Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010"

Transkript

1 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: , Č.j.: 2400/ / /VLJ Rousínov, dne 10. května 2010 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Vlková, tel.: , .: Moravský rybářský svaz o.s., IČ , Soběšická 83, Brno 14 Zastoupený: VZD INVEST s.r.o., Rybkova 948/23, blok 03, Brno Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010 Dne podal Moravský rybářský svaz o.s., IČ , Soběšická 83, Brno 14 zastoupený společností VZD INVEST s.r.o., Rybkova 948/23, blok 03, Brno návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Vodní nádrž Habří na pozemku: KN 1688 ( PK 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1688/6, 1688/7, 1688/8, 1688/9 a 1688/10), KN 2389/1. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle 76 a dále podle 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby na pozemku: : KN 1688 ( PK 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1688/6, 1688/7, 1688/8, 1688/9 a 1688/10), KN 2389/1. Stavba obsahuje: STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 01 Zemní hráz SO 02 Zátopa nádrže SO 03 Výpustné zařízení SO 04 Nouzový přeliv SO 05 Odběrný objekt, rozdělovací objekt SO 01 ZEMNÍ HRÁZ Úprava hráze bude provedena v souladu s ČSN a ČSN Koruna zemní hráze bude nasypána do úrovně 286,40 m n.m. Max. výška hráze ( v místě výpustného zařízení) bude 4,80 m. Šířka hráze v koruně bude 3,0m. Při úpravě profilu hráze budou odstraněny dřeviny, upraveny sklony obou svahů hráze a výška její koruny bude srovnána do jednotné nivelety (286,40 m n.m.).

2 Rovněž dojde k úpravě návodního líce ve sklonu 1:3. Bude opatřen opevněním kamennou rovnaninou z lomového kamene do 80kg s podkladní fitrační vrstvou. Vzdušní svah bude vysvahován ve sklonu 1:2, ohumusován a zatravněn. Výsevná dávka pro zatravnění je kalkulována na 40kg/ha zatravněné plochy. V hrázi bude umístěno výpustné zařízení (požerák) zapuštěné do tělesa hráze. Rovněž je v hrázi je umístěn nouzový přeliv. Sypání hráze bude prováděno po vrstvách max. 20 cm, které budou následně zhutněny. Hutnění bude prováděno vibračním válcem s hmotností min. 10 t. Min. počet pojezdů jedné vrstvy hutnícím stojem je 6. Míra zhutnění hráze musí být provedena na parametr C 0,975 dle ČSN V místě navázání zeminy hráze na objekt přelivu budou jednotlivé vrstvy dohutněny ručním pěchem, aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění. Pozn. Parametr C poměr objemové hmotnosti vlhké zeminy zhutněné na stavbě a objemové hmotnosti téže zeminy zhutněné při téže vlhkosti laboratorním postupem dle ČSN Zemina znehodnocená mrazem, deštěm apod. se odstraní stejně jako led a sníh. Sypání a zhutnění soudržných zemin se za deštivého počasí nebo při sněžení a za mrazu nesmí provádět. Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před sypáním další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. Sypanina nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, kameny a předměty které překážejí hutnění. Optimální vlhkost zeminy a objemová hmotnost po zhutnění bude určena standardní Prostorovou zkouškou. Hráz bude čelní z materiálu těženého ze zemníku v zátopě nádrže a z vodní tůně. Max výška hráze bude 3,8m nad základovou spárou. V patě vzdušního líce bude zřízen patní drén s drenážním potrubím DN 150 z flexibilního PVC délky 120m a 145m. Filtr bude tvořen štěrkodrtí 32/64 a 64/125 mm. Drenážní potrubí bude vyústěno do odpadního koryta od výpustného zařízení. Na návodní straně zemní hráze bude zřízena opěrná patka z lomového kameniva do 80kg výšky 600mm a šířky ve spodní části 650mm. O tuto patku bude opřeno opevnění návodního líce hráze. Základní parametry hráze : Délka hráze v koruně: 273 m Šířka koruny hráze: 3,00 m Kóta koruny hráze: 286,40 m.n.m. Sklon návodního líce: 1 : 3 Sklon vzdušního líce: 1 : 2 Max. výška hráze: 4,80 m Opevnění hráze: kamenná rovnanina do 80kg Drenážní potrubí: PVC DN 150 dl. 120m a 145m SO 02 ZÁTOPA NÁDRŽE Osa nádrže je vedena středem údolní nivy od přítokového koryta po výpustný objekt. Podélný sklon dna nádrže je navržen ve sklonu 3% a příčný sklon dna v rozmezí 2,0 3,0%. Břehy v nádrži budou vysvahovány ve sklonu 1:3-1:8. Na konci zátopy bude ponechána litorální zóna. Přechod dna z litorální zóny do rybniční části zátopy bude upraven ve sklonu 1:3. Celkové množství odtěžovaného materiálu ze zátopy nádrže bude 8194m3. Výkopek odtěžený ze zátopy a z tůně bude použit na hutnění hráze. Humózní vrstva bude použita na ohumusování břehů a hráze, zbylá část bude odvezena. Celková plocha zásobního prostoru bude m2 Č.j.: 2400/ / /VLJ 2

