Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární orgány v prùbìhu 10 let"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003

2 VZOR AKCIE

3 Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady

4 Pøedstavenstva

5 Dozorèí rady

6 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

7 2

8 OBSAH Základní identifikaèní údaje...4 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti...5 Ekonomická èást...7 Rozvaha - aktiva r Rozvaha - pasiva r Výkaz zisku a ztráty r Pøíloha k roèní závìrce...10 Výrok auditora k úèetní závìrce...20 Výklad k uplynulému vývoji úèetní jednotky...21 Výklad k budoucímu vývoji úèetní jednotky...22 Stanovisko dozorèí rady k roèní úèetní závìrce...23 Stanovisko dozorèí rady ke zpracovaným analýzám o a. s Údaje o majetku a finanèní situaci spoleènosti za období let 2002 a Výrok auditora k výroèní zprávì...32 Informace o spoleènosti...33 Pøehled hlavních údajù o provozu vodovodù...33 Pøehled hlavních údajù o provozu kanalizací...33 Mapa provozování vodovodù a kanalizací...34 Pøehled výsledkù hospodaøení za období Skladba výnosù...35 Náklady na výrobu a rozvod pitné vody...36 Náklady na odvádìní a èištìní odpadních vod...36 Výroba a prodej pitné vody...37 akturace odkanalizované a èištìné odpadní vody...37 Pohledávky za odbìrateli...37 Kvalita pitné vody...38 Množství a kvalita vypouštìných odpadních vod a placení úplat...39 Poruchy na vodovodních zaøízeních...39 Poruchy na kanalizaèních zaøízeních...40 Péèe o dlouhodobý hmotný majetek...40 Odpadové hospodáøství...44 Personální vývoj...46

9 4 1 Základní identifikaèní údaje Obchodní firma: Datum vzniku: 1. ledna 1994 zápis v obchodním rejstøíku vedeném Mìstkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. irm /93 irma založena: ondem národního majetku ÈR na základì privatizaèního projektu Støedoèeských vodovodù a kanalizací Praha, s. p. dle rozhodnutí MSNMP ÈR ze dne èj. 24/ Identifikaèní èíslo: Daòové identifikaèní èíslo: Sídlo: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ Právní forma: Základní kapitál spoleènosti: (zapsaný v Obchodním rejstøíku) Hlavní pøedmìt podnikání: Akciová spoleènost ,- Kè Provozování vodovodù a kanalizací Ochranná známka spoleènosti (è a ÚPV ÈR) Telefon: ax: URL:

