Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární orgány v prùbìhu 10 let"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003

2 VZOR AKCIE

3 Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady

4 Pøedstavenstva

5 Dozorèí rady

6 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

7 2

8 OBSAH Základní identifikaèní údaje...4 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti...5 Ekonomická èást...7 Rozvaha - aktiva r Rozvaha - pasiva r Výkaz zisku a ztráty r Pøíloha k roèní závìrce...10 Výrok auditora k úèetní závìrce...20 Výklad k uplynulému vývoji úèetní jednotky...21 Výklad k budoucímu vývoji úèetní jednotky...22 Stanovisko dozorèí rady k roèní úèetní závìrce...23 Stanovisko dozorèí rady ke zpracovaným analýzám o a. s Údaje o majetku a finanèní situaci spoleènosti za období let 2002 a Výrok auditora k výroèní zprávì...32 Informace o spoleènosti...33 Pøehled hlavních údajù o provozu vodovodù...33 Pøehled hlavních údajù o provozu kanalizací...33 Mapa provozování vodovodù a kanalizací...34 Pøehled výsledkù hospodaøení za období Skladba výnosù...35 Náklady na výrobu a rozvod pitné vody...36 Náklady na odvádìní a èištìní odpadních vod...36 Výroba a prodej pitné vody...37 akturace odkanalizované a èištìné odpadní vody...37 Pohledávky za odbìrateli...37 Kvalita pitné vody...38 Množství a kvalita vypouštìných odpadních vod a placení úplat...39 Poruchy na vodovodních zaøízeních...39 Poruchy na kanalizaèních zaøízeních...40 Péèe o dlouhodobý hmotný majetek...40 Odpadové hospodáøství...44 Personální vývoj...46

9 4 1 Základní identifikaèní údaje Obchodní firma: Datum vzniku: 1. ledna 1994 zápis v obchodním rejstøíku vedeném Mìstkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. irm /93 irma založena: ondem národního majetku ÈR na základì privatizaèního projektu Støedoèeských vodovodù a kanalizací Praha, s. p. dle rozhodnutí MSNMP ÈR ze dne èj. 24/ Identifikaèní èíslo: Daòové identifikaèní èíslo: Sídlo: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ Právní forma: Základní kapitál spoleènosti: (zapsaný v Obchodním rejstøíku) Hlavní pøedmìt podnikání: Akciová spoleènost ,- Kè Provozování vodovodù a kanalizací Ochranná známka spoleènosti (è a ÚPV ÈR) Telefon: ax: URL:

