ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS General Rules for Operations Manuals

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals"

Transkript

1 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P HLAVA P PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY SUBPART P MANUALS, LOGS AND RECORDS JAR-OPS Obecná pravidla pro Provozní příručky Provozovatel je povinen zabezpečit, aby Provozní příručka obsahovala všechny instrukce a informace nezbytné pro provozní pracovníky k výkonu jejich povinností. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby obsah Provozní příručky, včetně všech amendmentů nebo revizí, nepřestupoval podmínky obsažené v AOC nebo kteréhokoliv použitelného předpisu, byl přijatelný nebo schválen Úřadem, je-li to vhodné. (Viz IEM OPS ) Pokud neschválí Uřad jinak, nebo není předepsáno národním zákonem, musí provozovatel vypracovat Provozní příručku v angličtině. Kromě toho může provozovatel přeložit a používat takovou příručku nebo její části v jiném jazyce. (Viz IEM OPS (c ).) Stane-li se pro provozovatele nezbytným zpracovat nové Provozní příručky nebo jejich hlavní části/svazky, musí splnit požadavky výše uvedeného pododstavce.ve všech ostatních případech musí provozovatel vyhovět pododstavci co nejdříve, ale v žádném případě ne později než 1. prosince Provozovatel může vydávat Provozní příručku v samostatných svazcích. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby veškerý provozní personál měl snadný přístup ke kopii každé části Provozní příručky, která je důležitá pro plnění jeho povinností. Provozovatel je kromě toho povinen vybavit členy posádek osobní kopií nebo úseky z částí A a B Provozní příručky důležitými pro osobní studium. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byla Provozní příručka doplňována nebo opravována tak, aby v ní obsažené instrukce a informace byly aktuální. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byl provozní personál uvědoměn o těch změnách, které jsou důležité pro jeho povinnosti. (h) Každý držitel Provozní příručky nebo jejích částí je povinen udržovat ji v aktuálním stavu s použitím amendmentů nebo revizí dodaných provozovatelem. (i) Provozovatel je povinen dodat Úřadu zamýšlené amendmenty a revize s předstihem před datem jejich účinnosti. Týká-li se amendment kterékoliv části Provozní příručky, která podléhá podle JAR-OPS 3 schválení, pak je povinností získat toto schválení před nabytím účinnosti amendmentu. Vyžaduje-li zájem bezpečnosti okamžité amendmenty nebo revize, mohou být okamžitě uveřejněny a uplatněny za předpokladu, že bylo požádáno o jakékoliv požadované schválení. JAR-OPS General Rules for Operations Manuals An operator shall ensure that the Operations Manual contains all instructions and information necessary for operations personnel to perform their duties. An operator shall ensure that the contents of the Operations Manual, including all amendments or revisions, do not contravene the conditions contained in the Air Operator Certificate (AOC) or any applicable regulations and are acceptable to, or, where applicable, approved by, the Authority. (See IEM OPS ) Unless otherwise approved by the Authority, or prescribed by national law, an operator must prepare the Operations Manual in the English language. In addition, an operator may translate and use that manual, or parts thereof, into another language. (See IEM OPS ) Should it become necessary for an operator to produce new Operations Manuals or major parts/volumes thereof, he must comply with sub-paragraph above. In all other cases, an operator must comply with sub-paragraph above as soon as possible and in no case later than 1 December An operator may issue an Operations Manual in separate volumes. An operator shall ensure that all operations personnel have easy access to a copy of each part of the Operations Manual which is relevant to their duties. In addition, the operator shall supply crew members with a personal copy of, or sections from, Parts A and B of the Operations Manual as are relevant for personal study. An operator shall ensure that the Operations Manual is amended or revised so that the instructions and information contained therein are kept up to date. The operator shall ensure that all operations personnel are made aware of such changes that are relevant to their duties. (h) Each holder of an Operations Manual, or appropriate parts of it, shall keep it up to date with the amendments or revisions supplied by the operator. (i) An operator shall supply the Authority with intended amendments and revisions in advance of the effective date. When the amendment concerns any part of the Operations Manual which must be approved in accordance with JAR-OPS Part 3, this approval shall be obtained before the amendment becomes effective. When immediate amendments or revisions are required in the interest of safety, they may be published and applied immediately, provided that any approval required has been applied for. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Provozovatel je povinen začlenit všechny amendmenty a revize požadované Uřadem. An operator shall incorporate all amendments and revisions required by the Authority. (k) Provozovatel musí zabezpečit, aby informace přejímané ze schválených dokumentů a jakékoliv amendmenty takové schválené dokumentace byly správně promítnuty do Provozní příručky a aby Provozní příručka neobsahovala žádnou informaci v rozporu s jakoukoliv schválenou dokumentací. Tento požadavek však provozovateli nebrání v používání konzervativnějších údajů a postupů. (l) Provozovatel musí zabezpečit, aby obsah Provozní příručky byl předkládán ve formě, v níž může být bez obtíží používán. [Návrh příručky musí brát v úvahu lidské činitele a principy CRM.] (m) (m) Úřad může provozovateli povolit předkládat Provozní příručku nebo její části v jiné než tištěné formě. V takových případech musí být zabezpečena přijatelná úroveň přístupnosti, použitelnosti a spolehlivosti. (k) An operator must ensure that information taken from approved documents, and any amendment of such approved documentation, is correctly reflected in the Operations Manual and that the Operations Manual contains no information contrary to any approved documentation. However, this requirement does not prevent an operator from using more conservative data and procedures. (l) An operator must ensure that the contents of the Operations Manual are presented in a form in which they can be used without difficulty. [The design of the manual shall observe Human factors and CRM principles.] An operator may be permitted by the Authority to present the Operations Manual or parts thereof in a form other than on printed paper. In such cases, an acceptable level of accessibility, usability and reliability must be assured. (n) Používání Provozní příručky ve zkráceném tvaru neosvobozuje provozovatele od požadavků JAR-OPS [Změna č. 1, ; Amdt.3, ] (n) The use of an abridged form of the Operations Manual does not exempt the operator from the requirements of JAR-OPS [Ch. 1, ; Amdt.3, ] JAR-OPS Provozní příručka - členění a obsah (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS ) (Viz AMC OPS ) Provozovatel je povinen zabezpečit toto hlavní členění Provozní příručky: JAR-OPS Operations Manual - structure and contents (See Appendix 1 to JAR-OPS ) (See AMC OPS ) An operator shall ensure that the main structure of the Operations Manual is as follows: Část A. Všeobecná/Základní ustanovení Part A. General/Basic Tato část musí obsahovat všechny provozní zásady, nařízení a postupy potřebné pro bezpečný provoz, které nejsou vázány na typ vrtulníku. This part shall comprise all non type-related operational policies, instructions and procedures needed for a safe operation. Část B. Provoz vrtulníku Part B. Helicopter Operating Matters Tato část musí obsahovat veškerá nařízení a postupy potřebné pro bezpečný provoz, vztahující se k typu vrtulníku. Musí brát v úvahu jakékoliv rozdíly mezi typy, variantami nebo jednotlivými vrtulníky používanými provozovatelem. This part shall comprise all type-related instructions and procedures needed for a safe operation. It shall take account of any differences between types, variants or individual helicopters used by the operator. Část C. heliportu Instrukce a informace o trati/úloze/oblasti a Part C. Route/Role/Area and Heliport Instructions and Information Tato část musí obsahovat veškeré instrukce a informace potřebné pro danou oblast provozu. This part shall comprise all instructions and information needed for the area of operation. Část D. Výcvik Part D. Training Tato část musí obsahovat všechny instrukce k výcviku personálu, potřebného pro bezpečný provoz. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byl obsah Provozní příručky v souladu s Dodatkem 1 k JAR-OPS a aby odpovídal oblasti(ím) a druhu(ům) provozu. This part shall comprise all training instructions for personnel required for a safe operation. An operator shall ensure that the contents of the Operations Manual are in accordance with Appendix 1 to JAR-OPS 1045 and relevant to the area(s) and type(s) of Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 2

