ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS General Rules for Operations Manuals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals"

Transkript

1 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P HLAVA P PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY SUBPART P MANUALS, LOGS AND RECORDS JAR-OPS Obecná pravidla pro Provozní příručky Provozovatel je povinen zabezpečit, aby Provozní příručka obsahovala všechny instrukce a informace nezbytné pro provozní pracovníky k výkonu jejich povinností. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby obsah Provozní příručky, včetně všech amendmentů nebo revizí, nepřestupoval podmínky obsažené v AOC nebo kteréhokoliv použitelného předpisu, byl přijatelný nebo schválen Úřadem, je-li to vhodné. (Viz IEM OPS ) Pokud neschválí Uřad jinak, nebo není předepsáno národním zákonem, musí provozovatel vypracovat Provozní příručku v angličtině. Kromě toho může provozovatel přeložit a používat takovou příručku nebo její části v jiném jazyce. (Viz IEM OPS (c ).) Stane-li se pro provozovatele nezbytným zpracovat nové Provozní příručky nebo jejich hlavní části/svazky, musí splnit požadavky výše uvedeného pododstavce.ve všech ostatních případech musí provozovatel vyhovět pododstavci co nejdříve, ale v žádném případě ne později než 1. prosince Provozovatel může vydávat Provozní příručku v samostatných svazcích. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby veškerý provozní personál měl snadný přístup ke kopii každé části Provozní příručky, která je důležitá pro plnění jeho povinností. Provozovatel je kromě toho povinen vybavit členy posádek osobní kopií nebo úseky z částí A a B Provozní příručky důležitými pro osobní studium. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byla Provozní příručka doplňována nebo opravována tak, aby v ní obsažené instrukce a informace byly aktuální. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byl provozní personál uvědoměn o těch změnách, které jsou důležité pro jeho povinnosti. (h) Každý držitel Provozní příručky nebo jejích částí je povinen udržovat ji v aktuálním stavu s použitím amendmentů nebo revizí dodaných provozovatelem. (i) Provozovatel je povinen dodat Úřadu zamýšlené amendmenty a revize s předstihem před datem jejich účinnosti. Týká-li se amendment kterékoliv části Provozní příručky, která podléhá podle JAR-OPS 3 schválení, pak je povinností získat toto schválení před nabytím účinnosti amendmentu. Vyžaduje-li zájem bezpečnosti okamžité amendmenty nebo revize, mohou být okamžitě uveřejněny a uplatněny za předpokladu, že bylo požádáno o jakékoliv požadované schválení. JAR-OPS General Rules for Operations Manuals An operator shall ensure that the Operations Manual contains all instructions and information necessary for operations personnel to perform their duties. An operator shall ensure that the contents of the Operations Manual, including all amendments or revisions, do not contravene the conditions contained in the Air Operator Certificate (AOC) or any applicable regulations and are acceptable to, or, where applicable, approved by, the Authority. (See IEM OPS ) Unless otherwise approved by the Authority, or prescribed by national law, an operator must prepare the Operations Manual in the English language. In addition, an operator may translate and use that manual, or parts thereof, into another language. (See IEM OPS ) Should it become necessary for an operator to produce new Operations Manuals or major parts/volumes thereof, he must comply with sub-paragraph above. In all other cases, an operator must comply with sub-paragraph above as soon as possible and in no case later than 1 December An operator may issue an Operations Manual in separate volumes. An operator shall ensure that all operations personnel have easy access to a copy of each part of the Operations Manual which is relevant to their duties. In addition, the operator shall supply crew members with a personal copy of, or sections from, Parts A and B of the Operations Manual as are relevant for personal study. An operator shall ensure that the Operations Manual is amended or revised so that the instructions and information contained therein are kept up to date. The operator shall ensure that all operations personnel are made aware of such changes that are relevant to their duties. (h) Each holder of an Operations Manual, or appropriate parts of it, shall keep it up to date with the amendments or revisions supplied by the operator. (i) An operator shall supply the Authority with intended amendments and revisions in advance of the effective date. When the amendment concerns any part of the Operations Manual which must be approved in accordance with JAR-OPS Part 3, this approval shall be obtained before the amendment becomes effective. When immediate amendments or revisions are required in the interest of safety, they may be published and applied immediately, provided that any approval required has been applied for. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Provozovatel je povinen začlenit všechny amendmenty a revize požadované Uřadem. An operator shall incorporate all amendments and revisions required by the Authority. (k) Provozovatel musí zabezpečit, aby informace přejímané ze schválených dokumentů a jakékoliv amendmenty takové schválené dokumentace byly správně promítnuty do Provozní příručky a aby Provozní příručka neobsahovala žádnou informaci v rozporu s jakoukoliv schválenou dokumentací. Tento požadavek však provozovateli nebrání v používání konzervativnějších údajů a postupů. (l) Provozovatel musí zabezpečit, aby obsah Provozní příručky byl předkládán ve formě, v níž může být bez obtíží používán. [Návrh příručky musí brát v úvahu lidské činitele a principy CRM.] (m) (m) Úřad může provozovateli povolit předkládat Provozní příručku nebo její části v jiné než tištěné formě. V takových případech musí být zabezpečena přijatelná úroveň přístupnosti, použitelnosti a spolehlivosti. (k) An operator must ensure that information taken from approved documents, and any amendment of such approved documentation, is correctly reflected in the Operations Manual and that the Operations Manual contains no information contrary to any approved documentation. However, this requirement does not prevent an operator from using more conservative data and procedures. (l) An operator must ensure that the contents of the Operations Manual are presented in a form in which they can be used without difficulty. [The design of the manual shall observe Human factors and CRM principles.] An operator may be permitted by the Authority to present the Operations Manual or parts thereof in a form other than on printed paper. In such cases, an acceptable level of accessibility, usability and reliability must be assured. (n) Používání Provozní příručky ve zkráceném tvaru neosvobozuje provozovatele od požadavků JAR-OPS [Změna č. 1, ; Amdt.3, ] (n) The use of an abridged form of the Operations Manual does not exempt the operator from the requirements of JAR-OPS [Ch. 1, ; Amdt.3, ] JAR-OPS Provozní příručka - členění a obsah (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS ) (Viz AMC OPS ) Provozovatel je povinen zabezpečit toto hlavní členění Provozní příručky: JAR-OPS Operations Manual - structure and contents (See Appendix 1 to JAR-OPS ) (See AMC OPS ) An operator shall ensure that the main structure of the Operations Manual is as follows: Část A. Všeobecná/Základní ustanovení Part A. General/Basic Tato část musí obsahovat všechny provozní zásady, nařízení a postupy potřebné pro bezpečný provoz, které nejsou vázány na typ vrtulníku. This part shall comprise all non type-related operational policies, instructions and procedures needed for a safe operation. Část B. Provoz vrtulníku Part B. Helicopter Operating Matters Tato část musí obsahovat veškerá nařízení a postupy potřebné pro bezpečný provoz, vztahující se k typu vrtulníku. Musí brát v úvahu jakékoliv rozdíly mezi typy, variantami nebo jednotlivými vrtulníky používanými provozovatelem. This part shall comprise all type-related instructions and procedures needed for a safe operation. It shall take account of any differences between types, variants or individual helicopters used by the operator. Část C. heliportu Instrukce a informace o trati/úloze/oblasti a Part C. Route/Role/Area and Heliport Instructions and Information Tato část musí obsahovat veškeré instrukce a informace potřebné pro danou oblast provozu. This part shall comprise all instructions and information needed for the area of operation. Část D. Výcvik Part D. Training Tato část musí obsahovat všechny instrukce k výcviku personálu, potřebného pro bezpečný provoz. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byl obsah Provozní příručky v souladu s Dodatkem 1 k JAR-OPS a aby odpovídal oblasti(ím) a druhu(ům) provozu. This part shall comprise all training instructions for personnel required for a safe operation. An operator shall ensure that the contents of the Operations Manual are in accordance with Appendix 1 to JAR-OPS 1045 and relevant to the area(s) and type(s) of Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 2

