1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod Zhotovitel: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště Zak. číslo: 3271 Stupeň: investiční záměr Vypracovali: Ing. arch. Kateřina Harazimová, Ing. arch. Karel Kloupar, Bc. Lenka Musilová 2. ÚVOD Zadáním investora je vypracování dokumentace investičního záměru, jehož účelem je posoudit a navrhnout vhodnou rekonstrukci objektů č. p. 135, č. p. 136 na Masarykově náměstí a objektu č. p. 872 na ulici Pecháčkově pro potřeby Městského úřadu Uherský Brod v kombinaci s komerčním využitím části přízemních prostor a zároveň s veřejně přístupným prostorem vnitrobloku. Dále se má v IZ provést ekonomické vyhodnocení a posouzení z pohledu realizovatelnosti celého záměru finanční zajištění investice ve smyslu propojení soukromého a veřejného sektoru (např. formou PPP projektů, jiného investora apod.) tohoto záměru, posoudit předpokládanou nákladovost pro město Uherský Brod rozvinutou v čase. Součástí je posouzení dopadu řešení na majetkoprávní vztahy. Cílem případné rekonstrukce a dostavby je snížení počtu dislokovaných pracovišť MěÚ Uherský Brod a soustředění výkonu státních a samosprávních činností nejlépe do dvou budov v centru UB tak, aby byl úřad pro občany lépe dostupný, čitelný a aby došlo k zefektivnění činnosti úřadu. 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ - půdorysy a řezy č. p. 136 od Ing. Vozára z r naskenovaný půdorys 2. NP domu č. p studie zajištění průchodu z Masarykova náměstí do vnitrobloku v k. ú. Uherský Brod naskenované výkresy studie od Ing. Vozára z r stavebně-historický průzkum domu č. p. 136 od Ing. Číhalíka z r studie parkování ve vnitrobloku od ateliéru K2 z r rekonstrukce č. p. od Ing. Vozára z r studie, projekt DSP a projekt pro realizaci rekonstrukce domu č. p. 135 od fy Prodos společnost s r. o. z r prohlídka stavby architektem a statikem - zadání investora k rekonstrukci a dostavbě objektů - znalosti a zkušenosti formy z obdobných projektů 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ Řešená lokalita se nachází v centru města Uherský Brod, dva z řešených objektů se nacházejí přímo na Masarykově náměstí. Jedná se o dům č. p. 136 (dále v záměru nazýván jako Kachlíkárna ) na parcele p.č.st. 127 o výměře 704 m², dům č. p. 135 (dále nazýván jako lékárna ) na parcele p.č.st. 128 s výměrou 845 m², dům č.p. 872 (dále nazýván jako uhelné sklady ) na parcele p.č.st s výměrou 196 m² ležící na ulici Pecháčkova a parcele p.č.st K řešenému území náleží rovněž vnitroblok vymezený těmito objekty, přístupný z ulice Pecháčkova, ulice Široká a ulice Bratří Lužů. 1

2 Letecký snímek Jedná se o jednu z nejatraktivnějších lokalit v Uherském Brodu dva řešené objekty se nacházejí přímo na hlavním městském náměstí. Převážná část okolní zástavby společně s řešenými objekty volá po rekonstrukci. Po určité stagnaci a chátrání objektů lemujících náměstí dochází v současnosti postupně k rekonstrukci některých budov. V okolí se nachází především stavby komerčního charakteru (obchody, lékárna, banky), ale stojí zde i objekty nekomerční (kostel Nanebevzetí P. Marie, MěÚ Uherský Brod). Celkově se jeví řešené stavby jako velmi atraktivní. Řešené objekty jsou poměrně dobře přístupné pro automobilovou dopravu nacházejí se podél jednosměrně průjezdných městských ulic, na nichž je rovněž umožněno zpoplatněné parkování (tato parkovací místa bývají často plná). Za domem č. p. 136 se ze strany vnitrobloku nachází malé parkoviště (cca 20 parkovacích stání). Přístup k němu však vede z ulice Pecháčkovy přes pozemek, který není v majetku Města Uh. Brod. Zásobování objektů č. p. 135 a č. p. 136 je pak možné ze strany vnitrobloku a z Masarykova náměstí, u objektu č. p. 872 taktéž z vnitrobloku a z ulice Pecháčkova. 2

