Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace"

Transkript

1 Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, Brno Abstrakt: Článek přináší závěry výzkumu zaměřeného na kritické faktory úspěchu při realizaci ERP projektů. Dále porovnává dva přístupy k realizaci implementace ERP systému dvou významných systémových integrátorů. Závěrem shrnuje základní rysy tzv. štíhlé implementace, implementačních metodik a jejich použití pro různé typy ERP projektů. Klíčová slova: ERP projekt, implementační metodika, štíhlá implementace, kritické faktory úspěchu, podnikové procesy Abstract: The article presents research findings focused on the critical success factors in ERP implementation projects. Furthermore, it compares two approaches to the implementation of ERP system of two major systems integrators. In conclusion, the article summarizes the basic features of the lean implementation, implementation methodologies and their use for different types of ERP projects. Key words: ERP project, methodology of implementation, lean implementation, critical success factors, business processes 1. Úvod Centrum pro výzkum informačních systémů se dlouhodobě zabývá výzkumem českého trhu s podnikovými aplikacemi, jehož nedílnou součástí je šetření kritických faktorů úspěchu implementačních projektů, a to formou kvantitativního dotazování i formou zpracování případových studií, které jsou realizovány kvalitativní technikou projekčního rozhovoru. V letech jsme realizovali 120 takovýchto případových studií, ve výrobních, obchodních a servisních podnicích České i Slovenské republiky. Teoretická východiska pro uplatnění výzkumné metodologie čerpáme z monografických prací autorů: Gill, Johnson [1] a Pavlica [2]. Teoretická východiska pro realizaci a hodnocení implementačních projektů vycházejí jednak z bohatých praktických zkušeností Centra pro výzkum informačních systémů, jednak z dlouhodobého studia monografií profesorů Jiřího Voříška [3], Zdeňka Molnára [4] a Josefa Basla [5] a zahraničních publikací T. H. Davenporta [6], T. Stevense [7] a D. L. Olsona [8,9]. Podkladem pro hodnocení kritických faktorů úspěchu a rizik implementačních projektů jsou rovněž práce K. Schwalbe [10], B. J. Carroll [11], F. A. Cummins [12], Vladimíra Smejkala a Karla Raise [13]. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

2 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž 2. Problémy českých podniků při realizaci ERP projektů V roce 2006 při každoročním výzkumu českého ERP trhu jsme provedli šetření s cílem ověřit zkušenosti s realizací ERP projektů v českých podnicích. V roce 2010 jsme pak na téměř shodném vzorku respondentů toto šetření zopakovali. Za tímto účelem jsme stanovili deset kritických faktorů, s nimiž jsme se nejčastěji setkali při svých rozhovorech s manažery českých výrobních a obchodních organizací a při poradenské činnosti. Konkrétně se jedná se o tyto kritické faktory: 1. Absence podnikové a IT strategie, dle nichž by se měl projekt realizovat 2. Neschopnost správně formulovat zadání ERP projektu 3. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro realizaci ERP projektu 4. Snaha o dosažení co nejnižší ceny ERP projektu na úkor kvality řešení 5. Neschopnost věcné komunikace s dodavatelem i uvnitř podniku 6. Snaha přesunout veškerou odpovědnost za projekt na dodavatele 7. Definování implementačního týmu a rozdělení kompetencí 8. Technická připravenost na řešení projektu a špatná kvalita dat 9. Nedostatek času na realizaci ERP projektu 10. Snaha ušetřit za konzultační služby a školení Názor na uvedené kritické faktory vyjádřilo celkem 68 (2006) a 56 (2010) manažerů dodavatelských firem (jeden respondent = odpovědná osoba dodavatelské společnosti za konkrétní ERP produkt), a to v pětistupňové intervalové škále. Jak ukazuje graf na obrázku 1, k nejsilněji vnímaným kritickým faktorům u dodavatelů patří: Absence podnikové a IT strategie Neschopnost správně formulovat zadání ERP projektu Snaha o dosažení co nejnižší ceny ERP projektu na úkor kvality řešení Snaha ušetřit za konzultační služby a školení Lze konstatovat, že všechny čtyři akcentované faktory spojuje neznalost a nepochopení důležitosti strategického řízení a významu informačního systému pro růst výkonnosti a hodnoty podniku. Neopomenutelnou příčinou je přetrvávající informační a znalostní bariéra a podceňování úlohy lidí, ať už v procesu implementace nebo jako uživatelů systému. Zajímavým zjištěním je, že ani při opakovaném šetření po čtyřech letech se uvedené preference nijak významně nemění. 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

