Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:"

Transkript

1 Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou schůzi rady města. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomno 6 členů rady města: Omluveni: S hlasem poradním: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král (příchod 15,45), Marcela Krupicová, MUDr. Zdeněk Kadlec Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě Starostka města jmenovala za ověřovatele záznamu z dnešní rady města paní Marcelu Krupicovou. Mgr. Otakar Německý požádal o doplnění programu rady města projednání návrhu pamětní desky rodině Německých. Doplněný a schválený program schůze: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje následující program své dnešní schůze: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 7 3) Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok ) Finanční dar od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou 5) Žádost příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě o schválení převodu finančních prostředků mezi fondy 6) Koncepce zástavby v lokalitě Vlachovické cihelny 7) Projekt "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" 8) Smlouva o poskytnutí dotace z fondu Vysočina - Rozvoj vesnice ) Sociální problematika - přidělení bytu v DPS 10) Veřejná zakázka - Rekonstrukce místní komunikace, dešťová kanalizace - Slavkovice zahájení 11) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 14 na ul. Tyršova č.p ) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 28 na ul. Tyršova č.p ) Ukončení nájemních vztahů - byty 14) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 732/32 15) Přechod nájmu u bytu č. 301/50 16) Zákonné navýšení platu xxx, řediteli DDM, přísp. organizace Nové Město na Moravě 17) Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelce NKZ a ZUŠ 18) Dar kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 19) Různé 19.1 Smlouva o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin 19.2 Darovací smlouva fondu ASEKOL 19.3 Kupní smlouva ÚZSVM - výběrové řízení na převod p.č. 3363/6 k.ú.nmnm 19.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 19.5 Bezúplatný převod nemovitosti p.č. 463/2 k.ú. NMNM 19.6 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 19.7 Povolení výjimky při pořádání veřejné produkce 19.8 Návrh na zhotovení pamětní desky Německých 20) Diskuse 1

2 Rada města Nového Města na Moravě projednala jednotlivé body programu schůze rady města a přijala k nim následující usnesení: K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady města, s tím, že navrhuje vypustit splněné úkoly. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje předloženou zprávu o plnění úkolů Rady města Nové Město na Moravě. Hlasování č. 2: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 2) Ing. Martina Holfeuerová, referentka odboru finančního, předložila radě města návrh aktualizace rozpočtu města č. 7, který je předkládán z důvodu potřeby navýšit příjmovou i výdajovou část o přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu a kraje Vysočina. Aktualizace obsahuje i požadavky správců příslušných odvětví na úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu. Rada města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 7. Hlasování č. 3: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 3) Ing. Martina Holfeuerová, referentka odboru finančního, předložila ke schválení návrh časového harmonogramu přípravy a metodiky zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje časový harmonogram přípravy a metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2011 dle přiloženého materiálu. Hlasování č. 4: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 4) Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, předložila návrh na použití finančního daru od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou (společnost SATT a.s. Žďár nad Sázavou poskytla finanční dar v návaznosti na dosažené výsledky hospodaření daného roku svým akcionářům, pro město byla stanovena částka 90 tis. Kč) a současně i návrh na použití tohoto daru. Rada města Nové Město na Moravě po projednání schvaluje: 1. poskytnutí finanční dotace panu xxx, učiteli ZUŠ Nové Město na Moravě, ve výši 50 tis. Kč, účelově určené na vydání publikace - hra na kytaru včetně výukového CD 2. použití finančního daru od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou ve výši 90 tis. Kč na tyto účely: - částka ve výši 40 tis. Kč je určena na částečné krytí výdajů souvisejících s pořádáním 32. setkání měst Nových Měst Evropy ve dnech června částka ve výši 50 tis. Kč je určena na vydání publikace - hra na kytaru včetně výukového CD. Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno 2

