Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení"

Transkript

1 : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran: 24 Počet příloh: 6 Ověřil MUDr.V.Holeček, CSc. Správce dokumentů Marie Králová Vedoucí ZT/datum Ing.V.Polívková Schválil/datum MUDr. Alan Sutnar, PhD Verze 03 Laboratorní příručka strana: 1/23

2 A. Úvod. 4 B. Informace o laboratoři... 4 B1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 4 B.2. Základní informace o laboratoři... 4 B.3. Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace laboratoře... 5 B.4. Organizace laboratoře... 5 B.5. Spektrum nabízených služeb... 6 C. Manuál pro odběry primárních vzorků... 6 C.1. Základní informace... 6 C.2. Požadavkové listy... 6 C.3. Požadavky na vyšetření s indikací AKUTNÍ (STATIM)... 6 C.4. Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)... 6 C.5. Používaný odběrový systém (Odběrový systém má certifikaci CE) C.6. Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku... 8 C.6.1. Odběr žilní krve:... 8 C.6.2.Odběr krve na hemokoagulační vyšetření :... 9 C.6.3. Odběr kapilární krve :... 9 C.6.4. Odběr arteriální krve: C.6.5. Odběr moče C.6.6. Odběr stolice C.6.7.Specielní odběry: C.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku C.8. Doporučené množství vzorku C.9. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C.10. Zásady bezpečné manipulace se vzorky C.11. Informace k dopravě vzorků a zajištění svozu vzorků C.12. Zdroje variability D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a biologického materiálu D.2. Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků D.3. Kriteria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků laboratoří D.4. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo průvodky D.5. Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi D.6. Skladování biologického materiálu v laboratoři E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení hodnot v kritických intervalech E.2. Seznam metod a hodnot v kritických intervalech biochemie Laboratorní příručka strana: 2/23

3 E.3.Seznam metod a hodnot v kritických intervalech pro hematologii E.4. Informace o formách vydávání výsledků E.5. Změny výsledků a nálezů E.6. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (dostupnost výsledků) E.7. Způsob řešení stížností E.8. Konzultační činnost laboratoře E.9. Vydávání odběrového materiálu a žádanek E.10. Úhrada vyšetření samoplátci F. Abecední seznam metod prováděných v OKB Stodské nemocnice a výpočty Abecední seznam metod prováděných v OKB Stodské nemocnice (Referenční rozmezí ) Příloha č.1b Abecední seznam metod prováděných v OKB Stodské nemocnice (odběrový materiál, stabilita analytu, transportní podmínky, dostupnost) G. Pokyny pro oddělení, pokyny pacienty H. Požadavkové listy (vzor ke stažení) I. Zpracovatelský tým J. Oponenti K. Rozdělovník L. Použité zkratky M. Související interní a externí dokumenty N. Klíčová slova M. Přílohy Laboratorní příručka strana: 3/23

4 A. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme třetí verzi Laboratorní příručky, kterou jsme připravili pro uživatele služeb Oddělení klinické biochemie Stodské nemocnice a.s. Tato Laboratorní příručka poskytuje Informace o nabídce laboratorních služeb prováděných přímo v OKB Stodské nemocnice a dále podává přehled nabízených služeb spolupracujícími laboratořemi. Tím by měla být pokryta většina požadavků na laboratorní vyšetření v oblasti biochemie, hematologie a mikrobiologie. Příručka poskytuje informace o preanalytické a postanalytické fázi vyšetření, základní pravidla pro vyplnění požadavkových listů pro příjem biologického materiálu a pravidla pro vydávání výsledků. Součástí je kompletní přehled nabízených vyšetření s referenčními hodnotami, podmínkami pro odběr, transport, stabilitou vyšetřovaného analytu a dobou dodání výsledku. Cílem má být zlepšení vzájemné komunikace mezi uživateli laboratorních služeb a pracovníky laboratoře. Při tvorbě LP bylo postupováno podle normy ISO v souladu s požadavky Datového standardu MZ ČR, požadavky VZP a doporučeními jednotlivých odborných společností ČLS a za současných.zvyklostí v ČR osvědčených praxí. Pro přípravu byly využity materiály NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Doufáme, že zde naleznete důležité údaje potřebné pro naši vzájemnou spolupráci. Kolektiv OKB Stodské nemocnice a.s. B. Informace o laboratoři B1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace Oddělení klinické biochemie Stodská nemocnice a.s. Předmět činnosti biochemická vyšetření, hematologická vyšetření spadající pod odbornost 801, Krevní sklad Adresa Hradecká STOD Umístění přízemí - spojovací chodba mezi poliklinikou a lůžkovou částí IČO Fax není www stránky nemocnice-stod.cz Vedoucí laboratoře - odborný garant nelékař Ing.Vítězslava Polívková Odborný garant lékař biochemik MUDr. Václav Holeček CSc. Odborný garant lékař Krevní sklad MUDr. Milada Kousalová Vrchní laborantka Marie Králová Provozní doba Statimová vyšetření: nepřetržitě Vyšetření pro krevní sklad: nepřetržitě Rutinní vyšetření: hod B.2. Základní informace o laboratoři Telefonní linky: biochemie, pracovna vedoucí: , hematologie: Laboratorní příručka strana: 4/23

5 B.3. Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace laboratoře Oddělení klinické biochemie zajišťuje základní biochemická a sdílená hematologická vyšetření v režimu RUTINA a STATIM a některá imunochemická vyšetření pro odbornost 801. Součástí Oddělení klinické biochemie je Krevní sklad. Nepřetržitý laboratorní diagnostický servis OKB je poskytován i na úseku krevního skladu. OKB neprovádí odběry krve, s výjimkou speciálních odběrů na vyšetření acidobazické rovnováhy/kapilární krev/, které jsou prováděny dle platných hygienických požadavků/ viz.vyhl.č.195/2005 Sb./ kapilární krev pro stanovení KO u pediatrických pacientů Krevní sklad zajišťuje objednávky TP dle požadavků ošetřujících lékařů. Dále zajišťuje skladování TP a jejich výdej na základě základních imunohematologických vyšetření a požadavků ošetřujících lékařů: Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru Zkouška kompatibility Screening nepravidelných protilátek (také u těhotných) Jiná požadovaná vyšetření zajistíme ve spolupráci s TO FN Plzeň Neprovádíme autologní odběry dárců krve. Pro tento účel spolupracujeme s Transfuzním oddělením FN Plzeň. Sběrné místo slouží pro rozvoz odebraného biologického materiálu do spolupracujících laboratoří. Odvoz a distribuce výsledků je součástí smlouvy se spolupracujícími laboratořemi a je uvedena v příloze č.4 Pracoviště je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje základní personální a technické požadavky pro vstup do tohoto registru. B.4. Organizace laboratoře (Organizační schéma vychází z Organizačního řádu a organizačního schéma Stodské nemocnice a.s.) Ředitel Náměstek pro zdravotní péči Vedoucí OKB vysokoškolák odborný garant biochemik, manažer jakosti Vedoucí laborantka Zástupce vedoucího OKB odborný garant lékař biochemik Zástupce vedoucího OKB, odborný garant lékař pro krevní sklad Laborantky Laboratorní příručka strana: 5/23

