1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod Zhotovitel: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště Zak. číslo: 3271 Stupeň: investiční záměr Vypracovali: Ing. arch. Kateřina Harazimová, Ing. arch. Karel Kloupar, Bc. Lenka Musilová 2. ÚVOD Zadáním investora je vypracování dokumentace investičního záměru, jehož účelem je posoudit a navrhnout vhodnou rekonstrukci objektů č. p. 135, č. p. 136 na Masarykově náměstí a objektu č. p. 872 na ulici Pecháčkově pro potřeby Městského úřadu Uherský Brod v kombinaci s komerčním využitím části přízemních prostor a zároveň s veřejně přístupným prostorem vnitrobloku. Dále se má v IZ provést ekonomické vyhodnocení a posouzení z pohledu realizovatelnosti celého záměru finanční zajištění investice ve smyslu propojení soukromého a veřejného sektoru (např. formou PPP projektů, jiného investora apod.) tohoto záměru, posoudit předpokládanou nákladovost pro město Uherský Brod rozvinutou v čase. Součástí je posouzení dopadu řešení na majetkoprávní vztahy. Cílem případné rekonstrukce a dostavby je snížení počtu dislokovaných pracovišť MěÚ Uherský Brod a soustředění výkonu státních a samosprávních činností nejlépe do dvou budov v centru UB tak, aby byl úřad pro občany lépe dostupný, čitelný a aby došlo k zefektivnění činnosti úřadu. 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ - půdorysy a řezy č. p. 136 od Ing. Vozára z r naskenovaný půdorys 2. NP domu č. p studie zajištění průchodu z Masarykova náměstí do vnitrobloku v k. ú. Uherský Brod naskenované výkresy studie od Ing. Vozára z r stavebně-historický průzkum domu č. p. 136 od Ing. Číhalíka z r studie parkování ve vnitrobloku od ateliéru K2 z r rekonstrukce č. p. od Ing. Vozára z r studie, projekt DSP a projekt pro realizaci rekonstrukce domu č. p. 135 od fy Prodos společnost s r. o. z r prohlídka stavby architektem a statikem - zadání investora k rekonstrukci a dostavbě objektů - znalosti a zkušenosti formy z obdobných projektů 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ Řešená lokalita se nachází v centru města Uherský Brod, dva z řešených objektů se nacházejí přímo na Masarykově náměstí. Jedná se o dům č. p. 136 (dále v záměru nazýván jako Kachlíkárna ) na parcele p.č.st. 127 o výměře 704 m², dům č. p. 135 (dále nazýván jako lékárna ) na parcele p.č.st. 128 s výměrou 845 m², dům č.p. 872 (dále nazýván jako uhelné sklady ) na parcele p.č.st s výměrou 196 m² ležící na ulici Pecháčkova a parcele p.č.st K řešenému území náleží rovněž vnitroblok vymezený těmito objekty, přístupný z ulice Pecháčkova, ulice Široká a ulice Bratří Lužů. 1

2 Letecký snímek Jedná se o jednu z nejatraktivnějších lokalit v Uherském Brodu dva řešené objekty se nacházejí přímo na hlavním městském náměstí. Převážná část okolní zástavby společně s řešenými objekty volá po rekonstrukci. Po určité stagnaci a chátrání objektů lemujících náměstí dochází v současnosti postupně k rekonstrukci některých budov. V okolí se nachází především stavby komerčního charakteru (obchody, lékárna, banky), ale stojí zde i objekty nekomerční (kostel Nanebevzetí P. Marie, MěÚ Uherský Brod). Celkově se jeví řešené stavby jako velmi atraktivní. Řešené objekty jsou poměrně dobře přístupné pro automobilovou dopravu nacházejí se podél jednosměrně průjezdných městských ulic, na nichž je rovněž umožněno zpoplatněné parkování (tato parkovací místa bývají často plná). Za domem č. p. 136 se ze strany vnitrobloku nachází malé parkoviště (cca 20 parkovacích stání). Přístup k němu však vede z ulice Pecháčkovy přes pozemek, který není v majetku Města Uh. Brod. Zásobování objektů č. p. 135 a č. p. 136 je pak možné ze strany vnitrobloku a z Masarykova náměstí, u objektu č. p. 872 taktéž z vnitrobloku a z ulice Pecháčkova. 2