3 K bodu 5) Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, předložila žádost příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě o převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního za účelem úhrady nákladů spojených s instalací kamerového systému v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Rada města Nové Město na Moravě po projednání schvaluje příspěvkové organizaci NKZ Nové Město na Moravě převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního, za účelem úhrady nákladů spojených s instalací kamerového systému v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Hlasování č. 6: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.6 Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, seznámila přítomné s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky města Nového Města na Moravě upravující stanovení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Navrhovanou změnu vyvolala zákonná úprava, která v současnosti umožňuje rozšíření výběru poplatku i na jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Rada města Nového Města na Moravě ukládá finančnímu odboru předložit zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky města Nového Města na Moravě o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Hlasování č.7: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 6) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, seznámil přítomné s koncepcí zástavby Vlachovické cihelny. Vzhledem k tomu, že město obdrželo záporné stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy k záměru na výstavbu rekreačních objektů ve vymezené ploše, nebude možné využít tuto oblast pro další zástavbu rekreačními objekty. Členové rady města diskutovali o předloženém materiálu a následně hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí zpracovanou "Urbanistickou studii využití území v lokalitě U Cihelny Nové Město na Moravě" a záporné stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy k záměru na výstavbu rekreačních objektů ve vymezené ploše "chat" v platném územním plánu obce Nové Město na Moravě i na ploše u silnice III/35314 (ve stávajícím územním plánu obce Nové Město na Moravě zařazeném do ploch luk a pastvin). Hlasování č. 8: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 7) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil návrh na přidělení veřejné zakázky na dodávky a odborné služby "Informace, navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko". K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. 3

4 1. Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a odborné služby "Informace,navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" uchazeči Confima, s.r.o., Magdalény Rettigové 79/8, Praha 1. Dále rozhoduje o pořadí dalšího uchazeče shodně s předloženým písemným protokolem o posouzení a hodnocení nabídek. 2. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Hlasování č. 9: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 8) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil návrh smlouvy na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj vesnice Dotace byla poskytnuta ve výši 150 tis. Kč, což činí 24,2 % celkově uznatelných nákladů. Předložený návrh usnesení navrhl upřesnit tajemník Mgr. Petr Hanych a to takto: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a krajem Vysočina, č.fv 032/242/10 o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj vesnice 2010 a to, na akci města "Rekonstrukce místní komunikace - místní část Slavkovice". Hlasování č. 10: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.7 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s žádostí paní Mileny Jirčíkové o udělení výjimky, která se vztahuje na pořádání taneční zábavy dne 15. srpna 2010 v areálu zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Členové rady města souhlasili s udělením výjimky. Zdeňka Marková seznámila přítomné s plánovaným programem v rámci Pouťových radovánek. Rada města Nového Města na Moravě po projednání vyhověla žádosti paní Mileny Jirčíkové bytem Horní 330 o udělení výjimky, která se vztahuje na pořádání taneční zábavy dne 15. srpna 2010 v areálu zahradnictví v Novém Městě na Moravě od 18:00 do 24:00 a tuto výjimku v souladu s článkem 4. ods. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/ 2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, povoluje. Hlasování č. 11: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.1 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila návrh smlouvy o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin. Smlouva mezi městem jako objednatelem a společností Fermata a.s. ošetřuje rozmnožování CD a DVD nosičů filmu o Novoměstsku. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin dle přílohy tohoto materiálu mezi městem jako objednatelem a Fermata, a.s., Zárubova 1678, Čelákovice, IČ , DIČ CZ jako zhotovitelem. Hlasování č. 12: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno 4

5 K bodu 18) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh darovací smlouvy na rozdělení finančního daru od kraje Vysočina na podporu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje: 1. návrh darovací smlouvy uzavřený mezi krajem Vysočina, IČ: a městem Nové Město na Moravě, IČ: dle přílohy materiálu 2. návrh na rozdělení finančního daru podporu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v Novém Městě na Moravě, a to následovně: - ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve výši ,- Kč na zabezpečení akce setkání Nových Měst Evropy DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve výši ,- Kč na zabezpečení akce setkání Nových Měst Evropy Vyúčtování předloží organizace v termínu k Hlasování č. 13: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 17) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh na stanovení a vyplacení mimořádných odměn ředitelkám ZUŠ J. Štursy a NKZ Nové Město na Moravě zejména za spolupráci s městem na organizaci Setkání Nových Měst Evropy a slavnosti Nova Civitas. Rada města Nové Město na Moravě v souladu s 102, písm. b) zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a po projednání schvaluje návrh na stanovení a vyplacení mimořádných odměn paní Vlastě Soldánové, ředitelce NKZ Nové Město na Moravě a paní Evě Mošnerové, ředitelce ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace na rok 2010, a to dle přílohy materiálu. Mimořádné odměny budou vyplaceny v jejich srpnové výplatě. Hlasování č. 14: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 16) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh na stanovení platu panu xxx, řediteli DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě stanoví plat panu Luboši Šulovi, řediteli DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, a to dle přílohy materiálu. Hlasování č. 15: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.8 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s návrhem na zhotovení pamětní desky rodině Německých. Tento bod jednání byl doplněn do 5

