PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT"

Transkript

1 Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK V ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY ŠKOLY (KE VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ŠVP ZV) MATERIÁLNÍ PROSTOROVÉ HYGIENICKÉ PERSONÁLNÍ STRUKTURA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁSADY KOMUNIKACE UČITELE S RODIČEM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1. STUPEŇ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 2. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN ; 1

3 4.1. UČEBNÍ PLÁN - 1. STUPEŇ ZŠ UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ ZŠ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ ČASOVÉ DATACE NA 1. STUPNI ZŠ VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ ČASOVÉ DOTACE NA 2. STUPNI ZŠ PŘEHLED VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1. STUPEŇ ZŠ PŘEHLED VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE ORGANIZACE VÝUKY TŘÍDNICKÉ HODINY UČEBNÍ OSNOVY POVINNÉ PŘEDMĚTY ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORTOVNÍ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRACOVNÍ VÝCHOVA VOLITELNÍ PŘEDMĚTY CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYK ZEMĚPISNÉ PRAKTIKUM PŘÍRODNÍ VĚDY ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYK RUSKÝ JAZYK SBOROVÝ ZPĚV VÝTVARNÉ ČINNOSTI UMĚLECKÁ TVORBA KERAMIKA KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE SPORTOVNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉ DNY, PRŮŘEZOVÁNÁ TÉMATA, ZÁJMOVÉ ÚTVARY ; 2

4 2.1. PROJEKTOVÉ DNY PROJEKTOVÉ DNY 1. STUPEŇ PROJEKTOVÉ DNY 2. STUPEŇ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ ZÁJMOVÉ ÚTVARY 1. STUPEŇ ZÁJMOVÉ ÚTVARY 2. STUPEŇ HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY OBECNÉ INFORMACE OBLASTI HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 1. STUPEŇ MONTESSORI CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠ MONTESSORI VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ MONTESSORI ZÁSADY MONTESSORI PEDAGOGIKY PŘEDPOKLADY PRO EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ MONTESSORI CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ MONTESSORI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V ZŠ MONTESSORI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ ČASOVÉ DOTACE NA 1. STUPNI ZŠ ; 3

5 PŘEHLEDEM VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1. STUPEŇ MONTESSORI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK DRAMATICKÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA KOSMICKÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA PROJEKTOVÉ DNY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠ MONTESSORI PŘÍLOHY OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PROFIL ŽÁKA ; 4

6 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel a zřizovatel Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace 5. května Jablonec nad Nisou Mgr. Michaela Hanyšová Tel ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace IČO: IZO: května 76 Jablonec nad Nisou Mgr. Michaela Hanyšová Tel koordinátor ŠVP: Mgr. Alena Šáfrová Zřizovatel školy: Magistrát města Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou IČO: Mírové náměstí 19 Jablonec nad Nisou Dokument nabývá platnost: Ředitelka školy: ; 5

7 1.2. Seznam použitých zkratek v ŠVP Názvy vyučovacích předmětů: Nástroje hodnocení: Jiné použité zkratky Aj Cj Sčj Čj Dě Dcj Fy Hv Ch Inf Saj Ma Nj Ov Prv Spp Př Přv Pv Sz Sv Tč Tv Anglický jazyk Cizí jazyk Cvičení z Českého jazyka Český jazyk Dějepis Další cizí jazyk Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Konverzace v anglickém Matematika Německý jazyk Občanská výchova Prvouka Přírodní vědy Přírodopis Přírodověda Pracovní výchova Sborový zpěv Sportovní výchova Technické činnosti Tělesná výchova B ČD DC Di E LP MoS PD Port PP Pís PS Ps PÚ R ŘR SÚ T Ú V beseda čtenářský deník doplňovací cvičení diktát exkurze laboratorní práce modelování situace popis s demonstrací portfolio praktické předvedení písemná práce práce ve skupinách přepis problémové úlohy referát řízený rozhovor slohový útvar test ústní zkoušení vyprávění A ČŠI Dv DVPP ESF EV EU G ICT IZS KALIBRO LT LVZ MFCHT MKV MŠMT MV OPD OSV OVO P PC PD atletika Česká školní inspekce dramatická výchova další vzdělávání pedagogických pracovníků evropské strukturální fondy environmentální výchova Evropská unie gymnastika Informační a komunikační technologie integrovaný záchranný systém evaluační testy kalibro letní tábor lyžařský výcvikový zájezd Matematicko-fyzikální a chemické tabulky multikulturní výchova ministerstvo školství mediální výchova odbor péče o dítě osobnostní a sociální výchova očekávané výstupy vzdělávacího oboru projekt osobní počítač projektový den ; 6

