VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Radek Pospíšil Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce 2014

2 Marketingová komunikace vybraného hotelu Bakalářská práce Radek Pospíšil Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, PhD. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Marketing communication of chosen hotel Radek Pospíšil The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD. Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Marketingová komunikace vybraného hotelu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o... jméno a příjmení autora V dne

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Stanislavě Belešové, PhD. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji hotelu Clarion Prague City za poskytnuté informace a za konzultace s Marinou Zuluetou, ředitelkou hotelu.

6 Abstrakt POSPÍŠIL, Radek. Marketingová komunikace vybraného hotelu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem bakalářské práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace a komunikačního mixu vybraného hotelu zhodnotit jeho efektivnost a navrhnout možnosti jeho dalšího rozšíření. Údaje pro analýzu jednotlivých nástrojů marketingového komunikačního mixu jsme získali metodou pozorování, dotazování a sběrem sekundárních informací. Pozorování probíhalo v časovém úseku 6 měsíců. Pro dotazování hostů byl vytvořen dotazník a zaměstnanci a vedení hotelu byli dotazováni v rámci řízených rozhovorů. Výsledky dotazníku pro hosty jsou graficky zpracovány a porovnány s nasbíranými interními informacemi vybraného hotelu. Práce odhaluje nejen drobné nedostatky nástrojů komunikačního mixu, ale i vážnější nedostatky v nástrojích podpory prodeje a vztahů s veřejností, jejichž odstranění se věnuje návrhová část práce. Vybraný hotel nepodporuje věrnostní programy pro hosty v rámci společnosti a nesoustředí se na komunikaci v ruském jazyce s nejpočetnějším segmentem národnosti hostů, který tvoří rusové. Jedna z hlavních příčin těchto nedostatků je nevypracovaný program školení zaměstnanců či podpory jejich rozvoje ze strany společnosti. Klíčová slova: Komunikační mix. Osobní prodej. Podpora prodeje. Přímý marketing. Reklama. Vztahy s veřejností.

7 Abstract POSPÍŠIL, Radek. Marketing communication of chosen hotel. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The aim of this bachelor s dissertation is to evaluate efficiency of current marketing communication and promotion mix of chosen hotel by its analyzing and set a place for possible extension. Data for analysis of each and specific tool of promotion mix were collected by using following methods: observation, interrogation and collection of secondary information. Observation was carried out for 6 months. Hotel guests were interrogated through customized questionnaire. Hotel staff and management were answering questions from guided interview. Results from customized questionnaire are graphically presented and compared with internal information of chosen hotel. Bachelor s dissertation reveals not only minor deficiencies in tools of promotion mix but also major deficiencies in sales promotion and public relations. The design part of bachelor s dissertation is dedicated to their removal. Chosen hotel doesn t support company s rewards program for hotel guests and doesn t use Russian language to communicate with hotel guests despite the fact that Russians include the biggest segment of nationality. One of the main reasons of these deficiencies is no plan for hotel staff training or support of their personal development. Key words: Promotion mix. Personal selling. Sales promotion. Direct marketing. Advertising. Public relations.

8 OBSAH ÚVOD MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V HOTELNICTVÍ Hotelnictví Komunikační proces Komunikační mix Reklama Podpora prodeje Vztahy s veřejností Osobní prodej a přímý marketing Strategie tlaku a tahu ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE CLHPC Základní informace o CLHPC SWOT analýza CLHPC Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby Marketingový komunikační mix CLHPC Reklama Podpora prodeje Vztahy s veřejností Osobní prodej a přímý marketing Marketingová komunikace CLHPC z pohledu hotelových hostů Shrnutí... 33

9 3 NÁVRHOVÁ ČÁST Reklama Podpora prodeje Vztahy s veřejností Osobní prodej a přímý marketing ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 46

