GS1 System. Systém GS1 v logistice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GS1 System. Systém GS1 v logistice"

Transkript

1 Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery. Využívání standardů pro identifikaci zboží v kombinaci s datovou synchronizací a elektronickou komunikací vede k dosažení významných úspor v celém logistickém řetězci.

2 Systém GS1 Uplatnění v logistice Poskytovatelé logistických služeb zajišt ují v oblasti maloobchodu významné funkce umožňující dodavatelům, výrobcům, distributorům a maloobchodním prodejcům přístup na trh, který je mnohdy značně vzdálen od místa výskytu surovin nebo místa zhotovení konečného produktu. Tyto funkce spočívají nejen v zajištění dopravy, skladování a manipulace s materiálem, ale mnohdy i v poskytování služeb s přidanou hodnotou jako například balení produktů, tvorbu specifických logistických jednotek dle objednávky a podobně. Systém GS1 umožňuje značné zjednodušení spolupráce se všemi obchodními partnery díky vysoké míře standardizace v oblasti identifikace produktů, elektronické výměny obchodních informací a dokladů, datové synchronizace a vysledovatelnosti dodávek. Standardy pro identifikaci Pro efektivní řízení logistických procesů jsou nezbytná relevantní a precizní data ve strojově čitelné podobě. Standardní identifikační postupy Systému GS1 pro identifikaci produktů pohybujících se v logistickém řetězci je možné v závislosti na použité technologii rozdělit do dvou oblastí: identifikace s využitím technologie čárového kódu, identifikace pomocí RFID (radiofrekvenční identifikace). Značení spotřebitelských, obchodních a logistických jednotek klasickými čárovými kódy nebo s využitím RFID je z hlediska technologie zápisu, snímání a nosného média odlišné. Identifikační struktury umožňující jednoznačnou globálně unikátní identifikaci dané jednotky však zůstávají nezměněny. Automatická identifikace na bázi technologie čárových kódů je v logistice uplatňována zejména s využitím dokonale propracované symboliky GS Celá škála GS1 AI (aplikační identifikátory) zaručuje standardní vyjádření konkrétních údajů v přesně specifikovaném formátu a umožňuje zakódování široké palety důležitých doplňkových informací. Některé z těchto údajů představují základní GS1 identifikační klíče a váží se k identifikaci produktů GTIN (globální číslo obchodní položky), jiné představují informace typicky logistického charakteru jako je GLN (globální lokalizační číslo) pro určení místa doručení, definování příjemce zásilky či faktury, nákup od koho apod. Dalšími logistickými GS1 identifikačními klíči jsou GSIN (globální identifikační číslo zásilky), GINC (globální identifikační číslo nákladu), GRAI (globální identifikátor vratné položky), GIAI (globální identifikátor majetku) doplněné o sérii podpůrných GS1 AI, vyjadřujících např. poštovní kódy, kód místa určení aj. Symbolika GS1-128 je též základem pro rozšířený mezinárodní standard GS1 Evropská logistická etiketa (GS1 ELE). Povinným prvkem každé evropské logistické etikety je SSCC (sériový kód logistické jednotky). Tento globálně unikátní sériový kód jednoznačně identifikuje emitenta etikety a přiřazuje jednotce pořadové číslo, které je nezávislé na obsahu

