Laboratorní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, Kolín Počet stran: 16 Verze č.:02 Výtisk č.:1 Obsah SM_OKBH KH_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Studenovská Studenovská Schválil Ing. Vondráček Ing. Vondráček 1 Všeobecná ustanovení Cíl a účel směrnice Oblast platnosti Použité zkratky Popis vlastního dokumentu Základní informace o laboratoři Kontakty Seznam nabízených služeb poskytovaných OKBH KH Manuál pro odběr primárního vzorku Požadavky na vyplnění žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Požadavky samoplátců na laboratorní vyšetření Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření samoplátce Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacienta na primárním vzorku Odběr vzorku Množství vzorku Požadavky na manipulaci se vzorkem Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Výsledky vyšetření, intervaly a jejich vydávání Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků Typy nálezů a laboratorních zpráv Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků Řešení stížností...16

2 Strana č.: 2 (celkem: 16) 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Cíl a účel směrnice je vydána jako základní dokument systému zabezpečování kvality na Oddělení klinické biochemie,hematologie a transfuze. Je členěna dle požadavků ČSN EN ISO a navazuje na další dokumenty. Tato laboratorní příručka má pomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. 1.2 Oblast platnosti Dokument je závazný pro pracovníky Oddělení klinické biochemie,hematologie a transfuze. ONK Kutná Hora. 1.3 Použité zkratky ABR DIČ EDTA HDL IČO IČP IČZ LDL LiHep LIMS,LIS LIS LP NaF OGTT OKBH KH ONK Tg - acido-bazická rovnováha - daňové identifikační číslo - součást protisráž. činidla - typ cholesterolu - identifikační číslo - identifikační číslo pojištěnce - identifikační číslo lékaře - typ cholesterolu - protisrážlivé činidlo Lithium - Heparin - laboratorní systém - laboratorní systém - laboratorní příručka - protisrážlivé činidlo Natrium - Fluorid - orální glukozový toleranční test - oddělení klinické biochemie, hematologie a transfuze Kutná Hora - oblastní nemocnice Kolín - triacylglyceroly

3 Strana č.: 3 (celkem: 16) 2 Popis vlastního dokumentu 2.1 Základní informace o laboratoři Oddělení klinické biochemie provádí biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření pro lůžková i ambulantní oddělení včetně obvodních lékařů. Na oddělení vyšetřujeme běžné parametry, jako je metabolismus lipidů, diabetiky, onemocnění ledvin, imunitní systém, jaterní onemocnění, kardiální markery, krevní obraz s diferenciálem, koagulační vyšetření a předtransfuzní vyšetření. Oddělení se pravidelně účastní externí kontroly kvality v rámci ČR ale i mezinárodní kontroly kvality DGKL (Bonn Německo). SMK dle požadavků normy ČSN EN ISO se vztahuje na činnost laboratoře: Vyšetřování biologického materiálu metodami biochemickými, imunochemickými a hematologickými. 2.2 Kontakty Název organizace: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Název oddělení: Oddělení klinické biochemie, hematologie a transfuze Adresa: Vojtěšská 237 Kutná Hora IČO: DIČ: CZ Kontaktní telefony na oddělení: Primář: Ing. Pavel Vondráček Telefonní číslo: , Odborný garant : Odborný garant hematologie: MUDr. Pavel Pick , Prim. MUDr. Dagmar Chalupová Konzultace a poradenství: - v pracovní dny hod, viz. kontakty na oddělení Vrchní laborantka: Petra Studenovská

4 Strana č.: 4 (celkem: 16) Telefonní číslo: Umístění OKBH KH Laboratoř je přístupná buď z polikliniky/1.patro/ nebo vchodem z nemocnice /2.patro/. Provozní doba: nepřetržitý 24-hodinový provoz Pracovní režim laboratoře: jednosměnný provoz (7:00 14:30) pohotovostní služba (14:30 7:00) Příjem materiálu: nepřetržitě rutinní vzorky přijaty do 13:30 hod analýza týž den, jinak analýzy prováděny následující pracovní den 2.3 Seznam nabízených služeb poskytovaných OKBH KH Konzultace k laboratorním vyšetřením poskytujeme denně od 8:30 14:30 na výše uvedených telefonních číslech. Díky přístrojovému vybavení nabízí OKBH KH celé spektrum vyšetření v oblasti rutinních i biochemických a imunochemických, hematologických a koagulačních analýz viz příloha č. 1,2 této příručky. Laboratoř spolupracuje s laboratoří Synlab Czech s.r.o.,praha 6, U Vojenské nemocnice 1200,kam jsou zasílána vyšetření, která laboratoř neprovádí. Oddělení v souladu se svými kapacitními, přístrojovými a odbornými možnostmi splňuje kritéria nutná pro provádění poskytovaných analýz. Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou, která splňuje požadavky a podmínky odborné společnosti a je pravidelně kontrolována. Zaměstnanci OKBH KH splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti. V laboratorním provozu pracují zdravotní laboranti s registrací a zdravotní laboranti s pomaturitním specializačním vzděláním v oboru klinická biochemie, hematologie a transfuze. Lékaři/nelékaři pracující na oddělení klinické biochemie mají atestace I. a II. stupně.

