Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1

2 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. 1.1.Základní údaje o škole Název školy Základní škola Byšice, okres Mělník Adresa školy Komenského 200, Byšice IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol č.j.6857/ od Název zřizovatele Obec Byšice Součásti školy Školní druţina Identifikátor právnické osoby Vedoucí a hospodářští pracovníci PhDr. Janina Křimská - ředitelka školy Mgr. František Viktorin statutární zást. řed. školy Jaroslava Šebestová vedení mezd Hana Uhlířová zpracování účetnictví (ekonomka OÚ Byšice) Jana Navrátilová administrativní a spisový pracovník Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Identifikační číslo školy: Identifikační číslo školní druţiny: Spádovou oblast školy tvoří obce: Obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní Byšice, Liblice, Hostín, Čečelice, Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň 1.2 Součásti školy: součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 354 Školní druţina 50 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2

3 1.3 Materiálně-technické podmínky školy Materiálně-technické podmínky školy Komentář (změny v daném školním roce) Učebny: 1. st.: ročník kmenové třídy byly přestěhovány, velikost tříd přizpůsobena počtu ţáků ve třídě. 2. st.: 7 kmenových tříd Odborné pracovny: Počítačová učebna 1 Ţákovská kuchyňka 1 Obnova počítačové učebny. O hlavních prázdninách proběhla částečná obnova PC učebny. Bylo zakoupeno 12 ks nových počítačů. Druhá část obnovy je počítána na školní rok 2008/09. Staršími 6 ks vyřazenými z této učebny byla vybavena další třída. Výměna oken. Kuchyňka byla dovybavena porcelánovým nádobím (sponzorský dar od rodičů pí. Zavadilová, Jandová) Knihovna Odpočinkový areál: Školní dvůr, zahrada Nutná rekonstrukce a obnova obsahu knihovny. Úkol pro nejbliţší období. V rozpočtu na šk. rok 2008/2009 počítat s částkou na nákup nových knih a usilovat o grant pro celkovou rekonstrukci školní knihovny. Moţnost trávení přestávek a volného času stolní tenis, pohybové hry, výuka venku. Pro celkovou výměnu oken v budově školy byl pohyb ţáků na šk. dvoře značně omezen. Během hlavních prázdnin celkový úklid, obnova školní skalky. Šk. hřiště Sportovní zařízení: Tělocvična Gymnastický sál Škola nemá vlastní sportovní hřiště, při větších sportovních akcích pouţívá sportovní hřiště TJ Vitana a.s. Obnoven a doplněn sportovní inventář za celkovou částku ,-Kč - sponzorský dar KRPŠ a za celkovou částku ,- Kč majetek TJ Vitana. Po loňské rekonstrukci v tomto školním roce začali gymn. sál pouţívat ke cvičení také Sdruţení rodičů 3

