VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011

2 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155 o Právní forma školy příspěvková organizace od roku 2001 o Jméno ředitele školy Mgr. František Kurka o Jméno statutárního zástupce ředitele školy Mgr. Jana Rygolová o Kontakt na zařízení - tel.: , jméno pracovníka pro informace: František Kurka o Datum zřízení (založení) školy o Datum zařazení do rejstříku škol (bývalá síť škol) o Poslední aktualizace v rejstříku škol o Identifikační číslo ředitelství v rejstříku škol o Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) a jejich kapacity školní jídelna 1000 strávníků, školní družina 100 žáků o Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od o Speciální zaměření školy (rozšířená výuka) rozšířená výuka cizích jazyků 16333/ , rozšířená výuka tělesné výchovy 29738/ Počty tříd a pedagogických pracovníků Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na pedagogický úvazek 1. stupeň ,9 20,7 2. stupeň ,1 11,7 celkem ,5 Se školou spolupracovala občanská sdružení: o Sdružení rodičů školy náplní spolupráce byla finanční podpora školních akcí (autobus na soutěže a olympiády, třídních výletů, lyžařského výcviku, exkurzí, školní družiny, odměna pro nejlepší žáky tříd a další). o Školská rada připomínky a schválení Školního vzdělávacího programu, spolupráce při tvorbě koncepce školy, projednání šetření České školní inspekce, připomínky k hospodaření školy včetně rozpočtu, projednání doplnění školního řádu o Školní sportovní klub v rámci Asociace školních sportovních klubů náplní spolupráce byla příprava a organizování sportovních soutěží (školní, městská, okresní), spolupráce se sportovními oddíly v Mariánských Lázních a organizování mimoškolních aktivit žáků školy v kroužcích. o Základní organizace odborového svazu spolupráce na změnách v kolektivní smlouvě, čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.

3 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků Školní vzdělávací program 1.,2.,3.,4. a 6.,7.,8., Základní škola 16847/ o Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Učitelé praktikovali ve výuce různé metody výuky projektové vyučování, genetickou metodu čtení, zábavné vyučování, frontální a kooperativní metody práce, metody situační a heuristické, zavádění práce na PC ve výuce (internet, výukové programy, překladače), monoprojekty v českém jazyce s propojením s ostatními předměty, seminární práce, skupinové učení a hodnocení práce, používání nadstandardních učebnic a sešitů při výuce a další. Dále se používají formy prožitkové pedagogiky za použití různých aktivit v přírodě (outdorové aktivity). Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny 1 2 počítači. V některých předmětech byly využívány interaktivní tabule. Někteří učitelé se zapojili do tvorby digitálních učebních materiálů, které ověřovaly při výuce. Volitelné předměty informatika, sportovní hry, seminář matematiky, seminář českého jazyka, seminář přírodopisu Nepovinné předměty sborový zpěv, informatika na I. stupni, mažoretky Kroužky - florbal, stolní tenis, bruslení, plavání, aerobik, angličtina Mezinárodní spolupráce a programy Spolupráce se školami v SRN Tirschenreuth, Waldershof, Erbendorf (byla slavnostně podepsána dohoda o spolupráci za přítomnosti místostarostů obou měst) USA -Wrentham stát Mississippi

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů: Funkce Celkem Kvalifikovaní Do 30 let Do 40 let Do 55 let Nad 55 let Prac. důchodci Řš Zř Uč.1.st Uč.2.st Nepedagogičtí pracovníci Interní pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky škola 10 8,565 Školní jídelna 7 6,907 celkem 17 15,535 Komentář: věková struktura pedagogických pracovníků průměrný věk 48 let odchody pedagogických pracovníků na konci školního roku odešel jeden nekvalifikovaný učitel celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků nekvalifikovaní učitelé mají většinou dlouholetou pedagogickou praxi, všem bylo uloženo si kvalifikaci zvýšit vysokoškolským vzděláním (již zahájili), navštěvují DVPP, spolupracují v metodických sdruženích a předmětových komisích školy, 2 učitelé nesplňují požadavky na specializační činnosti metodik SPJ (zahájil studium) a metodik Environmentální výchovy (vzdělává se v seminářích) Největší aprobovanost byla v předmětech: matematika, český jazyk, zeměpis, tělesná výchova Nejnižší aprobovanost byla v předmětech: informatika, cizí jazyky (Aj), výtvarná výchova, pracovní činnosti

5 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků (porovnání s předešlými roky) Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyzname- Prospělo Neprospěl Hodnocen slovně náním 1. 73/68/77 69/67/76 3/1/1 1/0/ /74/65 61/33/60 7/41/5 0/0/ /67/77 68/51/58 5/15/18 0/1/ /71/64 45/61/50 10/10/14 0/0/ /55/72 48/37/59 26/18/13 0/0/0 0 I. stupeň 343/335/ /249/303 51/85/51 1/1/ /71/50 25/18 38/42/32 2/2/ /66/69 21/18 46/41/48 3/7/ /67/61 22/14 31/41/43 0/1/ /50/65 17/24 57/32/40 0/1/1 0 II. stupeň 262/254/245 85/87 172/156/163 5/11/8 0 Škola celkem 605/586/ /336/ 223/238/214 6/12/9 0 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: Gymnázium SOŠ včetně SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš přijatí Komentář: škola dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost přijatých žáků na všechny typy škol Hodnocení výsledků výchovného působení o Problematika výchovného poradenství na škole ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce a učitelé spolupracovali s institucemi a sdruženími v oblasti drogové prevence a řešení sociálně patologických jevů KOTEC (kontaktní a krizové centrum) Mariánské Lázně, PREV-CENTRUM Cheb, Policie ČR, sociální odbor a odbor školství MěÚ Mariánské Lázně, mediační a probační služba Cheb o Škola má zpracovanou Strategii poradenských služeb školy

6 Výchovná komise řešila studijní a výchovné problémy žáků s jejich zákonnými zástupci za účasti ředitele školy, zástupkyně ředitele školy, výchovného poradce, třídního učitele, učitele předmětu. Projednávala výsledky vyšetření ve SPC a PPP. Ředitel školy, zástupci ředitele školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé jednali s rodiči dalších žáků také mimo výchovnou komisi projednávala se především nekázeň a špatný prospěch. Charakter vývojových poruch chování učitelé řešili s některými žáky tato porušování školního řádu - nevypnutý mobilní telefon při výuce, nepřezouvání se, neomluvená absence, neurvalé zacházení se školním majetkem (především rozbité dveře), stolování ve školní jídelně, hluk o přestávkách, verbální drzost. Tyto nedostatky byly zohledněny v celoroční soutěži tříd 2. stupně Nejlepší žáci a třídy školy. Pravidelně byly vedeny třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy pravidelné pohovory s problémovými žáky. Tím se oslabila nutnost konat výchovné komise. V průběhu školního roku bylo maximum 17 integrovaných žáků. Dalších 62 žáků bylo v podpůrné péči školy bez integrace. Třídní učitelé společně s vyučujícími ostatních předmětů a pedagogicko psychologickou poradnou vypracovali individuální vzdělávací program pro tyto žáky. Probíhala individuální péče, konzultace, výuka speciálních programů. Volba povolání 1. Oblast poradenská Koordinací mezi kariérovým poradenstvím, vzděláváním a diagnostikou se naplnil záměr výběru dalšího vzdělávání žáků: - Žáci 8. a 9. tříd se orientovali v informačním a poradenském středisku úřadu práce, získali přehled o informačních zdrojích k volbě povolání, které monitoroval výchovný poradce. - Rodiče i žáci byli seznámeni s poradenskými možnostmi k volbě povolání / vlastní nabídky SŠ, Burzy škol, vstupy zástupců SŠ do ZŠ, dny otevřených dveří, internet celostátní nabídka / - Byl vypracován harmonogram činnosti k VP, informace o přijímacím řízení a rozvrh vykonání SCIO testů k danému okruhu správná volba, se zabezpečením výsledků a jejich postoupením na žádaná místa. - Jistotou byly nejen termíny, ale správná práce s instrukcemi vyplnění zápisových lístků a přihlášek na umělecké školy i pro vzdělávání dalších oborů. - Cílené poradenství směřovalo pro zdravotně, sociálně i jinak znevýhodněné žáky, pro ty, kteří ukončili školní docházku v osmé třídě, pro zájemce o víceletá gymnázia. Průběžná aktualizace informací o vzdělávací nabídce, informační činnost pro třídní učitele / výstupní hodnocení žáků / byly uplatněny. - V závěrečné statistice se objevilo přijetí všech žáků devátých tříd. Na osmiletém gymnáziu neuspěly tři žákyně pátých tříd.

