VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1

2 1 Charakteristika školy základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná adresa: 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, Plzeň Zřizovatel: Statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1 Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: Základní škola C/01 Č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání, ročník ročník ročník ročník Spádová oblast: město Plzeň IZO: IČO: REDIZO: Telefon: Fax: WWW stránky: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Vrátníková 1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol Č.j. 8844/ Rozhodnutí ze dne s platností od Seznam pracovišť Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Habrmannova Budova školní družiny a jídelny Habrmannova Vzdělávací program Název Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání, V ročníku a ročník a ročník 2

3 Ve školním roce 2008/2009 se druhým rokem vyučovalo podle vlastního ŠVP pro ZV: Škola cesta k poznání, který byl schválen školskou radou. Program je zaměřen na získání kvalitního všeobecného základu s důrazem na výuku cizího jazyka (AJ od 1. třídy a další cizí jazyk od 6. třídy). Dalším cílem školy je, aby každý žák získal základy v oblasti ICT. Stanoveny jsou celkem 3 povinné vyučovací hodiny (v 5. a 6. ročníku), v ročníku jsou vždy nabízeny žákům volitelné předměty na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti informatiky. 1.5 Součásti školy Název součásti Počet tříd, Počet přepočtených Počet žáků oddělení, skupin pedagogických pracovníků 2008/ / /2009 MŠ ZŠ ,5 ŠD, ŠK ŠD (samostatná) ŠK (samostatný) Údaje k Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,75 Údaje k bez cizích strávníků V letošním školním roce se v naší jídelně stravovalo 65 cizích strávníků. 1.6 Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: --- ) neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ) 1.7 Spádový obvod školy 13. ZŠ Plzeň se nachází v městské části Plzeň 2 Slovany v blízkosti plaveckého bazénu. Tato městská část je pro naši školu spádovým školským obvodem, tj. území městského obvodu Plzeň 2 Slovany (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň 2). 1.8 Speciální třídy Počet Počet zařazených žáků Poznámka tříd Přípravná třída Speciální třída S rozšířenou výukou

4 1.9 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků Mentálně postižení --- Sluchově postižení --- Zrakově postižení --- S vadami řeči --- Tělesně postižení --- S více vadami --- S vývoj.poruchou učení 46 S vývojovou poruchou chování 1 Celkem 47 Údaje k Materiálně technické zajištění školy Škola se nachází v budově sídlištního typu. Dbáme na zlepšování vybavení školy, které by sloužilo ke zvyšování kvality prostředí a zlepšování podmínek pro výchovně vzdělávací činnosti. Každá třída a oddělení družiny má svoji kmenovou učebnu. V prostoru, který budova umožňuje, byly vybudovány učebny specializované. Vybavenost školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, v rámci možností finančního rozpočtu jsou doplňovány kabinety novými pomůckami, je doplňován fond učebnic. Pro pedagogy se průběžně obnovuje fond učitelské knihovny o nové publikace, do žákovské knihovny pravidelně přibývají dětské knihy a časopisy. Nákupy knih do žákovské knihovny a sady knih pro společnou četbu na I. st. jsou částečně hrazeny z KRPŠ. Škola disponuje audiovizuální technikou, která je v rámci možností udržována a doplňována (televize a videa či DVD přehrávače v paralelních třídách a v ŠD, MG a CD přehrávače pro jazykovou výuku, v každé třídě II. stupně je zpětný projektor). ICT vybavenost Ve školním roce 2008/2009 byly k dispozici dvě počítačové učebny pro výuku informatiky a nepočítačových předmětů. V jedné z nich je od roku 2006 možno pracovat s dotykovou tabulí. Po domluvě s vyučujícím jsou počítače volně přístupné žákům, učitelé je mohou kdykoliv využívat pro své přípravy vedle počítačových stanic v kabinetech a ve třídách. Od září 2008 je v provozu multi učebna, která vznikla z učebny pro volný čas. Zde byla instalována druhá dotyková tabule a přehrávač DVD s ozvučením. Slouží pro výuku nepočítačových předmětů. Celá škola má vysokorychlostní přístup na internet v rámci městské optické sítě provozované SITMP. Během rekonstrukce elektroinstalace byly v letošním roce datové zásuvky rozvedeny do zbývajících tříd (přízemí hlavní budovy). Se zvyšujícím se počtem přenosných počítačů a dataprojektorů je možné dále zkvalitňovat výuku v nepočítačových předmětech přímo v kmenové učebně třídy. Připojení k internetu je umožněno ve všech kabinetech, kancelářích, počítačových učebnách. Od září 2008 slouží nová multimediální učebna, která vznikla v prostorách bývalé učebny pro volný čas v suterénu hlavní budovy. Během školního roku byla patrná vzrůstající tendence v jejím využívání. Tento prostor slouží hlavně jako učebna pro zkvalitnění výuky cizích jazyků, ale i dalších nepočítačových předmětů. V letošním roce bylo vybavení této učebny doplněno o domácí kino. 4