5 Strana č.: 5 (celkem: 16) Organizační struktura OKBH KH MK CL Metrolog ONK Vedoucí OKBH KH Zmocněnec pro kvalitu Správce měřidel Interní auditor Lékař Odborný VŠ pracovník Vedoucí laborant Zástup vedoucího laboranta Zdravotní laborant Sanitář Uklízečka Legenda: Metodické řízení

6 Strana č.: 6 (celkem: 16) 3 Manuál pro odběr primárního vzorku Odebraný vzorek musí být zaslán na OKBH KH ve vhodné nádobě a štítek na materiálu musí souhlasit s údaji na žádance. 3.1 Požadavky na vyplnění žádanky Základním požadavkovým listem je žádanka. Pro externí zadávající lékaře je dostupná žádanka 1. žádanka na biochemické a hematologické vyšetření Tyto žádanky si žadatelé mohou stáhnout z V rámci komunikace s odděleními ONK NKH jsou požadavky na vyšetření předávány pomocí elektronické žádanky. Zaslaná žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem a laboratoří s požadavkem provést označená vyšetření. Pro laboratoř je základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!!! Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: a) jméno pojištěnce, ve tvaru: příjmení jméno příp. titul (V případě urgentních vzorků, kdy není známá identita pacienta, může požadující lékař místo jména dočasně zadat jiné označení shodné s označením v NIS) b) číslo pojištěnce pacienta c) číslo pojišťovny d) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce (např. u cizích státních příslušníků je uvedeno v komentáři) e) základní diagnóza f) jednoznačná identifikace oddělení/stanice/pracoviště požadujícího oddělení (název, IČP, odbornost) g) podpis a identifikace lékaře požadujícího vyšetření h) druh primárního vzorku i) seznam požadovaných vyšetření j) režim, ve kterém má být vyšetření provedeno (vyznačení vzorků STATIM, žádanky /vyšetření neoznačené STATIM jsou zpracovány v rutinním režimu ) k) datum a čas odběru primárního vzorku l) viditelné označení v případě vzorků od pacientů s virovým onemocněním (červený pás)

7 Strana č.: 7 (celkem: 16) Nepovinné, fakultativní údaje: Na žádance lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou zátěží atd.), podávané léky, datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (doporučený údaj) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně. Laboratoř skladuje žádanku po předepsanou dobu pěti let. Postup při odmítnutí vzorku nebo jeho nesprávné identifikaci viz kap Požadavky na urgentní vyšetření Na OKBH KH jsou uplatněny 2 režimy pro urgentní vzorky: 1. Vzorky v režimu STATIM Vyšetření musí být požadováno na žádance označením STATIM. Výsledky musí být distribuovány s dobou odezvy 120 min. 2. URGENTNÍ VYŠETŘENÍ jedná se o vyšetření, kdy si klinik vyžádá urychleně výsledek, aniž by se jednalo o STATIM z pohledu pojišťovny - např. po telefonické konzultaci, případně urgence souvisí s daným typem zpracovávaného materiálu. Na žádost zadávajícího lékaře nebo po telefonické dohodě je možné většinu rutinně prováděných vyšetření objednat v nejbližším možném termínu a mimo plánované pořadí dalších požadavků. 3.3 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných na OKBH KH lze provádět dodatečná a opakovaná vyšetření za dodržení těchto pravidel: Opakovaná či dodatečná (i statim) vyšetření lze provést ze vzorků do laboratoře již dodaných po telefonické domluvě s indikujícím lékařem nebo zdravotní sestrou. Dodatečný požadavek musí být vždy potvrzen dodáním nové žádanky na požadovaná vyšetření a označeno dodělávka. Vzorky jsou skladovány v lednici při teplotě 2-8 C po dobu 7 dní od přijetí materiálu. V tomto časovém intervalu lze provést dodatečná či opakovaná vyšetření s přihlédnutím ke stabilitě analytu v biologickém materiálu. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku.viz příloha č.3 stabilita analytů této LP.