4 matky s dětmi. Od 2. pololetí v gymn. sálu začal fungovat krouţek stolního tenisu. Pro tento účel byly zakoupeny 2 nové tenisové stoly a potřebné vybavení. Dílny a pozemky Školní bufet a dotované školní mléko Okolí školy Ţákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty, vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vedle běţné výuky pracovních činností se tyto prostory pouţívají také jako výtvarná dílna, ve které sídlí ZUŠ Mšeno. Uměleckou školu navštěvovalo celkem 65 ţáků. Koncem školního roku výtvarné práce našich ţáků byly vystaveny na Městském úřadě Mělník. Ve školním roce 2007/2008 zahájil provoz školní bufet, který provozuje Miroslava Pakandlová (smlouva o pronájmu nebytových prostorů). Od září škola začala distribuci dotovaného šk. mléka. Smlouva byla uzavřena na šk. rok 2007/2008 s Mlékárnou Kunín. Na konci školního roku nebyla obnovena smlouva ze strany dodavatele pro poměrně malý odběr. Na příští školní rok škola zajišťuje distribuci mléčných výrobků ve školním bufetu. V rámci enviromentální výchovy ţáci a jejich učitelé zorganizovali jarní úklid v okolí školy a obci Byšice. Průběţně se ţáci snaţí udrţovat prostor před ŠD, pomáhají s údrţbou školního dvora a pozemku. Na 2 st. převáţně starý, průběţně dle fin. moţností probíhá rekonstrukce, nový nábytek ve větším počtu z nedostatků finančních prostředků nebyl zakoupen. Na 1. st. je ţákovský nábytek odpovídající výšce a věku ţáků. V kaţdé třídě je několik nastavitelných lavic a ţidlí. Průběţná obnova a výměna učebnic dle potřeby, celková částka, za kterou uč. pomůcky byli nakoupeny, viz. příloha účetní uzávěrky za rok Začala komplexní výměna učebnic, které jsou jiţ v souladu s novým RVP a ŠVP. Jsou vyměněny učebnice Aj roč., učebnice Čj pro 6. a 7. roč., M pro roč. V předmětech, kde si nemůţeme z finančních důvodů dovolit vyměnit učebnice, situaci řešíme tak, ţe se zakoupí učebnice a metodické příručky pouze pro učitele, ze kterých se připravují pracovní listy a dle potřeby se kopírují ţákům. Ve šk. roce 2007/2008 byly všechny třídy vybaveny televizorem a DVD přehrávačem Nově zakoupeno: 8ks televizí a 8ks DVD, radiopřehrávač MP3 3ks. Do sekretariátu školy byl 4

5 zakoupen starší kopírovací stroj Cannon ir (oboustranný podavač originálu DADF H1, finišer G1, síťová karta C2 Investiční rozvoj Komentář: 1. V květnu a červnu 2008 byla dokončena komplexní výměna oken v celé budově školy, školních dílen a kuchyňky poslední etapa výměny, celkem za ,-Kč. 2. Výměna školních tabulí ve všech třídách (švédské smaltové tabule Pentagon pro fixy a křídu). V kaţdé třídě 1. stupně byly připevněné 2 tabule jedna pevná montáţ na zeď a druhá upevněná na posuvné pylony), do tříd 2. stupně byly pořízeny na posuvných pilonech. Součástí výměny tabulí bylo také pořízení 4ks panelů s geometrickými pomůckami pro výuku a 4ks textilních nástěnek s hliníkovým rámem. Celková investice ,-Kč. 3. Nákup 2 pojízdných úklidových vozíku s vybavením (15 000,-Kč). 4. Drobné opravy a běţná údrţba. 1.4 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Komenského 200, Byšice Školská rada schválila Školní řád a Klasifikační řád dne Školská rada schválila Školní vzdělávací program ZŠ Byšice dne Údaje o občanském sdruţení při škole Klub rodičů a přátel školy Registrace: Zaměření: spolupráce rodičů se školou Kontakt: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice Komenského 200, Byšice Tel.: , , IČ: Č.ú.: /0300 Předsedkyně: Lenka Vaisová Zpráva o činnosti KRPŠ Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Byšice je občanské sdruţení, které vzniklo zaregistrováním na Ministerstvu vnitra dne jako dobrovolné sdruţení rodičů, zákon. zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeţe a práci školy. Členem se můţe stát kaţdý, komu je více neţ 18 let a uhradí členský příspěvek schválený Výborem klubu na daný školní rok. Výbor KRPŠ se skládá z třídních důvěrníků volených rodiči 5

