Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080"

Transkript

1 OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA 2 ZKOUŠKA, Jméno, příjmení Zadání: Výlet na Kokořín Za parných červnových dní dvacetiletý student Pepa pojal myšlenku, že by se chtěl o prázdninách na kole zajet podívat na hrad Kokořín. Jenže neměl žádné kolo. Dohodl se tedy se svým stejně starým kamarádem Oldou, že mu kolo koupí. Pepa vyhotovil a předal Oldovi písemnou plnou moc, kde Oldu zmocňuje ke všem právním úkonům v souvislosti se zakoupením jízdního kola. Přičemž Pepa kladl Oldovi na srdce, že kupní cena kola nesmí přesáhnout 5.000,- Kč. Olda se z nástěnky v supermarketu dozvěděl, že Adam prodává své kolo za 6.000,- Kč. Olda jako zástupce Pepy tak zaslal o tři roky mladšímu Adamovi , že nabízené kolo kupuji, ale Kč je moc peněž. Když se druhý den Adama a Olda setkali, Oldovi kolo připadalo jako výhodná koupě a pro Pepu ideální vozidlo, jelikož bylo v dobrém stavu. Olda předložil Adamovi plnou moc od Pepy a kolo nakonec zakoupil za 5.500,- Kč. Adam mu dál ještě nabídl zelený batoh za 500,- Kč. Olda viděl příležitost výhodně a levně vybavit Pepu na výlet a zakoupil jménem Pepy kromě kola i tento zelený batoh. Olda si batoh i kolo odnesl, aniž se s Adamem umluvili, kdy budou dohodnuté kupní ceny zaplaceny. Když se Pepa dozvěděl, jak výhodně mu Olda nakoupil, prohlásil, že jasně jsem ti řekl, že kolo, které je dražší než 5.000,- Kč nechci a žádný batoh taky ne. Uprostřed jejich dohadováním nad zakoupenými věcmi nechali bez povšimnutí ležet na zemi zelený batoh, kterého si však všimla jejich kolemjdoucí kamarádka Lída (16 let). Lídě se batoh moc líbil a odkráčela si s ním domů. ÚKOL: Zkoumejte jednotlivé nároky. Případnými nároky na náhradu škody se nezabývejte! Skutečnosti, které ze zadání nevyplývají, neexistují. Možné nároky: I. Adam by mohl mít nárok vůči Pepovi na zaplacení kupní ceny ve výši 5.500,- Kč na základě kupní smlouvy na jízdní kolo podle 2079 odst. 1 OZ. A. Vznik nároku

2 Aby mohl vzniknout nárok Adama na zaplacení kupní ceny ve výši 5.500,- Kč za kolo podle 2079 OZ, muselo být platně učiněno právní jednání - uzavřena kupní smlouva, jejímž nepřímým předmětem je jízdní kolo prodávané za úplatu ve výši 5.500,- Kč, a tato kupní smlouva musela být uzavřena mezi Adamem na jedné straně jako prodávajícím a Pepou na straně druhé jako kupujícím. 1. Existence řádného zmocnění k právnímu jednání a) Dle 441 OZ je možné se dát při právním jednání zastoupit člověkem nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. b) Ze zadání vyplývá, že se Pepa dohodnul se svým kamarádem Oldou, že mu jako jeho zástupce pro něj zakoupí kolo. Uzavřeli tedy mezi sebou ústní formou dohodu o zastoupení. Pepa dále vyhotovil a předal Oldovi písemnou plnou moc, kde jej zmocňuje ke všem právním úkonům v souvislosti se zakoupením jízdního kola. Písemně musí být plná moc udělena jen v případě, že je třeba, aby právní jednání bylo učiněno v písemné formě ( 441 odst. 2 i.f. OZ). a dále v případě, že se netýká jen určitého právního úkonu ( 441 odst. 2 OZ). Požadavek formy je tedy splněn. c) Pepa měl 20 let a měl tedy plnou svéprávnost dle 30 OZ. Ze zadání neplyne, že by byl Pepa ve své způsobilosti omezen rozhodnutím soudu dle 56 OZ. Olda měl 20 let a měl tedy svéprávnost dle 30 OZ. Ze zadání neplyne, že by byl Olda ve své způsobilosti omezen rozhodnutím soudu dle 56 OZ. Pepa byl tedy způsobilý nechat se smluvně na základě dohody o zastoupení zastoupit a Olda byl plně způsobilý své zástupčí oprávnění vykonávat. 2. Existence právního jednání (smlouvy) K uzavření smlouvy je zapotřebí nabídka a její přijetí oblátem. Nabídka a) projevení nabídky Nabídka je podle 1732 odst. 1 OZ právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Adamův inzerát na nástěnce v supermarketu ohledně prodeje kola za stanovenou cenu není určen jedné nebo více určitým osobám a nejedná se tedy o návrh na uzavření smlouvy, ale jen o výzvu k podání návrhu (invitatio ad offrerendum) (viz 1733 OZ). b) dojití nabídky

