LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská (vrchní laborantka) Datum schválení: Platnost od: Revize: 1x za 2 roky Ověřil(a): MUDr. Eugen Liška (lékařský garant) Řízený výtisk č.: 1 Datum tisku: Schválil(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Rozdělovník: vedoucí OKBH - 1 -

2 Strana: 2/94 Počet příloh: 1 OBSAH A Úvod LP A-01 Předmluva 4 B Informace o laboratoři LP B-01 Identifikace laboratoře a údaje 5 LP B-02 Základní informace o laboratoři 5 LP B-03 Zaměření laboratoře 6 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště 6 LP B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení 6 LP B-06 Spektrum nabízených služeb 7 LP B-07 Popis nabízených služeb 7 C Manuál pro odběry primárních vzorků LP C-01 Základní informace 9 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) 10 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření 11 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření 12 LP C-05 Používaný odběrový systém 13 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením 14 LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 15 LP C-08 Odběr vzorku 15 LP C-09 Množství vzorku 17 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 18 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky 18 LP C-12 Informace k dopravě vzorků 19 LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků 19 D Preanalytické procesy v laboratoři LP D-01 Příjem žádanek a vzorků 20 LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků 20 LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 21 LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi 21 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech 23 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků 24 LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv 24 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům 25 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření 25 LP E-06 Změny výsledků a nálezů 25 LP E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 26 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře 27 LP E-09 Způsob řešení stížnosti 27 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří 28 LP E-11 Samoplátci a cizinci

3 Strana: 3/94 Počet příloh: 1 F Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří LP F-01 Abecední seznam vyšetření 30 LP F-02 Abecední seznam funkčních testů 88 G Pokyny a instrukce LP G-01 Pokyny pro oddělení 91 LP G-02 Pokyny pro pacienty 93 H Přílohy LP H-01 Požadavkový list (žádanka)

4 Strana: 4/94 Počet příloh: 1 A - ÚVOD LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, tato laboratorní příručka je určena všem uživatelům laboratorních služeb a to jak odborníkům (klinikům, ambulantním lékařům, zdravotnickému personálu), tak i laické veřejnosti (našim pacientům). Laboratorní příručka obsahuje informace o provozu a organizaci laboratoře, o všech vyšetřeních prováděných na našem oddělení. Součástí jsou i pokyny pro správnou přípravu pacienta před odběrem vzorku, příjem vzorků a jejich zpracování a vydávání výsledkových listů. Obsah Laboratorní příručky je koncipován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO15189 Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Jejich dodržování by mělo vést k eliminaci výskytu chyb, ke zvýšení ochrany pacienta a kvality prováděných vyšetření. Doufáme, že v ní naleznete všechny potřebné informace důležité pro naši vzájemnou spolupráci. Kolektiv pracovníků Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA,a.s., Městská nemocnice Neratovice - 4 -

5 Strana: 5/94 Počet příloh: 1 LP B-01 Identifikace laboratoře B Informace o laboratoři Název organizace: ALMEDA,a.s., Městská nemocnice Neratovice Identifikační údaje: IČO: Typ organizace: nestátní zdravotnické zařízení Statutární zástupce organizace: Dipl.-Ing. Dr. Jochen Sagadin, MBA Mgr. Zuzana Kolbasová, MBA členové představenstva společnosti Adresa: Název laboratoře: Oddělení klinické biochemie a hematologie Adresa: Umístění: budova nemocnice, 2.n.patro Okruh působnosti laboratoře: - akutní a neakutní lůžková péče - odborné ambulance - ambulance praktických lékařů Vedoucí oddělení: Ing. Zuzana Hrubcová Telefonické spojení: vedoucí oddělení: laboratoř: , Provozní doba: nepřetržitý provoz LP B-02 Základní informace o laboratoři Název laboratoře: Adresa: Vedoucí oddělení: Lékařský garant Vrchní laborantka Provozní doba: Oddělení klinické biochemie a hematologie Ing. Zuzana Hrubcová tel.: MUDr. Eugen Liška tel.: Václava Drahoňovská tel.: nepřetržitý provoz tel.: ,

6 Strana: 6/94 Počet příloh: 1 LP B-03 Zaměření laboratoře Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí zdravotnického zařízení ALMEDA,a.s., Městská nemocnice Neratovice. OKBH provádí odběry krve biochemická vyšetření imunochemická vyšetření hematologická vyšetření LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a připravuje se na zavedení a plnění Národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře dle normy ČSN EN ISO Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Laboratoř má zaveden systém interní kontroly kvality a účastní se systému externího hodnocení kvality SEKK Pardubice, řídí se platnou legislativou a dostupnými doporučeními odborných společností. LP B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Laboratoř poskytuje služby pro akutní i neakutní lůžkovou péči, ambulantní specialisty a praktické lékaře. Zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je rozdělena na jednotlivé úseky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění: 1. odběrové pracoviště 2. pracoviště pro příjem materiálu a administrativu 3. pracoviště klinické biochemie 4. pracoviště analýzy moče 5. pracoviště hematologie Pracovní režim OKBH je popsán v následujících tabulkách. Pracovní režim odběrového pracoviště pondělí pátek 7:00 11:00 rutinní odběry pondělí pátek 11:00 13:00 statimové odběry Pracovní režim laboratorní části OKBH, pracoviště pro příjem materiálu a administrativy 6:00 19:00 příjem a zpracování biologického materiálu pro lůžkové oddělení a výdej výsledků 6:45 7:00 7:00 11:00 glykemické křivky příjem biologického materiálu k rutinním vyšetřením z odběrového pracoviště, ambulancí a svozu 6:00 10:30 příjem biologického materiálu pro spolupracující laboratoř 7:00 19:00 průběžné zpracování přijatého materiálu, provádění analýz 19:00 7:00 ústavní pohotovostní služba 7:00 15:00 průběžný tisk, třídění a výdej výsledkových listů nepřetržitě 24 hod. statimový provoz - 6 -