7 2. Metodická a informační činnost V otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace a individuálně vzdělávacích plánů, dále v otázkách péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami byla vždy poskytnuta metodická pomoc. Běžně jsou shromažďovány odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Vše probíhá v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. V rámci navržených a realizovaných opatření výchovného poradce byly i preventivní pohovory s problémovými žáky celkem 14, které měly mj. předejít výchovným komisím. V situacích, které vyžadovaly vědomí rodičů, bylo naplněno poslání generálního souhlasu, který byl výchovnou poradkyní vypracován. Problematika volby povolání byla probírána se žáky především v občanské výchově. Výchovná poradkyně vypracovala tematický plán problematiky volby povolání. Spolupracovali jsme s Úřadem práce v Chebu. Výchovná opatření byla udělena v souladu s Klasifikačním řádem školy: Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Počet žáků 231/239/ /240/296 Důvody Déletrvající úspěšná práce Výrazné projevy školní iniciativy Reprezentace školy Vynikající studijní výsledky Je patrna zvyšující se tendence úspěšnosti našich žáků. Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Počet žáků 101/146 30/17/51 Důvody Opakované porušení školního řádu Závažnější porušení norem slušnosti Vážné porušení školního řádu Neomluvené absence Agresivita vůči spolužákům Je patrna zvyšující se tendence nekázně, především ničení školního majetku. Snížené stupně z chování na konci školního roku: Počet % ze všech žáků školy 2- uspokojivé 25/9/18 1,8/1,5/3 3- neuspokojivé 10/4/6 1,6/0,6/1 Neomluvené hodiny: Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí /66/34 0,7/0,25 2. pololetí /88/85 1,8/0,3 za školní rok /154/119 2,5/0,27

8 Údaje o integrovaných žácích: Druh integrace Ročník Počet žáků sluchové 0 0 zrakové 0 0 s vadami řeči 0 0 tělesné 8.B 1 s kombinací 0 0 s vývojovými poruchami učení 2,3,4,5,6,7,8 20 Ročník Integrovaní celkem 20 Komentář: V silných ročnících, kde se blíží počet ke 30 žákům ve třídě, byla oslabena individuální pedagogická práce s integrovanými žáky Vyskytlo se velké množství žáků se SVPU f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Byl vytvořen a postupovalo se podle Minimálního preventivního programu školy. Byl vypracován Krizový plán prevence soc.patologických jevů, součástí je Třídní program prevence, V hodinách občanské výchovy byly žákům zadány testy na drogovou problematiku. V hodinách občanské výchovy i v dalších předmětech probíhala multikulturní výchova, tj. výchova žáků proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance. Ve škole je umístěna schránka důvěry, kam mohou žáci vhazovat žádosti a podněty. Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali seminář zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, především na rozpoznání a předcházení šikany. Všichni třídní učitelé pravidelně vyhodnocovali ve své třídě nekázeň, náznaky šikany a odevzdávali formulář s popisem řešených situací za každý měsíc preventistovi sociálně patologických jevů.

9 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Druh semináře - kurzu Počet Finanční náklady zúčastněných Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů na 3 zahájily 0 vysokých školách studium Studium k výkonu specializačních činností 1 zahájil 0 metodik prevence studium Studium k prohlubování odborné kvalifikace ,0 v kurzech a seminářích Pedagogického centra v Karlových Varech, Pedagogického centra v Praze, Krajském centru vzdělávání v Plzni Ostatní pracovníci ekonomika a hospodaření ,0 školy a školní jídelny, hygienické minimum Celkem ,- Priority v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Zaměřili jsme se především na vzdělávání nekvalifikovaných a neaprobovaných pedagogických pracovníků školy. Další prioritou bylo vzdělávání v oblasti tvorby DUM, jazykového vzdělání učitelů a prevence patologických jevů. Využívali jsme především bezplatných seminářů a workshopů, které pořádalo Krajské vzdělávací centrum v Sokolově (podepsána dohoda s hejtmanem Karlovarského kraje). Přehled vzdělávání ředitele školy: Školská legislativa v praxi Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství finanční toky, správní řízení, pracovní řád, BOZP, dopravní výchova, projekty a granty Standard kvality učitelské práce Využívání ESF a jejich čerpání, tvorb digitálních učebních materiálů, projektové řízení, výběrové řízení Aktuální problémy řízení škol Prevence sociálně patologických jevů, řešení šikany Kritéria hodnocení českou školní inspekcí Cloud computing

10 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT a dalšími subjekty, kterých se zúčastnili naši žáci, jsou jedním z kritérií kvality školy. V uplynulém školním roce jsme opět dosáhli vynikajícího výsledku v rámci celého Karlovarského kraje. Naši žáci se zúčastnili téměř všech soutěží a dosahovali zde výborných výsledků. Někteří učitelé se zapojili do soutěží a olympiád, které organizoval Krajský úřad v Karlových Varech, jako organizátoři nebo porotci soutěží. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, spolupráce s jinými subjekty, prezentace školy na veřejnosti: Ve škole pracují předmětové komise na II. stupni a metodická sdružení na I. stupni se svými vedoucími (garanty) spolupracují při vytváření učebních dokumentů, tematických plánů, přípravě žáků na soutěže a olympiády, výběru učebnic, metodické pomoci nekvalifikovaným učitelům, tvorbě školního vzdělávacího programu a autoevalací. Mezinárodní spolupráce proběhla celá řada akcí se školami v SRN - výměnné pobyty, vaření, sportovní utkání, vystoupení pěveckého sboru, společný výstup ke středu Evropy v rámci oslav dne Evropy, sportovní den učitelů, vystoupení mažoretek. Probíhalo dopisování žáků školy se žáky v USA (Wrentham - Mississippi). Probíhala spolupráce se sportovními oddíly ve městě při organizování soutěží mezi školami plavecký, hokejový, tenisový, fotbalový, stolní tenis. Žáci osmých tříd se zúčastnili lyžařského výcviku na Šumavě. Proběhla řada výchovných akcí v kině, městském muzeu, městské knihovně, divadelním sále školy a v divadle. Zúčastnili jsme se řady přednášek a besed s Policií ČR na téma právní vědomí, dopravní výchova. Proběhla celá řada exkurzí a školních výletů. Žáci vystupovali v muzeu, penzionu, hotelích, domově důchodců. Spolupráce s mateřskými školami ve městě společná výuka ve škole, především výtvarná výchova, zpěv, tělesná výchova. Proběhla elá řada vystoupení mažoretek Kopretinky ve městě i mimo. Pěvecký sboru Skřivánci z JIHU řada vystoupení ve městě, v SRN. Školička bruslení - bruslení prvňáčků v hodinách tělesné výchovy ve spolupráci se Sport servisem a sportovní komisí při Radě města. Spolupráce s CHKO v Mariánských Lázních přednášky pro žáky Spolupráce s Dechovým orchestrem mladých, Akordeonovým orchestrem a Daliborkou při vystoupeních našich mažoretek na veřejnosti. Spolupráce s výtvarným oddělením ZUŠ. Spolupráce s ÚSP v Mnichově Festival porozumění Podrobné výsledky a zapojení jednotlivých žáků v dalších soutěžích a dalších akcích archivují třídní učitelé, následně uvádíme některé akce: Na 8. září byl vyhlášen Světový den gramotnosti. V tento den byla zahájena soutěž o nejlepší třídu a žáky školy. Vedoucím projektu byla paní učitelka Andrea Polanská na 1. stupni a pan

