Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1.Základní údaje o škole Název školy Základní škola Byšice, okres Mělník Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Školní druţina Identifikátor právnické osoby Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy Jaroslava Šebestová vedení mezd Hana Uhlířová zpracování účetnictví (ekonomka OÚ Byšice) Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Identifikační číslo školy: Identifikační číslo školní druţiny: Spádovou oblast školy tvoří obce: Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní Byšice, Liblice, Hostín, Čečelice, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 354 Školní druţina 50 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2

3 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně-technické podmínky školy Komentář (změny v daném školním roce) Učebny: 1. st.: ročník kmenové třídy byly přestěhovány, velikost tříd přizpůsobena počtu ţáků ve třídě. 2. st.: 7 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Ţákovská kuchyňka 1 Obnova počítačové učebny. O hlavních prázdninách proběhla částečná obnova PC učebny. Bylo zakoupeno 12 ks nových počítačů. Druhá část obnovy je počítána na školní rok 2008/09. Staršími 6 ks vyřazenými z této učebny byla vybavena další třída. Výměna oken. Kuchyňka byla dovybavena porcelánovým nádobím (sponzorský dar od rodičů pí. Zavadilová, Jandová) Knihovna Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada Nutná rekonstrukce a obnova obsahu knihovny. Úkol pro nejbliţší období. V rozpočtu na šk. rok 2008/2009 počítat s částkou na nákup nových knih a usilovat o grant pro celkovou rekonstrukci školní knihovny. Moţnost trávení přestávek a volného času stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. Pro celkovou výměnu oken v budově školy byl pohyb ţáků na šk. dvoře značně omezen. Během hlavních prázdnin celkový úklid, obnova školní skalky. Šk. hřiště Sportovní zařízení: Tělocvična Gymnastický sál Škola nemá vlastní sportovní hřiště, při větších sportovních akcích pouţívá sportovní hřiště TJ Vitana a.s. Obnoven a doplněn sportovní inventář za celkovou částku ,-Kč - sponzorský dar KRPŠ a za celkovou částku ,- Kč majetek TJ Vitana. Po loňské rekonstrukci v tomto školním roce začali gymn. sál pouţívat ke cvičení také Sdruţení rodičů 3

4 matky s dětmi. Od 2. pololetí v gymn. sálu začal fungovat krouţek stolního tenisu. Pro tento účel byly zakoupeny 2 nové tenisové stoly a potřebné vybavení. Dílny a pozemky Školní bufet a dotované školní mléko Okolí školy Ţákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty, vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vedle běţné výuky pracovních činností se tyto prostory pouţívají také jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Uměleckou školu navštěvovalo celkem 65 ţáků. Koncem školního roku výtvarné práce našich ţáků byly vystaveny na Městském úřadě Mělník. Ve školním roce 2007/2008 zahájil provoz školní bufet, který provozuje Miroslava Pakandlová (smlouva o pronájmu nebytových prostorů). Od září škola začala distribuci dotovaného šk. mléka. Smlouva byla uzavřena na šk. rok 2007/2008 s Mlékárnou Kunín. Na konci školního roku nebyla obnovena smlouva ze strany dodavatele pro poměrně malý odběr. Na příští školní rok škola zajišťuje distribuci mléčných výrobků ve školním bufetu. V rámci enviromentální výchovy ţáci a jejich učitelé zorganizovali jarní úklid v okolí školy a obci Byšice. Průběţně se ţáci snaţí udrţovat prostor před ŠD, pomáhají s údrţbou školního dvora a pozemku. Na 2 st. převáţně starý, průběţně dle fin. moţností probíhá rekonstrukce, nový nábytek ve větším počtu z nedostatků finančních prostředků nebyl zakoupen. Na 1. st. je ţákovský nábytek odpovídající výšce a věku ţáků. V kaţdé třídě je několik nastavitelných lavic a ţidlí. Průběţná obnova a výměna učebnic dle potřeby, celková částka, za kterou uč. pomůcky byli nakoupeny, viz. příloha účetní uzávěrky za rok Začala komplexní výměna učebnic, které jsou jiţ v souladu s novým RVP a ŠVP. Jsou vyměněny učebnice Aj roč., učebnice Čj pro 6. a 7. roč., M pro roč. V předmětech, kde si nemůţeme z finančních důvodů dovolit vyměnit učebnice, situaci řešíme tak, ţe se zakoupí učebnice a metodické příručky pouze pro učitele, ze kterých se připravují pracovní listy a dle potřeby se kopírují ţákům. Ve šk. roce 2007/2008 byly všechny třídy vybaveny televizorem a DVD přehrávačem Nově zakoupeno: 8ks televizí a 8ks DVD, radiopřehrávač MP3 3ks. Do sekretariátu školy byl 4