7 Strana: 7/94 Počet příloh: 1 Provoz laboratoře zajišťuje 7 laborantek a 1 administrativní pracovnice ve směnném provozu do 19:00 hodin, po kterém následuje ústavní pohotovostní služba ve všední den 19:00 7:00 hodin, o víkendech a svátcích od 7:00 7:00 hodin následujícího dne. Svoz vzorků biologického materiálu zajišťuje laboratoř nemocniční svozovou službou. Vybavení laboratoře: biochemický analyzátor imunochemický analyzátor hematologický analyzátor analyzátor krevních plynů analyzátor glukózy koagulometr analyzátor pro stanovení glykovaného hemoglobinu analyzátor pro chemickou analýzu moči centrifugy mikroskopy LP B-06 Spektrum nabízených služeb OKBH ALMEDA, a.s., Městská nemocnice Neratovice poskytuje: odběry žilní a kapilární krve biochemická vyšetření imunochemická vyšetření hematologická vyšetření koagulační vyšetření funkční a zátěžové testy skladování krevních konzerv a mražené plazmy konzultační služby zajištění vyšetření, které laboratoř neprovádí LP B-07 Popis nabízených služeb Akutní provoz Provádí se vyšetření statim a vyšetření z vitální indikace. Statimová vyšetření: - provádějí se nepřetržitě 24 hodin - mají přednost před ostatními vyšetřeními - biologický materiál je předáván osobně na OKBH - žádanky jsou označeny STATIM a musí obsahovat minimálně: jednoznačnou identifikaci pacienta, datum a hodinu odběru, identifikační razítko oddělení, podpis lékaře, jednoznačně vyznačené požadavky - biologický materiál je dodán společně se žádankou a je označen jménem, příjmením a rodným číslem pacienta (identifikační číslo) - laborantka telefonicky informuje oddělení nebo ambulanci, že statimová vyšetření jsou zpracována - laboratoř informuje telefonicky oddělení o výsledcích nacházejících se v kritických intervalech, ostatní výsledky mají oddělení k dispozici v NIS. V případě, že se jedná o statimové vyšetření vyžádané ambulantním nebo praktickým lékařem, laboratoř nahlásí telefonicky výsledky vyšetření

8 Strana: 8/94 Počet příloh: 1 Vyšetření z vitální indikace: - provádějí se nepřetržitě 24 hodin - mají přednost před ostatními vyšetřeními - biologický materiál je předáván osobně na OKBH - žádanky jsou označeny VITÁLNÍ INDIKACE (VI) a musí obsahovat minimálně: jednoznačnou identifikaci pacienta, datum a hodinu odběru, identifikační razítko oddělení, podpis lékaře, jednoznačně vyznačené požadavky - biologický materiál je dodán společně se žádankou a je označen jménem, příjmením a rodným číslem pacienta (identifikační číslo) - laboratoř informuje telefonicky oddělení o výsledcích, a to i průběžných, zaznamenává čas a komu byly výsledky hlášeny Tabulka vyšetření poskytovaných v režimu statim a vitální indikace sérum glukóza, urea, kreatinin, natrium, kalium, chloridy, vápník, fosfor, hořčík, bilirubin celkový a konjugovaný, AST, ALT, GGT, LDH, AMS, ALP, CK, CRP, albumin, celková bílkovina, laktát, troponin T hs, myoglobin krev krevní obraz se strojovým 5-populačním diferenciálem, ABR (ph, pco2, po2) plazma APTT, INR (Quick), D-Dimer moč chemicky a močový sediment, amyláza v moči Rutinní provoz - vyšetření se provádějí v pracovních dnech - výsledky vyšetření jsou vydávány v den doručení materiálu - žádanka obsahuje jednoznačnou identifikaci pacienta (rodné nebo jiné identifikační číslo, jméno, příjmení), kód zdravotní pojišťovny pacienta, hlavní diagnózu, datum požadavku, identifikační razítko oddělení nebo ambulance (IČP, odbornost, jméno lékaře, telefon), jméno odebírajícího pracovníka, datum a čas odběru - biologický materiál je dodán se žádankou a je označen jménem, příjmením, rodným číslem popř. jiným identifikačním číslem pacienta Tabulka vyšetření poskytovaných v rutinním provozu sérum glukóza, urea, kreatinin a clearence kreatininu, kyselina močová, natrium, kalium, chloridy, železo, vápník, fosfor, hořčík, bilirubin celkový a konjugovaný, AST, ALT, GGT, ALP, AMS, LDH, cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, troponin T hs, CK, celková bílkovina, albumin, CRP, TSH, T4, freet4, T3, hcg, myoglobin krev krevní obraz se strojovým 5-populačním diferenciálem, přímé eosinofily, retikulocyty, ABR (ph, pco2, po2), laktát, glykovaný hemoglobin, sedimentace erytrocytů, OGTT (Orální glukózový toleranční test), glykemický profil plazma APTT, INR (Quick), D-Dimer, fibrinogen moč chemické a morfologické vyšetření, Hamburgerův sediment, amyláza, glukóza, natrium, kalium, chloridy, vápník, fosfor, urea, kreatinin, kyselina močová stolice stěr na roupy Ústavní pohotovostní služba ÚPS probíhá v pracovních dnech od 19:00 do 7:00 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě 24 hodin. Všechny požadavky jsou zpracovávány v režimu STATIM a podléhají pravidlům a požadavkům na akutní provoz, popř. vitální indikaci

9 Strana: 9/94 Počet příloh: 1 C Manuál pro odběry primárních vzorků LP C-01 Základní informace LP F-01 Abecední seznam vyšetření LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-09 Množství vzorku LP G-01 Pokyny pro oddělení LP G-02 Pokyny pro pacienty LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Abecedně seřazená vyšetření s informacemi o odběru primárního vzorku ke každé jednotlivé metodě. Základní informace pro správné vyplnění identifikace pacienta na žádanku pro rutinní a statimové vyšetření. Zásady pro označení primárního vzorku. Pokyny k používání odběrového systému pro získání primárního vzorku. Informace o typu primárního vzorku a jeho množství, které se má odebrat. Pokyny pro oddělení a pacienty, jak postupovat při získávání primárních vzorků. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz, včetně opakování chybných analýz. Další souvisejících kapitoly Laboratorní příručky: LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření LP C-05 Používaný odběrový systém LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-08 Odběr vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky LP C-12 Informace k dopravě vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků LP D-01 Příjem žádanek a vzorků LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky - 9 -

