INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ POMŮCKY SE ZVUKEM MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ POMŮCKY SE ZVUKEM MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD."

Transkript

1 INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ POMŮCKY SE ZVUKEM MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LISTOPAD 2010

2

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název: Autor: Interaktivní učební pomůcky se zvukem Mgr. Anna Martinková, PhD. Studijní materiál pro workshop: Interaktivní učební pomůcky se zvukem. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Anna Martinková Ostravská univerzita v Ostravě

4

5 OBSAH: ÚVOD DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ZVUKU V INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ POMŮCCE ZVUK JAKO DIDAKTICKÁ ÚLOHA První ukázka z Angličtiny Druhá ukázka z Geometrie Třetí ukázka z Matematiky Čtvrtá ukázka z Geometrie - úhly Pátá ukázka z Chemie - chemické prvky Šestá ukázka ze Zeměpisu - Evropa Sedmá ukázka z Literatury - Realismus ZVUK JAKO ZADÁNÍ ÚKOLU ZVUK V OBJEKTECH JAKO DIKTUJÍCÍ NÁSTROJ POSTUP PRO VKLÁDÁNÍ ZVUKU DO OBJEKTŮ Zvuk v objektech aplikace PowerPoint Zvuk v objektech software interaktivní tabule SHRNUTÍ KAPITOLY KORESPONDENČNÍ ÚKOL Č SOFTWARE PRO NAHRÁVÁNÍ ZVUKU INSTALACE SOFTWARE AUDACITY - LOGICKÉ USPOŘÁDÁNÍ APLIKACE FORMÁT WAV FORMÁT MP3 A KNIHOVNA LAME SHRNUTÍ KAPITOLY KORESPONDENČNÍ ÚKOL Č VLASTNÍ TVORBA ZVUKU DIGITÁLNÍ ZÁZNAM ZVUKU V POČÍTAČI EDITACE ZVUKU A MOŽNOSTI ÚPRAV SHRNUTÍ KAPITOLY ZÁVĚR CITOVANÁ LITERATURA SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ... 55

6 Vysvětlivky k používaným symbolům Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze ţivota, z praxe, ze společenské reality apod. K zapamatování Shrnutí shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. Literatura pouţitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Kontrolní otázky a úkoly prověřují, do jaké míry studující text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důleţité informace a zda je dokáţe aplikovat při řešení problémů. Úkoly k textu je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají k dobrému zvládnutí následující látky. Korespondenční úkoly při jejich plnění postupuje studující podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběţně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. Otázky k zamyšlení Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáţe i úkoly jsou dobrovolné.

7 Úvod Studijní text je zaměřen na tvorbu učebních pomůcek se zvukem. V textu jsou představeny moţnosti, jak lze učební pomůcky se zvukem vytvářet tak, aby byly interaktivní a nebyly pouhým pasivním prvkem a podmalbou učebních pomůcek. Příklady interaktivních učebních pomůcek se zvukem budou představeny nejen v tomto studijním textu, ale budou prakticky vyzkoušeny ve workshopu, který je součástí tohoto kurzu. Jedná se o 40 hodinový kurz, přičemţ 28 hodin byste měli strávit samostudiem a 12h hodin bude věnováno praktické části v rámci workshopu. Účastníci kurzu se naučí vytvářet zvukové nahrávky, upravovat hlas a stříhat zvukovou stopu tak, aby je byli schopni zvládnout s běţně dostupnou technikou a software volně šiřitelném na Internetu. Kurz je zaměřen zejména na didaktické moţnosti vytvořených zvukových nahrávek v multimediálních učebních pomůckách v libovolném předmětu výuky na základní nebo střední škole, to znamená, ţe ukázky vytvořených učebních pomůcek bude moţné vyuţít v libovolném předmětu. Ozvučené učební pomůcky bude moţné vyuţít jak v prezentacích PowerPoint, tak v prezentacích například pro interaktivní tabuli a to tak, aby vţdy byly zvukové nahrávky aktivizující pro ţáky, motivující a vedoucí k aktivnímu řešení úloh. Kurz je tedy zaměřen zejména didakticky s nápady pro vyuţití ve výuce, nikoliv jen zvládnutí nahrávání zvuku po technické stránce. Ke zvládnutí kurzu je zapotřebí následující vybavení: počítač nebo notebook se zvukovou kartou umoţňující nahrávání zvuku, sluchátka s mikrofonem nebo samotný mikrofon, který je moţné připojit do počítače nebo notebooku (3,5 konektor), volně šiřitelný software pro nahrávání zvuku "Audacity" a knihovna LAME (lame_enc.dll), která je nezbytná pro ukládání zvuku ve formátu MP3, podle moţností část workshopu realizovat u interaktivní tabule. Po prostudování textu budete znát: didaktické moţnosti vyuţití zvuku jako interaktivní učební pomůcky, způsob instalace potřebné pro instalování volně šiřitelného software, způsob vytváření interaktivních učebních pomůcek se zvukem.

8 Získáte: dovednosti vytvářet zvuk pomocí volně šiřitelného software Audacity na počítači, dovednosti vytvářet interaktivní učební pomůcky se zvukem, nápady, jak tvořit učební pomůcky se zvukem tak, aby byly didaktickým základem pro řešení zadané úlohy.

9 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 9 1 Didaktické využití zvuku v interaktivní učební pomůcce V této kapitole se dozvíte: o příkladech vyuţití zvuku v učební pomůcce s interaktivními prvky, Po jejím prostudování byste měli být schopni: uplatnit zvuk v interaktivních učebních pomůckách didakticky tak, aby zvuk byl uplatněn nejen jako zvuková podmalba k textu, ale aby byl součástí didaktických úloh. vkládat zvuk do objektu v nejčastěji pouţívaných aplikacích interaktivních tabulí Smart Board, Activ Board, ebeam aj. Klíčová slova kapitoly: zvuk jako součást řešené úlohy, didaktický záměr úlohy se zvukem, zvuk jako odkaz na objekt, formát MP3 a WAV a jiné formáty, didaktické úlohy se zvukem, interaktivní učební pomůcky, objekt a zvuk jako odkaz na soubor, přehrávání zvuku přímo v objektu nebo pomocí přehrávače nainstalovaného na počítači např. Média Player. Průvodce studiem V této úvodní lekci si ukážeme, jak použít zvuk v interaktivních učebních pomůckách tak, aby samotný zvuk byl součástí didaktické interaktivní učební pomůcky. Takto upravené učební pomůcky lze využít nejen u interaktivní tabule, ale také pomocí počítače nebo promítáním na plátno pomocí dataprojektoru. Přednosti interaktivní tabule jsou však převažující, a proto doporučujeme používat tyto ozvučené učební pomůcky právě u interaktivní tabule. Zvuk je vkládán do objektů, kterými mohou být obrázky nebo texty. Použitý software interaktivní tabule, je zcela na uživateli, který zvolí. V našem případě ukážeme vkládání zvuku do objektů v aplikaci Smart Notebook, Activ Studio 3 a ebeam Scrapbook a PowerPoint. Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 15 hodin pro zpracování informací uvedených v této kapitole a vlastních návrhů učebních pomůcek se zvukem pro svůj vyučovaný předmět.