5 zakoupen starší kopírovací stroj Cannon ir (oboustranný podavač originálu DADF H1, finišer G1, síťová karta C2 Investiční rozvoj Komentář: 1. V květnu a červnu 2008 byla dokončena komplexní výměna oken v celé budově školy, školních dílen a kuchyňky poslední etapa výměny, celkem za ,-Kč. 2. Výměna školních tabulí ve všech třídách (švédské smaltové tabule Pentagon pro fixy a křídu). V kaţdé třídě 1. stupně byly připevněné 2 tabule jedna pevná montáţ na zeď a druhá upevněná na posuvné pylony), do tříd 2. stupně byly pořízeny na posuvných pilonech. Součástí výměny tabulí bylo také pořízení 4ks panelů s geometrickými pomůckami pro výuku a 4ks textilních nástěnek s hliníkovým rámem. Celková investice ,-Kč. 3. Nákup 2 pojízdných úklidových vozíku s vybavením (15 000,-Kč). 4. Drobné opravy a běţná údrţba. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a Klasifikační řád dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program ZŠ Byšice dne Údaje o občanském sdruţení při škole Klub rodičů a přátel školy Registrace: Zaměření: spolupráce rodičů se školou Kontakt: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice Komenského 200, Byšice Tel.: , , IČ: Č.ú.: /0300 Předsedkyně: Lenka Vaisová Zpráva o činnosti KRPŠ Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice je občanské sdruţení, které vzniklo zaregistrováním na Ministerstvu vnitra dne jako dobrovolné sdruţení rodičů, zákon. zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeţe a práci školy. Členem se můţe stát kaţdý, komu je více neţ 18 let a uhradí členský příspěvek schválený Výborem klubu na daný školní rok. Výbor KRPŠ se skládá z třídních důvěrníků volených rodiči 5

6 jednotlivých tříd, kteří jsou členy sdruţení. Klub je nepolitickou zájmovou organizací zastupující v první řadě zájmy dětí. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v ţivotě. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování. Klub se řídí svými stanovami Činnost klubu ve šk. roce 2007/2008 Výbor klubu: Předsedkyně Lenka Vaisová Jednatel Jiří Novotný Pokladní Lenka Purašová Zástupce 1.tř. (v jednání) Zástupce 2.tř. Věra Pikulová Zástupce 3.tř. Renata Opatová Zástupce 4.tř.+ Ing.Petr Orvoš zapisovatel, web Zástupce 5.tř. Venuše Jandová Zástupce 6.tř. Ivana Pakandlová Zástupce 7.A Oldřiška Čeledová Zástupce 7.B Renata Ladrová Zástupce 8.A Bc.Lenka Pavlíková Zástupce 8.B Lucie Kopecká Zástupce 9.A Alena Gasiorová Zástupce 9.B x Celkový počet členů ve školním roce 2007/2008 byl 170. Činnost: Vernisáţ ZUŠ Mšeno, ZŠ Byšice, SHM Liblice vernisáţ, draţba obrazů a prodej keramiky (výtěţek věnován ZUŠ Mšeno a SHM Liblice) - spolupráce s OÚ Byšice Vánoční jarmark spolupráce s OÚ Byšice - prodej výrobků s vánoční tématikou ţáků ZŠ - kulturní program ţáků ZŠ - zajištění občerstvení pro děti i návštěvníky jarmarku 3. Školní ples Discoclub Liblice předtančení ţákyň II.stupně ZŠ Dětský den fotbalové hřiště TJ Vitana, akce pořádaná ve spolupráci s TJ Vitana Byšice, OÚ a SDH Byšice, bohatý program po celý den včetně občerstvení, večer Letní diskotéka s písničkami na přání. Letní ozdravný pobyt pro děti od 7 do 15 let , RZ Svatošské skály, Karlovy Vary 6

