O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P , fax : KZV 19/ V Praze dne 27.3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3."

Transkript

1 M stské státní zastupitelství v Praze P , fax : KZV 19/ V Praze dne M stskému soudu v Praze O b ž a l o b a Státní zástupce M stského státního zastupitelství v Praze podává obžalobu na obvin né nar. XXX, bytem. XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX XXX, XXX, nar. XXX, bytem XXX - ž e v období let 1řř7 až 2000 p evážn v Praze 1, ul. Rybná 14, v Paláci burzy cenných papír, v sídle společnosti FINNEX Praha, s.r.o. obvin ní XXX a XXX jako osoby ovládající skupinu FINNEX prost ednictvím obvin ného XXX jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., obchodníka s cennými papíry, který p evody zajiš oval a na základ jehož pokyn byly tyto v konečné fázi uskuteč ovány, ke škod níže uvedených poškozených zrealizovali p evody siln nadhodnocených, nebonitních, nelikvidních, ve ejn neobchodovatelných akcií zatím účelem založených společností, a to nejprve akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s., emise ISIN 770řŘ , v první vln v počtu akcií a v druhé vln v počtu akcií, ve jmenovité hodnot 1 000,- Kč za akcii, dále pak akcií Evropského

2 pr myslového holdingu, a.s. v první emisi ISIN 770řŘ0001Ř10 v počtu akcií ve jmenovité hodnot sta korun za akcii, v druhé emisi ISIN 770řŘ v počtu akcií ve jmenovité hodnot ,-Kč za akcii, do portfolií klient níže uvedených poškozených jimi ovládaných společností, a to oproti jejich bonitním, likvidním, ve ejn obchodovatelným akciím, které na ve ejném trhu obvin ní rozprodali, nebo p ímo proti jejich finančním vklad m, p ičemž obvin ní XXX a XXX za tímto účelem zrealizovali vklady do základních kapitál společností Pražský fond pozemk, a.s. a Evropský pr myslový holding, a.s., které však nikdy neodpovídaly skutečnosti, kdy takto fiktivn navýšené základní kapitály obvin ným XXX a XXX umožnily zrealizovat následné úpisy akcií a jejich p evody do portfolií klient níže uvedených poškozených, a to prost ednictvím společnosti FINNEX Praha, s.r.o., za kterou jednal obvin ný XXX, který v p ípad obchod s akciemi společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. musel minimáln vzhledem ke svému postavení ve skupin FINNEX znát skutečnou hodnotu t chto akcií, když obvin ní jednali v úmyslu sebe obohatit, p ičemž svým klient m níže uvedeným poškozeným zamlčovali podstatné skutečnosti o skutečné hodnot nebonitních, nelikvidních, ve ejn neobchodovatelných akcií společností Pražský fond pozemk, a.s. a Evropský pr myslový holding, a.s., tedy, že jejich nominální hodnota neodpovídá složenému a dále navyšovanému základnímu kapitálu obou společností, kdy se jednalo o níže uvedené nákupy akcií : I. akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s., emise ISIN 770řŘ , kdy obvin ní XXX a XXX společn a) nejprve jako jednatelé společnosti FINNEX Praha R.E.D., s.r.o. na základ smlouvy o p evodu nemovitostí ze dne řř7 účelov p evedli majetková práva k nemovitostem, které byly ve vlastnictví této společnosti, a to pozemk označených jako orná p da - parcelní číslo 371, parcelní číslo 372/1, parcelní číslo 372/2, parcelní číslo 3ř1/1, parcelní číslo 3ř1/3, parcelní číslo 412, katastrální území obce B ezí u íčan číslo 613ŘŘŘ6, íčany u Prahy na sp ízn né osoby, a to XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX za ,-Kč, následn bylo vlastnictví p evedeno s v domím obvin ných na společnost B ezí Development Company, s.r.o. zastoupenou jednatelem XXX, nar. XXX za ,-Kč, které však nebyly nikdy zaplaceny, následn byly tyto nemovitosti vloženy dne řř7 jako nepen žitý vklad do základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s., která byla obv. XXX a obv. XXX ovládána, p ičemž hodnota nemovitostí pozemk, v očekávání, že se bude jednat o pozemky stavební, byla ocen na na částku ve výši ,-Kč, resp ,-Kč, pozemky však byly vedeny a stále jsou vedeny jako orná p da, o čemž obv. XXX a obv. XXX jednoznačn po celou dobu v d li, kdy na základ takto fiktivn navýšeného základního kapitálu bylo zakladatelem a zárove upisovatelem akcií společnosti Pražský fond pozemk společností B ezí Development Company, s.r.o. upsáno celkem akcií ISIN v celkové nominální hodnot ,-Kč, kdy tímto zp sobem vydané akcie byly následn prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. zastoupené jednatelkami XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX, ovládané však ob ma obvin nými, nakoupeny nejprve do portfolia společnosti IFC International Financial Corporation Co. Ltd. se sídlem Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, kterou zastupoval XXX, společnosti op t ovládané ob ma obvin nými, p ičemž tato společnost byla založena na popud obv. XXX a za účelem údajných da ových úspor, následn pak byly