3 logistické jednotky. V případě homogenní logistické jednotky se kód SSCC běžně doplňuje o identifikaci zboží a další data, jako jsou například číslo šarže, datum minimální trvanlivosti, hrubá hmotnost jednotky atp. Tyto doplňkové údaje současně představují základ pro fungující systém sledovatelnosti. Je-li logistická jednotka nehomogenní (obsahující několik různých druhů zboží s různými daty), je nejčastěji identifikována pouze SSCC kódem a údaje o zboží je nutno zasílat například pomocí EDI komunikace. Technologie radiofrekvenční identifikace Technologie RFID umožňuje poskytovatelům logistických služeb významně zrychlit příjem, vychystávání nebo vyskladnění zboží. Klíčové identifikační údaje obsažené v RFID tagu, připevněném na spotřebitelské, obchodní nebo logistické jednotce, je možné pomocí rádiových vln přečíst na určitou vzdálenost, což celý proces dále zefektivňuje a umožňuje vyšší míru automatizace a kontroly nad kokrétními logistickými operacemi. Údaje, které jsou pomocí RFID načteny v rámci jednotlivých operací (tzv. dynamická data), je možné prostřednictvím sítě EPCglobal Network sdílet s ostatními obchodními partnery a zajistit tak skutečnou sledovatelnost objektů v logistickém řetězci. GS1 standardem pro datový obsah RFID tagu je EPC (elektronický kód produktu). Podobně jako čárové kódy nese EPC informace identifikující výrobce a produkt. Aplikace sériových čísel navíc zajišt uje i rozlišení jednotlivých totožných produktů se shodným čárovým kódem. Elektronická výměna dat Rutinně využívaná EDI (elektronická výměna dat) představuje komunikační technologii, která poskytuje nezávislým obchodním partnerům možnost efektivně vyměňovat a zpracovávat pestrou škálu dokladů, reportů a zpráv usnadňujících celý obchodní proces od zaslání úvodních informací o produktech a jejich výrobci až po finanční vyrovnání. Podobně jako v případě identifikace je možné elektronickou výměnu dat rozdělit do dvou oblastí: elektronická výměna dat na bázi normy GS1 EANCOM (UN/EDIFACT), elektronická výměna dat na bázi GS1 XML. Uvedené dva formáty elektronické výměny dat představují pouze technologickou platformu pro komunikaci. Přenášená data zůstávají shodná. Poskytovatelé logistických služeb komunikují v rámci jedné zakázky obvykle s více obchodními partnery. Do transakce může být zapojen dodavatel, odběratel nebo například externí dopravce. Pokud standardní EDI komunikaci využívají všichni obchodní partneři podílející se na realizaci zakázky, dosáhne poskytovatel logistických služeb značných úspor spočívajících zejména ve zrychlení výměny dat a v omezení možnosti vzniku chyb a nedorozumění. Poskytovatelům logistických služeb je, kromě v praxi hojně využívaných zpráv typu objednávka (ORDERS) a faktura (INVOIC), k dispozici také elektronický dodací list (DESADV), příjemka (RECADV) nebo statický, či dynamický report skladových zásob (INVRPT). Ten umožňuje předávat přesné informace o úrovni skladových zásob nebo o stavových změnách, které je nutné komunikovat za účelem aktualizace informačních systémů. Další zprávou, která je poskytovatelům logistických služeb k dispozici, je instrukce k dodávce (INSDES). Umožňuje předávání informací o požadovaném vyskladnění a dodání zboží konečnému příjemci. V oblasti logistiky je v některých případech významným údajem aktuální stav objednávky, ve kterém je klient, využívající