7 Zpráva o finančních příjmech a výdajích klubu Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy ze společenských akcí. Tyto příjmy jsou určeny pro materiální pomoc škole a ţákům školy. Ve školním roce 2007/2008 klub přispěl částkou 5.000,- Kč na nákup encyklopedií potřebných k výuce (výběr a nákup p.uč.hrabáková) Dále bylo zakoupeno potřebné vybavení tělocvičny a pomůcky pro hodiny TV I. i II. stupně ZŠ cca ,- Kč (nákup proběhl koncem školního roku a během prázdnin, k dispozici bude od škol.roku 2008/2009). 7

8 2. Vzdělávací program 2.1. Organizace školního roku 2007/2008 Zahájení: pondělí Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007 Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2007 aţ středa 2. ledna 2008, vyučování začne ve čtvrtek 3.ledna Ukončení vyučování v prvním pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2008 Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2008 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Ukončení vyučování v prvním pololetí čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008 (a pondělí Velikonoční 24.3.) v pátek 27. června 2008 Hlavní prázdniny: pondělí 30. června 2008 aţ neděle 31. srpna 2008 Období školního vyučování 2008/2009 začne v pondělí Pedagogické rady Přípravný týden - PO , 9.00 PÁ , čtvrtletí - STŘ , pololetí - STŘ , čtvrtletí - STŘ , pololetí - STŘ ,14.00 Třídní schůzky: 1. čtvrtletí - ČTV , pololetí - ČTV , čtvrtletí - ČTV , Červen 2008 (přesný termín stanoví třídní učitelka) třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. 8

9 2.2 Vzdělávací program školy na školní rok 2007/2008 Ve školním roce 2007/2008 se ve a roč. vyučovalo dle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod čj / 96-2 s platností od , včetně Úprav a doplňku schválených MŠMT ČR pod čj /98-22 s platností od a 6. roč. od zahájil výuku dle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe (č.j. 102/07, platnost od , Školskou radou schváleno ). Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. 2.3 Vzdělávací programy školy na školní rok 2007/2008 Základní škola č.j /96-2 ( roč., roč.) Minimu Ročník m Předmět ročník 4+1V 4+1V Český jazyk cvčj cvčj 16 Cizí jazyk cizí jazyk Matematika V cvm 4+1V cvm 16 Prvouka 2 3 Přírodověda 3 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti / Svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty 2 Dom Disponibilní dotacevolit. předmět 2 1 Inf 1 Inf 6 Týdenní dotace povinných předmětů

10 Z dotace volitelných předmětů byly v školním roce 2007/2008 zařazeny předměty: 7. ročník : 2 volit. hodiny - DOMÁCNOST 8. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 9. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M následující volitelné Z dotace disponibilních hodin byla zvýšena hodinová dotace následujících povinných předmětů: 6. ročník: 1 disp. hodina - posílen povinný předmět ČJ 1 disp. hodina - posílen povinný předmět M 7. ročník: 1 disp. hodina - posílen povinný předmět Cizí jazyk 1 disp. hodina - posílen povinný předmět M 8. ročník: 1 disp. hodina NFORMATIKA 9. ročník: 1 disp. hodina NFORMATIKA 10