8 Vl Vlastivěda PH pohybové hry Utv Umělecká tvorba- Keramika PPP pedagogicko psychologická poradna Vkz Výchova ke zdraví PT(RVP ZV) průřezové téma (RVP ZV) Vv Výtvarná výchova RVP Rámcový vzdělávací program Výč Výtvarné činnosti ŘŠ ředitel školy Ze Zeměpis SCIO evaluační testy SCIO Spz Zeměpisné praktikum SH sportovní hry Nj Německý jazyk SPCH specifické poruchy chování Ruj Ruský jazyk SPU specifické poruchy učení Znj Základy Německého jazyka SPUCH specifické poruchy učení a chování Sč Sportovní činnosti ŠD školní družina ŠVP školní vzdělávací program TO tematický okruh TU třídní učitel U učivo VDO výchova demokratického občana VEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VP výchovný poradce ZŠ základní škola ZV základní vzdělávání ZŽS Zdravy životní styl ; 7

9 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Podmínky školy (ke vzdělávání v rámci ŠVP ZV) Základní škola je úplná městská škola v Jablonci nad Nisou, založená v roce Škola je umístěná v okrajové části města ve dvou budovách, které jsou odděleny školním parkem se zelení. Obě budovy jsou spojeny spojovací chodbou. V blízkosti školy se nachází les, louky a park (vhodná místa na různé činnosti družiny i školy) Materiální Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty. Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. Počítačová síť rozvedená do všech učeben a kabinetů na 2. stupni. Obnova žákovského nábytku a školních tabulí v učebnách. Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů. Zajištění prostředků na DVPP. Vybavení počítačových učeben s připojením k Internetu (laserová a inkoustová tiskárna, sluchátka ke každému počítači). Kvalitní audiovizuální technika (datavideoprojektory, digitální fotoaparát) Prostorové Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd. Velikost plochy učeben je velmi rozdílná. Odborné učebny a pracovny: fyzika, chemie, 2 učebny počítačové techniky ( 1. st st.), hudebna, knihovna, žákovská kuchyňka, výtvarná dílna a keramická učebna. Prostory pro dělenou jazykovou výuku. 2 tělocvičny (1. a 2. st) 3 oddělení školní družiny. Školní jídelna i školní kuchyně. 2 třídy Montessori Největším problémem současnosti je chybějící sportovní hřiště ( zatím je využíván pozemek mezi školami) Hygienické Šatní skříňky pro žáky v budově 5. května Moderní sociální zařízení Průběžná obnova žákovského nábytku Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků. ; 8