3 prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. akcie nakupovány v rámci programu IPPDů Investiční program pro drobné akcioná e do portfolií drobných akcioná, a to s v domím obou obvin ných na základ jejich pokyn, kdy obvin ní v d li, že skutečná hodnota akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s. neodpovídá výši nemovitého vkladu do základního kapitálu této společnosti, takže nejsou kryty adekvátní protihodnotou, jak deklarovali klient m níže uvedeným poškozeným prost ednictvím jimi ovládané skupiny FINNEX, b) dne v časovém rozmezí mezi hod. až hod. provedli fiktivní navýšení základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s. z částky ,-Kč na ,-Kč, kdy toto fiktivní navýšení bylo provedeno za účasti obv. XXX opakovaným bezhotovostním p esunem finančních prost edk p es účet číslo xxxxxxxxx/xxxx, který vedla tehdejší IPB, a.s., jehož majitelem byla společnost Pražský fond pozemk, a.s., kdy na tento bankovní účet byly opakovan p ipisovány vklady finančních prost edk, které byly vzáp tí vybírány, p ičemž zdrojem finančních transakcí byl jeden a týž p vodní vklad ve výši 10 mil. Kč, p ičemž z statek na účtu na počátku sledovaného období a na jeho konci byl vždy stejný a nikdy nečinil avizovaných 50 mil. Kč, kdy částku 50 mil. Kč tvo il pouze součet kreditních operací, tedy jen součet vklad, nikoli následných výb r, 50 mil. Kč na účtu nez stalo, ke skutečnému navýšení základního kapitálu Pražského fondu pozemk nikdy nedošlo, na základ fiktivního navýšení však bylo upsáno dalších akcií v nominální hodnot 1 000,-Kč, ISIN 770řŘ , v celkové nominální hodnot 50 mil. Kč, tyto akcie byly upsány ze strany společnosti FINNEX Group, a.s. a následn prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. nakupovány do portfolií drobných akcioná programu Investiční program pro drobné akcioná e, v celkovém objemu ,-Kč odpovídajícímu výši navýšeného základního kapitálu, kdy obv. XXX a XXX vzhledem ke svým podnikatelským aktivitám, svému postavení a vztahu ke shora uvedeným společnostem, které p ímo či nep ímo ovládali, m li jednoznačný p ehled o jejich veškerých obchodních aktivitách, v d li o zp sobu navyšování základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s., v d li, že se jedná pouze o fiktivní konstrukci, která má umožnit další upsání shora uvedeného množství akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s. za účelem jejich následného p evedení do portfolií klient společností jimi ovládaných proti jejich bonitním, likvidním akciím či p ímo poskytnutým finančním prost edk m, obv. XXX a XXX m li pov domost o shora uvedeném, v d li o zp sobu jakým bylo dosaženo možnosti upsat akcie společnosti Pražský fond pozemk, a.s., znali skutečnou hodnotu akcií této společnosti, když jimi ovládané právnické a fyzické osoby jednali na základ jejich pokyn, čímž níže uvedeným klient m jimi ovládaných společností byly do jejich portfolií nakoupeny akcie společnosti Pražský fond pozemk, a.s., kdy klient m společností skupiny FINNEX zamlčeli podstatné skutečnosti týkající se akcií společností Pražský fond pozemk, a.s. a jednalo se níže uvedené poškozené XXX, nar.xxx XXX 750 ks , , ,- xxx, nar.xxx XXX 750 ks , , ,- XXX, XXX 333 ks , ,64, ,36,- nar. XXX XXX, XXX ks , , ,-