10 5 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti za rok 2003 Vážení akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, pøedstavenstvo akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Vám pøedkládá již desátou, jubilejní výroèní zprávu, výroèní zprávu za rok 2003, která dokumentuje stav a vývoj akciové spoleènosti za uplynulé období a slouží jako základní informaèní zdroj o spoleènosti všem akcionáøùm, obchodním partnerùm a veøejnosti. Ve výroèní zprávì najdete jako každý rok nejenom požadované údaje dle zákona, ale øadu dalších údajù a informací nad rámec zákonných povinností, abyste získali co nejpøehlednìjší, nejotevøenìjší a nejúplnìjší informace o práci naší spoleènosti. V ústní zprávì pøedstavenstva na minulé øádné valné hromadì dne jsem ubezpeèil všechny akcionáøe, že tak, jako se naše akciová spoleènost vypoøádala s problémy a potøebami roku 2002, tak je pøipravena profesionálnì zajistit potøeby našich zákazníkù nejenom v roce 2003, ale i v dalších letech a vždy i o nìco lépe. A to se snad pro rok 2003 naplnilo. I když každý rok tvrdíme, a není to pouze fráze, že se jednalo o jeden z nejnároènìjších a nejtìžších rokù, tak o dalším následném je to tøeba zase konstatovat znovu... Ono je to opravdu stále tìžší a nároky našich odbìratelù jsou stále vyšší a oprávnìné. Dovolím si tedy konstatovat, že i pøes obtížný hospodáøský rok 2003 se naší spoleènosti podaøilo plánované úkoly a pøedsevzetí splnit. Jestliže za rok 2002 se poprvé historicky vyplácely akcionáøùm dividendy, tak za rok 2003 bude možné provést výplatu dividend opìtovnì, pokud tak Vy akcionáøi na návrh pøedstavenstva na øádné valné hromadì rozhodnete. Zároveò zde již budete akcionáøi vlastnící akcie na jméno hlasovat poprvé i s listinnými akciemi, které se podaøilo po byrokratických peripetiích naší spoleènosti koneènì vydat. Nejenom že firma jako vždy byla po celý rok solventní a výrok auditora zní ovìøuji bez výhrad, ale podaøilo se zajistit další nenávratnou dotaci ve výši 4,047 mil. Kè a bezúroènou dlouhodobou pùjèku ve výši 16,188 mil. Kè na rekonstrukci poslední èásti stavby - strojovny a trafostanice na úpravnì vody Reèkov pro výrobu pitné vody na skupinovém vodovodu Mladá Boleslav, dále uzavøít dle zákona - až na malé výjimky - se všemi odbìrateli smlouvy o dodávce pitné vody a odvádìní odpadních vod. Jednalo se o megaakci s více jak 23 tisíci odbìrateli a 100 tisíci vyplnìnými formuláøi. Zároveò se podaøilo bezproblémovì zásobovat všechny naše odbìratele po celé období probíhajících tropických veder. Snažili jsme se i nadále pøibližovat zákazníkovi vybudováním a rekonstrukcí zákaznických center. Smyslem a cílem byla, je a bude tvrdá, poctivá a cílevìdomá práce pro zákazníka. Nejenom v roce 2003, ale i za uplynulých deset let trvání akciové spoleènosti a i pro další budoucnost. V závìru roku 2003 pøedstavenstvo nejenom rozhodlo o pøípravì o významném zvýšení základního kapitálu spoleènosti nepenìžitými vklady vodohospodáøského majetku vybudovaného Vámi akcionáøi, které se bude též projednávat na valné hromadì , ale spoleènì s dozorèí radou rozhodlo i o zpracování analýzy, jejímž cílem bylo získat nestranný a odborný posudek na dosavadní èinnost naší akciové spoleènosti za celé uplynulé období a stejnì tak na perspektivu jejího dalšího uplatnìní na èeském vodárenském trhu. Na základì zpracovaných analýz od nezávislých profesionálních znaleckých firem projednala dozorèí rada akciové spoleènosti tyto materiály a vydala k nim pro Vás akcionáøe stanovisko, které je na stranì 24. Domnívám se, že analýzy i stanovisko a doporuèení dozorèí rady plnì vystihují stav, ve kterém se naše a. s. za deset let pùsobení nachází. A je to stav urèitì dobrý. Protože definitivní hodnocení nedìlají analýzy, ani pøedstavenstvo, ale pouze Vy akcionáøi a hlavnì spokojení zákazníci, chtìl bych pøesto podìkovat všem zamìstnancùm a èlenùm statutárních orgánù za uplynulé dosažené výsledky. Èinnost pro rok 2004 bude navazovat na pøedchozí období. Bude vycházet samozøejmì z Koncepce podnikatelské èinnosti pro rok , kterou schválila øádná valná hromada a dále ze zpracovaného støednìdobého plánu spoleènosti. Maximální pozornost bude i nadále vìnována péèi o zákazníka, péèi o vodohospodáøský majetek, výraznì o modernizace a intenzifikace ÈOV s dùrazem na získání finanèních prostøedkù jak od MZe ÈR, MŽp ÈR, S ŽP, ale i prostøedkù z fondù EU. Bude pokraèováno v avizovaném vkládání majetku (nepenìžité vklady proti vydání akcií a. s.) od mìst a obcí do naší a. s.

