1. Úvod. 2. Podklady. 3. Popis stávajícího stavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. 2. Podklady. 3. Popis stávajícího stavu"

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod Podklady Popis stávajícího stavu Demontáže Stavební úpravy Tepelná bilance Technické řešení nové výměníkové stanice Elektroinstalace Měření a regulace Izolace tepelné a nátěry Materiál Seznam orientačních štítků Požadavky na provádění a uvedení do provozu Požadavky na provozování Závěr...10

3 1. Úvod Předmětem této realizační dokumentace je rekonstrukce technologického zařízení výměníkové stanice tepla voda/voda pro objekt Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník, Pražská ul. č Mělník. Rekonstrukce spočívá v osazení nového zařízení KPS vč. systému MaR do stávajících prostor v 1. PP objektu. 2. Podklady Podkladem pro zpracování projektu jsou: vlastní prohlídka a zaměření objektu v stavební projektová dokumentace objektu požadavky objednatele platné ČSN, předpisy a vyhlášky 3. Popis stávajícího stavu Budova hygienické stanice se skládá ze tří spojených objektů, označených A, B a C. Stavba má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží a objekty A a C mají využívané podkroví. V objektech jsou kanceláře, laboratoře a provozní zázemí. Konstrukce budovy je zděná s obvodovými stěnami tl. 500 mm. Okna jsou částečně původní dřevěná zdvojená, částečně nová plastová. Stavební konstrukce neodpovídají současným požadavkům na tepelně technické vlastnosti. Zdrojem tepla je předávací stanice tepla, umístěná v 1. PP objektu A. Systém vytápění je tlakově závisle napojen na systém CZT v oblasti. Pro měření spotřeby tepla je ve zpětném potrubí na výstupu ze stanice osazen měřič tepla s kalorimetrickým počítadlem Kamstrup Multical 401. Teplota topné vody k vytápění objektů je ekvitermě regulována přímým regulačním ventilem. Pro zajištění oběhu topné vody v objektech je osazena dvojice čerpadel Grundfos UPS 50/30F, nastavená na stupeň 3. Systém vytápění objektů je rozdělen na čtyři topné okruhy. První okruh je pro přední stranu do ulice, druhý okruh je pro levou stranu do dvora a třetí okruh pro pravou stranu do dvora. Čtvrtý okruh je pro vytápění podkroví. Tento okruh je odstaven a vypuštěn z důvodu poškození rozvodu mrazem. Uzávěry tohoto okruhu na rozdělovači a sběrači nesmí být po rekonstrukci otevřeny. Rozvody topné vody jsou provedeny z ocelových trubek, spojovaných svařováním. Ležaté rozvody jsou vedeny na povrchu pod stropem 1. PP, ostatní rozvody jsou vedeny na povrchu i ve stěnách k otopným tělesům. jako otopná plocha jsou osazena litinová článková tělesa Kalor. Na tělesech jsou osazeny staré typy termostatických ventilů bez možnosti nastavení průtoků. Příprava teplé vody je prováděna v ležatém zásobníkovém ohřívači vody o objemu 630 l. V okruhu cirkulace není osazeno čerpadlo. Ohřev je řízen přímým regulačním ventilem. Rozvody studené i teplé vody s cirkulací jsou provedeny z pozinkovaných ocelových trubek se závitovými spoji. Rozvody jsou vedeny na povrchu i ve stěnách dle dispozičních potřeb. Zařízení předávací stanice tepla je v havarijním stavu a není schopno spolehlivě a hospodárně zásobovat teplem objekty. Je vhodné v nejbližší době provést rekonstrukci, spočívající v kompletní výměně zařízení. Potrubí pro rozvody ústředního vytápění i otopná tělesa jsou v poměrně dobrém stavu a mohou nadále zůstat v provozu. Pro hospodárný 2