3 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P Poznámka překladatele: Chyba v originálním znění, české znění viz výše. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby podrobné členění Provozní příručky bylo přijatelné pro Úřad. (Viz IEM OPS ) [Změna č. 1, ] operation. An operator shall ensure that the detailed structure of the Operations Manual is acceptable to the Authority. (See IEM OPS ) [Ch. 1, ] JAR-OPS Letová příručka vrtulníku Provozovatel je povinen udržovat v platném znění schválenou Letovou příručku vrtulníku nebo rovnocenný dokument pro každý vrtulník, který provozuje. JAR-OPS Helicopter Flight Manual An operator shall keep a current approved Helicopter Flight Manual or equivalent document for each helicopter that it operates. JAR-OPS Palubní deník Provozovatel je povinen uchovávat o každém letu v Palubním deníku tyto informace: (1) Poznávací značku vrtulníku; (2) Datum; (3) Jméno člena(ů) posádky; (4) Funkce přidělené členu(ům) posádky; (5) Místo odletu; (6) Místo příletu; (7) Čas odletu; (8) Čas příletu; (9) Dobu letu; (10) Druh letu; (11) Incidenty a pozorování (pokud byly); a (12) Podpis velitele letadla (nebo rovnocenný)(viz IEM OPS (12)). Úřad může provozovateli povolit, aby nevedl Palubní deník nebo jeho části, pokud jsou důležité informace přístupné v ostatní dokumentaci (Viz IEM OPS ). JAR-OPS Journey log An operator shall retain the following information for each flight in the form of a Journey Log: (1) Helicopter registration; (2) Date; (3) Name(s) of crew member(s); (4) Duty assignment of crew member(s); (5) Place of departure; (6) Place of arrival; (7) Time of departure; (8) Time of arrival; (9) Hours of flight; (10) Nature of flight; (11) Incidents, observations (if any); and (12) Commander's signature (or equivalent) (see IEM OPS (12)). An operator may be permitted not to keep a helicopter journey log, or parts thereof, by the Authority if the relevant information is available in other documentation (See IEM OPS ). JAR-OPS Provozní letový plán Provozovatel musí zabezpečit, aby používaný provozní letový plán a všechny záznamy prováděné za letu obsahovaly tyto body: (1) Poznávací značku vrtulníku; (2) Typ a variantu vrtulníku; (3) Datum letu; JAR-OPS Operational flight plan An operator must ensure that the operational flight plan used and the entries made during flight contain the following items: (1) Helicopter registration; (2) Helicopter type and variant; (3) Date of flight; Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 3

4 JAR-OPS 3 (4) Označení letu; (5) Jména členů letové posádky; (6) Funkce přidělené členům letové posádky; (7) Místo odletu; (8) Čas odletu; (9) Místo příletu (plánované a skutečné); (10) Čas příletu; (11) Druh letu (VFR, HEMS a pod.); (12) Trať a úseky trati s kontrolními/traťovými body, vzdálenostmi, časy a dráhami; (13) Plánovaná cestovní rychlost a doby letu mezi kontrolními/traťovými body. Předpokládané a skutečné časy přeletu; (14) Bezpečné výšky a minimální hladiny letu; (15) Plánované výšky a letové hladiny; (16) Výpočty paliva (záznamy kontrol množství paliva za letu); (17) Množství paliva na palubě při spouštění motorů; (18) Náhradní heliporty cílového heliportu a jsou-li požadovány i náhradní heliporty při vzletu a na trati, včetně informací předepsaných shora uvedenými pododstavci (12), (13), (14) a (15); (19) Počáteční schválení letového plánu ATS (letovými provozními službami) a následná povolení; (20) Výpočty přeplánování za letu; a (21) Příslušné meteorologické informace; V Provozním letovém plánu lze vynechat body, které jsou snadno dostupné v ostatní dokumentaci nebo z přijatelného pramene nebo, které nejsou důležité pro daný druh provozu. Provozovatel musí zabezpečit, aby Provozní letový plán a jeho používání byly popsány v Provozní příručce. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby záznamy byly prováděny neprodleně a trvalým způsobem. (4) Flight identification; (5) Names of flight crew members; ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P (6) Duty assignment of flight crew members; (7) Place of departure; (8) Time of departure; (9) Place of arrival (planned and actual); (10) Time of arrival; (11) Type of operation (VFR, HEMS, etc.); (12) Route and route segments with checkpoints/waypoints, distances, time and tracks; (13) Planned cruising speed and flying times between check-points/way-points. Estimated and actual times overhead; (14) Safe altitudes and minimum levels; (15) Planned altitudes and flight levels; (16) Fuel calculations (records of in-flight fuel checks); (17) Fuel on board when starting engines; (18) Alternate(s) for destination and, where applicable, take-off and en-route, including information required in sub-paragraphs (12), (13), (14), and (15) above; (19) Initial ATS Flight Plan clearance and subsequent re-clearance; (20) In-flight re-planning calculations; and (21) Relevant meteorological information. Items which are readily available in other documentation or from an acceptable source or are irrelevant to the type of operation may be omitted from the operational flight plan. An operator must ensure that the operational flight plan and its use is described in the Operations Manual. An operator shall ensure that all entries on the operational flight plan are made concurrently and that they are permanent in nature. JAR-OPS Lhůty uložení dokumentů Provozovatel je povinen zabezpečit, aby všechny záznamy, hlášení a všechny příslušné provozní a technické informace pro každý jednotlivý let byly uloženy po doby předepsané Dodatkem 1 k JAR-OPS JAR-OPS Document storage periods An operator shall ensure that all records and all relevant operational and technical information for each individual flight, are stored for the periods prescribed in Appendix 1 to JAR-OPS Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 4

5 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P JAR-OPS Výklad řízení údržby provozovatele Provozovatel je povinen udržovat v platném znění schválený Výklad řízení údržby, jak předepisuje [Část-M M.A.704 Výklad řízení zachování letové způsobilosti]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Operator's maintenance management exposition An operator shall keep a current approved maintenance management exposition as prescribed in [Part-M M.A.704 Continuing airworthiness management exposition]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Technický deník vrtulníku Provozovatel je povinen vést Technický deník vrtulníku, jak předepisuje [Část-M M.A.306 Systém technického deníku provozovatele]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Helicopter Technical log An operator shall keep a helicopter technical log as prescribed in [Part-M M.A.306 Operator s technical log system]. [Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO INTENTIONALLY LEFT BLANK Vydáno/Issued JAA: Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: Amendment P P - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Dodatek 1 k JAR-OPS OBSAH PROVOZNÍ PŘÍRUČKY (Viz IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS ) Appendix 1 to JAR-OPS OPERATIONS MANUAL CONTENTS (See IEM to Appendix 1 to JAR-OPS ) Provozovatel je povinen zabezpečit, aby Provozní příručka obsahovala následující: An operator shall ensure that the Operations Manual contains the following: A. VŠEOBECNÁ/ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A GENERAL/BASIC 0 SPRÁVA A ŘÍZENÍ PROVOZNÍ PŘÍRUČKY 0.1 Úvod Prohlášení, že Provozní příručka vyhovuje všem použitelným předpisům a požadavkům a podmínkám příslušného AOC Prohlášení, že Provozní příručka obsahuje provozní instrukce, které musí příslušní pracovníci dodržovat. Seznam a stručný popis různých částí, jejich obsahu, platnosti a použití. Vysvětlení a definice pojmů a slov nutných pro používání příručky. 0.2 Systém změn a revizí Určuje kdo odpovídá za vydávání a zařazování změn a revizí. 0 ADMINISTRATION AND CONTROL OF OPERATIONS MANUAL 0.1 Introduction A statement that the manual complies with all applicable regulations and with the terms and conditions of the applicable Air Operator Certificate. A statement that the manual contains operational instructions that are to be complied with by the relevant personnel. A list and brief description of the various parts, their contents, applicability and use. Explanations and definitions of terms and words needed for the use of the manual. 0.2 System of amendment and revision Who is responsible for the issuance and insertion of amendments and revisions. Záznam změn a revizí s daty zařazení a účinnosti. A record of amendments and revisions with insertion dates and effective dates. Prohlášení, že nejsou dovoleny rukopisné změny a revize, vyjma situace, kdy se v zájmu bezpečnosti požaduje okamžitě změna nebo revize. A statement that handwritten amendments and revisions are not permitted except in situations requiring immediate amendment or revision in the interest of safety. Popis systému anotace stran a jejich dat účinnosti. A description of the system for the annotation of pages and their effective dates. Seznam platných stran. A list of effective pages. Anotace změn (na stránkách textu a je-li to proveditelné i na přehledných tabulkách a nákresech). Annotation of changes (on text pages and, as far as practicable, on charts and diagrams). Dočasné revize. Temporary revisions. (h) Popis systému distribuce příruček, změn a revizí. (h) A description of the distribution system for the manuals, amendments and revisions. 1 ORGANIZACE A ODPOVĚDNOSTI 1.1 Organizační členění. Popis organizačního členění, včetně celkového organizačního schématu společnosti a organizačního schématu provozního úseku. Organizační schéma musí zobrazovat vztah mezi provozním úsekem a ostatními organizačními celky společnosti. Zejména musí být uvedeny podřízenosti a informační toky mezi všemi 1 ORGANISATION AND RESPONSIBILITIES 1.1 Organisational structure. A description of the organisational structure including the general company organigram and operations department organigram. The organigram must depict the relationship between the Operations Department and the other Departments of the company. In particular, the subordination and reporting Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 6

