ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí:"

Transkript

1 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D HLAVA D - PROVOZNÍ POSTUPY SUBPART D OPERATIONAL PROCEDURES JAR-OPS Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí: (a) Zavést a dodržovat metodu výkonu provozního řízení, schválenou Úřadem; a (b) Vykonávat provozní řízení nad každým letem, který je prováděn podle podmínek jeho AOC. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Operational Control (See ACJ OPS 3.195) An operator shall: (a) Establish and maintain a method of exercising operational control approved by the Authority; and (b) Exercise operational control over any flight operated under the terms of his AOC. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Provozní příručka JAR-OPS Operations Manual Provozovatel je povinen zajistit Provozní příručku v souladu s Hlavou P JAR-OPS 3, jako směrnici pro použití provozním personálem. An operator shall provide an Operations Manual in accordance with JAR-OPS Part 3, Subpart P for the use and guidance of operations personnel. JAR-OPS Způsobilost provozního personálu JAR-OPS Competence of operations personnel Provozovatel je povinen zajistit, aby veškerý personál přidělený nebo přímo zúčastněný na pozemním a letovém provozu, byl správně vyškolen, prokázal schopnosti ve svých konkrétních povinnostech a aby si byl vědom své odpovědnosti a vztahu takových povinností k provozu jako celku. An operator shall ensure that all personnel assigned to, or directly involved in, ground and flight operations are properly instructed, have demonstrated their abilities in their particular duties and are aware of their responsibilities and the relationship of such duties to the operation as a whole. JAR-OPS Zavedení postupů JAR-OPS Establishment of Procedures (a) Provozovatel je povinen zavést pro každý typ (a) vrtulníku postupy a pokyny, obsahující povinnosti pozemního personálu a posádek pro všechny druhy provozu na zemi i za letu. (Viz AMC OPS 3.210(a).) (b) Provozovatel je povinen zavést systém seznamů (b) kontrol, které mají členové posádky používat ve všech fázích letu vrtulníku za normálních, mimořádných a nouzových podmínek, aby bylo zajištěno dodržení provozních postupů, uvedených v Provozní příručce. (Viz IEM OPS (b)). Návrh a použitelnost seznamů musí brát v úvahu lidské činitele a principy CRM. (c) Provozovatel je povinen zajistit, aby členové (c) posádky nevykonávali v kritických fázích letu jiné činnosti, než činnosti požadované pro bezpečný provoz vrtulníku. (d) Provozovatel nesmí povolit, aby motor vrtulníku otáčel rotorem [za účelem letu] bez přítomnosti kvalifikovaného pilota za řízením [(viz ACJ OPS 3.210(d))]. [Změna č. 1, , Amdt. 3, ; Amdt. 5, ] An operator shall establish procedures and instructions, for each helicopter type, containing ground staff and crew members' duties for all types of operation on the ground and in flight. (See AMC OPS 3.210(a).) An operator shall establish a check-list system to be used by crew members for all phases of operation of the helicopter under normal, abnormal and emergency conditions as applicable, to ensure that the operating procedures in the Operations Manual are followed. (See IEM OPS 3.210(b)). The design and utilisation of checklists shall observe human factors and CRM principles. An operator shall not require a crew member to perform any activities during critical phases of the flight other than those required for the safe operation of the helicopter. (d) An operator shall not permit a helicopter rotor to be turned under power [for the purpose of flight] without a qualified pilot at the controls [(see ACJ OPS 3.210(d))]. [Ch. 1, , Amdt.3, ; Amdt. 5, ] JAR-OPS Využívání letových provozních služeb JAR-OPS Use of Air Traffic Services Provozovatel je povinen zajistit, aby se používalo letových provozních služeb pro všechny lety všude, kdykoliv jsou dostupné. An operator shall ensure that Air Traffic Services are used for all flights whenever available. Vydáno/Issued JAA: Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 1 Amendment D - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D JAR-OPS (Viz AMC OPS 3.220) Schvalování heliportů provozovatelem Provozovatel je povinen schválit použití pouze takových heliportů, které jsou přiměřené pro daný(é) typ(y) vrtulníku(ů) a daný druh provozu. JAR-OPS Authorisation of Heliports by the Operator (See AMC OPS 3.220) An operator shall only authorise use of heliports that are adequate for the type(s) of helicopter and operation(s) concerned. [Změna č. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Provozní minima heliportu JAR-OPS Heliport Operating Minima (a) Provozovatel je povinen přesně stanovit provozní minima heliportu, v souladu s JAR-OPS pro každý odletový, cílový nebo náhradní heliport, schválený k použití v souladu s JAR-OPS (b) Tato minima musí vzít v úvahu každé zvětšení předepsaných hodnot stanovené Úřadem. (c) Minima pro určitý druh postupu přiblížení a přistání jsou považována za použitelná, jestliže: (1) Pozemní zařízení, znázorněná na příslušné mapce, předepsaná pro zamýšlený postup, jsou provozuschopná; (2) Palubní systémy, předepsané pro daný druh přiblížení, jsou provozuschopné; (3) Jsou splněna předepsaná kritéria výkonnosti vrtulníku; a (4) Posádka má odpovídající kvalifikaci. (a) An operator shall specify heliport operating minima, established in accordance with JAR-OPS for each departure, destination or alternate heliport authorised to be used in accordance with JAR-OPS (b) These minima must take into account any increment to the specified values imposed by the Authority. (c) The minima for a specific type of approach and landing procedure are considered applicable if: (1) The ground equipment shown on the respective chart required for the intended procedure is operative; (2) The helicopter systems required for the type of approach are operative; (3) The required helicopter performance criteria are met; and (4) The crew is qualified accordingly. JAR-OPS Postupy odletů a přiblížení JAR-OPS Departure and Approach Procedures (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby byly používány postupy odletů a přiblížení, jestliže jsou zavedené státem, v němž heliport leží. (b) Velitel letadla může využít, bez zřetele k shora uvedenému pododstavci (a), povolení ATC odchýlit se od publikované odletové nebo příletové tratě za předpokladu, že budou dodržena kriteria bezpečných výšek nad překážkami a vzaty plně v úvahu provozní podmínky. Konečné přiblížení musí být provedeno vizuálně nebo v souladu se stanoveným postupem přiblížení podle přístrojů. (c) Postupy, lišící se od postupů požadovaných shora uvedeným pododstavcem (a), smí být provozovatelem zavedeny jen za předpokladu, že byly schváleny státem, v němž heliport leží, je-li to požadováno a jestliže byly přijaty Úřadem. (a) An operator shall use departure and approach procedures if specified by the State in which the heliport is located. (b) Notwithstanding sub-paragraph (a) above, a commander may accept an ATC clearance to deviate from a published departure or arrival route, provided obstacle clearance criteria are observed and full account is taken of the operating conditions. The final approach must be flown visually or in accordance with the established instrument approach procedure. (c) Different procedures to those required to be used in accordance with sub-paragraph (a) above may only be implemented by an operator provided they have been approved by the State in which the heliport is located, if required, and accepted by the Authority. JAR-OPS Postupy omezování hluku JAR-OPS Noise abatement procedures Provozovatel je povinen zajistit, aby vzletové a přistávací postupy braly v úvahu potřebu snižování účinku hluku vrtulníku. An operator shall ensure that take-off and landing procedures take into account the need to minimise the effect of helicopter noise. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 2

3 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Tratě a oblasti provozu JAR-OPS Routes and areas of operation (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby lety byly prováděny pouze po takových tratích nebo v takových oblastech, pro které: (1) Jsou k dispozici pozemní zařízení a poskytovány služby, včetně meteorologických, přiměřené pro plánovaný provoz; (2) Výkonnost vrtulníku, který má být použit, je přiměřená pro splnění požadavků na minimální výšky letu; (3) Vybavení vrtulníku, který má být použit, splňuje minimální požadavky pro plánovaný provoz; (4) Jsou k dispozici vhodné mapy a plánky (s odvoláním na JAR-OPS 3.135(a)(9)); (5) Jsou k dispozici vhodné plochy umožňující provést bezpečné vynucené přistání vrtulníků provozovaných ve 3. třídě výkonnosti, vyjma kdy vrtulník má schválení k provozu podle požadavků uvedených v Dodatku 1 k JAR-OPS 3.005(e). (6) Pro vrtulníky provozované ve 3. třídě výkonnosti a provádějící pobřežní přepravu, Část C Provozní příručky obsahuje postupy jak zajistit, aby šířka pobřežního koridoru a vybavení které je k dispozici, odpovídaly podmínkám, které převládají v daném časovém období (Viz IEM OPS 3.240(a)(6)). (b) Provozovatel je povinen zajistit, aby lety byly prováděny s dodržením všech omezení na tratích nebo v oblastech provozu, která stanovil Úřad. [Změna č 1, ; Amdt. 2, ] (a) An operator shall ensure that operations are only conducted along such routes or within such areas, for which: (1) Ground facilities and services, including meteorological services, are provided which are adequate for the planned operation; (2) The performance of the helicopter intended to be used is adequate to comply with minimum flight altitude requirements; (3) The equipment of the helicopter intended to be used meets the minimum requirements for the planned operation; (4) Appropriate maps and charts are available (JAR-OPS 3.135(a)(9) refers); (5) For helicopters operated in Performance Class 3, surfaces are available which permit a safe forced landing to be executed, except when the helicopter has an approval to operate in accordance with Appendix 1 to JAR-OPS 3.005(e). (6) For helicopters operated in Performance Class 3 and conducting Coastal Transit operations, Part C of the Operations Manual contains procedures to ensure that the width of the Coastal Corridor, and the equipment carried, is consistent with the conditions prevailing at the time (See IEM OPS 3.240(a)(6)). (b) An operator shall ensure that operations are conducted in accordance with any restriction on the routes or the areas of operation, imposed by the Authority. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Provoz v oblastech se zvláštními požadavky navigační výkonnosti (Viz IEM OPS 3.243) (a) Provozovatel nesmí provozovat vrtulník ve vymezených oblastech nebo ve vymezené části stanoveného vzdušného prostoru, v nichž jsou předepsány na základě Regionální letecké navigační dohody specifikace minimální navigační výkonnosti, pokud k tomu nebyl oprávněn Úřadem (Oprávnění RNP/RNAV). (Viz též JAR-OPS 3.865(c)(2).) JAR-OPS Operations in areas with specific navigation performance requirements (See IEM OPS 3.243) (a) An operator shall not operate a helicopter in defined areas, or a defined portion of specified airspace, based on Regional Air Navigation Agreements where minimum navigation performance specifications are prescribed unless approved to do so by the Authority (RNP/RNAV Approval). (See also JAR-OPS 3.865(c)(2).) [Změna č. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS (Viz IEM OPS 3.250) Stanovení minimálních výšek letu (a) Provozovatel je povinen stanovit minimální výšky letu a metody určení těchto výšek, které zajišťují požadovanou bezpečnou výšku nad terénem s přihlédnutím k požadavkům Hlav F až I JAR-OPS 3 pro všechny úseky JAR-OPS Establishment of minimum flight altitudes (See IEM OPS 3.250) (a) An operator shall establish minimum flight altitudes and the methods to determine those altitudes for all route segments to be flown which provide the required terrain clearance taking into account the requirements of Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 3