4 provoz vytápění je třeba nahradit původní radiátorové ventily bez možnosti regulace novými s vnitřní předregulací průtoku. Připojovací parametry CZT z ČEZ teplárenská a.s. Zimní teplota priméru Letní teplota priméru Vstupní tlak 0,6/0,4 MPa Teplotní parametry sekudáru ÚT Teplotní spád sekundáru ohřevu TV 110/60 C ekvitermě regulovaná 80/60 C 90/70 C 10/55 C 4. Demontáže Pro osazení nového zařízení KPS budou provedeny demontáže stávajícího zařízení VS. Před začátkem demontáží bude veškeré zařízení odpojeno od elektroinstalace. V místnosti bude zřízeno osvětlení bezpečným napětím. Vzhledem k tomu, že se předpokládá termín rekonstrukce mimo dobu odstávky venkovních rozvodů, je nutno, aby byly na vstupu potrubí ponechány stávající první uzavírací armatury ventily DN50. Dále budou v místnosti ponechány stávající rozdělovač a sběrač vč. rozvodů jednotlivých topných větví. Rozdělovač i sběrač s uzavíracími a regulačními armaturami byl osazen do prostoru později, než ostatní zařízení a jsou v pořádku. Demontovaný měřič tepla vč. příslušenství bude uložen na určeném místě a připraven ke zpětné montáži. Při odstávce zařízení a demontáži měřiče tepla je nutno dodržet podmínky, stanovené dodavatelem tepla. O využití dalších demontovaných prvků rozhodne investor. Ostatní nepotřebný kovový materiál bude odvezen do šrotu. Nekovový odpad bude ekologicky zlikvidován. Napojovací místa nového potrubí jsou vyznačena v dokumentaci. Veškeré zařízení Elektro a MaR bude zdemontováno včetně rozvaděče na chodbě. Pro napojení nového zařízení bude ponechán stávající jištěný přívod 230V/50Hz. Funkčnost zařízení zabezpečovacího systému objektu je nutno před případnou demontáží konzultovat se správcem objektu. Po ukončení demontáží bude prostor vyčištěn a stavebně připraven k montáži nového zařízení. 5. Stavební úpravy Pro osazeni nového technologického zařízení jsou v místnosti nutné pouze drobné stavební úpravy. Na stěnách a na stropě budou otlučeny nesoudržné omítky a povrch bude opraven vápennou maltou a začištěn štukem. V místech vlhkého zdiva bude použita sanační omítka. Na stěnách od výšky 1,2 m a na stropě provedena bílá malba. Povrch podlahy bude vyčištěn, zbaven nesoudržných částí, nerovnosti budou vyspraveny cementovou stěrkou. Na podlaze a na stěnách do výšky 1,2 m a bude provedena penetrace a akrylátový nátěr pro zajištění bezprašnosti a vodovzdornosti. Okno i dveře do místnosti jsou v pořídku a zůstávají bez změny. Podlahová vpusť bude pročištěna. 3

5 6. Tepelná bilance Potřeba tepla pro vytápění byla stanovena dle přílohy 1 ČSN V návrhu zařízení KPS se vycházelo ze stávajících potřeb tepla pro připojené objekty a uvažuje se i s rezervami pro případné rozšíření využití podkroví. Celkový součtový výkon KPS je včetně rezervy Q příp = 0,7 Q TOP + 1,0 Q TUV = 0,7 x = 144 kw Nově navržené zařízení KPS Systherm bude o výkonu 130 KW pro topnou vodu a o výkonu 53 kw pro přípravu teplé vody s akumulační nádobou o objemu 200 l. 7. Technické řešení nové výměníkové stanice Jako zdroj tepla pro objekt Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník, Pražská ul. č. 391 je navržena kompaktní předávací stanice tepla (KPS) Systherm o výkonu 130 kw pro topnou vodu a 53 kw pro přípravu teplé vody. Schéma výměníkové stanice je na výkrese č.d1, půdorys, řezy a pohledy pak na výkresech č.d2 D6. Napojení KPS na primérní topné prostředí Nová KPS bude napojena na stávající primární potrubí horké vody 110/60 C PN 0,6 MPa, DN50, vystupující ze stěny u podlahy místnosti, zakončené uzávěry DN50. Primární část měřící trať Za vstupem do objektu jsou osazeny stávající uzavírací ventily DN50, před kterými je proveden zkrat DN15 a jsou osazeny tlakoměry. Zkrat je za normálního provozu stále uzavřen. Ve zpětném potrubí bude osazena zpětná klapka okolo které je z obou stran napojeno potrubí DN15 s uzávěry KK15 pro dopouštění. Dále je zpětně osazen stávající měřič tepla Kamstrup a návarek pro jímku čidla teploty. Měřící trať je ukončena uzávěrem KK40. Na potrubí mezi měřící tratí ve zpětném potrubí a a na potrubí mezi uzávěrem v přívodním potrubí a sestavou KPS je osazeno odvzdušnění s odvzdušňovací nádobkou DN50, ze které je svedena k podlaze trubka DN15 a uzávěrem KK15. Dále je ve zpětném potrubí před připojením KPS osazen filtr DN40 Druhý návarek pro jímku čidla teploty bude osazen za uzavíracím ventilem DN50 v přívodním potrubím. Po montáži KPS vyzve dodavatel stavby teplárenskou společnost k zaplombování měřiče tepla. Sestava měření je na v.č. D5. Primární část KPS V sestavě KPS jsou osazeny tyto armatury: přivařovací uzavírací kulový kohout, tlakoměrová souprava, teploměr, odbočka pro výměníky k ohřevu topné vody a pro ohřev teplé vody (TUV). Před každým deskovým výměníkem bude osazen elektrický regulační ventil Siemens, který bude sloužit pro udržení požadované teploty sekundární topné vody a současně bude sloužit jako havarijní ventil. To znamená, že při výpadku dodávky el. energie, přestoupení maximální teploty sekundární topné vody, překročení časového limitu při dopouštění do 4

