Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR"

Transkript

1 Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí Technologické centrum AV ČR

2 Dokument je shrnutím studie Key Enabling Technologies v ČR zpracované Technologickým centrem Akademie věd ČR v roce Studie byla vypracována s podporou MŠMT v projektu velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace Česká republika v Evropském výzkumném prostoru CZERA (LM ). Na titulní straně je použit obrázek z internetových stránek Science360 National Science Foundation (USA).

3 Klíčové umožňující technologie (KETs) - stručná charakteristika Klíčové umožňující technologie (Key Enabling Technologies, KETs) představují technologie náročné na znalosti s intenzivním VaV a rychlými inovačními cykly vyžadující vysoké kapitálové náklady a vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Tyto technologie se uplatňují v nových produktech náročných na znalosti s vysokou přidanou hodnotou a jsou považovány za základ pro zajištění ekonomického růstu, vytváření nových pracovních míst a posílení evropského hospodářství. KETs jsou výrazně multidisciplinární povahy. Mezi jednotlivými KETs jsou patrné značné překryvy, a lze tedy jen obtížně (a pouze s jistým přiblížením) nalézt přiřazení mezi tříděními využívanými ve statistických indikátorech (vědní disciplíny, hospodářská odvětví, produkty a další odvětvová třídění) ke konkrétní klíčové technologii. Z tohoto důvodu je nutné výsledky všech analýz zaměřených na širokou oblast KETs považovat pouze za orientační a vzájemná porovnání provádět s rozvahou. Pro posouzení úrovně ČR v KETs, jehož hlavní výsledky jsou uvedeny v tomto dokumentu, byla využita analýza publikační aktivity, patentová analýza, analýza veřejných a podnikových výdajů na výzkum a vývoj (VaV) a analýza zahraničního obchodu. KET Fotonika Mikro- a nanoelektronika Nanotechnologie Průmyslové biotechnologie (též bílé biotechnologie ) Pokročilé materiály Pokročilé výrobní technologie Obecná charakteristika Průřezová technologie zahrnující generaci světla, jeho vedení, manipulaci se světlem, detekci světla, zesilování a využívání světla v aplikacích. Mikroelektronika je průřezovou technologií zahrnující polovodičové komponenty, vysoce miniaturizované elektronické subsystémy, včetně jejich integrace do větších systémů a produktů. Za nanoelektroniku jsou považovány všechny oblasti mikroelektroniky se strukturou na úrovni nanometrů. Průřezové technologie pro struktury s rozměry od 1 do 100 nanometrů alespoň v jednom rozměru. Technologie využívající mikroorganismy nebo enzymy pro průmyslové zpracování a výrobu bioproduktů v sektorech jako je chemický průmysl, materiálová výroba, energetika (biopaliva), potravinářství/výživa, zdravotní péče, textilní průmysl, papírenský průmysl apod. Široká oblast materiálů s obtížně definovatelnými hranicemi zahrnující pokročilé kovy, pokročilé syntetické polymery, pokročilou keramiku, nové kompozity, pokročilé biopolymery a další materiály. Výrobní systémy a související služby, procesy, provozy a zařízení pro ostatní KETs, zahrnující automatizaci, robotiku, měřicí systémy, zpracování signálu a informace, kontrolu výroby a další procesy. Zdroj: Studie zpracované EK k problematice KETs ( 1

4 Souhrnný potenciál České republiky v klíčových umožňujících technologiích ČR má ve většině technologických oblastí, které lze zařadit do KETs, předpoklady pro realizaci špičkového výzkumu přinášejícího zcela nové poznatky i aplikačně zaměřeného VaV s výsledky uplatňujícími se v inovacích. V ČR v těchto technologických oblastech působí výzkumné organizace (VO) realizující excelentní výzkum, jehož výsledky jsou publikovány v prestižních vědeckých časopisech, i aplikačně zaměřené VO, jejichž výsledky mají dostatečný komerční potenciál a jsou patentově chráněny nejen v ČR, ale i v zahraničí. V ČR také existuje značný počet podniků, které realizují vlastní VaV nebo ve svých aktivitách spolupracují s VO. Z časového vývoje počtu publikací i patentů se jednoznačně ukazuje, že publikační i patentová aktivita ČR ve všech KETs roste. Na rozvoji výzkumného i aplikačního potenciálu ČR v KETs se pozitivním způsobem projevily veřejné finanční prostředky. S využitím finančních prostředků Strukturálních fondů EU (SF) je v současné době budována nová infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) vybavená špičkovou infrastrukturou umožňující realizovat výzkum světové kvality (Evropská centra excelence) a současně i centra, kde bude realizován aplikačně zaměřený VaV s výsledky uplatňujícími se v inovacích (Regionální VaV centra). Veřejné finanční prostředky přispěly i k realizaci celé řady konkrétních projektů VaVaI, jejichž zaměření pokrývalo všechny KETs. Mezi jednotlivými KETs jsou však značné rozdíly, a to jak ve výzkumném potenciálu, tak v oblasti aplikací. Porovnání publikační a patentové aktivity ČR v KETs Na vodorovné ose je podíl publikací ČR v KETs v celkovém světovém počtu publikací v příslušných KETs v letech 2008 až 2012, na svislé ose je podíl patentových přihlášek ČR v KETs u Evropského patentového úřadu (EPO) a podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) v celkovém světovém počtu patentových přihlášek u EPO a podle PCT v letech 2009 až Svislá červená linie vyznačuje podíl všech publikací ČR v jejich světovém počtu, vodorovná červená linie podíl všech patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT v celkovém světovém počtu patentových přihlášek u EPO a podle PCT. Zdroj: Web of Science a EPO Worldwide Patent Statistical Database říjen

5 Jak je patrné z obrázku, kde je porovnán podíl publikací a patentových přihlášek ČR v KETs v celkovém světovém počtu publikací a patentů v těchto technologiích, jedinou KET, kde publikační i patentová aktivita převyšuje průměrnou hodnotu pro ČR 1, je Fotonika. Publikační i patentová aktivita ČR v této KET roste rychleji než ve světovém průměru. Významné předpoklady pro další rozvoj této technologické oblasti vytváří nová infrastruktura pro VaVaI, která je v současné době budována s využitím SF. Další perspektivní technologií jsou Pokročilé materiály, kde publikační aktivita v ČR převyšuje světový průměr. I když podíl patentových přihlášek v jejich celkovém počtu je v ČR v této KET poněkud nižší, než je tomu ve světě, počet přihlášek v absolutní hodnotě je vyšší než ve většině ostatních KETs. Vzhledem k tomu, že poměrně vysoký podíl tvoří přihlášky u EPO a podle PCT, i v této KET tedy vznikají poznatky s dostatečným komerčním potenciálem a uplatněním na zahraničních trzích. Také v této KET dochází ke značnému rozvoji kapacit VaVaI, neboť s využitím SF je budována (resp. byla již vybudována) řada center umožňujících realizovat jak excelentní výzkum, tak VaV s využitím v aplikacích. Poněkud odlišná situace je v případě Nanotechnologií. I když subjekty z ČR v Nanotechnologiích podávají u EPO a podle PCT pouze nízký počet patentových přihlášek, jejich podíl v celkovém počtu patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT převyšuje světový průměr (což souvisí s tím, že i ve světě není počet patentových přihlášek v Nanotechnologiích příliš vysoký). Podíl publikací v Nanotechnologiích v jejich celkovém počtu je v ČR sice poněkud nižší než ve světovém průměru, avšak přibližně na stejné úrovni jako ve vyspělých státech EU-15 (v publikační aktivitě v této KET dominuji asijské země). Nanotechnologie zároveň představují obor, který se v ČR značně rozvíjí. Publikační aktivita ČR roste rychleji než ve světě a také citovanost publikací je poměrně vysoká. Vzhledem k tomu, že v ČR jsou v současné době budovány nové výzkumné kapacity, které umožní realizovat špičkový výzkum v oblasti nanotechnologií, lze očekávat, že se tato technologická oblast bude dále rozvíjet. V ostatních KETs je již publikační i patentová aktivita ČR ve srovnání se světem podprůměrná. Průmyslové biotechnologie jsou technologií, kde podíl publikací ČR je hluboko pod světovým průměrem, avšak patentová aktivita není světovému průměru příliš vzdálena. Opačným případem je Mikro- a nanoelektronika, kde je patentová aktivita ČR ve srovnání se světem velmi nízká (nejnižší ze všech KETs), avšak publikační aktivita je oproti Průmyslovým biotechnologiím výrazně vyšší. V Pokročilých výrobních technologiích se ČR v publikační i patentové aktivitě nachází přibližně na dvou třetinách světového průměru. Nicméně i v KETs, kde ČR nedosahuje světové úrovně, lze nalézt výzkumná pracoviště, která mají kvalitní výzkumnou infrastrukturu a ve kterých působí výzkumné skupiny realizující VaV mezinárodně srovnatelné kvality. Ve všech těchto KETs publikační aktivita roste (zpravidla rychleji než ve světovém průměru), což svědčí o pozitivním vývoji v těchto technologických oblastech. K rozvoji těchto KETs přispěje i nová infrastruktura pro VaVaI, která je budována s využitím finančních prostředků SF. 1 Tj. kde podíl publikací i patentových přihlášek v dané KET ve světovém počtu publikací a patentových přihlášek v této KET je vyšší než podíl celkového počtu publikací a patentových přihlášek ČR v celkovém světovém počtu publikací a patentových přihlášek. 3