10 10 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Zvuk ve výukových prezentacích PowerPoint bývá často vyuţíván jako podmalba k textu nebo zadání úkolů či jiných moţností, ale téměř vţdy jsou to zvukové nahrávky, které nahrazují text nebo doplňují zvuk jako podmalbu výukového materiálu. Pokud půjde o výukové prezentace zaměřené na zadání úkolů, mohou zvuky nahrazovat toto zadání nebo můţe být zvuk vkládán do odpovědí na otázky apod. Jinou moţností je vkládat zvuk jako řešení s didaktickým záměrem. To znamená, ţe úloha se zvukem vede k zamyšlení, jak zadání vyřešit. Mohou tak vznikat různorodé problémové úlohy. Na tento zvukově zaměřených didaktických úkolů bude zaměřen následující text spolu s dalšími moţnosti, jak zvuk vyuţívat. 1.1 Zvuk jako didaktická úloha Zvuk je moţné vkládat do objektů tak, aby plnil podstatu úlohy a tedy byl aktivním prvkem pro její řešení. Prohlédněte si následující ukázky v podkapitolách aţ 1.1.7, které jsou seřazeny v posloupnosti učiva nejmladších ţáků ZS aţ po nejstarší na SŠ. Ukázky úloh s didaktickým vyuţitím zvuku jsou řazeny chronologicky tak, aby bylo zřejmé, které typy úloh lze vyuţívat u nejmladších ţáků aţ po nejstarší. Přitom je moţné vyuţít nápad didaktické úlohy pro nejmladší ţáky také u těch nejstarších, jen je zapotřebí změnit náročnost úloh a způsob grafického zpracování, ale princip úlohy můţe zůstat stejný. Je proto nezbytné dívat se na ukázky úloh jako na tvůrčí typ úlohy, který lze uplatnit téměř v libovolném typu školy. Většina z následujících ukázek vyuţívá v didaktické úloze se zvukem principu "předej slovo dále", při správném hledání řešení ţák získává okamţitou zpětnou zvukovou vazbu, zda zvolil další slovo ve výběru správně. Není přitom důleţité pouze správné řešení úlohy, ale nejdůleţitější podstavou všech těchto ukázek je, aby mezi učitelem a ţákem prostřednictvím této učební pomůcky vznikaly interakce, jimiţ učitel můţe zjistit, jak ţák uvaţuje, jak učivu porozuměl. Proto jsou při následujících cvičeních velmi důleţitá zadání, která vyslovuje učitel vůči ţákovi při řešení těchto úloh.

11 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 11 Zadání úloh by měla znít tak, aby vybízela k dialogu mezi učitelem a ţákem. Těmito dialogy by docházelo k ujasnění toho, zda ţák učivu porozuměl, případně, kde dělá chyby. Taková zadání lze formulovat pomocí aktivních sloves, které vycházejí z taxonomie vzdělávacích sloves Niemierka nebo Blooma (Kalhous, a další, 2002). Pro potřeby vedení správných dialogů u interaktivní tabule byla aktivní slovesa dále roztříděna na tzv. verbální aktivní slovesa a neverbální aktivní slovesa (Martinková, 2010). Přičemţ neverbální slovesa jsou např. přiřaď, vytvoř správné dvojice, sestav apod. Tato slovesa však nevedou k vyjadřování ţáků při činnostech u interaktivní tabule, ale ţáci pouze přesouvají objekty nebo jen přetahují či klikají na objekty, které u interaktivní tabule řeší. Tento často vyskytující se jev činností u interaktivní tabule bez dialogů je neţádoucí, neboť nevede k interaktivním dialogům mezi učitelem a ţákem. Neverbální aktivní slovesa jsou typická pro zadání úloh ve výukových programech, které ţáci řeší sami a nevyţaduje se vzájemný interaktivní dialog ţáka s učitelem, protoţe úlohy ve výukových programech jsou koncipovány často pouze jako diagnostický nástroj.. Řešením jsou verbální aktivní slovesa, kterými formulace zadání úloh vedou k dialogům mezi učitelem a ţákem, protoţe ţák pomocí těchto aktivních sloves nejprve zdůvodňuje nebo pojmenovává své řešení úlohy a teprve poté pomocí neverbálních aktivních sloves tyto úlohy řeší. Příkladem verbálních aktivních sloves jsou tato slovesa: pojmenuj, objasni, vysvětli, jinak formuluj, vyjádři vlastními slovy, popiš, reprodukuj, obhaj, uveď klady a zápory, zdůvodni apod. Teprve poté následují neverbální aktivní slovesy typu: přiřaď, přesuň... Správné zadání úloh u interaktivní tabule, které vedou nejen k činnosti, ale zejména k mluvení u interaktivní tabule, se skládá z kombinace verbálních a neverbálních aktivních sloves. Přitom zadání úlohy by vţdy mělo začínat nejprve verbálními aktivními slovesy. Příkladem správného zadání k úloze na interaktivní tabuli pak jsou např.: pojmenuj a přiřaď, zdůvodni a přesuň, vysvětli a vytvoř správné dvojice, zopakuj slovo a zapamatuj, poté hledej další řešení, pojmenuj apod.

12 12 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce První ukázka z Angličtiny Je určena pro výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ. Ţák klikne na libovolnou postavu na obrázku a ozve se zvuková nahrávka, která patří k postavě, ţák zopakuje správně anglickou výslovnost a podle pokynů ze zadání zvukové nahrávky hledá další postavu. Po kliknutí na další postavu získává okamţitě zpětnou vazbu, zda zvolil správnou postavu, na kterou byl odkázán. Opět opakuje výslovnost a hledá další postavu. Celé cvičení má význam zejména pro opakování výslovnosti, která zazní ze zvukové ukázky, proto učitel dbá na to, aby ţáci u interaktivní tabule pouze neklikali na objekty, ale opakovali výslovnost po zaznění ukázky. Úkol je snáze pochopitelný na následujících ukázkách v obrázcích: první obrázek je motivační k tematickému celku probíraného učiva: "Rodina" (Obrázek 1), na následujícím snímku je jiţ úloha se zvukem, kterou ţák má vyřešit (Obrázek 2), zadání úlohy zní: "Opakuj výslovnost a hledej další řešení", další snímek (Obrázek 3) ukazuje v "bublinových" nápovědách to, co ţák slyší, pokud na obrázek postavy klikne (bublinové nápovědy jsou pro tento účel pouze demonstrující, ţák je nevidí). Obrázek 1: Motivační úvodní snímek pro výuku AJ na téma "Rodina"

13 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 13 Zadání úlohy zní: vyber si postavu, klepni na ni a poslechni si výslovnost. Úkolem je: "Opakuj výslovnost a poté hledej další řešení". Obrázek 2: Cvičení na: Kdo jsem a koho hledej Následující snímek v plovoucích bublinách demonstruje zvuk, který v tomto textu nemůţeme slyšet, je tedy ilustrativní a představuje to, co uslyší ţák. Obrázek 3: Ilustrace zvuku v nápovědě bublin pro cvičení Angličtiny Demonstrovaná úloha je nekonečným příběhem, její délka závisí na potřebě opakování. Je zcela jedno, kterou postavou začneme.