11 učitel Marek Petruš na 2. stupni. Ve čtvrtek 30. září se uskutečnily v lesoparku u školy JIH "Zátopkovy štafety". Běželo se opět 5 km, 10 km a maraton. Organizátorem byl pan učitel Karel Merunka. Ve středu 29.září v hod. vystoupil pěvecký sbor naší školy Skřivánci z Jihu pod vedením uč. E. Smutné v Anglikánském kostele v Ruské ulici s hodinovým koncertem. Spoluúčinkovali členové Velkého akordeonového orchestru ZUŠ F. Chopina. Na klavír sbor i sólistky doprovodil p.uč.a. Smutný. Vstupné bylo dobrovolné. V okresním kole atletického čtyřboje v Lubech se družstvo dívek umístilo na 1. místě a družstvo chlapců na 2. místě. Obě družstva postoupila do krajského kola. V novém školním roce proběhla soutěž v hodnocení žáků 1. stupně podle následujících kritérií: Chování - ve třídách (při hodinách, o přestávkách), na chodbách a wc. Plnění školních povinností - příprava na vyučování - nošení školních pomůcek, vypracování domácích úkolů, referátů, pečlivost + aktivita v hodinách, vzorné plnění zadaných služeb ve třídě + nápady pro spolužáky a zapojování se do aktivit třídy + pomoc ve třídě. Účast a úspěchy v soutěžích ve škole i mimo školu. Reprezentace školy. Vždy v pololetí byli vybraní žáci vyhlášeni školním rozhlasem, vyfotografováni a vyvěšeni na nástěnce. Dne se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili okresního kola přespolního běhu "Běhu u Medvěda". V každé kategorii startovali 2 dívky a 2 chlapci. Body za umístění v jednotlivých kategoriích se sčítaly v celkový výsledek celého družstva. Žáci vybojovali 1. místo a postupují do finále okresního kola, které se konalo 15. října 2010 v Chebu. Pěkného úspěchu dosáhla družstva starších žákyň a starších žáků pod vedením M. Petruše v krajském kole atletického čtyřboje v Chodově. Družstvo starších žákyň ve složení Kristýna Špačková, Kateřina Dubská, Aneta Málková, Adéla Rochová a Aneta Langášová vybojovalo vynikající 3. místo. Družstvo starších žáků ve složení Petr Holub, Tomáš Denk, Jan Sedláček, František Schmied a Marek Derka se umístilo na pěkném 4. místě. V rámci projektu "Naše město" žáci 3.B navštívili MěÚ a muzeum. Děkujeme panu Jašíčkovi za prohlídku celého MěÚ a vyčerpávající informace o rozdělení, funkci a důležitosti úřadu. V muzeu žáci shlédli film o založení našeho města, seznámili se s historií a osobnostmi, které navštívili M.L. Na závěr jsme si prohlédli novou expozici - Bobr evropský. Ve čtvrtek zahájily první ročníky pravidelné bruslení v rámci hodin tělesné výchovy. Poradna pro žáky, rodiče a učitele, jak snížit výskyt šikany, na koho se obrátit nebo jak šikanu řešit. Ve čtvrtek 7. října organizoval pan učitel Borka na školním hřišti v Úšovicích okrskové kolo v minikopané. Školy se umístily v tomto pořadí: JIH, Úšovice, Velká Hleďsebe, Dolní Žandov, Gymnázium. Ve čtvrtek 30. září se v lesoparku u naší školy konaly "Zátopkovy štafety". Kromě žáků naší školy se zúčastnila škola v Úšovicích, Tirschenreuthu a Erbendorfu. Správní rada Fondu budoucnosti se na svém zasedání v Schönse rozhodla podpořit náš projekt "Partnerství bez hranic" spolupráci se školami v Tirschenreuthu, Waldershofu a Erbendorfu

12 částkou 22 tisíc korun. V pátek se v Chebu konalo finále okresního kola "Přespolního běhu" pro 1. stupeň. Žáci vybojovali s velkým bodovým náskokem 1. místo, které jim zajistilo postup do krajského kola v Chebu dne Dne se třída 7.A zúčastnila výlovu školního rybníka v Tirschenreuthu. Žáci z partnerské školy připravili zajímavý zážitek, kdy při výlovu žáci uviděli kromě kaprů také štiky a velkého sumce. Pozoruhodné na této akci je to, že společně s učitelem všechny práce vykonávají žáci školy v rámci environmentálního vyučování. V pátek 15. října se třída 4.A vypravila s pracovnicí CHKO Kateřinou Dvořákovou na naučnou stezku Kladská,připravený program nesl název "Tajemné rašeliniště Tajga"náplň celého dopoledne byla velmi zajímavá a pro děti zcela určitě přínosná se konalo v Krajské knihovně v Karlových Varech krajské semifinále Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Do semifinále se probojovalo šest žáků 1. stupně a změřili si síly se 41 nejlepšími semifinalisty v Karlovarském kraji. Výborné umístění získali - Adam Veselý ze 4.A místo, Nikol Růžičková - 4.A - 19.místo, Patrik Klas - 4.A - 14.místo. Velkou radost nám udělal Michael Mallý z 5.A, který získal 9. místo. Další soutěžící Filip Seleši z 5.A se bohužel mezi první dvacítku neprobojoval, ale získal cenné zkušenosti do příštího ročníku. V pátek se v odpoledních hodinách vrátila "Večerníčkova třída" 2.B a třída 3.C "Mimozemšťánci" ZŠ Jih z vlastivědně poznávací exkurze BEROUNKA dětí společně se svými učitelkami vyrazilo v pondělí na cestu do hluboké minulosti. Cílem byla vesnička Šlovice u Hřebečníků, kde jsme se ubytovali v rekreačním středisku Nad Starým Mlýnem. Nachází se v překrásné krajině řeky Berounky, v dějišti knih Oty Pavla, asi 20 km jižně od Rakovníka. Výpravu zahájili výletníci opravdu v dávné minulosti a sice návštěvou muzea trilobitů ve Skryjích, poté se vydali krásnou krajinou ke Skryjským jezírkům a cestou zpět minuli zříceninu hradu Týřov. Druhý den děti navštívily sklárnu v Nižboru, kde si vyzkoušely foukat sklo, a hlavně nižborský zámek. Tady byl pro ně připraven program Pravěk hrou, při kterém si každý návštěvník sám vyzkoušel střelbu z luku, upečení pšeničné placky, práci s hlínou nebo s jednoduchým tkalcovským stavem. Součástí byla i přednáška archeologa, který děti provedl dobou dávno minulou a zodpověděl všechny jejich zvídavé dotazy. Ve středu se skupina přesunula nejprve do Koněpruských jeskyní, pak do Berouna za večerníčkovými medvědy Vojtou, Kubou a Matějem a poté do velmi očekávaného aquaparku. Všechny večery byly naplněny zajímavými činnostmi - děti se rozdělily do tlup a každá tlupa si vytvořila svůj barevný kámen, psaly se dopisy domů, vyráběly se náhrdelníky s pravěkými zuby, medvídci z ořechů, záložky s medvědy, sádrové odlitky trilobitů či společně sestavené výtvarné dílo z mozaiky podzimních listů. Čtvrtek byl ve znamení mírného odpočinku, počasí bylo nádherné a děti se mohly vyřádit v okolí rekreačního střediska, kde se nachází dřevěné hradiště, klouzačky, houpačky, hřiště na kopanou a basket. Večer byla na pořadu rozlučková diskotéka, kterou si užili úplně všichni. Při zpáteční cestě se výprava zastavila v Lužné u Rakovníka, v muzeu ČD, kde jsme viděli spoustu historických lokomotiv a dozvěděli se mnoho o historii cestování po kolejích. Troufáme si tvrdit, že tato naše výprava nebyla zdaleka výpravou poslední a už nyní začínáme s dětmi přemýšlet, kam vyrazíme příště! Ve čtvrtek 21. října přišel mezi žáky 4.A známý mariánskolázeňský cestovatel, horolezec a fotograf ing. Petr Bořil. Představil dětem naše město z výšky střech nejvyšších budov ve městě. Program nazval "Očima ptáků". Po velice zajímavém vyprávění spojeném s promítáním

