Cenový výzkum. Substituční efekt Veblenův efekt Guttenbergův efekt Atraktivní efekt Spekulační efekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenový výzkum. Substituční efekt Veblenův efekt Guttenbergův efekt Atraktivní efekt Spekulační efekt"

Transkript

1 Cenový výzkum Nelze zapomínat na využívání cenové pružnosti cenových strategiích a taktikách Zkoumání vznikajících ch efektů při i cenových změnách Substituční efekt Veblenův efekt Guttenbergův efekt Atraktivní efekt Spekulační efekt

2 Prožívání cen Ceny jsou vnímány i z hlediska psychologického. METODY přístupu k prožívání ceny: Westendorpova metoda NSS Do určité úrovně - cena nízká, vyvolává nedůvěru Do určité úrovně cena nízká, relativně výhodná, pozitivní Do určité úrovně cena relativně vysoká, ale přijatelná Do určité úrovně cena vysoká, nepřijatelná zákazníkem Počet výrobků a c a cena nepřijatelně nízká Q b cena relativně nízká c cena relativně vysoká b d d cena nepřijatelně vysoká cena

3 Prožívání cen Batzova konfigurační frekvenční analýza Hodnocení výrobku reprezentativním vzorkem osob a jsou dotazováni na postoj k ceně, která se postuopně navyšuje od zvoleného minima. Četnost přijímání ceny 100% 1. práh Dotazovanými 50% 2.práh 0% 3.práh předpokládaná cena v %

4 Cenová statistika sleduje vývoj cen a cenové hladiny řady cenových okruhů index spotřebitelských cen důležitým indikátorem cenového vývoje měří v časovém m vývoji relativní změny konečných ných spotřebitelských cen zboží a služeb Rodinné účty zdroj sociálních informací o vývoji a struktuře konečné soukromé spotřeby, poskytovanými pravidelně souborem vybraných domácností. Primární údaje (terénní výzkum) zpravodajské deníky v domácnostech Zahrnuje více než 3000 domácností podle sčítání lidu 1 2 % vybírány nahodilým výběrem Repre znaky: - sociálně společenská skupina domácnosti dělnicko zaměstnanecká, zemědělská, podnikatelská, důchodecká. - příjmová skupina domácností - počet nezaopatřených dětí. Doba setrvání v souboru respondentních domácnost cností je minimáln lně 1 rok.

5 Rodinné účty - příjmy Příjmy se sledují měsíčně a člení se: příjmy z hlavního zaměstnání v nezemědělských oborech příjmy z pracovníčinnosti v zemědělství příjmy z vlastního soukromého podnikání ostatní příjmy - rovněž ve výše uvedeném členění příjmy z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení důchody, nemocenské, podpora při ošetřováníčlena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, přídavky na děti a ostatní dávky z nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, dávky sociální potřebnosti až do výše životního minima, státní dávky sociální péče, příspěvek na nájemné jiné peněžní příjmy prodej zemědělských výrobků, pojistné náhrady, podpory od nestátních organizací, peněžité dary, příjmy z prodeje a pronájmu movitých a nemovitých věcí, alimenty, stipendia, zděděné finanční částky, stravné za služební cesty, odměny za pracovní výročí, výhry, odměny za dárcovství, služné a ostatní peněžní příjmy vybrané úspory, výpůjčky výnosy z cenných papírů naturální příjmy