6 B.5. Spektrum nabízených služeb Abecední seznam prováděných vyšetření je uveden jako příloha č.1 této příručky a příloha č. 4 služby poskytované spolupracujícími laboratořemi. C. Manuál pro odběry primárních vzorků C.1. Základní informace OKB neprovádí odběry krve, s výjimkou: speciálních odběrů na vyšetření acidobazické rovnováhy/kapilární krev/ odběrů kapilární krve pro stanovení KO u pediatrických pacientů, které jsou prováděny dle platných hygienických požadavků/viz.vyhl.č.195/2005 Sb./ C.2. Požadavkové listy S každým biologickým materiálem musí být do laboratoře dodán řádně vyplněný požadavkový list (žádanka). Stodská nemocnice má vlastní požadavkové listy a je možno si je objednat v zásobovacím oddělení, případně stáhnout z našich webových stránek. Krevní sklad žádanka DITIS /0 příloha č.2 Biochemie, hematologie příloha č.3 Žádanky pro biochemii a hematologii tiskne vydavatelství PRACANT, Jesenická 2, Plzeň, požadavkový list je uveden jako příloha na konci Laboratorní příručky. Žádanka je součástí řízené dokumentace. Žádanky spolupracujících laboratoří jsou uvedeny v příloze č.5 a jsou ke stažení Správné vyplnění žádanky je v kapitole C7. C.3. Požadavky na vyšetření s indikací AKUTNÍ (STATIM) Žádanky vyšetření STATIM musí tento požadavek zdůraznit. Všechny požadavky takto označené jsou vyřizovány přednostně a hlášeny ordinujícímu lékaři. Doba vydání výsledku je uvedena v přehledné tabulce příloha č.1b. C.4. Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) Pro ústní nebo telefonické požadavky platí následující pravidla: Dodatečná vyšetření požadovaná režimu STATIM budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře. Dodatečná vyšetření nepožadovaná v režimu STATIM lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře. Dodatečná vyšetření lze u některých metod provést s určitým omezením, které je dáno stabilitou biologického materiálu pro dané vyšetření. C.5. Používaný odběrový systém (Odběrový systém má certifikaci CE) Dodavatel odběrových souprav: ARS/AUDIO Ars Audio spol. s r.o Třebohostická Praha 10 IČO DIČ CZ Výrobce: Becton a Dickinson and Copany, System BD VacutainerR, Důležité: U různých systémů se liší barva uzávěrů (čepiček) nutno ověřit, že barva odpovídá předepsanému odběru. Laboratorní příručka strana: 6/23

7 Biologický materiál Typ odběrové nádobky Použití Srážlivá žilní krev (červené víčko) Nesrážlivá žilní krev (fialové víčko) Zkumavka s aktivátorem hemokoagulace Zkumavka s K 2 EDTA pro hematologii Vyšetření elektrolytů (Na, Ca, K, Mg, Cl, fosfáty, železo a jeho vazebná kapacita, bílkoviny, elektroforéza bílkovin, enzymové aktivity AST, ALT, ALP, CK, ACP, lipidy, lipoproteidy, substráty močovina, kreatinin, kyselina močová, triacylglyceroly, cholesterol, bilirubin, hormony (TSH, T4, T3, hcg, LH, FSH, progesteron, estradiol, prolaktin, testosteron, parathormon), ASLO, CRP, RF, imunoglobuliny, specifické protilátky, autoprotilátky, specifické proteiny, specifické IgE aj. Krevní obraz, diferenciální rozpočet, imunofenotypizace, glykovaný hemoglobin probnt Nesrážlivá žilní krev (modré víčko) Zkumavka s Na-citrátem pro hematologii Quickův test, APTT, fibrinogen, koagulační faktory, vyšetření destičkových a plazmatických funkcí Nesrážlivá žilní krev (zelené víčko) Zkumavka s heparinem Li Stanovení fagocytózy (ingesce částic) Nesrážlivá žilní krev (černé víčko) Zkumavka s Na citrátem pro sedimentaci Stanovení sedimentace erytrocytů Srážlivá žilní krev (žluté víčko) Zkumavka s dělícím gelem Biochemická vyšetření, sérologická vyšetření Odběr moče na základní vyšetření chemicky, mikroskopicky Sterilní plastová zkumavka s modrým uzávěrem Sběr moče Plastová láhev bez konzervačního činidla Odběr stolice Soupravy Occultest Okultní krvácení Vyšetření moče chemicky, vyšetření močového sedimentu Běžná biochemická analýza moče, elektrolyty, kreatinin, močovina Pořadí zkumavek Doporučené pořadí při odběru venózní krve:z jednoho vpichu: zkumavka pro hemokultury zkumavky bez protisrážlivých činidel zkumavky pro hemokoagulaci ostatní zkumavky s protisrážlivými činidly v doporučeném pořadí: K 3 EDTA zkumavky Citrátové zkumavky Heparinové zkumavky Laboratorní příručka strana: 7/23

8 C.6. Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku Laboratoř odběry neprovádí, příručka je určena spolupracujícím oddělením, která odběry provádějí, proto základní zásady pro odběr biologického materiálu uvádíme. C.6.1. Odběr žilní krve Příprava pacienta záleží především na spektru laboratorních vyšetření, která budou analyzována. Standardní odběr se provádí většinou v ranních hodinách, nalačno, obsah některých látek v krvi během dne kolísá. Pacient má odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla, event. po domluvě s lékařem i léky 1-3 dny před odběrem, 10 hodin před odběrem tělesný klid, odběr nalačno. Ráno se smí napít 0,25 l neslazené tekutiny, nejíst, nepít černou kávu, nekouřit, bez větší fyzické námahy. Pracovní postup odběru žilní krve K odběrům krve se používají povrchové žíly horních končetin. Nejčastěji venepunkci provádíme v oblasti předloktí, protože je tam snadný přístup a lze zde provádět odběr i opakovaně. Pro odběr upřednostňujeme střední kubitální žílu, protože je nejstabilnější, nachází se blízko povrchu a pokožka je nad ní nejméně citlivá. Při provádění venepunkce je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. Krev je vhodné odebírat vsedě, pacient má být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu. Pokud se jedná o ležícího pacienta, je vhodné končetinu podložit polštářem. Dovolí-li to stav pacienta, natáhneme mu ruku vpřed, aby žíly vystoupily blíže k povrchu. Je vhodné vyznačit na žádanku polohu pacienta při odběru, protože tělesná poloha značně ovlivňuje hodnoty vysokomolekulárních látek, jako jsou bílkoviny, lipidy, enzymy. U vyšetřovaných vstoje vede fyzická námaha ke změnám látek podílejících se na energetickém metabolismu ( glukóza, triacylglyceroly, laktát ), dochází k zahuštění makromolekulárních látek, zvyšuje se aktivita CK, AST a kreatininu a naopak snižuje hladina tyroxinu. Pokud odběr provádíme z centrální kanyly, kde je napojena infuze, je nutné ji odpojit nejméně na 5-10 minut, aby se tekutina rozptýlila v krevním oběhu. Po odběru musí být neprodleně přísun tekutin obnoven. Vlastní odběr žilní krve - následující pracovní postup Příprava materiálu a příslušné dokumentace zejména s ohledem na prevenci záměny vzorků Kontrola identifikace pacienta dostupným způsobem Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr Seznámení pacienta s postupem odběru Zajištění vhodné polohy paže Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly (neporušený obal = sterilita), stříkaček, zkumavek U zdravých lidí není nutné použít škrtidlo, protože žíly jsou dobře viditelné a hmatatelné, postačí mít paži svěšenou dolů. Použijeme-li škrtidlo, mělo by být kvalitní, aby se s jeho pomocí dosáhlo dostatečného utažení, které umožní přeplnění žíly. Škrtidlo by nemělo být zataženo déle než 1 minutu. Po napíchnutí žíly bychom měli škrtidlo uvolnit, abychom odebírali volně proudící krev. Pacienta nikdy nenecháváme dlouho cvičit se zataženým škrtidlem, nevhodné je rovněž sevření pěsti a pumpování, které vedou k mírnému ovlivnění výsledků, např. draslíku Místo vpichu dezinfikujeme doporučeným prostředkem a kůži necháme oschnout Provedeme venepunkci dle typu odběrového systému Ukončení venepunkce - po vyjmutí jehly ze žíly přiložíme na místo vpichu tampon, který by měl být přitlačen alespoň na dobu 60 sekund, aby se zabránilo vzniku hematomu. Pacient by během této doby neměl paži ohýbat, aby se žíla nepohnula a krev nevytekla mimo a nezpůsobila vznik podlitiny. Místo vpichu by mělo být zkontrolováno a poté necháno otevřené nebo zakryto náplastí. V případě nevolnosti pacienta uložíme do vodorovné polohy, zvedneme dolní končetiny nad úroveň těla, na čelo dáme studený obklad, zajistíme přístup čerstvého vzduchu, pacienta sledujeme. Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zlikvidovat odběrový materiál. S jehlami nemanipuluje ani neodstraňujeme z jednorázových stříkaček. Stříkačka s jehlou se umístí do odpadního plastového silnostěnného kontejneru. Při všech manipulacích s jehlami je nutné vyloučit poranění. Laboratorní příručka strana: 8/23