10 ÚVOD Marketingová komunikace slouží společnostem k umístění jejich produktů a služeb do podvědomí zákazníků a podpoře jejich prodeje. V hotelnictví je marketingová komunikace klíčovou částí, protože hotely se nacházejí na trhu kupujícího, kde nabídka převyšuje poptávku. Hotely potřebují využít všech nástrojů marketingové komunikace díky specifickým vlastnostem služeb, mezi které patří nehmotnost, neoddělitelnost od osoby poskytovatele, proměnlivost a pomíjivost. Již nestačí pouze reklama, jak tomu bylo před mnoha lety. Dnes hotely velmi často spolupracují s různými cestovními kancelářemi (dále jen CK), cestovními agenturami (dále jen CA) nebo s globálními rezervačními systémy na internetu pro dosažení vyššího počtu rezervací. Takové rezervace však přináší nižší zisk než přímý kontakt zákazníka s hotelem, protože se vyplácejí provize ze zisku. Přímý kontakt se zákazníkem je preferovaným zdrojem rezervací. Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku a každý rok se snaží o dosažení lepších výsledků. Proto je zapotřebí neustále zlepšovat nejen služby, ale i marketingovou komunikaci ke zvýšení jejich ziskovosti. Dnes je již standardem, že si každá společnost s novým kalendářním rokem vytváří i nový marketingový plán pro daný rok. Ten zahrnuje i segmentaci a výběr cílových trhů. Marketingová komunikace a nástroje komunikačního mixu se pravidelně upravují pro neustále se měnící podmínky na trhu. Autor této práce pracuje na recepci hotelu Clarion Hotel Prague City (dále jen CLHPC). Recepce slouží k veškeré komunikaci v hotelu a hotelu s okolním světem. Je médium všech informací. Recepce je první oddělení, které je od managementu informováno o všech změnách v marketingové komunikaci a jejím úkolem je také zaznamenat reakce zákazníků, obchodních partnerů nebo personálu na provedené změny. Mnoho návrhů ke změnám v marketingové komunikaci pochází právě z recepce. Výše uvedené skutečnosti jsou důvody autorova výběru tématu práce. Z pozice recepčního autor může i následně prakticky využije dosažených výsledků této práce. Cílem bakalářské práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace a komunikačního mixu vybraného hotelu zhodnotit efektivnost a navrhnout možnosti jeho dalšího rozšíření. Parciální cíle jsou: zjistit nejčastěji se opakující národnost hostů, a zda se vybraný hotel na danou národnost zaměřuje; zjistit kolik hostů jsou členy věrnostního 1

11 programu a jak se vybraný hotel danému programu věnuje. Výběrový soubor tvoří hotel CLHPC. Pro potřeby bakalářské práce byly stanoveny následující hypotézy: H1: Předpokládáme, že marketingová komunikace Clarion hotelu Prague City se nezaměřuje na ruskou klientelu, i když je nejpočetnější národností hostů. H2: Domníváme se, že marketingová komunikace Clarion hotelu Prague City téměř nepodporuje věrnostní programy pro hosty. V zájmu naplnění cíle bakalářské práce je práce rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na vysvětlení pojmu marketingová komunikace, základy hotelnictví, popis jednotlivých nástrojů komunikačního mixu a komunikační strategie tlaku a tahu. Druhá část je soustředěna na analýzu marketingové komunikace CLHPC. Podává základní informace o vybraném hotelu a společnosti, které je součástí. Obsahuje analýzu použitím matice SWOT a analýzu nástrojů komunikačního mixu. V závěru druhé části jsou statisticky zpracované výsledky vytvořeného dotazníku pro hotelové hosty a komparovány s interními informacemi vybraného hotelu. Formulujeme problémové oblasti, kterých se týká návrhová část práce. Ve třetí části jsou uvedeny návrhy pro některé změny vybraných nástrojů komunikačního mixu za účelem zvýšení jejich efektivnosti. Cenné primární informace jsou získány z vytvořeného dotazníku pro hotelové hosty a řízeného rozhovoru se zaměstnanci a vedením CLHPC. Sekundární informace jsou získány z interních směrnic pro zaměstnance CPI Hotels, a.s.; webových stránek CLHPC a Choice Hotels International, domácí a zahraniční odborné literatury, elektronických databází a interních informací CLHPC. V bakalářské práci jsou použity následující metody zpracování získaných dat: syntéza, indukce, analýza, grafické metody zpracování dat, matematické statistiky, komparace a interpretace dat. 2

