trase rekonstrukce silnice je navrženo sedm krát úrovňové křížení v následujícím pořadí : - úrovňové stykové křížení tvaru T km 125,887 vpravo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 125,995 vlevo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,007 vpravo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,113 vlevo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,457 vpravo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,505 vlevo 4

5 - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,705 vlevo - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 125,887 s předností v jízdě na sil. II/152. Křížení s účelovou komunikací š=3,50m, vedoucí do areálu prodejny ovocných a okrasných stromků. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 6,00 m. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 125,955 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 6,00m, připojuje pojížděný chodník umožňující obsluhu rodinných domků. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 4,50 m a složený oblouk o poloměrech 4,00 m a 3,00 m. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,007 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací, vedoucí k místním polnostem. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 9,00 m. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,113 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 6,25m, připojuje pojížděný chodník umožňující obsluhu rodinných domků. Odbočovací oblouky jsou navrženy jako složené o poloměrech R =9,00 m a R = 4,00. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,457 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 5,00 m, vedoucí směrem k rodinným domům. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 6,00 m. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,505 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 3,50 m, zajišťující obsluhu pozemků vědeckého výzkumného ústavu a vedoucí směrem k nově budovaným rodinným domům Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 3,00 m Mostní objekty V rekonstruované trase sil. II/152 se nachází jeden mostní objekt. Jedná se o most s evidenčním číslem Rekonstrukce trasy si vyžádá i rekonstrukci tohoto mostu. Tato rekonstrukce je podrobněji popsaná v kapitole SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č Tunelové objekty Tunelové objekty stavba neobsahuje Vybavení a příslušenství PK Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem reflexní barvou, svislé dopravní značky budou provedeny v základní velikosti v reflexní úpravě. V průběhu zpracování PD nebyly vzneseny žádné další nároky na další vybavení navrhované sil.ii/ Obslužná zařízení Nově budované autobusové zálivy, které se nachází v km 126, ,500, budou upraveny do požadovaných parametrů dle ČSN Autobusové zálivy budou oboustranně provedeny v šířce 3,00 m s délkou zastávkových pruhů 13 m, délkou připojovacích pruhů 15 m a zařazovacích pruhů 10 m a 15 m. Podél pravého i levého zastávkového pruhu je navržené nástupiště š = 2,00 m, ke kterým vedou chodníky šířky 2,00 m. Nástupiště na levé straně bude obehnáno ze zadní strany opěrnou zdí. Celá plocha bude zadlážděna. 5

6 - Těsně před křižovatku silnice II/152 a ulicí Sádky bude navržena mimo komunikaci jednosměrná autobusová zastávka. Vyřazovací úsek bude zkrácen na 15,00 m. Šířka jízdního pruhu zálivu je 3,00, nástupiště je šířky 2,00 m. Dále bude zde vybudována opěrná zeď, která bude odsazena o 0,25 m od zadní hrany nástupní hrany. - Na místě dnes rozestavěné zastávky bude mimo komunikaci jednosměrná autobusová zastávka. Šířka jízdního pruhu zastávky je 3,00m, nástupiště š = 2,00 m. Délka vyřazovacího i zařazovacího úseku bude shodná 15,00 a délka nástupní hrany bude 13,00 m. Zálivy budou provedeny ze žulových kostek do betonu. Podél celé rekonstruované trasy bude vybudováno 29 podélných parkovacích stání šířky 2,20 m, délky 6,50 m a celkové ploše 452 m SSÚD Stavba toto zařízení neobsahuje Stavební a jiné opatření na prevenci, eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci účinků stavby na ŽP Nejsou ve stavbě navrhována Zásady architektonického řešení Stavby nebyla předmětem architektonického řešení Stručný technický popis stavebních objektů SO Komunikace II/152, km 125, ,784 Začátek úpravy je v pasportním staničení km 125, a je ukončen v intravilánu sil. II/152 v pasportu km 126, Směrové řešení: Směrové vedení trasy začíná v pasportním staničení km 126,880 v bodě PK, ve shodě se stávajícím směrovým vedením a dále se snaží držet původní trasy. Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN a ČSN pro návrhovou rychlost v n = 50 km/hod. - Výškové řešení : Výškové vedení trasy vychází ze stávajících nivelet komunikací v místě napojení na ZÚ. Dále je vedení trasy podmíněno řadou křižujících nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí. Minimální spád nivelety je 0,09%, maximální je 6,79 %. Minimální výškový oblouk vypuklý je R min,vyp = m, minimální hodnota vydutého výškového oblouku je R min,vyd = m. Niveleta byla vedena s ohledem na komfortní napojení okolní zástavby na komunikaci. - Šířkové uspořádání: V intravilánu obce v úseku 125, ,500 je stávající vozovka v šířkové kategorii MS 2p 15/11,5/50 ve zvýšených obrubnících. - Základní šířkové uspořádání komunikace MS 2p 15/11,5/50 tj.: Jízdní pruhy....2 x 3,25 m (v obloucích rozšířen dle ČSN ) Bezpečnostní odstup x 0,50 m V km cca 126, ,500 jsou oboustranně navrženy autobus. zálivy. Šířky zálivu jsou 3,00 m. 6

