Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID"

Transkript

1 Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID Petr Sodomka, Hana Klčová, Lukáš Petrucha Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, Brno Abstrakt: Případová studie popisuje pilotní projekt, který byl realizován v rámci koncernu Siemens v České republice. Projekt byl zaměřen jednak na využití RFID při řízení toku materiálu uvnitř výrobního podniku, jednak na odladění RFID technologie v každodenním provozu tak, aby mohla být s co nejmenšími problémy využita i u dalších organizací. Projekt je od roku 2005 sledován a vyhodnocován Centrem pro výzkum informačních systémů v rámci Výzkumu stavu a požadavků na informační systémy a technologie ve výrobních podnicích v ČR. Klíčová slova: RFID (Radio Frequency Identification), systém čárových kódů, materiálový tok, skladové hospodářství, čip, školení, EPC (Electronic Product Code) Abstract: The case study describes a pilot project that was implemented within the Siemens concern in the Czech Republic. The project was firstly focused on the use of RFID in the material flow management. Secondly it dealt with the debugging of RFID technology in everyday operations so that it can be with the least problems used for other organizations. Since 2005 the project has been monitored and evaluated by the Center for Investigations in Information Systems within the Research of status and requirements for information systems and technology in manufacturing enterprises in the Czech Republic. Key words: RFID (Radio Frequency Identification), bar code system, material flow, warehouse management, chip, training, EPC (Electronic Product Code) 1. Úvod Centrum pro výzkum informačních systémů se dlouhodobě zabývá výzkumem českého trhu s podnikovými aplikacemi, jehoţ nedílnou součástí je zpracování případových studií formou kvalitativního dotazování a technikou projekčního rozhovoru s pracovníky odpovědnými za investice do IS/ICT v dané organizaci. V letech jsme realizovali 120 takovýchto případových studií, ve výrobních, obchodních a servisních podnicích České i Slovenské republiky. Teoretická východiska pro uplatnění výzkumné metodologie čerpáme z monografických prací autorů: Gill, Johnson [1] a Pavlica [2]. Teoretická východiska pro realizaci a hodnocení implementačních projektů vycházejí jednak z bohatých praktických zkušeností Centra pro výzkum informačních systémů, jednak z dlouhodobého studia monografií profesorů Jiřího Voříška [3], Zdeňka Molnára [4] a Josefa Basla [5] a zahraničních publikací T. H. Davenporta [6], T. Stevense [7] a D. L. Olsona [8,9]. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