6 programu rady města na návrh Mgr. Otakara Německého. Členové rady města diskutovali o způsobu provedení pamětní desky a finanční náročnosti s tím, že na příštím jednání rady města se znovu k projednání této problematiky vrátí. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí návrh na zhotovení pamětní desky rodiny Německých s tím, že ukládá odboru ŠKCR připravit na další jednání rady města materiál předkládající konkrétní řešení a vymezení finančního příspěvku. Hlasování č. 16: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 9) Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb, seznámila přítomné s bytovou problematikou NSS a navrhla při obsazení uvolněného bytu vyhovět žádosti paní xxx z Pohledce. Návrh usnesení doplněný členy rady města: Rada města Nového Města na Moravě schvaluje přidělení bytu č.99 o velikosti 1+ kk v objektu "D" v 1. patře v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní xxx, nar. xxx, Domov pro seniory, Hornoměstská 52, Velké Meziříčí. Hlasování č. 17: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 10) Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila přítomným ke schválení dokumenty pro zahájení zadávacího řízení na zahájení veřejné zakázky na dodávku stavebních prací "Rekonstrukce místní komunikace včetně prodloužení dešťové kanalizace v místní části Slavkovice", s tím, že na tuto akci se městu podařilo získat dotaci ve výši 150 tis. Kč z Fondu Vysočiny. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku stavebních prací "Rekonstrukce místní komunikace včetně prodloužení dešťové kanalizace v místní části Slavkovice" a v této souvislosti: 1. schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek 2. schvaluje předložený návrh obchodních podmínek (vzoru smlouvy o dílo) 3. ukládá vyzvat k podání nabídky tyto dodavatele: COLAS CZ, a.s., ul.strojírenská, Žďár nad Sázavou, IČ: Beton SPH s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, IČ: JCZ, s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě, IČ: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě, IČ: EUROVIA CS, a.s., Brněnská 65, Jihlava, IČ: jmenuje hodnotící komisi ve složení: Zdeňka Marková, starostka města Stanislav Marek, místostarosta města Mgr.Otakar Německý, člen Rady města Ing.Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM Luboš Smetana, správce místních komunikací Hlasování č. 18: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno 6

7 K bodu 11) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na obsazení bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem xxx, Nové Město na Moravě, a panu xxx, bytem Rokytno (xxx), Nové Město na Moravě, za nájemné 60,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx a panem xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě paní xxx, bytem Budovatelů xxx, Nové Město na Moravě a pana xxx, bytem Veselíčko xxx, Žďár nad Sázavou. Hlasování č. 19: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 12) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na obsazení bytu č. 28 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 28 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem Tyršova (728), Nové Město na Moravě, a panu xxx, bytem Žďárská (68), Nové Město na Moravě, za nájemné 60,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx a panem xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě manžele xxx, oba bytem Vratislavovo nám (xxx), Nové Město na Moravě. Hlasování č. 20: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 13) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na ukončení nájemních vztahů. Mgr. Petr Hanych navrhl upřesnit návrh usnesení takto: Doplněný návrh usnesení: Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje, že nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a - paní xxx, bytem Drobného (xxx), Nové Město na Moravě, na byt č. 540/7 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě, - paní xxx a panem xxx, oba bytem Křenkova (xxx), Nové Město na Moravě, na byt č. 732/1 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě, nebudou prodlouženy z důvodu neplnění povinností nájemníka a ukládá odboru ISM zaslat výše uvedeným nájemcům upozornění na ukončení nájemní smlouvy (výzvu k vyklizení bytu) s tím, že nájemní vztah skončí dne Hlasování č. 21: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 14) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, informovala přítomné o žádosti paní xxx, která žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že paní xxx 7