13 nádherných snímků z výšek mariánskolázeňských střech následovala beseda, ve které se děti dozvěděly více nejen o Mariánských Lázních, ale také o cestovatelských a horolezeckých zkušenostech p. Bořila. Besedy se zúčastnil i náš pan ředitel a myslím, že nelitoval. Opravdu to stálo za to! Celý říjen pracovaly třídy 1. stupně na projektu Barvy podzimu. Každá třída si vybrala jednu podzimní barvu a snažila se touto barvou vyjádřit podzim. Mladší děti většinou lepily, stříhaly, malovaly, vyplňovaly pracovní listy a plnily jednoduché úlohy, ty starší pak psaly básně, vyprávění i pohádky. Na jednom patře naší školy dokonce vznikla barevná podzimní výstavka. Projekt vyvrcholil BAREVNÝM DNEM. Každá třída přišla oblečená do své barvy a celý den se všechny předměty nesly v duchu barvy červené, zelené, žluté nebo hnědé. Fotografie jednotlivých tříd najdete ve fotogalerii. V pondělí se konalo v Chebu finále krajského kola v přespolním běhu. Sešly se zde nejlepší školy z celého kraje. Ve velké konkurenci mezi závodníky se naši žáci neztratili a obhájili krásné 2. místo. Družstvo: 1.kategorie (1.třídy)- Anna Valková, Jaroslava Karlová, Tomáš Čech,Jan Stybar 2.kategorie (2. a 3. třídy)- Linda Čechová, Markéta Musilová, Tomáš Moucha, Jan Kosina 3.kategorie (4. a 5. třídy)- Eliška Halamová, Barbora Kačírková,Adam Veselý, Jakub Němec. Podzimní pátrání:" Máte rádi podzim?" To byla jedna z otázek, kterou jsme v naší anketě pokládali náhodným kolemjdoucím. Ve čtvrtek 11. listopadu se třída 4.A v rámci přírodovědného učiva o nerostném bohatství na naší planetě vypravila na exkurzi do slévárny čediče a eukoru Eutit ve Staré Vodě. Žáků se ujal osobně ředitel podniku pan Vladimír Havlíček a ředitel výroby p. Škroch. Žáci s nadšením a velikou pozorností poslouchali jejich výklad a s obrovským zájmem pozorovali celý provoz. Byl to pro všechny skutečně veliký zážitek. Třída 6.A zvítězila mezi 710 třídami z celé republiky v prvním kole vědomostní soutěže PeySecCup. Soutěží se na internetových stránkách bezpecne-online.cz a právě 6.A získala plný počet bodů z prvního kola. Každý žák třídy získá tričko HUSKY. Hlavní výhrou v soutěži je čtyřdenní zájezd do Paříže a Disneylandu. Dne proběhl ve třídě 3.B jednodenní projekt "Svatý Martin". Cílem bylo seznámit žáky se způsobem života v minulosti, připomenout některé zvyklosti pomocí pranostik, ozřejmit dřívější užší spjatost člověka s přírodou a připomenout významnou osobnost. Dne se konalo finále okresního kola v plavání v městském bazénu Aš. Smíšené družstvo chlapců a dívek si vybojovalo 1. místo a postup do krajského finále, které se konalo v Sokolově. Žáci 1.A navštívili dne výstavu v městském muzeu o životě bobra evropského - "Zaostřeno na bobra". Na děti čekaly zajímavé informace ze života bobra, ukázka bobřího domova i krásné fotografie bobrů. Tento vzácný a chráněný živočich děti velmi zaujal a za chvíli se z nich stali přímo "odborníci na bobra". Ve škole jsme druhý den pokračovali a děti pracovaly ve skupinách, prezentovaly své nové znalosti, kreslily podle návodu bobra, zpívaly bobří písničku a shlédly některá zajímavá videa o bobrech. Dne se v městském bazénu v Sokolově konalo finále krajského kola v plavání. Dívky obsadily 2. místo, chlapci 1. místo. Celkově mezi školami se naše družstvo umístilo na 1.

