Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:"

Transkript

1 Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou schůzi rady města. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomno 6 členů rady města: Omluveni: S hlasem poradním: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král (příchod 15,45), Marcela Krupicová, MUDr. Zdeněk Kadlec Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě Starostka města jmenovala za ověřovatele záznamu z dnešní rady města paní Marcelu Krupicovou. Mgr. Otakar Německý požádal o doplnění programu rady města projednání návrhu pamětní desky rodině Německých. Doplněný a schválený program schůze: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje následující program své dnešní schůze: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 7 3) Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok ) Finanční dar od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou 5) Žádost příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě o schválení převodu finančních prostředků mezi fondy 6) Koncepce zástavby v lokalitě Vlachovické cihelny 7) Projekt "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" 8) Smlouva o poskytnutí dotace z fondu Vysočina - Rozvoj vesnice ) Sociální problematika - přidělení bytu v DPS 10) Veřejná zakázka - Rekonstrukce místní komunikace, dešťová kanalizace - Slavkovice zahájení 11) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 14 na ul. Tyršova č.p ) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 28 na ul. Tyršova č.p ) Ukončení nájemních vztahů - byty 14) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 732/32 15) Přechod nájmu u bytu č. 301/50 16) Zákonné navýšení platu xxx, řediteli DDM, přísp. organizace Nové Město na Moravě 17) Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelce NKZ a ZUŠ 18) Dar kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 19) Různé 19.1 Smlouva o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin 19.2 Darovací smlouva fondu ASEKOL 19.3 Kupní smlouva ÚZSVM - výběrové řízení na převod p.č. 3363/6 k.ú.nmnm 19.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 19.5 Bezúplatný převod nemovitosti p.č. 463/2 k.ú. NMNM 19.6 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 19.7 Povolení výjimky při pořádání veřejné produkce 19.8 Návrh na zhotovení pamětní desky Německých 20) Diskuse 1

2 Rada města Nového Města na Moravě projednala jednotlivé body programu schůze rady města a přijala k nim následující usnesení: K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady města, s tím, že navrhuje vypustit splněné úkoly. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje předloženou zprávu o plnění úkolů Rady města Nové Město na Moravě. Hlasování č. 2: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 2) Ing. Martina Holfeuerová, referentka odboru finančního, předložila radě města návrh aktualizace rozpočtu města č. 7, který je předkládán z důvodu potřeby navýšit příjmovou i výdajovou část o přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu a kraje Vysočina. Aktualizace obsahuje i požadavky správců příslušných odvětví na úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu. Rada města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 7. Hlasování č. 3: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 3) Ing. Martina Holfeuerová, referentka odboru finančního, předložila ke schválení návrh časového harmonogramu přípravy a metodiky zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje časový harmonogram přípravy a metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2011 dle přiloženého materiálu. Hlasování č. 4: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 4) Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, předložila návrh na použití finančního daru od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou (společnost SATT a.s. Žďár nad Sázavou poskytla finanční dar v návaznosti na dosažené výsledky hospodaření daného roku svým akcionářům, pro město byla stanovena částka 90 tis. Kč) a současně i návrh na použití tohoto daru. Rada města Nové Město na Moravě po projednání schvaluje: 1. poskytnutí finanční dotace panu xxx, učiteli ZUŠ Nové Město na Moravě, ve výši 50 tis. Kč, účelově určené na vydání publikace - hra na kytaru včetně výukového CD 2. použití finančního daru od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou ve výši 90 tis. Kč na tyto účely: - částka ve výši 40 tis. Kč je určena na částečné krytí výdajů souvisejících s pořádáním 32. setkání měst Nových Měst Evropy ve dnech června částka ve výši 50 tis. Kč je určena na vydání publikace - hra na kytaru včetně výukového CD. Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno 2