3 Mapa širších vztahů Dům č. p. 136 zvaný Kachlíkárna je historický čtyřpodlažní podsklepený objekt z r od významného brněnského architekta meziválečného období Oskara Pořísky. K tomuto domu náleží i novější čtyřpodlažní přístavba, provedená v podobném duchu jako objekt hlavní (doba vzniku a autor přístavby není zpracovateli znám). Tento objekt, přestože se jedná v kontextu města o významnou stavbu, není nemovitou kulturní památkou. Z hlediska jeho historie a významu je třeba k němu jako k památce přistupovat. Celá stavba je dnes využívána jako administrativní objekt MěÚ UB. Dům je v průměrném technickém stavu (nejsou na něm patrné žádné viditelné stavební defekty), ale celkově je jeho vzhled morálně zastaralý, poplatný četným nešetrným rekonstrukčním zásahům. Hlavní vstup do objektu je situován přímo z Masarykova náměstí (vstupní podlaží 1.NP je oproti úrovni náměstí zvýšeno o půl patra do objektu se tedy nastupuje hlavním schodištěm, což neumožňuje bezbariérový přístup), další vstup je z vnitrobloku (ten je v současnosti provozně podružný a je využíván především zaměstnanci úřadu). Celý objekt je poznamenaný množstvím různých přestaveb a přílepků degradujících jeho hodnotu a původní záměr architekta. Dům se tak postupně stal spíše ostudou města než jeho architektonickým skvostem, kterým byl v době výstavby. 3

4 Městská spořitelna, Uherský Brod 1938 Původní hala spořitelny Sousední dům č. p. 135, tzv. lékárna je rovněž v majetku Města Uherský Brod. Jedná se o podsklepený historický objekt se sedlovou střechou. Dům má dvě nadzemní podlaží, kde 1.NP s křížovými klenbami v přední části objektu slouží v současnosti ke komerčnímu využití (obchody a lékárna), část 2.NP využívá MěÚ a část 2.NP je nevyužívána. Dům je podsklepený s klenutými sklepními prostory. V sedlové střeše se jeví možnost vybudovat 3.NP jako půdní vestavbu, ale problematické by bylo řešení přirozeného osvětlení prostoru, jelikož množství střešních oken by z památkových důvodů bylo omezené. Z tohoto důvodu není využití podkroví uvažováno. V 1. NP objektu je uzavřený průchod spojující náměstí s vnitroblokem. Dům č. p. 872 tzv. uhelné sklady je dvoupodlažní nepodsklepený objekt v majetku Města a v současné době je po odstěhování sociálního odboru prázdný. Objekt je v průměrném technickém stavu a nachází se na opačné straně vnitrobloku než ostatní popisované objekty. Další řešenou částí je samotný vnitroblok, který se nachází ve velmi zanedbaném stavu. Je zde několik zatravněných ploch na městských i soukromých pozemcích střídajících se s plochami zpevněnými, které převážně slouží jako komunikace nebo parkoviště. Kapacita stávající plochy využívané pro parkování Městského úřadu (cca 20 míst) není zdaleka dostačující pro jeho potřeby. 4

5 5. SWOT ANALÝZA LOKALITY Silné stránky Atraktivní poloha přímo v centru města Dobrá pěší i automobilová dostupnost Jedna z mála funkcionalistických staveb ve městě Slabé stránky Nutnost rekonstrukce celková stavební i morální zastaralost Nedostatečné kapacity parkování Objekty nejsou řešeny bezbariérově (zvýšené vstupní podlaží, absence výtahu) Obtížně snížitelná energetická náročnost nemožnost zateplit hlavní fasádu Příležitosti Objekt na hlavním náměstí Uh. Brodu možnost nabídnout na trh atraktivní plochy Rekonstrukcí objektů bude místo i s vnitroblokem více atraktivní Využití historického potenciálu architektury Zatraktivnění neudržovaného vnitrobloku prostor pro občany města Hrozby Je nutno dořešit přístup k plánovanému parkovišti ve vnitrobloku Město nevlastní žádný přístupový pozemek, je zde tedy nutná domluva s majiteli sousedních parcel Možnost prohlášení objektu č. p. 136 nemovitou kulturní památkou a z toho plynoucí omezení při případné rekonstrukci Pravděpodobná nutnost výluky provozu MěÚ po dobu rekonstrukce, stěhování z toho vyplývající 6. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A) Stávající stav Za účelem vizuálního posouzení technického stavu nosných konstrukcí byla provedena prohlídka objektu na místě samém dne Z hlediska konstrukčního se předmětný objekt č. p. 136 skládá ze dvou samostatných částí - hlavní historické části z roku 1938 a samostatné přístavby z pravé strany z pohledu z náměstí, která byla realizována v pozdějším období. Nosný systém hlavní části tvoří monolitický železobetonový skelet, založení je dle dochované historické dokumentace provedeno patrně na základových patkách. Základová spára je dostatečně konsolidována, o čemž svědčí velmi dobrý stav konstrukcí bez zřetelných trhlin. Vodorovné konstrukce historické části objektu tvoří železobetonové trámové stropy, rovněž bez zjevných poruch stability. Novější přístavba vpravo od historické části má nosný systém stěnový, sondy do základových ani stropních konstrukcí nebyly prováděny. Dilatační spára mezi oběma objekty vykazuje známky dotvarování a s tím souvisejících trhlin ve stavebních konstrukcích. B) Návrh řešení Jak bylo popsáno výše, vyjma trhliny v místě dilatační spáry mezi historickou budovou a částí nové přístavby, se objekt z hlediska konstrukčního nachází v pozoruhodně dobrém stavu. 5