14 místě. V pondělí jsme na naší škole vyhlásili soutěž pro 1. stupeň - O nejkrásnějšího anděla. Chtěli jsme si tak zkrátit, ale hlavně zpříjemnit čas předvánoční, čas čekání na Ježíška. Každá třída si mohla zvolit libovolnou techniku i materiál. Uzavírka soutěže byla , tedy celé dva týdny se děti snažily o co nejoriginálnější andělíčky a anděly. O víkendu 4. a došlo k instalaci výstavy a v pondělí vybrala nezávislá porota vítěze, což určitě nebyla práce jednoduchá! Jak se sami můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Nejkrásnější andělíčky vyrobila třída 2.B, na druhém místě se umístila třída 3.C a na třetím třída 5.A. Doufáme, že se tato soutěž stane naší každoroční vánoční tradicí, protože se u ní bavili nejenom žáci, ale i paní učitelky. Žáci třetích tříd na hodině informatiky kreslili v aplikaci Malování na téma sv. Mikuláš (pohlednice, pozvánky...). SPORT-SERVIS ML připravil na bruslení 1. tříd ve čtvrtek pro děti milé překvapení - ledová plocha se hemžila rozpustilými čerty, přišel i Mikuláš s andělem a rozdali dětem malé dárečky. V pondělí se jako každý rok uskutečnilo vánoční vystoupení Kopretinek z Jihu. Dopoledn naše mažoretky tančily pro žáky a učitele školy, odpoledne od hod. pak pro rodiče, prarodiče a příznivce z řad široké veřejnosti. Všechna vystoupení proběhla v sále školy Jih. Kopretinky z Jihu mají v současné době 29 mladších a 27 starších mažoretek. Skupina vznikla v únoru roku Mladší mažoretky vede paní Mária Kubínová a jsou to děvčátka z MŠ a z 1. a 2. tříd. Starší mažoretky pak tančí pod vedením paní Petry Koreisové a navštěvují 3., 4., 5., a 6. třídu. Zkoušky probíhají dvakrát týdně. 3. prosince se vypravil pěvecký sbor naší školy pod vedením uč. E. Smutné na Adventní zpěvy do Prahy. Ty se konaly již po dvanácté a vystoupily zde stovky českých i zahraničních pěveckých sborů. Skřivánci z Jihu zpívali na otevřeném pódiu u vánočního stromu na Staroměstském náměstí v odpoledních hodinách. Přestože byl veliký mráz, děvčata podala výborný výkon. ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY I NAŠEHO MĚSTA SI ZASLOUŽÍ VELIKOU POCHVALU! Do předvánoční Prahy za Hurvínkem, příběhem Pražského hradu a interaktivní výstavou "Play" v galerii Mánes se na dvoudenní výlet vydali žáci Večerníčkovy 2.B a Mimozemšťánci ze 3.C. Letos již po sedmnácté pěvecký sbor Kopretinky naší školy spoluúčinkoval na tradičním Vánočním koncertu s Velkým akordeonovým orchestrem ZUŠ F. Chopina ve Společenském domě Casino. Koncert se konal tuto sobotu v hodin! Ve středu se konalo školní kolo v olympiádě v českém jazyce. Zúčastnilo se jej 14 žáků 8. a 9. tříd. 1. místo obsadil Miroslav Dvořáček a na druhém místě se umístila Pavlína Pátková - oba žáky 9.A. V březnu budou reprezentovat školu v okresním kole. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast, děkuji také paní učitelce Haně Karlové a Marii Hrůzové za organizaci soutěže. Podrobné výsledky jsou umístěny na nástěnce vedle sborovny. Na naší škole probíhala v prosinci akce: Vánoce v útulku pro opuštěné psy a kočky. Žáci nosili do školy konzervy, granule, pamlsky, staré deky a ručníky, obojky a vodítka. Pedagogové a žáci 9.A přispěli finanční částkou, z níž jsme koupili nová vodítka, obojky, písek pro kočičí toaletu, spreje na blechy, mléko a piškoty pro štěňata. Všem žákům, kteří přinesli již zmiňované

15 dary, a především jejich rodičům mnohokrát děkujeme! V úterý třída 9.A navštívila se svou třídní učitelkou Holubovou útulek a vyvenčili 24 psů. Vzali jsme je na dlouhou procházku. Psi byli šťastni, protože jinak nemají šanci se z útulku dostat. Pomáháme také o víkendech. Scházíme se každou sobotu a neděli v 9.30 u útulku a chodíme venčit psy. Je nás však málo. Budeme velmi rádi, pokud nám přijdou i ostatní žáci naší školy pomoci. Celé Česko čte dětem je celostátní projekt, kterého se od začátku tohoto školního roku účastní i 1. stupeň naší školy. Několikrát týdně dětem předčítáme ze zajímavých dětských knih, většina tříd navštívila v listopadu nebo prosinci městskou knihovnu a v některých třídách proběhl před Vánoci Týden čtení s rodiči, kdy ve škole předčítali ze svých oblíbených knih rodiče dětí. K projektu patří i další aktivity - samozřejmostí je v hodinách práce s encyklopediemi a slovníky, vyprávění dětí o přečtených knihách nebo třeba ilustrace k přečtenému textu. Podpora čtenářské gramotnosti má na naší škole dlouhou tradici a účastí na tomto celostátním projektu se naše práce s dětmi ještě prohloubila a zkvalitnila. V pondělí 10. ledna proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v německém jazyce. Celkem soutěžilo 20 žáků ve dvou kategoriích. V kategorii 7. a 8. tříd zvítězila Katrin Palokaj ze 7.A, dále se umístila Barbora Heřmanová z 8.A a třetí byla Pavla Adamíková z 8. A. Pochvalu zaslouží Ondřej Hengerič ze 7.A za vzornou přípravu na soutěž. V kategorii 9. tříd zvítězil Filip Nejedlý před Ivanem Boškem a Terezou Štaudovou. Třídu 1.A navštívili jejich kamarádi ze školky Vora (v úterý) a ze školky Třešňovka (ve středu). Prvňáci předvedli předškolákům, jak už umí číst, měli pro ně připravené pohádkové hádanky a pak už uvolnili místo v lavicích budoucím prvňákům. Předškoláci si vyzkoušeli opravdickou hodinu matematiky. Hlásili se, počítali a hlavně pracovali s interaktivní tabulí. Všichni byli moc šikovní. Některé děti naše škola a třída tak nadchla, že se ptaly, jestli mohou přijít i zítra. Všem těmto předškoláčkům přeji, aby se jim příští školní rok v naší škole líbilo. Nová vyučovací metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning, neboli integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka. CLIL je myšlenka integrace obsahového a jazykového vzdělávání na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií. Tato myšlenka pochází z dokumentu pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán (Promoting Language Learning and Linquistic Diversity: An Action Plan ) schváleného Evropskou unií v roce Záměrem je vyučovat vybraný předmět prostřednictvím cizího jazyka. To umožňuje studentům využívat cizojazyčné znalosti ke smysluplnému účelu okamžitě, což je lepší, než se učit angličtinu "do zásoby", pro pozdější použití. Znalost cizího jazyka se tedy nestává cílem, nýbrž nástrojem pro dosažení dalších cílů. CLIL studenty připravuje na reálný život, kde se informace a dovednosti vzájemně propojují, rozvíjí jejich myšlení a nabízí situace, kde je hlavním cílem přirozeně myslet a komunikovat v cizím jazyce. Vyučující anglického jazyka Mgr. Jana Rygolová a Mgr. Lydie Pospíšilová se zapojily do tohoto projektu a absolvovaly akreditované školení v délce 40 hodin (září leden 2010/2011), které pořádalo krajské pracoviště NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) v Karlových Varech. Zde navštěvovaly praktické semináře, které měly za cíl připravit a vytvořit metodickou příručku pro pedagogy. Tento materiál bude obsahovat praktické metody CLIL vyzkoušené v podmínkách našich škol. Plánem pro příští školní rok 2011/2012 je využití této metody na naší škole ve třídách prvního i druhého stupně a evetuální zapojení dalších učitelů. Vyučující anglického jazyka již teď zařazují obsah jiných předmětů do jazykové výuky (např. reálie, historii anglicky mluvících zemí, aj.) Nově lze integrovanou výuku CLIL praktikovat ve formě krátkých jazykových sprch (language showers) či ve formě jednotlivých modulů v cizím jazyce zařazených do výuky vybraného předmětu. Hlavní využití najde tato metoda během projektových dnů školy, na škole v přírodě, na třídních výletech nebo