10 5 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti za rok 2003 Vážení akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, pøedstavenstvo akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Vám pøedkládá již desátou, jubilejní výroèní zprávu, výroèní zprávu za rok 2003, která dokumentuje stav a vývoj akciové spoleènosti za uplynulé období a slouží jako základní informaèní zdroj o spoleènosti všem akcionáøùm, obchodním partnerùm a veøejnosti. Ve výroèní zprávì najdete jako každý rok nejenom požadované údaje dle zákona, ale øadu dalších údajù a informací nad rámec zákonných povinností, abyste získali co nejpøehlednìjší, nejotevøenìjší a nejúplnìjší informace o práci naší spoleènosti. V ústní zprávì pøedstavenstva na minulé øádné valné hromadì dne jsem ubezpeèil všechny akcionáøe, že tak, jako se naše akciová spoleènost vypoøádala s problémy a potøebami roku 2002, tak je pøipravena profesionálnì zajistit potøeby našich zákazníkù nejenom v roce 2003, ale i v dalších letech a vždy i o nìco lépe. A to se snad pro rok 2003 naplnilo. I když každý rok tvrdíme, a není to pouze fráze, že se jednalo o jeden z nejnároènìjších a nejtìžších rokù, tak o dalším následném je to tøeba zase konstatovat znovu... Ono je to opravdu stále tìžší a nároky našich odbìratelù jsou stále vyšší a oprávnìné. Dovolím si tedy konstatovat, že i pøes obtížný hospodáøský rok 2003 se naší spoleènosti podaøilo plánované úkoly a pøedsevzetí splnit. Jestliže za rok 2002 se poprvé historicky vyplácely akcionáøùm dividendy, tak za rok 2003 bude možné provést výplatu dividend opìtovnì, pokud tak Vy akcionáøi na návrh pøedstavenstva na øádné valné hromadì rozhodnete. Zároveò zde již budete akcionáøi vlastnící akcie na jméno hlasovat poprvé i s listinnými akciemi, které se podaøilo po byrokratických peripetiích naší spoleènosti koneènì vydat. Nejenom že firma jako vždy byla po celý rok solventní a výrok auditora zní ovìøuji bez výhrad, ale podaøilo se zajistit další nenávratnou dotaci ve výši 4,047 mil. Kè a bezúroènou dlouhodobou pùjèku ve výši 16,188 mil. Kè na rekonstrukci poslední èásti stavby - strojovny a trafostanice na úpravnì vody Reèkov pro výrobu pitné vody na skupinovém vodovodu Mladá Boleslav, dále uzavøít dle zákona - až na malé výjimky - se všemi odbìrateli smlouvy o dodávce pitné vody a odvádìní odpadních vod. Jednalo se o megaakci s více jak 23 tisíci odbìrateli a 100 tisíci vyplnìnými formuláøi. Zároveò se podaøilo bezproblémovì zásobovat všechny naše odbìratele po celé období probíhajících tropických veder. Snažili jsme se i nadále pøibližovat zákazníkovi vybudováním a rekonstrukcí zákaznických center. Smyslem a cílem byla, je a bude tvrdá, poctivá a cílevìdomá práce pro zákazníka. Nejenom v roce 2003, ale i za uplynulých deset let trvání akciové spoleènosti a i pro další budoucnost. V závìru roku 2003 pøedstavenstvo nejenom rozhodlo o pøípravì o významném zvýšení základního kapitálu spoleènosti nepenìžitými vklady vodohospodáøského majetku vybudovaného Vámi akcionáøi, které se bude též projednávat na valné hromadì , ale spoleènì s dozorèí radou rozhodlo i o zpracování analýzy, jejímž cílem bylo získat nestranný a odborný posudek na dosavadní èinnost naší akciové spoleènosti za celé uplynulé období a stejnì tak na perspektivu jejího dalšího uplatnìní na èeském vodárenském trhu. Na základì zpracovaných analýz od nezávislých profesionálních znaleckých firem projednala dozorèí rada akciové spoleènosti tyto materiály a vydala k nim pro Vás akcionáøe stanovisko, které je na stranì 24. Domnívám se, že analýzy i stanovisko a doporuèení dozorèí rady plnì vystihují stav, ve kterém se naše a. s. za deset let pùsobení nachází. A je to stav urèitì dobrý. Protože definitivní hodnocení nedìlají analýzy, ani pøedstavenstvo, ale pouze Vy akcionáøi a hlavnì spokojení zákazníci, chtìl bych pøesto podìkovat všem zamìstnancùm a èlenùm statutárních orgánù za uplynulé dosažené výsledky. Èinnost pro rok 2004 bude navazovat na pøedchozí období. Bude vycházet samozøejmì z Koncepce podnikatelské èinnosti pro rok , kterou schválila øádná valná hromada a dále ze zpracovaného støednìdobého plánu spoleènosti. Maximální pozornost bude i nadále vìnována péèi o zákazníka, péèi o vodohospodáøský majetek, výraznì o modernizace a intenzifikace ÈOV s dùrazem na získání finanèních prostøedkù jak od MZe ÈR, MŽp ÈR, S ŽP, ale i prostøedkù z fondù EU. Bude pokraèováno v avizovaném vkládání majetku (nepenìžité vklady proti vydání akcií a. s.) od mìst a obcí do naší a. s.