6 Publikační aktivita ČR v klíčových umožňujících technologiích Celková publikační aktivita i počet publikací, které svým zaměřením odpovídají KETs, v ČR v posledních letech roste. V KETs Fotonika a Pokročilé materiály je podíl publikací v celkovém počtu publikací ČR vyšší než ve světě. Nejvyšší zaostávání ČR za světem je naopak patrné v KET Průmyslové biotechnologie. Ve všech KETs existují v ČR špičková pracoviště VaV, jejichž publikace dosahují špičkové kvality a mají ve srovnání se světem nadprůměrnou citovanost. ČR se jako malá země s omezenými výzkumnými kapacitami na světové produkci vědeckých prací podílí pouze malým procentem (0,76 % v roce 2012). Z tohoto důvodu i počet publikací, které svým zaměřením odpovídají KETs, není příliš vysoký. Počet vědeckých prací publikovaných v ČR v letech 2008 až 2012, které se podařilo s využitím klíčových slov přiřadit k jednotlivým KETs, se pohyboval mezi tisícem (Průmyslové biotechnologie) a čtyřmi tisíci (Pokročilé materiály). Jak je však patrné z následujícího obrázku, mezi jednotlivými KETs jsou značné rozdíly. ČR je ve srovnání se světem výrazně nadprůměrná v relativním zastoupení publikací v KET Pokročilé materiály (podíl publikací je v této KET přibližně o 30 % vyšší než ve světě) a ve Fotonice (přibližně o 15 % více než ve světě). To ukazuje, že v ČR je VaV ve srovnání se světem poněkud více orientován na tyto technologické oblasti. V Pokročilých výrobních technologiích a Nanotechnologiích se v ČR podíl publikací v jejich celkovém počtu blíží světovému průměru. V Mikro- a nanoelektronice a zejména v Průmyslových biotechnologiích je zaostávání ČR již výraznější. Pozitivní ovšem je, že v ČR počet publikací ve všech KETs roste rychleji než celkový počet publikací ČR i počet všech publikací ve světě. Z rozboru citovanosti publikací zaměřených na KETs vyplývá, že v ČR existuje řada výzkumných týmů, které provádějí světově relevantní a nadprůměrně citovaný výzkum. Přehled těchto VO je uveden v závěru dokumentu. Porovnání podílu publikací v KETs v jejich celkovém počtu Na vodorovné ose je podíl vědeckých prací publikovaných ve světě v jednotlivých KETs v celkovém světovém počtu publikací, na svislé ose tentýž podíl pro ČR. Pokud se bod nachází nad plnou čarou, je podíl publikací v ČR vyšší než ve světě a naopak. Hodnota je stanovena pro součet publikací za období 2008 až Zdroj: Web of Science. 4

7 Patentová aktivita ČR v klíčových umožňujících technologiích I když patentová aktivita roste, ČR v počtu patentových přihlášek vztažených na velikost země značně zaostává za technologicky vyspělými zeměmi. V KETs Fotonika a Nanotechnologie podíl patentových přihlášek v celkovém počtu patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT převyšuje světový průměr. Ve srovnání se světem je v ČR naopak nízký podíl patentových přihlášek v Mikro- a nanoelektronice. ČR patří mezi země s velmi nízkou patentovou aktivitou. I když patentová aktivita ČR postupně roste, počet mezinárodních patentových přihlášek, jako jsou přihlášky u Evropského patentového úřadu (EPO) či přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) vztažený na velikost země zůstává v ČR hluboko pod průměrem technologicky vyspělých zemí. V součtu za léta 2002 až 2013 bylo subjekty z ČR u EPO a podle PCT podáno necelých 400 patentových přihlášek, které lze s využitím mezinárodního patentového třídění přiřadit ke KETs. Podíl ČR na světovém počtu patentových přihlášek v KETs u EPO a podle PCT činil necelých 0,1 %, což je výrazně méně, než činil podíl ČR v celkovém počtu publikací v KETs. Patentová aktivita v KETs v ČR v posledních letech narůstá. Nejvýrazněji roste počet patentových přihlášek u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), a to zejména v Nanotechnologiích a Pokročilých výrobních technologiích. Jak je však patrné z následujícího obrázku, v ČR je ve většině KETs podíl patentových přihlášek v jejich celkovém počtu nižší než ve světě. Nad světovým průměrem je pouze podíl patentových přihlášek ve Fotonice a Nanotechnologiích. Naopak relativně nízká je patentová aktivita v Mikro- a nanoelektronice. V ČR je v absolutní hodnotě poměrně vysoký počet patentových přihlášek u EPO a podle PCT také v Pokročilých materiálech a Pokročilých výrobních technologiích. Vzhledem k tomu, že i ve světě je v těchto KETs přihlašován vysoký počet patentů, ČR za světem poněkud zaostává. Porovnání podílu patentových přihlášek u EPO a podle PCT v KETs v jejich celkovém počtu Na vodorovné ose je podíl patentových přihlášek v jednotlivých KETs v celkovém počtu patentových přihlášek u EPO a podle PCT ve světě, na svislé ose je tentýž podíl pro ČR. Pokud se bod nachází nad plnou čarou, je podíl přihlášek v ČR vyšší než ve světě a naopak. Hodnota je stanovena pro součet publikací a patentových přihlášek v období 2009 až Zdroj: EPO Worldwide Patent Statistical Database říjen 2013 (údaje pro roky 2012 a 2013 jsou v databázi neúplné). 5

8 Zahraniční obchod ČR s produkty využívajícími klíčové umožňující technologie Podíl exportu i importu produktů zařazených do KETs v ČR roste. Na exportu i importu ČR se nejvíce podílejí produkty zařazené do KETs Pokročilé materiály, Mikro- a nanoelektronika a Fotonika. I když celková bilance zahraničního obchodu ČR vykazuje v posledních letech přebytek, bilance zahraničního obchodu v KETs je záporná. Nejvyšší schodek obchodní bilance je v Pokročilých materiálech a v Mikro- a nanoelektronice. Naopak v Pokročilých výrobních technologiích je v posledních dvou letech patrný mírný přebytek obchodní bilance. Podíl exportu produktů spadajících do KETs tvořil v součtu tří let 2009 až 2011 přibližně 3,5 % celkového exportu ČR, což je méně než v součtu za členské státy EU-27. Jak je patrné z následujícího obrázku, nejvyšší podíl na celkovém exportu ČR mají Pokročilé materiály. Naopak velice okrajově se na celkovém exportu ČR podílejí Nanotechnologie a Průmyslové biotechnologie. Podíl exportu s produkty zařazenými do KETs je v ČR (s výjimkou Fotoniky) nižší než v součtu za členské státy EU-27. Pozitivní však je, že export produktů zařazených do KETs v ČR v posledních letech narůstá. Import produktů zařazených do KETs převyšuje jejich export a celková platební bilance ČR v KETs je tedy záporná. Schodek zahraničního obchodu je patrný téměř ve všech KETs. Jedinou výjimkou jsou Pokročilé výrobní technologie, kde je v posledních dvou letech mírný přebytek obchodní bilance. Na importu se nejvíce podílejí Pokročilé materiály a produkty spadající do Mikro- a nanoelektroniky. Vysoký import je také patrný ve Fotonice. Důvodem je zejména dovoz solárních článků a panelů v souvislosti s poskytovanou veřejnou podporou, kdy v letech 2008 až 2011 vzrostl dovoz na více pětinásobek běžné hodnoty dovozu. Porovnání podílu exportu (plné body) a importu (prázdné body) ČR a EU s produkty zařazenými do KETs na celkovém exportu a importu Na vodorovné ose je podíl exportu/importu s produkty zařazenými do KETs na celkovém exportu/importu pro součet za členské státy EU-27, na svislé ose jsou tytéž podíly pro ČR. Pokud se bod nachází nad plnou čarou, je podíl exportu/importu v ČR vyšší než v EU-27 a naopak. Hodnota je stanovena pro součet údajů za období 2008 až Zdroj: Databáze UN Comtrade. 6