16 v mezinárodních projektech se spřátelenými subjekty. Vynikajících výsledků dosáhly žákyně 6. a 7. tříd Anna Suková, Michaela Zavřelová, Daniela Synková, Iveta Muselová, Marcela Axmanová, Simona Břečková, Veronika Rečková, Kateřina Svobodová, Jessica Niklová ve finále krajského kola Orion florbal cupu, které vyhrály a zajistily si postup do kvalifikace republikového finále, jež se hraje v pondělí 24. ledna v Praze. Děkuji za vzornou reprezentaci školy. Děkuji také panu učiteli Marku Petrušovi, který děvčata připravoval a vedl je v okrskovém, okresním i krajském kole. Žákyně 6. a 7. tříd (Anna Suková, Michaela Zavřelová, Daniela Synková, Iveta Muselová, Marcela Axmanová, Simona Břečková, Veronika Rečková, Kateřina Svobodová) stále nepoznaly v Orion florbal cupu porážku a po vítězstvích v okrskovém kole, okresním kole a krajském kole, porazily na kvalifikaci o republikové finále i ZŠ J. Arbese Most a ZŠ Eden Praha a dostaly se tak mezi 6 nejlepších týmů České republiky. Do závěrečného turnaje v Plzni jim přeje pan ředitel František Kurka, pan učitel (trenér) Marek Petruš a celé vedení školy přesnou mušku a dostatek sil. Ve středu 26. ledna navštívili třídy 1.A a 1.B pan policista a paní policistka. Povídali si s dětmi o správném vybavení kola, bezpečnosti na silnici a dopravních značkách. Děti poslouchaly s velkým zaujetím a všechny dospělé překvapily bohatými znalostmi. Na konci besedy se i paní policistka zapojila do našeho projektu Celé Česko čte dětem a přečetla dětem krátkou pohádku. Scio - testování 9. tříd základních škol a gymnázií. Na podzim proběhlo testování gymnázií 9. tříd v základních školách České republiky. Celkem se testování zúčastnilo 981 škol s více než 29 tisíci žáků. Výsledky našich žáků byly vyhodnoceny jako nadprůměrné v rámci Karlovarského kraje i celé republiky. V hodnocení se uvádí: Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné, patříte mezi lepší školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné, patříte mezi úspěšné školy a máte výsledky lepší než 80% zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v německém jazyce jsou nadprůměrné, patříte mezi úspěšné školy a máte výsledky lepší než 80% zúčastněných škol. Někteří žáci se umístili na prvních místech v rámci Karlovarského kraje. Jan Štěpánek byl nejlepší v testu obecných studijních předpokladů a druhý nejlepší v testu z matematiky, Tereza Štaudová byla třetí nejlepší v testu z anglického jazyka, Pavlína Pátková získala ocenění za nejlepší výsledek v testu českého jazyka, Filip Nejedlý byl nejlepší v testu z německého jazyka a třetí v testu z anglického jazyka a Miroslav Dvořáček byl nejlepší v Karlovarském kraji v testu z anglického jazyka a v matematice. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy. Děkuji také vyučujícím v této třídě Miloslavě Holubové, Janě Rygolové, Marii Hrůzové, Miroslavě Prokešové, Janě Bazalkové, Ivě Sentenské, Yvoně Myslivcové, Ivaně Fraňkové, Romanovi Sadílkovi, Martinu Mouchovi a Emílii Smutné proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. V kategorii 1A se na prvním místě umístila Katrina Palokaj ze 7.A, na druhém místě Alois Zdrha ze 7.A. V kategorii 1B se na prvním místě umístil Ondřej Hengerič ze 7.A, na druhém místě Jana Schořová ze 6.A, na třetím místě Roland Gjergji ze 6.B. V kategorii 2A se na prvním místě umístil Filip Nejedlý z 9.A, na druhém místě Lukáš Sváta z 9.A, na třetím místě Ivan Boško z 9.A. V kategorii 2B se na prvním místě umístil Miroslav Dvořáček z 9.A, na druhém místě Monika Nguen z 8.A a na třetím místě Tereza Štaudová z 9.A.

17 26.1. se konalo okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z5. Absolutní prvenství získal Michael Mallý z 5.A, který získal jako jediný ze soutěžících plný počet bodů. Úspěšnou řešitelkou se stala Nela Zlatovská z 5.B. Aktivity 4.C. Tuto třídu jsem převzala v září 2010 a jako vždy, čekalo nás období seznamování, poznávání, zjišťování dovedností a schopností žáčků, stejně jako ověřování míry tolerantnosti učitelky vůči nepřipraveným nebo soustavně zapomínajícím členům čtyř vzniklých družstev. Září bylo krušné, říjen "se polepšil" a teď? Vlastně téměř pořád můžu chválit. A co jsme stihli v rámci zpestření výuky? V září jsme navštívili BOHEMINIUM PARK a vypracovali jsme kvíz i s vlastními kresbami. Kresby výtvarníků z M.L. jsme si prohlédli a prodiskutovali v hotelu Hvězda také ještě v září. Říjen byl náročnější. Byli jsme na správě CHKO, kde jsme se seznamovali s houbami Slavkovského lesa na fotografiích, projekcí, ale i formou ekologické hry. Zajímavý program si pro nás připravila paní ing. V. Piskáčková. Děkujeme. Příroda nás přilákala i do muzea. Byli to přímo bobři a jejich zajímavý životní styl. Samozřejmě jsme zhlédli i film o vzniku M.L., stálou expozici a komnaty J.W.Goetha. Neobvyklou prohlídkou se stala návštěva útrob fontány. Děti se rozhodně nenudily. Na závěr této exkurze se směli podívat i na technické zázemí - velín. Průvodcem nám nebyl nikdo jiný, než pan Petrák. Děkujeme. Při exkurzi na MěÚ měly děti možnost se seznámit s panem tajemníkem, ing. M. Jašíčkem, který se jich dobrovolně při prohlídce ujal. Samozřejmě po předchozí dohodě. Nejvíc se dětem líbilo podkroví a pak obřadní místnost. Všechny děti již také ví, kde se upravuje to nejdůležitější, co potřebujeme k životu, tedy voda. Ano i tam jsme se vydali a prozkoumali proces upravování. Odborný výklad nám poskytl pan mistr. Děkujeme. Školní projekt BARVY PODZIMU jsme si zpestřili motivem DÝŇOVÝCH SKŘÍTKŮ a abychom všechny naše aktivity k tomuto tématu nezapomněli, tak jsme si vše nafotili a nafilmovali a uložili na DVD. Máme ho všichni! Navíc jsme si v předstihu užili školy i v noci, při akci "Noc s knihou". Seznamovali jsme se s oblíbenými knihami rodičů dětí z naší třídy, ale i dětí samotných. Nezapomněli jsme ani na pana pohádkáře, H.CH.Andersena. Následoval bobřík odvahy, ověření sportovních dovedností v tělocvičně a pak nastalo dlouhé a veselé usínání. A začal listopad. Pracovníci CHKO přichystali jak pro veřejnost, tak i pro nás, výstavu fotografií živočichů Slavkovského lesa a zajímavou přednášku o nich, ale též ekologickou hru se nám opět věnovala paní ing. V.Piskáčková. A protože se dětem v hezkém a podnětném prostředí CHKO zalíbilo, a protože si pro nás přichystal přednášku odborník - ornitolog Dr. Řepa, dorazili jsme v plném počtu ještě jednou, a to Stálo to za to. A téma? " Chránění ptáci CHKO". Navíc jsme neodešli s prázdnou!!! Materiály se líbily nejen dětem, ale i kolegyním. Povědomí o H.CH.Andersenovi si děti upevňovaly při návštěvě Městské knihovny M.L. Vědomosti a nové poznatky si děti ověřily závěrečným testem právě o tomto spisovateli a jeho nesmrtelném díle. Ale to už bylo po Mikuláši a Vánoce se kvapem blížily. Nicméně děti jsou stále nabité energií a tak jsme stihli zrealizovat ještě několik akcí. A to ne ledajakých jsme se jali poznávat Prahu a její památky. Tedy alespoň některé. Na Hradu si děti zahrály "HRU NA HRAD" - 1. část ( druhá a třetí se uskuteční v teplejších měsících). Domů si přivezly písemný doklad, ze kterého je zřejmé, že všechny pracovaly úspěšně. Tvořivé dovednosti měly děti příležitost rozvíjet na putovní interaktivní výstavě tvořivosti v síních galérie "MÁNES", s výstižným názvem " P L A Y ". Ani se jim odtud nechtělo. Těžko bych vám vše popisovala... To se musí zažít! Nicméně čas nás popoháněl a tak jsme se v 15.oo hod přesunuli - se ztrátou rukavic Vašíka H. - do NÁRODNÍHO MUZEA! Děti tam již virtuálně párkrát byly a tak trochu měly i představu, ale skutečnost byla přeci jenom jiná. Hlavním cílem naší exkurze byla interaktivní výstava " České pověsti". Děti chtěly vidět všechno. A tak jsme se míjeli a setkávali a diskutovali a hlavně a především - žasli. Výstava i stálá expozice byly úžasné a tak nám tři hodiny uběhly neuvěřitelnou rychlostí. Pak jsme ještě omrkli Smetanovo divadlo, klenbu Hlavního nádraží, koupili něco málo na zub a plni energie - mimo učitelky - obsadili několik kupé v rychlíku směr Mariánské Lázně. Ozvláštněním tohoto