4 nar.xxx XXX, XXX 500 ks , , ,- nar.xxx xxx nar.xxx XXX 522 ks , ,76, ,24,- Celkem klienti ks , ,07, ,90,-,když v p íčinné souvislosti se shora popsaným došlo k majetkovým dispozicím, a to k p evod m ve ejn neobchodovatelných, nebonitních, nelikvidních akcií, společnosti Pražský fond pozemk, a.s. na účtech klient jimi ovládaných společností skupiny FINNEX, a to IFC International Financial Corporation Co. Lltd. v dob od 5.2.1řřŘ do na základ Smlouvy o koupi cenných papír od společnosti FINNEX Group, a.s., dne 15.ř.1řřŘ na základ Smlouvy o koupi cenných papír od společnosti FINNEX Securities, a.s., v dob od řřŘ do na základ Smlouvy o úplatném p evodu akcií a od společnosti FINNEX Praha, s.r.o. dne na základ Smlouvy o poradenské činnosti ve v cech investic do cenných papír, obstarání koup a prodeje cenných papír a správ cenných papír prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy byly od společností IFC International Financial Corporation Co. Ltd., FINNEX Securites, a.s. Ězm nila obchodní jméno na Bradley Rosenblat Co.ě a FINNEX Group, a.s. v období od 6.2.1řřŘ do opakovan nakupovány p edm tné akcie, p ičemž opakované prodeje a nákupy byly realizovány čist z d vodu vytvo ení dojmu skutečných obchod, ve skutečnosti však docházelo pouze k p evodu akcií mezi sp ízn nými společnostmi ovládanými obvin nými XXX a XXX, ke zhodnocování akcií nedocházelo, vytvá el se pouze dojem, že je ádn obchodováno, akcie z klientských účt odcházely a následn se vracely, aniž by byly jakkoliv zhodnocovány, p ičemž obchody byly realizovány na základ pokyn a s v domím obvin ných XXX a XXX prost ednictvím jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o. XXX, a to v následujících p ípadech, kdy se jedná o poslední klienty, s nimiž byly realizovány obchody s akciemi společnosti Pražský fond pozemk, a.s. a, kterým p edm tné akcie v portfolií z staly, Název subjektu Typ smlouvy Protistrana Zástupce protistrany Datum uzav ení smlouvy P edm t P ehled nákup a prodej akcií PFP, a.s. XXX Smlouva o poradenské činnosti ve v cech investic do CP, obstarání koup a prodeje CP a správ CP + p íloha č.1, 2, 3, 4, 5, 6 FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč 400 ks EPH ,-Kč N ks IFC XXX Smlouva o úplatném p evodu akcií prodávající FINNEX SECURITIES XXX podpisy XXX, ks PFP ,-Kč N ks BRC N

5 XXX ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXG N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír Prodávající FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks FXG N ks FXG N ks FXG XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX Praha XXX N ks IFC Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Dodatek č.2 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Prodávající IFC Kupující FINNEX Praha Kupující FINNEX Praha Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o správ portfolia CP (v rámci programu Investiční spo ení) FINNEX Praha??? N ks IFC P ks FXP Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi kupující spol. XXX ks PFP N ks FXG P

6 cenných papír FINNEX Praha ,-Kč ks FXG Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír kupující spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír kupující spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Dodatek ke smlouv o koupi cenných papír (uzav ené dne ) č.1 kupující FINNEX GROUP XXX Dohoda o nákupu akcií EPH Smlouva o koupi cenných papír spol. EPH a.s. prodávající FINNEX GROUP XXX ks EPH ,-Kč 33 ks EPH 3.300,-Kč Smlouva o koupi cenných papír spol. EPH a.s. kupující FINNEX GROUP XXX ks EPH ,-Kč 33 ks EPH 3.646,50,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Vráceno Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč Vráceno Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií prodávající FINNEX SECURITIES XXX podpisy XXX, ks PFP ,-Kč N ks BRC N ks

7 XXX BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií Dodatek č.1 k forwardové smlouv ze dne FINNEX GROUP FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP XXX, XXX ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií kupující FINNEX GROUP XXX, XXX podpis XXX ks PFP ,-Kč Dohoda o narovnání FINNEX GROUP XXX Zpátky m l dostat asi tis. Kč. xxx, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA neznámý N ks IFC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč N ks IFC P ks FXG N ks FXG N ks FXG P ks MCP N ks FXG P ks FRYC N ks FRYC xxx nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Smlouva o koupi cenných papír FINNEX PRAHA Prodávající IFC XXX N ks IFC XXX Podpis ks PFP N ks FXG N

