Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:"

Transkript

1 Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou schůzi rady města. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Přítomno 6 členů rady města: Omluveni: S hlasem poradním: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král (příchod 15,45), Marcela Krupicová, MUDr. Zdeněk Kadlec Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě Starostka města jmenovala za ověřovatele záznamu z dnešní rady města paní Marcelu Krupicovou. Mgr. Otakar Německý požádal o doplnění programu rady města projednání návrhu pamětní desky rodině Německých. Doplněný a schválený program schůze: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje následující program své dnešní schůze: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 7 3) Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok ) Finanční dar od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou 5) Žádost příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě o schválení převodu finančních prostředků mezi fondy 6) Koncepce zástavby v lokalitě Vlachovické cihelny 7) Projekt "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" 8) Smlouva o poskytnutí dotace z fondu Vysočina - Rozvoj vesnice ) Sociální problematika - přidělení bytu v DPS 10) Veřejná zakázka - Rekonstrukce místní komunikace, dešťová kanalizace - Slavkovice zahájení 11) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 14 na ul. Tyršova č.p ) Veřejné výběrové řízení na pronájem bytů - přidělení bytu č. 28 na ul. Tyršova č.p ) Ukončení nájemních vztahů - byty 14) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 732/32 15) Přechod nájmu u bytu č. 301/50 16) Zákonné navýšení platu xxx, řediteli DDM, přísp. organizace Nové Město na Moravě 17) Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelce NKZ a ZUŠ 18) Dar kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 19) Různé 19.1 Smlouva o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin 19.2 Darovací smlouva fondu ASEKOL 19.3 Kupní smlouva ÚZSVM - výběrové řízení na převod p.č. 3363/6 k.ú.nmnm 19.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 19.5 Bezúplatný převod nemovitosti p.č. 463/2 k.ú. NMNM 19.6 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 19.7 Povolení výjimky při pořádání veřejné produkce 19.8 Návrh na zhotovení pamětní desky Německých 20) Diskuse 1

2 Rada města Nového Města na Moravě projednala jednotlivé body programu schůze rady města a přijala k nim následující usnesení: K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady města, s tím, že navrhuje vypustit splněné úkoly. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje předloženou zprávu o plnění úkolů Rady města Nové Město na Moravě. Hlasování č. 2: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 2) Ing. Martina Holfeuerová, referentka odboru finančního, předložila radě města návrh aktualizace rozpočtu města č. 7, který je předkládán z důvodu potřeby navýšit příjmovou i výdajovou část o přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu a kraje Vysočina. Aktualizace obsahuje i požadavky správců příslušných odvětví na úpravy v neinvestiční a investiční části rozpočtu. Rada města Nového Města na Moravě po projednání schvaluje předložený návrh aktualizace rozpočtu města na rok 2010 č. 7. Hlasování č. 3: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 3) Ing. Martina Holfeuerová, referentka odboru finančního, předložila ke schválení návrh časového harmonogramu přípravy a metodiky zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje časový harmonogram přípravy a metodiku zpracování návrhu rozpočtu města Nového Města na Moravě pro rok 2011 dle přiloženého materiálu. Hlasování č. 4: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 4) Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, předložila návrh na použití finančního daru od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou (společnost SATT a.s. Žďár nad Sázavou poskytla finanční dar v návaznosti na dosažené výsledky hospodaření daného roku svým akcionářům, pro město byla stanovena částka 90 tis. Kč) a současně i návrh na použití tohoto daru. Rada města Nové Město na Moravě po projednání schvaluje: 1. poskytnutí finanční dotace panu xxx, učiteli ZUŠ Nové Město na Moravě, ve výši 50 tis. Kč, účelově určené na vydání publikace - hra na kytaru včetně výukového CD 2. použití finančního daru od společnosti SATT a.s. Žďár nad Sázavou ve výši 90 tis. Kč na tyto účely: - částka ve výši 40 tis. Kč je určena na částečné krytí výdajů souvisejících s pořádáním 32. setkání měst Nových Měst Evropy ve dnech června částka ve výši 50 tis. Kč je určena na vydání publikace - hra na kytaru včetně výukového CD. Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno 2

