1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod Zhotovitel: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště Zak. číslo: 3271 Stupeň: investiční záměr Vypracovali: Ing. arch. Kateřina Harazimová, Ing. arch. Karel Kloupar, Bc. Lenka Musilová 2. ÚVOD Zadáním investora je vypracování dokumentace investičního záměru, jehož účelem je posoudit a navrhnout vhodnou rekonstrukci objektů č. p. 135, č. p. 136 na Masarykově náměstí a objektu č. p. 872 na ulici Pecháčkově pro potřeby Městského úřadu Uherský Brod v kombinaci s komerčním využitím části přízemních prostor a zároveň s veřejně přístupným prostorem vnitrobloku. Dále se má v IZ provést ekonomické vyhodnocení a posouzení z pohledu realizovatelnosti celého záměru finanční zajištění investice ve smyslu propojení soukromého a veřejného sektoru (např. formou PPP projektů, jiného investora apod.) tohoto záměru, posoudit předpokládanou nákladovost pro město Uherský Brod rozvinutou v čase. Součástí je posouzení dopadu řešení na majetkoprávní vztahy. Cílem případné rekonstrukce a dostavby je snížení počtu dislokovaných pracovišť MěÚ Uherský Brod a soustředění výkonu státních a samosprávních činností nejlépe do dvou budov v centru UB tak, aby byl úřad pro občany lépe dostupný, čitelný a aby došlo k zefektivnění činnosti úřadu. 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ - půdorysy a řezy č. p. 136 od Ing. Vozára z r naskenovaný půdorys 2. NP domu č. p studie zajištění průchodu z Masarykova náměstí do vnitrobloku v k. ú. Uherský Brod naskenované výkresy studie od Ing. Vozára z r stavebně-historický průzkum domu č. p. 136 od Ing. Číhalíka z r studie parkování ve vnitrobloku od ateliéru K2 z r rekonstrukce č. p. od Ing. Vozára z r studie, projekt DSP a projekt pro realizaci rekonstrukce domu č. p. 135 od fy Prodos společnost s r. o. z r prohlídka stavby architektem a statikem - zadání investora k rekonstrukci a dostavbě objektů - znalosti a zkušenosti formy z obdobných projektů 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ Řešená lokalita se nachází v centru města Uherský Brod, dva z řešených objektů se nacházejí přímo na Masarykově náměstí. Jedná se o dům č. p. 136 (dále v záměru nazýván jako Kachlíkárna ) na parcele p.č.st. 127 o výměře 704 m², dům č. p. 135 (dále nazýván jako lékárna ) na parcele p.č.st. 128 s výměrou 845 m², dům č.p. 872 (dále nazýván jako uhelné sklady ) na parcele p.č.st s výměrou 196 m² ležící na ulici Pecháčkova a parcele p.č.st K řešenému území náleží rovněž vnitroblok vymezený těmito objekty, přístupný z ulice Pecháčkova, ulice Široká a ulice Bratří Lužů. 1

2 Letecký snímek Jedná se o jednu z nejatraktivnějších lokalit v Uherském Brodu dva řešené objekty se nacházejí přímo na hlavním městském náměstí. Převážná část okolní zástavby společně s řešenými objekty volá po rekonstrukci. Po určité stagnaci a chátrání objektů lemujících náměstí dochází v současnosti postupně k rekonstrukci některých budov. V okolí se nachází především stavby komerčního charakteru (obchody, lékárna, banky), ale stojí zde i objekty nekomerční (kostel Nanebevzetí P. Marie, MěÚ Uherský Brod). Celkově se jeví řešené stavby jako velmi atraktivní. Řešené objekty jsou poměrně dobře přístupné pro automobilovou dopravu nacházejí se podél jednosměrně průjezdných městských ulic, na nichž je rovněž umožněno zpoplatněné parkování (tato parkovací místa bývají často plná). Za domem č. p. 136 se ze strany vnitrobloku nachází malé parkoviště (cca 20 parkovacích stání). Přístup k němu však vede z ulice Pecháčkovy přes pozemek, který není v majetku Města Uh. Brod. Zásobování objektů č. p. 135 a č. p. 136 je pak možné ze strany vnitrobloku a z Masarykova náměstí, u objektu č. p. 872 taktéž z vnitrobloku a z ulice Pecháčkova. 2

