VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1

2 1 Charakteristika školy základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná adresa: 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, Plzeň Zřizovatel: Statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1 Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: Základní škola C/01 Č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání, ročník ročník ročník ročník Spádová oblast: město Plzeň IZO: IČO: REDIZO: Telefon: Fax: WWW stránky: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Vrátníková 1.2 Poslední zařazení v rejstříku škol Č.j. 8844/ Rozhodnutí ze dne s platností od Seznam pracovišť Adresa Počet tříd Počet žáků Hlavní budova, ředitelství Habrmannova Budova školní družiny a jídelny Habrmannova Vzdělávací program Název Základní škola, č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola cesta k poznání, V ročníku a ročník a ročník 2

3 Ve školním roce 2008/2009 se druhým rokem vyučovalo podle vlastního ŠVP pro ZV: Škola cesta k poznání, který byl schválen školskou radou. Program je zaměřen na získání kvalitního všeobecného základu s důrazem na výuku cizího jazyka (AJ od 1. třídy a další cizí jazyk od 6. třídy). Dalším cílem školy je, aby každý žák získal základy v oblasti ICT. Stanoveny jsou celkem 3 povinné vyučovací hodiny (v 5. a 6. ročníku), v ročníku jsou vždy nabízeny žákům volitelné předměty na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti informatiky. 1.5 Součásti školy Název součásti Počet tříd, Počet přepočtených Počet žáků oddělení, skupin pedagogických pracovníků 2008/ / /2009 MŠ ZŠ ,5 ŠD, ŠK ŠD (samostatná) ŠK (samostatný) Údaje k Celková kapacita jídelny Počet dětských strávníků Počet dospělých strávníků * Celkový počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců ,75 Údaje k bez cizích strávníků V letošním školním roce se v naší jídelně stravovalo 65 cizích strávníků. 1.6 Typ školy úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: --- ) neúplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano které: ) 1.7 Spádový obvod školy 13. ZŠ Plzeň se nachází v městské části Plzeň 2 Slovany v blízkosti plaveckého bazénu. Tato městská část je pro naši školu spádovým školským obvodem, tj. území městského obvodu Plzeň 2 Slovany (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň 2). 1.8 Speciální třídy Počet Počet zařazených žáků Poznámka tříd Přípravná třída Speciální třída S rozšířenou výukou

4 1.9 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení Vady Počet žáků Mentálně postižení --- Sluchově postižení --- Zrakově postižení --- S vadami řeči --- Tělesně postižení --- S více vadami --- S vývoj.poruchou učení 46 S vývojovou poruchou chování 1 Celkem 47 Údaje k Materiálně technické zajištění školy Škola se nachází v budově sídlištního typu. Dbáme na zlepšování vybavení školy, které by sloužilo ke zvyšování kvality prostředí a zlepšování podmínek pro výchovně vzdělávací činnosti. Každá třída a oddělení družiny má svoji kmenovou učebnu. V prostoru, který budova umožňuje, byly vybudovány učebny specializované. Vybavenost školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, v rámci možností finančního rozpočtu jsou doplňovány kabinety novými pomůckami, je doplňován fond učebnic. Pro pedagogy se průběžně obnovuje fond učitelské knihovny o nové publikace, do žákovské knihovny pravidelně přibývají dětské knihy a časopisy. Nákupy knih do žákovské knihovny a sady knih pro společnou četbu na I. st. jsou částečně hrazeny z KRPŠ. Škola disponuje audiovizuální technikou, která je v rámci možností udržována a doplňována (televize a videa či DVD přehrávače v paralelních třídách a v ŠD, MG a CD přehrávače pro jazykovou výuku, v každé třídě II. stupně je zpětný projektor). ICT vybavenost Ve školním roce 2008/2009 byly k dispozici dvě počítačové učebny pro výuku informatiky a nepočítačových předmětů. V jedné z nich je od roku 2006 možno pracovat s dotykovou tabulí. Po domluvě s vyučujícím jsou počítače volně přístupné žákům, učitelé je mohou kdykoliv využívat pro své přípravy vedle počítačových stanic v kabinetech a ve třídách. Od září 2008 je v provozu multi učebna, která vznikla z učebny pro volný čas. Zde byla instalována druhá dotyková tabule a přehrávač DVD s ozvučením. Slouží pro výuku nepočítačových předmětů. Celá škola má vysokorychlostní přístup na internet v rámci městské optické sítě provozované SITMP. Během rekonstrukce elektroinstalace byly v letošním roce datové zásuvky rozvedeny do zbývajících tříd (přízemí hlavní budovy). Se zvyšujícím se počtem přenosných počítačů a dataprojektorů je možné dále zkvalitňovat výuku v nepočítačových předmětech přímo v kmenové učebně třídy. Připojení k internetu je umožněno ve všech kabinetech, kancelářích, počítačových učebnách. Od září 2008 slouží nová multimediální učebna, která vznikla v prostorách bývalé učebny pro volný čas v suterénu hlavní budovy. Během školního roku byla patrná vzrůstající tendence v jejím využívání. Tento prostor slouží hlavně jako učebna pro zkvalitnění výuky cizích jazyků, ale i dalších nepočítačových předmětů. V letošním roce bylo vybavení této učebny doplněno o domácí kino. 4

