O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P , fax : KZV 19/ V Praze dne 27.3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b ž a l o b a XXX, XXX, XXX, M stské státní zastupitelství v Praze P 257 111 611, fax : +420 257 111 682 1 KZV 19/2006-2298 V Praze dne 27.3."

Transkript

1 M stské státní zastupitelství v Praze P , fax : KZV 19/ V Praze dne M stskému soudu v Praze O b ž a l o b a Státní zástupce M stského státního zastupitelství v Praze podává obžalobu na obvin né nar. XXX, bytem. XXX XXX, nar. XXX, bytem XXX XXX, XXX, nar. XXX, bytem XXX - ž e v období let 1řř7 až 2000 p evážn v Praze 1, ul. Rybná 14, v Paláci burzy cenných papír, v sídle společnosti FINNEX Praha, s.r.o. obvin ní XXX a XXX jako osoby ovládající skupinu FINNEX prost ednictvím obvin ného XXX jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., obchodníka s cennými papíry, který p evody zajiš oval a na základ jehož pokyn byly tyto v konečné fázi uskuteč ovány, ke škod níže uvedených poškozených zrealizovali p evody siln nadhodnocených, nebonitních, nelikvidních, ve ejn neobchodovatelných akcií zatím účelem založených společností, a to nejprve akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s., emise ISIN 770řŘ , v první vln v počtu akcií a v druhé vln v počtu akcií, ve jmenovité hodnot 1 000,- Kč za akcii, dále pak akcií Evropského

2 pr myslového holdingu, a.s. v první emisi ISIN 770řŘ0001Ř10 v počtu akcií ve jmenovité hodnot sta korun za akcii, v druhé emisi ISIN 770řŘ v počtu akcií ve jmenovité hodnot ,-Kč za akcii, do portfolií klient níže uvedených poškozených jimi ovládaných společností, a to oproti jejich bonitním, likvidním, ve ejn obchodovatelným akciím, které na ve ejném trhu obvin ní rozprodali, nebo p ímo proti jejich finančním vklad m, p ičemž obvin ní XXX a XXX za tímto účelem zrealizovali vklady do základních kapitál společností Pražský fond pozemk, a.s. a Evropský pr myslový holding, a.s., které však nikdy neodpovídaly skutečnosti, kdy takto fiktivn navýšené základní kapitály obvin ným XXX a XXX umožnily zrealizovat následné úpisy akcií a jejich p evody do portfolií klient níže uvedených poškozených, a to prost ednictvím společnosti FINNEX Praha, s.r.o., za kterou jednal obvin ný XXX, který v p ípad obchod s akciemi společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. musel minimáln vzhledem ke svému postavení ve skupin FINNEX znát skutečnou hodnotu t chto akcií, když obvin ní jednali v úmyslu sebe obohatit, p ičemž svým klient m níže uvedeným poškozeným zamlčovali podstatné skutečnosti o skutečné hodnot nebonitních, nelikvidních, ve ejn neobchodovatelných akcií společností Pražský fond pozemk, a.s. a Evropský pr myslový holding, a.s., tedy, že jejich nominální hodnota neodpovídá složenému a dále navyšovanému základnímu kapitálu obou společností, kdy se jednalo o níže uvedené nákupy akcií : I. akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s., emise ISIN 770řŘ , kdy obvin ní XXX a XXX společn a) nejprve jako jednatelé společnosti FINNEX Praha R.E.D., s.r.o. na základ smlouvy o p evodu nemovitostí ze dne řř7 účelov p evedli majetková práva k nemovitostem, které byly ve vlastnictví této společnosti, a to pozemk označených jako orná p da - parcelní číslo 371, parcelní číslo 372/1, parcelní číslo 372/2, parcelní číslo 3ř1/1, parcelní číslo 3ř1/3, parcelní číslo 412, katastrální území obce B ezí u íčan číslo 613ŘŘŘ6, íčany u Prahy na sp ízn né osoby, a to XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX za ,-Kč, následn bylo vlastnictví p evedeno s v domím obvin ných na společnost B ezí Development Company, s.r.o. zastoupenou jednatelem XXX, nar. XXX za ,-Kč, které však nebyly nikdy zaplaceny, následn byly tyto nemovitosti vloženy dne řř7 jako nepen žitý vklad do základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s., která byla obv. XXX a obv. XXX ovládána, p ičemž hodnota nemovitostí pozemk, v očekávání, že se bude jednat o pozemky stavební, byla ocen na na částku ve výši ,-Kč, resp ,-Kč, pozemky však byly vedeny a stále jsou vedeny jako orná p da, o čemž obv. XXX a obv. XXX jednoznačn po celou dobu v d li, kdy na základ takto fiktivn navýšeného základního kapitálu bylo zakladatelem a zárove upisovatelem akcií společnosti Pražský fond pozemk společností B ezí Development Company, s.r.o. upsáno celkem akcií ISIN v celkové nominální hodnot ,-Kč, kdy tímto zp sobem vydané akcie byly následn prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. zastoupené jednatelkami XXX, nar. XXX a XXX, nar. XXX, ovládané však ob ma obvin nými, nakoupeny nejprve do portfolia společnosti IFC International Financial Corporation Co. Ltd. se sídlem Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, kterou zastupoval XXX, společnosti op t ovládané ob ma obvin nými, p ičemž tato společnost byla založena na popud obv. XXX a za účelem údajných da ových úspor, následn pak byly

