VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011

2 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155 o Právní forma školy příspěvková organizace od roku 2001 o Jméno ředitele školy Mgr. František Kurka o Jméno statutárního zástupce ředitele školy Mgr. Jana Rygolová o Kontakt na zařízení - tel.: , jméno pracovníka pro informace: František Kurka o Datum zřízení (založení) školy o Datum zařazení do rejstříku škol (bývalá síť škol) o Poslední aktualizace v rejstříku škol o Identifikační číslo ředitelství v rejstříku škol o Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) a jejich kapacity školní jídelna 1000 strávníků, školní družina 100 žáků o Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od o Speciální zaměření školy (rozšířená výuka) rozšířená výuka cizích jazyků 16333/ , rozšířená výuka tělesné výchovy 29738/ Počty tříd a pedagogických pracovníků Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na pedagogický úvazek 1. stupeň ,9 20,7 2. stupeň ,1 11,7 celkem ,5 Se školou spolupracovala občanská sdružení: o Sdružení rodičů školy náplní spolupráce byla finanční podpora školních akcí (autobus na soutěže a olympiády, třídních výletů, lyžařského výcviku, exkurzí, školní družiny, odměna pro nejlepší žáky tříd a další). o Školská rada připomínky a schválení Školního vzdělávacího programu, spolupráce při tvorbě koncepce školy, projednání šetření České školní inspekce, připomínky k hospodaření školy včetně rozpočtu, projednání doplnění školního řádu o Školní sportovní klub v rámci Asociace školních sportovních klubů náplní spolupráce byla příprava a organizování sportovních soutěží (školní, městská, okresní), spolupráce se sportovními oddíly v Mariánských Lázních a organizování mimoškolních aktivit žáků školy v kroužcích. o Základní organizace odborového svazu spolupráce na změnách v kolektivní smlouvě, čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.

3 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků Školní vzdělávací program 1.,2.,3.,4. a 6.,7.,8., Základní škola 16847/ o Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Učitelé praktikovali ve výuce různé metody výuky projektové vyučování, genetickou metodu čtení, zábavné vyučování, frontální a kooperativní metody práce, metody situační a heuristické, zavádění práce na PC ve výuce (internet, výukové programy, překladače), monoprojekty v českém jazyce s propojením s ostatními předměty, seminární práce, skupinové učení a hodnocení práce, používání nadstandardních učebnic a sešitů při výuce a další. Dále se používají formy prožitkové pedagogiky za použití různých aktivit v přírodě (outdorové aktivity). Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny 1 2 počítači. V některých předmětech byly využívány interaktivní tabule. Někteří učitelé se zapojili do tvorby digitálních učebních materiálů, které ověřovaly při výuce. Volitelné předměty informatika, sportovní hry, seminář matematiky, seminář českého jazyka, seminář přírodopisu Nepovinné předměty sborový zpěv, informatika na I. stupni, mažoretky Kroužky - florbal, stolní tenis, bruslení, plavání, aerobik, angličtina Mezinárodní spolupráce a programy Spolupráce se školami v SRN Tirschenreuth, Waldershof, Erbendorf (byla slavnostně podepsána dohoda o spolupráci za přítomnosti místostarostů obou měst) USA -Wrentham stát Mississippi

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů: Funkce Celkem Kvalifikovaní Do 30 let Do 40 let Do 55 let Nad 55 let Prac. důchodci Řš Zř Uč.1.st Uč.2.st Nepedagogičtí pracovníci Interní pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky škola 10 8,565 Školní jídelna 7 6,907 celkem 17 15,535 Komentář: věková struktura pedagogických pracovníků průměrný věk 48 let odchody pedagogických pracovníků na konci školního roku odešel jeden nekvalifikovaný učitel celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků nekvalifikovaní učitelé mají většinou dlouholetou pedagogickou praxi, všem bylo uloženo si kvalifikaci zvýšit vysokoškolským vzděláním (již zahájili), navštěvují DVPP, spolupracují v metodických sdruženích a předmětových komisích školy, 2 učitelé nesplňují požadavky na specializační činnosti metodik SPJ (zahájil studium) a metodik Environmentální výchovy (vzdělává se v seminářích) Největší aprobovanost byla v předmětech: matematika, český jazyk, zeměpis, tělesná výchova Nejnižší aprobovanost byla v předmětech: informatika, cizí jazyky (Aj), výtvarná výchova, pracovní činnosti

5 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Celkový prospěch žáků (porovnání s předešlými roky) Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyzname- Prospělo Neprospěl Hodnocen slovně náním 1. 73/68/77 69/67/76 3/1/1 1/0/ /74/65 61/33/60 7/41/5 0/0/ /67/77 68/51/58 5/15/18 0/1/ /71/64 45/61/50 10/10/14 0/0/ /55/72 48/37/59 26/18/13 0/0/0 0 I. stupeň 343/335/ /249/303 51/85/51 1/1/ /71/50 25/18 38/42/32 2/2/ /66/69 21/18 46/41/48 3/7/ /67/61 22/14 31/41/43 0/1/ /50/65 17/24 57/32/40 0/1/1 0 II. stupeň 262/254/245 85/87 172/156/163 5/11/8 0 Škola celkem 605/586/ /336/ 223/238/214 6/12/9 0 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: Gymnázium SOŠ včetně SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš přijatí Komentář: škola dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost přijatých žáků na všechny typy škol Hodnocení výsledků výchovného působení o Problematika výchovného poradenství na škole ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce a učitelé spolupracovali s institucemi a sdruženími v oblasti drogové prevence a řešení sociálně patologických jevů KOTEC (kontaktní a krizové centrum) Mariánské Lázně, PREV-CENTRUM Cheb, Policie ČR, sociální odbor a odbor školství MěÚ Mariánské Lázně, mediační a probační služba Cheb o Škola má zpracovanou Strategii poradenských služeb školy

6 Výchovná komise řešila studijní a výchovné problémy žáků s jejich zákonnými zástupci za účasti ředitele školy, zástupkyně ředitele školy, výchovného poradce, třídního učitele, učitele předmětu. Projednávala výsledky vyšetření ve SPC a PPP. Ředitel školy, zástupci ředitele školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé jednali s rodiči dalších žáků také mimo výchovnou komisi projednávala se především nekázeň a špatný prospěch. Charakter vývojových poruch chování učitelé řešili s některými žáky tato porušování školního řádu - nevypnutý mobilní telefon při výuce, nepřezouvání se, neomluvená absence, neurvalé zacházení se školním majetkem (především rozbité dveře), stolování ve školní jídelně, hluk o přestávkách, verbální drzost. Tyto nedostatky byly zohledněny v celoroční soutěži tříd 2. stupně Nejlepší žáci a třídy školy. Pravidelně byly vedeny třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy pravidelné pohovory s problémovými žáky. Tím se oslabila nutnost konat výchovné komise. V průběhu školního roku bylo maximum 17 integrovaných žáků. Dalších 62 žáků bylo v podpůrné péči školy bez integrace. Třídní učitelé společně s vyučujícími ostatních předmětů a pedagogicko psychologickou poradnou vypracovali individuální vzdělávací program pro tyto žáky. Probíhala individuální péče, konzultace, výuka speciálních programů. Volba povolání 1. Oblast poradenská Koordinací mezi kariérovým poradenstvím, vzděláváním a diagnostikou se naplnil záměr výběru dalšího vzdělávání žáků: - Žáci 8. a 9. tříd se orientovali v informačním a poradenském středisku úřadu práce, získali přehled o informačních zdrojích k volbě povolání, které monitoroval výchovný poradce. - Rodiče i žáci byli seznámeni s poradenskými možnostmi k volbě povolání / vlastní nabídky SŠ, Burzy škol, vstupy zástupců SŠ do ZŠ, dny otevřených dveří, internet celostátní nabídka / - Byl vypracován harmonogram činnosti k VP, informace o přijímacím řízení a rozvrh vykonání SCIO testů k danému okruhu správná volba, se zabezpečením výsledků a jejich postoupením na žádaná místa. - Jistotou byly nejen termíny, ale správná práce s instrukcemi vyplnění zápisových lístků a přihlášek na umělecké školy i pro vzdělávání dalších oborů. - Cílené poradenství směřovalo pro zdravotně, sociálně i jinak znevýhodněné žáky, pro ty, kteří ukončili školní docházku v osmé třídě, pro zájemce o víceletá gymnázia. Průběžná aktualizace informací o vzdělávací nabídce, informační činnost pro třídní učitele / výstupní hodnocení žáků / byly uplatněny. - V závěrečné statistice se objevilo přijetí všech žáků devátých tříd. Na osmiletém gymnáziu neuspěly tři žákyně pátých tříd.

