STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015

2 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY Vývoj počtu obyvatel Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatel Věková struktura obyvatel Vzdělanostní struktura obyvatel Národnostní struktura obyvatel Domácnosti EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Struktura ekonomických subjektů Zaměstnanost v odvětvích Vyjíždění do zaměstnání Nezaměstnanost a volná pracovní místa Vlastní podnikatelská aktivita Záměry podnikatelských subjektů BYDLENÍ Domy v Jablunkově Byty v Jablunkově Dokončené byty Záměry stěhování obyvatel a možnosti bytové výstavby 60 4 ŠKOLSTVÍ Mateřské školy Základní školy Střední školy Ostatní vzdělávací zařízení 65 5 BEZPEČNOST CESTOVNÍ RUCH DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKURA Silniční doprava a stav silnic a cest Parkování Cyklostezky Dopravní obslužnost ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Příroda, krajina a veřejná zeleň Ovzduší Odpady VOLNOČASOVÉ ZÁZEMÍ A AKTIVITY Kulturní a společenské vyžití Sportovní vyžití Veřejná prostranství pro volný čas SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Sociální služby Zdravotnické služby SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH ZJIŠTĚNÍ 76 1

3 ÚVOD Předkládaný dokument je jedním z podkladů pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Jablunkova pro období Součástí dokumentu je rovněž sada statistických ukazatelů využitých pro přípravu jednotlivých kapitol; tato sada dat je připravena v tabulkové formě v samostatném dokumentu. Kontakt na zpracovatele: RPIC-ViP, s.r.o. Výstavní Ostrava Ing. Marek Gavenda tel

4 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 1.1 Vývoj počtu obyvatel Stejně jako ve většině jiných měst v České republice nebo v Moravskoslezském kraji je i v Jablunkově negativní přírůstek obyvatelstva dlouhodobým problémem sledovatelným od počátku devadesátých let 20. století. Graf 1-1a Vývoj počtu obyvatel Jablunkova celkem (k daného roku) ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-1b Vývoj počtu obyvatel Jablunkova muži a ženy (k daného roku) ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Jak je z výše uvedených grafů patrné, podle dat ČSÚ došlo v roce 2011 skokově ke statistickému nárůstu o přibližně 100 obyvatel, tj. nárůstu o cca 2% oproti předchozímu roku 2010 (v převážné většině se jednalo o muže). Jak naznačují grafy 1-4 a grafy 1-10, nejednalo se o nárůst ani přirozeným, ani migračním přírůstkem. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto nárůstu se zdá možnost, že údaje ČSÚ do roku 2010 nezahrnovaly v případě Jablunkova cizince a do svých zdrojů je ČSÚ zahrnul až v r Je nicméně zajímavé, že taková skoková změna ve zdrojích ČSÚ není zaznamenána v okolních obcích. Jedná se tedy s největší pravděpodobností o metodickou chybu ze strany ČSÚ. 3

5 Jistou korekci v pohledu na vývoj obyvatel přináší srovnání 3 různých zdrojů dat kromě ČSÚ také evidenci obyvatel MÚ Jablunkov a data Ministerstva vnitra. Graf 1-2 Vývoj počtu obyvatel Jablunkova celkem (k daného roku) podle zdrojů dat ČSÚ Veřejná databáze; Evidence obyvatel MÚ Jablunkov; MV ČR; vlastní zpracování V údajích z Evidence obyvatel MÚ Jablunkov i MV ČR zahrnují data u každého ročního údaje prokazatelně také cizince. V roce 2014 je v Jablunkově evidováno 91 cizinců. Za posledních 14 let v období se snížil počet obyvatel Jablunkova podle ČSÚ o 151 obyvatel, tj. o cca 2,6% a podle Evidence obyvatel MÚ o 143 obyvatel, tj. o cca 2,4%. Graf 1-3a Vývoj počtu obyvatel Jablunkova podle zdrojů dat. Rok 2001 = 100 ČSÚ Veřejná databáze; Evidence obyvatel MÚ Jablunkov; vlastní zpracování Od roku 2011 jsou data ČSÚ o počtu obyvatel víceméně srovnatelná s evidencí obyvatel. Vzhledem ke komparaci vývojových tendencí Jablunkova s územími ORP Jablunkov, ORP Třinec a ORP Český Těšín jsou dále v této kapitole využívána jen data ČSÚ. 4

6 Graf 1-3b Vývoj počtu obyvatel Jablunkova a referenčních území. Rok 2001 = 100 ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Při srovnání vývoje počtu obyvatel v Jablunkově, referenčních územích (ORP Jablunkov, ORP Třinec a ORP Český Těšín) a MS kraje je zřetelné, že v porovnání s rokem 2001 se snižuje počet obyvatel ve všech srovnávaných územích s výjimkou ORP Jablunkov, kde byl počet obyvatel v roce 2014 naopak o cca 1% vyšší než v roce K větší tendenci úbytku obyvatel dochází v ORP Třinec, ORP Český Těšín a MS kraji se vzrůstající tendencí zejména od roku Největší úbytek obyvatel je evidentní v ORP Český Těšín. V Jablunkově žilo v roce 2014 o cca 2,6% méně obyvatel, než tomu bylo v roce Vzhledem k poloze města je zajímavé srovnání vývoje počtu obyvatel v jednotlivých obcích ORP Jablunkov. Tab 1-1 Změna počtu obyvatel v obcích ORP Jablunkov Obec Změna počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2014 Změna počtu obyvatel mezi lety 2011 a 2014 % obyvatel % obyvatel Bocanovice -0,9% -4-1,6% -7 Bukovec 0,3% 4-0,3% -4 Dolní Lomná 1,3% 11 3,4% 29 Horní Lomná -2,8% -11 5,8% 21 Hrádek 4,7% 83 2,7% 49 Hrčava -3,2% -9 3,9% 10 Jablunkov -2,6% ,6% -32 Milíkov 3,0% 39 1,1% 14 Mosty u Jablunkova -2,9% ,5% -58 Návsí 4,2% 156 1,4% 53 Písečná 22,2% 177 5,5% 51 Písek 1,4% 25 1,1% 19 ORP Jablunkov 0,9% 205 0,6% 145 ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování V roce 2014 ve srovnání s rokem 2001 (tj. za posledních 13 let) došlo k největšímu relativnímu nárůstu obyvatel v Písečné (změna o 22,2%, tj. o 177 obyvatel), Hrádku (4,7%, tj. o 83 obyvatel) a Návsí (4,2%, tj. o 156 obyvatel). Naopak největší relativní pokles v tomto období zaznamenala Hrčava (-3,2%), Mosty u Jablunkova (-2,9%), Horní Lomná (-2,8%) a Jablunkov (-2,6%). V roce 2014 ve srovnání s rokem 2011 (tj. za poslední 3 roky) došlo k největšímu relativnímu nárůstu obyvatel Horní Lomné (změna o 5,8%, tj. o 21 obyvatel), pak opět v Písečné (5,5%, tj. o 51 obyvatel), Hrčavě (3,9%, tj. o 10 obyvatel) a Dolní Lomné (3,4%, tj. o 29 obyvatel). Naopak největší relativní pokles v tomto období zaznamenaly Bocanovice (-1,6%) a Mosty u Jablunkova (-1,5%). Dlouhodobě nejpříznivější tendence ve vývoji počtu obyvatel vykazuje Písečná, Návsí a Hrádek (a v poslední době také v Dolní a Horní Lomná). Vzhledem k blízkosti těchto obcí se dá předpokládat, že významná část migračního proudu obyvatel Jablunkova míří právě do těchto obcí. Naopak dlouhodobě se snižuje počet obyvatel zejména v Mostech u Jablunkova. 5

