vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014"

Transkript

1 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd :58

2 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN MPSV_CJ_final.indd :58

3 O B S A H strana Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat 5 Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy domácností 11 v letech Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy 13 jednotlivých typů domácností v letech Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů 27 domácností v letech Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů 34 domácností v letech podle šetření "Příjmy a životní podmínky domácností" (EU - SILC) Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností 35 v letech podle krajů (EU - SILC) Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Tabulka č. 7 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 44 (na přepočtené počty) v letech Tabulka č. 8 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 47 (na fyzické osoby) v letech Tabulka č. 9 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 50 (na přepočtené počty) v letech v NH ČR podle odvětví - sekce CZ-NACE Tabulka č. 10 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 52 (na přepočtené počty) v letech podle krajů Tabulka č. 11 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda 54 (na přepočtené počty) v letech podle velikosti zpravodajské jednotky Tabulka č. 12 Nominální a reálný starobní důchod 55 v letech MPSV_CJ_final.indd :58

4 strana Tabulka č. 13 Relace průměrného starobního důchodu k průměrné 58 nominální mzdě (na přepočtené počty) v NH ČR v letech Tabulka č. 14 Nominální čisté peněžní výdaje jednotlivých typů 59 domácností v letech (měsíční průměr v Kč a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti) Tabulka č. 15 Struktura nominálních čistých peněžních výdajů 62 jednotlivých typů domácností v letech Tabulka č. 16 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) 75 domácností v letech (v % proti předch. roku) Tabulka č. 17 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) 76 v průběhu let za domácnosti celkem Tabulka č. 18 Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) 80 domácností v letech podle účelu užití Tabulka č. 19 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů 82 zboží a služeb v letech Tabulka č. 20 Průměrná roční míra změny harmonizovaného 86 indexu spotřebitelských cen (HICP) v letech v ČR a v Evropské unii (%) Tabulka č. 21 Vývoj celkových vkladů domácností v ČR 88 v letech Tabulka č. 22 Vývoj korunových vkladů domácností 89 v letech Tabulka č. 23 Vývoj úvěrů (půjček) domácností v ČR 90 v letech Tabulka č. 24 Vývoj částek životního minima v letech Tabulka č. 25 Částky životního a existenčního minima 93 v letech (v Kč za měsíc) Tabulka č. 26 Vývoj minimální mzdy v letech Tabulka č. 27 Populace žijící pod hranicí chudoby v Evropské unii 95 v letech (%) 4 4 MPSV_CJ_final.indd :58

5 Poznámky ke zdrojům a metodice uváděných dat Publikace formou tabulkových přehledů ukazuje na základních datech vývoj vybraných atributů životní úrovně (zejména příjmů a výdajů) domácností za dobu trvání samostatné České republiky, tj. od roku K propočtům (převážně vlastním) byly využity dostupné vybrané údaje datové základny Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva práce a sociálních věcí. Vývoj nominálních příjmů a výdajů domácností je (kromě souhrnných makroekonomických údajů) dokumentován zejména daty statistiky rodinných účtů, sledovanými ČSÚ v netto vyjádření. Statistika rodinných účtů (dále SRÚ) je uceleným (a nenahraditelným) zdrojem dat, která průběžně charakterizují oblast hospodaření soukromých domácností, jež je možno členit dle rozličných hledisek. I přesto, že je SRÚ prioritně zaměřena na sledování vydání a spotřeby domácností, podává i (aktuální) základní informace o jejich příjmech, což má svůj význam zejména v období, kdy ještě nejsou k dispozici výsledky jiných rozsáhlejších zjišťování, zejména šetření Životní podmínky. SRÚ v omezené míře umožňuje provádět potřebná kvantitativní a kvalitativní srovnání a podává tak základní informace využitelné k analytické činnosti v oblasti životní úrovně obyvatelstva. Z tohoto důvodu jsou přehledy v některých oblastech doplněny o další údaje. 5 MPSV_CJ_final.indd :58

6 Zpravodajský soubor domácností SRÚ je vybírán záměrným kvótním výběrem a v celém sledovaném období počítá s cca 3 tisíci domácnostmi, které svým složením odpovídají struktuře domácností v ČR podle postavení osoby v čele, počtu dětí a výše čistého peněžního příjmu na osobu. Oporou pro stanovení kvót byla různá statistická zjišťování (zejména Mikrocenzus). Do roku 2010 existoval ještě tzv. doplňkový soubor, který tvořilo cca 400 rodin s dětmi, jejichž příjem byl mírně nad úrovní životního minima; tento soubor zajišťoval reprezentativní údaje za rodiny s dětmi a s nízkými příjmy. Složení souboru SRÚ se operativně mění tak, aby aktuálněji postihlo posun charakteristik domácností (jejich složení, ekonomickou aktivitu, úroveň příjmů apod.) tyto změny se mohly do určité míry projevit v relativních ukazatelích, na základní (dlouhodobější) vývojové tendence nemají podstatný vliv. Od roku 2004 je hlavní oporou výběru zmíněné šetření Příjmy a životní podmínky domácností, realizované jako národní modul šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). Účelem šetření je získávat (na rozdíl od SRÚ) reprezentativní údaje o příjmech jednotlivých typů domácností a navazujících ukazatelů životních podmínek (bydlení, vybavenost, příjmové rozdělení). Čisté peněžní příjmy jsou v SRÚ definovány jako hrubé peněžní příjmy snížené o daň z příjmů a povinné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, nezahrnují přijaté půjčky a úvěry ani vybrané úspory. Struktura čistých peněžních příjmů je vyjádřena v rozdělení do 3 základních skupin příjmy pracovní, sociální a ostatní. Čistá peněžní vydání domácností jsou analogicky hrubými peněžními vydáními sníženými o daň z příjmů a částky sociálního a zdravotního pojištění, nezahrnují vklady u peněžních ústavů ani splátky půjček a úvěrů. Pro třídění tzv. spotřebních vydání je od roku 1999 používána klasifikace CZ-COICOP, tedy Klasifikace individuální spotřeby podle účelu, která vznikla jako česká verze mezinárodního standardu COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Spotřební vydání domácností jsou podle této klasifikace uspořádána 6 MPSV_CJ_final.indd :58