7 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P organizačními celky (úseky, oddělení, atd.) které se týkají bezpečnosti letového provozu. 1.2 Jmenovaní vedoucí pracovníci. Jméno každého jmenovaného vedoucího pracovníka odpovědného za letový provoz, systém údržby, výcvik posádek a pozemní provoz, jak předepisuje JAR-OPS 3, Hlava C. Musí být uveden popis jejich činnosti a odpovědnosti. 1.3 Odpovědnosti a povinnosti řídících pracovníků provozu. Popis povinností, odpovědností a pravomocí pracovníků vedení provozu, vztahujících se k bezpečnosti letového provozu a k plnění použitelných předpisů. 1.4 Pravomoce, povinnosti a odpovědnosti velitele letadla. Prohlášení vymezující práva, povinnosti a odpovědnosti velitele letadla. 1.5 Povinnosti a odpovědnosti členů posádky, kromě velitele letadla. lines of all Divisions, Departments etc., which pertain to the safety of flight operations, must be shown. 1.2 Nominated postholders. The name of each nominated postholder responsible for flight operations, the maintenance system, crew training and ground operations, as prescribed in JAR-OPS 3 Subpart C. A description of their function and responsibilities must be included. 1.3 Responsibilities and duties of operations management personnel. A description of the duties, responsibilities and authority of operations management personnel pertaining to the safety of flight operations and the compliance with the applicable regulations. 1.4 Authority, duties and responsibilities of the commander. A statement defining the authority, duties and responsibilities of the commander Duties and responsibilities of crew members other than the commander 2 PROVOZNÍ ŘÍZENÍ A DOZOR 2.1 Dozor nad provozem prováděný provozovatelem. Popis systému pro provádění dozoru nad provozem prováděného provozovatelem (viz JAR-OPS 3.175). Popis musí udávat jak je prováděn dozor nad bezpečností letového provozu a nad kvalifikací pracovníků. Zejména musí být popsány postupy týkající se těchto bodů: 2 OPERATIONAL CONTROL AND SUPERVISION 2.1 Supervision of the operation by the operator. A description of the system for supervision of the operation by the operator (see JAR-OPS 3.175). This must show how the safety of flight operations and the qualifications of personnel are supervised. In particular, the procedures related to the following items must be described: Platnost průkazů způsobilosti a kvalifikace; Licence and qualification validity; Způsobilost provoznho personálu; a Competence of operations personnel; and Řízení, rozbor a uložení záznamů, dokladů letu, dodatečných informací a údajů. 2.2 Systém vyhlašování dodatečných provozních instrukcí a informací. Popis všech systémů vyhlašování informací, které mohou mít provozní povahu, ale doplňují informace v Provozní příručce. Musí být zahrnuta použitelnost této informace a odpovědnosti za její vyhlášení. 2.3 Program prevence nehod a bezpečnosti letů. Popis hlavních aspektů programu bezpečnosti letů. 2.4 Provozní řízení. Popis postupů a povinností nezbytných k výkonu provozního řízení se zřetelem k bezpečnosti letů. 2.5 Zmocnění Úřadu. Popis zmocnění Úřadu [a návod pro personál jak usnadnit inspekce prováděné zaměstnanci Úřadu.] 3 SYSTÉM JAKOSTI Popis přijatého systému jakosti zahrnující nejméně: Control, analysis and storage of records, flight documents, additional information and data. 2.2 System of promulgation of additional operational instructions and information. A description of any system for promulgating information which may be of an operational nature but is supplementary to that in the Operations Manual. The applicability of this information and the responsibilities for its promulgation must be included. 2.3 Accident prevention and flight safety programme. A description of the main aspects of the flight safety programme. 2.4 Operational control. A description of the procedures and responsibilities necessary to exercise operational control with respect to flight safety. 2.5 Powers of the Authority. A description of the powers of the Authority [and guidance to staff on how to facilitate inspections by Authority personnel.] 3 QUALITY SYSTEM A description of the quality system adopted including at least: Zásady jakosti; Quality policy; Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 7

8 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Popis organizace systému jakosti; a A description of the organisation of the Quality System; and Přidělení povinností a odpovědností. Allocation of duties and responsibilities. 4 SLOŽENÍ POSÁDKY 4.1 Složení posádky. Vysvětlení metody pro určování složení posádek se zřetelem k: 4 CREW COMPOSITION 4.1 Crew Composition. An explanation of the method for determining crew compositions taking account of the following: Typu používaného vrtulníku; The type of helicopter being used; Oblasti a druhu prováděného provozu; undertaken; The area and type of operation being Fázi letu; The phase of the flight; Minimálnímu předepsanému počtu členů posádky a plánované době letové služby; Praxi (celkové a na typu), rozlétanosti a ke kvalifikaci členů posádky; a The minimum crew requirement and flight duty period planned; Experience (total and on type), recency and qualification of the crew members; and Určení velitele letadla. The designation of the commander. Určení vedoucího kabiny. member. The designation of the senior cabin crew 4.2 Záměrně nepoužito 4.3 Ztráta pracovní schopnosti letové posádky. Instrukce pro posloupnost velení v případě ztráty pracovní schopnosti letové posádky. 4.4 Létání na více než jednom typu. Výklad udávající které vrtulníky jsou pokládány za jeden typ pro účely: 4.2 Intentionally blank 4.3 Flight crew incapacitation. Instructions on the succession of command in the event of flight crew incapacitation. 4.4 Operation on more than one type. A statement indicating which helicopters are considered as one type for the purpose of: Plánování letových posádek; a Flight crew scheduling; and Plánování palubních průvodčích. Cabin crew scheduling. 5 POŽADAVKY KVALIFIKACE 5.1 Popis požadovaného průkazu způsobilosti, kvalifikace(í), způsobilosti/ kvalifikace (např. traťové a letištní), praxe, výcviku, přezkoušení a rozlétanosti k výkonu povinností provozního personálu. Musí se přihlížet k typu vrtulníku, druhu provozu a ke složení posádky. 5.2 Letová posádka 5 QUALIFICATION REQUIREMENTS 5.1 A description of the required licence, rating(s), qualification/competency (e.g. for routes and aerodromes), experience, training, checking and recency for operations personnel to conduct their duties. Consideration must be given to the helicopter type, kind of operation and composition of the crew. 5.2 Flight crew Velitel letadla. Commander. Pilot střídající velitele letadla. Pilot relieving the commander. Druhý pilot. Co-pilot. Pilot pod dozorem. Pilot under supervision. Palubní technik. System panel operator. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 8