3 Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace Obr. 1: Problémy českých podniků při řešení ERP projektů Pozn.: Jednotlivé kritické faktory jsou v grafu zastoupeny čísly Toto označení odpovídá pořadí uvedenému v úvodu této kapitoly. U každého faktoru jsou uvedeny výsledky dotazování zvlášť za rok 2006 a Efektivní implementace ERP systému ve výrobní společnosti Následující příklad srovnává přístupy k zavádění informačního systému společností Minerva Česká republika a Aimtec, dvou silných konkurentů dodávajících své produkty zejména výrobním organizacím. Popisuje specifika rychlé, resp. štíhlé implementace, a zásady, jimiž se oba systémoví integrátoři snaží dosáhnout maximálně efektivní a SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

4 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž zároveň pro uživatelskou organizaci minimálně zatěžující implementace informačního systému. 3.1 Zavádění informačního systému QAD Enterprise Applications Minerva Česká republika je výhradním distributorem a implementačním partnerem globálně dodávaného ERP systému QAD Enterprise Applications pro region střední a východní Evropy. Zaměřuje se na výrobní podniky několika segmentů (automobilový, strojírenský, spotřebitelský, farmaceutický, potravinářský a nápojový). Společnost byla jednou z prvních, která na ERP trhu přistoupila ke specializaci, definovala cílové vertikály, a až poté vyvinula rámcová řešení vycházející z konkrétních potřeb výrobních podniků. Implementační projekt systému QAD začíná úvodní studií, jejíž zpracování trvá zpravidla jeden měsíc. Cílem studie je s dostatečnou přesností stanovit harmonogram, rozpočet a popsat řešení do takové míry detailu, aby zákazník věděl, co za navrženou cenu obdrží a jaký čas na realizaci projektu bude zapotřebí. Není tedy nutné zachytit procesy tak, jak přesně by měly vypadat a jak by měl být systém pro jejich obsluhu detailně parametrizován. Konkrétní způsoby řešení jsou již součástí fáze modelování v rámci implementace. Práce na studii vyžaduje vysoce znalé konzultanty s dobrými zkušenostmi daného odvětví. Ti jsou schopni pracovat s požadavky uživatele přímo v systému nebo je usměrňovat a přesvědčit o výhodnosti optimálních přednastavených cest procesu. Společnost Minerva, z jejíchž projektů tento příklad vychází, si může tento náročný způsob implementace dovolit. Dlouhodobě buduje a udržuje konzultační tým specialistů, kteří mají zkušenosti s 15 a více projekty v odvětví, na něž se soustřeďují. 3.2 Hlavní aktéři a jejich role v implementačním projektu Oproti tradičnímu pojetí implementace zahrnuje nasazení systému QAD modifikaci a optimalizaci identifikovaných procesů, a to v průběhu jeho zavádění. Výsledkem je funkční systém s podrobným popisem procesů včetně odpovědnosti za každý z nich, a to až na jednotlivé obrazovky a pole. Jde bezesporu o nadstandardní službu, avšak s jasným přínosem. Navýšení investice se v podstatě zaměří na nejužší místo každé firmy tedy zmapování a optimalizaci podnikových procesů a zvýšení jejich podpory pro generování čistého zisku (dle TOC principu dr. Goldratta) [14]. Jako jeden z hmatatelných přínosů tohoto přístupu lze uvést průběh a výsledek zapracování nového uživatele. Ten dostane k dispozici podrobný popis činnosti daného pracoviště. K jeho zaškolení pak postačí jednoduchý kurz na obsluhu systému a po velmi krátké době je nový zaměstnanec schopen plně zastávat svou pracovní pozici. Implementace informačního systému dle metodiky společnosti Minerva představuje řízený proces s přesně danými kroky a rolemi. Sestaví se implementační tým a řídicí výbor projektu. Do tohoto výboru je jmenován vedoucí projektu za stranu dodavatele, jímž je zkušený konzultant nebo specialista na řízení projektů. Dále je jeho členem vedoucí projektu za stranu klienta, zástupci vrcholového managementu obou firem a případně také nezávislý poradce. 40 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

