ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí:"

Transkript

1 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D HLAVA D - PROVOZNÍ POSTUPY SUBPART D OPERATIONAL PROCEDURES JAR-OPS Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí: (a) Zavést a dodržovat metodu výkonu provozního řízení, schválenou Úřadem; a (b) Vykonávat provozní řízení nad každým letem, který je prováděn podle podmínek jeho AOC. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Operational Control (See ACJ OPS 3.195) An operator shall: (a) Establish and maintain a method of exercising operational control approved by the Authority; and (b) Exercise operational control over any flight operated under the terms of his AOC. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Provozní příručka JAR-OPS Operations Manual Provozovatel je povinen zajistit Provozní příručku v souladu s Hlavou P JAR-OPS 3, jako směrnici pro použití provozním personálem. An operator shall provide an Operations Manual in accordance with JAR-OPS Part 3, Subpart P for the use and guidance of operations personnel. JAR-OPS Způsobilost provozního personálu JAR-OPS Competence of operations personnel Provozovatel je povinen zajistit, aby veškerý personál přidělený nebo přímo zúčastněný na pozemním a letovém provozu, byl správně vyškolen, prokázal schopnosti ve svých konkrétních povinnostech a aby si byl vědom své odpovědnosti a vztahu takových povinností k provozu jako celku. An operator shall ensure that all personnel assigned to, or directly involved in, ground and flight operations are properly instructed, have demonstrated their abilities in their particular duties and are aware of their responsibilities and the relationship of such duties to the operation as a whole. JAR-OPS Zavedení postupů JAR-OPS Establishment of Procedures (a) Provozovatel je povinen zavést pro každý typ (a) vrtulníku postupy a pokyny, obsahující povinnosti pozemního personálu a posádek pro všechny druhy provozu na zemi i za letu. (Viz AMC OPS 3.210(a).) (b) Provozovatel je povinen zavést systém seznamů (b) kontrol, které mají členové posádky používat ve všech fázích letu vrtulníku za normálních, mimořádných a nouzových podmínek, aby bylo zajištěno dodržení provozních postupů, uvedených v Provozní příručce. (Viz IEM OPS (b)). Návrh a použitelnost seznamů musí brát v úvahu lidské činitele a principy CRM. (c) Provozovatel je povinen zajistit, aby členové (c) posádky nevykonávali v kritických fázích letu jiné činnosti, než činnosti požadované pro bezpečný provoz vrtulníku. (d) Provozovatel nesmí povolit, aby motor vrtulníku otáčel rotorem [za účelem letu] bez přítomnosti kvalifikovaného pilota za řízením [(viz ACJ OPS 3.210(d))]. [Změna č. 1, , Amdt. 3, ; Amdt. 5, ] An operator shall establish procedures and instructions, for each helicopter type, containing ground staff and crew members' duties for all types of operation on the ground and in flight. (See AMC OPS 3.210(a).) An operator shall establish a check-list system to be used by crew members for all phases of operation of the helicopter under normal, abnormal and emergency conditions as applicable, to ensure that the operating procedures in the Operations Manual are followed. (See IEM OPS 3.210(b)). The design and utilisation of checklists shall observe human factors and CRM principles. An operator shall not require a crew member to perform any activities during critical phases of the flight other than those required for the safe operation of the helicopter. (d) An operator shall not permit a helicopter rotor to be turned under power [for the purpose of flight] without a qualified pilot at the controls [(see ACJ OPS 3.210(d))]. [Ch. 1, , Amdt.3, ; Amdt. 5, ] JAR-OPS Využívání letových provozních služeb JAR-OPS Use of Air Traffic Services Provozovatel je povinen zajistit, aby se používalo letových provozních služeb pro všechny lety všude, kdykoliv jsou dostupné. An operator shall ensure that Air Traffic Services are used for all flights whenever available. Vydáno/Issued JAA: Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 1 Amendment D - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D JAR-OPS (Viz AMC OPS 3.220) Schvalování heliportů provozovatelem Provozovatel je povinen schválit použití pouze takových heliportů, které jsou přiměřené pro daný(é) typ(y) vrtulníku(ů) a daný druh provozu. JAR-OPS Authorisation of Heliports by the Operator (See AMC OPS 3.220) An operator shall only authorise use of heliports that are adequate for the type(s) of helicopter and operation(s) concerned. [Změna č. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Provozní minima heliportu JAR-OPS Heliport Operating Minima (a) Provozovatel je povinen přesně stanovit provozní minima heliportu, v souladu s JAR-OPS pro každý odletový, cílový nebo náhradní heliport, schválený k použití v souladu s JAR-OPS (b) Tato minima musí vzít v úvahu každé zvětšení předepsaných hodnot stanovené Úřadem. (c) Minima pro určitý druh postupu přiblížení a přistání jsou považována za použitelná, jestliže: (1) Pozemní zařízení, znázorněná na příslušné mapce, předepsaná pro zamýšlený postup, jsou provozuschopná; (2) Palubní systémy, předepsané pro daný druh přiblížení, jsou provozuschopné; (3) Jsou splněna předepsaná kritéria výkonnosti vrtulníku; a (4) Posádka má odpovídající kvalifikaci. (a) An operator shall specify heliport operating minima, established in accordance with JAR-OPS for each departure, destination or alternate heliport authorised to be used in accordance with JAR-OPS (b) These minima must take into account any increment to the specified values imposed by the Authority. (c) The minima for a specific type of approach and landing procedure are considered applicable if: (1) The ground equipment shown on the respective chart required for the intended procedure is operative; (2) The helicopter systems required for the type of approach are operative; (3) The required helicopter performance criteria are met; and (4) The crew is qualified accordingly. JAR-OPS Postupy odletů a přiblížení JAR-OPS Departure and Approach Procedures (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby byly používány postupy odletů a přiblížení, jestliže jsou zavedené státem, v němž heliport leží. (b) Velitel letadla může využít, bez zřetele k shora uvedenému pododstavci (a), povolení ATC odchýlit se od publikované odletové nebo příletové tratě za předpokladu, že budou dodržena kriteria bezpečných výšek nad překážkami a vzaty plně v úvahu provozní podmínky. Konečné přiblížení musí být provedeno vizuálně nebo v souladu se stanoveným postupem přiblížení podle přístrojů. (c) Postupy, lišící se od postupů požadovaných shora uvedeným pododstavcem (a), smí být provozovatelem zavedeny jen za předpokladu, že byly schváleny státem, v němž heliport leží, je-li to požadováno a jestliže byly přijaty Úřadem. (a) An operator shall use departure and approach procedures if specified by the State in which the heliport is located. (b) Notwithstanding sub-paragraph (a) above, a commander may accept an ATC clearance to deviate from a published departure or arrival route, provided obstacle clearance criteria are observed and full account is taken of the operating conditions. The final approach must be flown visually or in accordance with the established instrument approach procedure. (c) Different procedures to those required to be used in accordance with sub-paragraph (a) above may only be implemented by an operator provided they have been approved by the State in which the heliport is located, if required, and accepted by the Authority. JAR-OPS Postupy omezování hluku JAR-OPS Noise abatement procedures Provozovatel je povinen zajistit, aby vzletové a přistávací postupy braly v úvahu potřebu snižování účinku hluku vrtulníku. An operator shall ensure that take-off and landing procedures take into account the need to minimise the effect of helicopter noise. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 2

3 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Tratě a oblasti provozu JAR-OPS Routes and areas of operation (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby lety byly prováděny pouze po takových tratích nebo v takových oblastech, pro které: (1) Jsou k dispozici pozemní zařízení a poskytovány služby, včetně meteorologických, přiměřené pro plánovaný provoz; (2) Výkonnost vrtulníku, který má být použit, je přiměřená pro splnění požadavků na minimální výšky letu; (3) Vybavení vrtulníku, který má být použit, splňuje minimální požadavky pro plánovaný provoz; (4) Jsou k dispozici vhodné mapy a plánky (s odvoláním na JAR-OPS 3.135(a)(9)); (5) Jsou k dispozici vhodné plochy umožňující provést bezpečné vynucené přistání vrtulníků provozovaných ve 3. třídě výkonnosti, vyjma kdy vrtulník má schválení k provozu podle požadavků uvedených v Dodatku 1 k JAR-OPS 3.005(e). (6) Pro vrtulníky provozované ve 3. třídě výkonnosti a provádějící pobřežní přepravu, Část C Provozní příručky obsahuje postupy jak zajistit, aby šířka pobřežního koridoru a vybavení které je k dispozici, odpovídaly podmínkám, které převládají v daném časovém období (Viz IEM OPS 3.240(a)(6)). (b) Provozovatel je povinen zajistit, aby lety byly prováděny s dodržením všech omezení na tratích nebo v oblastech provozu, která stanovil Úřad. [Změna č 1, ; Amdt. 2, ] (a) An operator shall ensure that operations are only conducted along such routes or within such areas, for which: (1) Ground facilities and services, including meteorological services, are provided which are adequate for the planned operation; (2) The performance of the helicopter intended to be used is adequate to comply with minimum flight altitude requirements; (3) The equipment of the helicopter intended to be used meets the minimum requirements for the planned operation; (4) Appropriate maps and charts are available (JAR-OPS 3.135(a)(9) refers); (5) For helicopters operated in Performance Class 3, surfaces are available which permit a safe forced landing to be executed, except when the helicopter has an approval to operate in accordance with Appendix 1 to JAR-OPS 3.005(e). (6) For helicopters operated in Performance Class 3 and conducting Coastal Transit operations, Part C of the Operations Manual contains procedures to ensure that the width of the Coastal Corridor, and the equipment carried, is consistent with the conditions prevailing at the time (See IEM OPS 3.240(a)(6)). (b) An operator shall ensure that operations are conducted in accordance with any restriction on the routes or the areas of operation, imposed by the Authority. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Provoz v oblastech se zvláštními požadavky navigační výkonnosti (Viz IEM OPS 3.243) (a) Provozovatel nesmí provozovat vrtulník ve vymezených oblastech nebo ve vymezené části stanoveného vzdušného prostoru, v nichž jsou předepsány na základě Regionální letecké navigační dohody specifikace minimální navigační výkonnosti, pokud k tomu nebyl oprávněn Úřadem (Oprávnění RNP/RNAV). (Viz též JAR-OPS 3.865(c)(2).) JAR-OPS Operations in areas with specific navigation performance requirements (See IEM OPS 3.243) (a) An operator shall not operate a helicopter in defined areas, or a defined portion of specified airspace, based on Regional Air Navigation Agreements where minimum navigation performance specifications are prescribed unless approved to do so by the Authority (RNP/RNAV Approval). (See also JAR-OPS 3.865(c)(2).) [Změna č. 1, ] [Ch. 1, ] JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS (Viz IEM OPS 3.250) Stanovení minimálních výšek letu (a) Provozovatel je povinen stanovit minimální výšky letu a metody určení těchto výšek, které zajišťují požadovanou bezpečnou výšku nad terénem s přihlédnutím k požadavkům Hlav F až I JAR-OPS 3 pro všechny úseky JAR-OPS Establishment of minimum flight altitudes (See IEM OPS 3.250) (a) An operator shall establish minimum flight altitudes and the methods to determine those altitudes for all route segments to be flown which provide the required terrain clearance taking into account the requirements of Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 3