10 Strana: 10/94 Počet příloh: 1 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem OKBH je žádanka ve formátu A4 zelené barvy s názvem Objednávka laboratorního vyšetření ˮ, viz příloha laboratorní příručky LP H-01. V případě vyšetření, které laboratoř neprovádí, jsou k dispozici požadavkové listy spolupracujících laboratoří. žádanka je určena pro současné dodání více materiálů od jednoho pacienta horní část požadavkového listu je určena pro vyplnění údajů o pacientovi, odběru a osobě požadující vyšetření žádanka je určena pro rutinní i statimové vyšetření, v případě režimu STATIM se zaškrtne červeně označené pole u požadavku Statim žádanka zahrnuje nabídku vyšetření, které provádí laboratoř, s označením typu biologického materiálu vyšetření, která nejsou v nabídce, lze zapsat do pravé dolní části žádanky (Jiná sdělení laboratoři), nebo použít požadavkový list spolupracující laboratoře Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu Jméno a příjmení pacienta Rodné číslo pacienta nebo přidělené identifikační číslo pojišťovnou (není-li pacient obyvatelem ČR a je pojištěný v ČR) Datum narození (není-li pacient obyvatelem ČR a i u samoplátců) Kód zdravotní pojišťovny pacienta Minimálně základní diagnóza pacienta Název oddělení nebo ambulance (součástí razítka) Jméno lékaře ordinujícího vyšetření IČP a odbornost lékaře (součástí razítka) Podpis lékaře Telefonický kontakt na oddělení nebo ambulanci Datum a čas odběru Identifikace osoby provádějící odběr Požadovaná vyšetření (označení křížkem) Urgentnost analýzy (statim, vitální indikace) Nepovinné údaje: doplňující informace k diagnóze, klinické informace doplňující informace o typu primárního vzorku, podmínky, za kterých byl primární vzorek získán informace o datu a času zahájení transportu vzorku do laboratoře informace o vydání výsledku, např. předání osobně pacientovi, požadovanou kopii jakékoliv jiné údaje, které považuje lékař za vhodné sdělit laboratoři Laboratoř nesmí přijmout tyto požadavkové listy: žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I) žádanku hospitalizovaného pacienta s razítkem ambulance žádanku u pacientů ve věku 19 let a starších s razítkem pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost (odbornost 002), pracoviště pediatrie (odbornost 301) žádanku pro muže s razítkem gynekologické ambulance nebo oddělení (odbornost 603,604)

11 Strana: 11/94 Počet příloh: 1 Postup při nesprávné identifikaci viz dokument LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci Postup při odmítnutí vzorku viz dokument LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků Požadavkové listy jsou skladovány po předepsanou dobu 5 let. LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření 1) Indikace akutních vyšetření v lůžkových zařízeních: - u pacientů právě přijatých v těžkém stavu - při náhlé změně zdravotního stavu pacienta - při radikální změně léčby - u pacientů napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí - před naléhavým operačním výkonem, kdy anestezie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné laboratorní vyšetření 2) Indikace akutních vyšetření v ambulantní složce: - u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit předání nálezu při hospitalizaci 3) Postup pro přijetí biologického materiálu a požadavkových listů: - biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán na OKBH neprodleně po odběru - biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s předepsaným požadavkovým listem označeným STATIM - biologický materiál a požadavkový list na akutní vyšetření se předávají na OKBH osobně, tj. do rukou laborantky - požadavkový list na akutní vyšetření musí obsahovat povinné identifikační znaky, viz LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) - biologický materiál musí být řádně označen (jméno a příjmení pacienta, identifikační číslo pacienta) 4) Zpracování akutních vyšetření a hlášení výsledků: - analýza akutně požadovaných vyšetření se provede neprodleně po přijetí materiálu - výsledky akutních vyšetření se vydávají v podobě tištěného výsledkového listu, u hospitalizovaných pacientů i v elektronické podobě (NIS) - laborantka telefonicky informuje oddělení nebo ambulanci, že akutní vyšetření jsou zpracována - kritické hodnoty výsledků sděluje laborantka telefonicky, na žádost lékaře může telefonicky sdělit i výsledky ostatních vyšetření - za telefonicky sdělené výsledky vyšetření laboratoř nenese odpovědnost, pro lékaře jsou rozhodující a závazné výsledky předané v tištěné nebo elektronické podobě 5) Akutní provoz na OKBH: - požadavky na akutní vyšetření jsou přijímány denně 24 hodin nepřetržitě - rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu LP B-07 Popis nabízených služeb - přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, neměl by se ale zneužívat

12 Strana: 12/94 Počet příloh: 1 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, po telefonickém doobjednání, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel : Dodatečná vyšetření požadovaná v režimu STATIM jsou neprodleně provedena po telefonickém doobjednání, požadavek je zapsán do LIS ( doobjednáno na žádost lékařeˮ ), oddělení musí dodatečně zaslat požadavkový list (do 24 hodin). LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření požadovaná v režimu RUTINA lze telefonicky doobjednat, požadavek je zapsán do LIS ( doobjednáno na žádost lékařeˮ ), oddělení nebo ambulance musí dodatečně zaslat požadavkový list (do 24 hodin). LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy podle následující tabulky: sérum 7 dní v lednici při teplotě +2 až +8 C krev do konce provozní doby daného dne plazma do konce provozní doby daného dne moč do konce provozní doby daného dne Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v biologickém materiálu. Tabulka nejméně stabilních analytů glukóza 24 hodin po separaci při teplotě C bilirubin 8 hodin po separaci při teplotě C Na, K, Cl 8 hodin po separaci při teplotě C krevní obraz 6 hodin při teplotě C Protrombinový čas týká se získané plazmy 6 hodin při teplotě C APTT - týká se získané plazmy 6 hodin při teplotě C D-Dimer - týká se získané plazmy 6 hodin při teplotě C Po uplynutí uvedeného časového intervalu nebude laboratoř tato vyšetření provádět a je nutný nový odběr vzorku. Stability všech vyšetřovaných analytů jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v dokumentu LP F-01 Abecední seznam vyšetření