3 K bodu 5) Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, předložila žádost příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě o převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního za účelem úhrady nákladů spojených s instalací kamerového systému v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Rada města Nové Město na Moravě po projednání schvaluje příspěvkové organizaci NKZ Nové Město na Moravě převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního, za účelem úhrady nákladů spojených s instalací kamerového systému v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Hlasování č. 6: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.6 Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, seznámila přítomné s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky města Nového Města na Moravě upravující stanovení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Navrhovanou změnu vyvolala zákonná úprava, která v současnosti umožňuje rozšíření výběru poplatku i na jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Rada města Nového Města na Moravě ukládá finančnímu odboru předložit zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky města Nového Města na Moravě o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Hlasování č.7: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 6) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, seznámil přítomné s koncepcí zástavby Vlachovické cihelny. Vzhledem k tomu, že město obdrželo záporné stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy k záměru na výstavbu rekreačních objektů ve vymezené ploše, nebude možné využít tuto oblast pro další zástavbu rekreačními objekty. Členové rady města diskutovali o předloženém materiálu a následně hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí zpracovanou "Urbanistickou studii využití území v lokalitě U Cihelny Nové Město na Moravě" a záporné stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy k záměru na výstavbu rekreačních objektů ve vymezené ploše "chat" v platném územním plánu obce Nové Město na Moravě i na ploše u silnice III/35314 (ve stávajícím územním plánu obce Nové Město na Moravě zařazeném do ploch luk a pastvin). Hlasování č. 8: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 7) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil návrh na přidělení veřejné zakázky na dodávky a odborné služby "Informace, navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko". K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. 3

4 1. Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a odborné služby "Informace,navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" uchazeči Confima, s.r.o., Magdalény Rettigové 79/8, Praha 1. Dále rozhoduje o pořadí dalšího uchazeče shodně s předloženým písemným protokolem o posouzení a hodnocení nabídek. 2. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Hlasování č. 9: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 8) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil návrh smlouvy na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj vesnice Dotace byla poskytnuta ve výši 150 tis. Kč, což činí 24,2 % celkově uznatelných nákladů. Předložený návrh usnesení navrhl upřesnit tajemník Mgr. Petr Hanych a to takto: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a krajem Vysočina, č.fv 032/242/10 o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj vesnice 2010 a to, na akci města "Rekonstrukce místní komunikace - místní část Slavkovice". Hlasování č. 10: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.7 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s žádostí paní Mileny Jirčíkové o udělení výjimky, která se vztahuje na pořádání taneční zábavy dne 15. srpna 2010 v areálu zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Členové rady města souhlasili s udělením výjimky. Zdeňka Marková seznámila přítomné s plánovaným programem v rámci Pouťových radovánek. Rada města Nového Města na Moravě po projednání vyhověla žádosti paní Mileny Jirčíkové bytem Horní 330 o udělení výjimky, která se vztahuje na pořádání taneční zábavy dne 15. srpna 2010 v areálu zahradnictví v Novém Městě na Moravě od 18:00 do 24:00 a tuto výjimku v souladu s článkem 4. ods. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/ 2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, povoluje. Hlasování č. 11: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.1 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila návrh smlouvy o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin. Smlouva mezi městem jako objednatelem a společností Fermata a.s. ošetřuje rozmnožování CD a DVD nosičů filmu o Novoměstsku. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin dle přílohy tohoto materiálu mezi městem jako objednatelem a Fermata, a.s., Zárubova 1678, Čelákovice, IČ , DIČ CZ jako zhotovitelem. Hlasování č. 12: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno 4

5 K bodu 18) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh darovací smlouvy na rozdělení finančního daru od kraje Vysočina na podporu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje: 1. návrh darovací smlouvy uzavřený mezi krajem Vysočina, IČ: a městem Nové Město na Moravě, IČ: dle přílohy materiálu 2. návrh na rozdělení finančního daru podporu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v Novém Městě na Moravě, a to následovně: - ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve výši ,- Kč na zabezpečení akce setkání Nových Měst Evropy DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve výši ,- Kč na zabezpečení akce setkání Nových Měst Evropy Vyúčtování předloží organizace v termínu k Hlasování č. 13: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 17) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh na stanovení a vyplacení mimořádných odměn ředitelkám ZUŠ J. Štursy a NKZ Nové Město na Moravě zejména za spolupráci s městem na organizaci Setkání Nových Měst Evropy a slavnosti Nova Civitas. Rada města Nové Město na Moravě v souladu s 102, písm. b) zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a po projednání schvaluje návrh na stanovení a vyplacení mimořádných odměn paní Vlastě Soldánové, ředitelce NKZ Nové Město na Moravě a paní Evě Mošnerové, ředitelce ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace na rok 2010, a to dle přílohy materiálu. Mimořádné odměny budou vyplaceny v jejich srpnové výplatě. Hlasování č. 14: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 16) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh na stanovení platu panu xxx, řediteli DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě stanoví plat panu Luboši Šulovi, řediteli DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, a to dle přílohy materiálu. Hlasování č. 15: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.8 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s návrhem na zhotovení pamětní desky rodině Německých. Tento bod jednání byl doplněn do 5