9 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P variantě. Provoz na více než jednom typu nebo Operation on more than one type or variant. 5.3 Palubní průvodčí 5.3 Cabin crew Vedoucí palubní průvodčí. Senior cabin crew member. Palubní průvodčí. Cabin crew member. (i) Předepsaný palubní průvodčí. (i) Required cabin crew member. (ii) Dodatečný palubní průvodčí a palubní průvodčí při seznamovacích letech. (ii) Additional cabin crew member and cabin crew member during familiarisation flights. variantě. Provoz na více než jednom typu nebo Operation on more than one type or variant. 5.4 Personál provádějící výcvik, přezkušování a dozor 5.4 Training, checking and supervision personnel Letových posádek. For flight crew. Palubních průvodčích. For cabin crew. 5.5 Ostatní provozní personál 5.5 Other operations personnel 6 OCHRANA ZDRAVÍ POSÁDKY 6.1 Ochrana zdraví posádky. Důležité předpisy a směrnice pro členy posádky týkající se zdraví, zahrnující: [Psychoaktivní látky zahrnující, ale neomezující se na: (i) Alkohol a ostatní opojné nápoje; (ii) Narkotika; (iii) Drogy; (iv) Tablety pro spaní; (Viz také JAR-FCL 3 (zdravotní způsobilost) a 3.040)] 6 CREW HEALTH PRECAUTIONS 6.1 Crew health precautions. The relevant regulations and guidance to crew members concerning health including: [Psychoactive substances including but not limited to: (i) Alcohol and other intoxicating liquids; (ii) Narcotics; (iii) Drugs; (iv) Sleeping tablets; (See also JAR-FCL Part 3 (medical) & 3.040)] ([b]) Farmaceutické přípravky; ([b]) Pharmaceutical preparations; ([c]) Imunizace; ([d]) [P]otápění [vyžadující podvodní tlakové dýchací přístroje;] ([c]) Immunisation; ([d]) [D]iving [involving underwater pressure breathing devices;] ([e]) ([f]) Darování krve/[kostní dřeně]; Opatrnost v jídle před letem a během letu; ([e]) Blood[/bone marrow] donation; ([f]) Meal precautions prior to and during flight; ([g]) Spánek a odpočinek; a ([g]) Sleep and rest; and ([h]) Chirurgické operace. ([h]) Surgical operations. 7 OMEZENÍ DOBY LETU 7.1 Omezení doby letu, doby ve službě a požadavky odpočinku. Popis omezení doby letu, doby ve službě a požadavků na odpočinek, předepisuje pro dané lety JAR- 7 FLIGHT TIME LIMITATIONS 7.1 Flight and Duty Time Limitations and Rest Requirements. A description of the flight and duty time limitations and rest requirements prescribed in JAR-OPS Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 9

10 JAR-OPS 3 OPS 3 v Hlavě Q, jak je použitelné pro provoz. 7.2 Překročení omezení doby letu, doby ve službě a/nebo zkrácení doby odpočinku. Podmínky, za nichž lze překročit omezení doby letu nebo doby ve službě a zkrátit dobu odpočinku a postupy používané k hlášení těchto úprav. Part 3 Subpart Q as applicable to the operation. ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 7.2 Exceedances of flight and duty time limitations and/or reductions of rest periods. Conditions under which flight and duty time may be exceeded or rest periods may be reduced and the procedures used to report these modifications. 8 PROVOZNÍ POSTUPY 8.1 Instrukce pro přípravu letu. Podle použitelnosti pro dané lety: Minimální výšky letu. Popis metody určování a používání minimálních výšek, zahrnující: Postup k určení minimálních výšek/letových hladin pro lety VFR; a Postup k určení minimálních výšek/letových hladin pro lety IFR Kriteria pro určování použitelnosti letišť Metody pro určování provozních minim letišť. Metoda určování provozních minim letiště pro lety IFR v souladu s JAR-OPS 3, Hlava E. Musí se odvolávat na postupy určování dohlednosti a/nebo dráhové dohlednosti, na použitelnost skutečné dohlednosti pozorované piloty, na hlášenou dohlednost a na hlášené dráhové dohlednosti Provozní minima na trati pro lety VFR nebo pro úseky letů za VFR a instrukce pro volbu trati se zřetelem k dostupnosti ploch dovolujících provést bezpečné vynucené přistání tam, kde se používá jednomotorových vrtulníků Uvádění a používání letištních a traťových provozních minim Výklad meteorologických informací. Vysvětlující materiály o dekódování MET předpovědí a MET hlášení týkajících se oblasti letů, včetně výkladu podmiňovacích výrazů Určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem na palubě. Metody k určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem, která mají být na palubě a jejich monitorování za letu. Tato část musí také zahrnovat instrukce k měření a rozložení kapaliny na palubě. Takové instrukce musí brát v úvahu všechny okolnosti, s nimiž je pravděpodobné setkání za letu, včetně možnosti přeplánování za letu a poruchy jedné nebo více pohonných jednotek vrtulníku. Musí být rovněž popsán systém vedení záznamů o palivu a oleji Hmotnost a těžiště. Všeobecné principy hmotnosti a těžiště, zahrnující: 8 OPERATING PROCEDURES 8.1 Flight Preparation Instructions. As applicable to the operation: Minimum Flight Altitudes. A description of the method of determination and application of minimum altitudes including: A procedure to establish the minimum altitudes/flight levels for VFR flights; and A procedure to establish the minimum altitudes/flight levels for IFR flights Criteria for determining the usability of aerodromes Methods for the determination of aerodrome operating minima. The method for establishing aerodrome operating minima for IFR flights in accordance with JAR- OPS Part 3 Subpart E. Reference must be made to procedures for the determination of the visibility and/or runway visual range and for the applicability of the actual visibility observed by the pilots, the reported visibility and the reported runway visual range En-route Operating Minima for VFR Flights or VFR portions of a flight and, where single engined helicopters are used, instructions for route selection with respect to the availability of surfaces which permit a safe forced landing Presentation and Application of Aerodrome and En-route Operating Minima Interpretation of meteorological information. Explanatory material on the decoding of MET forecasts and MET reports relevant to the area of operations, including the interpretation of conditional expressions Determination of the quantities of fuel, oil and water methanol carried. The methods by which the quantities of fuel, oil and water methanol to be carried are determined and monitored in flight. This section must also include instructions on the measurement and distribution of the fluid carried on board. Such instructions must take account of all circumstances likely to be encountered on the flight, including the possibility of in-flight replanning and of failure of one or more of the helicopter's power plants. The system for maintaining fuel and oil records must also be described Mass and Centre of Gravity. The general principles of mass and centre of gravity including: Definice; Definitions; Metody, postupy a odpovědnosti za Methods, procedures and responsibilities for Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 10