11 Školní vzdělávací program pro ZV,,Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. (1. a 6. ročník) OBLAST Obor -Předměty I.st II.st. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura , ,5 Anglický jazyk / Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika , ,5 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova ,5 3,5 Výtvarná výchova 1 1,5 1, ,5 1 6,5 Člověk a zdraví Rodinná vých Člověk a svět práce Tělesná výchova Domácnost, dílny, volba povolání 1 1,5 1, Průžezová témata Mediální vých Disponabilní časová dotace Volitelné předměty 0 II. Jazyk Aj/Nj Přírodopisný seminář 1,5 1,5 3 ICT semin. Cvičení Čj Cvičení Ma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví Konverzace v Aj Tvořivé činnosti Sportovní hry Celková časová dotace

12 2.5 Výuka cizích jazyků Anglicky jazyk Třída,skupina,hod. Počet ţáků Vyučující 3.tř., 1. skupina (D 5) L.Přibylová 2. skupina (D 4) Ţ.Honzíková 4.tř (D 11) J.Křimská 5.tř (D 8) J.Votavová 6.tř., 1.cizí jazyk (D 7) J.Votavová 2. cizí jazyk ( D 5) K.Ráčková 7. tř (D 4) K.Ráčková 8.tř (D 7) J.Poláková 9.A (D 4) K.Ráčková 9.B (D 3) J.Křimská Německý jazyk Třída,skupina,hod. Počet ţáků Vyučující 6.tř., 1.cizí jazyk (D 5) E. Janíčková 2. cizí jazyk (D 7) F. Viktorin 7.tř (D 14) J.Jaroš ml. 8.tř., 1. skupina (D 6) F. Viktorin 2. skupina (D 4) M. Petrová 9.B (D 7) E. Janíčková 2.6 Zájmová činnost Název krouţku počet ţáků Pohybové hry 21 Dovedné ruce 11 Hra na kytaru 6 Aj hravě pro nejmenší 11 Stolní tenis 22 Celkem 71 12

13 ZUŠ Mšeno - výtvarné oddělení 60 SHM Klub Liblice - hra na flétnu KRPŠ - krouţek informatiky KRPŠ - sportovně-turistický-přírodovědný krouţek TJ Vitana Byšice a ASPV 30 Sportovní klub karate Shotokan Neratovice Celkem Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 27 Vedení školy 2 Počet učitelů ZŠ 17 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Asistent pedagoga 2 13

14 3.2. Organizační schéma školy Ředitelka školy 2. stupeň řízení Zástupce ředitelky 1. stupeň řízení Administrativní a spisový pracovník Provozář 0. stupeň řízení Koordinátor ŠVP 0. stupeň řízení Vedoucí vychovatelka ŠD 0. stupeň řízení Uklízečky (3 uklízečky) Učitelé 1. a 2. st.zš (19 učitelů) Vychovatelka ŠD 14