6 jednotlivých tříd, kteří jsou členy sdruţení. Klub je nepolitickou zájmovou organizací zastupující v první řadě zájmy dětí. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v ţivotě. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování. Klub se řídí svými stanovami Činnost klubu ve šk. roce 2007/2008 Výbor klubu: Předsedkyně Lenka Vaisová Jednatel Jiří Novotný Pokladní Lenka Purašová Zástupce 1.tř. (v jednání) Zástupce 2.tř. Věra Pikulová Zástupce 3.tř. Renata Opatová Zástupce 4.tř.+ Ing.Petr Orvoš zapisovatel, web Zástupce 5.tř. Venuše Jandová Zástupce 6.tř. Ivana Pakandlová Zástupce 7.A Oldřiška Čeledová Zástupce 7.B Renata Ladrová Zástupce 8.A Bc.Lenka Pavlíková Zástupce 8.B Lucie Kopecká Zástupce 9.A Alena Gasiorová Zástupce 9.B x Celkový počet členů ve školním roce 2007/2008 byl 170. Činnost: Vernisáţ ZUŠ Mšeno, ZŠ Byšice, SHM Liblice vernisáţ, draţba obrazů a prodej keramiky (výtěţek věnován ZUŠ Mšeno a SHM Liblice) - spolupráce s OÚ Byšice Vánoční jarmark spolupráce s OÚ Byšice - prodej výrobků s vánoční tématikou ţáků ZŠ - kulturní program ţáků ZŠ - zajištění občerstvení pro děti i návštěvníky jarmarku 3. Školní ples Discoclub Liblice předtančení ţákyň II.stupně ZŠ Dětský den fotbalové hřiště TJ Vitana, akce pořádaná ve spolupráci s TJ Vitana Byšice, OÚ a SDH Byšice, bohatý program po celý den včetně občerstvení, večer Letní diskotéka s písničkami na přání. Letní ozdravný pobyt pro děti od 7 do 15 let , RZ Svatošské skály, Karlovy Vary 6

7 Zpráva o finančních příjmech a výdajích klubu Příjmy tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy ze společenských akcí. Tyto příjmy jsou určeny pro materiální pomoc škole a ţákům školy. Ve školním roce 2007/2008 klub přispěl částkou 5.000,- Kč na nákup encyklopedií potřebných k výuce (výběr a nákup p.uč.hrabáková) Dále bylo zakoupeno potřebné vybavení tělocvičny a pomůcky pro hodiny TV I. i II. stupně ZŠ cca ,- Kč (nákup proběhl koncem školního roku a během prázdnin, k dispozici bude od škol.roku 2008/2009). 7

8 2. Vzdělávací program 2.1. Organizace školního roku 2007/2008 Zahájení: pondělí Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007 Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2007 aţ středa 2. ledna 2008, vyučování začne ve čtvrtek 3.ledna Ukončení vyučování v prvním pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2008 Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2008 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Ukončení vyučování v prvním pololetí čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008 (a pondělí Velikonoční 24.3.) v pátek 27. června 2008 Hlavní prázdniny: pondělí 30. června 2008 aţ neděle 31. srpna 2008 Období školního vyučování 2008/2009 začne v pondělí Pedagogické rady Přípravný týden - PO , 9.00 PÁ , čtvrtletí - STŘ , pololetí - STŘ , čtvrtletí - STŘ , pololetí - STŘ ,14.00 Třídní schůzky: 1. čtvrtletí - ČTV , pololetí - ČTV , čtvrtletí - ČTV , Červen 2008 (přesný termín stanoví třídní učitelka) třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. 8

9 2.2 Vzdělávací program školy na školní rok 2007/2008 Ve školním roce 2007/2008 se ve a roč. vyučovalo dle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod čj / 96-2 s platností od , včetně Úprav a doplňku schválených MŠMT ČR pod čj /98-22 s platností od a 6. roč. od zahájil výuku dle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe (č.j. 102/07, platnost od , Školskou radou schváleno ). Školní vzdělávací program Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a v ředitelně školy. 2.3 Vzdělávací programy školy na školní rok 2007/2008 Základní škola č.j /96-2 ( roč., roč.) Minimu Ročník m Předmět ročník 4+1V 4+1V Český jazyk cvčj cvčj 16 Cizí jazyk cizí jazyk Matematika V cvm 4+1V cvm 16 Prvouka 2 3 Přírodověda 3 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti / Svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty 2 Dom Disponibilní dotacevolit. předmět 2 1 Inf 1 Inf 6 Týdenní dotace povinných předmětů