4 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D tratí, které mají být létány. (b) Metoda určování minimálních výšek letu musí být schválena Úřadem. (c) Tam kde jsou minimální výšky letu, stanovené přelétávanými státy, vyšší než stanovené provozovatelem, platí vyšší hodnoty. (d) Provozovatel je povinen při stanovování minimálních výšek letu vzít v úvahu tyto činitele: (1) Přesnost, s níž lze stanovit polohu vrtulníku; (2) Pravděpodobné nepřesnosti údajů použitých výškoměrů; (3) Charakteristiky terénu na tratích a v oblastech provozu (např. náhlé změny nadmořské výšky); (4) Pravděpodobnost výskytu nepříznivých meteorologických podmínek (např. silná turbulence a sestupné vzdušné proudy); a JAR-OPS Part 3, Subparts F to I. (b) The method for establishing minimum flight altitudes must be approved by the Authority. (c) Where minimum flight altitudes established by States overflown are higher than those established by the operator, the higher values shall apply. (d) An operator shall take into account the following factors when establishing minimum flight altitudes: (1) The accuracy with which the position of the helicopter can be determined; (2) The probable inaccuracies in the indications of the altimeters used; (3) The characteristics of the terrain (e.g. sudden changes in the elevation) along the routes or in the areas where operations are to be conducted. (4) The probability of encountering unfavourable meteorological conditions (e.g. severe turbulence and descending air currents); and (5) Možné nepřesnosti leteckých map. charts. (5) Possible inaccuracies in aeronautical (e) Při plnění požadavků shora uvedeného pododstavce (d) musí být věnována pozornost: (1) Opravám na odchylky teploty a tlaku od standardních hodnot; (2) Požadavkům řízení letového provozu; a (3) Libovolným nepředvídaným nahodilostem na plánované trati. (e) In fulfilling the requirements prescribed in subparagraph (d) above due consideration shall be given to: (1) Corrections for temperature and pressure variations from standard values; (2) The ATC requirements; and (3) Any contingencies along the planned route. JAR-OPS Zásady určování množství paliva (Viz AMC OPS 3.255) (a) Provozovatel musí stanovit zásady určování množství paliva pro účely plánování letů a přeplánování za letu, aby zabezpečil při každém letu na palubě dostatek paliva pro plánovaný let a zálohu k pokrytí odchylek od plánovaného letu. (b) Provozovatel je povinen zajistit, aby plánování letu bylo založeno pouze na: (1) Postupech a údajích, které jsou obsaženy nebo odvozeny z Provozní příručky nebo z platných údajů pro konkrétní vrtulník; a (2) Na provozních podmínkách, za nichž má být let proveden, zahrnujících: JAR-OPS Fuel policy (See AMC OPS 3.255) (a) An operator must establish a fuel policy for the purpose of flight planning and in-flight replanning to ensure that every flight carries sufficient fuel for the planned operation and reserves to cover deviations from the planned operation. (b) An operator shall ensure that the planning of flights is only based upon: (1) Procedures and data contained in or derived from the Operations Manual or current helicopter specific data; and (2) The operating conditions under which the flight is to be conducted including: (i) Reálné údaje o spotřebě paliva vrtulníku; (ii) Předpokládané hmotnosti; (iii) Očekávané meteorologické podmínky; data; (i) Realistic helicopter fuel consumption (ii) Anticipated masses; (iii) Expected meteorological conditions; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 4

5 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D a (iv) Postupy a omezení daná letovými provozními službami. and restrictions. (iv) Air Traffic Services procedures and (c) Provozovatel je povinen zajistit, aby předletový výpočet použitelného paliva, požadovaného pro let, zahrnoval: (1) Palivo pro pojíždění; (2) Traťové palivo; (3) Záložní palivo, která se skládá z: (i) Paliva pro nepředvídané okolnosti (viz IEM OPS 3.255(c)(3)(i)); (ii) Paliva k letu na náhradní heliport, je-li náhradní heliport cílového heliportu požadován. (Tím není vyloučena volba heliportu odletu jako náhradního pro cílový heliport); (iii) Konečné zálohy paliva; a (iv) Dodatečného paliva, vyžaduje-li je daný druh letu (např. osamocené heliporty); a (4) Mimořádného paliva, vyžaduje-li je velitel letadla. (d) Provozovatel je povinen zajistit, aby postupy pro vypočtení použitelného paliva, požadovaného při přeplánování za letu, kdy let má pokračovat po jiné trati nebo na jiný cílový heliport, než bylo původně plánováno, zahrnovaly: (1) Traťové palivo pro zbytek letu; (2) Zálohu paliva která se skládá z: (i) Paliva pro nepředvídané okolnosti; (ii) Paliva k letu na náhradní heliport, je-li náhradní heliport cílového heliportu požadován (tím není vyloučena volba heliportu odletu jako náhradního pro cílový heliport); (iii) Konečné zálohy paliva; a (iv) Dodatečného paliva, vyžaduje-li je daný druh provozu (např. osamocené heliporty); a (3) Mimořádného paliva, vyžaduje-li jej velitel letadla. (c) An operator shall ensure that the pre-flight calculation of usable fuel required for a flight includes: (1) Taxy fuel; (2) Trip fuel; (3) Reserve fuel consisting of: (i) Contingency fuel (see IEM OPS 3.255(c)(3)(i)); (ii) Alternate fuel, if a destination alternate is required (This does not preclude selection of the departure heliport as the destination alternate.); (iii) Final reserve fuel; and (iv) Additional fuel, if required by the type of operation (e.g. isolated heliports); and (4) Extra fuel if required by the commander. (d) An operator shall ensure that in-flight replanning procedures for calculating usable fuel required when a flight has to proceed along a route or to a destination other than originally planned include: (1) Trip fuel for the remainder of the flight; (2) Reserve fuel consisting of: (i) Contingency fuel; (ii) Alternate fuel, if a destination alternate is required. (This does not preclude selection of the departure heliport as the destination alternate.); (iii) Final reserve fuel; and (iv) Additional fuel, if required by the type of operation (e.g. isolated heliports); and (3) Extra fuel if required by the commander. JAR-OPS Přeprava osob s omezenou pohyblivostí (Viz IEM OPS 3.260) (a) Provozovatel je povinen zavést postupy pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí (PRM). (b) Provozovatel je povinen zajistit, aby PRM nebyla přidělována, ani aby neobsazovaly taková sedadla, kde by JAR-OPS Carriage of Persons with Reduced Mobility (See IEM OPS 3.260) (a) An operator shall establish procedures for the carriage of Persons with Reduced Mobility (PRMs). (b) An operator shall ensure that PRMs are not allocated, nor occupy, seats where their presence could: Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D jejich přítomnost mohla překážet: (1) Posádce v plnění jejích povinností; (2) Přístupu k nouzovému vybavení; nebo or (1) Impede the crew in their duties; (2) Obstruct access to emergency equipment; (3) Nouzové evakuaci vrtulníku. (c) Veliteli letadla musí být oznámeno, že budou na palubě přepravovány PRM. JAR-OPS Přeprava nežádoucích cestujících, osob deportovaných nebo ve vazbě Provozovatel je povinen zavést postupy pro dopravu nežádoucích cestujících, osob deportovaných nebo ve vazbě, aby zajistil bezpečnost vrtulníku a osob na jeho palubě. Veliteli letadla musí být oznámeno, že na palubě mají být přepravovány výše uvedené osoby. JAR-OPS Uložení zavazadel a nákladu (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.270) (Viz AMC OPS 3.270) (a) Provozovatel je povinen zavést postupy zajišťující, že budou brána do vrtulníku a v kabinách cestujících dopravována pouze taková příruční zavazadla a náklad, které tam lze přiměřeně a bezpečně uložit. (b) Provozovatel je povinen zavést postupy zajišťující, aby veškerá zavazadla a náklad na palubě, které by mohly způsobit zranění nebo škody, nebo zatarasit uličky a východy při změně polohy, byly v úložných prostorech konstruovaných tak, aby se zabránilo jejich pohybu. [Změna č. 1, ] (3) Impede the emergency evacuation of the helicopter. (c) The commander must be notified when PRMs are to be carried on board. JAR-OPS Carriage of inadmissible passengers, deportees or persons in custody An operator shall establish procedures for the transportation of inadmissible passengers, deportees or persons in custody to ensure the safety of the helicopter and its occupants. The commander must be notified when the above-mentioned persons are to be carried on board. JAR-OPS Stowage of baggage and cargo (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.270) (See AMC OPS 3.270) (a) An operator shall establish procedures to ensure that only such hand baggage and cargo is carried into a helicopter and taken into the passenger cabin as can be adequately and securely stowed. (b) An operator shall establish procedures to ensure that all baggage and cargo on board, which might cause injury or damage, or obstruct aisles and exits if displaced, is stowed so as to prevent movement. [Ch. 1, ] JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Rozsazování cestujících (Viz IEM OPS 3.280) (Viz ACJ č. 1 k JAR-OPS 3.280) (Viz ACJ č. 2 k JAR-OPS 3.280) Provozovatel je povinen zavést postupy zajišťující rozsazení cestujících tak, aby v případě nutnosti nouzové evakuace mohli být nejlépe nápomocni a nepřekáželi v evakuaci vrtulníku. JAR-OPS Instruktáž cestujících Provozovatel je povinen zajistit, aby: JAR-OPS Passenger Seating (See IEM OPS 3.280) (See ACJ No. 1 to JAR-OPS 3.280) (See ACJ No. 2 to JAR-OPS 3.280) An operator shall establish procedures to ensure that passengers are seated where, in the event that an emergency evacuation is required, they may best assist and not hinder evacuation from the helicopter. JAR-OPS Passenger briefing An operator shall ensure that: (a) Všeobecně (a) General (1) Cestující byli ústně instruováni o záležitostech bezpečnosti s tím, že část nebo celá instruktáž může být provedena audiovizuálně; (2) Cestujícím byla poskytnuta karta s bezpečnostními pokyny, na níž jsou formou vyobrazení (1) Passengers are verbally briefed about safety matters, parts or all of which may be given by an audio-visual presentation. (2) Passengers are provided with a safety briefing card on which picture type instructions indicate the operation of emergency equipment and exits likely to Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 6