3 Mapa širších vztahů Dům č. p. 136 zvaný Kachlíkárna je historický čtyřpodlažní podsklepený objekt z r od významného brněnského architekta meziválečného období Oskara Pořísky. K tomuto domu náleží i novější čtyřpodlažní přístavba, provedená v podobném duchu jako objekt hlavní (doba vzniku a autor přístavby není zpracovateli znám). Tento objekt, přestože se jedná v kontextu města o významnou stavbu, není nemovitou kulturní památkou. Z hlediska jeho historie a významu je třeba k němu jako k památce přistupovat. Celá stavba je dnes využívána jako administrativní objekt MěÚ UB. Dům je v průměrném technickém stavu (nejsou na něm patrné žádné viditelné stavební defekty), ale celkově je jeho vzhled morálně zastaralý, poplatný četným nešetrným rekonstrukčním zásahům. Hlavní vstup do objektu je situován přímo z Masarykova náměstí (vstupní podlaží 1.NP je oproti úrovni náměstí zvýšeno o půl patra do objektu se tedy nastupuje hlavním schodištěm, což neumožňuje bezbariérový přístup), další vstup je z vnitrobloku (ten je v současnosti provozně podružný a je využíván především zaměstnanci úřadu). Celý objekt je poznamenaný množstvím různých přestaveb a přílepků degradujících jeho hodnotu a původní záměr architekta. Dům se tak postupně stal spíše ostudou města než jeho architektonickým skvostem, kterým byl v době výstavby. 3

4 Městská spořitelna, Uherský Brod 1938 Původní hala spořitelny Sousední dům č. p. 135, tzv. lékárna je rovněž v majetku Města Uherský Brod. Jedná se o podsklepený historický objekt se sedlovou střechou. Dům má dvě nadzemní podlaží, kde 1.NP s křížovými klenbami v přední části objektu slouží v současnosti ke komerčnímu využití (obchody a lékárna), část 2.NP využívá MěÚ a část 2.NP je nevyužívána. Dům je podsklepený s klenutými sklepními prostory. V sedlové střeše se jeví možnost vybudovat 3.NP jako půdní vestavbu, ale problematické by bylo řešení přirozeného osvětlení prostoru, jelikož množství střešních oken by z památkových důvodů bylo omezené. Z tohoto důvodu není využití podkroví uvažováno. V 1. NP objektu je uzavřený průchod spojující náměstí s vnitroblokem. Dům č. p. 872 tzv. uhelné sklady je dvoupodlažní nepodsklepený objekt v majetku Města a v současné době je po odstěhování sociálního odboru prázdný. Objekt je v průměrném technickém stavu a nachází se na opačné straně vnitrobloku než ostatní popisované objekty. Další řešenou částí je samotný vnitroblok, který se nachází ve velmi zanedbaném stavu. Je zde několik zatravněných ploch na městských i soukromých pozemcích střídajících se s plochami zpevněnými, které převážně slouží jako komunikace nebo parkoviště. Kapacita stávající plochy využívané pro parkování Městského úřadu (cca 20 míst) není zdaleka dostačující pro jeho potřeby. 4

5 5. SWOT ANALÝZA LOKALITY Silné stránky Atraktivní poloha přímo v centru města Dobrá pěší i automobilová dostupnost Jedna z mála funkcionalistických staveb ve městě Slabé stránky Nutnost rekonstrukce celková stavební i morální zastaralost Nedostatečné kapacity parkování Objekty nejsou řešeny bezbariérově (zvýšené vstupní podlaží, absence výtahu) Obtížně snížitelná energetická náročnost nemožnost zateplit hlavní fasádu Příležitosti Objekt na hlavním náměstí Uh. Brodu možnost nabídnout na trh atraktivní plochy Rekonstrukcí objektů bude místo i s vnitroblokem více atraktivní Využití historického potenciálu architektury Zatraktivnění neudržovaného vnitrobloku prostor pro občany města Hrozby Je nutno dořešit přístup k plánovanému parkovišti ve vnitrobloku Město nevlastní žádný přístupový pozemek, je zde tedy nutná domluva s majiteli sousedních parcel Možnost prohlášení objektu č. p. 136 nemovitou kulturní památkou a z toho plynoucí omezení při případné rekonstrukci Pravděpodobná nutnost výluky provozu MěÚ po dobu rekonstrukce, stěhování z toho vyplývající 6. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A) Stávající stav Za účelem vizuálního posouzení technického stavu nosných konstrukcí byla provedena prohlídka objektu na místě samém dne Z hlediska konstrukčního se předmětný objekt č. p. 136 skládá ze dvou samostatných částí - hlavní historické části z roku 1938 a samostatné přístavby z pravé strany z pohledu z náměstí, která byla realizována v pozdějším období. Nosný systém hlavní části tvoří monolitický železobetonový skelet, založení je dle dochované historické dokumentace provedeno patrně na základových patkách. Základová spára je dostatečně konsolidována, o čemž svědčí velmi dobrý stav konstrukcí bez zřetelných trhlin. Vodorovné konstrukce historické části objektu tvoří železobetonové trámové stropy, rovněž bez zjevných poruch stability. Novější přístavba vpravo od historické části má nosný systém stěnový, sondy do základových ani stropních konstrukcí nebyly prováděny. Dilatační spára mezi oběma objekty vykazuje známky dotvarování a s tím souvisejících trhlin ve stavebních konstrukcích. B) Návrh řešení Jak bylo popsáno výše, vyjma trhliny v místě dilatační spáry mezi historickou budovou a částí nové přístavby, se objekt z hlediska konstrukčního nachází v pozoruhodně dobrém stavu. 5