9 Výdaje na výzkum a vývoj ČR v klíčových umožňujících technologiích Na podporu VaV, jehož zaměření odpovídá KETs, směřuje významná část veřejných finančních prostředků určených na VaV. Jak vyplývá z údajů Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, největší část účelové podpory, která v letech směřovala na VaV zaměřený na KETs, byla využita pro rozvoj výzkumných kapacit a podporu VaV v oblasti Fotoniky a Pokročilých materiálů. Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jsou v ČR v sektorech NACE, kde v zahraničí působí společnosti aktivní v KETs, zpravidla nízké. Výjimkou je NACE VaV v oblasti přírodních a technických věd, kde jsou výdaje na VaV v podnikatelském sektoru poměrně vysoké. Na podporu VaV, který svým zaměřením odpovídá KETs, směřuje významná část veřejných prostředků. Podle údajů Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) největší část účelové podpory, která v letech 2005 až 2013 směřovala na VaV zaměřený na KETs, byla využita pro rozvoj výzkumných kapacit a podporu projektů VaV ve Fotonice a Pokročilých materiálech. Ve finančních objemech se výrazně projevilo financování velkých výzkumných center prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), která však budou využívána nejen pro výzkum týkající se KETs (jedná se zejména o projekty Evropských center excelence ELI, Biocev, CEITEC a IT4Innovations). V podnikatelském sektoru jsou dlouhodobě nejvyšší výdaje na VaV v odvětví NACE Výroba motorových vozidel a jejich motorů, kde však ve světě vzniká pouze 1,4 % patentových přihlášek v KETs. Druhé nejvyšší výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jsou v odvětví NACE VaV v oblasti přírodních a technických věd, kde je v zahraničí podáváno přibližně 8,5 % patentových přihlášek v KETs (nejvíce v Průmyslových biotechnologiích a Nanotechnologiích, kde je více než 20 % celkového počtu patentových přihlášek podáváno společnostmi působícími v tomto odvětví). Nejvyšší podíl patentových přihlášek v KETs je ve světě podáván společnostmi působícími v odvětvích NACE 201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku (téměř 20 % z celkového počtu patentových přihlášek v KETs) a NACE Výroba elektronických součástek a desek (přibližně 12 %), kde jsou v ČR výdaje na VaV poměrně nízké. ~ 7

10 Fotonika Počet publikací ve Fotonice výrazně roste a narůstá i jejich podíl v celkovém publikačním výstupu ČR. Podíl publikací ve Fotonice roste rychleji než ve světě a ČR v současné době v podílu publikací ve Fotonice převyšuje světovou úroveň. VaV ve Fotonice je poměrně kvalitní a v ČR existuje řada pracovišť, kde vznikají vysoce kvalitní publikace, jejichž citovanost převyšuje světový průměr. Také počet patentových přihlášek ve Fotonice v ČR roste, a to nejen u ÚPV, ale i u EPO a podle PCT. Podíl patentových přihlášek ve Fotonice v celkovém počtu patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT se v letech 2009 až 2012 dostal na úroveň, která je ve světě. K rozvoji výzkumných kapacit ve Fotonice významným způsobem přispěly finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. V současné době je v rámci OP VaVpI budováno Evropské centrum excelence Extreme Light Infrastructure (ELI), které bude využito i pro VaV v jiných technologických oblastech. Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jsou však v odvětvích, kde v zahraničí vzniká vysoký podíl patentových přihlášek, poměrně nízké. Export i import produktů zařazených do KET Fotonika v ČR roste, celková bilance zahraničního obchodu je však záporná. PUBLIKACE V období mezi roky 2008 a 2012 mělo alespoň jednoho spoluautora z ČR přibližně 2,8 tisíc publikací, které bylo možné s využitím klíčových slov přiřadit do KET Fotonika, což je zhruba 4,4 % celkového publikačního výstupu ČR. Fotonika tak patří mezi obory, kde ČR v podílu publikací v celkovém počtu publikací převyšuje světový průměr (v celkovém světovém počtu publikací je přibližně 3,8 % publikací zaměřených na Fotoniku). Také podíl českých publikací ve Fotonice v celkovém světovém počtu publikací ve Fotonice je vyšší než celkový podíl publikací ČR ve světovém publikačním výstupu. Podíl publikací ve Fotonice ve světě i v ČR výrazně roste. Nárůst podílu publikací ve Fotonice je v ČR přibližně stejný jako ve světě a vyšší, než činí průměrný nárůst publikační aktivity ČR. Ve tvorbě publikací v zahraniční spolupráci dominují země, se kterými má ČR celkově nejrozsáhlejší spolupráci, tj. Německo, USA, Spojené království a Francie. Téměř tři čtvrtiny publikací ČR ve Fotonice pocházejí ze sedmi VO - Fyzikálního ústavu AV ČR, Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně (VUT), Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě (VŠB TU). V ČR existuje řada pracovišť, kde vznikají vysoce kvalitní publikace, jejichž citovanost převyšuje světový průměr 8 v tomto oboru. Mezi pracoviště realizující excelentní výzkum patří zejména Univerzita Palackého v Olomouci, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Univerzita Karlova v Praze a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (kde se však jedná pouze o malý počet publikací). PATENTY Také počet patentových přihlášek ČR ve Fotonice od roku 2005 roste, a to nejen u ÚPV, ale i u EPO a podle PCT. ČR se tak v letech 2009 až 2012 dostala v podílu patentových přihlášek ve Fotonice v celkovém počtu přihlášek u EPO a podle PCT na úroveň, jako je ve světě. Více než 40 % patentových přihlášek podaných v letech 2002 až 2012 subjekty z ČR u ÚPV, EPO a podle PCT bylo z osvětlení. Přibližně čtvrtina přihlášek byla zaměřena na problematiku přístrojů a zařízení, zhruba 20 % přihlášek se týkalo měření. Téměř polovina těchto patentových přihlášek byla podána fyzickými osobami a přibližně třetinu přihlašovatelů tvořily podniky. Vysoké školy a ústavy AV ČR se podílely přibližně na 10 % patentových přihlášek. Z podniků je nejvýznamnějším přihlašovatelem společnost ROBE lighting s.r.o. (resp. Robe show lighting s.r.o.). Dalšími významnými přihlašovateli jsou Hella Autotechnik, s.r.o., Optaglio s.r.o., Labio a.s. a CESNET. Z veřejného sektoru je nejvýznamnějším přihlašovatelem Ústav analytické chemie AV ČR. Dalšími významnými přihlašovateli jsou Fyzikální ústav AV ČR, Univerzita Palackého