6 topného systému, překročení tlaku nad max. hladinu nebo překročení teploty teplé užitkové vody bude automaticky těmito ventily spolu se zpětným ventilem, osazeným ve zpětném primárním potrubí přerušena dodávka tepla z primárního potrubí. Za elektrickými regulačními ventily Siemens budou napojeny deskové výměníky tepla. Na zpětném horkovodním potrubí budou za deskovými výměníky osazeny tato armatury: vypouštěcí armatura, regulátor diferenčního tlaku PV Compact, DN 25 o rozsahu kpa. Předpokládané nastavení diferenčního tlaku za regulátorem je 50 kpa, skutečné nastavení se upraví tak, aby při plně otevřeném regulačním ventilu bylo dosaženo právě jmenovitého průtoku 4,1 m 3 /h, který se odečte na měřiči tepla. O nastavení regulátoru a průtoku vystaví montážní firma protokol. Regulace teploty topné vody ústředního vytápění objektu a teplé vody (TV) se provádí pomocí přímého regulačního ventilu Siemens s el. pohonem s havarijní funkcí, který bude osazen v přívodním primárním potrubí před deskovým výměníkem tepla. Tento ventil bude řízen řídícím regulátorem, který pracuje na základě údajů čidla výstupní teploty v okruhu ÚT a čidla venkovní teploty. Požadovaná teplota teplé vody tj. 55 C je řízena přímým regulačním ventilem Siemens s rychlopohonem s havarijní funkcí. Provoz předávací stanice bude řídit regulátor Siemens, typ RVD 145 (dodávka Systherm). Jedná se o ekvitermní regulaci teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě pro bytovou část a regulaci teplé vody (55 C). Sekundární část KPS vytápění Sekundární část KPS pro vytápění obsahuje čerpadlo s elektronickou regulací Wilo Stratos 30/1-12, PN10 a membránovou expanzní nádobu Expandik fix 150/6. Jmenovitý průtok na sekundární části stanice je (130 kw, 80/60 C) 5,62 m 3 /h. Jmenovitý průtok se nastaví pomocí přístroje pro dálkové ovládání čerpadel, o nastavení vystaví montážní firma protokol. Výpis všech prvků stanice je součástí projektu. příprava teplé vody Ohřev teplé vody z 10 na 55 C je navržen pomocí nabíjecího okruhu s deskovým výměníkem tepla a cirkulačním čerpadlem. Cirkulační čerpadlo bude nastaveno pro průtok 0,05 l/s na st. 1. Na přívodu studené vody do ohřevu je navržen vodoměr Siemens WFK40, Qn 2,5. Pro akumulaci teplé vody je do sestavy navržena nerezová akumulační nádoba Systherm AKU 200 s izolací. Popis konstrukčního řešení KPS KPS je umístěna na rámu, který je osazen stavěcími šrouby, které umožňují vyrovnání drobných nerovností podlahy. Umístění všech armatur ve stanici je řešeno s přihlédnutím nejen ke snadnosti přístupu obsluhy k nim, ale také i možnosti jejich případné opravy, výměny atp. Napojení potrubí ÚT na rozvod Napojení stávajícího rozvodu UT v objektu je provedeno do stávajícího rozdělovače a sběrače, které budou upraveny pro další použití. Na rozdělovači bude zaslepena příruba po demontovaném pojistném ventilu. Na přípojném potrubí bude osazeno odvzdušnění. Realizace akce se předpokládá během topné sezony a proto uzávěry na rozdělovači a sběrači budou při rekonstrukci uzavřeny a objekt nebude vypuštěn. 5