6 Návrh stavebních úprav dle objemové studie představují z hlediska konstrukčního největší zásah do vodorovných stropních konstrukcí (nadstavení stávajícího či budování nového schodiště, vestavba nového výtahu, nová vestavba do atria v úrovni 3.NP apod.). Samostatnou pozornost si zasluhuje plánovaná přístavba podzemního parkoviště. Pokud bude zachována idea těsného sousedství navržené přístavby a stávajícího objektu, pak je nutno počítat s prováděním značně nákladných opatření za účelem zachycení stability stávajícího objektu, přičemž i za těchto opatření je nutno počítat s tím, že určité dotvarování konstrukcí nelze do budoucna zcela vyloučit. 7. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ A) INVESTICE KOMPLETNĚ V REŽII MĚSTA UHERSKÝ BROD V případě tohoto způsobu financování půjde o investici z rozpočtu města s tím, že se budou pronajímat komerční prostory, případně nevyužitá parkovací stání. Výhodou je kompletní kontrola nad realizací i provozem po celou dobu jejich trvání. Nevýhodou je výše počáteční investice ať už jednorázová nebo zatížení úvěrem. B) SOUKROMÝ INVESTOR NAPŘÍKLAD PROGRAM PPP Principem programu PPP je vyhledání soukromého subjektu, který realizaci i provoz zaštítí. Veřejný sektor pak platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby (pronájem kancelářských a doplňkových prostor pro městský úřad) nebo umožní soukromému sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby (pronájem komerčních prostor). Na konci projektu infrastruktura přechází do vlastnictví veřejného sektoru. Výhodami jsou zachování kontroly, prostředků a času veřejného sektoru k vlastní činnosti a přenesení podstatné části rizik na soukromý sektor. Realizace takového projektu je efektivnější a rychlejší v režii soukromého sektoru, který je navíc k poskytování kvalitních služeb motivován dlouhodobými příjmy od sektoru veřejného. Pro veřejný sektor to navíc znamená rozdělení nákladů do delšího časového úseku. Nevýhodou může menší kontrola nad samotnou realizací resp. komplikovanější koordinace požadavků veřejného sektoru. Tento způsob lze samozřejmě vybrat pouze tehdy, projeví-li se v soukromém sektoru o takovouto spolupráci zájem. C) KOMBINOVANÉ FINANCOVÁNÍ DLE KONKRÉTNÍHO OBJEKTU Jelikož se jedná o tři samostatné budovy, lze dva výše uvedené způsoby aplikovat například jen na některé vybrané. Nabízí se možnost kachlíkárnu a uhelné sklady financovat z veřejných prostředků nebo v rámci PPP projektu a lékárnu, bude-li sloužit kompletně komerčnímu provozu, prodat spolu s pozemkem na komerční přístavbu. 8. MAJETKOPRÁVNÍ POMĚRY Parcely v řešeném území Č.parc. vlastník Způsob dotčení 122 Město Uherský Brod Zahrada plocha ve vnitrobloku 126/4 Město Uherský Brod Zahrada plocha ve vnitrobloku 126/5 SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Jiná plocha příjezdová komunikace, rekonstrukce uhelných skladů 127 Město Uherský Brod Č.p. 136 kachlíkárna + část vnitrobloku 6