11 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti za rok Vážení akcionáøi, vážení zákazníci, na spoleèném setkání pøi pøíležitosti oslav Svìtového dne vody a hlavnì 10 let založení akciové spoleènosti v Mìstském divadle Mladá Boleslav jsem na pódiu øekl: Naší akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav je neskonalou ctí, potìšením, ale i závazkem, že vodu, tuto drahocennou a nièím nenahraditelnou surovinu, nejdražší tekutinu, i když si to mnozí lidé stále ještì neuvìdomují, mùže dodávat tisícùm domácností a 100 tisícùm obèanù regionu Mladoboleslavska. Chci zde za všechny zamìstnance slíbit zákazníkùm, že si této služby a práce vážíme a že ji chceme dìlat i nadále co nejpoctivìji a nejprofesionálnìji. Voda je život, chraòme ji. My všichni. A to je závazek nás vodaøù pro další desítky let. Závìrem musím ještì podìkovat všem starostùm mìst a obcí, bývalým i souèasným našim akcionáøùm za jejich uvážlivá a dobrá rozhodování bìhem uplynulých 10ti let, která vedla naši a. s. k celkové prosperitì a dobrému jménu naší vodárny. Ten samý dík patøí též všem bývalým a souèasným èlenùm statutárních orgánù a zamìstnancùm. Vám všem pøeji za pøedstavenstvo spoleènosti hodnì štìstí a zdraví! Akciové spoleènosti snad není co pøát. Cituji z analýz: Je zdravá, silná, stabilizovaná, vytváøí si pøedpoklady pro své bezproblémové a stabilní pùsobení na dlouhá léta dopøedu. Tak snad jen to štìstí na dobrá rozhodnutí tìch, co o ní rozhodují, Vás akcionáøù. S pozdravem Voda je život, chraòme ji! Ing. Jan Sedláèek pøedseda pøedstavenstva

12 3 Ekonomická èást Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA k (v celých tisících Kè) 7 Bìžné úèetní období Min. úè. obd. oznaè. a AKTIVA b øád. c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceòovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanèní majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a øízených osobách Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry ovl. a øíz. os. a úè. jedn. pod podst. vl Jiný dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek C. Obìžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami Pohledávky za úèetními jednotkami pod podst. vlivem Pohledávky za spoleèníky, èl. druž. a za úèast. sdružení Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Odložená daòová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky za ovládanými a øízenými osobami Pohledávky za úèetními jednotkami pod podst. vlivem Pohl. za spoleèníky, èl. druž. a za úèastníky sdruž Sociální zabezpeèní a zdravotní pojištìní Stát - daòové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanèní majetek C.IV.1. Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek D.I. Èasové rozlišení D.I.1. Náklady pøíštích období Komplexní náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

13 Ekonomická èást 8 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA k (v celých tisících Kè) Bìžné Minulé Oznaè. PASIVA øádek úè. období úè.obd. PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zmìny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách A.III. Rezervni f., nedìlitelný f. a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let A.IV.1. Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Rezerva na dùchody a podobné závazky Rezerva na daò z pøíjmu Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k ovládaným a øízeným osobám Závazky k úèetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke spoleè., èlen. družstev a k úèast. sdružení Dlouhodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Odložený daòový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k ovládaným a øízeným osobám Závazky k úèetním jednotkám s podstatným vlivem Záv. ke spoleè., èlen. družstev a k úèast. sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze soc. zabezp. a zdravotního pojištìní Stát - daòové závazky a dotace Krátkodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úèty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci C.I. Èasové rozlišení C.I.1. Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období

14 Ekonomická èást 9 Výkaz ZISKU a ZTRÁTY k (v celých tisících Kè) Ozn. Text Bìžné období Minulé období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace B. Výkonová spotøeba B.1. Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva Náklady na sociální zabezpeèení a zdrav. pojištìní Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zùst. cena prodaného DM a materiálu Zùstatková cena prodaného DM Prodaný materiál G. Zmìna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a kompl. n. pøíš. období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pøevod provozních výnosù I. Pøevod provozních nákladù * Provozní výsledek hospodaøení VI. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhod. finanèního majetku Výnosy z podílù v ovl. a øíz. osobách a v ÚJ pod podst. vlivem Výnosy z ostatních dlouh. cen. papírù a podílù Výnosy z ostatního dlouhodob. finanèního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku K. Náklady z finanèního majetku IX. Výnosy z pøecenìní cen. papírù a derivátù L. Náklady z pøecenìní cen. papírù a derivátù 4000 M. Zmìna stavu rezerv a opr. položek ve finanèní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady XII. Pøevod finanèních výnosù P. Pøevod finanèních nákladù * inanèní výsledek hospodaøení Q. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost splatná odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost XIII. Mimoøádné výnosy R. Mimoøádné náklady S. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti splatná odložená * Mimoøádný výsledek hospodaøení T. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/-) *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-)