5 Školní budovy, součásti školy Škola disponuje 31 učebnami ve dvou budovách, z toho bylo v minulém školním roce 16 kmenových školních tříd a 3 oddělení školní družiny. Ostatní tvoří specializované učebny, herny. Škola vlastní pozemek, který byl v tomto roce naposledy využíván jako školní zahrada pro pěstitelské činnosti, volnočasové a sportovní aktivity školní družiny a nižších ročníků. Na konci letních prázdnin začaly práce pro přeměnu tohoto pozemku v multifunkční prostor pro žáky. Škola získala finanční dotaci ve výši ,- Kč z Grantu na výstavbu nebo přestavbu víceúčelových sportovišť při ZŠ zřizovaných městem Plzní. Nově vybudované sportoviště bude sloužit k výuce TV žáků školy a pro odpolední odpočinkovou činnost dětí ŠD. V budoucnu se počítá s využitím sportoviště i pro širší veřejnost. Škola vlastní tělocvičnu malých rozměrů (do 90 m 2 ), ve které je zajišťována výuka tělesné výchovy žáků 1. až 4. ročníků. Pro vyšší ročníky využíváme formou nájmu prostory sousedního Sportovního gymnázia, nedaleké TJ Lokomotiva a sportoviště TJ Dynamo Plzeň - Petřín. Pro výuku tělesné výchovy využíváme výhodného sousedství plaveckého bazénu. V 1. a 2. třídách plavali žáci vždy jedno pololetí v rámci volitelného předmětu či zájmového kroužku. Od páté třídy je pravidelně zahrnováno zdokonalovací plavání do hodin tělesné výchovy na jedno čtvrtletí školního roku. Žáci 3. a 4. ročníků dojíždějí jedno pololetí na plavecký výcvik do bazénu 33. ZŠ Plzeň v rámci povinné výuky. Hlavní budova, ředitelství Budova ŠD, ŠJ Celkem Kmenové třídy Odborné učebny 14 kmenových tříd učebna AJ, NJ, cvičná kuchyňka, 2 počítačové učebny, tělocvična, knihovna s čítárnou, učebna pro aktivní výuku, hudebna 2 kmenové třídy (1.ročníky) žákovská dílna, chemická 3 oddělení ŠD laboratoř, 2x herna 16 kmenových tříd ZŠ 3 kmenová oddělení ŠD Z hlediska bezpečnosti je stav budov na dobré úrovni. V roce 2002 proběhl energetický audit, ze kterého vyplývají průběžně prováděné úpravy, rekonstrukce a výměny oken. Na jaře 2009 byla provedena novelizace auditu pro zpracování projektu na zateplení a obnovu pláště budov školy. Škola získala průkaz energetické náročnosti budovy. 5