8 Strana č.: 8 (celkem: 16) V případě opakovaných vyšetření je na výsledkovém listu u příslušného analytu komentář opakovaně. 3.4 Požadavky samoplátců na laboratorní vyšetření Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření samoplátce Ordinující lékař vyplní vhodnou žádanku s vyznačením požadovaných vyšetření a zřetelným upozorněním, že se jedná o samoplátce. Na žádance je důležité uvést, zda může být výsledek vyšetření dán do ruky pacientovi. Výsledek se odesílá požadujícímu lékaři elektronicky nebo tištěnou formou. Jestliže je výsledek určen do rukou pacienta je mu předán vytištěný, podepsaný, orazítkovaný výsledek v zalepené obálce Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření V tomto případě se vyplní náhradní žádanka. Na žádance musí být uvedeno, zda pacient souhlasí s tím, aby byl výsledek případně předán třetí osobě. Bez této poznámky lze výsledek předat pouze požadujícímu pacientovi. Dále je na žádanku a do LIS uveden unikátní kód (heslo), které si samoplátce zvolí sám. Tímto heslem se prokazuje v případě, pokud si o výsledky žádá telefonicky. 3.5 Používaný odběrový systém Při odběrech je používán odběrový systém Systém Vacuette Srážlivá žilní krev TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka s gelem bez antikoagulačního činidla - červený uzávěr 4; 6 ml PŘÍKLAD POUŽITÍ Speciální biochemická a běžná imunologická vyšetření. Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Nesrážlivá žilní krev (citrát sodný) Nesrážlivá žilní krev (heparin litný) Odběr moče na základní biochemická vyšetření Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem fialový uzávěr 2; 4 ml Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem modrý uzávěr 4 ml Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem - zelený uzávěr 6 ml Plastová zkumavka se žlutým uzávěrem 10 ml Hematologická vyšetření, speciální biochemická vyšetření a vyšetření molekulární diagnostiky. Koagulační vyšetření Běžná biochemická vyšetření, vyšetření krevní banky. Vyšetření močového sedimentu Odběr nesrážlivé krve (NaF) Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem šedý uzávěr 4 ml Vyšetření na glykémii a laktát

9 Strana č.: 9 (celkem: 16) Odběr kapilární krve Odběrová nádobka Eppendorf se systémovým roztokem + 20 ul kapilára Vyšetření glykémií Odběr kapilární krve (Heparin sodný) Skleněná kapilára 125 mm/200 µl Vyšetření krevních plynů Odběr kapilární krve (K3EDTA) Skleněná kapilára-odběrová nádoba na KO z prstu 125mm/195 ul Vyšetření krevního obrazu 3.6 Příprava pacienta před vyšetřením Pacienta je nutné předem o podmínkách přípravy k odběru poučit! Odběr nalačno Ranní moč Sběr moče Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá pacient žíznit, je vhodné vypít ¼ l neslazeného čaje (vody). Střední proud moče po omytí zevního genitálu. Zkumavka musí být označena jménem a celým rodným číslem. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Dle vyšetření, k jakému je sbíraná moč následně využita, je nutné ji udržovat v chladném prostředí případně se používá konzervačních prostředků. Detailní informaci pacient získá u ošetřujícího lékaře. 3.7 Identifikace pacienta na primárním vzorku Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být čitelně označena min. Jménem a příjmením pacienta Identifikační číslo; v případě uvedení pouze roku narození, lze toto akceptovat pouze v případě, že je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (např. v uzavřeném obalu) Požadavky na náležitosti žádanky jsou uvedeny v kap této LP. V laboratoři se nesmějí vyskytovat biologické vzorky bez jednoznačné identifikace pacienta.