7 Komunikace je lemována chodníky a odstavnými plochami pro parkování. Chodníky budou šířky 1,50 m, detailně řeší SO 102 chodníky a vjezdy a odstavné stání detailně řeší SO 103. V místě vjezdů a přechodu pro chodce je chodník snížen na 20 mm nad hranu přilehlé komunikace. Místa přechodů pro chodce je označeno signálním (š. 0,80 m) a varovným pásem (š. 0,40 m) z čočkové dlažby. Konstrukce vozovky : Rekonstrukce vozovky v km 125, ,784 z důvodu nutných výškových úprav dopravních ploch trasy sil. II/152 bude provedena nová konstrukce vozovky. Je navržena dle TP170 pro IV. třídu dopravního zatížení s návrhovou úrovní porušení D1 dle katalogového listu D1-N-1-IV-PIII v následujícím složení: Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 ČSN EN mm Postřik spoj. emulzí s modif. 0,2 kg/m 2 PSE ČSN Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACP 16+ ČSN EN mm Postřik infiltr. emulzí 0,5 kg/m 2 PSE ČSN Štěrk zpevněný cem. maltou ŠCM ČSN mm Štěrkodrť ŠD ČSN mm Konstrukce vozovky celkem 470 mm Sanace podloží 400 mm Konstrukce vozovky byla prověřena výpočtem. Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně 45 MPa. Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 78. Asfaltové vrstvy musí být navrženy, vyrobeny, dopravovány, pokládány a jejich hutnění kontrolováno a zkoušeno dle technických podmínek ministerstva dopravy a spojů ČR TP 109 změna č.1 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací. Levostranný autobusový záliv začíná v km 126,255, SO 101, pravostranný autobusový záliv začíná v km 126,460, SO 101. Zastávky jsou navrženy jako střídavé. Autobusové zálivy budou oboustranně provedeny v šířce 3,00 m s vyřazovacími úseky délky 15 m a zařazovacími úseky délky 10 m a 15 m, a délkou zastávkových pruhů 13 m. Podél zastávkových pruhů jsou navržena nástupiště š = 2,00 m, vzhledem k místním zástavbě, ke kterým vedou chodníky šířky 2,00 m. Konstrukce vozovky autobusového zálivu je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR OPK č.j. 517/ RS/1 ze dne pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-D-3-IV-PIII v následujícím složení : Dlažba ze žulových kostek DL.I ČSN mm Cementový beton jemný CBJ ČSN mm Štěrk zpevněný cement. maltou ŠCM ČSN mm Štěrkodrť ŠD ČSN mm Konstrukce celkem 610 mm Sanace podloží 400 mm Nástupiště autobusových zastávek bude proveden osazením betonových silničních obrubníků s převýšením nad hranou vodícího proužku 200 mm. Podél chodníku budou osazeny obruby s převýšením 120 mm. V místě přechodů pro chodce bude snížen obrubník na výšku +20 mm oproti úrovni stávající vozovky provedena bezbariérová úprava. 7

8 Vozovka je na začátku trasy ve staničení km 125,895 lemována po pravé straně třemi odstavnými podélnými stáními. Dále od staničení budou podélné odstavné parkovací stání jen po pravé straně v počtu 26. Jejich délka bude 6,50 m a šířka 2,20 m. Konstrukce vozovky vjezdů a odstavných parkovacích ploch je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR OPK č.j. 517/ RS/1 ze dne pro třídu dopravního zatížení V a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1- D-3-V-PIII v následujícím složení : Betonová dlažba DL.I ČSN mm Štěrkodrť 4/8 ŠD ČSN mm Štěrk zpevněný cement. maltou ŠCM ČSN mm Štěrkodrť ŠD ČSN mm Konstrukce celkem 520 mm Sanace podloží 400 mm - Dopravní značení: V objektu bude vyřešeno provedení dočasného i trvalého dopravního značení vodorovného a osazení dopravního značení svislého. Objekt řeší dopravní značení na komunikaci hlavní trasy, autobusové zastávky a odstavní plochy (parkoviště). Svislé a vodorovné dopravní bude podrobně řešeno v rámci dalšího stupně PD. Svislé dopravní značky budou základní velikosti v reflexní úpravě. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem plastu v reflexním provedení. - Odvodnění: Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným spádem 2,5 %, vpravo i vlevo do nově vybudovaných podobrubníkových vpustí, které budou zaústěny do nově zřízené dešťové kanalizace DN 800, DN 600, DN 500, DN 400 a DN 300. V místech kde není silnice umístěna mezi obrubníky bude srážková voda z vozovky a okolního terénu odvedena příkopem. Pláň vozovky je odvodněna podélnými trativody, které jsou zaústěny do nově navržené dešťové kanalizace. - Bezpečnostní opatření : Součástí stavby je vybudování ochranného ostrůvku v místě dvou přechodů pro chodce ve staničení cca km a v km Šířka ochranného ostrůvku je 2.00 m. - Zemní práce : V úseku délky 904 m proběhne kompletní výměna celé konstrukce vozovky, včetně sanace podloží v tl. 40 cm. Kamenité materiály z konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy SO 102 Chodníky a vjezdy V návaznosti na rekonstrukci vozovky je nutno provést předláždění stávajících chodníků. Celkem bude předlážděno 1047 m zahradních obrubníků, 1445 m silničních obrubníků. Dále dojde k předláždění 1100 m 2 chodníků. Předláždění bude provedeno dle původního povrchu stávajících chodníků. 8