7 do 12 oddílů. Obecněji vymezená položka Ostatní zboží a služby obsahuje zejména výrobky a služby osobní péče, osobní doplňky, všechny druhy pojištění a správní a jiné poplatky. Výdaje, které nejsou v CZ-COICOP zařazeny (např. investiční výdaje na výstavbu resp. rekonstrukci domu nebo bytu, výdaje spojené s péčí o užitkovou zahradu a užitková zvířata apod.), byly vyčleněny do zvláštního oddílu Vydání neklasifikovaná jako spotřební. Výsledky šetření statistiky rodinných účtů jsou informativně v publikaci uvedeny podle postavení osoby v čele domácnosti za období od roku 1993 (příjmy) a 1999 (struktura výdajů) až Od roku 2006 ČSÚ již nesleduje ve SRÚ samostatně domácnosti zemědělců, data za předcházející roky jsou ale pro srovnání v publikaci ponechána, totéž platí od roku 2011 také pro rodiny s dětmi a s minimálními příjmy. Všechna data vycházející ze statistiky rodinných účtů (pokud není uvedeno jinak) jsou prezentována jako průměr na 1 člena domácnosti. Tam, kde to bylo metodicky možné, jsou informativně prezentovány také údaje o nominálním a reálném vývoji od roku V případě potřeby získat průměr za celou domácnost lze využít přehledu o průměrném počtu členů na domácnost (viz tabulka na konci tohoto textu). K doplnění charakteristiky příjmů domácností na mikroúrovni jsou v tabulkách uvedeny základní údaje o jejich výši podle krajů zjištěné v Mikrocensu 2002 a v šetření Příjmy a životní podmínky domácností ČR v letech Základní informativní přehled o vývoji příjmů, výdajů a úspor sektoru domácností (na makroúrovni) podává tabulka č. 6 zdrojová data byla převzata ze statistiky národních účtů ČSÚ. Charakteristika mzdového vývoje byla zpracována na základě údajů ČSÚ. Od je hlavní důraz při publikování průměrné mzdy kladen na tzv. přepočtené počty zaměstnanců (dříve na fyzické osoby) v celém národním hospodářství (zohledněna délka pracovních úvazků zaměstnanců). Při zpracování dat jsou ČSÚ uplatněny matematicko-statistické metody odhadů nonresponse a odhadů za nešetřenou část podnikatelské sféry a neziskových organizací, 7 MPSV_CJ_final.indd :58

8 při současném využití administrativních zdrojů dat (tzn. průměrná hrubá měsíční mzda za celé národní hospodářství zahrnuje údaje za všechny zaměstnance). Další důležitou metodickou změnou realizovanou ČSÚ bylo zpracování a publikování údajů o průměrných mzdách podle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Údaje o průměrných hrubých měsíčních mzdách zohledňující výše popsané změny v metodice zjišťování jsou k dispozici pouze od roku Data za jednotlivé regiony byla do roku 2010 získána podnikovou metodou podle sídla vykazujícího ekonomického subjektu, nemusí proto plně charakterizovat situaci na daném území. Od roku 2011 jsou data v územním třídění zpracována podle místa aktuálního pracoviště zaměstnanců (tzv. pracovištní metodou). Některé diference mezi údaji uvedenými v této publikaci a údaji vykazovanými ČSÚ vyplývají z rozdílné metodiky používané při sestavování časových řad a při vykazování za běžné období. Nominální vývoj starobních důchodů charakterizují údaje MPSV, pro propočty jejich reálné úrovně byly použity oficiální indexy životních nákladů domácností důchodců z výpočtů ČSÚ. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) jsou sjednoceny s cenovou statistikou zemí Evropské unie Úhrnné indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) vykázané ČSÚ za jednotlivé roky přitom zůstaly v platnosti. Vývojová řada cenového pohybu v základních skupinách spotřebního koše je srovnatelná. Úhrnný index životních nákladů je od roku 2009 vykazován již pouze za domácnosti celkem, domácnosti důchodců a domácnosti v Praze. Přehled o vývoji cenové inflace je doplněn o vývoj harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP). Porovnání se státy Evropské unie vychází ze spotřebního koše upraveného pro tyto potřeby a prezentované údaje za ČR se tudíž liší od ostatních dat charakterizujících cenovou inflaci v přehledu. Mezinárodně srovnatelné údaje o vývoji populace žijící pod hranicí chudoby (v %) v letech jsou uvedeny v tabulce č. 27. Hranice (práh) příjmové chudoby představuje 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu 8 MPSV_CJ_final.indd :58

9 na spotřební jednotku. Zdrojová data byla čerpána z výsledků šetření EU SILC 2005 až 2013, které jsou publikovány Eurostatem. Všechna data za rok 2014 je třeba považovat za předběžná. Údaje z národních účtů jsou předběžné za všechny uváděné roky. Cílem publikace je ukázat především dlouhodobější vývojové tendence, přičemž v některých případech (makroúdaje statistiky národních účtů, některé charakteristiky mzdového vývoje apod.) nebylo možné dosáhnout plné metodické a obsahové srovnatelnosti dat (tam, kde změny metodiky, resp. obsahu byly zásadního charakteru, jsou uvedeny časové řady kratší, popř. jsou rozděleny na úseky metodicky porovnatelné). Poznámka: údaje v publikaci označené x znamenají, že data nebyla v daném roce statisticky šetřena. Publikace obsahuje data platná k 10. červenci MPSV_CJ_final.indd :58

10 Průměrný počet členů domácností Statistiky rodinných účtů ČSÚ Zaměstnanci celkem 2,88 2,89 2,85 2,86 2,86 2,81 2,79 2,81 2,80 2,78 2,78 Zaměstnanci bez dětí 1,77 1,76 1,75 1,76 1,76 1,74 1,74 1,74 1,76 1,74 1,73 Zaměstnanci s dětmi 3,64 3,66 3,58 3,60 3,59 3,59 3,58 3,57 3,54 3,51 3,55 Zemědělci 3,21 3,20 3,19 3,15 3,15 3,11 3,11 3,06 3,08 3,05 3,00 Domácnosti OSVČ 3,28 3,25 3,27 3,17 3,22 3,17 3,19 3,14 3,16 3,15 3,08 Domácnosti důchodců (bez ekonomicky aktivních členů) 1,39 1,39 1,49 1,49 1,50 1,49 1,47 1,48 1,48 1,47 1,48 Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy 4,18 3,93 3,81 3,71 3,83 3,67 3,67 3,73 3,60 3,50 3, Zaměstnanci celkem 2,75 2,59 2,60 2,60 2,57 2,56 2,56 2,56 2,56 2,55 2,53 Zaměstnanci bez dětí 1,71 1,69 1,68 1,68 1,65 1,64 1,60 1,60 1,63 1,60 1,59 Zaměstnanci s dětmi 3,52 3,50 3,52 3,53 3,50 3,48 3,50 3,47 3,47 3,45 3,46 Zemědělci 3,00 2,77 * * * * * * * * * Domácnosti OSVČ 3,10 2,96 2,98 2,90 2,90 2,84 2,84 2,80 2,80 2,78 2,76 Domácnosti důchodců (bez ekonomicky aktivních členů) 1,48 1,48 1,49 1,51 1,52 1,50 1,49 1,49 1,50 1,51 1,48 Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy 3,41 3,37 3,23 3,33 3,34 3,35 3,33 * * * * MPSV_CJ_final.indd :58