6 Rodinné účty - výdaje Výdaje se sledují měsíčně a člení se: 1. vydání za potraviny, nápoje a společné stravování (58 třímístných podskupin) 2. vydání za nepotravinářské zboží vč. tabáku a tabákových výrobků (73 podskupin) 3. vydání za nájemné a komunální služby, dopravu a spoje, opravy a zakázkové práce, osobní služby, vzdělávání, kulturní a sportovní služby, rekreaci, léčebnou péči a dětská zařízení a ostatní služby, zejména za provoz automobilů a finanční služby (47 podskupin) 4. daně, poplatky notářské, správní, soudní, místní a celní, pokuty a penále, pojištění osobní a věcná, příspěvky organizacím, sázky, losy a hry, dary příbuzným a ostatní platby jako dědické vyrovnání, alimenty, dobročinné dary apod. (19 podskupin) 5. vklady, půjčky, úvěry, obligace, akcie, připojištění (8 podskupin) 6. jiná vydání jako jsou koupě nemovitostí, hospodářské a pěstitelské potřeby, vydání na domácí zvířata, ztráta peněz apod. (4 podskupiny) 7. vydání na soukromé podnikání převedené z rozpočtu domácností na soukr. podnikání (2 podskupiny) 8. naturální osobní spotřeba, naturální vydání, naturální dary (27 podskupin)

7 Rodinné účty využit ití,, výhody Obecné využití statistiky rodinných účtů: Pro přímou aplikaci v celostátním, odvětvovém, makroekonomickém měřítku V průřezových analýzách V časových a prostorových řadách Při marketingovém řízení V sociální politice. Konkrétní využití statistiky rodinných účtů: Rychlé hodnocení vývoje a struktury příjmů pro vládu V soustavě národních účtů zdrojem potřeby domácností Možnost kontroly a dopočtu maloobchodního obratu Pro poměrová, strukturní data sociální statistiky pro vybrané skupiny a soubory domácností Podklad pro revizi vahových schémat indexu spotřebitelských cen Pro výpočet indexu spotřebitelských cen na běžných (aktuálních) vahach. VÝHODY Věrohodnost a úplnost primárních dat ve zpravodajských denících domácností Dobrovolnost zápisů do deníků předpokládá vyšší míru přesnosti zápisů NEVÝHODY Obtížnost zabezpečení reprezentativnosti souborů podle kvótních kritérií Růst nákladů na primární výzkum, respondenty,.

8 Rodinné účty harmonizace s EU Harmonizační kroky zemí Evropské unie: uplatnění místo kvótních výběrů - princip náhodného výběru Přejít z měsíční periodicity šetření na podstatně delší frekvenci šetření Sladit dobu zápisu jednotlivých skupin výrobků Rozsah výběru (počet domácností) se liší v jednotlivých zemích EU. Koordinaci harmonizačního procesu v EU zabezpečuje EUROSTAT

9 Index spotřebitelských cen LASPAYRESŮV V CENOVÝ INDEX srovnává hodnotu produkce (prodej,vydání,spotřebu) základního období oceněnou cenami běžného období s hodnotou téže produkce vyjádřenou cenami základního období. Růst hodnoty produkce v důsledku cen za předpokladu, že prodané (spotřebované) množství výrobků zůstane na úrovni základního období. Index spotřebitelských cen je měsíčně počítán na stálých vahách základního období.

10 Index spotřebitelských cen PAASCHEÚV V CENOVÝ INDEX srovnává hodnotu produkce (prodej,vydání,spotřebu) běžného období s hodnotou téže produkce v cenách základního období. Informuje o růstu hodnoty produkce v důsledku změny cen za předpokladu, že vyrobené množství jednotlivých výrobků volíme z běžného období. DŮVODY PROVÁDĚNÍ REVIZÍ INDEXNÍHO SCHÉMATU MATU: Změny ve struktuře e a sezónnosti spotřeby Výrazná diverzifikace sortimentu spotřebn ebního zboží a služeb Požadavek na vyšší míru mezinárodn rodní srovnatelnosti výsledků na bázi b metodických doporučen ení EUROSTATu

11 Index spotřebitelských cen VAHOVÝ SYSTÉM M PRO VÝPOČET INDEXU SPOTŘEBITELSKÝCH CEN Základem vahového systému je statistika rodinných účtů běžně používaná v EU. Existence 238 skupin třímístných statistických znaků. Základem vahového systému je na cca 1200 podskupin pětimístných statistických znaků velmi podrobnéčlen lenění výdajů na 1 člena domácnosti. Soustava indexů spotřebitelských cen 1. Úhrnný index spotřebitelských cen 2. Domácnost cností zaměstnanc stnanců celkem 3. Domácnost cností důchodců celkem 4. Domácnost cností zaměstnanc stnanců s dětmid 5. Domácnost cností žijící v hlavním m městm stě Praha Rozdíly ve vahových schématech mezi jednotl. sociálními skupinami zaměstnanců a důchodců vyplývají z rozdílných ekonomických a životních podmínek, které se promítají do do diferencovaných struktur výdajů domácností-