3 K bodu 5) Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, předložila žádost příspěvkové organizace NKZ Nové Město na Moravě o převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního za účelem úhrady nákladů spojených s instalací kamerového systému v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Rada města Nové Město na Moravě po projednání schvaluje příspěvkové organizaci NKZ Nové Město na Moravě převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního, za účelem úhrady nákladů spojených s instalací kamerového systému v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Hlasování č. 6: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.6 Jitka Fialová, zástupce vedoucí odboru finančního, seznámila přítomné s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky města Nového Města na Moravě upravující stanovení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Navrhovanou změnu vyvolala zákonná úprava, která v současnosti umožňuje rozšíření výběru poplatku i na jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Rada města Nového Města na Moravě ukládá finančnímu odboru předložit zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky města Nového Města na Moravě o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Hlasování č.7: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 6) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, seznámil přítomné s koncepcí zástavby Vlachovické cihelny. Vzhledem k tomu, že město obdrželo záporné stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy k záměru na výstavbu rekreačních objektů ve vymezené ploše, nebude možné využít tuto oblast pro další zástavbu rekreačními objekty. Členové rady města diskutovali o předloženém materiálu a následně hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí zpracovanou "Urbanistickou studii využití území v lokalitě U Cihelny Nové Město na Moravě" a záporné stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy k záměru na výstavbu rekreačních objektů ve vymezené ploše "chat" v platném územním plánu obce Nové Město na Moravě i na ploše u silnice III/35314 (ve stávajícím územním plánu obce Nové Město na Moravě zařazeném do ploch luk a pastvin). Hlasování č. 8: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 7) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil návrh na přidělení veřejné zakázky na dodávky a odborné služby "Informace, navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko". K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. 3

4 1. Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a odborné služby "Informace,navigace a produkty" pro realizaci projektu "Destinace cestovního ruchu Novoměstsko" uchazeči Confima, s.r.o., Magdalény Rettigové 79/8, Praha 1. Dále rozhoduje o pořadí dalšího uchazeče shodně s předloženým písemným protokolem o posouzení a hodnocení nabídek. 2. Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Hlasování č. 9: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 8) Ing. Arch. Josef Cacek, referent odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, předložil návrh smlouvy na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj vesnice Dotace byla poskytnuta ve výši 150 tis. Kč, což činí 24,2 % celkově uznatelných nákladů. Předložený návrh usnesení navrhl upřesnit tajemník Mgr. Petr Hanych a to takto: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a krajem Vysočina, č.fv 032/242/10 o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj vesnice 2010 a to, na akci města "Rekonstrukce místní komunikace - místní část Slavkovice". Hlasování č. 10: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.7 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s žádostí paní Mileny Jirčíkové o udělení výjimky, která se vztahuje na pořádání taneční zábavy dne 15. srpna 2010 v areálu zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Členové rady města souhlasili s udělením výjimky. Zdeňka Marková seznámila přítomné s plánovaným programem v rámci Pouťových radovánek. Rada města Nového Města na Moravě po projednání vyhověla žádosti paní Mileny Jirčíkové bytem Horní 330 o udělení výjimky, která se vztahuje na pořádání taneční zábavy dne 15. srpna 2010 v areálu zahradnictví v Novém Městě na Moravě od 18:00 do 24:00 a tuto výjimku v souladu s článkem 4. ods. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/ 2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, povoluje. Hlasování č. 11: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.1 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila návrh smlouvy o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin. Smlouva mezi městem jako objednatelem a společností Fermata a.s. ošetřuje rozmnožování CD a DVD nosičů filmu o Novoměstsku. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o odpovědnosti k obsahu rozmnoženin dle přílohy tohoto materiálu mezi městem jako objednatelem a Fermata, a.s., Zárubova 1678, Čelákovice, IČ , DIČ CZ jako zhotovitelem. Hlasování č. 12: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno 4