14 14 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Druhá ukázka z Geometrie Další ukázka je obdobou té předchozí. Je opět určená pro výuku na 1. stupni ZŠ. Ţák můţe zvolit libovolný tvar, ozve se zvuková nahrávka, která jej vyšle k označení dalšího tvaru. Vyučující dbá u interaktivní tabule na to, aby ţáci nejprve pojmenovali a poté označili další objekt. Jen tak se procvičí i ve sluchovém vnímání sebe sama a zvuková nahrávka je pouze zpětnou vazbou správné odpovědi. Odstraňujte proto pouhé klikání na objekty a tiché plnění úkolu bez interaktivní konverzace učitele s ţákem. Zvukové nahrávky jsou vytvořeny tak, aby se vystřídaly všechny objekty na snímku s geometrickými tvary. Vytváří se tak opět uzavřený kruh pojmenování všech objektů a závisí na učiteli, kdy přeruší pojmenovávání geometrických tvarů jedním ţákem a nahradí jej dalším, který si počátek pojmenování znovu losuje na animované kostce. Obrázky demonstrují následující metodický postup: ţák u interaktivní tabule losuje geometrický tvar, vylosovaný pojem si vygeneruje pomocí šipky u kostky (Obrázek 4), přemístí tento pojem ke správnému geometrickému tvaru a pojmenuje ho, klikne na geometrický tvar, aby zjistil zpětnou vazbou, zda zvolil správně, ze zvukové nahrávky se ozve název tvaru a vyzve k hledání dalšího (Obrázek 5), ţák takto postupuje k dalšímu tvaru, jiţ jej nemusí losovat, další ţák, který přichází k interaktivní tabuli, znovu losuje svůj první tvar, pokud si vylosuje stejný jako byl u předchozího ţáka, losuje znovu, opět vygeneruje pomocí šipky u kostky pojmenování pro geometrický tvar nyní postupuje podobným způsobem v pojmenování dalších tvarů. V interaktivní učební pomůcce je pouţito flash objektu - kostky, která je obsaţena v Galerii interaktivních a multimediálních objektů Flash v aplikaci Smart Notebook interaktivní tabule Smart Board. Tento objekt animované

15 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 15 kostky flash lze upravit podle vlastních potřeb a pojmenovat tak poţadovanými výrazy. V galerii objekt vyhledejte pod klíčovým slovem "dice - keyword". Obrázek 4: Cvičení na: Pojmenuje mě a hledej další geometrický tvar Následující snímek v plovoucích bublinách demonstruje zvuk, který v tomto textu nemůţeme slyšet, je tedy ilustrativní a představuje to, co uslyší ţák, pokud stiskne objekt na interaktivní tabuli. Obrázek 5: Demonstrace zvuku v nápovědě bublin ve cvičení pro Geometrii

16 16 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Třetí ukázka z Matematiky Tato ukázka je zaměřena na násobilku a je určena pro ţáky ZŠ. Příklady mohou být sloţitější a lze napsat třeba i rovnice, které budou odkazovat na další rovnici s podobným řešením výsledku apod. V této úloze učitel vede ţáky k interaktivnímu rozhovoru, jaké příklady lze vymyslet k napsanému násobku na interaktivní tabuli. Metodický postup: Po správném ţákova vyslovení příkladu k poţadovanému násobku, vyzve učitel ţáka, aby tento příklad napsal do červeného rámečku (Obrázek 6), zpětnou vazbu zjistí ţák kliknutím na červený rámeček - ozve se správný příklad k řešení vypsaného násobku (Obrázek 7). klepnutím na červený rámeček ţák zjistí zpětnou vazbou vyhodnocení vysloveného příkladu např. ţák vysloví a napíše do červeného rámečku příklad "6. 8", který patří k násobku "48", klepne na rámeček, aby zpětnou vazbou zjistil, ţe se příklad shoduje s jeho řešením, poté klepne na šipku, ze které zazní další příklad "9.8", nyní ţák hledá řešení ve správném násobku tj. "72", napíše tedy do červeného rámečku u tohoto násobku příklad "9.8", klepnutím na červený rámeček si ověří správnost svého řešení, znovu pokračuje šipkou u tohoto příkladu k následujícímu zadání... Učitel dbá důsledně, aby ţáci svá řešení pojmenovávali nahlas, jedině tak učitele můţe usměrňovat řešení dalšího úkolu a můţe vést ke zdůvodnění svého vysloveného řešení pomocí názorného vyjmenování násobků, v našem případě násobků 8, a jejich počítání - 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 a tedy kolikrát se vejde tento násobek do poţadovaného čísla např. "72". Toto hlasité ţákovo zdůvodňování učitele vede k poznání, kde ţák dělá chybu, které násobky mu činí potíţe. Pokud by se úloha plnila tiše, jako se plní úlohy ve výukovém programu, učitel jiţ v této fázi výuky nezjišťuje chyby a nenapravuje jejich správná řešení, která se mají nejprve upevnit, ale rovnou diagnostikuje zvládnutí učiva. Zvaţte proto, zda poţadujete diagnostikování tohoto učiva a pak zvolte na opakování výukový program, nebo se nacházíte

17 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 17 ještě ve fázi procvičování a ţák právě touto úlohou procvičuje několika zapojenými smysly (zrak, sluch, hmat) nové učivo s násobky. Obrázek 6: Cvičení na vytváření příkladů na násobení k jejich násobkům Následující snímek v plovoucích bublinách opět demonstruje zvuk, který v tomto textu nemůţeme slyšet, je tedy ilustrativní a představuje to, co uslyší ţák, pokud stiskne objekt na interaktivní tabuli. Obrázek 7: Demonstrace zvuku v učební pomůcce pro násobilku v Matematice