6 Školní budova a jídelna jsou napojeny na EZS Městské policie Plzeň, zabezpečení budov a majetku školy se řídí Směrnicí o ochraně majetku školy. Úpravy a rekonstrukce Škola byla vybrána Magistrátem města Plzně do sítě škol zajišťujících bezbariérové prostředí pro území MO 2 Slovany. V roce 2004 byla v rámci rekonstrukce vybudována část bezbariérového přístupu na sociální zařízení, o hlavních prázdninách v roce 2007 se v rámci rekonstrukce vstupu do budovy vybudovala nájezdová plošina pro přístup imobilních občanů. Nyní je zabezpečený přístup do přízemí školy, v dalších obdobích budeme pokračovat tak, aby se umožnil přístup i ke specializovaným učebnám. Je zpracovaný projekt na vybudování vnějšího výtahu a škola prostřednictvím zřizovatele zažádala o příspěvek na jeho vybudování z programu Mobilita pro všechny. Během školního roku byly provedeny drobné opravy stávajícího vybavení v učebnách a kabinetech. V průběhu hlavních prázdnin se uskutečnily tyto akce: - 4. etapa rekonstrukce elektroinstalace 1. NP - rozvod datových kabelů do všech tříd na 1. NP - výměna stávajících oken v 1. NP za plastové - malování v učebnách a kancelářích v 1. NP, opravy malby v dalších místnostech hlavní budovy, ve školní kuchyni a v nově vytvořené 1. třídě v budově ŠD - V rámci celkové obnovy 1. NP byly provedeny stavební opravy a úpravy v kancelářích školy. V letošním roce bylo během letních prázdnin pořízeno vybavení do nové třídy v budově ŠD. Ze stávající relaxační místnosti pro odpolední aktivity dětí ŠD byla připravena nová 1. třída. Byly zakoupeny skříně pro uložení pomůcek a dětský koberec pro kolektivní zábavnou výuku. Nová pylonová tabule byla pořízena pouze do jedné třídy a to z důvodu havarijního stavu tabule stávající Školská rada Školská rada při 13. základní škole Plzeň byla zřízena na základě usnesení RMP č. 705 ze dne v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Školská rada vznikla transformací Rady školy, která zde působila od , kdy škola vstoupila do právní subjektivity. Školská rada má 6 členů, jsou voleni či jmenováni na období tří let. Z celkového počtu jsou 2 zástupci jmenováni zřizovatelem, ostatní členové jsou voleni (2 členové z řad zástupců nezletilých žáků a 2 zástupci pedagogických pracovníků školy). Usnesením Rady města Plzně č. 740 ze dne byla jmenována jako zástupce zřizovatele paní Eva Trůková, která nahradila odstupujícího pana Ing. Václava Brouska. Na 6

7 zasedání nové Školské rady 13. ZŠ Plzeň dne byla za předsedu zvolena paní E. Trůková. Složení školské rady: Eva Trůková předseda, zástupce zřizovatele Ing. Karel Kvit zástupce zřizovatele Ing. Josef Fikrle zástupce zákonných zástupců žáků Martina Brabcová zástupce zákonných zástupců žáků Mgr. Alena Poleníková zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Miroslava Cinkaničová zástupce pedagogických pracovníků 2 Údaje o pracovnících školy 2.1 Přehled o zaměstnancích školy Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 2008/ / /40,0 26/25,5 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav údaje k Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Počet pedagogických pracovníků se vzděláním přepočtený stav dle 2.1. Součást VŠ jiné + VŠ jiné bez PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF DPS * DPS * MŠ ZŠ ŠD, ŠK * DPS = doplňkové pedagogické studium Ostatní pracovníci mandátní smlouva mzdová účetní, správce budovy. 2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1 pedagogické praxe 25,5 20,6 43,65 Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle v důchodovém věku 0,5 2.4 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Aprobovanost výuky % V kterých předmětech Počet vyučovacích hodin celkem za týden z toho počet neaprobovaných hodin 44 9,6 AJ,NJ,F,IF,HV,VV,RV,PČ Všichni pedagogičtí pracovníci učitelé měli ukončené magisterské studium pedagogického směru a jsou způsobilí podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 7