15 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce, třídnictví 1. ředitelka školy (2.st. řízení) učitelka Aj 2. statutární zástupce ředitele školy (1.st. řízení), metodik ITC, BOZ Kabinet, třída, sbírka ředitelna učebna Aj ředitelna učebna ICT Kvalifikace,stupeň zdělání, obor (vyučovaný předmět) VŠ-Lit,j., Rj (Aj) VŠ-pastoračně soc. asistent a učitelství všeobec.vzděl. předmětů pro SŠ a 2.st. ZŠ (Nj, INF) 3. učitelka, koordinátor tvorby ŠVP 2. tř. VŠ-učitelství 1.st. s rozšíř. o Pč (2.tř., Nj) 4. učitelka, ADN 4. tř VŠ-učitelství 1.st. 5. učitelka, metodik prevence soc.patol.jevů 6. 5.tř., učitelka 5.tř.,sbírka NJ, školní zahrada, nářaďovna (4.tř, ADN) 1. tř. VŠ-učitelství 1.st. (1.tř, Hv,Aj) SŠ,Gymnázium Mělník (5.tř, Nj) 7. učitelka 3. tř. Střed.ekonomická Ml.Boleslav (3.tř., Nj) 8. učitelka 6.tř., školní knihovna VŠ- učitelství všeob. vzděl. předmětů Čj, D (čj, D, CvČj) 9. učitelka 7.A tř.,sbírka Ma VŠ-M, Vv (Ma, CvM,Vv) 10. učitel 7.B tř.,sbírka Př VŠ-Př (Př,Tv,) 11. učitelka 8.A tř., Ţákovský parlament VŠ-učitelství odborných předmětů, Bc. pedagogiky (M,Aj,) 12. učitel 8.B tř., sbírka Čj, Ov VŠ-Čj, Ov (Čj, CvČj,Ov, ) 13. učitelka 9.A tř.,sbírka Ch, školní dílny SOŠ-CH (CH, Dom, Pč, Př,Vv) 14. učitelka 9.B tř.,sbírka a kabinet F SŠ, Gymnázium Chomutov (M,F,MCv, Rv) 15

16 15. učitelka, výchovný poradce kabinet Ze, ţákovská kuchyňka VŠ-učitel.1st. (Ze, Dom, Rv, Pč) 16. učitelka - VŠ - Aj a literatura (Aj) 17. učitelka - VŠ Tv, Bio (Aj) 18. učitel sbírka D VŠ Čj, Tv (D) 19. asistent pedagoga 2.tř. SŠ pedagog. gymnázium 20. asistent pedagoga učitelka 5.tř SOŠ ( HV ) 21. učitelka výtvarná dílna SOŠ (Vv) 22. učitelka, turistický krouţek, pohybové hry kabinet Tv SOŠ (Tv, Pč,.) vedoucí vychovatelka ŠD 23. vychovatelka administrativní a spisový pracovník ŠD Archiv, audio SOŠvychovatelství 24. učitelka (na MD) VŠ-učitelství 1.st. Komentář: Ve školním roce 2007/2008 ukončili pedagogickou činnost 3 aprob. učitelé odchod do důchodu. Nově byli přijati 4 aprobovaní učitelé a 1 asistent pedagoga. 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 75 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Z celkového počtu 24 pedagogických pracovníků - 1 učitelka byla stále na MD, nástup tři pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2007/2008 měli vedle pracovních poměrů vychovatelek a asistenta pedagoga další pracovní poměry: vedoucí vychovatelka a asistentka pedagoga pracovaly také jako učitelky (Tv, Hv), vychovatelka ŠD pracovala jako administrativní a spisový pracovník 16

17 - 1 učitelka má aprobaci pro učitelství 1.st. a v současné době na 2.st učí jako neaprobovaná, v tomto šk. roce pí uč. pokračovala ve vysokoškolském studiu výchovného poradenství na PF UK Praha V letošním šk. roce bylo celkem 6 učitelé bez vysokoškolské aprobace (jiţ zmíněné učitelky Tv, Hv), 3 ze zbývajících 4 učitelek zahájily a úspěšně pokračují ve vysokoškolském studiu pro doplnění chybějící aprobace. 3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby věk muţi ţeny celkem % do 20 let let let , let , let ,3 61 a více let ,3 celkem % 100 x Celkový věkový průměr: 43, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. Administrativní a spisový 0,638 středoškolské pracovník 2. provozář a topič 1,0+ 0,25 střední odborné 3. uklízečka 1 střední odborné 4. uklízečka 0,9 střední odborné 5. uklízečka 0,67 střední odborné Komentář: Administrativní a spisový pracovník pracuje také jako vychovatelka ŠD. 17