3 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P Poznámka překladatele: Chyba v originálním znění, české znění viz výše. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby podrobné členění Provozní příručky bylo přijatelné pro Úřad. (Viz IEM OPS ) [Změna č. 1, ] operation. An operator shall ensure that the detailed structure of the Operations Manual is acceptable to the Authority. (See IEM OPS ) [Ch. 1, ] JAR-OPS Letová příručka vrtulníku Provozovatel je povinen udržovat v platném znění schválenou Letovou příručku vrtulníku nebo rovnocenný dokument pro každý vrtulník, který provozuje. JAR-OPS Helicopter Flight Manual An operator shall keep a current approved Helicopter Flight Manual or equivalent document for each helicopter that it operates. JAR-OPS Palubní deník Provozovatel je povinen uchovávat o každém letu v Palubním deníku tyto informace: (1) Poznávací značku vrtulníku; (2) Datum; (3) Jméno člena(ů) posádky; (4) Funkce přidělené členu(ům) posádky; (5) Místo odletu; (6) Místo příletu; (7) Čas odletu; (8) Čas příletu; (9) Dobu letu; (10) Druh letu; (11) Incidenty a pozorování (pokud byly); a (12) Podpis velitele letadla (nebo rovnocenný)(viz IEM OPS (12)). Úřad může provozovateli povolit, aby nevedl Palubní deník nebo jeho části, pokud jsou důležité informace přístupné v ostatní dokumentaci (Viz IEM OPS ). JAR-OPS Journey log An operator shall retain the following information for each flight in the form of a Journey Log: (1) Helicopter registration; (2) Date; (3) Name(s) of crew member(s); (4) Duty assignment of crew member(s); (5) Place of departure; (6) Place of arrival; (7) Time of departure; (8) Time of arrival; (9) Hours of flight; (10) Nature of flight; (11) Incidents, observations (if any); and (12) Commander's signature (or equivalent) (see IEM OPS (12)). An operator may be permitted not to keep a helicopter journey log, or parts thereof, by the Authority if the relevant information is available in other documentation (See IEM OPS ). JAR-OPS Provozní letový plán Provozovatel musí zabezpečit, aby používaný provozní letový plán a všechny záznamy prováděné za letu obsahovaly tyto body: (1) Poznávací značku vrtulníku; (2) Typ a variantu vrtulníku; (3) Datum letu; JAR-OPS Operational flight plan An operator must ensure that the operational flight plan used and the entries made during flight contain the following items: (1) Helicopter registration; (2) Helicopter type and variant; (3) Date of flight; Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 3

4 JAR-OPS 3 (4) Označení letu; (5) Jména členů letové posádky; (6) Funkce přidělené členům letové posádky; (7) Místo odletu; (8) Čas odletu; (9) Místo příletu (plánované a skutečné); (10) Čas příletu; (11) Druh letu (VFR, HEMS a pod.); (12) Trať a úseky trati s kontrolními/traťovými body, vzdálenostmi, časy a dráhami; (13) Plánovaná cestovní rychlost a doby letu mezi kontrolními/traťovými body. Předpokládané a skutečné časy přeletu; (14) Bezpečné výšky a minimální hladiny letu; (15) Plánované výšky a letové hladiny; (16) Výpočty paliva (záznamy kontrol množství paliva za letu); (17) Množství paliva na palubě při spouštění motorů; (18) Náhradní heliporty cílového heliportu a jsou-li požadovány i náhradní heliporty při vzletu a na trati, včetně informací předepsaných shora uvedenými pododstavci (12), (13), (14) a (15); (19) Počáteční schválení letového plánu ATS (letovými provozními službami) a následná povolení; (20) Výpočty přeplánování za letu; a (21) Příslušné meteorologické informace; V Provozním letovém plánu lze vynechat body, které jsou snadno dostupné v ostatní dokumentaci nebo z přijatelného pramene nebo, které nejsou důležité pro daný druh provozu. Provozovatel musí zabezpečit, aby Provozní letový plán a jeho používání byly popsány v Provozní příručce. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby záznamy byly prováděny neprodleně a trvalým způsobem. (4) Flight identification; (5) Names of flight crew members; ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P (6) Duty assignment of flight crew members; (7) Place of departure; (8) Time of departure; (9) Place of arrival (planned and actual); (10) Time of arrival; (11) Type of operation (VFR, HEMS, etc.); (12) Route and route segments with checkpoints/waypoints, distances, time and tracks; (13) Planned cruising speed and flying times between check-points/way-points. Estimated and actual times overhead; (14) Safe altitudes and minimum levels; (15) Planned altitudes and flight levels; (16) Fuel calculations (records of in-flight fuel checks); (17) Fuel on board when starting engines; (18) Alternate(s) for destination and, where applicable, take-off and en-route, including information required in sub-paragraphs (12), (13), (14), and (15) above; (19) Initial ATS Flight Plan clearance and subsequent re-clearance; (20) In-flight re-planning calculations; and (21) Relevant meteorological information. Items which are readily available in other documentation or from an acceptable source or are irrelevant to the type of operation may be omitted from the operational flight plan. An operator must ensure that the operational flight plan and its use is described in the Operations Manual. An operator shall ensure that all entries on the operational flight plan are made concurrently and that they are permanent in nature. JAR-OPS Lhůty uložení dokumentů Provozovatel je povinen zabezpečit, aby všechny záznamy, hlášení a všechny příslušné provozní a technické informace pro každý jednotlivý let byly uloženy po doby předepsané Dodatkem 1 k JAR-OPS JAR-OPS Document storage periods An operator shall ensure that all records and all relevant operational and technical information for each individual flight, are stored for the periods prescribed in Appendix 1 to JAR-OPS Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 4

5 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P JAR-OPS Výklad řízení údržby provozovatele Provozovatel je povinen udržovat v platném znění schválený Výklad řízení údržby, jak předepisuje [Část-M M.A.704 Výklad řízení zachování letové způsobilosti]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Operator's maintenance management exposition An operator shall keep a current approved maintenance management exposition as prescribed in [Part-M M.A.704 Continuing airworthiness management exposition]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Technický deník vrtulníku Provozovatel je povinen vést Technický deník vrtulníku, jak předepisuje [Část-M M.A.306 Systém technického deníku provozovatele]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Helicopter Technical log An operator shall keep a helicopter technical log as prescribed in [Part-M M.A.306 Operator s technical log system]. [Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO INTENTIONALLY LEFT BLANK Vydáno/Issued JAA: Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: Amendment P P - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Dodatek 1 k JAR-OPS OBSAH PROVOZNÍ PŘÍRUČKY (Viz IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS ) Appendix 1 to JAR-OPS OPERATIONS MANUAL CONTENTS (See IEM to Appendix 1 to JAR-OPS ) Provozovatel je povinen zabezpečit, aby Provozní příručka obsahovala následující: An operator shall ensure that the Operations Manual contains the following: A. VŠEOBECNÁ/ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A GENERAL/BASIC 0 SPRÁVA A ŘÍZENÍ PROVOZNÍ PŘÍRUČKY 0.1 Úvod Prohlášení, že Provozní příručka vyhovuje všem použitelným předpisům a požadavkům a podmínkám příslušného AOC Prohlášení, že Provozní příručka obsahuje provozní instrukce, které musí příslušní pracovníci dodržovat. Seznam a stručný popis různých částí, jejich obsahu, platnosti a použití. Vysvětlení a definice pojmů a slov nutných pro používání příručky. 0.2 Systém změn a revizí Určuje kdo odpovídá za vydávání a zařazování změn a revizí. 0 ADMINISTRATION AND CONTROL OF OPERATIONS MANUAL 0.1 Introduction A statement that the manual complies with all applicable regulations and with the terms and conditions of the applicable Air Operator Certificate. A statement that the manual contains operational instructions that are to be complied with by the relevant personnel. A list and brief description of the various parts, their contents, applicability and use. Explanations and definitions of terms and words needed for the use of the manual. 0.2 System of amendment and revision Who is responsible for the issuance and insertion of amendments and revisions. Záznam změn a revizí s daty zařazení a účinnosti. A record of amendments and revisions with insertion dates and effective dates. Prohlášení, že nejsou dovoleny rukopisné změny a revize, vyjma situace, kdy se v zájmu bezpečnosti požaduje okamžitě změna nebo revize. A statement that handwritten amendments and revisions are not permitted except in situations requiring immediate amendment or revision in the interest of safety. Popis systému anotace stran a jejich dat účinnosti. A description of the system for the annotation of pages and their effective dates. Seznam platných stran. A list of effective pages. Anotace změn (na stránkách textu a je-li to proveditelné i na přehledných tabulkách a nákresech). Annotation of changes (on text pages and, as far as practicable, on charts and diagrams). Dočasné revize. Temporary revisions. (h) Popis systému distribuce příruček, změn a revizí. (h) A description of the distribution system for the manuals, amendments and revisions. 1 ORGANIZACE A ODPOVĚDNOSTI 1.1 Organizační členění. Popis organizačního členění, včetně celkového organizačního schématu společnosti a organizačního schématu provozního úseku. Organizační schéma musí zobrazovat vztah mezi provozním úsekem a ostatními organizačními celky společnosti. Zejména musí být uvedeny podřízenosti a informační toky mezi všemi 1 ORGANISATION AND RESPONSIBILITIES 1.1 Organisational structure. A description of the organisational structure including the general company organigram and operations department organigram. The organigram must depict the relationship between the Operations Department and the other Departments of the company. In particular, the subordination and reporting Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 6

