O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P , fax : KZV 19/ V Praze dne 27.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3."

Transkript

1 M stské státní zastupitelství v Praze P , fax : KZV 19/ V Praze dne M stskému soudu v Praze O b ž a l o b a Státní zástupce M stského státního zastupitelství v Praze podává obžalobu na obvin né nar. XXX, bytem. XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX XXX, XXX, nar. XXX, bytem XXX - ž e v období let 1řř7 až 2000 p evážn v Praze 1, ul. Rybná 14, v Paláci burzy cenných papír, v sídle společnosti FINNEX Praha, s.r.o. obvin ní XXX a XXX jako osoby ovládající skupinu FINNEX prost ednictvím obvin ného XXX jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., obchodníka s cennými papíry, který p evody zajiš oval a na základ jehož pokyn byly tyto v konečné fázi uskuteč ovány, ke škod níže uvedených poškozených zrealizovali p evody siln nadhodnocených, nebonitních, nelikvidních, ve ejn neobchodovatelných akcií zatím účelem založených společností, a to nejprve akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s., emise ISIN 770řŘ , v první vln v počtu akcií a v druhé vln v počtu akcií, ve jmenovité hodnot 1 000,- Kč za akcii, dále pak akcií Evropského

2 pr myslového holdingu, a.s. v první emisi ISIN 770řŘ0001Ř10 v počtu akcií ve jmenovité hodnot sta korun za akcii, v druhé emisi ISIN 770řŘ v počtu akcií ve jmenovité hodnot ,-Kč za akcii, do portfolií klient níže uvedených poškozených jimi ovládaných společností, a to oproti jejich bonitním, likvidním, ve ejn obchodovatelným akciím, které na ve ejném trhu obvin ní rozprodali, nebo p ímo proti jejich finančním vklad m, p ičemž obvin ní XXX a XXX za tímto účelem zrealizovali vklady do základních kapitál společností Pražský fond pozemk, a.s. a Evropský pr myslový holding, a.s., které však nikdy neodpovídaly skutečnosti, kdy takto fiktivn navýšené základní kapitály obvin ným XXX a XXX umožnily zrealizovat následné úpisy akcií a jejich p evody do portfolií klient níže uvedených poškozených, a to prost ednictvím společnosti FINNEX Praha, s.r.o., za kterou jednal obvin ný XXX, který v p ípad obchod s akciemi společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. musel minimáln vzhledem ke svému postavení ve skupin FINNEX znát skutečnou hodnotu t chto akcií, když obvin ní jednali v úmyslu sebe obohatit, p ičemž svým klient m níže uvedeným poškozeným zamlčovali podstatné skutečnosti o skutečné hodnot nebonitních, nelikvidních, ve ejn neobchodovatelných akcií společností Pražský fond pozemk, a.s. a Evropský pr myslový holding, a.s., tedy, že jejich nominální hodnota neodpovídá složenému a dále navyšovanému základnímu kapitálu obou společností, kdy se jednalo o níže uvedené nákupy akcií : I. akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s., emise ISIN 770řŘ , kdy obvin ní XXX a XXX společn a) nejprve jako jednatelé společnosti FINNEX Praha R.E.D., s.r.o. na základ smlouvy o p evodu nemovitostí ze dne řř7 účelov p evedli majetková práva k nemovitostem, které byly ve vlastnictví této společnosti, a to pozemk označených jako orná p da - parcelní číslo 371, parcelní číslo 372/1, parcelní číslo 372/2, parcelní číslo 3ř1/1, parcelní číslo 3ř1/3, parcelní číslo 412, katastrální území obce B ezí u íčan číslo 613ŘŘŘ6, íčany u Prahy na sp ízn né osoby, a to XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX za ,-Kč, následn bylo vlastnictví p evedeno s v domím obvin ných na společnost B ezí Development Company, s.r.o. zastoupenou jednatelem XXX, nar. XXX za ,-Kč, které však nebyly nikdy zaplaceny, následn byly tyto nemovitosti vloženy dne řř7 jako nepen žitý vklad do základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s., která byla obv. XXX a obv. XXX ovládána, p ičemž hodnota nemovitostí pozemk, v očekávání, že se bude jednat o pozemky stavební, byla ocen na na částku ve výši ,-Kč, resp ,-Kč, pozemky však byly vedeny a stále jsou vedeny jako orná p da, o čemž obv. XXX a obv. XXX jednoznačn po celou dobu v d li, kdy na základ takto fiktivn navýšeného základního kapitálu bylo zakladatelem a zárove upisovatelem akcií společnosti Pražský fond pozemk společností B ezí Development Company, s.r.o. upsáno celkem akcií ISIN v celkové nominální hodnot ,-Kč, kdy tímto zp sobem vydané akcie byly následn prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. zastoupené jednatelkami XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX, ovládané však ob ma obvin nými, nakoupeny nejprve do portfolia společnosti IFC International Financial Corporation Co. Ltd. se sídlem Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, kterou zastupoval XXX, společnosti op t ovládané ob ma obvin nými, p ičemž tato společnost byla založena na popud obv. XXX a za účelem údajných da ových úspor, následn pak byly