4 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D tratí, které mají být létány. (b) Metoda určování minimálních výšek letu musí být schválena Úřadem. (c) Tam kde jsou minimální výšky letu, stanovené přelétávanými státy, vyšší než stanovené provozovatelem, platí vyšší hodnoty. (d) Provozovatel je povinen při stanovování minimálních výšek letu vzít v úvahu tyto činitele: (1) Přesnost, s níž lze stanovit polohu vrtulníku; (2) Pravděpodobné nepřesnosti údajů použitých výškoměrů; (3) Charakteristiky terénu na tratích a v oblastech provozu (např. náhlé změny nadmořské výšky); (4) Pravděpodobnost výskytu nepříznivých meteorologických podmínek (např. silná turbulence a sestupné vzdušné proudy); a JAR-OPS Part 3, Subparts F to I. (b) The method for establishing minimum flight altitudes must be approved by the Authority. (c) Where minimum flight altitudes established by States overflown are higher than those established by the operator, the higher values shall apply. (d) An operator shall take into account the following factors when establishing minimum flight altitudes: (1) The accuracy with which the position of the helicopter can be determined; (2) The probable inaccuracies in the indications of the altimeters used; (3) The characteristics of the terrain (e.g. sudden changes in the elevation) along the routes or in the areas where operations are to be conducted. (4) The probability of encountering unfavourable meteorological conditions (e.g. severe turbulence and descending air currents); and (5) Možné nepřesnosti leteckých map. charts. (5) Possible inaccuracies in aeronautical (e) Při plnění požadavků shora uvedeného pododstavce (d) musí být věnována pozornost: (1) Opravám na odchylky teploty a tlaku od standardních hodnot; (2) Požadavkům řízení letového provozu; a (3) Libovolným nepředvídaným nahodilostem na plánované trati. (e) In fulfilling the requirements prescribed in subparagraph (d) above due consideration shall be given to: (1) Corrections for temperature and pressure variations from standard values; (2) The ATC requirements; and (3) Any contingencies along the planned route. JAR-OPS Zásady určování množství paliva (Viz AMC OPS 3.255) (a) Provozovatel musí stanovit zásady určování množství paliva pro účely plánování letů a přeplánování za letu, aby zabezpečil při každém letu na palubě dostatek paliva pro plánovaný let a zálohu k pokrytí odchylek od plánovaného letu. (b) Provozovatel je povinen zajistit, aby plánování letu bylo založeno pouze na: (1) Postupech a údajích, které jsou obsaženy nebo odvozeny z Provozní příručky nebo z platných údajů pro konkrétní vrtulník; a (2) Na provozních podmínkách, za nichž má být let proveden, zahrnujících: JAR-OPS Fuel policy (See AMC OPS 3.255) (a) An operator must establish a fuel policy for the purpose of flight planning and in-flight replanning to ensure that every flight carries sufficient fuel for the planned operation and reserves to cover deviations from the planned operation. (b) An operator shall ensure that the planning of flights is only based upon: (1) Procedures and data contained in or derived from the Operations Manual or current helicopter specific data; and (2) The operating conditions under which the flight is to be conducted including: (i) Reálné údaje o spotřebě paliva vrtulníku; (ii) Předpokládané hmotnosti; (iii) Očekávané meteorologické podmínky; data; (i) Realistic helicopter fuel consumption (ii) Anticipated masses; (iii) Expected meteorological conditions; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 4

5 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D a (iv) Postupy a omezení daná letovými provozními službami. and restrictions. (iv) Air Traffic Services procedures and (c) Provozovatel je povinen zajistit, aby předletový výpočet použitelného paliva, požadovaného pro let, zahrnoval: (1) Palivo pro pojíždění; (2) Traťové palivo; (3) Záložní palivo, která se skládá z: (i) Paliva pro nepředvídané okolnosti (viz IEM OPS 3.255(c)(3)(i)); (ii) Paliva k letu na náhradní heliport, je-li náhradní heliport cílového heliportu požadován. (Tím není vyloučena volba heliportu odletu jako náhradního pro cílový heliport); (iii) Konečné zálohy paliva; a (iv) Dodatečného paliva, vyžaduje-li je daný druh letu (např. osamocené heliporty); a (4) Mimořádného paliva, vyžaduje-li je velitel letadla. (d) Provozovatel je povinen zajistit, aby postupy pro vypočtení použitelného paliva, požadovaného při přeplánování za letu, kdy let má pokračovat po jiné trati nebo na jiný cílový heliport, než bylo původně plánováno, zahrnovaly: (1) Traťové palivo pro zbytek letu; (2) Zálohu paliva která se skládá z: (i) Paliva pro nepředvídané okolnosti; (ii) Paliva k letu na náhradní heliport, je-li náhradní heliport cílového heliportu požadován (tím není vyloučena volba heliportu odletu jako náhradního pro cílový heliport); (iii) Konečné zálohy paliva; a (iv) Dodatečného paliva, vyžaduje-li je daný druh provozu (např. osamocené heliporty); a (3) Mimořádného paliva, vyžaduje-li jej velitel letadla. (c) An operator shall ensure that the pre-flight calculation of usable fuel required for a flight includes: (1) Taxy fuel; (2) Trip fuel; (3) Reserve fuel consisting of: (i) Contingency fuel (see IEM OPS 3.255(c)(3)(i)); (ii) Alternate fuel, if a destination alternate is required (This does not preclude selection of the departure heliport as the destination alternate.); (iii) Final reserve fuel; and (iv) Additional fuel, if required by the type of operation (e.g. isolated heliports); and (4) Extra fuel if required by the commander. (d) An operator shall ensure that in-flight replanning procedures for calculating usable fuel required when a flight has to proceed along a route or to a destination other than originally planned include: (1) Trip fuel for the remainder of the flight; (2) Reserve fuel consisting of: (i) Contingency fuel; (ii) Alternate fuel, if a destination alternate is required. (This does not preclude selection of the departure heliport as the destination alternate.); (iii) Final reserve fuel; and (iv) Additional fuel, if required by the type of operation (e.g. isolated heliports); and (3) Extra fuel if required by the commander. JAR-OPS Přeprava osob s omezenou pohyblivostí (Viz IEM OPS 3.260) (a) Provozovatel je povinen zavést postupy pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí (PRM). (b) Provozovatel je povinen zajistit, aby PRM nebyla přidělována, ani aby neobsazovaly taková sedadla, kde by JAR-OPS Carriage of Persons with Reduced Mobility (See IEM OPS 3.260) (a) An operator shall establish procedures for the carriage of Persons with Reduced Mobility (PRMs). (b) An operator shall ensure that PRMs are not allocated, nor occupy, seats where their presence could: Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D jejich přítomnost mohla překážet: (1) Posádce v plnění jejích povinností; (2) Přístupu k nouzovému vybavení; nebo or (1) Impede the crew in their duties; (2) Obstruct access to emergency equipment; (3) Nouzové evakuaci vrtulníku. (c) Veliteli letadla musí být oznámeno, že budou na palubě přepravovány PRM. JAR-OPS Přeprava nežádoucích cestujících, osob deportovaných nebo ve vazbě Provozovatel je povinen zavést postupy pro dopravu nežádoucích cestujících, osob deportovaných nebo ve vazbě, aby zajistil bezpečnost vrtulníku a osob na jeho palubě. Veliteli letadla musí být oznámeno, že na palubě mají být přepravovány výše uvedené osoby. JAR-OPS Uložení zavazadel a nákladu (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.270) (Viz AMC OPS 3.270) (a) Provozovatel je povinen zavést postupy zajišťující, že budou brána do vrtulníku a v kabinách cestujících dopravována pouze taková příruční zavazadla a náklad, které tam lze přiměřeně a bezpečně uložit. (b) Provozovatel je povinen zavést postupy zajišťující, aby veškerá zavazadla a náklad na palubě, které by mohly způsobit zranění nebo škody, nebo zatarasit uličky a východy při změně polohy, byly v úložných prostorech konstruovaných tak, aby se zabránilo jejich pohybu. [Změna č. 1, ] (3) Impede the emergency evacuation of the helicopter. (c) The commander must be notified when PRMs are to be carried on board. JAR-OPS Carriage of inadmissible passengers, deportees or persons in custody An operator shall establish procedures for the transportation of inadmissible passengers, deportees or persons in custody to ensure the safety of the helicopter and its occupants. The commander must be notified when the above-mentioned persons are to be carried on board. JAR-OPS Stowage of baggage and cargo (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.270) (See AMC OPS 3.270) (a) An operator shall establish procedures to ensure that only such hand baggage and cargo is carried into a helicopter and taken into the passenger cabin as can be adequately and securely stowed. (b) An operator shall establish procedures to ensure that all baggage and cargo on board, which might cause injury or damage, or obstruct aisles and exits if displaced, is stowed so as to prevent movement. [Ch. 1, ] JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Rozsazování cestujících (Viz IEM OPS 3.280) (Viz ACJ č. 1 k JAR-OPS 3.280) (Viz ACJ č. 2 k JAR-OPS 3.280) Provozovatel je povinen zavést postupy zajišťující rozsazení cestujících tak, aby v případě nutnosti nouzové evakuace mohli být nejlépe nápomocni a nepřekáželi v evakuaci vrtulníku. JAR-OPS Instruktáž cestujících Provozovatel je povinen zajistit, aby: JAR-OPS Passenger Seating (See IEM OPS 3.280) (See ACJ No. 1 to JAR-OPS 3.280) (See ACJ No. 2 to JAR-OPS 3.280) An operator shall establish procedures to ensure that passengers are seated where, in the event that an emergency evacuation is required, they may best assist and not hinder evacuation from the helicopter. JAR-OPS Passenger briefing An operator shall ensure that: (a) Všeobecně (a) General (1) Cestující byli ústně instruováni o záležitostech bezpečnosti s tím, že část nebo celá instruktáž může být provedena audiovizuálně; (2) Cestujícím byla poskytnuta karta s bezpečnostními pokyny, na níž jsou formou vyobrazení (1) Passengers are verbally briefed about safety matters, parts or all of which may be given by an audio-visual presentation. (2) Passengers are provided with a safety briefing card on which picture type instructions indicate the operation of emergency equipment and exits likely to Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 6