11 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P zpracování a převzetí výpočtů hmotnosti a těžiště; preparation and acceptance of mass and centre of gravity calculations; Zásady pro používání buď normalizovaných a/nebo skutečných hmotností; actual masses; The policy for using either standard and/or Metoda pro určování použitelné hmotnosti cestujících, zavazadel a nákladu; Použitelné hmotnosti cestujících a zavazadel pro různé druhy provozu a typ vrtulníku; Všeobecné instrukce a informace nezbytné k ověření různých druhů používané dokumentace o hmotnosti a vyvážení; The method for determining the applicable passenger, baggage and cargo mass; The applicable passenger and baggage masses for various types of operations and helicopter type; General instruction and information necessary for verification of the various types of mass and balance documentation in use; Postupy pro změny na poslední chvíli; Last Minute Changes procedures; (h) Měrná hmotnost paliva, oleje a vody s methylalkoholem; (h) methanol; Specific gravity of fuel, oil and water (i) Zásady/postupy přidělování sedadel; a (i) Seating policy/procedures; and Rozvrhy normalizovaného zatížení Standard load plans Letový plán letových provozních služeb. Postupy a odpovědnosti za zpracování a předkládání letového plánu letových provozních služeb. Faktory, které je třeba uvažovat, zahrnují způsoby předkládání jak jednotlivých, tak stálých letových plánů Provozní letový plán. Postupy a odpovědnosti za zpracování a převzetí provozního letového plánu. Musí být popsáno používání provozního letového plánu, včetně vzorů používaných formátů provozního letového plánu Technický deník vrtulníku provozovatele. Musí být popsány odpovědnosti a používání Technického deníku vrtulníku provozovatele, včetně vzorů používaného formátu Seznam dokumentů, formulářů a dodatečných informací, které mají být na palubě. 8.2 Instrukce pro pozemní obsluhu Postupy plnění paliva. Popis postupů plnění paliva, zahrnující: Bezpečnostní opatření v průběhu plnění a odčerpávání paliva, včetně případu, kdy rotory, motor(y)běží a APU je v činnosti; Plnění a odčerpávání paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na palubě; a ATS Flight Plan. Procedures and responsibilities for the preparation and submission of the air traffic services flight plan. Factors to be considered include the means of submission for both individual and repetitive flight plans Operational Flight Plan. Procedures and responsibilities for the preparation and acceptance of the operational flight plan. The use of the operational flight plan must be described including samples of the operational flight plan formats in use Operator's Helicopter Technical Log. The responsibilities and the use of the operator's Helicopter Technical Log must be described, including samples of the format used List of documents, forms and additional information to be carried 8.2 Ground Handling Instructions Fuelling procedures. A description of fuelling procedures, including: Safety precautions during refuelling and defuelling including rotors running, engine(s) running and when an APU is in operation; Refuelling and defuelling when passengers are embarking, on board or disembarking; and Opatření přijímaná, aby nedošlo ke smíchání paliv. fuels. Precautions to be taken to avoid mixing Postupy odbavení vrtulníku, cestujících a nákladu, týkající se bezpečnosti. Popis postupů, které se použijí k přidělování sedadel, nastupování a vystupování cestujících a při nakládání a vykládání vrtulníku. Musí být rovněž uvedeny další postupy zaměřené na bezpečnost v době, kdy Helicopter, passengers and cargo handling procedures related to safety. A description of the handling procedures to be used when allocating seats and embarking and disembarking passengers and when loading and unloading the helicopter. Further procedures, aimed at Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 11

12 JAR-OPS 3 je vrtulník na odbavovací ploše. Postupy odbavení musí zahrnovat: Děti/děti do dvou let, nemocné cestující a osoby s omezenou pohyblivostí; Dopravu nežádoucích cestujících, deportovaných osob nebo střežených osob/ve vazbě; ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P achieving safety whilst the helicopter is on the ramp, must also be given. Handling procedures must include: Children/infants, sick passengers and Persons with Reduced Mobility; Transportation of inadmissible passengers, deportees or persons in custody; zavazadel; Přípustnou velikost a hmotnost příručních baggage; Permissible size and weight of hand ve vrtulníku; Nakládání a zajištění jednotlivých předmětů helicopter; Loading and securing of items in the prostorů; Zvláštní náklady a třídění nákladových Special loads and classification of load compartments; Rozmisťování pozemního vybavení; Positioning of ground equipment; Obsluhu dveří vrtulníku; Operation of helicopter doors; (h) Bezpečnost na odbavovací ploše, včetně požární ochrany, prostorů prudkého proudění a sání; (i) Spouštění motorů, postupy odjezdu z odbavovací plochy a příjezdu na ni; (h) Safety on the ramp, including fire prevention, blast and suction areas; (i) Start-up, ramp departure and arrival procedures; Ošetřování vrtulníků; a Servicing of helicopters; and (k) Doklady a formuláře pro odbavení vrtulníku; (k) Documents and forms for helicopter handling; (l) Vícenásobné obsazení sedadel vrtulníku. (l) Multiple occupancy of helicopter seats Postupy zabránění vstupu do vrtulníku. Postupy zabezpečující, aby se zabránilo vstupu do vrtulníku osobám, které se zdají být pod vlivem alkoholu nebo prokazující chováním, nebo fyzickými příznaky, že jsou pod vlivem drog, vyjma pacientů v příslušné lékařské péči Odmrazování a ochrana proti námraze na zemi. Popis zásad a postupů odmrazování a ochrany proti námraze vrtulníků na zemi. Musí být zahrnuty popisy druhů a účinků námrazy a ostatních znečistění vrtulníků stojících na zemi, při pohybech po zemi a při vzletu. Kromě toho musí být uveden popis druhů kapalin včetně: Procedures for the refusal of embarkation. Procedures to ensure that persons who appear to be intoxicated or who demonstrate by manner or physical indications that they are under the influence of drugs, except medical patients under proper care, are refused embarkation De-icing and Anti-icing on the ground. A description of the de-icing and anti-icing policy and procedures for helicopters on the ground. These shall include descriptions of the types and effects of icing and other contaminants on helicopters whilst stationary, during ground movements and during take-off. In addition, a description of the fluid types used must be given including: Chráněných nebo obchodních názvů; Proprietary or commercial names; Charakteristik; Characteristics; Účinků na výkonnost vrtulníku; Effects on helicopter performance; Doby trvání ochrany; a Hold-over times; and Bezpečnostních opatření při používání. Precautions during usage. 8.3 Letové postupy Zásady VFR/IFR. Popis zásad umožňujících provést lety podle VFR nebo vyžadující provést lety podle IFR a pro přechod z jednoho druhu letu na druhý. 8.3 Flight Procedures VFR/IFR Policy. A description of the policy for allowing flights to be made under VFR, or of requiring flights to be made under IFR, or of changing from one to Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 12

13 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P the other Navigační postupy. Popis všech navigačních postupů důležitých pro druh(y) a oblast(i) provozu. Musí se uvažovat: Standardní navigační postupy, včetně zásad provádění nezávislé kontroly vstupů zadávaných klávesnicí, pokud mají vliv na dráhu letu, po které se vrtulník má pohybovat; Navigace v prostorech MNPS a polárních a navigace v ostatních označených prostorech; RNAV (prostorová navigace). Popis postupů týkajících se RNAV se uvádí v Části C; Navigation Procedures. A description of all navigation procedures relevant to the type(s) and area(s) of operation. Consideration must be given to: Standard navigational procedures including policy for carrying out independent cross-checks of keyboard entries where these affect the flight path to be followed by the helicopter; MNPS and POLAR navigation and navigation in other designated areas; RNAV. A description of the relevant RNAV procedures specified in Part C; Přeplánování za letu; a In-flight replanning; and systému. Postupy v případě zhoršení vlastností Procedures in the event of system degradation Postupy nastavování výškoměrů Akustické hlasové varovné zařízení Záměrně nepoužito Záměrně nepoužito Zásady a postupy pro řízení palivového systému za letu Nepříznivé a potenciálně nebezpečné atmosférické podmínky. Postupy pro provoz a/nebo vyhýbání se potenciálně nebezpečným atmosférickým podmínkám, zahrnující: Altimeter setting procedures Audio voice alerting device Intentionally blank Intentionally blank Policy and procedures for in-flight fuel management Adverse and potentially hazardous atmospheric conditions. Procedures for operating in, and/or avoiding, potentially hazardous atmospheric conditions including: Bouřky; Thunderstorms; Podmínky tvorby námrazy; Icing conditions; Turbulenci; Turbulence; Střih větru; Windshear; Jetstream; Jet stream; Oblaka vulkanického popele; Volcanic ash clouds; Silné srážky; Heavy precipitation; (h) Písečné bouře; (h) Sand storms; (i) Horské vlny; a (i) Mountain waves; and Význačné teplotní inverze. Significant Temperature inversions Turbulence v úplavu a způsobená rotory (Rotor downwash). Kriteria rozstupů pro turbulenci v úplavu a způsobenou rotory se zřetelem k typům vrtulníků, podmínkám větru a poloze FATO (prostoru konečného přiblížení a vzletu) Členové posádky na svých pracovních místech Wake Turbulence and Rotor Downwash. Wake turbulence and rotor downwash separation, taking into account helicopter types, wind conditions and FATO location Crew members at their stations. The requirements Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 13