3 V nátokové části bude vytvořena litorální zóna o rozloze 1950m 2, hloubky 0,2 0,8 m. Dno v litorální zóně bude rozvolněné. V nátokové části okolo litorální zóny budou svahy ve sklonu 1:8 navazovat na stávající terén. Z hlediska ochrany přírody bude litorální zóna nádrže sloužit především k rozvoji mokřadních společenstev, vodních rostlin, k rozmnožování obojživelníků a hnízdění některých druhů mokřadních ptáků. V nátokové části bude vytvořena vodní tůň o ploše 100m 2.Výkopek z tůní bude použit na hráz. Humózní vrstva bude použita na ohumusování hráze a břehů. Vegetační úpravy v litorální zóně znamenají odstranění některých náletových dřeviny a křovin. Břehy zůstanou maximálně otevřené a slunného charakteru. Zatravnění bude provedeno i tam, kde dojde k narušení povrchu vlivem stavební činností. V ostatních částech bude ponecháno původní zatravnění. Výsevná dávka pro zatravnění je kalkulována na 400kg/ha zatravněné plochy. Český název Vědecký název Kultivar Kostřava červená Festuca rubra Valaška Kostřava luční Festuca pragensia Rožnovská Psineček obecný Agristis capillaris Golf Lipnice luční Poa pragensia Slezanka Psárka luční Alopecurus pratensis Levočská Tomka vonná Anthoxanthum odoratum Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius Rožnovský Srha říznačka Dactylis glomerata niva Při péči o trvalé travní porosty je třeba respektovat několik běžných zásad: - dodržovat alespoň jednou ročně sečení - min. v prvním roce po založení travních porostů preferovat sečení lištovou technikou na úkor rotační ( bubnové) - posečenou biomasu pečlivě sklidit - vyloučit hnojení dusíkem, fosforem a draslíkem SO 03 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ Ve střední části hráze bude zřízen monolitický požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Voda do požeráku bude přitékat přes vtokový objekt s česlicemi na které bude navazovat betonové potrubí TBH-Q 40/250 DN 400, délky 10,9 m. Česlicové pole bude o rozměrech 1,0 x 1,05m, s rámem z ocel. profilů 40/40/5mm a s pruty česlí 15mm. Požerák bude z vodostavebního betonu C20/25 XC1(1500x1100mm), zřízen na podkladní betonové desce C20/25 XC1 a navržen konstrukčně jako uzavřený. Konstrukce požeráku bude vyztužena KARI sítěmi o prům.6mm s oky 100/100mm, ocel a ocelovými pruty. Požerák bude mít dvě dlužové stěny, mezi kterými bude provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. V bočních stěnách požeráku (šířky 250mm) budou osazeny drážky pro vedení dluží. Drážky jsou z pozinkovaných U profilů 65/42/5,5 mm dl. 4,8m, které lícují konci přírub se stěnami. Jejich osazení je zajištěno úchytnými železy z ploché oceli ve vzdálenosti 0,5m. Hradícím prvkem jsou dluže z dubových prken, které budou v místě drážek vyklínovány proti vysazení. V horní části požeráku bude osazen ocelový uzamykatelný poklop, jehož rám bude přikotven do stěn požeráku. Poklop výpustného zařízení bude na kótě 286,40 m n.m. Požerák bude opatřen ocelovými stupadly (14ks). Č.j.: 2400/ / /VLJ 3