7 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D uvedeny informace o činnosti nouzového vybavení a o nouzových východech, které by cestující pravděpodobně použili. (b) Před vzletem (1) Cestující byli instruováni podle potřeby o těchto věcech: (i) O nařízeních týkajících se kouření; (ii) O nastavení opěradel sedadel do svislé polohy a uložení stolků; (iii) O umístění nouzových východů; (iv) O umístění a použití únikové cesty vyznačené v blízkosti podlahy; (v) O ukládání příručních zavazadel; (vi) O omezeních v používání přenosných elektronických zařízení; a (vii) O umístění a obsahu karty s bezpečnostními pokyny, a (2) Cestujícím se názorně předvedlo: (i) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů, včetně jejich zapínání a rozepínání; (ii) Umístění a použití kyslíkového vybavení, je-li požadováno (viz JAR-OPS a JAR- OPS 3.775). Cestující musí být rovněž instruováni, aby uhasili veškeré kuřivo, používá-li se kyslík; a (iii) Umístění a použití plovacích vest, záchranných člunů a obleků pro trosečníky, jsou-li požadovány (viz JAR-OPS 3.825, a 3.830). (c) Po vzletu (1) Cestující byli upozorněni podle potřeby na: (i) Nařízení týkající se kouření; a (ii) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů. (d) Před přistáním (1) Cestující byli upozorněni podle potřeby na: be used by passengers. (b) Before take-off (1) Passengers are briefed on the following items if applicable: (i) Smoking regulations; (ii) Back of the seat to be in the upright position and tray table stowed; (iii) Location of emergency exits; (iv) Location and use of floor proximity escape path markings; (v) Stowage of hand baggage; (vi) Restrictions on the use of portable electronic devices; and (vii) The location and the contents of the safety briefing card, and, (2) Passengers receive a demonstration of the following: (i) The use of safety belts and/or safety harnesses, including how to fasten and unfasten the safety belts and/or safety harnesses; (ii) The location and use of oxygen equipment if required (JAR-OPS and JAR-OPS refer). Passengers must also be briefed to extinguish all smoking materials when oxygen is being used; and (iii) The location and use of life jackets, life-rafts and survival suits if required (JAR-OPS 3.825, and refer). (c) After take-off (1) Passengers are reminded of the following if applicable: harnesses. (d) Before landing (i) Smoking regulations; and (ii) Use of safety belts and/or safety (1) Passengers are reminded of the following if applicable: (i) Nařízení týkající se kouření; (ii) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů. harnesses; (i) Smoking regulations; (ii) Use of safety belts and/or safety (iii) Nastavení opěradel sedadel do svislé polohy a uložení stolků; (iii) Back of the seat to be in the upright position and tray table stowed; Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 7

8 JAR-OPS 3 a (iv) Opětovné uložení příručních zavazadel; ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D (iv) Re-stowage of hand baggage; and (v) Omezení v používání přenosných elektronických zařízení. (v) Restrictions on the use of portable electronic devices. (e) Po přistání (e) After landing (1) Cestující byli upozorněni na: (1) Passengers are reminded of the following: (i) Nařízení týkající se kouření; a (i) Smoking regulations; and (ii) Používání dvou a/nebo vícebodových bezpečnostních pásů. harnesses. (ii) Use of safety belts and/or safety (f) Při nouzových situacích v průběhu letu dostali cestující instruktáž o nouzových úkonech, vhodných pro dané okolnosti. (f) In an emergency during flight, passengers are instructed in such emergency action as may be appropriate to the circumstances. JAR-OPS Příprava letu JAR-OPS Flight preparation (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby pro každý zamýšlený let byl vyplněn provozní letový plán. (b) Velitel letadla nesmí zahájit let, pokud se nepřesvědčil, že: (1) Vrtulník je způsobilý k letu; (2) Konfigurace vrtulníku je v souladu se Seznamem povolených odchylek na draku (CDL); (3) Pro let, který má být proveden, jsou k dispozici přístroje a vybavení, požadované v souladu s Hlavou K a L JAR-OPS 3; (4) Přístroje a vybavení jsou v provozuschopném stavu, kromě výjimek, uvedených v Seznamu minimálního vybavení (MEL); (5) Na palubě jsou ty části Provozní příručky, které jsou požadovány k provedení daného letu; (6) Na palubě jsou dokumenty, další informace a formuláře, které požaduje JAR-OPS a JAR-OPS 3.135; (7) Na palubě jsou platné mapy, plánky a přidružené dokumenty nebo rovnocenné informace nutné k zabezpečení zamýšleného provozu vrtulníku, se zahrnutím libovolné odchylky od plánované trati, kterou lze přiměřeně předpokládat; (8) K dispozici jsou přiměřená pozemní zařízení a služby požadované pro plánovaný let; (9) Lze splnit při plánovaném letu ustanovení Provozní příručky přesně vymezující požadavky vztahující se k palivu, oleji, kyslíku, minimálním bezpečným výškám, provozním minimům heliportů a k použitelnosti náhradních heliportů, jsou-li požadovány; (10) Náklad je správně rozložen a bezpečně (a) An operator shall ensure that an operational flight plan is completed for each intended flight. (b) The commander shall not commence a flight unless he is satisfied that: (1) The helicopter is airworthy; (2) The helicopter configuration is in accordance with the Configuration Deviation List (CDL); (3) The instruments and equipment required for the flight to be conducted, in accordance with JAR- OPS Part 3, Subparts K and L, are available; (4) The instruments and equipment are in operable condition except as provided in the MEL; (5) Those parts of the operations manual which are required for the conduct of the flight are available; (6) The documents, additional information and forms required to be available by JAR-OPS and JAR-OPS are on board; (7) Current maps, charts and associated documents or equivalent data are available to cover the intended operation of the helicopter including any diversion which may reasonably be expected; (8) Ground facilities and services required for the planned flight are available and adequate; (9) The provisions specified in the operations manual in respect of fuel, oil and oxygen requirements, minimum safe altitudes, heliport operating minima and availability of alternate heliports, where required, can be complied with for the planned flight; (10) The load is properly distributed and safely Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 8

9 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D upevněn; (11) Hmotnost vrtulníku při zahájení vzletu je taková, aby let mohl být proveden v souladu s odpovídajícími Hlavami F až I JAR-OPS 3; a (12) Lze splnit libovolné další provozní omezení, kromě těch, která jsou obsažena v pododstavcích (9) a (11). secured; (11) The mass of the helicopter, at the commencement of take-off, will be such that the flight can be conducted in compliance with JAR-OPS Part 3, Subparts F to I as applicable; and (12) Any operational limitation in addition to those covered by sub-paragraphs (9) and (11) above can be complied with. JAR-OPS Výběr heliportů JAR-OPS Selection of heliports (a) Provozovatel je povinen stanovit a zavést pro plánování letu postupy výběru cílového a/nebo náhradních heliportů v souladu s JAR-OPS (b) Velitel letadla musí v případě letu v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů vybrat náhradní heliport pro vzlet ve vzdálenosti do jedné hodiny letu normální cestovní rychlostí, pokud by nebylo možné vrátit se na heliport odletu z meteorologických důvodů. (c) Pro lety prováděné v souladu s pravidly letu podle přístrojů nebo pro lety VFR s navigačními prostředky jinými než srovnávací navigací, je velitel letadla povinen určit nejméně jeden náhradní heliport do provozního letového plánu, pokud: (1) Cílovým heliportem je pobřežní heliport (Viz AMC OPS 3.295(c)(1) a IEM OPS 3.295(c)(1)); nebo (2) Pro let na kterýkoliv jiný cílový heliport na pevnině, trvání letu a převládající meteorologické podmínky nejsou takové, aby v předpokládaném čase příletu na heliport zamýšleného přistání bylo možno provést přiblížení a přistání podle meteorologických podmínek pro let za viditelnosti, jak je předepsáno Úřadem; nebo (3) Heliport zamýšleného přistání je osamocený a náhradní není k dispozici. Pak musí být určen bod posledního návratu (PNR). (d) Provozovatel musí zvolit dva náhradní heliporty cílového heliportu jestliže: (1) Příslušná hlášení o počasí nebo předpovědi pro cílový heliport, nebo jejich libovolné kombinace naznačují, že v době začínající hodinu před a končící hodinu po předpokládané době příletu budou meteorologické podmínky pod použitelným plánovacím minimem; nebo (2) Meteorologické informace pro cílový heliport nejsou k dispozici. (e) Náhradní heliporty v pobřežních vodách mohou být určeny s ohledem na to, že (viz AMC OPS 3.295(e) a IEM OPS 3.295(e)): (1) Náhradní heliport v pobřežních vodách musí být použit pouze po přeletu bodu posledního návratu (PNR). Před přeletem tohoto bodu musí být použity náhradní heliporty na pevnině. (a) An operator shall establish procedures for the selection of destination and/or alternate heliports in accordance with JAR-OPS when planning a flight. (b) The commander must select a take-off alternate within one hour flight time at normal cruise speed for a flight under instrument meteorological conditions if it would not be possible to return to the heliport of departure due to meteorological reasons. (c) For a flight to be conducted in accordance with the Instrument Flight Rules or when flying VFR and navigating by means other than by reference to visual landmarks, the commander shall specify at least one alternate in the operational flight plan unless: (1) The destination is a coastal heliport (See AMC OPS 3.295(c)(1) and IEM OPS 3.295(c)(1)); or (2) For a flight to any other land destination, the duration of the flight and the meteorological conditions prevailing are such that, at the estimated time of arrival at the heliport of intended landing, an approach and landing may be made under visual meteorological conditions as prescribed by the Authority; or (3) The heliport of intended landing is isolated and no alternate is available. A Point of No Return (PNR) shall be determined. (d) An operator must select two destination alternatives when: (1) The appropriate weather reports or forecasts for the destination, or any combination thereof, indicate that during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the estimated time of arrival the weather conditions will be below the applicable planning minima; or (2) No meteorological information is available for the destination. (e) Off-shore alternates may be specified subject to the following (see AMC OPS 3.295(e) and IEM OPS 3.295(e)): (1) An off-shore alternate shall be used only after a Point of No Return (PNR). Prior to PNR, on-shore alternates shall be used. (2) Na náhradním heliportu musí být (2) One engine inoperative landing capability shall be Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 9