11 Tabulka č. 1 Nominální čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech (měsíční průměr v Kč a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Zaměstnanci celkem Kč index v % 119,4 114,5 118,0 114,9 108,6 110,0 106,5 102,4 107,8 102,8 105,8 Zaměstnanci bez dětí Kč index v % 124,4 117,4 113,6 118,9 109,0 106,9 104,2 104,6 108,0 103,6 104,7 Zaměstnanci s dětmi Kč index v % 117,2 113,1 120,3 113,0 108,4 110,6 106,0 103,1 107,4 101,9 106,5 Zemědělci Kč index v % 117,9 113,3 116,4 113,0 106,9 106,7 105,1 105,1 109,1 105,1 101,8 Samostatně výdělečně činní Kč index v % * 119,0 124,3 119,7 107,4 106,9 106,4 102,5 108,2 102,7 102,2 Důchodci bez ekonomicky aktivních členů celkem Kč index v % 116,4 111,4 118,1 118,7 115,8 109,4 105,8 102,3 108,1 105,9 104,7 Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy Kč index v % 113,6 107,5 112,6 112,8 112,8 111,4 103,7 104,5 105,1 105,1 100, MPSV_CJ_final.indd :58

12 Tabulka č. 1 dokončení Vlastní propočty z údajů ČSÚ Zaměstnanci celkem Kč index v % 104,5 106,6 110,4 108,5 108,8 103,9 102,0 98,9 103,6 99,1 104,3 Zaměstnanci bez dětí Kč index v % 104,8 104,3 110,2 107,9 107,9 105,6 101,9 98,9 103,7 100,2 101,6 Zaměstnanci s dětmi Kč index v % 104,5 101,4 111,4 108,7 109,7 103,1 103,2 98,8 102,8 99,4 105,3 Zemědělci Kč * * * * * * * * * index v % 107,4 108,7 * * * * * * * * * Samostatně výdělečně činní Kč index v % 105,5 106,2 100,5 108,1 113,3 102,3 98,5 100,0 108,1 95,5 102,8 Důchodci bez ekonomicky aktivních členů celkem Kč index v % 102,3 105,2 106,1 108,4 105,9 105,6 105,0 106,9 101,2 102,7 100,6 Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy Kč * * * * index v % 102,0 102,8 102,5 104,1 100,3 98,1 99,8 * * * * MPSV_CJ_final.indd :58

13 Tabulka č. 2 Nominální a reálné čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech Domácnosti zaměstnanců celkem v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 119,4 114,5 118,0 114,9 108,6 110,0 106,5 102,4 107,8 102,8 105,8 - rok 1992 = ,4 136,7 161,3 185,4 201,4 221,6 236,1 241,9 260,8 268,1 283,3 - informativně: rok 1989 = ,3 204,1 240,9 276,8 300,7 331,0 352,6 361,2 389,5 400,4 423,2 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 98,8 104,1 108,2 105,6 100,1 99,4 104,3 98,6 103,0 101,0 105,7 - rok 1992 = ,8 102,9 111,3 117,6 117,7 117,0 122,1 120,4 124,0 125,2 132,1 - informativně: rok 1989 = ,3 80,5 87,1 91,9 92,0 91,5 95,5 94,1 96,9 97,2 103, MPSV_CJ_final.indd :58

14 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců celkem v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,5 106,6 110,4 108,5 108,8 103,9 102,0 98,9 103,6 99,1 104,3 - rok 1992 = ,0 315,6 348,6 378,1 411,5 427,5 436,2 431,2 446,8 442,8 461,8 - informativně: rok 1989 = ,2 471,4 521,4 565,2 615,1 639,1 652,1 644,6 667,9 661,9 690,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 - rok 1992 = ,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 275,4 276,2 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 527,8 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 101,7 104,6 107,7 105,5 102,4 102,9 100,5 97,0 100,3 97,7 103,9 - rok 1992 = ,2 140,5 151,4 159,7 163,5 168,2 169,1 164,0 164,5 160,8 167,2 - informativně: rok 1989 = ,0 109,8 118,5 125,0 128,0 131,6 132,3 128,4 128,7 125,8 130, MPSV_CJ_final.indd :58

15 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců bez dětí v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 124,4 117,4 113,6 118,9 109,0 106,9 104,2 104,6 108,0 103,6 104,7 - rok 1992 = ,4 146,1 166,0 197,4 215,3 230,1 239,8 250,8 271,1 280,9 293,7 - informativně: rok 1989 = ,8 206,4 234,5 278,9 304,1 325,1 338,8 354,4 383,0 396,8 415,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 103,0 106,7 104,1 109,3 100,5 96,6 102,1 100,7 103,2 101,8 104,6 - rok 1992 = ,0 110,0 114,6 125,2 125,8 121,5 124,0 124,8 128,9 131,1 136,9 - informativně: rok 1989 = ,2 81,4 84,7 92,6 93,1 89,9 91,7 92,3 95,3 96,9 101, MPSV_CJ_final.indd :58

16 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců bez dětí v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,8 104,4 110,2 107,9 107,9 105,6 101,9 98,9 103,7 100,2 101,6 - rok 1992 = ,8 321,2 354,0 381,8 411,9 434,8 443,1 438,4 454,4 455,3 461,8 - informativně: rok 1989 = ,3 454,3 500,7 540,0 582,6 615,0 626,7 620,0 642,7 644,0 690,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 - rok 1992 = ,5 224,7 230,1 236,8 251,7 254,0 258,0 262,9 271,6 275,4 276,2 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,5 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 527,8 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 101,9 102,4 107,5 104,9 101,5 104,5 100,4 97,1 100,3 98,8 101,2 - rok 1992 = ,6 142,9 153,8 161,3 163,7 171,2 171,7 166,7 167,3 165,3 167,2 - informativně: rok 1989 = ,3 105,8 113,8 119,4 121,2 126,6 127,2 123,5 123,9 122,4 130, MPSV_CJ_final.indd :58