3 prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. akcie nakupovány v rámci programu IPPDů Investiční program pro drobné akcioná e do portfolií drobných akcioná, a to s v domím obou obvin ných na základ jejich pokyn, kdy obvin ní v d li, že skutečná hodnota akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s. neodpovídá výši nemovitého vkladu do základního kapitálu této společnosti, takže nejsou kryty adekvátní protihodnotou, jak deklarovali klient m níže uvedeným poškozeným prost ednictvím jimi ovládané skupiny FINNEX, b) dne v časovém rozmezí mezi hod. až hod. provedli fiktivní navýšení základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s. z částky ,-Kč na ,-Kč, kdy toto fiktivní navýšení bylo provedeno za účasti obv. XXX opakovaným bezhotovostním p esunem finančních prost edk p es účet číslo xxxxxxxxx/xxxx, který vedla tehdejší IPB, a.s., jehož majitelem byla společnost Pražský fond pozemk, a.s., kdy na tento bankovní účet byly opakovan p ipisovány vklady finančních prost edk, které byly vzáp tí vybírány, p ičemž zdrojem finančních transakcí byl jeden a týž p vodní vklad ve výši 10 mil. Kč, p ičemž z statek na účtu na počátku sledovaného období a na jeho konci byl vždy stejný a nikdy nečinil avizovaných 50 mil. Kč, kdy částku 50 mil. Kč tvo il pouze součet kreditních operací, tedy jen součet vklad, nikoli následných výb r, 50 mil. Kč na účtu nez stalo, ke skutečnému navýšení základního kapitálu Pražského fondu pozemk nikdy nedošlo, na základ fiktivního navýšení však bylo upsáno dalších akcií v nominální hodnot 1 000,-Kč, ISIN 770řŘ , v celkové nominální hodnot 50 mil. Kč, tyto akcie byly upsány ze strany společnosti FINNEX Group, a.s. a následn prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o. nakupovány do portfolií drobných akcioná programu Investiční program pro drobné akcioná e, v celkovém objemu ,-Kč odpovídajícímu výši navýšeného základního kapitálu, kdy obv. XXX a XXX vzhledem ke svým podnikatelským aktivitám, svému postavení a vztahu ke shora uvedeným společnostem, které p ímo či nep ímo ovládali, m li jednoznačný p ehled o jejich veškerých obchodních aktivitách, v d li o zp sobu navyšování základního kapitálu společnosti Pražský fond pozemk, a.s., v d li, že se jedná pouze o fiktivní konstrukci, která má umožnit další upsání shora uvedeného množství akcií společnosti Pražský fond pozemk, a.s. za účelem jejich následného p evedení do portfolií klient společností jimi ovládaných proti jejich bonitním, likvidním akciím či p ímo poskytnutým finančním prost edk m, obv. XXX a XXX m li pov domost o shora uvedeném, v d li o zp sobu jakým bylo dosaženo možnosti upsat akcie společnosti Pražský fond pozemk, a.s., znali skutečnou hodnotu akcií této společnosti, když jimi ovládané právnické a fyzické osoby jednali na základ jejich pokyn, čímž níže uvedeným klient m jimi ovládaných společností byly do jejich portfolií nakoupeny akcie společnosti Pražský fond pozemk, a.s., kdy klient m společností skupiny FINNEX zamlčeli podstatné skutečnosti týkající se akcií společností Pražský fond pozemk, a.s. a jednalo se níže uvedené poškozené XXX, nar.xxx XXX 750 ks , , ,- xxx, nar.xxx XXX 750 ks , , ,- XXX, XXX 333 ks , ,64, ,36,- nar. XXX XXX, XXX ks , , ,-