10 Personální Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru dlouhodobě převyšuje 90 %. Ve škole pracuje metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ŠVP. Výchovný poradce: 1 (pro 1. i 2. stupeň s odpovídající kvalifikací). Další vzdělávání dlouhodobě, systematicky orientováno na inovační procesy ve školství, jazykové vzdělávání, ICT znalosti. Ve škole je 5 učitelů, kteří mají kvalifikaci na nápravu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Struktura žáků Škola poskytuje základní vzdělání dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Školní vzdělávací program je připraven na vzdělávání žáků v paralelních třídách. V ZŠ jsou vzděláváni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami i s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení. Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města. Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu Dlouhodobé projekty Pravidelné předškolní vzdělávání žáků z mateřských škol v okolí školy. Pravidelné pořádání kulturních akcí pro žáky mateřských škol ( besídky, soutěže ke Dni dětí, vystoupení) Zapojení školy do projektu Science Gate - Alternativní vzdělávání ve spolupráci s IQ parkem Liberec Zapojení školy do projektu Zručná věda - Projekt IQ parku Liberec zaměřený na podporu technických, řemeslných a přírodovědných oborů Realizace projektu ŠKOLA PRO MĚ od 1. října 2009 do Inovativní metodika pro I. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se SVP, který je financovaný z EU. Od 1. července 2011 je škola zapojena do projektu EU peníze školám Užití IT v běžné výuce na základní škole. V rámci projektu budou vyráběny digitální učební materiály do výuky, které budou testovány v běžné výuce. Od 1. října 2012 realizaci projektu Škola pro mě 2 Inovativní metodika pro 2. stupeň ZŠ, který je zaměřený na výrobu pomůcek na anglický a německý jazyk na 2. ZŠ. Projekt je financový z EU Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy je funkční Sdružení rodičů a přátel dětí Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76 Správním orgánem školy je Školní rada, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Úzký kontakt školy funguje se zřizovatelem reprezentovaným oddělením školství Městského úřadu Jablonec nad Nisou, vedle standardní úrovně oboustranné komunikace též na úrovni metodické pomoci školy ostatním školám ve městě Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Jablonec nad Nisou a odborníka na prevenci poruch chování a negativních jevů chování Dlouhodobě spolupracuje s Policii ČR, Dětským dopravním hřištěm v Jablonci, Plaveckým bazénem, Městskou knihovnou a Dětským domovem 2.5. Mezinárodní spolupráce Škola spolupracuje od roku 2011 s německou školou Oderwitz v rámci dlouhodobé spolupráce MŠ Lovecká, Jablonec nad Nisou s MŠ v Oderwitz. ; 9

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření školy Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami disponibilním navýšením hodinových dotací matematiky a českého jazyka.podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích Výchovné a vzdělávací strategie (Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.) motto: "Klíčové kompetence nemůže žákům pomáhat vytvářet a rozvíjet ten, kdo si je dosud nevytvořil sám a kdo je sám v sobě dále nerozvíjí." KOMPETENCE K UČENÍ Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivujeme je pro celoživotní učení. Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost a různé přijatelné způsoby dosažení cíle. Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě. Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). Vedeme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu, zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty. Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. Motivujeme k učení. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. ; 10

12 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém uvažování a k řešení problémů. Učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ) Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace i na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. Vedeme žáky ke zdvořilým, neagresivním a tolerantním projevům chování k ostatním žáků, zaměstnancům školy i rodičům. Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. Podporujeme kritiku a sebekritiku. Vedeme žáky k publikování a prezentování svých názorů a myšlenek (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.). Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání, k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat ve skupině, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. ; 11

13 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. Podporujeme inkluzi ( začlenění ) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Vedeme žáky k respektování a tolerování druhých. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. Jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Nedělíme sbor na první a druhý stupeň. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. Učíme žáky pracovat ve skupinách, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními KOMPETENCE OBČANSKÉ Vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí. Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, k aktivní ochraně životního prostředí a preventivně předcházet nemocem a úrazům. Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. Podporujeme záliby žáků v informacích, které nevedou k sociálně patologickým jevům. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Jdeme příkladem respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. KOMPETENCE PRACOVNÍ Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k využívání vhodných materiálů, nástrojů a technologií a k ochraně svého zdraví při práci. Pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. ; 12

14 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. Jdeme příkladem příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku ) 3.3. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku Zásady komunikace učitele s rodičem vytvoření klidné atmosféry dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin) nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči ujasnit si pojmy s rodiči uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat nedávat dítěti nálepky snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc opakovat pravidla hry ; 13

15 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Vycházíme z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči a tak dále) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte a tak dále). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí vypracujeme individuální vzdělávací program seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte Zásady pro práci s dětmi s postižením: respektování zvláštností dítěte včasnost (čím dříve je dítěti a rodičům poskytnuta speciální pomoc, tím je lepší výsledek práce) vývojovost (důležité je nepřeskakovat jednotlivé vývojové etapy) optimální prostředí (jen při vhodné úpravě rodinného prostředí bude zajištěn dobrý rozvoj dítěte) speciální pomůcky, metody a formy výchovné práce všestrannost (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné) soustavnost Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Vycházíme z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V případě, že dítě má diagnostikovánu specifickou poruchu učení, snažíme se postupovat tak, abychom mu pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy. ; 14