10 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D proveditelné přistání s jedním nepracujícím motorem. (3) Musí být zaručena použitelnost plošiny. Rozměry, konfigurace a povolené překážky jednotlivých helideků nebo jiných ploch musí být vyhodnoceny k zajištění provozní použitelnosti pro všechny typy vrtulníků, jejichž použití je uvažováno. (4) Při stanovení meteorologických minim se musí brát v úvahu přesnost a spolehlivost meteorologických informací. (viz IEM OPS 3.295(e)(4)). (5) Seznam minimálního vybavení musí zohledňovat základní požadavky pro tento druh provozu. (6) Náhradní heliport v pobřežních vodách nesmí být vybrán, pokud provozovatel nepublikoval postup v Provozní příručce schválené Úřadem. (f) Provozovatel musí přesně stanovit požadovaný(é) náhradní heliport(y) v provozním letovém plánu. [Změna č. 1, ; Amdt. 2, ] attainable at the alternate. (3) Deck availability shall be guaranteed. The dimensions, configuration and obstacle clearance of individual helidecks or other sites shall be assessed in order to establish operational suitability for use as an alternate by each helicopter type proposed to be used. (4) Weather minima shall be established taking accuracy and reliability of meteorological information into account (see IEM OPS 3.295(e)(4)). (5) The Minimum Equipment List shall reflect essential requirements for this type of operation. (6) An off-shore alternate shall not be selected unless the operator has published a procedure in the Operations Manual approved by the Authority. (f) An operator shall specify any required alternate(s) in the operational flight plan. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Plánovací minima pro lety IFR (a) Plánovací minima pro náhradní heliport pro vzlet. Provozovatel nesmí vybrat heliport jako náhradní heliport pro vzlet, jestliže příslušná meteorologická hlášení nebo předpovědi a letištní nebo přistávací předpovědi nebo jejich libovolné kombinace nenaznačují, že v době začínající hodinu před a končící hodinu po předpokládané době příletu na tento heliport, budou meteorologické podmínky stejné nebo lepší, než použitelná minima pro přistání, stanovená v souladu s JAR OPS Jestliže je jediným použitelným přiblížením přístrojové přiblížení, musí být vzata v úvahu nejnižší základna oblačnosti. Musí být vzata v úvahu veškerá omezení vztahující se k provozu s jedním nepracujícím motorem. (b) Plánovací minima pro cílové heliporty a náhradní heliporty cílového heliportu. Provozovatel je povinen vybrat pouze ten cílový heliport a/nebo náhradní heliport(y) cílového heliportu, jestliže příslušná meteorologická hlášení nebo předpovědi a letištní nebo přistávací předpovědi nebo jejich libovolné kombinace naznačují, že v době začínající hodinu před a končící hodinu po předpokládané době příletu na heliport, budou meteorologické podmínky stejné nebo lepší, než dále uvedená použitelná plánovací minima: (1) Vyjma jak je uvedeno v JAR OPS 3.295(e), plánovací minima pro cílový heliport budou: (i) Dráhová dohlednost/dohlednost určená v souladu s JAR OPS 3.225; a (ii) Nejnižší základna oblačnosti pro přístrojové přiblížení rovna nebo vyšší než minimální výška pro klesání (MDH); a (2) Plánovací minima pro náhradní heliport(y) cílového heliportu: JAR-OPS Planning minima for IFR flights (a) Planning minima for take-off alternates. An operator shall not select a heliport as a take-off alternate heliport unless the appropriate weather reports or forecasts and aerodrome or landing forecasts, or any combination thereof indicate that, during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the estimated time of arrival at the take-off alternate heliport, the weather conditions will be at or above the applicable landing minima specified in accordance with JAR-OPS The ceiling must be taken into account when the only approaches available are non-precision approaches. Any limitation related to one engine inoperative operations must be taken into account. (b) Planning minima for destination and destination alternate heliports. An operator shall only select the destination heliport and/or destination alternate heliport(s) when the appropriate weather reports or forecasts and aerodrome or landing forecasts, or any combination thereof, indicate that, during a period commencing 1 hour before and ending 1 hour after the estimated time of arrival at the heliport, the weather conditions will be at or above the applicable planning minima as follows: (1) Except as provided in JAR-OPS 3.295(e), planning minima for a destination heliport will be: (i) RVR/visibility specified in accordance with JAR-OPS 3.225; and (ii) For a non-precision approach, the ceiling at or above MDH; and (2) Planning minima for destination alternate heliport(s): Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 10

11 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D Tabulka 1 Plánovací minima - náhradní heliporty Table 1 Planning minima destination alternates cílového heliportu Druh přiblížení Plánovací minima Type of Approach Planning minima Kat. II a III Kat. I (Pozn. I) Cat. II and III Cat I (Note I) Kat. I Přístrojové přiblížení Plus 200 ft/400 m dohlednost Přístrojové (Pozn. 2) Plus 200 ft/400 m dohlednost Cat. I Non-Precision Plus 200 ft/400 m visibility Non-Precision (Note 2) Plus 200 ft/400 m visibility Pozn. 1 RVR Pozn. 2 Nejnižší základna oblačnosti musí být stejná nebo vyšší než MDH [Amdt. 2, ] Note 1 RVR Note 2 The ceiling must be at or above MDH [Amdt. 2, ] JAR-OPS Předkládání letového plánu letových provozních služeb (Viz AMC OPS 3.300) Provozovatel je povinen zajistit, aby let nebyl zahájen, pokud nebyl předložen letový plán letových provozních služeb (ATS), nebo nebyly uloženy, popřípadě předány co nejdříve po vzletu přiměřené informace, které by umožnily uvést do pohotovosti pohotovostní služby, pokud by byly požadovány. JAR-OPS (See AMC OPS 3.300) Submission of ATS Flight Plan An operator shall ensure that a flight is not commenced unless an ATS flight plan has been submitted, or adequate information has been deposited, or transmitted as soon as possible after take-off, in order to permit alerting services to be activated if required. JAR-OPS Plnění/odčerpávání paliva s cestujícími nastupujícími, na palubě nebo vystupujícími (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.305) (Viz IEM OPS 3.305) Provozovatel je povinen zajistit, aby žádný vrtulník nebyl plněn, nebo aby z něj nebyl odčerpáván letecký benzín nebo palivo se širokým rozsahem destilačních teplot (např. Jet-B nebo rovnocenné palivo), nebo může-li nastat případ směsi těchto druhů paliva, jestliže cestující nastupují, jsou na palubě nebo vystupují. Ve všech ostatních případech musí být provedena nezbytná bezpečnostní opatření a na palubě vrtulníku musí být přítomen kvalifikovaný personál, připravený zahájit a řídit evakuaci vrtulníku nejúčelnějším a nejrychlejším dostupným způsobem. [Změna č. 1, ] JAR-OPS Refuelling/defuelling with passengers embarking, on board or disembarking (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.305) (See IEM OPS 3.305) An operator shall ensure that no helicopter is re/defuelled with Avgas or wide-cut type fuel (e.g. Jet-B or equivalent) or when a mixture of these types of fuel might occur, when passengers are embarking, on board or disembarking. In all other cases necessary precautions must be taken and the helicopter must be properly manned by qualified personnel ready to initiate and direct an evacuation of the helicopter by the most practical and expeditious means available. [Ch. 1, ] JAR-OPS Plnění / odčerpávání paliva se širokým rozsahem destilačních teplot (Viz IEM OPS 3.307) Provozovatel musí stanovit postupy pro plnění/odčerpávání paliva se širokým rozsahem destilačních teplot ( např. Jet-B nebo rovnocenného paliva), pokud je toto palivo požadováno. [Změna č. 1, ] JAR-OPS Refuelling/defuelling with wide-cut fuel (See IEM OPS 3.307) An operator shall establish procedures for refuelling/defuelling with wide-cut fuel (e.g. Jet-B or equivalent) if this is required. [Ch. 1, ] JAR-OPS Členové posádky na pracovních místech JAR-OPS Crew Members at stations (a) Členové letové posádky (a) Flight crew members (1) Každý člen letové posádky, který je ve službě v pilotním prostoru, je v průběhu pojíždění, vzletu a (1) During taxy, take-off and landing each flight crew member required to be on duty in the cockpit Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 11