3 prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. akcie nakupovány v rámci programu IPPDů Investiční program pro drobné akcioná e do portfolií drobných akcioná, a to s v domím obou obvin ných na základ jejich pokyn, kdy obvin ní v d li, že skutečná hodnota akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s. neodpovídá výši nemovitého vkladu do základního kapitálu této společnosti, takže nejsou kryty adekvátní protihodnotou, jak deklarovali klient m níže uvedeným poškozeným prost ednictvím jimi ovládané skupiny FINNEX, b) dne v časovém rozmezí mezi hod. až hod. provedli fiktivní navýšení základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s. z částky ,-Kč na ,-Kč, kdy toto fiktivní navýšení bylo provedeno za účasti obv. XXX opakovaným bezhotovostním p esunem finančních prost edk p es účet číslo xxxxxxxxx/xxxx, který vedla tehdejší IPB, a.s., jehož majitelem byla společnost Pražský fond pozemk, a.s., kdy na tento bankovní účet byly opakovan p ipisovány vklady finančních prost edk, které byly vzáp tí vybírány, p ičemž zdrojem finančních transakcí byl jeden a týž p vodní vklad ve výši 10 mil. Kč, p ičemž z statek na účtu na počátku sledovaného období a na jeho konci byl vždy stejný a nikdy nečinil avizovaných 50 mil. Kč, kdy částku 50 mil. Kč tvo il pouze součet kreditních operací, tedy jen součet vklad, nikoli následných výb r, 50 mil. Kč na účtu nez stalo, ke skutečnému navýšení základního kapitálu Pražského fondu pozemk nikdy nedošlo, na základ fiktivního navýšení však bylo upsáno dalších akcií v nominální hodnot 1 000,-Kč, ISIN 770řŘ , v celkové nominální hodnot 50 mil. Kč, tyto akcie byly upsány ze strany společnosti FINNEX Group, a.s. a následn prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. nakupovány do portfolií drobných akcioná programu Investiční program pro drobné akcioná e, v celkovém objemu ,-Kč odpovídajícímu výši navýšeného základního kapitálu, kdy obv. XXX a XXX vzhledem ke svým podnikatelským aktivitám, svému postavení a vztahu ke shora uvedeným společnostem, které p ímo či nep ímo ovládali, m li jednoznačný p ehled o jejich veškerých obchodních aktivitách, v d li o zp sobu navyšování základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s., v d li, že se jedná pouze o fiktivní konstrukci, která má umožnit další upsání shora uvedeného množství akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s. za účelem jejich následného p evedení do portfolií klient společností jimi ovládaných proti jejich bonitním, likvidním akciím či p ímo poskytnutým finančním prost edk m, obv. XXX a XXX m li pov domost o shora uvedeném, v d li o zp sobu jakým bylo dosaženo možnosti upsat akcie společnosti Pražský fond pozemk, a.s., znali skutečnou hodnotu akcií této společnosti, když jimi ovládané právnické a fyzické osoby jednali na základ jejich pokyn, čímž níže uvedeným klient m jimi ovládaných společností byly do jejich portfolií nakoupeny akcie společnosti Pražský fond pozemk, a.s., kdy klient m společností skupiny FINNEX zamlčeli podstatné skutečnosti týkající se akcií společností Pražský fond pozemk, a.s. a jednalo se níže uvedené poškozené XXX, nar.xxx XXX 750 ks , , ,- xxx, nar.xxx XXX 750 ks , , ,- XXX, XXX 333 ks , ,64, ,36,- nar. XXX XXX, XXX ks , , ,-