18 našeho putování byla tradiční výluka na trati ze Stříbra do Plané. Ale i to děti hravě zvládly. Jen doma prý dlouho dospávaly. V předvánočním čase se stává již tradicí "Vánoční zastavení", které se letos uskutečnilo v hale 1. patra na městském úřadu. Každé dítě si stihlo vyrobit několik krásných vánočních dárků neobvyklými technikami z netradičních i tradičních materiálů. Svěřenkyně s dětmi navázaly hezký kontakt. Panovala opravdu tvůrčí radostná atmosféra. Poděkování za přípravu a průběh " Vánočního zastavení" posíláme domovu PRAMEN z Mnichova. V lednu jsme se hned po prázdninách dali do výroby dárečků pro prvňáčky.pak se děti zamyslely nad svými výkony a vlastnoručně si vybarvily i podepsaly neobvyklé pochvaly. Třeba za to, že ráno vstanou a jdou do školy. Ale i jiné, neméně zajímavé. Zítra tedy překvapí nejen vysvědčením... To je souhrnný výčet našich aktivit nad rámec školních povinností za 1. pololetí. A kolektiv dětí? Je prostě bezva. Ve středu 2. února proběhlo školní kolo v recitaci tříd, které organizovaly paní učitelky českého jazyka Marie Hrůzová a Hana Karlová. V kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Kateřina Kuglerová ze třídy 7.A, druhá byla Hana Hejlková ze 6.A a třetí skončil Michal Řezníček ze 7.A. V kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Dominika Wenzlová z 8.A, druhá byly Tereza Košťálová z 9.A a třetí Marek Pospíšil a Filip Šafář z 9.A. V měsíci lednu se třída 1.A ve svém projektu vydala na cestu kolem světa. Nejdříve se každý cestovatel seznámil s mapou světa a se všemi světadíly. Každý si vybarvil svou slepou mapu a podle názoru nalepil správné názvy světadílů. A pak už jsme se vydali na cestu. Zastavili jsme se jen na některých místech naší krásné planety - v Arktidě, v Antarktidě, v Africe na poušti Sahara, v Austrálii a také jsme probádali moře a oceány. Na všech těchto místěch nás zajímala nejvíce zvířata a jejich přizpůsobení danému prostředí. Děti byly moc šikovné a velmi zvídavé. Často pracovaly ve skupinách a předháněly se ve svých vědomostech a dovednostech. Na konci projektu každý prvňáček napsal svou první esej o tom, na kterém místě naší cesty se mu nejvíc líbilo. V rámci celostátního projektu "Celé Česko čte dětem" proběhl v lednu ve třídě 4.b týden čtení rodičů dětem. Rodiče přišli číst dětem z knih, které četli ve stejném věku jako jsou nyní jejich děti. Četlo se z knih, které byly dobrodružné, poučné, s detektivní zápletkou, ale i výchovné. Čtení bylo zajímavé, děti na přečtené úryvky reagovaly zvídavými otázkami. Čtení rodičů se moc líbilo, četlo se z knih různých žánrů. Nejstarší kniha byla od spisovatelky Marie Černé - Školák Kája Mařík, která vyšla už v roce Byla jsem ráda, že rodiče ochotně přišli mezi nás a tak podpořili čtenářskou gramotnost proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. V kategorii 1. tříd se na 1. místě umístila Dominika Šafářová z 1.C, 2. místo získal Dominik Štrunc z 1.C a 3. místo obsadil Martin Šesták z 1.A. V kategorii tříd se umístili - 1. místo Ivo Růžička - 3.C, 2. místo Petr Suchan z 2.A a 3. místo Dominik Dolejš z 2.C. V kategorii tříd se umístili - 1.místo Samuel Zabolotnij ze 4.A, 2. místo Linda Novobilská ze 4.A a 3. místo Sabina Vlačuhová ze 4.C. Všem gratulujeme. Poděkování patří i porotě, paní učitelce Smutné a Šmídové. V okresním kole olympiády v německém jazyce, které se konalo 16. února v Chebu, zvítězila v kategorii 6. a 7. tříd Katrin Palokaj před všemi žáky gymnázií, v kategorii 8. a 9. tříd skončil Ivan Boško na 2. místě a Barbora Heřmanová byla čtvrtá. Takový příkaz neslyší děti příliš často, což je jistě škoda, protože jej ochotně a bez odmlouvání okamžitě vyplní! Nás zlákal k návštěvě karlovarského muzea, kde v lednu a únoru probíhala výstava zábavně-naučného centra iqpark Liberec s názvem: Kouzla a klamy - poznávej se! aneb Dotýkati se exponátů přikázáno! Třídy 2.B a 3.B se ve středu 23. února vypravily do

