Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080"

Transkript

1 OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA 2 ZKOUŠKA, Jméno, příjmení Zadání: Výlet na Kokořín Za parných červnových dní dvacetiletý student Pepa pojal myšlenku, že by se chtěl o prázdninách na kole zajet podívat na hrad Kokořín. Jenže neměl žádné kolo. Dohodl se tedy se svým stejně starým kamarádem Oldou, že mu kolo koupí. Pepa vyhotovil a předal Oldovi písemnou plnou moc, kde Oldu zmocňuje ke všem právním úkonům v souvislosti se zakoupením jízdního kola. Přičemž Pepa kladl Oldovi na srdce, že kupní cena kola nesmí přesáhnout 5.000,- Kč. Olda se z nástěnky v supermarketu dozvěděl, že Adam prodává své kolo za 6.000,- Kč. Olda jako zástupce Pepy tak zaslal o tři roky mladšímu Adamovi , že nabízené kolo kupuji, ale Kč je moc peněž. Když se druhý den Adama a Olda setkali, Oldovi kolo připadalo jako výhodná koupě a pro Pepu ideální vozidlo, jelikož bylo v dobrém stavu. Olda předložil Adamovi plnou moc od Pepy a kolo nakonec zakoupil za 5.500,- Kč. Adam mu dál ještě nabídl zelený batoh za 500,- Kč. Olda viděl příležitost výhodně a levně vybavit Pepu na výlet a zakoupil jménem Pepy kromě kola i tento zelený batoh. Olda si batoh i kolo odnesl, aniž se s Adamem umluvili, kdy budou dohodnuté kupní ceny zaplaceny. Když se Pepa dozvěděl, jak výhodně mu Olda nakoupil, prohlásil, že jasně jsem ti řekl, že kolo, které je dražší než 5.000,- Kč nechci a žádný batoh taky ne. Uprostřed jejich dohadováním nad zakoupenými věcmi nechali bez povšimnutí ležet na zemi zelený batoh, kterého si však všimla jejich kolemjdoucí kamarádka Lída (16 let). Lídě se batoh moc líbil a odkráčela si s ním domů. ÚKOL: Zkoumejte jednotlivé nároky. Případnými nároky na náhradu škody se nezabývejte! Skutečnosti, které ze zadání nevyplývají, neexistují. Možné nároky: I. Adam by mohl mít nárok vůči Pepovi na zaplacení kupní ceny ve výši 5.500,- Kč na základě kupní smlouvy na jízdní kolo podle 2079 odst. 1 OZ. A. Vznik nároku

2 Aby mohl vzniknout nárok Adama na zaplacení kupní ceny ve výši 5.500,- Kč za kolo podle 2079 OZ, muselo být platně učiněno právní jednání - uzavřena kupní smlouva, jejímž nepřímým předmětem je jízdní kolo prodávané za úplatu ve výši 5.500,- Kč, a tato kupní smlouva musela být uzavřena mezi Adamem na jedné straně jako prodávajícím a Pepou na straně druhé jako kupujícím. 1. Existence řádného zmocnění k právnímu jednání a) Dle 441 OZ je možné se dát při právním jednání zastoupit člověkem nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. b) Ze zadání vyplývá, že se Pepa dohodnul se svým kamarádem Oldou, že mu jako jeho zástupce pro něj zakoupí kolo. Uzavřeli tedy mezi sebou ústní formou dohodu o zastoupení. Pepa dále vyhotovil a předal Oldovi písemnou plnou moc, kde jej zmocňuje ke všem právním úkonům v souvislosti se zakoupením jízdního kola. Písemně musí být plná moc udělena jen v případě, že je třeba, aby právní jednání bylo učiněno v písemné formě ( 441 odst. 2 i.f. OZ). a dále v případě, že se netýká jen určitého právního úkonu ( 441 odst. 2 OZ). Požadavek formy je tedy splněn. c) Pepa měl 20 let a měl tedy plnou svéprávnost dle 30 OZ. Ze zadání neplyne, že by byl Pepa ve své způsobilosti omezen rozhodnutím soudu dle 56 OZ. Olda měl 20 let a měl tedy svéprávnost dle 30 OZ. Ze zadání neplyne, že by byl Olda ve své způsobilosti omezen rozhodnutím soudu dle 56 OZ. Pepa byl tedy způsobilý nechat se smluvně na základě dohody o zastoupení zastoupit a Olda byl plně způsobilý své zástupčí oprávnění vykonávat. 2. Existence právního jednání (smlouvy) K uzavření smlouvy je zapotřebí nabídka a její přijetí oblátem. Nabídka a) projevení nabídky Nabídka je podle 1732 odst. 1 OZ právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Adamův inzerát na nástěnce v supermarketu ohledně prodeje kola za stanovenou cenu není určen jedné nebo více určitým osobám a nejedná se tedy o návrh na uzavření smlouvy, ale jen o výzvu k podání návrhu (invitatio ad offrerendum) (viz 1733 OZ). b) dojití nabídky