7 2. Metodická a informační činnost V otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace a individuálně vzdělávacích plánů, dále v otázkách péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami byla vždy poskytnuta metodická pomoc. Běžně jsou shromažďovány odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Vše probíhá v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. V rámci navržených a realizovaných opatření výchovného poradce byly i preventivní pohovory s problémovými žáky celkem 14, které měly mj. předejít výchovným komisím. V situacích, které vyžadovaly vědomí rodičů, bylo naplněno poslání generálního souhlasu, který byl výchovnou poradkyní vypracován. Problematika volby povolání byla probírána se žáky především v občanské výchově. Výchovná poradkyně vypracovala tematický plán problematiky volby povolání. Spolupracovali jsme s Úřadem práce v Chebu. Výchovná opatření byla udělena v souladu s Klasifikačním řádem školy: Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Počet žáků 231/239/ /240/296 Důvody Déletrvající úspěšná práce Výrazné projevy školní iniciativy Reprezentace školy Vynikající studijní výsledky Je patrna zvyšující se tendence úspěšnosti našich žáků. Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Počet žáků 101/146 30/17/51 Důvody Opakované porušení školního řádu Závažnější porušení norem slušnosti Vážné porušení školního řádu Neomluvené absence Agresivita vůči spolužákům Je patrna zvyšující se tendence nekázně, především ničení školního majetku. Snížené stupně z chování na konci školního roku: Počet % ze všech žáků školy 2- uspokojivé 25/9/18 1,8/1,5/3 3- neuspokojivé 10/4/6 1,6/0,6/1 Neomluvené hodiny: Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí /66/34 0,7/0,25 2. pololetí /88/85 1,8/0,3 za školní rok /154/119 2,5/0,27

8 Údaje o integrovaných žácích: Druh integrace Ročník Počet žáků sluchové 0 0 zrakové 0 0 s vadami řeči 0 0 tělesné 8.B 1 s kombinací 0 0 s vývojovými poruchami učení 2,3,4,5,6,7,8 20 Ročník Integrovaní celkem 20 Komentář: V silných ročnících, kde se blíží počet ke 30 žákům ve třídě, byla oslabena individuální pedagogická práce s integrovanými žáky Vyskytlo se velké množství žáků se SVPU f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Byl vytvořen a postupovalo se podle Minimálního preventivního programu školy. Byl vypracován Krizový plán prevence soc.patologických jevů, součástí je Třídní program prevence, V hodinách občanské výchovy byly žákům zadány testy na drogovou problematiku. V hodinách občanské výchovy i v dalších předmětech probíhala multikulturní výchova, tj. výchova žáků proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance. Ve škole je umístěna schránka důvěry, kam mohou žáci vhazovat žádosti a podněty. Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali seminář zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, především na rozpoznání a předcházení šikany. Všichni třídní učitelé pravidelně vyhodnocovali ve své třídě nekázeň, náznaky šikany a odevzdávali formulář s popisem řešených situací za každý měsíc preventistovi sociálně patologických jevů.

9 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Druh semináře - kurzu Počet Finanční náklady zúčastněných Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů na 3 zahájily 0 vysokých školách studium Studium k výkonu specializačních činností 1 zahájil 0 metodik prevence studium Studium k prohlubování odborné kvalifikace ,0 v kurzech a seminářích Pedagogického centra v Karlových Varech, Pedagogického centra v Praze, Krajském centru vzdělávání v Plzni Ostatní pracovníci ekonomika a hospodaření ,0 školy a školní jídelny, hygienické minimum Celkem ,- Priority v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Zaměřili jsme se především na vzdělávání nekvalifikovaných a neaprobovaných pedagogických pracovníků školy. Další prioritou bylo vzdělávání v oblasti tvorby DUM, jazykového vzdělání učitelů a prevence patologických jevů. Využívali jsme především bezplatných seminářů a workshopů, které pořádalo Krajské vzdělávací centrum v Sokolově (podepsána dohoda s hejtmanem Karlovarského kraje). Přehled vzdělávání ředitele školy: Školská legislativa v praxi Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství finanční toky, správní řízení, pracovní řád, BOZP, dopravní výchova, projekty a granty Standard kvality učitelské práce Využívání ESF a jejich čerpání, tvorb digitálních učebních materiálů, projektové řízení, výběrové řízení Aktuální problémy řízení škol Prevence sociálně patologických jevů, řešení šikany Kritéria hodnocení českou školní inspekcí Cloud computing

10 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT a dalšími subjekty, kterých se zúčastnili naši žáci, jsou jedním z kritérií kvality školy. V uplynulém školním roce jsme opět dosáhli vynikajícího výsledku v rámci celého Karlovarského kraje. Naši žáci se zúčastnili téměř všech soutěží a dosahovali zde výborných výsledků. Někteří učitelé se zapojili do soutěží a olympiád, které organizoval Krajský úřad v Karlových Varech, jako organizátoři nebo porotci soutěží. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, spolupráce s jinými subjekty, prezentace školy na veřejnosti: Ve škole pracují předmětové komise na II. stupni a metodická sdružení na I. stupni se svými vedoucími (garanty) spolupracují při vytváření učebních dokumentů, tematických plánů, přípravě žáků na soutěže a olympiády, výběru učebnic, metodické pomoci nekvalifikovaným učitelům, tvorbě školního vzdělávacího programu a autoevalací. Mezinárodní spolupráce proběhla celá řada akcí se školami v SRN - výměnné pobyty, vaření, sportovní utkání, vystoupení pěveckého sboru, společný výstup ke středu Evropy v rámci oslav dne Evropy, sportovní den učitelů, vystoupení mažoretek. Probíhalo dopisování žáků školy se žáky v USA (Wrentham - Mississippi). Probíhala spolupráce se sportovními oddíly ve městě při organizování soutěží mezi školami plavecký, hokejový, tenisový, fotbalový, stolní tenis. Žáci osmých tříd se zúčastnili lyžařského výcviku na Šumavě. Proběhla řada výchovných akcí v kině, městském muzeu, městské knihovně, divadelním sále školy a v divadle. Zúčastnili jsme se řady přednášek a besed s Policií ČR na téma právní vědomí, dopravní výchova. Proběhla celá řada exkurzí a školních výletů. Žáci vystupovali v muzeu, penzionu, hotelích, domově důchodců. Spolupráce s mateřskými školami ve městě společná výuka ve škole, především výtvarná výchova, zpěv, tělesná výchova. Proběhla elá řada vystoupení mažoretek Kopretinky ve městě i mimo. Pěvecký sboru Skřivánci z JIHU řada vystoupení ve městě, v SRN. Školička bruslení - bruslení prvňáčků v hodinách tělesné výchovy ve spolupráci se Sport servisem a sportovní komisí při Radě města. Spolupráce s CHKO v Mariánských Lázních přednášky pro žáky Spolupráce s Dechovým orchestrem mladých, Akordeonovým orchestrem a Daliborkou při vystoupeních našich mažoretek na veřejnosti. Spolupráce s výtvarným oddělením ZUŠ. Spolupráce s ÚSP v Mnichově Festival porozumění Podrobné výsledky a zapojení jednotlivých žáků v dalších soutěžích a dalších akcích archivují třídní učitelé, následně uvádíme některé akce: Na 8. září byl vyhlášen Světový den gramotnosti. V tento den byla zahájena soutěž o nejlepší třídu a žáky školy. Vedoucím projektu byla paní učitelka Andrea Polanská na 1. stupni a pan