10 Z dotace volitelných předmětů byly v školním roce 2007/2008 zařazeny předměty: 7. ročník : 2 volit. hodiny - DOMÁCNOST 8. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M 9. ročník: 1 volit. hodina - CVIČENÍ ČJ 1 volit. hodina - CVIČENÍ M následující volitelné Z dotace disponibilních hodin byla zvýšena hodinová dotace následujících povinných předmětů: 6. ročník: 1 disp. hodina - posílen povinný předmět ČJ 1 disp. hodina - posílen povinný předmět M 7. ročník: 1 disp. hodina - posílen povinný předmět Cizí jazyk 1 disp. hodina - posílen povinný předmět M 8. ročník: 1 disp. hodina NFORMATIKA 9. ročník: 1 disp. hodina NFORMATIKA 10

11 Školní vzdělávací program pro ZV,,Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. (1. a 6. ročník) OBLAST Obor -Předměty I.st II.st. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura , ,5 Anglický jazyk / Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika , ,5 ICT Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství a zdraví Člověk a příroda Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Umění a kultura Hudební výchova ,5 3,5 Výtvarná výchova 1 1,5 1, ,5 1 6,5 Člověk a zdraví Rodinná vých Člověk a svět práce Tělesná výchova Domácnost, dílny, volba povolání 1 1,5 1, Průžezová témata Mediální vých Disponabilní časová dotace Volitelné předměty 0 II. Jazyk Aj/Nj Přírodopisný seminář 1,5 1,5 3 ICT semin. Cvičení Čj Cvičení Ma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví Konverzace v Aj Tvořivé činnosti Sportovní hry Celková časová dotace

12 2.5 Výuka cizích jazyků Anglicky jazyk Třída,skupina,hod. Počet ţáků Vyučující 3.tř., 1. skupina (D 5) L.Přibylová 2. skupina (D 4) Ţ.Honzíková 4.tř (D 11) J.Křimská 5.tř (D 8) J.Votavová 6.tř., 1.cizí jazyk (D 7) J.Votavová 2. cizí jazyk ( D 5) K.Ráčková 7. tř (D 4) K.Ráčková 8.tř (D 7) J.Poláková 9.A (D 4) K.Ráčková 9.B (D 3) J.Křimská Německý jazyk Třída,skupina,hod. Počet ţáků Vyučující 6.tř., 1.cizí jazyk (D 5) E. Janíčková 2. cizí jazyk (D 7) F. Viktorin 7.tř (D 14) J.Jaroš ml. 8.tř., 1. skupina (D 6) F. Viktorin 2. skupina (D 4) M. Petrová 9.B (D 7) E. Janíčková 2.6 Zájmová činnost Název krouţku počet ţáků Pohybové hry 21 Dovedné ruce 11 Hra na kytaru 6 Aj hravě pro nejmenší 11 Stolní tenis 22 Celkem 71 12

13 ZUŠ Mšeno - výtvarné oddělení 60 SHM Klub Liblice - hra na flétnu KRPŠ - krouţek informatiky KRPŠ - sportovně-turistický-přírodovědný krouţek TJ Vitana Byšice a ASPV 30 Sportovní klub karate Shotokan Neratovice Celkem Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 27 Vedení školy 2 Počet učitelů ZŠ 17 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Asistent pedagoga 2 13

14 3.2. Organizační schéma školy Ředitelka školy 2. stupeň řízení Zástupce ředitelky 1. stupeň řízení Administrativní a spisový pracovník Provozář 0. stupeň řízení Koordinátor ŠVP 0. stupeň řízení Vedoucí vychovatelka ŠD 0. stupeň řízení Uklízečky (3 uklízečky) Učitelé 1. a 2. st.zš (19 učitelů) Vychovatelka ŠD 14