5 Školní budovy, součásti školy Škola disponuje 31 učebnami ve dvou budovách, z toho bylo v minulém školním roce 16 kmenových školních tříd a 3 oddělení školní družiny. Ostatní tvoří specializované učebny, herny. Škola vlastní pozemek, který byl v tomto roce naposledy využíván jako školní zahrada pro pěstitelské činnosti, volnočasové a sportovní aktivity školní družiny a nižších ročníků. Na konci letních prázdnin začaly práce pro přeměnu tohoto pozemku v multifunkční prostor pro žáky. Škola získala finanční dotaci ve výši ,- Kč z Grantu na výstavbu nebo přestavbu víceúčelových sportovišť při ZŠ zřizovaných městem Plzní. Nově vybudované sportoviště bude sloužit k výuce TV žáků školy a pro odpolední odpočinkovou činnost dětí ŠD. V budoucnu se počítá s využitím sportoviště i pro širší veřejnost. Škola vlastní tělocvičnu malých rozměrů (do 90 m 2 ), ve které je zajišťována výuka tělesné výchovy žáků 1. až 4. ročníků. Pro vyšší ročníky využíváme formou nájmu prostory sousedního Sportovního gymnázia, nedaleké TJ Lokomotiva a sportoviště TJ Dynamo Plzeň - Petřín. Pro výuku tělesné výchovy využíváme výhodného sousedství plaveckého bazénu. V 1. a 2. třídách plavali žáci vždy jedno pololetí v rámci volitelného předmětu či zájmového kroužku. Od páté třídy je pravidelně zahrnováno zdokonalovací plavání do hodin tělesné výchovy na jedno čtvrtletí školního roku. Žáci 3. a 4. ročníků dojíždějí jedno pololetí na plavecký výcvik do bazénu 33. ZŠ Plzeň v rámci povinné výuky. Hlavní budova, ředitelství Budova ŠD, ŠJ Celkem Kmenové třídy Odborné učebny 14 kmenových tříd učebna AJ, NJ, cvičná kuchyňka, 2 počítačové učebny, tělocvična, knihovna s čítárnou, učebna pro aktivní výuku, hudebna 2 kmenové třídy (1.ročníky) žákovská dílna, chemická 3 oddělení ŠD laboratoř, 2x herna 16 kmenových tříd ZŠ 3 kmenová oddělení ŠD Z hlediska bezpečnosti je stav budov na dobré úrovni. V roce 2002 proběhl energetický audit, ze kterého vyplývají průběžně prováděné úpravy, rekonstrukce a výměny oken. Na jaře 2009 byla provedena novelizace auditu pro zpracování projektu na zateplení a obnovu pláště budov školy. Škola získala průkaz energetické náročnosti budovy. 5

6 Školní budova a jídelna jsou napojeny na EZS Městské policie Plzeň, zabezpečení budov a majetku školy se řídí Směrnicí o ochraně majetku školy. Úpravy a rekonstrukce Škola byla vybrána Magistrátem města Plzně do sítě škol zajišťujících bezbariérové prostředí pro území MO 2 Slovany. V roce 2004 byla v rámci rekonstrukce vybudována část bezbariérového přístupu na sociální zařízení, o hlavních prázdninách v roce 2007 se v rámci rekonstrukce vstupu do budovy vybudovala nájezdová plošina pro přístup imobilních občanů. Nyní je zabezpečený přístup do přízemí školy, v dalších obdobích budeme pokračovat tak, aby se umožnil přístup i ke specializovaným učebnám. Je zpracovaný projekt na vybudování vnějšího výtahu a škola prostřednictvím zřizovatele zažádala o příspěvek na jeho vybudování z programu Mobilita pro všechny. Během školního roku byly provedeny drobné opravy stávajícího vybavení v učebnách a kabinetech. V průběhu hlavních prázdnin se uskutečnily tyto akce: - 4. etapa rekonstrukce elektroinstalace 1. NP - rozvod datových kabelů do všech tříd na 1. NP - výměna stávajících oken v 1. NP za plastové - malování v učebnách a kancelářích v 1. NP, opravy malby v dalších místnostech hlavní budovy, ve školní kuchyni a v nově vytvořené 1. třídě v budově ŠD - V rámci celkové obnovy 1. NP byly provedeny stavební opravy a úpravy v kancelářích školy. V letošním roce bylo během letních prázdnin pořízeno vybavení do nové třídy v budově ŠD. Ze stávající relaxační místnosti pro odpolední aktivity dětí ŠD byla připravena nová 1. třída. Byly zakoupeny skříně pro uložení pomůcek a dětský koberec pro kolektivní zábavnou výuku. Nová pylonová tabule byla pořízena pouze do jedné třídy a to z důvodu havarijního stavu tabule stávající Školská rada Školská rada při 13. základní škole Plzeň byla zřízena na základě usnesení RMP č. 705 ze dne v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Školská rada vznikla transformací Rady školy, která zde působila od , kdy škola vstoupila do právní subjektivity. Školská rada má 6 členů, jsou voleni či jmenováni na období tří let. Z celkového počtu jsou 2 zástupci jmenováni zřizovatelem, ostatní členové jsou voleni (2 členové z řad zástupců nezletilých žáků a 2 zástupci pedagogických pracovníků školy). Usnesením Rady města Plzně č. 740 ze dne byla jmenována jako zástupce zřizovatele paní Eva Trůková, která nahradila odstupujícího pana Ing. Václava Brouska. Na 6