9 Při rekonstrukci stávající trasy dojde k vybudování nového pravostranného chodníku. Chodník bude od vozovky oddělen buď zeleným pásem nebo bude přímo přiléhat k podélnému parkovacímu stání. Při budování nových chodníků dojde k zabudování 958 m zahradního obrubníku a vydláždění 713 m 2 chodníku. Na druhé straně od vozovky je chodník lemován betonovým obrubníkem parkovým ABO 100/13/10 nat. Jeho hrana musí být převýšena nad dlažbu chodníku o 60 mm jako vodící linie pro zrakově postižené. Chodník je navržen v příčném spádu 2 % směrem do komunikace. Současně s chodníky budou předlážděny a výškově napojeny stávající vjezdy do okolní zástavby. Dlážděné vjezdy budou předlážděny, vjezdy s asfaltovou úpravou budou vyrovnány novou vrstvou. Nezpevněné vjezdy budou provedeny ze štěrkodrti tl. 100 mm. V místě vjezdů je chodník snížen pomocí přechodovým obrubníků na 20 mm, toto snížení obruby bude provedeno také v místě navržených přechodů pro chodce. Bezbariérové přechody jsou vyznačeny v situaci. Navržený bezbariérový přechod odpovídá Vyhlášce č.369/2001 Sb. zákonů (podélný sklon 1:12, 400 mm varovný pás a 800 mm signální pás z čočkové dlažby). V místě vjezdů je osazen snížený betonový obrubník ABO 100/15/15 N nat. s přechodovým obrubníkem ABO 100/15/15 LV nat popř. PV nat. Snížených betonových obrubníků je užito i u bezbariérového přechodu. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 12/15 s opěrou. Konstrukce chodníku je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR OPK č.j. 517/ RS/1 ze dne pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D2-D-1-CH-PII v následujícím složení : Dlažba betonová zámková DL I ČSN mm Štěrkodrť 4/8 ŠD ČSN mm Štěrkodrť ŠP ČSN min. 100 mm Konstrukce chodníku celkem min. 200 mm SO 103 Odstavné plochy Tento stavební objekt řeší potřebu parkovacích míst v obci Želešice. Vozovka je na začátku trasy ve staničení km 125,895 lemována po pravé straně třemi odstavnými podélnými stáními. Dále od staničení 126,017 budou podélné odstavné parkovací stání jen po pravé straně v počtu 26. Podélné stání je navrženo pro skupinu vozidel 1, podskupinu O2 tj. délka 6,50 m a šířka 2,20 m. Celková výměra odstavných parkovacích stání je 451 m 2. Podélná stání jsou lemována vždy chodníkem o minimální šířce 1,50 m. Konstrukce vozovky odstavných parkovacích ploch je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR OPK č.j. 517/ RS/1 ze dne pro třídu dopravního zatížení V a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-D-3-V-PIII v následujícím složení : Betonová dlažba DL.I ČSN mm Štěrkodrť 4/8 ŠD ČSN mm Štěrk zpevněný cement. maltou ŠCM ČSN mm Štěrkodrť ŠD ČSN mm Konstrukce celkem 520 mm Sanace podloží 400 mm 9

10 Odvodnění podélných stání je zajištěno příčným spádem směrem k vozovce sil. II/152, kde je srážková voda svedena přes uliční vpusti do kanalizace. Podélná stání budou lemována silničním betonovým obrubníkem ABO 100/15/25 nat., který je nadvýšen o 12 cm nad přilehlou hranu stání. Práce uvedené v tomto stavebním objektu budou hrazeny z finančních prostředků obce Želešice SO 104 Autobusové zálivy Levostranný autobusový záliv začíná v km 126,255, SO 101, pravostranný autobusový záliv začíná v km 126,460, SO 101. Zastávky jsou navrženy jako střídavé. Autobusové zálivy budou oboustranně provedeny v šířce 3,00 m s vyřazovacími úseky délky 15 m a zařazovacími úseky délky 10 m a 15 m, délka zastávkových pruhů je 13 m. Podél zastávkových pruhů jsou navržena nástupiště š = 2,00 m, vzhledem k místním zástavbě. Konstrukce vozovky autobusového zálivu je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 schváleného MD ČR OPK č.j. 517/ RS/1 ze dne pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-D-3-IV-PIII v následujícím složení : Dlažba ze žulových kostek DL.I ČSN mm Cementový beton jemný CBJ ČSN mm Štěrk zpevněný cement. maltou ŠCM ČSN mm Štěrkodrť ŠD ČSN mm Konstrukce celkem 610 mm Sanace podloží 400 mm Nástupiště autobusových zastávek bude proveden osazením betonových silničních obrubníků s převýšením nad hranou vodícího proužku 200 mm. Podél chodníku budou osazeny obruby s převýšením 120 mm. Takto řešená zastávka bude vybudována z finančních prostředků obce Želešice SO 105 Úpravy místních komunikací Výšková a šířková úprava stávající sil.ii/152 si vyžádá úpravu napojení jedné místní a sedmi účelových komunikací. Napojení místní komunikace dojde v místě křižovatky se sil. II/152 a ulicí Sádky. K vedlejší komunikaci v ulici Sádky bude z levé strany připojena komunikace umožňující propojení pojížděného chodníku. Připojení k sil. II/152 bude o ploše 130 m 2. A propojující komunikace bude mít výměru 123 m 2. Napojení účelových komunikací v km 125,887 vpravo ve výměře 37 m 2, v km 125,995 vlevo o ploše 81 m 2, v km 126,007 vpravo o výměře 83 m 2, v km 126,113 vlevo o výměře 198 m 2, v km 126,457 vpravo o ploše 102 m 2, v km 126,505 vlevo o výměře 30 m 2 a v km 126,705 vlevo o ploše 91 m 2. Tyto napojení budou provedeny dle stávajících materiálů v potřebné tloušťce. Práce uvedené v tomto stavebním objektu budou hrazeny z finančních prostředků SÚS JmK kromě propojovací komunikace, ta bude financována z finančních prostředků obce Želešice. V trase rekonstrukce silnice je navržena jedna úrovňová křižovatka : - úrovňová styková křižovatka T km 126,292 vlevo - Úrovňová styková křižovatka T sil. II/152 a ulice Sádky v km 126,292 s předností v jízdě na sil. II/152. Křižovatka s místní komunikací š=6,5m, vedoucí směrem k nově budovaným rodinným domkům. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 8,00 m. Stávající asfaltová vozovka bude v místě napojení dle potřeby vyfrézována a bude provedena nová obrusná vrstva z ABS I v tl. 40 mm. 10