15 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce, třídnictví 1. ředitelka školy (2.st. řízení) učitelka Aj 2. statutární zástupce ředitele školy (1.st. řízení), metodik ITC, BOZ Kabinet, třída, sbírka ředitelna učebna Aj ředitelna učebna ICT Kvalifikace,stupeň zdělání, obor (vyučovaný předmět) VŠ-Lit,j., Rj (Aj) VŠ-pastoračně soc. asistent a učitelství všeobec.vzděl. předmětů pro SŠ a 2.st. ZŠ (Nj, INF) 3. učitelka, koordinátor tvorby ŠVP 2. tř. VŠ-učitelství 1.st. s rozšíř. o Pč (2.tř., Nj) 4. učitelka, ADN 4. tř VŠ-učitelství 1.st. 5. učitelka, metodik prevence soc.patol.jevů 6. 5.tř., učitelka 5.tř.,sbírka NJ, školní zahrada, nářaďovna (4.tř, ADN) 1. tř. VŠ-učitelství 1.st. (1.tř, Hv,Aj) SŠ,Gymnázium Mělník (5.tř, Nj) 7. učitelka 3. tř. Střed.ekonomická Ml.Boleslav (3.tř., Nj) 8. učitelka 6.tř., školní knihovna VŠ- učitelství všeob. vzděl. předmětů Čj, D (čj, D, CvČj) 9. učitelka 7.A tř.,sbírka Ma VŠ-M, Vv (Ma, CvM,Vv) 10. učitel 7.B tř.,sbírka Př VŠ-Př (Př,Tv,) 11. učitelka 8.A tř., Ţákovský parlament VŠ-učitelství odborných předmětů, Bc. pedagogiky (M,Aj,) 12. učitel 8.B tř., sbírka Čj, Ov VŠ-Čj, Ov (Čj, CvČj,Ov, ) 13. učitelka 9.A tř.,sbírka Ch, školní dílny SOŠ-CH (CH, Dom, Pč, Př,Vv) 14. učitelka 9.B tř.,sbírka a kabinet F SŠ, Gymnázium Chomutov (M,F,MCv, Rv) 15

16 15. učitelka, výchovný poradce kabinet Ze, ţákovská kuchyňka VŠ-učitel.1st. (Ze, Dom, Rv, Pč) 16. učitelka - VŠ - Aj a literatura (Aj) 17. učitelka - VŠ Tv, Bio (Aj) 18. učitel sbírka D VŠ Čj, Tv (D) 19. asistent pedagoga 2.tř. SŠ pedagog. gymnázium 20. asistent pedagoga učitelka 5.tř SOŠ ( HV ) 21. učitelka výtvarná dílna SOŠ (Vv) 22. učitelka, turistický krouţek, pohybové hry kabinet Tv SOŠ (Tv, Pč,.) vedoucí vychovatelka ŠD 23. vychovatelka administrativní a spisový pracovník ŠD Archiv, audio SOŠvychovatelství 24. učitelka (na MD) VŠ-učitelství 1.st. Komentář: Ve školním roce 2007/2008 ukončili pedagogickou činnost 3 aprob. učitelé odchod do důchodu. Nově byli přijati 4 aprobovaní učitelé a 1 asistent pedagoga. 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 2. stupně 70 Učitelé 2. stupně 75 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Z celkového počtu 24 pedagogických pracovníků - 1 učitelka byla stále na MD, nástup tři pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2007/2008 měli vedle pracovních poměrů vychovatelek a asistenta pedagoga další pracovní poměry: vedoucí vychovatelka a asistentka pedagoga pracovaly také jako učitelky (Tv, Hv), vychovatelka ŠD pracovala jako administrativní a spisový pracovník 16

17 - 1 učitelka má aprobaci pro učitelství 1.st. a v současné době na 2.st učí jako neaprobovaná, v tomto šk. roce pí uč. pokračovala ve vysokoškolském studiu výchovného poradenství na PF UK Praha V letošním šk. roce bylo celkem 6 učitelé bez vysokoškolské aprobace (jiţ zmíněné učitelky Tv, Hv), 3 ze zbývajících 4 učitelek zahájily a úspěšně pokračují ve vysokoškolském studiu pro doplnění chybějící aprobace. 3.5 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby věk muţi ţeny celkem % do 20 let let let , let , let ,3 61 a více let ,3 celkem % 100 x Celkový věkový průměr: 43, Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. Administrativní a spisový 0,638 středoškolské pracovník 2. provozář a topič 1,0+ 0,25 střední odborné 3. uklízečka 1 střední odborné 4. uklízečka 0,9 střední odborné 5. uklízečka 0,67 střední odborné Komentář: Administrativní a spisový pracovník pracuje také jako vychovatelka ŠD. 17