12 1 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V HOTELNICTVÍ Díky prudké konkurenci mezi hotely a hotelovými značkami už dávno není postačující umístit pár reklam, vyzvat pár obchodníků k osobním telefonátům a spoléhat na slovem šířená doporučení pro naplnění hotelových pokojů hosty (Abbey, 2003, s. 4). Marketing je jednou z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené (JAKUBÍKOVÁ, 2012, s. 44). Marketingový mix je nástrojem marketingu. Marketingový mix je nazýván mixem z toho důvodu, že všechny složky, které jsou v něm obsaženy, jsou proměnlivé a dají se kombinovat a míru jejich využití v konkrétním marketingovém plánu lze přizpůsobit charakteru a potřebám daného produktu. Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které podnik využívá, aby vyvolal poptávku po produktu (BÁRTA, PÁTÍK, 2009, s ). Podle anglických názvů říkáme, že se marketingový mix skládá z 4P (STOLIČNÝ, 2006, s. 14): - Co budeme prodávat? Výrobek službu PRODUCT; - Za kolik budeme prodávat? Cena PRICE; - Kde budeme prodávat? Místo PLACE; - Jak to řekneme zákazníkům? Propagace PROMOTION. V marketingovém přístupu nejde pouze o to produkt vyrobit, ale také ho náležitě představit zákazníkům. Celý marketing je založen na komunikaci. Vlastně staví na neustálém kontaktu se zákazníky (FORET, 2011, s. 214). Marketingová komunikace je pouze jedním ze čtyř prvků marketingového mixu, špičkou ledovce, kterou vidí téměř všichni, celý ledovec však málokdo. Firma komunikuje vším, co dělá. Marketingovým nástrojem, který je speciálně zaměřen na komunikaci, je marketingová komunikace promotion. Anglické slovo promotion bylo do češtiny 3

13 překládáno vice způsoby, a to slovy propagace, podpora prodeje, stimulace prodeje až k dnešnímu překladu souslovím marketingová komunikace (JAKUBÍKOVÁ, 2012, s. 246). Marketingové komunikace v sobě zahrnují způsoby, jakými společnost komunikuje se svými zaměstnanci, dodavateli a klienty. Jedná se o prezentaci společnosti, o to jak vystupuje, jak na své okolí působí. Nejedná se tedy pouze o reklamní činnost, jak se lidé často mylně domnívají. Marketingové komunikace se zabývají také vztahy podniku s veřejností, jeho image, vizuálním projevem, chováním zaměstnanců, firemními akcemi nebo například sponzoringem. Na současném přesyceném trhu jsou tak kvalitní marketingové komunikace často faktorem, který rozhoduje o úspěšnosti podniku nebo jeho další existenci. Vzhledem k tomu, že produkty cestovního ruchu nabízené zákazníkům jsou v převážné míře nehmotné, proměnlivé, pomíjivé, neoddělitelné od osoby poskytovatele, je komunikace pro subjekty zainteresované na cestovním ruchu životně důležitá (JAKUBÍKOVÁ, 2012, s. 246). 1.1 Hotelnictví Od první třetiny 19. století přístřeší, kde člověk přenocuje během realizované cesty, označuje pojmem hotel. Z francouzštiny jde o označení domu zařízeného pro ubytování cestujících, které vychází z latinských slov hostis (cizinec) a hospitium (pohostinství) (VLČEK, 2013, s. 8). Hotelnictví je vnímáno jako průmyslové odvětví, řízené týmy architektů, odborně orientovaných psychologů, marketingových odborníků, speciálně zaměřených odborníků na pracovní systémy v oblasti prodeje pokojů, výroby jídel, konstrukce služeb, využití výpočetní techniky v jednotlivých částech hotelu, tvorby produktu jako je tomu v jiných odvětvích průmyslu (ŠRONĚK, 2004, s. 109). Hotelnictví je podstatnou součástí cestovního ruchu a reprezentuje významný podíl na hodnotovém řetězci, který je službami cestovního ruchu vytvářen. K základním aktivitám patří tvorba a prodej služeb cestovního ruchu, příp. balíčků služeb v oblasti dopravy, ubytovacích a stravovacích služeb, jakož i v rámci doplňkových služeb cestovního ruchu. Díky těmto skutečnostem patří hotelnictví k ryzím podnikům cestovního ruchu, na kterých 4