2 Petr Sodomka, Hana Klčová, Lukáš Petrucha Specifika projektů zaměřených na řízení logistiky, dodavatelských řetězců a vyuţití moderních technologií, jako je radiofrekvenční identifikace, jsou pak předmětem studia prací autorů: S. Chopra, P. Meindl [10], T. Vollmann a kol. [11], H. Stadtler, C. Kilger [12]. 2. Stručný popis, podmínky využití a výhody RFID K získávání a přenosu informací jsou v dodavatelských řetězcích nejčastěji vyuţívány technologie elektronické identifikace zásob. Nejvíce rozšířenou variantou však zatím stále zůstávají čárové kódy. Od roku 2005 se ale začíná i v českých podnicích více prosazovat technologie radiofrekvenční identifikace (RFID Radio Frequency Identification). O technologii RFID se začalo hovořit jiţ během 40. let minulého století. Teprve v současné době je ale připravena na reálné pouţití, a to zejména díky paralelnímu rozvoji tří dalších technologií. V první řadě se podařilo nalézt způsob, jak výrazně sníţit náklady na výrobu čipů, které jsou jádrem všech RFID řešení. Za druhé došlo k výraznému rozšíření vyuţití Internetu, pomocí kterého lze jednoduše a v reálném čase sdílet data, a to v celosvětovém měřítku. A za třetí došlo k masivnímu rozvoji mobilních technologií, které umoţňují snímání dat v jakékoliv lokalitě a jejich bezdrátový přenos do informačního systému. RFID je systém malých elektronických čipů (tzv. tagů sloţených z malého čipu a antény) vysílajících rádiové signály, snímačů těchto rádiových signálů a odpovídající hardwarové a softwarové infrastruktury. Elektronické čipy (tagy) mohou být umístěny na jakékoliv zboţí, u kterého je třeba sledovat pohyb. Jedná se například o přepravní kontejnery, palety, krabice, jednotlivé kusy zboţí, ale i lidi a zvířata. Ve chvíli, kdy se objekt s připevněným tagem pohybuje v blízkosti snímače, je rádiový signál zachycen a odeslán do dalších systémů ke zpracování. Co se děje se zachycenými daty, pak jiţ záleţí na konkrétní softwarové aplikaci. Obecně lze říci, ţe technologie RFID přináší v pravém slova smyslu revoluci v oblastech řízení výrobních a logistických procesů, napomáhají výrazně sniţovat náklady a zvyšovat efektivitu provozu. Potenciální aplikace RFID mohou být téměř jakéhokoliv typu, neboť technologii lze vyuţít ve všech organizacích, které mají co do činění s výrobou, logistikou, dopravou a prodejem zboţí. Patří sem tedy obchodní společnosti, distributoři, logistické společnosti, výrobci a všichni jejich dodavatelé. Technologie RFID má potenciál zvýšit efektivitu a transparentnost, sníţit náklady, zlepšit vyuţití zdrojů, zvýšit kvalitu zboţí a sluţeb, sníţit přebytečné zásoby, zvýšit prodej a v neposlední řadě sníţit rizika spojená s padělaným zboţím, a to zejména v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Klíčem k dosaţení výše uvedených výhod jsou náklady. Jeden kanadský výrobce spotřebního zboţí spočítal, ţe zlom pro opravdu efektivní vyuţití technologie RFID přijde ve chvíli, kdy se cena RFID čipu dostane pod hranici 15 centů za kus (tedy asi tři koruny). Pak bude reálné začít uvaţovat o náhradě čárových kódů právě RFID čipy. Cena čárového kódu jev současnosti v podstatě nulová. Výrobci by se tedy měli dostat s cenou RFID čipu hluboko pod jednu korunu. Teprve aţ se vyplatí umístit tyto čipy na kaţdou plechovku piva nebo na jiné drobné zboţí, nastane čas pro jejich masivní vyuţívání. 18 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2011