12 Výběr r cenových reprezentantů Podílejí se významně na: celkovém objemu spotřeby (tržeb, maloobchodního obratu) uspokojování specifické potřeby reprezentují specifickou užitnou hodnotu Pro výběr reprezentantů je přihlížení k jeho vahovému podílu k : stálosti na trhu snadné zaměnitelnosti v budoucnosti výrobky různých cenových poloh výrobky tuzemské i zahraniční provenience výrobky I. jakosti Minimalizace místnm stních, prostorových a časových odlišnost ností v poptávce a nabídce konkrétn tními varietami výrobků a služeb. Varieta je konkretizována: 1. Obchodní značkou nebo konkrétním dodavatelem 2. Konkrétní hmotností nebo jiným kvantitativním znakem 3. Přípustnou kvalitativní odchylkou od standardu

13 Výběr r reprezentantů pro spotřebn ební koš Výběr r reprezentantů pro spotřebn ební koš je prováděn metodou záměrnz rného výběru. UMOŽŇUJE PROVĚŘIT ÚČELNOST ČI NEÚČELNOST PONECHÁNÍ TĚCH REPREZENTANTŮ, JEJICHŽ PODÍL NA SPOTŘEBĚ ZŮSTÁVÁ VÝZNAMNÝ OBMĚNA SPOTŘEBNÍHO KOŠE JE ZPRAVIDLA NÍZKÁ ZÁLEŽÍ NA FAKTORECH: inovaci a diverzifikaci sortimentu spotřebn ebního zboží nové pojetí spotřebn ebního koše rozší šíření sortimentu dovozem Spotřebn ební koš je členěn n do 12 oddílů spotřebn ebního zboží a služeb (str. 210, Obchodní nauka, 2004/2005) K minimalizaci v rozdílnostech nabídky spotřebn ebního zboží jsou zpracovány konkrétn tní popisy výrobků a služeb s přihlp ihlédnutím m k místnm stní nabídce!!!

14 Metodiky zjišťov ování cen Ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb odbornými pracovníky ČSÚ. Měsíčně je šetřeno eno cca tisíc c konkrétn tních cen Zpravodajské jednotky významná centra prodeje či i poskytování služeb Provozovny různých r majitelů a právn vních forem s rozdílným sortimentem Reprezentanti se šetří 1 x měsíčně m ( kalendářního dne /měsíc) Regulované a jednotné státn tní ceny se sledují centráln lně podle věstnv stníků MF cena elektrická energie, ceny zemního plynu, ceny lehkého ho topného oleje,

15 INFLACE Cenová statistika trvalejší růst cen, vyjadřovaný % nárůstem n všeobecnv eobecné cenové úrovně za jednotku času DEFLACE trvalejší pokles všeobecnv eobecné cenové úrovně,, vyjadřovaný tempem poklesu cenové úrovně za jednotku času. Podstata nerovnovážný ný vývoj základnz kladních ekonomických veličin in (nabídky a poptávky, investic a spotřeby)