3 Nabídka působí vůči adresátovi od okamžiku, kdy mu dojde ( 570 odst. 1 OZ). Petr ji zaslal na ovou adresu Adama. Projev vůle dojde adresátovi, když se dostane do prakticky výlučné sféry vlivu adresáta. ová schránka náleží do sféry vlivu majitele. Doručením Adamovi do ové schránky mu Pepova nabídka došla. Pozor OZ! c) esentila negotii Návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat objektivně i subjektivně podstatné kusy obsahu kupní smlouvy. Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny ( 2079 odst. 1). Návrh však neobsahuje určení kupní ceny a je pravděpodobně i co do určení předmětu koupě neurčitý. Nejedná se tedy o platný návrh na uzavření smlouvy, ale opět pouze o výzvu k podání návrhu. Uzavření smlouvy Ze zadání vyplývá, že k nabídce došlo na osobním jednání Adama a Oldy druhý den. Přijetím je podle 1740 odst. 1 OZ včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Akceptace musí obsahově zcela odpovídat z hlediska obsahu nabídce (1740 odst. 2 OZ). Pokud je oferta a akceptace učiněná ústně, je vůči druhému účinná okamžikem, kdy mu dojde, tedy při osobním setkání prakticky okamžitě. Ze zadání lze vzít za zjištěné, že mezi Adamem a Pepou zastoupeným Oldou došlo ke smluvnímu konsensu ohledně konkrétní individuálně určené věci jízdního kola za kupní cenu 5.500,- Kč a smlouva vznikla. Zákon pro uzavření kupní smlouvy na movitou věc v tomto případě nevyžaduje písemnou formu a písemná forma nebyla dohodnuta ani stranami. Požadavek formy právního jednání byl proto splněn. Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny. Předmět koupě byl dostatečně specifikován a individualizován. Kupní cena byla rovněž specifikována ve výši 5.500,- Kč. Ke vzniku kupní smlouvy není vyžadováno zaplacení kupní ceny, ani předání a převzetí předmětu koupě. 3. Absence jiných vad smlouvy Kontraktační způsobilost: Olda měl 20 let a měl tedy svéprávnost dle 30 OZ. Ze zadání neplyne, že by byl Olda ve své způsobilosti omezen rozhodnutím soudu dle 56 OZ. Olda byl kontraktačně způsobilým. Adam měl 17 let. Dle 31 OZ lze dovodit, že prodej kola za 5.500,- Kč je právním jednáním, které je přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající nezletilých ve věku 17 let (z objektivního hlediska). Prodej kola je právním jednáním, jehož právní následky je sedmnáctiletá osoba schopna bez problémů posoudit. Ze zadání nevyplývají žádné skutečnosti odůvodňující objektivní hledisko subjektivně s ohledem na Adama jakkoliv korigovat. Adam je proto způsobilý smlouvu uzavřít. Jiné vady smlouvy ze zadání nevyplývají. 4. Právní relevance pokynu zmocnitele zmocněnci Aby práva a povinnosti z jednání zástupce vznikla přímo zmocniteli, musí dle 436 odst. 1 OZ vyplývat z právního jednání, že někdo jedná za někoho jiného a zmocněnec musí jménem