11 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti za rok Vážení akcionáøi, vážení zákazníci, na spoleèném setkání pøi pøíležitosti oslav Svìtového dne vody a hlavnì 10 let založení akciové spoleènosti v Mìstském divadle Mladá Boleslav jsem na pódiu øekl: Naší akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav je neskonalou ctí, potìšením, ale i závazkem, že vodu, tuto drahocennou a nièím nenahraditelnou surovinu, nejdražší tekutinu, i když si to mnozí lidé stále ještì neuvìdomují, mùže dodávat tisícùm domácností a 100 tisícùm obèanù regionu Mladoboleslavska. Chci zde za všechny zamìstnance slíbit zákazníkùm, že si této služby a práce vážíme a že ji chceme dìlat i nadále co nejpoctivìji a nejprofesionálnìji. Voda je život, chraòme ji. My všichni. A to je závazek nás vodaøù pro další desítky let. Závìrem musím ještì podìkovat všem starostùm mìst a obcí, bývalým i souèasným našim akcionáøùm za jejich uvážlivá a dobrá rozhodování bìhem uplynulých 10ti let, která vedla naši a. s. k celkové prosperitì a dobrému jménu naší vodárny. Ten samý dík patøí též všem bývalým a souèasným èlenùm statutárních orgánù a zamìstnancùm. Vám všem pøeji za pøedstavenstvo spoleènosti hodnì štìstí a zdraví! Akciové spoleènosti snad není co pøát. Cituji z analýz: Je zdravá, silná, stabilizovaná, vytváøí si pøedpoklady pro své bezproblémové a stabilní pùsobení na dlouhá léta dopøedu. Tak snad jen to štìstí na dobrá rozhodnutí tìch, co o ní rozhodují, Vás akcionáøù. S pozdravem Voda je život, chraòme ji! Ing. Jan Sedláèek pøedseda pøedstavenstva

12 3 Ekonomická èást Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA k (v celých tisících Kè) 7 Bìžné úèetní období Min. úè. obd. oznaè. a AKTIVA b øád. c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceòovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanèní majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a øízených osobách Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry ovl. a øíz. os. a úè. jedn. pod podst. vl Jiný dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek C. Obìžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami Pohledávky za úèetními jednotkami pod podst. vlivem Pohledávky za spoleèníky, èl. druž. a za úèast. sdružení Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Odložená daòová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami Pohledávky za úèetními jednotkami pod podst. vlivem Pohl. za spoleèníky, èl. druž. a za úèastníky sdruž Sociální zabezpeèní a zdravotní pojištìní Stát - daòové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanèní majetek C.IV.1. Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek D.I. Èasové rozlišení D.I.1. Náklady pøíštích období Komplexní náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

13 Ekonomická èást 8 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA k (v celých tisících Kè) Bìžné Minulé Oznaè. PASIVA øádek úè. období úè.obd. PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zmìny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách A.III. Rezervni f., nedìlitelný f. a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let A.IV.1. Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Rezerva na dùchody a podobné závazky Rezerva na daò z pøíjmu Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k ovládaným a øízeným osobám Závazky k úèetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke spoleè., èlen. družstev a k úèast. sdružení Dlouhodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Odložený daòový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k ovládaným a øízeným osobám Závazky k úèetním jednotkám s podstatným vlivem Záv. ke spoleè., èlen. družstev a k úèast. sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze soc. zabezp. a zdravotního pojištìní Stát - daòové závazky a dotace Krátkodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úèty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci C.I. Èasové rozlišení C.I.1. Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období

14 Ekonomická èást 9 Výkaz ZISKU a ZTRÁTY k (v celých tisících Kè) Ozn. Text Bìžné období Minulé období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace B. Výkonová spotøeba B.1. Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva Náklady na sociální zabezpeèení a zdrav. pojištìní Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zùst. cena prodaného DM a materiálu Zùstatková cena prodaného DM Prodaný materiál G. Zmìna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a kompl. n. pøíš. období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pøevod provozních výnosù I. Pøevod provozních nákladù * Provozní výsledek hospodaøení VI. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhod. finanèního majetku Výnosy z podílù v ovl. a øíz. osobách a v ÚJ pod podst. vlivem Výnosy z ostatních dlouh. cen. papírù a podílù Výnosy z ostatního dlouhodob. finanèního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku K. Náklady z finanèního majetku IX. Výnosy z pøecenìní cen. papírù a derivátù L. Náklady z pøecenìní cen. papírù a derivátù 4000 M. Zmìna stavu rezerv a opr. položek ve finanèní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady XII. Pøevod finanèních výnosù P. Pøevod finanèních nákladù * inanèní výsledek hospodaøení Q. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost splatná odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost XIII. Mimoøádné výnosy R. Mimoøádné náklady S. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti splatná odložená * Mimoøádný výsledek hospodaøení T. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/-) *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-)