7 1.2 Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatel Přirozený přírůstek obyvatel Co se týče přirozeného populačního přírůstku či salda, je tento stav ovlivněn demografickou strukturou obyvatel a současně ochotou či schopností zakládat rodiny s dětmi. Graf 1-4 Přirozený přírůstek v Jablunkově ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-5 Přirozený přírůstek v Jablunkově kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Přirozený přírůstek v Jablunkově se v letech 2006 až 2014 pohybuje kolem kladné nuly, tj. počet narozených jen mírně převažuje nad počtem zemřelých a kumulativně v tomto období přibylo v Jablunkově celkově 9 obyvatel formou přirozeného přírůstku. 6

8 Jak dokládají následující 3 grafy, kladný přirozený přírůstek obyvatel v referenčních územích je evidentní v ORP Jablunkov (kde má v posledních letech mírně vzestupnou tendenci) a ORP Český Těšín, naopak saldo z pohledu přirozeného přírůstku je zřejmé v ORP Třinec. Graf 1-6 Přirozený přírůstek v ORP Jablunkov kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-7 Přirozený přírůstek v ORP Třinec kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-8 Přirozený přírůstek v ORP Český Těšín kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování 7

9 V letech 2006 až 2010 byl relativní přirozený přírůstek (přepočtený na 1000 obyvatel) v Jablunkově nejvyšší z porovnávaných referenčních území (s výjimkou roku 2007), v následujících letech 2011 až 2014 dosahuje průměrných hodnot. Dlouhodobě jsou použitím tohoto relativního ukazatele zřejmé lepší tendence přirozeného přírůstku v ORP Český Těšín a ORP Jablunkov, naopak podprůměrné a téměř vždy negativní v ORP Třinec. Graf 1-9 Přirozený přírůstek v Jablunkově a referenčních územích na 1000 obyvatel ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování 8

10 Migrační přírůstek obyvatel Co se týče migračního přírůstku, ročně v Jablunkově v posledních letech (od r. 2006) obyvatelstvo většinou ubývá (s výjimkou let 2011a 2013) z důvodu rozdílu mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli, nicméně v posledních 2 letech (2013 a 2014) jsou tyto tendence úbytku nižší, což může znamenat zastavení nebo zmírnění negativních tendencí převahy vystěhovávání obyvatel z města a zvýšení zájmu o přistěhování do Jablunkova. Graf 1-10 Migrační přírůstek v Jablunkově ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-11 Migrační přírůstek v Jablunkově kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Z pohledu migračního salda v Jablunkově v letech 2006 až 2014 počet vystěhovalých převažuje nad počtem přistěhovalých do města. Kumulativně v tomto období ubylo v Jablunkově celkově 158 obyvatel formou migrace. 9

11 Jak dokládají následující 3 grafy, jsou tendence migračního přírůstku, respektive migračního salda v referenčních územích rozdílné. V ORP Jablunkov od roku 2010 začíná z pohledu migrace postupně přibývat obyvatel. V ORP Třinec docházelo k nárůstu obyvatel z migračního hlediska do roku 2010 a v následujících letech se naopak více obyvatel vystěhovává, než přistěhovává a to se sílící tendencí. V ORP Český Těšín dochází k migračnímu saldu každoročně a dlouhodobě. Graf 1-12 Migrační přírůstek v ORP Jablunkov kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-13 Migrační přírůstek v ORP Třinec kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-14 Migrační přírůstek v ORP Český Těšín kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování 10

12 Do roku 2012 byl relativní migrační přírůstek (přepočtený na 1000 obyvatel) v Jablunkově nejvyšší z porovnávaných referenčních území (s výjimkou roku 2011), v následujících letech 2013 a 2014 dosahuje naopak lepších hodnot než v porovnávaných ORP. Dlouhodobě jsou použitím tohoto relativního ukazatele zřejmé lepší tendence přirozeného přírůstku v ORP Jablunkov a postupně zhoršující se tendence v ORP Třinec. Graf 1-15 Migrační přírůstek v Jablunkově a referenčních územích na 1000 obyvatel ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování 11

13 Celkový přírůstek obyvatel Celkový přírůstek obyvatel je součtem přirozeného a migračního přírůstku. Jak ukazují následující grafy, celkové negativní populační saldo je v případě Jablunkova zejména funkcí migrace z města migrace v období se podílí na celkovém úbytku obyvatel Jablunkova z cca 90%. Roky 2007 a 2012 byly pro Jablunkov zatím nejhoršími lety, co se týče absolutní hodnoty populačního salda v posledních letech. Graf 1-16 Celkový přírůstek v Jablunkově ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-17 Celkový přírůstek v Jablunkově kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování 12