10 Strana č.: 10 (celkem: 16) 3.8 Odběr vzorku Doporučené pořadí zkumavek při odběru 1. Nádobky pro odběr hemokultury 2. Zkumavky na biochemické, sérologické vyšetření 3. Zkumavky pro krevní obraz 4. Zkumavky pro koagulaci 5. Zkumavka na sedimentaci Doporučené pořadí při použití s různými protisrážlivými přísadami 1. K3EDTA zkumavky 2. Citrátové zkumavky 3. Heparinové zkumavky Je nutné dodržovat definovaný objem vzorku ve zkumavce, tj. množství krve v ml (bezpodmínečně nutné u zkumavky s přítomností protisrážlivého činidla Na-citrát, KEDTA). Zkumavku s aditivy ihned po odběru promícháme několikerým převrácením 3.9 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Základní biochemická vyšetření Základní imunologická vyšetření Imunohematologická vyšetření Základní hematologická vyšetření Základní koagulační vyšetření Vyšetření na glykémii a laktát Vyšetření na glykovaný hemoglobin Moč (chemické a morfologické vyšetření) Vyšetření glykémií 4 nebo 6 ml srážlivé krve 4 nebo 6 ml srážlivé krve 6 ml srážlivé krve 4 ml EDTA krve 4 ml citrát sodný krve 4 ml NaF krve 4 ml EDTA krve 7 ml 20ul Vyšetření krevních plynů 200 µl

11 Strana č.: 11 (celkem: 16) Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla na zkumavce je toto množství vyznačeno ryskou. Přijatelná odchylka od definovaného objemu je ±10 %. Mimo tuto odchylku materiál nebude zpracován viz. kap.5.1 této LP 4 Požadavky na manipulaci se vzorkem 4.1 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Vzorky žilní krve - s odebraným vzorkem se nesmí bezprostředně po odběru manipulovat, je nutno cca 10 minut počkat a až poté transportovat (okamžitý transport je častou příčinou hemolýzy) Uvedená opatření slouží k zabránění hemolýzy. Použitý odběrový systém určuje správné množství odebíraného vzorku, v případě, že je odběr vzorku proveden nesprávně a množství materiálu nestačí na požadovaná vyšetření, konzultuje laboratoř s lékařem stanovení preferencí případně hrozí-li nebezpečí z prodlení, stanoví toto pořadí kompetentní pracovník laboratoře. Vzorky krve pro vyšetření krevních plynů = astrupy - odebraný materiál musí být transportován na chladicí vložce nebo v ledové tříšti a ihned po dopravě do laboratoře analyzován Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu/neshody při příjmu materiálu/ nebo dokumentace, zaznamená příjmový pracovník laboratoře do LIS k žádance do ikony Neshody a telefonicky informuje příslušné oddělení nebo externího zadavatele a pokusí se zjednat nápravu. Výsledek řešení,případně postup řešení a osobu s kterou řešil neshodu zanese do LIS k zadané neshodě Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo

12 Strana č.: 12 (celkem: 16) dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a předpisů tento zákon provádějících. Materiál je tříděn a likvidován podle Provozní řád odpadů ONK NKH. 4.3 Informace k dopravě vzorků Transport vzorků z oddělení ONK NKH Transport zajišťují co nejdříve po odběru zdravotničtí pracovníci (sanitáři nebo zdravotní sestry) ve stojánce. Vzhledem k délce doby přepravy, není doba přepravy ani teplota monitorována. Toto neplatí v případě astrupů, kdy materiál musí být transportován na chladicí vložce nebo v ledové tříšti. Transport vzorků od externích zadávajících lékařů Vzorky od externích lékařů, se kterými jsou uzavřeny smlouvy, jsou sváženy řidičem /technické oddělení/onk NKH.Přeprava probíhá za řízených podmínek v transportních termoboxech vybavených min/max kalibrovaným teploměrem. Zpravidla se vzorky dopravují při teplotě +15 až +25 C. Speciální požadavky na podmínky transportu jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v příloha č.1,2 této LP. Řidiči jsou poučeni o způsobu a podmínkách pro správnou přepravu vzorků do laboratoře. Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Rozhodnutí o případné likvidaci vzorků provádí vedoucí oddělení. 5 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu: Každá zkumavka musí být označena! Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří čitelné celé jméno pacienta a identifikační číslo Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze rokem narození, lze toto akceptovat v případě, že je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (např. v uzavřeném obalu). Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. 5.1 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a žádanky v laboratoři: Odmítnout lze