15 Ekonomická èást 10 P Ø Í L O H A K Ú È E T N Í Z Á V Ì R C E K Èl. I. Obecné vysvìtlivky k pøíloze Tato pøíloha k úèetní závìrce je sestavena v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a vyhláškou è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou podnikateli úètujícími v soustavì podvojného úèetnictví. Pøíloha k úèetním výkazùm má ètyøi základní èásti: - obecné informace - informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování - doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, vèetnì pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu - pøehled o penìžních tocích 1) Popis úèetní jednotky Název: Sídlo: Èechova 1151, Mladá Boleslav Právní forma: akciová spoleènost Pøedmìt èinnosti: rozhodujícím pøedmìtem èinnosti je provozování vodovodù a kanalizací dále to jsou: - podnikání v oblasti nakládání s odpady - laboratorní èinnost v oboru vodovodù a kanalizací - poradenská èinnost v oboru vodovodù a kanalizací - inženýrská èinnost v investièní výstavbì - pronájem bytových a nebytových prostor - práce zemními stroji - koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej - v rámci živnosti ohlašovací volné - ubytovací služby - zprostøedkovatelská èinnost v oblasti obchodu a služeb - výroba instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù - zámeènictví - automatizované zpracování dat - služby provádìné speciální technikou související s rozvodem a odkanalizováním vod - projektová èinnost ve výstavbì - provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaøízení - silnièní motorová doprava nákladní - èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví - výroba rozvadìèù nízkého napìtí Datum vzniku: a. s. byla založena jednorázovì ondem národního majetku ÈR se sídlem v Praze jako jediným zakladatelem na základì zakladatelské listiny ze dne ve formì notáøského zápisu. Spoleènost byla registrována u Obchodního soudu pro Prahu 1 ke dni pod è. irm 40987/93, Rg. B 2379/01 v Praze dne , IÈ: Nejvìtším akcionáøem (jediným, který se podílí 20 a více % na základním kapitálu úèetní jednotky) je Mìsto Mladá Boleslav s poètem akcií ks, t. j. 53 % zapsaného základního kapitálu a. s. Dle Stanov je výkon hlasovacího práva akcionáøe omezen nejvyšším pøípustným poètem hlasù, který èiní 30% z celkového poètu hlasù pøipadajících na vydané akcie spoleènosti a z tohoto dùvodu není akciovou spoleèností vypracována ovládací smlouva.

16 Ekonomická èást 11 Popis organizaèní struktury podniku Ve smyslu Stanov spoleènosti vydalo pøedstavenstvo spoleènosti Organizaèní øád jako základní normu upravující vnitøní organizaci spoleènosti. Spoleènost je øízena centrálnì v èele s øeditelem. Jemu jsou dále podøízeni námìstci jednotlivých úsekù. V prùbìhu roku 2003 nedošlo v organizaèní struktuøe k žádným zmìnám. Statutární a dozorèí orgány a. s. k Pøedstavenstvo: Ing. Jan Sedláèek pøedseda pøedstavenstva Mgr. Svatopluk Kvaizar místopøedseda pøedstavenstva Ing. Vladimír Stehlík èlen pøedstavenstva Ing. Ladislav Nádvorník èlen pøedstavenstva Jaroslav Král èlen pøedstavenstva Dozorèí rada: Jaroslav Myška pøedseda dozorèí rady Mgr. Daniela Vernerová místopøedsedkynì dozorèí rady Jiøí Hieke èlen dozorèí rady Vladimír Dlouhý èlen dozorèí rady Ing. Miroslav Èuban èlen dozorèí rady Mgr. Josef Hrobník èlen dozorèí rady Miloš iala èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) Ing. Jaroslav Novák èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) Ing. Tomáš Žitný èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) 2) Podnik ve skupinì Akciová spoleènost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav má k vìtší než 20 % podíl na základním kapitálu podniku: Vodohospodáøské inženýrské služby, a. s., Praha 5, Køížová 47, IÈ: ,86 % (tj ks akcií) Základní kapitál Vodohospodáøských inženýrských služeb, a. s. èiní tis. Kè, výsledek hospodaøení za rok 2003 ještì není znám (úèetnictví dosud nebylo uzavøeno), za rok 2002 byl výsledek hospodaøení - zisk - ve výši 781 tis. Kè. 3) Vybrané údaje o zamìstnancích zamìstnanci celkem z toho øídících pracovníkù *) Prùm. poèet zamìstnancù Výše osobních nákladù (v tis. Kè) v èlenìní dle výsledkových položek C. osobní náklady celkem C.1. mzdové náklady C.2. odmìny èlenùm stat. orgánù C.3. náklady na soc. zabezpeèení C.4. sociální náklady *) za øídící pracovníky se považují pøedevším øeditel, jeho námìstci a vedoucí organizaèních složek