6 Návrh stavebních úprav dle objemové studie představují z hlediska konstrukčního největší zásah do vodorovných stropních konstrukcí (nadstavení stávajícího či budování nového schodiště, vestavba nového výtahu, nová vestavba do atria v úrovni 3.NP apod.). Samostatnou pozornost si zasluhuje plánovaná přístavba podzemního parkoviště. Pokud bude zachována idea těsného sousedství navržené přístavby a stávajícího objektu, pak je nutno počítat s prováděním značně nákladných opatření za účelem zachycení stability stávajícího objektu, přičemž i za těchto opatření je nutno počítat s tím, že určité dotvarování konstrukcí nelze do budoucna zcela vyloučit. 7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A) INVESTICE KOMPLETNĚ V REŽII MĚSTA UHERSKÝ BROD V případě tohoto způsobu financování půjde o investici z rozpočtu města s tím, že se budou pronajímat komerční prostory, případně nevyužitá parkovací stání. Výhodou je kompletní kontrola nad realizací i provozem po celou dobu jejich trvání. Nevýhodou je výše počáteční investice ať už jednorázová nebo zatížení úvěrem. B) SOUKROMÝ INVESTOR NAPŘÍKLAD PROGRAM PPP Principem programu PPP je vyhledání soukromého subjektu, který realizaci i provoz zaštítí. Veřejný sektor pak platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby (pronájem kancelářských a doplňkových prostor pro městský úřad) nebo umožní soukromému sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby (pronájem komerčních prostor). Na konci projektu infrastruktura přechází do vlastnictví veřejného sektoru. Výhodami jsou zachování kontroly, prostředků a času veřejného sektoru k vlastní činnosti a přenesení podstatné části rizik na soukromý sektor. Realizace takového projektu je efektivnější a rychlejší v režii soukromého sektoru, který je navíc k poskytování kvalitních služeb motivován dlouhodobými příjmy od sektoru veřejného. Pro veřejný sektor to navíc znamená rozdělení nákladů do delšího časového úseku. Nevýhodou může menší kontrola nad samotnou realizací resp. komplikovanější koordinace požadavků veřejného sektoru. Tento způsob lze samozřejmě vybrat pouze tehdy, projeví-li se v soukromém sektoru o takovouto spolupráci zájem. C) KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ DLE KONKRÉTNÍHO OBJEKTU Jelikož se jedná o tři samostatné budovy, lze dva výše uvedené způsoby aplikovat například jen na některé vybrané. Nabízí se možnost kachlíkárnu a uhelné sklady financovat z veřejných prostředků nebo v rámci PPP projektu a lékárnu, bude-li sloužit kompletně komerčnímu provozu, prodat spolu s pozemkem na komerční přístavbu. 8. MAJETKOPRÁVNÍ POMĚRY Parcely v řešeném území Č.parc. vlastník Způsob dotčení 122 Město Uherský Brod Zahrada plocha ve vnitrobloku 126/4 Město Uherský Brod Zahrada plocha ve vnitrobloku 126/5 SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Jiná plocha příjezdová komunikace, rekonstrukce uhelných skladů 127 Město Uherský Brod Č.p. 136 kachlíkárna + část vnitrobloku 6

7 128 Město Uherský Brod Č.p. 135 lékárna + část vnitrobloku 131 NZ Invest s.r.o. Č.p. 132 stavba pro obchod Bří Lužů 132, Uherský Brod, Město Uherský Brod zbořeniště plocha ve vnitrobloku 2256 Město Uherský Brod Č.p. 872 uhelné sklady + chodník Parcely sousední 125 Komerční banka, a.s. Na příkopě 969/33, Praha, Staré Město, /7 SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Běláková Jarmila Polní 1220, Uherský Brod, /7 Kunhart Ivo Ing. Masarykovo n. 133, Uherský Brod Kunhart Zdenek Stráňavy 379, Slovensko SJM Kunhart Ivo Ing. a Kunhartová Alena Masarykovo n. 133, Uherský Brod Sehnal Miroslav Ing. Osvoboditelů 1807, Uherský Brod /1 Hanáčková Růžena Obchodní 1566, Uherský Brod, SJM Navrátil Josef a Navrátilová Miriam MUDr. Na Chmelnici 2138, Uherský Brod, SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba Příjezdová komunikace, rekonstrukce uhelných skladů Rekonstrukce uhelných skladů úprava vnitrobloku 6490/9 Město Uherský Brod Ulice Pecháčkova - příjezdová komunikace - sjezd 6490/12 Město Uherský Brod Masarykovo nám. - chodník před rekonstruovanými objekty 7068 Prouzová Hana Branka 551, Luhačovice, Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba V majetku investora města UB jsou veškeré pozemky a objekty kromě části nezbytné příjezdové cesty, která leží na parcele č. 131 a úzkého pruhu příjezdové cesty na parcele č. 126/5 (zde se polohopisně nesetkává stávající opěrná zídka s hranicí mezi parcelami č. 126/5, která je v soukromém vlastnictví a č. 1657, která je v majetku Města). Pro příjezdovou cestu bude třeba využít cca 22 m 2 z parcely č. 126/5 a cca 120 m 2 z parcely č S nákladem na případné zakoupení pozemků je v ekonomickém vyhodnocení počítáno. 9. NÁVRH Z pohledu využití objektu č. p. 872 jsou navrženy jen drobné úpravy ve stávajících dispozicích. Dům uhelných skladů je pro plánované účely městské policie zcela vyhovující a má i výbornou polohu přímo v centru města. 7

