EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM."

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který Komise obdržela em dne 1. prosince 2004 a který byl doplněn dopisy ze dne 9. prosince 2004 a ze dne 8. února 2005, Česká republika informovala Komisi o zamýšleném odkladu uzavření teplých válcovacích tratí č. 1 a č. 2 ve Válcovnách plechu Frýdek- Místek (dále jen VPFM ). (2) Uvedeným dopisem žádaly české orgány Evropskou komisi o souhlas změnit individuální podnikatelský plán (dále jen IPP ) VPFM podle bodu 12 Protokolu č. 2 o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu 1, připojeného ke smlouvě o přistoupení (dále jen protokol č. 2 ). II. SKUTEČNOSTI (3) VPFM je česká ocelářská společnost vyrábějící převážně úzké plechy válcované za tepla a za studena. VPFM mají kapacitu tun ročně oceli válcované za tepla a tun ročně oceli válcované za studena. (4) VPFM jsou od roku 1991 akciovou společností. V roce 1998 se jejich majoritním akcionářem stala Nová huť, nyní nazývaná ISPAT Nová huť (dále 1 Úř. věst. L 236, , s JUDr. Cyril SVOBODA ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Evropská komise, B-1049 Brusel Belgie. Tel.: (32-2)

2 jen INH ), která je součástí Mittal Steel Group 2. Zbývajících 42 % ve VPFM drží české veřejné subjekty Česká konsolidační agentura (dále jen ČKA, funguje jako finanční výpomoc ) a Konpo, což je dceřiná společnost ČKA. (5) Dne 20. prosince 2002 vypracovaly VPFM podnikatelský plán na restrukturalizaci společnosti. Klíčovým prvkem podnikatelského plánu byla finanční restrukturalizace společnosti zaměřená na kapitalizaci pohledávek ČKA a Konpo, po které měl následovat prodej akcií ČKA a Konpo společnosti INH. Výše kapitalizace pohledávek, jejímž prostřednictvím se ČKA a Konpo staly novými akcionáři VPFM, činila 291,7 milionů CZK (9,6 milionů EUR 3 ). (6) Uvedený plán dále obsahuje ustanovení o uzavření teplých válcovacích tratí č. 1 a č. 2, které mají kapacitu tun ročně a které byly ztrátové. IPP uvádí, že vedení společnosti plánuje uzavření na přelomu roku 2004/2005 a že úplné zastavení výroby výrobků válcovaných za tepla se předpokládá v roce To bylo potvrzeno v aktualizovaném Národním programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu ze dne 21. ledna 2003, který stanoví, že zastavení výroby je plánováno na a ukončení demontáže na (7) Kromě toho plán předpokládal zahájení výroby vysoce kvalitních speciálních ocelí. Bylo jasné, že sortiment různých jakostí výrobků je do velké míry omezen stávající technologií. VPFM by tato omezení mohly překonat pouze prostřednictvím finanční restrukturalizace, která by umožnila investovat do modernizace. (8) Protokol č. 2 se vztahuje na výše uvedená opatření, která představují státní podporu. Umožňuje poskytnout českému ocelářskému průmyslu v období od roku 1997 do roku 2003 restrukturalizační státní podporu až do výše 14,147 miliard CZK (465 milionů EUR). Bod 6 protokolu č. 2 přiděluje VPFM částku max. 292 milionů CZK (9,6 milionů EUR). Cílem poskytnutí státní podpory je obnovit životaschopnost uvedené společnosti během období restrukturalizace, které trvá do roku (9) Bod 11 protokolu č. 2 dále uvádí, že teplé válcovací tratě č. 1 a č. 2 budou do konce roku 2004 natrvalo uzavřeny. Příloha 2 protokolu č. 2 navíc stanoví pro tyto tratě datum změny výroby a datum trvalého uzavření (10) Bod 16 protokolu č. 2 požaduje nezávislé hodnocení v letech 2003 až V lednu 2004 toto hodnocení naznačilo, že ve VPFM nebyly provedeny nezbytné investice, a potvrdilo, že uvedená společnost bude schopna 2 3 Dříve LNM Holdings; více informací o LNM Holdings je k dispozici v rozhodnutí Komise PHS/LNM ze dne 5. února 2004, věc COMP/M 3326, které povolilo koupi polské ocelářské společnosti podle nařízení o spojování. Při kurzu z 1. ledna 2005: 1 EUR = 30,4 CZK. 2