4 zmocnitele jednat v mezích oprávnění jej zastupovat. Přičemž pokyny dané zmocněnci, které nevyplývají z plné moci, dle 447 OZ nemají vliv na právní účinky jednání, ledaže by musely být známy osobám, vůči kterým zmocněnec jednal. Ze zadání vyplývá, že bylo zřejmé, že při uzavírání kupní smlouvy Olda vystupoval od prvního ového kontaktu s prodávajícím jako zástupce Pepy. Právní jednání tak činil jménem zmocnitele a to zřetelně vyplývalo i z učiněného právního jednání i přeložené plné moci. V předložené plné moci byl Olda zmocněn ke všem právním úkonům v souvislosti se zakoupením jízdního kola (falsa demonstratio non nocet). Uzavření kupní smlouvy na jízdní kolo bylo právním jednáním v mezích tohoto oprávnění, přičemž v plné moci nevyplývaly žádné další pokyny ohledně jeho ceny, barvy, funkčních vlastností apod. Zástupce tedy jednal při uzavírání smlouvy v mezích jemu udělenému oprávnění. Pokyn Pepy, že kupní cena nesmí přesáhnout 5.000,- Kč je ve smyslu 447 OZ pokynem, který nevyplývá z plné moci (tzv. vnitřní instrukce). Ze zadání nevyplývá, že by se jednalo o skutečnost, která by byla Adamovi známá, resp. musela být známá. Adam se o tomto dozvěděl až poté, co již byla kupní smlouva uzavřena a nikoliv při uzavírání smlouvy, což je okamžik pro posouzení rozhodující. Tento pokyn ohledně ceny tak nemá vliv na právní účinky jednání v zastoupení kupní smlouvy a vůči Adamovi tak je bez významu (svoji relevanci však může mít ohledně případných nároků mezi zástupcem a zastoupeným). 5. Splatnost kupní ceny V kupní smlouvě nebyla dohodnuta splatnost kupní ceny. Předmět koupě již byl předán. Dle 1958 odst. 2 OZ je dlužník povinen splnit dluh bez zbytečného odkladu, poté co byl věřitelem kdy byl o plnění věřitelem požádán. Vznik nároku je tak podmíněn tím, že Adam Pepu ke splnění jeho dluhu vyzve. Může tak učinit jakoukoliv formou, lze i podáním žaloby k soudu. Dílčí závěr: Adam by mohl mít vůči Oldovi nárok na zaplacení peněžité částky ve výši 5.500,- Kč na základě kupní smlouvy na jízdní kolo podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ. B. Absence zániku nároku K tomu, aby Adam měl vůči Pepovi nárok z uvedené kupní smlouvy, je třeba, aby jeho nárok později nezaniknul. Nejsou zjevné žádné okolnosti, ze kterých by vyplýval zánik Adamova nároku. C. Prosaditelnost nároku Nárok Adama na zaplacení kupní ceny by musel být prosaditelný. Ze zadání však žádná skutečnost, která by následně bránila prosaditelnosti Adamova nároku. D. Závěr Adam má vůči Pepovi nárok na zaplacení peněžité částky ve výši 5.500,- Kč na základě kupní smlouvy na jízdní kolo podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ.