7 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P organizačními celky (úseky, oddělení, atd.) které se týkají bezpečnosti letového provozu. 1.2 Jmenovaní vedoucí pracovníci. Jméno každého jmenovaného vedoucího pracovníka odpovědného za letový provoz, systém údržby, výcvik posádek a pozemní provoz, jak předepisuje JAR-OPS 3, Hlava C. Musí být uveden popis jejich činnosti a odpovědnosti. 1.3 Odpovědnosti a povinnosti řídících pracovníků provozu. Popis povinností, odpovědností a pravomocí pracovníků vedení provozu, vztahujících se k bezpečnosti letového provozu a k plnění použitelných předpisů. 1.4 Pravomoce, povinnosti a odpovědnosti velitele letadla. Prohlášení vymezující práva, povinnosti a odpovědnosti velitele letadla. 1.5 Povinnosti a odpovědnosti členů posádky, kromě velitele letadla. lines of all Divisions, Departments etc., which pertain to the safety of flight operations, must be shown. 1.2 Nominated postholders. The name of each nominated postholder responsible for flight operations, the maintenance system, crew training and ground operations, as prescribed in JAR-OPS 3 Subpart C. A description of their function and responsibilities must be included. 1.3 Responsibilities and duties of operations management personnel. A description of the duties, responsibilities and authority of operations management personnel pertaining to the safety of flight operations and the compliance with the applicable regulations. 1.4 Authority, duties and responsibilities of the commander. A statement defining the authority, duties and responsibilities of the commander Duties and responsibilities of crew members other than the commander 2 PROVOZNÍ ŘÍZENÍ A DOZOR 2.1 Dozor nad provozem prováděný provozovatelem. Popis systému pro provádění dozoru nad provozem prováděného provozovatelem (viz JAR-OPS 3.175). Popis musí udávat jak je prováděn dozor nad bezpečností letového provozu a nad kvalifikací pracovníků. Zejména musí být popsány postupy týkající se těchto bodů: 2 OPERATIONAL CONTROL AND SUPERVISION 2.1 Supervision of the operation by the operator. A description of the system for supervision of the operation by the operator (see JAR-OPS 3.175). This must show how the safety of flight operations and the qualifications of personnel are supervised. In particular, the procedures related to the following items must be described: Platnost průkazů způsobilosti a kvalifikace; Licence and qualification validity; Způsobilost provoznho personálu; a Competence of operations personnel; and Řízení, rozbor a uložení záznamů, dokladů letu, dodatečných informací a údajů. 2.2 Systém vyhlašování dodatečných provozních instrukcí a informací. Popis všech systémů vyhlašování informací, které mohou mít provozní povahu, ale doplňují informace v Provozní příručce. Musí být zahrnuta použitelnost této informace a odpovědnosti za její vyhlášení. 2.3 Program prevence nehod a bezpečnosti letů. Popis hlavních aspektů programu bezpečnosti letů. 2.4 Provozní řízení. Popis postupů a povinností nezbytných k výkonu provozního řízení se zřetelem k bezpečnosti letů. 2.5 Zmocnění Úřadu. Popis zmocnění Úřadu [a návod pro personál jak usnadnit inspekce prováděné zaměstnanci Úřadu.] 3 SYSTÉM JAKOSTI Popis přijatého systému jakosti zahrnující nejméně: Control, analysis and storage of records, flight documents, additional information and data. 2.2 System of promulgation of additional operational instructions and information. A description of any system for promulgating information which may be of an operational nature but is supplementary to that in the Operations Manual. The applicability of this information and the responsibilities for its promulgation must be included. 2.3 Accident prevention and flight safety programme. A description of the main aspects of the flight safety programme. 2.4 Operational control. A description of the procedures and responsibilities necessary to exercise operational control with respect to flight safety. 2.5 Powers of the Authority. A description of the powers of the Authority [and guidance to staff on how to facilitate inspections by Authority personnel.] 3 QUALITY SYSTEM A description of the quality system adopted including at least: Zásady jakosti; Quality policy; Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 7

8 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Popis organizace systému jakosti; a A description of the organisation of the Quality System; and Přidělení povinností a odpovědností. Allocation of duties and responsibilities. 4 SLOŽENÍ POSÁDKY 4.1 Složení posádky. Vysvětlení metody pro určování složení posádek se zřetelem k: 4 CREW COMPOSITION 4.1 Crew Composition. An explanation of the method for determining crew compositions taking account of the following: Typu používaného vrtulníku; The type of helicopter being used; Oblasti a druhu prováděného provozu; undertaken; The area and type of operation being Fázi letu; The phase of the flight; Minimálnímu předepsanému počtu členů posádky a plánované době letové služby; Praxi (celkové a na typu), rozlétanosti a ke kvalifikaci členů posádky; a The minimum crew requirement and flight duty period planned; Experience (total and on type), recency and qualification of the crew members; and Určení velitele letadla. The designation of the commander. Určení vedoucího kabiny. member. The designation of the senior cabin crew 4.2 Záměrně nepoužito 4.3 Ztráta pracovní schopnosti letové posádky. Instrukce pro posloupnost velení v případě ztráty pracovní schopnosti letové posádky. 4.4 Létání na více než jednom typu. Výklad udávající které vrtulníky jsou pokládány za jeden typ pro účely: 4.2 Intentionally blank 4.3 Flight crew incapacitation. Instructions on the succession of command in the event of flight crew incapacitation. 4.4 Operation on more than one type. A statement indicating which helicopters are considered as one type for the purpose of: Plánování letových posádek; a Flight crew scheduling; and Plánování palubních průvodčích. Cabin crew scheduling. 5 POŽADAVKY KVALIFIKACE 5.1 Popis požadovaného průkazu způsobilosti, kvalifikace(í), způsobilosti/ kvalifikace (např. traťové a letištní), praxe, výcviku, přezkoušení a rozlétanosti k výkonu povinností provozního personálu. Musí se přihlížet k typu vrtulníku, druhu provozu a ke složení posádky. 5.2 Letová posádka 5 QUALIFICATION REQUIREMENTS 5.1 A description of the required licence, rating(s), qualification/competency (e.g. for routes and aerodromes), experience, training, checking and recency for operations personnel to conduct their duties. Consideration must be given to the helicopter type, kind of operation and composition of the crew. 5.2 Flight crew Velitel letadla. Commander. Pilot střídající velitele letadla. Pilot relieving the commander. Druhý pilot. Co-pilot. Pilot pod dozorem. Pilot under supervision. Palubní technik. System panel operator. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 8