17 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 117,2 113,1 120,3 113,0 108,4 110,6 106,0 103,1 107,4 101,9 106,5 - rok 1992 = ,2 132,6 159,4 180,1 195,3 216,0 228,9 235,9 253,3 258,1 274,8 - informativně: rok 1989 = ,8 200,0 240,5 271,7 294,6 325,8 345,3 355,9 382,1 389,4 414,7 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 97,0 102,8 110,2 103,8 99,9 99,9 103,8 99,2 102,6 100,1 106,4 - rok 1992 = ,0 99,8 110,0 114,2 114,1 114,0 118,4 117,4 120,4 120,4 128,1 - informativně: rok 1989 = ,7 78,9 86,9 90,2 90,2 90,1 93,5 92,7 95,1 95,1 101, MPSV_CJ_final.indd :58

18 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 104,5 101,3 111,4 108,7 109,7 103,1 103,2 98,8 102,8 99,4 105,3 - rok 1992 = ,2 291,0 324,1 352,4 386,7 398,9 411,7 406,9 418,3 415,8 461,8 - informativně: rok 1989 = ,3 439,0 489,1 531,7 583,5 601,9 621,3 614,1 631,2 627,4 690,4 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 - rok 1992 = ,3 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 275,4 276,2 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 527,8 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 101,7 99,4 108,7 105,8 103,2 102,1 101,7 97,0 99,5 98,0 104,9 - rok 1992 = ,4 129,5 140,7 148,8 153,8 156,9 159,7 154,8 154,0 151,0 167,2 - informativně: rok 1989 = ,9 105,2 111,2 121,0 121,4 127,5 126,1 128,5 127,9 119,3 130, MPSV_CJ_final.indd :58

19 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zemědělců v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 117,9 113,3 116,4 113,0 106,9 106,7 105,1 105,1 109,1 105,1 101,8 - rok 1992 = ,9 133,6 155,5 175,8 188,0 200,6 210,7 221,6 241,6 253,9 259,0 - informativně: rok 1989 = ,1 180,3 209,9 237,2 253,7 270,7 284,4 299,0 326,0 342,6 349,5 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 97,6 103,0 106,7 103,9 98,5 96,4 102,9 101,2 104,2 103,2 101,7 - rok 1992 = ,6 100,6 107,3 111,5 109,9 105,9 108,9 110,3 114,9 118,5 120,7 - informativně: rok 1989 = ,0 71,1 75,9 78,8 77,7 74,8 77,0 77,9 81,1 83,7 85, MPSV_CJ_final.indd :58

20 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti zemědělců v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) * * * * * * * * * Indexy (%) - meziroční 107,4 108,1 * * * * * * * * * - rok 1992 = ,6 302,0 * * * * * * * * * - informativně: rok 1989 = ,6 407,6 * * * * * * * * * Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 * * * * * * * * * - rok 1992 = ,5 224,7 * * * * * * * * * - informativně: rok 1989 = ,3 429,3 * * * * * * * * * Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 104,5 106,1 * * * * * * * * * - rok 1992 = ,9 134,4 * * * * * * * * * - informativně: rok 1989 = ,9 94,9 * * * * * * * * * MPSV_CJ_final.indd :58

21 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční * 119,0 124,3 119,7 107,4 106,9 106,4 102,5 108,2 102,7 102,2 - rok 1993 = 100 * 119,0 147,9 177,1 190,3 203,4 216,4 221,8 239,9 245,9 251,9 Indexy spotř. cen (%) - meziroční * 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1993 = 100 * 110,0 120,0 130,6 141,7 156,8 160,1 166,3 174,2 177,3 177,4 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční * 108,2 113,9 110,0 99,0 96,6 104,2 98,7 103,3 100,9 102,1 - rok 1993 = 100 * 108,2 123,3 135,6 134,3 129,7 135,2 133,4 137,7 138,7 142, MPSV_CJ_final.indd :58

22 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 105,5 106,2 100,5 108,1 113,3 102,3 98,5 100,1 107,9 95,5 102,8 - rok 1993 = ,7 282,2 283,7 306,6 347,2 355,1 349,7 349,9 377,7 360,7 370,8 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 - rok 1993 = ,4 185,8 190,5 195,8 208,1 210,2 213,4 217,4 224,6 227,7 229,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 102,6 104,2 98,1 105,1 106,5 101,2 97,0 98,2 104,5 94,2 102,4 - rok 1993 = ,7 151,9 148,9 156,6 166,8 168,9 163,9 160,9 168,2 158,4 161, MPSV_CJ_final.indd :58

23 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 116,4 111,4 118,1 118,7 115,8 109,4 105,8 102,3 108,1 105,9 104,7 - rok 1992 = ,4 129,6 153,1 181,8 210,5 230,2 243,7 249,3 269,5 285,4 298,8 - informativně: rok 1989 = ,3 203,1 239,9 284,8 329,7 360,7 381,8 390,5 422,2 447,1 468,1 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1989 = ,6 253,6 276,7 301,1 326,7 361,7 369,4 384,0 401,9 409,3 409,7 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 96,4 101,3 108,2 109,1 106,7 98,8 103,6 98,5 103,2 104,0 104,6 - rok 1992 = ,4 97,6 105,7 115,3 123,0 121,5 126,0 124,1 128,2 133,2 139,3 - informativně: rok 1989 = ,1 80,1 86,7 94,6 100,9 99,7 103,4 101,7 105,1 109,2 114,3 Indexy život. nákladů (%) - meziroční 119,5 111,0 110,4 109,4 109,9 113,4 102,4 104,7 106,1 102,4 100,4 - rok 1992 = ,5 132,6 146,3 160,0 175,9 199,5 204,6 214,3 227,4 232,7 233,6 - informativně: rok 1989 = ,2 251,1 277,1 303,1 333,1 377,8 386,3 405,4 429,8 440,0 440,9 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu život. nákl. - meziroční 97,4 100,4 107,0 108,5 105,4 96,5 103,3 97,7 101,9 103,4 104,3 - rok 1992 = ,4 97,7 104,6 113,6 119,7 115,4 119,1 116,3 118,5 122,6 127,9 - informativně: rok 1989 = ,6 80,9 86,6 94,0 99,0 95,5 98,8 96,3 98,2 101,6 106, MPSV_CJ_final.indd :58