18 3.7 Úvazky: Základní škola úvazek počet vyučovacích hodin 1. učit 0, učit 0, učit učit 0, učit učit 0, učit řed učit 0, učit učit 0, učit učit učit 0, učit učit 0, učit 0, učit 0, učit zást.řed učit učit 1 22 celkem 17,176 Školní druţina vych 0, vych 0,35 8 celkem 0,964 18

19 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházky počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků Celkem přijato do ročníku: 45 ţáků 4.3 Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 17 střední odborné učiliště 14 konzervatoř Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, ţadatelé o udělení azylu a azylanti počet ţáků ve ŠD - - počet ţáků ve ŠJ - 2 počet ţáků celkem

20 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Celkový přehled tříd třída Počet ţáků Chlapci Dívky A B A B A B celkem Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli A B A B A B celkem Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A 1-7.B A B A B 2 1 celkem

21 5.4 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním st A B A B A B 15-2 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B A B - - celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele A B

22 8.A B A B celkem Opravné zkoušky, komisionální přezkoušení ţáků a opakování ročníku třída ţák nemohl být hodnocen pochybnosti o správnosti hodnocení a komis.zkouška opravné zkoušky (1 2 x neprospěl) opakuje ročník (3x a více neprospěl) ţák pokračuje po splnění pov.šk.doch A B A B A B ???????? celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet průměr na ţáka počet neomluv. průměr na ţáka třídy omluv.hod. třídy hod , , , , , , ,66 7.A , B , A , ,09 8.B ,89 5 0,26 9.A , B , celkem , ,01 22

23 5.9 Testování ţáků ve školním roce 2007/2008 V školním roce 2007/2008 testování vzdělávání ţáků a zapojila se do projektu: Testování 7. tříd, 2007/2008 Potenciály (testy Scio) příloha č. 6. Testování 9. tříd STZŠ 9. třídy 2007/ Čj, Ma, OSP (testy Scio) příloha č. 7. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 9. tříd ZŠ 2008 (testy Cermat) příloha č Výchovně vzdělávací a sportovní akce DIVADLO, KINO Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil tř. 107 Kino Sokol Mělník (Shrek) E.Janíčková 8.AB 40 Společ.sál Neratovice-div.předst. - Tmavomodrý svět 1.-9.tř. 237 Divadlo kouzel Líbeznice-předst. Magická esa Patková E.Janíčková, J.Navrátilová 1.,4.tř. 43 MKD Mělník - Nesvadba L.Přibylová 2.,3. 42 Praha Divadlo Komedie Tři zlaté vlasy děda Vševěda M.Petrová 8.AB 40 Palác Hybernia -Muzikál Tři mušk J.Patková Palác Flóra- "Drogová závislost" J.Patková 7.,8.,9. 90 Ml.Boleslav "Benátská dvojčata" J.Navrátilová Praha Letňany "Nejkrásnější hádanka" - pohádka EXKURZE, VÝLETY E.Janíčková Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil 2.,3. 49 Letište Kbely-Muzeum letadel Štrojsová,Petrová 8.AB 40 MKD Mělník-Výstava volba povolání Patková J. 8.AB 40 Praţský hrad + vánoční Praha J.Votavová, J. Patková 7.AB 40 Skanzen v Přerově n. Labem M.Budkovská Německo - Draţďany E.Janíčková + TU 4.,5. 33 Hora Říp - výlet E.Janíčková, J.Matoušková Jičín školní výlet M.Petrová 23