14 JAR-OPS 3 Požadavky, aby členové posádky seděli na jim určených pracovních místech nebo sedadlech v průběhu různých fází letu nebo kdykoliv je to v zájmu bezpečnosti pokládáno za nezbytné Používání bezpečnostních pásů pro posádku a cestující. Požadavky, aby členové posádky a cestující používali dvoubodové a/nebo vícebodové bezpečnostní pásy během různých fází letu nebo kdykoliv je to pokládáno za nezbytné v zájmu bezpečnosti Přístup do pilotního prostoru. Podmínky pro přístup do pilotního prostoru jiných osob než členů letové posádky. Musí být rovněž uvedeny zásady týkající se přístupu inspektorů Úřadu Používání neobsazených sedadel posádky. Podmínky a postupy pro používání neobsazených sedadel posádky Ztráta pracovní schopnosti členů posádky. Postupy, které musí být dodrženy v případě ztráty pracovní schopnosti členů posádky za letu. Musí být zahrnuty příklady druhů ztráty pracovní schopnosti a způsoby jejich rozpoznávání Požadavky na bezpečnost v kabině cestujících. Postupy zahrnující: Přípravu kabiny k letu, požadavky za letu a přípravu k přistání, včetně postupů pro zabezpečení kabiny a palubních bufetů; Postupy k zabezpečení, aby cestující seděli tam, kde by mohli být nápomocni a nepřekáželi evakuaci z vrtulníku, je-li požadována nouzová evakuace; Postupy, které se mají dodržovat při nastupování a vystupování cestujících; Postupy pro případ plnění paliva s cestujícími na palubě nebo nastupujícími a vystupujícími; a ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P for crew members to occupy their assigned stations or seats during the different phases of flight or whenever deemed necessary in the interest of safety Use of safety belts for crew and passengers. The requirements for crew members and passengers to use safety belts and/or harnesses during the different phases of flight or whenever deemed necessary in the interest of safety Admission to Cockpit. The conditions for the admission to the cockpit of persons other than the flight crew. The policy regarding the admission of Inspectors from the Authority must also be included Use of vacant crew seats. The conditions and procedures for the use of vacant crew seats Incapacitation of crew members. Procedures to be followed in the event of incapacitation of crew members in flight. Examples of the types of incapacitation and the means for recognising them must be included Cabin Safety Requirements. Procedures covering: Cabin preparation for flight, in-flight requirements and preparation for landing including procedures for securing cabin and galleys; Procedures to ensure that passengers are seated where, in the event that an emergency evacuation is required, they may best assist and not hinder evacuation from the helicopter; Procedures to be followed during passenger embarkation and disembarkation; Procedures in the event of fuelling with passengers on board or embarking and disembarking; and Kouření na palubě. Smoking on board Postupy instruktáže cestujících. Obsah, způsob a časování instruktáže cestujících v souladu s JAR-OPS Záměrně nepoužito 8.4 AWO. Popis provozních postupů souvisejících s Provozem za každého počasí.(viz též JAR-OPS 3 Hlava D a E). 8.5 Záměrně nepoužito 8.6 Používání Seznamu minimálního vybavení (MEL) a Seznamu povolených odchylek na draku (CDL) 8.7 Neobchodní lety. Postupy a omezení pro: Passenger briefing procedures. The contents, means and timing of passenger briefing in accordance with JAR-OPS Intentionally blank 8.4 AWO. A description of the operational procedures associated with All Weather Operations. (See JAR-OPS Part 3 Subparts D & E). 8.5 Intentionally blank 8.6 Use of the Minimum Equipment and Configuration Deviation List(s) 8.7 Non revenue flights. Procedures and limitations for: Cvičné lety; Training flights; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 14

15 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P Zkušební lety; Test flights; Předávací lety; Delivery flights; Technické přelety; Ferry flights; Předváděcí lety; a Demonstration flights; and Přistavovací lety, Positioning flights, včetně druhu osob, které smí být na palubě při takových letech. 8.8 Požadavky na vybavení kyslíkem Vysvětlení podmínek, za nichž musí být poskytován a používán kyslík Stanovené požadavky na vybavení kyslíkem pro: including the kind of persons who may be carried on such flights. 8.8 Oxygen Requirements An explanation of the conditions under which oxygen must be provided and used The oxygen requirements specified for: Letovou posádku; Flight crew; Palubní průvodčí; a Cabin crew; and Cestující. Passengers. 9 NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ A ZBRANĚ 9.1 Informace, instrukce a všeobecné směrnice pro dopravu nebezpečného zboží obsahující: Zásady provozovatele pro dopravu nebezpečného zboží; Pokyny k požadavkům pro přijímání, označování štítky, manipulaci, ukládání a separaci nebezpečného zboží; Postupy pro reakci na nouzové situace komplikované nebezpečným zbožím; Povinnosti všech pracovníků zapojených podle JAR-OPS ; a 9 DANGEROUS GOODS AND WEAPONS 9.1 Information, instructions and general guidance on the transport of dangerous goods including: Operator's policy on the transport of dangerous goods; Guidance on the requirements for acceptance, labelling, handling, stowage and segregation of dangerous goods; Procedures for responding to emergency situations involving dangerous goods; Duties of all personnel involved as per JAR- OPS ; and Instrukce pro přepravu pracovníků provozovatele. employees. Instructions on the carriage of the operator's 9.2 Podmínky, za nichž mohou být přepravovány zbraně, válečná munice a sportovní zbraně. 9.2 The conditions under which weapons, munitions of war and sporting weapons may be carried. 10 BEZPEČNOST 10.1 Bezpečnostní instrukce a pokyny nemající důvěrnou povahu, které musí obsahovat pravomoce a odpovědnosti provozního personálu. Rovněž musí být zahrnuty zásady a postupy pro jednání a hlášení v případě zločinu na palubě, jako je protiprávní vměšování, sabotáž, hrozba bombou a únos Popis preventivních bezpečnostních opatření a výcviku. Poznámka: Části bezpečnostních instrukcí a pokynů mohou být vedeny jako důvěrné. 10 SECURITY 10.1 Security instructions and guidance of a nonconfidential nature which must include the authority and responsibilities of operations personnel. Policies and procedures for handling and reporting crime on board such as unlawful interference, sabotage, bomb threats, and hijacking must also be included A description of preventative security measures and training. NOTE: Parts of the security instructions and guidance may be kept confidential. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 15