24 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 102,3 105,2 106,1 108,4 105,9 105,6 105,0 106,9 101,2 102,7 100,6 - rok 1992 = ,6 321,4 341,0 370,0 392,0 414,1 434,6 464,6 470,0 482,7 485,6 - informativně: rok 1989 = ,8 503,8 534,4 579,6 613,9 648,6 680,7 727,7 736,2 756,1 760,6 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 101,9 103,3 101,4 100,4 - rok 1992 = ,5 224,7 230,3 236,8 251,7 254,2 258,0 262,9 271,6 275,4 276,2 - informativně: rok 1989 = ,2 429,2 439,9 452,2 480,7 485,5 492,8 502,2 518,7 526,0 527,8 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 99,5 103,2 103,5 105,5 99,6 104,6 103,4 104,9 97,9 101,3 100,2 - rok 1992 = ,6 143,0 148,1 156,3 155,7 162,9 168,4 176,7 173,1 175,3 175,8 - informativně: rok 1989 = ,7 117,4 121,5 128,2 127,7 133,6 138,1 144,9 141,9 143,7 144,1 Indexy život. nákladů (%) - meziroční 103,2 102,4 103,6 103,7 108,2 101,5 102,1 103,0 104,6 102,0 99,9 - rok 1992 = ,1 246,9 255,7 265,2 287,0 291,3 297,4 306,3 320,4 326,8 326,7 - informativně: rok 1989 = ,0 465,9 482,7 500,6 541,6 549,7 561,3 578,1 604,7 616,8 617,0 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu život. nákl. - meziroční 99,1 102,7 102,4 104,5 97,9 104,1 102,8 103,8 96,7 100,7 100,7 - rok 1992 = ,7 130,2 133,3 139,4 136,6 142,2 146,0 151,6 146,7 147,7 148,6 - informativně: rok 1989 = ,2 108,1 110,7 115,7 113,4 117,9 121,3 125,9 121,7 122,6 123, MPSV_CJ_final.indd :58

25 Tabulka č. 2 pokračování Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) Indexy (%) - meziroční 113,6 107,5 112,6 112,8 112,8 111,4 103,7 104,5 105,1 105,1 100,7 - rok 1992 = ,6 122,1 137,5 155,0 174,9 194,8 202,0 211,0 221,8 233,0 234,7 - informativně: rok 1991 = ,9 124,5 140,2 158,1 178,4 198,7 206,0 215,2 226,2 237,7 239,3 Indexy spotř. cen (%) - meziroční 120,8 110,0 109,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7 101,8 100,1 - rok 1992 = ,8 132,8 144,9 157,7 171,1 189,4 193,4 200,9 210,3 214,3 214,5 - informativně: rok 1991 = ,2 147,6 161,1 175,3 190,2 210,5 214,9 223,3 233,8 238,0 238,2 Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 94,0 97,7 103,2 103,7 104,0 100,6 101,6 100,6 100,4 103,2 100,6 - rok 1992 = ,0 91,9 94,9 98,3 102,2 102,9 104,4 105,0 105,5 108,7 109,4 - informativně: rok 1991 = ,4 84,3 87,0 90,2 93,8 94,4 95,9 96,4 96,7 99,9 100, MPSV_CJ_final.indd :58

26 Tabulka č. 2 dokončení Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy v letech Vlastní propočty z údajů ČSÚ Čistý měsíční příjem na osobu (Kč) * * * * Indexy (%) - meziroční 102,0 102,8 102,5 104,1 100,3 98,1 99,8 * * * * - rok 1992 = ,4 246,1 252,1 262,5 263,5 258,5 258,1 * * * * - informativně: rok 1991 = ,1 250,9 257,2 267,7 268,5 263,5 263,1 * * * * Indexy spotř. cen (%) - meziroční 102,8 101,9 102,5 102,8 106,3 101,0 101,5 * * * * - rok 1992 = ,5 224,7 230,3 236,9 251,9 254,6 258,2 * * * * - informativně: rok 1991 = ,9 249,6 255,8 263,0 279,6 282,4 286,5 * * * * Indexy reálných příjmů (%) při použití indexu spotř. cen - meziroční 99,2 100,9 100,0 101,3 94,4 97,1 98,4 * * * * - rok 1992 = ,5 109,5 109,5 110,8 104,6 101,5 100,0 * * * * - informativně: rok 1991 = ,7 100,5 100,5 101,8 96,1 93,3 91,8 * * * * MPSV_CJ_final.indd :58

27 Tabulka č. 3 Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností v letech (v % - měsíční průměr na 1 člena domácnosti) Domácnosti zaměstnanců celkem Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,6 81,2 81,8 83,0 83,5 84,4 83,1 82,7 83,2 81,7 82,4 Sociální 12,3 12,4 11,7 10,8 11,0 10,3 10,8 11,6 11,2 12,5 11,6 Ostatní 1) 5,1 6,4 6,5 6,2 5,5 5,3 6,1 5,7 5,6 5,8 6,0 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 83,1 82,1 81,1 80,3 81,2 82,1 81,7 81,4 81,3 82,3 81,9 Sociální 11,5 12,1 11,1 12,2 11,0 10,6 10,3 10,7 10,1 10,0 9,8 Ostatní 1) 5,4 5,8 7,8 7,5 7,8 7,3 8,0 7,9 8,6 7,7 8,3 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů MPSV_CJ_final.indd :58

28 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zaměstnanců bez dětí Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 86,1 83,8 85,3 84,2 84,6 84,2 84,3 84,3 84,4 81,9 83,3 Sociální 10,1 9,6 9,6 9,7 10,5 11,0 10,7 11,4 11,1 12,5 12,6 Ostatní 1) 3,8 6,6 5,1 6,1 4,9 4,8 5,0 4,3 4,5 5,6 4,1 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 83,2 81,7 80,8 80,4 82,0 81,9 82,2 82,1 81,2 79,9 81,2 Sociální 12,7 13,1 12,4 12,5 12,5 12,2 11,8 12,4 12,2 12,8 12,5 Ostatní 1) 4,1 5,2 6,8 7,1 5,5 5,9 6,0 5,5 6,6 7,3 6,3 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů MPSV_CJ_final.indd :58