18 18 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Čtvrtá ukázka z Geometrie - úhly Úkol z geometrie vyţaduje činnosti s měřením úhlů narýsovaných na interaktivní tabuli. Tyto činnosti ţák slovně popisuje, zejména je učitelem veden k hlasitému uvaţování při pojmenovávání úhlů tj. proč si myslí, ţe úhel je tupý nebo ostrý, podle jakých vlastností to poznal, jakou velikost odhaduje u narýsovaných úhlů na tabuli apod. Své domněnky si poté ověřuje vlastním měřením úhlů pomocí virtuálního úhloměru. Tato pomůcka Flash se nazývá "Protractor - interactive" a je interaktivním objektem, který se nachází v části galerie Základní prvky galerie. Snadno tento interaktivní objekt lze vyhledat uvedením jejího názvu do vyhledávacího pole galerie a po automatickém vyhledání tohoto objektu zvolit část objektů "interaktivní a multimediální". Metodický postup: Ţák u interaktivní tabule zvolí úhel a nejprve ho pojmenuje, poté zdůvodní své tvrzení. Napíše na interaktivní tabuli svůj odhad velikosti úhlu do červeného rámečku, ověří si své řešení pomocí úhloměru a také kliknutím na červený rámeček, ve kterém je skrytá zvuková nahrávka se správným řešením. Po splnění úkolu ţák hledá další úhel, zadání je nahráno v šipce, na kterou ţák klikne a uslyší další název úhlu nebo jeho parametry či jiné charakteristické prvky úhlu. Pokud ţák správně vyhledá další úhel s poţadovanými parametry, měl by si je ověřit ve zvukové nahrávce v červeném rámečku následujícího úhlu (Obrázek 8, Obrázek 9). Znamená to tedy, ţe v červeném rámečku je vţdy ukrytá charakteristika příslušného úhlu a v šipce je charakteristika dalšího úhlu, který se má hledat. Pokud ţák uslyší tedy shodující se nahrávku mezi šipkou a následujícím hledaným úhlem, získá tak zpětnou vazbu, zda je jeho řešení správné. Princip předávání pokynů na další hledaný objekt pomocí šipky a nalezení zpětné vazby s ověřením správného řešení v červeném rámečku, je principem všech těchto i dalších úloh. Pokud si ţák nacvičí tento postup, je poté soustředěna jeho pozornost výhradně na řešení úlohy a vedení dialogů ţáka s učitelem tak, aby získal poţadované vědomosti a dovednosti.

19 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 19 Obrázek 8: Cvičení na pojmenování ostrých a tupých úhlů, jejich měření a hledání Ţák vede dialog s učitelem u interaktivní tabule na téma pojmenování úhlu, odhadu jeho velikosti a ověření pomocí virtuálního úhloměru. Kliknutím na červený rámeček se zvukem si ověřuje správnost svého řešení, odkaz na další úhel získává ve zvukové nahrávce umístěné v šipce (zvuk je skryt v bublinách). Obrázek 9: Demonstrace zvuku v učební pomůcce pro Geometrii - úhly

20 20 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Pátá ukázka z Chemie - chemické prvky Ukázka k tématu "chemické prvky" ukazuje na moţnosti vyuţití zvuku v učebních pomůckách pro starší ţáky, kteří mohou pro snadnější zapamatování nových pojmů vyuţít také více smyslových vjemů pomocí ozvučené tabulky chemických prvků (Obrázek 10). Zvukové soubory MP3 si učitel můţe připravit jednou pro kaţdý chemický prvek a přitom je zcela jedno, zda ji vyuţije v části pojmenování chemického prvku jeho celým názvem nebo zkratkou. Obrázek 10: Ozvučená tabulka chemických prvků Učební pomůcku lze vyuţívat dvěma způsoby: ţáci pojmenovávají celými názvy prvky, které jsou uvedeny jako zkratky v tabulce chemických prvků, viz horní část učební pomůcky v tabulce chemických prvků (Obrázek 11), ţáci přiřazují k celému názvu chemického prvku jeho zkratku, viz spodní část učební pomůcky v tabulce chemických prvků (Obrázek 12). Učební pomůcka můţe být vyuţívána více způsoby například takto: Ţák klikne v učební pomůcce dole na červený rámeček, ze kterého zazní celý název chemického prvku. Po zdůvodnění, o jaký chemický prvek se jedná, vepíše do rámečku jeho zkratku. Pokračují další ţáci obdobně. Ţák si vybere některý z rámečků s celým názvem chemického prvku a zdůvodní, do jaké skupiny prvků patří v chemické tabulce, rámeček umístí na správnou zkratku v tabulce.

21 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 21 Další skupina ţáků postupuje opačně, v tabulce prvků pojmenovává celými názvy jejich zkratky a ověřuje si svou odpověď v červeném rámečku, pomocí šipky hledá další zkratku pro chemický prvek. Šipky do tabulku umístí předem učitel. Učitel dbá na to, aby ţák prvky vţdy hlasitě opakoval k zapamatování. Obrázek 11: Pojmenuj zkratku chemického prvku jeho celým názvem Obrázek 12: Pojmenuj zkratkou celý název chemického prvku

22 22 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Šestá ukázka ze Zeměpisu - Evropa Zeměpisná ukázka učební pomůcky se zvukem (Obrázek 13) v sobě skrývá mnoho variant didaktického vyuţití. Varianty jsou umoţněny zejména variabilními prvky této učební pomůcky, které lze různě kombinovat. Mezi tyto variabilní prvky patří: zvukové nahrávky MP3 se zněním hlavního města a státu, tvary státu (obrázek obrysu státu) s odkazem na zvuk MP3, ikony pro let do státu s odkazem na zvuk MP3. Obrázek 13: Cvičení ve slepé mapě Evropy s tvary států Metodický postup jako příklad z mnoha variant vyuţití: ţák pojmenovává tvary států a umísťuje je do slepé mapy, zpětnou vazbou správného řešení je zvukový odkaz, jeţ se spustí po klepnutí na tento tvar státu (Obrázek 14), učitel pracuje s ikonkami letu, které jsou umístěny na okraji učební pomůcky vlevo, znovu opakuje s ţáky hlavní města, která zazní z ikonky letu, pokud nenechá ikonku doznít tj. název státu, který následuje po

23 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 23 hlavním městu, pak tento název státu doplňují všichni ţáci při společném opakování (Obrázek 15), Obrázek 14: Varianta cvičení - pojmenuj stát a umísti do slepé mapy Obrázek 15: Varianta cvičení - opakujte hlavní města a státy

24 24 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce učitel umístí náhodně po mapě států ikonky letu, které v sobě skrývají odkaz na hlavní město a stát. Na slepé mapě jsou nyní umístěny tvary států a na nich ikonky, které ukazují, kam by mohlo letadlo uskutečnit let, tj.: - tvar státu je místem, odkud se má let uskutečnit, - ikonka letu odkazuje, kam se má letět, ţák u tabule pojmenovává svůj let odkud kam letí (státy, hlavní města), nakreslí na interaktivní tabuli trasu letu a kontroluje správnost své trasy kliknutím na zvukové odkazy, které jsou umístěny jak ve tvaru státu, tak v ikonce letu (Obrázek 16) učitel můţe dále usměrňovat ostatní ţáky, kteří neřeší úlohu u interaktivní tabule, ale pomocí pracovních listů, na kterých ţáci vidí stejnou slepou mapu, která je zobrazena také v interaktivní prezentaci na tabuli, a mohou také zapisovat právě řešené lety odkud - kam a vyznačovat je. Obrázek 16: Varianta cvičení - žák pojmenovává let "odkud - kam" letí Existuje mnoţství variant, jak učební pomůcku vyuţít. Je vhodné začít nejprve jednoduchou variantou a tedy jen se tvary států, které ţák umísťuje do slepé mapy a své pojmenování hlavního města a státu si kontroluje ve zvukové nahrávce, jeţ můţe spustit klepnutím na tento tvar státu.