7 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D uvedeny informace o činnosti nouzového vybavení a o nouzových východech, které by cestující pravděpodobně použili. (b) Před vzletem (1) Cestující byli instruováni podle potřeby o těchto věcech: (i) O nařízeních týkajících se kouření; (ii) O nastavení opěradel sedadel do svislé polohy a uložení stolků; (iii) O umístění nouzových východů; (iv) O umístění a použití únikové cesty vyznačené v blízkosti podlahy; (v) O ukládání příručních zavazadel; (vi) O omezeních v používání přenosných elektronických zařízení; a (vii) O umístění a obsahu karty s bezpečnostními pokyny, a (2) Cestujícím se názorně předvedlo: (i) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů, včetně jejich zapínání a rozepínání; (ii) Umístění a použití kyslíkového vybavení, je-li požadováno (viz JAR-OPS a JAR- OPS 3.775). Cestující musí být rovněž instruováni, aby uhasili veškeré kuřivo, používá-li se kyslík; a (iii) Umístění a použití plovacích vest, záchranných člunů a obleků pro trosečníky, jsou-li požadovány (viz JAR-OPS 3.825, a 3.830). (c) Po vzletu (1) Cestující byli upozorněni podle potřeby na: (i) Nařízení týkající se kouření; a (ii) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů. (d) Před přistáním (1) Cestující byli upozorněni podle potřeby na: be used by passengers. (b) Before take-off (1) Passengers are briefed on the following items if applicable: (i) Smoking regulations; (ii) Back of the seat to be in the upright position and tray table stowed; (iii) Location of emergency exits; (iv) Location and use of floor proximity escape path markings; (v) Stowage of hand baggage; (vi) Restrictions on the use of portable electronic devices; and (vii) The location and the contents of the safety briefing card, and, (2) Passengers receive a demonstration of the following: (i) The use of safety belts and/or safety harnesses, including how to fasten and unfasten the safety belts and/or safety harnesses; (ii) The location and use of oxygen equipment if required (JAR-OPS and JAR-OPS refer). Passengers must also be briefed to extinguish all smoking materials when oxygen is being used; and (iii) The location and use of life jackets, life-rafts and survival suits if required (JAR-OPS 3.825, and refer). (c) After take-off (1) Passengers are reminded of the following if applicable: harnesses. (d) Before landing (i) Smoking regulations; and (ii) Use of safety belts and/or safety (1) Passengers are reminded of the following if applicable: (i) Nařízení týkající se kouření; (ii) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů. harnesses; (i) Smoking regulations; (ii) Use of safety belts and/or safety (iii) Nastavení opěradel sedadel do svislé polohy a uložení stolků; (iii) Back of the seat to be in the upright position and tray table stowed; Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 7

8 JAR-OPS 3 a (iv) Opětovné uložení příručních zavazadel; ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D (iv) Re-stowage of hand baggage; and (v) Omezení v používání přenosných elektronických zařízení. (v) Restrictions on the use of portable electronic devices. (e) Po přistání (e) After landing (1) Cestující byli upozorněni na: (1) Passengers are reminded of the following: (i) Nařízení týkající se kouření; a (i) Smoking regulations; and (ii) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů. harnesses. (ii) Use of safety belts and/or safety (f) Při nouzových situacích v průběhu letu dostali cestující instruktáž o nouzových úkonech, vhodných pro dané okolnosti. (f) In an emergency during flight, passengers are instructed in such emergency action as may be appropriate to the circumstances. JAR-OPS Příprava letu JAR-OPS Flight preparation (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby pro každý zamýšlený let byl vyplněn provozní letový plán. (b) Velitel letadla nesmí zahájit let, pokud se nepřesvědčil, že: (1) Vrtulník je způsobilý k letu; (2) Konfigurace vrtulníku je v souladu se Seznamem povolených odchylek na draku (CDL); (3) Pro let, který má být proveden, jsou k dispozici přístroje a vybavení, požadované v souladu s Hlavou K a L JAR-OPS 3; (4) Přístroje a vybavení jsou v provozuschopném stavu, kromě výjimek, uvedených v Seznamu minimálního vybavení (MEL); (5) Na palubě jsou ty části Provozní příručky, které jsou požadovány k provedení daného letu; (6) Na palubě jsou dokumenty, další informace a formuláře, které požaduje JAR-OPS a JAR-OPS 3.135; (7) Na palubě jsou platné mapy, plánky a přidružené dokumenty nebo rovnocenné informace nutné k zabezpečení zamýšleného provozu vrtulníku, se zahrnutím libovolné odchylky od plánované trati, kterou lze přiměřeně předpokládat; (8) K dispozici jsou přiměřená pozemní zařízení a služby požadované pro plánovaný let; (9) Lze splnit při plánovaném letu ustanovení Provozní příručky přesně vymezující požadavky vztahující se k palivu, oleji, kyslíku, minimálním bezpečným výškám, provozním minimům heliportů a k použitelnosti náhradních heliportů, jsou-li požadovány; (10) Náklad je správně rozložen a bezpečně (a) An operator shall ensure that an operational flight plan is completed for each intended flight. (b) The commander shall not commence a flight unless he is satisfied that: (1) The helicopter is airworthy; (2) The helicopter configuration is in accordance with the Configuration Deviation List (CDL); (3) The instruments and equipment required for the flight to be conducted, in accordance with JAR- OPS Part 3, Subparts K and L, are available; (4) The instruments and equipment are in operable condition except as provided in the MEL; (5) Those parts of the operations manual which are required for the conduct of the flight are available; (6) The documents, additional information and forms required to be available by JAR-OPS and JAR-OPS are on board; (7) Current maps, charts and associated documents or equivalent data are available to cover the intended operation of the helicopter including any diversion which may reasonably be expected; (8) Ground facilities and services required for the planned flight are available and adequate; (9) The provisions specified in the operations manual in respect of fuel, oil and oxygen requirements, minimum safe altitudes, heliport operating minima and availability of alternate heliports, where required, can be complied with for the planned flight; (10) The load is properly distributed and safely Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 8

9 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D upevněn; (11) Hmotnost vrtulníku při zahájení vzletu je taková, aby let mohl být proveden v souladu s odpovídajícími Hlavami F až I JAR-OPS 3; a (12) Lze splnit libovolné další provozní omezení, kromě těch, která jsou obsažena v pododstavcích (9) a (11). secured; (11) The mass of the helicopter, at the commencement of take-off, will be such that the flight can be conducted in compliance with JAR-OPS Part 3, Subparts F to I as applicable; and (12) Any operational limitation in addition to those covered by sub-paragraphs (9) and (11) above can be complied with. JAR-OPS Výběr heliportů JAR-OPS Selection of heliports (a) Provozovatel je povinen stanovit a zavést pro plánování letu postupy výběru cílového a/nebo náhradních heliportů v souladu s JAR-OPS (b) Velitel letadla musí v případě letu v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů vybrat náhradní heliport pro vzlet ve vzdálenosti do jedné hodiny letu normální cestovní rychlostí, pokud by nebylo možné vrátit se na heliport odletu z meteorologických důvodů. (c) Pro lety prováděné v souladu s pravidly letu podle přístrojů nebo pro lety VFR s navigačními prostředky jinými než srovnávací navigací, je velitel letadla povinen určit nejméně jeden náhradní heliport do provozního letového plánu, pokud: (1) Cílovým heliportem je pobřežní heliport (Viz AMC OPS 3.295(c)(1) a IEM OPS 3.295(c)(1)); nebo (2) Pro let na kterýkoliv jiný cílový heliport na pevnině, trvání letu a převládající meteorologické podmínky nejsou takové, aby v předpokládaném čase příletu na heliport zamýšleného přistání bylo možno provést přiblížení a přistání podle meteorologických podmínek pro let za viditelnosti, jak je předepsáno Úřadem; nebo (3) Heliport zamýšleného přistání je osamocený a náhradní není k dispozici. Pak musí být určen bod posledního návratu (PNR). (d) Provozovatel musí zvolit dva náhradní heliporty cílového heliportu jestliže: (1) Příslušná hlášení o počasí nebo předpovědi pro cílový heliport, nebo jejich libovolné kombinace naznačují, že v době začínající hodinu před a končící hodinu po předpokládané době příletu budou meteorologické podmínky pod použitelným plánovacím minimem; nebo (2) Meteorologické informace pro cílový heliport nejsou k dispozici. (e) Náhradní heliporty v pobřežních vodách mohou být určeny s ohledem na to, že (viz AMC OPS 3.295(e) a IEM OPS 3.295(e)): (1) Náhradní heliport v pobřežních vodách musí být použit pouze po přeletu bodu posledního návratu (PNR). Před přeletem tohoto bodu musí být použity náhradní heliporty na pevnině. (a) An operator shall establish procedures for the selection of destination and/or alternate heliports in accordance with JAR-OPS when planning a flight. (b) The commander must select a take-off alternate within one hour flight time at normal cruise speed for a flight under instrument meteorological conditions if it would not be possible to return to the heliport of departure due to meteorological reasons. (c) For a flight to be conducted in accordance with the Instrument Flight Rules or when flying VFR and navigating by means other than by reference to visual landmarks, the commander shall specify at least one alternate in the operational flight plan unless: (1) The destination is a coastal heliport (See AMC OPS 3.295(c)(1) and IEM OPS 3.295(c)(1)); or (2) For a flight to any other land destination, the duration of the flight and the meteorological conditions prevailing are such that, at the estimated time of arrival at the heliport of intended landing, an approach and landing may be made under visual meteorological conditions as prescribed by the Authority; or (3) The heliport of intended landing is isolated and no alternate is available. A Point of No Return (PNR) shall be determined. (d) An operator must select two destination alternatives when: (1) The appropriate weather reports or forecasts for the destination, or any combination thereof, indicate that during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the estimated time of arrival the weather conditions will be below the applicable planning minima; or (2) No meteorological information is available for the destination. (e) Off-shore alternates may be specified subject to the following (see AMC OPS 3.295(e) and IEM OPS 3.295(e)): (1) An off-shore alternate shall be used only after a Point of No Return (PNR). Prior to PNR, on-shore alternates shall be used. (2) Na náhradním heliportu musí být (2) One engine inoperative landing capability shall be Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 9

