PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for Use in Lift Trucks Jan Höll, Libor Wila JULI Motorenwerk s.r.o Abstrakt: Synchronní generátory buzené PM na rotoru slouží v některých vozících se spalovacím motorem k výrobě elektrické energie pro trakční motory. Cílem tohoto článku je porovnat vlastnosti synchronních generátorů s PM s rozloženým a soustřeěným vinutím v závislosti na počtů pólů aného stroje. Abstract: PM excite synchronous generators are use in some lift trucks with the combustion engine for generating electric energy for the traction motors. Aim of this paper is to compare properties of the PM excite synchronous generators with istribute an fractional-slot concentrate wining in epenence on number of poles of the given generator.

2 VOL.16, NO., APRIL 014 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Jan Höll, Libor Wila JULI Motorenwerk s.r.o Abstrakt Synchronní generátory buzené PM na rotoru slouží v některých vozících se spalovacím motorem k výrobě elektrické energie pro trakční motory. Cílem tohoto článku je porovnat vlastnosti synchronních generátorů s PM s rozloženým a soustřeěným vinutím v závislosti na počtů pólů aného stroje. 1 Úvo Synchronní generátory buzené permanentními magnety se v manipulační technice používají v některých vozících se spalovacím motorem k výrobě elektrické energie, zejména pro elektrické pohony pojezu. Spalovací motor, jehož typické pracovní otáčky jsou 400 min -1, je přímo spojen se synchronním generátorem, na jehož výstupní svorky je připojen přes neřízený 6pulsní usměrňovač frekvenční měnič, kterým jsou napájeny trakční motory. V současné obě se jako generátory nejčastěji používají synchronní stroje buzené PM na vnitřním rotoru (SGPM) s rozloženým vinutím. Tyto stroje se vyznačují vysokou účinností a vysokou hustotou momentu [1, ]. Nevýhoou SGPM zatěžovaných přes neřízený usměrňovač je nemožnost regulovat výstupní napětí generátoru, které je závislé nejen na okamžitém výkonu generátoru, ale i na aktuální pracovní teplotě stroje. Další nevýhoou tohoto proveení SGPM je íky použití rozloženého vinutí velká axiální élka stroje, která může znemožnit použití těchto strojů vzhleem k omezenému vnitřnímu prostoru vysokozvižných vozíků. Jako možné řešení se jeví použití více pólových SGPM se soustřeěným vinutím, které se vyznačují výrazně kratší élkou čel vinutí a tey i menší celkovou axiální élkou stroje. Cílem tohoto článku je porovnat vlastnosti SGPM s rozloženým a soustřeěným vinutím v závislosti na počtu pólů stroje. Synchronní generátory buzené PM Pro porovnání vlivu počtu pólů a typu vinutí na parametry generátoru byl vybrán současně sériově vyráběný 1pólový generátor se jmenovitým výkonem 0 kw. Jená se o generátor v klasickém uspořáání s vnitřním rotorem, ke magnety jsou nalepeny přímo na vnějším povrchu rotoru. Záklaní parametry tohoto generátoru jsou uveeny v tabulce 1. Řez generátorem je uveen na obrázku 1. Pro porovnání byly navrženy čtyři alší generátory, tři s vouvrstvým soustřeěným vinutím a různým počtem pólů (16, 0 a pólů) a jeen 6pólový s vouvrstvým rozloženým vinutím. Tabulka 1: Parametry 0kW generátoru Vnější průměr statoru (mm) 80 Vrtání statoru (mm) 00 Počet rážek statoru 36 Počet pólů 1 Délka svazku (mm) 100 Jakost plechů Magnety Typ vinutí M800 50A N--B jenovrstvé, rozložené Jmenovitý výkon (kw) 0 Jmenovité napětí (V) Y 3 x 400 Jmenovité otáčky (min -1 ) 400 Obrázek 1: Řez synchronním generátorem s PM Při návrhu byly zachovány některé parametry generátoru. Všechny generátory byly navrženy na stejné pracovní otáčky i s přibližně stejným výstupním napětím. Z mechanických parametrů zůstaly zachovány stejný vnější průměr statoru, stejná élka svazku a vzuchová mezera. U všech generátorů byla zachována stejná jakost plechů, typ magnetů i výška magnetů ve směru magnetizace. Magnety byly vžy nalepeny na povrchu rotoru. U všech generátorů byly všechny cívky jenotlivých fází zapojeny o série a fáze spojeny o hvězy. Přehle parametrů, které zůstaly stejné pro všechny generátory, je uveen v tabulce. 100