4 logistické služby, informován o odeslání, dodání nebo o stavu požadovaného vyskladnění podle předaných instrukcí k dodávce. Tyto informace je možné komunikovat prostřednictvím zprávy o průběžném stavu objednávky (OSTRPT). V rámci mezinárodní multioborové normy GS1 EANCOM existuje celá řada dalších zpráv pro oblast logistiky. Norma pro ekvivalentní zprávy na bázi GS1 XML, které mohou za určitých podmínek představovat flexibilnější variantu řešení než zprávy GS1 EANCOM, je rovněž vyvíjena a spravována neziskovou organizací GS1. Aktuální seznam zpráv GS1 EANCOM a GS1 XML je k dispozici prostřednictvím GS1 Czech Republic. Aplikace Systému GS1 v logistickém řetězci Na následující straně je k dispozici zjednodušené schéma, které objasňuje základní principy aplikace standardů GS1. Tyto standardy souvisí jak s fyzickým přemístěním produktů v logistickém řetězci od výrobce ke spotřebiteli, tak i s příslušným přenosem informací. Výrobce značení spotřebitelských, obchodních a logistických jednotek pomocí čárového kódu (GTIN, SSCC) nebo technologie RFID (kód EPC) komunikace s poskytovatelem logistických služeb pomocí GS1 ecom (GS1 EANCOM, GS1 XML) komunikace s odběratelem (příjemcem zboží) pomocí GS1 ecom (GS1 EANCOM, GS1 XML) a synchronizace kmenových dat pomocí sítě GDSN Výrobce produktů je primárně odpovědný za jejich jednoznačnou identifikaci v rámci celého logistického řetězce. Systém GS1 výrobci poskytuje řešení pro značení spotřebitelských jednotek, které je později využíváno v místě konečného prodeje (symboly EAN/UPC, GS1 DataBar), obchodních jednotek, které mohou být rovněž identifikovány poskytovatelem logistických služeb nebo distribučním centrem maloobchodního prodejce (symboly EAN/UPC, ITF-14, GS1-128), logistických jednotek, které představují nejvyšší jednotku hierarchie balení, a které jsou díky sériovému číslu (kód SSCC) jednoznačně identifikovatelné v rámci celého distribučního procesu (symboly GS1-128 případně RFID-EPC). Výrobci je dále k dispozici propracovaný systém elektronické výměny dat GS1 ecom pro komunikaci s odběratelem (maloobchodním prodejcem) nebo s poskytovatelem logistických služeb. Po přijetí elektronické objednávky (ORDERS) výrobce obvykle připraví zboží k expedici nebo zašle poskytovateli logistických služeb instrukci k dodávce (INSDES), ve které specifikuje jaké zboží a kam má být dodáno. Pro identifikaci zboží ve standardních EDI zprávách jsou využívány kódy GTIN. Pro identifikaci partnerů a dodacích míst je využíván kód GLN. Poskytovatel logistických služeb identifikace logistických, v některých případech i obchodních jednotek pomocí čárového kódu (GTIN, SSCC) nebo technologie RFID (kód EPC) komunikace s dopravcem, výrobcem a maloobchodním prodejcem pomocí GS1 ecom (GS1 EANCOM, GS1 XML) Poskytovatelé logistických služeb využijí Systém GS1 v rámci distribučního procesu například k synchronizaci údajů v informačním systému ohledně úrovně skladových zásob se svými klienty, tj. s výrobcem nebo maloobchodním prodejcem, prostřednictvím zprávy (INVRPT) nebo k informování příjemce zboží o aktuálním stavu vyřízení objednávky prostřednictvím zprávy (OSTRPT). Maloobchodní prodejce může po obdržení elektronického dodacího listu (DESADV) a příjmu zboží využít EDI komunikaci také pro potvrzení příjmu. K tomu slouží elektronická příjemka (RECADV), na základě které dodavatel vystaví a odešle fakturu pomocí EDI zprávy (INVOIC). Ta je následně automaticky zpracována v informačním systému příjemce zboží. Maloobchodní prodejce identifikace logistických jednotek pomocí čárového kódu (GTIN, SSCC) nebo technologie RFID (kód EPC) komunikace s distribučním centrem a/nebo s poskytovatelem logistických služeb pomocí GS1 ecom (GS1 EANCOM, GS1 XML) komunikace s dodavatelem pomocí GS1 ecom (GS1 EANCOM, GS1 XML) a synchronizace kmenových dat pomocí sítě GDSN Více informací o standardech pro identifikaci je uvedeno na

5

6 Systém GS1 Přínosy pro poskytovatele logistických služeb Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Zvýšení podílu automatizace operací při komunikaci s obchodními partnery. Vyšší přesnost při cross-dockingových operacích. Redukce činností v oblasti administrativy. Redukce počtu chybných dodávek. Zlepšení přehlednosti ve skladech díky standardní identifikaci zboží. Systém GS1 Přínosy pro výrobce a pro maloobchod Vyšší míra automatizace a související zrychlení komunikace s poskytovateli logistických služeb. Snížení počtu reklamací a objemu vráceného zboží. Zrychlení a ustálení pohybu zásob. Omezení chybných dodávek. Zpřesnění plánování. Snížení objemu zásob. GS1 Czech Republic Na Pankráci Praha 4 T F E

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Obsah Představení společnosti GS1 Czech republic Možnosti standardizace Milníky nadcházejícího období

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Obsah Obsah...2 Předmluva...4 1. Logistika informací...5 1.1 Komunikace DODAVATEL

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více