15 Ekonomická èást 10 P Ø Í L O H A K Ú È E T N Í Z Á V Ì R C E K Èl. I. Obecné vysvìtlivky k pøíloze Tato pøíloha k úèetní závìrce je sestavena v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a vyhláškou è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou podnikateli úètujícími v soustavì podvojného úèetnictví. Pøíloha k úèetním výkazùm má ètyøi základní èásti: - obecné informace - informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování - doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, vèetnì pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu - pøehled o penìžních tocích 1) Popis úèetní jednotky Název: Sídlo: Èechova 1151, Mladá Boleslav Právní forma: akciová spoleènost Pøedmìt èinnosti: rozhodujícím pøedmìtem èinnosti je provozování vodovodù a kanalizací dále to jsou: - podnikání v oblasti nakládání s odpady - laboratorní èinnost v oboru vodovodù a kanalizací - poradenská èinnost v oboru vodovodù a kanalizací - inženýrská èinnost v investièní výstavbì - pronájem bytových a nebytových prostor - práce zemními stroji - koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej - v rámci živnosti ohlašovací volné - ubytovací služby - zprostøedkovatelská èinnost v oblasti obchodu a služeb - výroba instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù - zámeènictví - automatizované zpracování dat - služby provádìné speciální technikou související s rozvodem a odkanalizováním vod - projektová èinnost ve výstavbì - provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaøízení - silnièní motorová doprava nákladní - èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví - výroba rozvadìèù nízkého napìtí Datum vzniku: a. s. byla založena jednorázovì ondem národního majetku ÈR se sídlem v Praze jako jediným zakladatelem na základì zakladatelské listiny ze dne ve formì notáøského zápisu. Spoleènost byla registrována u Obchodního soudu pro Prahu 1 ke dni pod è. irm 40987/93, Rg. B 2379/01 v Praze dne , IÈ: Nejvìtším akcionáøem (jediným, který se podílí 20 a více % na základním kapitálu úèetní jednotky) je Mìsto Mladá Boleslav s poètem akcií ks, t. j. 53 % zapsaného základního kapitálu a. s. Dle Stanov je výkon hlasovacího práva akcionáøe omezen nejvyšším pøípustným poètem hlasù, který èiní 30% z celkového poètu hlasù pøipadajících na vydané akcie spoleènosti a z tohoto dùvodu není akciovou spoleèností vypracována ovládací smlouva.