3 investovat a dosáhnout životaschopnosti pouze po začlenění do INH, k němuž mělo dojít do konce roku (11) Mezitím VPFM předložily nový IPP a nový plán uzavření ze dne 1. prosince Tyto plány předpokládají odklad uzavření. Výroba sice má být zastavena nejpozději do konce roku 2005, avšak demontáž má být dokončena až k 30. červnu Výše uvedené bylo schváleno českou vládou jakožto drobná změna Národního programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v usnesení vlády č. 932 ze dne 29. září (12) České orgány informovaly Komisi, že odklad konečné fáze privatizace byl způsoben správními změnami v české státní správě a následnou konsolidací státních orgánů. Rovněž potřebná dokumentace odpovídající nominální hodnoty neuhrazených pohledávek vůči VPFM, která byla zásadní pro schválení vládou, byla připravena až v červnu Pouze na tomto základě mohla česká vláda dne 29. září 2004 schválit usnesením vlády č. 932 prodej majetkové účasti a postoupení pohledávek společnosti INH. České orgány sdělily, že celá transakce bude dokončena do dubna (13) České orgány dále potvrdily, že zpoždění transakce zamýšlené v původním IPP bylo způsobeno jednak tím, že kvůli neuskutečnění začlenění VPFM do INH nedošlo k synergickým účinkům, jednak neschopností VPFM poskytnout nezbytné finanční krytí investice. (14) Kromě toho české orgány tvrdí, že díky příznivým hospodářským podmínkám 4 byly teplé válcovací tratě VPFM v polovině roku 2004 považovány za ziskové, takže dosažení životaschopnosti společnosti bylo pravděpodobnější, pokud by byly teplé válcovací tratě ponechány v provozu do roku Vzhledem k lepší hospodářské situaci se rovněž zvýšila poptávka po ocelových výrobcích válcovaných za tepla, v jejímž důsledku neexistovala regionální nadbytečná kapacita válcování za tepla. III. POSOUZENÍ (15) Bod 12 protokolu č. 2 stanoví, že k veškerým následným změnám celkového restrukturalizačního plánu a individuálních plánů musí dát souhlas Komise, popřípadě Rada. (16) Jelikož se rozhodnutí Komise týká státní podpory, je vhodné odkázat na procesní ustanovení článku 88 Smlouvy o ES a na nařízení č. 659/99 5. Jelikož se uvedené změny netýkají mimořádných okolností, Komise se domnívá, že v daném případě není zapotřebí žádat o souhlas Radu. 4 5 Hospodářské podmínky v odvětví ocelářství se během roku 2003 a 2004 skutečně zlepšily, neboť ceny výrobků válcovaných za tepla se zvýšily z 326 USD za tunu na konci roku 2002 na 367 USD za tunu na konci roku 2003 a následně do poloviny roku 2004 na více než 600 USD za tunu; viz např. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, Úř. věst. L 83, , s. 1. 3