13 Strana: 13/94 Počet příloh: 1 LP C-05 Používaný odběrový systém Základní odběrový systém: uzavřený vakuový systém B-D Vacutainer Doplňkové odběrové pomůcky: kapiláry, plastové zkumavky, plastové kelímky, plastové nádobky se šroubovacím červeným víčkem, kónické plastové zkumavky, mikrozkumavky s uzávěrem, mikrokapiláry Jehly určené k venepunkci: jehla Vacutainer černá, zelená nebo žlutá a jednorázový držák na jehly Kopíčka pro kapilární odběr: sterilní lancety PENTA 5 Typ biologického materiálu Typ odběrového materiálu Příklad použití Srážlivá žilní krev (S - sérum) Plastová zkumavka B-D Vacutainer s gelem a aktivátorem srážení - žlutý uzávěr Plastová zkumavka B-D Vacutainer s gelem a aktivátorem srážení - červený uzávěr Plastová zkumavka s gelem dětská + kapilára Nesrážlivá žilní krev (Na-citrát 3,8%; 0,129M) (P plazma) Nesrážlivá žilní krev (K3EDTA, K2EDTA) (B krev) Plastová zkumavka B-D Vacutainer - modrý uzávěr Plastová zkumavka B-D Vacutainer 2 nebo 4 ml - fialový uzávěr Běžná biochemická, sérologická, imunologická vyšetření, analýza hormonů, tumorových markerů Koagulační vyšetření šetrně promíchat, doručit nejdéle do 60 min od odběru, délka transportu může ovlivnit výsledek vyšetření Hematologické vyšetření (krevní obraz a diferenciální počet leukocytů, retikulocyty, přímé eosinofily), Glykovaný hemoglobin Nesrážlivá žilní krev (Na-citrát (0,129M) 1+4) Nesrážlivá kapilární krev Nesrážlivá kapilární krev (Li heparin) Moč ranní Moč sbíraná Skleněná zkumavka B-D Vacutainer - černý uzávěr Plastový kep čirý naplněný systémovým roztokem - 1 ml, mikrokapilára o objemu 20 ul Mikrozkumavka s kapilárou - fialová, antikoagulant K3EDTA Kapilára s heparinem lithným 115 ul Plastová kónická zkumavka žlutý nebo červený uzávěr, plastové kelímky, plastové nádobky se šroubovacím červeným víčkem Plastová nádobky se šroubovacím červeným víčkem pro vzorek moče se změřeným objemem Sedimentace Glykémie Laktát Krevní obraz u dětí Acidobazická rovnováha (ABR, ASTRUP) Chemické vyšetření moče a močového sedimentu Běžná biochemická analýza moče

14 Strana: 14/94 Počet příloh: 1 Laboratoř akceptuje odběrové zkumavky i jiných firemních odběrových systémů při splnění podmínek správného odběru. Související kapitoly Laboratorní příručky: LP C-08 Odběr vzorku LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP H-01 Objednávka laboratorního vyšetření LP F-01 Abecední seznam vyšetření LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Základní pokyny pro pacienty: Odběr krve nalačno (viz LP G-02 Pokyny pro pacienty) odběr se provádí obvykle ráno nalačno pacient by měl odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla a alkohol pokud to lze, má pacient vynechat 3 dny před odběrem léky ráno před odběrem nemá trpět žízní, je vhodné vypije-li pacient před odběrem asi ¼ l vody nebo neslazeného čaje Odběr ranní moče (viz LP G-02 Pokyny pro pacienty) před odběrem omýt zevní genitál vodou a mýdlem zachycuje se střední proud moče označit zkumavku jménem a celým rodným číslem Sběr moče (viz LP G-02 Pokyny pro pacienty) pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin; za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin, to znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda) veškerá moč se shromažďuje do plastové sběrné nádoby po ukončení sběru, pacient promíchá obsah sběrné nádoby, změří celkový objem nasbírané moče s přesností na 100 ml, odlije vzorek moče do plastové zkumavky o objemu 10 ml, označí jej jménem a rodným číslem takto označený vzorek doručí do laboratoře s údaji o objemu a času sběru

15 Strana: 15/94 Počet příloh: 1 LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez úplné identifikace pacienta se v laboratoři nesmí vyšetřovat. Po kontrole žádanky a přijatého materiálu jsou identifikační znaky pacienta zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu). Tento kód je nalepen na primární zkumavku se vzorkem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem dokumentu LP C-02 Požadavkové listy (žádanky). Řešení nesprávné identifikace vzorku a žádanky viz LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků, LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. LP C-08 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno v poloze vsedě (v případě vyžádání pacienta i vleže) z kubitální žíly. Odběrová sestra posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce. Masáž, palpace rukou mohou způsobit změny některých komponent, proto nejsou vhodné. Dostává-li pacient infuze do jedné končetiny, musí se provést náběr z druhé. Odběrová sestra vydezinfikuje předpokládané místo vpichu, je nutné nechat kůži oschnout.. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se nasazují zkumavky. Jakmile začne krev proudit do zkumavky, je nutné odstranit turniket. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit do držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Je-li ve zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat 5-ti až 10-ti násobným šetrným převracením. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu : - Zkumavka pro biochemii - Zkumavka pro koagulace - Zkumavka pro hematologii - Zkumavka pro sedimentaci erytrocytů Místo vpichu i s jehlou se zakryje čtverečkem buničiny nebo tamponem a pomalu se vytáhne jehla. Poté se přitiskne tampon na místo vpichu a doporučí se pacientovi tisknout místo vpichu asi 2 minuty. Nakonec se místo přelepí náplastí, která se ponechá alespoň 15 minut po odběru