9 C.6.2.Odběr krve na hemokoagulační vyšetření Odběr krve musí být krátký, zaškrcení žíly max.1min, rychlý, co nejšetrnější vpich, první 2 ml krve nepoužívat na koagulační vyšetření, opatrné nasátí krve, zamezit tvorbě bublin a pěny, lépe nechat volně vytékat, přesně dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla ( 9+1 ), u jednorázových zkumavek odběr přesně po rysku, ihned po odběru vzorek šetrně promíchat převracením, netřepat, nepoužívat krev z i.v.katetrů, nepoužívat příliš tenké kanyly. Po odběru vzorky co nejrychleji doručit do laboratoře, transport při teplotě místnosti, nechladit, vzorek musí být zpracován do 2 hod po odběru. C.6.3. Odběr kapilární krve Kapilární krev na vyšetření acidobazické rovnováhy nabírá laborantka OKB, ostatní odběry kapilární krve provádějí pověření pracovníci jednotlivých klinických oddělení nemocnice. Pracovní postup: Příprava materiálu, pomůcek a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorku. Kontrola identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce, kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta. Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem. Seznámení pacienta s postupem odběru. Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách. Pro odběr zvolíme dobře prokrvené místo vpichu (bříško prstu, ušní boltec, patička). Při odběru z prstu vpich vedeme z boku bříška prstu, kde je nejlépe prokrven. Vhodná místa odběru: z vnitřní strany článku prstu; z ušního lalůčku; z laterální nebo mediální chodidlové plochy na patě; z chodidlové plochy palce. U dětí se nedoporučuje odběr z centrální části paty (vysoká inervace, poškození šlach, chrupavek) a konečků prstů (tloušťka vhodná pro vpich lancetou je velmi variabilní, možnost poškození, lokální infekce a gangrény). U dospělých je doporučený odběr z postranní části posledního článku prstu (nepoužívejte malíček). V případě špatného prokrvení je vhodný ohřev místa vpichu aplikací teplého prostředku (kolem 40 C po dobu 5 minut - ponoření do teplé vody). Provedeme dezinfekci místa vpichu doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě odběru. Po dezinfekci je další palpace místa odběru nepřijatelná! Provedeme vpich, první kapku otřeme a provádíme vlastní odběr Krev musí samovolně vytékat do zvolených odběrových nádobek a nesmí se násilně vymačkávat. Odběrové nádoby: Zkumavka Eppendorf s obsahem chelatonu a NaF - po odběru lehce protřepte. Heparinizovaná kapilára - po natažení krve do kapiláry jeden konec co nejrychleji uzavřete zátkou, vložte do kapiláry magnetickou tyčinku a druhý konec kapiláry opět co nejrychleji uzavřete. Magnetem několikrát (8 až 10 krát) jemně přejeďte po kapiláře. Těsně před transportem opět magnetem několikrát (8 až 10 krát) jemně přejeďte po kapiláře. Odběr na acidobazickou rovnováhu musí proběhnout anaerobně, v kapiláře nesmějí být vzduchové bublinky. Po odběru provedeme dezinfekci místa vpichu a přelepíme náplastí s polštářkem. Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit lancety a jehly. Ty se umístí do kontejneru k tomu určenému. Čas odběru krve se zaznamená na žádanky. Do laboratoře se odešlou správně označené zkumavky s příslušnými správně vyplněnými žádankami Laboratorní příručka strana: 9/23

10 C.6.4. Odběr arteriální krve: Odebírá ordinující lékař, do heparinizované kapiláry nebo stříkačky propláchnuté heparinem C.6.5. Odběr moče Odběr ranního vzorku moče: Odebere se střední proud první ranní moče. Předem omýt zevní genitál, aby se zabránilo kontaminaci, moč k vyšetření se odesílá čerstvá. Sběr moče: Aby bylo dosaženo dostatečného množství moče ( ml/24 hod u dospělého pacienta třeba, aby pacient pil cca po 6 hodinách asi 0,75 l tekutin ( s výjimkou noci ). Sběry moče pro bilanční sledování ( ionty, urea, kreatinin, clearence atd. ) jsou vždy náročné přesný sběr moče. Chybný sběr moče značně znehodnocuje kvalitu vyšetření. Sbíranou moč je vždy nutné sbírat do čisté sběrné nádoby důkladně vymyté horkou vodou U tohoto vyšetření je nutno poučit pacienta, jak bude sběr probíhat. Standardní postup pro sběr moče za 24 hodin: ( Návod pro standardní odběr moče je v pokynech pro pacienta) V hodinu začátku sběru ( zpravidla ráno ) se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu. Potom po celou dobu ( tj. 24 hodin) nemocný močí do sběrné nádoby ( včetně ranní moči na konci sběrného období, tj. druhý den). Je důležité připomenout nutnost vymočení do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo nekontrolované ztrátě moče mimo sběrnou nádobu. Celý objem moče se změří ( je vhodné si sběrnou nádobu předem označit ryskami ). Nádobku skladovat v temnu a chladnu, označit jménem, RČ, doručit do laboratoře vzorek promíchané moče a napsat diurezu (množství moče v mililitrech). Pokud není pacient schopen množství moče přesně odměřit, přinese do laboratoře celý objem. Veškerá nasbíraná moč se důkladně promíchá a odlije se cca 20 ml moče do zkumavky, uzavře, označí jménem a rodným číslem pacienta a s řádně vyplněnou žádankou se doručí do laboratoře. Není vhodný sběr moči u žen při menstruaci ani těsně před a po ní. Sběr moče na vyšetření odpadu kyseliny močové: Provádí se 24-hodinový sběr moče. Po skončení sběru je nutno moč alkalizovat přímo ve sběrné nádobě, aby došlo k rozpuštění solí kyseliny močové. Alkalizace se provádí přidáním 10ml 1mol/l Na2CO3 ( při velké diureze nutno množství alkalizačního činidla úměrně zvýšit ). Moč nutno dobře promíchat, odlít vzorek minim. 10 ml a ten doručit do laboratoře. Na žádance nutno uvést diurézu za 24 hod. Alkalizovanou moč nelze použít na stanovení sodíku, draslíku, chloridů a proteinurie. Sběr moče na vyšetření odpadu vápníku, fosforu a hořčíku: Provádí se 24-hodinový sběr moče. Po skončení sběru je nutno moč acidifikovat přímo ve nádobě, aby došlo k rozpuštění solí. Acidifikace se provádí přidáním 5ml koncentrované HCl ( pozor žíravina!), při velké diureze množství alcidifikačního činidla úměrně zvýšit. Moč nutno dobře promíchat, odlít vzorek minim. 10 ml a ten doručit do laboratoře. Na žádance nutno uvést diurézu za 24 hod. Acidifikovanou moč nelze použít na stanovení sodíku, draslíku, chloridů a proteinurie. Standardní postup pro sběr moče na stanovení albuminu: ( Návod pro standardní odběr moče na stanovení albuminu je v pokynech pro pacienta) Provádí se sběr moče přes noc, eventuelně lze vyšetřit jednorázový vzorek ranní moče. Před vyšetřením nutno vyloučit tělesnou námahu, nevyšetřovat během infekčního onemocnění nebo jiného závažného akutního onemocnění. Vyšetřují se 3 vzorky moče v rozmezí 3-6 měsíců, za pozitivní se považují 2 nebo 3 patologické hodnoty. Sběr moče přes noc: večer před ulehnutím na lůžko se pacient naposledy vymočí mimo sběrnou nádobu, poté sbírá veškerou moč do čisté sběrné nádoby, ráno se naposledy vymočí do sběrné nádoby ihned po probuzení, dobu sběru a množství moče je nutno přesně udat na žádance o vyšetření. Po důkladném promíchání se odlije vzorek min 10 ml moče, který se spolu s vyplněnou žádankou doručí do laboratoře. Laboratorní příručka strana: 10/23