16 Ekonomická èást 11 Popis organizaèní struktury podniku Ve smyslu Stanov spoleènosti vydalo pøedstavenstvo spoleènosti Organizaèní øád jako základní normu upravující vnitøní organizaci spoleènosti. Spoleènost je øízena centrálnì v èele s øeditelem. Jemu jsou dále podøízeni námìstci jednotlivých úsekù. V prùbìhu roku 2003 nedošlo v organizaèní struktuøe k žádným zmìnám. Statutární a dozorèí orgány a. s. k Pøedstavenstvo: Ing. Jan Sedláèek pøedseda pøedstavenstva Mgr. Svatopluk Kvaizar místopøedseda pøedstavenstva Ing. Vladimír Stehlík èlen pøedstavenstva Ing. Ladislav Nádvorník èlen pøedstavenstva Jaroslav Král èlen pøedstavenstva Dozorèí rada: Jaroslav Myška pøedseda dozorèí rady Mgr. Daniela Vernerová místopøedsedkynì dozorèí rady Jiøí Hieke èlen dozorèí rady Vladimír Dlouhý èlen dozorèí rady Ing. Miroslav Èuban èlen dozorèí rady Mgr. Josef Hrobník èlen dozorèí rady Miloš iala èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) Ing. Jaroslav Novák èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) Ing. Tomáš Žitný èlen dozorèí rady (volený zamìstnanci) 2) Podnik ve skupinì Akciová spoleènost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav má k vìtší než 20 % podíl na základním kapitálu podniku: Vodohospodáøské inženýrské služby, a. s., Praha 5, Køížová 47, IÈ: ,86 % (tj ks akcií) Základní kapitál Vodohospodáøských inženýrských služeb, a. s. èiní tis. Kè, výsledek hospodaøení za rok 2003 ještì není znám (úèetnictví dosud nebylo uzavøeno), za rok 2002 byl výsledek hospodaøení - zisk - ve výši 781 tis. Kè. 3) Vybrané údaje o zamìstnancích zamìstnanci celkem z toho øídících pracovníkù *) Prùm. poèet zamìstnancù Výše osobních nákladù (v tis. Kè) v èlenìní dle výsledkových položek C. osobní náklady celkem C.1. mzdové náklady C.2. odmìny èlenùm stat. orgánù C.3. náklady na soc. zabezpeèení C.4. sociální náklady *) za øídící pracovníky se považují pøedevším øeditel, jeho námìstci a vedoucí organizaèních složek

17 Ekonomická èást 12 Tantiemy vyplacené èlenùm statutárního orgánu a èlenùm dozorèí rady na základì schválení valné hromady èinily: v úèetním období z rozdìlení zisku roku tis. Kè ) Vztahy èlenù statutárních orgánù, akcionáøù a øídících pracovníkù k úèetní jednotce Spoleènost neposkytla èlenùm statutárních orgánù, akcionáøùm a øídícím pracovníkùm žádné pùjèky, úvìry, ani jim neposkytla jakékoliv záruky. Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady (vèetnì bývalých èlenù) a øídící pracovníci nemají vùèi spoleènosti žádné pohledávky ani závazky. Informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování 1) Byly vydány Vnitropodnikové smìrnice pro vedení úèetnictví. Metodika, úètový rozvrh, postupy úètování, ani vnitøní smìrnice nebyly oproti pøedcházejícímu úèetnímu období mìnìny, pouze pøizpùsobeny novelám zákonù a opatøením Ministerstva financí. 2) Ze smìrnic vyjímáme: 2.1 Zpùsob ocenìní a) zásoby: nakoupené - poøizovacími cenami vytvoøené vlastní èinností - vlastními náklady b) DHM a DNM - poøizovacími cenami, pøíp. vytvoøený vlastní èinností vlastními náklady c) cenné papíry poøizovacími cenami 2.2 Vìcný vklad do a. s. v podobì DM se oceòuje v úèetnictví zásadnì cenou uvedenou ve smlouvì ( 59, odst. 3 Obch. zák.) a z ní se odvozují úèetní odpisy. Pro potøeby stanovení daòových odpisù se vychází z pùvodní vstupní ceny DM u vkladatele vìcného vkladu ( 30, odst. 12 zákona o dani z pøíjmu). Reprodukèní poøizovací cenou se oceòuje majetek nabytý s nulovou hodnotou po skonèení leasingu, pøíp. inventurní pøebytky. 2.3 Druhy vedlejších poøizovacích nákladù, které se obvykle zahrnují do poøizovacích cen nakupovaných zásob jsou napø. dopravné, balné, poštovné, clo, manipulaèní poplatky a pod. 2.4 K podstatným ani ménì podstatným zmìnám zpùsobu oceòování, postupù úètování a postupù odepisování oproti pøedcházejícímu úèetnímu období nedošlo. 2.5 Opravné položky k majetku nebyly vytvoøeny. Na základì zákona è. 593/92 Sb. (zákon o rezervách), 8, odst. 1 jsou tvoøeny opravné položky k pohledávkám v konkurzu a podle 8a odst. 1, 2 opravné položky k nepromlèeným pohledávkám. Pro vìrnìjší obraz skuteènosti jsou tvoøeny také úèetní opravné položky až do výše 100 % úèetní hodnoty pohledávky k pohledávkám starším 12 mìsícù. Jako podklad stanovení jejich výše slouží inventurní soupisy a dokladová inventarizace.