17 Ekonomická èást 12 Tantiemy vyplacené èlenùm statutárního orgánu a èlenùm dozorèí rady na základì schválení valné hromady èinily: v úèetním období z rozdìlení zisku roku tis. Kè ) Vztahy èlenù statutárních orgánù, akcionáøù a øídících pracovníkù k úèetní jednotce Spoleènost neposkytla èlenùm statutárních orgánù, akcionáøùm a øídícím pracovníkùm žádné pùjèky, úvìry, ani jim neposkytla jakékoliv záruky. Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady (vèetnì bývalých èlenù) a øídící pracovníci nemají vùèi spoleènosti žádné pohledávky ani závazky. Informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování 1) Byly vydány Vnitropodnikové smìrnice pro vedení úèetnictví. Metodika, úètový rozvrh, postupy úètování, ani vnitøní smìrnice nebyly oproti pøedcházejícímu úèetnímu období mìnìny, pouze pøizpùsobeny novelám zákonù a opatøením Ministerstva financí. 2) Ze smìrnic vyjímáme: 2.1 Zpùsob ocenìní a) zásoby: nakoupené - poøizovacími cenami vytvoøené vlastní èinností - vlastními náklady b) DHM a DNM - poøizovacími cenami, pøíp. vytvoøený vlastní èinností vlastními náklady c) cenné papíry poøizovacími cenami 2.2 Vìcný vklad do a. s. v podobì DM se oceòuje v úèetnictví zásadnì cenou uvedenou ve smlouvì ( 59, odst. 3 Obch. zák.) a z ní se odvozují úèetní odpisy. Pro potøeby stanovení daòových odpisù se vychází z pùvodní vstupní ceny DM u vkladatele vìcného vkladu ( 30, odst. 12 zákona o dani z pøíjmu). Reprodukèní poøizovací cenou se oceòuje majetek nabytý s nulovou hodnotou po skonèení leasingu, pøíp. inventurní pøebytky. 2.3 Druhy vedlejších poøizovacích nákladù, které se obvykle zahrnují do poøizovacích cen nakupovaných zásob jsou napø. dopravné, balné, poštovné, clo, manipulaèní poplatky a pod. 2.4 K podstatným ani ménì podstatným zmìnám zpùsobu oceòování, postupù úètování a postupù odepisování oproti pøedcházejícímu úèetnímu období nedošlo. 2.5 Opravné položky k majetku nebyly vytvoøeny. Na základì zákona è. 593/92 Sb. (zákon o rezervách), 8, odst. 1 jsou tvoøeny opravné položky k pohledávkám v konkurzu a podle 8a odst. 1, 2 opravné položky k nepromlèeným pohledávkám. Pro vìrnìjší obraz skuteènosti jsou tvoøeny také úèetní opravné položky až do výše 100 % úèetní hodnoty pohledávky k pohledávkám starším 12 mìsícù. Jako podklad stanovení jejich výše slouží inventurní soupisy a dokladová inventarizace.