4 nar.xxx XXX, XXX 500 ks , , ,- nar.xxx xxx nar.xxx XXX 522 ks , ,76, ,24,- Celkem klienti ks , ,07, ,90,-,když v p íčinné souvislosti se shora popsaným došlo k majetkovým dispozicím, a to k p evod m ve ejn neobchodovatelných, nebonitních, nelikvidních akcií, společnosti Pražský fond pozemk, a.s. na účtech klient jimi ovládaných společností skupiny FINNEX, a to IFC International Financial Corporation Co. Lltd. v dob od 5.2.1řřŘ do na základ Smlouvy o koupi cenných papír od společnosti FINNEX Group, a.s., dne 15.ř.1řřŘ na základ Smlouvy o koupi cenných papír od společnosti FINNEX Securities, a.s., v dob od řřŘ do na základ Smlouvy o úplatném p evodu akcií a od společnosti FINNEX Praha, s.r.o. dne na základ Smlouvy o poradenské činnosti ve v cech investic do cenných papír, obstarání koup a prodeje cenných papír a správ cenných papír prost ednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy byly od společností IFC International Financial Corporation Co. Ltd., FINNEX Securites, a.s. Ězm nila obchodní jméno na Bradley Rosenblat Co.ě a FINNEX Group, a.s. v období od 6.2.1řřŘ do opakovan nakupovány p edm tné akcie, p ičemž opakované prodeje a nákupy byly realizovány čist z d vodu vytvo ení dojmu skutečných obchod, ve skutečnosti však docházelo pouze k p evodu akcií mezi sp ízn nými společnostmi ovládanými obvin nými XXX a XXX, ke zhodnocování akcií nedocházelo, vytvá el se pouze dojem, že je ádn obchodováno, akcie z klientských účt odcházely a následn se vracely, aniž by byly jakkoliv zhodnocovány, p ičemž obchody byly realizovány na základ pokyn a s v domím obvin ných XXX a XXX prost ednictvím jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o. XXX, a to v následujících p ípadech, kdy se jedná o poslední klienty, s nimiž byly realizovány obchody s akciemi společnosti Pražský fond pozemk, a.s. a, kterým p edm tné akcie v portfolií z staly, Název subjektu Typ smlouvy Protistrana Zástupce protistrany Datum uzav ení smlouvy P edm t P ehled nákup a prodej akcií PFP, a.s. XXX Smlouva o poradenské činnosti ve v cech investic do CP, obstarání koup a prodeje CP a správ CP + p íloha č.1, 2, 3, 4, 5, 6 FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč 400 ks EPH ,-Kč N ks IFC XXX Smlouva o úplatném p evodu akcií prodávající FINNEX SECURITIES XXX podpisy XXX, ks PFP ,-Kč N ks BRC N

5 XXX ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXG N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír Prodávající FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks FXG N ks FXG N ks FXG XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX Praha XXX N ks IFC Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Dodatek č.2 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Prodávající IFC Kupující FINNEX Praha Kupující FINNEX Praha Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o správ portfolia CP (v rámci programu Investiční spo ení) FINNEX Praha??? N ks IFC P ks FXP Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi kupující spol. XXX ks PFP N ks FXG P

6 cenných papír FINNEX Praha ,-Kč ks FXG Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír kupující spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír prodávající spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír kupující spol. FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Dodatek ke smlouv o koupi cenných papír (uzav ené dne ) č.1 kupující FINNEX GROUP XXX Dohoda o nákupu akcií EPH Smlouva o koupi cenných papír spol. EPH a.s. prodávající FINNEX GROUP XXX ks EPH ,-Kč 33 ks EPH 3.300,-Kč Smlouva o koupi cenných papír spol. EPH a.s. kupující FINNEX GROUP XXX ks EPH ,-Kč 33 ks EPH 3.646,50,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Vráceno Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč Vráceno Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií prodávající FINNEX SECURITIES XXX podpisy XXX, ks PFP ,-Kč N ks BRC N ks

7 XXX BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií Dodatek č.1 k forwardové smlouv ze dne FINNEX GROUP FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP XXX, XXX ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií kupující FINNEX GROUP XXX, XXX podpis XXX ks PFP ,-Kč Dohoda o narovnání FINNEX GROUP XXX Zpátky m l dostat asi tis. Kč. xxx, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA neznámý N ks IFC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč N ks IFC P ks FXG N ks FXG N ks FXG P ks MCP N ks FXG P ks FRYC N ks FRYC xxx nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Smlouva o koupi cenných papír FINNEX PRAHA Prodávající IFC XXX N ks IFC XXX Podpis ks PFP N ks FXG N