3 Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID O technologii RFID hovoříme v souvislosti s informačními systémy nejen z toho důvodu, ţe představuje vstupní rozhraní pro pořizování dat. Je třeba počítat také s tím, ţe RFID přímo produkuje obrovské mnoţství dat. To klade vyšší nároky na jejich celkovou správu, a tedy škálovatelnost, spolehlivost i bezpečnost systému. Jeho architektura by se měla umět přizpůsobovat změnám v technologiích, standardech a v neposlední řadě i v dynamice a způsobu fungování různorodých společností. Jen tak lze očekávat zajištění jednoho zdroje pravdy, tedy toho, ţe všechny systémy budou moci vyuţít výhod, které jiţ v současnosti technologie RFID nabízí. Hlavní výhodou technologie RFID je její schopnost v reálném čase automaticky sledovat pohyb jakéhokoliv zboţí opatřeného RFID čipem bez manuální práce. Převedení této schopnosti do konkurenční výhody spočívá zejména v tom, jak efektivně jsou data překládána do vyuţitelných informací, jako je např. správa zásob. Tyto informace musí být následně zpřístupněny podnikovým systémům, aplikacím a uţivatelům. Výsledkem je dokonalý přehled o zboţí v celém jeho dodavatelském řetězci, a to s minimálními, nebo dokonce ţádnými nároky na lidskou práci [13]. Následující případová studie popisuje pilotní projekt, který byl realizován v rámci koncernu Siemens v České republice. 3. Jak se řídil materiálový tok před zavedením RFID Společnost Siemens Elektromotory je součástí koncernu Siemens. Vyrábí ve dvou závodech v Mohelnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm jako nástupce MEZ Frenštát, který Siemens získal v roce 1994 v privatizaci. Od té doby prošel podnik několika reorganizacemi týkajícími se výrobního programu. V současnosti se zabývá výrobou nízkonapěťových asynchronních elektromotorů pro tuzemský i zahraniční trh. Produkce společnosti dlouhodobě roste. V roce 1998 vyráběla , v roce 2005 pak jiţ elektromotorů. V roce 2008 firmu poznamenala ekonomická krize, dostala se do ztráty a musela sníţit počty zaměstnanců. Jiţ v následujícím fiskálním období se však vymanila ze ztráty a nadále pokračuje v optimalizaci logistických procesů s cílem zvyšovat produktivitu a uspokojovat zákazníky v poţadovaných termínech. Od roku 1996 byl ve frenštátském závodě materiálový tok řízen pouze prostřednictvím SAP R/3, konkrétně modulem Warehouse Management. Skladové jednotky přitom nebyly označeny čárovými kódy nebo čipy RFID. Pracovníci jednotlivých provozů výrobky pouze ukládali do skladových jednotek s průvodkou materiálu obsahující počet kusů a výrobní zakázku. Mistři výroby pak vykazovali mzdu zaměstnanců podle úkolových lístků. Pracovníci skladového hospodářství přijali materiál na sklad, umístili jej na konkrétní skladová místa v regálech nebo na volných plochách. Systém pak vygeneroval číslo skladové jednotky automaticky. Informace o materiálech na výrobních pracovištích se však do systému dostávaly s časovým zpoţděním. Pracoviště, které předávalo polotovar k další výrobní operaci nebo na sklad, mělo za úkol provést označení. Pokud bylo označováno balení nebo úloţní jednotka, bylo třeba značení přenést i na nově vzniklou, vydávanou dávku, a to za zachování původního značení. Tento systém byl dobře propracován tak, aby vyhovoval normám jakosti. Protoţe ale načítání informací nebylo prováděno elektronicky, hrozilo riziko moţných chyb a případné záměny materiálu. Vzhledem ke zvyšující se produkci za stále stejných (omezených) skladových prostor se sniţovala dohledatelnost palet SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

4 Petr Sodomka, Hana Klčová, Lukáš Petrucha s materiálem. Dále narůstaly ztrátové časy, zejména v expedici hotových produktů. Proto bylo v roce 1999 rozhodnuto o zavedení systému čárových kódů. 4. Přechod na systém čárových kódů Ve výběrovém řízení na tento projekt uspěla společnost Siemens Business Services (dnes Siemens IT Solutions and Services). Projektový plán byl rozdělen do tří etap, coţ podstatně zjednodušilo implementaci. První etapa zahrnovala studii, výběr a přípravu softwaru a hardwaru včetně komunikačního propojení s vnitropodnikovým systémem. Dále obsahovala školení pracovníků IT oddělení a celého projektového týmu. Druhá etapa byla věnována samotné implementaci čárových kódů, a to nejprve v oblasti distribuce, aby byly v první řadě minimalizovány ztrátové časy při předání zakázek a umoţněna identifikace dle poţadavků zákazníků. Součástí této etapy bylo nasazení čárového kódu do všech skladových prostor, školení pracovníků v příslušných skladech a nastavení komunikačního propojení s informačním systémem. Ve druhé etapě byl také zaveden automatický docházkový systém pomocí RFID karet jako nezbytný krok před nasazením RFID do samotné výroby. Vlastnosti Čárový kód RFID Viditelnost Pro přečtení je nutná Pro přečtení není nutná Zaměřitelnost Pro přečtení je nutná Pro přečtení není nutná Chybovost Vysoká Nízká Ţivotnost Nízká Vysoká Náročnost na ukládání dat Nízká Vysoká Kapacita Omezená Vysoká (dle typu čipu) Odladění technologie Nenáročné Náročné Nároky na školení Srovnatelné s RFID Srovnatelné s čárovým kódem Náklady Nízké Vysoké Tab. 1: Srovnání vlastností RFID a čárového kódu Během třetí etapy byl čárový kód nasazen do systému sledování a vykazování operací výroby. V roce 2005 byl projekt dokončen v oblasti příjmu materiálů. Úspory vzniklé zavedením systému čárových kódů jsou zcela zřejmé, zvláště pak v oblasti distribuce hotových výrobků k zákazníkovi a sledování pohybu materiálů a polotovarů. Na skladě má firma přibliţně elektromotorů, dohledávat je bez identifikace by bylo velmi obtíţné. Systém čárových kódů při jejich vyhledávání sníţil ztrátové časy zhruba o %. V době zahájení implementace systému čárových kódů přišla společnost Gaben, subdodavatel Siemens IT Solutions and Services, s doporučením vyzkoušet technologii RFID jako vylepšení stávajícího projektu. Tuto myšlenku vedení Siemens Elektromotory akceptovalo a pracovníci firmy začali zkoušet nastavovat některé parametry tak, aby je mohli následně vyuţít pro zavedení RFID. 20 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2011