3 VOL.16, NO., APRIL 014 Tabulka : Společné parametry generátorů s PM Vnější průměr statoru (mm) 80 Délka svazku (mm) 100 Vzuchová mezera (mm) 1,5 Jakost plechů Magnety M800 50A N--B Výška magnetu (mm) 4,3 Zapojení vinutí sériové, hvěza Generátory se lišily zejména v počtu pólů a typu statorového vinutí. Počtu pólů byly přizpůsobeny rozměry magnetického obvou a počet závitů motoru. Přehle navržených generátorů i s jejich záklaními parametry je uveen v tabulce 3. Generátory se soustřeěným vinutím se vyznačují kratší élkou čel vinutí, íky které je možné snížit celkovou axiální élku stroje (v tabulce 3 označeno jako axiální élka motoru ). Přípaně je možné zvětšit axiální élku svazku při zachování stejné axiální élky stroje. Tabulka 3: Přehle navržených generátorů s PM 36/6 36/1 18/16 4/0 4/ Typ vinutí rozložené soustřeěné Počet rážek Počet pólů Počet vrstev vinutí Vrtání statoru (mm) Axiální élka motoru (mm) Počet závitů v sérii Činitel vinutí 0,933 1,000 0,945 0,933 0,950 Šířka magnetu (mm) 69,5 34,0 9,5 4,0,0 Z ůvoů ověření vlastností SGPM se soustřeěným vinutím, bylo navrženo několik generátorů s různým počtem pólů i systémem vinutí (6 rážek/5 pólů, 9/8, 1/11) [7]. SGPM se soustřeěným vinutím byly vžy navrženy s vouvrstvým vinutím. Výhoy vouvrstvého soustřeěného vinutí oproti vinutí jenovrstvému jsou porobněji popsány v [1], pro použití v generátorech se jako nejůležitější výhoa vouvrstvého vinutí jeví nižší inukčnost v poélné i příčné ose. 3 Výkon synchronních generátorů Vnitřní (elektromagnetický) výkon synchronních strojů je án součinem vnitřního momentu stroje a úhlové rychlosti. P = ω (1) el M i m Vnitřní moment synchronního stroje pro obecný synchronní stroj lze vypočítat pole [3] pomocí vztahu 3 UU if U 1 1 M i = sin δ + sin δ, () ω m q ke U... fázové napětí, U if... fázové inukované napětí,... reaktance v poélné ose, q... reaktance v poélné ose, δ... zátěžný úhel. Z této rovnice vyplývá, že vnitřní moment synchronního stroje se skláá ze vou složek. První složka, která je závislá na sinδ a se označuje jako synchronní moment, ruhá složka, která je závislá na sinδ, se označuje jako reluktanční moment. Reluktanční moment je závislý na rozílu mezi inukčnostmi (reaktancemi) v příčné a poélné ose. Při umístění magnetů na povrchu rotoru se inukčnosti v příčné a poélné ose sobě rovnají, a proto je reluktanční moment nulový. Velikost vnitřního momentu je ána pouze složkou synchronního momentu, která je přímo úměrná velikosti fázového napětí, inukovaného fázového napětí a sinu zátěžného úhlu a nepřímo úměrná reaktanci v poélné ose. Reaktance v poélné ose je le [] ána vztahem a + σ =, (3) ke magnetizační reaktance a se vypočítá le a = ( N k ) τ l S w p 4 mµ 0 f k f, (4) πp δ ke m... počet fází, f... frekvence, N s... počet závitů v sérii, k w... činitel vinutí, τ p... pólová rozteč, l... élka železa, p... počet pólových vojic, δ... ekvivalentní vz. mezera v poélné ose, k f... korekční činitel reaktance v -ose a rozptylová reaktance σ se le [] vypočítá N S l le = σ 4π fµ 0 λ1 s + λ1 e + λ1 + λ t pq, (5) l 1 ke q... počet rážek na pól a fázi, l e... élka čel vinutí, λ 1s... jenotková voivost rážky, λ 1e... jenotková voivost prostoru čel vinutí, λ 1s... jenotková voivost iferenčního rozptylu, λ 1s... jenotková voivost kolem hlav zubů. Všechny generátory byly navrženy na stejné napětí, a proto lze pro zjenoušení přepokláat, že fázové i inukované napětí buou u všech generátorů přibližně stejné. Poku se zanebají malé rozíly velikosti zátěžného úhlu pro různé stroje a jako konstantní se bue uvažovat i honota zátěžného úhlu, je vnitřní moment synchronního stroje 101