8 Z provozních důvodů školy (kvalita odborné práce, naplněnost úvazků) jsou některé hodiny na I. resp. na II. stupni dobírány učiteli z II. resp. I. stupně (TV, HV, AJ). Všechny vychovatelky ve školní družině měly odpovídající středoškolské vzdělání pedagogického směru. Na prvním stupni byli třídními učiteli pedagogové se specializací učitelství pro I. stupeň ZŠ. Na II. stupni jsou některé hodiny vyučovány neaprobovaně, vyučujícími jsou vždy lidé, kteří mají potřebnou učitelskou kvalifikaci. Někteří vyučující Aj si doplňují potřebnou odbornost dalším studiem pro pedagogické pracovníky. Důvody, proč jsou přidělovány neaprobované hodiny: - aprobovanost učitelského sboru nelze zcela přizpůsobit potřebám učebního plánu pro daný školní rok vzhledem k počtu pedagogických pracovníků - pro daný předmět je velmi těžké získat aprobovaného učitele (RV, AJ, PČ) - vyučující, kterému je přidělen předmět, je na vysoké úrovni v dané oblasti, přestože ji nemá vystudovanou (vlastní zájmy, sebevzdělávání, dlouhodobá praxe, DVPP) 2.5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet vzdělávacích akcí 38 Celkový počet účastníků 19 Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV Bezplatné semináře Některé semináře byly bez účastnického poplatku (např. nakl. Fraus Přemýšlení a počítání I, Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV v rámci celorepublikového projektu Spirála, KCVJŠ projekt z ESF). Český červený kříž Doškolovacího kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí se zúčastnila 1 vyučující. Aktivu zdravotnic taktéž 1 vyučující. ICT ICT koordinátor získal potřebnou specializaci doplňujícím studiem, průběžně se vzdělával v systému Škola OnLine. V rámci školy proběhlo několik vzájemných konzultací vyučujících nepočítačových a počítačových předmětů k problematice Power Pointu a aplikaci k interaktivní tabuli Activ Software. Granty Škola získala finanční prostředky z grantu Podpora minimalizace šikany. V rámci něho byly zorganizovány dva semináře na klíč pro pedagogický sbor naší školy. 3 Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 3.1 Zápis žáků do 1.třídy Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 proběhly ve dnech 15. a 16. ledna Vyzdobená třída, zásoby dárečků, pohádkové obrazy, číslice, geometrické tvary a písmenka čekaly na magnetických tabulích až se přiblíží 14. hodina. Do 8

9 budovy školy přicházely celé rodiny se svými budoucími prvňáčky k zápisu do prvních tříd. Zapisovali jsme děti narozené od do Na čtyřech stanovištích pracovaly paní učitelky 1. a 2. stupně. Zájem o naši školu byl letos opravdu nebývalý. Na chodbě bavili naše malé žáčky stávající sedmáci, snažili se jim zkrátit dlouhé čekání hrami a kreslením. Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet Počet dětí u zápisu navržen skutečnost dětí tříd Na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny v Plzni požádali zákonní zástupci jedné přijaté předškolačky s předčasným nástupem o odhlášení s nástupem po dovršení šesti let. 3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Počet celkem Gymnázia 4 letá Z toho přijatých na SŠ s maturitou SOU U Jiné Z celkového počtu jedna žákyně ukončila povinnou školní docházku v zahraničí ( 38 školského zákona). Pokračuje ve studiu ve Velké Británii. Počet žáků absolventů ZŠ dle 3.2. * - kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 5 - kteří nepokračují v dalším vzdělávání 3 * počty vyčleněny z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. Počet žáků - přihlášených na víceletá gymnázia 11 - přijatých na víceletá gymnázia 7 Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2008/2009 Počet kurzů Počet absolventů Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 4.1 Prospěch žáků (stav k 31.8.) Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 9

10 4.2 Chování žáků Snížený stupeň z chování Počet žáků 1.pololetí 2.pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň 3 Snížené stupně z chování byly uděleny za nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím, neomluvenou absenci, nepořádnost, opakované porušování Školního řádu (kouření v budově školy). 4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené 214 Při počtu více než 10 hodin neomluvené absence je situace řešena s příslušným sociálním odborem péče o dítě. Větší počet neomluvených hodin je projednáván osobně s rodiči žáků a dle Školního řádu 13. ZŠ jsou žáci na vysvědčení hodnoceni sníženým stupněm z chování. 4.4 Přehled volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty: 1. ročník - Plavání - Pohybové hry 7. ročník - Počítačová grafika - Literární seminář - Výtvarná dílna 8. ročník - Informatika - Dějepisný seminář 9. ročník - Informatika - Výtvarná dílna - Společenskovědní seminář Nepovinné předměty: Sborový zpěv ročník 5 Nadstandardní aktivity 5.1 Zájmová činnost organizovaná školou Zájmové kroužky organizované školou pondělí název druh třída čas vedoucí Sbor. zpěv NP tř. 13,25 Kubištová 10