11 V trase rekonstrukce silnice je navrženo sedm krát úrovňové křížení v následujícím pořadí : - úrovňové stykové křížení tvaru T km 125,887 vpravo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 125,995 vlevo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,007 vpravo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,113 vlevo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,457 vpravo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,505 vlevo - úrovňové stykové křížení tvaru T km 126,705 vlevo - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 125,887 s předností v jízdě na sil. II/152. Křížení s účelovou komunikací š=3,50m, vedoucí do areálu prodejny ovocných a okrasných stromků. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 6,00 m. V místě napojení stávající účelové nezpevněné komunikace bude dle potřeby odstraněna vrchní vrstva a provede se nová obrusná vrstva z penetračního makadamu případně z R-materiálu. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 125,955 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 6,00m, připojuje pojížděný chodník umožňující obsluhu rodinných domků. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 4,50 m a složený oblouk o poloměrech 4,00 m a 3,00 m. V místě napojení stávající účelové komunikace bude dle potřeby odstraněna svrchní vrstva zámkové dlažby a provede se nová vrstva opět ze zámkové dlažby. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,007 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací, vedoucí k místním polnostem. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 9,00 m. V místě napojení nezpevněné účelové komunikace bude dle potřeby odstraněna svrchní vrstva makadamu a provede se nová obrusná vrstva z penetračního makadamu případně z R - materiálu. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,113 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 6,25m, připojuje pojížděný chodník umožňující obsluhu rodinných domků. Odbočovací oblouky jsou navrženy jako složené o poloměrech R =9,00 m a R = 4,00. V místě napojení stávající účelové komunikace bude dle potřeby odstraněna svrchní vrstva zámkové dlažby a provede se nová vrstva opět ze zámkové dlažby. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,457 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 5,00 m, vedoucí směrem k rodinným domům. Odbočovací oblouky jsou navrženy o poloměru R = 6,00 m. V místě napojení nezpevněné účelové komunikace bude dle potřeby odstraněna svrchní vrstva makadamu a provede se nová obrusná vrstva z penetračního makadamu případně z R - materiálu. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,505 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 3,50 m, zajišťující obsluhu pozemků vědeckého výzkumného ústavu a vedoucí směrem k nově budovaným rodinným domům Odbočovací oblouky jsou navrženy o bol. R = 3,00 m. V místě napojení nezpevněné účelové komunikace bude dle potřeby odstraněna svrchní vrstva makadamu a provede se nová obrusná vrstva z penetračního makadamu případně z R - materiálu. - Úrovňové stykové křížení tvaru T v km 126,705 s předností v jízdě na sil.ii/152. Křížení s účelovou místní komunikací šířky 4,50 m, zajišťující příjezd do areálu vědeckého výzkumného ústavu. Odbočovací oblouky jsou navrženy o pol. R = 10,00 m. V místě napojení nezpevněné účelové 11

12 komunikace bude dle potřeby odstraněna svrchní vrstva a provede se nová obrusná vrstva z R - materiálu SO 201 Opěrná zeď v km 126, ,268 Přeložka autobusové zastávky vyvolá stavbu opěrné zdi, která bude odsazena o 0,25 m od zadní hrany nástupní hrany. Pro tento účel byly navrženy monolitická železobetonová zeď v délce 16 m, proměnné výšky 1,55 1,15 m. Základová spára je vodorovná, zeď je založena na vrstvě 0,20 m podkladního betonu C15. Základ bude 0,75 m široký a 1,00 m vysoký a dřík bude 0,40 m široký a má proměnnou výšku. Oba budou z betonu XF3, C37/37, vyztužen ocelí (R). K boční části bude v těsné blízkosti osazen zastávkový přístřešek RG 105. Horní hrana zdi bude opatřena zábradelním svodidlem. Tohle zábradelní svodidlo bude osazeno do předem zabetonované trubky DN SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č Charakteristika mostu : Druh převáděné komunikace : pozemní komunikace Přidružitelnost k jiným zařízením : nepřidruženo Překračovaná překážka : meliorační kanál Počet mostních polí : 1 Počet mostovkových podlaží : jednopodlažní most Výšková poloha mostovky : horní mostovka Měnitelnost základní polohy : nepohyblivý most Doba trvání : trvalý most Průběh trasy na mostě : osa silnice je v místě mostního objektu v přímé a levostranném přechodnicovém oblouku niveleta stoupá 0,5% - 0,8% Situační uspořádání : kolmý most Projektovaná zatížitelnost : normová zatížitelnost, zatěžovací třída A Hmotná podstata : masivní most Členitost hlavní nosné konstrukce : plnostěnný Výchozí charakteristika : rámový most z železového betonu Konstrukční uspořádání : otevřeně uspořádaný most Volné výšky na mostě : neomezená volná výška Délka přemostění : 4,00 m Délka mostu : 7,80 m Délka nosné konstrukce : 4,80 m Světlost mostu : 4,00 m Šikmost mostu : 100g Volná šířka mostu : 17,024 m Šířka průchozího prostoru : 2,20 + 1,50 m Šířka mostu : 18,50 m Výška mostu nad terénem: 2,783 m Stavební výška : 0,575 m Plocha nosné konstrukce mostu : 18,1 x 4,8 = 86,88 m 2 Zatížení mostu : silniční zatěžovací tř. A dle ČSN , Účel mostu a požadavky na jeho řešení Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/152 v průtahu obcí Želešice. Silnice v km 125, přechází přes meliorační kanál po stávajícím mostě postaveném na počátku století. Most byl následně rozšiřován, most nemá standardní detaily, jeho spodní stavba i nosná konstrukce je složena z různých 12