14 Tendence celkového přírůstku jsou v referenčních územích rozdílné. V ORP Jablunkov od roku 2008 přibývá obyvatel a na tomto nárůstu se od roku 2012 podílí společně jak přirozený, tak migrační přírůstek. V ORP Třinec od roku 2011 dochází k úbytku obyvatel, přičemž ten je dán zejména negativním přirozeným saldem a od roku 2011 se na něm se zvyšující měrou podílí větší počet vystěhovalých než přistěhovalých. V ORP Český Těšín každoročně a dlouhodobě dochází ke snižování počtu obyvatel, přičemž hlavním důvodem je vystěhovávání obyvatel. Graf 1-18 Celkový přírůstek v ORP Jablunkov kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-19 Celkový přírůstek v ORP Třinec kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování Graf 1-20 Celkový přírůstek v ORP Český Těšín kumulativně v letech ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování 13

15 Do roku 2012 dosahoval relativní celkový přírůstek (přepočtený na 1000 obyvatel) v Jablunkově většinou průměrných až podprůměrných hodnot s porovnávanými referenčními územími. V následujících letech 2013 a 2014 dosahuje naopak hodnot srovnatelných s dynamicky se vyvíjejícím územím ORP Jablunkov. Dlouhodobě jsou použitím tohoto relativního ukazatele zřejmé lepší tendence přirozeného přírůstku v ORP Jablunkov a postupně zhoršující se tendence v ORP Třinec. Graf 1-21 Celkový přírůstek v Jablunkově a referenčních územích na 1000 obyvatel ČSÚ Veřejná databáze; vlastní zpracování 14

16 1.3 Věková struktura obyvatel Průměrný věk Stejně jako u většiny měst v České republice dochází v samozřejmě i Jablunkově ke zvyšování věkového průměru a růstu podílu starší generace. Graf 1-22 Průměrný věk obyvatel Jablunkova a referenčních území ČSÚ Veřejná databáze a časové řady; vlastní zpracování V roce 2014 byl průměrný věk obyvatel Jablunkova 40,6 let. Při porovnání s referenčními ORP i Moravskoslezským krajem má Jablunkov z dlouhodobého hlediska nižší hodnoty průměrného věku obyvatel. Od roku 2010 je v Jablunkově vyšší průměrný věk než v ORP Jablunkov, což je s největší pravděpodobností způsobeno stěhováním mladších rodin s dětmi nebo rodin zakládající rodiny do některých obcí v rámci ORP Jablunkov (viz tabulka 1-1 a graf 1-18). I přes relativně příznivější hodnoty průměrného věku v Jablunkově ve srovnání s referenčními územími je nicméně skutečností, že dynamika růstu průměrného věku obyvatel je v Jablunkově větší než v okolí a například v posledních 5 letech je tato změna nejvyšší z porovnávaných územních jednotek. Tab 1-2 Územní jednotka Změna průměrného věku v Jablunkově a referenčních územích Změna průměrného věku obyvatel mezi lety 2001 a 2014 Změna průměrného věku obyvatel mezi lety 2010 a 2014 Jablunkov 3,9 1,3 ORP Jablunkov 3,2 1,0 ORP Třinec 3,3 1,0 ORP Český Těšín 4,0 1,1 Moravskoslezský kraj 3,7 1,2 ČSÚ Veřejná databáze a časové řady; vlastní zpracování 15

17 Předproduktivní, produktivní a poproduktivní věkové skupiny Nárůst stárnutí obyvatel lze doložit rovněž podíly jednotlivých hlavních věkových skupin obyvatel předproduktivní (0-14 let), produktivní (15-64 let) a poproduktivní (65 a více let.). Z pohledu podílu zastoupení nejmladší věkové skupiny (0-14 let) bylo v roce 2014 ze srovnávaných území nejvyšší zastoupení této skupiny na území ORP Jablunkov a nejnižší v ORP Třinec. Produktivní věková skupina (15-64 let) má nejvyšší zastoupení na území ORP Český Těšín a nejnižší v ORP Třinec. Poproduktivní věková skupina (65 a více let) má nejvyšší zastoupení na území ORP Třinec Těšín a nejnižší v ORP Jablunkov. Graf 1-23 Hlavní věkové skupiny obyvatel Jablunkova ČSÚ Veřejná databáze a časové řady; vlastní zpracování Graf 1-24 Hlavní věkové skupiny obyvatel Jablunkova a referenčních území v roce 2014 ČSÚ Veřejná databáze a časové řady; vlastní zpracování 16

18 Z dlouhodobého hlediska (posledních 13 let) se mezi lety 2001 až 2014 nejvíce snížil podíl předproduktivní věkové skupiny (0-14 let) v Jablunkově (o 3,5 procentního bodu). Podobně tomu bylo ve střednědobém období (poslední 3 roky) mezi lety 2010 až 2014, kdy v Jablunkově jako v jediném referenčním území došlo k poklesu podílu této věkové skupiny, což svědčí zejména o nízké porodnosti v Jablunkově. Dlouhodobě nejproblematičtějším územím ze srovnávaných je území ORP Český Těšín, kde je sice vývoj podílu předproduktivní věkové skupiny o něco málo příznivější, nicméně výrazněji ubývají obyvatelé produktivní věkové skupiny (pracovní síla) a vrůstá podíl obyvatel v poproduktivním věku. Graf 1-25a Rozdíl podílu hlavních věkových skupin obyvatel Jablunkova a referenčních území na celkovém počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2014 (v pct bodech) ČSÚ Veřejná databáze a časové řady; vlastní zpracování Graf 1-25b Rozdíl podílu hlavních věkových skupin obyvatel Jablunkova a referenčních území na celkovém počtu obyvatel mezi lety 2010 a 2014 (v pct bodech) ČSÚ Veřejná databáze a časové řady; vlastní zpracování 17

19 Index stáří Postupný podíl obyvatel vyšších věkových skupin na celkovém počtu obyvatel Jablunkova lze doložit také dalším indexem, kterým je index stáří (podíl věkových skupin 65 + let / 0-14 let). Graf 1-26 Index stáří obyvatel Jablunkova a referenčních území ČSÚ Veřejná databáze a časové řady; vlastní zpracování Do roku 2008 byl index stáří v Jablunkově nižší než v referenčních územích, následně se pohybuje stejně jako v ORP Český Těšín a současně je vyšší než v ORP Jablunkov. 18