9 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P variantě. Provoz na více než jednom typu nebo Operation on more than one type or variant. 5.3 Palubní průvodčí 5.3 Cabin crew Vedoucí palubní průvodčí. Senior cabin crew member. Palubní průvodčí. Cabin crew member. (i) Předepsaný palubní průvodčí. (i) Required cabin crew member. (ii) Dodatečný palubní průvodčí a palubní průvodčí při seznamovacích letech. (ii) Additional cabin crew member and cabin crew member during familiarisation flights. variantě. Provoz na více než jednom typu nebo Operation on more than one type or variant. 5.4 Personál provádějící výcvik, přezkušování a dozor 5.4 Training, checking and supervision personnel Letových posádek. For flight crew. Palubních průvodčích. For cabin crew. 5.5 Ostatní provozní personál 5.5 Other operations personnel 6 OCHRANA ZDRAVÍ POSÁDKY 6.1 Ochrana zdraví posádky. Důležité předpisy a směrnice pro členy posádky týkající se zdraví, zahrnující: [Psychoaktivní látky zahrnující, ale neomezující se na: (i) Alkohol a ostatní opojné nápoje; (ii) Narkotika; (iii) Drogy; (iv) Tablety pro spaní; (Viz také JAR-FCL 3 (zdravotní způsobilost) a 3.040)] 6 CREW HEALTH PRECAUTIONS 6.1 Crew health precautions. The relevant regulations and guidance to crew members concerning health including: [Psychoactive substances including but not limited to: (i) Alcohol and other intoxicating liquids; (ii) Narcotics; (iii) Drugs; (iv) Sleeping tablets; (See also JAR-FCL Part 3 (medical) & 3.040)] ([b]) Farmaceutické přípravky; ([b]) Pharmaceutical preparations; ([c]) Imunizace; ([d]) [P]otápění [vyžadující podvodní tlakové dýchací přístroje;] ([c]) Immunisation; ([d]) [D]iving [involving underwater pressure breathing devices;] ([e]) ([f]) Darování krve/[kostní dřeně]; Opatrnost v jídle před letem a během letu; ([e]) Blood[/bone marrow] donation; ([f]) Meal precautions prior to and during flight; ([g]) Spánek a odpočinek; a ([g]) Sleep and rest; and ([h]) Chirurgické operace. ([h]) Surgical operations. 7 OMEZENÍ DOBY LETU 7.1 Omezení doby letu, doby ve službě a požadavky odpočinku. Popis omezení doby letu, doby ve službě a požadavků na odpočinek, předepisuje pro dané lety JAR- 7 FLIGHT TIME LIMITATIONS 7.1 Flight and Duty Time Limitations and Rest Requirements. A description of the flight and duty time limitations and rest requirements prescribed in JAR-OPS Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 9

10 JAR-OPS 3 OPS 3 v Hlavě Q, jak je použitelné pro provoz. 7.2 Překročení omezení doby letu, doby ve službě a/nebo zkrácení doby odpočinku. Podmínky, za nichž lze překročit omezení doby letu nebo doby ve službě a zkrátit dobu odpočinku a postupy používané k hlášení těchto úprav. Part 3 Subpart Q as applicable to the operation. ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 7.2 Exceedances of flight and duty time limitations and/or reductions of rest periods. Conditions under which flight and duty time may be exceeded or rest periods may be reduced and the procedures used to report these modifications. 8 PROVOZNÍ POSTUPY 8.1 Instrukce pro přípravu letu. Podle použitelnosti pro dané lety: Minimální výšky letu. Popis metody určování a používání minimálních výšek, zahrnující: Postup k určení minimálních výšek/letových hladin pro lety VFR; a Postup k určení minimálních výšek/letových hladin pro lety IFR Kriteria pro určování použitelnosti letišť Metody pro určování provozních minim letišť. Metoda určování provozních minim letiště pro lety IFR v souladu s JAR-OPS 3, Hlava E. Musí se odvolávat na postupy určování dohlednosti a/nebo dráhové dohlednosti, na použitelnost skutečné dohlednosti pozorované piloty, na hlášenou dohlednost a na hlášené dráhové dohlednosti Provozní minima na trati pro lety VFR nebo pro úseky letů za VFR a instrukce pro volbu trati se zřetelem k dostupnosti ploch dovolujících provést bezpečné vynucené přistání tam, kde se používá jednomotorových vrtulníků Uvádění a používání letištních a traťových provozních minim Výklad meteorologických informací. Vysvětlující materiály o dekódování MET předpovědí a MET hlášení týkajících se oblasti letů, včetně výkladu podmiňovacích výrazů Určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem na palubě. Metody k určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem, která mají být na palubě a jejich monitorování za letu. Tato část musí také zahrnovat instrukce k měření a rozložení kapaliny na palubě. Takové instrukce musí brát v úvahu všechny okolnosti, s nimiž je pravděpodobné setkání za letu, včetně možnosti přeplánování za letu a poruchy jedné nebo více pohonných jednotek vrtulníku. Musí být rovněž popsán systém vedení záznamů o palivu a oleji Hmotnost a těžiště. Všeobecné principy hmotnosti a těžiště, zahrnující: 8 OPERATING PROCEDURES 8.1 Flight Preparation Instructions. As applicable to the operation: Minimum Flight Altitudes. A description of the method of determination and application of minimum altitudes including: A procedure to establish the minimum altitudes/flight levels for VFR flights; and A procedure to establish the minimum altitudes/flight levels for IFR flights Criteria for determining the usability of aerodromes Methods for the determination of aerodrome operating minima. The method for establishing aerodrome operating minima for IFR flights in accordance with JAR- OPS Part 3 Subpart E. Reference must be made to procedures for the determination of the visibility and/or runway visual range and for the applicability of the actual visibility observed by the pilots, the reported visibility and the reported runway visual range En-route Operating Minima for VFR Flights or VFR portions of a flight and, where single engined helicopters are used, instructions for route selection with respect to the availability of surfaces which permit a safe forced landing Presentation and Application of Aerodrome and En-route Operating Minima Interpretation of meteorological information. Explanatory material on the decoding of MET forecasts and MET reports relevant to the area of operations, including the interpretation of conditional expressions Determination of the quantities of fuel, oil and water methanol carried. The methods by which the quantities of fuel, oil and water methanol to be carried are determined and monitored in flight. This section must also include instructions on the measurement and distribution of the fluid carried on board. Such instructions must take account of all circumstances likely to be encountered on the flight, including the possibility of in-flight replanning and of failure of one or more of the helicopter's power plants. The system for maintaining fuel and oil records must also be described Mass and Centre of Gravity. The general principles of mass and centre of gravity including: Definice; Definitions; Metody, postupy a odpovědnosti za Methods, procedures and responsibilities for Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 10

11 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P zpracování a převzetí výpočtů hmotnosti a těžiště; preparation and acceptance of mass and centre of gravity calculations; Zásady pro používání buď normalizovaných a/nebo skutečných hmotností; actual masses; The policy for using either standard and/or Metoda pro určování použitelné hmotnosti cestujících, zavazadel a nákladu; Použitelné hmotnosti cestujících a zavazadel pro různé druhy provozu a typ vrtulníku; Všeobecné instrukce a informace nezbytné k ověření různých druhů používané dokumentace o hmotnosti a vyvážení; The method for determining the applicable passenger, baggage and cargo mass; The applicable passenger and baggage masses for various types of operations and helicopter type; General instruction and information necessary for verification of the various types of mass and balance documentation in use; Postupy pro změny na poslední chvíli; Last Minute Changes procedures; (h) Měrná hmotnost paliva, oleje a vody s methylalkoholem; (h) methanol; Specific gravity of fuel, oil and water (i) Zásady/postupy přidělování sedadel; a (i) Seating policy/procedures; and Rozvrhy normalizovaného zatížení Standard load plans Letový plán letových provozních služeb. Postupy a odpovědnosti za zpracování a předkládání letového plánu letových provozních služeb. Faktory, které je třeba uvažovat, zahrnují způsoby předkládání jak jednotlivých, tak stálých letových plánů Provozní letový plán. Postupy a odpovědnosti za zpracování a převzetí provozního letového plánu. Musí být popsáno používání provozního letového plánu, včetně vzorů používaných formátů provozního letového plánu Technický deník vrtulníku provozovatele. Musí být popsány odpovědnosti a používání Technického deníku vrtulníku provozovatele, včetně vzorů používaného formátu Seznam dokumentů, formulářů a dodatečných informací, které mají být na palubě. 8.2 Instrukce pro pozemní obsluhu Postupy plnění paliva. Popis postupů plnění paliva, zahrnující: Bezpečnostní opatření v průběhu plnění a odčerpávání paliva, včetně případu, kdy rotory, motor(y)běží a APU je v činnosti; Plnění a odčerpávání paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na palubě; a ATS Flight Plan. Procedures and responsibilities for the preparation and submission of the air traffic services flight plan. Factors to be considered include the means of submission for both individual and repetitive flight plans Operational Flight Plan. Procedures and responsibilities for the preparation and acceptance of the operational flight plan. The use of the operational flight plan must be described including samples of the operational flight plan formats in use Operator's Helicopter Technical Log. The responsibilities and the use of the operator's Helicopter Technical Log must be described, including samples of the format used List of documents, forms and additional information to be carried 8.2 Ground Handling Instructions Fuelling procedures. A description of fuelling procedures, including: Safety precautions during refuelling and defuelling including rotors running, engine(s) running and when an APU is in operation; Refuelling and defuelling when passengers are embarking, on board or disembarking; and Opatření přijímaná, aby nedošlo ke smíchání paliv. fuels. Precautions to be taken to avoid mixing Postupy odbavení vrtulníku, cestujících a nákladu, týkající se bezpečnosti. Popis postupů, které se použijí k přidělování sedadel, nastupování a vystupování cestujících a při nakládání a vykládání vrtulníku. Musí být rovněž uvedeny další postupy zaměřené na bezpečnost v době, kdy Helicopter, passengers and cargo handling procedures related to safety. A description of the handling procedures to be used when allocating seats and embarking and disembarking passengers and when loading and unloading the helicopter. Further procedures, aimed at Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 11