4 nar.xxx XXX, XXX 500 ks , , ,- nar.xxx xxx nar.xxx XXX 522 ks , ,76, ,24,- Celkem klienti ks , ,07, ,90,-,když v p íčinné souvislosti se shora popsaným došlo k majetkovým dispozicím, a to k p evod m ve ejn neobchodovatelných, nebonitních, nelikvidních akcií, společnosti Pražský fond pozemk, a.s. na účtech klient jimi ovládaných společností skupiny FINNEX, a to IFC International Financial Corporation Co. Lltd. v dob od 5.2.1řřŘ do na základ Smlouvy o koupi cenných papír od společnosti FINNEX Group, a.s., dne 15.ř.1řřŘ na základ Smlouvy o koupi cenných papír od společnosti FINNEX Securities, a.s., v dob od řřŘ do na základ Smlouvy o úplatném p evodu akcií a od společnosti FINNEX Praha, s.r.o. dne na základ Smlouvy o poradenské činnosti ve v cech investic do cenných papír, obstarání koup a prodeje cenných papír a správ cenných papír prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy byly od společností IFC International Financial Corporation Co. Ltd., FINNEX Securites, a.s. Ězm nila obchodní jméno na Bradley Rosenblat Co.ě a FINNEX Group, a.s. v období od 6.2.1řřŘ do opakovan nakupovány p edm tné akcie, p ičemž opakované prodeje a nákupy byly realizovány čist z d vodu vytvo ení dojmu skutečných obchod, ve skutečnosti však docházelo pouze k p evodu akcií mezi sp ízn nými společnostmi ovládanými obvin nými XXX a XXX, ke zhodnocování akcií nedocházelo, vytvá el se pouze dojem, že je ádn obchodováno, akcie z klientských účt odcházely a následn se vracely, aniž by byly jakkoliv zhodnocovány, p ičemž obchody byly realizovány na základ pokyn a s v domím obvin ných XXX a XXX prost ednictvím jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o. XXX, a to v následujících p ípadech, kdy se jedná o poslední klienty, s nimiž byly realizovány obchody s akciemi společnosti Pražský fond pozemk, a.s. a, kterým p edm tné akcie v portfolií z staly, Název subjektu Typ smlouvy Protistrana Zástupce protistrany Datum uzav ení smlouvy P edm t P ehled nákup a prodej akcií PFP, a.s. XXX Smlouva o poradenské činnosti ve v cech investic do CP, obstarání koup a prodeje CP a správ CP + p íloha č.1, 2, 3, 4, 5, 6 FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč 400 ks EPH ,-Kč N ks IFC XXX Smlouva o úplatném p evodu akcií prodávající FINNEX SECURITIES XXX podpisy XXX, ks PFP ,-Kč N ks BRC N

5 XXX ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXG N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír Prodávající FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks FXG N ks FXG N ks FXG XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX Praha XXX N ks IFC Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Dodatek č.2 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Prodávající IFC Kupující FINNEX Praha Kupující FINNEX Praha Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o správ portfolia CP (v rámci programu Investiční spo ení) FINNEX Praha??? N ks IFC P ks FXP Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi kupující spol. XXX ks PFP N ks FXG P