20 1.4 Vzdělanostní struktura obyvatel Mezi posledními Sčítáními lidu, domů a bytů v letech 2001 a 2011 došlo v Jablunkově ke zvýšení zastoupení obyvatel s vyšším vzděláním (tj. střední s maturitou, VOŠ a zejména vysokoškoláků), což je obecně trend i v dalších městech. Graf 1-27 Vzdělanostní struktura obyvatel Jablunkova 2001 a 2011 ČSÚ SLDB 2001 a 2011; vlastní zpracování Zastoupení obyvatel pouze se základním vzděláním nebo bez vzdělání se mezi lety 2001 a 2011 v Jablunkově snížilo o 5,7 procentního bodu a v roce 2011 bylo přibližně na stejné úrovni jako v ORP Jablunkov a vyšší než v ORP Třinec i ORP Český Těšín. Podíl obyvatel se středním vzděláním s vyučením (bez maturity) se mezi lety 2001 a 2011 v Jablunkově snížil o 5,3 procentního bodu a v roce 2011 byl přibližně na stejné úrovni jako v ORP Třinec a Český Těšín a o něco nižší než v ORP Jablunkov. Středoškoláci s maturitou tvořili v roce 2011 v Jablunkově 26,5% obyvatel ve věku 15 a více let (přibližně stejně jako v referenčních ORP) a oproti roku 2001 se jejich podíl zvýšil o 3,3 procentního bodu. Procentuální zastoupení vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v roce 2011 v Jablunkově narostlo o 3,4 procentního bodu a dosáhlo 9,5% obyvatel starších 15 let, což je nižší hodnota než v celé ČR (12,4%) i v MS kraji (11,2%). Obecně platí, že vyšší zastoupení osob s vyšším vzděláním je hlavně ve větších městech, proto je taky jejich zastoupení v Jablunkově nižší než v ORP s výraznější vahou větších měst (Třinec a Český Těšín). Graf 1-28 Vzdělanostní struktura obyvatel Jablunkova a referenčních území v r ČSÚ SLDB 2001 a 2011; vlastní zpracování Pokud se zaměříme na zastoupení obyvatel s vyšším vzděláním (střední s maturitou, nástavbové, VOŠ a VŠ), pak jejich podíl v Jablunkově v roce 2011 představoval 39,5% obyvatel starších 15 let, což byl mírně vyšší podíl než v ORP Jablunkov (37,8%) a nižší než v ORP Třinec (42,4%) a ORP Český Těšín (43,8%). 19

21 1.5 Národnostní struktura obyvatel Město Jablunkov (podobně jako většina obcí v okolí města) se vyznačuje pestřejším národnostním složením než je tomu na většině území ČR. Silnou pozici zde historicky zastává polská národnostní menšina. Podíly jednotlivých národnostních skupin popisuje následující graf. Graf 1-29 Národnostní struktura obyvatel Jablunkova 2001 a 2011 ČSÚ SLDB 2001 a 2011; vlastní zpracování Při porovnání údajů ze SLDB 2001 a 2011 je důležité zmínit, že při sčítání v roce 2011 byla otázka vyjádření se k národnosti umožněna respondentům jako dobrovolná a nemuseli se k ní vyjadřovat. Téměř pětina respondentů Jablunkova se k otázce národnosti nevyjádřila, což pochopitelně ovlivnilo také konečné výsledky - například to neznamená, že podíl obyvatel s českou národností se oproti roku 2001 snížil o 12 procentních bodů. Jak již bylo uvedeno výše, polská menšina v Jablunkově historicky zaujímá významné postavení. V roce 2011 se k ní přihlásilo 902 obyvatel Jablunkova (v roce 2001 to bylo 1288 obyvatel). Z porovnávaných území má nejvyšší zastoupení polské národnostní menšiny území ORP Jablunkov, kde se v roce 2011 přihlásilo k polské národnosti 4297 obyvatel, což představovalo podíl 19,3%. Graf 1-30 Národnostní struktura obyvatel Jablunkova a referenčních územích 2011 ČSÚ 2011; vlastní zpracování 20

22 1.6 Domácnosti Největší zastoupení mají v Jablunkově 2 členné domácnosti (26,3% v r. 2011), následované 1 člennými (25,2%), trojčlennými (20,5%) a 4 člennými domácnostmi (18,2%). Více než 2 členné domácnosti (tedy většinou domácnostmi s dětmi) tvoří v Jablunkově 48,5% všech domácností, přičemž v ORP Jablunkov to bylo nejvíce (52,1%), v ORP Třinec pak 41,1% a v ORP Č. Těšín jen 38,8%. V ORP Jablunkov jsou také nadprůměrně zastoupeny více než 4 členné domácnosti a to 13,2% (přičemž v Jablunkově to je 9,8% všech domácností). Nejvíce jednočlenných domácností - ať již z důvodu vyššího podílu obyvatel staršího věku (po úmrtí partnera), nebo mladých singles domácnosti - je v ORP Český Těšín (32,2%). Graf 1-31 Domácnosti podle počtu členů v Jablunkově 2011 ČSÚ SLDB 2011; vlastní zpracování Graf 1-32 Domácnosti podle počtu členů v ORP Jablunkov 2011 ČSÚ SLDB 2011; vlastní zpracování 21

23 Graf 1-33 Domácnosti podle počtu členů v ORP Třinec 2011 ČSÚ SLDB 2011; vlastní zpracování Graf 1-34 Domácnosti podle počtu členů v ORP Český Těšín 2011 ČSÚ SLDB 2011; vlastní zpracování 22

24 2. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 2.1 Struktura ekonomických subjektů V roce 2014 bylo podle údajů ČSÚ v Jablunkově registrováno celkem 1122 ekonomických subjektů, z nichž 601 bylo se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Počet subjektů v posledních letech mírně narůstá - meziročně o cca 2%. V r bylo v Jablunkově registrováno 1070 subjektů a v r pak 1100 subjektů. Nejvíce subjektů v roce 2014 bylo registrováno v sekci G - Velkoobchod a maloobchod (celkem 281, tj. 25% ze všech subjektů), F Stavebnictví (167; 14,9%) a C Zpracovatelský průmysl (134; 11,9%). Většina subjektů je bez zaměstnanců. Ze subjektů, které mají zaměstnance, tvoří většinu mikropodniky do 9 zaměstnanců (80%), pak malé firmy do 49 zaměstnanců (15%) a střední podniky do 249 zaměstnanců (5%). Graf 2-1a Počet ekonomických subjektů podle sekcí CZ NACE v Jablunkově v r Graf 2-1b Podíl ekonomických subjektů podle sekcí CZ NACE v Jablunkově v r