8 neznámý ,-Kč ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks BRC N ks BRC P ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Dodatek č.1 ke smlouv o úplatném p evodu CP ze dne Prodávající FINNEX SECURITIES Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP 1.044,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks FXG N ks FXG N ks FXG P ks N ks FXG P ks N ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX Securities XXX podpisy XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP min ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX Securities XXX Podpis XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX

9 xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC N ks BRC N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno Volf ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno Volf ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva FINNEX GROUP XXX, XXX Týká se zp tného odkupu XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA N ks IFC P ks FXP N ks FXG N ks FXG N ks FXP Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,40,-Kč Smlouva o p evodu zaknihovaných CP Kupující XXX XXX ks PFP ,-Kč xxx, nar.xxx Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč N ks IFC P ks FXP N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč

10 Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.2 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.2 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici XXX, XXX ks PFP Celkem m l zaplatit okolo ,-Kč ,-Kč Celkem m l 11dostat nazp t tis. Kč N ks BRC N ks BRC P ks VG XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici Smlouvy m l uzavírat s n jakým zam stnancem na p epážce 1998??? 500 ks PFP M l zaplatit celkem ,-Kč neznámo kam, asi 500 tis. m l dostat zpátky N ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje FINNEX PRAHA XXX N ks FXG P ks N ks BRC

11 cenných papír Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX XXX, XXX ks PFP ,-Kč M l vložit celkem Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír prodávající IFC XXX ks PFP ,- Kč Smlouva o koupi cenných papír kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír prodávající FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír uzav ené dne Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Vyplaceno Kč XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici 750 ks PFP ,-Kč N ks IFC

12 M l vložit až ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX, smlouva není za IFC podepsána ks PFP ,-Kč N ks IFC Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX Praha XXX ks PFP Cena nestanovena ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks fxp N ks FXG P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX Praha Podpis neznámý N ks IFC P ks IFC N ks FXG P ks FXG N ks BRC P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC Prodávající FINNEX XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP

13 Smlouva o koupi cenných papír GROUP Kupující FINNEX GROUP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP Prodávající FINNEX SECURITIES Kupující FINNEX GROUP Prodávající FINNEX SECURITIES XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX Praha XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Prodávající IFC Kupující FINNEX Praha Prodávající FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč M l obdržet 160 tis. Kč

14 XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Prodávající FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX Podpis neznámý ks PFP ,-Kč obvin ní XXX a XXX tak společným jednáním zp sobili následující škodu, XXX ve výši ,ř0 Kč, XXX ve výši 2ř ,74 Kč vzhledem k postoji poškozeného XXX, nar. XXX, který nedal souhlas s jeho trestním stíháním, II. akcií společností Evropský pr myslový holding, a.s. obvin ní XXX, XXX a XXX společn