5 Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID 5. Rozmístění čipů a provoz RFID Výhodou RFID byla moţnost osazení čipů do palet. Čipy nejsou v paletách zalisovány, jsou umístěny v podobě karty příčně, vţdy v levé noze palety, která je podélně vyztuţená. Čip drţí v noze palety pevně, a to tak, aby jej bylo moţno dobře přečíst všemi dostupnými zařízeními. Na rozdíl od etiket s čárovým kódem přilepených na palety nelze tedy čipy prakticky poškodit. RFID čipy je v současné době označeno několik tisíc palet určených pouze pro vnitřní oběh. Jedná se o speciální typ plastových palet, které jsou vyuţívány v rámci jednoho závodu, takţe nemůţe dojít k jejich ztrátě. Cena čipu proto nehrála důleţitou roli. Čip obsahuje zatím pouze jednoznačné číslo palety. Je samozřejmě moţné naplnit jej i dalšími informacemi, proto také v Siemens Elektromotory do budoucna uvaţují o zadávání konkrétních údajů o obsahu palety, coţ by ještě více zlepšilo a zrychlilo řízení hmotného toku ve firmě. Obr. 1: Základní zdroje dat a komunikace ve výrobě Dále byly RFID čipy a čárovými kódy vybaveny téměř všechny skladové jednotky. Kaţdá z nich má nyní své specifické číslo, a je tedy lehce identifikovatelná manipulanty skladů, kteří naskladňují materiál, polotovary či hotvé výrobky. V současnosti jsou všechny další důleţité informace uloţeny v databázi informačního systému SAP R/3 a přístup k nim umoţňuje online připojení všech terminálů a skenerů. Přečte-li pracovník číslo palety, pak prostřednictvím svého uţivatelského zařízení získá informaci o obsahu z databáze informačního systému. Můţe tak zjistit, na kterém místě má být zboţí uskladněno, případně můţe identifikovat palety se zboţím, u nichţ není zcela jasné, kam patří. Po provedení všech činností dojde k uloţení výrobků do skladových jednotek. Na terminálech je provedena příslušná transakce odhlášení vykázání mzdy, příjem konkrétního počtu výrobků s uskladněním na konkrétní skladovou jednotku. Odhlášená paleta nese informaci s číslem materiálu, mnoţstvím a místem, kde má být uskladněna. Můţe to být přeskladňovací zóna nebo konkrétní pozice ve skladových regálech. Identifikace skladové jednotky jednoznačným číslem čipu vzniká v řídicím systému okamţitě poté, kdyţ je na paletu uloţen materiál. Veškerá potřebná data jsou odeslána z mobilního terminálu příslušného pracovníka, jehoţ osobní číslo je rovněţ SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