8 Součástí zadání pro dispoziční a provozní řešení městského úřadu jsou následující požadavky: v rekonstruovaných prostorách úřadu je třeba zřídit kancelářské prostory pro cca 100 zaměstnanců. Ti budou využívat kanceláře typu open space (60% zaměstnanců, kancelář pro min. 4 pracovníky), 20% jich bude soustředěno na přepážkách a 20% v samostatných kancelářích. Součástí jsou i plochy pro příruční spisovny a obslužné provozy (kopírky, fotokabinky u přepážek apod.). Dále je třeba počítat se zasedací místností pro cca 20 osob, centrální spisovnou, skladovacími a technickými provozy. Veškeré provozy úřadu musí být přístupné bezbariérově, tudíž je nezbytné zřídit výtah a vyřešit i překonání hlavního vstupního schodiště. Komerční prostory je vhodné umístit do atraktivních poloh parter náměstí a vnitrobloku, případně kancelářské prostory ve vyšších podlažích. Do sklepa č. p. 135 lékárny je možné umístit kavárnu nebo vinárnu se zahrádkou ve vnitrobloku. Toto využití je navrženo ve všech variantách. Využití vnitrobloku počítá s parkování služebních vozidel městského úřadu, vozidel městské policie případně hostů MěÚ a vozidel zaměstnanců, s parkováním veřejnosti se nepočítá. Parkování je buď zcela, nebo částečně pod terénem tak, aby se do vnitrobloku mohla soustředit další požadovaná funkce klidová zóna pro veřejnost obsahující dětské hřiště, letní zahrádku vinárny/kavárny a případně další blíže neurčené využití, to vše situované v upravené zeleni. Předběžný odhad na potřebu parkovacích míst je pro nejkapacitnější variantu 1A 23 míst, což je splněno ve všech variantách. Parkování pro OOSPO bude řešeno vyhrazením stávajících míst na Masarykově náměstí. V případě variant s přístavbami, v jejichž obou případech bude parter využit komerčně, bude část vnitrobloku provedena jako zastřešené chodníky nebo ochozy kolem těchto komerčních prostor. V obou případech tato pěší zóna navazuje na průjezd v objektu lékárny, který bude sloužit jako hlavní pěší vstup do vnitrobloku. Pro vozidla je vnitroblok zpřístupněn příjezdovou komunikací sjezdem z ulice Pecháčkovy tak, jak je tomu nyní. Půjde o tři metry široký obousměrný pruh s postraním chodníkem cca 1,5 metru širokým a provedeným v pojízdné dlažbě. Vzhledem k velmi úzkému prostoru bude bezpečnost provozu počítat se skutečností, že řidiči zde parkující budou s podmínkami místa obeznámeni. Jako pomocné řešení může být využito semaforů. Pojízdný chodník v nezbytném případě umožňuje těsné vyhnutí dvou osobních vozidel. V prvních dvou variantách a jejich podvariantách je vozidlům rampou zpřístupněna i parcela č V poslední variantě je to při dodržení počtu parkovacích stání tak, aby nezabírala celý vnitroblok, prakticky nemožné. Všechny nabídnuté varianty řešení rekonstrukce mají několik společných bodů. Shodně vyhrazují objekt kachlíkárny kompletně účelům městského úřadu. Jde o reprezentativní funkcionalistickou budovu, jíž bude po rekonstrukci alespoň částečně navrácen původní vzhled a vnitřní dispozice. Umístění 1. NP o polovinu výšky patra nad terén navíc neumožňuje atraktivní komerční využití parteru. Kapacitně ovšem pouze tento objekt úřadu stačit nebude, je proto nutné realizovat buď přístavbu nebo využít 2. NP objektu sousední lékárny. Parter lékárny, nová přístavba případně její část pak počítají s komerčním využitím. V objektu kachlíkárny je ve všech variantách obnovena dispozice hlavní přepážkové haly s čekacím prostorem uprostřed. Ve druhém podlaží je do atria vestavěn novotvar zasedací místnosti. Sociální zařízení zůstávají ve stávající přístavbě původní kachlíkárny ve stávající poloze; v závislosti na řešení hlavního schodiště je pak u vstupního prostoru počítání s minimálními toaletami pro veřejnost. Většina plochy suterénu bude sloužit technickému zázemí a centrální spisovně vč. rezervní kapacity. Veškeré ostatní plochy kachlíkárny jsou pro kancelářské využití. Napříč variantami se počítá se dvěma možnostmi řešení hlavních vertikál průběžného schodiště a výtahu. Výtahem je nutno objekt zpřístupnit již z terénu. Aby zůstala hlavní fasáda kachlíkárny nedotčená, provede se nástup do výtahu z úrovně nad druhým schodem od chodníku z prostoru vedle hlavního schodiště. První dva stupně se překonají dvěma nově realizovanými rampami. V prvním případě bude prodlouženo levé schodiště, které momentálně spojuje pouze 1. a 2. NP. Prodloužení se provede do 3. NP i do 1. PP. Ve druhém případě se v místě nynějšího polotočitého schodiště vpravo provede zcela nové, rovněž zpřístupňující všechna podlaží. Výtah bude v obou variantách na témže místě. Stávající polotočité schodiště bude muset být demolováno i v prvním případě kvůli výtahu. V případě č. p. 136 kachlíkárny a č. p. 872 uhelných skladů půjde o celkovou generální rekonstrukci. Oproti tomu č. p. 135 lékárna je po rekonstrukci v 90. letech v dobrém stavu. Její parter se pouze přizpůsobí případným novým nájemcům, uvolní se průchod a kompletní rekonstrukce čeká pouze sklepy. 8