25 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 25 Později mohou být vyuţívány ikony s obrázkem letu, které také obsahují zvukovou nahrávku s hlavním městem a státem. I zde je mnoho variant vyuţití. V následujícím obrázku jsou patrné různorodé varianty vyuţití této učební pomůcky (Obrázek 17). Ve vysouvacích panelech jsou vidět moţnosti se zadáním úkolů, které je moţné u interaktivní tabule plnit. Obrázek 17: Demonstrace variant cvičení s mapo a tvary států Učební pomůcka se zvukem usnadňuje ţákům zapamatování pojmů, které si osvojuje. Čím více zapojí při učení poznávacích smyslových vjemů: zrak, sluch, hmat..., tím je zapamatování snadnější a trvalejší.

26 26 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Sedmá ukázka z Literatury - Realismus Princip úlohu "pojmenuj a hledej další" má podobně jako v předchozí úloze stejný princip. Obsahuje také mnoho variant, jak lze učební pomůcku vyuţít. Učební pomůcka obsahuje tyto stavební prvky: název titulu autorského díla a jeho autora se zvukem jako odkaz k textu, názve titulu autorského díla a jeho autora se zvukem jako odkaz v ikonce "šipky" pro hledání dalšího díla v tabulce autorských děl, tabulka se s moţností skrýt třetí sloupec s názvem autorského díla. Metodický postup jako jedna z variant pouţití učební pomůcky: ţák si nejprve opakuje autorská díla: název díla vidí ve spodní části učební pomůcky, po kliknutí si poslechne jeho autora. Učitel dbá na to, aby ţáci opakovali po zvukové nahrávce znovu celé dílo a autora. Poté ţák klepne na šipku, která je umístěna vedle textu, šipka odkazuje na hledání dalšího díla podle jeho autora. Ţáci by měli svá řešení pojmenovávat nahlas, jedině tak získá v interakci dialogu s učitelem zpětnou vazbu o správnosti řešení (Obrázek 18). Obrázek 18: Cvičení - autor a jeho dílo poté další autor a jeho dílo

27 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 27 po prvním procvičení pojmů učitel skryje poslední sloupec s názvy autorských děl pomocí pravého tlačítka myši nad buňkou tabulky a volbou "přidat stínování tabulky", ţák pojmenovává autorská díla a umísťuje textové objekty, které jsou nekonečně naklonovány, z dolní části snímku do zeleného sloupce tabulky. Nekonečný klonovač lze nastavit přímo v menu objektu (Obrázek 19), Obrázek 19: Varianta cvičení: pojmenuj dílo a přiřaď k jeho autorovi zpětnou vazbu o správném řešení získá ţák v tabulce ve třetím sloupci, který kliknutím odkryje (Obrázek 20). Obrázek 20: Zpětná vazba o správném řešení ve skrytých buňkách tabulky

28 28 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 1.2 Zvuk jako zadání úkolu Zvuk do objektů lze přiřazovat také jako zadání úkolů. Efektivnost takto zadávaných úloh je zejména v tom, ţe ţák naslouchá jinému zvuku neţ hlasu učitele, který vnímá po celý čas výuky. Pozornost ţáků se při takto ozvučených učebních pomůckách zvyšuje. Zvuk je moţné vloţit jednoduše do libovolného objektu, kterým můţe být obrázek nebo věta či jiný objekt. V následujícím příkladu je uveden zvuk v obrázku ikonky, na kterou ţák klikne, aby si poslechl zadání úkolu (Obrázek 21). Obrázek 21: Zvuk jako zadání úkolu v tlačítku "help" V tlačítku zazní po stisknutí jedním kliknutím zadání, které motivuje ţáky, aby uchopili suroviny z hrnce a pokládali je na talíř podle vzoru a přitom komentovali, komu talíř chystají např. svým rodičům, zda mají rádi bramborový salát a podle toho jej připravují a chystají na talíře. Tato úloha snadno ţáky rozmluví, coţ je cílem úkolu - slohový popis apod. Suroviny jsou nekonečně naklonovány, takţe z obrázku hrnce mohou umísťovat suroviny v libovolném mnoţství.

29 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 29 Podobně lze vyuţít zvukového zadání úkolu v následujícím cvičení, které obsahuje obrázky se zvukovými odkazy, jeţ se mají umísťovat do rámečků. Tento úkol lze vyuţívat i v jiných úlohách, zejména by úloha měla uplatnění ve výuce cizího jazyka. Po kliknutí na obrázek by zazněla zvuková nahrávka, kterou ţák umísťuje do správného rámečku (Obrázek 22). Obrázek 22: Varianta cvičení s přiřazováním ozvučených obrázků do rámečků tabulky Zvukové zadání úkolu můţe být také součástí úkolu, ve kterém se učí ţáci pojmenovat objekty. V následujícím příkladu je umístěno do snímku interaktivní prezentace několik obrázků, které v sobě skrývají odkaz na zvuk. Úkolem ţáků je zapamatovat si pojmy: sasanka, sardinka, tuňák, krab atd. Jeden z těchto objektů má v sobě zadání úkolu. Ve vysouvacím panelu je umístěno nejprve textové zadání, které odkazuje na "sasanku", na kterou má ţák kliknout, aby si vyslechl zadání úkolu, tím se seznamuje jiţ s prvním novým pojmem "sasanka" a zároveň s úkolem: "pojmenuj mořské ţivočichy, které krtek v moři viděl a klikni na ně" (Obrázek 23).

30 30 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Obrázek 23: Zvukové zadání úkolu v objektu "sasanky" Takto lze vyuţívat zvukového zadání v různorodých variantách úkolů. 1.3 Zvuk v objektech jako diktující nástroj Zvuk je moţné vyuţít v objektech také jako diktující nástroj, jaký další krok má následovat. Coţ se hodí např. u takových objektů, které se mají vyjmenovat v určitém pořadí. Ukázkou mohou být vyjmenovaná slova, jejíchţ řadu se ţáci učí nejprve zpaměti, aby s touto řadou mohli dále pracovat a procvičovat v praktických úlohách. Pro zapamatování této řady vyjmenovaných slov slouţí učební pomůcka, ve které jsou skryty odkazy na zvukové nahrávky jednotlivých vyjmenovaných slov tak, ţe při klepnutí na první vyjmenované slovo umístěné v obrázku stonoţky na prvním místě (uzamknuto) zazní: my - mýt, mýt - myslit, myslit - mýlit se, mýlit se - hmyz, hmyz - myš atd. Ţák tedy po přenesení vyjmenovaného slova na tělo stonoţky se po kliknutí na tuto část dozvěděl následující vyjmenované slovo. Tak pokračoval aţ do