11 Cvičení z M VK 9. A, B 14,00 Potužníková Cvičení z ČJ VK 9. A, B 7,00 7,45 Matasová úterý název druh třída čas vedoucí Pohybové hry VK 2. A, B 11,50 12,35 Elznicová, Kozáková ŠD - plavání ZK 2. 3.tř. 12,10 12,50 Kolářová Dopravní kroužek ZK 4., 5., 7. tř. 13,45 14,30 Elznicová, Kozáková Aerobic VK 1. st. 13,15 14,00 Kubešová středa název druh třída čas vedoucí Dramatický kr. ZK 8. tř. 14,15 Demčáková čtvrtek název druh třída čas vedoucí ANP ZK 2. a 3. tř. 7,00 7,40 Fikrlová ANP ZK 4. a 5. tř. 7,00 7,40 Cábová Dopravní kroužek ZK 2. a 3. tř. 13,15 14,00 Elznicová, Kozáková Hra na kytaru VK všichni 14,00 14,45 Lukasová Sportovní průprava VK 1., 2., 3., 4. tř. 15,00 16,00 Kalabza NP nepovinný předmět, ZK zájmový kroužek, VK placený vzdělávací kurz Činnost školní družiny Důležitou změnou v činnosti ŠD byl v září příchod nové vychovatelky, která zastupuje za vychovatelku na mateřské dovolené. Dobře se zapracovala po přechodu z domova mládeže a zůstává u nás i v dalším školním roce. V provozu byla tři oddělení, v každém bylo zapsáno 30 žáků, kteří pravidelně docházeli. Převládala činnost rekreační a zájmová s tím, že se každá vychovatelka řídila ročním plánem, který vychází ze ŠVP. Hodně času věnujeme za příznivého počasí pohybovým aktivitám a hrám na čerstvém vzduchu. Velkou péči věnujeme výzdobě ŠD, několikrát ročně ji obměňujeme dle různých aktuálních témat. O veškerém dění v naší ŠD celoročně informujeme na webových stránkách kde máme důležité informace a fotogalerii z akcí i běžného provozu. Mimo mnoha dílčích soutěží v jednotlivých odděleních proběhla také celá řada celodružinových akcí jako např. Maškarní karneval, turnaj v kopané, šipkách, kreslení na asfalt, oslava MDD, Galerie na schodech a letos také nově velikonoční odpoledne na školní zahradě Co nám schoval zajíček, které se velmi vydařilo a dětem se líbilo. Jako každý rok jsme se zapojili do výroby dárků k zápisu do prvních tříd i do výroby dárků ke Dni otevřených dveří. Připojujeme se také k Čertí škole, bruslení a podobným školním akcím. Celoročně pomáháme dle potřeby zastupovat na prvním stupni za nepřítomné učitelky. Vychovatelky se také účastní seminářů zaměřených na činnost školní družiny a jejich aktivity, které jsou přínosem pro naši práci i pro administrativu s ní spojenou. 11