25 A. Zemědělství, lesnictví a rybářství Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 38 subjektů, což představovalo: 3,4% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 14,6% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-2a Počet subjektů sekce A v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-2b Podíl subjektů sekce A na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 40 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 30 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 48 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 1,9% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 24

26 C. Zpracovatelský průmysl Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 134 subjektů, což představovalo: 11,9% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 29,6% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-3a Počet subjektů sekce C v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-3b Podíl subjektů sekce C na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 130 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 450 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v celém průmyslu (tj. sekce B+C+D+E) 774 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 31,4% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 25

27 Vzhledem k významu zpracovatelského průmyslu jsou na následujících grafech uvedeny počty firem podle jednotlivých odvětví v úrovni 2místných CZ NACE. Nejvíce firem (35% ze všech subjektů ve zpracovatelském průmyslu) je v odvětví CZ-NACE Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení. Zaměstnanost v jednotlivých odvětvích je uvedena v kapitole 2.2. Graf 2-3c Počet subjektů podle odvětví CZ NACE ve zpracovatelském průmyslu v Jablunkově v r Graf 2-3d Podíl subjektů podle odvětví CZ NACE na celkovém počtu subjektů zpracovatelského průmyslu v Jablunkově v r

28 D. Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Podle dat ČSÚ byl v této sekci v roce 2014 registrován 1 subjekt, což představovalo: 0,1% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 9,1% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-4a Počet subjektů sekce D v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-4b Podíl subjektů sekce D na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) byl v této sekci celkem 1 subjekt s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 30 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v celém průmyslu (tj. sekce B+C+D+E) 774 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 31,4% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 27

29 E. Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 8 subjektů, což představovalo: 0,7% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 57,1% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-5a Počet subjektů sekce E v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-5b Podíl subjektů sekce E na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 8 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 10 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v celém průmyslu (tj. sekce B+C+D+E) 774 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 31,4% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 28

30 F. Stavebnictví Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 167 subjektů, což představovalo: 14,9% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 30,9% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-6a Počet subjektů sekce F v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-6b Podíl subjektů sekce F na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 171 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 220 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 200 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 8,1% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 29

31 G. Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 281 subjektů, což představovalo: 25,0% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 31,9% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-7a Počet subjektů sekce G v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-7b Podíl subjektů sekce G na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 273 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 300 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 259 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 10,5% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 30

32 H. Doprava a skladování Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 22 subjektů, což představovalo: 2,0% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 25,6% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-8a Počet subjektů sekce H v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-8b Podíl subjektů sekce H na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 23 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 140 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 131 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 5,3% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 31

33 I. Ubytování, stravování a pohostinství Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 64 subjektů, což představovalo: 5,7% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 23,8% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-9a Počet subjektů sekce I v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-9b Podíl subjektů sekce I na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 65 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 100 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 72 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 2,9% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 32

34 J. Informační a komunikační činnosti Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 8 subjektů, což představovalo: 0,7% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 20,0% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-10a Počet subjektů sekce J v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-10b Podíl subjektů sekce J na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 9 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 10 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 13 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 0,5% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 33

35 K. Peněžnictví a pojišťovnictví Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 28 subjektů, což představovalo: 2,5% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 16,4% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-11a Počet subjektů sekce K v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-11b Podíl subjektů sekce K na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 33 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 10 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 28 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 1,1% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 34

36 L. Činnosti v oblasti nemovitostí Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 46 subjektů, což představovalo: 4,1% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 66,7% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-12a Počet subjektů sekce L v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-12b Podíl subjektů sekce L na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 46 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 10 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v kumulované skupině sekcí činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti (tj. sekce L+M+N) 95 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 3,9% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 35

37 M. Profesní, vědecké a technické činnosti Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 90 subjektů, což představovalo: 8,0% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 30,8% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-13a Počet subjektů sekce M v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-13b Podíl subjektů sekce M na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 88 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 80 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v kumulované skupině sekcí činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti (tj. sekce L+M+N) 95 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 3,9% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 36

38 N. Administrativní a podpůrné činnosti Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 20 subjektů, což představovalo: 1,8% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 44,4% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-14a Počet subjektů sekce N v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-14b Podíl subjektů sekce N na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 20 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 190 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Poznámka: Do této sekce v databázi Albertina jsou zahrnuty rovněž 2 subjekty, které provádějí činnosti agentur práce s celkovým deklarovaným počtem cca 170 zaměstnanců, kteří však mohou být zaměstnáváni v jiných sekcích a většinou pravděpodobně také mimo Jablunkov. Po odečtení těchto agenturních zaměstnanců tedy v sekci N pracuje cca 20 osob u firem registrovaných v Jablunkově. Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v kumulované skupině sekcí činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti (tj. sekce L+M+N) 95 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 3,9% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 37

39 O. Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Podle dat ČSÚ byly v této sekci v roce 2014 registrovány 3 subjekty, což představovalo: 0,3% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 11,5% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-15a Počet subjektů sekce O v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-15b Podíl subjektů sekce O na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) byly v této sekci celkem 3 subjekty s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 150 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 126 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 5,1% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 38

40 P. Vzdělávání Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 25 subjektů, což představovalo: 2,2% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 35,2% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-16a Počet subjektů sekce P v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-16b Podíl subjektů sekce P na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 23 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 240 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 171 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 6,9% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 39

41 Q. Zdravotní a sociální péče Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 34 subjektů, což představovalo: 3,0% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 65,4% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-17a Počet subjektů sekce Q v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-17b Podíl subjektů sekce Q na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 34 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 260 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). Podle údajů ze SLDB 2011 pracovalo v březnu 2011 v této sekci 220 obyvatel Jablunkova (nejen u subjektů registrovaných v Jablunkově), což představovalo 8,9% zaměstnaných obyvatel města (blíže viz kapitola 2.2). 40

42 R. Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 14 subjektů, což představovalo: 1,2% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 29,2% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-18a Počet subjektů sekce R v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-18b Podíl subjektů sekce R na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 13 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 10 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). 41