5 II. Adam by mohl mít nárok vůči Oldovi na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč na základě kupní smlouvy na batoh podle 2079 OZ. A. Vznik nároku Aby mohl vzniknout nárok Adama na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč za zelený batoh podle 2079 OZ, muselo být platně učiněno právní jednání - uzavřena kupní smlouva, jejímž nepřímým předmětem je zelený batoh prodávaný za úplatu ve výši 500,- Kč, a z této kupní smlouvy musel být zavázaný Adam na jedné straně jako prodávající a Olda na straně druhé jako kupujícím. Jelikož Olda při uzavírání smlouvy vystupoval jako zástupce Pepy, je nutné, aby zde nebylo dáno oprávnění jednat nebo toho oprávnění bylo překročeno a kumulativně dána absence dodatečného schválení osobou, za níž bylo takto nezmocněně jednáno. 1. Existence právního jednání (smlouvy) K uzavření smlouvy je zapotřebí nabídka a její přijetí oblátem. a) projevení nabídky podle 1732 odst. 1 OZ právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Adamů nabídl zelený batoh za 500,- Kč. Adamova nabídka je určena Oldovi jako zástupci Pepy jako konkrétní osobě a je projevem vůle uzavřít kupní smlouvu. Návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat objektivně i subjektivně podstatné kusy obsahu kupní smlouvy. Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny. Oba požadavky návrh obsahuje (zelený batoh, 500 Kč). b) Přijetí nabídky (akceptace) Přijetím je podle 1740 odst. 1 OZ včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen, přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Akceptace musí obsahově zcela odpovídat z hlediska obsahu nabídce (1740 odst. 2 OZ). Pokud je oferta a akceptace učiněná ústně, je vůči druhému účinná okamžikem, kdy mu dojde, tedy při osobním setkání prakticky okamžitě. Ze zadání lze vzít za zjištěné, že mezi Adamem a Oldou jako zástupcem Pepy došlo ke smluvnímu konsensu ohledně konkrétní individuálně určené věci zeleného batohu za kupní cenu 500,- Kč a smlouva vznikla. Zákon pro uzavření kupní smlouvy na movitou věc v tomto případě nevyžaduje písemnou formu a písemná forma nebyla dohodnuta ani stranami. Požadavek formy byl proto splněn.

6 Objektivně podstatnými kusy obsahu kupní smlouvy je určení předmětu koupě a kupní ceny. Předmět koupě byl dostatečně specifikován a individualizován. Kupní cena byla rovněž specifikována ve výši 500,- Kč. Ke vzniku kupní smlouvy není vyžadováno zaplacení kupní ceny, ani předání a převzetí předmětu koupě. 2. Absence jiných vad smlouvy Kontraktační způsobilost: viz čl. I. A) bod. č Absence oprávnění zástupce a absence dodatečného schválení Podle 440 OZ překročí-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám. Ze zadání vyplývá, že na zakoupení zeleného batohu se nevztahuje dohoda o zastoupení mezi Pepou a Oldou ani toho oprávnění není dáno udělením plné moci. Jedná se tak o nezmocněné jednatelství, kdy Olda jednal za jiného bez dohody o zastoupení. Když se Pepa dozvěděl, že bylo za něj jednáno ohledně koupě zeleného batohu, jednání neschválil a vyjádřil s ním nesouhlas adresovaný Oldovi i Adamovi. 4. Splatnost kupní ceny V kupní smlouvě nebyla dohodnuta splatnost kupní ceny. Předmět koupě již byl předán. Dle 1958 odst. 2 OZ je dlužník povinen splnit dluh bez zbytečného odkladu, poté co byl věřitelem kdy byl o plnění věřitelem požádán. Vznik nároku je tak podmíněn tím, že Adam Pepu ke splnění jeho dluhu vyzve. Může tak učinit jakoukoliv formou, lze i podáním žaloby k soudu. Dílčí závěr: Adam by mohl mít vůči Oldovi nárok na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč na základě kupní smlouvy na zelený batoh podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ. B. Absence zániku nároku K tomu, aby Adam měl vůči Oldovi nárok z uvedené kupní smlouvy, je třeba, aby jeho nárok později nezaniknul. Nejsou zjevné žádné okolnosti, ze kterých by vyplýval zánik Adamova nároku. C. Prosaditelnost nároku Nárok Adama na zaplacení kupní ceny by musel být prosaditelný. Ze zadání však žádná skutečnost, která by následně bránila prosaditelnosti Adamova nároku. D. Závěr Adam má vůči Oldovi nárok na zaplacení kupní ceny ve výši 500,- Kč na základě kupní smlouvy na zelený batoh podle 2079 OZ, když vznik tohoto nároku je podmíněn učiněním výzvy k splnění dluhu podle 1958 odst. 2 OZ.