3 Nabídka působí vůči adresátovi od okamžiku, kdy mu dojde ( 570 odst. 1 OZ). Petr ji zaslal na ovou adresu Adama. Projev vůle dojde adresátovi, když se dostane do prakticky výlučné sféry vlivu adresáta. ová schránka náleží do sféry vlivu majitele. Doručením Adamovi do ové schránky mu Pepova nabídka došla. Pozor OZ! c) esentila negotii Návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat objektivně i subjektivně podstatné kusy obsahu kupní smlouvy. Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny ( 2079 odst. 1). Návrh však neobsahuje určení kupní ceny a je pravděpodobně i co do určení předmětu koupě neurčitý. Nejedná se tedy o platný návrh na uzavření smlouvy, ale opět pouze o výzvu k podání návrhu. Uzavření smlouvy Ze zadání vyplývá, že k nabídce došlo na osobním jednání Adama a Oldy druhý den. Přijetím je podle 1740 odst. 1 OZ včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Akceptace musí obsahově zcela odpovídat z hlediska obsahu nabídce (1740 odst. 2 OZ). Pokud je oferta a akceptace učiněná ústně, je vůči druhému účinná okamžikem, kdy mu dojde, tedy při osobním setkání prakticky okamžitě. Ze zadání lze vzít za zjištěné, že mezi Adamem a Pepou zastoupeným Oldou došlo ke smluvnímu konsensu ohledně konkrétní individuálně určené věci jízdního kola za kupní cenu 5.500,- Kč a smlouva vznikla. Zákon pro uzavření kupní smlouvy na movitou věc v tomto případě nevyžaduje písemnou formu a písemná forma nebyla dohodnuta ani stranami. Požadavek formy právního jednání byl proto splněn. Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny. Předmět koupě byl dostatečně specifikován a individualizován. Kupní cena byla rovněž specifikována ve výši 5.500,- Kč. Ke vzniku kupní smlouvy není vyžadováno zaplacení kupní ceny, ani předání a převzetí předmětu koupě. 3. Absence jiných vad smlouvy Kontraktační způsobilost: Olda měl 20 let a měl tedy svéprávnost dle 30 OZ. Ze zadání neplyne, že by byl Olda ve své způsobilosti omezen rozhodnutím soudu dle 56 OZ. Olda byl kontraktačně způsobilým. Adam měl 17 let. Dle 31 OZ lze dovodit, že prodej kola za 5.500,- Kč je právním jednáním, které je přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající nezletilých ve věku 17 let (z objektivního hlediska). Prodej kola je právním jednáním, jehož právní následky je sedmnáctiletá osoba schopna bez problémů posoudit. Ze zadání nevyplývají žádné skutečnosti odůvodňující objektivní hledisko subjektivně s ohledem na Adama jakkoliv korigovat. Adam je proto způsobilý smlouvu uzavřít. Jiné vady smlouvy ze zadání nevyplývají. 4. Právní relevance pokynu zmocnitele zmocněnci Aby práva a povinnosti z jednání zástupce vznikla přímo zmocniteli, musí dle 436 odst. 1 OZ vyplývat z právního jednání, že někdo jedná za někoho jiného a zmocněnec musí jménem