11 v Olomouci, VUT v Brně a Technická univerzita v Liberci. VÝDAJE NA VaV K rozvoji výzkumných kapacit ve Fotonice významným způsobem přispěly finanční prostředky SF. V rámci OP VaVpI byl podpořen projekt velké infrastruktury pro VaVaI Extreme Light Infrastructure (ELI), která bude využita i v řadě dalších výzkumných směrů. Největším příjemcem účelové podpory VaV ve Fotonice se tak stal Fyzikální ústav AV ČR. Dalšími významnými příjemci byly Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Karlova v Praze. Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jsou však v odvětvích, kde v zahraničí vzniká vysoký podíl patentových přihlášek, poměrně nízké. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Export i import s produkty zařazenými do Fotoniky v ČR roste. Export v roce 2013 dosáhl výše téměř 300 mil. USD, což bylo přibližně na úrovni 0,18 % celkového exportu ČR. Celková bilance zahraničního obchodu je však záporná. Obchodní bilanci negativně ovlivnil nárůst dovozu fotovoltaických panelů ve vazbě na poskytované dotace výrobcům solární energie (zejména v letech 2011 a 2012). Nejvýznamnější výzkumné organizace a podniky aktivní ve Fotonice v ČR z hlediska publikační a patentové aktivity 2 F O T O N I K A Publikační aktivita Patentová aktivita Vysoké školy Ústavy Podniky ČVUT v Praze Univerzita Karlova v Praze Masarykova univerzita v Brně VUT v Brně Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Pardubice VŠB-TU v Ostravě VŠCHT v Praze Technická univerzita v Liberci Fyzikální ústav AV ČR Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Ústav analytické chemie AV ČR Robe Lighting, s.r.o. Robe Show Lighting, s.r.o. HELLA Autotechnik, s.r.o. Optaglio, s.r.o. Labio, a.s. CESNET 2 Pro zařazení subjektů do této tabulky a následujících tabulek v dalších kapitolách (pokud není uvedeno jinak) byla zvolena tato kritéria (odděleně pro VŠ, ústavy a podniky): - Publikační aktivita: podíl na celkovém počtu publikací v dané KET vyšší než 4 % nebo normovaná citovanost převyšující světový průměr a podíl na celkovém počtu publikací v dané KET převyšující 2 %. - Patentová aktivita: celkový počet patentových přihlášek u ÚPV, EPO a podle PCT v letech 2002 až 2013 v dané KET - 4 a více. - Tmavým bodem je u každého subjektu vyznačeno, zda jeho publikační a patentová aktivita odpovídá výše uvedeným kritériím. VŠ a ústavy jsou v tabulkách uspořádány sestupně podle počtu publikací (VŠ a ústavy, které nemají značku u publikační aktivity, jsou seřazeny sestupně podle počtu patentových přihlášek). Podniky jsou seřazeny sestupně podle počtu patentových přihlášek. 9

12 Mikro- a nanoelektronika Počet publikací z Mikro- a nanoelektroniky roste mírně vyšším tempem než ve světě. Podíl publikací v Mikro- a nanoelektronice v celkovém publikačním výstupu je však v ČR nižší než ve světovém průměru. Také v této KET existují pracoviště realizující kvalitní VaV s výstupy, jejichž kvalita převyšuje světový průměr. Patentová aktivita v Mikro- a nanoelektronice je ze všech KETs nejnižší a ČR je v podílu patentových přihlášek v Mikro- a nanoelektronice v celkovém počtu přihlášek hluboko pod světovým průměrem. Veřejné prostředky na VaV přispěly k realizaci celé řady projektů VaVaI zaměřených na Mikro- a nanoelektroniku. Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru nejsou v sektorech, kde ve světě vzniká v této KET nejvyšší podíl patentových přihlášek, vysoké. Zahraniční obchod ČR (export i import) v KET Mikro- a nanoelektronika v ČR postupně narůstá. Mikro- a nanoelektronika se výraznou měrou podílí na celkovém dovozu do ČR a negativní saldo je podle očekávání vysoké (druhé nejvyšší po Pokročilých materiálech) a v posledních letech se mírně zvyšuje. PUBLIKACE Z Mikro- a nanoelektroniky bylo v období mezi lety 2008 a 2012 v databázi Web of Science nalezeno zhruba 1,7 tisíc prací, které mají spoluautora z ČR, což je zhruba 2,6 % celkového publikačního výstupu ČR v tomto období. Podíl publikací v Mikro- a nanoelektronice v celkovém počtu publikací je v ČR nižší než ve světě. Také podíl českých publikací z Mikro- a nanoelektroniky v celkovém světovém počtu publikací v Mikroa nanoelektronice je poněkud nižší, než činí celkový podíl publikací ČR ve světovém publikačním výstupu. Počet publikací v Mikro- a nanoelektronice v ČR roste daleko rychleji než celkový publikační výstup ČR (v Mikro- a nanoelektronice činil meziroční průměrný nárůst přibližně 6 %, celkový počet publikací ČR narůstal ročně o 3,4 %). Nárůst počtu publikací z Mikro- a nanoelektroniky v ČR také mírně převyšuje nárůst počtu publikací v tomto oboru ve světě. Podobně jako ve Fotonice i v této KET dominují v zahraniční spolupráci země, se kterými má ČR celkově nejrozsáhlejší spolupráci Německo, USA, Spojené království a Francie. Mezi publikačně nejaktivnější VO patří Fyzikální ústav AV ČR, Univerzita Karlova v Praze, VUT v Brně a ČVUT v Praze. Jejich vědecké práce mají citovanost mírně nad světovým průměrem nebo se světovému průměru blíží. Mezi nejvíce citované patří vědecké práce z Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Ústavu fyzikální chemie AV ČR. PATENTY Patentová aktivita v Mikro- a nanoelektronice je ze všech KETs nejnižší. Počet patentových přihlášek u EPO byl do roku 2008 prakticky nulový, počty patentových přihlášek podle PCT se pohybují v nižších jednotkách ročně. Také u ÚPV je v této KET podáváno subjekty z ČR pouze několik přihlášek ročně. Podíl patentových přihlášek v Mikro- a nanoelektronice v jejich celkovém počtu je tak v ČR hluboko pod světovým průměrem. Přibližně tři čtvrtiny patentových přihlášek podaných v letech 2002 až 2012 subjekty z ČR u ÚPV, EPO a podle PCT se týkalo polovodičů. Více než 60 % přihlašovatelů byly fyzické osoby, což je poněkud více než ve Fotonice. Přibližně 16 % přihlašovatelů tvořily VŠ, přibližně 10 % přihlašovatelů ústavy AV ČR. Pouze 13 % přihlášek bylo podáno podniky, což je výrazně méně než v případě Fotoniky. Z podniků byla nejvýznamnějším přihlašovatelem společnost Polovodiče, a.s. Z veřejných výzkumných institucí byl výrazně nejaktivnější Fyzikální ústav AV ČR. Z VŠ bylo nejvýznamnějším přihlašovatelem ČVUT v Praze. VÝDAJE NA VaV Mezi největší příjemce účelové podpory VaV patřily Fyzikální ústav AV ČR, ČVUT v Praze, VUT v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). Podobně jako ve Fotonice i v této KET jsou podnikatelské výdaje na VaV 10

13 v odvětvích, kde ve světě vzniká nejvyšší podíl patentových přihlášek (zejména NACE Výroba elektronických součástek a desek), poměrně nízké. Relativně vysoké podnikové výdaje na VaV jsou však v dalších odvětvích, kde by mohl být realizován VaV zaměřený na oblast mikroelektroniky, jako je NACE Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení či odvětví NACE Výroba ostatních strojů pro speciální účely. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod ČR (export i import) v KET Mikro- a nanoelektronika postupně narůstá. Mikro- a nanoelektronika se výraznou měrou podílí na celkovém dovozu do ČR a negativní saldo je vysoké (druhé nejvyšší po Pokročilých materiálech) a v posledních letech se mírně zvyšuje. Export produktů řazených do Mikro- a nanoelektroniky je poměrně vysoký (druhý nejvyšší po Pokročilých materiálech) a v posledních letech roste. Nejvýznamnější výzkumné organizace a podniky aktivní v Mikro- a nanoelektronice v ČR z hlediska publikační a patentové aktivity 3 M I K R O - A N A N O E L E K T R O N I K A Publikační aktivita Patentová aktivita Vysoké školy Ústavy Podniky Univerzita Karlova v Praze VUT v Brně ČVUT v Praze VŠCHT v Praze Masarykova univerzita v Brně Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká zemědělská univerzita v Praze Fyzikální ústav AV ČR Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Ústav makromolekulární chemie AV ČR Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Polovodiče, a.s. NEE Innovations, s.r.o. 3 V případě patentové aktivity jsou do tabulky zařazeny subjekty, které v období 2002 až 2013 v této KET podaly dvě a více patentových přihlášek. 11