4 VOL.16, NO., APRIL 014 nepřímo úměrně závislý pouze na velikosti reaktance v poélné ose. P el 1 k (6) V rovnicích (4) a (5) jsou některé parametry konstantní pro všechny generátory (počet fází, élka svazku) nebo honoty některých parametrů jsou téměř shoné (ekvivalentní vzuchová mezera, činitel vinutí, počet závitů v sérii). Naopak počet pólových vojic, frekvence a pólová rozteč už jsou parametry silně závislé na konkrétním proveení generátoru. 4 Porovnání vypočtených parametrů Pro všechny generátory byly analytickou i numerickou metoou vypočteny inukčnosti v příčné a poélné ose. Analytické výsleky jsou vypočteny pomocí programu SPEED, který vychází z rovnic (3) až (5). Numerické výsleky jsou získány z programu FLU D. Přehle vypočtených honot inukčností a reaktancí pro n = 400 min -1 je uveen v tabulce 4. Tabulka 4: Vypočtené inukčnosti jenotlivých generátorů Obrázek : Zatěžovací charakteristiky generátorů při n = 400 min -1 Z tabulky je zřejmé, že rozíly vypočtených reaktancí vůči referenčnímu 1pólovému generátoru velmi obře koresponují s vypočtenými honotami maximálního osažitelného výkonu jenotlivých generátorů. Je nutné brát v úvahu nepřímou úměru mezi rozílem v honotách vypočtených reaktancí a rozílem ve vypočteném maximálním osažitelném výkonu. Rozložení magnetické inukce tohoto generátoru při maximálním výkonu je uveen na obrázku 3. Analytický výpočet Numerický výpočet Tabulka 5: Přehle navržených generátorů s PM L L q L L q (mh) (mh) (Ω) (mh) (mh) (Ω) 36/6 4,51 4,46 3,40 4,1 3,95 3,18 36/1 1,81 1,79,7 1,81 1,81,73 18/16 1,9 1,91 3,85,05 1,84 4,13 4/0 1,1 1,0 3,03 1,33 1,33 3,33 4/ 1,5 1,4 3,45 1,39 1,38 3,84 Analyticky a numericky vypočtené výsleky se o sebe výrazně neliší, maximální rozíly osahují asi 10 %, což pro výpočet inukčností lze považovat za ostatečnou přesnost. Nejmenší reaktanci vykazuje 1pólový generátor s rozloženým vinutím, a proto by i tento generátor měl pole rovnice (6) osahovat nejvyšší honoty maximálního osažitelného výkonu. Ze strojů se soustřeěným vinutím vykazuje nejnižší reaktanci v poélné ose 0pólový generátor Pro všechny generátory byly vypočteny zatěžovací charakteristiky při otáčkách n = 400 min -1. Generátory byly zatěžovány přes neřízený usměrňovač o oporové zátěže. Oporová zátěž je zvolena z ůvou nejjenouššího nastavení moelu, nicméně typ zátěže připojený k neřízenému usměrňovači má jen minimální vliv na velikost maximálního osažitelného výkonu generátoru [4, 5]. Vyhonocován byl elektrický výkon, který generátor oává o zátěže. Průběh všech zatěžovacích charakteristik je vynesen na obrázku. Nejvyššího výkonu osahuje 1pólový generátor s rozloženým vinutím. Ostatní generátory osahují výrazně menšího maximálního výkonu. Z generátorů se soustřeěným vinutím osahuje nejvyššího výkonu 0pólový stroj. Porovnání výsleků vypočtených v programu FLU je uveeno v tabulce 5. 36/6 36/1 18/16 4/0 4/,anal (Ω) 3,40,7 3,85 3,03 3,45,num (Ω) 3,18,73 4,13 3,33 3,84 Max. výkon (kw) 5,38 3,73 3,15 6,38 4,06 Rozíl výkonů (%) -,5 0,0-9,3-19,4-6,5 Rozíl reaktancí numericky (%) Rozíl reaktancí analyticky (%) 16,5 0,0 51,3,0 40,7 5,0 0,0 41,5 11,4 6,8 Obrázek 3: Rozložení magnetické inukce 0pólového SGPM při maximálním výkonu 10