7 128 Město Uherský Brod Č.p. 135 lékárna + část vnitrobloku 131 NZ Invest s.r.o. Č.p. 132 stavba pro obchod Bří Lužů 132, Uherský Brod, Město Uherský Brod zbořeniště plocha ve vnitrobloku 2256 Město Uherský Brod Č.p. 872 uhelné sklady + chodník Parcely sousední 125 Komerční banka, a.s. Na příkopě 969/33, Praha, Staré Město, /7 SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Běláková Jarmila Polní 1220, Uherský Brod, /7 Kunhart Ivo Ing. Masarykovo n. 133, Uherský Brod Kunhart Zdenek Stráňavy 379, Slovensko SJM Kunhart Ivo Ing. a Kunhartová Alena Masarykovo n. 133, Uherský Brod Sehnal Miroslav Ing. Osvoboditelů 1807, Uherský Brod /1 Hanáčková Růžena Obchodní 1566, Uherský Brod, SJM Navrátil Josef a Navrátilová Miriam MUDr. Na Chmelnici 2138, Uherský Brod, SJM Borák Miroslav Ing. a Boráková Hana Močidla 2300, Uherský Brod, Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba Příjezdová komunikace, rekonstrukce uhelných skladů Rekonstrukce uhelných skladů úprava vnitrobloku 6490/9 Město Uherský Brod Ulice Pecháčkova - příjezdová komunikace - sjezd 6490/12 Město Uherský Brod Masarykovo nám. - chodník před rekonstruovanými objekty 7068 Prouzová Hana Branka 551, Luhačovice, Podzemní parkoviště, úprava vnitrobloku, případná přístavba V majetku investora města UB jsou veškeré pozemky a objekty kromě části nezbytné příjezdové cesty, která leží na parcele č. 131 a úzkého pruhu příjezdové cesty na parcele č. 126/5 (zde se polohopisně nesetkává stávající opěrná zídka s hranicí mezi parcelami č. 126/5, která je v soukromém vlastnictví a č. 1657, která je v majetku Města). Pro příjezdovou cestu bude třeba využít cca 22 m 2 z parcely č. 126/5 a cca 120 m 2 z parcely č S nákladem na případné zakoupení pozemků je v ekonomickém vyhodnocení počítáno. 9. NÁVRH Z pohledu využití objektu č. p. 872 jsou navrženy jen drobné úpravy ve stávajících dispozicích. Dům uhelných skladů je pro plánované účely městské policie zcela vyhovující a má i výbornou polohu přímo v centru města. 7