13 stativ a systémů. Jedná se o kombinaci kamenného a cihelného zdiva a prostého betonu na opěrách a o kombinaci tyčových prvků ŽMP, ocelových válcovaných nosníků I, prefabrikované PZD desky a monolitického pruhu v NK. Nosníky mají malé krytí, třmínky korodují, monolitická část je zamáčena a větrá, krycí beton odpadává, ocelové nosníky jsou napadeny korozí, PZD desky mají malé krytí výztuže, staticky nesplňují funkci mostovky, globálně je celá NK zamáčena. Z výše uvedených důvodů je navržena demolice stávajícího mostu a vybudování nového mostního objektu. Charakter překážky a převáděné komunikace Překážka je tvořena melioračním kanálem, koryto má lichoběžníkový tvar, v úseku nad mostem je zpevněno kamennou dlažbou, v úseku pod mostem je přírodního tvaru. Převáděnou komunikací je silnice II/152. Úhel křížení je 100g, osa silnice je v přímé a levostranné přechodnici. Niveleta na mostě stoupá ve směru staničení + 0,5% až +0,8%, výška nivelety v ose mostu v km 125, 921 je 206,193 m. Na mostě je navržen střechovitý příčný sklon vozovky 2,5 %. Volba konstrukce mostu Nosná konstrukce mostu je volena s ohledem na tvar koryta před a za mostem, s ohledem na dispoziční možnosti v území a s ohledem na požadované převedení Q100 vodního toku. NK tvoří uzavřený železobetonový rám o světlosti 4,0 m s tloušťkou stěn i příčlí 0,40 m. V rámovém rohu je vytvořen náběh příčle. Popis konstrukce mostu Stávající spodní stavba, nosná konstrukce a příslušenství mostu budou kompletně odstraněny. Novou konstrukci mostu tvoří ŽB rám z betonu C30/37-XF2, založení je plošné. Na vtokové straně je most zakomponován přímo do dlážděného koryta toku, je bez křídel. Na výtokové straně jsou navržena kolmá křídla, tl. 0,50 m. Vozovka na mostě má tloušťku 100 mm a tvoří ji asfaltový beton tl. 40 mm, ochrana izolace z AB 55 mm a izolační souvrství 5 mm s penetračním nátěrem. Vybavení mostu Záchytné bezpečnostní zařízení - není navrhováno, vzhledem k atypické situaci tuto funkci plní zdi, umístěné na okrajích mostu. Stávající zdi budou v nezbytném rozsahu rozebrány a po vybudování mostu obnoveny. Odvodňovací zařízení - vzhledem k délce mostu není navrhováno. Odvodnění mostu je realizováno podélným a příčným sklonem vozovky a odvodem vody podél obrubníků do kanalizace. Izolační systém - na rubové straně objektu je navržena celoplošná izolace. Izolace musí splňovat požadavky ČSN v celém rozsahu použití. Dilatační závěry - vzhledem k délce mostu nejsou navrhovány, bude realizováno pouze proříznutí krytu vozovky. Římsy - na mostě jsou navrženy monolitické římsy s odrazným obrubníkem výšky 150 mm ze železobetonu C30/37-XF4. Římsy mají šířku 900 mm, horní povrch říms je vyspádován 2,0 % vždy směrem do vozovky. Rovněž prostory pro parkovací stání jsou na mostě navrženy jako betonové, z železobetonu C30/37-XF4, kotvené do NK. Úpravy pod mostem - Svahy pod mostem budou zpevněny kamennou dlažbou do betonového lože celk. tl. 350mm. Tato úprava je provedena na šířku nosné konstrukce s přesahem 0,5 m na výtokové 13