13 Strana č.: 13 (celkem: 16) žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu anebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Viz kap nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k narušení preanalytické fáze viz kap. 4.3 této LP biologický materiál bez žádanky požadavek, který nelze provést z dodaného materiálu (nevhodná odběrová nádobka) nedostatečný objem krve na koagulační vyšetření, nebo vyšetření krevního obrazu ±10% požadovaného objemu V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl vzorek vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření. 6 Výsledky vyšetření, intervaly a jejich vydávání 6.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Kritické hodnoty jsou zveřejněny na V případě kritických hodnot u vyšetření, u nichž je povinnost takový výsledek hlásit, je po konzultaci s vysokoškolským pracovníkem informován požadující subjekt okamžitě. K hlášenému výsledku se vytvoří záznam v Lisu telefonické hlášení.v záznamu je uvedeno kdo, komu a kdy kritický výsledek nahlásil. Zápis o času a osobě, které byl výsledek nahlášen, je následně generován LISem v komentáři k metodě na výsledkovém listě. 6.2 Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů - obecné zásady Výsledky se až na výjimečné případy nezdravotnickým pracovníkům a pacientům telefonicky nesdělují. Výjimku tvoří samoplátci viz kap Vydávání výsledkových zpráv pacientům: Výdej výsledků pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient

14 Strana č.: 14 (celkem: 16) pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře telefonickým dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou), popřípadě pokud jde o zákonného zástupce plnou mocí. Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce. Telefonické sdělování výsledků samoplátcům je přípusté po ověření správnosti přiděleného kódu, který je uveden v poli poznámka v LIS. Výdej výsledků v rámci nemocnice Výsledky uvolněné odpovědným pracovníkem jsou přeneseny do NIS. V historii pacienta je dohledatelná identifikace osoby, která uvolnění do NIS provedla. Výdej výsledků externím zdravotnickým zařízením Je-li výsledek určen externímu lékaři, je po uvolnění v LIS vytištěn pracovníkem OKBH KH. Výsledkové listy jsou dále následující den rozvezeny řidičem technické oddělení ONK NKH lékařům. Výdej kopií výsledků Pro případ, kdy zákazník požaduje opis (kopie) výsledku, je tento opis opět potvrzen podpisem oprávněné osob. Na výsledkovém listu je jasně vyznačeno, že se jedná o opis výsledků. Výdej předběžných zpráv V případě, že se jedná o předběžný výsledek, je v LIS viditelné šedé podbarvení výsledků. Tento výsledek je doplněn komentářem nepotvrzený výsledek. V tištěné podobě je na předběžném protokolu uvedeno Neprošlo VŠ kontrolou Telefonické vydávání výsledků Kritické výsledky jsou aktivně telefonicky hlášeny na oddělení, které vyšetření požaduje. Postupy hlášení kritických výsledků jsou uvedeny v kap 6.1 této LP. Hlášení výsledků externím pracovištím není obecně povoleno. Tato forma předání výsledku je možná pouze za předpokladu, že pracovník laboratoře podávající informace bezpečně identifikuje žadatele a nese za to plnou odpovědnost. Po nahlášení výsledku telefonicky je provedeno zpětné ověření informace, tak že druhá strana je požádána o zopakování nahlášeného výsledku 6.3 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkového listu v elektronické nebo papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkové zprávy obsahuje: - jasné a jednoznačné označení vyšetření

15 Strana č.: 15 (celkem: 16) - identifikaci laboratoře, která vydala zprávu - jednoznačnou identifikaci pacienta - jméno a další jednoznačné identifikační označení žadatele - datum a čas odběru primárního vzorku uvedeno jako odběr datum, čas - datum a čas přijetí vzorku laboratoří uvedeno jako přijato datum, čas - typ primárního vzorku/sekundární vzorek krev/sérum, krev/plazma, moč, stolice, punktát a to v tiskovém nadpisu - výsledky vyšetření jsou graficky zobrazeny vzhledem k referenčnímu intervalu - hodnocení - biologická referenční rozmezí meze - postup vyšetření (metoda) koresponduje s označením jednotlivých vyšetření - identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu - na výsledku uvedeno jako uvolnil - datum a čas uvolnění výsledku - identifikace osoby odesílající výsledek do NIS na výsledku uvedeno jako uvolnil - kopie výsledku: na výsledku uvedeno v záhlaví Opis výsledků, vlevo dole číslo výtisku Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. 6.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v kap. 3.3 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření. 6.5 Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem LIS se provádí pro: identifikaci pacienta, výsledkovou část. A. Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkové zprávy). Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém LIS nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Vedením laboratoře jsou pověřeni pracovníci, kteří jsou oprávněni provádět opravy a změny identifikace pacienta v databázi, jejich přístup je ošetřen kompetencemi, vázanými na přístupové heslo. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. B. Oprava výsledkové části