24 7.AB 42 Český ráj- školní výlet M.Budkovská 9.AB 40 Karlštejn školní výlet Hrabáková M,Lanková H Praha Vyšehrad šk.výlet R.Špačková 5., Praha Lucerna -výstava artefaktu Titanic LYŢAŘSKÉ KURZY + ŠvP + ozdravné pobyty E.Janíčková Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil Tetřeví boudy černý důl Vorlová J. 3.,5.tř. 35 Oucmanice E.Janíčková 1.,4. 40 Benecko L.Přibylová, J.Navrátilová Chorvatsko, ostrov Brač L.Purašová, J.Navrátilová BESEDY, PŘEDNÁŠKY Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil 9AB 34 IPS Mělník M.Hrabáková 8.,9.AB 75 ZŠ Byšice-Policie ČR Prevence drogy 6.-9.tř. 120 Palác Flóra-Drogová závislost filmové představení Pravda a lţi a beseda J.Křimská J.Patková 8.AB 41 IPS Mělník volba povolání J.Patková ZŠ Byšice - MDD TU PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŢE APOD. Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil 5.,6. 37 Praha - Planetárium E.Janíčková Pythagoriáda školní kol M.Budkovská 7.AB 34 Pythagoriáda školní kol M.Budkovská JARMARKY, BESÍDKY APOD. Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil OÚ Byšice- vánoční jarmark TU 24

25 1.,4. 40 ZŠ Byšice besídka 1.,4.tř. - vánoční 2.,3. 45 ZŠ Byšice besídka 2.,3.tř.- vánoční L.Přibylová, J.Matoušková D.Štrojsová, M.Petrová Byšice jarní úklid obce E.Janíčková Besídka ke Dni matek Matoušková J Kino Byšice-závěr.šk.akademie TU SPORTOVNÍ SOUTĚŢE Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil Mělník - McDonaldśCup-fotbal Purašová L Mělník - McDonaldśCup-fotbal Purašová L Byšice- sportovní den Matoušková J Byšice Školní olympiáda TU, M.Hrabáková,J.Vorl ová 5.11 Výchovně vzdělávací a sportovní akce ŠD Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Bowling Chloumek, Mělník Volba MISS ŠD Mikuláš ve školní druţině Vánoční den - rozdávání dárků Karneval školní druţiny Duben: Rej čarodějnic Červen: Rozloučení ţáků ze 4.tř. se ŠD, spaní ve ŠD 25

26 5.12 Zpráva výchovného poradce Ve školní roce 2007/2008 povinnou školní docházku ukončilo celkem 33 ţáků. Všichni ţáci získali doloţku o získání stupně základního vzdělání. Z toho: typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 17 střední odborné učiliště 14 konzervatoř 0 Celkem je na škole 16 integrovaných ţáků s SPÚ, z toho 2 ţáci pracovali s pomocí asistenta pedagoga. 13 ţáků mělo nárok na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT. V rámci programu Výchova k volbě povolání se ţáci zúčastnili následujících akcí: - návštěva IPS Mělník - 9. ročníky v listopadu ročníky v dubnu návštěva ISŠT Mělník - setkání a individuální konzultace v budově ZŠ s MUDr. Černou - přítomnost zástupců SPSŠ Mělník a SOU Neratovice na třídních schůzkách - beseda pro ţákyně 9. ročníků s ředitelem SZŠ Mělník p. Javanským - Výstava vzdělání Mělník, ţáci 9. ročníků - SCIO testy, příprava na přijímací zkoušky - CERMAT testy, příprava na přijímací zkoušky - SCIO POTENCIAL pro ţáky 7. ročníků, výhled do budoucna Ve školním roce 2007/2008 bylo posláno 6 ţáků na vyšetření do PPP Mělník. Během školního roku se řešilo několik váţnějších případů porušení školního řádu - podezření ze šikany - hrubé a nevhodné chování ţáků - špatná pracovní morálka - neplnění školních povinností - záškoláctví - krádeţe - uţití drog při školní akci - poničení školního majetku - uţití alkoholu při školní akci 26