4 zmocnitele jednat v mezích oprávnění jej zastupovat. Přičemž pokyny dané zmocněnci, které nevyplývají z plné moci, dle 447 OZ nemají vliv na právní účinky jednání, ledaže by musely být známy osobám, vůči kterým zmocněnec jednal. Ze zadání vyplývá, že bylo zřejmé, že při uzavírání kupní smlouvy Olda vystupoval od prvního ového kontaktu s prodávajícím jako zástupce Pepy. Právní jednání tak činil jménem zmocnitele a to zřetelně vyplývalo i z učiněného právního jednání i přeložené plné moci. V předložené plné moci byl Olda zmocněn ke všem právním úkonům v souvislosti se zakoupením jízdního kola (falsa demonstratio non nocet). Uzavření kupní smlouvy na jízdní kolo bylo právním jednáním v mezích tohoto oprávnění, přičemž v plné moci nevyplývaly žádné další pokyny ohledně jeho ceny, barvy, funkčních vlastností apod. Zástupce tedy jednal při uzavírání smlouvy v mezích jemu udělenému oprávnění. Pokyn Pepy, že kupní cena nesmí přesáhnout 5.000,- Kč je ve smyslu 447 OZ pokynem, který nevyplývá z plné moci (tzv. vnitřní instrukce). Ze zadání nevyplývá, že by se jednalo o skutečnost, která by byla Adamovi známá, resp. musela být známá. Adam se o tomto dozvěděl až poté, co již byla kupní smlouva uzavřena a nikoliv při uzavírání smlouvy, což je okamžik pro posouzení rozhodující. Tento pokyn ohledně ceny tak nemá vliv na právní účinky jednání v zastoupení kupní smlouvy a vůči Adamovi tak je bez významu (svoji relevanci však může mít ohledně případných nároků mezi zástupcem a zastoupeným). 5. Splatnost kupní ceny V kupní smlouvě nebyla dohodnuta splatnost kupní ceny. Předmět koupě již byl předán. Dle 1958 odst. 2 OZ je dlužník povinen splnit dluh bez zbytečného odkladu, poté co byl věřitelem kdy byl o plnění věřitelem požádán. Vznik nároku je tak podmíněn tím, že Adam Pepu ke splnění jeho dluhu vyzve. Může tak učinit jakoukoliv formou, lze i podáním žaloby k soudu. Dílčí závěr: Adam by mohl mít vůči Oldovi nárok na zaplacení peněžité částky ve výši 5.500,- Kč na základě kupní smlouvy na jízdní kolo podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ. B. Absence zániku nároku K tomu, aby Adam měl vůči Pepovi nárok z uvedené kupní smlouvy, je třeba, aby jeho nárok později nezaniknul. Nejsou zjevné žádné okolnosti, ze kterých by vyplýval zánik Adamova nároku. C. Prosaditelnost nároku Nárok Adama na zaplacení kupní ceny by musel být prosaditelný. Ze zadání však žádná skutečnost, která by následně bránila prosaditelnosti Adamova nároku. D. Závěr Adam má vůči Pepovi nárok na zaplacení peněžité částky ve výši 5.500,- Kč na základě kupní smlouvy na jízdní kolo podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ.

5 II. Adam by mohl mít nárok vůči Oldovi na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč na základě kupní smlouvy na batoh podle 2079 OZ. A. Vznik nároku Aby mohl vzniknout nárok Adama na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč za zelený batoh podle 2079 OZ, muselo být platně učiněno právní jednání - uzavřena kupní smlouva, jejímž nepřímým předmětem je zelený batoh prodávaný za úplatu ve výši 500,- Kč, a z této kupní smlouvy musel být zavázaný Adam na jedné straně jako prodávající a Olda na straně druhé jako kupujícím. Jelikož Olda při uzavírání smlouvy vystupoval jako zástupce Pepy, je nutné, aby zde nebylo dáno oprávnění jednat nebo toho oprávnění bylo překročeno a kumulativně dána absence dodatečného schválení osobou, za níž bylo takto nezmocněně jednáno. 1. Existence právního jednání (smlouvy) K uzavření smlouvy je zapotřebí nabídka a její přijetí oblátem. a) projevení nabídky podle 1732 odst. 1 OZ právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Adamů nabídl zelený batoh za 500,- Kč. Adamova nabídka je určena Oldovi jako zástupci Pepy jako konkrétní osobě a je projevem vůle uzavřít kupní smlouvu. Návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat objektivně i subjektivně podstatné kusy obsahu kupní smlouvy. Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny. Oba požadavky návrh obsahuje (zelený batoh, 500 Kč). b) Přijetí nabídky (akceptace) Přijetím je podle 1740 odst. 1 OZ včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Akceptace musí obsahově zcela odpovídat z hlediska obsahu nabídce (1740 odst. 2 OZ). Pokud je oferta a akceptace učiněná ústně, je vůči druhému účinná okamžikem, kdy mu dojde, tedy při osobním setkání prakticky okamžitě. Ze zadání lze vzít za zjištěné, že mezi Adamem a Oldou jako zástupcem Pepy došlo ke smluvnímu konsensu ohledně konkrétní individuálně určené věci zeleného batohu za kupní cenu 500,- Kč a smlouva vznikla. Zákon pro uzavření kupní smlouvy na movitou věc v tomto případě nevyžaduje písemnou formu a písemná forma nebyla dohodnuta ani stranami. Požadavek formy byl proto splněn.