6 Petr Sodomka, Hana Klčová, Lukáš Petrucha uloţeno do databáze. Následuje uskladnění nebo přemístění palety se zboţím. Kaţdý její pohyb je přitom zaznamenáván a odesílán do systému, coţ umoţňuje danou paletu okamţitě identifikovat. Zároveň lze sledovat materiálový tok napříč celou výrobou aţ po hotový produkt a následně aţ k zákazníkovi. Paleta je vyřazena z evidence tak, ţe je zboţí vyskladněno do oblasti zásobování výroby. Pokud se objeví poţadavek z výroby na materiál, dochází k vyskladnění palety na příslušné pracoviště, čímţ paleta pro řídicí systém zaniká. V systému pouze zůstává zachována informace o posledním vyskladnění a odběru materiálu na daném pracovišti. Prázdná paleta je dále převezena do míst, kde dojde k jejímu naloţení. Nový obsah bude opět uloţen v databázi a paleta začne existovat. 6. Kritická místa RFID projektu a školení zaměstnanců RFID technologie byla ve společnosti odlaďována několik let, a to i za pomoci vývoje z vlastních zdrojů. Ten se týkal především antén na vysokozdviţných vozících a jejich správné dislokace. Bylo totiţ potřebné načítat čipy jak na naskladněných paletách, tak na skladových místech. Umístění standardních antén nedovolovalo přečíst pomocí jedné čtečky dva čipy různě dislokované. Čip v paletě a čip na ocelové konstrukci regálu byly stíněny regálem a lyţinami vysokozdviţného vozíku. Pracovníci vytvořili vlastní speciální anténu, která umoţňovala načítat oba dva čipy na jedno najetí vozíku a jednou čtečkou RFID současně. Postupně jsme přicházeli na mnoho důležitých věcí, a tedy jsme se učili za pochodu. Snažili jsme se technologické problémy řešit za pomoci dodavatelských firem. Ve výběrovém řízení ale u nás žádná neuspěla kvůli vysoké ceně. Zůstali jsme tedy ve spolupráci jen se společností Gaben a Siemens IT Solutions and Services, protože obě dokázaly nabídnout slušné cenové i časové podmínky, uvádí Jiří Randus, vedoucí logistiky společnosti Siemens elektromotory. Dalším kritickým místem byli lidé v provozu. Vzhledem k tomu, ţe většinou nejde o mladé pracovníky, není jejich vztah k moderním technologiím silný. Velmi náročná proto byla oblast školení. Na terminálech se provádí desítky transakcí, jako například příjmy, odvádění, odvádění s uskladněním na jednotky, přeskladnění z místa na místo, přeskladnění zboţí z palety na paletu apod. Pracovníci byli školeni na kaţdou transakci zvlášť, kaţdý měl v ruce terminál, s nímţ přichází do styku, a názorně se vše vysvětlovalo. V době realizace projektu nasazení čárových kódů byli vyškoleni všichni pracovníci skladového hospodářství a dopravy. V současnosti se jedná asi o sto zaměstnanců. Po zavedení čárových kódů do výroby se školení týkalo všech pracovníků v provozu, tedy celkem lidí. První školení provedli konzultanti Siemens IT Solutions and Services, další etapy si jiţ zajišťovali pracovníci Siemens Elektromotory sami. Školení probíhalo v několika krocích, aby se jej všichni pracovníci mohli zúčastnit minimálně jedenkrát. Kaţdému pracovníkovi bylo v několika fázích věnováno celkem 10 aţ 12 hodin školení. 7. Přínosy pro organizaci Nejprve bylo třeba před managementem firmy obhájit zavedení čárového kódu, posléze RFID a prokázat návratnost investice. To se činí velmi obtíţně. K hlavním 22 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2011