8 Součástí zadání pro dispoziční a provozní řešení městského úřadu jsou následující požadavky: v rekonstruovaných prostorách úřadu je třeba zřídit kancelářské prostory pro cca 100 zaměstnanců. Ti budou využívat kanceláře typu open space (60% zaměstnanců, kancelář pro min. 4 pracovníky), 20% jich bude soustředěno na přepážkách a 20% v samostatných kancelářích. Součástí jsou i plochy pro příruční spisovny a obslužné provozy (kopírky, fotokabinky u přepážek apod.). Dále je třeba počítat se zasedací místností pro cca 20 osob, centrální spisovnou, skladovacími a technickými provozy. Veškeré provozy úřadu musí být přístupné bezbariérově, tudíž je nezbytné zřídit výtah a vyřešit i překonání hlavního vstupního schodiště. Komerční prostory je vhodné umístit do atraktivních poloh parter náměstí a vnitrobloku, případně kancelářské prostory ve vyšších podlažích. Do sklepa č. p. 135 lékárny je možné umístit kavárnu nebo vinárnu se zahrádkou ve vnitrobloku. Toto využití je navrženo ve všech variantách. Využití vnitrobloku počítá s parkování služebních vozidel městského úřadu, vozidel městské policie případně hostů MěÚ a vozidel zaměstnanců, s parkováním veřejnosti se nepočítá. Parkování je buď zcela, nebo částečně pod terénem tak, aby se do vnitrobloku mohla soustředit další požadovaná funkce klidová zóna pro veřejnost obsahující dětské hřiště, letní zahrádku vinárny/kavárny a případně další blíže neurčené využití, to vše situované v upravené zeleni. Předběžný odhad na potřebu parkovacích míst je pro nejkapacitnější variantu 1A 23 míst, což je splněno ve všech variantách. Parkování pro OOSPO bude řešeno vyhrazením stávajících míst na Masarykově náměstí. V případě variant s přístavbami, v jejichž obou případech bude parter využit komerčně, bude část vnitrobloku provedena jako zastřešené chodníky nebo ochozy kolem těchto komerčních prostor. V obou případech tato pěší zóna navazuje na průjezd v objektu lékárny, který bude sloužit jako hlavní pěší vstup do vnitrobloku. Pro vozidla je vnitroblok zpřístupněn příjezdovou komunikací sjezdem z ulice Pecháčkovy tak, jak je tomu nyní. Půjde o tři metry široký obousměrný pruh s postraním chodníkem cca 1,5 metru širokým a provedeným v pojízdné dlažbě. Vzhledem k velmi úzkému prostoru bude bezpečnost provozu počítat se skutečností, že řidiči zde parkující budou s podmínkami místa obeznámeni. Jako pomocné řešení může být využito semaforů. Pojízdný chodník v nezbytném případě umožňuje těsné vyhnutí dvou osobních vozidel. V prvních dvou variantách a jejich podvariantách je vozidlům rampou zpřístupněna i parcela č V poslední variantě je to při dodržení počtu parkovacích stání tak, aby nezabírala celý vnitroblok, prakticky nemožné. Všechny nabídnuté varianty řešení rekonstrukce mají několik společných bodů. Shodně vyhrazují objekt kachlíkárny kompletně účelům městského úřadu. Jde o reprezentativní funkcionalistickou budovu, jíž bude po rekonstrukci alespoň částečně navrácen původní vzhled a vnitřní dispozice. Umístění 1. NP o polovinu výšky patra nad terén navíc neumožňuje atraktivní komerční využití parteru. Kapacitně ovšem pouze tento objekt úřadu stačit nebude, je proto nutné realizovat buď přístavbu nebo využít 2. NP objektu sousední lékárny. Parter lékárny, nová přístavba případně její část pak počítají s komerčním využitím. V objektu kachlíkárny je ve všech variantách obnovena dispozice hlavní přepážkové haly s čekacím prostorem uprostřed. Ve druhém podlaží je do atria vestavěn novotvar zasedací místnosti. Sociální zařízení zůstávají ve stávající přístavbě původní kachlíkárny ve stávající poloze; v závislosti na řešení hlavního schodiště je pak u vstupního prostoru počítání s minimálními toaletami pro veřejnost. Většina plochy suterénu bude sloužit technickému zázemí a centrální spisovně vč. rezervní kapacity. Veškeré ostatní plochy kachlíkárny jsou pro kancelářské využití. Napříč variantami se počítá se dvěma možnostmi řešení hlavních vertikál průběžného schodiště a výtahu. Výtahem je nutno objekt zpřístupnit již z terénu. Aby zůstala hlavní fasáda kachlíkárny nedotčená, provede se nástup do výtahu z úrovně nad druhým schodem od chodníku z prostoru vedle hlavního schodiště. První dva stupně se překonají dvěma nově realizovanými rampami. V prvním případě bude prodlouženo levé schodiště, které momentálně spojuje pouze 1. a 2. NP. Prodloužení se provede do 3. NP i do 1. PP. Ve druhém případě se v místě nynějšího polotočitého schodiště vpravo provede zcela nové, rovněž zpřístupňující všechna podlaží. Výtah bude v obou variantách na témže místě. Stávající polotočité schodiště bude muset být demolováno i v prvním případě kvůli výtahu. V případě č. p. 136 kachlíkárny a č. p. 872 uhelných skladů půjde o celkovou generální rekonstrukci. Oproti tomu č. p. 135 lékárna je po rekonstrukci v 90. letech v dobrém stavu. Její parter se pouze přizpůsobí případným novým nájemcům, uvolní se průchod a kompletní rekonstrukce čeká pouze sklepy. 8