11 učitel Marek Petruš na 2. stupni. Ve čtvrtek 30. září se uskutečnily v lesoparku u školy JIH "Zátopkovy štafety". Běželo se opět 5 km, 10 km a maraton. Organizátorem byl pan učitel Karel Merunka. Ve středu 29.září v hod. vystoupil pěvecký sbor naší školy Skřivánci z Jihu pod vedením uč. E. Smutné v Anglikánském kostele v Ruské ulici s hodinovým koncertem. Spoluúčinkovali členové Velkého akordeonového orchestru ZUŠ F. Chopina. Na klavír sbor i sólistky doprovodil p.uč.a. Smutný. Vstupné bylo dobrovolné. V okresním kole atletického čtyřboje v Lubech se družstvo dívek umístilo na 1. místě a družstvo chlapců na 2. místě. Obě družstva postoupila do krajského kola. V novém školním roce proběhla soutěž v hodnocení žáků 1. stupně podle následujících kritérií: Chování - ve třídách (při hodinách, o přestávkách), na chodbách a wc. Plnění školních povinností - příprava na vyučování - nošení školních pomůcek, vypracování domácích úkolů, referátů, pečlivost + aktivita v hodinách, vzorné plnění zadaných služeb ve třídě + nápady pro spolužáky a zapojování se do aktivit třídy + pomoc ve třídě. Účast a úspěchy v soutěžích ve škole i mimo školu. Reprezentace školy. Vždy v pololetí byli vybraní žáci vyhlášeni školním rozhlasem, vyfotografováni a vyvěšeni na nástěnce. Dne se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili okresního kola přespolního běhu "Běhu u Medvěda". V každé kategorii startovali 2 dívky a 2 chlapci. Body za umístění v jednotlivých kategoriích se sčítaly v celkový výsledek celého družstva. Žáci vybojovali 1. místo a postupují do finále okresního kola, které se konalo 15. října 2010 v Chebu. Pěkného úspěchu dosáhla družstva starších žákyň a starších žáků pod vedením M. Petruše v krajském kole atletického čtyřboje v Chodově. Družstvo starších žákyň ve složení Kristýna Špačková, Kateřina Dubská, Aneta Málková, Adéla Rochová a Aneta Langášová vybojovalo vynikající 3. místo. Družstvo starších žáků ve složení Petr Holub, Tomáš Denk, Jan Sedláček, František Schmied a Marek Derka se umístilo na pěkném 4. místě. V rámci projektu "Naše město" žáci 3.B navštívili MěÚ a muzeum. Děkujeme panu Jašíčkovi za prohlídku celého MěÚ a vyčerpávající informace o rozdělení, funkci a důležitosti úřadu. V muzeu žáci shlédli film o založení našeho města, seznámili se s historií a osobnostmi, které navštívili M.L. Na závěr jsme si prohlédli novou expozici - Bobr evropský. Ve čtvrtek zahájily první ročníky pravidelné bruslení v rámci hodin tělesné výchovy. Poradna pro žáky, rodiče a učitele, jak snížit výskyt šikany, na koho se obrátit nebo jak šikanu řešit. Ve čtvrtek 7. října organizoval pan učitel Borka na školním hřišti v Úšovicích okrskové kolo v minikopané. Školy se umístily v tomto pořadí: JIH, Úšovice, Velká Hleďsebe, Dolní Žandov, Gymnázium. Ve čtvrtek 30. září se v lesoparku u naší školy konaly "Zátopkovy štafety". Kromě žáků naší školy se zúčastnila škola v Úšovicích, Tirschenreuthu a Erbendorfu. Správní rada Fondu budoucnosti se na svém zasedání v Schönse rozhodla podpořit náš projekt "Partnerství bez hranic" spolupráci se školami v Tirschenreuthu, Waldershofu a Erbendorfu

12 částkou 22 tisíc korun. V pátek se v Chebu konalo finále okresního kola "Přespolního běhu" pro 1. stupeň. Žáci vybojovali s velkým bodovým náskokem 1. místo, které jim zajistilo postup do krajského kola v Chebu dne Dne se třída 7.A zúčastnila výlovu školního rybníka v Tirschenreuthu. Žáci z partnerské školy připravili zajímavý zážitek, kdy při výlovu žáci uviděli kromě kaprů také štiky a velkého sumce. Pozoruhodné na této akci je to, že společně s učitelem všechny práce vykonávají žáci školy v rámci environmentálního vyučování. V pátek 15. října se třída 4.A vypravila s pracovnicí CHKO Kateřinou Dvořákovou na naučnou stezku Kladská,připravený program nesl název "Tajemné rašeliniště Tajga"náplň celého dopoledne byla velmi zajímavá a pro děti zcela určitě přínosná se konalo v Krajské knihovně v Karlových Varech krajské semifinále Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Do semifinále se probojovalo šest žáků 1. stupně a změřili si síly se 41 nejlepšími semifinalisty v Karlovarském kraji. Výborné umístění získali - Adam Veselý ze 4.A místo, Nikol Růžičková - 4.A - 19.místo, Patrik Klas - 4.A - 14.místo. Velkou radost nám udělal Michael Mallý z 5.A, který získal 9. místo. Další soutěžící Filip Seleši z 5.A se bohužel mezi první dvacítku neprobojoval, ale získal cenné zkušenosti do příštího ročníku. V pátek se v odpoledních hodinách vrátila "Večerníčkova třída" 2.B a třída 3.C "Mimozemšťánci" ZŠ Jih z vlastivědně poznávací exkurze BEROUNKA dětí společně se svými učitelkami vyrazilo v pondělí na cestu do hluboké minulosti. Cílem byla vesnička Šlovice u Hřebečníků, kde jsme se ubytovali v rekreačním středisku Nad Starým Mlýnem. Nachází se v překrásné krajině řeky Berounky, v dějišti knih Oty Pavla, asi 20 km jižně od Rakovníka. Výpravu zahájili výletníci opravdu v dávné minulosti a sice návštěvou muzea trilobitů ve Skryjích, poté se vydali krásnou krajinou ke Skryjským jezírkům a cestou zpět minuli zříceninu hradu Týřov. Druhý den děti navštívily sklárnu v Nižboru, kde si vyzkoušely foukat sklo, a hlavně nižborský zámek. Tady byl pro ně připraven program Pravěk hrou, při kterém si každý návštěvník sám vyzkoušel střelbu z luku, upečení pšeničné placky, práci s hlínou nebo s jednoduchým tkalcovským stavem. Součástí byla i přednáška archeologa, který děti provedl dobou dávno minulou a zodpověděl všechny jejich zvídavé dotazy. Ve středu se skupina přesunula nejprve do Koněpruských jeskyní, pak do Berouna za večerníčkovými medvědy Vojtou, Kubou a Matějem a poté do velmi očekávaného aquaparku. Všechny večery byly naplněny zajímavými činnostmi - děti se rozdělily do tlup a každá tlupa si vytvořila svůj barevný kámen, psaly se dopisy domů, vyráběly se náhrdelníky s pravěkými zuby, medvídci z ořechů, záložky s medvědy, sádrové odlitky trilobitů či společně sestavené výtvarné dílo z mozaiky podzimních listů. Čtvrtek byl ve znamení mírného odpočinku, počasí bylo nádherné a děti se mohly vyřádit v okolí rekreačního střediska, kde se nachází dřevěné hradiště, klouzačky, houpačky, hřiště na kopanou a basket. Večer byla na pořadu rozlučková diskotéka, kterou si užili úplně všichni. Při zpáteční cestě se výprava zastavila v Lužné u Rakovníka, v muzeu ČD, kde jsme viděli spoustu historických lokomotiv a dozvěděli se mnoho o historii cestování po kolejích. Troufáme si tvrdit, že tato naše výprava nebyla zdaleka výpravou poslední a už nyní začínáme s dětmi přemýšlet, kam vyrazíme příště! Ve čtvrtek 21. října přišel mezi žáky 4.A známý mariánskolázeňský cestovatel, horolezec a fotograf ing. Petr Bořil. Představil dětem naše město z výšky střech nejvyšších budov ve městě. Program nazval "Očima ptáků". Po velice zajímavém vyprávění spojeném s promítáním