12 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D přistání povinen být na svém pracovním místě. (2) Každý člen letové posádky, který je ve službě, je povinen být ve všech ostatních fázích letu na svém pracovním místě, pokud jeho nepřítomnost není nezbytná k výkonu jeho povinností v souvislosti s provozem nebo z fyziologických důvodů, za předpokladu, že nejméně jeden pilot s příslušnou kvalifikací je v každém okamžiku u řízení vrtulníku. (b) Palubní průvodčí. Na všech palubách vrtulníku obsazených cestujícími je povinen sedět na určených pracovních místech požadovaný počet palubních průvodčí během pojíždění, vzletu a přistání a kdykoliv to velitel letadla bude považovat za nezbytné v zájmu bezpečnosti. (Viz IEM OPS 3.310(b).) shall be at his station. (2) During all other phases of flight each flight crew member required to be on duty shall remain at his station unless his absence is necessary for the performance of his duties in connection with the operation, or for physiological needs, provided at least one suitably qualified pilot remains at the controls of the helicopter at all times. (b) Cabin crew members. On all the decks of the helicopter that are occupied by passengers, required cabin crew members shall be seated at their assigned stations during taxy, take-off and landing, and whenever deemed necessary by the commander in the interest of safety. (See IEM OPS 3.310(b).) JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Sedadla, dvou a vícebodové bezpečnostní pásy JAR-OPS Seats, safety belts and harnesses (a) Členové posádky (a) Crew members (1) Během pojíždění, vzletu a přistání a kdykoliv to je považováno velitelem letadla za nezbytné v zájmu bezpečnosti, je každý člen posádky povinen být řádně upoután všemi určenými dvou a vícebodovými bezpečnostními pásy. (2) Každý člen letové posádky, pokud je na svém pracovním místě v pilotním prostoru, je v průběhu ostatních fází letu povinen být upoután bezpečnostními pásy. (1) During taxy, take-off and landing, and whenever deemed necessary by the commander in the interest of safety, each crew member shall be properly secured by all safety belts and harnesses provided. (2) During other phases of the flight each flight crew member in the cockpit shall keep his safety belt fastened while at his station. (b) Cestující (b) Passengers (1) Velitel letadla je povinen zajistit před vzletem, přistáním, v průběhu pojíždění a kdykoliv to bude nezbytné v zájmu bezpečnosti, aby každý cestující na palubě byl na svém sedadle nebo lůžku a aby byl řádně upoután dvou nebo vícebodovým bezpečnostním pásem, pokud je jím jeho místo vybaveno. (2) Provozovatel je povinen provést opatření a velitel letadla je povinen zajistit, aby vícenásobné obsazení sedadel vrtulníku bylo přípustné pouze u sedadel k tomu určených a to pouze jednou dospělou osobou a jedním dítětem ve věku do dvou let, které bude bezpečně upoutáno doplňujícím dětským nebo jiným poutacím zařízením. (1) Before take-off and landing, and during taxying, and whenever deemed necessary in the interest of safety, the commander shall ensure that each passenger on board occupies a seat or berth with his safety belt, or harness where provided, properly secured. (2) An operator shall make provision for, and the commander shall ensure that multiple occupancy of helicopter seats may only be allowed on specified seats and does not occur other than by one adult and one infant who is properly secured by a supplementary loop belt or other restraint device. JAR-OPS palubních bufetů Zajištění kabiny cestujících a JAR-OPS galley(s) Securing of passenger cabin and (a) Provozovatel je povinen zavést postupy, které zajistí, aby před pojížděním, vzletem a přistáním byly všechny východy a únikové cesty prosty překážek. (b) Velitel letadla je povinen zajistit před vzletem a přistáním a kdykoliv to bude pokládat za nezbytné v zájmu bezpečnosti, aby veškeré vybavení a zavazadla byla správně zajištěna. (a) An operator shall establish procedures to ensure that before taxying, take-off and landing all exits and escape paths are unobstructed. (b) The commander shall ensure that before take-off and landing, and whenever deemed necessary in the interest of safety, all equipment and baggage is properly secured. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 12

13 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Přístupnost nouzového vybavení [(a) Provozovatel musí stanovit postupy, které zajistí, že při provozu nad vodními plochami ve 3. třídě výkonnosti jsou během rozhodování, zda by si měly všechny osoby na palubě obléknout záchrannou vestu, brány v úvahu doba letu a vyskytující se podmínky.] [(b)] Velitel letadla je povinen zajistit, aby veškeré nouzové vybavení zůstalo snadno přístupné k okamžitému použití. JAR-OPS Accessibility of emergency equipment [(a) The operator shall establish procedures to ensure that when operating overwater in Performance Class 3, account is taken of the duration of the flight and conditions to be encountered when deciding if the lifejackets should be worn by all occupants.] [(b)] The commander shall ensure that relevant emergency equipment remains easily accessible for immediate use. [Amdt. 5, ] [Amdt. 5, ] JAR-OPS Kouření na palubě JAR-OPS Smoking on board (a) Velitel letadla je povinen zajistit, aby žádné osobě na palubě nebylo dovoleno kouřit: (1) Považuje-li to v zájmu bezpečnosti za nezbytné; (2) Po dobu, kdy vrtulník je na zemi, pokud to není dovoleno v souladu s postupy uvedenými v Provozní příručce; (3) Vně označených kuřáckých prostorů, v uličkách a na toaletách; (4) V zavazadlových prostorech a/nebo v jiných prostorech, kde je přepravován náklad a není uložen v ohnivzdorných kontejnerech nebo zakryt ohnivzdornou plachtou; a (5) V těch prostorech kabiny, v nichž je poskytován kyslík. (a) The commander shall ensure that no person on board is allowed to smoke: (1) Whenever deemed necessary in the interest of safety; (2) While the helicopter is on the ground unless specifically permitted in accordance with procedures defined in the Operations Manual; (3) Outside designated smoking areas, in the aisle(s) and in the toilet(s); (4) In cargo compartments and/or other areas where cargo is carried which is not stored in flame resistant containers or covered by flame resistant canvas; and (5) In those areas of the cabin where oxygen is being supplied. JAR-OPS Meteorologické podmínky JAR-OPS Meteorological Conditions (a) Při letu IFR velitel letadla nesmí: (a) On an IFR flight a commander shall not: (1) Zahájit vzlet; ani (2) Letět za bod, od nějž platí změněný letový plán v případě přeplánování za letu, pokud nemá k dispozici informaci, že očekávané meteorologické podmínky na cílovém heliportu a/nebo na požadovaném náhradním heliportu(ech) předepsaném(ých) v JAR-OPS jsou stejné nebo lepší než plánovací minima, předepsaná JAR-OPS (b) Při letu VFR nesmí velitel letadla zahájit vzlet, pokud aktuální meteorologická hlášení nebo kombinace aktuálních meteorologických hlášení a předpovědí neukazují, že meteorologické podmínky na trati nebo na té části trati, která bude prolétnuta podle pravidel letu za viditelnosti, budou v příslušném čase takové, aby bylo možné vyhovět těmto pravidlům. (c) Při letu IFR nesmí velitel letadla pokračovat v letu k plánovanému cílovému heliportu, pokud poslední dostupné informace neudávají, že v předpokládané době příletu nebudou meteorologické podmínky na cílovém heliportu nebo alespoň jednom náhradním heliportu cílového heliportu, je-li požadován, stejné nebo lepší než plánovací provozní minima příslušného heliportu, předepsaná v pododstavci (a) výše. (d) Let na helidek nebo vyvýšený heliport nesmí být (1) Commence take-off; nor (2) Continue beyond the point from which a revised flight plan applies in the event of in-flight replanning, unless information is available indicating that the expected weather conditions at the destination and/or required alternate heliport(s) prescribed in JAR-OPS are at or above the planning minima, prescribed in JAR-OPS (b) On a VFR flight a commander shall not commence take-off unless current meteorological reports or a combination of current reports and forecasts indicate that the meteorological conditions along the route or that part of the route to be flown under VFR will, at the appropriate time, be such as to render compliance with these rules possible. (c) On an IFR flight, a commander shall not continue towards the planned destination heliport unless the latest information available indicates that, at the expected time of arrival, the weather conditions at the destination, or at least one destination alternate heliport, if required, are at or above the applicable heliport operating minima, prescribed in sub-paragraph (a) above. (d) A flight to a helideck or elevated heliport shall not Vydáno/Issued JAA: Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 13 Amendment D - 13

14 JAR-OPS 3 proveden, pokud je hlášena průměrná rychlost větru na helideku nebo vyvýšeném heliportu 60 kt nebo více. [Změna č. 1, ; Amdt.. 2, ] JAR-OPS Led a jiná znečištění - postupy na zemi (a) Provozovatel je povinen zavést postupy, které budou provedeny, pokud je nezbytné provést pozemní odmrazování a ochranu proti námraze a s tím spojené příslušné prohlídky vrtulníku(ů) (b) Velitel letadla nesmí zahájit vzlet, pokud vnější povrchy nejsou zbaveny všech nánosů, které by mohly nepříznivě ovlivnit výkonnost a/nebo ovladatelnost vrtulníku, vyjma v míře povolené Letovou příručkou vrtulníku. [Změna č. 1, , Amdt.3, ] JAR-OPS Led a jiná znečištění - postupy za letu (a) Provozovatel je povinen zavést postupy pro lety v předpokládaných nebo skutečných podmínkách námrazy. (viz ACJ OPS a JAR-OPS 3.675). (b) Velitel letadla nesmí zahájit let ani úmyslně letět v očekávaných nebo skutečných podmínkách námrazy pokud není vrtulník certifikován a vybaven tak, aby se mohl vyrovnat s těmito podmínkami. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Zásoba paliva a oleje Velitel letadla nesmí zahájit let, pokud se nepřesvědčí, že na palubě vrtulníku není alespoň plánované množství paliva a oleje, umožňující bezpečné dokončení letu s přihlédnutím k očekávaným provozním podmínkám. JAR-OPS Podmínky vzletu Velitel letadla se musí před zahájením vzletu přesvědčit, že podle jemu dostupných informací jsou počasí na heliportu a podmínky plochy pod prostorem konečného přiblížení a vzletu (FATO), které má být použito, takové, aby nebránily bezpečnému vzletu a odletu. JAR-OPS Použití provozních minim pro vzlet Velitel letadla se musí přesvědčit před zahájením vzletu, že dráhová dohlednost/dohlednost a základna nejnižší význačné oblačné vrstvy ve směru vzletu vrtulníku je před zahájením vzletu rovna nebo lepší než použitelné minimum. JAR-OPS Minimální výšky letu (Viz IEM OPS 3.250) Pilot řídící nesmí klesat pod stanovené minimální výšky letu vyjma, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání, nebo kdy klesání je v souladu s postupy schválenými Úřadem. [Změna č. 1, ; Amdt. 2, ] ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D be operated when the mean wind speed at the helideck or elevated heliport is reported as 60 knots or more. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] JAR-OPS Ice and other contaminants - ground procedures (a) An operator shall establish procedures to be followed when ground de-icing and anti-icing and related inspections of the helicopter(s) are necessary. (b) A commander shall not commence take-off unless the external surfaces are clear of any deposit which might adversely affect the performance and/or controllability of the helicopter except as permitted in the Helicopter Flight Manual. [Ch. 1, , Amdt.3, ] JAR-OPS Ice and other contaminants flight procedures (a) When appropriate, an operator shall establish procedures for flights in expected or actual icing conditions. (See ACJ OPS and JAR-OPS 3.675). (b) A commander shall not commence a flight nor intentionally fly into expected or actual icing conditions unless the helicopter is certificated and equipped to cope with such conditions. [Amdt. 3, ] JAR-OPS Fuel and oil supply A commander shall not commence a flight unless he is satisfied that the helicopter carries at least the planned amount of fuel and oil to complete the flight safely, taking into account the expected operating conditions. JAR-OPS Take-off conditions Before commencing take-off, a commander must satisfy himself that, according to the information available to him, the weather at the heliport and the condition of the FATO intended to be used should not prevent a safe take-off and departure. JAR-OPS Application of take-off minima Before commencing take-off, a commander must satisfy himself that the RVR/visibility and the ceiling in the takeoff direction of the helicopter is equal to or better than the applicable minimum. JAR-OPS Minimum flight altitudes (See IEM OPS 3.250) The pilot flying shall not descend below specified minimum altitudes except when necessary for take-off or landing, or when descending in accordance with procedures approved by the Authority. [Ch. 1, ; Amdt. 2, ] Amendment Amendment 5 3 Vydáno/Issued Vydáno/Issued JAA: JAA: D D