16 Strana: 16/94 Počet příloh: 1 Odběr kapilární krve Kapilární odběr je určen pro stanovení glykémie, OGTT, glykemického profilu, acidobazické rovnováhy (ABR) nebo pro případy, kdy nelze provést žilní odběr, především u malých dětí. Odběr se provádí z prstu, v poloze v sedě. Odběr se musí uskutečnit z dokonale prokrvených míst. Odběry z cyanotických, podchlazených prstů mohou způsobit zkreslení výsledků. Po vydezinfikování místa vpichu vhodným dezinfekčním prostředkem je třeba nechat dezinfekci oschnout. Vpich se provádí lancetou s určenou hloubkou a šířkou vpichu nebo jednorázovou jehlou o standardní hloubce 3 mm. Aby se předešlo infekci, je nutné při opakujícím se vpichu vybírat různá místa. Po vpichu se první kapka setře čtverečkem buničiny, a pak teprve následuje odběr do kapiláry. Při odběru se musíme vyhnout násilnému vytlačování krve z prstu, aby nedocházelo ke kontaminaci krve neurčitým množstvím tkáňového moku. Odběr ranního vzorku moče Před odběrem moče se pacient důkladně omyje vodou a mýdlem, do zkumavky zachytí střední proud moče, zkumavku uzavře a označí jménem a celým rodným číslem. Sběr moče Provádí se po důkladném poučení pacienta o způsobu sběru podle druhu vyšetření moče. Pacient se ráno v 6:00 hodin vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu a teprve od této doby bude veškerou moč, i při stolici, sbírat do sběrné lahve. Takto postupuje až do konce sběrné doby, tj. do 6:00 hodin následující den. Po ukončení sběru, pacient promíchá obsah sběrné nádoby, změří celkový objem nasbírané moče, po ukončení sběru, pacient promíchá obsah sběrné nádoby, změří celkový objem nasbírané moče s přesností na 100 ml, odlije vzorek moče do plastové zkumavky o objemu 10 ml, označí jej jménem a rodným číslem takto označený vzorek doručí do laboratoře s údaji o objemu a času sběru. Podrobné informace: LP G-01 Pokyny pro oddělení LP G-02 Pokyny pro pacienty LP F-01 Abecední seznam vyšetření

17 Strana: 17/94 Počet příloh: 1 LP C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru: Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) 5 ml krve Imunochemie (hormony, nádorové markery, troponin) 5 ml krve na 5 metod Hematologie (platí pro krevní obraz, diferenciální počet leukocytů a retikulocyty) 2 nebo 4 ml krve podle odběrové zkumavky Koagulační vyšetření (APTT, Quick, D-dimer, fibrinogen) 2 ml citrátové krve nutné dodržení poměru krve a citrátu Krevní plyny (ABR) - kapilární krev 1 kapilára Krevní plyny - arteriální nebo venózní krev 1 ml krve Moč - chemické a morfologické vyšetření 10 ml Moč sbíraná vzorek 10 ml moče před odlitím změřit celkový objem nasbírané moče s přesností na 100 ml Upozornění: Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku na každé zkumavce je ryska, po kterou má být naplněna. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření

18 Strana: 18/94 Počet příloh: 1 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení: transport primárních vzorků z lůžkových oddělení si zajišťují oddělení sama pro přenos odebraného materiálu se používají plastové stojánky a košíky odebraný biologický materiál se transportuje do laboratoře co nejdříve po odběru nesrovnalosti týkající se dokumentace nebo odebraného materiálu řeší laborantka ihned, a to zásadně se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport materiál na všechna vyšetření je nutno předat službě OKBH osobně Transport primárních vzorků do laboratoře z odběrové místnosti: transport primárních vzorků z odběrové místnosti si zajišťují sama laboratoř Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu: svoz biologického materiálu je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů odebraný biologický materiál je uložen do transportního termoboxu (termobox obsahuje chladící vložky, stojánky) Dodržení času určeného pro stabilitu analytů, je kontrolován časem odběru vzorku a časem přijetí vzorku do laboratoře. Podrobné informace ke stabilitě analytů viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření. LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční, žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku, vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny, vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Klinická laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu

19 Strana: 19/94 Počet příloh: 1 LP C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány do laboratoře uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy ( centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet časy stability. Při extrémních vnějších podmínkách je nutné vzorky transportovat v termoboxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem. Laboratoř zajišťuje svoz nemocniční svozovou službou a je realizován s ohledem na tyto zásady. Pokud má ordinace lékaře požadavek na odvoz materiálu požádá telefonicky laboratoř. Podrobné informace ke každému analytu viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření. Další informace: LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu Do laboratoře je materiál dodán buď, přímo pacientem nebo jeho zákonným zástupcem v případě odběru v ordinaci ošetřujícího lékaře personálem laboratoře z odběrové místnosti, která je součástí oddělení OKBH personálem z jednotlivých oddělení nemocniční svozovou službou ze vzdálených ordinací lékařů Materiál je ihned roztříděn podle typu materiálu (biochemie, hematologie, koagulační stanovení, immunochemická stanovení, močová analýza) a ještě týž den zpracován. Výsledky jsou doručeny lékařům druhý den. Materiál ze svozu Materiál je po odebrání v externí ambulanci lékaře vložen do samostatného obalu, ten do termoboxu, průvodky do plastových desek nebo do jiného plastového sáčku, aby nedošlo ke kontaminaci žádanky odebraným materiálem. Termobox je vybaven v horkých dnech mrazící vložkou (vzorky se nesmí přímo dotýkat mrazící vložky) nebo se jedná o termobox s možností připojení do napájení v autě. Po přivezení do laboratoře je materiál zkontrolován a roztříděn k dalšímu zpracování. Výsledky doručí řidič při dalším transportu druhý den