43 S. Ostatní činnosti Podle dat ČSÚ bylo v této sekci v roce 2014 registrováno 99 subjektů, což představovalo: 1,2% ze všech subjektů registrovaných v Jablunkově 8,8% všech subjektů registrovaných v této sekci na území ORP Jablunkov Graf 2-19a Počet subjektů sekce S v Jablunkově a referenčních územích Graf 2-19b Podíl subjektů sekce S na celkovém počtu registrovaných subjektů v Jablunkově a referenčních územích Na základě vlastní analýzy databáze Bisnode Albertina (verze 4/2015) bylo v této sekci celkem 96 subjektů s odhadovanou celkovou zaměstnaností cca 120 osob u těchto subjektů registrovaných v Jablunkově (blíže viz kapitola 2.2). 42

44 2.2 Zaměstnanost v odvětvích Zaměstnanost v subjektech registrovaných v Jablunkově Pro určení zaměstnanosti v subjektech, které mají sídlo v Jablunkově, byla využita databáze společnosti Bisnode Albertina (verze 04/2015). Z této databáze byly vybrány všechny subjekty se sídlem v Jablunkově (celkem 1107 subjektů) a tento soubor byl dále zpracován za účelem zjištění zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích. Vzhledem ke skutečnosti, že počet zaměstnanců u jednotlivých subjektů je v této databázi uveden podle intervalů, byl počet zaměstnanců k jednotlivým subjektům přiřazen buď z dokumentů uložených ve sbírkách listin daného subjektu v obchodním rejstříku nebo podle údajů z webových stránek firem nebo pokud to nebylo možné zjistit výše uvedenými způsoby, pak přiřazením střední hodnoty daného intervalu počtu zaměstnanců databáze Albertina (např. pro subjekty s intervalem zaměstnanců byl přiřazen subjektu počet zaměstnanců ve výši 15 atd.) Při použití těchto postupů pak v 1107 subjektech se sídlem v Jablunkově pracovalo v roce 2014 celkem 2313 zaměstnanců. Subjekty byly seřazeny do jednotlivých sekcí a odvětí podle CZ NACE (podle převažující činnosti) a hodnoty zaměstnanosti pak zaokrouhleny na celé desítky. Poznámka: V sekci N - Administrativní a podpůrné činnosti jsou v databázi Albertina v Jablunkově zahrnuty rovněž 2 subjekty, které provádějí činnosti agentur práce s celkovým deklarovaným počtem cca 170 zaměstnanců, kteří však mohou být zaměstnáváni v jiných sekcích a většinou pravděpodobně také mimo Jablunkov. Po odečtení těchto agenturních zaměstnanců byl pro sekci N určen odhad 20 zaměstnanců. Pomocí výše uvedených korekcí se odhaduje celková zaměstnanost v subjektech registrovaných v Jablunkově v celkové výši cca 2200 zaměstnanců. Tento počet samozřejmě nepředstavuje zaměstnanost obyvatel pouze Jablunkova, protože v jablunkovských subjektech pracují obyvatelé také jiných obcí a současně část obyvatel Jablunkova nalézá pracovní uplatnění mimo své město. Jak ukazují následující grafy, mezi nevýznamnější odvětví (respektive sekce CZ NACE) z pohledu zaměstnanosti v Jablunkově patří zejména: C - Zpracovatelský průmysl: v celkem 66 subjektech pracuje cca 450 zaměstnanců, tj. 20,4% zaměstnaných ve všech subjektech se sídlem v Jablunkově. Mezi 3 největší zaměstnavatele patří společnosti OLZA, spol. s r.o., LEXONA s.r.o. a SALU Systems, s.r.o. G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel: v celkem 105 subjektech pracuje cca 300 zaměstnanců, tj. 13,6% zaměstnaných ve všech subjektech se sídlem v Jablunkově. Q - Zdravotní a sociální péče: v celkem 24 subjektech pracuje cca 260 zaměstnanců, tj. 11,8% zaměstnaných ve všech subjektech se sídlem v Jablunkově. Převážná část je jich zaměstnána v Sanatoriu Jablunkov a Poliklinice Jablunkov. P - Vzdělávání: v celkem 13 subjektech pracuje cca 240 zaměstnanců, tj. 10,9% zaměstnaných ve všech subjektech se sídlem v Jablunkově. Převážná část je zaměstnána v mateřských a základních školách a středních škole. F Stavebnictví: v celkem 84 subjektech pracuje cca 220 zaměstnanců, tj. 10,0% zaměstnaných ve všech subjektech se sídlem v Jablunkově. Mezi největší zaměstnavatele patří společnosti ZOWADA s.r.o., R + M stavební s.r.o., AREXSTAV s.r.o. a WACLAWEK stavební společnost s.r.o. 43

45 Graf 2-20a Počet zaměstnanců v subjektech registrovaných v Jablunkově podle sekcí CZ NACE v r Bisnode Albertina, verze 04/2015; vlastní zpracování Graf 2-20b Podíl zaměstnanců v subjektech registrovaných v Jablunkově podle sekcí CZ NACE v r Bisnode Albertina, verze 04/2015; vlastní zpracování A Zemědělství, lesnictví, rybářství B Těžba a dobývání C Zpracovatelský průmysl D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E Zásobování vodou; činn. souvis. s odpad. vodami, odpady a sanacemi F Stavebnictví G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H Doprava a skladování I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L Činnosti v oblasti nemovitostí M Profesní, vědecké a technické činnosti N Administrativní a podpůrné činnosti O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S Ostatní činnosti X Nezjištěno 44

46 Vzhledem k významu zpracovatelského průmyslu jsou na následujícím grafu uvedeny odhadované počty zaměstnanců firem podle jednotlivých odvětví v úrovni 2místných CZ NACE. Mezi nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu z pohledu zaměstnanosti v Jablunkově patří zejména: 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení: v celkem 22 firmách pracuje cca 170 zaměstnanců Výroba nábytku: v celkem 3 firmách pracuje cca 80 zaměstnanců 29 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů: v celkem 1 firmě pracuje cca 55 zaměstnanců 14 - Výroba oděvů: v celkem 9 firmách pracuje cca 50 zaměstnanců Graf 2-21 Počet zaměstnanců v subjektech registrovaných v Jablunkově podle odvětví CZ NACE ve zpracovatelském průmyslu v r Bisnode Albertina, verze 04/2015; vlastní zpracování 10 Výroba potravinářských výrobků 11 Výroba nápojů 14 Výroba oděvů 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 27 Výroba elektrických zařízení 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 31 Výroba nábytku 32 Ostatní zpracovatelský průmysl 33 Opravy a instalace strojů a zařízení 45