8 neznámý ,-Kč ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč P ks BRC N ks BRC P ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Dodatek č.1 ke smlouv o úplatném p evodu CP ze dne Prodávající FINNEX SECURITIES Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP 1.044,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks FXG N ks FXG N ks FXG P ks N ks FXG P ks N ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX Securities XXX podpisy XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP min ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX Securities XXX Podpis XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX

9 xxx nar.xxx Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno XXX, XXX ks PFP ,-Kč N ks BRC N ks BRC N ks BRC Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno Volf ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX Podepsáno Volf ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva FINNEX GROUP XXX, XXX Týká se zp tného odkupu XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA N ks IFC P ks FXP N ks FXG N ks FXG N ks FXP Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,40,-Kč Smlouva o p evodu zaknihovaných CP Kupující XXX XXX ks PFP ,-Kč xxx, nar.xxx Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč N ks IFC P ks FXP N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč

10 Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.2 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.2 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX PRAHA XXX PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici XXX, XXX ks PFP Celkem m l zaplatit okolo ,-Kč ,-Kč Celkem m l 11dostat nazp t tis. Kč N ks BRC N ks BRC P ks VG XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici Smlouvy m l uzavírat s n jakým zam stnancem na p epážce 1998??? 500 ks PFP M l zaplatit celkem ,-Kč neznámo kam, asi 500 tis. m l dostat zpátky N ks BRC XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje FINNEX PRAHA XXX N ks FXG P ks N ks BRC

11 cenných papír Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX XXX, XXX ks PFP ,-Kč M l vložit celkem Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír prodávající IFC XXX ks PFP ,- Kč Smlouva o koupi cenných papír kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír prodávající FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír uzav ené dne Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi cenných papír ze dne Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Vyplaceno Kč XXX, nar.xxx Dokumentace není k dispozici 750 ks PFP ,-Kč N ks IFC

12 M l vložit až ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX, smlouva není za IFC podepsána ks PFP ,-Kč N ks IFC Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX Praha XXX ks PFP Cena nestanovena ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks fxp N ks FXG P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX Praha XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír FINNEX Praha Podpis neznámý N ks IFC P ks IFC N ks FXG P ks FXG N ks BRC P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC Prodávající FINNEX XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP

13 Smlouva o koupi cenných papír GROUP Kupující FINNEX GROUP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP Prodávající FINNEX SECURITIES Kupující FINNEX GROUP Prodávající FINNEX SECURITIES XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX XXX ks PFP ,-Kč Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX Praha XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Smlouva o koupi cenných papír Dodatek č.1 ke smlouv o koupi CP ze dne Prodávající IFC Kupující FINNEX Praha Prodávající FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP Kupující FINNEX GROUP XXX ks PFP ,-Kč XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč XXX, XXX ks PFP ,-Kč M l obdržet 160 tis. Kč

14 XXX, nar.xxx Smlouva o správ portfolia cenných papír Komisioná ská smlouva o obstarání koup nebo prodeje cenných papír FINNEX PRAHA XXX N ks IFC P ks FXP N ks FXG P ks FXG N ks BRC Smlouva o koupi cenných papír Prodávající IFC XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX PRAHA XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Prodávající FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o koupi cenných papír Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Prodávající FINNEX SECURITIES XXX ks PFP ,-Kč Forwardová smlouva o uzav ení smlouvy o úplatném p evodu akcií FINNEX GROUP XXX, XXX ks PFP Min ,-Kč Smlouva o úplatném p evodu akcií Kupující FINNEX GROUP XXX, XXX Podpis neznámý ks PFP ,-Kč obvin ní XXX a XXX tak společným jednáním zp sobili následující škodu, XXX ve výši ,ř0 Kč, XXX ve výši 2ř ,74 Kč vzhledem k postoji poškozeného XXX, nar. XXX, který nedal souhlas s jeho trestním stíháním, II. akcií společností Evropský pr myslový holding, a.s. obvin ní XXX, XXX a XXX společn