3 Mapa širších vztahů Dům č. p. 136 zvaný Kachlíkárna je historický čtyřpodlažní podsklepený objekt z r od významného brněnského architekta meziválečného období Oskara Pořísky. K tomuto domu náleží i novější čtyřpodlažní přístavba, provedená v podobném duchu jako objekt hlavní (doba vzniku a autor přístavby není zpracovateli znám). Tento objekt, přestože se jedná v kontextu města o významnou stavbu, není nemovitou kulturní památkou. Z hlediska jeho historie a významu je třeba k němu jako k památce přistupovat. Celá stavba je dnes využívána jako administrativní objekt MěÚ UB. Dům je v průměrném technickém stavu (nejsou na něm patrné žádné viditelné stavební defekty), ale celkově je jeho vzhled morálně zastaralý, poplatný četným nešetrným rekonstrukčním zásahům. Hlavní vstup do objektu je situován přímo z Masarykova náměstí (vstupní podlaží 1.NP je oproti úrovni náměstí zvýšeno o půl patra do objektu se tedy nastupuje hlavním schodištěm, což neumožňuje bezbariérový přístup), další vstup je z vnitrobloku (ten je v současnosti provozně podružný a je využíván především zaměstnanci úřadu). Celý objekt je poznamenaný množstvím různých přestaveb a přílepků degradujících jeho hodnotu a původní záměr architekta. Dům se tak postupně stal spíše ostudou města než jeho architektonickým skvostem, kterým byl v době výstavby. 3

4 Městská spořitelna, Uherský Brod 1938 Původní hala spořitelny Sousední dům č. p. 135, tzv. lékárna je rovněž v majetku Města Uherský Brod. Jedná se o podsklepený historický objekt se sedlovou střechou. Dům má dvě nadzemní podlaží, kde 1.NP s křížovými klenbami v přední části objektu slouží v současnosti ke komerčnímu využití (obchody a lékárna), část 2.NP využívá MěÚ a část 2.NP je nevyužívána. Dům je podsklepený s klenutými sklepními prostory. V sedlové střeše se jeví možnost vybudovat 3.NP jako půdní vestavbu, ale problematické by bylo řešení přirozeného osvětlení prostoru, jelikož množství střešních oken by z památkových důvodů bylo omezené. Z tohoto důvodu není využití podkroví uvažováno. V 1. NP objektu je uzavřený průchod spojující náměstí s vnitroblokem. Dům č. p. 872 tzv. uhelné sklady je dvoupodlažní nepodsklepený objekt v majetku Města a v současné době je po odstěhování sociálního odboru prázdný. Objekt je v průměrném technickém stavu a nachází se na opačné straně vnitrobloku než ostatní popisované objekty. Další řešenou částí je samotný vnitroblok, který se nachází ve velmi zanedbaném stavu. Je zde několik zatravněných ploch na městských i soukromých pozemcích střídajících se s plochami zpevněnými, které převážně slouží jako komunikace nebo parkoviště. Kapacita stávající plochy využívané pro parkování Městského úřadu (cca 20 míst) není zdaleka dostačující pro jeho potřeby. 4