15 a) emise ISIN v p esn nezjišt né dob po založení společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. se sídlem v Praze 1, ul. Revoluční 762/13, p ed datem prvního p evodu akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. emise ISIN 770řŘ0001Ř10 v nominální hodnot 100,-Kč, ke kterému došlo dne řřŘ do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v úmyslu se obohatit na úkor poškozených, se dohodli na rozprodeji portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. a p evodu ve ejn neobchodovatelných akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN 770řŘ0001Ř10 do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v rámci Investičního programu pro drobné akcioná e, dne řřř ustanovili tzv. investiční výbor společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy obv. XXX byl členem tohoto výboru z titulu p edsedy p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s., obv. XXX z titulu člena p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s. a obv. XXX z titulu jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., dne řřř byla zpracována investiční strategie rozhodnutí o nákupu akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN v nominální hodnot 100,-Kč do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o., p ičemž akcie byly koupeny od společnosti FINNEX Group, a.s. Ěpozd ji Bohemia Inwest Group, a.s.ě, p ičemž obvin ní XXX a XXX jako statutární orgány společnosti FINNEX Group, a.s., která byla zakladatelem a jediným akcioná em společnosti Evropský pr myslový holding, v d li, že hodnota akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. je p ímo vázána na hodnotu akcií dvou emitent, ukrajinské společnosti VůT SůRN NSKIJ, závod mostovych t chnologičeskich konstrukcij, se sídlem , Rovenská oblast, Sarny, ulice 17. zá í 21, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 10,řŘŘř % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ř1,70 Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne řřŘ uzav ené mezi společností FINNEX Group, a.s. jako prodávajícím a společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím a ukrajinské společnosti VůT PROŽEKTOR se sídlem , Žitomirská oblast, Malin, ul. Frunze 36, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 11,7207 % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ,- Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne řřŘ uzav ené mezi společností FINNEX Group, a.s. jako prodávajícím a společností Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím, když společnost FINNEX Group, a.s. zastupovali obvin ní XXX a XXX, společnost Evropský pr myslový holding, a.s. byla pouze formáln zastoupena osobami XXX, nar ř65 a XXX, nar. XXX, p ičemž obvin ní XXX a XXX byli v dozorčí rad společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. s vlivem na její chod, když obvin ní XXX a XXX zrealizovali složení základního kapitálu společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ve výši ,-Kč, který byl protihodnotou za nakupované akcie, nikdy však nefiguroval na bankovním účtu, jímž by byla tato společnost majitelem, pouze objem finančních prost edk v této výši protekl p es správcovský účet č. XXXXXXXXXX/XXXX vedený u tehdejší Investiční a poštovní banky, a.s. pro společnost FINNEX Group, tedy zakladatele, kdy na tomto účtu v dob založení společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. nebylo nikdy celých 50 mil. Kč, tato částka zde byla v konečném účtu všech p ijatých plateb, p ičemž objem 50 mil. Kč byl vytvo en pouhým p eposíláním finančních prost edk pocházejících z jednoho a téhož vkladu ve výši 10 mil. Kč, navíc byl celý základní kapitál v den splacení řřŘ p eúčtován na vnit ní účet společnosti č. 37Ř jako poskytnutí zálohy na nákup cenných papír ve prosp ch společnosti FINNEX Group, a.s. a následn byly zrealizovány

16 p evody ve ejn neobchodovatelných, nebonitních akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na účtech klient jimi ovládaných společností, kdy obchody s akciemi ISIN 770řŘ0001Ř10 byli obvin nými realizovány v období od do , kdy se jednalo o opakovaných obchod - úplatných p evod Ěcelkem obchod včetn poz stalostních p evod, apod.ě uskutečn ných pro klient skupiny FINNEX, kdy byly provedeny níže uvedené obchody z pohledu nabyvatele cenných papír, viz. tabulka číslo 1

17 a dále níže uvedené obchody z pohledu p evodce cenných papír, viz. tabulka č. 2

18 ,p ičemž k byl konečný stav subjekt držících akcie společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ISIN 770řŘ0001Ř10 následující, viz. tabulka č. 3

19 ,kdy shora uvedené p ehledy jednoznačn identifikují každý jednotlivý obchod, tyto obchody byly realizovány na základ pokyn obvin ných XXX a XXX jako osob ovládajících skupinu FINNEX, a to prost ednictvím obv. XXX, jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., který jednal na základ jejich pokyn jako jednatel a editel společnosti FINNEX Praha, s.r.o. obchodníka s cennými papíry, v rámci Investičního programu pro drobné akcioná e a na základ smluv o správ portfolia, komisioná ských smluv a plných mocí, které mu umož ovaly jednat i bez pokyn klient a obchodovat na účet svých klient i s tituly cenných papír emitent, kte í s ní byly majetkov nebo personáln propojeni, vzhledem k výše