7 zasedání nové Školské rady 13. ZŠ Plzeň dne byla za předsedu zvolena paní E. Trůková. Složení školské rady: Eva Trůková předseda, zástupce zřizovatele Ing. Karel Kvit zástupce zřizovatele Ing. Josef Fikrle zástupce zákonných zástupců žáků Martina Brabcová zástupce zákonných zástupců žáků Mgr. Alena Poleníková zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Miroslava Cinkaničová zástupce pedagogických pracovníků 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 2008/ / /40,0 26/25,5 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav údaje k Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. Součást VŠ jiné + VŠ jiné bez PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF DPS * DPS * MŠ ZŠ ŠD, ŠK * DPS = doplňkové pedagogické studium Ostatní pracovníci mandátní smlouva mzdová účetní, správce budovy. 2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1 pedagogické praxe 25,5 20,6 43,65 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle v důchodovém věku 0,5 2.4 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaných hodin 44 9,6 AJ,NJ,F,IF,HV,VV,RV,PČ Všichni pedagogičtí pracovníci učitelé měli ukončené magisterské studium pedagogického směru a jsou způsobilí podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 7

8 Z provozních důvodů školy (kvalita odborné práce, naplněnost úvazků) jsou některé hodiny na I. resp. na II. stupni dobírány učiteli z II. resp. I. stupně (TV, HV, AJ). Všechny vychovatelky ve školní družině měly odpovídající středoškolské vzdělání pedagogického směru. Na prvním stupni byli třídními učiteli pedagogové se specializací učitelství pro I. stupeň ZŠ. Na II. stupni jsou některé hodiny vyučovány neaprobovaně, vyučujícími jsou vždy lidé, kteří mají potřebnou učitelskou kvalifikaci. Někteří vyučující Aj si doplňují potřebnou odbornost dalším studiem pro pedagogické pracovníky. Důvody, proč jsou přidělovány neaprobované hodiny: - aprobovanost učitelského sboru nelze zcela přizpůsobit potřebám učebního plánu pro daný školní rok vzhledem k počtu pedagogických pracovníků - pro daný předmět je velmi těžké získat aprobovaného učitele (RV, AJ, PČ) - vyučující, kterému je přidělen předmět, je na vysoké úrovni v dané oblasti, přestože ji nemá vystudovanou (vlastní zájmy, sebevzdělávání, dlouhodobá praxe, DVPP) 2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 38 Celkový počet účastníků 19 Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV Bezplatné semináře Některé semináře byly bez účastnického poplatku (např. nakl. Fraus Přemýšlení a počítání I, Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV v rámci celorepublikového projektu Spirála, KCVJŠ projekt z ESF). Český červený kříž Doškolovacího kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí se zúčastnila 1 vyučující. Aktivu zdravotnic taktéž 1 vyučující. ICT ICT koordinátor získal potřebnou specializaci doplňujícím studiem, průběžně se vzdělával v systému Škola OnLine. V rámci školy proběhlo několik vzájemných konzultací vyučujících nepočítačových a počítačových předmětů k problematice Power Pointu a aplikaci k interaktivní tabuli Activ Software. Granty Škola získala finanční prostředky z grantu Podpora minimalizace šikany. V rámci něho byly zorganizovány dva semináře na klíč pro pedagogický sbor naší školy. 3 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1.třídy Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 proběhly ve dnech 15. a 16. ledna Vyzdobená třída, zásoby dárečků, pohádkové obrazy, číslice, geometrické tvary a písmenka čekaly na magnetických tabulích až se přiblíží 14. hodina. Do 8