5 5. SWOT ANALÝZA LOKALITY Silné stránky Atraktivní poloha přímo v centru města Dobrá pěší i automobilová dostupnost Jedna z mála funkcionalistických staveb ve městě Slabé stránky Nutnost rekonstrukce celková stavební i morální zastaralost Nedostatečné kapacity parkování Objekty nejsou řešeny bezbariérově (zvýšené vstupní podlaží, absence výtahu) Obtížně snížitelná energetická náročnost nemožnost zateplit hlavní fasádu Příležitosti Objekt na hlavním náměstí Uh. Brodu možnost nabídnout na trh atraktivní plochy Rekonstrukcí objektů bude místo i s vnitroblokem více atraktivní Využití historického potenciálu architektury Zatraktivnění neudržovaného vnitrobloku prostor pro občany města Hrozby Je nutno dořešit přístup k plánovanému parkovišti ve vnitrobloku Město nevlastní žádný přístupový pozemek, je zde tedy nutná domluva s majiteli sousedních parcel Možnost prohlášení objektu č. p. 136 nemovitou kulturní památkou a z toho plynoucí omezení při případné rekonstrukci Pravděpodobná nutnost výluky provozu MěÚ po dobu rekonstrukce, stěhování z toho vyplývající 6. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A) Stávající stav Za účelem vizuálního posouzení technického stavu nosných konstrukcí byla provedena prohlídka objektu na místě samém dne Z hlediska konstrukčního se předmětný objekt č. p. 136 skládá ze dvou samostatných částí - hlavní historické části z roku 1938 a samostatné přístavby z pravé strany z pohledu z náměstí, která byla realizována v pozdějším období. Nosný systém hlavní části tvoří monolitický železobetonový skelet, založení je dle dochované historické dokumentace provedeno patrně na základových patkách. Základová spára je dostatečně konsolidována, o čemž svědčí velmi dobrý stav konstrukcí bez zřetelných trhlin. Vodorovné konstrukce historické části objektu tvoří železobetonové trámové stropy, rovněž bez zjevných poruch stability. Novější přístavba vpravo od historické části má nosný systém stěnový, sondy do základových ani stropních konstrukcí nebyly prováděny. Dilatační spára mezi oběma objekty vykazuje známky dotvarování a s tím souvisejících trhlin ve stavebních konstrukcích. B) Návrh řešení Jak bylo popsáno výše, vyjma trhliny v místě dilatační spáry mezi historickou budovou a částí nové přístavby, se objekt z hlediska konstrukčního nachází v pozoruhodně dobrém stavu. 5

6 Návrh stavebních úprav dle objemové studie představují z hlediska konstrukčního největší zásah do vodorovných stropních konstrukcí (nadstavení stávajícího či budování nového schodiště, vestavba nového výtahu, nová vestavba do atria v úrovni 3.NP apod.). Samostatnou pozornost si zasluhuje plánovaná přístavba podzemního parkoviště. Pokud bude zachována idea těsného sousedství navržené přístavby a stávajícího objektu, pak je nutno počítat s prováděním značně nákladných opatření za účelem zachycení stability stávajícího objektu, přičemž i za těchto opatření je nutno počítat s tím, že určité dotvarování konstrukcí nelze do budoucna zcela vyloučit. 7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A) INVESTICE KOMPLETNĚ V REŽII MĚSTA UHERSKÝ BROD V případě tohoto způsobu financování půjde o investici z rozpočtu města s tím, že se budou pronajímat komerční prostory, případně nevyužitá parkovací stání. Výhodou je kompletní kontrola nad realizací i provozem po celou dobu jejich trvání. Nevýhodou je výše počáteční investice ať už jednorázová nebo zatížení úvěrem. B) SOUKROMÝ INVESTOR NAPŘÍKLAD PROGRAM PPP Principem programu PPP je vyhledání soukromého subjektu, který realizaci i provoz zaštítí. Veřejný sektor pak platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby (pronájem kancelářských a doplňkových prostor pro městský úřad) nebo umožní soukromému sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby (pronájem komerčních prostor). Na konci projektu infrastruktura přechází do vlastnictví veřejného sektoru. Výhodami jsou zachování kontroly, prostředků a času veřejného sektoru k vlastní činnosti a přenesení podstatné části rizik na soukromý sektor. Realizace takového projektu je efektivnější a rychlejší v režii soukromého sektoru, který je navíc k poskytování kvalitních služeb motivován dlouhodobými příjmy od sektoru veřejného. Pro veřejný sektor to navíc znamená rozdělení nákladů do delšího časového úseku. Nevýhodou může menší kontrola nad samotnou realizací resp. komplikovanější koordinace požadavků veřejného sektoru. Tento způsob lze samozřejmě vybrat pouze tehdy, projeví-li se v soukromém sektoru o takovouto spolupráci zájem. C) KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ DLE KONKRÉTNÍHO OBJEKTU Jelikož se jedná o tři samostatné budovy, lze dva výše uvedené způsoby aplikovat například jen na některé vybrané. Nabízí se možnost kachlíkárnu a uhelné sklady financovat z veřejných prostředků nebo v rámci PPP projektu a lékárnu, bude-li sloužit kompletně komerčnímu provozu, prodat spolu s pozemkem na komerční přístavbu. 8. MAJETKOPRÁVNÍ POMĚRY Parcely v řešeném území Č.parc. vlastník Způsob dotčení 122 Město Uherský Brod Zahrada plocha ve vnitrobloku 126/4 Město Uherský Brod Zahrada plocha ve vnitrobloku 126/5 SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Jiná plocha příjezdová komunikace, rekonstrukce uhelných skladů 127 Město Uherský Brod Č.p. 136 kachlíkárna + část vnitrobloku 6