9 VARIANTA 1 V první variantě se počítá s dvoupodlažní přístavbou k hlavnímu objemu kachlíkárny na celou její šířku směrem do vnitrobloku, v hloubce cca 13,5 m a ustoupeným parterem. Směrem do vnitrobloku se 1. PP projevuje jako regulérní podlaží, přístavba tak bude mít komerční parter na této úrovni a podlaží určené pro městský úřad na úrovni 1. NP. Vzhledem k podzemnímu parkovišti řešenému jako skelet z něj bude přístavba konstrukčně a modulově vycházet. Schodištěm lze parkoviště s přístavbou propojit v interiéru. Komerční parter přístavby může využít jako skladovací prostory část suterénu kachlíkárny, jelikož přistavením nového objemu dojde ke zrušení místností s přirozeným osvětlením využitelných jako kanceláře, jak je tomu u následujících variant. Parter lékárny je využit komerčně a podlaží rovněž pro kancelářské provozy nebo služby. Z tohoto důvodu je nutné zde obnovit jedno ze schodišť mezi 1. a 2. NP. Varianta A se od B liší v demolici nebo ponechání novodobé přístavby lékárny. Ve vnitrobloku se rozdíl projeví pouze ve výměrách jednotlivých ploch. VARIANTA 2 Zde bude přístavba řešena jako jednopodlažní komerční objekt směrem do vnitrobloku navazující na půdorysnou stopu lékárny a především pěší průchod. Půjde o kombinovaný konstrukční systém vycházející opět z podzemního parkoviště. Z podzemního parkoviště se přístavba zpřístupní schodištěm a výtahem. Potřebné kapacity prostor pro městský úřad se docílí využitím 2. NP lékárny přístupných tak, jak je tomu dosud dveřmi v sousedících štítových stěnách. V tomto případě bude ve vstupní místnosti nutné vybudovat bezbariérovou rampu. Parter lékárny je opět využit komerčně. Rozdíl ve variantách je shodný s předchozí. VARIANTA 3 Jde o minimalistickou variantu, kde se nepočítá s žádnou přístavbou. Městský úřad obsazuje kachlíkárnu a 2. NP lékárny, jejíž parter je komerční. Ve vnitrobloku je podzemní parkování pouze částečné, zbývající parkovací stání jsou řešena na terénu. Ačkoliv nejde o památkově chráněný objekt, má budova značnou historickou hodnotu (jeden z mála ryze funkcionalistických objektů v Uherském Brodě) a při její rekonstrukci by mělo být postupováno s respektem k původnímu provedení. Doporučení jsou k nalezení v dokumentu Stavebně-historický průzkumu domu č. p. 136 od Ing. Číhalíka z r Jedná se především o výměnu oken v hlavní fasádě v členěné dle dochované historické fotografie, repase výkladců vedle vstupu, zhotovení repliky prosklené stěny hlavního vchodu, uvolnění dispozice přepážkové haly. Dále je třeba vyčistit světlý keramický obklad na hlavní fasádě. Případnými přístavbami by neměl být narušen hlavní objem budovy, vhodné je využít zcela novodobého a kontrastního provedení. 9