14 straně. Na vtokové straně bude provedena úprava stávajícího kamenného koryta a nově bude zřízen výškový stupeň ve dně koryta SO 301 Dešťová kanalizace Protože stávající technický stav dešťové kanalizace vedoucí po pravé straně průtahu obce nevyhovuje. Kanalizace je mělce uložena. Během rekonstrukce vozovky a chodníků bude dotčena a proto vybourána v délce 798 m. Z těchto důvodů bude vybudována nová dešťová kanalizace. Tato kanalizace bude sloužit pro odvod dešťových vod z rekonstruované komunikace sil.ii/ na ul. 24.dubna a zaústěných dešťových svodů z přilehlých domů. Dešťová kanalizace bude tvořena ze Sběrače A v délce 789 m a je koncipována jako gravitační. Sběrač A je navržen z potrubí DN 700 v délce 133 m, DN 600 v délce 225 m, DN 500 v délce 91 m, DN 400 v délce 207 m a DN 300 v délce 133 m. Sběrač je vyústěn do místní vodoteče zaústěné do toku Bobrava. Potrubí bude z PEHD uložené do pískové lože. Vstupní šachty budou kruhové z betonových dílců s litinovým poklopem. Osazení poklopů bude do nivelety nové vozovky. Výpočet odtokového množství byl proveden součtovou metodou. Dešťová kanalizace bude celkově odvádět 1019 l/s dešťových vod. Z toho 119 l/s (12%) připadá na dešťové vody z vozovky a silničních příkopů. Dešťové vpusti budou kruhové z betonových dílců. Složení vpustí: spodní dílec s kalištěm vysokým, průběžný dílec vysoký s odtokem DN 150, průběžný dílec vysoký, horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž a litinová mříž čtvercová 500/500 mm. Přípojky budou z potrubí PEHD DN 150. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch přilehlých rodinných domů budou svedeny do navržené dešťové kanalizace pomocí samostatných dešťových přípojek. Dešťové přípojky budou z potrubí HDPE DN 150. Rekonstrukce dešťové kanalizace bude hrazena z 12 % z finančních prostředků SÚS JmK a z 88 % z finančních prostředků obce Želešice. Z finančních prostředků obce Želešice budou rovněž hrazeny domovní přípojky. Demolice stávající dešťové kanalizace bude hrazena z finančních prostředků obce Želešice SO 302 Přeložka splaškové kanalizace v km 126, ,285 Stávající splašková kanalizace DN 300 kamenina, která vede v místě nově budované opěrné zdi (SO 201). Tato splašková kanalizace se v tomto místě dostává pod opěrnou zeď, proto musí dojít k přeložce. Přeložka bude provedena mezi šachtami v km 126,202 a šachtou v km 126,286. Tyto šachty budou nahrazeny novými pod novými úhly křížení. Přeložka bude provedena z kameniny DN 400 o celkové délce 88 m. 14

15 SO 303 Přeložka vodovodu v km Stávající vodovodní řady DN 110 PE vedoucí po obou stranách mostu budou v důsledku rekonstrukce mostu přeloženy. Navržený most bude tvořen železobetonovým rámem a vedení vodovodu zde nebude možné. Vodovody budou přeloženy mimo mostní konstrukci před rekonstrukcí mostu a pod tokem budou převedeny shybkou. Kryti vodovodu pod tokem bude min.1,0 m. Přeložky budou provedeny v délkách 16 a 24 m z PE potrubí DN 100. Pod tokem bude potrubí uloženo v chráničce DN 250. Vzhledem k tomu, že jejich výškové uložení pod stávajícím chodníkem na stávajícím mostě není možné zjistit, je nutno před zahájením výkopových prací tyto kabely vytyčit a zakreslit do mapových podkladů SO Přeložka vedení NN Stávající podpěrné body nadzemního vedení NN se ve dvou místech dostane svojí polohou do trasy navrhované komunikace. Z tohoto důvodu je nutné zřídit dva nové podpěrné body mimo těleso komunikace a stávající vedení NN na něj přenést. První je ve staničení km 125,908 a druhý v km 126,260. První podpěrný bod svou polohou zasahuje do navrženého odstavného parkovacího stání. Délka převěšeného vedení bude cca 129 m. Druhý podpěrný bod svou polohou zasahuje do nově navrženého propojení pojížděného chodníku s ulicí Sádky. Délka převěšeného vedení bude 124 m SO 402 Přeložka tel. kabelu V místě rekonstruovaného mostu dojde k přeložce tel. kabelů v délce 45 m, kabel bude uložen do nově navrženého chodníku. Vzhledem k tomu, že jejich výškové uložení pod stávajícím chodníkem na stávajícím mostě není možné zjistit, je nutno před zahájením výkopových prací tyto kabely vytyčit a zakreslit do mapových podkladů SO 403 Veřejné osvětlení Tento objekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) v obci Želešice. Při výstavbě bude nainstalováno 730 m kabelu veřejného osvětlení a 30 kusů stožárů veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení autobusových zastávek Místa autobusových zastávek bude vybaveno osvětlením. Na každé straně komunikace bude osazen stožár bezpečnostního osvětlení autobusových zastávek EXCENTRIC. Toto osvětlení bude napájeno přípojkou k veřejnému osvětlení zástavby obce Želešice. Celkem budou osazeny 2 ks svítidel (pro každý jízdní pruh jedno). Veřejné osvětlení přechodů pro chodce Místo přechodů pro chodce bude vybaveno osvětlením. Na každé straně komunikace bude osazen stožár bezpečnostního osvětlení přechodů EXCENTRIC. Toto osvětlení bude napájeno přípojkou k veřejnému osvětlení zástavby obce Želešice. Celkem budou osazeny 6 ks svítidel (pro každý jízdní pruh jedno) SO 501 Přeložky STL plynovodu v km Projektovaná přeložka stávajícího STL plynovodu DN 150 ocel a DN 100 ocel je navržena na základě požadavku generálního projektanta silničního průtahu obcí Želešice (státní silnice II.třídy č.152) vymístit stávající STL plynovody z prostoru rekonstruovaného silničního mostu přes meliorační kanál (občasný tok). Konstrukce projektovaného mostu nedovoluje zachovat plynovody STL plynovody ve stávajících trasách z důvodu nedodržení předepsaného krytí plynovodů pod niveletou terénu. Proto bylo navrženo po konzultaci s provozovatelem a generálním projektantem silničního průtahu navrženo řešení, které vymístí STL plynovody z prostoru rekonstruovaného mostu. Stávající STL plynovod DN 100, vedený v chodníku přes meliorační kanál, bude zrušen, a nahrazen STL 15