13 nádherných snímků z výšek mariánskolázeňských střech následovala beseda, ve které se děti dozvěděly více nejen o Mariánských Lázních, ale také o cestovatelských a horolezeckých zkušenostech p. Bořila. Besedy se zúčastnil i náš pan ředitel a myslím, že nelitoval. Opravdu to stálo za to! Celý říjen pracovaly třídy 1. stupně na projektu Barvy podzimu. Každá třída si vybrala jednu podzimní barvu a snažila se touto barvou vyjádřit podzim. Mladší děti většinou lepily, stříhaly, malovaly, vyplňovaly pracovní listy a plnily jednoduché úlohy, ty starší pak psaly básně, vyprávění i pohádky. Na jednom patře naší školy dokonce vznikla barevná podzimní výstavka. Projekt vyvrcholil BAREVNÝM DNEM. Každá třída přišla oblečená do své barvy a celý den se všechny předměty nesly v duchu barvy červené, zelené, žluté nebo hnědé. Fotografie jednotlivých tříd najdete ve fotogalerii. V pondělí se konalo v Chebu finále krajského kola v přespolním běhu. Sešly se zde nejlepší školy z celého kraje. Ve velké konkurenci mezi závodníky se naši žáci neztratili a obhájili krásné 2. místo. Družstvo: 1.kategorie (1.třídy)- Anna Valková, Jaroslava Karlová, Tomáš Čech,Jan Stybar 2.kategorie (2. a 3. třídy)- Linda Čechová, Markéta Musilová, Tomáš Moucha, Jan Kosina 3.kategorie (4. a 5. třídy)- Eliška Halamová, Barbora Kačírková,Adam Veselý, Jakub Němec. Podzimní pátrání:" Máte rádi podzim?" To byla jedna z otázek, kterou jsme v naší anketě pokládali náhodným kolemjdoucím. Ve čtvrtek 11. listopadu se třída 4.A v rámci přírodovědného učiva o nerostném bohatství na naší planetě vypravila na exkurzi do slévárny čediče a eukoru Eutit ve Staré Vodě. Žáků se ujal osobně ředitel podniku pan Vladimír Havlíček a ředitel výroby p. Škroch. Žáci s nadšením a velikou pozorností poslouchali jejich výklad a s obrovským zájmem pozorovali celý provoz. Byl to pro všechny skutečně veliký zážitek. Třída 6.A zvítězila mezi 710 třídami z celé republiky v prvním kole vědomostní soutěže PeySecCup. Soutěží se na internetových stránkách bezpecne-online.cz a právě 6.A získala plný počet bodů z prvního kola. Každý žák třídy získá tričko HUSKY. Hlavní výhrou v soutěži je čtyřdenní zájezd do Paříže a Disneylandu. Dne proběhl ve třídě 3.B jednodenní projekt "Svatý Martin". Cílem bylo seznámit žáky se způsobem života v minulosti, připomenout některé zvyklosti pomocí pranostik, ozřejmit dřívější užší spjatost člověka s přírodou a připomenout významnou osobnost. Dne se konalo finále okresního kola v plavání v městském bazénu Aš. Smíšené družstvo chlapců a dívek si vybojovalo 1. místo a postup do krajského finále, které se konalo v Sokolově. Žáci 1.A navštívili dne výstavu v městském muzeu o životě bobra evropského - "Zaostřeno na bobra". Na děti čekaly zajímavé informace ze života bobra, ukázka bobřího domova i krásné fotografie bobrů. Tento vzácný a chráněný živočich děti velmi zaujal a za chvíli se z nich stali přímo "odborníci na bobra". Ve škole jsme druhý den pokračovali a děti pracovaly ve skupinách, prezentovaly své nové znalosti, kreslily podle návodu bobra, zpívaly bobří písničku a shlédly některá zajímavá videa o bobrech. Dne se v městském bazénu v Sokolově konalo finále krajského kola v plavání. Dívky obsadily 2. místo, chlapci 1. místo. Celkově mezi školami se naše družstvo umístilo na 1.