16 Strana č.: 16 (celkem: 16) Oprava výsledkové části se vždy provádí vytvořením nového výsledkového listu. Změna a oprava výsledku se provádí pouze ve zcela specifických a výjimečných případech a provádí je primář oddělení nebo jím pověřený pracovník. Změny vždy telefonicky hlásí požadujícímu subjektu. Neplatné výsledky jsou stornovány v LIS/NIS oprávněnou osobou. V případě, že je výsledek změněn, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za změnu odpovědná. Na opraveném výsledkovém listě je v části komentář uvedena informace o tom, že byl výsledkový list změněn. 6.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas uvolnění výsledků. Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v příloze č. 1 LP.Doba odezvy - údaj udává maximální čas od získání vzorku do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledku pro zadavatele. 7 Řešení stížností OKBH KH se snaží minimalizovat nedostatky a neshody ve své práci. Stížnosti jsou přijímány jak písemné tak ústní. Každý pracovník má povinnost oznámit přijetí stížnosti vedoucímu pracovníkovi.

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 3. Počet stran: 15 Datum vydání: 01. 03. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 04 Eimova 294, 572 01 Polička Tel.: 461 722 700 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Fáze: užívání Platnost od: Platnost do: LP/OKBH/04/01-15 leden 2015 aktualizace Počet stran: 26 Výtisk č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 7 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 66 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 08 Platnost: 1.12.2013 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: MUDr. Natálie

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze Laboratorní příručka Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze A ÚVOD A - 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (informace pro uživatele služeb OKL) Mgr. Renata Šromová Zpracoval:.. manažer kvality Ing. Alois Tichý Kontroloval: vedoucí OKL Ing. Alois Tichý Schválil:. vedoucí OKL Datum schválení:

Více

B-P-1 Laboratorní příručka

B-P-1 Laboratorní příručka strana : 1 z 30 Název dokumentu B-P-1 Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Tento dokument je duchovním majetkem OKBH Revmatologického ústavu Praha.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP Verze: 6 Výtisk: 1 A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka OKB účinnost od: 18. 1. 211 výtisk č.: vydání: 5 strana: 1/55 A Úvod A1 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich službách

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 Platnost od 30.6.2014 Strana 2 (celkem 96) LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Realizace studií EHIS & EHES

Realizace studií EHIS & EHES Realizace studií EHIS & EHES MUDr. Růžena Kubínová MUDr. Jana Kratěnová Mgr. Michala Lustigová MUDr. Naďa Čapková Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva Státní zdravotní ústav Praha 2.10.2013,

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5 A ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Laboratorní příručka Laboratoře Centra pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. je dokument, kterým informujeme o našich službách. Tato příručka obsahuje pokyny k

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jesenická nemocnice, spol. s r.o. Lipovská 103 790 32 Jeseník Název dokumentu Laboratorní příručka Laboratorní příručka strana : 1 z 19 Abstrakt Tento dokument je duchovním majetkem OKBH Jesenické nemocnice.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI

NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI verze A Účinnost dokumentu od: 21.9.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI Verze dokumentu: A Zpracoval (i) Typ dokumentu: Systémový Ing. Marie Kašparová, vedoucí

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručku zpracovaly: Mgr. Jarmila Kocianová Mgr. Michaela Kneiflová Hana Rašková Schválil: Mgr. Jarmila Kocianová Strana č.: 2 A. Úvod 1. Předmluva Vážené

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

LAB KM s.r.o. Laborato klinické biochemie a hematologie nestátní zdravotnické za ízení LABORATORNÍ ÍRU íslo vydání: 4 Platnost od: 1.7.

LAB KM s.r.o. Laborato klinické biochemie a hematologie nestátní zdravotnické za ízení LABORATORNÍ ÍRU íslo vydání: 4 Platnost od: 1.7. nestátní zdravotnické zařízení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Číslo vydání: 4 Platnost od: 1.7. 2015 Počet stran: 108 Schválil dne: 1.7. 2015, RNDr. Martin Novák Úvod strana č. 2 z 108 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze E Účinnost dokumentu od: 13.04.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: E Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Metodický pokyn, legislativní a technické podmínky související se zkouškou Osob odborně způsobilých

Metodický pokyn, legislativní a technické podmínky související se zkouškou Osob odborně způsobilých Metodický pokyn, legislativní a technické podmínky související se zkouškou Osob odborně způsobilých Přístupové podmínky pro přihlášení se ke zkoušce: 1) kvalifikační předpoklady a) doklad o nejvyšším dosaženém

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více