7 Větev pro podkroví je poškozená a proto nesmí být po provedení rekonstrukce uzávěry otevřeny. Pro nastavení rovnoměrného průtoku topných větví budou na zpětných potrubí osazeny teploměry, dle kterých bude provedeno seřízení topných větví. Na otopných tělesech není prozatím provedeno zaregulování průtoků nastavením ventilových vložek. Do doby, než bude toto provedeno bude v rozvodu udržován zvýšený průtok k zajištění zásobování vzdálených těles. Napojení rozvodů studené a teplé vody s cirkulací Napojení zařízení KPS na studenou vodu bude provedeno ze stávajícího rozvodu pod stropem místnosti. Napojení na rozvod teplé vody s cirkulací bude provedeno za uzávěry na KPS. Rozvod bude veden pod strop a dále ke stávajícímu potrubí. Zabezpečovací zařízení Deskový výměník tepla pro ÚT je jištěn proti nadměrnému přetlaku pojistným ventilem PV 531 3/4 x1 6 bar. Otopná soustava je jištěna tlakovou expanzní nádobou Expandik-fix 150/6. Výměník tepla pro přípravu teplé vody je jištěn pojistným ventilem PV 531 1/2" x 3/4" 8bar. Sekundární strana UT nastavení provozních hodnot tlaku v sekundárním topném systému Statická výška budovy (4 podlaží vč.suterénu) 12m Minimální provozní tlak otopného systému signalizace minima =20 m Zapnutí systému dopouštění 20m Vypnutí systému dopouštění 25m Vypnutí systému odpouštění 35m Zapnutí systému odpouštění 40m Pojistný tlak otevírací přetlak pojistného ventilu 60m Běžný pojistný ventil spolehlivě těsní až při poklesu tlaku o 10% vzhledem k otevíracímu přetlaku, Dopouštění Dopouštění otopné soustavy je navrženo pomocí solenoidového ventilu ze zpátečky primáru. Dopouštěné množství bude měřeno vodoměrem s impulsním výstupem typ WFW40.DO80 Qn1.5. Propláchnutí i první napouštění otopné soustavy bude provedeno studenou vodou z domovního vodovodu. Zařízení umožňuje expanzi otopné vody v systému při oteplování a její smršťování při ochlazování. Při poklesu přetlaku v otopném systému se otevírá dopouštěcí solenoidový ventil, kterým se doplňuje voda z primární časti HV. Denní rozdíly teplot jsou kompenzovány tlakovou expanzní nádobou o obsahu 150 l. Tlakování vzduchu bude provedeno na přetlak 250 kpa. Odběr vody ze zpátečky primáru bude proveden před a za zpětnou armaturou sestavy pro měření tepla. Vypouštění Voda vypouštěná z otopné soustavy, z rozvodu teplé vody nebo od pojistných ventilů bude svedena do podlahové vpusti. 6