29 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zaměstnanců s dětmi Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,6 79,7 79,9 82,3 82,9 84,6 82,4 81,8 82,5 81,6 81,9 Sociální 13,5 14,0 12,8 11,5 11,2 9,9 10,9 11,8 11,2 12,5 11,0 Ostatní 1) 5,9 6,3 7,3 6,2 5,9 5,5 6,7 6,4 6,3 5,9 7,1 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 83,1 82,5 81,5 80,1 80,6 82,2 81,3 81,2 81,4 84,2 82,4 Sociální 10,8 11,2 10,0 11,9 9,7 9,4 9,2 9,2 8,5 7,8 7,7 Ostatní 1) 6,1 6,3 8,5 8,0 9,7 8,4 9,5 9,6 10,1 8,0 9,9 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů MPSV_CJ_final.indd :58

30 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti zemědělců Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,9 80,6 78,5 79,9 82,1 81,6 80,4 80,6 81,1 80,1 80,6 Sociální 14,2 13,9 13,7 13,0 12,7 13,6 14,4 15,4 14,6 15,6 15,4 Ostatní 1) 4,9 5,5 7,8 7,1 5,2 4,8 5,2 4,0 4,3 4,3 4,0 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 80,5 78,8 * * * * * * * * * Sociální 15,3 15,0 * * * * * * * * * Ostatní 1) 4,2 6,2 * * * * * * * * * 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů MPSV_CJ_final.indd :58

31 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti osob samostatně výdělečně činných Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 82,4 85,7 87,2 88,0 89,1 89,3 88,8 87,2 87,8 86,0 87,4 Sociální 11,9 10,2 8,5 7,7 7,2 7,3 7,6 8,9 7,9 9,0 9,2 Ostatní 1) 5,7 4,1 4,3 4,3 3,7 3,4 3,6 3,9 4,3 5,0 3,4 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 85,9 84,0 86,3 84,7 83,1 83,6 84,3 80,9 77,5 81,0 79,3 Sociální 9,8 9,5 10,0 11,6 10,6 11,3 11,4 13,6 13,0 13,3 13,5 Ostatní 1) 4,3 6,5 3,7 3,7 6,3 5,1 4,3 5,5 9,5 5,7 7,2 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů MPSV_CJ_final.indd :58

32 Tabulka č. 3 pokračování Domácnosti důchodců bez ekonomicky aktivních členů Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 4,0 4,1 3,4 2,7 3,1 2,8 3,1 2,8 3,0 2,6 3,0 Sociální 92,1 92,3 92,5 93,6 93,8 94,4 94,2 94,8 93,7 94,8 94,4 Ostatní 1) 3,9 3,6 4,1 3,7 3,1 2,8 2,7 2,4 3,3 2,6 2,6 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 2,9 2,6 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 Sociální 95,2 94,8 95,0 94,4 94,0 95,1 95,1 95,0 93,0 92,7 93,2 Ostatní 1) 1,9 2,6 2,8 3,4 4,0 3,0 2,9 3,1 5,0 5,3 4,6 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů MPSV_CJ_final.indd :58

33 Tabulka č. 3 dokončení Domácnosti s dětmi s minimálními příjmy Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 60,6 58,2 55,3 54,7 56,6 56,7 55,4 56,8 56,1 56,8 54,7 Sociální 34,5 35,8 37,6 38,7 37,4 37,0 38,0 36,9 37,5 37,5 38,8 Ostatní 1) 4,9 6,0 7,1 6,6 6,0 6,3 6,6 6,3 6,4 5,7 6,5 Vlastní propočty z dat ČSÚ Pracovní 52,9 54,0 46,1 49,0 51,7 46,3 48,5 * * * * Sociální 40,6 39,4 45,0 42,8 39,7 44,8 43,1 * * * * Ostatní 1) 6,5 6,6 8,9 8,2 8,6 8,9 8,4 * * * * 1) např. příjmy z majetku, pronájmu, přijatého výživného, pojištění, osobních půjček a připsaných úroků z vkladů MPSV_CJ_final.indd :58

34 Tabulka č. 4 Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů domácností v letech podle šetření "Příjmy a životní podmínky domácností" (EU - SILC) (měsíční průměr na 1 člena domácnosti) Vlastní propočty z údajů ČSÚ Domácnosti celkem Kč index v % * 104,9 108,2 108,4 107,8 102,4 101,0 102,0 101,5 102,4 Zaměstnanci celkem Kč index v % * 105,0 108,5 107,9 108,0 103,7 101,4 102,6 100,9 103,6 Samostatně výdělečně činní Kč index v % * 98,3 109,2 107,3 104,9 102,9 99,3 97,5 103,2 104,9 Důchodci celkem Kč index v % * 105,7 108,2 107,6 108,1 104,8 102,6 103,5 101,6 100, MPSV_CJ_final.indd :58

35 Tabulka č. 5 Nominální čisté peněžní příjmy domácností v letech podle krajů (měsíční průměr v Kč na 1 člena domácnosti) Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Čisté příjmy celkem index 2013/2002 Hl. m. Praha ,5 Středočeský kraj ,4 Jihočeský kraj ,3 Plzeňský kraj ,0 Karlovarský kraj ,5 Ústecký kraj ,7 Liberecký kraj ,0 Královéhradecký kraj ,3 Pardubický kraj ,1 Kraj Vysočina ,2 Jihomoravský kraj ,5 Olomoucký kraj ,5 Moravskoslezský kraj ,4 Zlínský kraj ,6 ČR celkem , MPSV_CJ_final.indd :58

36 Tabulka č. 5 pokračování Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Pracovní příjmy index 2013/2002 Hl. m. Praha ,6 Středočeský kraj ,2 Jihočeský kraj ,0 Plzeňský kraj ,8 Karlovarský kraj ,1 Ústecký kraj ,9 Liberecký kraj ,2 Královéhradecký kraj ,0 Pardubický kraj ,7 Kraj Vysočina ,7 Jihomoravský kraj ,8 Olomoucký kraj ,8 Moravskoslezský kraj ,7 Zlínský kraj ,8 ČR celkem , MPSV_CJ_final.indd :58