16 seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka vypracujeme individuální vzdělávací program seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky zajistíme na škole docházení dítěte do dyslektických kroužků za účelem provádění reedukace Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků chválit nejen výkon, ale i snahu hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou pracovat s dítětem často, ale krátkodobě při práci odstranit rušivé vlivy snažit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci snažit se najít něco, v čem je dítě úspěšné pravidelná relaxace Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě poruchy jejich dítěte Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů skupinová nebo individuální péče ; 15

17 menší počet žáků ve třídě specifické učebnice a pomůcky odpovídající metody a formy práce případná pomoc asistenta učitele pravidelná spolupráce s rodinou spolupráce s odborným pracovištěm vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci vykazují: paměť a znalost rychlost myšlení zpracování problému záměrné a dlouhodobé soustředění pružnost časná symbolická aktivita dávají přednost společnosti starších dětí, samotě vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí ostře vnímají pravidla a rozpory poukazují na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky. Je vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s ostatními kolegy i různými subjekty mimo školu. Varianty vzdělávání nadaných: Urychlování (akcelerace) rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení jedné nebo několika tříd Obohacování normální výuky (enrichment) rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky Přeskupování žáků speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných v rámci školy a třídy, účast na projektech, systém volitelných předmětů, pracovní společenství, spolupráce s různými institucemi Kombinace těchto postupů Pokyny pro práci s nadanými žáky: učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví poskytovat dostatečné množství podnětů ; 16

18 nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný) nenutit žáka opakovat základní učivo umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce využít možnost odborné pomoci Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby na škole zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Zaměření poradenských služeb výchovného poradce: poradenství žákům v oblasti vhodných strategií a postupů při učení, zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání pomoc žákům v obtížné rodinné situaci začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně odlišného prostředí poradenství při vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných žáků spolupráce s metodikem prevence při řešenírizikového chování řešení záškoláctví ve spolupráci se zákonnými zástupci a orgány péče o rodinu pomoc žákům při řešení jejich školních neúspěchů spolupráce s dalšími odbornými pracovišti Zaměření poradenských služeb výchovného poradce v oblasti volby povolání: úzká spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků zajištění informačních brožur k volbě povolání organizace besed k volbě povolání spolupráce s Úřadem práce spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou- profesní testování žáků nabídka přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední školy poskytování informací k přijímacím zkouškám, odvolacímu řízení apod. Výchovný poradce realizuje svou poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků prostřednictvím konzultačních hodin nebo dle individuálních potřeb. ; 17

19 3.4. Začlenění průřezových témat Průřezová témata 1. stupeň Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a částečně formou projektů. Konkrétní výstupy jednotlivých průřezových témat jsou zpracovány podrobně (od str. 321 ) ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV. Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci mezipředmětové vztahy. Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Čj, Ma, Prv Sebepoznání a sebepojetí Prv Seberegulace a sebeorganizace Prv Psychohygiena Tv Kreativita Vv Vv SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Prv,Vv, Hv Mezilidské vztahy Vl Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického 1. stupeň občana Občanská společnost a škola Vl Čj, Pv Občan, občanská společnost a stát Vl Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády Vl a způsobu rozhodování Výchova k myšlení evropských 1. stupeň a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Čj, Ma, Aj, Vl, Vv ; 18

20 Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova 1. stupeň Kulturní diference Aj Aj Lidské vztahy Aj, Prv, Vv Etnický původ Multikulturalita Vv Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova 1. stupeň Ekosystémy Přv Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního Přv prostředí Vztah člověka k prostředí Přv Mediální výchova 1. stupeň kritické čtení a vnímání mediálních Čj sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení Inf, Čj, Ma a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu ; 19

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník 5. verze Krmelín 1. 9. 2013 Naše tvořivá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Název ŠVP ZV:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 2.2 PŘEDKLADATEL:... 3 2.3 ZŘIZOVATEL:... 3 2.4 PLATNOST DOKUMENTU:... 3 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.1 ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více