5 Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace Řídicí výbor vyhodnocuje průběžný stav implementačních prací, milníky, v nichž se projekt nachází, a na základě jejich plnění pak schvaluje uvolňování finančních prostředků na úhradu provedených prací. Řídicí výbor se dále zabývá všemi problémy a otázkami, které není schopen vyřešit implementační tým. Implementační tým se skládá z pracovníků dodavatele a zákazníka. Jejich role a úkoly jsou přitom determinovány oblastmi, za něž jsou v rámci projektu odpovědní. Společnost Minerva svým zákazníkům doporučuje, aby jejich pracovníci, zejména kvůli velkému vytížení, byli na implementaci hmotně zainteresováni. 3.3 Optimalizace podnikových procesů během implementace Implementace se zahajuje seznámením vrcholového vedení firmy s harmonogramem projektu, jeho obsahem, časovou náročností, přiřazením lidí a potenciálními riziky. Následuje základní školení klíčových uživatelů k principům a ovládání systému. Poté se provede nastavení systému a definování číselníků, zároveň s tím probíhá čištění dat. Teprve nyní přichází na řadu jednoznačný popis a modelování procesů. Konzultant ve spolupráci s pracovníkem pro danou oblast navrhuje proces a společně hledají jeho optimální nastavení. V této fázi se v pravidelných intervalech pořádají společné workshopy pro dané podnikové oblasti. IT oddělení připravuje data pro migraci do nového systému. Převádí se statická i dynamická data (otevřené pracovní příkazy, zakázky a nákupní objednávky). Pilotní provoz spočívá v tom, že klíčoví uživatelé za dohledu konzultantů zkouší na vzorku dat funkčnost systému. Tato fáze se vyhodnocuje, zapisuje se, kde nastal problém, a provádí se náprava. Následuje druhý pilotní provoz, ale již na velkém vzorku dat tak, aby se otestoval náhodný výrobek. Klíčoví uživatelé pak školí koncové pracovníky, a tím si ověří a doplní potřebné znalosti. Na řadu přichází tzv. kontrola systému před spuštěním, kdy nezainteresovaný pracovník Minervy kontroluje číselníky a znalost procesů u uživatelů. Pokud je vše v pořádku, systém se s podporou rozběhne. Přibližně celé další čtvrtletí jsou konzultanti na projekt vázáni a řeší případné dotazy. Až poté se projekt akceptuje (závisí na smlouvě, je možné akceptovat jednotlivé fáze, např. školení) a tím přesouvá na oddělení podpory. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

6 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž Obr. 2: Podnikové procesy z pohledu koncového uživatele systému QAD EA Celá implementace je pečlivě dokumentována, každý den je tvořen zápis z pracovního dne, který obsahuje úkoly a připomínky. Řídicí výbor má k dispozici hlášení o stavu projektu, obsahující důležitá rozhodnutí, plán na další období, stav v rámci rozpočtu. 3.4 Rychlá alternativa plnohodnotné implementace Pro menší podniky, které preferují standardy před mapováním a úpravou procesů, je připravena verze QAD EA Rapid. Jedná se o lokální označení nabídky systému QAD se zrychleným způsobem implementace, při němž se využívá předpřipravených procesů pro daný průmyslový segment. Zákazník se přizpůsobuje nastaveným a praxí ověřeným postupům. Smyslem zrychlené implementace je vnést do procesů standardy a využít je pro efektivní práci. Díky tomu lze i služby poskytovat v omezeném rozsahu. Např. konzultace se takto krátí na čtvrtinu člověkohodin využitelných u standardního projektu. Zrychlený postup je uplatňován i v oblasti školení, kdy se vynechává obecná výuka na demo databázi a pracuje se přímo s připravenými procesy. Ty se pak s uživateli prochází a tzv. pilotují. Přitom se odhalují zásadní problémy, kvůli nimž by systém nemohl být schopen provozu. Až poté se přikročí k případné úpravě procesu nebo zásahu do funkcionality systému. U verze Rapid zákazníci ocení především významnou úsporu času a nákladů. Rapid není nijak omezující a v případě růstu společnosti umožňuje systém libovolně rozšiřovat o další moduly a dokupovat licence. 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