5 VOL.16, NO., APRIL 014 Na obrázku 4 jsou vyneseny závislosti účinnosti generátoru na elektrickém výkonu. Všechny generátory jsou navrženy s jakostí plechu M800-50A, a proto íky vysoké pracovní frekvenci přestavují ztráty v železe významnou část celkových ztrát generátoru. Obrázek 4: Porovnání účinnosti jenotlivých generátorů Závislost ztrát v železe na počtu pólů generátoru je vynesena na obrázku 5. V grafu jsou vyneseny vě křivky ztrát vypočtených analytickou a numerickou metoou. Rozíl mezi jenotlivými křivkami může být způsoben tím, že numerický moel pro výpočet ztrát v železe je ověřen zejména pro nižší frekvence, u pólového stroje osahuje pracovní frekvence honoty f = 440 Hz. Při numerickém výpočtu jsou ztráty v železe vyhonocovány pomocí Bertottiho rovnice [7]: P = p h B π σ f + 6 B f + 8,67 p 3 e ( Bf ), (7) ke B... magnetická inukce,... tloušťka plechu, p h... koeficient hysterezních ztrát, p e...koeficient vířivých ztrát, σ... elektrická voivost plechů. Celkové ztráty v železe se vypočítají integrací této rovnice v celém objemu. P = P V (8) V Při jmenovitém výkonu 0 kw osahuje nejvyšší účinnosti 1pólový generátor s rozloženým vinutím. Použitím lepší jakosti plechů by se zvýšila účinnost všech generátorů zejména více pólových, navíc by se i snížily rozíly v osahované účinnosti mezi jenotlivými generátory. Z tohoto ůvou osahují vyšší účinnosti stroje s nižším počtem pólů. Běžná jakost plechů používaná u strojů s tak vysokou pracovní frekvencí je M330-50A. Z generátorů se soustřeěným vinutím osahuje nejvyšší účinnosti íky nejmenšímu počtu pólů 16pólový generátor s 18 rážkami na statoru. Nevýhoou tohoto generátoru oproti generátoru 0pólovému je o 14 % procent menší maximální osažitelný výkon. Další nevýhoou je menší variabilnost systému s 9 rážkami na 8 pólů oproti systému s 6 rážkami na 5 pólů. Systém s 6 rážkami na 5 pólů lze u rotačních strojů použít pro statory s 1, 4, 36 at. rážek. Systém s 9 rážkami na 8 pólů lze teoreticky použít pro statory s 9, 18, 7, 36 at. rážkami, ale z praktického hleiska se použití statorů s lichým počtem rážek neoporučuje, protože u takovýchto strojů vzniká íky neúplné symetrii statoru parazitní magnetický tah, který magnetickými silami nerovnoměrně zatěžuje rotor a zvyšuje i hlučnost stroje [6]. Další výhoou systému se 6 rážkami na 5 pólů je i možnost zapojit vinutí o více paralelních větví. Tato vlastnost se sice neprojeví u 400 V generátorů, které mají všechny cívky zapojeny o série, ale pro motory používané v manipulační technice, které jsou navrženy na malé napětí (běžně 4 V) je velmi ůležitá. I z tohoto ůvou byl vybrán 0pólový generátor se soustřeěným vinutím jako vhoné řešení pro tuto aplikaci. Díky kratší élce čel vinutí generátoru se soustřeěným vinutím je možné proloužit statorový svazek tak, aby celková axiální élka stroje s rozloženým i soustřeěným vinutím zůstala stejná. Obrázek 6: Porovnání zatěžovacích charakteristik 1- a 0pólového generátoru s různou élkou statoru Obrázek 5: Závislost ztrát v železe na počtu pólů Na obrázku 6 je vyneseno porovnání zatěžovacích charakteristik 1pólového generátoru s rozloženým vinutím a 0pólového generátoru se soustřeěným vinutím pro různé élky statorového svazku. 0pólový generátor s élkou svazku 160 mm vykazuje stejnou celkovou axiální élku jako 1pólový generátor s rozloženým vinutím, přičemž osahuje o 0 % vyššího maximálního výkonu. 0pólový generátor se soustřeěným vinutím, který osahuje přibližně stejného maximálního výkonu jako 1pólový generátor s rozloženým 103