12 Pravidelně dokupujeme hry, materiál a vybavení do jednotlivých oddělení. Díky financím, které získáváme z částek za úplatu ŠD, můžeme s dětmi zkoušet i netradiční a náročnější techniky jako je kreslení a zdobení textilu, pečení perníčků, práce s hlínou, zdobení předmětů ubrouskovou technikou, malování obrázků na sklo a okna a podobně. Od října do konce května pracoval pod vedením p. Kolářové zájmový kroužek plavání. Organizace je sice pro ostatní vychovatelky náročnější, ale zachováváme kontinuitu plaveckého výcviku žáků v rámci výchovně vzdělávacího procesu školy. V zájmu zvyšování počítačové gramotnosti mají žáci i v odpoledních hodinách v rozumné míře přístup k počítači a na internet, neboť všechny učebny jednotlivých odděleních jsou vybaveny počítačovou stanicí s přístupem na internet. Žáci se tak mohou zdokonalovat pod vedením vychovatelek v práci na PC. Hodně jsme využívali školní pozemek, kde jsme pracovali v rámci celoročního projektu My jsme malí zahradníci. Žáci od jara vysévali ve skleníku květiny a zeleninu, následně se o ně starali, přesazovali a v červnu sklízeli úrodu. V odděleních jsme měli koutek živé přírody, kde se děti seznamovaly s péčí o terarijní šneky. Snažíme se, aby v naší družině panovala příjemná atmosféra, aby k nám žáci chodili rádi, cítili se zde dobře, odpočinuli si a získali nové poznatky a dovednosti. Věříme, že se nám to daří, protože se často stává, že při příchodu rodičů žáci nechtějí odejít a rodiče se pro ně znovu vracejí pozdě odpoledne. Uplynulý školní rok můžeme označit za úspěšný, protože všechny naplánované aktivity jsme splnili a žáci do školní družiny chodili s chutí. 5.2 Mimoškolní aktivity, aktivity nad rámec základního vzdělávacího programu Školní parlament je složen ze zástupců tříd. Činnost školního parlamentu nabízí možnost, jak efektivně trávit volný čas. Výrazně napomáhá při prevenci sociálně nežádoucích jevů neboť žáci organizují pro sebe a své spolužáky nejrůznější činnosti. V letošním školním roce bylo připraveno mnoho velmi pěkných akcí, které měly vysokou úroveň. Celoroční činnost byla zachycena na fotografiích, vystavena na panelech v přízemí školy. Již třetím rokem je vedena kronika školního parlamentu. Nejaktivněji pracovala třída VII. A. Říjen - Sbírka pro psí útulek VIII. A (sbírka padesátníků) - Sbírka na podporu dětských oddělení nemocnic (Život dětem) VII. A 12

13 Listopad - Sběr papíru IX. A - Předvánoční návštěva Domu pokojného stáří předání adventních věnců VII. A Prosinec - Turnaj v ping-pongu V. A - Výtvarná soutěž O nejhezčího Ježíška či Mikuláše a nejzdařilejší vánoční básničku V. B - Vánoční příběh VI. A - Veřejná sbírka Kůň terapeut III. A Únor Březen - Turnaj ve florbale VII. A - Návštěva Domu pokojného stáří před Velikonocemi předání kraslic a velikonoční výzdoby VII. A - Recitační soutěž III. B Duben - Sběr papíru IX. B (za celý školní rok sebráno téměř kg) - Soutěž o nejzdařilejší model IV. B - Sbírka pro handicapované lidi IV. A - Model města (skupinová práce) V. B Květen Dlouhodobější akce - Adopce na dálku - Pomoc mladším dětem VII. A po celý rok nosila žákům 1. tříd školní mléko Žáci pravidelně dochází v období významných kalendářních svátků Vánoce a Velikonoce do Domova pokojného stáří. Vždy obyvatelům přinesou vlastnoručně vyrobené dárky a dekorace, zazpívají jim a zarecitují. Pěvecký sbor již několik let doplňuje slavnostní přivítání malých občánků mezi občany města Plzně a předávání Jánského plaket nejlepším dárcům krve v rámci ÚMO 2 Plzeň Slovany. Pravidelně vystupuje u vánočního stromečku městského obvodu. Plavecký výcvik Ve školním roce 2008/09 proběhly pravidelné i nové akce školy. Již k tradičním patří plavecký výcvik ve všech ročnících. Škola využívá výhodné polohy u plaveckého bazénu na Slovanech a částečně tím řeší nedostačující velikost vlastní tělocvičny. V 1. a 2. třídě absolvují žáci vždy jedno pololetí plavecký základní výcvik v malém bazénu na Slovanech, žáci 3. a 4. ročníku se jedno pololetí zúčastňují plaveckého výcviku na 33. ZŠ Plzeň a v rámci hodin tělesné výchovy mají žáci od 5. do 9. třídy 3 měsíce zdokonalovací plavání v sousedním plaveckém bazénu. 13