6 Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny. Předmět koupě byl dostatečně specifikován a individualizován. Kupní cena byla rovněž specifikována ve výši 500,- Kč. Ke vzniku kupní smlouvy není vyžadováno zaplacení kupní ceny, ani předání a převzetí předmětu koupě. 2. Absence jiných vad smlouvy Kontraktační způsobilost: viz čl. I. A) bod. č Absence oprávnění zástupce a absence dodatečného schválení Podle 440 OZ překročí-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám. Ze zadání vyplývá, že na zakoupení zeleného batohu se nevztahuje dohoda o zastoupení mezi Pepou a Oldou ani toho oprávnění není dáno udělením plné moci. Jedná se tak o nezmocněné jednatelství, kdy Olda jednal za jiného bez dohody o zastoupení. Když se Pepa dozvěděl, že bylo za něj jednáno ohledně koupě zeleného batohu, jednání neschválil a vyjádřil s ním nesouhlas adresovaný Oldovi i Adamovi. 4. Splatnost kupní ceny V kupní smlouvě nebyla dohodnuta splatnost kupní ceny. Předmět koupě již byl předán. Dle 1958 odst. 2 OZ je dlužník povinen splnit dluh bez zbytečného odkladu, poté co byl věřitelem kdy byl o plnění věřitelem požádán. Vznik nároku je tak podmíněn tím, že Adam Pepu ke splnění jeho dluhu vyzve. Může tak učinit jakoukoliv formou, lze i podáním žaloby k soudu. Dílčí závěr: Adam by mohl mít vůči Oldovi nárok na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč na základě kupní smlouvy na zelený batoh podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ. B. Absence zániku nároku K tomu, aby Adam měl vůči Oldovi nárok z uvedené kupní smlouvy, je třeba, aby jeho nárok později nezaniknul. Nejsou zjevné žádné okolnosti, ze kterých by vyplýval zánik Adamova nároku. C. Prosaditelnost nároku Nárok Adama na zaplacení kupní ceny by musel být prosaditelný. Ze zadání však žádná skutečnost, která by následně bránila prosaditelnosti Adamova nároku. D. Závěr Adam má vůči Oldovi nárok na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč na základě kupní smlouvy na zelený batoh podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ.

7 III. Olda by mohl mít nárok vůči Lídě na vydání zeleného batohu podle 1040 odst. 1 OZ. A. Vznik nároku K tomu, aby vznikl nárok Oldy, by zelený batoh musel být věcí, Olda by musel být jeho vlastníkem, Lída by musela mít batoh u sebe bez právního důvodu. 1. Právní povaha batohu Věc v právním smyslu Batoh je hmotný předmět, který je ovladatelný a užitečný a rozdílný od osoby a splňuje tak podmínky pro věc v právním smyslu. Jedná se o věc movitou, a contrario vymezení nemovité věci v 498 odst. 1 a 2 OZ. Zelený batoh splňuje uvedená kritéria a je věcí (movitou) v právním smyslu. 2. Oldovo vlastnictví batohu V zadání je uvedeno, že s ohledem na závěry ohledně uzavřené kupní smlouvy (viz nárok II.A.1,2,3) je zavázán jako kupující z této smlouvy. Má tak dle 2079 OZ prodávající předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupující povinnost předmět koupě převzít. Olda se stal vlastníkem věci účinností samotné smlouvy (konsenzuální princip; učení o modu a titulu, resp. autonomie vůle) s ohledem na neexistenci odlišného ujednání dle 1099 OZ. 4. Existence právního důvodu užívání batohu Lídou V daném případě Lída s batohem odešla domů a je nepochybné, že věc má ve své moci a ze zadání nevyplývá žádná skutečnost, že by k věci měla nějaké právo (věcné, obligační). Ze zadání lze dovodit, že Lída si odnesla batoh domů proto, aby ho užívala jako vlastník (batoh si odnesla proto, že se jí moc líbil a je proto možné učinit závěr, že ho chtěla užívat pro vlastní potřebu). Lze tedy uzavřít, že se stala držitelem batohu. S ohledem na okolnosti lze její držbu kvalifikovat jako držbu neřádnou (Lída se ujmula držby bezprostředně, ale rušila tím cizí držbu), nepoctivou (Lídě muselo být z okolností případu zřejmé, že právo, které začala vykonávat, jí nenáleží), avšak pravou (nabytí držby nebylo doprovázeno ani násilím, svémocí, lstí či výprosou). Nálezem věci nedochází k přechodu práva dle 1051 OZ. Batoh nebyl ani opuštěnou věcí. Lze proto uzavřít, že má u sebe batoh bez právního důvodu. Lída je tedy tzv. pasivně legitimována jako žalovaná z vindikační žaloby, neboť neoprávněně (bez právního důvodu) zadržuje cizí movitou věc a má ji fakticky u sebe. Dílčí závěr: Olda by mohl mít nárok vůči Lídě na vydání zeleného batohu podle 1040 odst. 1 OZ. B. Absence zániku nároku K tomu, aby Olda měl vůči Lídě nárok na vydání věci, je třeba, aby jeho nárok později nezaniknul. Nejsou zjevné žádné okolnosti, ze kterých by vyplýval zánik Oldova nároku.