14 je závislá nabídka dalších výkonů v cestovním ruchu. Formy ubytovacích zařízení lze rozdělit do dvou skupin: hotely (hotel, hotel garni, penzion, botel) a parahotelová zařízení (turistické ubytovny, apartmánové byty, kempy, vysokoškolské koleje, ubytování v soukromí) (VLČEK, 2013, s ). Ubytovací zařízení se člení podle druhu do kategorií a podle vybavenosti, kvality a rozsahu služeb do tříd označených jednou až pěti hvězdičkami (JAKUBÍKOVÁ, 2012, s. 27). Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména stravovací). Člení se do pěti tříd. Hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd. Motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené zejména pro motoristy a člení se do čtyř tříd. Zařízení se nachází v blízkosti pozemních komunikací s možností parkování. Recepce a restaurace může být mimo ubytovací část. Ubytovací zařízení jinak splňuje veškeré požadavky pro kategorii Hotel 1* 4*. Penzion je ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb a člení se do čtyř tříd. Omezené služby stravování spočívají v absenci restaurace. Penzion však musí disponovat minimálně místností pro stravování, která zároveň může sloužit k dennímu odpočinku hostů. Botel je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. Botel se zařazuje nejvýše do čtyř hvězdiček. Na botel se vztahuji všechny požadavky a kritéria jako na hotely příslušné třídy * až ****. Rozdělení ubytovacích zařízení do tříd je následující: * Tourist, ** Economy, *** Standard, **** First Class, ***** Luxury. Ta ubytovací zařízení, která splňují v rámci jednotlivých tříd klasifikace více než jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, mohou získat kromě označení hvězdičkami navíc ještě označení - Superior (Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení české republiky ). 5

15 1.2 Komunikační proces Komunikace obecně je předání určitého sdělení nebo informací od zdroje k příjemci. Důvody, metody a cíle takového sdělení jsou různé. Marketingová komunikace je spojená s pojmem komunikační proces, což znamená přenos sdělení od jeho odesílatele k příjemci. Tento proces probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, firmou a jejími potenciálními i současnými zákazníky, ale také mezi firmou a jejími dalšími zájmovými skupinami. K těm patří všechny subjekty, na něž mají firmy a jejich aktivity vliv a které je naopak také mohou ovlivňovat. Řadí se k nim zejména zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři, akcionáři, média, orgány veřejné správy, investoři, oborové a profesní asociace, občanská sdružení, neziskové organizace, nátlakové skupiny a v neposlední řadě též místní komunity. Principy komunikace vyjadřuje základní model komunikačního procesu, který sestává z osmi prvků: zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, dekódování, příjemce, zpětná vazba a komunikační šumy (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010, s. 21). 1.3 Komunikační mix Komunikační mix marketingové komunikace označuje prostředky, kterými společnost komunikuje ke svým stávajícím nebo potenciálním zákazníkům a ostatní veřejností. Často se můžeme setkat také s označením propagační mix. Komunikační mix stejně jako marketingový mix zahrnuje přesnou kombinaci proměnných. Zatímco marketingový mix se skládá z výrobku, ceny, distribuce a propagace, je komunikační mix podsystémem mixu marketingového (NAGYOVÁ, 1998, s. 18). Komunikační mix se tradičně opírá o následující čtyři nástroje (FORET, 2011, s. 242): - reklamu jako placenou formu extenzivní a neosobní prezentace nabídky ve sledovacích prostředcích; - podporu prodeje představující krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu produktu; - vztahy s veřejností jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích; - osobní prodej reprezentovaný přímou osobní komunikací s potenciálními zákazníky. 6