6 VOL.16, NO., APRIL 014 vinutím, může být přibližně o 35 mm kratší, čímž je možné ušetřit mnoho prostoru uvnitř vozíku. Díky kratší élce čel vinutí je možné tyto stroje navrhnout s elším statorovým svazkem, přičemž bue zachována celková axiální élka stroje, a proto mohou tyto generátory vytvářet vyšší maximální výkon než generátory s rozloženým vinutím při stejném objemu stroje. Díky vyšším pracovním otáčkám generátoru, závisí účinnost generátoru se soustřeěným vinutím výrazně na velikosti ztrát v železe, a proto je nutné navrhovat tyto stroje s lepší jakostí statorových plechů, aby osahovaly srovnatelné účinnosti jako generátory s rozloženým vinutím. Poěkování Obrázek 7: Porovnání účinnosti 1- a 0pólového generátoru s různou élkou statoru Poku se 0pólový generátor se soustřeěným vinutím navrhne s lepší jakostí plechů M330-50A, pak je možné porovnat i účinnosti obou typů generátorů (obrázek 7). 0pólový generátor osahuje opět menší účinnosti při menších výkonech, ale při jmenovitém a vyšším výkonu už osahuje účinnosti vyšší než 1pólový generátor s rozloženým vinutím. I přes použití lepší jakosti plechů ovlivňují ztráty v železe výrazně účinnost generátoru se soustřeěným vinutím. 5 Závěr Byly prověřeny vlastnosti synchronních generátorů s permanentními magnety na rotoru s různým počtem pólů na rotoru i různým typem vinutí na statoru, které jsou zatěžovány přes neřízený usměrňovač. Generátory s rozloženým vinutím mohou osáhnout při stejném objemu magnetického obvou vyššího maximálního výkonu než stroje se soustřeěným vinutím. Maximální výkon, kterého generátory mohou osáhnout, je nepřímo úměrný na reaktanci v poélné ose, a proto s rostoucím počtem pólů roste i maximální osažitelný moment generátorů s rozloženým vinutím. Počet pólů generátoru musí být volen s ohleem nejen na rozměry magnetického obvou, ale i s ohleem na pracovní frekvenci generátoru, která negativně ovlivňuje velikost ztrát v železe a vee k nižší účinnosti generátoru. U generátorů se soustřeěným vinutím osahuje maximálního výkonu 0pólový stroj s vouvrstvým vinutím. U tohoto typu vinutí už neochází k nárůstu maximálního osažitelného výkonu s nárůstem počtu pólů. Tento článek vznikl za popory grantového projektu FR-TI4/675 Synchronní motory se zlomkovým vinutím pro použití v manipulační technice. Projekt je řešen ve spolupráci s ústavem Výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT v Brně. Literatura [1] HÖLL, J. Vysokomomentové elektromotory pro pohony nezávislé trakce v oboru manipulační techniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Veoucí izertační práce oc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková. [] GIERAS, Jacek F. Permanent magnet motor technology. 3r eition. New York: CRC Press, 010. ISBN [3] MĚŘIČKA, Jiří, Václav HAMATA a Petr VOŽENÍLEK. Elektrické stroje. Vy.. Praha: ČVUT, Elektrotechnická fakulta, 000, 311 s. ISBN [4] MICHALICZEK, J. Synchronní generátor s permanentními magnety a aktivním usměrňovačem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Veoucí iplomové práce Ing. Onřej Vítek, Ph.D. [5] HÖLL, Jan, Libor WILDA a Martin MAŇA. PM synchronní generátory s různými typy zátěží. Moravany, 013. [6] LIBERT, F. a J. SOULARD. Investigation on pole-slot combinations for permanent-magnet machines with concentrate winings. In: 16th International Conference on Electrical Machines. Cracow: ICEM, 004, s [7] HÖLL, Jan a Libor WILDA. Porovnání synchronních generátorů s různým počtem pólů a typem vinutí. Moravany,