8 8. Elektroinstalace Prostředí předávací stanice Předávací stanice jsou klasifikovány z hlediska ČSN z 7/1981 jako prostředí normální s stupněm nebezpečí výbuchu 0. Spotřeba el. energie Předávací stanice při svém provozu spotřebovává el. energii pro přestavování elektropohonů tj. 15VA /pohon. Dále pro oběhové čerpadlo UT (pouze v topné sezóně) a cirkulační čerpadlo TV během celého roku. Součástí dodávky KPS je kompletní zapojení elektroinstalace pro provoz stanice. V rozvaděči bude navíc osazeno jištění 2A plombovatelný pro měřič tepla, 6A pro osvětlení, 10A pro servisní zásuvku. Dodávka stavby Osvětlení prostoru výměníkové stanice bude provedeno dvěma dvoutrubicovými zářivkovými tělesy 1200 mm s ovládáním vypínačem u vstupních dveří. Osvětlení bude napojeno z rozvaděče Systherm přes jistič 6 A. Od jističe se provede rozvod ke svítidlům kabelem CYKY 3x1,5. Zásuvka 230 V ve výměníkové stanici bude napojena z rozvaděče Systherm přes jistič 10 A. Pro výměníkovou stanici bude v domovním rozvaděči využit stávající jistič od kterého bude do místnosti veden kabel CYKY 3Jx4. 9. Měření a regulace Je dodáváno firmou Systherm včetně sdruženého rozvaděče a montáže. Regulace je zajištěna volně nastavitelným řídícím systémem RVD 145/109. Pro ekvitermní regulaci teploty topné vody bude na severozápadní (uliční) fasádě objektu umístěno čidlo venkovní teploty ve výšce cca 3m. Osazení čidla a kabelovou trasu provede stavba. Připojení na MaR bude provedeno v rámci oživení stanice. Navržený řídicí systém předávací stanice musí zajistit tyto provozní režimy: regulace teploty topné vody ekvitermní v závislosti na venkovní teplotě protimrazová ochrana ohřev teplé vody (TV) v závislosti na časovém programu program zvýšené teploty TV tj. termické desinfekce Řídící systém bude signalizovat poruchu a odstaví příslušnou sekci při těchto havarijních stavech: max. teplota TV, teplota 65 C, uzavře vstupní ventil, nutná kvitace poruchy výpadek el. proudu, uzavře vstupní ventil, není nutná kvitace poruchy max. teplota topné vody, 92 C, uzavře vstupní ventil, nutná kvitace poruchy přehřátí prostoru VS, 32 C, uzavře vstupní ventil, nutná kvitace poruchy zaplavení prostoru VS, uzavře vstupní ventil, nutná kvitace poruchy dlouhodobé dopouštění. déle než 5 min - minimální tlak v sekundární části systému, uzavře vstupní ventil, nutná kvitace poruchy 10. Izolace tepelné a nátěry Kompaktní předávací stanice tepla je dodávána bez izolace. Ocelové přípojné potrubí, zařízení KPS a potrubí PPR TUV+C uvnitř objektů bude izolováno tepelnou izolací 7

9 s hodnotou tepelné vodivosti 0,038 W/m,K. Tloušťky tepelných izolací byly stanoveny pro ocelové trubky podle vyhlášky 193/2007 Sb. optimalizačním výpočtem podle stanoviska Státní energetické inspekce uveřejněné na portálu Potrubí bude izolováno izolací z minerální vaty Isover s povrchovou úpravou AL fólií. Výsledky optimalizačního výpočtu tloušťky tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubí jsou v následující tabulce: Ústřední vytápění - ocelové potrubí Vnitřní průměr izolace Teplá voda - potrubí PPR Průměr Vnitřní trubky průměr Tloušťka PN20 izolace izolace DN Palec Vnější průměr Tloušťka izolace 10 3/ x / x / x x / x / x x / x Na horkovodním potrubí DN80 ve venkovním prostoru bude osazena izolace tl. 60 mm s povrchovou úpravou oplechováním.. Na potrubí studené vody bude osazena izolace Mirelon tl. 9 mm. Ocelové (litinové) armatury a neizolované potrubí se opatří nátěrem syntetickým základním s dvojnásobným ováním v těchto barvách: a) armatury a přívodní potrubí červeň rumělková tmavá č b) armatury a zpětné potrubí červenohnědá č c) armatury a vodovodní potrubí hráškově zelená č d) pojistné potrubí červenohnědá č e) odvětrávací a vypouštěcí potrubí modrá f) pomocné ocelové konstrukce šeď pastelová světlá g) sádrové izolace šeď pastelová střední 11. Materiál Pro rozvody ÚT budou použity ocelové trubky dle ČSN a ČSN , mat Potrubí bude spojováno svařováním, závitové a přírubové spoje budou použity pouze pro připojení armatur a zařízení. Hlučnost předávací stanice Veškeré přechody dimenzí a T- kusy jsou realizovány s použitím prefabrikovaných tvarovek. Tím je zajištěno, že v technologii nejsou ostré hrany, které by způsobovaly hluk při proudění médií. Hlučnost je definována hlučností oběhových čerpadel. Hlučnost nepřesahuje 45dB. Pro připojení SV, TUV+C budou použity plastové trubky PPR v tlakovém provedení PN20. 8