5 K bodu 18) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh darovací smlouvy na rozdělení finančního daru od kraje Vysočina na podporu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje: 1. návrh darovací smlouvy uzavřený mezi krajem Vysočina, IČ: a městem Nové Město na Moravě, IČ: dle přílohy materiálu 2. návrh na rozdělení finančního daru podporu vzdělávacích činností ZUŠ a DDM a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v Novém Městě na Moravě, a to následovně: - ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve výši ,- Kč na zabezpečení akce setkání Nových Měst Evropy DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve výši ,- Kč na zabezpečení akce setkání Nových Měst Evropy Vyúčtování předloží organizace v termínu k Hlasování č. 13: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 17) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh na stanovení a vyplacení mimořádných odměn ředitelkám ZUŠ J. Štursy a NKZ Nové Město na Moravě zejména za spolupráci s městem na organizaci Setkání Nových Měst Evropy a slavnosti Nova Civitas. Rada města Nové Město na Moravě v souladu s 102, písm. b) zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a po projednání schvaluje návrh na stanovení a vyplacení mimořádných odměn paní Vlastě Soldánové, ředitelce NKZ Nové Město na Moravě a paní Evě Mošnerové, ředitelce ZUŠ J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace na rok 2010, a to dle přílohy materiálu. Mimořádné odměny budou vyplaceny v jejich srpnové výplatě. Hlasování č. 14: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 16) PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, předložila přítomným návrh na stanovení platu panu xxx, řediteli DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě stanoví plat panu Luboši Šulovi, řediteli DDM Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, a to dle přílohy materiálu. Hlasování č. 15: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 19.8 PhDr. Žofie Řádková, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, seznámila přítomné s návrhem na zhotovení pamětní desky rodině Německých. Tento bod jednání byl doplněn do 5

6 programu rady města na návrh Mgr. Otakara Německého. Členové rady města diskutovali o způsobu provedení pamětní desky a finanční náročnosti s tím, že na příštím jednání rady města se znovu k projednání této problematiky vrátí. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí návrh na zhotovení pamětní desky rodiny Německých s tím, že ukládá odboru ŠKCR připravit na další jednání rady města materiál předkládající konkrétní řešení a vymezení finančního příspěvku. Hlasování č. 16: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 2 - schváleno K bodu 9) Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb, seznámila přítomné s bytovou problematikou NSS a navrhla při obsazení uvolněného bytu vyhovět žádosti paní xxx z Pohledce. Návrh usnesení doplněný členy rady města: Rada města Nového Města na Moravě schvaluje přidělení bytu č.99 o velikosti 1+ kk v objektu "D" v 1. patře v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní xxx, nar. xxx, Domov pro seniory, Hornoměstská 52, Velké Meziříčí. Hlasování č. 17: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 10) Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila přítomným ke schválení dokumenty pro zahájení zadávacího řízení na zahájení veřejné zakázky na dodávku stavebních prací "Rekonstrukce místní komunikace včetně prodloužení dešťové kanalizace v místní části Slavkovice", s tím, že na tuto akci se městu podařilo získat dotaci ve výši 150 tis. Kč z Fondu Vysočiny. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku stavebních prací "Rekonstrukce místní komunikace včetně prodloužení dešťové kanalizace v místní části Slavkovice" a v této souvislosti: 1. schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek 2. schvaluje předložený návrh obchodních podmínek (vzoru smlouvy o dílo) 3. ukládá vyzvat k podání nabídky tyto dodavatele: COLAS CZ, a.s., ul.strojírenská, Žďár nad Sázavou, IČ: Beton SPH s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, IČ: JCZ, s.r.o., Maršovice 92, Nové Město na Moravě, IČ: STAREDO s.r.o., Maršovská 1358, Nové Město na Moravě, IČ: EUROVIA CS, a.s., Brněnská 65, Jihlava, IČ: jmenuje hodnotící komisi ve složení: Zdeňka Marková, starostka města Stanislav Marek, místostarosta města Mgr.Otakar Německý, člen Rady města Ing.Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM Luboš Smetana, správce místních komunikací Hlasování č. 18: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno 6

7 K bodu 11) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na obsazení bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 14 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem xxx, Nové Město na Moravě, a panu xxx, bytem Rokytno (xxx), Nové Město na Moravě, za nájemné 60,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx a panem xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě paní xxx, bytem Budovatelů xxx, Nové Město na Moravě a pana xxx, bytem Veselíčko xxx, Žďár nad Sázavou. Hlasování č. 19: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 12) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na obsazení bytu č. 28 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě schvaluje přidělení bytu č. 28 o velikosti 2+1 na ulici Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě paní xxx, bytem Tyršova (728), Nové Město na Moravě, a panu xxx, bytem Žďárská (68), Nové Město na Moravě, za nájemné 60,-Kč/m 2 s tím, že s paní xxx a panem xxx bude uzavřena nájemní smlouva na tento byt. Jako náhradníka určuje Rada města Nové Město na Moravě manžele xxx, oba bytem Vratislavovo nám (xxx), Nové Město na Moravě. Hlasování č. 20: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 13) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, předložila členům rady města návrh na ukončení nájemních vztahů. Mgr. Petr Hanych navrhl upřesnit návrh usnesení takto: Doplněný návrh usnesení: Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje, že nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a - paní xxx, bytem Drobného (xxx), Nové Město na Moravě, na byt č. 540/7 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě, - paní xxx a panem xxx, oba bytem Křenkova (xxx), Nové Město na Moravě, na byt č. 732/1 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě, nebudou prodlouženy z důvodu neplnění povinností nájemníka a ukládá odboru ISM zaslat výše uvedeným nájemcům upozornění na ukončení nájemní smlouvy (výzvu k vyklizení bytu) s tím, že nájemní vztah skončí dne Hlasování č. 21: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 14) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, informovala přítomné o žádosti paní xxx, která žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že paní xxx 7