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOMOMENTOVÉ ELEKTROMOTORY PRO POHONY NEZÁVISLÉ TRAKCE V OBORU MANIPULAČNÍ TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOMOMENTOVÉ ELEKTROMOTORY PRO POHONY NEZÁVISLÉ TRAKCE V OBORU MANIPULAČNÍ TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh asynchronního motoru s klecí nakrátko Jan Přikryl 0 Návrh asynchronního motoru

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Rozběh kotvy nakrátko (statorové

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Ondřej Černý 1, Radovan Doleček 2, Jaroslav Novák 3 Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Klíčová slova: stejnosměrný motor, asynchronními motor, synchronní motor

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS Moely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RDS EÓRIA A PRAX Příspěvek popisuje tvorbu ynamických moelů elektrických strojů a transformátorů vhoných

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Ing. Ondřej Kubera Vedoucí práce: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Abstrakt Příspěvek popisuje novou koncepci otočného stolu s prstencovým motorem,

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

ADAPTACE PARAMETRU SIMULAČNÍHO MODELU ASYNCHRONNÍHO STROJE PARAMETR ADAPTATION IN SIMULATION MODEL OF THE ASYNCHRONOUS MACHINE

ADAPTACE PARAMETRU SIMULAČNÍHO MODELU ASYNCHRONNÍHO STROJE PARAMETR ADAPTATION IN SIMULATION MODEL OF THE ASYNCHRONOUS MACHINE ADAPTACE PARAMETRU SIMULAČNÍHO MODELU ASYNCHRONNÍHO STROJE PARAMETR ADAPTATION IN SIMULATION MODEL OF THE ASYNCHRONOUS MACHINE Oktavián Strádal 1 Anotace: Článek ukazuje použití metod umělé inteligence

Více

13. Budící systémy alternátorů

13. Budící systémy alternátorů 13. Budící systémy alternátorů Budící systémy alternátorů zahrnují tyto komponenty: Systém zdrojů budícího proudu (budič) Systém regulace budícího proudu (regulátor) Systém odbuzování (odbuzovač) Na budící

Více

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ 11 th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2012 June 13-15, 2012, Srni, Czech Republic ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ TUČEK Antonín (TechSoft

Více

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Zuzana Broučková Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Abstrakt Tato práce se zabývá experimentálním

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

Návrh pohonu zařízení přes šnekovou převodovku a pojistnou spojku. Vojtěch TÁBORSKÝ

Návrh pohonu zařízení přes šnekovou převodovku a pojistnou spojku. Vojtěch TÁBORSKÝ Návrh pohonu zařízení přes šnekovou převoovku a pojistnou spojku Vojtěch TÁBORSKÝ Bakalářská práce 009 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato práce se zabývá stuiem ozubených převoů blíže pak převoy šnekovými.

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Základní informace k předmětu plnění veřejné zakázky Technické podmínky Požadavkem pro realizaci jednotlivých stanovišť je provedení vizualizace úloh na počítači s ovládáním jednotlivých aktivních prvků

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh aktuátoru s permanentním magnetem Martin Kurfiřt 2014 Abstrakt Tato bakalářská

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2. VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová Asynchronní motory Jsou kotrukčně nejjednodušší a v praxi nejrozšířenější točivé elektrické

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Motorky malých výkonů vedoucí práce: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. Plzeň 2012 autor:

Více

Název: Autor: Číslo: Leden 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Leden 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Spouštění, změna otáček a brzdění

Více

Teoretický rozbor vlivu deformací na záběr ozubených kol a modifikace ozubení

Teoretický rozbor vlivu deformací na záběr ozubených kol a modifikace ozubení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní katera částí a mechanismů strojů ul. 17. listopau, 708 33 Ostrava-Porua tel. +40 59 73 136, 45, 340 : sekretariát: Hana.Drmolova@vs.cz

Více

Možnosti ověření účinnosti fotovoltaických panelů

Možnosti ověření účinnosti fotovoltaických panelů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2014 16 1 Možnosti ověření účinnosti fotovoltaických panelů Verification options of the effectiveness for photovoltaic panels Pavel Chrobák, Stanislav Sehnálek,