7 128 Město Uherský Brod Č.p. 135 lékárna + část vnitrobloku 131 NZ Invest s.r.o. Č.p. 132 stavba pro obchod Bří Lužů 132, Uherský Brod, Město Uherský Brod zbořeniště plocha ve vnitrobloku 2256 Město Uherský Brod Č.p. 872 uhelné sklady + chodník Parcely sousední 125 Komerční banka, a.s. Na příkopě 969/33, Praha, Staré Město, /7 SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Běláková Jarmila Polní 1220, Uherský Brod, /7 Kunhart Ivo Ing. Masarykovo n. 133, Uherský Brod Kunhart Zdenek Stráňavy 379, Slovensko SJM Kunhart Ivo Ing. a Kunhartová Alena Masarykovo n. 133, Uherský Brod Sehnal Miroslav Ing. Osvoboditelů 1807, Uherský Brod /1 Hanáčková Růžena Obchodní 1566, Uherský Brod, SJM Navrátil Josef a Navrátilová Miriam MUDr. Na Chmelnici 2138, Uherský Brod, SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba Příjezdová komunikace, rekonstrukce uhelných skladů Rekonstrukce uhelných skladů úprava vnitrobloku 6490/9 Město Uherský Brod Ulice Pecháčkova - příjezdová komunikace - sjezd 6490/12 Město Uherský Brod Masarykovo nám. - chodník před rekonstruovanými objekty 7068 Prouzová Hana Branka 551, Luhačovice, Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba V majetku investora města UB jsou veškeré pozemky a objekty kromě části nezbytné příjezdové cesty, která leží na parcele č. 131 a úzkého pruhu příjezdové cesty na parcele č. 126/5 (zde se polohopisně nesetkává stávající opěrná zídka s hranicí mezi parcelami č. 126/5, která je v soukromém vlastnictví a č. 1657, která je v majetku Města). Pro příjezdovou cestu bude třeba využít cca 22 m 2 z parcely č. 126/5 a cca 120 m 2 z parcely č S nákladem na případné zakoupení pozemků je v ekonomickém vyhodnocení počítáno. 9. NÁVRH Z pohledu využití objektu č. p. 872 jsou navrženy jen drobné úpravy ve stávajících dispozicích. Dům uhelných skladů je pro plánované účely městské policie zcela vyhovující a má i výbornou polohu přímo v centru města. 7