9 budovy školy přicházely celé rodiny se svými budoucími prvňáčky k zápisu do prvních tříd. Zapisovali jsme děti narozené od do Na čtyřech stanovištích pracovaly paní učitelky 1. a 2. stupně. Zájem o naši školu byl letos opravdu nebývalý. Na chodbě bavili naše malé žáčky stávající sedmáci, snažili se jim zkrátit dlouhé čekání hrami a kreslením. Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet Počet dětí u zápisu navržen skutečnost dětí tříd Na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny v Plzni požádali zákonní zástupci jedné přijaté předškolačky s předčasným nástupem o odhlášení s nástupem po dovršení šesti let. 3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Gymnázia 4 letá Z toho přijatých na SŠ s maturitou SOU U Jiné Z celkového počtu jedna žákyně ukončila povinnou školní docházku v zahraničí ( 38 školského zákona). Pokračuje ve studiu ve Velké Británii. Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * - kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 5 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 3 * počty vyčleněny z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. Počet žáků - přihlášených na víceletá gymnázia 11 - přijatých na víceletá gymnázia 7 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2008/2009 Počet kurzů Počet absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 9

10 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí 2.pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň 3 Snížené stupně z chování byly uděleny za nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím, neomluvenou absenci, nepořádnost, opakované porušování Školního řádu (kouření v budově školy). 4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené 214 Při počtu více než 10 hodin neomluvené absence je situace řešena s příslušným sociálním odborem péče o dítě. Větší počet neomluvených hodin je projednáván osobně s rodiči žáků a dle Školního řádu 13. ZŠ jsou žáci na vysvědčení hodnoceni sníženým stupněm z chování. 4.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty: 1. ročník - Plavání - Pohybové hry 7. ročník - Počítačová grafika - Literární seminář - Výtvarná dílna 8. ročník - Informatika - Dějepisný seminář 9. ročník - Informatika - Výtvarná dílna - Společenskovědní seminář Nepovinné předměty: Sborový zpěv ročník 5 Nadstandardní aktivity 5.1 Zájmová činnost organizovaná školou Zájmové kroužky organizované školou pondělí název druh třída čas vedoucí Sbor. zpěv NP tř. 13,25 Kubištová 10

11 Cvičení z M VK 9. A, B 14,00 Potužníková Cvičení z ČJ VK 9. A, B 7,00 7,45 Matasová úterý název druh třída čas vedoucí Pohybové hry VK 2. A, B 11,50 12,35 Elznicová, Kozáková ŠD - plavání ZK 2. 3.tř. 12,10 12,50 Kolářová Dopravní kroužek ZK 4., 5., 7. tř. 13,45 14,30 Elznicová, Kozáková Aerobic VK 1. st. 13,15 14,00 Kubešová středa název druh třída čas vedoucí Dramatický kr. ZK 8. tř. 14,15 Demčáková čtvrtek název druh třída čas vedoucí ANP ZK 2. a 3. tř. 7,00 7,40 Fikrlová ANP ZK 4. a 5. tř. 7,00 7,40 Cábová Dopravní kroužek ZK 2. a 3. tř. 13,15 14,00 Elznicová, Kozáková Hra na kytaru VK všichni 14,00 14,45 Lukasová Sportovní průprava VK 1., 2., 3., 4. tř. 15,00 16,00 Kalabza NP nepovinný předmět, ZK zájmový kroužek, VK placený vzdělávací kurz Činnost školní družiny Důležitou změnou v činnosti ŠD byl v září příchod nové vychovatelky, která zastupuje za vychovatelku na mateřské dovolené. Dobře se zapracovala po přechodu z domova mládeže a zůstává u nás i v dalším školním roce. V provozu byla tři oddělení, v každém bylo zapsáno 30 žáků, kteří pravidelně docházeli. Převládala činnost rekreační a zájmová s tím, že se každá vychovatelka řídila ročním plánem, který vychází ze ŠVP. Hodně času věnujeme za příznivého počasí pohybovým aktivitám a hrám na čerstvém vzduchu. Velkou péči věnujeme výzdobě ŠD, několikrát ročně ji obměňujeme dle různých aktuálních témat. O veškerém dění v naší ŠD celoročně informujeme na webových stránkách kde máme důležité informace a fotogalerii z akcí i běžného provozu. Mimo mnoha dílčích soutěží v jednotlivých odděleních proběhla také celá řada celodružinových akcí jako např. Maškarní karneval, turnaj v kopané, šipkách, kreslení na asfalt, oslava MDD, Galerie na schodech a letos také nově velikonoční odpoledne na školní zahradě Co nám schoval zajíček, které se velmi vydařilo a dětem se líbilo. Jako každý rok jsme se zapojili do výroby dárků k zápisu do prvních tříd i do výroby dárků ke Dni otevřených dveří. Připojujeme se také k Čertí škole, bruslení a podobným školním akcím. Celoročně pomáháme dle potřeby zastupovat na prvním stupni za nepřítomné učitelky. Vychovatelky se také účastní seminářů zaměřených na činnost školní družiny a jejich aktivity, které jsou přínosem pro naši práci i pro administrativu s ní spojenou. 11