12 JAR-OPS 3 je vrtulník na odbavovací ploše. Postupy odbavení musí zahrnovat: Děti/děti do dvou let, nemocné cestující a osoby s omezenou pohyblivostí; Dopravu nežádoucích cestujících, deportovaných osob nebo střežených osob/ve vazbě; ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P achieving safety whilst the helicopter is on the ramp, must also be given. Handling procedures must include: Children/infants, sick passengers and Persons with Reduced Mobility; Transportation of inadmissible passengers, deportees or persons in custody; zavazadel; Přípustnou velikost a hmotnost příručních baggage; Permissible size and weight of hand ve vrtulníku; Nakládání a zajištění jednotlivých předmětů helicopter; Loading and securing of items in the prostorů; Zvláštní náklady a třídění nákladových Special loads and classification of load compartments; Rozmisťování pozemního vybavení; Positioning of ground equipment; Obsluhu dveří vrtulníku; Operation of helicopter doors; (h) Bezpečnost na odbavovací ploše, včetně požární ochrany, prostorů prudkého proudění a sání; (i) Spouštění motorů, postupy odjezdu z odbavovací plochy a příjezdu na ni; (h) Safety on the ramp, including fire prevention, blast and suction areas; (i) Start-up, ramp departure and arrival procedures; Ošetřování vrtulníků; a Servicing of helicopters; and (k) Doklady a formuláře pro odbavení vrtulníku; (k) Documents and forms for helicopter handling; (l) Vícenásobné obsazení sedadel vrtulníku. (l) Multiple occupancy of helicopter seats Postupy zabránění vstupu do vrtulníku. Postupy zabezpečující, aby se zabránilo vstupu do vrtulníku osobám, které se zdají být pod vlivem alkoholu nebo prokazující chováním, nebo fyzickými příznaky, že jsou pod vlivem drog, vyjma pacientů v příslušné lékařské péči Odmrazování a ochrana proti námraze na zemi. Popis zásad a postupů odmrazování a ochrany proti námraze vrtulníků na zemi. Musí být zahrnuty popisy druhů a účinků námrazy a ostatních znečistění vrtulníků stojících na zemi, při pohybech po zemi a při vzletu. Kromě toho musí být uveden popis druhů kapalin včetně: Procedures for the refusal of embarkation. Procedures to ensure that persons who appear to be intoxicated or who demonstrate by manner or physical indications that they are under the influence of drugs, except medical patients under proper care, are refused embarkation De-icing and Anti-icing on the ground. A description of the de-icing and anti-icing policy and procedures for helicopters on the ground. These shall include descriptions of the types and effects of icing and other contaminants on helicopters whilst stationary, during ground movements and during take-off. In addition, a description of the fluid types used must be given including: Chráněných nebo obchodních názvů; Proprietary or commercial names; Charakteristik; Characteristics; Účinků na výkonnost vrtulníku; Effects on helicopter performance; Doby trvání ochrany; a Hold-over times; and Bezpečnostních opatření při používání. Precautions during usage. 8.3 Letové postupy Zásady VFR/IFR. Popis zásad umožňujících provést lety podle VFR nebo vyžadující provést lety podle IFR a pro přechod z jednoho druhu letu na druhý. 8.3 Flight Procedures VFR/IFR Policy. A description of the policy for allowing flights to be made under VFR, or of requiring flights to be made under IFR, or of changing from one to Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 12

13 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P the other Navigační postupy. Popis všech navigačních postupů důležitých pro druh(y) a oblast(i) provozu. Musí se uvažovat: Standardní navigační postupy, včetně zásad provádění nezávislé kontroly vstupů zadávaných klávesnicí, pokud mají vliv na dráhu letu, po které se vrtulník má pohybovat; Navigace v prostorech MNPS a polárních a navigace v ostatních označených prostorech; RNAV (prostorová navigace). Popis postupů týkajících se RNAV se uvádí v Části C; Navigation Procedures. A description of all navigation procedures relevant to the type(s) and area(s) of operation. Consideration must be given to: Standard navigational procedures including policy for carrying out independent cross-checks of keyboard entries where these affect the flight path to be followed by the helicopter; MNPS and POLAR navigation and navigation in other designated areas; RNAV. A description of the relevant RNAV procedures specified in Part C; Přeplánování za letu; a In-flight replanning; and systému. Postupy v případě zhoršení vlastností Procedures in the event of system degradation Postupy nastavování výškoměrů Akustické hlasové varovné zařízení Záměrně nepoužito Záměrně nepoužito Zásady a postupy pro řízení palivového systému za letu Nepříznivé a potenciálně nebezpečné atmosférické podmínky. Postupy pro provoz a/nebo vyhýbání se potenciálně nebezpečným atmosférickým podmínkám, zahrnující: Altimeter setting procedures Audio voice alerting device Intentionally blank Intentionally blank Policy and procedures for in-flight fuel management Adverse and potentially hazardous atmospheric conditions. Procedures for operating in, and/or avoiding, potentially hazardous atmospheric conditions including: Bouřky; Thunderstorms; Podmínky tvorby námrazy; Icing conditions; Turbulenci; Turbulence; Střih větru; Windshear; Jetstream; Jet stream; Oblaka vulkanického popele; Volcanic ash clouds; Silné srážky; Heavy precipitation; (h) Písečné bouře; (h) Sand storms; (i) Horské vlny; a (i) Mountain waves; and Význačné teplotní inverze. Significant Temperature inversions Turbulence v úplavu a způsobená rotory (Rotor downwash). Kriteria rozstupů pro turbulenci v úplavu a způsobenou rotory se zřetelem k typům vrtulníků, podmínkám větru a poloze FATO (prostoru konečného přiblížení a vzletu) Členové posádky na svých pracovních místech Wake Turbulence and Rotor Downwash. Wake turbulence and rotor downwash separation, taking into account helicopter types, wind conditions and FATO location Crew members at their stations. The requirements Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 13