18 Ekonomická èást 13 Zákonné opr. položky (tis. Kè) Ostatní opr. položky (tis. Kè) k pohl. v konkurzu k neproml. pohledávkám k pohl. do 100 % úè. hodnoty zùstatek k tvorba èerpání zùstatek k tvorba èerpání zùstatek k tvorba èerpání zùstatek k Odpisový plán je vydán jako souèást pøedpisù Vnitropodnikové smìrnice pro vedení úèetnictví s doplòkem o úètování DM a odepisování ve vydaných Pøíkazech øeditele pro každé úèetní období. Dlouhodobý majetek podléhající odepisování ve smyslu 28 zákona è. 563/91 Sb. se odepisuje zásadnì rovnomìrným zpùsobem a v rozhodnutí, že i úèetní odpisy jsou rovnomìrné a doba úèetního odepisování je stanovena dle skupin v odpisovém plánu. V úèetnictví jsou stanoveny úèetní odpisy na delší dobu než daòové tak, aby vìrnìji vyjadøovaly dobu použitelnosti a životnosti (hlavnì staveb a budov). odpisová doba odepisování roèní odpisová sazba v % ze vstupní skupina v letech ceny nebo zvýšené vstupní ceny , , , , , Pøi pøepoètech údajù z cizích mìn na èeskou mìnu uplatòujeme bìžný kurz ÈNB dne úèetního pøípadu. Kurzové rozdíly se úètují do nákladù nebo výnosù bìžného roku Reálnou hodnotu majetku a závazkù spoleènost na základì 27 zákona o úèetnictví nestanovuje. Podíl v úèetní jednotce pod podstatným vlivem je ocenìn v poøizovacích cenách Na základì zákona o úèetnictví a vyhlášky è. 500/2002 Sb. je naše a. s. povinna úètovat o odložené dani. Odložená daò je stanovena pouze z pøechodných rozdílù úèetních a daòových zùstatkových cen u dlouhodobého majetku. Pro rok 2004 platí sazba danì 28 % a z tohoto dùvodu byl pøepoèten a zaúètován rozdíl úèetních a daòových zùstatkových cen ve výši tis. Kè. ÈL. IV. Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1) Spoleènosti byl v r poskytnut Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou bezúroèný úvìr ve výši tis. Kè k financování stavební a technologické èásti stavby Intenzifikace ÈOV II Mladá Boleslav. Úvìr zaèala spoleènost splácet v záøí 2003, koneèná splatnost je v roce Dále byla spoleènosti na tuto investièní akci poskytnuta dotace od Ministerstva zemìdìlství Èeské republiky ve výši tis. Kè. Profinancování této investièní akce z hlediska poskytnuté dotace a úvìru bylo zahájeno i ukonèeno v r ) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úèetní závìrky nedošlo k žádným významným skuteènostem, které by ovlivnily hospodaøení a finanèní situaci podniku.