18 3.7 Úvazky: Základní škola úvazek počet vyučovacích hodin 1. učit 0, učit 0, učit učit 0, učit učit 0, učit řed učit 0, učit učit 0, učit učit učit 0, učit učit 0, učit 0, učit 0, učit zást.řed učit učit 1 22 celkem 17,176 Školní druţina vych 0, vych 0,35 8 celkem 0,964 18

19 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházky počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků Celkem přijato do ročníku: 45 ţáků 4.3 Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 17 střední odborné učiliště 14 konzervatoř Ţáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, ţadatelé o udělení azylu a azylanti počet ţáků ve ŠD - - počet ţáků ve ŠJ - 2 počet ţáků celkem

20 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Celkový přehled tříd třída Počet ţáků Chlapci Dívky A B A B A B celkem Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyzn. prospěli neprospěli A B A B A B celkem Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování A 1-7.B A B A B 2 1 celkem

21 5.4 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním st A B A B A B 15-2 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele A B A B A B - - celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele A B

22 8.A B A B celkem Opravné zkoušky, komisionální přezkoušení ţáků a opakování ročníku třída ţák nemohl být hodnocen pochybnosti o správnosti hodnocení a komis.zkouška opravné zkoušky (1 2 x neprospěl) opakuje ročník (3x a více neprospěl) ţák pokračuje po splnění pov.šk.doch A B A B A B ???????? celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet průměr na ţáka počet neomluv. průměr na ţáka třídy omluv.hod. třídy hod , , , , , , ,66 7.A , B , A , ,09 8.B ,89 5 0,26 9.A , B , celkem , ,01 22

23 5.9 Testování ţáků ve školním roce 2007/2008 V školním roce 2007/2008 testování vzdělávání ţáků a zapojila se do projektu: Testování 7. tříd, 2007/2008 Potenciály (testy Scio) příloha č. 6. Testování 9. tříd STZŠ 9. třídy 2007/ Čj, Ma, OSP (testy Scio) příloha č. 7. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 9. tříd ZŠ 2008 (testy Cermat) příloha č Výchovně vzdělávací a sportovní akce DIVADLO, KINO Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil tř. 107 Kino Sokol Mělník (Shrek) E.Janíčková 8.AB 40 Společ.sál Neratovice-div.předst. - Tmavomodrý svět 1.-9.tř. 237 Divadlo kouzel Líbeznice-předst. Magická esa Patková E.Janíčková, J.Navrátilová 1.,4.tř. 43 MKD Mělník - Nesvadba L.Přibylová 2.,3. 42 Praha Divadlo Komedie Tři zlaté vlasy děda Vševěda M.Petrová 8.AB 40 Palác Hybernia -Muzikál Tři mušk J.Patková Palác Flóra- "Drogová závislost" J.Patková 7.,8.,9. 90 Ml.Boleslav "Benátská dvojčata" J.Navrátilová Praha Letňany "Nejkrásnější hádanka" - pohádka EXKURZE, VÝLETY E.Janíčková Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil 2.,3. 49 Letište Kbely-Muzeum letadel Štrojsová,Petrová 8.AB 40 MKD Mělník-Výstava volba povolání Patková J. 8.AB 40 Praţský hrad + vánoční Praha J.Votavová, J. Patková 7.AB 40 Skanzen v Přerově n. Labem M.Budkovská Německo - Draţďany E.Janíčková + TU 4.,5. 33 Hora Říp - výlet E.Janíčková, J.Matoušková Jičín školní výlet M.Petrová 23