16 plynovodem DN 100 ocel, který bude napojen na stávající STL plynovod DN 150 ocel v areálu firmy Viktoria, a veden přes silnici směrem k prodejně Beruška, kde bude napojen na stávající STL plynovod DN 100 ocel. Stávající plynovod DN 150 ocel (hlavní řád), který kříží státní silnici, a zasahuje do stavby rekonstrukce mostu, bude zrušen a nahrazen novým křížení silnice, posunutým směrem k Brnu. Na plynovody, přeložené do nových tras, budou napojeny v chodnících na obou stranách silnice stávající STL plynovody DN 70 a DN 50. Na základě požadavku provozovatele plynovodu budou na STL plynovod DN 70 a DN 50 osazeny sekční uzávěry DN 80, PN 4 a DN 50, PN 4. V místě křížení projektovaných přeložek se silnicí budou plynovody uloženy do chrániček, opatřených na vyšším konci čichačkami. Vzhledem k tomu, že jejich výškové uložení pod stávajícím chodníkem na stávajícím mostě není možné zjistit, je nutno před zahájením výkopových prací tyto kabely vytyčit a zakreslit do mapových podkladů SO 701 Oplocení V místě rekonstruovaného mostu dojde k demolici oboustranných zděných plotů v délce cca 40 m. Po dokončení rekonstrukce mostu dojde k navrácení plotů do původního stavu. 16

17 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 2.1. Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech Závěr z diagnostiky sil. II/152 Želešice průtah Byly provedeny dvě kopané sondy a tři vývrty. Z podloží sil. II/152 byly odebrány dva vzorky zemin na posouzení její vhodnosti do podloží dle ČSN Provedení a vyhodnocení kopané sondy jedna sil. II/152 Želešice, km 125,930 vpravo : asfaltový beton ACO mm asfaltový beton ACP mm asfaltový nátěr 20 mm zahliněný štěrk 250 mm štěrkodrť ŠD 200mm celkem 539 mm V podloží se nachází písčitá I s označením F4CS1, jedná se o nebezpečně namrzavou hlínu, zařazena do III V. skupiny jako málo vhodná pro podloží. Z tohoto důvodu se provede sanace podloží v tl. 400 mm. Provedení a vyhodnocení jádrového vrtu dva sil. II/152 Želešice, km 126,310 vpravo : asfaltový beton ACO mm asfaltový beton ACP mm asfaltový nátěr 16 mm celkem 96 mm Dle křivek zrnitosti a ČSN jsou zeminy málo vhodné až nevhodné pro podloží, proto se doporučuje provést sanaci podloží v min. tl. 400 mm. 17

18 Průzkum intenzit dopravy Vzhledem k malým předpokládaným intenzitám dopravního pohybu nebyla zpracována. dopravní studie Dopravní zatížení komunikace je stanoveno z celostátního dopravního sčítání prováděného v roce 2005 a je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (TNV/24h). Rok Sčítací úsek Vozidel celkem Hodnota počtu TNV/24h odpovídá III. třídě dopravního zatížení (501 TNV/24h až 1500 TNV/24h). intenzity z roku zdroj celostátní sčítání dopravy z roku 2005 Želešice II/ voz / 24 hod z toho: T = 1378 voz 0 = 2691voz M = 28 voz S = 4097 voz Výpočet režimu proudění v korytě pod mostem ev. č Koryto š. ve dně 3,296 m, lichoběžník Sklony svahů průměrně: 1: 0,212 Q=13,5 m 3 /s q=q/b = 13,5/3,296 = 4,096 m3.s -1.m -1 y obdk = třetí odmocnina z α. q 2 /g = 1,24 m σ = m. y obdk /b = 0,080 y k (kritická hloubka) = (1 σ/3 + 0,105. σ3). y obdk = 0,974.1,24 = 1,208 m y=1 m <yk = 1,208 m proudění bystřinné Posouzení dle Froudova čísla: Fr = α. Q 2.B G.S 3 Fr = 1,761 Je-li Froudovo číslo větší jak 1, je proudění bystřinné. Výpočet propustku Průtok o volné hladině y k = třetí odmocnina ze Q 2 / g.b 2 = 1,051 m y x = 0,9. y k = 0,946 m Průtok 13,5 m3/s proteče propustkem při hloubce vody 0,946 m. 18

19 v = Q/b. y x = 3,568 m/s E = y x + v 2 /2g.φ 2 = 0, ,898 = 1,844 Zkusmo se hledá hloubka před propustkem y = 1,26 S = 4,49 v o = 3,007 m/s E = 1,873 (prakticky se shoduje) Propustek vzdouvá vodu 26 cm (nevzdouvá se až nad stupeň). Při ovlivnění dolní vodou: Q = φ.b.t. druhá odmocnina z 2g.(E-t) = 13,66 m 3 /s Je zřejmé, že dolní voda prakticky průtok propustkem neovlivňuje. Kontrolně : Pokud bychom počítali most a ne propustek, pak by Q při hloubce vody 1 m byl 14,577 m 3 /s. Závěr: Průtok 13,5 m 3 /s proteče korytem nad i pod mostem při hloubce 1,0 m a prakticky při stejné hloubce proteče i mostem (propustkem - výpočet průtoku propustkem délka mostu = propustku je v poměru k šířce velká a musí se zohlednit také podélné ztráty). Průtok bude o volné hladině, bez vlivu dolní vody a propustek bude vzdouvat vodu před o 0,26 m. Vtok nebude zahlcen Podmínky pro přípravu stavby Podmínky drážního úřadu příslušné SDC ČD Trasa přeložka se nenachází v blízkosti trati či zařízení ČD Podkl. a podmínky vlastníků nebo správců cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané stavbou K datu dokončení PD nebyly žádné podmínky tohoto druhu známé Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou Ochranná pásma V zájmovém území silnice III/3846 se nachází následující IS s těmito ochrannými pásmy: Komunikace ( v souladu se zákonem 13/97 Sb.) - Silnice III. třída 15 m od osy komunikace na obě strany - Místní komunikace 15 m od osy komunikace na obě strany Podzemní vedení plynárenská - STL a STL plynovod 1 m od osy potrubí na obě strany - VTL plynovod do DN 100mm 20 m od osy potrubí na obě strany Podzemní vedení trubní ostatní - Vodovod a kanalizace do 500 mm 1,5 m od líce potrubí na obě strany 19