12 Pravidelně dokupujeme hry, materiál a vybavení do jednotlivých oddělení. Díky financím, které získáváme z částek za úplatu ŠD, můžeme s dětmi zkoušet i netradiční a náročnější techniky jako je kreslení a zdobení textilu, pečení perníčků, práce s hlínou, zdobení předmětů ubrouskovou technikou, malování obrázků na sklo a okna a podobně. Od října do konce května pracoval pod vedením p. Kolářové zájmový kroužek plavání. Organizace je sice pro ostatní vychovatelky náročnější, ale zachováváme kontinuitu plaveckého výcviku žáků v rámci výchovně vzdělávacího procesu školy. V zájmu zvyšování počítačové gramotnosti mají žáci i v odpoledních hodinách v rozumné míře přístup k počítači a na internet, neboť všechny učebny jednotlivých odděleních jsou vybaveny počítačovou stanicí s přístupem na internet. Žáci se tak mohou zdokonalovat pod vedením vychovatelek v práci na PC. Hodně jsme využívali školní pozemek, kde jsme pracovali v rámci celoročního projektu My jsme malí zahradníci. Žáci od jara vysévali ve skleníku květiny a zeleninu, následně se o ně starali, přesazovali a v červnu sklízeli úrodu. V odděleních jsme měli koutek živé přírody, kde se děti seznamovaly s péčí o terarijní šneky. Snažíme se, aby v naší družině panovala příjemná atmosféra, aby k nám žáci chodili rádi, cítili se zde dobře, odpočinuli si a získali nové poznatky a dovednosti. Věříme, že se nám to daří, protože se často stává, že při příchodu rodičů žáci nechtějí odejít a rodiče se pro ně znovu vracejí pozdě odpoledne. Uplynulý školní rok můžeme označit za úspěšný, protože všechny naplánované aktivity jsme splnili a žáci do školní družiny chodili s chutí. 5.2 Mimoškolní aktivity, aktivity nad rámec základního vzdělávacího programu Školní parlament je složen ze zástupců tříd. Činnost školního parlamentu nabízí možnost, jak efektivně trávit volný čas. Výrazně napomáhá při prevenci sociálně nežádoucích jevů neboť žáci organizují pro sebe a své spolužáky nejrůznější činnosti. V letošním školním roce bylo připraveno mnoho velmi pěkných akcí, které měly vysokou úroveň. Celoroční činnost byla zachycena na fotografiích, vystavena na panelech v přízemí školy. Již třetím rokem je vedena kronika školního parlamentu. Nejaktivněji pracovala třída VII. A. Říjen - Sbírka pro psí útulek VIII. A (sbírka padesátníků) - Sbírka na podporu dětských oddělení nemocnic (Život dětem) VII. A 12

13 Listopad - Sběr papíru IX. A - Předvánoční návštěva Domu pokojného stáří předání adventních věnců VII. A Prosinec - Turnaj v ping-pongu V. A - Výtvarná soutěž O nejhezčího Ježíška či Mikuláše a nejzdařilejší vánoční básničku V. B - Vánoční příběh VI. A - Veřejná sbírka Kůň terapeut III. A Únor Březen - Turnaj ve florbale VII. A - Návštěva Domu pokojného stáří před Velikonocemi předání kraslic a velikonoční výzdoby VII. A - Recitační soutěž III. B Duben - Sběr papíru IX. B (za celý školní rok sebráno téměř kg) - Soutěž o nejzdařilejší model IV. B - Sbírka pro handicapované lidi IV. A - Model města (skupinová práce) V. B Květen Dlouhodobější akce - Adopce na dálku - Pomoc mladším dětem VII. A po celý rok nosila žákům 1. tříd školní mléko Žáci pravidelně dochází v období významných kalendářních svátků Vánoce a Velikonoce do Domova pokojného stáří. Vždy obyvatelům přinesou vlastnoručně vyrobené dárky a dekorace, zazpívají jim a zarecitují. Pěvecký sbor již několik let doplňuje slavnostní přivítání malých občánků mezi občany města Plzně a předávání Jánského plaket nejlepším dárcům krve v rámci ÚMO 2 Plzeň Slovany. Pravidelně vystupuje u vánočního stromečku městského obvodu. Plavecký výcvik Ve školním roce 2008/09 proběhly pravidelné i nové akce školy. Již k tradičním patří plavecký výcvik ve všech ročnících. Škola využívá výhodné polohy u plaveckého bazénu na Slovanech a částečně tím řeší nedostačující velikost vlastní tělocvičny. V 1. a 2. třídě absolvují žáci vždy jedno pololetí plavecký základní výcvik v malém bazénu na Slovanech, žáci 3. a 4. ročníku se jedno pololetí zúčastňují plaveckého výcviku na 33. ZŠ Plzeň a v rámci hodin tělesné výchovy mají žáci od 5. do 9. třídy 3 měsíce zdokonalovací plavání v sousedním plaveckém bazénu. 13