15 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Simulované mimořádné situace za letu JAR-OPS Simulated abnormal - situations in flight Provozovatel je povinen zavést postupy, aby mimořádné nebo nouzové situace, vyžadující použití části nebo všech mimořádných nebo nouzových postupů a simulace IMC umělými prostředky, nebyly prováděny při obchodních dopravních letech. An operator shall establish procedures to ensure that abnormal or emergency situations requiring the application of part or all of abnormal or emergency procedures and simulation of IMC by artificial means, are not simulated during commercial air transportation flights. JAR-OPS Řízení palivového systému za letu (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS ) (a) Provozovatel je povinen zavést postup, kterým zajistí provádění kontrol množství paliva a řízení palivového systému za letu. (b) Velitel letadla je povinen zajistit, aby množství použitelného paliva nebylo za letu menší než množství nezbytné k letu na heliport, na kterém lze provést bezpečné přistání při zbytku paliva rovném konečné záloze paliva. (c) Velitel letadla je povinen vyhlásit stav nouze, je-li skutečné množství použitelného paliva na palubě menší, než konečná záloha paliva. JAR-OPS In-flight fuel management (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.375) (a) An operator shall establish a procedure to ensure that in-flight fuel checks and fuel management are carried out. (b) A commander shall ensure that the amount of usable fuel remaining in flight is not less than the fuel required to proceed to a heliport where a safe landing can be made, with final reserve fuel remaining. (c) The commander shall declare an emergency when the actual usable fuel on board is less than final reserve fuel. JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Použití doplňkové dodávky kyslíku JAR-OPS Use of supplemental oxygen Velitel letadla je povinen zajistit, aby členové letové posádky vykonávající povinnosti nezbytné k bezpečnému provozu vrtulníku za letu, používali trvale doplňkovou dodávku kyslíku, kdykoliv bude kabinová výška větší než ft (3050m) po dobu delší než 30 minut, nebo kdykoliv kabinová výška bude větší než ft (3965m). A commander shall ensure that flight crew members engaged in performing duties essential to the safe operation of a helicopter in flight use supplemental oxygen continuously whenever cabin altitude exceeds ft for a period in excess of 30 minutes and whenever the cabin altitude exceeds ft. JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank JAR-OPS Zjištění blízkosti země JAR-OPS Ground proximity detection Velitel letadla nebo pilot pověřený prováděním letu je povinen zajistit okamžité zahájení nápravné činnosti k obnovení podmínek bezpečného letu, jestliže kterýkoli člen letové posádky nebo systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi zjistí nepatřičnou blízkost země. [Změna č. 1, ] When undue proximity to the ground is detected by any flight crew member or by a ground proximity warning system, the commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated shall ensure that corrective action is initiated immediately to establish safe flight conditions. [Ch. 1, ] [JAR-OPS Použití palubního protisrážkového systému (ACAS) (Viz ACJ OPS 3.400) (a) Provozovatel je povinen stanovit postupy, které zajistí, že pokud je ACAS zastavěn a provozuschopný, musí být za letu používán v režimu, který umožňuje zobrazení Provozních doporučení (TA). (b) Provozovatelé letadel vybavených systémem ACAS musí stanovit normy pro výcvik a provoz před oprávněním posádky k používaní systému ACAS.] [Amdt. 3, ] [JAR-OPS Use of Airborne Collision Avoidance System (ACAS) (See ACJ OPS 3.400) (a) An operator shall establish procedures to ensure that when ACAS is installed and serviceable, it shall be used in flight in a mode that enables Traffic Advisories (TA) to be displayed. (b) Operators of aircraft equipped with ACAS shall establish standards of training and operation before authorising crews to use ACAS.] [Amdt. 3, ] Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 15

16 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D JAR-OPS Podmínky pro přiblížení a přistání (Viz IEM OPS 3.400) Velitel letadla se musí před zahájením přiblížení na přistání přesvědčit na základě jemu dostupných informací, že počasí na heliportu a stav plochy pod prostorem konečného přiblížení a vzletu (FATO), které zamýšlí použít, nebudou bránit bezpečnému přiblížení, přistání, nebo nezdařenému přiblížení, se zřetelem k informacím o výkonnosti, obsaženým v Provozní příručce. JAR-OPS Approach and landing conditions (See IEM OPS 3.400) Before commencing an approach to land, the commander must satisfy himself that, according to the information available to him, the weather at the heliport and the condition of the FATO intended to be used should not prevent a safe approach, landing or missed approach, having regard to the performance information contained in the Operations Manual. JAR-OPS Zahájení a pokračování přiblížení JAR-OPS approach Commencement and continuation of (a) Velitel letadla nebo pilot pověřený prováděním letu může zahájit přiblížení podle přístrojů bez ohledu na hlášenou dráhovou dohlednost/dohlednost, ale v přiblížení nesmí pokračovat za vnější návěstidlo nebo za rovnocennou publikovanou polohu, jestliže hlášená dráhová dohlednost /dohlednost je menší než použitelná minima. (Viz IEM OPS 3.405(a).) (b) Tam, kde není dráhová dohlednost k dispozici, může být hodnota dráhové dohlednosti odvozena převodem hlášené dohlednosti v souladu s Dodatkem 1 JAR-OPS 3.430, pododstavec (h). (a) The commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated may commence an instrument approach regardless of the reported RVR/Visibility but the approach shall not be continued beyond the outer marker, or equivalent position, if the reported RVR/Visibility is less than the applicable minima. (See IEM OPS 3.405(a).) (b) Where RVR is not available, RVR values may be derived by converting the reported visibility in accordance with Appendix 1 to JAR-OPS 3.430, sub-paragraph (h). (c) Jestliže po průletu vnějšího návěstidla nebo (c) rovnocenné publikované polohy podle shora uvedeného pododstavce (a), poklesne hlášená dráhová dohlednost /dohlednost pod použitelná minima, v přiblížení se smí pokračovat do nadmořské výšky/výšky rozhodnutí (DA/H) nebo do minimální nadmořské výšky/výšky pro klesání (MDA/H). (d) Kde není vnější návěstidlo ani publikovaná (d) rovnocenná poloha, velitel letadla nebo pilot pověřený prováděním letu je povinen rozhodnout, zda bude pokračovat nebo přeruší přiblížení na úseku konečného přiblížení, dříve než sestoupí pod výšku 1000 ft nad [heliportem]. [Jestliže je minimální nadmořská výška/výška pro klesání (MDA/H) 1000 ft nebo více nad letištěm, je provozovatel povinen stanovit výšku pro každý postup přiblížení, pod kterou přiblížení nesmí pokračovat, jestliže dráhová dohlednost/dohlednost je menší než použitelná minima.] (e) Přiblížení smí pokračovat pod výšku rozhodnutí (e) DA/H nebo pod minimální výšku pro klesání MDA/H a přistání smí být dokončeno za předpokladu, že ve výšce rozhodnutí DA/H nebo v minimální výšce pro klesání MDA/H je získána a udržována vizuální reference. [Změna č. 1, , Amdt. 3, ] If, after passing the outer marker or equivalent position in accordance with (a) above, the reported RVR/visibility falls below the applicable minimum, the approach may continue to DA/H or MDA/H. Where no outer marker or equivalent position exists, the commander or the pilot to whom conduct of the flight has been delegated shall make the decision to continue or abandon the approach before descending below 1000 ft above the [heliport] on the final approach segment. [If the MDA/H is at or above ft above the aerodrome, the operator shall establish a height, for each approach procedure, below which the approach shall not be continued if the RVR/visibility is less than the applicable minima.] The approach may be continued below DA/H or MDA/H and the landing may be completed provided that the required visual reference is established at the DA/H or MDA/H and is maintained. [Ch. 1, , Amdt. 3, ] JAR-OPS Záměrně nepoužito JAR-OPS Intentionally blank [Amdt. 2, ] [Amdt. 2, ] JAR-OPS Palubní deník JAR-OPS Journey log Velitel letadla je povinen zajistit, aby byl vyplněn palubní deník. A commander shall ensure that the Journey log is completed. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 16