7 III. Olda by mohl mít nárok vůči Lídě na vydání zeleného batohu podle 1040 odst. 1 OZ. A. Vznik nároku K tomu, aby vznikl nárok Oldy, by zelený batoh musel být věcí, Olda by musel být jeho vlastníkem, Lída by musela mít batoh u sebe bez právního důvodu. 1. Právní povaha batohu Věc v právním smyslu Batoh je hmotný předmět, který je ovladatelný a užitečný a rozdílný od osoby a splňuje tak podmínky pro věc v právním smyslu. Jedná se o věc movitou, a contrario vymezení nemovité věci v 498 odst. 1 a 2 OZ. Zelený batoh splňuje uvedená kritéria a je věcí (movitou) v právním smyslu. 2. Oldovo vlastnictví batohu V zadání je uvedeno, že s ohledem na závěry ohledně uzavřené kupní smlouvy (viz nárok II.A.1,2,3) je zavázán jako kupující z této smlouvy. Má tak dle 2079 OZ prodávající předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupující povinnost předmět koupě převzít. Olda se stal vlastníkem věci účinností samotné smlouvy (konsenzuální princip; učení o modu a titulu, resp. autonomie vůle) s ohledem na neexistenci odlišného ujednání dle 1099 OZ. 4. Existence právního důvodu užívání batohu Lídou V daném případě Lída s batohem odešla domů a je nepochybné, že věc má ve své moci a ze zadání nevyplývá žádná skutečnost, že by k věci měla nějaké právo (věcné, obligační). Ze zadání lze dovodit, že Lída si odnesla batoh domů proto, aby ho užívala jako vlastník (batoh si odnesla proto, že se jí moc líbil a je proto možné učinit závěr, že ho chtěla užívat pro vlastní potřebu). Lze tedy uzavřít, že se stala držitelem batohu. S ohledem na okolnosti lze její držbu kvalifikovat jako držbu neřádnou (Lída se ujmula držby bezprostředně, ale rušila tím cizí držbu), nepoctivou (Lídě muselo být z okolností případu zřejmé, že právo, které začala vykonávat, jí nenáleží), avšak pravou (nabytí držby nebylo doprovázeno ani násilím, svémocí, lstí či výprosou). Nálezem věci nedochází k přechodu práva dle 1051 OZ. Batoh nebyl ani opuštěnou věcí. Lze proto uzavřít, že má u sebe batoh bez právního důvodu. Lída je tedy tzv. pasivně legitimována jako žalovaná z vindikační žaloby, neboť neoprávněně (bez právního důvodu) zadržuje cizí movitou věc a má ji fakticky u sebe. Dílčí závěr: Olda by mohl mít nárok vůči Lídě na vydání zeleného batohu podle 1040 odst. 1 OZ. B. Absence zániku nároku K tomu, aby Olda měl vůči Lídě nárok na vydání věci, je třeba, aby jeho nárok později nezaniknul. Nejsou zjevné žádné okolnosti, ze kterých by vyplýval zánik Oldova nároku.