9 VARIANTA 1 V první variantě se počítá s dvoupodlažní přístavbou k hlavnímu objemu kachlíkárny na celou její šířku směrem do vnitrobloku, v hloubce cca 13,5 m a ustoupeným parterem. Směrem do vnitrobloku se 1. PP projevuje jako regulérní podlaží, přístavba tak bude mít komerční parter na této úrovni a podlaží určené pro městský úřad na úrovni 1. NP. Vzhledem k podzemnímu parkovišti řešenému jako skelet z něj bude přístavba konstrukčně a modulově vycházet. Schodištěm lze parkoviště s přístavbou propojit v interiéru. Komerční parter přístavby může využít jako skladovací prostory část suterénu kachlíkárny, jelikož přistavením nového objemu dojde ke zrušení místností s přirozeným osvětlením využitelných jako kanceláře, jak je tomu u následujících variant. Parter lékárny je využit komerčně a podlaží rovněž pro kancelářské provozy nebo služby. Z tohoto důvodu je nutné zde obnovit jedno ze schodišť mezi 1. a 2. NP. Varianta A se od B liší v demolici nebo ponechání novodobé přístavby lékárny. Ve vnitrobloku se rozdíl projeví pouze ve výměrách jednotlivých ploch. VARIANTA 2 Zde bude přístavba řešena jako jednopodlažní komerční objekt směrem do vnitrobloku navazující na půdorysnou stopu lékárny a především pěší průchod. Půjde o kombinovaný konstrukční systém vycházející opět z podzemního parkoviště. Z podzemního parkoviště se přístavba zpřístupní schodištěm a výtahem. Potřebné kapacity prostor pro městský úřad se docílí využitím 2. NP lékárny přístupných tak, jak je tomu dosud dveřmi v sousedících štítových stěnách. V tomto případě bude ve vstupní místnosti nutné vybudovat bezbariérovou rampu. Parter lékárny je opět využit komerčně. Rozdíl ve variantách je shodný s předchozí. VARIANTA 3 Jde o minimalistickou variantu, kde se nepočítá s žádnou přístavbou. Městský úřad obsazuje kachlíkárnu a 2. NP lékárny, jejíž parter je komerční. Ve vnitrobloku je podzemní parkování pouze částečné, zbývající parkovací stání jsou řešena na terénu. Ačkoliv nejde o památkově chráněný objekt, má budova značnou historickou hodnotu (jeden z mála ryze funkcionalistických objektů v Uherském Brodě) a při její rekonstrukci by mělo být postupováno s respektem k původnímu provedení. Doporučení jsou k nalezení v dokumentu Stavebně-historický průzkumu domu č. p. 136 od Ing. Číhalíka z r Jedná se především o výměnu oken v hlavní fasádě v členěné dle dochované historické fotografie, repase výkladců vedle vstupu, zhotovení repliky prosklené stěny hlavního vchodu, uvolnění dispozice přepážkové haly. Dále je třeba vyčistit světlý keramický obklad na hlavní fasádě. Případnými přístavbami by neměl být narušen hlavní objem budovy, vhodné je využít zcela novodobého a kontrastního provedení. 9

10 10. POROVNÁNÍ VARIANT varianta 1A 1B 2A 2B Plochy MěÚ v jednom objektu Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Demolice parazitní přístavby lékárny Variabilní dispozice kanceláří v přístavbě Přístup z podzemního parkoviště suchou nohou Plochy MěÚ v jednom objektu Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Variabilní dispozice kanceláří v přístavbě Přístup z podzemního parkoviště suchou nohou Vnitroblok jako kompaktní městský prostor Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Demolice parazitní přístavby lékárny Zásobovací vertikála pro komerci z podzemního parkoviště Vnitroblok jako kompaktní městský prostor Parkování kompletně pod terénem Možnost příjezdu do vnitrobloku Zásobovací vertikála pro komerci z podzemního parkoviště 3 Nejnižší náklady Nejkratší doba návratnosti Využití stávajících objektů Část parkoviště na terénu je snazší na realizaci a méně nákladná + - Nejvyšší náklady Dlouhá doba návratnosti Vnitroblok rozdělen přístavbou V jednom objektu funkce MěÚ i komerce Vysoké náklady na podzemní parkoviště Nejvyšší náklady Dlouhá doba návratnosti Nevzhledná přístavba lékárny Vnitroblok rozdělen přístavbou V jednom objektu funkce MěÚ i komerce Vysoké náklady na podzemní parkoviště Nejdelší doba návratnosti Plochy MěÚ ve dvou objektech Vysoké náklady na podzemní parkoviště Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům Nejdelší doba návratnosti Plochy MěÚ ve dvou objektech Nevzhledná přístavba lékárny Vysoké náklady na podzemní parkoviště Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům Plochy MěÚ ve dvou objektech Nevzhledná přístavba lékárny zůstává Parkování na terénu Bez příjezdu do vnitrobloku Veškeré plochy MěÚ nutno přizpůsobit stávajícím objektům 11. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ Abychom dokázali návrh ekonomicky vyhodnotit, bylo postupováno tak, jako by šlo o komerční investici předpokládané náklady byly porovnávány s předpokládanými výnosy a byla sledována doba návratnosti investice, přičemž i plochy MěÚ a parkovací stání byly kalkulovány, jako by z nich plynul standardní výnos jako z komerčních kancelářských ploch. Toto porovnání je samozřejmě z pohledu Města, jako investora, specifické, nicméně bez něj nelze jinak posoudit racionalitu případné vložené investice. V nákladové části se uplatňuje především cena rekonstrukce objektů a projekční přípravy. Investiční náklady na stavební práce jsou kalkulovány na základě objemových ukazatelů ÚRS Praha a odborného odhadu zpracovatele. 10