31 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 31 sestavení celého těla stonoţky a poté mohl společně s ostatními ţáky vyjmenovat celou vzniklou řadu vyjmenovaných slov (Obrázek 24). Obrázek 24: Cvičení se stonožkou, část těla stonožky napovídá další krok Lze vymyslet sloţitější úlohy, tyto ukázky jsou svým jednoduchým obsahem vhodnou ukázkou k porozumění tohoto typu úlohy např. planety sluneční soustavy (Obrázek 25). Kaţdá planeta v sobě odkazuje na další planetu sluneční soustavy pomocí zvuku podobně jako v předchozí úloze. Obrázek 25: Cvičení s názvy planet a hvězd ve správném pořadí ve sluneční soustavě

32 32 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Diktujícím nástrojem můţe být zvuk také v následujícím příkladu příznačném pro Diktát v Jazyku českém. Věty mohou být diktovány po slovech nebo mohou být ze slov skládány věty, a přitom ţáci zdůvodňují pravopis pouţitých slov opět pomocí nekonečného klonovače nastaveného u písmen pro doplnění i, í / y, ý (Obrázek 26). Obrázek 26: Využití zvuku v diktátu Stejně tak můţe diktovat obrázek "krávy", které části těla se mají ukazovat a zpětnou vazbou jsou zvukové nahrávky umístěné v ikonkách hvězdiček na obrázku (Obrázek 27). Obrázek 27: Části těla a zvukové odkazy diktující další části těla.

33 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Postup pro vkládání zvuku do objektů Zvuk lze vkládat do učebních pomůcek mnoha způsoby, zaměříme se v následujícím textu na postup vkládání zvuku přímo do objektů, které tvoří učební pomůcku. Např. do textu nebo obrázku Zvuk v objektech aplikace PowerPoint V aplikaci PowerPoint lze vkládat zvuk do snímku prezentace snadným způsobem pomocí Vloţit / zvuk na pásu karet. Takto vloţený zvuk se však týká celého snímku v prezentaci a zazní při spuštění snímku v jeho určité fázi podle nastavení časování nebo čekání na akci po kliknutí myši. V následujícím příkladu je představeno vloţení zvuku do prezentace tak, aby nezaznělo ve snímku v souvislosti se spuštěným snímkem, ale v souvislosti s animovanou akcí, která nastane u objektu. To znamená, ţe přímo do objektu nastavíme zvuk a při akci animace tohoto objektu zvuk zazní. Výhodou takto vkládaného zvuku do prezentace je snadno nastavené spuštění zvuku přímo s efektem pohybujícího se (animovaného) objektu na snímku a tedy zvuk zazní cíleně ve správnou chvíli. Zvuky se vkládají do objektu tímto postupem: označte objekt ( v našem případě je to textový objekt "Milá babičko, v pátek trochu") a na kartě Animace zvolte tlačítko "Vlastní animace" a přidejte objektu některý z efektů pro počátek, zdůraznění, konec nebo cestu pohybu, v seznamu animaci se v pravé části prezentace objeví nastavený efekt, v našem příkladu je to efekt "Prolínání" nastavený textovému objektu "Milá babičko, v pátek trochu", pokud rozbalíme menu tohoto efektu, objeví se "Moţnosti efektu", zde lze nastavit "zvuk" - ve formátu WAV, výhodou takto nastaveného zvuku je, ţe není zapotřebí k prezentaci zvuk přikládat ještě zvlášť tak, jak tomu je u vkládání zvuku ve formátu MP3 do snímku prezentace, nikoliv do objektu v této prezentaci, podobně pokračujeme s dalšími objekty na snímku např. objekt s nastavenou cestou pohybu dolů, který bude spuštěn současně se zvukem "pršelo" (Obrázek 28).

34 34 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Obrázek 28: PowerPoint a vkládání zvuku přímo do možností efektu animace objektu PowerPoint pracuje se dvěma zvukovými formáty WAV a MP3. Podle potřeb je moţné vyuţívat formátu WAV přímo do nastavení efektů objektů na snímku prezentace, jak bylo uvedeno v textu výše, nebo vkládat zvuk MP3 do samotného snímku a zvuk se spustí buď automaticky se spuštěním tohoto snímku nebo na kliknutí myši, podle toho, jakou volbu nastavíme. Zvuky MP3 mají uplatnění zejména při podmalbách celé prezentace Zvuk v objektech software interaktivní tabule Zvuk je moţné vkládat také do objektů software interaktivních tabulí. Následující text je zaměřen na moţnosti vkládání zvuku do software nejvíce pouţívaných interaktivních tabulí: Smart Board, Activ Board, ebeam, Podobně lze vloţit zvuk také do aplikací ostatních interaktivních tabulí. Tento vzorek software výše jmenovaných interaktivních tabulí tj. aplikace Smart Notebook pro interaktivní tabuli Smart Board, Activ Studio a Inspire pro interaktivní tabuli Activ Board nebo ebeam Scrapbook pro interaktivní tabuli ebeam zastupují typické příklady pro moţnosti, jakými lze do objektů vkládat zvuk Interaktivní tabule Smart Board Software pro tvorbu interaktivních a multimediálních objektů se nazývá Smart Notebook. Klepneme-li na libovolný objekt vytvořený v této aplikaci, lze v nabídce tohoto označeného objektu nalézt poloţku "odkaz na zvuk".

35 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 35 Zvuk je zde moţné vloţit pouze ve formátu MP3, coţ je asi jediným negativním prvkem této aplikace, která nedokáţe pracovat s jinými formáty, které by bylo moţné vloţit do objektu přímo. Je sice moţné vloţit jiné formáty, ale pouze jako odkaz na soubor v příloze. Tento způsob však neumoţňuje spustit zvuk přímo z objektu, ale po kliknutí na objekt se nejprve spustí aplikace, která je nainstalovaná v počítači pro přehrávání tohoto zvukového formátu, takţe po klepnutí na objekt se spustí přehrávač např. Media Player a tento způsob přehrávání zvuku je v našich příkladech didaktického vyuţití zvuku nevhodný. Proto volíme vkládání zvuku do objektu přímo pomocí následujícího postupu: označte objekt, do kterého chcete vloţit zvuk, objekt označíte klepnutím myši nebo taţením myši přes tento objekt, rozbalte nabídku menu tohoto objektu buď kliknutím pravým tlačítkem myši na tento objekt nebo rozbalením nabídky z pravé horní rohové ikonky, která se objeví, je-li objekt označen, zvolte poloţku "zvuk" (Obrázek 29), Obrázek 29: Vkládání zvuku do objektu v aplikaci Smart Notebook tlačítkem "procházet" vyhledejte poţadovaný zvuk MP3 uloţený na počítači a vloţte do objektu. Před potvrzením "ok" se ještě rozhodněte, jak se bude zvuk z objektu spouštět, zda pomocí rohového ikony nebo přímo,