8 C. Prosaditelnost nároku Nárok Oldy vůči Lídě na vydání věci by musel být prosaditelný. Ze zadání však žádná skutečnost, která by následně bránila prosaditelnosti Oldova nároku. D. Závěr Olda má nárok vůči Lídě na vydání zeleného batohu podle 1040 odst. 1 OZ. IV. Adam by mohl mít nárok vůči Oldovi na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy na zelený batoh v důsledku omylu dle 583OZ a 586 odst. 1 OZ. A. Vznik nároku Aby Adam mohl mít vůči Oldovi nárok na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy na zelený batoh v důsledku omylu dle 583OZ a 586 odst. 1 OZ, musel by existovat právní jednání učiněné v omylu a omyl by musel být právně relevantní, tedy musel by splňovat požadovaná kritéria. Nad to by právní úkon nesměl trpět jinými vadami. 1. Existence právního jednání (kupní smlouvy) K uzavření smlouvy je zapotřebí nabídka a její přijetí oblátem. Nabídka viz čl. II. písm. A) čl. 1 písm. a) a b). 2. Absence jiných vad smlouvy Kontraktační způsobilost: viz čl. I. A) bod. č Existence omylu Omyl je rozpor mezi skutečností a něčí představou o této skutečnosti. Adam si při prodeji kola myslel, že kupní smlouvu uzavírá s Pepou, ve skutečnosti je s ohledem na absenci zmocnění ze smlouvy jako kupující s ohledem na 33 odst. 2 OZ zavázán Olda. Jedná se tedy o omyl v osobě kontrahenta. 4. Právní relevance omylu Aby byl omyl relevantní (aby bylo možné se jej dovolat), musí omyl být podstatný, druhá strana smlouvy ho musela vyvolal nebo o něm musela alespoň vědět a s ohledem na podmínku pro dovolání se stanovenou 586 odst. 1 OZ se musí jednat o omyl omluvitelný. Tyto podmínky musí být splněny současně, aby se bylo možné dovolat relativní neplatnosti právního jednání učiněného v omylu. Podstatnost omyl je podstatný tehdy, pokud vychází ze skutečnosti, jež je pro uskutečnění právního úkonu rozhodující. Je to tedy takový omyl, který pokud by o něm jednající osoba věděla - právní jednání by neučinila vůbec nebo by jej učinila jinak. Omyl i kdyby tady byl

9 totiž není za dané situace podstatný. Adamovi přece bylo úplně jedno, komu prodává. Jeho záměrem nebylo prodat právě a jen Oldovi, nýbrž komukoli, kdo se přihlásí na inzerát, uveřejněný na nástěnce supermarketu. Obecně asi není důvod pochybovat (a ze zadání neplyne opak), že by Adam kolo neprodal, kdyby věděl, že ve skutečnosti prodává někomu jinému. Nejednalo se o osobní plnění s pohnutkou plnit zcela konkrétní osobě. Vyvolání omylu či vědomost o omylu Olda o omylu, tedy nedostatku svého zmocnění jednat ve věci koupě batohu za Pepu musel vědět. Omluvitelnost omyl je omluvitelný tehdy, pokud mýlící se osoba nemohl omyl odhalit ani při vynaložení náležité míry opatrnosti, pečlivosti a bdělosti, kterou je možno po každém rozumě požadovat (běžná opatrnost). Pokud dojde k omylu jen v důsledku zanedbání běžné opatrnosti nebo v důsledku zásadní neznalosti relevantních skutečností, je omyl neomluvitelný a nelze se jej tedy s úspěchem dovolávat. Dílčí závěr: Adamovi nevznikl nárok dovolat se relativní neplatnosti kupní smlouvy z důvodu omylu. B. Nárok nezanikl Nárok nevznikl, proto neposuzujeme. C. Nárok je prosaditelný Nárok nevznikl, proto neposuzujeme. D. Závěr Adam nemá nárok vůči Oldovi na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy na zelený batoh v důsledku omylu dle 583OZ a 586 odst. 1 OZ Poznámka: Nároky ad II. a ad IV jsou nároky alternativní, když uplatněním nároku na splnění závazku z kupní smlouvy (zaplacení kupní ceny) zaniká nárok na náhradu škody / 33 odst. 2/ s ním související nárok na dovolání se relativní neplatnosti kupní smlouvy v důsledku omylu dle 49a OZ a 40a OZ a naopak. V. Zkoumání případných nároků Adama, Oldy a Pepy na náhradu škody je zadáním vyloučeno.