20 - Vodovod a kanalizace nad 500 mm 2,5 m od líce potrubí na obě strany Kabelové vedení - Spojovací kabely 1 m od krajního kabelu na obě strany - Silnoproud do 110 kv 3 m od krajního kabelu na obě strany Šířka manipulačního pásma při výstavbě přeložek IS v rámci předmětné stavby - sdělovací kabely ( s rýhou šířky do 60 cm a hloubkou 80 cm) 4 m (3+1 od osy) - vodovody ( s rýhou šířky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m) 6 m (3+3 od osy) - kanalizace ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) - STL plynovody ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) - nadzemní rozvody el. energie (VVN,VN) a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy) Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí Chráněná území Stavba nezasahuje do žádného chráněného území Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů Odstranění staveb ( demolice ) Rekonstrukce vyžaduje demolice stavebních objektů. Dojde k demolici stávající vozovky a dešťové kanalizace. Dále budou vybourány stávající obrubníky, které budou nahrazeny novými. Nevyhovující stávající chodníky budou zrekonstruovány a znova předlážděny Kácení mimolesní zeleně a její náhrada Výstavbou stavebních objektů nebudou dotčeny stávající okrasné keře a stromy na plochách veřejné zeleně v obci Požadavky na zábory ZPF a LPF Vynětí ze ZPF Vybudováním průtahu sil. II/152 Želešice dojde k trvalému záboru zemědělské půdy o vyměře 42 m Vynětí ze LPF Vybudováním průtahu sil. II/152 Želešice nedojde k trvalému záboru lesního pozemku Územně technické podmínky výstavby Organizace výstavby územní a geotechnické podmínky Katastr Želešic je charakteristický členitým reliéfem, který postupně k východu přechází do plochého reliéfu dyjsko-svrateckého úvalu. Určujícím krajinným útvarem katastru Želešic je úzká údolní niva říčky Bobravy. Zájmové území stavby začíná v intravilánu obce Želešice. Celé území ležící v nadmořské výšce 205,00 232,00 m n.m. se svažuje k vodnímu toku Bobrava. 20

21 Plochy dotčené stavbou v intravilánu jsou v současnosti využívané jako komunikace, zastavěné plochy, plochy pro veřejnou zeleň. rozsah prací a technologické postupy Rozsah prací je uveden v popisu jednotlivých stavebních objektů. Technologické postupy výstavby jsou pro potřebné stavební práce běžné. Navrhovaná stavba si nevyžaduje použití žádných nadstandardních technologických postupů. stavební etapy Stavba bude prováděna ve více etapách z důvodu zajištěni obslužnosti obce. Budování stavby se předpokládá v následujícím termínu : objížďkové trasy zahájení stavby uvedení do provozu 03/ /2010 Po dobu realizace stavby, která bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých stavebních úseků silnice, bude doprava odkloněna po stávající silniční síti a vedena přes okolní obce Ořechov, resp. Nebovidy nebo Syrovice. Řešení objízdných tras, technického zabezpečení objížděk a vlastní dopravní značení bude předmětem dalšího stupně PD. Stav objízdných tras bude po dokončení stavby zdokumentován a porušené úseky budou vyspraveny. Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením. Pohyb pěších bude po celou dobu stavby zajištěn, trasy budou pouze přesouvány vždy dle jednotlivých etap výstavby souběžně s IAD. vliv souvisejících staveb Výstavba bude ovlivňována výstavbou Přeložky sil. II/152 Želešice obchvat. Věcné a časové vazby navrhované stavby : Území, na kterém se tato stavba uskuteční, není územím s archeologickými nálezy. Před zahájením stavby na hlavních stavebních objektech je nutné provést přeložky inženýrských sítí. Časově je vázáno provedení stavebního objektu SO 301 Dešťová kanalizace. Pro další stupeň PD výstavby komunikace bude nutné zkoordinovat technické a časové vazby plánované výstavby Přeložky sil. II/152 Želešice obchvat s výstavbou komunikace. Přeložky vodovodů a veškerých kabelů musí být realizovány mimo zimní období. Zařízení staveniště : Umístění hlavního stavebního dvora a zařízení staveniště bude věcí zhotovitele stavebních prací. Přístup na staveniště : Přístup na staveniště do všech stavebních úseků je možný po komunikacích stávající silniční sítě. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných investorů : 21

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY Název akce : Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržbu most Most ev.. M6 u p. Mikulkové íslo komunikace : MK 16c P emos ovaná p ekážka : vodní tok Trnávka

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

II/400 Přeskače - průtah realizace 2012

II/400 Přeskače - průtah realizace 2012 realizace 2012 Strana 1 Základní údaje o stavbě: Název stavby: Rok výstavby: 2012 Charakter stavby: Rekonstrukce Prioritní osa: 1 Dostupnost dopravy Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více