19 Karlových Varů. Naším prvním cílem zde byla hvězdárna, kde jsme zhlédli pořad S žárovkou na Měsíc. Děti se společně s vypravěčem v roli učitele a žárovkou Žofkou vydaly na dobrodružnou cestou po Měsíci a dozvěděly se, proč Měsíc svítí, a proč se lépe pozoruje, když není v úplňku. Po prohlídce hvězdárny nás autobus odvezl k hotelu Pupp, odkud jsme pokračovali k Vřídlu. Někteří tento gejzír horké minerální vody viděli poprvé a hleděli na něj s úžasem. Brzy se ale s chutí vrhli na teplé oplatky, které v mrazivém dni zahřály. A pak už nás přivítali v muzeu, kde jsme si na sedmdesáti exponátech putovní výstavy mohli vyzkoušet, jak fungují přírodní zákony. Hlavolamy, kvízy, hádanky, skládačky a optické klamy prověřily naše smysly a rychlost našich reakcí. Mnoho jsme se dozvěděli, ale zároveň se báječně pobavili! Závěrem výletu jsme si ještě prohlédli nádhernou Tržní a Mlýnskou kolonádu, samozřejmě s ochutnávkou horkých minerálních pramenů, a v podvečer jsme se spokojeni vrátili domů. Následující den navštívili Karlovy Vary i žáci zbývajících dvou tříd 3. ročníku. Kromě výše uvedené výstavy Kouzla a klamy... se svezli lanovkou k rozhledně Diana, odkud je překrásný výhled nejen na město, ale i okolí. Stejně tak si prohlédli i lázeňskou část města. V okrskovém kole halové kopané skončili naši fotbalisti na třetím místě za Úšovicemi a Velkou Hleďsebí. Čtvrtý byl Dolní Žandov. Na základě vyhlášené výzvy Zlepšení podmínek na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost odeslal v pondělí 21. února ředitel školy žádost na MŠMT. Pro maximální výši rozpočtu je rozhodující počet žáků školy. Do tohoto projektu se zapojilo 14 učitelů z 1. stupně (Mallá, Holubová, Přívratská, Vaňková, Sklenářová, Korejsová, Baumgartnerová, Pirošíková, Kůtová, Smutná, Šmídová, Polanská, Potůčková, Adamcová) a 7 učitelů 2. stupně (Petruš, Knížák, Pospíšilová, Rygolová, Myslivcová, Karlová, Kloužková). Ti vytváří digitální učební materiály pro výuku v souladu se školním vzdělávacím programem. Naše třída se již v předstihu chystala na Velikonoce. Podnětem k tomu byla soutěž od producentského centra PROFIL v M.L. Děti si samy uháčkovaly řetízky ve zvolených barvách, pak si nakreslily dvě velká vajíčka - podmínkou soutěže bylo 30 cm - z řetízků udělaly mřížku, vlepily mezi vajíčka, vybarvily, ozdobily, zabalily a odeslaly před 11.3., protože to byl datum ukončení soutěže. Teď jen vyčkáme, jak dopadne zhodnocení odborné poroty. Určitě dáme vědět i když nebudeme na stupních vítězů. My jsme se totiž zúčastnili! Poděkování paní Monsportové za pěkné fotografie. Děkujeme. Také třída V.C se přidala k projektu Česko čte dětem. V rámci tohoto projektu přišla mezi nás paní vedoucí vychovatelka Eva Hrdá, aby nám výprávěla o svých čtenářských zážitcích a přečetla nám kapitolu ze své oblíbené knihy. Bylo to pro nás příjemné setkání, které potěšílo. Chceme tímto paní vych. Evě Hrdé moc poděkovat a vyzýváme další rodiče a pedagogy přijďte mezi nás! V měsíci lednu a únoru se třída V.C zaměřila na život v jednototlivých podnebných pásech. V rámci projektu se stejným názvem se žáci rozdělili do skupin, které si vylosovali jeden z podnebných pásů - tropický, subtropický, mírný a polární. Po dobu těchto dvou měsíců bylo úkolem žáků shromažďovat materiály o daném podnebném pásu, z nichž si potom vytvořili obrazové prezentace, ke kterým si nakonec připravili komentář i pro kameru. Myslím, že nás práce bavila a povedla se. Druhé pololetí zahájila IV. C návštěvou Správy CHKO - Slavkovský les a nové výstavy na téma NÁRODNÍ PARKY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ. Pro děti byly připraveny pěkné pracovní listy a také odměny ve formě fotografií chráněných rostlin a živočichů. Děti si tak měly možnost ověřit své znalosti. Všechny své vědomosti a dovednosti si ale ověřují děti

20 průběžně v soutěžích družstev. V současnosti to jsou družstva Soviček, Obojživelníků, Vlčat, Koloušků a Lenochodů. V soutěžích se také promítá plnění, ale i neplnění školních povinností. Odměnou za velké zlepšení celé třídy bylo i divadelní představení " KRÁLÍCI Z KLOBOUKU ". Děti se dobře bavily a už se těší na další kulturní akce. Ne, není to chyba. Vážně jde o Prittele, kterého letos vyrábí IV.C. Minimální velikost vytvořeného díla je 150 cm. Maximální velikost je 200cm. Letošním tématem jsou zvířata. Náš původní záměr byl SLON. Od toho jsme však upustili a co teď tvoříme je prozatím tajemství. Práce na tomto výtvarném díle děti baví a tak nám držte palce, ať se dílo podaří. Od firmy Prittel jsme již obdrželi lepidla a tak muchláme noviny, slepujeme a formujeme a... Za měsíc se pochlubíme. V pátek navštívila třída 4.b v rámci výtvarné výchovy keramickou dílnu v MěDDM. Téma práce v keramické dílně bylo "Jaro". Ředitelka MěDDM Ing. Irena Bornová nás mile přivítala a práci v keramické dílně i vedla. Protože bylo téma "Jaro", vyráběli jsme ptáky, kteří se už v přírodě silně ozývají. Keramická dílna je nejen dobře vybavená, ale i vkusně vyzdobená. Práce s keramickou hlínou se nám líbila, ptáci se povedli, každý byl jiný - svým způsobem originální. Třída 6.A navštívila v rámci hodiny dějepisu výstavu s názvem "Keltové v Čechách" pořádanou Městským muzeem v Mariánských Lázních. Výstava autorky PhDr. Jarmily Valentové prezentuje v přehledné podobě hlavní rysy keltské kultury z oblasti středních Čech, z období posledních pěti století před naším letopočtem a ukazuje nejvýznamnější archeologické nálezy a lokality včetně oppid - keltských opevněných sídlišť. Žáci si připomenuli a zopakovali učivo prvního pololetí o životě keltských kmenů, žijících v dávné minulosti na našem území, o jejich zvycích, způsobu oblékání, řemeslné zručnosti, zemědělství a duchovním světě. Každý žák musel v průběhu celé výstavy vypracovat pracovní listy a hledat odpovědi na otázky (např. Co nebo kdo byl Nemethon?, Co byly Statéry?, Kdo byli druidi? apod.). Více najdete ve fotogalerii. Výstava se všem líbila. Rádi bychom poděkovali zaměstnancům Městského muzea Mariánské Lázně, jmenovitě paní D. Ernstové za úvodní přednášku a spolupráci v průběhu celé výstavy. Dne 3.března třída 3.B navštívila v rámci prvouky správu CHKO Slavkovský les. Již ve třídě se žáci rozdělili do skupin podle názvů čtyř národních parků České republiky - NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko, Krkonošský NP. Každá skupina měla získat co nejvíce informací, které druhý den dopoledne zpracovali v informační plakáty. V pondělí 21. března proběhlo školní kolo konverzace v anglickém jazyce. Soutěžili žáci čtvrtých a pátých ročníků. Systém soutěže - písemný test a ústní část. V ústní části se hodnotilo vyprávění o sobě a přednesení tématu, které si žáci vylosovali. Umístění v kategorii 4. roč.: 1. místo Havlíčková Vanessa, 2.místo Knaizl Stanislav a 3. místo Steinerová Zuzana. V kategorii 5. roč.: 1. místo Horichová Barbora, 2. místo Kozhukhov Timofey a 3. místo Hengerič Štěpán. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípravu, byli jste skvělí. Do okresního kola postupuje jeden žák z každé kategorie. Dějepis v šestých třídách probíhá částečně interaktivně. Hlavním cílem této výuky je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dále zapojit do procesu učení samotné žáky, ti již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem interaktivní výuky je názornost ve výuce, součástí jsou video nahrávky s materiály, které doplňují či upřesňují dané téma; webové odkazy s rozšiřujícími nebo konkrétnějšími informacemi o

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3 3.1 Přehled o počtu pracovníků 3 3.2 Kvalifikovanost

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více