36 36 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce pokud chcete, aby byla vidět rohová ikonka pro zvuk, ponechejte volbu "rohová ikona", obrázek se pak bude zobrazovat vţdy s rohovou ikonou a pouze přes tuto ikonu bude moţné zvuk spustit (Obrázek 30), tato volba spuštění zvuku má význam u těch objektů, které přesouváme uchopením objektu a mohlo by docházet k nechtěnému zaznění zvukové nahrávky, Obrázek 30: Zvuk jako rohová ikona patřící k objektu pokud zvolíte "objekt" pro spuštění zvuku místo rohové ikony, pak celý objekt bude připraven na spuštění zvuku pouhým kliknutím na tento objekt, všimněte si, ţe kurzor myši se mění "v pacičku" při najetí na takto upravený obrázek odkazující na zvuk, zvuk nyní vyzkoušejte, klepněte na objekt jedním kliknutím, dalším kliknutím zvukovou nahrávku přerušíte, následným kliknutím v ní pokračujete aţ do dokončení zvukové stopy Interaktivní tabule ebeam Software pro tvorbu interaktivních prezentací se nazývá ebeam Interact a program pro tvorbu interaktivních prezentací ebeam Scrapbook. Nevýhodou tohoto software je, ţe zvuk je moţné vloţit pouze jako odkaz na soubor, coţ znamená, ţe zvuk se přehraje přes přehrávač nainstalovaný na počítači např. Média Player nebo jiný přehrávač. Zvuk tedy nezní přímo z objektu jako u předchozí aplikace Smart Notebook, která kromě vkládání zvuku jako odkazu na soubor dokáţe vkládat zvuk přímo do objektu a zvuk zazní přímo z tohoto objektu a nikoliv z multimediálního přehrávače např. Média Player. Přesto si ukáţeme, jak lze tento zvuk do objektu v aplikaci ebeam Scrapbook vloţit.

37 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 37 Postup pro vkládání zvuku je stejný jako předchozí: označte objekt, do kterého chcete vloţit odkaz na zvuk, klepněte na objekt pravým tlačítkem myši a z menu zvolte poloţku "Add Hyperlink to Object" (Obrázek 31), Obrázek 31: Vkládání zvuku do objektu v aplikaci ebeam Scrapbook objeví se dialogové okno, ve kterém zvolte poslední poloţku "soubor" - "File", pomocí tlačítka "procházet" - "Browse" vyhledejte zvuk uloţený na počítači a potvrďte klávesou "ok" - "Add" (Obrázek 32). Obrázek 32: Zvuk jako rohová ikona k objektu spustitelná pouze jako příloha

38 38 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce můţete zvolit libovolný formát, protoţe odkazujete na zvuk jako přílohu, proto typ formátu tohoto souboru můţe být libovolný, stejně jako by mohl být v přecházející aplikaci Smart Notebook, ta má omezení pro formát MP3 pouze tehdy, je-li na tento zvuk odkazována přímo z objektu, zvuk není moţné vloţit jinak neţ s rohovou ikonou, tedy neplatí moţnost nastavit odkaz na celý objekt, jako tomu bylo u aplikace Smart Notebook Interaktivní tabule Activ Board Software této interaktivní tabule pouţívá v pedagogické praxi dvě aplikace. Dřívější řadu Activ Studio 3 stále v praxi učitelé vyuţívají a také nejnovější verzi Inspire. Activ Studio je v současné aktualizované verzi velmi dobrým a srozumitelným nástrojem pro vytváření a úpravy objektů v interaktivní prezentaci. Svůj vzhled ovládání aplikace navíc přizpůsobuje moţnostem, které si zvolí uţivatel sám z nabídky pro začátečníka nebo pokročilého uţivatele apod. Následující ukázka vkládání zvuku do objektu v aplikaci Activ Studia, bude předvedena ve verzi "Styl sady Office" (Obrázek 33). Obrázek 33: Aplikace Activ Studia 3 v zobrazení Styl sady Office

39 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 39 Novější řada software Activ Inspire není ještě mezi učiteli tolik rozšířená, ale svým logickým uspořádáním se jiţ blíţí filozofii ostatních aplikací, tudíţ učitelé snadno vyuţijí zkušenosti práce v jiných aplikacích např. kancelářských aplikací např. PowerPoint nebo jiných grafických programů. V této nové verzi lze snadněji pochopit dohledávání moţností, jak vkládat do objektů odkazy tzv. hypertextové a hypermediální odkazy např. odkaz na zvuk. Proto nebudeme opakovat postup vkládání zvuku do objektu, který by byl podobný těm předchozím postupům interaktivní tabule Smart Board nebo ebeam, ale zaměříme se na postup vkládání zvuku v aplikaci Activ Studia 3 v zobrazení profilu podle Stylu sady Office. Postup, jak vloţit zvuk do objektu aplikace Activ Studia 3: klepněte na objekt pravým tlačítkem myši a zvolte "vlastnosti" (Obrázek 34), Obrázek 34: Vkládání zvuku do objektu v Activ Studiu 3 přes "vlastnosti" objeví se dialogové okno s nabídkou různých variant poloţek, zvolte podle vyznačeného návodu (Obrázek 35) poloţku "Akce" a "Soubor". Rozbalte poloţku "Procházet" a vyhledejte na počítači libovolný zvukový soubor, opět je moţné vloţit libovolný formát pro zvukový soubor, protoţe zvuk se do objektu vkládá pomocí odkaz na soubor,

40 40 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Obrázek 35: Nastavení vlastností pro akci "zvuk" v objektu v aplikaci Activ Studia stejně jako v ebeam Scrapbook není moţné vloţit zvuk přímo do objektu jako u aplikace Smart Notebook. Proti ebeam Scrapbook však v této aplikaci Activ Studia nebude přehráván zvuk v objektu pomocí nainstalovaného přehrávače na počítači např. Média Player. Aplikace Activ Studia vyuţívá vlastního přehrávače, který se zobrazuje jako malé dialogové okno u spuštěného objektu s vytvořeným odkazem na zvuk. Kurzor u objektu se zobrazuje s přidanou "zahnutou šipkou", která v této aplikaci oznamuje "akci" na objektu, v našem případě odkaz na zvukový soubor (Obrázek 36). Obrázek 36: Přehrávání zvuku nastaveného v objektu jako odkaz na soubor