8 postupně hradí splátky dlužného nájemného, rozhodla se rada města žádosti vyhovět a prodloužit smlouvu do Rada města Nové Město na Moravě rozhoduje vyhovět žádosti paní xxx, bytem Křenkova (xxx), Nové Město na Moravě, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. xxx na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě s paní xxx na dobu určitou od do za nájemné 45,- Kč/m 2. Hlasování č. 22: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 15) Ing. Petra Poulová, referentka odboru investic a správy majetku města, informovala přítomné o žádosti paní xxx o přechod nájmu bytu č. 50 v. č.p. 301 na ul. Drobného. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. Rada města Nové Město na Moravě bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 50 na ul. Drobného č.p. 301 v Novém Městě na Moravě z pana xxx na paní xxx, trvale bytem Drobného (301), Nové Město na Moravě. Hlasování č. 23: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.2 Marcela Kratochvílová, referentka odboru investic a správy majetku města, seznámila přítomné s návrhem na uzavření darovací smlouvy na projekt zabezpečení místa zpětného odběru EEZ. Město získalo na tento projekt dotaci ve výši Kč, což je 70% celkových nákladů. Předložený návrh usnesení navrhl upřesnit tajemník Mgr. Petr Hanych a to takto: Rada města Nové Město na Moravě schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Nové Město na Moravě a ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4, IČ v předloženém znění na základě níž město obdrží podporu ve výši Kč na projekt zabezpečení místa zpětného odběru EEZ. Hlasování č. 24: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.3 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení na převod p.č. 3363/6 v k.ú. Nové Město na Moravě od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada města Nové Město na Moravě doporučuje Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě na jeho zasedání v první polovině srpna 2010 schválit podepsání kupní smlouvy na p.č. 3363/6 (ost.pl., sportoviště) za cenu ,- Kč v předloženém znění. Hlasování č. 25: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.4 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. K předloženému materiálu neměli členové rady žádné připomínky, hlasovali o předloženém návrhu. 8

9 Rada města Nového Města na Moravě schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v povinnosti povinného z věcného břemene (město Nové Město na Moravě) trpět na části pozemku p.č.2960/1 v k.ú. Nové Město na Moravě umístění nového teplovodního kanálu v rozsahu vymezeném v situačním plánku, a to ve prospěch oprávněného z věcného břemene (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČ: ). Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geom. plánu. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou s jednorázovou finanční úplatou 7.400,-Kč + DPH. Hlasování č. 26: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 19.5 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku města, předložila ke schválení návrh smlouvy o bezúplatném převodu parcely nacházející se v lokalitě Komenského náměstí. Rada města Nové Město na Moravě doporučuje zastupitelstvu městu schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j.uzsvm/bzr/1975/2010-bzrm, a to pozemku parc.č. 463/2 v obci a k.ú. Nové Město na Moravě, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy. Hlasování č. 27: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Omluveno: 1 - schváleno K bodu 20) V rámci diskuse bylo projednáno: Zdeňka Marková informovala přítomné o plánovaném jednání zastupitelstva města dne , zejména z důvodu nutnosti schválení úplatného převodu pozemku u rybníku Koupaliště, z důvodu schválení změny vyhlášky o místním poplatku za výherní hrací přístroj a z důvodu opětovného projednání problematiky prodeje bytového fondu města. Mgr. Petr Hanych seznámil radu města s orientačním výsledkem zjišťování zájmu o koupi bytů v jednotlivých bytových domech nabízených k prodeji. Členové rady města diskutovali o podmínkách stanovených pro prodej bytů. Paní Marcela Krupicová upozornila na neaktualizované informace na webových stránkách města. Rada města v návaznosti na tuto diskusi přijala následující usnesení: Návrh usnesení členů rady města: Rada města Nové Město na Moravě ukládá odboru KVÚ, odd. informatiky aktualizovat webové stránky města. T: Hlasování č. 28: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 1 Omluveno: 1 - schváleno Mgr. Otakar Německý upozornil na nedostatečné zabezpečení městského arboreta v nočních hodinách a požádal, aby velitel MP předložil informaci o provádění pochůzek a kontrol v této oblasti včetně uvedení data a hodiny vykonání kontroly. Členové rady města se dohodli, že bude postupně zvyšováno zabezpečení této lokality, a to úpravami oplocení, instalací světelný halogenů reagujících na pohyb, napojení na kamerový systém MP a zvýšenými kontrolami ze strany městské policie JUDr. Jana Havlíková požádala o změnu Pravidel pro použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města s tím, že navrhuje zapracovat do stávajících Pravidel možnost čerpat příspěvek na opravu balkonů a lodžií u bytových domů. Tajemník MěÚ 9