4 Na požerák bude napojeno nové betonové potrubí TBH-Q 40/250 DN 400, délky 10,2 m s obetonováním, ukončené čelní betonovou výustí z vodostavebního betonu C20/25 XC1. Čelní výust bude obložena lom. kamenem v tl. 0,2m a osazena na betonový základ C20/25 XC1. Na výustní čelo bude navazovat vývar, který bude tvořen kam. dlažbou tl 0,4m osazenou do betonu C20/25 XC1 se snížením 0,2m, dl. 2,0m a ukončený zavazovacím patkou z betonu C20/25 XC1. Za ním bude koryto ponecháno v současném stavu a bude navazovat na koryto Habrovanského potoka. Před započetím prací na výpustném zařízení je nutno provést odvodnění staveniště s převedením vody a odkopávku mělké kašovité zeminy na únosný podklad, na který bude provedeno založení objektu. Je nutno nechat ověřit únosnost základové spáry autorizovanou osobou. V případě chybějící zeminy na hrázi lze materiál doplnit ze zemníku a provést zhutnění na 95 % PS. SO 04 NOUZOVÝ PŘELIV Bezpečnostní přeliv bude mít délku přelivné hrany 7,0m. Koruna přelivu je na kótě 285,80 m n.m. Snížení koruny hráze bude ve sklonu 1:5. Kamenné zavazovací práhy, který budou tvořit ztužující prvek přelivu, budou z vodostavebního betonu s výztuží C20/25 XC1, zavázaný do tělesa hráze dl. 1,0m. Mezi kamennými prahy bude dno opevněno kamennou dlažbou do MC tl. 400mm s filtrační vrstvou frakce 16/32mm tl. 0,1m. Odtokové koryto od přelivu bude lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 3,5m, které bude plynule přecházet na šířku 1m a sklony břehů 1:1. Zpevnění skluzu v délce 4m bude tvořeno lomovým kamenem do 200kg do betonu C20/25 XC1, na něj bude navazovat balvanitý skluz bez prolití betonem. Balvany budou vyskládány a uloženy na filtrační vrstvu z hrubého kameniva frakce 32-64, tl. 0,2m. Skluz bude plynule navazovat na stávající koryto Habrovanského potoka. V místě napojení na tok bude koryto opevněno kamenným záhozem z lomohého kamene do 200kg, tl. 0,6m. SO 05 ODBĚRNÝ A ROZDĚLOVACÍ OBJEKT ODBĚRNÝ OBJEKT: Odběrný objekt bude vybudován na toku Habrovanský potok. Objekt bude postaven z vodostavebního betonu C 25/30 XC1, XF 3. Pod objektem bude dno toku zpevněno kamennou rovnaninou z balvanů tl. 0,6m v šířce 2m a délce 4,0m. Na vtoku bude osazena česlová mříž z pásu 50x5mm, česlice budou z pásu 30x5mm, po 60mm. Za česlemi budou osazeny dubové dluže a škrtící clona z PVC. Dno odběrného objektu bude obloženo dlažbou z lomového kamene. Z odběrného objektu bude voda vedena betonovým potrubím DN 300mm dl. 4,0m. Potrubí bude uloženo ve sklonu 3%. Trouba bude v tl. 0,15m obetonovaná betonem C16/20 X0 a uložena na podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m. K zásypu rýhy se použije zemina z výkopu. Potrubí bude vyústěno do otevřeného příkopu. V délce 2,0m za výustí bude dno a břehy příkopu zpevněny rovnaninou z lomového kamene tl. 0,3m na štěrkopískový podklad tl. 0,1m. Celková délka otevřeného příkopu bude 27,0m.. Příčný profil toku je navržen jako kyneta se šířkou 0,5m, sklonem svahů 1:1 a hloubkou 0,5m. VZDOUVACÍ OBJEKT: Ve vzdálenosti 3,0m po toku ve dně Habrovanského potoka pod odběrným objektem bude umístěn kamenný skluz výšky 0,3m, který bude mít za úkol vzdouvat vodu. Sklon skluzu bude pozvolný 1:8 a bude tvořen kamennou rovnaninou z lomového kamene do 200kg. Skluz bude v horní části zapřen do stěny z dřevěné kulatiny o průměru 0,2m dl. 5,7m, která bude vodorovně uložena kolmo na osu Č.j.: 2400/ / /VLJ 4