14 Nanotechnologie Počet publikací z Nanotechnologií ve světě i v ČR vzrostl mezi lety 2008 a 2012 o téměř 70 %, což je nejvíce ze všech KETs. V podílu publikací v Nanotechnologiích v celkovém počtu publikací dosahuje ČR přibližně 85 % světového průměru, což je úroveň blízká většině zemí EU-15. Také v této KET v ČR existují pracoviště, která realizují výzkum mezinárodní kvality. Počet patentových přihlášek ČR v Nanotechnologiích u EPO a podle PCT je však velmi nízký, strmě naopak narůstá počet patentových přihlášek podaných u ÚPV. Jelikož i světový počet patentových přihlášek je v této KET nízký, podíl patentových přihlášek v Nanotechnologiích v celkovém počtu patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT mírně převyšuje světový průměr. Také v KET Nanotechnologie veřejné prostředky na VaV výrazně přispěly k rozvoji VaV infrastruktury. S využitím SF EU jsou v současné době budována výzkumná i technologicky zaměřená centra (například Středoevropský technologický institut - CEITEC), což vytváří předpoklady pro další rozvoj této technologické oblasti. Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jsou v odvětvích, kde ve světě vzniká vysoké množství patentových přihlášek, poměrně vysoké. Zahraniční obchod s produkty spadajícími do Nanotechnologií je ze všech KETs nejnižší. Také v této KET je bilance zahraničního obchodu dlouhodobě záporná. PUBLIKACE Počet vědeckých prací z Nanotechnologií, registrovaných v letech 2008 až 2012 v databázi Web of Science, které odpovídaly stanoveným klíčovým slovům a měly alespoň jednoho spoluautora z ČR, přesáhl 1,6 tisíc (přibližně 2,5 % celkového počtu publikací ČR). Tento podíl je však poněkud nižší než ve světovém průměru. ČR dosahuje zastoupení publikací z této KET přibližně 85 % světového průměru, což je úroveň blízká většině zemí EU-15. Mezi lety 2008 a 2012 vzrostl světový počet publikací o téměř 70 %, což je nejvíce ze všech KETs. Také v ČR počet publikací narůstal a ČR se v uvedeném časovém intervalu v nárůstu vyrovnala světovému průměru (v některých letech byl nárůst v ČR dokonce vyšší než světový). Výzkumné týmy z ČR v Nanotechnologiích nejčastěji spolupracují s Německem. Nadprůměrná je také společná publikační aktivita s asijskými zeměmi, jako je Japonsko, Singapur a Malajsie (ve srovnání s celkovým počtem společných prací). Také v této KET v ČR existují pracoviště, která realizují výzkum mezinárodní kvality. V publikacích je nejvíce zastoupena Univerzita Karlova v Praze, přičemž průměrná normalizovaná citovanost těchto prací byla přibližně 10 % nad světovým průměrem. Dalšími významnými VO jsou Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, jejichž práce mají citovanost výrazně nad světovým průměrem. Vysoký podíl v celkovém počtu publikací mají také Fyzikální ústav AV ČR a VŠCHT v Praze. Také 12 další pracoviště, která se na celkovém počtu publikací v Nanotechnologiích příliš nepodílejí, mají publikace s vysoce nadprůměrnou citovaností, což může ukazovat, že na těchto pracovištích existují malé, avšak světově excelentní výzkumné týmy v oboru Nanotechnologií. PATENTY Počet patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT je velmi nízký a pohybuje se pouze v jednotkách přihlášek ročně. Velmi strmě však roste počet patentových přihlášek u ÚPV (mezi lety 2006 a 2011 jejich počet vzrostl ze 4 na více než 40), což může svědčit o tom, že se jedná o přihlášky s nepříliš vysokou komerční hodnotou, které vznikají v souvislosti s hodnocením VaV a rozdělováním institucionální podpory VO podle jeho výsledků. Vzhledem k tomu, že i světové počty patentových přihlášek v Nanotechnologiích jsou nízké, podíl patentových přihlášek v Nanotechnologiích v celkovém počtu patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT mírně převyšuje světový průměr. Naprostá většina patentových přihlášek (téměř 90 %) se týká nanostruktur. Více než 40 % přihlašovatelů jsou podniky, což je více než v ostatních KETs, avšak většina podniků podala zatím přihlášku pouze u ÚPV. Nejaktivnějším přihlašovatelem z veřejného sektoru je Technická univerzita v Liberci, dále následují ČVUT v Praze, VŠCHT v Praze a Univerzita Karlova v Praze. Z AV ČR se na patentových přihláškách nejvíce podílejí Ústav anorganické che-

15 mie AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Ústav experimentální medicíny AV ČR. Z podniků je daleko nejaktivnější Elmarco, s.r.o. Poměrně aktivní jsou také společnosti Royal Natural Medicine, s.r.o., Student Science, s.r.o., Precheza, a.s. a České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s. VÝDAJE NA VaV Významnými příjemci podpory jsou Masarykova univerzita (Středoevropský technologický institut - CEITEC), Fyzikální ústav AV ČR, Univerzita Palackého v Olomouci a Technická univerzita v Liberci. Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jsou v odvětvích, kde ve světě vzniká vysoké množství patentových přihlášek, vysoké (jedná se zejména o NACE VaV v oblasti přírodních a technických věd s více než 20 % patentových přihlášek v této KET). ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod s produkty spadajícími do Nanotechnologií je nízký (po KET Průmyslové biotechnologie nejnižší). Export s produkty zařazenými do Nanotechnologií však v posledních letech poněkud roste. Bilance zahraničního obchodu je záporná. Nejvýznamnější výzkumné organizace a podniky aktivní v Nanotechnologiích v ČR z hlediska publikační a patentové aktivity N A N O T E C H N O L O G I E Publikační aktivita Patentová aktivita Vysoké školy Ústavy Podniky Univerzita Karlova v Praze Univerzita Palackého v Olomouci VŠCHT v Praze VUT v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Masarykova univerzita v Brně VŠB - TU Ostrava ČVUT v Praze Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Technická univerzita v Liberci Ústav makromolekulární chemie AV ČR Fyzikální ústav AV ČR Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Ústav anorganické chemie AV ČR Ústav chemických procesů AV ČR Ústav fyziky materiálů AV ČR Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Institut klinické a experimentální medicíny Ústav jaderné fyziky AV ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Fyziologický ústav AV ČR Elmarco, s.r.o. Royal Natural Medicine, s.r.o. Student Science, s.r.o. Precheza, a.s. České technol. centrum pro anorg. pigmenty, a.s. 13