15 a) emise ISIN v p esn nezjišt né dob po založení společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. se sídlem v Praze 1, ul. Revoluční 762/13, p ed datem prvního p evodu akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. emise ISIN 770řŘ0001Ř10 v nominální hodnot 100,-Kč, ke kterému došlo dne řřŘ do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v úmyslu se obohatit na úkor poškozených, se dohodli na rozprodeji portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. a p evodu ve ejn neobchodovatelných akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN 770řŘ0001Ř10 do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o. v rámci Investičního programu pro drobné akcioná e, dne řřř ustanovili tzv. investiční výbor společnosti FINNEX Praha, s.r.o., kdy obv. XXX byl členem tohoto výboru z titulu p edsedy p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s., obv. XXX z titulu člena p edstavenstva společnosti FINNEX Group, a.s. a obv. XXX z titulu jednatele společnosti FINNEX Praha, s.r.o., dne řřř byla zpracována investiční strategie rozhodnutí o nákupu akcií společnosti Evropský pr myslový holding emise ISIN v nominální hodnot 100,-Kč do portfolií klient společnosti FINNEX Praha, s.r.o., p ičemž akcie byly koupeny od společnosti FINNEX Group, a.s. Ěpozd ji Bohemia Inwest Group, a.s.ě, p ičemž obvin ní XXX a XXX jako statutární orgány společnosti FINNEX Group, a.s., která byla zakladatelem a jediným akcioná em společnosti Evropský pr myslový holding, v d li, že hodnota akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. je p ímo vázána na hodnotu akcií dvou emitent, ukrajinské společnosti VůT SůRN NSKIJ, závod mostovych t chnologičeskich konstrukcij, se sídlem , Rovenská oblast, Sarny, ulice 17. zá í 21, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 10,řŘŘř % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ř1,70 Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne řřŘ uzav ené mezi společností FINNEX Group, a.s. jako prodávajícím a společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím a ukrajinské společnosti VůT PROŽEKTOR se sídlem , Žitomirská oblast, Malin, ul. Frunze 36, Ukrajina, které byly v objemu kus, tj. 11,7207 % podílu na základním kapitálu tohoto emitenta, nakoupeny za údajnou smluvní cenu ,- Kč do portfolia společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na základ smlouvy o koupi cenných papír ze dne řřŘ uzav ené mezi společností FINNEX Group, a.s. jako prodávajícím a společností Evropský pr myslový holding, a.s. jako kupujícím, když společnost FINNEX Group, a.s. zastupovali obvin ní XXX a XXX, společnost Evropský pr myslový holding, a.s. byla pouze formáln zastoupena osobami XXX, nar ř65 a XXX, nar. XXX, p ičemž obvin ní XXX a XXX byli v dozorčí rad společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. s vlivem na její chod, když obvin ní XXX a XXX zrealizovali složení základního kapitálu společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ve výši ,-Kč, který byl protihodnotou za nakupované akcie, nikdy však nefiguroval na bankovním účtu, jímž by byla tato společnost majitelem, pouze objem finančních prost edk v této výši protekl p es správcovský účet č. XXXXXXXXXX/XXXX vedený u tehdejší Investiční a poštovní banky, a.s. pro společnost FINNEX Group, tedy zakladatele, kdy na tomto účtu v dob založení společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. nebylo nikdy celých 50 mil. Kč, tato částka zde byla v konečném účtu všech p ijatých plateb, p ičemž objem 50 mil. Kč byl vytvo en pouhým p eposíláním finančních prost edk pocházejících z jednoho a téhož vkladu ve výši 10 mil. Kč, navíc byl celý základní kapitál v den splacení řřŘ p eúčtován na vnit ní účet společnosti č. 37Ř jako poskytnutí zálohy na nákup cenných papír ve prosp ch společnosti FINNEX Group, a.s. a následn byly zrealizovány

16 p evody ve ejn neobchodovatelných, nebonitních akcií společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. na účtech klient jimi ovládaných společností, kdy obchody s akciemi ISIN 770řŘ0001Ř10 byli obvin nými realizovány v období od do , kdy se jednalo o opakovaných obchod - úplatných p evod Ěcelkem obchod včetn poz stalostních p evod, apod.ě uskutečn ných pro klient skupiny FINNEX, kdy byly provedeny níže uvedené obchody z pohledu nabyvatele cenných papír, viz. tabulka číslo 1

17 a dále níže uvedené obchody z pohledu p evodce cenných papír, viz. tabulka č. 2

18 ,p ičemž k byl konečný stav subjekt držících akcie společnosti Evropský pr myslový holding, a.s. ISIN 770řŘ0001Ř10 následující, viz. tabulka č. 3

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2008 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 SLOŽENÍ ORGÁN SPOLE NOSTI 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 4 ZAJIŠT NÍ 5 SOLVENTNOST 6 TECHNICKÉ REZERVY 7 PRODUKTY 8 POUŽITÉ POSTUPY 9 P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6. Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011 4. Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Obsah Prohlášení oprávněných osob emitenta...3 Všeobecné údaje o emitentovi...4 Profil emitenta...5 Popis podnikání emitenta...8 Nabízené

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB Capital a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB III 2015 Dluhopisy s pevným úrokovým

Více