47 Zaměstnaní obyvatelé Jablunkova podle odvětví Představu o počtech zaměstnaných obyvatel Jablunkova mohou poskytnout údaje ze SLDB Graf 2-22a Zaměstnaní obyvatelé Jablunkova podle odvětví v r (SLDB 2011) ČSÚ SLDB 2011; vlastní zpracování Graf 2-22b Podíl zaměstnaných obyvatel Jablunkova podle odvětví v r (SLDB 2011) Bisnode Albertina, verze 04/2015; vlastní zpracování A Zemědělství, lesnictví, rybářství B+C+D+E Průmysl F Stavebnictví G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H Doprava a skladování I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L+M+N Činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče Y Ostatní (vlastní dopočet; pravděpodobně sekce R+S) X Nezjištěno 46

48 Na základě výsledků SLDB 2011 tak bylo v březnu 2011 zaměstnáno 2436 obyvatel Jablunkova, nejvíce pak v následujících odvětvích: B+C+D+E Průmysl: celkem 774 osob, tj. 31,4% zaměstnaných obyvatel města G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel: celkem 259 osob, tj. 10,5% zaměstnaných obyvatel města Q - Zdravotní a sociální péče: celkem 220 osob, tj. 8,9% zaměstnaných obyvatel města F Stavebnictví: celkem 200 osob, tj. 8,1% zaměstnaných obyvatel města P - Vzdělávání: celkem 171 osob, tj. 6,9% zaměstnaných obyvatel města 47

49 Porovnání zaměstnanosti v subjektech se sídlem v Jablunkově a zaměstnaných obyvatel Jablunkova Porovnáním informací o zaměstnanosti v subjektech se sídlem v Jablunkově a zaměstnanosti obyvatel Jablunkova uvedených výše v textu lze odhadnout (s uvědoměním si rozdílu postupů při jejich získání a časovou relevantností), že: nejvíce za prací mimo město vyjíždí obyvatelé Jablunkova zaměstnaní v odvětví Průmyslu v odvětvích Zdravotní a sociální péče a Vzdělávání je pravděpodobné zvýšené dojíždění obyvatel z jiných obcí Vyjíždění obyvatel Jablunkova do zaměstnání je popsáno v kapitole 2.3. Graf 2-23 Porovnání Zaměstnanosti v subjektech se sídlem v Jablunkově (2014) a Zaměstnaných obyvatel Jablunkova (2011) podle odvětví Zaměstnanost v subjektech se sídlem v Jablunkově 2014 (odhad): Bisnode Albertina, verze 04/2015; vlastní zpracování Zaměstnaní obyvatelé Jablunkova 2011: ČSÚ SLDB 2011; vlastní zpracování A Zemědělství, lesnictví, rybářství B+C+D+E Průmysl F Stavebnictví G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel H Doprava a skladování I Ubytování, stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L+M+N Činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče R+S Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, ostatní činnosti X Nezjištěno Poznámka: Vzhledem ke struktuře dat o zaměstnanosti obyvatel Jablunkova v odvětvích z roku 2011 (SLDB 2011) byla některá data o zaměstnanosti v subjektech se sídlem v Jablunkově agregována do identických kategorií. 48

50 2.3 Vyjíždění do zaměstnání Vyjádření počtu a podílu osob vyjíždějících do zaměstnání je určen kombinací pracovních příležitostí v místě a geografického umístění města v administrativní jednotce (okresu či kraji). Graf 2-24 Vyjíždění do zaměstnání obyvatel Jablunkova 2001 a 2011 ČSÚ SLDB 2001 a 2011; vlastní zpracování V Jablunkově se v období mezi posledními Sčítáními lidu, domů a bytů 2001 a 2011 snížil podíl obyvatel vyjíždějících do zaměstnání v rámci obce o téměř 8 pct bodů, což indikuje zvýšenou ochotu cestovat za prací mimo hranice obce a také existenci vhodných pracovních příležitostí v blízkém okolí města. Ke zvýšení došlo u cestování v rámci okresu, s největší pravděpodobností se jedná zejména o Třinecko a jeho průmyslové podniky, což indikuje také graf Zhruba 90% zaměstnaných obyvatel Jablunkova tedy nevyjíždí do zaměstnání dále než do Jablunkova a okresu Frýdek-Místek (max. cca 20 km), což je stejná hodnota jako v období předešlého SLDB

51 2.4 Nezaměstnanost a volná pracovní místa Vzhledem ke změnám ve vykazování nezaměstnanosti a zavedením nového informačního systému na MPSV ČR nebyly v letech k dispozici veřejně dostupná data o nezaměstnanosti na úrovni obcí; data za obce jsou zveřejňována nově od března Proto byly údaje o nezaměstnanosti pro účely tohoto dokumentu rozděleny do dvou časových řad a Současně z důvodu změny metodiky výpočty nezaměstnanosti jsou údaje do roku 2011 v hodnotách míra registrované nezaměstnanosti a od roku 2014 jako podíl nezaměstnaných osob. Graf 2-25a Míra nezaměstnanosti v Jablunkově a referenčních územích 2005 až 2011 MPSV ČR Integrovaný portál MPSV; vlastní zpracování Graf 2-25b Podíl nezaměstnaných osob v Jablunkově a referenčních územích 2014 a 2015 MPSV ČR Integrovaný portál MPSV; vlastní zpracování Město Jablunkov ve srovnání s MS krajem vykazuje znatelně pozitivnější ukazatele v oblasti nezaměstnanosti. Do roku 2008, tedy před zahájením dlouhého období recese, byl rozdíl nezaměstnanosti mezi Jablunkovem a průměrem MS kraje okolo 1 procentního bodu, od roku 2009 je tento rozdíl okolo 4 procentního bodu, což znamená, že krizové období se na Jablunkovsku (a také Třinecku) projevilo na nezaměstnanosti méně než v MS kraji (a také než na území ORP Český Těšín). Nezaměstnanost v Jablunkově je dlouhodobě na srovnatelné úrovni jako v ORP Jablunkov a ORP Třinec. Počet nezaměstnaných osob z Jablunkova se na celkovém počtu nezaměstnaných z ORP Jablunkov podílí zhruba 25%, což je ve stejné relaci jako celkový počet obyvatel. 50