7 Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace 3.5 Procesní mapy Významný prvek v systému představují tzv. procesní mapy, které lze tvořit přímo u zákazníka nebo lze použít a upravit mapy přednastavené, zejména ve verzi Rapid. Procesní mapy jsou vhodné především pro nově příchozí uživatele, kteří díky nim mohou snáze pochopit logiku a nastavení procesu. Nejde přitom jen o modelovací nástroj, ale o integrální součást systému, která může sloužit přímo k jeho ovládání. Pokud chce uživatel vidět např. tvorbu zakázky, systém ukáže podrobnější mapu a její rozpad, přesně dokládající průběh tvorby zakázky. Přes mapu lze zakázku do systému i zadat, a to tak, že systém rovnou spustí funkci pro založení zakázky a mapu převede do navigačního sloupce. Systém tak lze ovládat nejen přes menu, ale i přes mapy procesů. Tuto skutečnost oceňují mj. také auditoři ISO standardů. Zaškolení na ovládání map je velmi jednoduché a pochopitelnější než klasické menu (15). 3.6 Štíhlé zavádění informačního systému SAP Společnost Aimtec vyvinula na bázi produktu SAP Business All-in-One vlastní řešení s přednastavenými funkcemi, které pro určité oborové skupiny představuje kvalitativně vysoký standard. Toto odvětvové řešení, nazvané Sappy (pro výrobní společnosti SappyManufacturing, pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu SappyCar a pro obchodní firmy SappyTrade), umožňuje Aimtecu lépe čelit nejen ERP produktům jiných výrobců, ale také silné konkurenci ze strany dodavatelů řešení SAP. Za tímto účelem Aimtec významně vylepšil také implementační metodiku. Řešení tak může být nasazeno již za 150 člověkodnů práce. Společnost Aimtec využívá při zavádění SappyCar svou vlastní implementační metodiku, která vychází z vlastních dlouhodobých zkušeností a standardní metodiky ASAP (Accelerated SAP). Samotný ASAP je natolik komplexní, že by byl pro použití v segmentu středně velkých výrobních firem příliš složitý. Proto byly některé jeho součásti pozměněny tak, aby byl zákazník při realizaci implementace co nejméně zatěžován a tam, kde si postup nevyžádá jeho vlastní aktivitu, pouze kontroloval výsledky. Proto také Aimtec nazývá svou implementační metodiku jako štíhlou. Na začátku implementace jsou stanoveny cíle a kritéria, a to opět štíhlým způsobem. Tyto výkonnostní ukazatele směřují do hlavních oblastí, jako jsou zásobování, nákup, výroba, u nichž lze výkonnost reálně měřit. 3.7 Štíhlá implementace jako konkurenční výhoda Typickým příkladem, kdy Aimtec změnil standardní postup za účelem zjednodušení a zkrácení implementačního procesu, je předsunutí přípravy dat na úvod projektu. Specialista pro přípravu dat (zkušený senior konzultant s logistickou a účetní praxí) již od počátku projektu koordinuje jednotlivé odborníky a zabezpečuje vytvoření číselníků a migraci dat. Je schopen zákazníkovi přizpůsobit procesy v oblasti číslování výrobků a materiálů pomocí postupů obsažených v produktových šablonách. K řízení celého procesu slouží balíček vytvořený přímo v SAP, který jednotlivé kroky hlídá. Štíhlá implementace byla aplikována např. při nasazení SappyCar ve společnosti Plastkov Automotive. Celý projekt trval pouhých 6 měsíců, a to i přesto, že se v jeho průběhu firma restrukturalizovala. Během dvou měsíců od začátku implementace byl SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