16 1.3.1 Reklama Reklama je komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat marketingová sdělení masovým cílovým segmentům. Dokáže cílovou skupinu informovat, přesvědčovat a marketingové sdělení účinně připomínat. Reklama představuje (vlajkovou loď) marketingové komunikace, ačkoliv se v poslední době její váha v komunikačním mixu snižuje. Hlavními funkcemi reklamy jsou zvyšování podvědomí o značce a ovlivňování postojů k ní, tedy budování značek. Z tohoto hlediska je reklama jen velmi obtížně zastupitelná. Prostřednictvím masových médií dokáže reklama rychle zasáhnout velké segmenty populace. Reklama zároveň zvyšuje atraktivitu a v mnohých případech i kredibilitu značek. Reklama představuje patrně nejvýznamnější způsob, jak může značka posílit svou image (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 49). Masová spotřeba a geograficky rozptýlené trhy jsou příhodné právě pro reklamu výrobků a služeb, pro které je typické stejné sdělení určené pro velké množství příjemců sdělení (NAGYOVÁ, 1998, s. 19). Hlavními prostředky reklamy jsou: inzerce v tisku, televizní a rozhlasové spoty, vnější reklama (billboardy, totemy, vitríny, tabule, reklama umístěná na dopravních prostředcích atd.), reklama v kinech, reklama na internetu (online reklama), audiovizuální snímky aj. Reklama na internetu může mít formu: webových stránek; banerové reklamy, která se objevuje na různých stránkách na webu; nabídek zasílaných elektronickou poštou, klíčových slov ve vyhledávačích; tzv. skyscraperů, které běží vlevo nebo vpravo na webových stránkách; tzv. nimistránek, automaticky vyskakujících nových oken či velkoplošné reklamy zobrazené v celém okně obrazovky (s možnostmi videa) (JAKUBÍKOVÁ, 2012, s. 253) Podpora prodeje Podpora prodeje je jedna z forem komunikační politiky, která představuje krátkodobou změnu vztahu ceny a hodnoty výrobku za účelem zvýšení obratu. Konkrétně jde většinou o termínový prodej slevou, poskytnutí slevy při nákupu více výrobků, systém prémií, soutěží, bezplatných vzorků, pořádání slavností apod. Tato opatření mají na zvýšení prodeje jen dočasný vliv. Zatímco reklama je dlouhodobý nástroj určený k utváření postoje trhu 7

17 k určité značce, podpora prodeje je krátkodobým nástrojem, jehož cílem je vyvolat okamžitou koupi. Manažeři značek stále více spoléhají na možnosti podpory prodeje, zvláště ve chvílích, kdy se jim nedaří plnit stanovené prodejní kvóty. Akce na podporu prodeje přinášejí rychlejší a lépe měřitelné výsledky, odrážející se ve výši tržeb, než reklama (STOLIČNÝ, 2006, s. 83). Primárním cílem finančních i věcných odměn poskytovaných v rámci podpory prodeje je vyvolání určitého chování cílové skupiny. Nejčastěji je stimulován samotný nákup propagovaných produktů či jejich vyzkoušení spotřebiteli. Podpora prodeje je ale využívána také směrem k obchodním zástupcům a distribučním mezičlánkům. Obchodní zástupci jsou prostřednictvím podpory prodeje povzbuzováni k větší prodejní aktivitě. Distribuční mezičlánky jsou motivovány k tomu, aby lépe propagovaly daný produkt svým zákazníkům. Nástroje podpory prodeje představují přidanou hodnotu, která jde nad rámec produktu i jeho značky. Jejich význam je proto nejdůležitější zejména v situacích, kdy jsou rozdíly mezi produkty malé a kdy je obtížné odlišit se od konkurence pomocí značky. (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 97). V oboru hotelnictví, kde hotely nabízejí téměř stejné služby (ubytovací a stravovací), jsou nástroje podpory prodeje velmi využívány Vztahy s veřejností Vztahy s veřejností představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy organizace s klíčovými, důležitými skupinami veřejnosti. Obecně lze za veřejnost považovat široce chápané, volné společenství lidí se shodnými nebo podobnými ekonomickými, environmentálními, kulturními, politickými, společenskými a zejména životními podmínkami, zájmy a cíli. Tyto klíčové segmenty představují skupiny či jednotlivce spjaté s aktivitami firmy, případně jimi ovlivněné, jako je tomu v případě místního obyvatelstva. Vzájemný vztah s nimi vychází především z organizační a ekonomické roviny (mají přímý vliv na chod firmy jako například majitelé, akcionáři, investoři, zaměstnanci) nebo z roviny politické (plynoucí z legislativy a státní regulace, místní demokracie voliči, zákonodárci, vláda, představitelé státní správy, místní zastupitelé a občanské iniciativy) (FORET, 2011, s. 307). Zájmové skupiny zahrnují všechny jednotlivce či skupiny, kteří či které jsou organizací a jejími aktivitami ovlivňováni a také je mohou ovlivnit, ať už pozitivně nebo negativně. 8