5 koryta toku. Po 1,8m budou svisle zaraženy dva kůly DN 200mm, které budou zapírat vodorovné klády. Kůly budou 1,5m zaraženy do podloží. Na konci skluzu bude umístěna dřevěná kláda o průměru 0,2m dl. 3,5m zapřená do dvou dřevěných sloupů DN 150mm a dl. 1,0m. Dno a břehy budou do výšky 1,5m a délky 2,0m před a za skluzem zpevněny rovnaninou z lomového kamene do 200kg. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemku KN 1688 ( PK 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1688/6, 1688/7, 1688/8, 1688/9 a 1688/10), KN 2389/1, jak je zakresleno v situačním výkresu situace stavby výkres č. 3 v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 2. Napojení na komunikace: Příjezdní komunikací k nádrži je nezpevněná polní cesta, vedoucí podél západní části lokality od Habrovin směrem k Rousínovu 3. Napojení na inženýrské sítě voda bude napojení na stávající vodní tok Habrovanského potoka odběrným objektem, 4. odvodnění bude zajištěno výpustným zařízením a nouzovým přelivem zpět do Habrovanského potoka 5. Podmínky plynoucí z vyhlášky č. 289/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") budou dodrženy 6. Požadavky dotčených orgánů: Povodí Moravy, a.s., zn.: PM006949/ /Ko z zabránit znečištění toku zákalem, stavebním materiálem a vyloučit možnost úniku ropných látek z použitých mechanismů -udržovat dílo v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (vodní zákon 59 odst. 1), písm. b) -zřídit vodní značku dle ČSN Vodní značky, pro určení kóty normálního nadržení -technická zařízení rybníka budou odpovídat ČSN Malé vodní nádrže -dodržet minimální zůstatkový průtok -materiál z výkopu nesmí být ukládán v prostoru teoretického průchodu Q 100 -Povodí Moravy upozorňuje majitele a provozovatele objektu, že nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou vzniknout při průchodu velkých vod, ani za škody na majetku 3. osob způsobené zvláštní povodí v případě poškození tohoto vodního díla Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., zn.: /156/TÚ/so -Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou v majetku či provozování VaK Vyškov a.s. je provedení realizace vodní nádrže možné. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s.. -Z hlediska dotčení zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení: upozorňujeme na skutečnost, že přes parc.č prochází zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. (vodovodní přivaděč SV Vyškov větev Slavkovská LT DN 300, včetně objektů s ním souvisejících) a s ním spojené ochranné pásmo. Na toto ochranné pásmo se vztahují omezení v souladu s 23, zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. -S provedením realizace výstavby nové vodní nádrže souhlasíme s tím, že: umístění vodní nádrže a dalších objektů s ní souvisejících respektuje ochranné pásmo stávajícího vodovodního přivaděče SV Vyškov větev Slavkovská LT DN 300 v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s.. Objekty související s vodní nádrží je Č.j.: 2400/ / /VLJ 5