16 Průmyslové biotechnologie Podíl publikací v Průmyslových biotechnologiích v celkovém počtu publikací je v ČR poměrně nízký a pohybuje se přibližně na polovině světového průměru. Meziroční nárůst počtu publikací je však v ČR téměř dvojnásobný ve srovnání s meziročním nárůstem celkového publikačního výstupu ČR. Počet patentových přihlášek u EPO a podle PCT není v Průmyslových biotechnologiích příliš vysoký, pohybuje se v jednotkách ročně a má mírně klesající tendenci. Podíl patentových přihlášek ČR v Průmyslových biotechnologiích v celkovém počtu patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT je pod světovým průměrem. S využitím finančních prostředků ze SF byl podpořen projekt velké infrastruktury pro VaVaI Biotechnologické a biomedicínské centrum (BIOCEV), kde Průmyslové biotechnologie budou tvořit jednu část výzkumných programů. Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jsou v odvětvích, kde je v Průmyslových biotechnologiích podáváno nejvíce patentových přihlášek, poměrně vysoké. Export a import produktů spadajících do KET Průmyslové biotechnologie je nejnižší ze všech KETs. Bilance zahraničního obchodu je podobně jako v naprosté většině KETS záporná. PUBLIKACE V letech 2008 až 2012 bylo v ČR publikováno více než tisíc vědeckých prací, které lze s využitím zvolených klíčových slov zařadit do KET Průmyslové biotechnologie (přibližně 2 % celkového počtu publikací ČR v tomto období). Světový podíl publikací v Průmyslových biotechnologiích v tomto období (s využitím stejných klíčových slov) činil přibližně 3,5 % celkového počtu publikací, což je více než v ČR. Meziroční nárůst počtu publikací v Průmyslových biotechnologiích byl však v ČR téměř dvojnásobný ve srovnání s meziročním nárůstem celkového publikačního výstupu ČR, což svědčí o rozvoji VaV aktivit v oborech spadajících do této KET. Na rozdíl od ostatních KETs nebyl největší podíl společných publikací vytvořen ve spolupráci s Německem (které je podle počtu publikací celkově nejvýznamnějším partnerem), ale s USA. 14 Téměř tři čtvrtiny publikací v této KET mají alespoň jednoho autora ze čtyř VO Univerzity Karlovy v Praze, Mikrobiologického ústavu AV ČR, VŠCHT v Praze a Masarykovy univerzity v Brně. Publikační výstupy Mikrobiologického ústavu AV ČR a Masarykovy univerzity v Brně dosahují v citovanosti světového průměru. Výrazně nadprůměrné citovanosti dosahují publikační výstupy pouze několika VO - Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR, které však přispěly k celkovému publikačnímu výstupu ČR v této KET pouze na úrovni jednotek procent. PATENTY Nejvyšší počet patentových přihlášek je podáván u ÚPV. Počet patentových přihlášek u EPO a podle PCT je nízký, pohybuje se v jednotkách ročně a má mírně klesající tendenci. Podíl patentových přihlášek v Průmyslových biotechnologiích v celkovém počtu patentových přihlášek je v ČR poněkud nižší než ve světovém průměru (ve světě činí tento podíl přibližně 1,4 %, v ČR přibližně 1 %). V patentových přihláškách podaných v letech 2002 až 2012 dominují přihlášky zaměřené na enzymy (téměř tři čtvrtiny z celkového počtu patentových přihlášek). Přibližně 40 % přihlašovatelů jsou fyzické osoby, přibližně čtvrtinu přihlašovatelů tvoří podniky, VŠ a ústavy AV ČR se podílejí na 14 %, resp. 16 % celkového počtu přihlašovatelů. V Průmyslových biotechnologiích jsou mezi přihlašovateli také více zastoupeny další VO, jako jsou ústavy zaměřené na aplikovaný VaV (8 % celkového počtu přihlašovatelů patentů). Z veřejného výzkumu je nejvýznamnějším přihlašovatelem Mikrobiologický ústav AV ČR. Z VŠ je nejaktivnější Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Nejaktivnější přihlašovatelem z podnikového sektoru je Ivax Pharmaceuticals, s.r.o. a dále Hypro Otrokovice, s.r.o. a Zentiva, a.s. VÝDAJE NA VaV Výzkumné kapacity se v tomto oboru v posledních letech výrazně rozvíjejí. S využitím

17 finančních prostředků OP VaVpI byl podpořen projekt velké infrastruktury pro VaVaI Biotechnologické a biomedicínské centrum (BIOCEV), kde Průmyslové biotechnologie budou tvořit jednu část výzkumných programů. Největším příjemcem účelové podpory VaV se tak stal Ústav molekulární genetiky AV ČR. Dalšími významnými příjemci byly Ústav jaderné fyziky (zde se jedná o financování účasti ČR na evropském neutronovém zdroji ESS, který však bude využit pro podstatně širší spektrum výzkumu), Ústav chemických procesů AV ČR a Univerzita Palackého v Olomouci. Podnikové výdaje na VaV jsou v odvětvích NACE, kde je v Průmyslových biotechnologiích podáváno nejvíce patentových přihlášek, poměrně vysoké (jedná se zejména o odvětví NACE VaV v oblasti přírodních a technických věd s více než 20% podílem na celkovém počtu patentových přihlášek z této KET). ZAHRANIČNÍ OBCHOD Zahraniční obchod s produkty zařazenými do Průmyslových biotechnologií je ze všech KETs nejnižší. Výše exportu se v posledních letech výrazněji nemění, bilance zahraničního obchodu je podobně jako v naprosté většině ostatních KETs dlouhodobě záporná. Nejvýznamnější výzkumné organizace a podniky aktivní v Průmyslových biotechnologiích v ČR z hlediska publikační a patentové aktivity P R Ů M Y S L O V É B I O T E C H N O L O G I E Publikační aktivita Patentová aktivita Vysoké školy Ústavy Podniky Univerzita Karlova v Praze VŠCHT v Praze Masarykova univerzita v Brně Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Palackého v Olomouci Mikrobiologický ústav AV ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Ústav experimentální botaniky AV ČR Ústav molekulární genetiky AV ČR Ústav makromolekulární chemie AV ČR Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Biologické centrum AV ČR Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Ústav hematologie a krevní transfuze Ivax Pharmaceuticals, s.r.o. Hypro Otrokovice s.r.o. Zentiva a.s. 15

18 Pokročilé materiály Počet publikací v Pokročilých materiálech je v ČR vysoký. Počet publikací zaměřených na Pokročilé materiály roste daleko rychleji než celková publikační aktivita ČR. Také průměrný meziroční nárůst počtu publikací v Pokročilých materiálech je v ČR vyšší než ve světovém průměru a ve srovnání se státy EU-28 je dynamika publikování v ČR přibližně dvojnásobná. Počet patentových přihlášek v Pokročilých materiálech je vysoký, a to nejen u ÚPV, ale i u EPO a podle PCT. Ve srovnání se světovým průměrem je však podíl patentových přihlášek v Pokročilých materiálech v celkovém počtu patentových přihlášek ČR u EPO a podle PCT poněkud nižší. Také v KET Pokročilé materiály přispěly veřejné finanční prostředky k rozvoji výzkumné infrastruktury (jedná se zejména o Středoevropský technologický institut - CEITEC). Výdaje na VaV v podnikovém sektoru nejsou v odvětvích, kde v této KET ve světě vzniká vyšší podíl patentových přihlášek, příliš vysoké. Export i import produktů zařazených do KET Pokročilé materiály několikanásobně převyšuje export i import v ostatních KETs. Bilance zahraničního obchodu je dlouhodobě záporná, schodek zahraničního obchodu se zvyšuje a je nejvyšší ze všech KETs. PUBLIKACE V letech 2008 až 2012 bylo v ČR publikováno více než 4 tisíce vědeckých prací, které podle klíčových slov spadají do KET Pokročilé materiály, což je více než 6 % celkového počtu publikací ČR v tomto období. ČR se tak řadí k zemím s vyšší publikační aktivitou v Pokročilých materiálech (ve světovém počtu bylo nalezeno přibližně 5 % publikací, které lze zařadit do KET Pokročilé materiály). Průměrný meziroční nárůst počtu publikací v Pokročilých materiálech byl přibližně dvojnásobný ve srovnání s celkovým růstem počtu publikací ČR. Počet publikací v Pokročilých materiálech v ČR také roste rychleji než ve světovém průměru a ve srovnání s EU-28 je dynamika publikování ČR přibližně dvojnásobná. Podle počtu společných publikací je nejvýznamnějším zahraničním partnerem Německo a Francie. Téměř dvě třetiny publikací týkajících se Pokročilých materiálů byly v letech 2008 až 2012 publikovány autory ze čtyř VO Univerzity Karlovy v Praze, Fyzikálního ústavu AV ČR, VŠCHT v Praze a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Průměrná citovanost těchto prací se pohybovala na úrovni světového průměru. V ČR existují také VO, jejichž příspěvek k celkovému publikačnímu výstupu ČR v této KET nebyl vysoký, avšak publikace vykazovaly velmi vysokou průměrnou citovanost. Jednalo se zejména o Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR a Fyziologický ústav AV ČR. PATENTY Počet patentových přihlášek v Pokročilých materiálech je v ČR vysoký. Poměrně vysoký je zejména počet přihlášek podle PCT, který se dlouhodobě pohybuje nad deseti přihláškami ročně. V Pokročilých materiálech také není patrný výraznější nárůst patentové aktivity u ÚPV v souvislosti s hodnocením VaV a rozdělováním institucionální podpory. ČR je však v podílu patentových přihlášek v Pokročilých materiálech stále mírně pod světovým průměrem, což souvisí s tím, že podíl patentových přihlášek je v této KET i ve světovém průměru vysoký. Oborová struktura patentových přihlášek podaných subjekty z ČR u ÚPV, EPO a podle PCT v letech 2002 až 2012 je poměrně rovnoměrně rozdělena mezi více oborů. Relativně nejvíce jsou zastoupeny přihlášky zaměřené na sloučeniny a makromolekuly. Dalšími výrazněji zastoupenými obory jsou povlaky a nanomateriály a dále vrstvy. Téměř polovinu přihlašovatelů tvoří v této KET fyzické osoby. Téměř třetina přihlašovatelů je z podnikového sektoru, relativně nižší podíl přihlašovatelů je z veřejného výzkumu (avšak v absolutních číslech je i počet přihlašovatelů z veřejného sektoru poměrně vysoký). Nejaktivnější VO je VŠCHT v Praze. Z ústavů AV ČR je nejaktivnější Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR a Fyzikální ústav AV ČR. Z VŠ jsou poměrně aktivní také Technická univerzita v Liberci, ČVUT 16