14 místě. V pondělí jsme na naší škole vyhlásili soutěž pro 1. stupeň - O nejkrásnějšího anděla. Chtěli jsme si tak zkrátit, ale hlavně zpříjemnit čas předvánoční, čas čekání na Ježíška. Každá třída si mohla zvolit libovolnou techniku i materiál. Uzavírka soutěže byla , tedy celé dva týdny se děti snažily o co nejoriginálnější andělíčky a anděly. O víkendu 4. a došlo k instalaci výstavy a v pondělí vybrala nezávislá porota vítěze, což určitě nebyla práce jednoduchá! Jak se sami můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. Nejkrásnější andělíčky vyrobila třída 2.B, na druhém místě se umístila třída 3.C a na třetím třída 5.A. Doufáme, že se tato soutěž stane naší každoroční vánoční tradicí, protože se u ní bavili nejenom žáci, ale i paní učitelky. Žáci třetích tříd na hodině informatiky kreslili v aplikaci Malování na téma sv. Mikuláš (pohlednice, pozvánky...). SPORT-SERVIS ML připravil na bruslení 1. tříd ve čtvrtek pro děti milé překvapení - ledová plocha se hemžila rozpustilými čerty, přišel i Mikuláš s andělem a rozdali dětem malé dárečky. V pondělí se jako každý rok uskutečnilo vánoční vystoupení Kopretinek z Jihu. Dopoledn naše mažoretky tančily pro žáky a učitele školy, odpoledne od hod. pak pro rodiče, prarodiče a příznivce z řad široké veřejnosti. Všechna vystoupení proběhla v sále školy Jih. Kopretinky z Jihu mají v současné době 29 mladších a 27 starších mažoretek. Skupina vznikla v únoru roku Mladší mažoretky vede paní Mária Kubínová a jsou to děvčátka z MŠ a z 1. a 2. tříd. Starší mažoretky pak tančí pod vedením paní Petry Koreisové a navštěvují 3., 4., 5., a 6. třídu. Zkoušky probíhají dvakrát týdně. 3. prosince se vypravil pěvecký sbor naší školy pod vedením uč. E. Smutné na Adventní zpěvy do Prahy. Ty se konaly již po dvanácté a vystoupily zde stovky českých i zahraničních pěveckých sborů. Skřivánci z Jihu zpívali na otevřeném pódiu u vánočního stromu na Staroměstském náměstí v odpoledních hodinách. Přestože byl veliký mráz, děvčata podala výborný výkon. ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY I NAŠEHO MĚSTA SI ZASLOUŽÍ VELIKOU POCHVALU! Do předvánoční Prahy za Hurvínkem, příběhem Pražského hradu a interaktivní výstavou "Play" v galerii Mánes se na dvoudenní výlet vydali žáci Večerníčkovy 2.B a Mimozemšťánci ze 3.C. Letos již po sedmnácté pěvecký sbor Kopretinky naší školy spoluúčinkoval na tradičním Vánočním koncertu s Velkým akordeonovým orchestrem ZUŠ F. Chopina ve Společenském domě Casino. Koncert se konal tuto sobotu v hodin! Ve středu se konalo školní kolo v olympiádě v českém jazyce. Zúčastnilo se jej 14 žáků 8. a 9. tříd. 1. místo obsadil Miroslav Dvořáček a na druhém místě se umístila Pavlína Pátková - oba žáky 9.A. V březnu budou reprezentovat školu v okresním kole. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast, děkuji také paní učitelce Haně Karlové a Marii Hrůzové za organizaci soutěže. Podrobné výsledky jsou umístěny na nástěnce vedle sborovny. Na naší škole probíhala v prosinci akce: Vánoce v útulku pro opuštěné psy a kočky. Žáci nosili do školy konzervy, granule, pamlsky, staré deky a ručníky, obojky a vodítka. Pedagogové a žáci 9.A přispěli finanční částkou, z níž jsme koupili nová vodítka, obojky, písek pro kočičí toaletu, spreje na blechy, mléko a piškoty pro štěňata. Všem žákům, kteří přinesli již zmiňované

15 dary, a především jejich rodičům mnohokrát děkujeme! V úterý třída 9.A navštívila se svou třídní učitelkou Holubovou útulek a vyvenčili 24 psů. Vzali jsme je na dlouhou procházku. Psi byli šťastni, protože jinak nemají šanci se z útulku dostat. Pomáháme také o víkendech. Scházíme se každou sobotu a neděli v 9.30 u útulku a chodíme venčit psy. Je nás však málo. Budeme velmi rádi, pokud nám přijdou i ostatní žáci naší školy pomoci. Celé Česko čte dětem je celostátní projekt, kterého se od začátku tohoto školního roku účastní i 1. stupeň naší školy. Několikrát týdně dětem předčítáme ze zajímavých dětských knih, většina tříd navštívila v listopadu nebo prosinci městskou knihovnu a v některých třídách proběhl před Vánoci Týden čtení s rodiči, kdy ve škole předčítali ze svých oblíbených knih rodiče dětí. K projektu patří i další aktivity - samozřejmostí je v hodinách práce s encyklopediemi a slovníky, vyprávění dětí o přečtených knihách nebo třeba ilustrace k přečtenému textu. Podpora čtenářské gramotnosti má na naší škole dlouhou tradici a účastí na tomto celostátním projektu se naše práce s dětmi ještě prohloubila a zkvalitnila. V pondělí 10. ledna proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v německém jazyce. Celkem soutěžilo 20 žáků ve dvou kategoriích. V kategorii 7. a 8. tříd zvítězila Katrin Palokaj ze 7.A, dále se umístila Barbora Heřmanová z 8.A a třetí byla Pavla Adamíková z 8. A. Pochvalu zaslouží Ondřej Hengerič ze 7.A za vzornou přípravu na soutěž. V kategorii 9. tříd zvítězil Filip Nejedlý před Ivanem Boškem a Terezou Štaudovou. Třídu 1.A navštívili jejich kamarádi ze školky Vora (v úterý) a ze školky Třešňovka (ve středu). Prvňáci předvedli předškolákům, jak už umí číst, měli pro ně připravené pohádkové hádanky a pak už uvolnili místo v lavicích budoucím prvňákům. Předškoláci si vyzkoušeli opravdickou hodinu matematiky. Hlásili se, počítali a hlavně pracovali s interaktivní tabulí. Všichni byli moc šikovní. Některé děti naše škola a třída tak nadchla, že se ptaly, jestli mohou přijít i zítra. Všem těmto předškoláčkům přeji, aby se jim příští školní rok v naší škole líbilo. Nová vyučovací metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning, neboli integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka. CLIL je myšlenka integrace obsahového a jazykového vzdělávání na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií. Tato myšlenka pochází z dokumentu pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán (Promoting Language Learning and Linquistic Diversity: An Action Plan ) schváleného Evropskou unií v roce Záměrem je vyučovat vybraný předmět prostřednictvím cizího jazyka. To umožňuje studentům využívat cizojazyčné znalosti ke smysluplnému účelu okamžitě, což je lepší, než se učit angličtinu "do zásoby", pro pozdější použití. Znalost cizího jazyka se tedy nestává cílem, nýbrž nástrojem pro dosažení dalších cílů. CLIL studenty připravuje na reálný život, kde se informace a dovednosti vzájemně propojují, rozvíjí jejich myšlení a nabízí situace, kde je hlavním cílem přirozeně myslet a komunikovat v cizím jazyce. Vyučující anglického jazyka Mgr. Jana Rygolová a Mgr. Lydie Pospíšilová se zapojily do tohoto projektu a absolvovaly akreditované školení v délce 40 hodin (září leden 2010/2011), které pořádalo krajské pracoviště NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) v Karlových Varech. Zde navštěvovaly praktické semináře, které měly za cíl připravit a vytvořit metodickou příručku pro pedagogy. Tento materiál bude obsahovat praktické metody CLIL vyzkoušené v podmínkách našich škol. Plánem pro příští školní rok 2011/2012 je využití této metody na naší škole ve třídách prvního i druhého stupně a evetuální zapojení dalších učitelů. Vyučující anglického jazyka již teď zařazují obsah jiných předmětů do jazykové výuky (např. reálie, historii anglicky mluvících zemí, aj.) Nově lze integrovanou výuku CLIL praktikovat ve formě krátkých jazykových sprch (language showers) či ve formě jednotlivých modulů v cizím jazyce zařazených do výuky vybraného předmětu. Hlavní využití najde tato metoda během projektových dnů školy, na škole v přírodě, na třídních výletech nebo