8 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž nasazen do ostrého provozu modul účetnictví a za další 4 měsíce již celá firma, čítající 800 zaměstnanců a tři pobočky, využívala plnou funkcionalitu celého systému. 3.8 Hlavní fáze projektu Samotná implementace má několik fází. V prvním kroku je definován vlastní projekt a provedena analýza. Analýza probíhá následujícím způsobem: každý proces v SAP je rozebrán se zákazníkem. Konzultant vysvětlí průběh procesu a jeho výsledek. Případné změny dle požadavků zákazníka jsou definovány a zaznamenány pomocí softwarového nástroje Lotus Notes, který Aimtec používá v rámci projektové metodiky. Společnost Aimtec je díky svým produktovým šablonám a projektové metodice schopna provést analýzu do jednoho měsíce i s odsouhlasením zákazníka. Po definici změn dochází ke schválení cílového řešení a nastává samotná instalace systému. Dalším krokem je nastavení customizované šablony, a to do 14 dnů od schválení cílového konceptu. Během nastavování a průběhu analýzy pracuje specialista na přípravě dat k testování. Další fází je prototypování, kdy konzultanti s klíčovými uživateli prochází všechny procesy, ověřují jejich práci a zaznamenávají do systému, zda test proběhl úspěšně. Díky tomu lze sledovat postup implementace. Na konci prototypování proběhne integrační test pro všechny procesy společně. V druhém kole prototypování jsou odstraněny všechny kritické připomínky. Celý průběh je sledován prostřednictvím Lotus Notes. Každý proces na projektu má svůj status (testován, ukončen, předán). Evidovány jsou rovněž jednotlivé připomínky, jejich statut a do jakého termínu mají být vyřešeny. 3.9 Hlavní fáze projektu V oblasti plánování a řízení výroby zkoordinovala společnost Aimtec plánovací procesy s řízením výroby, nákupní a prodejní logistiky, neboť požadavky na ně vznikají při zpracování odvolávek. Konzultant, který je supervizorem pro implementaci plánování a výroby, samozřejmě musí rozumět také nákupu a prodeji, aby dokázal všechny procesy správně propojit. V šabloně se kumulují zvyklosti zákazníků. Společnost Aimtec je průběžně doplňuje, takže v rozsahu formulářů a reportů má celou řadu vlastních rozšíření, které zákazník dostává za atraktivních podmínek. V tzv. praprojektu (anonymním úložišti) se ukládají všechny zákaznické změny a tím je šablona rozšiřována. Je zde evidována veškerá dokumentace a popisy bez vlastníků procesů. Při oslovení nového zákazníka se pak vychází právě z tohoto praprojektu. 4. Závěr Štíhlá implementace ERP systému by měla být koncipována tak, aby minimálně narušila chod společnosti, v níž se příslušný projekt realizuje. Jejím cílem by mělo být maximální využití přednastavených funkcí, které v daném odvětví představují standard (oborové řešení). Kritickými faktory úspěšné realizace projektu pak bude naplnění předem stanovených výkonnostních ukazatelů (např. v procesu nákupu, výroby, prodeje), dodržení rozpočtu a časového harmonogramu. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