19 v Praze, VUT v Brně a VŠB - TU Ostrava. Z podnikové sféry byly nejaktivnější Pivot, a.s., Preciosa, a.s., Invos, spol. s.r.o. a SHM, s.r.o. VÝDAJE NA VaV Nejvýznamnějším příjemcem účelové podpory VaV byla Masarykova univerzita v Brně (Středoevropský technologický institut - CEITEC), kde je materiálový výzkum orientován převážně směrem k biomedicínským aplikacím. Dalšími významnými příjemci jsou Fyzikální ústav AV ČR a Ústav jaderné fyziky (přibližně polovina státní podpory ÚJF je však určena na financování účasti ČR na Evropském neutronovém zdroji ESS, který bude využit pro podstatně širší spektrum výzkumu). Výdaje na VaV v podnikovém sektoru však jsou v odvětvích, kde v této KET ve světě vzniká vyšší podíl patentových přihlášek, poněkud nižší. ZAHRANIČNÍ OBCHOD Vzhledem k tomu, že do této KET spadá široké spektrum materiálů (které však mohou obsahovat pokročilé i obyčejné materiály), je export i import velmi vysoký a několikanásobně převyšuje export i import v ostatních KETs. Bilance zahraničního obchodu je dlouhodobě záporná, schodek zahraničního obchodu se zvyšuje a je nejvyšší ze všech KETs. Nejvýznamnější výzkumné organizace a podniky aktivní v Pokročilých materiálech v ČR z hlediska publikační a patentové aktivity P O K R O Č I L É M A T E R I Á L Y Publikační aktivita Patentová aktivita Vysoké školy Ústavy Podniky Univerzita Karlova v Praze VŠCHT v Praze ČVUT v Praze Univerzita Pardubice VUT v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VŠB - TU Ostrava Masarykova univerzita v Brně Univerzita Palackého v Olomouci Technická univerzita v Liberci Fyzikální ústav AV ČR Ústav makromolekulární chemie AV ČR Ústav fyziky materiálů AV ČR Ústav fyzikální chemie AV ČR Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Ústav anorganické chemie AV ČR Ústav fyziky plazmatu AV ČR Pivot, a.s. Preciosa, a.s. Invos, spol. s.r.o. SHM, s.r.o. Safina, a.s. Elmarco, s.r.o. 17

20 Pokročilé výrobní technologie Podíl publikací z Pokročilých výrobních technologií v celkovém publikačním výstupu ČR je ve srovnání se světem podprůměrný. Počet publikací však v ČR roste téměř dvakrát rychleji než ve světě. Počet patentových přihlášek v Pokročilých výrobních technologiích je sice poměrně vysoký, avšak ČR v jejich podílu v celkovém počtu přihlášek u EPO a podle PCT za světovým průměrem zaostává. S využitím veřejných prostředků byla financována cela řada projektů VaVaI zaměřených na Pokročilé výrobní technologie a došlo i ke zlepšení výzkumné infrastruktury. V podnikovém sektoru jsou však výdaje na VaV v odvětvích, kde ve světě vzniká nejvíce patentových přihlášek, poměrně nízké. Zahraniční obchod s produkty zařazenými do Pokročilých výrobních technologií není ve srovnání s ostatními KETs příliš vysoký. Pokročilé výrobní technologie jsou však jedinou KET, kde je v posledních dvou letech patrný mírný přebytek obchodní bilance. PUBLIKACE S využitím zvolených klíčových slov bylo v letech 2008 až 2012 identifikováno přibližně 300 publikací s autorem z ČR, které bylo možné zařadit do KET Pokročilé výrobní technologie, což je přibližně 0,5 % celkového publikačního výstupu ČR 4. Relativní zastoupení této KET v publikačním výstupu ČR je ve srovnání se světem přibližně stejné, počet publikací však v ČR roste téměř dvakrát rychleji než ve světě. Mezinárodní spolupráce domácích výzkumných pracovišť se zahraničními týmy je v této KET podprůměrná. Na publikační aktivitě se nejvýrazněji podílejí největší technické univerzity ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB - TU Ostrava a VŠCHT v Praze. Dalšími publikačně aktivními VO jsou Fyzikální ústav AV ČR (publikace se týkají převážně aplikací laserů v technologických procesech) a Západočeská univerzita v Plzni. Nadprůměrně citované jsou vědecké práce Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně. Více než trojnásobek světového průměru dosáhly v citovanosti publikační výstupy Rockwell Automation Research Center. PATENTY Pokročilé výrobní technologie patří mezi KETs, ve kterých subjekty z ČR podávají více patentových přihlášek, a to včetně přihlášek u EPO a podle PCT. V této KET je také patrný nárůst počtu přihlášek u ÚPV od roku 2006 (zřejmě v souvislosti metodikou hodnocení VaV). Podíl přihlášek v Pokročilých výrobních technologiích v celkovém počtu patentových přihlášek je však v ČR 4 Důvodem nízkého počtu publikací v této KET je úzký výběr klíčových slov tak, aby byly sledovány pouze publikace týkající se Pokročilé výroby. 18 mírně pod světovým průměrem. Více než třetina patentových přihlášek se týká materiálů, vyšší podíl přihlášek se týká také přístrojů a biotechnologií (v obou oborech je podáváno přibližně 20 % patentových přihlášek z této KET). Více než třetinu přihlašovatelů tvoří podniky, přibližně stejný podíl mají i fyzické osoby. VŠ se na celkovém počtu přihlášek podílejí 16 %, ústavy AV ČR zhruba 11 %. Z VŠ mají největší podíl přihlášek Technická univerzita v Liberci, VŠCHT v Praze, ČVUT v Praze, Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci. Z ústavů AV ČR jsou nejaktivnější Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR a Ústav experimentální medicíny AV ČR. Z podnikového sektoru je nejaktivnějším přihlašovatelem Elmarco, s.r.o., mezi další aktivní společnosti patří Zentiva, a.s., COMTES FHT, a.s., České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s. a Třinecké železárny, a.s. VÝDAJE NA VaV Největší podíl účelové podpory VaV v oborech spadajících do KET Pokročilé výrobní technologie získalo ČVUT v Praze a Západočeská univerzita v Plzni. Do KET Pokročilé výrobní technologie lze zařadit i příspěvek na účast ČR v Evropském neutronovém zdroji ESS získaný Ústavem jaderné fyziky AV ČR, kde bude mj. realizován aplikovaný technologický výzkum. Podnikové výdaje na VaV jsou v odvětvích, kde ve světě vzniká nejvíce patentových přihlášek, poměrně nízké (jedná se zejména o odvětví NACE Výroba elektronických součástek a desek a NACE Výroba základních chemických látek, které se na patentových přihláškách v této KET podílejí více než 15 %). Pozitivní je, že v ČR

KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETS) V ČR A POROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM

KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETS) V ČR A POROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETS) V ČR A POROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM Zdeněk Kučera, Tomáš Vondrák Technologické centrum AV ČR TC AV ČR, Struktura prezentace: Stručná charakteristika KETs Možnosti analýzy KETs

Více

Technologická agentura České republiky. Brno, 12 června 2012

Technologická agentura České republiky. Brno, 12 června 2012 Technologická agentura České republiky Brno, 12 června 2012 Založení TAČR organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly súčinností od 1. 7. 2009 vznikla na základě novely zákona č. 130/2002 Sb.