24 7.AB 42 Český ráj- školní výlet M.Budkovská 9.AB 40 Karlštejn školní výlet Hrabáková M,Lanková H Praha Vyšehrad šk.výlet R.Špačková 5., Praha Lucerna -výstava artefaktu Titanic LYŢAŘSKÉ KURZY + ŠvP + ozdravné pobyty E.Janíčková Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil Tetřeví boudy černý důl Vorlová J. 3.,5.tř. 35 Oucmanice E.Janíčková 1.,4. 40 Benecko L.Přibylová, J.Navrátilová Chorvatsko, ostrov Brač L.Purašová, J.Navrátilová BESEDY, PŘEDNÁŠKY Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil 9AB 34 IPS Mělník M.Hrabáková 8.,9.AB 75 ZŠ Byšice-Policie ČR Prevence drogy 6.-9.tř. 120 Palác Flóra-Drogová závislost filmové představení Pravda a lţi a beseda J.Křimská J.Patková 8.AB 41 IPS Mělník volba povolání J.Patková ZŠ Byšice - MDD TU PLANETÁRIA, HVĚZDÁRNY, SOUTĚŢE APOD. Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil 5.,6. 37 Praha - Planetárium E.Janíčková Pythagoriáda školní kol M.Budkovská 7.AB 34 Pythagoriáda školní kol M.Budkovská JARMARKY, BESÍDKY APOD. Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil OÚ Byšice- vánoční jarmark TU 24

25 1.,4. 40 ZŠ Byšice besídka 1.,4.tř. - vánoční 2.,3. 45 ZŠ Byšice besídka 2.,3.tř.- vánoční L.Přibylová, J.Matoušková D.Štrojsová, M.Petrová Byšice jarní úklid obce E.Janíčková Besídka ke Dni matek Matoušková J Kino Byšice-závěr.šk.akademie TU SPORTOVNÍ SOUTĚŢE Třída Počet ţáků Místo Termín Zajistil Mělník - McDonaldśCup-fotbal Purašová L Mělník - McDonaldśCup-fotbal Purašová L Byšice- sportovní den Matoušková J Byšice Školní olympiáda TU, M.Hrabáková,J.Vorl ová 5.11 Výchovně vzdělávací a sportovní akce ŠD Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Bowling Chloumek, Mělník Volba MISS ŠD Mikuláš ve školní druţině Vánoční den - rozdávání dárků Karneval školní druţiny Duben: Rej čarodějnic Červen: Rozloučení ţáků ze 4.tř. se ŠD, spaní ve ŠD 25

26 5.12 Zpráva výchovného poradce Ve školní roce 2007/2008 povinnou školní docházku ukončilo celkem 33 ţáků. Všichni ţáci získali doloţku o získání stupně základního vzdělání. Z toho: typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 17 střední odborné učiliště 14 konzervatoř 0 Celkem je na škole 16 integrovaných ţáků s SPÚ, z toho 2 ţáci pracovali s pomocí asistenta pedagoga. 13 ţáků mělo nárok na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT. V rámci programu Výchova k volbě povolání se ţáci zúčastnili následujících akcí: - návštěva IPS Mělník - 9. ročníky v listopadu ročníky v dubnu návštěva ISŠT Mělník - setkání a individuální konzultace v budově ZŠ s MUDr. Černou - přítomnost zástupců SPSŠ Mělník a SOU Neratovice na třídních schůzkách - beseda pro ţákyně 9. ročníků s ředitelem SZŠ Mělník p. Javanským - Výstava vzdělání Mělník, ţáci 9. ročníků - SCIO testy, příprava na přijímací zkoušky - CERMAT testy, příprava na přijímací zkoušky - SCIO POTENCIAL pro ţáky 7. ročníků, výhled do budoucna Ve školním roce 2007/2008 bylo posláno 6 ţáků na vyšetření do PPP Mělník. Během školního roku se řešilo několik váţnějších případů porušení školního řádu - podezření ze šikany - hrubé a nevhodné chování ţáků - špatná pracovní morálka - neplnění školních povinností - záškoláctví - krádeţe - uţití drog při školní akci - poničení školního majetku - uţití alkoholu při školní akci 26