9 Realizace ERP projektů: výsledky výzkumu a příklady štíhlé implementace Implementační metodika pro nasazení vyspělých ERP systémů by měla obsahovat pracovní postupy pro realizaci více typů projektů. Příkladem pro jejich stanovení může být Microsoft Dynamics Sure Step Methodology, která definuje: 1. Standardní projekt štíhlý přístup pro implementaci prováděnou z jednoho místa. 2. Projekt typu Rapid zrychlený přístup pro implementaci s žádnými nebo minimálními úpravami. 3. Projekt typu Enterprise standardizovaný přístup pro implementaci prováděnou z jednoho místa, pro organizaci s pobočkovou strukturou nebo začleněnou v nadnárodní struktuře, v níž musí být zohledněna lokální specifika i požadavky nadřazených složek. 4. Projekt typu Agile přístup pro implementaci prováděnou z jednoho místa, vyžadující rozsáhlé úpravy a specifická řešení. Obsahuje třicetidenní cyklus Sprint a plán pro každodenní řešení implementační agendy. 5. Projekt typu Upgrade přístup pro implementaci nové verze systému. Jeho součástí je zhodnocení stávajícího stavu a návrhu migrace dosavadních funkcí (technický upgrade). Nové funkce jsou pak nasazovány formou předchozích typů implementace (funkční upgrade). Literatura [1] GILL, J., JOHNSON, P.: Research Methods for Managers. London: P. Chapman Publishing, ISBN [2] PAVLICA, K. a kol.: Sociální výzkum, podnik a management. Praha: Ekopress, ISBN [3] VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press, ISBN [4] MOLNÁR, Z.: Efektivnost informačních systémů. Praha: Grada Publishing, ISBN X [5] BASL, J.: Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, ISBN [6] DAVENPORT, T. H.: Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard Business Review, 1998, vol. 76, pp ISSN [7] STEVENS, T.: All Fair in Integration. Industry Week, 2001, vol. 250, no. 6, pp ISSN [8] OLSON, D. L.: Managerial issues of ERP systems. New York: McGraw-Hill/Irwin, ISBN [9] OLSON, D. L., CHAE, B., SHEU, C.: Issues in multinational ERP implementation. Int. J. of Services and Operations Management, 2005, vol. 1, no. 1, pp ISSN [10] SCHWALBE, K.: Řízení projektů v IT. Brno: Computer Press, ISBN [11] CARROLL, B. J.: Lean Performance ERP Project Management. St. Lucie Press, CRC Press Company, ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

10 Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž [12] CUMMINS, F. A.: Enterprise Integration. John Wiley & Sons, ISBN [13] SMEJKAL, V.; RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. akutalizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN [14] GOLDRATT, E.: Jak vzniká zisk. Praha: Grada Publishing, ISBN [15] SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H.: Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Brno: Computer Press, ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2011

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj

Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj Český ERP trh v roce 2011 a jeho aktuální vývoj Petr Sodomka petr.sodomka@cvis.cz Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4,

Více

Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce

Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce Petr Sodomka Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno petr.sodomka@cvis.cz Abstrakt: Ke konci roku 2011 uzavřelo Centrum

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Řízení nákupu ve výrobních podnicích

Řízení nákupu ve výrobních podnicích Řízení nákupu ve výrobních podnicích Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno hana.klcova@cvis.cz Abstrakt:

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Implementace ERP systému Helios Easy

Implementace ERP systému Helios Easy Martin Konečný Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno e-mail: konecnym@fbm.vutbr.cz Abstrakt: Případová studie se zaměřuje na problematiku implementace ERP systému

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Český ERP trh a jeho vývoj v období hospodářské krize

Český ERP trh a jeho vývoj v období hospodářské krize Český ERP trh a jeho vývoj v období hospodářské krize Petr Sodomka, Hana Klčová Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, 612 00

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

SAP CRM Rapid Deployment Solution

SAP CRM Rapid Deployment Solution smooth business flow SAP CRM Rapid Deployment Solution snadno a rychle con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz OBSAH Představení

Více

Portál podpory. Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk

Portál podpory. Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk Portál podpory Michal Vokáč Minerva Česká republika, a.s. Service Desk Helpdesk ve struktuře Minervy Představenstvo Výkonný ředitel Obchodní odd. Realizace Servis Finance & Administrativa Vývoj Helpdesk

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 17.9.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. SAP GRC AC workshop - program Termín: Místo: 17. září 2009 od 9:00h do cca 13:00h. Praha 5, Pekařská 7, sídlo

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 SAP PROCUREMENT DAY 2013 Portfolio řešení SAP pro oblast nákupu Vladimír Heřt, SAP ČR Agenda Stručný úvod Portfolio řešení SAP Řešení SAP pro oblast nákupu On Premise & On Demand Nadstavbová řešení SAP

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Přednáška č. 1 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/02, zahájeném dne 16.5.2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

CRM Řízení vztahů se zákazníky

CRM Řízení vztahů se zákazníky CRM Řízení vztahů se zákazníky Systém Řízení vztahů se zákazníky je tvořen souborem Lotus Notes aplikací primárně designovaných pro prostředí Lotus Notes 6 a 7. S menšími úpravami je možno systém použít

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více