16 v mezinárodních projektech se spřátelenými subjekty. Vynikajících výsledků dosáhly žákyně 6. a 7. tříd Anna Suková, Michaela Zavřelová, Daniela Synková, Iveta Muselová, Marcela Axmanová, Simona Břečková, Veronika Rečková, Kateřina Svobodová, Jessica Niklová ve finále krajského kola Orion florbal cupu, které vyhrály a zajistily si postup do kvalifikace republikového finále, jež se hraje v pondělí 24. ledna v Praze. Děkuji za vzornou reprezentaci školy. Děkuji také panu učiteli Marku Petrušovi, který děvčata připravoval a vedl je v okrskovém, okresním i krajském kole. Žákyně 6. a 7. tříd (Anna Suková, Michaela Zavřelová, Daniela Synková, Iveta Muselová, Marcela Axmanová, Simona Břečková, Veronika Rečková, Kateřina Svobodová) stále nepoznaly v Orion florbal cupu porážku a po vítězstvích v okrskovém kole, okresním kole a krajském kole, porazily na kvalifikaci o republikové finále i ZŠ J. Arbese Most a ZŠ Eden Praha a dostaly se tak mezi 6 nejlepších týmů České republiky. Do závěrečného turnaje v Plzni jim přeje pan ředitel František Kurka, pan učitel (trenér) Marek Petruš a celé vedení školy přesnou mušku a dostatek sil. Ve středu 26. ledna navštívili třídy 1.A a 1.B pan policista a paní policistka. Povídali si s dětmi o správném vybavení kola, bezpečnosti na silnici a dopravních značkách. Děti poslouchaly s velkým zaujetím a všechny dospělé překvapily bohatými znalostmi. Na konci besedy se i paní policistka zapojila do našeho projektu Celé Česko čte dětem a přečetla dětem krátkou pohádku. Scio - testování 9. tříd základních škol a gymnázií. Na podzim proběhlo testování gymnázií 9. tříd v základních školách České republiky. Celkem se testování zúčastnilo 981 škol s více než 29 tisíci žáků. Výsledky našich žáků byly vyhodnoceny jako nadprůměrné v rámci Karlovarského kraje i celé republiky. V hodnocení se uvádí: Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné, patříte mezi lepší školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné, patříte mezi úspěšné školy a máte výsledky lepší než 80% zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v německém jazyce jsou nadprůměrné, patříte mezi úspěšné školy a máte výsledky lepší než 80% zúčastněných škol. Někteří žáci se umístili na prvních místech v rámci Karlovarského kraje. Jan Štěpánek byl nejlepší v testu obecných studijních předpokladů a druhý nejlepší v testu z matematiky, Tereza Štaudová byla třetí nejlepší v testu z anglického jazyka, Pavlína Pátková získala ocenění za nejlepší výsledek v testu českého jazyka, Filip Nejedlý byl nejlepší v testu z německého jazyka a třetí v testu z anglického jazyka a Miroslav Dvořáček byl nejlepší v Karlovarském kraji v testu z anglického jazyka a v matematice. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy. Děkuji také vyučujícím v této třídě Miloslavě Holubové, Janě Rygolové, Marii Hrůzové, Miroslavě Prokešové, Janě Bazalkové, Ivě Sentenské, Yvoně Myslivcové, Ivaně Fraňkové, Romanovi Sadílkovi, Martinu Mouchovi a Emílii Smutné proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. V kategorii 1A se na prvním místě umístila Katrina Palokaj ze 7.A, na druhém místě Alois Zdrha ze 7.A. V kategorii 1B se na prvním místě umístil Ondřej Hengerič ze 7.A, na druhém místě Jana Schořová ze 6.A, na třetím místě Roland Gjergji ze 6.B. V kategorii 2A se na prvním místě umístil Filip Nejedlý z 9.A, na druhém místě Lukáš Sváta z 9.A, na třetím místě Ivan Boško z 9.A. V kategorii 2B se na prvním místě umístil Miroslav Dvořáček z 9.A, na druhém místě Monika Nguen z 8.A a na třetím místě Tereza Štaudová z 9.A.

17 26.1. se konalo okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z5. Absolutní prvenství získal Michael Mallý z 5.A, který získal jako jediný ze soutěžících plný počet bodů. Úspěšnou řešitelkou se stala Nela Zlatovská z 5.B. Aktivity 4.C. Tuto třídu jsem převzala v září 2010 a jako vždy, čekalo nás období seznamování, poznávání, zjišťování dovedností a schopností žáčků, stejně jako ověřování míry tolerantnosti učitelky vůči nepřipraveným nebo soustavně zapomínajícím členům čtyř vzniklých družstev. Září bylo krušné, říjen "se polepšil" a teď? Vlastně téměř pořád můžu chválit. A co jsme stihli v rámci zpestření výuky? V září jsme navštívili BOHEMINIUM PARK a vypracovali jsme kvíz i s vlastními kresbami. Kresby výtvarníků z M.L. jsme si prohlédli a prodiskutovali v hotelu Hvězda také ještě v září. Říjen byl náročnější. Byli jsme na správě CHKO, kde jsme se seznamovali s houbami Slavkovského lesa na fotografiích, projekcí, ale i formou ekologické hry. Zajímavý program si pro nás připravila paní ing. V. Piskáčková. Děkujeme. Příroda nás přilákala i do muzea. Byli to přímo bobři a jejich zajímavý životní styl. Samozřejmě jsme zhlédli i film o vzniku M.L., stálou expozici a komnaty J.W.Goetha. Neobvyklou prohlídkou se stala návštěva útrob fontány. Děti se rozhodně nenudily. Na závěr této exkurze se směli podívat i na technické zázemí - velín. Průvodcem nám nebyl nikdo jiný, než pan Petrák. Děkujeme. Při exkurzi na MěÚ měly děti možnost se seznámit s panem tajemníkem, ing. M. Jašíčkem, který se jich dobrovolně při prohlídce ujal. Samozřejmě po předchozí dohodě. Nejvíc se dětem líbilo podkroví a pak obřadní místnost. Všechny děti již také ví, kde se upravuje to nejdůležitější, co potřebujeme k životu, tedy voda. Ano i tam jsme se vydali a prozkoumali proces upravování. Odborný výklad nám poskytl pan mistr. Děkujeme. Školní projekt BARVY PODZIMU jsme si zpestřili motivem DÝŇOVÝCH SKŘÍTKŮ a abychom všechny naše aktivity k tomuto tématu nezapomněli, tak jsme si vše nafotili a nafilmovali a uložili na DVD. Máme ho všichni! Navíc jsme si v předstihu užili školy i v noci, při akci "Noc s knihou". Seznamovali jsme se s oblíbenými knihami rodičů dětí z naší třídy, ale i dětí samotných. Nezapomněli jsme ani na pana pohádkáře, H.CH.Andersena. Následoval bobřík odvahy, ověření sportovních dovedností v tělocvičně a pak nastalo dlouhé a veselé usínání. A začal listopad. Pracovníci CHKO přichystali jak pro veřejnost, tak i pro nás, výstavu fotografií živočichů Slavkovského lesa a zajímavou přednášku o nich, ale též ekologickou hru se nám opět věnovala paní ing. V.Piskáčková. A protože se dětem v hezkém a podnětném prostředí CHKO zalíbilo, a protože si pro nás přichystal přednášku odborník - ornitolog Dr. Řepa, dorazili jsme v plném počtu ještě jednou, a to Stálo to za to. A téma? " Chránění ptáci CHKO". Navíc jsme neodešli s prázdnou!!! Materiály se líbily nejen dětem, ale i kolegyním. Povědomí o H.CH.Andersenovi si děti upevňovaly při návštěvě Městské knihovny M.L. Vědomosti a nové poznatky si děti ověřily závěrečným testem právě o tomto spisovateli a jeho nesmrtelném díle. Ale to už bylo po Mikuláši a Vánoce se kvapem blížily. Nicméně děti jsou stále nabité energií a tak jsme stihli zrealizovat ještě několik akcí. A to ne ledajakých jsme se jali poznávat Prahu a její památky. Tedy alespoň některé. Na Hradu si děti zahrály "HRU NA HRAD" - 1. část ( druhá a třetí se uskuteční v teplejších měsících). Domů si přivezly písemný doklad, ze kterého je zřejmé, že všechny pracovaly úspěšně. Tvořivé dovednosti měly děti příležitost rozvíjet na putovní interaktivní výstavě tvořivosti v síních galérie "MÁNES", s výstižným názvem " P L A Y ". Ani se jim odtud nechtělo. Těžko bych vám vše popisovala... To se musí zažít! Nicméně čas nás popoháněl a tak jsme se v 15.oo hod přesunuli - se ztrátou rukavic Vašíka H. - do NÁRODNÍHO MUZEA! Děti tam již virtuálně párkrát byly a tak trochu měly i představu, ale skutečnost byla přeci jenom jiná. Hlavním cílem naší exkurze byla interaktivní výstava " České pověsti". Děti chtěly vidět všechno. A tak jsme se míjeli a setkávali a diskutovali a hlavně a především - žasli. Výstava i stálá expozice byly úžasné a tak nám tři hodiny uběhly neuvěřitelnou rychlostí. Pak jsme ještě omrkli Smetanovo divadlo, klenbu Hlavního nádraží, koupili něco málo na zub a plni energie - mimo učitelky - obsadili několik kupé v rychlíku směr Mariánské Lázně. Ozvláštněním tohoto