10 10. POROVNÁNÍ VARIANT varianta 1A 1B 2A 2B Plochy MěÚ v jednom objektu Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Demolice parazitní přístavby lékárny Variabilní dispozice kanceláří v přístavbě Přístup z podzemního parkoviště suchou nohou Plochy MěÚ v jednom objektu Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Variabilní dispozice kanceláří v přístavbě Přístup z podzemního parkoviště suchou nohou Vnitroblok jako kompaktní městský prostor Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Demolice parazitní přístavby lékárny Zásobovací vertikála pro komerci z podzemního parkoviště Vnitroblok jako kompaktní městský prostor Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Zásobovací vertikála pro komerci z podzemního parkoviště 3 Nejnižší náklady Nejkratší doba návratnosti Využití stávajících objektů Část parkoviště na terénu je snazší na realizaci a méně nákladná + - Nejvyšší náklady Dlouhá doba návratnosti Vnitroblok rozdělen přístavbou V jednom objektu funkce MěÚ i komerce Vysoké náklady na podzemní parkoviště Nejvyšší náklady Dlouhá doba návratnosti Nevzhledná přístavba lékárny Vnitroblok rozdělen přístavbou V jednom objektu funkce MěÚ i komerce Vysoké náklady na podzemní parkoviště Nejdelší doba návratnosti Plochy MěÚ ve dvou objektech Vysoké náklady na podzemní parkoviště Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům Nejdelší doba návratnosti Plochy MěÚ ve dvou objektech Nevzhledná přístavba lékárny Vysoké náklady na podzemní parkoviště Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům Plochy MěÚ ve dvou objektech Nevzhledná přístavba lékárny zůstává Parkování na terénu Bez příjezdu do vnitrobloku Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům 11. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ Abychom dokázali návrh ekonomicky vyhodnotit, bylo postupováno tak, jako by šlo o komerční investici předpokládané náklady byly porovnávány s předpokládanými výnosy a byla sledována doba návratnosti investice, přičemž i plochy MěÚ a parkovací stání byly kalkulovány, jako by z nich plynul standardní výnos jako z komerčních kancelářských ploch. Toto porovnání je samozřejmě z pohledu Města, jako investora, specifické, nicméně bez něj nelze jinak posoudit racionalitu případné vložené investice. V nákladové části se uplatňuje především cena rekonstrukce objektů a projekční přípravy. Investiční náklady na stavební práce jsou kalkulovány na základě objemových ukazatelů ÚRS Praha a odborného odhadu zpracovatele. 10