18 Klíčem k úspěchu je sladění podnikové činnosti s očekáváními a prioritami zájmových skupin a zajištění široké a účinné informovanosti o podnikaných krocích a dosažených výsledcích. (HORÁKOVÁ, 2000, s ) Na druhé straně vztahy s veřejností vnášejí do organizace informace o reakcích veřejnosti na činnosti organizace (JAKUBÍKOVÁ, 2012, s. 259). Nástroje vztahů s veřejností (STOLIČNÝ, 2006, s ): - všeobecné informace určené široké veřejnosti motivy pro novináře ve formě stručných a přesných tiskových zpráv; - exkluzivní tiskové informace buď pro vybranou skupinu novinářů, nebo pro vybranou skupinu adresní (odborné informace patřící do odborných médií); - rozhovory; - kontaktní akce (dny otevřených dveří, oslavy kulatého výročí firmy atd.); - přednášky především pro odbornou novinářskou veřejnost; - účast na výstavách a veletrzích; - tiskoviny (brožury, zákaznické noviny, jubilejní tiskoviny, hospodářské zprávy); - exkurze; - dobročinnost podpora sociálních, kulturních, sportovních aktivit; - sponzoring. Důvěryhodnost je patrně nejdůležitější charakteristikou vztahů s veřejností, která této disciplíně zajišťuje nenahraditelné místo v komunikačním mixu prakticky každé instituce. Kredibilita přitom odlišuje vztahy s veřejností nejen od propagandy, ale rovněž od reklamy. Obě komunikační disciplíny jsou si blízké v tom, že hájí pozici dané organizace a že se zaměřují na informování a na ovlivňování postojů. Vztahy s veřejností ale staví své argumenty na relativně objektivních informacích, jako jsou výzkumy, statistiky a fakta (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 116) Osobní prodej a přímý marketing Osobní prodej je nejstarším nástrojem komunikačního mixu, který si, i přes rozvoj nových komunikačních médií a technologií, udržuje významnou pozici v marketingové komunikaci mnoha firem. Největší výhodou osobního prodeje ve srovnání s ostatními nástroji 9

19 komunikačního mixu je přímý kontakt mezi firmou a zákazníkem, který s sebou přináší i další výhody, jako jsou okamžitá zpětná vazba, individualizovaná komunikace a v konečném důsledku i větší věrnost zákazníků (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 149). Přímý marketing představuje interaktivní komunikační systém využívající jeden nebo více komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné lokalitě. Zákazník už nemusí chodit na trh, ale naopak nabídka přijde za ním na místo trvalého či přechodného bydliště nebo na pracoviště. Do přímého marketingu se řadí jak direct mail, telemarketing nebo nákupy prostřednictvím počítačů, tak třeba katalogový prodej, televizní a rozhlasový či tiskový marketing s přímou odezvou (FORET, 2011, s. 347). 1.4 Strategie tlaku a tahu Komunikační mix je silně ovlivněn rozhodnutím společnosti pro použití strategie tlaku nebo tahu (KOTLER, 2006, s. 560). Strategie tlaku: výrobce nebo producent služeb zaměřuje své marketingové aktivity na obchodní mezičlánky a stimuluje je k tomu, aby vhodně komunikovaly se svými zákazníky. Hlavními komunikačními nástroji jsou osobní prodej a nástroje na podporu prodeje (stojany, informační letáky, brožury, výzdoba prodejních místností, materiály do výloh apod.) (JAKUBÍKOVÁ, 2012, s. 251). Strategie tahu: chce naopak nejprve vzbudit zájem zákazníků a vyvolat poptávku po přitažlivém produktu. Sází především na reklamu a publicitu ve sdělovacích prostředcích, jež vyvolávají zájem a žádost zákazníků, kteří se poptávají po produktu u maloobchodníků (FORET, 2011, S. 243). 10