6 programu rady města na návrh Mgr. Otakara Německého. Členové rady města diskutovali o způsobu provedení pamětní desky a finanční náročnosti s tím, že na příštím jednání rady města se znovu k projednání této problematiky vrátí. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí návrh na zhotovení pamětní desky rodiny Německých s tím, že ukládá odboru ŠKCR připravit na další jednání rady města materiál předkládající konkrétní řešení a vymezení finančního příspěvku. Hlasování č. 16: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 9) Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb, seznámila přítomné s bytovou problematikou NSS a navrhla při obsazení uvolněného bytu vyhovět žádosti paní xxx z Pohledce. Návrh usnesení doplněný členy rady města: Rada města Nového Města na Moravě schvaluje přidělení bytu č.99 o velikosti 1+ kk v objektu "D" v 1. patře v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní xxx, nar. xxx, Domov pro seniory, Hornoměstská 52, Velké Meziříčí. Hlasování č. 17: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 10) Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila přítomným ke schválení dokumenty pro zahájení zadávacího řízení na zahájení veřejné zakázky na dodávku stavebních prací "Rekonstrukce místní komunikace včetně prodloužení dešťové kanalizace v místní části Slavkovice", s tím, že na tuto akci se městu podařilo získat dotaci ve výši 150 tis. Kč z Fondu Vysočiny. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku stavebních prací "Rekonstrukce místní komunikace včetně prodloužení dešťové kanalizace v místní části Slavkovice" a v této souvislosti: 1. schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek 2. schvaluje předložený návrh obchodních podmínek (vzoru smlouvy o dílo) 3. ukládá vyzvat k podání nabídky tyto dodavatele: COLAS CZ, a.s., ul.strojírenská, Žďár nad Sázavou, IČ: Beton SPH s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, IČ: JCZ, s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě, IČ: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě, IČ: EUROVIA CS, a.s., Brněnská 65, Jihlava, IČ: jmenuje hodnotící komisi ve složení: Zdeňka Marková, starostka města Stanislav Marek, místostarosta města Mgr.Otakar Německý, člen Rady města Ing.Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM Luboš Smetana, správce místních komunikací Hlasování č. 18: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno 6

7 K bodu 11) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na obsazení bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem xxx, Nové Město na Moravě, a panu xxx, bytem Rokytno (xxx), Nové Město na Moravě, za nájemné 60,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx a panem xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě paní xxx, bytem Budovatelů xxx, Nové Město na Moravě a pana xxx, bytem Veselíčko xxx, Žďár nad Sázavou. Hlasování č. 19: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 12) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na obsazení bytu č. 28 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 28 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem Tyršova (728), Nové Město na Moravě, a panu xxx, bytem Žďárská (68), Nové Město na Moravě, za nájemné 60,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx a panem xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě manžele xxx, oba bytem Vratislavovo nám (xxx), Nové Město na Moravě. Hlasování č. 20: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 13) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na ukončení nájemních vztahů. Mgr. Petr Hanych navrhl upřesnit návrh usnesení takto: Doplněný návrh usnesení: Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje, že nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a - paní xxx, bytem Drobného (xxx), Nové Město na Moravě, na byt č. 540/7 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě, - paní xxx a panem xxx, oba bytem Křenkova (xxx), Nové Město na Moravě, na byt č. 732/1 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě, nebudou prodlouženy z důvodu neplnění povinností nájemníka a ukládá odboru ISM zaslat výše uvedeným nájemcům upozornění na ukončení nájemní smlouvy (výzvu k vyklizení bytu) s tím, že nájemní vztah skončí dne Hlasování č. 21: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 14) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, informovala přítomné o žádosti paní xxx, která žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že paní xxx 7