7 Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID argumentům patřila úspora personálních a materiálových nákladů. Této úspory se skutečně podařilo dosáhnout, a to převedením sedmi pracovníků na jinou práci a odbouráváním tisku různých skladových příkazů a pomocných sestav. Dalším hmatatelným přínosem je bezesporu dohledatelnost materiálu, čímţ se zrychlí jeho obrátka a zkrátí prostoje. I kdyţ je vyčíslení těchto přínosů obtíţné, lze konstatovat, ţe náklady na skladování zásob prokazatelně klesly o pětinu a průběţná doba výroby se sníţila ze sedmi dní na polovinu. Pak jiţ následují těţko spočitatelné, ale přesto viditelné přínosy. Zlepšila se komunikace mezi obsluhou skladu a navazujícím pracovištěm. Zvýšila se dostupnost informací o stavu rozpracovanosti zakázek a zásob s následnými úsporami materiálů a polotovarů. Výrazně se rovněţ sníţila chybovost v provádění skladových operací, a tudíţ i počet reklamací z následných provozů na špatně dodané produkty. Sníţení počtu zpoţděných zakázek se promítlo do vyšší spokojenosti odběratelů. V neposlední řadě se zlepšila dostupnost údajů o časové náročnosti jednotlivých operací ve výrobě, coţ slouţí pracovníkům přípravy výroby pro kontrolu a stanovení normativů. Materiálový tok je pomocí SAP R/3 řízen stejně jako dříve. Čárové kódy, RFID čipy a online komunikace se systémem byly v rámci projektu doplněny. Informační systém byl z osobních počítačů v kancelářích přisunut blíţe zaměstnancům v provozu, kteří jsou k němu připojeni online prostřednictvím terminálů dodaných společností Gaben. Management společnosti tak má k dispozici evidenci adresných informací o všech provedených operacích a manipulacích vztahujících se k jednotlivým pracovníkům, kteří se prokazují pomocí zaměstnanecké RFID karty. 8. Závěr Při hledání a prosazování vyuţití RFID technologií se lze opřít o kladné zkušenosti s jejich zavedením v předchozím projektu. Jednou z dalších moţností je pouţít RFID ke sledování činnosti vysokozdviţných vozíků. Na základě zadání, které vzniklo v rámci úseku dopravy, se uskutečnily prezentace několika dodavatelů. Ti však většinou nabízeli ucelená řešení, z nichţ nešlo pouţít pouze vybranou část a tu skloubit s jiţ zavedeným systémem řízení vozíků v závodě. Pouze dvě společnosti nakonec přišly s návrhem dílčího řešení, které splňovalo poţadavky společnosti. Obr. 2: Zobrazení agendy pro sledování činnosti vysokozdvižných vozíků Schválení investice bylo opět podmíněno zpracováním výpočtu její návratnosti. Z několika předloţených variant byla vybrána ta, která obsahovala návrh nasazení RFID čipu do vozíku, instalaci detekčních modulů pro podrobné sledování a rozmístění několika čteček RFID po závodě. Bylo třeba počítat také s náklady na SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

8 Petr Sodomka, Hana Klčová, Lukáš Petrucha software, instalační práce a zaškolení obsluhy. Do budoucna se uvaţuje, ţe se systém rozšíří o tzv. šokové senzory. Očekává se, ţe projekt sledování činností vysokozdviţných vozíků by mohl uspořit aţ 2 % z celkových ročních personálních nákladů na manipulační dělníky. V době prostojů by manipulanti byli převáděni na jinou produktivní práci. Dále by se mohlo díky optimalizaci tras vozíků ušetřit na pohonných hmotách, a to aţ 5 % z ročních nákladů. V případě instalování šokových senzorů lze dosáhnout dalších cca 10 % úspor v oblasti údrţby. Předpokládaná návratnost investice byla spočítána na šest měsíců. Prvních výsledků však lze dosáhnout aţ po určité době od spuštění systému, neboť jednotlivá opatření vedoucí k optimalizaci musí vycházet z analýz jeho fungování. RFID technologii by bylo moţné vyuţít také k identifikaci kaţdého vyrobeného motoru. Výrobek by se opatřil čipem, coţ by v případě frenštátského závodu znamenalo pořídit 70 tisíc čipů do elektromotorů ročně. Tento záměr je zatím ve fázi úvah, neboť cena čipu je stále příliš vysoká. Trend v této oblasti je ovšem zřejmý na jedné straně sílí tlaky na zavedení takovéto identifikace ze strany zákazníků, na straně druhé se cena čipů postupem času sniţuje. Projekt samozřejmě nemůţe být postaven jen na sniţování nákladů. Jeho hlavním přínosem by bylo poskytnutí vyšší kvality a komfortu zákazníkům. Elektromotor s čipem by bylo moţné kdekoliv na světě rozpoznat a zjistit všechny potřebné údaje k jeho provozu a servisu. Předpokládá se, ţe tuto moţnost nejprve ocení jen zákazníci disponující čtečkou RFID, která bude umět rozlišit mezinárodní EPC kód. EPC (Electronic Product Code) je důleţitý vývojový standard RFID technologie. Zahrnuje předepsanou strukturu kódu a význam jednotlivých bitů. Dokáţe nést informaci o výrobci, produktu a sériovém čísle. Navíc přidává jedinečnou identifikaci kaţdého označeného kusu. Jeho délka činí 96 bitů, coţ poskytuje dostatečný prostor pro jednoznačnou identifikaci. Vzhledem k pokračujícímu rozšiřování RFID technologie lze očekávat, ţe se přidělování čipu výrobkům stane součástí podnikové strategie pro udrţení konkurenceschopnosti na trhu. 9. Literatura [1] GILL, J., JOHNSON, P. Research Methods for Managers. London: P. Chapman Publishing, ISBN [2] Pavlica, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management. Praha: Ekopress, ISBN [3] VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press, ISBN [4] MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha: Grada Publishing, ISBN X [5] BASL, J. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, ISBN [6] DAVENPORT, T. H. Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard Business Review, 1998, vol. 76, pp ISSN [7] STEVENS, T. All Fair in Integration. Industry Week, 2001, vol. 250, no. 6, pp ISSN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/2011