20 2 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE CLHPC V následující části jsou uvedeny všechny informace získané analýzou marketingové komunikace CLHPC. První kapitola se věnuje obecnému popisu CLHPC a vyhodnocení prostředí hotelu. Základní informace o hotelu byly získány sběrem sekundárních dat, z interních informací společnosti CPI Hotels a webových stránek společnosti. Analýza SWOT je vytvořena autorem práce použitím informací získaných rozhovory se zaměstnanci a vedením hotelu a každodenním pozorováním hotelového provozu. Rozhovory se zaměstnanci a vedením hotelu byly řízené a měly přesně dané otázky (příloha 1). Analýza komunikačního mixu CLHPC slouží k potvrzení stanovených hypotéz a odhaluje i další nedostatky složek jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Velká část je věnována vztahům s veřejností kde se potvrzuje první stanovená hypotéza. Pozornost je věnována jak vztahům s vnitřní veřejností (zaměstnanci), tak vztahům s vnější veřejností (zákazníci). Podrobnější je i analýza nástrojů podpory prodeje, která potvrzuje druhou stanovenou hypotézu. Analýza informací získaných dotazníkem a grafická interpretace získaných dat ukazuje nejen zjevné nedostatky v marketingové komunikaci CLHPC, ale i cestu ke zlepšení některých nástrojů. 2.1 Základní informace o CLHPC CLHPC je součástí společnosti CPI Hotels a.s. CPI Hotels a.s. je jednou z největších hotelových skupin v České Republice. Její portfolio čítá 18 hotelů o celkové kapacitě 7600 lůžek a 9800 konferenčních míst. V rámci České a Slovenské republiky je společnost CPI Hotels a.s. výhradním zástupcem mezinárodní hotelové sítě Choice Hotels International se značkou Clarion Hotels. CLHPC se nachází asi 5 minut chůze od Václavského náměstí a jednu stanici metrem od Kongresového Centra Praha. Adresa hotelu je Tylovo náměstí 15/3, Praha 2. Hotel disponuje kapacitou 64 nekuřáckých pokojů. Díky příznivým cenám si hotel udržuje roční průměrnou obsazenost přes 70 %. Nejvíce početnou národností hotelových hostů jsou rusové. Na druhém místě jsou němci a na třetím místě hosté britské národnosti. V celém hotelu je dostupné Wi-Fi připojení k internetu zdarma. Hotelová restaurace Benada se soustřeďuje na moderní české a mezinárodní pokrmy. Nachází se v přízemní části budovy 11

21 hotelu a disponuje i vlastním vchodem, odděleným od vchodu hotelu. Hotelová restaurace je používána k servírování snídaní v ranních hodinách. V letních dnech je na ulici před hotelem otevřena zahrádka pro posezení. Hotel je schopen v prostorách restaurace zajistit techniku a zázemí pro pořádání soukromých či firemních akcí s kapacitou do 50 osob. 2.2 SWOT analýza CLHPC Tabulka 1 SWOT analýza CLHPC Silné stránky - strategická poloha v centru města - turisticky atraktivní místo - nově zrekonstruovaná budova - síla značky Clarion - MHD v bezprostřední blízkosti - vysoký standard poskytovaných služeb - profesionální team - mezinárodní letiště Václava Havla - vysoká kvalita F&B Slabé stránky - zvýšené riziko kriminality v okolí - chybějící wellness a další doplňkové služby - žádná parkovací místa pro hosty a autobusy - slabé zázemí pro pořádání akcí - problémy s připojením k internetu Příležitosti - hlavní město s velkým počtem obyvatel a firem - velké množství konaných sportovních a kulturních akcí v okolí - umístění nedaleko kongresového centra - silné zázemí (obchod, marketing, propagace ) - oslovení korporátní klientely - věrnostní programy - spolupráce s Bookassist Hrozby - vysoká konkurence zavedených hotelů a restaurací v blízkosti s obdobným standardem a s obdobnými službami - tlak na ceny ze strany CK - změna cenové hladiny díky kurzu eura - potíže s udělováním víz - přílety a odlety do mnoha destinací ve stejný den - stále aktuální hrozba terorismu Zdroj: Vlastní zpracování,