19 Ekonomická èást 14 3) Na základì postupù úètování platných pro rok 2003 došlo k úpravám ve struktuøe rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Zmìny, které se dotýkají naší spoleènosti, jsou: pøevedení odložené daòové povinnosti z rezerv do dlouhodobých závazkù, pøevedení øádkù tvorba a zúètování rezerv na spoleèný øádek zmìna stavu rezerv (totéž se týká opravných položek). Pro možnost porovnání byly ve výkazech upraveny hodnoty minulého období, vèetnì pohledávek a závazkù za úèetní jednotkou pod podstatným vlivem - VIS Praha. 3) Informace 3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) rozpis samostatných movitých vìcí a souborù movitých vìcí - ú. 022 (v tis. Kè) PC oprávky PC oprávky PC oprávky energetické hnací stroje stroje, pøístroje a zaøízení dopravní prostøedky inventáø DDHM celkem b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku - ú. 013 (v tis. Kè) PC oprávky PC oprávky PC oprávky Software c) finanèní pronájem (druh majetku - dopravní prostøedky) - hodnoty jsou bez DPH (v tis. Kè) splátky celkem uhrazené splátky neuhraz. splátky splatné: do 1 roku po 1 roce A. s. uplatòuje tzv. dlouhodobou metodu úètování o leasingu, tzn., že celá hodnota leasingu je zachycena na úètu 381, z kterého se postupnì rovnomìrnou èástkou úètuje do nákladù. Splácení leasingu je úètováno na úètu jiné závazky. d) pøehled pøírùstkù a úbytkù DM podle tøíd v návaznosti na rozvahu (v tis. Kè) úètová pøírùstek úbytek skupina zùst. hodnota zùst. hodnota poøiz. hodnota

20 Ekonomická èást 15 e) Majetek neuvedený v rozvaze a. s. je veden v OTE. Tento majetek byl jednorázovì odepsán do nákladù. Materiál v používání do 40 tis. Kè v PH (v tis. Kè) f) Majetek spoleènosti zatížený zástavním právem: Èejetice st.p.è. 406, st.p.è.1510, st. p. è.1511, st. p. è.1660, st. p. è.463/2, p. è.463/10, st. p. è.1717, st. p. è.463/11, st. p. è.463/12, st. p. è.463/13, st. p. è.463/14, st. p. è.463/15 Pozemky zatížené vìcným bøemenem ve vlastnictví spoleènosti: Bezno è. poz. 9/15 Kobyly st. 120 Dolní Slivno 727/3, st. 167, st. 168 Mladá Boleslav 552/4 Pozemky ve vlastnictví spoleènosti - právo vstupu ve prospìch druhé osoby: Bradlec 76/7 Jizerní Vtelno p. p. è.117/7 Pozemky jiného vlastníka zatížené vìcným bøemenem ve prospìch spoleènosti Hrušov 539/3, 534/1, 540 Kosmonosy 1578/148, 1794/9, 1748/1, 1785/1, 1788/1, 1790/2, 1875, 1876, 1877, 1878/1 Krásná Nová Ves st. 146 Mladá Boleslav 1019, 689/6, 689/9, 779/4, 779/11, 779/15, 779/21, 779/22, 789/1, 789/3, 789/5, 801/1, 801/5, 804/2, 804/4, 804/5, 804/6, 804/8, 836/2, 863/9, 864/1, 864/6, 864/12, 864/14, 864/15, 864/16, 864/19, 864/21, 864/22, 864/23, 864/26, 1290/6, 1298/4, 1385/6, 1392/11, 1732, stp. 2669/1, stp. 2669/49, stp. 5975, 689/14, 689/15, 779/12, 779/17, 779/24, 779,42 Mladá Boleslav st. 1554/1, st. 1703, 474/10, 6281, stp. 707, 265/6 Mnichovo Hradištì 841/1, 1282/1, 954/2, 786/2 Strážištì u Jiviny p. p. è. 113, p. p. è. 114 Bukovno 1100/1, 1172, 1163/4, 1170, 158, 157/1, 150, 151/1, 152 Líny 181/2, 181/1, 180/3, 181/5, 496, 497/2, 484, Kochánky ppè. 254, 1492 díl 1, 1495, 477, 268,2, 357, 259, 258 Hrdloøezy 423/3 Sukorady 293 (PK) Pozemky jiného vlastníka s právem vstupu ve prospìch spoleènosti Jizerní Vtelno stp. 54 g) Majetek, jehož tržní ocenìní je výraznì vyšší než jeho ocenìní v úèetnictví (v Kè) druh majetku - dopravní a mechanizaèní prostøedky po ukonèeném leasingu úèetní ocenìní tržní ocenìní Nárùst tohoto druhu majetku v roce 2003 je zpùsoben ukonèením leasingu tlakového vozu KAISER.

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více