10 12. Seznam orientačních štítků Veškeré zařízení bude pro snadnou orientaci označeno štítky dle seznamu: nepovolaným vstup zakázán kompaktní předávací stanice tepla zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm čerpadlo ÚT HORKOVOD přívod HORKOVOD zpětná ÚT přívod ÚT zpětná rozdělovač sběrač Cirkulační čerpadlo Nabíjecí čerpadlo teplá voda cirkulace okruh přední strana pravá i levá okruh levá strana zadní okruh pravá strana zadní okruh půda 13. Požadavky na provádění a uvedení do provozu V místě uložení potrubí a v závěsech je nutné potrubí obalit gumovou izolační vložkou, nebo použít objímky Bermag dvojité s pryžovou izolační vložkou. Bezpečnostní požadavky a předpisy Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích, tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Hygienický předpis č Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Vyhláška 137/1998 Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu; změna 491/2006 Sb., změna 502/2006 Sb. nahrazena vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby CSN Manipulační jednotky Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování (8.1998), Z1 (8.1999) aj. Během provádění stavby bude vypracován provozní řád objektu, ve kterém bude specifikována bezpečnost práce s technickým zařízením objektu včetně odpovědností zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením. 9

11 Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajištující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou provedena ještě před uvedením objektu do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměstnanců. Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce. Od tvoří základ právní úpravy BOZP část pátá zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je nutné zajistit dostatečně dlouhý dohled v prostorách po provádění svářečských prací. Veškerý demontovaný kovový materiál bude odvezen do šrotu, nekovové odpady budou ekologicky zlikvidovány. Po ukončení montáže je nutno provést tlakovou zkoušku a následně topnou zkoušku a předat výsledné protokoly vč. protokolů o nastavení průtoků na primérní a sekundární straně stanice. Uvádění výměníkové stanice včetně zapojení elektro souvisejícího s provozem kompaktní stanice a MaR provede fa. Systherm. Po spuštění stanice, které provede fa Systherm zaučí i obsluhu stanice. 14. Požadavky na provozování Bezpečnost práce Nároky na provozovatele výměníkové stanice a obsluhující personál budou dány místními provozními předpisy. Při montáži je nutné dodržet veškeré bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. a ostatní související ČSN. Dále je nutné zajistit dostatečně dlouhý dohled v prostorech po provádění svářečských prací. Požadavky na obsluhu Předávací stanice je navržena pro provoz bez trvalé obsluhy pouze s občasným dozorem. Pro spolehlivý chod je vhodná kontrola 1x za den. Další požadavky na údržbu vyplývají z provozního řádu a technické dokumentace předávací stanice. 15. Závěr Tato dokumentace pro realizaci stavby obsahuje veškeré náležitosti, které má tento stupeň dokumentace ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň obsahovat. V případě záměny výrobků a technologických postupů, které jako technický standard uvedeny v projektu není ze strany projektanta námitek za předpokladu, že budou zachovány, nebo zlepšeny jejich technické parametry a technologické postupy. Dále je při záměně výrobkové základny a technologických postupů nutno dořešit veškeré vazby na navazující profese. V případě použití projektu k jiným účelům, než je určeno nebere zpracovatel jakékoliv záruky a případné škody, vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky a připomínky dotčených organizací, uvedené v dokladové části. 10

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing. Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1.1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice rekonstrukce tepelného hospodářství dodávka stavby 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 477407 1.3. Identifikační

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

Technické připojovací podmínky MaR

Technické připojovací podmínky MaR TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Technické připojovací podmínky MaR Platnost od: 1. 6. 2002 Zpracoval: Schválil: Roman Patočka, Jiří Kurimský, ing. Roman Petruch Zdeněk Kožešník, ředitel společnosti