14 JAR-OPS 3 Požadavky, aby členové posádky seděli na jim určených pracovních místech nebo sedadlech v průběhu různých fází letu nebo kdykoliv je to v zájmu bezpečnosti pokládáno za nezbytné Používání bezpečnostních pásů pro posádku a cestující. Požadavky, aby členové posádky a cestující používali dvoubodové a/nebo vícebodové bezpečnostní pásy během různých fází letu nebo kdykoliv je to pokládáno za nezbytné v zájmu bezpečnosti Přístup do pilotního prostoru. Podmínky pro přístup do pilotního prostoru jiných osob než členů letové posádky. Musí být rovněž uvedeny zásady týkající se přístupu inspektorů Úřadu Používání neobsazených sedadel posádky. Podmínky a postupy pro používání neobsazených sedadel posádky Ztráta pracovní schopnosti členů posádky. Postupy, které musí být dodrženy v případě ztráty pracovní schopnosti členů posádky za letu. Musí být zahrnuty příklady druhů ztráty pracovní schopnosti a způsoby jejich rozpoznávání Požadavky na bezpečnost v kabině cestujících. Postupy zahrnující: Přípravu kabiny k letu, požadavky za letu a přípravu k přistání, včetně postupů pro zabezpečení kabiny a palubních bufetů; Postupy k zabezpečení, aby cestující seděli tam, kde by mohli být nápomocni a nepřekáželi evakuaci z vrtulníku, je-li požadována nouzová evakuace; Postupy, které se mají dodržovat při nastupování a vystupování cestujících; Postupy pro případ plnění paliva s cestujícími na palubě nebo nastupujícími a vystupujícími; a ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P for crew members to occupy their assigned stations or seats during the different phases of flight or whenever deemed necessary in the interest of safety Use of safety belts for crew and passengers. The requirements for crew members and passengers to use safety belts and/or harnesses during the different phases of flight or whenever deemed necessary in the interest of safety Admission to Cockpit. The conditions for the admission to the cockpit of persons other than the flight crew. The policy regarding the admission of Inspectors from the Authority must also be included Use of vacant crew seats. The conditions and procedures for the use of vacant crew seats Incapacitation of crew members. Procedures to be followed in the event of incapacitation of crew members in flight. Examples of the types of incapacitation and the means for recognising them must be included Cabin Safety Requirements. Procedures covering: Cabin preparation for flight, in-flight requirements and preparation for landing including procedures for securing cabin and galleys; Procedures to ensure that passengers are seated where, in the event that an emergency evacuation is required, they may best assist and not hinder evacuation from the helicopter; Procedures to be followed during passenger embarkation and disembarkation; Procedures in the event of fuelling with passengers on board or embarking and disembarking; and Kouření na palubě. Smoking on board Postupy instruktáže cestujících. Obsah, způsob a časování instruktáže cestujících v souladu s JAR-OPS Záměrně nepoužito 8.4 AWO. Popis provozních postupů souvisejících s Provozem za každého počasí.(viz též JAR-OPS 3 Hlava D a E). 8.5 Záměrně nepoužito 8.6 Používání Seznamu minimálního vybavení (MEL) a Seznamu povolených odchylek na draku (CDL) 8.7 Neobchodní lety. Postupy a omezení pro: Passenger briefing procedures. The contents, means and timing of passenger briefing in accordance with JAR-OPS Intentionally blank 8.4 AWO. A description of the operational procedures associated with All Weather Operations. (See JAR-OPS Part 3 Subparts D & E). 8.5 Intentionally blank 8.6 Use of the Minimum Equipment and Configuration Deviation List(s) 8.7 Non revenue flights. Procedures and limitations for: Cvičné lety; Training flights; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 14

15 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P Zkušební lety; Test flights; Předávací lety; Delivery flights; Technické přelety; Ferry flights; Předváděcí lety; a Demonstration flights; and Přistavovací lety, Positioning flights, včetně druhu osob, které smí být na palubě při takových letech. 8.8 Požadavky na vybavení kyslíkem Vysvětlení podmínek, za nichž musí být poskytován a používán kyslík Stanovené požadavky na vybavení kyslíkem pro: including the kind of persons who may be carried on such flights. 8.8 Oxygen Requirements An explanation of the conditions under which oxygen must be provided and used The oxygen requirements specified for: Letovou posádku; Flight crew; Palubní průvodčí; a Cabin crew; and Cestující. Passengers. 9 NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ A ZBRANĚ 9.1 Informace, instrukce a všeobecné směrnice pro dopravu nebezpečného zboží obsahující: Zásady provozovatele pro dopravu nebezpečného zboží; Pokyny k požadavkům pro přijímání, označování štítky, manipulaci, ukládání a separaci nebezpečného zboží; Postupy pro reakci na nouzové situace komplikované nebezpečným zbožím; Povinnosti všech pracovníků zapojených podle JAR-OPS ; a 9 DANGEROUS GOODS AND WEAPONS 9.1 Information, instructions and general guidance on the transport of dangerous goods including: Operator's policy on the transport of dangerous goods; Guidance on the requirements for acceptance, labelling, handling, stowage and segregation of dangerous goods; Procedures for responding to emergency situations involving dangerous goods; Duties of all personnel involved as per JAR- OPS ; and Instrukce pro přepravu pracovníků provozovatele. employees. Instructions on the carriage of the operator's 9.2 Podmínky, za nichž mohou být přepravovány zbraně, válečná munice a sportovní zbraně. 9.2 The conditions under which weapons, munitions of war and sporting weapons may be carried. 10 BEZPEČNOST 10.1 Bezpečnostní instrukce a pokyny nemající důvěrnou povahu, které musí obsahovat pravomoce a odpovědnosti provozního personálu. Rovněž musí být zahrnuty zásady a postupy pro jednání a hlášení v případě zločinu na palubě, jako je protiprávní vměšování, sabotáž, hrozba bombou a únos Popis preventivních bezpečnostních opatření a výcviku. Poznámka: Části bezpečnostních instrukcí a pokynů mohou být vedeny jako důvěrné. 10 SECURITY 10.1 Security instructions and guidance of a nonconfidential nature which must include the authority and responsibilities of operations personnel. Policies and procedures for handling and reporting crime on board such as unlawful interference, sabotage, bomb threats, and hijacking must also be included A description of preventative security measures and training. NOTE: Parts of the security instructions and guidance may be kept confidential. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 15

16 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 11 JEDNÁNÍ PŘI LETECKÝCH NEHODÁCH A UDÁLOSTECH Postupy pro jednání, oznamování a hlášení [ ] událostí. Tato část musí obsahovat: Definice [ ] událostí a příslušných odpovědností všech dotčených osob; [Ilustrace formulářů pro hlášení všech druhů událostí (nebo kopie samotných formulářů), pokyny jak mají být tyto formuláře vyplněny, adresy kam mají být formuláře zaslány a časovou lhůtu, ve které toto musí být vykonáno;] [Popis, která oddělení společnosti, Úřady a další organizace je třeba v případě letecké nehody informovat, jak toto učinit a v jakém pořadí] [Postupy pro ústní oznámování stanovištím letové provozní služby incidentů, které zahrnují ACAS RA, nebezpečí srážky s ptáky, nebezpečné zboží a nezákonné vměšování/nebezpečné podmínky;] [Postupy pro předkládání psaných hlášení o incidentech v letovém provozu, ACAS RA, srážkách s ptáky, incidentech nebo leteckých nehodách s nebezpečným zbožím a nezákonném vměšování.] [Postupy oznamování pro zajištění souladu s JAR- OPS a Tyto postupy musí zahrnovat vnitřní postupy ve vztahu k bezpečnosti, které mají být dodržovány členy posádky, a které jsou navrženy tak, aby velitel letadla byl okamžitě informován o jakémkoliv incidentu, který ohrozil, nebo může ohrozit, bezpečnost v průběhu letu, a aby velitel letadla obdržel příslušné informace.] 11 HANDLING OF ACCIDENTS AND OCCURRENCES Procedures for the handling, notifying and reporting [ ] occurrences. This section must include: Definitions of [ ] occurrences and [of] the relevant responsibilities of all persons involved; [Illustrations of forms used for reporting all types of occurrences (or copies of the forms themselves), instructions on how they are to be completed, the addresses to which they should be sent and the time allowed for this to be done;] [In the event of an accident, descriptions of which company departments, Authorities and other organizations that have to be notified, how this will be done and in what sequence;] [Procedures for verbal notification to air traffic service units of incidents involving ACAS RAs, bird hazards, dangerous goods and hazardous conditions;] [Procedures for submitting written reports on air traffic incidents, ACAS RAs, bird strikes, dangerous goods incidents or accidents, and unlawful interference;] [Reporting procedures to ensure compliance with JAR-OPS and These procedures must include internal safety related reporting procedures to be followed by crew members, designed to ensure that the commander is informed immediately of any incident that has endangered, or may have endangered, safety during flight and that he is provided with all relevant information.] 12 PRAVIDLA LÉTÁNÍ Pravidla létání obsahující: 12 RULES OF THE AIR Rules of the Air including: Pravidla letu za viditelnosti a podle přístrojů; Visual and instrument flight rules; Územní použití pravidel létání; Territorial application of the Rules of the Air; Komunikační postupy, zahrnující postupy při ztrátě spojení; Informace a instrukce týkající se zakročování proti civilním vrtulníkům; Okolnosti, za nichž musí být udržována bdělost na příjmu; Communication procedures including COM-failure procedures; Information and instructions relating to the interception of civil helicopters; The circumstances in which a radio listening watch is to be maintained; Signály; Signals; Soustava času používaná v provozu; Time system used in operation; (h) Provozní povolení služeb řízení letového provozu, dodržování letového plánu a hlášení polohy; (i) Vizuální signály používané k varování neoprávněného vrtulníku, letícího v omezeném, zakázaném nebo nebezpečném prostoru nebo hodlajícího do něj (h) ATC clearances, adherence to flight plan and position reports; (i) Visual signals used to warn an unauthorised helicopter flying in or about to enter a restricted, prohibited Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 16