8 C. Prosaditelnost nároku Nárok Oldy vůči Lídě na vydání věci by musel být prosaditelný. Ze zadání však žádná skutečnost, která by následně bránila prosaditelnosti Oldova nároku. D. Závěr Olda má nárok vůči Lídě na vydání zeleného batohu podle 1040 odst. 1 OZ. IV. Adam by mohl mít nárok vůči Oldovi na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy na zelený batoh v důsledku omylu dle 583OZ a 586 odst. 1 OZ. A. Vznik nároku Aby Adam mohl mít vůči Oldovi nárok na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy na zelený batoh v důsledku omylu dle 583OZ a 586 odst. 1 OZ, musel by existovat právní jednání učiněné v omylu a omyl by musel být právně relevantní, tedy musel by splňovat požadovaná kritéria. Nad to by právní úkon nesměl trpět jinými vadami. 1. Existence právního jednání (kupní smlouvy) K uzavření smlouvy je zapotřebí nabídka a její přijetí oblátem. Nabídka viz čl. II. písm. A) čl. 1 písm. a) a b). 2. Absence jiných vad smlouvy Kontraktační způsobilost: viz čl. I. A) bod. č Existence omylu Omyl je rozpor mezi skutečností a něčí představou o této skutečnosti. Adam si při prodeji kola myslel, že kupní smlouvu uzavírá s Pepou, ve skutečnosti je s ohledem na absenci zmocnění ze smlouvy jako kupující s ohledem na 33 odst. 2 OZ zavázán Olda. Jedná se tedy o omyl v osobě kontrahenta. 4. Právní relevance omylu Aby byl omyl relevantní (aby bylo možné se jej dovolat), musí omyl být podstatný, druhá strana smlouvy ho musela vyvolal nebo o něm musela alespoň vědět a s ohledem na podmínku pro dovolání se stanovenou 586 odst. 1 OZ se musí jednat o omyl omluvitelný. Tyto podmínky musí být splněny současně, aby se bylo možné dovolat relativní neplatnosti právního jednání učiněného v omylu. Podstatnost omyl je podstatný tehdy, pokud vychází ze skutečnosti, jež je pro uskutečnění právního úkonu rozhodující. Je to tedy takový omyl, který pokud by o něm jednající osoba věděla - právní jednání by neučinila vůbec nebo by jej učinila jinak. Omyl i kdyby tady byl