41 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce Shrnutí kapitoly V této úvodní kapitole jsme se seznámili s moţnostmi vyuţití zvuku v interaktivních učebních pomůckách v ukázkách různých předmětů, jeţ lze vyuţít pro ţáky nejmenší na 1. stupni základní školy aţ po střední školu podle nastavení obtíţnosti řešení interaktivních ozvučených úloh. Zvuk byl didakticky vyuţíván: v úlohách zaloţených na principu "pojmenuj mě a hledej další...", v úlohách diktujících další zadání úkolů, v úlohách, kde objekty prozrazují další krok, který má následovat ve výčtu takových objektů, jeţ mají svou posloupnost danou a je zapotřebí si ji zapamatovat v daném pořadí apod. Byly předvedeny 3 způsoby, jak vkládat zvuk do objektů pomocí software interaktivní tabule: Smart Board pomocí aplikace Smart Notebook ve zvukovém formátu MP3 nebo libovolném, pokud je vkládán zvuk jako odkaz na soubor v příloze, zvuk vloţený přímo do objektu (nikoliv jako odkaz na přílohu) je moţné spouštět pomocí skrytého přehrávače v této aplikaci a tudíţ uţivatel vidí buď rohovou ikonku se zvukem, kterou zvuk u objektu spouští nebo zvuk spouští klepnutím přímo na objekt, ebeam pomocí aplikace Scrapbook v libovolném zvukovém formátu, protoţe zvuk je moţné vkládat pouze jako odkaz na soubor, zvuk je přehráván pomocí programu, který má daný počítač nainstalovaný k přehrávání zvuku např. Media Player apod., Activ Studio pomocí aplikace Activ Studia 3 v libovolném zvukovém formátu, protoţe zvuk je moţné vkládat jako odkaz na soubor, zvuk je přehráván ve speciálním malém dialogovém oknu pro přehrávání zvuku. Byla předvedena praktická ukázka pro vkládání zvuku do objektů v PowerPointu tak, aby zvuk zazněl současně s nastaveným efektem animovaného objektu, coţ bylo prezentováno pozitivně proti pouhému nastavování zvuku do snímku samotné prezentace.

42 42 Didaktické vyuţití zvuku v interaktivní učební pomůcce 1.6 Korespondenční úkol č. 1 Vytvořte návrh pro tvorbu učební pomůcky, která bude ve svých objektech obsahovat zvuk tak, aby byl didaktickou součástí řešení úlohy.

43 Software pro nahrávání zvuku 43 2 Software pro nahrávání zvuku V této kapitole se dozvíte: jak instalovat program pro nahrávání zvuku z Internetu, jak provádět ukládání zvukových souborů do formátu AUP, jak exportovat zvukové nahrávky do formátu WAV a MP3. Po jejím prostudování byste měli být schopni: nainstalovat program Audacity a knihovnu LAME_enc.dll a poprvé při exportu do MP3 ji otevřít a připravit tak pro další pouţívání. Klíčová slova kapitoly: zvuk ve formátu WAV, MP3, ukládání souboru AUP, export do formátu WAV, MP3, internetové adresy na portálech a odkazy k oficiálním stránkám programu Audacity. Průvodce studiem Lekce je zaměřena na software, který je potřebný k nahrávání zvuku a je nezbytné si ukázat, jaký software je dostupný na internetu a co vše musíme nainstalovat, aby nahrávání zvuku probíhalo bez problémů. Připravte si proto v této lekci notebook nebo počítač, který je připojený k Internetu. Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 3 hodiny pro zpracování informací uvedených v této kapitole od vyhledání potřebného software, jeho stažení z internetu a nainstalování na počítač až po jeho první spuštění. Na internetu se nachází programy, které jsou volně šiřitelné a mohou se tedy instalovat na počítač nebo notebook v jeho časově neomezené verzi. Ke staţení je dostupný na internetu program Audacity a k němu je důleţité stáhnout také soubor Lame_enc.dll, coţ je knihovna, která umoţní programu Audacity ukládat nejen ve formátu např. WAV, ale také v upraveném komprimovaném formátu MP3.

44 44 Software pro nahrávání zvuku 2.1 Instalace software Audacity je program určený k nahrávání a editaci zvukových souborů na počítači. Program Audacity v aktuální verzi stáhněte z webových stránek známých portálů 1 (Obrázek 37) nebo přímo z oficiálních stránek Audacity 2 (Obrázek 38). Obrázek 37: Program Audacity ke stažení z Obrázek 38: Program Audacity ke stažení z oficiálních stránek této aplikace 1 2

45 Software pro nahrávání zvuku 45 K programu Audacity si stáhněte soubor (encoder) pro moţnost ukládání ve formátu MP3: "LAME_enc.dll". Na webových stránkách této aplikace nalezneme vše potřebné přímo v odkazu programu Audacity 3 (Obrázek 39). Obrázek 39: Knihovna LAME_enc.dll - encoder pro formát MP3 2.2 Audacity - logické uspořádání aplikace Program je uspořádán do několika logických celků. Pro naše účely si vystačíme s označením částí: A (ovládací panel), B (nahrávací stopa), C (panel nástrojů) (Obrázek 40). Obrázek 40: Logické uspořádání programu Audacity 3 (zde lame_enc.dll)

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Kapitola 6 - Akce a animace

Kapitola 6 - Akce a animace Kapitola 6 - Akce a animace Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete schopni v aplikaci MS Office PowerPoint: Animovat objekty (obrázek, klipart, text). Přidávat objektům akce. Zadávat objektům

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí. Výukový materiál ZŠ Kaznějov

Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí. Výukový materiál ZŠ Kaznějov Výukový materiál ZŠ Kaznějov Jak na to Jak na to ve Wordu 2007 Uživatelské prostředí Projekt ZŠ Kaznějov v rámci OP VK - registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029 1. AKTIVITA Příprava pedagogických

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start VY_32_INOVACE_In 6.,7.02 Anotace: V prezentaci se žák seznámí s hlavním panelem. Pozná jeho základní části, snadné spuštění, oznamovací oblast. Dále se žák

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy. Mgr. Josef Krysta

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy. Mgr. Josef Krysta VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM BLEDSCHOOL pro základní a střední školy Mgr. Josef Krysta Interaktivní školní systém pro výuku cizích jazyků BLEDSCHOOL Vzdělávací systém BLEDSCHOOL je především e-learningový systém

Více

Manuál - Záznam mluveného k prezentaci

Manuál - Záznam mluveného k prezentaci Ozvučená prezentace Martin Komenda Manuál - Záznam mluveného komentáře k prezentaci http://www.fi.muni.cz/~xkomenda/bc_prace Tento manuál Vám umožní v několika krocích doplnit Vaši prezentaci vytvořenou

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda Interaktivní tabule SMART Board Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Interaktivní tabule SMART Board Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Charakteristika digitálního vzdělávacího obsahu 3 2. Orientace na portálu 3 3. Přihlášení 3 4.

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem (Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí SmartBoard) Martina Veřmiřovská,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 20 VY 32 INOVACE 0101 0120 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Instalace SMART Board Software

Instalace SMART Board Software Instalace SMART Board Software 1. Nepřipojujte hardwarové zařízení SMART Board k počítači před instalací software. Odinstalujte případnou předchozí verzi software, galerií a českého jazykového rozšíření

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_09 IKT PowerPoint Vlozeni_videa Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_09 IKT PowerPoint Vlozeni_videa Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_09 IKT PowerPoint Vlozeni_videa Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více