17 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P vstoupit; Postupy pro piloty pozorující leteckou nehodu nebo přijímající tísňové vysílání; (k) Vizuální kódy země/vzduch pro použití trosečníky, popis a použití signalizačních prostředků; a or danger area; Procedures for pilots observing an accident or receiving a distress transmission; (k) The ground/air visual codes for use by survivors, description and use of signal aids; and (l) Tísňové a pilnostní signály. (l) Distress and urgency signals. [13 NÁJEM/PRONÁJEM. Popis provozních dohod pro nájem/pronájem, s tím spojených postupů a zodpovědností za řízení.] B PROVOZ VRTULNÍKU S OHLEDEM NA KONKRÉTNÍ TYP Přihlédnutí k rozdílům mezi typy a variantami typů pod těmito nadpisy: [13 LEASING. A description of the operational arrangements for leasing, associated procedures and management responsibilities.] B HELICOPTER OPERATING MATTERS TYPE RELATED Taking account of the differences between types, and variants of types, under the following headings: 0 VŠEOBECNÉ INFORMACE A MĚŘÍCÍ JEDNOTKY 0.1 Všeobecné informace (např. rozměry vrtulníku), včetně popisu měřících jednotek používaných při provozu daného typu vrtulníku a převodní tabulky. 0 GENERAL INFORMATION AND UNITS OF MEASUREMENT 0.1 General Information (e.g. helicopter dimensions), including a description of the units of measurement used for the operation of the helicopter type concerned and conversion tables. 1 OMEZENÍ 1.1 Popis omezení daných osvědčením a použitelných provozních omezení obsahující: Právní základ osvědčení (např. JAR-27, JAR-29, Annex 16 ICAO (JAR-34 a JAR-36) atd.); Konfigurace sedadel pro cestující každého typu vrtulníku,včetně vyobrazení; Schválené druhy provozu (například IFR/VFR, kategorie II/III, druh předepsané navigační výkonnosti (RNP), lety ve známých podmínkách tvoření námrazy, atd.); 1 LIMITATIONS 1.1 A description of the certified limitations and the applicable operational limitations including: Certification status (e.g. JAR-27, JAR-29, ICAO Annex 16 (JAR-34 and JAR-36) etc.); Passenger seating configuration for each helicopter type including a pictorial presentation; Types of operation that are approved (e.g. IFR/VFR, CAT II/III, RNP Type, flights in known icing conditions etc.); Složení posádky; Crew composition; Hmotnost a těžiště; Mass and centre of gravity; Omezení rychlosti; Speed limitations; Letová(é) obálka(y); Flight envelope(s); (h) Omezení větru; (h) Wind limits; (i) Omezení výkonnosti pro použitelné konfigurace; (i) Performance limitations for applicable configurations; Sklon; Slope; (k) Znečistění draku; (k) Airframe contamination; (l) Omezení systémů. (l) System limitations. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 17

18 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 2 NOUZOVÉ POSTUPY 2.1 Nouzové postupy a povinnosti určené posádce, příslušné seznamy kontrol (checklist), systém používání těchto seznamů kontrol (checklist) a vyhlášení nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a [ostatními] [členy] posádky [(jejichž návrh a použitelnost musí brát v úvahu vliv lidského činitele a principy CRM)]. Musí být obsaženy tyto nouzové postupy a povinnosti: 2 EMERGENCY PROCEDURES 2.1 The emergency procedures and duties assigned to the crew, the appropriate check-lists, the system for use of the check-lists and a statement covering the necessary coordination procedures between flight and [other] crew [members (the design and utilisation of which shall observe Human factors and CRM principles)]. The following emergency procedures and duties must be included: Ztráta pracovní schopnosti posádky; Crew Incapacitation; Nacvičené úkony při požáru a kouři; Fire and Smoke Drills; Zásahy blesku; Lightning Strikes; Tísňová komunikace a upozornění složek řízení letového provozu na nouzové události; Distress Communications and alerting ATC to Emergencies; Porucha motoru; Engine failure; Poruchy systémů; System failures; Pokyny pro let na náhradní letiště v případě vážné technické poruchy; Guidance for Diversion in case of Serious Technical Failure; (h) Výstraha AVAD; (h) AVAD warning; (i) Střih větru; (i) Windshear; Nouzové přistání/nouzové přistání na vodě. Emergency Landing/Ditching; 3 NORMÁLNÍ POSTUPY 3.1 Normální postupy a povinnosti určené posádce, příslušné seznamy kontrol (checklist), systém používání těchto seznamů kontrol (checklist) a výklad nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a palubními průvodčími. Musí být obsaženy tyto normální postupy a povinnosti: 3 NORMAL PROCEDURES 3.1 The normal procedures and duties assigned to the crew, the appropriate check-lists, the system for use of the check-lists and a statement covering the necessary coordination procedures between flight and cabin crew. The following normal procedures and duties must be included: Předletové; Pre-flight; Vzletové Pre-departure; Nastavování a přezkušování výškoměru; Altimeter setting and checking; Pojíždění, vzlet a stoupání; Taxy, Take-Off and Climb; Omezování hluku; Noise abatement; Cestovní let a sestup; Cruise and descent; Přiblížení, příprava a briefing na přistání; Approach, Landing preparation and briefing; (h) Přiblížení podle pravidel letu za viditelnosti; (h) VFR Approach; (i) Přiblížení podle přístrojů; (i) IFR approach; Vizuální přiblížení a přiblížení okruhem; Visual Approach and circling; (k) Nezdařené přiblížení; (k) Missed Approach; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 18

19 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P (l) Normální přistání; (l) Normal Landing; (m) Po přistání. (m) Post Landing. 4 VÝKONNOST 4.0 Údaje o výkonnosti musí být poskytovány ve formě, v níž mohou být bez potíží použity. 4.1 Údaje o výkonnosti. Text o výkonnosti poskytující nezbytné údaje pro splnění požadavků výkonnosti předepsaných v Hlavách F, G, H a I. 4.2 Nejsou-li ve schválené Letové příručce vrtulníku k dispozici údaje požadované pro příslušnou třídu výkonnosti, musí být zařazeny jiné údaje, přijatelné pro Úřad. Alternativně může Provozní příručka obsahovat odkaz na schválené údaje, obsažené v Letové příručce vrtulníku tam, kde není pravděpodobné používání takových údajů často nebo v nouzovém případě. 4 PERFORMANCE 4.0 Performance data must be provided in a form in which it can be used without difficulty. 4.1 Performance data. Performance material which provides the necessary data for compliance with the performance requirements prescribed in Subparts F, G H and I. 4.2 If performance Data, as required for the appropriate performance class, is not available in the approved HFM, then other data acceptable to the Authority must be included. Alternatively, the Operations Manual may contain cross-reference to the approved data contained in the HFM where such data is not likely to be used often or in an emergency. 5 HMOTNOST A VYVÁŽENÍ Instrukce a údaje pro výpočet hmotnosti a vyvážení obsahující: 5 MASS AND BALANCE Instructions and data for the calculation of the mass and balance including: Systém výpočtu (např. indexový systém); Calculation system (e.g. Index system); Informace a instrukce pro zpracování dokumentace hmotnosti a vyvážení, včetně druhů zpracovávaných ručně a s pomocí počítače; Mezní hmotnosti a polohy těžiště pro typy, varianty, nebo jednotlivé vrtulníky používané provozovatelem; a Provozní hmotnost bez paliva a odpovídající těžiště nebo index. Information and instructions for completion of mass and balance documentation, including manual and computer generated types; Limiting masses and centre of gravity for the types, variants or individual helicopters used by the operator; and Dry Operating mass and corresponding centre of gravity or index. 6 NAKLÁDÁNÍ Postupy a ustanovení pro nakládání a zabezpečení nákladu ve vrtulníku. 6 LOADING Procedures and provisions for loading and securing the load in the helicopter. 7 PLÁNOVÁNÍ LETU 7.1 Údaje a instrukce nezbytné pro plánování před letem a za letu. Postupy pro lety s motorem(y) mimo provoz, a pro lety na osamocené heliporty musí být zahrnuty, jsou-li použitelné. 7.2 Metoda výpočtu množství paliva potřebného pro různé fáze letu v souladu s JAR-OPS FLIGHT PLANNING 7.1 Data and instructions necessary for pre-flight and in-flight planning. Where applicable, procedures for engine(s) out operations and flights to isolated heliports must be included. 7.2 The method for calculating fuel needed for the various stages of flight, in accordance with JAR-OPS SEZNAM POVOLENÝCH ODCHYLEK NA DRAKU Seznam(y) povolených odchylek na draku (CDL), pokud jej výrobce poskytuje, přihlížející k provozovaným typům a variantám vrtulníku a obsahující postupy, které mají být dodrženy, jestliže je vrtulník vypraven/odbavován podle podmínek svého Seznamu povolených odchylek na draku (CDL). 8 CONFIGURATION DEVIATION LIST The Configuration Deviation List(s) (CDL), if provided by the manufacturer, taking account of the helicopter types and variants operated including procedures to be followed when a helicopter is being despatched under the terms of its CDL. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 19