18 Ekonomická èást 13 Zákonné opr. položky (tis. Kè) Ostatní opr. položky (tis. Kè) k pohl. v konkurzu k neproml. pohledávkám k pohl. do 100 % úè. hodnoty zùstatek k tvorba èerpání zùstatek k tvorba èerpání zùstatek k tvorba èerpání zùstatek k Odpisový plán je vydán jako souèást pøedpisù Vnitropodnikové smìrnice pro vedení úèetnictví s doplòkem o úètování DM a odepisování ve vydaných Pøíkazech øeditele pro každé úèetní období. Dlouhodobý majetek podléhající odepisování ve smyslu 28 zákona è. 563/91 Sb. se odepisuje zásadnì rovnomìrným zpùsobem a v rozhodnutí, že i úèetní odpisy jsou rovnomìrné a doba úèetního odepisování je stanovena dle skupin v odpisovém plánu. V úèetnictví jsou stanoveny úèetní odpisy na delší dobu než daòové tak, aby vìrnìji vyjadøovaly dobu použitelnosti a životnosti (hlavnì staveb a budov). odpisová doba odepisování roèní odpisová sazba v % ze vstupní skupina v letech ceny nebo zvýšené vstupní ceny , , , , , Pøi pøepoètech údajù z cizích mìn na èeskou mìnu uplatòujeme bìžný kurz ÈNB dne úèetního pøípadu. Kurzové rozdíly se úètují do nákladù nebo výnosù bìžného roku Reálnou hodnotu majetku a závazkù spoleènost na základì 27 zákona o úèetnictví nestanovuje. Podíl v úèetní jednotce pod podstatným vlivem je ocenìn v poøizovacích cenách Na základì zákona o úèetnictví a vyhlášky è. 500/2002 Sb. je naše a. s. povinna úètovat o odložené dani. Odložená daò je stanovena pouze z pøechodných rozdílù úèetních a daòových zùstatkových cen u dlouhodobého majetku. Pro rok 2004 platí sazba danì 28 % a z tohoto dùvodu byl pøepoèten a zaúètován rozdíl úèetních a daòových zùstatkových cen ve výši tis. Kè. ÈL. IV. Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1) Spoleènosti byl v r poskytnut Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou bezúroèný úvìr ve výši tis. Kè k financování stavební a technologické èásti stavby Intenzifikace ÈOV II Mladá Boleslav. Úvìr zaèala spoleènost splácet v záøí 2003, koneèná splatnost je v roce Dále byla spoleènosti na tuto investièní akci poskytnuta dotace od Ministerstva zemìdìlství Èeské republiky ve výši tis. Kè. Profinancování této investièní akce z hlediska poskytnuté dotace a úvìru bylo zahájeno i ukonèeno v r ) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úèetní závìrky nedošlo k žádným významným skuteènostem, které by ovlivnily hospodaøení a finanèní situaci podniku.

19 Ekonomická èást 14 3) Na základì postupù úètování platných pro rok 2003 došlo k úpravám ve struktuøe rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Zmìny, které se dotýkají naší spoleènosti, jsou: pøevedení odložené daòové povinnosti z rezerv do dlouhodobých závazkù, pøevedení øádkù tvorba a zúètování rezerv na spoleèný øádek zmìna stavu rezerv (totéž se týká opravných položek). Pro možnost porovnání byly ve výkazech upraveny hodnoty minulého období, vèetnì pohledávek a závazkù za úèetní jednotkou pod podstatným vlivem - VIS Praha. 3) Informace 3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) rozpis samostatných movitých vìcí a souborù movitých vìcí - ú. 022 (v tis. Kè) PC oprávky PC oprávky PC oprávky energetické hnací stroje stroje, pøístroje a zaøízení dopravní prostøedky inventáø DDHM celkem b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku - ú. 013 (v tis. Kè) PC oprávky PC oprávky PC oprávky Software c) finanèní pronájem (druh majetku - dopravní prostøedky) - hodnoty jsou bez DPH (v tis. Kè) splátky celkem uhrazené splátky neuhraz. splátky splatné: do 1 roku po 1 roce A. s. uplatòuje tzv. dlouhodobou metodu úètování o leasingu, tzn., že celá hodnota leasingu je zachycena na úètu 381, z kterého se postupnì rovnomìrnou èástkou úètuje do nákladù. Splácení leasingu je úètováno na úètu jiné závazky. d) pøehled pøírùstkù a úbytkù DM podle tøíd v návaznosti na rozvahu (v tis. Kè) úètová pøírùstek úbytek skupina zùst. hodnota zùst. hodnota poøiz. hodnota