6 předpokládáno (dle předložené dokumentace) umístit min. 5,0 m od vnějšího líce vodovodního potrubí předmětného zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s.. stavbu vodní nádrže a vodní tůně provést tak, aby při naplnění jejich funkce nedocházelo k podmáčení podloží a případnému statickému narušení výše uvedeného vodovodního potrubí či narušení funkce stávajícího kalníku na vodovodním potrubí. -Investor (příp. dodavatel) stavby přizve zástupce příslušného provozního střediska VaK Vyškov, a.s. (stř. 05, p. Formánek, tel.: ) ke kontrole provádění stavby v blízkosti zařízení VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma tohoto zařízení. -Zákres inž. sítí v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. (vodovodní přivaděč) je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu je nutno před zahájením stavebních prací objednat u VaK Vyškov, a.s.: vytýčení vodovodního přivaděče (stř. 05, p. Formánek, tel.: ) včetně ochranného pásma a objektů s tímto zařízením souvisejících. -Toto vyjádření slouží pro účely územního rozhodnutí a stavebního (vodoprávního) povolení předmětné stavby. Souhlasíme s vydáním územního a stavebního povolení formou veřejnoprávní smlouvy. Zemědělská vodohospodářská správa, zn.: OPM/VY/116/10, z napouštěcí a vypouštěcí objekt zůstane ve vlastnictví investora Městský úřad Vyškov, odbor ŽP, zn.:mv11097/2009-ožp z Orgán ochrany přírody a krajiny: -akce bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace (PD) -bude minimalizován dopad na okolní krajinu -po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu Městský úřad Vyškov, odbor ŽP, zn.:mv9899/2008 z Vodní hospodářství -tato stavba je vodním dílem -PD doplnit o jaké nakládání s vodami se bude jednat, o jaké množství odběru z toku -investor požádá o vodoprávní povolení a nakládání s vodami MěÚ Vyškov OŽP Ochrana ZPF -investor zažádá o trvalý a dočasný zábor, stanový dobu dočasného záboru - investor zažádá o souhlas k odnětí půdy ze ZPF Odpadové hospodářství -před užíváním předloží investor doklady o likvidaci odpadů na OŽP MěÚ Vyškov Ochrana přírody -kácení dřevin bude řešeno samostatným rozhodnutím vyhl. 395/1992 Sb OÚ Habrovany 7. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 8. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí. 9. Před započetím prací požádá stavebník stavební úřad Městského úřadu Vyškov odbor životního prostředí o vydání vodoprávního povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Účastníkem je dle 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): - Moravský rybářský svaz o.s., IČ , Soběšická 83, Brno 14, dále podle 27 odstavec 2 správního řádu Č.j.: 2400/ / /VLJ 6

7 - Obec Habrovany, IČ , Habrovany č.p.13, Rousínov u Vyškova - Zemědělská vodohospodářská správa, IČ , Hlinky 60, Brno 3 - Stanislav Benda, Habrovany č.p.243, Rousínov u Vyškova - Jana Bendová, Habrovany č.p.243, Rousínov u Vyškova - Miroslava Novotná, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava - František Pospíšil, Habrovany č.p.269, Rousínov u Vyškova - Tomáš Hrdinka, Olšany č.p.38, Rousínov u Vyškova - Anna Fibingerová, Habrovany č.p.223, Rousínov u Vyškova - Povodí Moravy, a.s., IČ , Dřevařská 11, Brno 1 - Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ , Brněnská 13, Vyškov 1. Odůvodnění Dne podal Moravský rybářský svaz o.s., IČ , Soběšická 83, Brno 14 zastoupený společností VZD INVEST s.r.o., Rybkova 948/23, blok 03, Brno návrh na vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Souhlas s trvalým vynětím pozemků: PK 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1688/6, 1688/7, 1688/8, 1688/9 a 1688/10 ze ZPF vydal Krajský úřad JmK dne pod zn.:sd-jmk 3610/2010/OŽP/Bí. Navrhovatel předmětný pozemek nevlastní, ale má s vlastníkem uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu s 1) ČR-Zemědělská vodohospodářská správa-smlouva č. 90/OPM/075/2010 z ) Smlouva s budoucí smlouvou o Nájemní smlouvě Obec Habrovany z Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. Stavební úřad posoudil umístění stavby podle 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jm kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u stavebního úřadu MěÚ Rousínov. Č.j.: 2400/ / /VLJ 7