14 Ozdravné pobyty Pro zájemce z řad žáků 7. a 8. tříd byl v únoru 2009 uskutečněn lyžařský výcvikový kurz ve sjezdovém lyžování a v jízdě na snowboardu v Železné Rudě. Kurzu se zúčastnilo 18 žáků a jejich hodnocení bylo velmi kladné. Ve dnech pobývali žáci druhých a třetích tříd naší školy v doprovodu svých třídních učitelek a vychovatelů v překrásném areálu RELAX v Hnačově u Klatov. Byli ubytováni v pětilůžkových pokojích ve čtyřech zděných apartmánech. Stravovali se ve společné jídelně, pitný režim byl zajištěn po celý den. V programu bylo především sportovní vyžití a relaxace uprostřed šumavské přírody. Děti absolvovaly orientační závod zaměřený na vědomosti z prvouky, turnaj ve vybíjené a kopané, karneval, volbu miss, vycházku do přilehlého campu, zpívání s kytarou, tancování. Pro zábavu a potěšení se mohly osobně potkat s několika zvířátky, které zde majitel chová. Týdenní pobyt byl ještě zpestřen návštěvou klatovských katakomb a překrásného hradu Rabí. V týdnu od 25. do pobývali žáci 4.a 5. tříd 13.ZŠ v Plzni na zámku v Trhanově. Všichni se těšili na dny strávené v přírodě. Již z Plzně odjížděli za velmi pěkného počasí. Za dva dny se sice citelně ochladilo, ale to nikterak nezabránilo příjemně stráveným chvilkám dětí při hrách, soutěžích a vycházkách. Těchto aktivit bylo mnoho. V lesích děti hrály hry, soutěžily, musely uplatnit své znalosti a dovednosti. Dostatek bylo i sportovního vyžití přehazovaná, kopaná, vybíjená a jiné míčové hry. Zaujal i orientační závod. Bez problémů všichni zvládli výšlap do Kozinova statku v Újezdě, cestu na Babylon a páťáci došli i na Výhledy k pomníku J. Š. Baara. Nezapomenutelné bylo setkání s dudákem panem Antonínem Konrádym a jeho dcerou. Zazpívali dětem chodské písničky a ukázali dudy a jiné nástroje. Samozřejmě nesměla chybět ani volba miss a misáka. Největší zážitek měla většina dětí z Bobříka odvahy, při kterém musely dokázat svou odvahu. Poslední večer byl zpestřen 14

15 karnevalem a diskotékou. V průběhu celého týdne měly děti možnost získat za své úspěchy pěkné ceny. Všechny třídy vyjely v průběhu školního roku na řadu exkurzí a školních výletů. Přehled školních výletů šk. rok 2008/2009 Třída Termín Trasa 1. A ZOO Plzeň 1. B ZOO Plzeň 2. A ŠVP Hnačov 2. B ŠVP Hnačov 3. A ŠVP Hnačov 3. B ŠVP Hnačov 4. A , Švihov, ŠVP Trhanov 4. B , Švihov, ŠVP Trhanov 5. A , Švihov, ŠVP Trhanov 5. B , Švihov, ŠVP Trhanov 6. A Praha Tvrz Hummer 7. A Fr. Lázně, Žírovice, SOOS, M. Lázně 8. A Praha Tvrz Hummer 8. B Fr. Lázně, Žírovice, SOOS, M. Lázně 9. A Teplice nad Metují 9. B Teplice nad Metují Stmelovací pobyt žáků šestých tříd 15