6 cenných papír FINNEX Praha ,-Kč ks FXG Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír kupující spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír kupující spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Dodatek ke smlouv o koupi cenných papír (uzav ené dne ) č.1 kupující FINNEX GROUP XXX Dohoda o nákupu akcií EPH Smlouva o koupi cenných papír spol. EPH a.s. prodávající FINNEX GROUP XXX ks EPH ,-Kč 33 ks EPH 3.300,-Kč Smlouva o koupi cenných papír spol. EPH a.s. kupující FINNEX GROUP XXX ks EPH ,-Kč 33 ks EPH 3.646,50,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Vráceno Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč Vráceno Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií prodávající FINNEX SECURITIES XXX podpisy XXX, ks PFP ,-Kč N ks BRC N ks

7 XXX BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií Dodatek č.1 k forwardové smlouv ze dne FINNEX GROUP FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP XXX, XXX ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií kupující FINNEX GROUP XXX, XXX podpis XXX ks PFP ,-Kč Dohoda o narovnání FINNEX GROUP XXX Zpátky m l dostat asi tis. Kč. xxx, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA neznámý N ks IFC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč N ks IFC P ks FXG N ks FXG N ks FXG P ks MCP N ks FXG P ks FRYC N ks FRYC xxx nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Smlouva o koupi cenných papír FINNEX PRAHA Prodávající IFC XXX N ks IFC XXX Podpis ks PFP N ks FXG N

8 neznámý ,-Kč ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks BRC N ks BRC P ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Dodatek č.1 ke smlouv o úplatném p evodu CP ze dne Prodávající FINNEX SECURITIES Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP 1.044,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks FXG N ks FXG N ks FXG P ks N ks FXG P ks N ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX Securities XXX podpisy XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP min ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX Securities XXX Podpis XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX

9 xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC N ks BRC N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno Volf ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno Volf ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva FINNEX GROUP XXX, XXX Týká se zp tného odkupu XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA N ks IFC P ks FXP N ks FXG N ks FXG N ks FXP Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,40,-Kč Smlouva o p evodu zaknihovaných CP Kupující XXX XXX ks PFP ,-Kč xxx, nar.xxx Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč N ks IFC P ks FXP N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč

10 Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.2 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.2 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici XXX, XXX ks PFP Celkem m l zaplatit okolo ,-Kč ,-Kč Celkem m l 11dostat nazp t tis. Kč N ks BRC N ks BRC P ks VG XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici Smlouvy m l uzavírat s n jakým zam stnancem na p epážce 1998??? 500 ks PFP M l zaplatit celkem ,-Kč neznámo kam, asi 500 tis. m l dostat zpátky N ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje FINNEX PRAHA XXX N ks FXG P ks N ks BRC

11 cenných papír Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX XXX, XXX ks PFP ,-Kč M l vložit celkem Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír prodávající IFC XXX ks PFP ,- Kč Smlouva o koupi cenných papír kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír prodávající FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír uzav ené dne Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Vyplaceno Kč XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici 750 ks PFP ,-Kč N ks IFC

12 M l vložit až ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX, smlouva není za IFC podepsána ks PFP ,-Kč N ks IFC Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX Praha XXX ks PFP Cena nestanovena ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks fxp N ks FXG P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX Praha Podpis neznámý N ks IFC P ks IFC N ks FXG P ks FXG N ks BRC P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC Prodávající FINNEX XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP

13 Smlouva o koupi cenných papír GROUP Kupující FINNEX GROUP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP Prodávající FINNEX SECURITIES Kupující FINNEX GROUP Prodávající FINNEX SECURITIES XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX Praha XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Prodávající IFC Kupující FINNEX Praha Prodávající FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč M l obdržet 160 tis. Kč

14 XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Prodávající FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX Podpis neznámý ks PFP ,-Kč obvin ní XXX a XXX tak společným jednáním zp sobili následující škodu, XXX ve výši ,ř0 Kč, XXX ve výši 2ř ,74 Kč vzhledem k postoji poškozeného XXX, nar. XXX, který nedal souhlas s jeho trestním stíháním, II. akcií společností Evropský pr myslový holding, a.s. obvin ní XXX, XXX a XXX společn