10 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D proveditelné přistání s jedním nepracujícím motorem. (3) Musí být zaručena použitelnost plošiny. Rozměry, konfigurace a povolené překážky jednotlivých helideků nebo jiných ploch musí být vyhodnoceny k zajištění provozní použitelnosti pro všechny typy vrtulníků, jejichž použití je uvažováno. (4) Při stanovení meteorologických minim se musí brát v úvahu přesnost a spolehlivost meteorologických informací. (viz IEM OPS 3.295(e)(4)). (5) Seznam minimálního vybavení musí zohledňovat základní požadavky pro tento druh provozu. (6) Náhradní heliport v pobřežních vodách nesmí být vybrán, pokud provozovatel nepublikoval postup v Provozní příručce schválené Úřadem. (f) Provozovatel musí přesně stanovit požadovaný(é) náhradní heliport(y) v provozním letovém plánu. [Změna č. 1, ; Amdt. 2, ] attainable at the alternate. (3) Deck availability shall be guaranteed. The dimensions, configuration and obstacle clearance of individual helidecks or other sites shall be assessed in order to establish operational suitability for use as an alternate by each helicopter type proposed to be used. (4) Weather minima shall be established taking accuracy and reliability of meteorological information into account (see IEM OPS 3.295(e)(4)). (5) The Minimum Equipment List shall reflect essential requirements for this type of operation. (6) An off-shore alternate shall not be selected unless the operator has published a procedure in the Operations Manual approved by the Authority. (f) An operator shall specify any required alternate(s) in the operational flight plan. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Plánovací minima pro lety IFR (a) Plánovací minima pro náhradní heliport pro vzlet. Provozovatel nesmí vybrat heliport jako náhradní heliport pro vzlet, jestliže příslušná meteorologická hlášení nebo předpovědi a letištní nebo přistávací předpovědi nebo jejich libovolné kombinace nenaznačují, že v době začínající hodinu před a končící hodinu po předpokládané době příletu na tento heliport, budou meteorologické podmínky stejné nebo lepší, než použitelná minima pro přistání, stanovená v souladu s JAR OPS Jestliže je jediným použitelným přiblížením přístrojové přiblížení, musí být vzata v úvahu nejnižší základna oblačnosti. Musí být vzata v úvahu veškerá omezení vztahující se k provozu s jedním nepracujícím motorem. (b) Plánovací minima pro cílové heliporty a náhradní heliporty cílového heliportu. Provozovatel je povinen vybrat pouze ten cílový heliport a/nebo náhradní heliport(y) cílového heliportu, jestliže příslušná meteorologická hlášení nebo předpovědi a letištní nebo přistávací předpovědi nebo jejich libovolné kombinace naznačují, že v době začínající hodinu před a končící hodinu po předpokládané době příletu na heliport, budou meteorologické podmínky stejné nebo lepší, než dále uvedená použitelná plánovací minima: (1) Vyjma jak je uvedeno v JAR OPS 3.295(e), plánovací minima pro cílový heliport budou: (i) Dráhová dohlednost/dohlednost určená v souladu s JAR OPS 3.225; a (ii) Nejnižší základna oblačnosti pro přístrojové přiblížení rovna nebo vyšší než minimální výška pro klesání (MDH); a (2) Plánovací minima pro náhradní heliport(y) cílového heliportu: JAR-OPS Planning minima for IFR flights (a) Planning minima for take-off alternates. An operator shall not select a heliport as a take-off alternate heliport unless the appropriate weather reports or forecasts and aerodrome or landing forecasts, or any combination thereof indicate that, during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the estimated time of arrival at the take-off alternate heliport, the weather conditions will be at or above the applicable landing minima specified in accordance with JAR-OPS The ceiling must be taken into account when the only approaches available are non-precision approaches. Any limitation related to one engine inoperative operations must be taken into account. (b) Planning minima for destination and destination alternate heliports. An operator shall only select the destination heliport and/or destination alternate heliport(s) when the appropriate weather reports or forecasts and aerodrome or landing forecasts, or any combination thereof, indicate that, during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the estimated time of arrival at the heliport, the weather conditions will be at or above the applicable planning minima as follows: (1) Except as provided in JAR-OPS 3.295(e), planning minima for a destination heliport will be: (i) RVR/visibility specified in accordance with JAR-OPS 3.225; and (ii) For a non-precision approach, the ceiling at or above MDH; and (2) Planning minima for destination alternate heliport(s): Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 10

11 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D Tabulka 1 Plánovací minima - náhradní heliporty Table 1 Planning minima destination alternates cílového heliportu Druh přiblížení Plánovací minima Type of Approach Planning minima Kat. II a III Kat. I (Pozn. I) Cat. II and III Cat I (Note I) Kat. I Přístrojové přiblížení Plus 200 ft/400 m dohlednost Přístrojové (Pozn. 2) Plus 200 ft/400 m dohlednost Cat. I Non-Precision Plus 200 ft/400 m visibility Non-Precision (Note 2) Plus 200 ft/400 m visibility Pozn. 1 RVR Pozn. 2 Nejnižší základna oblačnosti musí být stejná nebo vyšší než MDH [Amdt. 2, ] Note 1 RVR Note 2 The ceiling must be at or above MDH [Amdt. 2, ] JAR-OPS Předkládání letového plánu letových provozních služeb (Viz AMC OPS 3.300) Provozovatel je povinen zajistit, aby let nebyl zahájen, pokud nebyl předložen letový plán letových provozních služeb (ATS), nebo nebyly uloženy, popřípadě předány co nejdříve po vzletu přiměřené informace, které by umožnily uvést do pohotovosti pohotovostní služby, pokud by byly požadovány. JAR-OPS (See AMC OPS 3.300) Submission of ATS Flight Plan An operator shall ensure that a flight is not commenced unless an ATS flight plan has been submitted, or adequate information has been deposited, or transmitted as soon as possible after take-off, in order to permit alerting services to be activated if required. JAR-OPS Plnění/odčerpávání paliva s cestujícími nastupujícími, na palubě nebo vystupujícími (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.305) (Viz IEM OPS 3.305) Provozovatel je povinen zajistit, aby žádný vrtulník nebyl plněn, nebo aby z něj nebyl odčerpáván letecký benzín nebo palivo se širokým rozsahem destilačních teplot (např. Jet-B nebo rovnocenné palivo), nebo může-li nastat případ směsi těchto druhů paliva, jestliže cestující nastupují, jsou na palubě nebo vystupují. Ve všech ostatních případech musí být provedena nezbytná bezpečnostní opatření a na palubě vrtulníku musí být přítomen kvalifikovaný personál, připravený zahájit a řídit evakuaci vrtulníku nejúčelnějším a nejrychlejším dostupným způsobem. [Změna č. 1, ] JAR-OPS Refuelling/defuelling with passengers embarking, on board or disembarking (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.305) (See IEM OPS 3.305) An operator shall ensure that no helicopter is re/defuelled with Avgas or wide-cut type fuel (e.g. Jet-B or equivalent) or when a mixture of these types of fuel might occur, when passengers are embarking, on board or disembarking. In all other cases necessary precautions must be taken and the helicopter must be properly manned by qualified personnel ready to initiate and direct an evacuation of the helicopter by the most practical and expeditious means available. [Ch. 1, ] JAR-OPS Plnění / odčerpávání paliva se širokým rozsahem destilačních teplot (Viz IEM OPS 3.307) Provozovatel musí stanovit postupy pro plnění/odčerpávání paliva se širokým rozsahem destilačních teplot ( např. Jet-B nebo rovnocenného paliva), pokud je toto palivo požadováno. [Změna č. 1, ] JAR-OPS Refuelling/defuelling with wide-cut fuel (See IEM OPS 3.307) An operator shall establish procedures for refuelling/defuelling with wide-cut fuel (e.g. Jet-B or equivalent) if this is required. [Ch. 1, ] JAR-OPS Členové posádky na pracovních místech JAR-OPS Crew Members at stations (a) Členové letové posádky (a) Flight crew members (1) Každý člen letové posádky, který je ve službě v pilotním prostoru, je v průběhu pojíždění, vzletu a (1) During taxy, take-off and landing each flight crew member required to be on duty in the cockpit Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 11