16 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 11 JEDNÁNÍ PŘI LETECKÝCH NEHODÁCH A UDÁLOSTECH Postupy pro jednání, oznamování a hlášení [ ] událostí. Tato část musí obsahovat: Definice [ ] událostí a příslušných odpovědností všech dotčených osob; [Ilustrace formulářů pro hlášení všech druhů událostí (nebo kopie samotných formulářů), pokyny jak mají být tyto formuláře vyplněny, adresy kam mají být formuláře zaslány a časovou lhůtu, ve které toto musí být vykonáno;] [Popis, která oddělení společnosti, Úřady a další organizace je třeba v případě letecké nehody informovat, jak toto učinit a v jakém pořadí] [Postupy pro ústní oznámování stanovištím letové provozní služby incidentů, které zahrnují ACAS RA, nebezpečí srážky s ptáky, nebezpečné zboží a nezákonné vměšování/nebezpečné podmínky;] [Postupy pro předkládání psaných hlášení o incidentech v letovém provozu, ACAS RA, srážkách s ptáky, incidentech nebo leteckých nehodách s nebezpečným zbožím a nezákonném vměšování.] [Postupy oznamování pro zajištění souladu s JAR- OPS a Tyto postupy musí zahrnovat vnitřní postupy ve vztahu k bezpečnosti, které mají být dodržovány členy posádky, a které jsou navrženy tak, aby velitel letadla byl okamžitě informován o jakémkoliv incidentu, který ohrozil, nebo může ohrozit, bezpečnost v průběhu letu, a aby velitel letadla obdržel příslušné informace.] 11 HANDLING OF ACCIDENTS AND OCCURRENCES Procedures for the handling, notifying and reporting [ ] occurrences. This section must include: Definitions of [ ] occurrences and [of] the relevant responsibilities of all persons involved; [Illustrations of forms used for reporting all types of occurrences (or copies of the forms themselves), instructions on how they are to be completed, the addresses to which they should be sent and the time allowed for this to be done;] [In the event of an accident, descriptions of which company departments, Authorities and other organizations that have to be notified, how this will be done and in what sequence;] [Procedures for verbal notification to air traffic service units of incidents involving ACAS RAs, bird hazards, dangerous goods and hazardous conditions;] [Procedures for submitting written reports on air traffic incidents, ACAS RAs, bird strikes, dangerous goods incidents or accidents, and unlawful interference;] [Reporting procedures to ensure compliance with JAR-OPS and These procedures must include internal safety related reporting procedures to be followed by crew members, designed to ensure that the commander is informed immediately of any incident that has endangered, or may have endangered, safety during flight and that he is provided with all relevant information.] 12 PRAVIDLA LÉTÁNÍ Pravidla létání obsahující: 12 RULES OF THE AIR Rules of the Air including: Pravidla letu za viditelnosti a podle přístrojů; Visual and instrument flight rules; Územní použití pravidel létání; Territorial application of the Rules of the Air; Komunikační postupy, zahrnující postupy při ztrátě spojení; Informace a instrukce týkající se zakročování proti civilním vrtulníkům; Okolnosti, za nichž musí být udržována bdělost na příjmu; Communication procedures including COM-failure procedures; Information and instructions relating to the interception of civil helicopters; The circumstances in which a radio listening watch is to be maintained; Signály; Signals; Soustava času používaná v provozu; Time system used in operation; (h) Provozní povolení služeb řízení letového provozu, dodržování letového plánu a hlášení polohy; (i) Vizuální signály používané k varování neoprávněného vrtulníku, letícího v omezeném, zakázaném nebo nebezpečném prostoru nebo hodlajícího do něj (h) ATC clearances, adherence to flight plan and position reports; (i) Visual signals used to warn an unauthorised helicopter flying in or about to enter a restricted, prohibited Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 16

17 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P vstoupit; Postupy pro piloty pozorující leteckou nehodu nebo přijímající tísňové vysílání; (k) Vizuální kódy země/vzduch pro použití trosečníky, popis a použití signalizačních prostředků; a or danger area; Procedures for pilots observing an accident or receiving a distress transmission; (k) The ground/air visual codes for use by survivors, description and use of signal aids; and (l) Tísňové a pilnostní signály. (l) Distress and urgency signals. [13 NÁJEM/PRONÁJEM. Popis provozních dohod pro nájem/pronájem, s tím spojených postupů a zodpovědností za řízení.] B PROVOZ VRTULNÍKU S OHLEDEM NA KONKRÉTNÍ TYP Přihlédnutí k rozdílům mezi typy a variantami typů pod těmito nadpisy: [13 LEASING. A description of the operational arrangements for leasing, associated procedures and management responsibilities.] B HELICOPTER OPERATING MATTERS TYPE RELATED Taking account of the differences between types, and variants of types, under the following headings: 0 VŠEOBECNÉ INFORMACE A MĚŘÍCÍ JEDNOTKY 0.1 Všeobecné informace (např. rozměry vrtulníku), včetně popisu měřících jednotek používaných při provozu daného typu vrtulníku a převodní tabulky. 0 GENERAL INFORMATION AND UNITS OF MEASUREMENT 0.1 General Information (e.g. helicopter dimensions), including a description of the units of measurement used for the operation of the helicopter type concerned and conversion tables. 1 OMEZENÍ 1.1 Popis omezení daných osvědčením a použitelných provozních omezení obsahující: Právní základ osvědčení (např. JAR-27, JAR-29, Annex 16 ICAO (JAR-34 a JAR-36) atd.); Konfigurace sedadel pro cestující každého typu vrtulníku,včetně vyobrazení; Schválené druhy provozu (například IFR/VFR, kategorie II/III, druh předepsané navigační výkonnosti (RNP), lety ve známých podmínkách tvoření námrazy, atd.); 1 LIMITATIONS 1.1 A description of the certified limitations and the applicable operational limitations including: Certification status (e.g. JAR-27, JAR-29, ICAO Annex 16 (JAR-34 and JAR-36) etc.); Passenger seating configuration for each helicopter type including a pictorial presentation; Types of operation that are approved (e.g. IFR/VFR, CAT II/III, RNP Type, flights in known icing conditions etc.); Složení posádky; Crew composition; Hmotnost a těžiště; Mass and centre of gravity; Omezení rychlosti; Speed limitations; Letová(é) obálka(y); Flight envelope(s); (h) Omezení větru; (h) Wind limits; (i) Omezení výkonnosti pro použitelné konfigurace; (i) Performance limitations for applicable configurations; Sklon; Slope; (k) Znečistění draku; (k) Airframe contamination; (l) Omezení systémů. (l) System limitations. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 17

18 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 2 NOUZOVÉ POSTUPY 2.1 Nouzové postupy a povinnosti určené posádce, příslušné seznamy kontrol (checklist), systém používání těchto seznamů kontrol (checklist) a vyhlášení nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a [ostatními] [členy] posádky [(jejichž návrh a použitelnost musí brát v úvahu vliv lidského činitele a principy CRM)]. Musí být obsaženy tyto nouzové postupy a povinnosti: 2 EMERGENCY PROCEDURES 2.1 The emergency procedures and duties assigned to the crew, the appropriate check-lists, the system for use of the check-lists and a statement covering the necessary coordination procedures between flight and [other] crew [members (the design and utilisation of which shall observe Human factors and CRM principles)]. The following emergency procedures and duties must be included: Ztráta pracovní schopnosti posádky; Crew Incapacitation; Nacvičené úkony při požáru a kouři; Fire and Smoke Drills; Zásahy blesku; Lightning Strikes; Tísňová komunikace a upozornění složek řízení letového provozu na nouzové události; Distress Communications and alerting ATC to Emergencies; Porucha motoru; Engine failure; Poruchy systémů; System failures; Pokyny pro let na náhradní letiště v případě vážné technické poruchy; Guidance for Diversion in case of Serious Technical Failure; (h) Výstraha AVAD; (h) AVAD warning; (i) Střih větru; (i) Windshear; Nouzové přistání/nouzové přistání na vodě. Emergency Landing/Ditching; 3 NORMÁLNÍ POSTUPY 3.1 Normální postupy a povinnosti určené posádce, příslušné seznamy kontrol (checklist), systém používání těchto seznamů kontrol (checklist) a výklad nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a palubními průvodčími. Musí být obsaženy tyto normální postupy a povinnosti: 3 NORMAL PROCEDURES 3.1 The normal procedures and duties assigned to the crew, the appropriate check-lists, the system for use of the check-lists and a statement covering the necessary coordination procedures between flight and cabin crew. The following normal procedures and duties must be included: Předletové; Pre-flight; Vzletové Pre-departure; Nastavování a přezkušování výškoměru; Altimeter setting and checking; Pojíždění, vzlet a stoupání; Taxy, Take-Off and Climb; Omezování hluku; Noise abatement; Cestovní let a sestup; Cruise and descent; Přiblížení, příprava a briefing na přistání; Approach, Landing preparation and briefing; (h) Přiblížení podle pravidel letu za viditelnosti; (h) VFR Approach; (i) Přiblížení podle přístrojů; (i) IFR approach; Vizuální přiblížení a přiblížení okruhem; Visual Approach and circling; (k) Nezdařené přiblížení; (k) Missed Approach; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 18