16 Ve dnech se noví žáci šesťáci sjeli do Melchiorovy Huti na ekologickou exkurzi a seznamovací dny s jejich novou třídní učitelkou. Ekologické hrátky se vydařily, přálo nám i počasí a děti si užily při sportovních hrách i krásného podzimního sluníčka. Paní učitelky pro děti připravily zajímavý program plný nových poznatků, které děti načerpaly přímo při poznávání různých činností v lese /otisk kůry stromů, lesní značky, stopy zvířat, lesní plody a listy stromů/. Nechyběl i maškarní rej lesních masek, pečení vuřtů a zpívání s kytarou u táboráku. Děti byly nadšené, exkurze splnila svůj účel více poznatků, které si děti odnesou do života i do školních lavic. Anglie - 6 denní poznávací zájezd Od 23. do 28. května pobývalo 20 žáků druhého stupně naší školy na Britských ostrovech. Žáci v rámci poznávacího zájezdu prožili šest dní plných nových dojmů a zážitků. Čekala je celodenní prohlídka Londýna, Strarfordu, Stonehengu, lázeňského města Bath, Windsoru, nádherného středověkého hradu Warwick a dalších historicky zajímavých míst. Žáci bydleli v Oxfordu v hostitelských rodinách a měli možnost zdokonalit se v jazykových znalostech. Celý zájezd byl pro všechny velkým přínosem nejen díky tomu, že viděli na vlastní oči světoznámé zajímavosti Anglie, ale i díky tomu, že si uvědomili, jak je důležité a užitečné učit se cizímu jazyku. Děti dostaly do rodin pro své hostitele otázky, na které měly získat odpovědi. Ale nebylo to tak jednoduché. Otázky byly v češtině, a tak si je děti musely přeložit, zeptat se na ně a odpovědi zapsat v anglickém jazyce. Také bylo skvělé poznat anglické zvyky na vlastní kůži, poznat, co Angličané jedí, jak žijí a co mají rádi. I to byl pro všechny velmi pěkný zážitek. Tématické a projektové práce V rámci výuky zařazují vyučující třídní či ročníkové a meziročníkové tématické a projektové práce. Na 1. stupni probíhaly ve školním roce mimo jiné tyto akce: Slavnost slabikáře 16

17 Čertí škola Velikonoční dílny Tématické práce: My town, Člověk, Zima, Vánoce, Praha, Vesmír, Zdraví Na 2. stupni během celého školního roku probíhaly v některých třídách přípravy na projektový den zaměřený na slohy v průběhu století v našem regionu. V letošním šk. roce byl projekt zaměřen na období románské a gotické. Tento den proběhl 29. května 2009 a zúčastnili se ho i zástupci ZŠ Starý Plzenec. Celá akce byla žáky i vyučujícími velmi dobře hodnocena, zapojit by se chtěli i žáci, kteří v tomto školním roce nebyli do projektu zařazeni. Naše práce začala , kdy jsme se jednoho krásného podzimního dne vydali poznávat románskou rotundu ve Starém Plzenci. Každá takováto akce byla pro žáky spojena s prací seznámení s historií a architekturou rotundy a základy tehdejších románských kostelů sv. Kříže a sv. Vavřince. Pak následovala práce vyplnění pracovních listů, kresba rotundy, její prohlídka a nezbytné fotografování. V hodinách pracovních činností a českého jazyka žáci dále zpracovávali poznatky formou slohových prací, dřevěných roubených domečků, kostelů a rotundy, neboť jsme začali pracovat na naší nejobsáhlejší práci a to byl model Starého Plzence v době gotické. Bez pomoci vyučujících by nevznikl závěrečný model gotické stavby a okolí. V rámci dalších předmětů žáci kreslili z každé akce výkresy a zhotovovali papírové modely, psali slohové práce. 17

18 Přehoupla se zima a my už se těšili na květen jsme navštívili plzeňskou dominantu, chrám sv. Bartoloměje. Prohlídka se nám moc líbila, paní průvodkyně děti zaujala poutavým výkladem, což je zdokumentováno i na fotografiích.. Dne jsme ve zdech starobylého hradu, kde na nás přímo dýchala historie, viděli představení o Radoušovi ve formě dvanácti balad v trubadúrském stylu. Představení pro nás připravili Jitka Kubištová, Přemysl Kubišta a Milan Benedikt Karpíšek. Nemohl chybět ani bájný Radouš. Vystoupení sklidilo velký úspěch. Téměř celý rok se také poctivě připravoval dramatický kroužek Drak pod vedením paní učitelky Demčákové. Jeho divadelní hra O rytíři Lochotovi sklidila v závěru projektového dne zasloužený úspěch. Nastal den D přehlídka toho, na co se děti těšily nejvíce. Konečně během projektového dne předvedeme naši práci. Všechny účastníky na tuto akci vítal velký plakát, který zhotovila paní učitelka Schambergerová. Ve vestibulu školy byla výstava všech prací, které za rok žáci vyrobili pracovní listy, výkresy, fotografie, slohové práce, jednotlivé postupy práce i článek v novinách, který vyšel v Plzeňském deníku. Byla zde také vystavena naše největší pýcha model Starého Plzence, údolí pod Radyní v době gotické. Ve vestibulu byla všem zúčastněným nabídnuta ochutnávka jáhlové kaše, typického středověkého pokrmu. 18