8 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Doručí se na vyvěšení: Městský úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí, Sušilovo nám. 56, Rousínov u Vyškova Na úřední desce Městského úřadu Rousínov Na úřední desce Obecního úřadu Habrovany Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. a ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen.. Příloha pro navrhovatele: - ověřená PD Č.j.: 2400/ / /VLJ 8

9 Doručí se: Účastníci řízení: VZD INVEST s.r.o., Rybkova 948/23, blok 03, Brno Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, Brno 3 Stanislav Benda, Habrovany č.p.243, Rousínov u Vyškova Jana Bendová, Habrovany č.p.243, Rousínov u Vyškova Miroslava Novotná, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava František Pospíšil, Habrovany č.p.269, Rousínov u Vyškova Tomáš Hrdinka, Olšany č.p.38, Rousínov u Vyškova Anna Fibingerová, Habrovany č.p.223, Rousínov u Vyškova Datová schránka: Obec Habrovany, Habrovany č.p.13, Rousínov u Vyškova, DS: OVM, xyca2bc Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 11, Brno 1, DS: PO, m49t8gw Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj Dotčené orgány: Datová schránka: Krajský úřad Jm kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí č.p.3/5, Brno, DS: OVM, x2pbqzq Městský úřad Vyškov, odbor ŽP, Masarykovo náměstí č.p.108/1, Vyškov 1, DS: OVM, wc6bqdy Na vědomí: Moravský rybářský svaz o.s., Soběšická 83, Brno 14 -spis Č.j.: 2400/ / /VLJ 9

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6245/2008-1539/VLJ Rousínov, dne 18. února 2009 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/33/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2034/2009-682/VLJ Rousínov, dne 5. listopadu 2009 Oprávněná

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/21921-11/1182-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4696/2011-710/PJ Rousínov, dne 14. září 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5552/2008-1266/PJ Rousínov, dne 3. října 2008 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 23397/2011//24/HV Č.j.: 01875/2012/24 Luhačovice, dne 08.02.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577 197

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2043/2009-341/HH Rousínov, dne 25. května 2009 Oprávněná úřední

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

Územní rozhodnutí I/4/2012

Územní rozhodnutí I/4/2012 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-879/VLJ Rousínov, dne 26. března 2012 Sp. zn.: 2400/2012196/VLJ

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

Územní rozhodnutí č. 56/2011

Územní rozhodnutí č. 56/2011 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/30695-11/635-2011/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557e-mail.:

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4546/2010-674/PJ Rousínov, dne 10. září 2010 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2478/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 23.11.2015

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/6255/2010/HÁ V Jindřichově

Více

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j. ZIP 23757/13-3780/2013BaR Ve Vlašimi 17.1.2013 Renata Balková oprávněná

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

odbor výstavby a životního prostředí

odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1431/10 264/2010-Jel Chlumec nad Cidlinou, dne 29. dubna 2010 Naše č.j.: OVŽP 43/1431-1/ÚR/2010 Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislav Jelínek tel.: 495