19 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P (l) Normální přistání; (l) Normal Landing; (m) Po přistání. (m) Post Landing. 4 VÝKONNOST 4.0 Údaje o výkonnosti musí být poskytovány ve formě, v níž mohou být bez potíží použity. 4.1 Údaje o výkonnosti. Text o výkonnosti poskytující nezbytné údaje pro splnění požadavků výkonnosti předepsaných v Hlavách F, G, H a I. 4.2 Nejsou-li ve schválené Letové příručce vrtulníku k dispozici údaje požadované pro příslušnou třídu výkonnosti, musí být zařazeny jiné údaje, přijatelné pro Úřad. Alternativně může Provozní příručka obsahovat odkaz na schválené údaje, obsažené v Letové příručce vrtulníku tam, kde není pravděpodobné používání takových údajů často nebo v nouzovém případě. 4 PERFORMANCE 4.0 Performance data must be provided in a form in which it can be used without difficulty. 4.1 Performance data. Performance material which provides the necessary data for compliance with the performance requirements prescribed in Subparts F, G H and I. 4.2 If performance Data, as required for the appropriate performance class, is not available in the approved HFM, then other data acceptable to the Authority must be included. Alternatively, the Operations Manual may contain cross-reference to the approved data contained in the HFM where such data is not likely to be used often or in an emergency. 5 HMOTNOST A VYVÁŽENÍ Instrukce a údaje pro výpočet hmotnosti a vyvážení obsahující: 5 MASS AND BALANCE Instructions and data for the calculation of the mass and balance including: Systém výpočtu (např. indexový systém); Calculation system (e.g. Index system); Informace a instrukce pro zpracování dokumentace hmotnosti a vyvážení, včetně druhů zpracovávaných ručně a s pomocí počítače; Mezní hmotnosti a polohy těžiště pro typy, varianty, nebo jednotlivé vrtulníky používané provozovatelem; a Provozní hmotnost bez paliva a odpovídající těžiště nebo index. Information and instructions for completion of mass and balance documentation, including manual and computer generated types; Limiting masses and centre of gravity for the types, variants or individual helicopters used by the operator; and Dry Operating mass and corresponding centre of gravity or index. 6 NAKLÁDÁNÍ Postupy a ustanovení pro nakládání a zabezpečení nákladu ve vrtulníku. 6 LOADING Procedures and provisions for loading and securing the load in the helicopter. 7 PLÁNOVÁNÍ LETU 7.1 Údaje a instrukce nezbytné pro plánování před letem a za letu. Postupy pro lety s motorem(y) mimo provoz, a pro lety na osamocené heliporty musí být zahrnuty, jsou-li použitelné. 7.2 Metoda výpočtu množství paliva potřebného pro různé fáze letu v souladu s JAR-OPS FLIGHT PLANNING 7.1 Data and instructions necessary for pre-flight and in-flight planning. Where applicable, procedures for engine(s) out operations and flights to isolated heliports must be included. 7.2 The method for calculating fuel needed for the various stages of flight, in accordance with JAR-OPS SEZNAM POVOLENÝCH ODCHYLEK NA DRAKU Seznam(y) povolených odchylek na draku (CDL), pokud jej výrobce poskytuje, přihlížející k provozovaným typům a variantám vrtulníku a obsahující postupy, které mají být dodrženy, jestliže je vrtulník vypraven/odbavován podle podmínek svého Seznamu povolených odchylek na draku (CDL). 8 CONFIGURATION DEVIATION LIST The Configuration Deviation List(s) (CDL), if provided by the manufacturer, taking account of the helicopter types and variants operated including procedures to be followed when a helicopter is being despatched under the terms of its CDL. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 19

20 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 9 SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ Seznam minimálního vybavení (MEL) přihlížející k provozovaným typům a variantám vrtulníku a k druhu(ům)/oblasti(em) provozu. MEL musí zahrnovat navigační vybavení a brát v úvahu předepsanou navigační výkonnost pro danou trať a oblast provozu. 9 MINIMUM EQUIPMENT LIST The Minimum Equipment List (MEL) taking account of the helicopter types and variants operated and the type(s)/area(s) of operation. The MEL must include the navigational equipment and take into account the required navigation performance for the route and area of operation. 10 ZÁCHRANNÉ A NOUZOVÉ VYBAVENÍ, VČETNĚ KYSLÍKU 10.1 Seznam vybavení pro přežití, které má být na palubě na letěných tratích a postupy kontroly použitelnosti tohoto vybavení před vzletem. Instrukce týkající se umístění, přístupu a použití nouzového vybavení a vybavení pro přežití a příslušné seznamy kontrol (checklist) musí být rovněž zahrnuty Postupy pro určení požadovaného množství kyslíku a množství, které je k dispozici. Musí být zahrnut profil letu a počet osob. 10 SURVIVAL AND EMERGENCY EQUIPMENT INCLUDING OXYGEN 10.1 A list of the survival equipment to be carried for the routes to be flown and the procedures for checking the serviceability of this equipment prior to take-off. Instructions regarding the location, accessibility and use of survival and emergency equipment and its associated check list(s) must also be included The procedure for determining the amount of oxygen required and the quantity that is available. The flight profile and number of occupants. 11 POSTUPY NOUZOVÉ EVAKUACE 11.1 Instrukce pro přípravu k nouzové evakuaci, obsahující určení koordinace a nouzových pracovních stanovišť posádky 11.2 Postupy nouzové evakuace. Popis povinností všech členů posádky pro rychlou evakuaci vrtulníku, zacházení s cestujícími v případě vynuceného přistání, nouzového přistání na vodě nebo při jiné nenadálé události. 11 EMERGENCY EVACUATION PROCEDURES 11.1 Instructions for preparation for emergency evacuation including crew co-ordination and emergency station assignment Emergency evacuation procedures. A description of the duties of all members of the crew for the rapid evacuation of a helicopter and the handling of the passengers in the event of a forced landing, ditching or other emergency. 12 SYSTÉMY VRTULNÍKU Popis systémů vrtulníku, jejich ovládacích prvků, indikací a obsluhy. (Viz IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS ) 12 HELICOPTER SYSTEMS A description of the helicopter systems, related controls and indications and operating instructions. (See IEM to Appendix 1 to JAR-OPS ) C TRAŤOVÉ A LETIŠTNÍ INSTRUKCE A INFORMACE 1 Instrukce a informace týkající se komunikace, navigace a heliportů, zahrnující minimální letové hladiny a výšky pro každou trať, která má být létána a provozní minima každého heliportu, kterého má být použito, obsahující: C ROUTE AND HELIPORT INSTRUCTIONS AND INFORMATION 1 Instructions and information relating to communications, navigation and heliport including minimum flight levels and altitudes for each route to be flown and operating minima for each heliport planned to be used, including: Minimální letovou hladinu/výšku; Minimum flight level/altitude; letiště; Provozní minima pro odletová, cílová a náhradní Operating minima for departure, destination and alternate aerodromes; Komunikační zařízení a navigační prostředky; Communication facilities and navigation aids; FATO/údaje o dráhách a zařízeních heliportů; FATO/runway data and heliport facilities; Postupy přiblížení, nezdařeného přiblížení a odletu, zahrnující postupy pro omezení hluku; Approach, missed approach and departure procedures including noise abatement procedures; Postupy při ztrátě spojení; COM-failure procedures; Zařízení pro pátrání a záchranu v prostoru, nad Search and rescue facilities in the area over which Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 20

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1.

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1 Live) Document Control Information Document Details Document Name: P2 2005 Glossary of Terms - Czech

Více

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Spokojenost cestujících je jedním ze základních cílů Českých aerolinií, vlajkového dopravce České republiky. Plán popisuje systém pravidel a standardů služeb pro

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ bezpečnostní návod JB-1.5 SÚJB prosinec 2010 Jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, prosinec 2010

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY

HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY HLAVA 1 PŘEDPIS L 9 HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY A. Definice Výrazy použité v tomto předpisu mají následující význam: Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key Directory [ICAO PKD]) Centrální

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY L 17 Uveřejněno pod číslem jednacím 465/2013-220-AVS/2. KONTROLNÍ

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Září 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 idt ISO 9001:2008 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 idt ISO 9001:2008, Corrected version

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (hluk) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 PŘÍLOHA Č.3 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ VERZE 3.2 Společnost pro projektové řízení,

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více