17 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D JAR-OPS Hlášení událostí JAR OPS Occurrence reporting [(a) Názvosloví [(a) Terminology (1) Incident Událost jiná než letecká nehoda, spojená s provozem vrtulníku, která ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit bezpečnost provozu. (2) Vážný incident Incident, jehož okolnosti naznačují, že došlo téměř k letecké nehodě. (3) Letecká nehoda Událost spojená s provozem vrtulníku, která se stala mezi dobou, kdy kterákoli osoba nastoupila do vrtulníku s úmyslem letět a dobou, kdy všechny takové osoby vrtulník opustily, a při které: (1) Incident An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an helicopter which affects or could affect the safety of operation. (2) Serious Incident An incident involving circumstances indicating that an accident nearly occurred. (3) Accident An occurrence associated with the operation of an helicopter which takes place between the time any person boards the helicopter with the intention of flight until such time as all persons have disembarked, in which: následkem: (i) osoba byla smrtelně nebo těžce zraněna as a result of: (i) a person is fatally or seriously injured (A) přítomnosti ve vrtulníku; (A) being in the helicopter; (B) přímého kontaktu s kteroukoli částí vrtulníku, včetně částí, které se od vrtulníku oddělily, nebo, (B) direct contact with any part of the helicopter, including parts which have become detached from the helicopter; or, (C) přímého vystavení proudu plynů (vytvořených vrtulníkem) nebo rotorovým proudem; rotor downwash; (C) direct exposure to jet blast or s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem, nebo způsobila-li si ho osoba sama nebo bylo způsobeno druhou osobou, nebo jestliže šlo o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku; nebo (ii) vrtulník byl tak poškozen, nebo utrpěl takovou konstrukční poruchu, že byla nepříznivě ovlivněna pevnost konstrukce, výkonnost nebo letové charakteristiky, a vyžádá si významnou opravu nebo výměnu postižených částí; s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, jestliže toto poškození je omezeno pouze na motor, jeho kryty nebo příslušenství; nebo došlo k poškození antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo k malým vrypům nebo proražením potahu vrtulníku; nebo except when the injuries are from natural causes, selfinflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding outside the areas normally available to the passengers and crew: or (ii) the helicopter sustains damage or structural failure which adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics; and would normally require major repair or replacement of the affected component; except for engine failure or damage, when the damage is limited to the engine, its cowlings or accessories; or for damage limited to antennas, tyres, brakes, fairings, small dents or puncture holes in the helicopter skin: or (iii) vrtulník je nezvěstný, nebo je na zcela nepřístupném místě. (iii) completely inaccessible. the helicopter is missing or is (b) Hlášení incidentů Provozovatel je povinen zavést postupy pro hlášení incidentů, které berou v úvahu odpovědnosti níže popsané a podmínky popsané níže v pododstavci (d). (1) JAR-OPS 3.085(b) upřesňuje povinnosti členů posádky pro hlášení incidentů, které ohrožují, nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu. (2) Provozovatel nebo velitel letadla je povinen předložit Úřadu hlášení každého incidentu, který ohrozil, nebo mohl ohrozit bezpečnost provozu. (3) Hlášení musí být odeslána do 72 hodin od doby, kdy se incident udál, pokud tomu nebrání výjimečné (b) Incident Reporting An operator shall establish procedures for reporting incidents taking into account responsibilities described below and circumstances described in sub-paragraph (d) below. (1) JAR-OPS 3.085(b) specifies the responsibilities of crew members for reporting incidents that endanger, or could endanger, the safety of operation. (2) The commander or the operator of a helicopter shall submit a report to the Authority of any incident that endangers or could endanger the safety of operation. (3) Reports shall be despatched within 72 hours of the time when the incident was identified unless Vydáno/Issued JAA: Amendment D - 17

18 JAR-OPS 3 okolnosti. (4) Velitel letadla je povinen zajistit, aby byly zapsány do Technického deníku vrtulníku všechny technické závady a překročení technických omezení, k nimž došlo v době, kdy byl odpovědný za let. Jestliže závady nebo překročení technických omezení ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu, velitel letadla musí navíc podat hlášení Úřadu v souladu s odstavcem (b)(2) výše. (5) V případě incidentů hlášených v souladu s pododstavci (b)(1), (b)(2) a (b)(3) výše, vycházejících z, nebo vztahujících se k, jakékoliv poruše, snížené funkčnosti nebo závadě na vrtulníku, jeho vybavení nebo jakéhokoli pozemního pomocného vybavení, nebo které ovlivňují nebo by mohly nepříznivě ovlivnit zachování letové způsobilosti vrtulníku, provozovatel musí ve stejné době, kdy je hlášení podáno Úřadu, informovat rovněž organizaci odpovědnou za konstrukci či vývoj nebo odpovědného dodavatele, nebo je-li použitelné, organizaci odpovědnou za zachování letové způsobilosti. (c) Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů Provozovatel je povinen zavést postupy pro hlášení leteckých nehod a vážných incidentů a vzít v úvahu odpovědnosti a okolnosti popsané níže v pododstavci (d). (1) Velitel letadla je povinen ohlásit provozovateli každou leteckou nehodu nebo vážný incident k nimž došlo v době, kdy byl odpovědný za let. V případě kdy velitel letadla je nezpůsobilý toto hlášení podat, tento úkol je povinen převzít jiný člen posádky, který je způsobilý tak učinit, přičemž se bere v úvahu posloupnost ve velení, stanovená provozovatelem. (2) Provozovatel je povinen zajistit aby Úřadu státu provozovatele nebo nejbližšímu příslušnému úřadu (jestliže není Úřad ve státě provozovatele), a jakékoliv jiné organizaci požadované státem provozovatele, která má být informována, byla oznámena nejrychlejším dosažitelným způsobem jakákoli letecká nehoda nebo vážný incident a - pouze v případě letecké nehody nejméně před tím než se vrtulníkem pohne, pokud tomu nebrání výjimečné okolnosti. (3) Velitel letadla nebo provozovatel vrtulníku je povinen předložit hlášení Úřadu ve státě provozovatele do 72 hodin od doby kdy došlo k letecké nehodě nebo vážnému incidentu. (d) Specifická hlášení. Události pro které musí být použity specifická oznámení a způsoby hlášení jsou uvedeny níže; (1) Incidenty v letovém provozu Velitel letadla je povinen neprodleně oznámit incident dotyčnému stanovišti řízení letového provozu a je povinen ho informovat o svém úmyslu podat hlášení o incidentu v letovém provozu po skončení letu pokaždé, kdy byl vrtulník za letu ohrožen: exceptional circumstances prevent this. ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D (4) A commander shall ensure that all known or suspected technical defects and all exceedances of technical limitations occurring while he was responsible for the flight are recorded in the helicopter technical log. If the deficiency or exceedance of technical limitations endangers or could endanger the safety of operation, the commander must in addition initiate the submission of a report to the Authority in accordance with paragraph (b)(2) above. (5) In the case of incidents reported in accordance with sub-paragraphs (b)(1), (b)(2) and (b)(3) above, arising from, or relating to, any failure, malfunction or defect in the helicopter, its equipment or any item of ground support equipment, or which cause or might cause adverse effects on the continuing airworthiness of the helicopter, the operator must also inform the organisation responsible for the design or the supplier or, if applicable, the organisation responsible for continued airworthiness, at the same time as a report is submitted to the Authority. (c) Accident and Serious Incident Reporting An operator shall establish procedures for reporting accidents and serious incidents taking into account responsibilities described below and circumstances described in subparagraph (d) below. (1) A commander shall notify the operator of any accident or serious incident occurring while he was responsible for the flight. In the event that the commander is incapable of providing such notification, this task shall be undertaken by any other member of the crew if they are able to do so, note being taken of the succession of command specified by the operator. (2) An operator shall ensure that the Authority in the State of the operator, the nearest appropriate Authority (if not the Authority in the State of the operator), and any other organisation required by the State of the operator to be informed, are notified by the quickest means available of any accident or serious incident and - in the case of accidents only - at least before the helicopter is moved unless exceptional circumstances prevent this. (3) The commander or the operator of an helicopter shall submit a report to the Authority in the State of the operator within 72 hours of the time when the accident or serious incident occurred. (d) Specific Reports. Occurrences for which specific notification and reporting methods must be used are described below; (1) Air Traffic Incidents A commander shall without delay notify the air traffic service unit concerned of the incident and shall inform them of his intention to submit an air traffic incident report after the flight has ended whenever a helicopter in flight has been endangered by: (i) Nebezpečím srážky s jiným létajícím zařízením; nebo device; (i) A near collision with any other flying Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 18