Odvolání a vzdání se pracovního místa 6.11 Strana 7

Odvolání a vzdání se pracovního místa 6.11 Strana 7 Odvolání a vzdání se pracovního místa 6.11 Strana 7 pracovního poměru. Bezprostředním následkem odvolání nebo vzdání se pracovního místa je ukončení výkonu práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance.

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. Změna: 94/1988 Sb. Změna: 188/1988 Sb. Změna: 87/1990 Sb. Změna:

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI: ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 37 předpisu č. 40/1964Sb. 266

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství JUDr. Karel Svoboda PhD. Nové předpisy hmotného a procesního práva pozměnily jak pojem neplatného či neexistujícího manželství, tak proceduru, která

Více

AUKČNÍ ŘÁD. I. Úvodní ujednání

AUKČNÍ ŘÁD. I. Úvodní ujednání AUKČNÍ ŘÁD I. Úvodní ujednání 1.1. Tyto aukční řád upravuje postup při aukčním prodeji věcí ve výlučném vlastnictví organizátora aukce, které jsou podrobně specifikovány v aukční vyhlášce. 1.2. Aukce není

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Spolkové právo základy smluvního práva

Spolkové právo základy smluvního práva Spolkové právo základy smluvního práva Prudká 2015, JUDr. Karel Vlček AK CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o. www.dejure.cz Obecně k osobám v soukromém právu Základní úprava osob s statusových otázek je

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

Pojmem Závod se rozumí výrobní závod společnosti ESAB na adrese Vamberk, Smetanovo nábřeží 334, PSČ 517 54. 2. POUŽITÍ TĚCHTO PODMÍNEK

Pojmem Závod se rozumí výrobní závod společnosti ESAB na adrese Vamberk, Smetanovo nábřeží 334, PSČ 517 54. 2. POUŽITÍ TĚCHTO PODMÍNEK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PŘÍDAVNÉ SVAŘOVACÍ MATERIÁLY, STANDARDNÍ ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ESAB VAMBERK, s.r.o., člen koncernu (pro obchodní partnery podnikatelské subjekty) 1. DEFINICE

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz - panství nad věcí absolutní majetková práva působí vůči každému ( 976 NOZ) povinnost nerušit (nezasahovat do

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. č. 40(1964 Sb.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. č. 40(1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK č. 40(1964 Sb. ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č. 131/1982 Sb.; zákona č. 94/1988 Sb.; zákona č. 188/1988 Sb.; zákona č. 87/1990 Sb.; zákona č. 105/1990 Sb.; zákona č. 116/1990

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem 94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem Zdroj: shutterstock.com Občanský zákoník jako nový kodex civilního práva přinesl změnu i v institutu držby, a to mimo jiné v podobě návratu

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 925/11/U 02-070 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu

Více

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 8 OBECNÁ USTANOVENÍ... 8 Předmět úpravy... 8 Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie... 8 Nutně použitelná ustanovení právních předpisů...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 57/2014-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

Přednáška pro soudní tajemnice Praha přednáška č. 2

Přednáška pro soudní tajemnice Praha přednáška č. 2 Přednáška pro soudní tajemnice Praha přednáška č. 2 1) Podílové spoluvlastnictví pojem, obsah, zánik a vypořádání, ochrana 2) Společné jmění manželů pojem, předmět, vznik, obsah, zánik a vypořádání, ochrana

Více

K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy, Roman Rozvoda, nar. 31.10.1979, IČ:69183597, U Olivovny čp.1641 / čo.