11 Projekční příprava obsahuje zpracování kompletní dokumentace včetně všech průzkumů, tzn. architektonickou studii, dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci pro stavební povolení, obojí včetně inženýrské činnosti, dále dokumentaci pro provedení stavby, autorský dozor a technický dozor investora. Je kalkulována jako 6% stavebních investičních nákladů. V kalkulaci je rovněž počítáno s odkupem nutné části pozemků pro příjezd do vnitrobloku zde byla cena za odkup m 2 pozemku odhadnuta na 2,5 tis. Kč skutečná prodejní cena se může samozřejmě lišit dle výsledků konkrétních jednání. Návratnost je pak sledována v kontextu odhadu předpokládaných ročních udržovacích nákladů jednotlivých objektů. Jedná se o velmi hrubý předběžný odhad, kde náklady na realizaci vychází z obdobných projektů dříve zpracovaných a výnosy z výše nájmů za obdobné prostory v identické lokalitě, jaké v současné době nabízejí realitní kanceláře. Ekonomické zhodnocení pro jednotlivé varianty následuje spolu s výkresovou dokumentací. NÁKLADY Z pohledu nákladů se jedná o investici v řádu 74 až 97 mil. Kč bez DPH dle jednotlivých variant. S ohledem na předpokládaný rozsah úprav je nejlevnější varianta 3 (74 mil. Kč), nejdražší varianta 1a (97,3 mil. Kč). Rekonstrukce objektu č.p. 135 je odhadnuta na cca 9 mil. Kč + variantní přístavba pro nové plochy v nákladu 9 až 11 mil. Kč (ve variantě 2). Rekonstrukce objektu č.p. 136 je odhadnuta na cca 44 mil. Kč + variantní přístavba 15 mil. Kč (ve variantě 1). Rekonstrukce č.p. 872 je odhadnuta na 7 mil. Kč. Rekonstrukce vnitrobloku včetně podzemního parkoviště je odhadnuto na cca 9 až 19 mil. Kč dle jednotlivých variant. Roční provozní náklady na údržbu a opravy nemovitosti se dle jednotlivých variant moc neliší a jsou odhadnuty na cca 450 tis. Kč (ve variantě 3 je to 420 tis. Kč). VÝNOSY Očekávané výnosy se pak dle jednotlivých variant pohybují od cca 4,2 mil Kč (ve variantě 3) do 5 mil. Kč (ve variantě 1). NÁVRATNOST INVESTICE Doba návratnosti vložených investic se pohybuje podobně u všech variant v rozmezí cca 20 až 22 let. Tato situace je daná skutečností, že očekávaná výnosnost na m 2 je v Uh. Brodě na dosti nízké úrovni. Dále se na tom nemalou měrou podílí nutné náklady na rekonstrukci vnitrobloku a s tím souvisejícího podzemního parkoviště. Očekávaná doba návratnosti u komerčních projektů se pohybuje kolem 10 až 12 let, nutno ovšem podotknout, že na tento projekt nelze nahlížet striktně komerčním pohledem. 12. ZÁVĚR Po zvážení a prověření všech možností, jednotlivých pro a proti se jeví všechny tři předložené varianty jako realizovatelné a výběr záleží na stanovení pořadí jednotlivých dílčích priorit, které musí nastavit Město (očekávaná výše IN, očekávané zatížení rozpočtu Města v jednotlivých letech, priorita revitalizace městského centra, atd.). Lze však z pohledu architektonicko-urbanistického a ekonomického dát několik doporučení. Ad výše investice V tomto případě neplatí, že nejlevnější řešení je nejlepší s dražším řešením dochází k lepšímu zhodnocení, oživení a revitalizaci městského centra. Návratnost investice je u všech variant obdobná tudíž by se výše vložené investice měla odvíjet od možností Města a jeho eventuelnímu ročnímu zatížení rozpočtu, k čemuž by se měl rozsah prací přizpůsobit. Ad parkoviště ve vnitrobloku V rámci této investice je nutná komplexní revitalizace vnitrobloku včetně vytvoření nových parkovacích míst. S ohledem na majetkové a urbanistické vazby, však tento vnitroblok není příliš vhodný pro situování většího hromadného parkoviště (poměrně složitý příjezd). Toto parkoviště 11