12 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D přistání povinen být na svém pracovním místě. (2) Každý člen letové posádky, který je ve službě, je povinen být ve všech ostatních fázích letu na svém pracovním místě, pokud jeho nepřítomnost není nezbytná k výkonu jeho povinností v souvislosti s provozem nebo z fyziologických důvodů, za předpokladu, že nejméně jeden pilot s příslušnou kvalifikací je v každém okamžiku u řízení vrtulníku. (b) Palubní průvodčí. Na všech palubách vrtulníku obsazených cestujícími je povinen sedět na určených pracovních místech požadovaný počet palubních průvodčí během pojíždění, vzletu a přistání a kdykoliv to velitel letadla bude považovat za nezbytné v zájmu bezpečnosti. (Viz IEM OPS 3.310(b).) shall be at his station. (2) During all other phases of flight each flight crew member required to be on duty shall remain at his station unless his absence is necessary for the performance of his duties in connection with the operation, or for physiological needs, provided at least one suitably qualified pilot remains at the controls of the helicopter at all times. (b) Cabin crew members. On all the decks of the helicopter that are occupied by passengers, required cabin crew members shall be seated at their assigned stations during taxy, take-off and landing, and whenever deemed necessary by the commander in the interest of safety. (See IEM OPS 3.310(b).) JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Sedadla, dvou a vícebodové bezpečnostní pásy JAR-OPS Seats, safety belts and harnesses (a) Členové posádky (a) Crew members (1) Během pojíždění, vzletu a přistání a kdykoliv to je považováno velitelem letadla za nezbytné v zájmu bezpečnosti, je každý člen posádky povinen být řádně upoután všemi určenými dvou a vícebodovými bezpečnostními pásy. (2) Každý člen letové posádky, pokud je na svém pracovním místě v pilotním prostoru, je v průběhu ostatních fází letu povinen být upoután bezpečnostními pásy. (1) During taxy, take-off and landing, and whenever deemed necessary by the commander in the interest of safety, each crew member shall be properly secured by all safety belts and harnesses provided. (2) During other phases of the flight each flight crew member in the cockpit shall keep his safety belt fastened while at his station. (b) Cestující (b) Passengers (1) Velitel letadla je povinen zajistit před vzletem, přistáním, v průběhu pojíždění a kdykoliv to bude nezbytné v zájmu bezpečnosti, aby každý cestující na palubě byl na svém sedadle nebo lůžku a aby byl řádně upoután dvou nebo vícebodovým bezpečnostním pásem, pokud je jím jeho místo vybaveno. (2) Provozovatel je povinen provést opatření a velitel letadla je povinen zajistit, aby vícenásobné obsazení sedadel vrtulníku bylo přípustné pouze u sedadel k tomu určených a to pouze jednou dospělou osobou a jedním dítětem ve věku do dvou let, které bude bezpečně upoutáno doplňujícím dětským nebo jiným poutacím zařízením. (1) Before take-off and landing, and during taxying, and whenever deemed necessary in the interest of safety, the commander shall ensure that each passenger on board occupies a seat or berth with his safety belt, or harness where provided, properly secured. (2) An operator shall make provision for, and the commander shall ensure that multiple occupancy of helicopter seats may only be allowed on specified seats and does not occur other than by one adult and one infant who is properly secured by a supplementary loop belt or other restraint device. JAR-OPS palubních bufetů Zajištění kabiny cestujících a JAR-OPS galley(s) Securing of passenger cabin and (a) Provozovatel je povinen zavést postupy, které zajistí, aby před pojížděním, vzletem a přistáním byly všechny východy a únikové cesty prosty překážek. (b) Velitel letadla je povinen zajistit před vzletem a přistáním a kdykoliv to bude pokládat za nezbytné v zájmu bezpečnosti, aby veškeré vybavení a zavazadla byla správně zajištěna. (a) An operator shall establish procedures to ensure that before taxying, take-off and landing all exits and escape paths are unobstructed. (b) The commander shall ensure that before take-off and landing, and whenever deemed necessary in the interest of safety, all equipment and baggage is properly secured. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 12

13 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Přístupnost nouzového vybavení [(a) Provozovatel musí stanovit postupy, které zajistí, že při provozu nad vodními plochami ve 3. třídě výkonnosti jsou během rozhodování, zda by si měly všechny osoby na palubě obléknout záchrannou vestu, brány v úvahu doba letu a vyskytující se podmínky.] [(b)] Velitel letadla je povinen zajistit, aby veškeré nouzové vybavení zůstalo snadno přístupné k okamžitému použití. JAR-OPS Accessibility of emergency equipment [(a) The operator shall establish procedures to ensure that when operating overwater in Performance Class 3, account is taken of the duration of the flight and conditions to be encountered when deciding if the lifejackets should be worn by all occupants.] [(b)] The commander shall ensure that relevant emergency equipment remains easily accessible for immediate use. [Amdt. 5, ] [Amdt. 5, ] JAR-OPS Kouření na palubě JAR-OPS Smoking on board (a) Velitel letadla je povinen zajistit, aby žádné osobě na palubě nebylo dovoleno kouřit: (1) Považuje-li to v zájmu bezpečnosti za nezbytné; (2) Po dobu, kdy vrtulník je na zemi, pokud to není dovoleno v souladu s postupy uvedenými v Provozní příručce; (3) Vně označených kuřáckých prostorů, v uličkách a na toaletách; (4) V zavazadlových prostorech a/nebo v jiných prostorech, kde je přepravován náklad a není uložen v ohnivzdorných kontejnerech nebo zakryt ohnivzdornou plachtou; a (5) V těch prostorech kabiny, v nichž je poskytován kyslík. (a) The commander shall ensure that no person on board is allowed to smoke: (1) Whenever deemed necessary in the interest of safety; (2) While the helicopter is on the ground unless specifically permitted in accordance with procedures defined in the Operations Manual; (3) Outside designated smoking areas, in the aisle(s) and in the toilet(s); (4) In cargo compartments and/or other areas where cargo is carried which is not stored in flame resistant containers or covered by flame resistant canvas; and (5) In those areas of the cabin where oxygen is being supplied. JAR-OPS Meteorologické podmínky JAR-OPS Meteorological Conditions (a) Při letu IFR velitel letadla nesmí: (a) On an IFR flight a commander shall not: (1) Zahájit vzlet; ani (2) Letět za bod, od nějž platí změněný letový plán v případě přeplánování za letu, pokud nemá k dispozici informaci, že očekávané meteorologické podmínky na cílovém heliportu a/nebo na požadovaném náhradním heliportu(ech) předepsaném(ých) v JAR-OPS jsou stejné nebo lepší než plánovací minima, předepsaná JAR-OPS (b) Při letu VFR nesmí velitel letadla zahájit vzlet, pokud aktuální meteorologická hlášení nebo kombinace aktuálních meteorologických hlášení a předpovědí neukazují, že meteorologické podmínky na trati nebo na té části trati, která bude prolétnuta podle pravidel letu za viditelnosti, budou v příslušném čase takové, aby bylo možné vyhovět těmto pravidlům. (c) Při letu IFR nesmí velitel letadla pokračovat v letu k plánovanému cílovému heliportu, pokud poslední dostupné informace neudávají, že v předpokládané době příletu nebudou meteorologické podmínky na cílovém heliportu nebo alespoň jednom náhradním heliportu cílového heliportu, je-li požadován, stejné nebo lepší než plánovací provozní minima příslušného heliportu, předepsaná v pododstavci (a) výše. (d) Let na helidek nebo vyvýšený heliport nesmí být (1) Commence take-off; nor (2) Continue beyond the point from which a revised flight plan applies in the event of in-flight replanning, unless information is available indicating that the expected weather conditions at the destination and/or required alternate heliport(s) prescribed in JAR-OPS are at or above the planning minima, prescribed in JAR-OPS (b) On a VFR flight a commander shall not commence take-off unless current meteorological reports or a combination of current reports and forecasts indicate that the meteorological conditions along the route or that part of the route to be flown under VFR will, at the appropriate time, be such as to render compliance with these rules possible. (c) On an IFR flight, a commander shall not continue towards the planned destination heliport unless the latest information available indicates that, at the expected time of arrival, the weather conditions at the destination, or at least one destination alternate heliport, if required, are at or above the applicable heliport operating minima, prescribed in sub-paragraph (a) above. (d) A flight to a helideck or elevated heliport shall not Vydáno/Issued JAA: Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 13 Amendment D - 13

14 JAR-OPS 3 proveden, pokud je hlášena průměrná rychlost větru na helideku nebo vyvýšeném heliportu 60 kt nebo více. [Změna č. 1, ; Amdt.. 2, ] JAR-OPS Led a jiná znečištění - postupy na zemi (a) Provozovatel je povinen zavést postupy, které budou provedeny, pokud je nezbytné provést pozemní odmrazování a ochranu proti námraze a s tím spojené příslušné prohlídky vrtulníku(ů) (b) Velitel letadla nesmí zahájit vzlet, pokud vnější povrchy nejsou zbaveny všech nánosů, které by mohly nepříznivě ovlivnit výkonnost a/nebo ovladatelnost vrtulníku, vyjma v míře povolené Letovou příručkou vrtulníku. [Změna č. 1, , Amdt.3, ] JAR-OPS Led a jiná znečištění - postupy za letu (a) Provozovatel je povinen zavést postupy pro lety v předpokládaných nebo skutečných podmínkách námrazy. (viz ACJ OPS a JAR-OPS 3.675). (b) Velitel letadla nesmí zahájit let ani úmyslně letět v očekávaných nebo skutečných podmínkách námrazy pokud není vrtulník certifikován a vybaven tak, aby se mohl vyrovnat s těmito podmínkami. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Zásoba paliva a oleje Velitel letadla nesmí zahájit let, pokud se nepřesvědčí, že na palubě vrtulníku není alespoň plánované množství paliva a oleje, umožňující bezpečné dokončení letu s přihlédnutím k očekávaným provozním podmínkám. JAR-OPS Podmínky vzletu Velitel letadla se musí před zahájením vzletu přesvědčit, že podle jemu dostupných informací jsou počasí na heliportu a podmínky plochy pod prostorem konečného přiblížení a vzletu (FATO), které má být použito, takové, aby nebránily bezpečnému vzletu a odletu. JAR-OPS Použití provozních minim pro vzlet Velitel letadla se musí přesvědčit před zahájením vzletu, že dráhová dohlednost/dohlednost a základna nejnižší význačné oblačné vrstvy ve směru vzletu vrtulníku je před zahájením vzletu rovna nebo lepší než použitelné minimum. JAR-OPS Minimální výšky letu (Viz IEM OPS 3.250) Pilot řídící nesmí klesat pod stanovené minimální výšky letu vyjma, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání, nebo kdy klesání je v souladu s postupy schválenými Úřadem. [Změna č. 1, ; Amdt. 2, ] ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D be operated when the mean wind speed at the helideck or elevated heliport is reported as 60 knots or more. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Ice and other contaminants - ground procedures (a) An operator shall establish procedures to be followed when ground de-icing and anti-icing and related inspections of the helicopter(s) are necessary. (b) A commander shall not commence take-off unless the external surfaces are clear of any deposit which might adversely affect the performance and/or controllability of the helicopter except as permitted in the Helicopter Flight Manual. [Ch. 1, , Amdt.3, ] JAR-OPS Ice and other contaminants flight procedures (a) When appropriate, an operator shall establish procedures for flights in expected or actual icing conditions. (See ACJ OPS and JAR-OPS 3.675). (b) A commander shall not commence a flight nor intentionally fly into expected or actual icing conditions unless the helicopter is certificated and equipped to cope with such conditions. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Fuel and oil supply A commander shall not commence a flight unless he is satisfied that the helicopter carries at least the planned amount of fuel and oil to complete the flight safely, taking into account the expected operating conditions. JAR-OPS Take-off conditions Before commencing take-off, a commander must satisfy himself that, according to the information available to him, the weather at the heliport and the condition of the FATO intended to be used should not prevent a safe take-off and departure. JAR-OPS Application of take-off minima Before commencing take-off, a commander must satisfy himself that the RVR/visibility and the ceiling in the takeoff direction of the helicopter is equal to or better than the applicable minimum. JAR-OPS Minimum flight altitudes (See IEM OPS 3.250) The pilot flying shall not descend below specified minimum altitudes except when necessary for take-off or landing, or when descending in accordance with procedures approved by the Authority. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] Amendment Amendment 5 3 Vydáno/Issued Vydáno/Issued JAA: JAA: D D