27 5.13. Program prevence sociálně patologických jevů Viz. Hodnocení preventivní program 2007/ příloha č Adopce na dálku Ve školním roce 2007/2008 jsme pokračovali v mezinárodním projektu Adopce na dálku. Osobní údaje adoptovaného dítěte: Jméno: D. Bala Chakravathi Bydliště: Indie, provincie Karnataka Rodina: 3 členy Roční částka: Kč 5.000,- /ročně (přibliţně 20,- Kč na ţáka školy) Pedagogický sbor přispívá dobrovolným příspěvkem (nejméně však 100,--Kč) Částka 5.837,- Kč byla převedena na dítě a je čerpána na tyto účely: školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (při dojíţdění), strava, základní zdravotní péče, případná pomoc rodině Jiný projekty a projektové dny- rekapitulace doplňkových aktivit: Podzim, Zima, Jaro, Léto- projektové dny na 1. stupni Štastná planeta - ekologický projekt II. a III. Třídy Jízda zručnosti projekt z oblasti dopravní výchovy, 1. stupeň Šťastný kůň výtvarný projekt soutěţ (org. Podkova Mělník), ţáci III.,IV.,V.tř. (1.místo v kategorii do 10 let). Poţární svět očima dětí výtvarná hasičská soutěţ I. - VI. tř. Vánoční den - I. - V- tř. Předškoláček - projekt V.tř. pro předškolní děti setkání s rodiči a budoucími prvňáčky, pracovně výtvarné odpoledne, návštěva v MŠ, sportovní odpoledne. Poznej svého učitele, poznej svého ţáka - V.tř., návštěva hodin budoucích učitelů 2.st., beseda se ţáky 6.tř., seznámení s ţáky ze ZŠ Mělnické Vtelno, setkání s budoucí třídní učitelkou. Časopis KUK 2 - pokračovaní mediálního projektu ze IV. třídy V.tř. 27

28 Holokaust a jeho odraz v literatuře VIII.A, projekt ke Dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinu proti lidskosti. Vyšehrad VI. tř., historicko literárně - hudební projekt Mělnicko Toulky historií, projekt VIII. - IX. tříd Předmětové projekty IX.tř.: Mozek - přírodovědný projekt zaměřený na všechny části mozku a jejich funkce Geologie a těţba v ČR vytváření map, oblasti těţby a výskyty nerostů Éry vývoje Země časopis Plasty vlastnosti a vliv na ţivotní prostředí Kovy nejrozšířenější kovy a jejich vyuţití Znečištění půdy, vody, vzduchu Významné látky v organismech Kyoto in the Home (Obnovitelné zdroje energie) 2. st., mezinárodní projekt zaměřený na ţivotní prostředí a obnovitelné zdroje energie, ze 24 zapojených škol v ČR jsme se umístili na 1. místě. Vánoce ve světě - vánoční projekt 2. stupně Drogová závislost 2.st., výukový projekt o škodlivosti kouření v předmětu Ov, besedy s odborníky Policie ČR, celodenní vzdělávací program v Paláci Flóra, Praha (filmové představení Pravda a lţi, beseda s odborníky) Ochrana člověka za mimořádných událostí - projektový den pro 1. a 2. stupeň, setkání se studenty Zdravotní školy Mělník, 1. pomoc v praxi, setkání se sborem dobrovolných hasičů a předvádění jejich vybavení, ukázky cvičených psů a vyhledávání drog na školním hřišti, vyhlášení stavu chemického ohroţení, kterému předcházela skupinová práce a konkrétní úkoly v praxi, vyhlášení nejlepších skupin Školní olympiáda celodenní sportovní projekt k MDD, slavnostní nástup, zapálení olympijského ohně, vztyčení olym. vlajky, slavností slib, soutěţe ve fotbalu, vybíjené, lukostřelbě, přetahování, člunkovém běhu apod., vyhlášení výsledků, odměny Školní akademie příprava ţáků na odpolední a večerní vystoupení pro rodiče a ostatní veřejnost v posledním týdnu školního roku. Slavností rozloučení s absolventy 9. roč., poděkování a rozloučení s učiteli odcházejícími do důchodu. 28

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 1.1 Škola.3 1.1.1 Základní údaje o škole... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více