15 a) emise ISIN v p esn nezjišt né dob po založení společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. se sídlem v Praze 1, ul. Revoluční 762/13, p ed datem prvního p evodu akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. emise ISIN 770řŘ0001Ř10 v nominální hodnot 100,-Kč, ke kterému došlo dne řřŘ do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v úmyslu se obohatit na úkor poškozených, se dohodli na rozprodeji portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. a p evodu ve ejn neobchodovatelných akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN 770řŘ0001Ř10 do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v rámci Investičního programu pro drobné akcioná e, dne řřř ustanovili tzv. investiční výbor společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy obv. XXX byl členem tohoto výboru z titulu p edsedy p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s., obv. XXX z titulu člena p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s. a obv. XXX z titulu jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., dne řřř byla zpracována investiční strategie rozhodnutí o nákupu akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN v nominální hodnot 100,-Kč do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o., p ičemž akcie byly koupeny od společnosti FINNEX Group, a.s. Ěpozd ji Bohemia Inwest Group, a.s.ě, p ičemž obvin ní XXX a XXX jako statutární orgány společnosti FINNEX Group, a.s., která byla zakladatelem a jediným akcioná em společnosti Evropský pr myslový holding, v d li, že hodnota akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. je p ímo vázána na hodnotu akcií dvou emitent, ukrajinské společnosti VůT SůRN NSKIJ, závod mostovych t chnologičeskich konstrukcij, se sídlem , Rovenská oblast, Sarny, ulice 17. zá í 21, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 10,řŘŘř % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ř1,70 Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne řřŘ uzav ené mezi společností FINNEX Group, a.s. jako prodávajícím a společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím a ukrajinské společnosti VůT PROŽEKTOR se sídlem , Žitomirská oblast, Malin, ul. Frunze 36, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 11,7207 % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ,- Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne řřŘ uzav ené mezi společností FINNEX Group, a.s. jako prodávajícím a společností Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím, když společnost FINNEX Group, a.s. zastupovali obvin ní XXX a XXX, společnost Evropský pr myslový holding, a.s. byla pouze formáln zastoupena osobami XXX, nar ř65 a XXX, nar. XXX, p ičemž obvin ní XXX a XXX byli v dozorčí rad společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. s vlivem na její chod, když obvin ní XXX a XXX zrealizovali složení základního kapitálu společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ve výši ,-Kč, který byl protihodnotou za nakupované akcie, nikdy však nefiguroval na bankovním účtu, jímž by byla tato společnost majitelem, pouze objem finančních prost edk v této výši protekl p es správcovský účet č. XXXXXXXXXX/XXXX vedený u tehdejší Investiční a poštovní banky, a.s. pro společnost FINNEX Group, tedy zakladatele, kdy na tomto účtu v dob založení společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. nebylo nikdy celých 50 mil. Kč, tato částka zde byla v konečném účtu všech p ijatých plateb, p ičemž objem 50 mil. Kč byl vytvo en pouhým p eposíláním finančních prost edk pocházejících z jednoho a téhož vkladu ve výši 10 mil. Kč, navíc byl celý základní kapitál v den splacení řřŘ p eúčtován na vnit ní účet společnosti č. 37Ř jako poskytnutí zálohy na nákup cenných papír ve prosp ch společnosti FINNEX Group, a.s. a následn byly zrealizovány

16 p evody ve ejn neobchodovatelných, nebonitních akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na účtech klient jimi ovládaných společností, kdy obchody s akciemi ISIN 770řŘ0001Ř10 byli obvin nými realizovány v období od do , kdy se jednalo o opakovaných obchod - úplatných p evod Ěcelkem obchod včetn poz stalostních p evod, apod.ě uskutečn ných pro klient skupiny FINNEX, kdy byly provedeny níže uvedené obchody z pohledu nabyvatele cenných papír, viz. tabulka číslo 1