4 (17) Souhlas Komise se změnou IPP musí být založen na úvaze, že uvedená změna je slučitelná s cíly protokolu č. 2. Tak je tomu v případě, kdy hlavní číselné údaje uvedené v protokolu týkající se státní podpory, kapacity a načasování zůstávají nezměněny a proporcionalita státních podpor stanovená v protokolu zůstává zachována bez zpochybňování cíle životaschopnosti. (18) Zachování proporcionality znamená v případě snížení kompenzačních opatření (tj. snížení kapacity), že výše podpory musí být odpovídajícím způsobem snížena 6. To by se za běžných okolností mělo vztahovat rovněž na zpoždění časového harmonogramu provedení kompenzačních opatření, pokud k němu nedošlo z důvodů, na něž nemá společnost vliv, nebo pokud načasování nesouvisí s účelem snížení jakožto kompenzačním opatřením. (19) V tomto případě navrhuje obdržený IPP odklad časového harmonogramu trvalého snížení kapacity o 6 měsíců, což může mít dopad na proporcionalitu podpory. Proto je nezbytný souhlas Komise ve smyslu bodu 12 protokolu č. 2. (20) Komise vychází z toho, že podle protokolu musí být teplé válcovací tratě natrvalo uzavřeny a demontovány do konce roku Toto datum je uvedeno v národním plánu restrukturalizace, který je základem protokolu 2, a je potvrzeno v příloze 2 protokolu č. 2. Protokol sice uvádí v bodě 11 dřívější datum, avšak uvedené datum je v rozporu s datem v příloze 2 a v národním plánu restrukturalizace a na tuto nejednoznačnost nesmí doplácet ani členský stát ani uvedená společnost. Kromě toho je dvojznačné i uvedení dalšího data v příloze 2 protokolu 2 specifikujícího datum změny výroby. Komise se proto domnívá, že jediný jasný právní závazek vyplývá z druhého data v příloze 2, kterým se stanoví datum trvalého uzavření. Do uvedeného data musí společnost zastavit výrobu a demontovat tratě. (21) Komise nemá námitky proti odkladu trvalého uzavření a demontáže tratí do 30. června 2006 a proti souhlasu se zastavením výroby na tratích nejpozději do konce roku Hlavní je, že odklad snížení kapacity zůstává v rámci období restrukturalizace, které trvá do konce roku Proto uvedená změna nemá žádný dopad na hlavní časový harmonogram uvedený v protokolu č. 2 a nemění klíčové prvky protokolu č. 2. Rovněž proporcionalita státní podpory není odkladem dotčena. (22) Za prvé, důvody, které vedly k datu uzavření, se změnily. Válcovací tratě byly původně ztrátové a musely být zavřeny za účelem dosažení životaschopnosti. Nyní vzhledem ke zlepšeným hospodářským podmínkám jejich ponechání v provozu po dalších 6 měsíců pomůže společnosti dosáhnout životaschopnosti, protože jsou v současnosti ziskové. (23) Za druhé, existence poptávky po daných výrobcích jasně zmírňuje jakýkoliv předpokládaný nepříznivý vliv na trh. Navíc, protože je trať zisková, 6 Rozhodnutí Komise ze dne 22. září 2004 K (2004) 349, v konečném znění, ve věci 2004 SK 5/04, snížení daňové úlevy přiznané Slovenskem společnosti U. S. Steel Košice, Slovensko [dosud nezveřejněno]. 4

5 neexistuje nebezpečí, že by byla jednoduše zachována neefektivní nadbytečná kapacita. (24) Za třetí, odklad privatizace byl způsoben vnějšími důvody, na něž neměla společnost vliv. V důsledku tohoto zpoždění nebyla společnost schopna provést nezbytné investice uvedené v plánu, které jsou nutné pro dosažení životaschopnosti. Za této situace je nepředpokládaná ziskovost teplých válcovacích tratí ve skutečnosti prostředkem, jak kompenzovat zpoždění v investicích a dosáhnout životaschopnosti. (25) Z tohoto důvodu je odklad úměrný, neboť představuje způsob, jak napravit situaci způsobenou vnějšími okolnostmi a pokračovat v cestě k dosažení hlavního cíle procesu restrukturalizace, kterým je životaschopnost, aniž by měl nepříznivý dopad na trh tím, že by zachoval neefektivní nadbytečnou kapacitu. IV. ROZHODNUTÍ (26) Podle bodu 12 protokolu č. 2 Komise na základě výše uvedeného posouzení rozhodla, že nemá námitky proti změně IPP společnosti VPFM. Pokud by tento dopis obsahoval důvěrné informace, které nesmějí být zveřejněny, je nezbytné o tom informovat Komisi, a to ve lhůtě čtrnácti pracovních dní ode dne obdržení tohoto dopisu. Pokud Komise neobdrží ve stanovené lhůtě odůvodněnou žádost, bude mít za to, že souhlasíte se sdělením informací třetím osobám a se zveřejněním celého znění dopisu v závazném jazykovém znění na internetové stránce: Tato žádost musí být poslána doporučeným dopisem nebo faxem na tuto adresu: S úctou Evropská komise Generální ředitelství pro Hospodářská soutěž Ředitelství H SPA 3 B-1049 Brussels Fax : (32) Za Komisi Neelie KROES členka Komise 5

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne,10.v.2007 K(2007) 1973 v konečném znění Věc: Státní podpora N 661/2006 Česká republika Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 03.V.2005 C(2005)1324 fin Věc: Státní podpora č. N 323/2004 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury

Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.09.2009 K(2009)7375 v konečném znění Věc: Státní podpora NN 44/2007 (ex N 32/2006) Česká republika Osvobození od daně z příjmů z ocenění a darů v oblasti kultury Pane ministře

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 New World Resources Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Amsterdam, 19. listopadu 2010 New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo Společnost ), přední středoevropský producent černého uhlí

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.7.2012 COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Úvěry Evropské unie...

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více