14 Ozdravné pobyty Pro zájemce z řad žáků 7. a 8. tříd byl v únoru 2009 uskutečněn lyžařský výcvikový kurz ve sjezdovém lyžování a v jízdě na snowboardu v Železné Rudě. Kurzu se zúčastnilo 18 žáků a jejich hodnocení bylo velmi kladné. Ve dnech pobývali žáci druhých a třetích tříd naší školy v doprovodu svých třídních učitelek a vychovatelů v překrásném areálu RELAX v Hnačově u Klatov. Byli ubytováni v pětilůžkových pokojích ve čtyřech zděných apartmánech. Stravovali se ve společné jídelně, pitný režim byl zajištěn po celý den. V programu bylo především sportovní vyžití a relaxace uprostřed šumavské přírody. Děti absolvovaly orientační závod zaměřený na vědomosti z prvouky, turnaj ve vybíjené a kopané, karneval, volbu miss, vycházku do přilehlého campu, zpívání s kytarou, tancování. Pro zábavu a potěšení se mohly osobně potkat s několika zvířátky, které zde majitel chová. Týdenní pobyt byl ještě zpestřen návštěvou klatovských katakomb a překrásného hradu Rabí. V týdnu od 25. do pobývali žáci 4.a 5. tříd 13.ZŠ v Plzni na zámku v Trhanově. Všichni se těšili na dny strávené v přírodě. Již z Plzně odjížděli za velmi pěkného počasí. Za dva dny se sice citelně ochladilo, ale to nikterak nezabránilo příjemně stráveným chvilkám dětí při hrách, soutěžích a vycházkách. Těchto aktivit bylo mnoho. V lesích děti hrály hry, soutěžily, musely uplatnit své znalosti a dovednosti. Dostatek bylo i sportovního vyžití přehazovaná, kopaná, vybíjená a jiné míčové hry. Zaujal i orientační závod. Bez problémů všichni zvládli výšlap do Kozinova statku v Újezdě, cestu na Babylon a páťáci došli i na Výhledy k pomníku J. Š. Baara. Nezapomenutelné bylo setkání s dudákem panem Antonínem Konrádym a jeho dcerou. Zazpívali dětem chodské písničky a ukázali dudy a jiné nástroje. Samozřejmě nesměla chybět ani volba miss a misáka. Největší zážitek měla většina dětí z Bobříka odvahy, při kterém musely dokázat svou odvahu. Poslední večer byl zpestřen 14

15 karnevalem a diskotékou. V průběhu celého týdne měly děti možnost získat za své úspěchy pěkné ceny. Všechny třídy vyjely v průběhu školního roku na řadu exkurzí a školních výletů. Přehled školních výletů šk. rok 2008/2009 Třída Termín Trasa 1. A ZOO Plzeň 1. B ZOO Plzeň 2. A ŠVP Hnačov 2. B ŠVP Hnačov 3. A ŠVP Hnačov 3. B ŠVP Hnačov 4. A , Švihov, ŠVP Trhanov 4. B , Švihov, ŠVP Trhanov 5. A , Švihov, ŠVP Trhanov 5. B , Švihov, ŠVP Trhanov 6. A Praha Tvrz Hummer 7. A Fr. Lázně, Žírovice, SOOS, M. Lázně 8. A Praha Tvrz Hummer 8. B Fr. Lázně, Žírovice, SOOS, M. Lázně 9. A Teplice nad Metují 9. B Teplice nad Metují Stmelovací pobyt žáků šestých tříd 15

16 Ve dnech se noví žáci šesťáci sjeli do Melchiorovy Huti na ekologickou exkurzi a seznamovací dny s jejich novou třídní učitelkou. Ekologické hrátky se vydařily, přálo nám i počasí a děti si užily při sportovních hrách i krásného podzimního sluníčka. Paní učitelky pro děti připravily zajímavý program plný nových poznatků, které děti načerpaly přímo při poznávání různých činností v lese /otisk kůry stromů, lesní značky, stopy zvířat, lesní plody a listy stromů/. Nechyběl i maškarní rej lesních masek, pečení vuřtů a zpívání s kytarou u táboráku. Děti byly nadšené, exkurze splnila svůj účel více poznatků, které si děti odnesou do života i do školních lavic. Anglie - 6 denní poznávací zájezd Od 23. do 28. května pobývalo 20 žáků druhého stupně naší školy na Britských ostrovech. Žáci v rámci poznávacího zájezdu prožili šest dní plných nových dojmů a zážitků. Čekala je celodenní prohlídka Londýna, Strarfordu, Stonehengu, lázeňského města Bath, Windsoru, nádherného středověkého hradu Warwick a dalších historicky zajímavých míst. Žáci bydleli v Oxfordu v hostitelských rodinách a měli možnost zdokonalit se v jazykových znalostech. Celý zájezd byl pro všechny velkým přínosem nejen díky tomu, že viděli na vlastní oči světoznámé zajímavosti Anglie, ale i díky tomu, že si uvědomili, jak je důležité a užitečné učit se cizímu jazyku. Děti dostaly do rodin pro své hostitele otázky, na které měly získat odpovědi. Ale nebylo to tak jednoduché. Otázky byly v češtině, a tak si je děti musely přeložit, zeptat se na ně a odpovědi zapsat v anglickém jazyce. Také bylo skvělé poznat anglické zvyky na vlastní kůži, poznat, co Angličané jedí, jak žijí a co mají rádi. I to byl pro všechny velmi pěkný zážitek. Tématické a projektové práce V rámci výuky zařazují vyučující třídní či ročníkové a meziročníkové tématické a projektové práce. Na 1. stupni probíhaly ve školním roce mimo jiné tyto akce: Slavnost slabikáře 16