17 a dále níže uvedené obchody z pohledu p evodce cenných papír, viz. tabulka č. 2

18 ,p ičemž k byl konečný stav subjekt držících akcie společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ISIN 770řŘ0001Ř10 následující, viz. tabulka č. 3

19 ,kdy shora uvedené p ehledy jednoznačn identifikují každý jednotlivý obchod, tyto obchody byly realizovány na základ pokyn obvin ných XXX a XXX jako osob ovládajících skupinu FINNEX, a to prost ednictvím obv. XXX, jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., který jednal na základ jejich pokyn jako jednatel a editel společnosti FINNEX Praha, s.r.o. obchodníka s cennými papíry, v rámci Investičního programu pro drobné akcioná e a na základ smluv o správ portfolia, komisioná ských smluv a plných mocí, které mu umož ovaly jednat i bez pokyn klient a obchodovat na účet svých klient i s tituly cenných papír emitent, kte í s ní byly majetkov nebo personáln propojeni, vzhledem k výše

20 uvedenému obvin ní nejednali v dobré ví e a už v bec ne za účelem zhodnocování portfolií klient, kdy tyto naopak zcela v dom znehodnocovali, b) emise ISIN následn v p esn nezjišt né dob, nejpozd ji však p ed datem prvního p evodu akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN 770řŘ v nominální hodnot ,-Kč, ke kterému došlo dne 3.ř.1řřř do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v úmyslu se obohatit se na úkor poškozených, se dohodli na rozprodeji portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. a dalším p evodu ve ejn neobchodovatelných akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. emise ISIN 770řŘ do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v rámci Investičního programu pro drobné akcioná e, dne řřř ustanovili investiční výbor společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy obv. XXX byl členem tohoto výboru z titulu p edsedy p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s., obv. XXX z titulu člena p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s. a obv. XXX z titulu jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., dne řřř byla zpracována investiční strategie rozhodnutí o nákupu akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN v nominální hodnot ,-Kč do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o., p ičemž akcie byly koupeny od společnosti FINNEX Group, a.s. Ěpozd ji Bohemia Inwest Group, a.s.ě, p ičemž obvin ní XXX a XXX jako statutární orgány společnosti FINNEX Group, a.s., která byla zakladatelem a jediným akcioná em společnosti Evropský pr myslový holding, v d li, že hodnota akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. je p ímo vázána na hodnotu akcií dvou emitent, ukrajinské společnosti VůT SůRN NSKKIJ, závod mostovych t chnologičeskich konstrukcij, se sídlem , Rovenská oblast, Sarny, ul. 17. zá í 21, Ukrajina, které byly v objemu ř kus, tj % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ,40 Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne ř.12.1řřř uzav ené mezi společností Mc PHERSON & DURRůNT Co. Ltd. se sídlem v Irsku, Dublin, 8 Inns Court, Winetavern street jako prodávajícím společností Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím a ukrajinské společnosti VůT PROŽEKTOR se sídlem , Žitomirská oblast, Malin, ul. Frunze 36, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 23, 12 % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu 5ř ,-Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s., a to na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne ř.12.1řřř uzav ené mezi společností Mc PHERSON & DURRANT Co. Ltd. se sídlem v Irsku, Dublin, 8 Inns Court, Winetavern street jako prodávajícím a společností Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím, když v obou t chto p ípadech byla společnost Mc PHERSON & DURRůNT Co. Ltd. formáln zastoupena osobou XXX, nar. XXX a společnost Evropský pr myslový holding, a.s. byla pouze formáln zastoupena osobami XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX, když obvin ní XXX a XXX vzhledem ke svému postavení v obchodních společnostech museli v d t, že navýšený základní kapitál společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ve výši 150 mil. Kč, který zrealizovali, nikdy nefiguroval na

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 80T 1/2012-17777 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostrav rozhodl v hlavním líčení konaném dne 31.3.2015 v senát složeném z p edsedy senátu Mgr. Romana Raaba a p ísedících Karla

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více