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Ústeckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji kraje,

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Libereckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8%

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8% Mladá Boleslav Správní obvod Mladá Boleslav leží v severní části Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Libereckým a Královéhradeckým. Dále hraničí s obvody Mělník, Brandýs n.l.-st.bol., Lysá n.l., Nymburk

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (CZ-NACE)

KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (CZ-NACE) METODIKA Ročník 2008 Klasifikace a číselníky Praha, 24. ledna 2008 Kód publikace: 0216-08 Č. j.: 50 / 2008-21 KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (CZ-NACE) Zpracoval: Ředitel odboru: Oddělení informačních

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Zpracovala: Mgr. Pavla Šimoňáková Ing. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6 702 00 Ostrava www.ikor.cz Obsah dokumentu 1. Úvod

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561631 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 3 672 (31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 57,85 km 2, tj. 5 785 ha Základní ekonomické údaje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 2 OBSAH Úvod...4 1. Krajská specifika

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 a předpokládaný vývoj v roce 2011

ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 a předpokládaný vývoj v roce 2011 Úřad práce v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 a předpokládaný vývoj v roce 2011 Ostrava, únor 2011 ÚP v Ostravě - VEŘ, vedoucí odboru

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014

AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 AKTUALIZACE SOCIOEKONOMICKÝCH ŮDAJŮ V RÁMCI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KARVINÁ 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik květen 2014 0 1. Úvod Tento analytický text slouží jako podklad pro 3. aktualizaci

Více

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Strategický plán rozvoje města Přelouč O B S A H. 1 Regionální význam...8. 1.1 Sociogeografická regionalizace... 8. 2 Obyvatelstvo...

Strategický plán rozvoje města Přelouč O B S A H. 1 Regionální význam...8. 1.1 Sociogeografická regionalizace... 8. 2 Obyvatelstvo... Profil města Přelouč Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Zpracovatel: Berman Group

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL 9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL Osoby dojíždějící do zaměstnání nebo škol jsou osoby, které uvedly, že místo jejich pracoviště nebo školy bylo v jiném domě (resp. v jiné obci nebo v jiném státu), než

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek 9. Metodické vysvětlivky 11

OBSAH. Seznam použitých zkratek 9. Metodické vysvětlivky 11 OBSAH Obsah Seznam použitých zkratek 9 Metodické vysvětlivky 11 I. Zpracovatelský průmysl (sekce C) 13 I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu 13 I.2 Struktura zpracovatelského průmyslu podle CZ-NACE

Více

4. MZDY Úplné náklady práce Výkaznictví ČSÚ Strukturální mzdová statistika

4. MZDY Úplné náklady práce Výkaznictví ČSÚ Strukturální mzdová statistika 4. MZDY Pod souhrnným výrazem mzda budeme v dalším textu rozumět také plat v nepodnikatelské sféře, budeme hovořit vždy o hrubých částkách, tedy před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor jinde neuvedený (subsekce DN) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 4 4. HODNOCENÍ

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 129

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 129 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 miliony SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Tab. Počet obyvatel Prahy v letech 1920 až 2010 (přepočet na současné území)

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Analytická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Analytická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Analytická část 2 Obsah 1 Základní informace o MAS Stolové hory... 7 1.1 Historie MAS... 7 1.2 Odůvodnění

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

(vydání říjen 2013) Informace profil Krušnohorského okresu/erzgebirgskreis

(vydání říjen 2013) Informace profil Krušnohorského okresu/erzgebirgskreis Lokalita Krušné hory (vydání říjen 2013) Informace profil Krušnohorského u/erzgebirgskreis Krušnohorský je nejlidnatějším em ze všech ů v Sasku a bývalém východním Německu. Patří dokonce mezi TOP 25 ů

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

míra počet uchazečů k 31.12. (2008 - 2000) (procentní body) na 1 volné místo (%)

míra počet uchazečů k 31.12. (2008 - 2000) (procentní body) na 1 volné místo (%) 3.4. Trh práce Jedním ze základních ukazatelů, který se vztahuje k problematice trhu práce, je tzv. míra ekonomické aktivity, která vyjadřuje podíl ekonomicky aktivních osob na počtu osob starších 15 let.

Více

Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu

Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu Lokalita Krušné hory Informace profil Krušnohorského okresu (vydání červenec 2012) okres má nejvyšší počet obyvatel ze všech okresů v Sasku a bývalém východním Německu, patří dokonce mezi TOP 20 okresů

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Kraj se vyznačuje průměrnou ekonomickou výkonností Graf č. 3 Vývoj HDP a zaměstnanosti v národním hospodářství (rok 199 = 1) Určujícím prvkem využití a rozvoje lidských zdrojů

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

NOVÝ JIČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

NOVÝ JIČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Nový Jičín se nachází na jihu Moravskoslezského kraje. Na jihu sousedí se Zlínským a na jihozápadě s Olomouckým krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Odry, na severu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA PRO POTŘEBY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ A SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ (ORP)

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA PRO POTŘEBY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ A SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ (ORP) Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 Bc. Jiří Loukota Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Karviná tř. Osvobození č. 60a/1388 VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 telefon: 950 126 111 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Kontaktní pracoviště Česká Lípa - Analýza vývoje na trhu práce za 1. pololetí 2011 ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE V OKRESE ČESKÁ LÍPA

Kontaktní pracoviště Česká Lípa - Analýza vývoje na trhu práce za 1. pololetí 2011 ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE V OKRESE ČESKÁ LÍPA ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE V OKRESE ČESKÁ LÍPA za 1. pololetí 2011 Kontaktní pracoviště Česká Lípa září 2011 OBSAH OBSAH... 1 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU ČESKÁ LÍPA... 3 1.1 SPECIFIKACE OKRESU...

Více

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva Ekonomika Národní hospodářství Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

OSTRAVA. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

OSTRAVA. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Ostrava se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správních obvodů Hlučín a Bohumín, na východě jej ohraničují obce správních obvodů Orlová

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Technologie výzva III Cíl výzvy: Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Více

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství 3. Rozvodovost 3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství Počet rozvodů se v čase zvyšoval, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce V roce 196 připadalo na sto sňatků 16,7 rozvodů, v

Více