9 Případová studie: Řízení toku materiálu prostřednictvím RFID [8] OLSON, D. L. Managerial issues of ERP systems. New York: McGraw-Hill/Irwin, ISBN [9] OLSON, D. L.; CHAE, B; SHEU, C. Issues in multinational ERP implementation. Int. J. of Services and Operations Management, 2005, vol. 1, no. 1, pp ISSN [10] CHOPRA, S.; MEINDL, P. Supply Chain Management (Second Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, ISBN X [11] VOLLMANN, T. a kol. Manufacturing Planning & Control Systems for Supply Chain Management. McGraw-Hill, ISBN [12] STADTLER, H.; KILGER, C. Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and Case Studies. Berlin: Springer, ISBN [13] SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Brno: Computer Press, ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3/

Telekomunikační služby a jejich integrace v českém ERP systému

Telekomunikační služby a jejich integrace v českém ERP systému Telekomunikační služby a jejich integrace v českém ERP systému Petr Sodomka, Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce

Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce Petr Sodomka Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno petr.sodomka@cvis.cz Abstrakt: Ke konci roku 2011 uzavřelo Centrum

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant 13.6.2012 Záměr Proč integrace výrobních technologií do QAD? Současné trendy Zobrazení plánu a aktuálního stavu na displejích výrobních linek

Více

Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace

Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž petr.sodomka@cvis.cz; hana.klcova@cvis.cz; kriz@fbm.vutbr.cz Centrum pro výzkum informačních

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns.

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns. PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL Kateřina, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz Zaměření: ICT

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Trendy v oblasti investic do IS/ICT u českých výrobních podniků

Trendy v oblasti investic do IS/ICT u českých výrobních podniků Trendy v oblasti investic do IS/ICT u českých výrobních podniků Petr Sodomka, Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Řízení nákupu ve výrobních podnicích

Řízení nákupu ve výrobních podnicích Řízení nákupu ve výrobních podnicích Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno hana.klcova@cvis.cz Abstrakt:

Více

Dlouhodobý rozvoj ERP systému u výrobce technické keramiky

Dlouhodobý rozvoj ERP systému u výrobce technické keramiky Dlouhodobý rozvoj ERP systému u výrobce technické keramiky Petr Sodomka Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4,

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4,

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií NAŠE ŘEŠENÍ, HLAVNÍ PŘÍNOSY KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT Komplexní pokrytí logistických zdrojů, procesů a technologií VENTUS Integrace skladových technologií ERP SOFTWARE Podnikový systém projektovaný na

Více

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ

VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ VÝZNAM, PŘÍNOSY A ŘEŠENÍ IDENTIFIKACE PACIENTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ ZEBRA TECHNOLOGIES 17/09/2014 ROMAN ŠEDIVÝ BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CEE ZEBRA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED ZEBRA TECHNOLOGIES HISTORIE

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Implementace ERP systému v komplexní kovodělné výrobě

Implementace ERP systému v komplexní kovodělné výrobě Implementace ERP systému v komplexní kovodělné výrobě Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