9 totiž není za dané situace podstatný. Adamovi přece bylo úplně jedno, komu prodává. Jeho záměrem nebylo prodat právě a jen Oldovi, nýbrž komukoli, kdo se přihlásí na inzerát, uveřejněný na nástěnce supermarketu. Obecně asi není důvod pochybovat (a ze zadání neplyne opak), že by Adam kolo neprodal, kdyby věděl, že ve skutečnosti prodává někomu jinému. Nejednalo se o osobní plnění s pohnutkou plnit zcela konkrétní osobě. Vyvolání omylu či vědomost o omylu Olda o omylu, tedy nedostatku svého zmocnění jednat ve věci koupě batohu za Pepu musel vědět. Omluvitelnost omyl je omluvitelný tehdy, pokud mýlící se osoba nemohl omyl odhalit ani při vynaložení náležité míry opatrnosti, pečlivosti a bdělosti, kterou je možno po každém rozumě požadovat (běžná opatrnost). Pokud dojde k omylu jen v důsledku zanedbání běžné opatrnosti nebo v důsledku zásadní neznalosti relevantních skutečností, je omyl neomluvitelný a nelze se jej tedy s úspěchem dovolávat. Dílčí závěr: Adamovi nevznikl nárok dovolat se relativní neplatnosti kupní smlouvy z důvodu omylu. B. Nárok nezanikl Nárok nevznikl, proto neposuzujeme. C. Nárok je prosaditelný Nárok nevznikl, proto neposuzujeme. D. Závěr Adam nemá nárok vůči Oldovi na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy na zelený batoh v důsledku omylu dle 583OZ a 586 odst. 1 OZ Poznámka: Nároky ad II. a ad IV jsou nároky alternativní, když uplatněním nároku na splnění závazku z kupní smlouvy (zaplacení kupní ceny) zaniká nárok na náhradu škody / 33 odst. 2/ s ním související nárok na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy v důsledku omylu dle 49a OZ a 40a OZ a naopak. V. Zkoumání případných nároků Adama, Oldy a Pepy na náhradu škody je zadáním vyloučeno.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více

KLAUZURNÍ PRÁCE NOSP2 (1. termín) 17. 5. 2012 jméno, příjmení, ročník

KLAUZURNÍ PRÁCE NOSP2 (1. termín) 17. 5. 2012 jméno, příjmení, ročník KLAUZURNÍ PRÁCE NOSP2 (1. termín) 17. 5. 2012 jméno, příjmení, ročník I. Teoretická část Každý student odpovídá na níže uvedené otázky samostatně. Při porušení tohoto pravidla je výsledek testu hodnocen

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V.

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V. VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav_PROD/2005/10 Právní nález ve věci Skončení nájmu nebytového prostoru ve vztahu k ust. 667 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku 2. Ručení 8. Osobní omezení ručitelského závazku Ustanovení 303 a násl. obch. zák. nezakazují omezit ručitelský závazek pouze na jednoho věřitele; není v rozporu s touto úpravou, ani ji neobchází ( 39

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších

Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších Vážený pan MUDr. Michal Chromec předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V Olomouci dne 4.7.2005 Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost 1 2 3 4 5 6 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH KORPROACÍCH) - 2014 2012-13 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V.

NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 JUDr. Adam Furek Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Vrchní soud v Olomouci R o z h o d n u t í Kárný senát Vrchního soudu v Olomouci pro řízení ve věcech soudců rozhodl mimo ústní jednání dne 20. října 2008 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. I. K.

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Výprosa, Výpůjčka, Zápůjčka, Úvěr Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Základní charakteristika výprosy, výpůjčky, půjčky 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Smluvní strany: SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Cestovní kancelář : GATTOM TOUR Obchodní firma: GATTOM - M.T.G. s. r. o. Sídlo: Petřvald, Ostravská 557, PSČ 735 41 Korespondenční adresa: GATTOM TOUR, ul.

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Společnost Autoservis Garant s.r.o., IČ: 27631168, se sídlem Praha 3, Žižkov, Na Jarově 2424/2, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

12.12.2013. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST po rekodifikaci českého soukromého práva (NOZ/)ZOK 2014. 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.

12.12.2013. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST po rekodifikaci českého soukromého práva (NOZ/)ZOK 2014. 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny. 1 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST po rekodifikaci českého soukromého práva (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2 3 4 VOS-KLÍČOVÉ ZMĚNY - 1 Možnost založit VOS za účelem podnikání i za

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Zákon č. 40/1964 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. www.nakupujbezpecne.cz Sbírka zákonú Strana 1 Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn,

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti NAGES s.r.o. platné od 1.1. 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní prodejní podmínky (dále také jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami

Více

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014 MIMOŘÁDNÝ NEWSLETTER PROSINEC 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014 strana 1 1. Právní pojetí právnické osoby Orgány právnické osoby: Členem orgánu právnické osoby může být i právnická osoba. Povinnost

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 5.

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

Zákon č. 40/1964 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 5.

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. Změna: 94/1988 Sb. Změna: 188/1988 Sb. Změna: 87/1990 Sb. Změna:

Více

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více