11 Projekční příprava obsahuje zpracování kompletní dokumentace včetně všech průzkumů, tzn. architektonickou studii, dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci pro stavební povolení, obojí včetně inženýrské činnosti, dále dokumentaci pro provedení stavby, autorský dozor a technický dozor investora. Je kalkulována jako 6% stavebních investičních nákladů. V kalkulaci je rovněž počítáno s odkupem nutné části pozemků pro příjezd do vnitrobloku zde byla cena za odkup m 2 pozemku odhadnuta na 2,5 tis. Kč skutečná prodejní cena se může samozřejmě lišit dle výsledků konkrétních jednání. Návratnost je pak sledována v kontextu odhadu předpokládaných ročních udržovacích nákladů jednotlivých objektů. Jedná se o velmi hrubý předběžný odhad, kde náklady na realizaci vychází z obdobných projektů dříve zpracovaných a výnosy z výše nájmů za obdobné prostory v identické lokalitě, jaké v současné době nabízejí realitní kanceláře. Ekonomické zhodnocení pro jednotlivé varianty následuje spolu s výkresovou dokumentací. NÁKLADY Z pohledu nákladů se jedná o investici v řádu 74 až 97 mil. Kč bez DPH dle jednotlivých variant. S ohledem na předpokládaný rozsah úprav je nejlevnější varianta 3 (74 mil. Kč), nejdražší varianta 1a (97,3 mil. Kč). Rekonstrukce objektu č.p. 135 je odhadnuta na cca 9 mil. Kč + variantní přístavba pro nové plochy v nákladu 9 až 11 mil. Kč (ve variantě 2). Rekonstrukce objektu č.p. 136 je odhadnuta na cca 44 mil. Kč + variantní přístavba 15 mil. Kč (ve variantě 1). Rekonstrukce č.p. 872 je odhadnuta na 7 mil. Kč. Rekonstrukce vnitrobloku včetně podzemního parkoviště je odhadnuto na cca 9 až 19 mil. Kč dle jednotlivých variant. Roční provozní náklady na údržbu a opravy nemovitosti se dle jednotlivých variant moc neliší a jsou odhadnuty na cca 450 tis. Kč (ve variantě 3 je to 420 tis. Kč). VÝNOSY Očekávané výnosy se pak dle jednotlivých variant pohybují od cca 4,2 mil Kč (ve variantě 3) do 5 mil. Kč (ve variantě 1). NÁVRATNOST INVESTICE Doba návratnosti vložených investic se pohybuje podobně u všech variant v rozmezí cca 20 až 22 let. Tato situace je daná skutečností, že očekávaná výnosnost na m 2 je v Uh. Brodě na dosti nízké úrovni. Dále se na tom nemalou měrou podílí nutné náklady na rekonstrukci vnitrobloku a s tím souvisejícího podzemního parkoviště. Očekávaná doba návratnosti u komerčních projektů se pohybuje kolem 10 až 12 let, nutno ovšem podotknout, že na tento projekt nelze nahlížet striktně komerčním pohledem. 12. ZÁVĚR Po zvážení a prověření všech možností, jednotlivých pro a proti se jeví všechny tři předložené varianty jako realizovatelné a výběr záleží na stanovení pořadí jednotlivých dílčích priorit, které musí nastavit Město (očekávaná výše IN, očekávané zatížení rozpočtu Města v jednotlivých letech, priorita revitalizace městského centra, atd.). Lze však z pohledu architektonicko-urbanistického a ekonomického dát několik doporučení. Ad výše investice V tomto případě neplatí, že nejlevnější řešení je nejlepší s dražším řešením dochází k lepšímu zhodnocení, oživení a revitalizaci městského centra. Návratnost investice je u všech variant obdobná tudíž by se výše vložené investice měla odvíjet od možností Města a jeho eventuelnímu ročnímu zatížení rozpočtu, k čemuž by se měl rozsah prací přizpůsobit. Ad parkoviště ve vnitrobloku V rámci této investice je nutná komplexní revitalizace vnitrobloku včetně vytvoření nových parkovacích míst. S ohledem na majetkové a urbanistické vazby, však tento vnitroblok není příliš vhodný pro situování většího hromadného parkoviště (poměrně složitý příjezd). Toto parkoviště 11

12 bude tedy sloužit vždy více jako vyhrazené. Navíc s ohledem na potřebné investiční náklady se jedná o poměrně drahou záležitost proto bychom v poměru náklady/přínos doporučovali vybudování parkoviště pouze v minimální nezbytné míře. Ad propojení objektů č.p. 135 a 136 Po prověření dispozičních možností se jeví jako vhodnější oddělení těchto dvou domů. Objekt č.p. 135 je vhodné ponechat pro komerční využití (i s eventuelní přístavbou ve vnitrobloku, která logicky umocní plánovaný průchod a dá se vybudovat v případě potřeby i dodatečně a za cenu minimálních investičních nákladů). Rovněž se pak dá flexibilněji uvažovat (pokud by se to ukázalo jako vhodné) i o eventuelní možnosti prodeje tohoto objektu (může pomoci financovat rekonstrukci vedlejší kachlíkárny). S ohledem na toto oddělení je pak nutné dořešit kapacitu objektu č.p. 136 buď redukcí požadavků na úřední místa, nebo drobnou přístavbou do vnitrobloku (podobně jako ve variantě 1, ale s využitím pouze pro potřeby MěÚ případné komerční plochy by se lépe realizovaly v přístavbě objektu č.p. 135). 13. DALŠÍ POSTUP Další postup by měl být následující: - zaměřit nebo doměřit objekty, případně provést digitalizaci podkladů - nechat zpracovat architektonickou studii dle vybrané varianty nebo dle upřesnění zadání - vyřešit majetkoprávní vztahy - posoudit možnosti proveditelnosti PPP projektu Poté bude stanoven další postup. V Uh. Hradišti dne Ing. arch. Kateřina Harazimová Ing. arch. Karel Kloupar 12

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV Zpracovatel: 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: únor 2016 ÚZEMNÍ STUDIE ORDINACE A LÉKÁRNA, UL. OLOMOUCKÁ, PROSTĚJOV

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta č.j.: 35/14 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná vyzývá k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Záměr města na pronájem převod nemovitého majetku. Podmínky pro převod nemovitostí

UHERSKÉ HRADIŠTĚ. Záměr města na pronájem převod nemovitého majetku. Podmínky pro převod nemovitostí UHERSKÉ HRADIŠTĚ Záměr města na pronájem převod nemovitého majetku Převod budovy č. p. 611 umístěné na pozemku st. p. č. 802, pozemku st. p. č. 802 o celkové výměře 183 m2 a pozemku p. č. 90/8 o celkové