Evidence a INVENTARIZACE majetku s využitím čárového kódu

Evidence a INVENTARIZACE majetku s využitím čárového kódu Evidence a INVENTARIZACE majetku s využitím čárového kódu ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S VYUŽITÍM ČÁROVÉHO KÓDU v SSČ v.v.i. Ing. Martin Richtr Ing. Dana Pavelková 1 Základní podmínky Zavedení využití čárového kódu

Více

TEMPO OPAVA ZLEPŠILO DODAVATELSKÝ SERVIS,

TEMPO OPAVA ZLEPŠILO DODAVATELSKÝ SERVIS, TEMPO OPAVA ZLEPŠILO DODAVATELSKÝ SERVIS, DOSÁHLO VYŠŠÍ EFEKTIVITY, SJEDNOTILO INFORMAČNÍ SYSTÉM A ELEKTRONICKY SE PROPOJILO S DODAVATELI Popis zákazníka TEMPO, obchodní družstvo, (původně Jednota Opava

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org

Czech Republic. Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum. www.gs1cz.org Datová synchronizace se blíží! Vytěžte z ní maximum www.gs1cz.org Klíčové důvody úspěchu dynastie Qin 1. Zavedli jednotný psaný jazyk (Mandarin) 2. Zavedli společnou měnu 3. Zavedli jednotný rozchod nápravy

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 55. 020 Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Vratné přepravní jednotky (RTIs)

Více

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Jaromír Jiroudek Lukáš Mikeska J + Consult Ernst & Young Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Náplň setkání 1. Rychlý úvod do CCM/CPM 2. Představení

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Implementace MES systému HYDRA Případová studie

Implementace MES systému HYDRA Případová studie Implementace MES systému HYDRA Případová studie TE Connectivity, TRUTNOV 07. 06. 2012 Vojtěch Pivoňka Společnost TE Connectivity TE Connectivity Ltd. vznikla po reorganizaci z původního koncernu TYCO /

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ KLASIFIKACE IS Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU vrcholové řízení střední úroveň řízení práce s daty a tvorba know-how výrobní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

JIS dodávky. Logistický koncept

JIS dodávky. Logistický koncept JIS dodávky Logistický koncept Česká Lípa, 27.4.2012 Logistický koncept- schéma Závod Z Česká Lípa Expedice Montáž vozů München Leipzig JIS 5000 Sestavy hlavových opěr Wackersdorf Varianty: 6 typů x materiálové

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou Řešení MATRIX TM je optimální kombinací: variabilního výdejního automatu nástrojů výkonného řídícího a analytického software Skříň DLS Skříň Mini Skříň Maxi Vše na jednom místě a pod dokonalou kontrolou

Více

Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR

Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR Aleš Bartůněk 05/09/2009 Pojďme budovat chytřejší planetu Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM ČR Krátce z historie Computers were human. Then they took the shape of metal boxes, filling entire rooms before

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Aktuální trendy trhu s informačními systémy pro malé a střední podniky

Aktuální trendy trhu s informačními systémy pro malé a střední podniky Aktuální trendy trhu s informačními systémy pro malé a střední podniky Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

LOGISTIKA HYBNÁ SÍLA SVĚTOVÉHO OBCHODU A GLOBÁLNÍ SPOLUPRÁCE

LOGISTIKA HYBNÁ SÍLA SVĚTOVÉHO OBCHODU A GLOBÁLNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE člen ELA ve spolupráci s akciovou společností pořádají pod záštitou místopředsedy vlády a ministra dopravy Milana Šimonovského X. MEZINÁRODNÍ LOGISTICKOU KONFERENCI LOGISTIKA

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace skladových procesů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace skladových procesů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace skladových procesů vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D. 2013 autor: Martin Hirman

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

SLEDOVÁNÍ VÝROBY PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ EVIDENCE SKLADŮ

SLEDOVÁNÍ VÝROBY PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ EVIDENCE SKLADŮ před zavedením Pracanta po zavedení Pracanta SLEDOVÁNÍ VÝROBY SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ ZAKÁZEK EVIDENCE SKLADŮ PRACANT JE SYSTÉM

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více