11 Ranní moč: není-li možné provést sběr moče přes noc, do laboratoře se doručí vzorek min.10ml druhé ranní moče Kortizol a aldosteron v moči - sběr moče za 24 hodin ( Návod pro standardní odběr moče na stanovení kortizolu a aldosteronu je v pokynech pro pacienta) V 6.00 hod. ráno se pacient vymočí do WC a dále již sbírá moč do sběrné nádoby. Poslední sběr je v 6.00 hod ráno druhý den. Po ukončení sběru je nutné zjištění diurézy (celkový objem vyloučené moči), moč promíchat a odlít minimálně 10 ml vzorku moče do zkumavky. Tuto zkumavku označit a na žádanku zaznamenat celkovou diurézu (objem moče) a odeslat do laboratoře. Vzorek sbírané moče se dodá do laboratoře nejpozději do 24 hodin po ukončení sběru za předpokladu, že je uchováván v dobře uzavřené odběrové nádobě v chladu a v temnu. Katecholaminy v moči - sběr moče za 24 hodin ( Návod pro standardní odběr moče na stanovení katecholaminů v moči je v pokynech pro pacienta) Dodržení diety 2 dny před sběrem a v průběhu sběru je nutné viz.doporučený dietní režim. Během sběru moče pacient musí omezit příjem tekutin na 2 l za den. Moč se sbírá 24 hod. do sběrné nádoby, která obsahuje 10 ml 12,5% kyselinu chlorovodíkovou. Moč se uchovává v chladu při teplotě 2-8 C. V 6.00 hod. ráno se pacient vymočí do WC a dále již sbírá moč do sběrné nádoby - poslední sběr je v 6.00 hod ráno druhý den do sběrné nádoby. Postup při sběru moče: po prvním vymočení přidáme do sběrné nádoby stabilizační činidlo (15 ml 6 M HCl/POZOR ŽÍRAVINA), které je k dispozici v laboratoři OKB Stodská nemocnice. Do nádoby nemočíme, další moč přidáváme při každém přidání moče sběrnou nádobu promícháme uchováváme v chladu a temnu po změření diurézy (celkové množství vyloučené moči), promícháme a odlijeme minimálně 10 ml vzorku moče do zkumavky na žádance je třeba vyznačit diurézu/24 hod., hodnota je nezbytná k výpočtu Bezpečnostní opatření pro zacházení s kyselinou chlorovodíkovou: způsobuje poleptání, dráždí dýchací systém. Chraňte oděv a nedopusťte kontakt s potravinami. ke sběru moče používejte plastové lahve, nemočte přímo do sběrné nádoby s kyselinou, moč přelévejte z jiné nádoby při zasažení očí konzervačním činidlem, 10 minut vymývat proudem vody a vyhledat lékaře!!! při požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vlažné vody, vyhledat lékaře!!! Činidlo dodává laboratoř OKB Stodská nemocnice. C.6.6. Odběr stolice Stolice na okultní krvácení: ( Pokyn pro pacienta) 3 dny před testem se doporučuje jíst stravu obsahující tepelně upravenou zeleninu a potraviny bohaté na vlákninu. Nejíst maso, játra, krevní výrobky, čerstvé ovoce a zeleninu ( křen, květák,brokolice, fazole, banány, jablka, grepy, pomeranče, červená řepa, houby, ředkve ), nebrat vitamin C a léky obsahující železo, nesteroidní antirevmatika, kyselinu salicylovou. Je nutné vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemoroidů, nevyšetřuje se během a těsně po menzes. C.6.7.Specielní odběry: Parathormon, ACTH, katecholaminy a metanefriny - (EDTA plasma) Odebranou krev ve zkumavce je nutné po odběru nechat vytemperovat na teplotu místnosti (4 min.) a potom vložit do ledové tříště (zabráníme možné hemolýze) a takto transportovat do laboratoře, po separaci sérum okamžitě zmrazit do doby analýzy. Příprava ledové tříště: Smíchat s kousky ledu nebo ledovou tříšť s vodou (poměr 1:1). Po odběru a po ochlazení krve na pokojovou teplotu (4-5 minut) do této směsi vložit zkumavku. Led ve vodě postupně odtává a udržuje konstantně teplotu vzorku Laboratorní příručka strana: 11/23