8 Součástí zadání pro dispoziční a provozní řešení městského úřadu jsou následující požadavky: v rekonstruovaných prostorách úřadu je třeba zřídit kancelářské prostory pro cca 100 zaměstnanců. Ti budou využívat kanceláře typu open space (60% zaměstnanců, kancelář pro min. 4 pracovníky), 20% jich bude soustředěno na přepážkách a 20% v samostatných kancelářích. Součástí jsou i plochy pro příruční spisovny a obslužné provozy (kopírky, fotokabinky u přepážek apod.). Dále je třeba počítat se zasedací místností pro cca 20 osob, centrální spisovnou, skladovacími a technickými provozy. Veškeré provozy úřadu musí být přístupné bezbariérově, tudíž je nezbytné zřídit výtah a vyřešit i překonání hlavního vstupního schodiště. Komerční prostory je vhodné umístit do atraktivních poloh parter náměstí a vnitrobloku, případně kancelářské prostory ve vyšších podlažích. Do sklepa č. p. 135 lékárny je možné umístit kavárnu nebo vinárnu se zahrádkou ve vnitrobloku. Toto využití je navrženo ve všech variantách. Využití vnitrobloku počítá s parkování služebních vozidel městského úřadu, vozidel městské policie případně hostů MěÚ a vozidel zaměstnanců, s parkováním veřejnosti se nepočítá. Parkování je buď zcela, nebo částečně pod terénem tak, aby se do vnitrobloku mohla soustředit další požadovaná funkce klidová zóna pro veřejnost obsahující dětské hřiště, letní zahrádku vinárny/kavárny a případně další blíže neurčené využití, to vše situované v upravené zeleni. Předběžný odhad na potřebu parkovacích míst je pro nejkapacitnější variantu 1A 23 míst, což je splněno ve všech variantách. Parkování pro OOSPO bude řešeno vyhrazením stávajících míst na Masarykově náměstí. V případě variant s přístavbami, v jejichž obou případech bude parter využit komerčně, bude část vnitrobloku provedena jako zastřešené chodníky nebo ochozy kolem těchto komerčních prostor. V obou případech tato pěší zóna navazuje na průjezd v objektu lékárny, který bude sloužit jako hlavní pěší vstup do vnitrobloku. Pro vozidla je vnitroblok zpřístupněn příjezdovou komunikací sjezdem z ulice Pecháčkovy tak, jak je tomu nyní. Půjde o tři metry široký obousměrný pruh s postraním chodníkem cca 1,5 metru širokým a provedeným v pojízdné dlažbě. Vzhledem k velmi úzkému prostoru bude bezpečnost provozu počítat se skutečností, že řidiči zde parkující budou s podmínkami místa obeznámeni. Jako pomocné řešení může být využito semaforů. Pojízdný chodník v nezbytném případě umožňuje těsné vyhnutí dvou osobních vozidel. V prvních dvou variantách a jejich podvariantách je vozidlům rampou zpřístupněna i parcela č V poslední variantě je to při dodržení počtu parkovacích stání tak, aby nezabírala celý vnitroblok, prakticky nemožné. Všechny nabídnuté varianty řešení rekonstrukce mají několik společných bodů. Shodně vyhrazují objekt kachlíkárny kompletně účelům městského úřadu. Jde o reprezentativní funkcionalistickou budovu, jíž bude po rekonstrukci alespoň částečně navrácen původní vzhled a vnitřní dispozice. Umístění 1. NP o polovinu výšky patra nad terén navíc neumožňuje atraktivní komerční využití parteru. Kapacitně ovšem pouze tento objekt úřadu stačit nebude, je proto nutné realizovat buď přístavbu nebo využít 2. NP objektu sousední lékárny. Parter lékárny, nová přístavba případně její část pak počítají s komerčním využitím. V objektu kachlíkárny je ve všech variantách obnovena dispozice hlavní přepážkové haly s čekacím prostorem uprostřed. Ve druhém podlaží je do atria vestavěn novotvar zasedací místnosti. Sociální zařízení zůstávají ve stávající přístavbě původní kachlíkárny ve stávající poloze; v závislosti na řešení hlavního schodiště je pak u vstupního prostoru počítání s minimálními toaletami pro veřejnost. Většina plochy suterénu bude sloužit technickému zázemí a centrální spisovně vč. rezervní kapacity. Veškeré ostatní plochy kachlíkárny jsou pro kancelářské využití. Napříč variantami se počítá se dvěma možnostmi řešení hlavních vertikál průběžného schodiště a výtahu. Výtahem je nutno objekt zpřístupnit již z terénu. Aby zůstala hlavní fasáda kachlíkárny nedotčená, provede se nástup do výtahu z úrovně nad druhým schodem od chodníku z prostoru vedle hlavního schodiště. První dva stupně se překonají dvěma nově realizovanými rampami. V prvním případě bude prodlouženo levé schodiště, které momentálně spojuje pouze 1. a 2. NP. Prodloužení se provede do 3. NP i do 1. PP. Ve druhém případě se v místě nynějšího polotočitého schodiště vpravo provede zcela nové, rovněž zpřístupňující všechna podlaží. Výtah bude v obou variantách na témže místě. Stávající polotočité schodiště bude muset být demolováno i v prvním případě kvůli výtahu. V případě č. p. 136 kachlíkárny a č. p. 872 uhelných skladů půjde o celkovou generální rekonstrukci. Oproti tomu č. p. 135 lékárna je po rekonstrukci v 90. letech v dobrém stavu. Její parter se pouze přizpůsobí případným novým nájemcům, uvolní se průchod a kompletní rekonstrukce čeká pouze sklepy. 8