20 Strana: 20/94 Počet příloh: 1 D Preanalytické procesy v laboratoři LP D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta a biologického materiálu Související dokumenty LP C-02 Požadavkové listy (žádanky) LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku LP C-09 Množství vzorku LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Biologický materiál, který je určený k analýze, nesmí laboratoř přijmout bez správné identifikace. Nezbytnou identifikaci pacienta a biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (čárového kódu) tvoří příjmení a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců) kontrola údajů na požadavkovém listě zkumavka s biologickým materiálem je označena příjmením pacienta a rodným číslem; pokud je na zkumavce pouze příjmení, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. Výjimku mohou tvořit pouze pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (osoby, u nichž jsou z nejrůznějších důvodů povinné identifikační znaky k dispozici pouze v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je však povinno o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Novorozenci příjmení a náhradní rodné číslo, pod kterým bude zapsán do LIS. Po obdržení platného rodného čísla budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo. Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný a je důvodem k odmítnutí vzorku. Pokud je žádanka dodána bez jakéhokoliv biologického materiálu, je informován lékař a žádanka je vyřazena. LP D-02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo požadavkového listu v laboratoři Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, datum odběru vzorku) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta žádanku dospělého pacienta s odborností pediatrie, žádanku muže s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta s odborností lůžkového oddělení žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem zkumavku, u níž je množství odebraného materiálu mimo povolené rozmezí ± 10 % od rysky (riziko sražení vzorků, nebo naopak naředění protisrážlivým činidlem)

21 Strana: 21/94 Počet příloh: 1 nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu (viz LP D-01 Příjem žádanek a vzorků, LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)) nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi (viz LP F-01 Abecední seznam vyšetření) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem biologický materiál bez žádanky LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postupy laboratoře při nesprávné identifikaci na žádance nebo na biologickém materiálu 1. RUTINNÍ požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Provede se zápis do formuláře Kniha neshod. Žádanka se trvale archivuje. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí biologického materiálu. V rámci oddělení v nemocnici je zdravotnímu personálu, který vzorek přinesl, vrácena žádanka a je proveden nový odběr biologického materiálu se správnou identifikací. Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři zpracuje pro skladování (centrifugace krve, odlití) a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření, je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, vyžádá se od odesílajícího lékaře kompletní žádanka nebo doplňující údaje. Provede se zápis do formuláře Kniha neshod. Poté může být vzorek zpracován a vydán výsledek. 2. URGENTNÍ požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance, při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS se zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně laboratorním kódem nebo jako neznámý ). Laboratoř se neprodleně spojí s odesílajícím oddělením a vyžádá si kompletní údaje, případně identifikaci pacienta. Teprve po náležité identifikaci a doplnění všech údajů je možné výsledek vydat. Provede se zápis do formuláře Kniha neshod. LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi Spolupracující laboratoř: CITYLAB (Praha 6, Čílova 303/10) Vyšetření, která neprovádí OKBH Neratovice, jsou provedena spolupracující laboratoří. Jedná se o vyšetření z oblasti: - biochemie a hematologie (tel.: ) - mikrobiologie, bakteriologie, ATB, TBC (tel: ) - infekční sérologie, imunologie, alergologie, molekulární biologie (tel.: ) - gynekologické cytologie (tel.: ) - mykobakterií (tel.: ) Podrobnější informace jsou k dispozici v naší laboratoři na telefonním čísle (301)

22 Strana: 22/94 Počet příloh: 1 Postup práce se spolupracující laboratoří: Laboratoř obdrží biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, ale zajišťuje jejich analýzu ve spolupracující laboratoři pracovník příjmu zkontroluje úplnost identifikačních údajů pacienta i požadujícího oddělení či lékaře a materiál zaeviduje je-li součástí žádanky i vyšetření, které se provádí v naší laboratoři, pracovnice příjmu žádanku ofotí, kopie je předána spolupracující laboratoři, originál se archivuje na OKBH vzorky pro vyšetření ve spolupracující laboratoři jsou přijímány denně požadavky na vyšetření spolupracujících laboratoří se vyplňují do jejich žádanek, které jsou na požádání k dispozici v laboratoři vzorky jsou předávány spolupracující laboratoři v týdnu prostřednictvím příjmového pracoviště naší laboratoře, o víkendech si transport zajišťuje každé oddělení samostatně na základě telefonické domluvy se spolupracující laboratoří. Transport vzorků zajišťuje svozová služba spolupracující laboratoře. výsledky ze spolupracující laboratoře pro lékaře v místě sídla laboratoře (tzn. Neratovice) jsou doručeny na OKBH a poté předány osobně nebo svozovou službou lékařům pro ostatní lékaře jsou výsledky doručovány spolupracující laboratoří poštou

23 Strana: 23/94 Počet příloh: 1 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Na výrazně patologické (kritické) výsledky upozorňuje laboratoř telefonicky ošetřujícího lékaře nebo jiného klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly požadovány v režimu rutina nebo statim. Postup při hlášení kritických hodnot: - pověřený pracovník informuje telefonicky lékaře nebo oddělení a zpětně si vyžádá zopakování nahlášených údajů od osoby, která výsledek přijímala - provede se záznam do LIS ve formě poznámky pro interní potřebu (komu byl výsledek sdělen, čas, případně lékař nebo ošetřující personál nezastižen) - výsledek dostává lékař vždy v tištěné podobě, popř. i v elektronické formě (NIS) - u pacientů s opakovanými kritickými nálezy se tento výsledek nehlásí Tabulka kritických hodnot pro biochemická vyšetření VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET JEDNOTKY POD NAD POD NAD K 3,0 6,0 3,0 6,0 mmol/l Vápník 1,8 2,9 1,8 2,9 mmol/l Glukóza v plazmě 15-nový nález 3,0(novorozenci 10-nový nález 3,0 Glukóza v séru 20-diabetici pod 2,0) 15-diabetici mmol/l ALT ukat/l AST ukat/l CRP mg/l Tabulka kritických hodnot pro hematologická vyšetření VYŠETŘENÍ DOSPĚLÍ DĚTI DO 10 LET JEDNOTKY POD NAD POD NAD Hemoglobin g/l Leukocyty /l Protrombinový čas 5,0 5,0 INR