19 V prvním patře školy pak začal celodenní program. V zábavné soutěži změřili svoje síly žáci z naší školy, ale také žáci ze Starého Plzence, kteří s námi již zhlédli divadelní představení na Radyni. Po napínavém a vyrovnaném klání zvítězili naši žáci o jeden groš. Soutěž byla pro žáky zajímavá a zároveň poučná příkladem je hádání středověkých řemesel, skládání trubadúrské písně, zatančení gotického tance na dobovou hudbu, módní přehlídka gotických šatů s výkladem. Některé modely si žáci vyrobili sami, jiné ušili ochotné ruce rodičů a prarodičů. Zde patří velké poděkování paní Divišové, která ušitím kostýmů velmi pomohla dramatickému kroužku. Modelů jsme nakonec uviděli šestnáct a přehlídka sklidila velký úspěch. Soutěžní dopoledne zpestřili žáci IX.B svým hudebním vystoupením pod vedením paní učitelky Lukasové. Závěr tohoto velmi pěkného dopoledne byl opravdu parádní. Bylo to divadelní představení hry napsané podle staré plzeňské pověsti O rytíři Lochotovi. Výkony žáků byly úžasné a zasloužily upřímný a dlouhý potlesk. Naše celoroční práce bude odměněna výletem do gotického města Hummer v Praze Horních Počernicích, kde děti zhlédnou rytířské turnaje, vyzkouší si střílení z kuše a mnoho dalších středověkých atrakcí. I tímto způsobem se dá učit dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Na tuto akci budou děti jistě dlouho vzpomínat a do hodin dějepisu a ostatních předmětů si odnesou řadu nových zajímavých znalostí a poznatků. Kromě celoročního projektu Románské kultury zařazovali vyučující mnoho tématických prací v rámci svých či příbuzných předmětů. Egypt Moje firma Jižní Amerika Olympijský den Již pravidelnou akcí je Olympijský den pro žáky 2. stupně. Tentokrát byl organizován v pronajatém krásném prostoru umělých hřišť TJ Lokomotiva. Některé disciplíny byly netradiční a asi o to více zaujaly naše žáky. Žáci, kteří byli úspěšní v jednotlivých dílčích soutěžích byli následně odměněni pěknými cenami. 19

20 Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd Již potřetí jsme se slavnostně loučili s našimi deváťáky proběhlo vyřazení v zaplněném sále kulturního domu v Šeříkově ulici. Každý žák obdržel pamětní list, CD s fotografiemi, které připomínají různé školní akce za uplynulé čtyři roky a malý dárek. Zároveň byli odměněni ti nejlepší hodnotnými cenami. Kulturně vzdělávací programy Výuka na I. i II. stupni je pravidelně doplňována kulturními výchovně-vzdělávacími programy, které jsou vyučujícími ve velké míře využívány. Nejvíce jsou navštěvované programy pořádané Knihovnou města Plzně, divadlem Alfa a dalšími institucemi. Žáci navštěvují tématické výstavy a přednášky. Divadlo Alfa - objednáno 12 představení - uskutečnilo se 7 představení (1. 5. tř.) Divadlo J. K. Tyla - 2 představení: V. A, B Kniha džungle; VI. A, VII. A Romeo a Julie Knihovna města Plzně - objednáno 34 představení - uskutečnilo se 28 představení (v Polanově síni nebo v Divadle JoNáš) 1. třídy 2. třídy 3. třídy 4. třídy 5. třídy 6. třída 7. třída 8. třídy 9. třídy 1 pořad 3 pořady 2 pořady 4 pořady 5 pořadů 2 pořady 3 pořady 5 pořadů 3 pořady V rámci projektu Umělecké slohy v našem regionu bylo připraveno přímo na Radyni představení O Radoušovi pro žáky VI. A, VIII. A, IX. A, B. Pohádkový muzikál - Čertův švagr 1. stupeň (Inwest) Vzdělávací pořad - Indie Královna orientu (2. stupeň) Přehled školních aktivit Beseda s Policií ČR 1. stupeň (dopravní výchova), 8. a 9. třídy (prevence patologických jevů) Kurzy dopravní výchovy pro třídy na dopravním hřišti 33. ZŠ Plzeň Hrajeme si na školu (zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky) Den otevřených dveří Mikulášský den (ve spolupráci s 31. MŠ) Zpívání u stromečku pěvecký sbor Habrmánek Účinkování pěveckého sboru na ÚMO 2 při předávání Jánského plaket a na vítání nově narozených občánků (několikrát do roka) 20

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy Montessori Plzeň za školní rok 204/205 Základní údaje o škole. Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Montessori Plzeň sídlo: nám. Odboje 550/8, 32300 Plzeň IČ: 025527

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více