9 VARIANTA 1 V první variantě se počítá s dvoupodlažní přístavbou k hlavnímu objemu kachlíkárny na celou její šířku směrem do vnitrobloku, v hloubce cca 13,5 m a ustoupeným parterem. Směrem do vnitrobloku se 1. PP projevuje jako regulérní podlaží, přístavba tak bude mít komerční parter na této úrovni a podlaží určené pro městský úřad na úrovni 1. NP. Vzhledem k podzemnímu parkovišti řešenému jako skelet z něj bude přístavba konstrukčně a modulově vycházet. Schodištěm lze parkoviště s přístavbou propojit v interiéru. Komerční parter přístavby může využít jako skladovací prostory část suterénu kachlíkárny, jelikož přistavením nového objemu dojde ke zrušení místností s přirozeným osvětlením využitelných jako kanceláře, jak je tomu u následujících variant. Parter lékárny je využit komerčně a podlaží rovněž pro kancelářské provozy nebo služby. Z tohoto důvodu je nutné zde obnovit jedno ze schodišť mezi 1. a 2. NP. Varianta A se od B liší v demolici nebo ponechání novodobé přístavby lékárny. Ve vnitrobloku se rozdíl projeví pouze ve výměrách jednotlivých ploch. VARIANTA 2 Zde bude přístavba řešena jako jednopodlažní komerční objekt směrem do vnitrobloku navazující na půdorysnou stopu lékárny a především pěší průchod. Půjde o kombinovaný konstrukční systém vycházející opět z podzemního parkoviště. Z podzemního parkoviště se přístavba zpřístupní schodištěm a výtahem. Potřebné kapacity prostor pro městský úřad se docílí využitím 2. NP lékárny přístupných tak, jak je tomu dosud dveřmi v sousedících štítových stěnách. V tomto případě bude ve vstupní místnosti nutné vybudovat bezbariérovou rampu. Parter lékárny je opět využit komerčně. Rozdíl ve variantách je shodný s předchozí. VARIANTA 3 Jde o minimalistickou variantu, kde se nepočítá s žádnou přístavbou. Městský úřad obsazuje kachlíkárnu a 2. NP lékárny, jejíž parter je komerční. Ve vnitrobloku je podzemní parkování pouze částečné, zbývající parkovací stání jsou řešena na terénu. Ačkoliv nejde o památkově chráněný objekt, má budova značnou historickou hodnotu (jeden z mála ryze funkcionalistických objektů v Uherském Brodě) a při její rekonstrukci by mělo být postupováno s respektem k původnímu provedení. Doporučení jsou k nalezení v dokumentu Stavebně-historický průzkumu domu č. p. 136 od Ing. Číhalíka z r Jedná se především o výměnu oken v hlavní fasádě v členěné dle dochované historické fotografie, repase výkladců vedle vstupu, zhotovení repliky prosklené stěny hlavního vchodu, uvolnění dispozice přepážkové haly. Dále je třeba vyčistit světlý keramický obklad na hlavní fasádě. Případnými přístavbami by neměl být narušen hlavní objem budovy, vhodné je využít zcela novodobého a kontrastního provedení. 9