Více

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4 OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ... 2 2. POPIS OBJEKTU... 2 3. VODOVOD... 2 3.1. Přípojka... 2 3.2. Vnitřní rozvody vody... 2 3.3. Materiál, spojování... 3 3.4. Dělení trubek... 3 4. NÁVAZNOST A NÁROKY

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II

SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II Objekt : Profese : Stavba : DRNOVICE - ANVIS AVT SO 02 - Dostavba výrobní haly - etapa I SO 03 - Stávající výrobní haly H1, H2, H3, H6 úpravy SO 05 - Dostavba výrobní haly - etapa II F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO

Více

TERMOREGUL spol.s r.o. U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA

TERMOREGUL spol.s r.o. U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA TERMOREGUL spol.s r.o. U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA Diagnostika příčin závad nízkého přetlaku teplé vody v bytovém objektů Vašátkova č.p. 1011-1012,

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 Výchozí podklady pro zpracování projektu Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 a) stavební dispozice objektů b) zaměření stávajícího stavu c) příslušné předpisy a ČSN. d) technická dokumentace navrhovaných

Více

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace 1. Úvod Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřní vodoinstalace v objektu Základní školy Vítkov na ulici Komenského 754 v městě Vítkov, katastrální území Vítkov [782998], parcelní číslo 1774. Nemovitost

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Název akce: Ostrava rekonstrukce

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: Cíl projektu Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy. Vodovodní a

Více

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16 kancelář: Zukalova 1334/16 746 01 Opava tel 553/615838 studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, 746 01

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK Základní škola a Mateřská škola Frymburk, č.p. 112 Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Energy Benefit Centre

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.0. Všeobecně Projektová dokumentace řeší návrh vytápění objektů Spodní stavba, D1; E12; F12, F34 a F (1.NP), zajišťuje přívod topného media pro krytí potřeby tepla pro VZT zařízení -

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.).

a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.). Zdravotně technické instalace Technická zpráva (dle přílohy č.2 k vyhlášce č.499/2006 Sb.) a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické,

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Lázně Kynžvart kotelna K359 - nové předizolované rozvody větev Domov pro seniory a bytové domy v ul. Polní

Lázně Kynžvart kotelna K359 - nové předizolované rozvody větev Domov pro seniory a bytové domy v ul. Polní Lázně Kynžvart kotelna K359 - nové předizolované rozvody větev Domov pro seniory a bytové domy v ul. Polní dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: UPOZORNĚNÍ... 1 1 ÚVOD... 2 2 NÁVRH ROZVODŮ...

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Tel.: 482 411 470, fax 482 411 499 Č.j.: OSZP- 7566 /2015-LII V Hrádku nad Nisou dne

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY BYTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla... 3 4.2 Příprava teplé vody... 4 4.3 Otopné

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky stanovené pro vodovod a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 D je určen, stejně jako STABIL 02 i STABIL 02 D, k regulaci ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a 1 T e c h n i c k á z p r á v a Úst edního vytáp ní Akce Úprava vytáp ní objektu ÚZSVM Místo Láze ská 1268/12, D ín I Investor ÚZSVM ÚP Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, Ústí nad Labem Zpracovatel projektu

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŘEŠENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... 4 7. STRUKTUROVANÁ

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb technická zpráva zařízení pro vytápění staveb AKCE: INVESTOR: Rodinný dům Klenovice na Hané ETAPA 1 Marcela Vimmer Klenovice na Hané 227 MÍSTO STAVBY: Klenovice na Hané, p.č. 465/1 ČÍSLO ZAKÁZKY: 02-03-11

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

Společný předpis Plzeňské teplárenské, a.s. a Plzeňské distribuce tepla, a.s.

Společný předpis Plzeňské teplárenské, a.s. a Plzeňské distribuce tepla, a.s. Společný předpis Plzeňské teplárenské, a.s. a Plzeňské distribuce tepla, a.s. Podmínky pro připojení a provoz zařízení napojených na centrální zdroj tepla v Plzni 2003 OBSAH : 1. Úvod...2 2. Projednání

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více