K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy, Roman Rozvoda, nar. 31.10.1979, IČ:69183597, U Olivovny čp.1641 / čo. sp. zn. 095 Ex 194/13/U 04-046 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Závazný výklad nálezu RSRJ 1/2004 - A ze dne 22. května 2005

Závazný výklad nálezu RSRJ 1/2004 - A ze dne 22. května 2005 Junák svaz skautů a skautek ČR Rozhodčí a smírčí rada Junáka Závazný výklad nálezu RSRJ 1/2004 - A ze dne 22. května 2005 účastníci: náčelní dívčího kmene akad. mal. Michala Rocmanová náčelník chlapeckého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 681/13/U 01-034 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Obvodního soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 67/2009-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 500/2004 Sb. správní řád ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ. Všeobecné ustanovení. Vznik manželství. Díl 1

ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ. Všeobecné ustanovení. Vznik manželství. Díl 1 ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ Díl 1 Všeobecné ustanovení 655 Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny,

Více

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku XXVIII. valné shromáždění a celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003W67M* UOHSX003W67M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S290/2011/VZ-18422/2011/520/DŘí V Brně dne: 5. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 63/2010-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha

Více

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Plnění dluhu osobě odlišné od věřitele Dluh zanikne splněním jen tehdy, plní-li dlužník věřiteli, případně osobě oprávněné přijmout plnění namísto věřitele. Plní-li

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2013-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO (v2) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 582/12/U 07-164 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský kandidát M g r. D a v i d H o z m a n, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu Prahy 4 JUDr. Janou Tvrdkovou, oprávněnou

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (stav k 1.4.2014) - výňatek. Díl 6. Správa cizího majetku. Oddíl 1

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (stav k 1.4.2014) - výňatek. Díl 6. Správa cizího majetku. Oddíl 1 Díl 6 Správa cizího majetku Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1400 (1) Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

SMLOUVA O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

SMLOUVA O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE SMLOUVA O ELEKTRONICKÉ VÝMĚNĚ DAT V RÁMCI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE (dále jen jako Smlouva ) Uzavřená podle 269/2 obchod. Zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hellmutha Georga Funka, nar. 16.01.1974, trvale

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách - znění dle 396/12 Sb., 399/12 Sb. 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách ve znění zákonů

Více

t a k t o : www.exdrazby.cz.

t a k t o : www.exdrazby.cz. sp. zn. 095 Ex 23/13/U 10-137 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Obvodního soudu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 74/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) společné jmění manželů (SJM) vzniká jen mezi manžely a jedná se o jmění jako souhrn veškerých aktiv (majetek, věci, pohledávky, práva a penězi ocenitelné hodnoty) a pasiv (dluhy

Více

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 4. 9. 2013 / Petr Měštánek, Marek Disman Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti provádění změn ve smlouvách, na jejichž

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI 34 34b str. 1 34 34b Náležitosti pracovní smlouvy Úplné znění 34 (1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo

Více

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 4. dubna 2012 Obsah Novela č. 349/2011 Sb. zákona č. 265/1992 Sb., zápisech vlastnických a jiných věcných

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Skalský dvůr, 5.2.2014 Základní rysy nového občanského zákoníku Univerzální soukromoprávní předpis Posílení smluvní odpovědnosti

Více

KLAUZURNÍ PRÁCE NOSP2 (1. termín) jméno, příjmení, ročník

KLAUZURNÍ PRÁCE NOSP2 (1. termín) jméno, příjmení, ročník KLAUZURNÍ PRÁCE NOSP2 (1. termín) 18. 5. 2015 jméno, příjmení, ročník I. Teoretická část 1. Jmenujte tři rozdíly mezi absolutní a relativní neplatností právního jednání. 2. Jaký je rozdíl mezi dobou a

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 3/2011-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru odevzdáním řádně vyplněného

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 289/2015-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

Presumpce poctivosti a dobré víry

Presumpce poctivosti a dobré víry Výjezdní workshop z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Presumpce poctivosti a dobré víry Tomáš Mach 3. ročník PF UK Resumé Práce se zabývá problematikou zakotvení zásady presumpce

Více

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 139/2002-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ IX Seznam předpisů citovaných v komentáři............................ XI Vývoj právní úpravy a průběh příprav zákona o majetkovém

Více