10 10. POROVNÁNÍ VARIANT varianta 1A 1B 2A 2B Plochy MěÚ v jednom objektu Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Demolice parazitní přístavby lékárny Variabilní dispozice kanceláří v přístavbě Přístup z podzemního parkoviště suchou nohou Plochy MěÚ v jednom objektu Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Variabilní dispozice kanceláří v přístavbě Přístup z podzemního parkoviště suchou nohou Vnitroblok jako kompaktní městský prostor Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Demolice parazitní přístavby lékárny Zásobovací vertikála pro komerci z podzemního parkoviště Vnitroblok jako kompaktní městský prostor Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Zásobovací vertikála pro komerci z podzemního parkoviště 3 Nejnižší náklady Nejkratší doba návratnosti Využití stávajících objektů Část parkoviště na terénu je snazší na realizaci a méně nákladná + - Nejvyšší náklady Dlouhá doba návratnosti Vnitroblok rozdělen přístavbou V jednom objektu funkce MěÚ i komerce Vysoké náklady na podzemní parkoviště Nejvyšší náklady Dlouhá doba návratnosti Nevzhledná přístavba lékárny Vnitroblok rozdělen přístavbou V jednom objektu funkce MěÚ i komerce Vysoké náklady na podzemní parkoviště Nejdelší doba návratnosti Plochy MěÚ ve dvou objektech Vysoké náklady na podzemní parkoviště Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům Nejdelší doba návratnosti Plochy MěÚ ve dvou objektech Nevzhledná přístavba lékárny Vysoké náklady na podzemní parkoviště Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům Plochy MěÚ ve dvou objektech Nevzhledná přístavba lékárny zůstává Parkování na terénu Bez příjezdu do vnitrobloku Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům 11. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ Abychom dokázali návrh ekonomicky vyhodnotit, bylo postupováno tak, jako by šlo o komerční investici předpokládané náklady byly porovnávány s předpokládanými výnosy a byla sledována doba návratnosti investice, přičemž i plochy MěÚ a parkovací stání byly kalkulovány, jako by z nich plynul standardní výnos jako z komerčních kancelářských ploch. Toto porovnání je samozřejmě z pohledu Města, jako investora, specifické, nicméně bez něj nelze jinak posoudit racionalitu případné vložené investice. V nákladové části se uplatňuje především cena rekonstrukce objektů a projekční přípravy. Investiční náklady na stavební práce jsou kalkulovány na základě objemových ukazatelů ÚRS Praha a odborného odhadu zpracovatele. 10

11 Projekční příprava obsahuje zpracování kompletní dokumentace včetně všech průzkumů, tzn. architektonickou studii, dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci pro stavební povolení, obojí včetně inženýrské činnosti, dále dokumentaci pro provedení stavby, autorský dozor a technický dozor investora. Je kalkulována jako 6% stavebních investičních nákladů. V kalkulaci je rovněž počítáno s odkupem nutné části pozemků pro příjezd do vnitrobloku zde byla cena za odkup m 2 pozemku odhadnuta na 2,5 tis. Kč skutečná prodejní cena se může samozřejmě lišit dle výsledků konkrétních jednání. Návratnost je pak sledována v kontextu odhadu předpokládaných ročních udržovacích nákladů jednotlivých objektů. Jedná se o velmi hrubý předběžný odhad, kde náklady na realizaci vychází z obdobných projektů dříve zpracovaných a výnosy z výše nájmů za obdobné prostory v identické lokalitě, jaké v současné době nabízejí realitní kanceláře. Ekonomické zhodnocení pro jednotlivé varianty následuje spolu s výkresovou dokumentací. NÁKLADY Z pohledu nákladů se jedná o investici v řádu 74 až 97 mil. Kč bez DPH dle jednotlivých variant. S ohledem na předpokládaný rozsah úprav je nejlevnější varianta 3 (74 mil. Kč), nejdražší varianta 1a (97,3 mil. Kč). Rekonstrukce objektu č.p. 135 je odhadnuta na cca 9 mil. Kč + variantní přístavba pro nové plochy v nákladu 9 až 11 mil. Kč (ve variantě 2). Rekonstrukce objektu č.p. 136 je odhadnuta na cca 44 mil. Kč + variantní přístavba 15 mil. Kč (ve variantě 1). Rekonstrukce č.p. 872 je odhadnuta na 7 mil. Kč. Rekonstrukce vnitrobloku včetně podzemního parkoviště je odhadnuto na cca 9 až 19 mil. Kč dle jednotlivých variant. Roční provozní náklady na údržbu a opravy nemovitosti se dle jednotlivých variant moc neliší a jsou odhadnuty na cca 450 tis. Kč (ve variantě 3 je to 420 tis. Kč). VÝNOSY Očekávané výnosy se pak dle jednotlivých variant pohybují od cca 4,2 mil Kč (ve variantě 3) do 5 mil. Kč (ve variantě 1). NÁVRATNOST INVESTICE Doba návratnosti vložených investic se pohybuje podobně u všech variant v rozmezí cca 20 až 22 let. Tato situace je daná skutečností, že očekávaná výnosnost na m 2 je v Uh. Brodě na dosti nízké úrovni. Dále se na tom nemalou měrou podílí nutné náklady na rekonstrukci vnitrobloku a s tím souvisejícího podzemního parkoviště. Očekávaná doba návratnosti u komerčních projektů se pohybuje kolem 10 až 12 let, nutno ovšem podotknout, že na tento projekt nelze nahlížet striktně komerčním pohledem. 12. ZÁVĚR Po zvážení a prověření všech možností, jednotlivých pro a proti se jeví všechny tři předložené varianty jako realizovatelné a výběr záleží na stanovení pořadí jednotlivých dílčích priorit, které musí nastavit Město (očekávaná výše IN, očekávané zatížení rozpočtu Města v jednotlivých letech, priorita revitalizace městského centra, atd.). Lze však z pohledu architektonicko-urbanistického a ekonomického dát několik doporučení. Ad výše investice V tomto případě neplatí, že nejlevnější řešení je nejlepší s dražším řešením dochází k lepšímu zhodnocení, oživení a revitalizaci městského centra. Návratnost investice je u všech variant obdobná tudíž by se výše vložené investice měla odvíjet od možností Města a jeho eventuelnímu ročnímu zatížení rozpočtu, k čemuž by se měl rozsah prací přizpůsobit. Ad parkoviště ve vnitrobloku V rámci této investice je nutná komplexní revitalizace vnitrobloku včetně vytvoření nových parkovacích míst. S ohledem na majetkové a urbanistické vazby, však tento vnitroblok není příliš vhodný pro situování většího hromadného parkoviště (poměrně složitý příjezd). Toto parkoviště 11