12 těsně nad bodem mrazu. Vzorek krve nesmí být vložen jen do ledu (bez vody), dochází pak ke zmrznutí a hemolýze!!! Doporučený dietní režim před odběrem krve pro stanovení katecholaminů a pro sběr moče pro stanovení odpadu katecholaminů v moči Dodržení diety 2 dny před odběrem krve nebo sběrem moči a v jeho průběhu pacient nesmí jíst potraviny s kofeinem (káva, Coca-Cola atd.), silný čaj, kakao, čokoládu, ořechy, potraviny s vanilinem, sýry, banány, citrusy, zeleninu, bylinkové čaje, ovocné šťávy, alkohol. Pokud to jde, je třeba vynechat všechny léky. Jinak vysadit 2 týdny předem léky typu alfa-methyldopa a jiná centrálně působící antihypertenziva, inhibitory MAO, antiparkinsonika. Vyšetření také ovlivňují sulfonamidy, antibiotika (tetracykliny, ampicilin, erytromycin), diuretika, salicyláty, benzodiazeoiny, jodové preparáty, přípravky s obsahem chininu. Renin a aldosteron - (EDTA plasma) Transport při pokojové teplotě!!! Pozor při teplotě lednice 2-8 C dochází k nespecifickému zvýšení hodnot reninu na základě vzniku proreninu. Odběr krve pro stanovení aldosteronu by měl být prováděn u ležícího pacienta, referenční hodnoty v leže a ve stoje jsou různé. C.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku žádanka je určena pro dodání materiálu od jednoho pacienta, zahrnuje požadavky na vyšetření, která jsou požadována. Žádanka se použije i pro vyšetření STATIM a vitální indikace. Žadatelé o vyšetření provedou identifikaci pacienta: vypsáním příslušných údajů v žádance nalepením identifikačního štítku s příslušnými údaji pacienta na žádanku Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance (vyplněné modrou nebo černou barvou, ručně nebo nalepením předtištěného štítku): příjmení a jméno pacienta číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo), novorozenci datum narození, cizí státní příslušníci datum narození event. číslo pojistky, pacienti, u nichž není identifikace k dispozici (např. neznámé nekomunikující osoby) tvoří výjimku, kdy se vytvoří náhradní číslo, později nahrazené korektní identifikací/rodné číslo, příp. datum narození) kód zdravotní pojišťovny pacienta, event. informaci o způsobu úhrady identifikace objednavatele ústav, oddělení, název zdravotnického zařízení, adresu, IČP (IČZ) odbornost a jméno lékaře, případně telefonický kontakt typ biologického materiálu (sérum, plasma, moč, výpotek, atd.) základní a další diagnózy pacienta identifikace osoby provádějící odběr datum a čas odběru razítko a podpis odesílajícího lékaře požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp. vzorkům (označením jednotlivých metod, a to křížkem vždy přesně v předtištěném řádku datum a čas přijetí vzorku a požadavkového listu laboratoří a evidence osoby realizující příjem jsou automaticky evidovány programem LIS pro Krevní sklad musí žádanka obsahovat ještě následující údaje krevní skupina (pokud je známa),event. protilátky a reakce po předchozím podání TP Povinně podmíněné: datum a čas odběru - v případě, že datum odběru není uveden, je za něj považován datum uvedený na žádance o vyšetření telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku Identifikace pacienta na biologickém materiálu - označení zkumavky: Vždy při odběru platí zásada nejprve označit odběrovou nádobu štítkem s jednoznačnou identifikací pacienta a ještě před vlastním odběrem jméno pacienta zkontrolovat, aby byla zcela vyloučena možnost záměny. Laboratorní příručka strana: 12/23

13 Nezbytnou identifikaci biologického materiálu (zkumavky) před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně: příjmení a jméno pacienta rodné číslo datum odběru případně označení pořadí vzorku číslicí v rámci jednoho dne (např. pro testy) Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta a odběru. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinné srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. C.8. Doporučené množství vzorku Základní biochemické testy (20 analytů). - potřeba cca 4 ml srážlivé krve Krevní obraz - 2 ml nebo 3 ml nesrážlivé krve (K3EDTA) Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového sedimentu 6 ml ranní moče Rutinní koagulace 2 ml nebo 4 ml nesrážlivé krve (citrát sodný) Sběr moče pro stanovení odpadu iontů a kreatininu 10 ml moče odlité z homogenizovaného celého objemu moče nasbíraného za 24 hodin. C.9. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení nalepením předtištěného štítku či minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky uloženy tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření a co nejrychleji dopraveny do laboratoře k analyze (již po 2 3 h dochází k významným změnám neodstředěných vzorků krve). Stability jednotlivých analytů jsou uvedeny v příloze č.1 Alikvotace vzorků umožňuje dodržení podmínek stability. Označení alikvotů předtištěným štítkem s údaji:rok, týden, den v týdnu (1 + 7) a pořadové číslo vzorku (RRTTDXXX) Příklady nejčastějších chyb při odběru vzorku: Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru: Dlouhodobé zaškrcení paže a výraznější cvičení se zataženou paží vede ke změnám aktivity nebo koncentrace řady parametrů (koagulační vyšetření, ALT, AST, CK, bilirubin, albumin, vápník, kreatinin, glukóza, draslík a další). Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: Hemolýza vadí většině laboratorních vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo proto, že zbarvení interferuje s fotometrickým stanovením. Aktivují se též tromboplastické látky, které mohou ovlivnit výsledek hemokoagulačního vyšetření. Hemolýzu působí: použití vlhké odběrové soupravy znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru) termické vlivy (chladová hemolýza uskladnění vzorku plné krve v lednici, ponechání vzorku blízko tepelného zdroje) prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla Za bezpečnou přípravu biologického materiálu k odeslání odpovídá pracovník, který materiál odesílá. Pokyny pro bezpečnou manipulaci s biologickým materiálem jsou uvedeny v kapitole č a řídí se Hygienickoepidemiologickým režimem OKB Stodská nemocnice. Nádoby (zkumavky) musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich rozbití, vylití, či jiné havárii, při které by došlo k vylití rizikového materiálu a to jak při manipulaci, tak při vlastním transportu. Laboratorní příručka strana: 13/23

14 Zkumavky mají být transportovány ve svislé poloze (viz. Kapitola 5.11.) v pevné nepropustné nádobě, nebo stojánku. Obal nesmí být materiálem potřísněn. Materiál musí být zřetelně, čitelně a nesmazatelně označen. Požadavkové listy musí být transportovány odděleně tak, aby nemohlo dojít k jejich potřísnění a tím znehodnocení. Materiál do laboratoře nosí a osobně předávají sestry, případně sanitáři, řidiči a v odůvodněných případech je možno přijmou i materiál od pacienta (pouze jeho vlastní biologický materiál). Materiál musí být transportován do laboratoře do 2 hodin, pozdější transport může znamenat významné změny. C.10. Zásady bezpečné manipulace se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky s již diagnostikovaným infekčním onemocněním nebo vzorky od pacientů s podezřením na infekční virové onemocnění či multirezistentní nosokomiální nákazu musí být viditelně označeny, stejně musí být označena i žádanka. Vzorky jsou přepravovány v odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. Likvidace použitých odběrových materiálů: Na jednotlivých odděleních nemocnice probíhá likvidace v souladu s Hygienickoepidemiologickým režimem těchto oddělení a celé nemocnice. Veškerý odběrový materiál je nutné považovat za infekční. Za bezpečnou likvidaci odpovídá odběrový pracovník. Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru, především jehly. C.11. Informace k dopravě vzorků a zajištění svozu vzorků Podmínky transportu jsou přehledně uvedeny v tabulce v příloze 4 d Při transportu moče do laboratoře je nutno dbát toho, že morfologické vyšetření moče lze spolehlivě provádět pouze v čerstvé moči. Transport do spolupracujících laboratoří je na podkladě smlouvy. Seznam laboratoří do, kterých je materiál transportován je uveden v příloze 4 a, 4b, 4c, 4d Transport má být za laboratorní teploty v případě extrémní teploty je nutno použít termoboxy s konstantní teplotou. Pro objednávku odběrových souprav do spolupracujících laboratoří slouží objednávkový formulář viz.příloha č. 5b C.12. Zdroje variability Zdroje variability před odběrem: Neovlivnitelné faktory: inter- a intraindividuální variabilita, pohlaví, rasa, věk, zralost jaterního parenchymu ( změny koagulační rovnováhy ), gravidita, cirkadiánní rytmy. Ovlivnitelné faktory: fyzická zátěž, vliv diety, vliv léků, nadmořská výška, mechanické trauma, stres, kouření. Zdroje variability při odběru: Načasování odběru krve ( pokud možno ráno na lačno ), poloha při odběru ( nejlépe v sedě 30 min.před odběrem rozdíl mezi polohou vstoje a vleže může být u bílkovin 10 20% ), výběr místa odběru ( pozor na infuzi, nevybírat místo s hematomem apod.), použití turniketu ( již po 1 minutě dochází ke zvýšení koncentrace elementů, po 3 minutách stoupají proteiny až o 8%, dochází k aktivaci hemostázy, turniket je nevhodný pro stanovení laktátu a ph, případně lze turniket uvolnit a odebrat krev po 2 minutách ), cvičení paží se nedoporučuje ( zvláště pro stanovení K), vliv lokálního metabolizmu ( změny ABR, glykemie ), hemolýza, vliv protisrážlivých činidel ( po heparinu nelze vyšetřovat koagulaci, ovlivnění osmolality apod.), kontaminace dezinfekčním činidlem, kontaminace intersticiální tekutinou ( kapilární odběr ), kontaminace infuzí. Laboratorní příručka strana: 14/23