12 bude tedy sloužit vždy více jako vyhrazené. Navíc s ohledem na potřebné investiční náklady se jedná o poměrně drahou záležitost proto bychom v poměru náklady/přínos doporučovali vybudování parkoviště pouze v minimální nezbytné míře. Ad propojení objektů č.p. 135 a 136 Po prověření dispozičních možností se jeví jako vhodnější oddělení těchto dvou domů. Objekt č.p. 135 je vhodné ponechat pro komerční využití (i s eventuelní přístavbou ve vnitrobloku, která logicky umocní plánovaný průchod a dá se vybudovat v případě potřeby i dodatečně a za cenu minimálních investičních nákladů). Rovněž se pak dá flexibilněji uvažovat (pokud by se to ukázalo jako vhodné) i o eventuelní možnosti prodeje tohoto objektu (může pomoci financovat rekonstrukci vedlejší kachlíkárny). S ohledem na toto oddělení je pak nutné dořešit kapacitu objektu č.p. 136 buď redukcí požadavků na úřední místa, nebo drobnou přístavbou do vnitrobloku (podobně jako ve variantě 1, ale s využitím pouze pro potřeby MěÚ případné komerční plochy by se lépe realizovaly v přístavbě objektu č.p. 135). 13. DALŠÍ POSTUP Další postup by měl být následující: - zaměřit nebo doměřit objekty, případně provést digitalizaci podkladů - nechat zpracovat architektonickou studii dle vybrané varianty nebo dle upřesnění zadání - vyřešit majetkoprávní vztahy - posoudit možnosti proveditelnosti PPP projektu Poté bude stanoven další postup. V Uh. Hradišti dne Ing. arch. Kateřina Harazimová Ing. arch. Karel Kloupar 12

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta č.j.: 35/14 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Písečná vyzývá k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na zpracování

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Strategie rozvoje bydlení v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4021-37/2015 O ceně bytové jednotky č.1541/11 zapsané v KN na LV č.23016, vymezené v budově čp.1541,1542 stojící na pozemku p.č.st.2896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 788m 2, budova

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Možnosti řešení problematiky dopravy v klidu 1 DIVADLO KOTELNA Rozbor současného stavu a návrhy možných variant řešení 1) Současný stav Budova se nachází ve staré zástavbě ze 70. let minulého století,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400 Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Výměry:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ve věci aktualizace znaleckého posudku č. 4210-96/2013 ze dne 16.7.2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : bývalá provozovna areál sběrných surovin Kraj Královéhradecký, okres

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně

Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně ODHAD OBVYKLÉ NABÍDKOVÉ CENY Byt v družstevním vlastnictví č. 32 v domě čp. 510/5 o výměře 51,3 m 2 s dispozicí 1+1 respektive 2+kk v katastrálním území Hradec Králové

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2682 / 19 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Odhad obvyklé cen bytu v rámci insolvenčního

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

Investiční Příležitost

Investiční Příležitost Investiční Příležitost Divadelní 24, Praha 1 - Staré Město Výjimečná novostavba na nábřeží Vltavy citlivě propojená s kompletně rekonstruovanou historickou budovou v ulici Karolíny Světlé. Objekt nabízí

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Znalecký posudek číslo 5631-209/11

Znalecký posudek číslo 5631-209/11 Znalecký posudek číslo 5631-209/11 O obvyklé ceně nemovitosti: poloviny rodinného domu číslo popisné 662 a souvisejících nemovitostí umístěných na pozemku parcelních čísel 2392 a 2393 vč. pozemků parcelních

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno 088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : Pan Milan Gatyás - není znám jeho pobyt,

Více

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST A.1 Úvodní údaje A.2 Podklady pro zpracování studie A.3 Zdůvodnění záměru A.4 Prověření souladu s územním plánem A.5 Vyhodnocení řešeného území A.6 Kapacitní údaje A.7 Zásady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3986-2/2015 O ceně ocenění bytu č.830/4 zapsaného v KN na LV č.3444, vymezeném dle bytového zákona v bytovém domě čp.829,830,831,832,833 stojícím na pozemcích p.č.st.1568 zastavěná

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1145-229/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1145-229/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 886/2 situované v bytovém domě č.p. 886 na pozemku parc.č. 710/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 928/15183 na společných

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 919/79/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 919/79/14 O ceně bytové jednotky č. 2811/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v bytovém domě na ulici Bratranců Veverkových č.p. 2811/12

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více