20 uvedenému obvin ní nejednali v dobré ví e a už v bec ne za účelem zhodnocování portfolií klient, kdy tyto naopak zcela v dom znehodnocovali, b) emise ISIN následn v p esn nezjišt né dob, nejpozd ji však p ed datem prvního p evodu akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN 770řŘ v nominální hodnot ,-Kč, ke kterému došlo dne 3.ř.1řřř do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v úmyslu se obohatit se na úkor poškozených, se dohodli na rozprodeji portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. a dalším p evodu ve ejn neobchodovatelných akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. emise ISIN 770řŘ do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v rámci Investičního programu pro drobné akcioná e, dne řřř ustanovili investiční výbor společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy obv. XXX byl členem tohoto výboru z titulu p edsedy p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s., obv. XXX z titulu člena p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s. a obv. XXX z titulu jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., dne řřř byla zpracována investiční strategie rozhodnutí o nákupu akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN v nominální hodnot ,-Kč do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o., p ičemž akcie byly koupeny od společnosti FINNEX Group, a.s. Ěpozd ji Bohemia Inwest Group, a.s.ě, p ičemž obvin ní XXX a XXX jako statutární orgány společnosti FINNEX Group, a.s., která byla zakladatelem a jediným akcioná em společnosti Evropský pr myslový holding, v d li, že hodnota akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. je p ímo vázána na hodnotu akcií dvou emitent, ukrajinské společnosti VůT SůRN NSKKIJ, závod mostovych t chnologičeskich konstrukcij, se sídlem , Rovenská oblast, Sarny, ul. 17. zá í 21, Ukrajina, které byly v objemu ř kus, tj % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ,40 Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne ř.12.1řřř uzav ené mezi společností Mc PHERSON & DURRůNT Co. Ltd. se sídlem v Irsku, Dublin, 8 Inns Court, Winetavern street jako prodávajícím společností Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím a ukrajinské společnosti VůT PROŽEKTOR se sídlem , Žitomirská oblast, Malin, ul. Frunze 36, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 23, 12 % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu 5ř ,-Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s., a to na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne ř.12.1řřř uzav ené mezi společností Mc PHERSON & DURRANT Co. Ltd. se sídlem v Irsku, Dublin, 8 Inns Court, Winetavern street jako prodávajícím a společností Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím, když v obou t chto p ípadech byla společnost Mc PHERSON & DURRůNT Co. Ltd. formáln zastoupena osobou XXX, nar. XXX a společnost Evropský pr myslový holding, a.s. byla pouze formáln zastoupena osobami XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX, když obvin ní XXX a XXX vzhledem ke svému postavení v obchodních společnostech museli v d t, že navýšený základní kapitál společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ve výši 150 mil. Kč, který zrealizovali, nikdy nefiguroval na

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2007

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2007 Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.

Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s. Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s., IČO 49903349 Kladno - Dubí, Oldřichova 158, PSČ 272 03 pro valnou hromadu konanou dne 27.6.2016 od 13,00 hod. v sídle společnosti

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2005 Tato zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. OBSAH 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ: 46744959 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 2.5.2012 na základě

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2008 Obsah pololetní zprávy za I. pololetí 2008 I. Popisná část 1) Základní údaje o emitentovi 2) Informace pro akcionáře 3) Popis

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel Zám r uzav ení Dodatku. 2 ke Smlouv nájemní ze dne 31. 5. 2011 ve zn ní dodatku. 1 ze dne 29. 6. 2012 M sto Tel, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

NOVINKY CEFIF. Centrum fiktivních firem

NOVINKY CEFIF. Centrum fiktivních firem NOVINKY CEFIF Centrum fiktivních firem Aktuální informace Výzva 54 k OP VK a z ní vzešlé projekty Znehodnocení starých CD CEFIF Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze propozice ceny CEFIF Pravidelné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

ZM m sta KRNOVA U S N E S E N Í

ZM m sta KRNOVA U S N E S E N Í ZM m sta KRNOVA SM 27/010/Za U S N E S E N Í 27. zasedání Zastupitelstva m sta Krnova, konaného ve st edu dne 19. kv tna 2010 v 16:30 h v Hasi ské zbrojnici, ul. Partyzán, v KRNOV ís. usn. 1044/27 1074/27

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ Úsek 07 správa domů Tel: 385 3486 06, 9 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl A, vložka 7527 JSME ZDE PRO VÁS POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ naše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 22. 6. 2011

Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 22. 6. 2011 Zpráva z řádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané dne 22. 6. 2011 Pořad jednání 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu 2. Zpráva představenstva o podnikatelské

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví Seznam p íloh P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví...87 P íloha. 2 P ehled eských ú etních standard pro podnikatele...88 P íloha. 3 P ehled Mezinárodních ú etních standard IAS...89

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů rok 2013 Český

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě Návrh usneseni ZM 23.3,2015 Stránka I z 2 4 Město Nové Město na Moravě NÁVRH USNESENÍ 3. Zastupitelstva města konaného dne 23.3.2015 Dispozice s majetkem - věcná břemena přes pozemky v kú, NMNM( 2X) -

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SmP - údržba komunikací

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SmP - údržba komunikací Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SmP - údržba komunikací uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 1. 2010 (dále též: smlouva ) podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., ve znění platném ke dni uzavření smlouvy

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více