15 Zdroje variability mezi odběrem a analýzou: Vliv srážení ( trombocyty uvolňují K ), fosfáty v séru jsou o něco vyšší než v plazmě, i jen částečně vysrážený vzorek může zkreslit až znemožnit stanovení krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů, pro většinu koagulačních vyšetření je nutný nesmáčivý povrch, je třeba zabránit styku biologického materiálu s uzávěrem, vliv materiálu odběrové nádobky (obvykle není rozdíl mezi sklem a plastem, ale některé látky ( kortikotropin ) se vážou na sklo, vliv separace elementů ( vhodná je centrifugace při g po dobu 10 minut pro některá vyšetření je třeba použít chlazené centrifugy ). Další vlivy: skladování, ph, teplota, vliv transportu aj. Antikoagulancia: Sodné či draselné soli citrátu a oxalátu působí ztrátu intracelulární tekutiny a diluci plazmy - koncentrace albuminu může klesnout až o 19 % oproti hodnotám v séru. Použití vyšší koncentrace K2EDTA může působit pokles MCV (svrašťování erytrocytů ) a snížení hematokritu. EDTA může způsobit i pseudotrombocytopenii. EDTA ( ale i citrát a oxalát ) vazbou Mg může snížit katalytickou koncentraci ALP.Použití vyšší koncentrace heparinu vede k vazbě Na, K, Li, Ca a Mg. Při odběru arteriální krve do plastu se doporučuje na ABR konečná koncentrace 4 6 IU heparinu / ml krve. Heparin může ovlivnit stanovení albuminu, CK a CKMB, v přítomnosti Mg2+ způsobuje precipitaci lipoproteinů. Heparin znemožňuje vyšetření koagulace, negativně ovlivňuje i vyšetření krevního obrazu. Citrát inhibuje amylázu, zkresluje krevní obraz, vyšetření trombocytů je však možné. Při vysokém hematokritu ( Htc >0,6 ) nebo nízkém ( Htc <0,25) pro koagulační testy je třeba upravit množství citrátu podle vzorce: ml 0,109 M citrátu sodného = ( 100 Htc )/ ( 595- Htc ) x ml plné krve ( Htc je v % ). Zdroje variability u hemokoagulačních vyšetření: Před odběrem pohlaví, věk, hmotnost, strava, léky, stres... Odběr krve délka odběru, poloha pacienta, způsob odběru, místo vpichu, síla kanyly, kontaminace desinfekčními prostředky nebo antikoagulancii. Transport vzorku - způsob a teplota transportu, doba transportu viz tabulka 4e. Vliv léků analgetika ( inhibice agregace trombocytů ), orální kontracepce ( zvýšení aktivity koagul.faktorů, zvýšení agregace trombo, redukce aktivity inhibitorů ), kyselina valproová ( trombopenie, snížení fibrinogenu, snížení f.viii ), plasma expandery ( snížení agregace trombo, prodloužení doby krvácení ), ATB ( snížení vstřebávání vit.k ) Dieta: Před příjmem potravy se vyplavuje gastrin a slinná amyláza. Během jídla a po jídle se vyplavuje inzulin ( ten snižuje K+ a fosfát ), kalcitonin, lipáza, amyláza, event. ALP, klesají chloridy v séru. Po jídle je leukocytóza. Po masité stravě stoupá kreatinin, amoniak, urea. Pochopitelně jídlo ovlivňuje lipidogram, lipémie zvyšuje hemoglobin, chylózní plazma snižuje Ddiméry. Nejvhodnější je lačnění hodin. Alkohol ovlivňuje feritin, ALP, GMT, AST. Kouření zvyšuje kortizol, inzulin, C-peptid, snižuje IgG, prolaktin, teofylin, u těhotných se snižuje hcg, dále kouření ovlivňuje funkci trombocytů, působí vzestup erytrocytů a CEA. Fyzická zátěž: Zvyšuje leukocyty, event. trombocyty, zvyšuje svalové enzymy, myoglobin, kreatinin aj. Bezprostředně po zátěži snižuje fosfáty, glykemii, lipidy, ureu, působí dehydrataci, vyplavení stresových hormonů, zvýšení laktátu, pokles ph, pco2. Cirkadiánní variace: Maximální hodnoty ráno: kortizol, Fe, renin, aldosteron, glukózová tolerance, testosteron. Maximální hodnoty odpoledne a večer: TSH, prolaktin, ACP, gastrin, leukocyty, PTH Maximální hodnoty v noci: melatonin, IL-1alfa, LH ( v pubertě ). D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a biologického materiálu Povinnosti předávajícího: Osoba, která do laboratoře přichází s biologickým materiálem, má povinnost jej předat seřazený ve vhodném stojánku či přepravním kontejneru spolu se seřazenými žádankami (značně to urychlí zařazení vzorků do laboratorního zpracování a tím i dodání výsledků analýz vzorků na požadující pracoviště) do rukou pracovníka Laboratorní příručka strana: 15/23

16 příjmu a vyčkat, dokud pracovník příjmu nezkontroluje a neodsouhlasí správnost a úplnost dodaných materiálů, žádanek a identifikace. Pokud pracovník příjmu není přítomen u příjmového okénka (pohotovostní služba), použije se k jeho přivolání zvonek. Povinnosti přejímajícího: Laborantka na příjmovém pracovišti provede kontrolu identifikace: Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří jméno a příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále odstavec B3.2. Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta a chybí další povinné identifikační údaje, může ji laboratoř přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). D.2. Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie s výjimkou pracovišť reprodukční imunologie žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (např.vzorek na stanovení amoniaku nebyl dodán na tajícím ledu) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky D.3. Kriteria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků laboratoří Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení, jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie s výjimkou pracovišť reprodukční imunologie žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (např.vzorek na stanovení amoniaku nebyl dodán na tajícím ledu) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky D.4. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo průvodky. Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití moče apod.) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Laboratorní příručka strana: 16/23