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

Anténní systém pro DVB-T

Anténní systém pro DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní systém pro DVB-T Antenna system for DVB-T Vladimír Šporik 1, Kamil Pítra 1, byněk Lukeš 1, Vladislav Dlouhý 2 lukes@feec.vutbr.cz, xpitra01@stud.feec.vutbr.cz,

Více

Název: Autor: Číslo: Červen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Červen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, rozběh,

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov Zeemanův jev Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov 1 Abstrakt Při tomto experimentu jsme zopakovali pokus Pietera Zeemana (nositel Nobelovy ceny v roce 1902) se

Více

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů

Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů XXIX. ASR '2004 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 30, 2004 113 Setting up Spark Ignition Engine Control Unit Nastavování řídicích jednotek zážehových motorů automobilů JURÁK, Michal Ing.,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Záběrný moment asynchronního motoru Jan Pikous 03 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE Jiří Vondřich., Radek Havlíček. Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha Abstract Vibrace stroje způsobují nevyvážené rotující části stroje,

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V BRNĚ BRNO UNVERSTY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNKY A KOMUNKAČNÍCH TECHNOLOGÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNKY A ELEKTRONKY FACULTY OF ELECTRCAL ENGNEERNG AND COMMUNCATON DEARTMENT

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Technický přehled Motory značky Motive jsou konstruovány podle předpisů mezinárodních norem. Každá velikost je po celou dobu konstrukce počítána podle tabulek normy IEC 72-1. Asynchronní třífázové motory

Více

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Jana Kuklová originál zadání bakalářské práce Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré použité

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Více

Vývojové práce v elektrických pohonech

Vývojové práce v elektrických pohonech Vývojové práce v elektrických pohonech Pavel Komárek ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, K 31 Katedra elektrických pohonů a trakce Technická, 166 7 Praha 6-Dejvice Konference MATLAB 001 Abstrakt Při

Více

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu Elektromagnetické jevy Zápisy do sešitu Opakování ze 6.ročníku 1/3 Magnetické pole kolem magnetů nebo vodičů pod proudem. Magnetizace těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli stává dočasným

Více

MECHANIKA TUHÉ TĚLESO

MECHANIKA TUHÉ TĚLESO Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzělávání je spolufinancován Evropským sociálním fonem a státním rozpočtem České republiky. Implementace ŠVP MECHANIKA TUHÉ TĚLESO Učivo - Tuhé těleso

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 David SEKANINA 1, Radim ČAJKA 2 INTERAKCE PŘEDPJATÝCH PODLAH A PODLOŽÍ

Více

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Motor s kroužkovou kotvou Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator má stejnou konstrukci jako u motoru s kotvou nakrátko

Více

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2015 17 2 Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa The integrated dual band monopole patch-antenna David Krutílek, Michal Mrnka, Vladimír Hebelka,

Více

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze 9. 10. 2014 Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru PE v navazujícím magisterském programu strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2015/16 Soubor obsahuje tematické okruhy

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2 Fyzikální sekce přírodovědecké faklty Masarykovy niverzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Fyzikální praktikm 2 Zpracoval: Jakb Jránek Naměřeno: 24. září 2012 Obor: UF Ročník: II Semestr: III Testováno: Úloha

Více

Dodávky čerpací techniky pro energetiku se zaměřením na teplárenství

Dodávky čerpací techniky pro energetiku se zaměřením na teplárenství Jana Sigmunda 79 Lutín 783 50 Tel.: 585 652 050 Fax: 585 944 294 e-mail: WWW: info.dpc@sigmagroup.cz www.sigmagroup.cz Dodávky čerpací techniky pro energetiku se zaměřením na teplárenství OBSAH Organizační

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.1 Motor s cizím buzením 1.5 STEJNOSMĚRNÉ MOTORY Stejnosměrné motory jsou stroje, které mění elektrickou energii na energii mechanickou (odebíranou

Více

Popis plnění balíčku WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek

Popis plnění balíčku WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Členové konsorcia podílející se na

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Zdroje ve zkušebnictví Rotační zdroje, soustrojí, rotační měniče: stále ještě nejčastěji používané napájecí