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

i~beroun ~~:Io2 6-04- 2011 ROZHODNUTí Městský úřad Beroun Odbor výstavby č. j Pf. ~. 252 30 _ okres Praha - z6 (Je! :::.;.j

i~beroun ~~:Io2 6-04- 2011 ROZHODNUTí Městský úřad Beroun Odbor výstavby č. j Pf. ~. 252 30 _ okres Praha - z6 (Je! :::.;.j i~beroun Městský úřad Beroun Odbor výstavby r----r\"ěstský ÚŘAD ŘEVNICE.., ~. 252 30 _ okres Praha - z6 (Je! I ~~:Io2 6-04- 2011..,...~...,...~...~...~...,...,...~...,... č. j Pf. _~~~.:.:.;,::..:.:.:.:.;::..:.;:.~:..:.;:.;.::

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1536/09/Che Mnichovice : 25.11.2009 Vyřizuje: Chejnová Pavlína Telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

Územní rozhodnutí - umístění zakryté a uzavřené skládky uhlí parc.č.2937 Kolín

Územní rozhodnutí - umístění zakryté a uzavřené skládky uhlí parc.č.2937 Kolín Územní rozhodnutí - umístění zakryté a uzavřené skládky uhlí parc.č.2937 Kolín Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420

Více

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Duchcov, nám. Republiky č.5, P.O.BOX 21A, 419 01 Telefon: 417 514 430 Fax: 417 835 118 E mail::mrhova@mu.duchcov.cz ID DS: jeabei3 http://www.duchcov.cz Duchcov,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. :738/08/V/23/Šp V Kunštátě dne 21.8.2008 Vyřizuje:

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1210/12/VYS/ V Sušici dne: 28.5. 2012 Č.j.: 8948/12

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2901/11/VYS/ V Sušici dne: 11. 10. 2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.3071/2012- St Č.J.: MuVP - 0087/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.1.2013 Stehlík

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Stavební úřad Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Oprávněná úřední osoba: Marek Chramosta Tel: 220 397 121 E-mail: chramosta@radnice.hostivice.cz Spis. zn.: S-SÚ-04910/09-Chr Č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

Naše čj.: SU 89859/12-skr Naše zn.: SU 588/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 12. 02.

Naše čj.: SU 89859/12-skr Naše zn.: SU 588/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 12. 02. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/11449/2014/Ni V Třebíči dne 18.08.2014 Č.j.: OV 57142/14

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce tel. 58 5396242, fax 58 5396404, e-mail. stavebniurad@dolany ol.cz č.j. SÚ/959/2009 v Dolanech 8.1.2010 Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Spis. zn.: 11106/OST/10 Pol V Rokycanech:14.2.2011 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 1318/OST/11 Jaroslav Polák

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

Veřejná vyhláška UZEMNI ROZHODNUTI č. 103

Veřejná vyhláška UZEMNI ROZHODNUTI č. 103 Úřad městyse Višňové-stavební-úřad-,671 38 Višňové, tel.: 515 339 108 Č. j.: 304/2/ 2 0 1 2 -D A Vyřizuje: Ing. Josef David Višňové, dne 29. října 2012 Obec Skalice IČ 00293474 Skalice čp. 92 671 71 Hostěradice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš Č.j.: MÚVB/1409/12/VÝST/BA-264/2012 Velká Bíteš, dne 18. dubna 2012 SPOLEČNÉ ROZHODNUTí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 2042/184-UR/2010/Kr Trhové Sviny, dne 19.3.2010 Vyřizuje : František Kříha 8608/10/Kri Telefon : 386 301 427

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 O B S A H F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Účel stavebních objektů 1.2. Kapacity a parametry stavebních objektů 1.3. Technické a konstrukční řešení stavebních

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU SP. ZN.: SÚ328/175/2012 St 2/ZÚř Č. J.: MUBPH 7120/2012 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová Ing. Jitka Strnadlová TEL.: 573

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/16631/2014/Ni V Třebíči dne 17.12.2014 Č.j.: OV 82788/14

Více