17 D.5. Vyšetřování spolupracujícími laboratořemi OKB Stodské nemocnice slouží jako sběrné místo pro další transport do zařízení, která provádějí vyšetření mimo rámec nabídky OKB.. Podrobně jsou podmínky pro svoz biologického materiálu do spolupracujících laboratoří uvedeny v příloze č. 4 této Laboratorní příručky. Smlouva mezi spolupracujícími laboratořemi a OKB Stodské nemocnice a.s. je uložena v sekretariátu ředitele. D.6. Skladování biologického materiálu v laboratoři Plná krev: Řádně označené primární náběrové zkumavky jsou skladovány v laboratoři v lednici při + 4 až + 8 st.c do příštího dne. Sérum: Krevní séra jsou po separaci skladována v lednici 5 dnů při + 4 až + 8 st.c, řádně označená dnem náběru a evidenčním číslem. Sérum určené k delšímu skladování nutno zamrazit ihned po separaci na -20st.C. Plasma: Krevní plazmu nutno zpracovat do 2 hodin od provedení odběru. Plasmu určenou k delšímu skladování nutno zamrazit ihned po separaci na -20st.C. Moč: Moč se po dokončení analýzy neuchovává. Stolice: Po zpracování se vzorek stolice dále neskladuje. Punktát: Skladován v lednici 5 dnů při + 4 až + 8 st.c, řádně označený dnem náběru a evidenčním číslem. E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení hodnot v kritických intervalech Hlášení kritických hodnot - ošetřující personál je upozorněn na výsledky pacientů, u nichž došlo k překročení kritických hodnot. Kromě standardního výstupu laboratorních výsledků (tištěný exemplář), je v těchto případech požadující zdravotnické pracoviště kontaktováno zaměstnanci laboratoře telefonicky do 60 minut od získání kritického výsledku (je-li to možné). Ověření - k ověření správného předání informací ošetřujícímu personálu si hlásící laboratorní pracovník vyžádá od příjemce zopakování jména pacienta a nahlášených kritických výsledků. Dokumentace - nahlášení kritického výsledku je zaznamenáno do LIS. E.2. Seznam metod a hodnot v kritických intervalech biochemie metoda jednotky dolní mez horní mez glukoza mmol/l 2 30 Na mmol/l K mmol/l 2,5 6,5 Ca mmol/l 1,5 3,5 P mmol/l 0,3 4,0 Mg mmol/l 0,5 2,5 kreatinin µmol/l 700 děti 400 kyselina močová µmol/l 800 Bilirubin novorozenecký µmol/l 350 ALT µkat/l 30 CRP mg/l 300 děti : 150 DIGOXIN µg/l 3 Hodnoty glykémie, kalia a novorozeneckého bilirubinu hlásit vždy, ostatní vyšetření pouze v případě nového záchytu. Laboratorní příručka strana: 17/23

18 E.3.Seznam metod a hodnot v kritických intervalech pro hematologii metoda Dolní mez Horní mez Leukocyty 2 x 10 9 /l 30,0 x 10 9 /l hemoglobin 70 g/l 200 g/l trombocyty 50 x 10 9 /l 600 x 10 9 /l APTT-R 2,0 Protrombinový čas R PT-R Fibrinogen Diferenciální rozpočet leukocytů 1,0 g/l přítomnost blastů masivní nález schistocytů ( 10 v zorném poli) nález malarických plasmodií 5,0 E.4. Informace o formách vydávání výsledků Obecné zásady 1. Výsledky lze sdělovat a nálezy (výsledkové listy) lze předávat pouze ošetřujícím lékařům. Není-li určeno v rámci zdravotnického zařízení jinak, lze dále výsledky sdělovat a nálezy předávat těm zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na ošetřování příslušného pacienta a to v případě, že nevzniká pochybnost o totožnosti osoby, která výsledky přebírá. 2. V rámci zdravotnického zařízení se výsledky telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům příslušného zdravotnického zařízení (uklízečky, pomocnice). Výsledky se dále nesdělují pacientům. Jedinou výjimku tvoří telefonické hlášení výsledků stanovení koncentrace glukózy ve vzorcích krve pacientů s diabetes mellitus nebo rodičům diabetických dětí a dále pacientům monitorovaným v rámci antikoagulační léčby. 3. Výsledky se nesdělují zaměstnavatelům pacienta a dalším nezdravotnickým orgánům a organizacím. 4. Pacientům nebo jejich přímým rodinným příslušníkům se jejich výsledkové listy předávají v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami a to jen tehdy, když je na požadavkovém listu uveden požadavek lékaře na osobní převzetí pacientem nebo rodinným příslušníkem. Pacient musí předložit průkazku pojišťovny nebo jiný průkaz totožnosti (vyzvedává-li výsledkový list např. rodič). 5. Výsledky je oprávněn ohlásit pracovník na pracovním místě zdravotního laboranta a dále všichni zdravotničtí vysokoškolští pracovníci laboratoře. Tito pracovníci osobně odpovídají za správnost ohlášených údajů. 6. Orgánům činným v trestním řízení (policie, soudy) se výsledky nebo nálezy poskytují pouze na základě písemné žádosti, kterou statutární zástupce předá jako nařízení vedoucímu. V tomto případě se výsledky nebo nálezy poskytují v písemné formě prostřednictvím statutárního zástupce. Telefonování výsledků Telefonické sdělení výsledku se vždy bezprostředně zaznamená do LIS (kdo, co, kdy a komu). Laboratoř aktivně telefonicky hlásí výsledky (a vždy zaznamenává hlášení do poznámky v LIS) v těchto případech: Výsledky vyšetření z vitálních indikací se telefonují (pokud je v poznámce na žádance vedle je uvedeno telefonní číslo) ordinujícímu lékaři nebo sestře příslušné stanice (viz také odstavec 7.3). Kritické výsledky se telefonují podle seznamu kritických výsledků podléhajících hlášení (viz odstavec E.1.) Při poruše přenosů dat počítačovou sítí, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. 1. Pověření pracovníci laboratoře odpovídají na telefonickou žádost o výsledek vyšetření jednak podle obecných zásad (viz body 1, 2, 3 Obecných zásad v odstavci 7.1), jednak podle následujících pravidel: 2. dotaz musí být žadatelem odůvodněn, 3. žadatel musí uvést své jméno a pracoviště, odkud volá. 4. Pokud má pracovník laboratoře pochybnosti o identifikaci volajícího a jedná se o závažný výsledek, Laboratorní příručka strana: 18/23

19 vyžádá si telefonní číslo pracoviště odkud se volá, spojí se s žadatelem opětovně a teprve potom sdělí požadované výsledky 5. V případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu. Oznamování předběžných výsledků ještě kompletně neuzavřených vyšetření je v odůvodněných případech na rozhodnutí vedoucí laborantky. - Jsou určena i pravidla pro hlášení výsledků ve speciálních situacích. Například při nedostatečné identifikaci nenahraditelného vzorku se stanovení provede, ale výsledek se uvolní až po doplnění údajů. Výsledky laboratorních vyšetření jsou po kompletizaci a kontrole odesílány na klinická pracoviště v tištěné podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: 1. název laboratoře 2. jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, rodné číslo, případně generované rodné číslo) 3. název oddělení, telefon oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření 4. datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří 5. datum, čas, autor kontroly a exportu výsledku z laboratoře 6. název vyšetřovaného systému (skupiny) 7. nezaměnitelnou identifikaci vyšetření 8. výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné 9. biologické referenční intervaly 10. v případě potřeby textové interpretace výsledků 11. jiné poznámky (texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) Všechny výsledky jsou v laboratoři archivovány v elektronické formě. E.5. Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro: identifikační část výsledkovou část Oprava identifikační části Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů. Pokud je pacient zadán pod chybným rodným číslem, které bylo uvedeno na žádance, zdravotnický pracovník laboratoře, který chybu zjistí si vyžádá nový identifikační štítek se správným rodným číslem pacienta. Po dodání štítku na příjem OKBH provede zápis na původní žádanku, štítek nalepí tak, aby zůstal čitelný původní štítek a provede zápis do příslušného záznamového sešitu. Pověření pracovníci provedou opravu rodného čísla v LIS. Pokud byly výsledky již vytištěny, zajistí pověření pracovníci opravu nejen v LIS, ale i export a opravu ve NIS (nemocniční informační systém). Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinická pracoviště. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům! Opravu výsledků provádí pověřený pracovník laboratoře s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku provede záznam v LIS a změnu telefonicky nahlásí na požadující zdravotnické pracoviště. E.6. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku (dostupnost výsledků) Je respektováno doporučení ČSKB o časové dostupnosti výsledků Veškeré časy (tj. čas příjmu, čas tisku a exportu výsledků) jsou zaznamenány LIS. S přijatými vzorky se zachází podle požadavku indikujícího lékaře na TAT ve 2 režimech: 1. statimové vzorky 2. rutinní vzorky Statimovým vzorkem se rozumí vzorky, které mají přednost před ostatními vzorky a výsledky mohou zásadním způsobem rozhodnout o další léčbě pacienta. Možnost statimu je jednak vyznačená na žádankách (tučně), jednak je vždy uvedena u konkrétní metody v přehledu metod.statimové vzorky jsou v LIS označeny písmenem S (statim) a při zpracování jsou na analyzátorech Laboratorní příručka strana: 19/23