12 bude tedy sloužit vždy více jako vyhrazené. Navíc s ohledem na potřebné investiční náklady se jedná o poměrně drahou záležitost proto bychom v poměru náklady/přínos doporučovali vybudování parkoviště pouze v minimální nezbytné míře. Ad propojení objektů č.p. 135 a 136 Po prověření dispozičních možností se jeví jako vhodnější oddělení těchto dvou domů. Objekt č.p. 135 je vhodné ponechat pro komerční využití (i s eventuelní přístavbou ve vnitrobloku, která logicky umocní plánovaný průchod a dá se vybudovat v případě potřeby i dodatečně a za cenu minimálních investičních nákladů). Rovněž se pak dá flexibilněji uvažovat (pokud by se to ukázalo jako vhodné) i o eventuelní možnosti prodeje tohoto objektu (může pomoci financovat rekonstrukci vedlejší kachlíkárny). S ohledem na toto oddělení je pak nutné dořešit kapacitu objektu č.p. 136 buď redukcí požadavků na úřední místa, nebo drobnou přístavbou do vnitrobloku (podobně jako ve variantě 1, ale s využitím pouze pro potřeby MěÚ případné komerční plochy by se lépe realizovaly v přístavbě objektu č.p. 135). 13. DALŠÍ POSTUP Další postup by měl být následující: - zaměřit nebo doměřit objekty, případně provést digitalizaci podkladů - nechat zpracovat architektonickou studii dle vybrané varianty nebo dle upřesnění zadání - vyřešit majetkoprávní vztahy - posoudit možnosti proveditelnosti PPP projektu Poté bude stanoven další postup. V Uh. Hradišti dne Ing. arch. Kateřina Harazimová Ing. arch. Karel Kloupar 12

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy

Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy zpracovatel: SANTIS a.s. Brněnská 38 591 01 Žďár nad Sázavou registrace na Živnostenském úřadě ve Žďáře nad Sázavou pod č.j.

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

A R N S T U D I O s p o l. s r. o. A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/24 5 0 0 0 3 H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n 2 0 1 3 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází:

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1 Název lokality (oficiální, místní nebo identifikační): Textilana Číslo lokality: 510275 Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Nové

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín.

Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Informace o základní škole a mateřské školce Hosín. Krátké shrnutí nedávné historie 2007 Na základě požadavku vedení ZŠ a MŠ Hosín je z důvodu navýšení kapacity školky zrušená tělocvična. V této době zastupitelstvo

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3020/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 960/8 v objektu čp. 960/35, ulice Starostrašnická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně

Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně ODHAD OBVYKLÉ NABÍDKOVÉ CENY Byt v družstevním vlastnictví č. 32 v domě čp. 510/5 o výměře 51,3 m 2 s dispozicí 1+1 respektive 2+kk v katastrálním území Hradec Králové

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více