22 2.2.1 Silné stránky Strategická poloha v centru města hotel leží v samém centru hlavního města Prahy, je snadno dostupný z veškerých hlavních dopravních komunikací. Hlavními dálkovými silničními tahy jsou dálnice D1 (Brno, Ostrava), D5 (Plzeň), D8 (Ústí nad Labem), D11 (Hradec Králové). V okolí je velký počet zaměstnaných osob, což hotelu nabízí vysoký počet potenciálních zákazníků. Turisticky atraktivní místo Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa, což činí Prahu jedním z nejnavštěvovanějších měst Evropy. Nově zrekonstruovaná budova hotel je po celkové rekonstrukci a přestavbě, co plně zavádí nové technologie do historické budovy, co také pomáhá k zajištění bezproblémového provozu. Síla značky CLARION celosvětově ověřená kvalita služeb (ubytování, stravování, kongresy ). MHD v bezprostřední blízkosti ve vzdálenosti 300 metrů od hotelu se nachází stanice metra I. P. Pavlova a také tramvajová zastávka s velkým počtem linek do všech důležitých částí Prahy se zajištěním nočního provozu. Vysoký standard poskytovaných služeb spojení značky Clarion, která je zárukou vysokého standardu poskytovaných služeb. Výborné zavedení hotelu na trh po otevření. Profesionální team vysoká nabídka kvalifikované pracovní síly v oboru. Vysoké pracovní nasazení zaměstnanců vedoucí k maximální spokojenosti zákazníka. Mezinárodní letiště Václava Havla - jedná se o největší letiště v Česku a jedno z největších ve střední a východní Evropě. Cestující mají k dispozici nabídku 50 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou se 125 destinacemi po celém světě. Letiště je určeno pro mezinárodní i vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný letecký provoz. 13

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Věrnostní systémy Případová studie

Věrnostní systémy Případová studie Věrnostní systémy Případová studie 1 Zadání věrnostního programu Vyvinutí multifunkčního věrnostního systému, který poskytne hlavnímu partnerovi potravinovému řetězci Julius Meinl komunikační a věrnostní

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky

dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu , na, pad na da Idealn , rek emotion rekreační šeky dárek od Nás srdeční záležitost! www.emotion.eu Idealn,, na, pad na da, rek emotion rekreační šeky Nezapomenutelné dárky pro každou příležitost EMOTION MARKETING & TOURISMUS emotion rekreační šek IncentIVa

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika)

Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika) Věrnostní program Sphere card 2013 (stručná charakteristika) Základní informace Sphere card je největším univerzálním věrnostním programem realizovaným na území České a Slovenské republiky. Držitelé karet

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová Když se řekne turistický produkt a produktový balíček Produkt CR cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

Product Kit. Podrobný průvodce produkty na portále www.plasticka-chirurgie.info

Product Kit. Podrobný průvodce produkty na portále www.plasticka-chirurgie.info Product Kit Podrobný průvodce produkty na portále www.plasticka-chirurgie.info 3 Product Kit Plasticka-chirurgie.info ZÁKLADNÍ PŘEHLED REKLAMNÍCH PRODUKTŮ Bannery III. GRAFICKÁ REKLAMA garance prvního

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Není to jen o autech aneb další příležitosti firemní mobility President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Jiri Homolka - Carlson Wagonlit Travel Cestovní kancelář zaměřená na služební cesty (tzv. Corporate

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více