15 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Simulované mimořádné situace za letu JAR-OPS Simulated abnormal - situations in flight Provozovatel je povinen zavést postupy, aby mimořádné nebo nouzové situace, vyžadující použití části nebo všech mimořádných nebo nouzových postupů a simulace IMC umělými prostředky, nebyly prováděny při obchodních dopravních letech. An operator shall establish procedures to ensure that abnormal or emergency situations requiring the application of part or all of abnormal or emergency procedures and simulation of IMC by artificial means, are not simulated during commercial air transportation flights. JAR-OPS Řízení palivového systému za letu (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS ) (a) Provozovatel je povinen zavést postup, kterým zajistí provádění kontrol množství paliva a řízení palivového systému za letu. (b) Velitel letadla je povinen zajistit, aby množství použitelného paliva nebylo za letu menší než množství nezbytné k letu na heliport, na kterém lze provést bezpečné přistání při zbytku paliva rovném konečné záloze paliva. (c) Velitel letadla je povinen vyhlásit stav nouze, je-li skutečné množství použitelného paliva na palubě menší, než konečná záloha paliva. JAR-OPS In-flight fuel management (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.375) (a) An operator shall establish a procedure to ensure that in-flight fuel checks and fuel management are carried out. (b) A commander shall ensure that the amount of usable fuel remaining in flight is not less than the fuel required to proceed to a heliport where a safe landing can be made, with final reserve fuel remaining. (c) The commander shall declare an emergency when the actual usable fuel on board is less than final reserve fuel. JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Použití doplňkové dodávky kyslíku JAR-OPS Use of supplemental oxygen Velitel letadla je povinen zajistit, aby členové letové posádky vykonávající povinnosti nezbytné k bezpečnému provozu vrtulníku za letu, používali trvale doplňkovou dodávku kyslíku, kdykoliv bude kabinová výška větší než ft (3050m) po dobu delší než 30 minut, nebo kdykoliv kabinová výška bude větší než ft (3965m). A commander shall ensure that flight crew members engaged in performing duties essential to the safe operation of a helicopter in flight use supplemental oxygen continuously whenever cabin altitude exceeds ft for a period in excess of 30 minutes and whenever the cabin altitude exceeds ft. JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Zjištění blízkosti země JAR-OPS Ground proximity detection Velitel letadla nebo pilot pověřený prováděním letu je povinen zajistit okamžité zahájení nápravné činnosti k obnovení podmínek bezpečného letu, jestliže kterýkoli člen letové posádky nebo systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi zjistí nepatřičnou blízkost země. [Změna č. 1, ] When undue proximity to the ground is detected by any flight crew member or by a ground proximity warning system, the commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated shall ensure that corrective action is initiated immediately to establish safe flight conditions. [Ch. 1, ] [JAR-OPS Použití palubního protisrážkového systému (ACAS) (Viz ACJ OPS 3.400) (a) Provozovatel je povinen stanovit postupy, které zajistí, že pokud je ACAS zastavěn a provozuschopný, musí být za letu používán v režimu, který umožňuje zobrazení Provozních doporučení (TA). (b) Provozovatelé letadel vybavených systémem ACAS musí stanovit normy pro výcvik a provoz před oprávněním posádky k používaní systému ACAS.] [Amdt. 3, ] [JAR-OPS Use of Airborne Collision Avoidance System (ACAS) (See ACJ OPS 3.400) (a) An operator shall establish procedures to ensure that when ACAS is installed and serviceable, it shall be used in flight in a mode that enables Traffic Advisories (TA) to be displayed. (b) Operators of aircraft equipped with ACAS shall establish standards of training and operation before authorising crews to use ACAS.] [Amdt. 3, ] Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 15

16 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D JAR-OPS Podmínky pro přiblížení a přistání (Viz IEM OPS 3.400) Velitel letadla se musí před zahájením přiblížení na přistání přesvědčit na základě jemu dostupných informací, že počasí na heliportu a stav plochy pod prostorem konečného přiblížení a vzletu (FATO), které zamýšlí použít, nebudou bránit bezpečnému přiblížení, přistání, nebo nezdařenému přiblížení, se zřetelem k informacím o výkonnosti, obsaženým v Provozní příručce. JAR-OPS Approach and landing conditions (See IEM OPS 3.400) Before commencing an approach to land, the commander must satisfy himself that, according to the information available to him, the weather at the heliport and the condition of the FATO intended to be used should not prevent a safe approach, landing or missed approach, having regard to the performance information contained in the Operations Manual. JAR-OPS Zahájení a pokračování přiblížení JAR-OPS approach Commencement and continuation of (a) Velitel letadla nebo pilot pověřený prováděním letu může zahájit přiblížení podle přístrojů bez ohledu na hlášenou dráhovou dohlednost/dohlednost, ale v přiblížení nesmí pokračovat za vnější návěstidlo nebo za rovnocennou publikovanou polohu, jestliže hlášená dráhová dohlednost /dohlednost je menší než použitelná minima. (Viz IEM OPS 3.405(a).) (b) Tam, kde není dráhová dohlednost k dispozici, může být hodnota dráhové dohlednosti odvozena převodem hlášené dohlednosti v souladu s Dodatkem 1 JAR-OPS 3.430, pododstavec (h). (a) The commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated may commence an instrument approach regardless of the reported RVR/Visibility but the approach shall not be continued beyond the outer marker, or equivalent position, if the reported RVR/Visibility is less than the applicable minima. (See IEM OPS 3.405(a).) (b) Where RVR is not available, RVR values may be derived by converting the reported visibility in accordance with Appendix 1 to JAR-OPS 3.430, sub-paragraph (h). (c) Jestliže po průletu vnějšího návěstidla nebo (c) rovnocenné publikované polohy podle shora uvedeného pododstavce (a), poklesne hlášená dráhová dohlednost /dohlednost pod použitelná minima, v přiblížení se smí pokračovat do nadmořské výšky/výšky rozhodnutí (DA/H) nebo do minimální nadmořské výšky/výšky pro klesání (MDA/H). (d) Kde není vnější návěstidlo ani publikovaná (d) rovnocenná poloha, velitel letadla nebo pilot pověřený prováděním letu je povinen rozhodnout, zda bude pokračovat nebo přeruší přiblížení na úseku konečného přiblížení, dříve než sestoupí pod výšku 1000 ft nad [heliportem]. [Jestliže je minimální nadmořská výška/výška pro klesání (MDA/H) 1000 ft nebo více nad letištěm, je provozovatel povinen stanovit výšku pro každý postup přiblížení, pod kterou přiblížení nesmí pokračovat, jestliže dráhová dohlednost/dohlednost je menší než použitelná minima.] (e) Přiblížení smí pokračovat pod výšku rozhodnutí (e) DA/H nebo pod minimální výšku pro klesání MDA/H a přistání smí být dokončeno za předpokladu, že ve výšce rozhodnutí DA/H nebo v minimální výšce pro klesání MDA/H je získána a udržována vizuální reference. [Změna č. 1, , Amdt. 3, ] If, after passing the outer marker or equivalent position in accordance with (a) above, the reported RVR/visibility falls below the applicable minimum, the approach may continue to DA/H or MDA/H. Where no outer marker or equivalent position exists, the commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated shall make the decision to continue or abandon the approach before descending below 1000 ft above the [heliport] on the final approach segment. [If the MDA/H is at or above ft above the aerodrome, the operator shall establish a height, for each approach procedure, below which the approach shall not be continued if the RVR/visibility is less than the applicable minima.] The approach may be continued below DA/H or MDA/H and the landing may be completed provided that the required visual reference is established at the DA/H or MDA/H and is maintained. [Ch. 1, , Amdt. 3, ] JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank [Amdt. 2, ] [Amdt. 2, ] JAR-OPS Palubní deník JAR-OPS Journey log Velitel letadla je povinen zajistit, aby byl vyplněn palubní deník. A commander shall ensure that the Journey log is completed. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 16

17 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Hlášení událostí JAR OPS Occurrence reporting [(a) Názvosloví [(a) Terminology (1) Incident Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem vrtulníku, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. (2) Vážný incident Incident, jehož okolnosti naznačují, že došlo téměř k letecké nehodě. (3) Letecká nehoda Událost spojená s provozem vrtulníku, která se stala mezi dobou, kdy kterákoli osoba nastoupila do vrtulníku s úmyslem letět a dobou, kdy všechny takové osoby vrtulník opustily, a při které: (1) Incident An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an helicopter which affects or could affect the safety of operation. (2) Serious Incident An incident involving circumstances indicating that an accident nearly occurred. (3) Accident An occurrence associated with the operation of an helicopter which takes place between the time any person boards the helicopter with the intention of flight until such time as all persons have disembarked, in which: následkem: (i) osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna as a result of: (i) a person is fatally or seriously injured (A) přítomnosti ve vrtulníku; (A) being in the helicopter; (B) přímého kontaktu s kteroukoli částí vrtulníku, včetně částí, které se od vrtulníku oddělily, nebo, (B) direct contact with any part of the helicopter, including parts which have become detached from the helicopter; or, (C) přímého vystavení proudu plynů (vytvořených vrtulníkem) nebo rotorovým proudem; rotor downwash; (C) direct exposure to jet blast or s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo způsobila-li si ho osoba sama nebo bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku; nebo (ii) vrtulník byl tak poškozen, nebo utrpěl takovou konstrukční poruchu, že byla nepříznivě ovlivněna pevnost konstrukce, výkonnost nebo letové charakteristiky, a vyžádá si významnou opravu nebo výměnu postižených částí; s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, jestliže toto poškození je omezeno pouze na motor, jeho kryty nebo příslušenství; nebo došlo k poškození antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo k malým vrypům nebo proražením potahu vrtulníku; nebo except when the injuries are from natural causes, selfinflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding outside the areas normally available to the passengers and crew: or (ii) the helicopter sustains damage or structural failure which adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics; and would normally require major repair or replacement of the affected component; except for engine failure or damage, when the damage is limited to the engine, its cowlings or accessories; or for damage limited to antennas, tyres, brakes, fairings, small dents or puncture holes in the helicopter skin: or (iii) vrtulník je nezvěstný, nebo je na zcela nepřístupném místě. (iii) completely inaccessible. the helicopter is missing or is (b) Hlášení incidentů Provozovatel je povinen zavést postupy pro hlášení incidentů, které berou v úvahu odpovědnosti níže popsané a podmínky popsané níže v pododstavci (d). (1) JAR-OPS 3.085(b) upřesňuje povinnosti členů posádky pro hlášení incidentů, které ohrožují, nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu. (2) Provozovatel nebo velitel letadla je povinen předložit Úřadu hlášení každého incidentu, který ohrozil, nebo mohl ohrozit bezpečnost provozu. (3) Hlášení musí být odeslána do 72 hodin od doby, kdy se incident udál, pokud tomu nebrání výjimečné (b) Incident Reporting An operator shall establish procedures for reporting incidents taking into account responsibilities described below and circumstances described in sub-paragraph (d) below. (1) JAR-OPS 3.085(b) specifies the responsibilities of crew members for reporting incidents that endanger, or could endanger, the safety of operation. (2) The commander or the operator of a helicopter shall submit a report to the Authority of any incident that endangers or could endanger the safety of operation. (3) Reports shall be despatched within 72 hours of the time when the incident was identified unless Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 17