37 Tabulka č. 5 pokračování Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Sociální příjmy index 2013/2002 Hl. m. Praha ,4 Středočeský kraj ,0 Jihočeský kraj ,6 Plzeňský kraj ,6 Karlovarský kraj ,6 Ústecký kraj ,6 Liberecký kraj ,0 Královéhradecký kraj ,3 Pardubický kraj ,8 Kraj Vysočina ,4 Jihomoravský kraj ,7 Olomoucký kraj ,0 Moravskoslezský kraj ,8 Zlínský kraj ,3 ČR celkem , MPSV_CJ_final.indd :58

38 Tabulka č. 5 dokončení Zpracováno z publikací ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností" Ostatní příjmy index 2013/2002 Hl. m. Praha ,0 Středočeský kraj ,0 Jihočeský kraj ,1 Plzeňský kraj ,2 Karlovarský kraj ,4 Ústecký kraj ,5 Liberecký kraj ,6 Královéhradecký kraj ,5 Pardubický kraj ,8 Kraj Vysočina ,8 Jihomoravský kraj ,4 Olomoucký kraj ,4 Moravskoslezský kraj ,2 Zlínský kraj ,1 ČR celkem , MPSV_CJ_final.indd :58

39 Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech (podle statistiky národních účtů) Zpracováno z údajů ČSÚ Mld. Kč Běžné příjmy celkem 874, , , , , , , , , ,5 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 459,1 547,8 618,5 725,7 796,6 839,3 866,8 922,3 996, ,9 z toho: mzdy a platy 349,9 414,5 472,0 555,1 608,1 638,1 657,7 696,8 755,0 807,0 Sociální dávky 138,2 154,4 173,2 204,0 231,2 255,9 280,3 304,7 319,2 340,9 Smíšený důchod 2) 205,6 235,1 315,6 344,9 375,5 407,8 446,2 467,7 493,7 513,2 Důchody z vlastnictví 3) 41,7 68,6 83,7 98,5 136,1 138,8 121,0 118,1 128,0 117,6 Běžné výdaje celkem 254,5 310,7 363,4 423,7 466,3 498,0 520,4 555,3 596,3 643,5 z toho: běžné daně z důchodu 4) 43,8 57,2 72,6 83,7 91,1 98,8 97,6 106,0 110,4 118,5 přísp. na soc. a zdr. pojištění 172,7 204,8 231,8 267,4 294,9 319,0 334,1 360,0 385,8 420,4 Hrubý disponibilní důchod 5) 619,7 727,3 878, , , , , , , ,0 z toho: výdaje na individuální spotřebu 603,5 674,2 769,5 892,0 997, , , , , ,4 Hrubé úspory 16,4 54,0 114,6 127,0 143,8 135,3 133,7 155,6 164,2 171,0 Míra úspor (%) 6) 2,64 7,42 13,05 12,57 12,71 11,25 10,60 11,62 11,52 11,52 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek 4) 5) 6) rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji poměr hrubých úspor k disponibilnímu důchodu MPSV_CJ_final.indd :58

40 Meziroční indexy v % Zpracováno z údajů ČSÚ 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ Běžné příjmy celkem 118,7 119,7 115,4 111,5 106,4 104,7 106,4 106,7 105,3 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 119,3 112,9 117,3 109,8 105,4 103,3 106,4 108,0 107,2 z toho: mzdy a platy 118,5 113,9 117,6 109,5 104,9 103,1 105,9 108,4 106,9 Sociální dávky 111,7 112,2 117,8 113,3 110,7 109,5 108,7 104,8 106,8 Smíšený důchod 2) 114,3 134,2 109,3 108,9 108,6 109,4 104,8 105,6 103,9 Důchody z vlastnictví 3) 164,5 122,0 117,7 138,2 102,0 87,2 97,6 108,4 91,9 Běžné výdaje celkem 122,1 117,0 116,6 110,1 106,8 104,5 106,7 107,4 107,9 z toho: běžné daně z důchodu 4) 130,6 126,9 115,3 108,8 108,5 98,8 108,6 104,2 107,3 přísp. na soc. a zdr. pojištění 118,6 113,2 115,4 110,3 108,2 104,7 107,8 107,2 109,0 Hrubý disponibilní důchod 5) 117,4 120,8 115,0 112,1 106,3 104,8 106,2 106,4 104,2 z toho: výdaje na individuální spotřebu 111,7 114,1 115,9 111,8 107,8 105,4 105,1 106,6 104,4 Hrubé úspory 329,3 212,2 110,8 113,2 94,1 98,8 116,4 105,5 104,1 Míra úspor (meziroční rozdíl) 6) 4,78 5,63-0,48 0,14-1,46-0,65 1,02-0,10 0,00 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek 4) 5) 6) rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji meziroční rozdíl poměru hrubých úspor k disponibilnímu důchodu 40 Tabulka č. 6 pokračování 40 MPSV_CJ_final.indd :58

41 Zpracováno z údajů ČSÚ Mld. Kč Běžné příjmy celkem 2 239, , , , , , , , ,8 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 1 129, , , , , , , , ,3 z toho: mzdy a platy 852,1 920,0 982, , , , , , ,7 Sociální dávky 354,5 367,7 385,5 420,6 470,7 493,0 535,3 541,5 553,0 Smíšený důchod 2) 532,5 560,0 569,8 601,4 631,5 656,8 686,4 685,0 673,5 Důchody z vlastnictví 3) 123,0 127,5 140,4 155,2 161,5 177,4 157,8 152,3 150,9 Běžné výdaje celkem 695,9 747,0 785,2 843,7 934,2 957,5 905,9 921,1 955,5 z toho: běžné daně z důchodu 4) 130,4 141,0 142,8 143,6 160,7 144,8 140,5 136,9 148,6 přísp. na soc. a zdr. pojištění 448,1 480,5 513,1 562,6 616,1 636,6 602,9 620,5 639,5 Hrubý disponibilní důchod 5) 1 543, , , , , , , , ,3 z toho: výdaje na individuální spotřebu 1 390, , , , , , , , ,5 Hrubé úspory 166,3 164,7 191,7 234,3 237,6 242,9 294,5 277,9 245,8 Míra úspor (%) 6) 10,78 10,11 11,16 12,72 12,11 11,54 13,58 12,73 11,24 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek 4) 5) 6) rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji poměr hrubých úspor k disponibilnímu důchodu 41 Tabulka č. 6 pokračování 41 MPSV_CJ_final.indd :58