19 ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D (ii) Chybnými postupy v letovém provozu, nebo neplněním příslušných postupů letovými provozními službami nebo letovou posádkou; nebo (ii) Faulty air traffic procedures or lack of compliance with applicable procedures by air traffic services or by the flight crew; (iii) Poruchou zařízení letových provozních služeb. facilities. (iii) Failure of air traffic services Kromě toho je velitel letadla povinen incident oznámit Úřadu. (2) Palubní protisrážkový systém (ACAS) Rada k vyhnutí (RA). Velitel letadla je povinen oznámit dotyčnému stanovišti řízení letového provozu a podat předepsané hlášení ACAS Úřadu, kdykoliv byl vrtulník za letu nucen provést manévr v důsledku ACAS RA. (3) Nebezpečí střetu a střety s ptáky (i) Velitel letadla je povinen okamžitě informovat místní stanoviště řízení letového provozu, kdykoliv zpozoruje možné nebezpečí střetu s ptáky. (ii) Jestliže je si vědom, že došlo ke střetu s ptákem, je velitel letadla povinen podat po přistání písemné hlášení o střetu s ptákem Úřadu, kdykoliv se vrtulník, za který je zodpovědný, střetne s ptákem, a tento střet má za následek význačné poškození vrtulníku nebo ztrátu nebo selhání funkce kteréhokoliv důležitého zařízení. Jestliže střet s ptákem je objeven v nepřítomnosti velitele letadla, za podání hlášení je odpovědný provozovatel. (4) Nouzové případy za letu s nebezpečným zbožím na palubě. Velitel letadla je povinen, dojde-li za letu ke stavu nouze a pokud to dovolí situace, informovat příslušné stanoviště řízení letového provozu o jakémkoli nebezpečném zboží na palubě. Po přistání vrtulníku je velitel letadla povinen, jestliže událost je spojena s dopravou nebezpečného zboží a vztahuje se na ni, splnit rovněž požadavky na hlášení stanovená v JAR-OPS (5) Protiprávní vměšování. Velitel letadla, nebo v případě jeho nepřítomnosti provozovatel, je povinen, pokud došlo na palubě vrtulníku k činu protiprávního vměšování, podat hlášení místnímu Úřadu a Úřadu státu provozovatele okamžitě, jakmile je to proveditelné. (Viz rovněž JAR-OPS ) (6) Setkání s potenciálně nebezpečnými podmínkami. Velitel letadla je povinen oznámit příslušnému stanovišti řízení letového provozu okamžitě, jakmile je to možné, kdykoliv se za letu setká s potenciálně nebezpečnými podmínkami, jako jsou například nesprávná činnost pozemního nebo navigačního zařízení, meteorologický jev nebo oblak tvořený vulkanickým popelem. [Amdt. 2, , Amdt 3, ] [JAR-OPS Hlášení letových hodin (Viz ACJ OPS 3.426) In addition, the commander shall notify the Authority of the incident. (2) Airborne Collision Avoidance System Resolution Advisory A commander shall notify the air traffic service unit concerned and submit an ACAS report to the Authority whenever a helicopter in flight has manoeuvred in response to an ACAS Resolution Advisory. (3) Bird Hazards and Strikes (i) A commander shall immediately inform the local air traffic service unit whenever a potential bird hazard is observed. (ii) If he is aware that a bird strike has occurred, a commander shall submit a written bird strike report after landing to the Authority whenever a helicopter for which he is responsible suffers a bird strike that results in significant damage to the helicopter or the loss or malfunction of any essential service. If the bird strike is discovered when the commander is not available, the operator is responsible for submitting the report. (4) In-flight Emergencies with Dangerous Goods on Board If an in-flight emergency occurs and the situation permits, a commander shall inform the appropriate air traffic service unit of any dangerous goods on board. After the helicopter has landed, the commander shall, if the occurrence has been associated with and was related to the transport of dangerous goods, comply also with the reporting requirements specified in JAR-OPS (5) Unlawful Interference Following an act of unlawful interference on board a helicopter, the commander or, in his absence, the operator shall submit a report as soon as practicable to the local Authority and to the Authority in the State of the operator. (See also JAR- OPS ) (6) Encountering Potential Hazardous Conditions A commander shall notify the appropriate air traffic services unit as soon as practicable whenever a potentially hazardous condition such as an irregularity in a ground or navigational facility, a meteorological phenomenon or a volcanic ash cloud is encountered during flight. [Amdt. 2, , Amdt 3, ] [JAR-OPS Flight hours reporting (See ACJ OPS 3.426) (a) Provozovatel musí Úřadu umožnit přístup k údajům o letových hodinách každého vrtulníku, který byl provozován během předchozího kalendářního roku.] (a) An operator shall make available to the Authority the hours flown for each helicopter operated during the previous calendar year.] [Amdt. 5, ] [Amdt. 5, ] Vydáno/Issued Vydáno/Issued JAA: JAA: Amendment Amendment D

20 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava D SECTION 1 Subpart D Dodatek 1 k JAR-OPS Uložení zavazadel a nákladu Appendix 1 to JAR-OPS Stowage of baggage and cargo (a) Postupy, zavedené provozovatelem pro zajištění, aby příruční zavazadla a náklad byly přiměřeně a bezpečně uloženy, musí brát v úvahu dále uvedené požadavky: (1) Každý předmět přepravovaný v kabině musí být uložen pouze v místě, které je schopno omezit jeho pohyb; (2) Nesmí být překročena omezení hmotnosti označená štítky v úložných prostorech nebo v jejich blízkosti; (3) Nesmí být použito úložných prostorů pod sedadly, pokud sedadlo není opatřeno zádržkou a velikost zavazadla nedovoluje jeho přiměřené zajištění tímto zařízením; (4) Předměty nesmí být ukládány na toaletách nebo opírány o přepážky, které nejsou schopny omezit jejich pohyb vpřed, do strany nebo vzhůru a pokud přepážky nejsou opatřeny štítky přesně vymezujícími největší hmotnost, která tam smí být umístěna; (5) Zavazadla a náklad umístěný ve skříňkách či přihrádkách nesmí mít velikost, která by bránila bezpečnému zajištění dvířek v zavřené poloze; (6) Zavazadla a náklad nesmí být umístěny tak, aby bránily v přístupu k nouzovému vybavení; a (7) Před vzletem, přistáním a kdykoliv se rozsvítí tabla "Připoutejte se - Nekuřte" nebo je to přikázáno jinak, musí být prováděny kontroly, aby bylo zajištěno, že zavazadla jsou uložena tak, že vzhledem k odpovídající fázi letu nemohou překážet evakuaci vrtulníku ani způsobit zranění pádem (nebo jiným pohybem). [Změna č. 1, ] (a) Procedures established by an operator to ensure that hand baggage and cargo is adequately and securely stowed must take account of the following: (1) Each item carried in a cabin must be stowed only in a location that is capable of restraining it; (2) Mass limitations placarded on or adjacent to stowages must not be exceeded; (3) Underseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment; (4) Items must not be stowed in toilets or against bulkheads that are incapable of restraining articles against movement forwards, sideways or upwards and unless the bulkheads carry a placard specifying the greatest mass that may be placed there; (5) Baggage and cargo placed in lockers must not be of such size that they prevent latched doors from being closed securely; (6) Baggage and cargo must not be placed where it can impede access to emergency equipment; and (7) Checks must be made before take-off, before landing, and whenever the fasten seat belts signs are illuminated or it is otherwise so ordered to ensure that baggage is stowed where it cannot impede evacuation from the aircraft or cause injury by falling (or other movement) as may be appropriate to the phase of flight. [Ch. 1, ] INTENTIONALY LEFT BLANK ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: D - 20

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS Poznámka: Kdykoliv je v této Hlavě požadováno použití letového simulátoru nebo syntetického

Více

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605)

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605) ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J HLAVA J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ SUBPART J MASS AND BALANCE JAR-OPS 3.605 Všeobecně (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.605) (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby

Více

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P HLAVA P PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY SUBPART P MANUALS, LOGS AND RECORDS JAR-OPS 3.1040 Obecná pravidla pro Provozní příručky Provozovatel je povinen zabezpečit,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26. Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz.

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26. Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26 Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz Amendment 3 Additional Airworthiness Requirements for operations Amendment

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Spokojenost cestujících je jedním ze základních cílů Českých aerolinií, vlajkového dopravce České republiky. Plán popisuje systém pravidel a standardů služeb pro

Více

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.5 1 24 JUL 14 GEN 3.5 METEOROLOGICKÉ SLUŽBY 3.5.1 ODPOVĚDNÁ SLUŽBA 3.5.1.1 Pro civilní letiště 3.5.1.1.1 Meteorologické služby civilnímu letectví v Letové informační oblasti Praha (FIR PRAHA)

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

AIP GEN 4.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 4.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 4.2-1 GEN 4.2 POPLATKY ZA LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 4.2.1 POPLATKY ZA PŘIBLIŽOVACÍ A LETIŠTNÍ SLUŽBY ŘÍZENÍ LETŮ 4.2.1.1 Základem pro výpočet poplatků za přibližovací

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR PRAHA RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR PRAHA RUZYNĚ AIP LKPR PRAHA RUZYNĚ AD 2-LKPR-15 21 AUG 14 LKPR AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ LKPR AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS 2.20.1 KOORDINOVANÉ LETIŠTĚ 2.20.1.1 Letiště Praha/Ruzyně je koordinované letiště.

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Expertní návštěva prof. Paula Williamse v Českosaském Švýcarsku. 12.-18. září 2014

Expertní návštěva prof. Paula Williamse v Českosaském Švýcarsku. 12.-18. září 2014 Expertní návštěva prof. Paula Williamse v Českosaském Švýcarsku 12.-18. září 2014 Východiska V POSLEDNÍCH LETECH JE POMĚRNĚ HOJNĚ DISKUTOVANÝM TÉMATEM POTENCIÁL ČESKÉ PŘÍRODY PRO EVENTUÁLNÍ NOMINACI NA

Více

POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY A VÝJIMKY

POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY A VÝJIMKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY A VÝJIMKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA ŘÍZENÍ KONFIGURACE TECHNICKÉ ZMĚNY, ODCHYLKY

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

ÚROVNĚ A TŘÍDY VE SMĚRNICI O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

ÚROVNĚ A TŘÍDY VE SMĚRNICI O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH Pokyn E: Úrovně a třídy POKYN E ÚROVNĚ A TŘÍDY VE SMĚRNICI O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH (Revize září 2002) 103 Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích / Příloha II - Pokyny Stálého výboru pro

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů DIRECTIVE 98/48/EC OF

Více

POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013. dvojjazyčné vydání

POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013. dvojjazyčné vydání POKYNY K UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NA OBDOBÍ 2007 2013 GUIDELINES ON THE CLOSURE OF OPERATIONAL PROGRAMMES IN PERIOD 2007 2013 dvojjazyčné vydání ČERVENEC 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.10.2004 KOM(2004)724 v konečném znění 2004/0252(CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové

Více

How to ride the bus Jak jezdit autobusem. Riding Metro It s as easy as 1,2, 3! Jezdit Metrem je hračka!

How to ride the bus Jak jezdit autobusem. Riding Metro It s as easy as 1,2, 3! Jezdit Metrem je hračka! How to ride the bus Jak jezdit autobusem Thanks for riding Metro! Děkujeme za využití městských dopravních služeb Metro! You re joining more than 60,000 people each day who save money, stress, time and

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY AIP Veřejné vnitrostátní letiště Public domestic aerodrome Neveřejné mezinárodní letiště. Private international aerodrome. AD 4-LKLT-1 LKLT - 1 Umístění/Location 7 km NE Praha - centrum 2 Provozní použitelnost/operational

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více