18 JAR-OPS 3 okolnosti. (4) Velitel letadla je povinen zajistit, aby byly zapsány do Technického deníku vrtulníku všechny technické závady a překročení technických omezení, k nimž došlo v době, kdy byl odpovědný za let. Jestliže závady nebo překročení technických omezení ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu, velitel letadla musí navíc podat hlášení Úřadu v souladu s odstavcem (b)(2) výše. (5) V případě incidentů hlášených v souladu s pododstavci (b)(1), (b)(2) a (b)(3) výše, vycházejících z, nebo vztahujících se k, jakékoliv poruše, snížené funkčnosti nebo závadě na vrtulníku, jeho vybavení nebo jakéhokoli pozemního pomocného vybavení, nebo které ovlivňují nebo by mohly nepříznivě ovlivnit zachování letové způsobilosti vrtulníku, provozovatel musí ve stejné době, kdy je hlášení podáno Úřadu, informovat rovněž organizaci odpovědnou za konstrukci či vývoj nebo odpovědného dodavatele, nebo je-li použitelné, organizaci odpovědnou za zachování letové způsobilosti. (c) Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů Provozovatel je povinen zavést postupy pro hlášení leteckých nehod a vážných incidentů a vzít v úvahu odpovědnosti a okolnosti popsané níže v pododstavci (d). (1) Velitel letadla je povinen ohlásit provozovateli každou leteckou nehodu nebo vážný incident k nimž došlo v době, kdy byl odpovědný za let. V případě kdy velitel letadla je nezpůsobilý toto hlášení podat, tento úkol je povinen převzít jiný člen posádky, který je způsobilý tak učinit, přičemž se bere v úvahu posloupnost ve velení, stanovená provozovatelem. (2) Provozovatel je povinen zajistit aby Úřadu státu provozovatele nebo nejbližšímu příslušnému úřadu (jestliže není Úřad ve státě provozovatele), a jakékoliv jiné organizaci požadované státem provozovatele, která má být informována, byla oznámena nejrychlejším dosažitelným způsobem jakákoli letecká nehoda nebo vážný incident a - pouze v případě letecké nehody nejméně před tím než se vrtulníkem pohne, pokud tomu nebrání výjimečné okolnosti. (3) Velitel letadla nebo provozovatel vrtulníku je povinen předložit hlášení Úřadu ve státě provozovatele do 72 hodin od doby kdy došlo k letecké nehodě nebo vážnému incidentu. (d) Specifická hlášení. Události pro které musí být použity specifická oznámení a způsoby hlášení jsou uvedeny níže; (1) Incidenty v letovém provozu Velitel letadla je povinen neprodleně oznámit incident dotyčnému stanovišti řízení letového provozu a je povinen ho informovat o svém úmyslu podat hlášení o incidentu v letovém provozu po skončení letu pokaždé, kdy byl vrtulník za letu ohrožen: exceptional circumstances prevent this. ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D (4) A commander shall ensure that all known or suspected technical defects and all exceedances of technical limitations occurring while he was responsible for the flight are recorded in the helicopter technical log. If the deficiency or exceedance of technical limitations endangers or could endanger the safety of operation, the commander must in addition initiate the submission of a report to the Authority in accordance with paragraph (b)(2) above. (5) In the case of incidents reported in accordance with sub-paragraphs (b)(1), (b)(2) and (b)(3) above, arising from, or relating to, any failure, malfunction or defect in the helicopter, its equipment or any item of ground support equipment, or which cause or might cause adverse effects on the continuing airworthiness of the helicopter, the operator must also inform the organisation responsible for the design or the supplier or, if applicable, the organisation responsible for continued airworthiness, at the same time as a report is submitted to the Authority. (c) Accident and Serious Incident Reporting An operator shall establish procedures for reporting accidents and serious incidents taking into account responsibilities described below and circumstances described in subparagraph (d) below. (1) A commander shall notify the operator of any accident or serious incident occurring while he was responsible for the flight. In the event that the commander is incapable of providing such notification, this task shall be undertaken by any other member of the crew if they are able to do so, note being taken of the succession of command specified by the operator. (2) An operator shall ensure that the Authority in the State of the operator, the nearest appropriate Authority (if not the Authority in the State of the operator), and any other organisation required by the State of the operator to be informed, are notified by the quickest means available of any accident or serious incident and - in the case of accidents only - at least before the helicopter is moved unless exceptional circumstances prevent this. (3) The commander or the operator of an helicopter shall submit a report to the Authority in the State of the operator within 72 hours of the time when the accident or serious incident occurred. (d) Specific Reports. Occurrences for which specific notification and reporting methods must be used are described below; (1) Air Traffic Incidents A commander shall without delay notify the air traffic service unit concerned of the incident and shall inform them of his intention to submit an air traffic incident report after the flight has ended whenever a helicopter in flight has been endangered by: (i) Nebezpečím srážky s jiným létajícím zařízením; nebo device; (i) A near collision with any other flying Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 18

19 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D (ii) Chybnými postupy v letovém provozu, nebo neplněním příslušných postupů letovými provozními službami nebo letovou posádkou; nebo (ii) Faulty air traffic procedures or lack of compliance with applicable procedures by air traffic services or by the flight crew; (iii) Poruchou zařízení letových provozních služeb. facilities. (iii) Failure of air traffic services Kromě toho je velitel letadla povinen incident oznámit Úřadu. (2) Palubní protisrážkový systém (ACAS) Rada k vyhnutí (RA). Velitel letadla je povinen oznámit dotyčnému stanovišti řízení letového provozu a podat předepsané hlášení ACAS Úřadu, kdykoliv byl vrtulník za letu nucen provést manévr v důsledku ACAS RA. (3) Nebezpečí střetu a střety s ptáky (i) Velitel letadla je povinen okamžitě informovat místní stanoviště řízení letového provozu, kdykoliv zpozoruje možné nebezpečí střetu s ptáky. (ii) Jestliže je si vědom, že došlo ke střetu s ptákem, je velitel letadla povinen podat po přistání písemné hlášení o střetu s ptákem Úřadu, kdykoliv se vrtulník, za který je zodpovědný, střetne s ptákem, a tento střet má za následek význačné poškození vrtulníku nebo ztrátu nebo selhání funkce kteréhokoliv důležitého zařízení. Jestliže střet s ptákem je objeven v nepřítomnosti velitele letadla, za podání hlášení je odpovědný provozovatel. (4) Nouzové případy za letu s nebezpečným zbožím na palubě. Velitel letadla je povinen, dojde-li za letu ke stavu nouze a pokud to dovolí situace, informovat příslušné stanoviště řízení letového provozu o jakémkoli nebezpečném zboží na palubě. Po přistání vrtulníku je velitel letadla povinen, jestliže událost je spojena s dopravou nebezpečného zboží a vztahuje se na ni, splnit rovněž požadavky na hlášení stanovená v JAR-OPS (5) Protiprávní vměšování. Velitel letadla, nebo v případě jeho nepřítomnosti provozovatel, je povinen, pokud došlo na palubě vrtulníku k činu protiprávního vměšování, podat hlášení místnímu Úřadu a Úřadu státu provozovatele okamžitě, jakmile je to proveditelné. (Viz rovněž JAR-OPS ) (6) Setkání s potenciálně nebezpečnými podmínkami. Velitel letadla je povinen oznámit příslušnému stanovišti řízení letového provozu okamžitě, jakmile je to možné, kdykoliv se za letu setká s potenciálně nebezpečnými podmínkami, jako jsou například nesprávná činnost pozemního nebo navigačního zařízení, meteorologický jev nebo oblak tvořený vulkanickým popelem. [Amdt. 2, , Amdt 3, ] [JAR-OPS Hlášení letových hodin (Viz ACJ OPS 3.426) In addition, the commander shall notify the Authority of the incident. (2) Airborne Collision Avoidance System Resolution Advisory A commander shall notify the air traffic service unit concerned and submit an ACAS report to the Authority whenever a helicopter in flight has manoeuvred in response to an ACAS Resolution Advisory. (3) Bird Hazards and Strikes (i) A commander shall immediately inform the local air traffic service unit whenever a potential bird hazard is observed. (ii) If he is aware that a bird strike has occurred, a commander shall submit a written bird strike report after landing to the Authority whenever a helicopter for which he is responsible suffers a bird strike that results in significant damage to the helicopter or the loss or malfunction of any essential service. If the bird strike is discovered when the commander is not available, the operator is responsible for submitting the report. (4) In-flight Emergencies with Dangerous Goods on Board If an in-flight emergency occurs and the situation permits, a commander shall inform the appropriate air traffic service unit of any dangerous goods on board. After the helicopter has landed, the commander shall, if the occurrence has been associated with and was related to the transport of dangerous goods, comply also with the reporting requirements specified in JAR-OPS (5) Unlawful Interference Following an act of unlawful interference on board a helicopter, the commander or, in his absence, the operator shall submit a report as soon as practicable to the local Authority and to the Authority in the State of the operator. (See also JAR- OPS ) (6) Encountering Potential Hazardous Conditions A commander shall notify the appropriate air traffic services unit as soon as practicable whenever a potentially hazardous condition such as an irregularity in a ground or navigational facility, a meteorological phenomenon or a volcanic ash cloud is encountered during flight. [Amdt. 2, , Amdt 3, ] [JAR-OPS Flight hours reporting (See ACJ OPS 3.426) (a) Provozovatel musí Úřadu umožnit přístup k údajům o letových hodinách každého vrtulníku, který byl provozován během předchozího kalendářního roku.] (a) An operator shall make available to the Authority the hours flown for each helicopter operated during the previous calendar year.] [Amdt. 5, ] [Amdt. 5, ] Vydáno/Issued Vydáno/Issued JAA: JAA: Amendment Amendment D