8 postupně hradí splátky dlužného nájemného, rozhodla se rada města žádosti vyhovět a prodloužit smlouvu do Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje vyhovět žádosti paní xxx, bytem Křenkova (xxx), Nové Město na Moravě, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. xxx na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě s paní xxx na dobu určitou od do za nájemné 45,- Kč/m 2. Hlasování č. 22: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 15) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, informovala přítomné o žádosti paní xxx o přechod nájmu bytu č. 50 v. č.p. 301 na ul. Drobného. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 50 na ul. Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě z pana xxx na paní xxx, trvale bytem Drobného (301), Nové Město na Moravě. Hlasování č. 23: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.2 Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města, seznámila přítomné s návrhem na uzavření darovací smlouvy na projekt zabezpečení místa zpětného odběru EEZ. Město získalo na tento projekt dotaci ve výši Kč, což je 70% celkových nákladů. Předložený návrh usnesení navrhl upřesnit tajemník Mgr. Petr Hanych a to takto: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4, IČ v předloženém znění na základě níž město obdrží podporu ve výši Kč na projekt zabezpečení místa zpětného odběru EEZ. Hlasování č. 24: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.3 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení na převod p.č. 3363/6 v k.ú. Nové Město na Moravě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada města Nové Město na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě na jeho zasedání v první polovině srpna 2010 schválit podepsání kupní smlouvy na p.č. 3363/6 (ost.pl., sportoviště) za cenu ,- Kč v předloženém znění. Hlasování č. 25: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.4 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. 8

9 Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.2960/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění nového teplovodního kanálu v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČ: ). Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geom. plánu. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou s jednorázovou finanční úplatou 7.400,-Kč + DPH. Hlasování č. 26: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.5 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila ke schválení návrh smlouvy o bezúplatném převodu parcely nacházející se v lokalitě Komenského náměstí. Rada města Nové Město na Moravě doporučuje zastupitelstvu městu schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.uzsvm/bzr/1975/2010-bzrm, a to pozemku parc.č. 463/2 v obci a k.ú. Nové Město na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy. Hlasování č. 27: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 20) V rámci diskuse bylo projednáno: Zdeňka Marková informovala přítomné o plánovaném jednání zastupitelstva města dne , zejména z důvodu nutnosti schválení úplatného převodu pozemku u rybníku Koupaliště, z důvodu schválení změny vyhlášky o místním poplatku za výherní hrací přístroj a z důvodu opětovného projednání problematiky prodeje bytového fondu města. Mgr. Petr Hanych seznámil radu města s orientačním výsledkem zjišťování zájmu o koupi bytů v jednotlivých bytových domech nabízených k prodeji. Členové rady města diskutovali o podmínkách stanovených pro prodej bytů. Paní Marcela Krupicová upozornila na neaktualizované informace na webových stránkách města. Rada města v návaznosti na tuto diskusi přijala následující usnesení: Návrh usnesení členů rady města: Rada města Nové Město na Moravě ukládá odboru KVÚ, odd. informatiky aktualizovat webové stránky města. T: Hlasování č. 28: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno Mgr. Otakar Německý upozornil na nedostatečné zabezpečení městského arboreta v nočních hodinách a požádal, aby velitel MP předložil informaci o provádění pochůzek a kontrol v této oblasti včetně uvedení data a hodiny vykonání kontroly. Členové rady města se dohodli, že bude postupně zvyšováno zabezpečení této lokality, a to úpravami oplocení, instalací světelný halogenů reagujících na pohyb, napojení na kamerový systém MP a zvýšenými kontrolami ze strany městské policie JUDr. Jana Havlíková požádala o změnu Pravidel pro použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města s tím, že navrhuje zapracovat do stávajících Pravidel možnost čerpat příspěvek na opravu balkonů a lodžií u bytových domů. Tajemník MěÚ 9

10 Mgr. Petr Hanych přislíbil předložení příslušného dodatku k projednání radě města, tak aby jej bylo možno případně schválit na zasedání zastupitelstva města dne Starostka města ukončila v 17,14 hodin dnešní schůzi rady města. Zapsala: Mgr. Alena Lukášová Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města 10

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek

3/6/2015 : Oprava střechy na ZUŠ. 4/6/2015 : Vícepráce rekonstrukce sociálních zařízení na MŠ Čtyřlístek M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 6 / 2015 konané dne 28.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více