24 Strana: 24/94 Počet příloh: 1 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků Předávání výsledků v tištěné podobě se týká všech výsledků, rutinních i statimových. Výsledky jsou roztříděny podle oddělení a ambulancí, včetně výsledků vyšetření ze spolupracujících laboratoří (pokud realizují transport svých výsledků přes laboratoř). Jednotlivá oddělení si výsledky vyzvedávají přímo v laboratoři, ambulantním lékařům jsou výsledky doneseny administrativní pracovnicí nebo pověřenou laborantkou do jednotlivých ordinací. Lékařům mimo objekt nemocnice předávají výsledky řidiči nemocniční svozové služby. Ve vyjímečných případech může být výsledek vydán přímo pacientovi, viz LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientovi. Všechny výsledky analýz jsou ukládány do archivu v LIS a jsou kdykoli k nahlédnutí, popř. lze výsledek znovu vytisknout a zaslat lékaři. Předávání výsledků elektronickou cestou se týká jednotlivých oddělení a ambulancí v rámci nemocnice. Výsledky jsou elektronicky zasílány do NIS Medicalc. Telefonické sdělování výsledků Telefonicky se sdělují výsledky v kritických intervalech, viz LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech. Výsledky statimových vyšetření mohou být telefonicky sděleny požadujícímu lékaři, do LIS je zaznamenán čas a komu byl výsledek sdělen, viz LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření. Pacientovi může být telefonicky sdělen výsledek INR, provede se záznam do LIS - čas a komu byl výsledek sdělen. Rozhodující a směrodatný je pro lékaře výsledek v tištěné podobě, OKBH za telefonicky sdělené výsledky nenese další odpovědnost. LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné podobě, v případě oddělení a ambulancí v rámci nemocnice je výsledek také zaslán do nemocničního informačního systému Medicalc. Typy laboratorních výsledků vydávaných v tištěné podobě 1. Kompletní výsledkový list, který prošel lékařskou kontrolou. 2. Výsledky statimových vyšetření, které prošly lékařskou kontrolou. 3. Předběžné výsledky statimových vyšetření, které prošly kontrolou laborantky, nikoliv lékařskou kontrolou, týká se výsledků během denního provozu. 4. Výsledky statimových vyšetření, které prošly kontrolou laborantky v době pohotovostní služby. Na výsledkovém listě je uvedena kontrola i schvalovatel jako SLUŽBA s razítkem se jménem laborantky, která má službu. 5. Archivní nález tiskne se z databáze. Na výsledkovém listě je toto rozlišeno datumem prvního výtisku

25 Strana: 25/94 Počet příloh: 1 Výsledkový list obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala, jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří datum a čas tisku nálezu nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné, biologické referenční intervaly v případě potřeby textové interpretace výsledků jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou archivovany elektronicky a kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS, v tištěné formě po dobu 5 let. LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient (pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat) nebo jedná-li se o samoplátce jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, diabetici) pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže kartou pojištěnce ZP nebo občanským průkazem Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami. Výsledky se vydávají na příjmu laboratoře. LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná a opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za podmínek uvedených v kapitole LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření. LP E-06 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část změnu kódu zdravotní pojišťovny změn v opravách týkajících se zdravotnického zařízení požadujícího vyšetření (IČZ lékaře, odbornost lékaře, doplnění dalších odborností lékaře, adresa, telefon, oddělení u nemocnic apod.)

26 Strana: 26/94 Počet příloh: 1 Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, příjmení a jména nebo pojišťovny před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava identifikace se provádí buď při zadávání požadavků nebo po skončení práce v rámci oprav databáze v archivu. Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). O opravě v identifikaci pacienta provede opravující osoba záznam do poznámky v LIS. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům! K neshodám může dojít z různých příčin (např. záměna biologického materiálu a žádanky v laboratoři nebo na oddělení, náhodná chyba při měření, vzduchová bublinka nebo sraženina v biologickém materiálu, nepozornost, překlep). Postup laboratoře v případě opravy výsledkového listu 1. Je informován vedoucí laboratoře, popř. vrchní laborantka; pokud dojde k neshodě 2. V době pohotovostní směny informace proběhne v nejbližší pracovní den. 3. Neprodleně je telefonicky informován lékař, který vyšetření požadoval, o dané neshodě, o příčině a následné nápravě. 4. Vytiskne se výsledkový list s vydaným nesprávným výsledkem. 5. Provede se záznam o změně výsledku v LIS ( datum změny, z hodnoty na hodnotu, důvod změny, kdy, a který lékař byl informovám o změně výsledku a jméno pracovníka, který opravu provedl). 6. Vytiskne se nový výsledek, je kontaktován pracovník odpovědný za NIS, který zde výsledek opraví (v poznámce je uveden text záznamu o změně). 7. Je proveden záznam do Knihy neshod (F026). 8. Kopie obou výsledkových listů z LIS jsou archivovány u vrchní laborantky. LP E-07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Dostupností se rozumí časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do vytištění výsledkového listu. Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 90 % dodaných vzorků. Zbývajících 10 % je vyhrazeno pro situace, kdy je nutné vzorek ředit, probíhají urgentní analýzy, start analýzy je nutno odložit z důvodu technické poruchy, údržby nebo opravy přístroje, apod.. Prostřednictvím LISu laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas zhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Pro většinu rutinních biochemických a hematologických vyšetření je dostupnost výsledků ještě téhož dne, pouze ve výjimečných případech mohou být neurgentní vzorky centrifugovány a ponechány k analýze na příští den, což je dáno na vědomí lékaři požadujícím dané vyšetření. Vzorek v režimu STATIM má přednost před ostatními vzorky, vyšetřuje se přednostně a po analýze se ihned výsledek nahlásí lékaři a v případě oddělení, která jsou součástí nemocnice, je výsledek zaslán do NIS. Dostupnost takového vyšetření je maximálně 2 hodiny