8 postupně hradí splátky dlužného nájemného, rozhodla se rada města žádosti vyhovět a prodloužit smlouvu do Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje vyhovět žádosti paní xxx, bytem Křenkova (xxx), Nové Město na Moravě, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. xxx na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě s paní xxx na dobu určitou od do za nájemné 45,- Kč/m 2. Hlasování č. 22: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 15) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, informovala přítomné o žádosti paní xxx o přechod nájmu bytu č. 50 v. č.p. 301 na ul. Drobného. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 50 na ul. Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě z pana xxx na paní xxx, trvale bytem Drobného (301), Nové Město na Moravě. Hlasování č. 23: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.2 Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města, seznámila přítomné s návrhem na uzavření darovací smlouvy na projekt zabezpečení místa zpětného odběru EEZ. Město získalo na tento projekt dotaci ve výši Kč, což je 70% celkových nákladů. Předložený návrh usnesení navrhl upřesnit tajemník Mgr. Petr Hanych a to takto: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4, IČ v předloženém znění na základě níž město obdrží podporu ve výši Kč na projekt zabezpečení místa zpětného odběru EEZ. Hlasování č. 24: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.3 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení na převod p.č. 3363/6 v k.ú. Nové Město na Moravě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada města Nové Město na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě na jeho zasedání v první polovině srpna 2010 schválit podepsání kupní smlouvy na p.č. 3363/6 (ost.pl., sportoviště) za cenu ,- Kč v předloženém znění. Hlasování č. 25: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.4 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. 8

9 Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.2960/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění nového teplovodního kanálu v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČ: ). Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geom. plánu. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou s jednorázovou finanční úplatou 7.400,-Kč + DPH. Hlasování č. 26: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.5 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila ke schválení návrh smlouvy o bezúplatném převodu parcely nacházející se v lokalitě Komenského náměstí. Rada města Nové Město na Moravě doporučuje zastupitelstvu městu schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.uzsvm/bzr/1975/2010-bzrm, a to pozemku parc.č. 463/2 v obci a k.ú. Nové Město na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy. Hlasování č. 27: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 20) V rámci diskuse bylo projednáno: Zdeňka Marková informovala přítomné o plánovaném jednání zastupitelstva města dne , zejména z důvodu nutnosti schválení úplatného převodu pozemku u rybníku Koupaliště, z důvodu schválení změny vyhlášky o místním poplatku za výherní hrací přístroj a z důvodu opětovného projednání problematiky prodeje bytového fondu města. Mgr. Petr Hanych seznámil radu města s orientačním výsledkem zjišťování zájmu o koupi bytů v jednotlivých bytových domech nabízených k prodeji. Členové rady města diskutovali o podmínkách stanovených pro prodej bytů. Paní Marcela Krupicová upozornila na neaktualizované informace na webových stránkách města. Rada města v návaznosti na tuto diskusi přijala následující usnesení: Návrh usnesení členů rady města: Rada města Nové Město na Moravě ukládá odboru KVÚ, odd. informatiky aktualizovat webové stránky města. T: Hlasování č. 28: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno Mgr. Otakar Německý upozornil na nedostatečné zabezpečení městského arboreta v nočních hodinách a požádal, aby velitel MP předložil informaci o provádění pochůzek a kontrol v této oblasti včetně uvedení data a hodiny vykonání kontroly. Členové rady města se dohodli, že bude postupně zvyšováno zabezpečení této lokality, a to úpravami oplocení, instalací světelný halogenů reagujících na pohyb, napojení na kamerový systém MP a zvýšenými kontrolami ze strany městské policie JUDr. Jana Havlíková požádala o změnu Pravidel pro použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města s tím, že navrhuje zapracovat do stávajících Pravidel možnost čerpat příspěvek na opravu balkonů a lodžií u bytových domů. Tajemník MěÚ 9

10 Mgr. Petr Hanych přislíbil předložení příslušného dodatku k projednání radě města, tak aby jej bylo možno případně schválit na zasedání zastupitelstva města dne Starostka města ukončila v 17,14 hodin dnešní schůzi rady města. Zapsala: Mgr. Alena Lukášová Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města 10

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě Zápis z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 4.4.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 Starosta města zahájil v 15:05 hodin dnešní schůzi rady

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Zápis z 66. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19. 10. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,59 hodin dnešní řádnou

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 85. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 23. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,35 hod. dnešní řádnou

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Přítomni: Havlíková Jana JUDr., Kadlec Zdeněk MUDr., Marek Stanislav, Marková Zdeňka, Sečanský Luděk, Omluveni: Krupicová

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady.

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady. Zápis z 43. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.10. 2008 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:31 hodin dnešní řádnou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Page 1 of 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 18. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.12.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté:

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města: Zápis z 82. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 7. 6. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:32 hodin dnešní řádnou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 19 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.12.2014 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Stránka 1 z 22 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 16. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 6.11.2015 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více