18 našeho putování byla tradiční výluka na trati ze Stříbra do Plané. Ale i to děti hravě zvládly. Jen doma prý dlouho dospávaly. V předvánočním čase se stává již tradicí "Vánoční zastavení", které se letos uskutečnilo v hale 1. patra na městském úřadu. Každé dítě si stihlo vyrobit několik krásných vánočních dárků neobvyklými technikami z netradičních i tradičních materiálů. Svěřenkyně s dětmi navázaly hezký kontakt. Panovala opravdu tvůrčí radostná atmosféra. Poděkování za přípravu a průběh " Vánočního zastavení" posíláme domovu PRAMEN z Mnichova. V lednu jsme se hned po prázdninách dali do výroby dárečků pro prvňáčky.pak se děti zamyslely nad svými výkony a vlastnoručně si vybarvily i podepsaly neobvyklé pochvaly. Třeba za to, že ráno vstanou a jdou do školy. Ale i jiné, neméně zajímavé. Zítra tedy překvapí nejen vysvědčením... To je souhrnný výčet našich aktivit nad rámec školních povinností za 1. pololetí. A kolektiv dětí? Je prostě bezva. Ve středu 2. února proběhlo školní kolo v recitaci tříd, které organizovaly paní učitelky českého jazyka Marie Hrůzová a Hana Karlová. V kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Kateřina Kuglerová ze třídy 7.A, druhá byla Hana Hejlková ze 6.A a třetí skončil Michal Řezníček ze 7.A. V kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Dominika Wenzlová z 8.A, druhá byly Tereza Košťálová z 9.A a třetí Marek Pospíšil a Filip Šafář z 9.A. V měsíci lednu se třída 1.A ve svém projektu vydala na cestu kolem světa. Nejdříve se každý cestovatel seznámil s mapou světa a se všemi světadíly. Každý si vybarvil svou slepou mapu a podle názoru nalepil správné názvy světadílů. A pak už jsme se vydali na cestu. Zastavili jsme se jen na některých místech naší krásné planety - v Arktidě, v Antarktidě, v Africe na poušti Sahara, v Austrálii a také jsme probádali moře a oceány. Na všech těchto místěch nás zajímala nejvíce zvířata a jejich přizpůsobení danému prostředí. Děti byly moc šikovné a velmi zvídavé. Často pracovaly ve skupinách a předháněly se ve svých vědomostech a dovednostech. Na konci projektu každý prvňáček napsal svou první esej o tom, na kterém místě naší cesty se mu nejvíc líbilo. V rámci celostátního projektu "Celé Česko čte dětem" proběhl v lednu ve třídě 4.b týden čtení rodičů dětem. Rodiče přišli číst dětem z knih, které četli ve stejném věku jako jsou nyní jejich děti. Četlo se z knih, které byly dobrodružné, poučné, s detektivní zápletkou, ale i výchovné. Čtení bylo zajímavé, děti na přečtené úryvky reagovaly zvídavými otázkami. Čtení rodičů se moc líbilo, četlo se z knih různých žánrů. Nejstarší kniha byla od spisovatelky Marie Černé - Školák Kája Mařík, která vyšla už v roce Byla jsem ráda, že rodiče ochotně přišli mezi nás a tak podpořili čtenářskou gramotnost proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. V kategorii 1. tříd se na 1. místě umístila Dominika Šafářová z 1.C, 2. místo získal Dominik Štrunc z 1.C a 3. místo obsadil Martin Šesták z 1.A. V kategorii tříd se umístili - 1. místo Ivo Růžička - 3.C, 2. místo Petr Suchan z 2.A a 3. místo Dominik Dolejš z 2.C. V kategorii tříd se umístili - 1.místo Samuel Zabolotnij ze 4.A, 2. místo Linda Novobilská ze 4.A a 3. místo Sabina Vlačuhová ze 4.C. Všem gratulujeme. Poděkování patří i porotě, paní učitelce Smutné a Šmídové. V okresním kole olympiády v německém jazyce, které se konalo 16. února v Chebu, zvítězila v kategorii 6. a 7. tříd Katrin Palokaj před všemi žáky gymnázií, v kategorii 8. a 9. tříd skončil Ivan Boško na 2. místě a Barbora Heřmanová byla čtvrtá. Takový příkaz neslyší děti příliš často, což je jistě škoda, protože jej ochotně a bez odmlouvání okamžitě vyplní! Nás zlákal k návštěvě karlovarského muzea, kde v lednu a únoru probíhala výstava zábavně-naučného centra iqpark Liberec s názvem: Kouzla a klamy - poznávej se! aneb Dotýkati se exponátů přikázáno! Třídy 2.B a 3.B se ve středu 23. února vypravily do