27 Strana: 27/94 Počet příloh: 1 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře Individuální dotazy na práci laboratoře jsou umožněny kontaktem s pracovníky vedení : MUDr. Eugen Liška Ing. Zuzana Hrubcová, vedoucí oddělení OKBH Laboratoř příjem materiálu Laboratoř kancelář vrchní laborantka LP E-09 Způsob řešení stížností Přijímání stížností: Ústní i písemnou stížnost, není-li přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá kterýkoliv pracovník laboratoře. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci, informuje o této připomínce vedoucího laboratoře nebo vrchní laborantku. Stížnost, která je adresována přímo vedení laboratoře, je předána vždy vedoucímu oddělení nebo vrchní laborantce. Zjevně neoprávněná stížnost je vždy předána k řešení vedení laboratoře. Vyřizování stížností: Ústní stížnost: Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vrchní laborantce. Vrchní laborantka provede záznam do formuláře Knihy stížností (F024) (zaznamená datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje předmět stížnosti a způsob jejího řešení, navržená opatření, kdo je (byl) pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření). Pokud si stěžující osoba přála písemnou odpověď, přiměřeným způsobem ji vypracuje a zajistí její předání vedoucí OKBH (formulář F029 Odpověď na stížnost). Kopie se přiloží do Knihy stížností. Není-li možné stížnost ústně vyřešit okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi, minimálně se sdělí předpokládaný termín vyřízení stížnosti. Pracovník, který stížnost přijal, informuje vrchní laborantku. Vrchní laborantka provede registraci stížnosti do Knihy stížností (F024). Registruje se datum obdržení stížnosti, komu je stížnost adresována, kdo si stěžuje (případně ostatní zainteresované strany), předmět stížnosti, sdělený návrh řešení a dohodnutý způsob odpovědi. Po zjištění veškerých skutečností a jejich analýze vrchní laborantka nebo vedoucí laboratoře formuluje řešení. Do Knihy stížností se uvede způsob řešení stížnosti, navržená opatření, kdo je pověřen realizací těchto opatření a kdo zkontroluje efektivitu zavedených opatření. Toto řešení je přiměřeným způsobem sděleno stěžující si osobě (případně ostatním zainteresovaným stranám). Pokud si stěžující přeje písemnou odpověď (formulář F029 Odpověď na stížnost), vypracuje ji vrchní laborantka nebo vedoucí oddělení a kopie se přiloží do Knihy stížností

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 Platnost od 30.6.2014 Strana 2 (celkem 96) LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (informace pro uživatele služeb OKL) Mgr. Renata Šromová Zpracoval:.. manažer kvality Ing. Alois Tichý Kontroloval: vedoucí OKL Ing. Alois Tichý Schválil:. vedoucí OKL Datum schválení:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 Zpracoval: RNDr. MUDr. Milena Škábová Odborný garant: MUDr. Václav Švarc Schválil. MUDr. Helena Brunnerová Verze: 03 Počet příloh: 3 Platnost

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/12 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/17 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

B-P-1 Laboratorní příručka

B-P-1 Laboratorní příručka strana : 1 z 30 Název dokumentu B-P-1 Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Tento dokument je duchovním majetkem OKBH Revmatologického ústavu Praha.

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 7 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 66 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 08 Platnost: 1.12.2013 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: MUDr. Natálie

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka OKB účinnost od: 18. 1. 211 výtisk č.: vydání: 5 strana: 1/55 A Úvod A1 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich službách

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříţ IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříţ IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříţ IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI

NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI verze A Účinnost dokumentu od: 21.9.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKCHI_SME_15_001 Laboratorní příručka LKCHI Verze dokumentu: A Zpracoval (i) Typ dokumentu: Systémový Ing. Marie Kašparová, vedoucí

Více

Tento dokument je duševním vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně zaměstnancům této nemocnice a zdravotnickým pracovníkům

Tento dokument je duševním vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně zaměstnancům této nemocnice a zdravotnickým pracovníkům Tento dokument je duševním vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně zaměstnancům této nemocnice a zdravotnickým pracovníkům spolupracujícím s OKBH. Tento dokument je duševním vlastnictvím

Více

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze

Laboratorní příručka. Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze Laboratorní příručka Klinické laboratoře Oddělení klinické biochemie a Oddělení hematologie a krevní transfuze A ÚVOD A - 1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 03 Datum vydání: 01.10.2012 Platnost od: 01.10.2012 Počet stran: 147 Název dokumentu:

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP Verze: 6 Výtisk: 1 A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 04 Eimova 294, 572 01 Polička Tel.: 461 722 700 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Fáze: užívání Platnost od: Platnost do: LP/OKBH/04/01-15 leden 2015 aktualizace Počet stran: 26 Výtisk č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA P - P K l i n i k a K l a d n o Zpracoval: Mgr. Alena Bendová Schválil: MUDr. Vladimír Temlík Platnost od : 1. 9. 2015 Celkový počet stránek: 50 Řízený výtisk č. 1 Datum: 1.9.2015

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s. Gynekologické oddělení Informace pro pacienty K přijetí do nemocnice: Operace dne: Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim Vážená paní,

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručku zpracovaly: Mgr. Jarmila Kocianová Mgr. Michaela Kneiflová Hana Rašková Schválil: Mgr. Jarmila Kocianová Strana č.: 2 A. Úvod 1. Předmluva Vážené

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

AXIS-CZ Hradec Králové

AXIS-CZ Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA podle ČSN EN ISO 15189: 2007 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Rozdělovník Číslo výtisku Místo uložení Odpovědná osoba Podpis 1 Vedení Biochemické

Více