16 Podstata inflačního vývoje Podstata inflačního vývoje 1. růst cen výrobců,, cen zahraničního ho obchodu a spotřebitelských cen předbp edbíhá růst výroby; spotřeby a reálných mezd 2. nadměrn rná poptávka, která má za následek n růst r cen (poptávkov vková inflace) nebo promítání vyšší šších cen vstupů (mzdových nákladn kladů,, cen surovin, energií, technologií apod.) do cen výrobků (nákladov kladová inflace); 3. růst peněž ěžních výdajů v hospodářstv ství a to v důsledku d růstu r peněž ěžní zásoby nebo v důsledku d zrychlení oběhu peněz; 4. nadměrn rná emise peněz, která vede k jejich znehodnocení; 5. z hlediska měnovm nového: jako inflační vývoj se posuzuje zrychlení dynamiky růstu peněž ěžní zásoby před p dynamikou výroby; 6. z hlediska důchodovd chodového: ho: jako inflační vývoj se posuzuje zrychlení dynamiky peněž ěžních důchodd chodů před růstem r hrubého ho domácího produktu ve stálých cenách; ch; 7. z hlediska vztahu poptávky a nabídky: jako inflační vývoj se posuzuje rychlejší růst poptávky před p nabídkou; 8. růst cenové hladiny a souběž ěžný pokles kupní síly měny. m

17 Faktory inflačního vývoje Faktory inflačního vývoje neúměrný podíl l hrubé tvorby kapitálu na hrubém m domácím m produktu, kterému neodpovídá dostatečná tvorba úspor; když tento podíl vzrůstá, relativně se omezuje prostor pro růst výroby spotřebního zboží a prostor pro rozvoj služeb, takže vzniká napětí na spotřebitelském trhu; stagnace resp. pomalý růst r společensk enské produktivity práce jako celku, v podnicích spotřebního a potravinářského průmyslu a služeb zvláště; zhoršov ování podmínek při p i vývozu zboží do zahraničí a převaha p dovozu nad vývozem; výkyvy v zemědělsk lské výrobě; pokles zemědělské výroby omezuje nabídku potravinářského zboží a tím vyvolává napětí na trhu spotřebních předmětů; nesoulad ve vývoji produktivity práce mezi odvětv tvími a obory prvovýroby na jedné straně a odvětvími a obory vyrábějícími spotřební předměty vede k disproporcím mezi poptávkou a nabídkou na trhu spotřebního zboží; neúměrn rná výše e výdajů na obranu a bezpečnost a na tzv. veřejnou spotřebu.

18 Cenová statistika Index spotřebitelských cen měřm ěří průměrnou rnou změnu cenové hladiny spotřebn ebního zboží a služeb. Základním m východiskem je sledování cen (cenové hladiny) ve zpravodajské síti prodejen a provozoven. Podstatný není růst cen jednotlivých výrobků nebo služeb, ale růst r cen agregovaných podskupin, skupin, oddílů a agregovaného úhrnu zboží a služeb. Jako míra m inflace je index spotřebitelských cen široce využíván prakticky ve všech v zemích. Je vyjádřen roční procentní změnou znehodnocení měny.

19 Vyjadřov ování míry inflace Vyjadřov ování míry inflace 1/ z hlediska časového: 2/ z hlediska prostorového: 3/ z hlediska sortimentního : - krátkodobou míru m inflace - dlouhodobou míru m inflace - celostátn tní (republikovou) míru m inflace - regionáln lní míru inflace - úhrnnou míru m inflace - dílčí míry inflace 4/ z hlediska sociáln lní stratifikace společnosti: - úhrnnou míru m inflace - dílčí míry inflace 5/ z hlediska metodického: - průměrnou rnou míru m inflace - koncovou (bodovou, kumulativní) ) míru m inflace

20 Vyjadřov ování míry inflace Míra inflace vyjádřen ená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsícim ci. Míra inflace vyjádřen ená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci m předchozp edchozího roku. Míra inflace vyjádřen ená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k průměru ru vybraného roku (např.. průměr r roku 1994 = 100). Míra inflace vyjádřen ená přírůstkem průměrn rného ročního indexu spotřebitelských cen. Průměrný rný index spotřebitelských cen. Míra inflace vyjádřen ená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (prosinec 1999 = 100).

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století Drahomíra Zajíčková Jan Vlach Simona Severová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Prof. Vojtěch Spěváček, katedra hospodářské politiky VŠE, spevacek@vse.cz Struktura 1. Obecné otázky národního

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více