17 Čertí škola Velikonoční dílny Tématické práce: My town, Člověk, Zima, Vánoce, Praha, Vesmír, Zdraví Na 2. stupni během celého školního roku probíhaly v některých třídách přípravy na projektový den zaměřený na slohy v průběhu století v našem regionu. V letošním šk. roce byl projekt zaměřen na období románské a gotické. Tento den proběhl 29. května 2009 a zúčastnili se ho i zástupci ZŠ Starý Plzenec. Celá akce byla žáky i vyučujícími velmi dobře hodnocena, zapojit by se chtěli i žáci, kteří v tomto školním roce nebyli do projektu zařazeni. Naše práce začala , kdy jsme se jednoho krásného podzimního dne vydali poznávat románskou rotundu ve Starém Plzenci. Každá takováto akce byla pro žáky spojena s prací seznámení s historií a architekturou rotundy a základy tehdejších románských kostelů sv. Kříže a sv. Vavřince. Pak následovala práce vyplnění pracovních listů, kresba rotundy, její prohlídka a nezbytné fotografování. V hodinách pracovních činností a českého jazyka žáci dále zpracovávali poznatky formou slohových prací, dřevěných roubených domečků, kostelů a rotundy, neboť jsme začali pracovat na naší nejobsáhlejší práci a to byl model Starého Plzence v době gotické. Bez pomoci vyučujících by nevznikl závěrečný model gotické stavby a okolí. V rámci dalších předmětů žáci kreslili z každé akce výkresy a zhotovovali papírové modely, psali slohové práce. 17

18 Přehoupla se zima a my už se těšili na květen jsme navštívili plzeňskou dominantu, chrám sv. Bartoloměje. Prohlídka se nám moc líbila, paní průvodkyně děti zaujala poutavým výkladem, což je zdokumentováno i na fotografiích.. Dne jsme ve zdech starobylého hradu, kde na nás přímo dýchala historie, viděli představení o Radoušovi ve formě dvanácti balad v trubadúrském stylu. Představení pro nás připravili Jitka Kubištová, Přemysl Kubišta a Milan Benedikt Karpíšek. Nemohl chybět ani bájný Radouš. Vystoupení sklidilo velký úspěch. Téměř celý rok se také poctivě připravoval dramatický kroužek Drak pod vedením paní učitelky Demčákové. Jeho divadelní hra O rytíři Lochotovi sklidila v závěru projektového dne zasloužený úspěch. Nastal den D přehlídka toho, na co se děti těšily nejvíce. Konečně během projektového dne předvedeme naši práci. Všechny účastníky na tuto akci vítal velký plakát, který zhotovila paní učitelka Schambergerová. Ve vestibulu školy byla výstava všech prací, které za rok žáci vyrobili pracovní listy, výkresy, fotografie, slohové práce, jednotlivé postupy práce i článek v novinách, který vyšel v Plzeňském deníku. Byla zde také vystavena naše největší pýcha model Starého Plzence, údolí pod Radyní v době gotické. Ve vestibulu byla všem zúčastněným nabídnuta ochutnávka jáhlové kaše, typického středověkého pokrmu. 18

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁPADNÍ 18 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Údaje o zaměstnancích školy str. 7 3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více