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne

STAVEBNÍ PROGRAM OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU PRO. Dne STAVEBNÍ PROGRAM PRO OBECNÍ ÚŘAD, KNIHOVNU, POŠTU, OBŘADNÍ A ZASEDACÍ SÍŇ V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU Dne 5.6.2013 OBSAH KOMENTÁŘ KE STAVEBNÍMU PROGRAMU str. 2-4 STAVEBNÍ PROGRAM str. 5-8 PLOŠNÉ, OBJEMOVÉ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

UHERSKE HRADIŠTĚ. Podmínky pro převod nemovitostí

UHERSKE HRADIŠTĚ. Podmínky pro převod nemovitostí UHERSKE HRADIŠTĚ Záměry města h r Převod pozemku st. p. č. 802, jehož součástí je budova č. p. 611. pozemku p. č. 90/8 a pozemku p. č. 90/3, vše v k.ú. Uherské Hradiště Jedná se o převod pozemku st. p.

Více

1x lékař včetně personálního zázemí čekárna sociální zázemí návštěvníků a pacientů sklepní a skladové kóje rezidentů

1x lékař včetně personálního zázemí čekárna sociální zázemí návštěvníků a pacientů sklepní a skladové kóje rezidentů TECHNICKÁ ZPRÁVA ROKYTNICE NAD JIZEROU BYTOVÝ DŮM S DOPLŇKOVÝMI SLUŽBAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Místo stavby: Zadavatel: ROKYTNICE NAD JIZEROU BYTOVÝ DŮM S DOPLŇKOVÝMI SLUŽBAMI areál ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce -

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a Klobouky u Brna Zak. č. 56/04/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory areálu Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna Místo stavby: nám. Míru 102/6a

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295856 2 440 000 CZK Nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Svatoplukova 285, Uherské Hradiště tel , fax:

Svatoplukova 285, Uherské Hradiště tel , fax: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikace stavby NÁVRH REKONSTRUKCE Sportovní haly Havřice Místo stavby: Uherský Brod - Havřice Číslo popisné : 362 Katastrální území: Havřice Parcela číslo: 47 Identifikační údaje objednatele

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZKAPACITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH PLOCH S RESPEKTOVÁNÍM NÁROŽNÍ PROLUKY ULIC ŽIŽKOVY A KOMENSKÉHO V PÍSKU

ZKAPACITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH PLOCH S RESPEKTOVÁNÍM NÁROŽNÍ PROLUKY ULIC ŽIŽKOVY A KOMENSKÉHO V PÍSKU ZKAPACITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH S RESPEKTOVÁNÍM NÁROŽNÍ PROLUKY ULIC ŽIŽKOVY A KOMENSKÉHO V PÍSKU STUDIE VYUŽITELNOSTI VE VARIANTÁCH INVESTOR: Město Písek adresa: Velké náměstí 114/3 39 19 Písek PROJEKTANT:

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,4 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295874 2 840 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/5 796 01 Prostějov zastoupen Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem 57 796 01 Prostějov POŘIZOVATEL: Magistrát města Prostějova, Stavební úřad

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 65 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295882 4 710 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 43,2 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295865 2 900 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 2+kk, 62,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295883 4 480 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE Zpracoval úřad územního plánování - MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a

Více

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+kk, 42,9 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295868 2 590 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ: Zak. č. 176/13/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Modernizace a revitalizace víceúčelového hřiště Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Těrlicko

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400 Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Výměry:...

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295780 6 880 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Ing.Arch. Martin Ondráček Haškova 153/17, 638 00 Brno A. Průvodní zpráva Zakázkové číslo : 2014-01-05 Počet stran : 6 INVESTOR : Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky Hudcova 7, 621 00 Brno

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Možnosti řešení problematiky dopravy v klidu 1 DIVADLO KOTELNA Rozbor současného stavu a návrhy možných variant řešení 1) Současný stav Budova se nachází ve staré zástavbě ze 70. let minulého století,

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce domu v Chelčického ulici č. p. 57 na parkovací

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují Číslo spisu: 2013/52 Naše číslo jednací: 2013/676/OV/VOB Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Lenka Voborníková, referentka odboru

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín

OBSAH 1. Autobusové nádraží Nový Knín, parc.č. 590/15; k.ú. Nový Knín OBSAH 1 1. IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 2 1.1. IDENTIFIKACE 2 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 2 2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav NÁVRH STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 21401- Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Rozšíření Základní školy Nad

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Odhad obvyklé cen bytu v rámci insolvenčního

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

ÚZEMNÍ STUDIE K ÚP BEDŘICHOV LOKALITA POD VODOJEMEM

ÚZEMNÍ STUDIE K ÚP BEDŘICHOV LOKALITA POD VODOJEMEM ÚZEMNÍ K ÚP BEDŘICHOV 1. TEXTOVÁ ČÁST A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah A. Úvodní údaje...3 B. Průvodní zpráva...4 1. ZADÁNÍ (ÚČEL A CÍL ÚS)...4 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více