27 5.13. Program prevence sociálně patologických jevů Viz. Hodnocení preventivní program 2007/ příloha č Adopce na dálku Ve školním roce 2007/2008 jsme pokračovali v mezinárodním projektu Adopce na dálku. Osobní údaje adoptovaného dítěte: Jméno: D. Bala Chakravathi Bydliště: Indie, provincie Karnataka Rodina: 3 členy Roční částka: Kč 5.000,- /ročně (přibliţně 20,- Kč na ţáka školy) Pedagogický sbor přispívá dobrovolným příspěvkem (nejméně však 100,--Kč) Částka 5.837,- Kč byla převedena na dítě a je čerpána na tyto účely: školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (při dojíţdění), strava, základní zdravotní péče, případná pomoc rodině Jiný projekty a projektové dny- rekapitulace doplňkových aktivit: Podzim, Zima, Jaro, Léto- projektové dny na 1. stupni Štastná planeta - ekologický projekt II. a III. Třídy Jízda zručnosti projekt z oblasti dopravní výchovy, 1. stupeň Šťastný kůň výtvarný projekt soutěţ (org. Podkova Mělník), ţáci III.,IV.,V.tř. (1.místo v kategorii do 10 let). Poţární svět očima dětí výtvarná hasičská soutěţ I. - VI. tř. Vánoční den - I. - V- tř. Předškoláček - projekt V.tř. pro předškolní děti setkání s rodiči a budoucími prvňáčky, pracovně výtvarné odpoledne, návštěva v MŠ, sportovní odpoledne. Poznej svého učitele, poznej svého ţáka - V.tř., návštěva hodin budoucích učitelů 2.st., beseda se ţáky 6.tř., seznámení s ţáky ze ZŠ Mělnické Vtelno, setkání s budoucí třídní učitelkou. Časopis KUK 2 - pokračovaní mediálního projektu ze IV. třídy V.tř. 27

28 Holokaust a jeho odraz v literatuře VIII.A, projekt ke Dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinu proti lidskosti. Vyšehrad VI. tř., historicko literárně - hudební projekt Mělnicko Toulky historií, projekt VIII. - IX. tříd Předmětové projekty IX.tř.: Mozek - přírodovědný projekt zaměřený na všechny části mozku a jejich funkce Geologie a těţba v ČR vytváření map, oblasti těţby a výskyty nerostů Éry vývoje Země časopis Plasty vlastnosti a vliv na ţivotní prostředí Kovy nejrozšířenější kovy a jejich vyuţití Znečištění půdy, vody, vzduchu Významné látky v organismech Kyoto in the Home (Obnovitelné zdroje energie) 2. st., mezinárodní projekt zaměřený na ţivotní prostředí a obnovitelné zdroje energie, ze 24 zapojených škol v ČR jsme se umístili na 1. místě. Vánoce ve světě - vánoční projekt 2. stupně Drogová závislost 2.st., výukový projekt o škodlivosti kouření v předmětu Ov, besedy s odborníky Policie ČR, celodenní vzdělávací program v Paláci Flóra, Praha (filmové představení Pravda a lţi, beseda s odborníky) Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den pro 1. a 2. stupeň, setkání se studenty Zdravotní školy Mělník, 1. pomoc v praxi, setkání se sborem dobrovolných hasičů a předvádění jejich vybavení, ukázky cvičených psů a vyhledávání drog na školním hřišti, vyhlášení stavu chemického ohroţení, kterému předcházela skupinová práce a konkrétní úkoly v praxi, vyhlášení nejlepších skupin Školní olympiáda celodenní sportovní projekt k MDD, slavnostní nástup, zapálení olympijského ohně, vztyčení olym. vlajky, slavností slib, soutěţe ve fotbalu, vybíjené, lukostřelbě, přetahování, člunkovém běhu apod., vyhlášení výsledků, odměny Školní akademie příprava ţáků na odpolední a večerní vystoupení pro rodiče a ostatní veřejnost v posledním týdnu školního roku. Slavností rozloučení s absolventy 9. roč., poděkování a rozloučení s učiteli odcházejícími do důchodu. 28

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIB-1217/10-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více