10 Mgr. Petr Hanych přislíbil předložení příslušného dodatku k projednání radě města, tak aby jej bylo možno případně schválit na zasedání zastupitelstva města dne Starostka města ukončila v 17,14 hodin dnešní schůzi rady města. Zapsala: Mgr. Alena Lukášová Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník MěÚ Zdeňka Marková, v.r. starostka města Stanislav Marek, v.r. místostarosta města 10

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě

Zápis. z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě Zápis z 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 4.4.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 Starosta města zahájil v 15:05 hodin dnešní schůzi rady

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města: Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.4.2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:38 hodin dnešní řádnou

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Zápis z 66. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 19. 10. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,59 hodin dnešní řádnou

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 85. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 23. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,35 hod. dnešní řádnou

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová

Přítomno 6 členů rady města: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, MUDr. Zdeněk Kadlec, Mgr. Otakar Německý, Ing. Pavel Král, Marcela Krupicová Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005

Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Zápis z 54. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 11. dubna 2005 Přítomni: Josef Sokolíček, Petr Pejchal, Ing. Josef Krška, Martin Grepl, Zdeňka Marková V průběhu přišli: Marcela Krupicová,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 52. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Zápis z 52. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Poznámka: Zveřejněná je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Starostka města zahájila ve hod. dnešní řádnou schůzi rady města. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města

Starostka města zahájila ve hod. dnešní řádnou schůzi rady města. Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města Zápis z 86. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 06. 09. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14.30 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006

Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Zápis z 3. řádné schůze rady města Nového Města na Moravě konané dne 11.prosince 2006 Přítomni: Havlíková Jana JUDr., Kadlec Zdeněk MUDr., Marek Stanislav, Marková Zdeňka, Sečanský Luděk, Omluveni: Krupicová

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

22. Rada města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne :

22. Rada města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne : 22. Rada města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne : 11.4.2016 PREZENCE č. 1 19:14:07 Kadlec Zdeněk MUDr. ANO 2011 Přítomen Lempera Jaroslav Bc. ČSSD Přítomen Maděra Jiří Mgr. ČSSD Přítomen

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 10. 8. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady.

K bodu 1) Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ, seznámil přítomné s předloženou zprávou o plnění úkolů rady. Zápis z 43. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.10. 2008 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:31 hodin dnešní řádnou

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Zápis z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016

Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016 Jednání Rady města Broumov č. 52 ze dne 5. září 2016 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Mgr. Eva Bilíková, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města Kontrola usnesení 110/.1. Rada města USNESENÍ z 110. zasedání Rady města, dne 16.08. 2010 kontrolu svých přijatých usnesení bez připomínek. Zápisy z jednání komisí RM 110/2. Rada města 1. Zápis č. 2/2010

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1564/65/13 schvaluje program 65. schůze rady městského

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města: Zápis z 82. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 7. 6. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:32 hodin dnešní řádnou

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 03. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 790/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k podnikání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S Page 1 of 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 18. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 7.12.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Hosté:

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl

Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p. Pelikán,p. Jeřábek,p. Svoboda D.,Krédl Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. června 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda R., p.novák,.p.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 19 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 2. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.12.2014 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Jednání Rady města Broumov č. 7 dne 26. ledna 2015

Jednání Rady města Broumov č. 7 dne 26. ledna 2015 Jednání Rady města Broumov č. 7 dne 26. ledna 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková, MPA - tajemnice

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více