20 Ekonomická èást 15 e) Majetek neuvedený v rozvaze a. s. je veden v OTE. Tento majetek byl jednorázovì odepsán do nákladù. Materiál v používání do 40 tis. Kè v PH (v tis. Kè) f) Majetek spoleènosti zatížený zástavním právem: Èejetice st.p.è. 406, st.p.è.1510, st. p. è.1511, st. p. è.1660, st. p. è.463/2, p. è.463/10, st. p. è.1717, st. p. è.463/11, st. p. è.463/12, st. p. è.463/13, st. p. è.463/14, st. p. è.463/15 Pozemky zatížené vìcným bøemenem ve vlastnictví spoleènosti: Bezno è. poz. 9/15 Kobyly st. 120 Dolní Slivno 727/3, st. 167, st. 168 Mladá Boleslav 552/4 Pozemky ve vlastnictví spoleènosti - právo vstupu ve prospìch druhé osoby: Bradlec 76/7 Jizerní Vtelno p. p. è.117/7 Pozemky jiného vlastníka zatížené vìcným bøemenem ve prospìch spoleènosti Hrušov 539/3, 534/1, 540 Kosmonosy 1578/148, 1794/9, 1748/1, 1785/1, 1788/1, 1790/2, 1875, 1876, 1877, 1878/1 Krásná Nová Ves st. 146 Mladá Boleslav 1019, 689/6, 689/9, 779/4, 779/11, 779/15, 779/21, 779/22, 789/1, 789/3, 789/5, 801/1, 801/5, 804/2, 804/4, 804/5, 804/6, 804/8, 836/2, 863/9, 864/1, 864/6, 864/12, 864/14, 864/15, 864/16, 864/19, 864/21, 864/22, 864/23, 864/26, 1290/6, 1298/4, 1385/6, 1392/11, 1732, stp. 2669/1, stp. 2669/49, stp. 5975, 689/14, 689/15, 779/12, 779/17, 779/24, 779,42 Mladá Boleslav st. 1554/1, st. 1703, 474/10, 6281, stp. 707, 265/6 Mnichovo Hradištì 841/1, 1282/1, 954/2, 786/2 Strážištì u Jiviny p. p. è. 113, p. p. è. 114 Bukovno 1100/1, 1172, 1163/4, 1170, 158, 157/1, 150, 151/1, 152 Líny 181/2, 181/1, 180/3, 181/5, 496, 497/2, 484, Kochánky ppè. 254, 1492 díl 1, 1495, 477, 268,2, 357, 259, 258 Hrdloøezy 423/3 Sukorady 293 (PK) Pozemky jiného vlastníka s právem vstupu ve prospìch spoleènosti Jizerní Vtelno stp. 54 g) Majetek, jehož tržní ocenìní je výraznì vyšší než jeho ocenìní v úèetnictví (v Kè) druh majetku - dopravní a mechanizaèní prostøedky po ukonèeném leasingu úèetní ocenìní tržní ocenìní Nárùst tohoto druhu majetku v roce 2003 je zpùsoben ukonèením leasingu tlakového vozu KAISER.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání V průběhu roku 2014 až do počátku roku 2015 vycházel v časopisu Kovák seriál článků, zabývajících se výkladem některých ekonomických pojmů a pravidel. Cílem seriálu bylo pomoci v

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování Aneb - oceòování významých podílù na majetku obchodních spoleèností, typicky podílù na základním jmìní (= základním kapitálu) akciových spoleèností, èi spoleèností s ruèením omezeným, ev. i jiných typù

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více