20 předřazovány před ostatní zpracovávané vzorky. TAT statimů je do 2 hodin. Výsledky rutinních biochemických vyšetření jsou lékaři dostupné max.do 24 hodin. Je-li o pohotovostní službě požadováno nestatimové vyšetření, jsou tyto vzorky přijaty a po centrifugaci náležitě uchovány v lednici. Jejich zpracování probíhá nejpozději v dopoledních hodinách následujícího pracovního dne a po kontrole jsou exportovány ordinujícímu oddělení. Výsledky rutinních hematologických vyšetření jsou dostupné v den odběru V případě poruchy přístrojů apod. budou vydány všechny dostupné výsledky, ostatní ihned, jakmile bude závada odstraněna. Blíže viz příloha 1 položka Dostupnost jednotlivých analytů příloha č,1b E.7. Způsob řešení stížností Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedení laboratoře. Přijetí stížnosti Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře.při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. Vyřízení ústní stížnosti Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal, a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do Knihy stížností. Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi. Vyřízení písemné stížnosti Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost se zaznamenává do Knihy stížností. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak a to písemně. Není-li možné stížnost vyřešit ihned, navrhne se postup řešení. Stěžující si osobě je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti Informaci o písemné stížnosti a jejím řešení předává vedení laboratoře vedení Stodská nemocnice E.8. Konzultační činnost laboratoře Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky. E.9. Vydávání odběrového materiálu a žádanek Tento materiál je k dispozici pro jednotlivá oddělení a ambulance ve skladech Stodská nemocnice a.s. Materiál dodávaný spolupracujícími laboratořemi lze bezplatně objednat prostřednictvím svozu.viz. Příloha č.5 E.10. Úhrada vyšetření samoplátci Pacient samoplátce přichází do laboratoře a má požadavkový list od lékaře a odebraný biologický materiál. Výkony jsou účtovány lékaři, který vyšetření objednal (pacient platí lékaři) - do LIS se pacient uloží pod náhradní indentifikací a uvede se kód pojišťovny 400 (úhrada 1,12Kč plátci EU) nebo kód 401 (úhrada 4,0 Kč plátci mimo EU). Laboratoř zajistí vyúčtování výkonů a účet, který je vytištěn z LIS předán požadujícímu lékaři, resp.oddělení a ti vystaví fakturu. F. Abecední seznam metod prováděných v OKB Stodské nemocnice a výpočty Příloha č.1a - Abecední seznam metod prováděných v OKB Stodské nemocnice (Referenční rozmezí ) Příloha č.1b - Abecední seznam metod prováděných v OKB Stodské nemocnice (odběrový materiál, stabilita analytu, transportní podmínky, dostupnost) Příloha č.1c - Výpočetní vztahy (biochemie a hematologie ) G. Pokyny pro oddělení, pokyny pacienty Pokyny pro pacienty se týkají sběru moče pro požadovaná vyšetření a postupu při vyšetření stolice na okultní krvácení jsou v kapitole C.6. a jako přílohy 6a,b,c Laboratorní příručka strana: 20/23

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení 1.10.2012 Účinnost od 1.10.2012 Revize 1x za 2 roky Počet stran: 23 Rozsah působnosti všechna oddělení Stodské nemocnice

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie Psychiatrické léčebny v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Číslo dokumentu LP 10-10-01 Verze

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

Laboratorní příručka. OKB Stodské nemocnice, a.s.

Laboratorní příručka. OKB Stodské nemocnice, a.s. Laboratorní příručka OKB Stodské nemocnice, a.s. 1 Stodská nemocnice a.s. Oddělení klinické biochemie Směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

5. Manuál pro odběry primárních vzorků

5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Objednávání vyšetření 5.1.1. Požadavkové listy - žádanky Pro objednávání vyšetření v laboratořích společnosti RNDr. Zdeněk Čecháček jsou k dispozici následující

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 Zpracoval: RNDr. MUDr. Milena Škábová Odborný garant: MUDr. Václav Švarc Schválil. MUDr. Helena Brunnerová Verze: 03 Počet příloh: 3 Platnost

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/12 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 08 Platnost: 1.12.2013 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: MUDr. Natálie

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Strana 1 z 64 Obsah: 1. Úvod str.4 2. Informace o laboratoři str.4 3. Manuál pro odběry primárních vzorků str.5 3.1 Základní informace 3.2 Požadavkové

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB

Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB Acidobazická rovnováha ABR Ne krev - kapilární - arteriální - venosní ACTH venosní krev ne Amoniak NH3 venosní krev ne 1 kapilára nebo 1 ml krve do stříkačky 2 3 ml 4 ml Ca 2+ viz. ABR viz ABR Clearance

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/17 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Odběry biologického materiálu Odběry krve

Odběry biologického materiálu Odběry krve Odběry biologického materiálu Odběry krve Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Biologický materiál tělesné tekutiny a sekrety, exkrety,tkáně orgánů a patologických útvarů Tělesné tekutiny

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro systém: Výtisk č: 2

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 Platnost od 30.6.2014 Strana 2 (celkem 96) LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň

Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Laboratorní příručka OKB, Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Strana 1 z 67 Obsah 1. Úvod... 3 2. Informace o laboratoři... 4 3. Manuál pro odběry primárních vzorků... 4 3.1 Základní informace... 4 3.2 Požadavkové

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze Laboratorní příručka Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze A ÚVOD A - 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (informace pro uživatele služeb OKL) Mgr. Renata Šromová Zpracoval:.. manažer kvality Ing. Alois Tichý Kontroloval: vedoucí OKL Ing. Alois Tichý Schválil:. vedoucí OKL Datum schválení:

Více

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1 Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření Analyt Spolupracující laboratoř Materiál Transport - teplota Speciální požadavky 1,25 OH vitamin D FN Plzeň, ONM-ÚID S 4-8 C chránit krev

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

B-P-1 Laboratorní příručka

B-P-1 Laboratorní příručka strana : 1 z 30 Název dokumentu B-P-1 Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Tento dokument je duchovním majetkem OKBH Revmatologického ústavu Praha.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 04 Eimova 294, 572 01 Polička Tel.: 461 722 700 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Fáze: užívání Platnost od: Platnost do: LP/OKBH/04/01-15 leden 2015 aktualizace Počet stran: 26 Výtisk č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 7 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 66 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI

NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI verze A Účinnost dokumentu od: 21.9.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI Verze dokumentu: A Zpracoval (i) Typ dokumentu: Systémový Ing. Marie Kašparová, vedoucí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP Verze: 6 Výtisk: 1 A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 03 Datum vydání: 01.10.2012 Platnost od: 01.10.2012 Počet stran: 147 Název dokumentu:

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka OKB účinnost od: 18. 1. 211 výtisk č.: vydání: 5 strana: 1/55 A Úvod A1 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich službách

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více