Více

KEY ENABLING TECHNOLOGIES V ČR

KEY ENABLING TECHNOLOGIES V ČR KEY ENABLING TECHNOLOGIES V ČR 22. června 2014 Tato studie byla vypracována v rámci projektu velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace Česká republika v Evropském výzkumném prostoru CZERA. Autoři:

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analýza nové infrastruktury pro VaV podpořené z operačních programů 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Patentová statistika

Patentová statistika Patentová statistika VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Praha, 18. březen 2011 Karel Eliáš, odbor statistik rozvoje společnosti Obsah A - Základní informace B - Zdroje

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI SE TŘETÍMI ZEMĚMI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI SE TŘETÍMI ZEMĚMI VE VÝZKUMU A VÝVOJI STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI SE TŘETÍMI ZEMĚMI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Země Latinské Ameriky (Brazílie, Chile, Argentina, Mexiko) Finální verze 6. října 2011 Tato zpráva byla vypracována

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Key Enabling Technologies základní porovnání EU s vybranými zeměmi mimo EU

Key Enabling Technologies základní porovnání EU s vybranými zeměmi mimo EU Ergo 2015, 10, 1, 3 10 10.1515/ergo-2015-0001 Key Enabling Technologies základní porovnání EU s vybranými zeměmi mimo EU Klíčové umožňující technologie (Key Enabling Technologies, KETs) jsou považovány

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Key Enabling Technologies pozice České republiky v rámci EU a porovnání s vybranými zahraničními zeměmi

Key Enabling Technologies pozice České republiky v rámci EU a porovnání s vybranými zahraničními zeměmi Ergo 2015, 10, 2 3, 3 12 10.1515/ergo-2015-0004 Key Enabling Technologies pozice České republiky v rámci EU a porovnání s vybranými zahraničními zeměmi Klíčové umožňující technologie (Key Enabling Technologies,

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Systém financování výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím TAČR

Systém financování výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím TAČR 1 Systém financování výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím TAČR Vladimír Brenner Sektorový specialista OPHP Praha 10. května 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA III. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 1. Název programu: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen program ) 2. Právní rámec programu:

Více

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR]

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR] VYSOKÉ ŠKOLY A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Praha 27. června 2012 1. Úvod Následující krátká zpráva podává základní přehled o prostředcích, které vysoké školy získaly ze strukturálních fondů

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5.1 Zbožová struktura vývozu do Německa podle tříd 1 Růst vývozu do Německa zaznamenaly v letech 25 až 211 všechny třídy (tabulky 15 a 16). Nadprůměrný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Rektorka ZČU v Plzni www.zcu.cz ZČU v Plzni - VŠE V JEDNOM AREÁLU 2 Západočeská univerzita

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Spolupráce s podnikatelskou sférou a dalšími institucemi

Spolupráce s podnikatelskou sférou a dalšími institucemi 4 Výroční zpráva o činnosti Akademie věd České republiky 2007 Spolupráce s podnikatelskou sférou a dalšími institucemi 4 Jedním z velmi důležitých poslání AV ČR je hledat možnosti využití výsledků výzkumu

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ŽIVOT CIZINCŮ V ČR 2015 Cizinci Praha, prosinec 2015 Kód publikace: 290026-15 Č. j.: 02449 / 2015-64 Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý Kontaktní

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

XLV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 16. prosince 2014. Bod programu: 4

XLV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 16. prosince 2014. Bod programu: 4 XLV. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 16. prosince 2014 Bod programu: 4 ZPRÁVA O EKONOMICKÉ SITUACI AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRH JEJÍHO ROZPOČTU NA ROK 2015 Obsah

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA

Technologická agentura ČR Program ALFA Technologická agentura ČR Program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Uralský federální okruh (UrFO)

Uralský federální okruh (UrFO) Uralský federální okruh (UrFO) 13.května 2000 byl příkazem prezidenta RF založen UrFO V UrFO se nachází 4 oblasti (Sverdlovská, Čeljabinská, Kurganská a Ťjumenská oblast) a dva autonomní okruhy (Chanty-Mansijskij

Více

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Zpracovala: Mgr. Pavla Šimoňáková Ing. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6 702 00 Ostrava www.ikor.cz Obsah dokumentu 1. Úvod

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě Postupu při posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 30. srpna 2013 Název

Více

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL 9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL Osoby dojíždějící do zaměstnání nebo škol jsou osoby, které uvedly, že místo jejich pracoviště nebo školy bylo v jiném domě (resp. v jiné obci nebo v jiném státu), než

Více

1. Stručný obsah projektu:

1. Stručný obsah projektu: VÝZKUM A VÝVOJ NOVÝCH ZPŮSOBŮ GENERACE ZÁŘENÍ A NABITÝCH ČÁSTIC POMOCÍ ULTRAINTENZIVNÍCH LASEROVÝCH POLÍ Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0087 1. Stručný obsah projektu: Předkládaný projekt je zaměřen

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 5.1.2012 Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued Public funding paid to beneficiary under name

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE REGIONÁLN LNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky FEL ZČU v Plzni Základní cíle projektu: Výstavba výzkumného centra Pořízení infrastruktury Nová pracovní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Situace na trhu práce: nabídka a poptávka po pracovnících ve vědě a výzkumu

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Situace na trhu práce: nabídka a poptávka po pracovnících ve vědě a výzkumu MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Situace na trhu práce: nabídka a poptávka po pracovnících ve vědě a výzkumu 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 REPRONIS Ostrava 2007 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV)

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) 45 C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) je jedním z informačních systémů veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Rada pro

Více

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF Ministerstvo průmyslu a obchodu Brno,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 20 (2.

Více

Informační zdroje pro výzkum v ČR (Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ)

Informační zdroje pro výzkum v ČR (Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ) Informační zdroje pro výzkum v ČR (Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ) 1 Přehled programů na podporu informační infrastruktury výzkumu realizovaných MŠMT Program podpory ID doba

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem III. Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 1. Název programu Centra kompetence (dále jen program )

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

XLI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 13. prosince 2012. Bod programu: 4

XLI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 13. prosince 2012. Bod programu: 4 XLI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 13. prosince 2012 Bod programu: 4 ZPRÁVA O EKONOMICKÉ SITUACI AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRH JEJÍHO ROZPOČTU NA ROK 2013 Úvod V

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 1 Indikátory Výstup Příloha č. 1 Indikátory k předkládání žádostí o podporu velkých projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Investiční priorita:

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Z á p i s. z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015

Z á p i s. z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015 Z á p i s z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i., prof.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni

Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Západočeské univerzity v Plzni Význam vědeckých, výzkumných a vývojových činností na Západočeské univerzitě v Plzni se soustavně zvyšuje.

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

Poznejte budoucnost technických věd Teď už vím jak. Ing. Vlastimil Bejček, CSc. ředitel Centra podpory projektů VUT v Brně

Poznejte budoucnost technických věd Teď už vím jak. Ing. Vlastimil Bejček, CSc. ředitel Centra podpory projektů VUT v Brně Poznejte budoucnost technických věd Teď už vím jak Ing. Vlastimil Bejček, CSc. ředitel Centra podpory projektů VUT v Brně Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty OP

Více

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů Mgr. Ing. Marie Nejedlá, Ph. D. Technologický projekt Technologický projekt je souhrn různých komponent

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec

Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Směřování aplikovaného výzkumu ČR v oblasti svařování a tepelného zpracování. Jaromír Moravec Orientace aplikovaného výzkumu v ČR 1) Privátní vývoj realizovaný v rámci jednotlivých společností. Inovace

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Key Enabling Technologies v ČR internacionalizace výzkumu a průmyslového vlastnictví

Key Enabling Technologies v ČR internacionalizace výzkumu a průmyslového vlastnictví Ergo 2015, 10, 4, 3 12 10.1515/ergo-2015-0009 Key Enabling Technologies v ČR internacionalizace výzkumu a průmyslového vlastnictví Cílem tohoto příspěvku je přispět k porozumění charakteru mezinárodních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Smart akcelerátor Pardubického kraje

Smart akcelerátor Pardubického kraje Smart akcelerátor Pardubického kraje Mgr. Miroslav Smejkal Regionální inovační strategie Pardubického kraje Setkání inovačních platforem 14. 9. 15. 9. 2017 Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence PŘÍLOHA Č. 2 Seznam podpořených projektů Center kompetence 1 1VS: Identifikační kód Název TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Fakulta strojní 2012 2017 TE01020022 TE01020028

Více