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK Lukáš Bartoň, Roman Čermák, Jaroslav Matoušek Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů Univerzitní 8, 306 14 Plzeň e-mail: bartonlk@kks.zcu.cz

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

Servomotory. Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH

Servomotory. Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH Servomotory Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH Střídavé synchronní servomotory TGT Střídavé synchronní servomotory mají ve statoru rozložené trojfázové vinutí a permanentní magnety na rotoru. Vinutí

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 2. STUPŇOVÉ ŘÍZENÍ SÉRIOVÉHO MOTORU

ELEKTRICKÁ TRAKCE 2. STUPŇOVÉ ŘÍZENÍ SÉRIOVÉHO MOTORU 7.3.6 ETR.oc Elektrická trakce - Stupňové řízení sériového motoru Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE. STUPŇOVÉ ŘÍZENÍ SÉRIOVÉHO MOTORU. vyání Obsah 1 Sériový motor... 3 1.1 Uspořáání a

Více

Servopohony. Servomotory TGN

Servopohony. Servomotory TGN Servopohony Servomotory TGN Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony pro stroje a zařízení v průmyslové automatizaci.

Více

NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE

NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE A NEW TESTING MACHINE FOR COMPRESSION-SPIN TEST Bohuslav Mašek, Veronika Fryšová, Václav Koucký Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní

Více

Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci

Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci lace a znázorňuje i analogii se stejnosměrným strojem, u kterého je rovněž prou kotvy kolmý na buicí magnetický tok a vnitřní moment je úměrný prouu

Více

NEREZ A2 KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

NEREZ A2 KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU NEREZ KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU Obsah, řazeno le norem DIN DIN 84 Šroub s válcovou hlavou a průběžnou rážkou str. 3 DIN 94 Závlačka str. 4 DIN 125 Položka plochá pro šroub se šestihrannou hlavou str.

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

NÁVRH MALÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SE SAVONIOVÝM ROTOREM

NÁVRH MALÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SE SAVONIOVÝM ROTOREM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Ideální kondenzátor

Více

VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor

VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor odborný seminář Jindřichův Hradec, 8. až 9. května 9 VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor Martin Novák Abstrakt: Paper deals with torque

Více

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx EM Brno s.r.o. Jílkova 124, 615 32 Brno, Česká republika www.embrno.cz OBSAH 1. Všeobecně 2 1.1 Stručný popis konstrukce 2 1.2 Technický popis 3 1.3 Typové označování

Více

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA 1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA V této kpitole se ozvíte: co rozumíme lgebrickým výrzem; jk jsou efinovány zlomky jké záklní operce s nimi prováíme; jk je

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor Krokové motory princip funkce, metody řízení Občas se v praxi vyskytne potřeba pohonu, který umí přesně nastavit svoji polohu a tuto polohu i přes působící síly

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Trakční prvky dvousystémových lokomotiv Vedoucí práce : Doc. Ing. Bohumil Skala,

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.12 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení Přednáška 5/1 Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti 1. Binomické rozdělení Předpoklady: (a) pst výskytu jevu A v jediném pokuse P (A) = π, (b) je uskutečněno n pokusů, (c) pokusy jsou nezávislé, tj.

Více

NÁVRH LINEÁRNÍHO OSCILAČNÍHO POHONU S VNĚJŠÍM BUZENÍM

NÁVRH LINEÁRNÍHO OSCILAČNÍHO POHONU S VNĚJŠÍM BUZENÍM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU 1 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje zařízení realizující lineární posuv ultrazvukového snímače. Mechanismem realizujícím lineární posuv je kuličkový

Více

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

Srovnání SRM s Flynnovým motorem - 1 - Srovnání SRM s Flynnovým motorem Ing. Ladislav Kopecký, 28.1. 29 S Flynnovým motorem (http://www.flynnresearch.net/default.htm) jsem se seznámil v době, kdy jsem o reluktančních motorech neměl ani

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů EF Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až C a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0230

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0230 Kabelové vlečky pojezem v C-profilu Obah Sytém kabelových vleček - program 0230 C-profily a upevňovací materiál 3 Kabelová vlečka pro ploché kabely 3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely 3 C-profily a přílušentví

Více