20 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 9 SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ Seznam minimálního vybavení (MEL) přihlížející k provozovaným typům a variantám vrtulníku a k druhu(ům)/oblasti(em) provozu. MEL musí zahrnovat navigační vybavení a brát v úvahu předepsanou navigační výkonnost pro danou trať a oblast provozu. 9 MINIMUM EQUIPMENT LIST The Minimum Equipment List (MEL) taking account of the helicopter types and variants operated and the type(s)/area(s) of operation. The MEL must include the navigational equipment and take into account the required navigation performance for the route and area of operation. 10 ZÁCHRANNÉ A NOUZOVÉ VYBAVENÍ, VČETNĚ KYSLÍKU 10.1 Seznam vybavení pro přežití, které má být na palubě na letěných tratích a postupy kontroly použitelnosti tohoto vybavení před vzletem. Instrukce týkající se umístění, přístupu a použití nouzového vybavení a vybavení pro přežití a příslušné seznamy kontrol (checklist) musí být rovněž zahrnuty Postupy pro určení požadovaného množství kyslíku a množství, které je k dispozici. Musí být zahrnut profil letu a počet osob. 10 SURVIVAL AND EMERGENCY EQUIPMENT INCLUDING OXYGEN 10.1 A list of the survival equipment to be carried for the routes to be flown and the procedures for checking the serviceability of this equipment prior to take-off. Instructions regarding the location, accessibility and use of survival and emergency equipment and its associated check list(s) must also be included The procedure for determining the amount of oxygen required and the quantity that is available. The flight profile and number of occupants. 11 POSTUPY NOUZOVÉ EVAKUACE 11.1 Instrukce pro přípravu k nouzové evakuaci, obsahující určení koordinace a nouzových pracovních stanovišť posádky 11.2 Postupy nouzové evakuace. Popis povinností všech členů posádky pro rychlou evakuaci vrtulníku, zacházení s cestujícími v případě vynuceného přistání, nouzového přistání na vodě nebo při jiné nenadálé události. 11 EMERGENCY EVACUATION PROCEDURES 11.1 Instructions for preparation for emergency evacuation including crew co-ordination and emergency station assignment Emergency evacuation procedures. A description of the duties of all members of the crew for the rapid evacuation of a helicopter and the handling of the passengers in the event of a forced landing, ditching or other emergency. 12 SYSTÉMY VRTULNÍKU Popis systémů vrtulníku, jejich ovládacích prvků, indikací a obsluhy. (Viz IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS ) 12 HELICOPTER SYSTEMS A description of the helicopter systems, related controls and indications and operating instructions. (See IEM to Appendix 1 to JAR-OPS ) C TRAŤOVÉ A LETIŠTNÍ INSTRUKCE A INFORMACE 1 Instrukce a informace týkající se komunikace, navigace a heliportů, zahrnující minimální letové hladiny a výšky pro každou trať, která má být létána a provozní minima každého heliportu, kterého má být použito, obsahující: C ROUTE AND HELIPORT INSTRUCTIONS AND INFORMATION 1 Instructions and information relating to communications, navigation and heliport including minimum flight levels and altitudes for each route to be flown and operating minima for each heliport planned to be used, including: Minimální letovou hladinu/výšku; Minimum flight level/altitude; letiště; Provozní minima pro odletová, cílová a náhradní Operating minima for departure, destination and alternate aerodromes; Komunikační zařízení a navigační prostředky; Communication facilities and navigation aids; FATO/údaje o dráhách a zařízeních heliportů; FATO/runway data and heliport facilities; Postupy přiblížení, nezdařeného přiblížení a odletu, zahrnující postupy pro omezení hluku; Approach, missed approach and departure procedures including noise abatement procedures; Postupy při ztrátě spojení; COM-failure procedures; Zařízení pro pátrání a záchranu v prostoru, nad Search and rescue facilities in the area over which Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 20

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605)

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605) ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J HLAVA J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ SUBPART J MASS AND BALANCE JAR-OPS 3.605 Všeobecně (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.605) (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS Poznámka: Kdykoliv je v této Hlavě požadováno použití letového simulátoru nebo syntetického

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26. Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz.

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26. Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26 Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz Amendment 3 Additional Airworthiness Requirements for operations Amendment

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004. Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních. léčivých přípravků.

Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004. Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních. léčivých přípravků. Pokyn ÚSKVBL/UST 02/2004 Hlášení podezření na závady v jakosti či zjištěných závad v jakosti veterinárních léčivých přípravků Platnost od: 19. dubna 2004 (aktualizace legislativy 2008) Platnost do: není

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100

Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100 Bezpečnostní projekt podle BSI-Standardu 100 Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Ing. Stanislav Bíža 1 Agenda Postup bezpečnostního projektu Představení BSI-Standardu 100 Začlenění

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

LETECKÝ PŘEDPIS BEZPEČNÁ LETECKÁ DOPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ L 18

LETECKÝ PŘEDPIS BEZPEČNÁ LETECKÁ DOPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ L 18 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS BEZPEČNÁ LETECKÁ DOPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ L 18 Uveřejněno pod číslem jednacím: 1162/2005-220-SP/2. KONTROLNÍ

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 9 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.5 1 24 JUL 14 GEN 3.5 METEOROLOGICKÉ SLUŽBY 3.5.1 ODPOVĚDNÁ SLUŽBA 3.5.1.1 Pro civilní letiště 3.5.1.1.1 Meteorologické služby civilnímu letectví v Letové informační oblasti Praha (FIR PRAHA)

Více

Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009. Platnost od: 1. února 2009 Valid from: 1st February 2009

Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009. Platnost od: 1. února 2009 Valid from: 1st February 2009 Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009 Bližší podmínky pro způsob označování čísla šarže a doby použitelnosti na vnitřních a vnějších obalech veterinárních léčivých přípravků Further guidance

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Spokojenost cestujících je jedním ze základních cílů Českých aerolinií, vlajkového dopravce České republiky. Plán popisuje systém pravidel a standardů služeb pro

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY L 17 Uveřejněno pod číslem jednacím 465/2013-220-AVS/2. KONTROLNÍ

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Protipožární kurz základní pro posádky námořních lodí

Protipožární kurz základní pro posádky námořních lodí Protipožární kurz základní pro posádky námořních lodí Fire Prevention and Fire Fighting Course (Outline in compliance with stcw Code, Part A Chapter VI /1-2 Table A-VI/1-2) Č. Téma Teorie Praxe No. Subject

Více

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb

COSO 2013. Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém. Zuzana Kitto, KPMG. 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb COSO 2013 Nový rámec pro vnitřní kontrolní systém Zuzana Kitto, KPMG 10. setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb 7. března 2014 Obsah Zuzana Kitto Associate Manager Risk Consulting

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Informační a řídicí dopravní systémy Obecné řízení vozového

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více