19 Karlových Varů. Naším prvním cílem zde byla hvězdárna, kde jsme zhlédli pořad S žárovkou na Měsíc. Děti se společně s vypravěčem v roli učitele a žárovkou Žofkou vydaly na dobrodružnou cestou po Měsíci a dozvěděly se, proč Měsíc svítí, a proč se lépe pozoruje, když není v úplňku. Po prohlídce hvězdárny nás autobus odvezl k hotelu Pupp, odkud jsme pokračovali k Vřídlu. Někteří tento gejzír horké minerální vody viděli poprvé a hleděli na něj s úžasem. Brzy se ale s chutí vrhli na teplé oplatky, které v mrazivém dni zahřály. A pak už nás přivítali v muzeu, kde jsme si na sedmdesáti exponátech putovní výstavy mohli vyzkoušet, jak fungují přírodní zákony. Hlavolamy, kvízy, hádanky, skládačky a optické klamy prověřily naše smysly a rychlost našich reakcí. Mnoho jsme se dozvěděli, ale zároveň se báječně pobavili! Závěrem výletu jsme si ještě prohlédli nádhernou Tržní a Mlýnskou kolonádu, samozřejmě s ochutnávkou horkých minerálních pramenů, a v podvečer jsme se spokojeni vrátili domů. Následující den navštívili Karlovy Vary i žáci zbývajících dvou tříd 3. ročníku. Kromě výše uvedené výstavy Kouzla a klamy... se svezli lanovkou k rozhledně Diana, odkud je překrásný výhled nejen na město, ale i okolí. Stejně tak si prohlédli i lázeňskou část města. V okrskovém kole halové kopané skončili naši fotbalisti na třetím místě za Úšovicemi a Velkou Hleďsebí. Čtvrtý byl Dolní Žandov. Na základě vyhlášené výzvy Zlepšení podmínek na základních školách operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost odeslal v pondělí 21. února ředitel školy žádost na MŠMT. Pro maximální výši rozpočtu je rozhodující počet žáků školy. Do tohoto projektu se zapojilo 14 učitelů z 1. stupně (Mallá, Holubová, Přívratská, Vaňková, Sklenářová, Korejsová, Baumgartnerová, Pirošíková, Kůtová, Smutná, Šmídová, Polanská, Potůčková, Adamcová) a 7 učitelů 2. stupně (Petruš, Knížák, Pospíšilová, Rygolová, Myslivcová, Karlová, Kloužková). Ti vytváří digitální učební materiály pro výuku v souladu se školním vzdělávacím programem. Naše třída se již v předstihu chystala na Velikonoce. Podnětem k tomu byla soutěž od producentského centra PROFIL v M.L. Děti si samy uháčkovaly řetízky ve zvolených barvách, pak si nakreslily dvě velká vajíčka - podmínkou soutěže bylo 30 cm - z řetízků udělaly mřížku, vlepily mezi vajíčka, vybarvily, ozdobily, zabalily a odeslaly před 11.3., protože to byl datum ukončení soutěže. Teď jen vyčkáme, jak dopadne zhodnocení odborné poroty. Určitě dáme vědět i když nebudeme na stupních vítězů. My jsme se totiž zúčastnili! Poděkování paní Monsportové za pěkné fotografie. Děkujeme. Také třída V.C se přidala k projektu Česko čte dětem. V rámci tohoto projektu přišla mezi nás paní vedoucí vychovatelka Eva Hrdá, aby nám výprávěla o svých čtenářských zážitcích a přečetla nám kapitolu ze své oblíbené knihy. Bylo to pro nás příjemné setkání, které potěšílo. Chceme tímto paní vych. Evě Hrdé moc poděkovat a vyzýváme další rodiče a pedagogy přijďte mezi nás! V měsíci lednu a únoru se třída V.C zaměřila na život v jednototlivých podnebných pásech. V rámci projektu se stejným názvem se žáci rozdělili do skupin, které si vylosovali jeden z podnebných pásů - tropický, subtropický, mírný a polární. Po dobu těchto dvou měsíců bylo úkolem žáků shromažďovat materiály o daném podnebném pásu, z nichž si potom vytvořili obrazové prezentace, ke kterým si nakonec připravili komentář i pro kameru. Myslím, že nás práce bavila a povedla se. Druhé pololetí zahájila IV. C návštěvou Správy CHKO - Slavkovský les a nové výstavy na téma NÁRODNÍ PARKY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ. Pro děti byly připraveny pěkné pracovní listy a také odměny ve formě fotografií chráněných rostlin a živočichů. Děti si tak měly možnost ověřit své znalosti. Všechny své vědomosti a dovednosti si ale ověřují děti

20 průběžně v soutěžích družstev. V současnosti to jsou družstva Soviček, Obojživelníků, Vlčat, Koloušků a Lenochodů. V soutěžích se také promítá plnění, ale i neplnění školních povinností. Odměnou za velké zlepšení celé třídy bylo i divadelní představení " KRÁLÍCI Z KLOBOUKU ". Děti se dobře bavily a už se těší na další kulturní akce. Ne, není to chyba. Vážně jde o Prittele, kterého letos vyrábí IV.C. Minimální velikost vytvořeného díla je 150 cm. Maximální velikost je 200cm. Letošním tématem jsou zvířata. Náš původní záměr byl SLON. Od toho jsme však upustili a co teď tvoříme je prozatím tajemství. Práce na tomto výtvarném díle děti baví a tak nám držte palce, ať se dílo podaří. Od firmy Prittel jsme již obdrželi lepidla a tak muchláme noviny, slepujeme a formujeme a... Za měsíc se pochlubíme. V pátek navštívila třída 4.b v rámci výtvarné výchovy keramickou dílnu v MěDDM. Téma práce v keramické dílně bylo "Jaro". Ředitelka MěDDM Ing. Irena Bornová nás mile přivítala a práci v keramické dílně i vedla. Protože bylo téma "Jaro", vyráběli jsme ptáky, kteří se už v přírodě silně ozývají. Keramická dílna je nejen dobře vybavená, ale i vkusně vyzdobená. Práce s keramickou hlínou se nám líbila, ptáci se povedli, každý byl jiný - svým způsobem originální. Třída 6.A navštívila v rámci hodiny dějepisu výstavu s názvem "Keltové v Čechách" pořádanou Městským muzeem v Mariánských Lázních. Výstava autorky PhDr. Jarmily Valentové prezentuje v přehledné podobě hlavní rysy keltské kultury z oblasti středních Čech, z období posledních pěti století před naším letopočtem a ukazuje nejvýznamnější archeologické nálezy a lokality včetně oppid - keltských opevněných sídlišť. Žáci si připomenuli a zopakovali učivo prvního pololetí o životě keltských kmenů, žijících v dávné minulosti na našem území, o jejich zvycích, způsobu oblékání, řemeslné zručnosti, zemědělství a duchovním světě. Každý žák musel v průběhu celé výstavy vypracovat pracovní listy a hledat odpovědi na otázky (např. Co nebo kdo byl Nemethon?, Co byly Statéry?, Kdo byli druidi? apod.). Více najdete ve fotogalerii. Výstava se všem líbila. Rádi bychom poděkovali zaměstnancům Městského muzea Mariánské Lázně, jmenovitě paní D. Ernstové za úvodní přednášku a spolupráci v průběhu celé výstavy. Dne 3.března třída 3.B navštívila v rámci prvouky správu CHKO Slavkovský les. Již ve třídě se žáci rozdělili do skupin podle názvů čtyř národních parků České republiky - NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko, Krkonošský NP. Každá skupina měla získat co nejvíce informací, které druhý den dopoledne zpracovali v informační plakáty. V pondělí 21. března proběhlo školní kolo konverzace v anglickém jazyce. Soutěžili žáci čtvrtých a pátých ročníků. Systém soutěže - písemný test a ústní část. V ústní části se hodnotilo vyprávění o sobě a přednesení tématu, které si žáci vylosovali. Umístění v kategorii 4. roč.: 1. místo Havlíčková Vanessa, 2.místo Knaizl Stanislav a 3. místo Steinerová Zuzana. V kategorii 5. roč.: 1. místo Horichová Barbora, 2. místo Kozhukhov Timofey a 3. místo Hengerič Štěpán. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou přípravu, byli jste skvělí. Do okresního kola postupuje jeden žák z každé kategorie. Dějepis v šestých třídách probíhá částečně interaktivně. Hlavním cílem této výuky je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dále zapojit do procesu učení samotné žáky, ti již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem interaktivní výuky je názornost ve výuce, součástí jsou video nahrávky s materiály, které doplňují či upřesňují dané téma; webové odkazy s rozšiřujícími nebo konkrétnějšími informacemi o

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více