42 Meziroční indexy v % Zpracováno z údajů ČSÚ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ Běžné příjmy celkem 105,2 106,1 105,3 107,3 107,8 105,8 100,4 101,0 101,3 z toho: Náhrady zaměstnancům 1) 105,8 107,7 106,7 107,3 108,1 105,8 97,5 102,0 102,6 z toho: mzdy a platy 105,6 108,0 106,8 107,2 107,8 106,5 98,5 101,3 102,5 Sociální dávky 104,0 103,7 104,8 109,1 111,9 104,7 108,6 101,2 102,1 Smíšený důchod 2) 103,8 105,2 101,8 105,5 105,0 104,0 104,5 99,8 98,3 Důchody z vlastnictví 3) 104,6 103,7 110,1 110,5 104,1 109,8 89,0 96,5 99,1 Běžné výdaje celkem 108,1 107,3 105,1 107,5 110,7 102,5 94,6 101,7 103,7 z toho: běžné daně z důchodu 4) 110,0 108,1 101,3 100,6 111,9 90,1 97,0 97,4 108,5 přísp. na soc. a zdr. pojištění 106,6 107,2 106,8 109,6 109,5 103,3 94,7 102,9 103,1 Hrubý disponibilní důchod 5) 103,9 105,5 105,4 107,3 106,4 107,4 103,0 100,7 100,2 z toho: výdaje na individuální spotřebu 104,9 106,6 104,3 105,6 107,3 107,9 100,2 101,5 102,0 Hrubé úspory 97,3 99,0 116,4 122,2 101,4 102,2 121,2 94,4 88,4 Míra úspor (meziroční rozdíl) 6) -0,74-0,67 1,05 1,56-0,61-0,57 2,04-0,85-1,49 1) mzdy a platy; sociální příspěvky zaměstnavatelů 2) provozní přebytek (vytvořený výrobními činnostmi) a smíšený důchod - odměna za práci vykonanou vlastníkem (nebo členy jeho rodiny); je označován jako 'smíšený důchod', protože jej nelze odlišit od podnikatelského zisku majitele 3) např. úroky, dividendy, pachtovné např. daně z příjmů ze zaměstnání, majetku, podnikání, z výher z loterií a sázek 4) 5) 6) rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji meziroční rozdíl poměru hrubých úspor k disponibilnímu důchodu 42 Tabulka č. 6 pokračování 42 MPSV_CJ_final.indd :58

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2016 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2016 Zpracoval

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

3. Trh práce a domácnosti

3. Trh práce a domácnosti 3. Trh práce a domácnosti Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka 3.1: Zaměstnanost a nezaměstnanost roční 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Výhled Výbě rové šetř ení pracovních sil - Č

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA

9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA 9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA Zdrojem údajů v této kapitole jsou výsledky ze sociálních šetření prováděných u domácností. Připojeny jsou rovněž výsledky statistiky spotřeby potravin, průmyslového

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra statistiky Statistická analýza struktury výdajů domácností v závislosti na vybraných faktorech Teze Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y K a n c e l á ř P o s l a n e c k é s n ě m o v n y P a r l a m e n t n í i n s t i t u t O d d ě l e n í p r o v š e o b e c n é s t u d i e M O N I T O R

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 2/2013 OBSAH Č TVRTLETNĚ SLEDOVANÉ UKAZATELE 4. Č TVRTLETÍ 2012 3 Č tvrtletní odhad hrubého domácího produktu 3 Nezaměstnanost v Č R 4 Průměrné

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015 Zpracoval: Parlamentní institut 16. 10. 2015 s využitím dat ČSÚ a MF pro srpen 2015 (publikovaných ke dni 16. 10. 2015) OBSAH Čtvrtletně

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2011 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2012 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 2014 Index y/y V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 V02 Výnosy za senátorský mandát 4 129 650 1 567 500 2,63 V03 Výnosy za krajské mandáty 2 764 500 2 434 375 1,14 V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.)

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 4/2014 O B S A H Č T V R T L E T N Ě S L E D O V A N É U K A Z A T E L E 1. Č T V R T L E T Í 2 0 1 4 3 Čtvrtletní odhad hrubého domácího

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

CENOVÝ VÝVOJ, VÝVOJ PŘÍJMŮ A SPOTŘEBNÍCH VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000 AŽ 2008

CENOVÝ VÝVOJ, VÝVOJ PŘÍJMŮ A SPOTŘEBNÍCH VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000 AŽ 2008 CENOVÝ VÝVOJ, VÝVOJ PŘÍJMŮ A SPOTŘEBNÍCH VYDÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000 AŽ 2008 Úvod a metodická východiska Již počtvrté se vrátila skupina autorů k problematice životní úrovně obyvatelstva a vypracovala

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2015 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2003 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2003 (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.10.2004 68 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2003 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele 1 of 1 1..13 1: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Jednotlivé série v grafech jsou obarveny podle toho, která strana v daném období vládla. V roce 199 ovšem začala ČSSD až v polovině roku,

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

Statistika chudoby v České republice:

Statistika chudoby v České republice: Statistika chudoby v České republice: Kritický pohled na evropské ukazatele Martina Mysíková, Jiří Večerník 18. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA, KOŠICE 23.-25.6.2016 2 Data EU-SILC (European Union-Statistics

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností...5 1. 1 Základní charakteristika...5

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2009 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor OBSAH Č TVRTLETNĚ SLEDOVANÉ

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Ing. Pavel Kofroň 1 Ing. Robert Jahoda, Ph.D. Úvod Sociální transfery k domácnostem patří mezi největší výdajové položky českých

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Údaje o ekonomické aktivitě populace jsou získány z Výběrového šetření pracovních sil Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni ti,

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2016 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 PŘÍLOHA SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 Země: Belgie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.6 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb P.7 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7:

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí 2015...

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2012 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2012 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2012 a predikce na další období (textová část) 2 Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou

Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů a statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Brno, září 2015 Kvalita života českých

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2016 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2016 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2016 a predikce na další období (textová část) Obsah A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí 2016...

Více

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulka C.1.1: HDP užití ve stálých cenách roční zřetězené objemy, referenční rok 5 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt mld. Kč 5 335 371

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy 1. Příjmy domácností... 1 1. 1 Základní charakteristika... 1 1. 2

Více