20 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D Dodatek 1 k JAR-OPS Uložení zavazadel a nákladu Appendix 1 to JAR-OPS Stowage of baggage and cargo (a) Postupy, zavedené provozovatelem pro zajištění, aby příruční zavazadla a náklad byly přiměřeně a bezpečně uloženy, musí brát v úvahu dále uvedené požadavky: (1) Každý předmět přepravovaný v kabině musí být uložen pouze v místě, které je schopno omezit jeho pohyb; (2) Nesmí být překročena omezení hmotnosti označená štítky v úložných prostorech nebo v jejich blízkosti; (3) Nesmí být použito úložných prostorů pod sedadly, pokud sedadlo není opatřeno zádržkou a velikost zavazadla nedovoluje jeho přiměřené zajištění tímto zařízením; (4) Předměty nesmí být ukládány na toaletách nebo opírány o přepážky, které nejsou schopny omezit jejich pohyb vpřed, do strany nebo vzhůru a pokud přepážky nejsou opatřeny štítky přesně vymezujícími největší hmotnost, která tam smí být umístěna; (5) Zavazadla a náklad umístěný ve skříňkách či přihrádkách nesmí mít velikost, která by bránila bezpečnému zajištění dvířek v zavřené poloze; (6) Zavazadla a náklad nesmí být umístěny tak, aby bránily v přístupu k nouzovému vybavení; a (7) Před vzletem, přistáním a kdykoliv se rozsvítí tabla "Připoutejte se - Nekuřte" nebo je to přikázáno jinak, musí být prováděny kontroly, aby bylo zajištěno, že zavazadla jsou uložena tak, že vzhledem k odpovídající fázi letu nemohou překážet evakuaci vrtulníku ani způsobit zranění pádem (nebo jiným pohybem). [Změna č. 1, ] (a) Procedures established by an operator to ensure that hand baggage and cargo is adequately and securely stowed must take account of the following: (1) Each item carried in a cabin must be stowed only in a location that is capable of restraining it; (2) Mass limitations placarded on or adjacent to stowages must not be exceeded; (3) Underseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment; (4) Items must not be stowed in toilets or against bulkheads that are incapable of restraining articles against movement forwards, sideways or upwards and unless the bulkheads carry a placard specifying the greatest mass that may be placed there; (5) Baggage and cargo placed in lockers must not be of such size that they prevent latched doors from being closed securely; (6) Baggage and cargo must not be placed where it can impede access to emergency equipment; and (7) Checks must be made before take-off, before landing, and whenever the fasten seat belts signs are illuminated or it is otherwise so ordered to ensure that baggage is stowed where it cannot impede evacuation from the aircraft or cause injury by falling (or other movement) as may be appropriate to the phase of flight. [Ch. 1, ] INTENTIONALY LEFT BLANK ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 20

ČÁST 1 - Hlava F JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart F SUBPART F PERFORMANCE GENERAL HLAVA F - VÝKONNOST VŠEOBECNĚ. JAR - OPS 3.

ČÁST 1 - Hlava F JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart F SUBPART F PERFORMANCE GENERAL HLAVA F - VÝKONNOST VŠEOBECNĚ. JAR - OPS 3. ČÁST 1 - Hlava F JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart F HLAVA F - VÝKONNOST VŠEOBECNĚ SUBPART F PERFORMANCE GENERAL JAR - OPS 3.470 Platnost JAR-OPS 3.470 Applicability (a) Provozovatel je povinen zajistit, že

Více

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS Poznámka: Kdykoliv je v této Hlavě požadováno použití letového simulátoru nebo syntetického

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605)

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605) ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J HLAVA J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ SUBPART J MASS AND BALANCE JAR-OPS 3.605 Všeobecně (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.605) (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-003-0/2011

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-003-0/2011 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-003-0/2011 Strana číslo Verze Datum Strana číslo Verze Datum 1 až 16 1. vydání 18.02.2011 B-1 až B-20 1. vydání 18.02.2011 C-1 až C-4 1. vydání 18.02.2011 D-1

Více

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P HLAVA P PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY SUBPART P MANUALS, LOGS AND RECORDS JAR-OPS 3.1040 Obecná pravidla pro Provozní příručky Provozovatel je povinen zabezpečit,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 9 -

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 9 - Provozovatel: Místo inspekce: Datum: Operator:. Location of Inspection:.. Date: Jméno inspektora: Podpis: Inspectors name:.. Signature:. Účastníci inspekce: Participants of Inspection: Výsledek/Result:

Více

33/15 ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p Navigační 787

33/15 ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p Navigační 787 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC AIP SUP 33/15 ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. PUBLICATION DATE: 1 OCT 15 Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service +42

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PŘÍLOHY ČÁST P Část D - Příloha 1. LETOVÉ POVOLENÍ K MIMOLETIŠTNÍMU LETU Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA TYP: POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: LETIŠTĚ ODLETU

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

AIP ENR 1.6-1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.6-1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.6-1 1 MAY 14 ENR 1.6 PŘEHLEDOVÉ SLUŽBY A POSTUPY ATS 1.6.1 PRIMÁRNÍ RADAR 1.6.1.1 Radarové krytí 1.6.1.1.1 Radarové krytí primárního radaru v CTA Praha je zajištěno nad FL 85. 1.6.1.1.2 Radarové

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE KOORDINAČNÍ SMĚRNICE pro užívání prostorů WAVE CAMP 2015-2016 ostatními aerokluby v ČR V Jeseníku dne 10.10.2015 Zpracovala: ing.vlasta Lasovská Koordinační směrnice pro užívání prostorů WAVE CAMP 2015-2016

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: AEROTAXI s.r.o., Nad Vinným potokem 1149/2, 101 11 Praha 10 Vršovice Places of business / Provozovny: letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Aeroklub České republiky o. s., U mlýna 3, 141 00 Praha 4 Place of business/provozovna: Pracoviště technických služeb AeČR Hosín,

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 1 6 MAR 14 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Place of business / Provozovna: Reference / Číslo oprávnění: APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice Tiskařská

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

VOL III - AIP SUP 3/09 PUBLICATION DATE: 18 JUN 09

VOL III - AIP SUP 3/09 PUBLICATION DATE: 18 JUN 09 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service K Letišti 1040/10 P.O.BOX 41 160 08 PRAHA

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/13 21 MAR +420

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.21 27 NOV 03 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštního letu VFR, lety VFR musí být prováděny tak, aby

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD))

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2009 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-5 Návrh doporučení pro druhé čtení Paolo Costa Bepečnostní pásy a ádržné systémy

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Datum aktualizace tohoto dokumentu: 9. 2. 2015

Datum aktualizace tohoto dokumentu: 9. 2. 2015 UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv jsou tyto texty doslovným překladem originálního textu rozhodnutí výkonného ředitele EASA, slouží příslušné dokumenty připravované ÚCL pouze pro informační účely a ÚCL nenese za jejich

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ČÁST 1 Hlava B SECTION 1 Subpart B HLAVA B OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA (LETOUNY) SUBPART B COMMERCIAL AIR TRANSPORT (AEROPLANES)

ČÁST 1 Hlava B SECTION 1 Subpart B HLAVA B OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA (LETOUNY) SUBPART B COMMERCIAL AIR TRANSPORT (AEROPLANES) ČÁST 1 Hlava B JAR-26 HLAVA B OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA (LETOUNY) SUBPART B COMMERCIAL AIR TRANSPORT (AEROPLANES) [DOPRAVA OSOB A NÁKLADU] [JAR 26.50 Sedadla, lůžka, bezpečnostní pásy a vícebodové bezpečnostní

Více

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ AIP AD 4-LKHK-1 10 JAN 13 Veřejné vnitrostátní letiště. Neveřejné mezinárodní letiště. Public domestic aerodrome. Private international aerodrome. LKHK - 1 Umístění/Location 4 km NE od středu města, východně

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L 1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.2 1 23 SEP 10 3.2.1 Odpovědné služby GEN 3.2 LETECKÉ MAPY 3.2.1.1 Řízení letového provozu České Republiky, s.p. Letecká informační služba vydává širokou škálu leteckých map pro civilní letectví.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích / Příloha III - Rozhodnutí Komise

Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích / Příloha III - Rozhodnutí Komise Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích / Příloha III - Rozhodnutí Komise ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. října 1997 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-013b-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení k používání letového syntetického výcvikového zařízení

SMĚRNICE CAA-SLP-013b-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení k používání letového syntetického výcvikového zařízení SMĚRNICE CAA-SLP-013b-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení k používání letového syntetického výcvikového zařízení Procedures for granting / change of Flight Simulator Training Device (FSTD) user

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

KUNOVICE LKKU KUNOVICE

KUNOVICE LKKU KUNOVICE AIP LKKU AD 2-LKKU-13 13 JAN 11 AD 2. AD 2. LKKU AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ LETOVÝ LKKU AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS PROVOZ 2.20.1. K veškeré letecké činnosti na letišti Kunovice je nutný předchozí

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

SMĚRNICE CAA-SLP Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva

SMĚRNICE CAA-SLP Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva SMĚRNICE CAA-SLP-014-1-14 Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva Procedures for granting / change a Fuel Policy prior approval v souladu s požadavky ustanovení CAT.OP.MPA.150

Více

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 5.2 1 ENR 5.2 PROSTORY PRO VOJENSKÝ VÝCVIK A CVIČENÍ A IDENTIFIKAČNÍ PÁSMO PROTIVZDUŠNÉ OBRANY 5.2.1 Dočasně vyhrazené prostory ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE INDENTIFICATION

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

AIP GEN CZECH REPUBLIC

AIP GEN CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.7 1 8 DEC 05 GEN 1.7 ROZDÍLY OD ICAO STANDARDŮ, DOPORUČ ENÍ A POSTUPŮ 1.7.1 ANNEX 1 (deváté vydání) Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví ICAO PŘEDPIS GEN 1.7 DIFFERENCES

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS AIP ENR 5.1 1 18 SEP 03 ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS ENR 5.1 ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 5.1.1 Zakázané prostory 5.1.1

Více