ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS General Rules for Operations Manuals

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals"

Transkript

1 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P HLAVA P PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY SUBPART P MANUALS, LOGS AND RECORDS JAR-OPS Obecná pravidla pro Provozní příručky Provozovatel je povinen zabezpečit, aby Provozní příručka obsahovala všechny instrukce a informace nezbytné pro provozní pracovníky k výkonu jejich povinností. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby obsah Provozní příručky, včetně všech amendmentů nebo revizí, nepřestupoval podmínky obsažené v AOC nebo kteréhokoliv použitelného předpisu, byl přijatelný nebo schválen Úřadem, je-li to vhodné. (Viz IEM OPS ) Pokud neschválí Uřad jinak, nebo není předepsáno národním zákonem, musí provozovatel vypracovat Provozní příručku v angličtině. Kromě toho může provozovatel přeložit a používat takovou příručku nebo její části v jiném jazyce. (Viz IEM OPS (c ).) Stane-li se pro provozovatele nezbytným zpracovat nové Provozní příručky nebo jejich hlavní části/svazky, musí splnit požadavky výše uvedeného pododstavce.ve všech ostatních případech musí provozovatel vyhovět pododstavci co nejdříve, ale v žádném případě ne později než 1. prosince Provozovatel může vydávat Provozní příručku v samostatných svazcích. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby veškerý provozní personál měl snadný přístup ke kopii každé části Provozní příručky, která je důležitá pro plnění jeho povinností. Provozovatel je kromě toho povinen vybavit členy posádek osobní kopií nebo úseky z částí A a B Provozní příručky důležitými pro osobní studium. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byla Provozní příručka doplňována nebo opravována tak, aby v ní obsažené instrukce a informace byly aktuální. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byl provozní personál uvědoměn o těch změnách, které jsou důležité pro jeho povinnosti. (h) Každý držitel Provozní příručky nebo jejích částí je povinen udržovat ji v aktuálním stavu s použitím amendmentů nebo revizí dodaných provozovatelem. (i) Provozovatel je povinen dodat Úřadu zamýšlené amendmenty a revize s předstihem před datem jejich účinnosti. Týká-li se amendment kterékoliv části Provozní příručky, která podléhá podle JAR-OPS 3 schválení, pak je povinností získat toto schválení před nabytím účinnosti amendmentu. Vyžaduje-li zájem bezpečnosti okamžité amendmenty nebo revize, mohou být okamžitě uveřejněny a uplatněny za předpokladu, že bylo požádáno o jakékoliv požadované schválení. JAR-OPS General Rules for Operations Manuals An operator shall ensure that the Operations Manual contains all instructions and information necessary for operations personnel to perform their duties. An operator shall ensure that the contents of the Operations Manual, including all amendments or revisions, do not contravene the conditions contained in the Air Operator Certificate (AOC) or any applicable regulations and are acceptable to, or, where applicable, approved by, the Authority. (See IEM OPS ) Unless otherwise approved by the Authority, or prescribed by national law, an operator must prepare the Operations Manual in the English language. In addition, an operator may translate and use that manual, or parts thereof, into another language. (See IEM OPS ) Should it become necessary for an operator to produce new Operations Manuals or major parts/volumes thereof, he must comply with sub-paragraph above. In all other cases, an operator must comply with sub-paragraph above as soon as possible and in no case later than 1 December An operator may issue an Operations Manual in separate volumes. An operator shall ensure that all operations personnel have easy access to a copy of each part of the Operations Manual which is relevant to their duties. In addition, the operator shall supply crew members with a personal copy of, or sections from, Parts A and B of the Operations Manual as are relevant for personal study. An operator shall ensure that the Operations Manual is amended or revised so that the instructions and information contained therein are kept up to date. The operator shall ensure that all operations personnel are made aware of such changes that are relevant to their duties. (h) Each holder of an Operations Manual, or appropriate parts of it, shall keep it up to date with the amendments or revisions supplied by the operator. (i) An operator shall supply the Authority with intended amendments and revisions in advance of the effective date. When the amendment concerns any part of the Operations Manual which must be approved in accordance with JAR-OPS Part 3, this approval shall be obtained before the amendment becomes effective. When immediate amendments or revisions are required in the interest of safety, they may be published and applied immediately, provided that any approval required has been applied for. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Provozovatel je povinen začlenit všechny amendmenty a revize požadované Uřadem. An operator shall incorporate all amendments and revisions required by the Authority. (k) Provozovatel musí zabezpečit, aby informace přejímané ze schválených dokumentů a jakékoliv amendmenty takové schválené dokumentace byly správně promítnuty do Provozní příručky a aby Provozní příručka neobsahovala žádnou informaci v rozporu s jakoukoliv schválenou dokumentací. Tento požadavek však provozovateli nebrání v používání konzervativnějších údajů a postupů. (l) Provozovatel musí zabezpečit, aby obsah Provozní příručky byl předkládán ve formě, v níž může být bez obtíží používán. [Návrh příručky musí brát v úvahu lidské činitele a principy CRM.] (m) (m) Úřad může provozovateli povolit předkládat Provozní příručku nebo její části v jiné než tištěné formě. V takových případech musí být zabezpečena přijatelná úroveň přístupnosti, použitelnosti a spolehlivosti. (k) An operator must ensure that information taken from approved documents, and any amendment of such approved documentation, is correctly reflected in the Operations Manual and that the Operations Manual contains no information contrary to any approved documentation. However, this requirement does not prevent an operator from using more conservative data and procedures. (l) An operator must ensure that the contents of the Operations Manual are presented in a form in which they can be used without difficulty. [The design of the manual shall observe Human factors and CRM principles.] An operator may be permitted by the Authority to present the Operations Manual or parts thereof in a form other than on printed paper. In such cases, an acceptable level of accessibility, usability and reliability must be assured. (n) Používání Provozní příručky ve zkráceném tvaru neosvobozuje provozovatele od požadavků JAR-OPS [Změna č. 1, ; Amdt.3, ] (n) The use of an abridged form of the Operations Manual does not exempt the operator from the requirements of JAR-OPS [Ch. 1, ; Amdt.3, ] JAR-OPS Provozní příručka - členění a obsah (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS ) (Viz AMC OPS ) Provozovatel je povinen zabezpečit toto hlavní členění Provozní příručky: JAR-OPS Operations Manual - structure and contents (See Appendix 1 to JAR-OPS ) (See AMC OPS ) An operator shall ensure that the main structure of the Operations Manual is as follows: Část A. Všeobecná/Základní ustanovení Part A. General/Basic Tato část musí obsahovat všechny provozní zásady, nařízení a postupy potřebné pro bezpečný provoz, které nejsou vázány na typ vrtulníku. This part shall comprise all non type-related operational policies, instructions and procedures needed for a safe operation. Část B. Provoz vrtulníku Part B. Helicopter Operating Matters Tato část musí obsahovat veškerá nařízení a postupy potřebné pro bezpečný provoz, vztahující se k typu vrtulníku. Musí brát v úvahu jakékoliv rozdíly mezi typy, variantami nebo jednotlivými vrtulníky používanými provozovatelem. This part shall comprise all type-related instructions and procedures needed for a safe operation. It shall take account of any differences between types, variants or individual helicopters used by the operator. Část C. heliportu Instrukce a informace o trati/úloze/oblasti a Part C. Route/Role/Area and Heliport Instructions and Information Tato část musí obsahovat veškeré instrukce a informace potřebné pro danou oblast provozu. This part shall comprise all instructions and information needed for the area of operation. Část D. Výcvik Part D. Training Tato část musí obsahovat všechny instrukce k výcviku personálu, potřebného pro bezpečný provoz. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby byl obsah Provozní příručky v souladu s Dodatkem 1 k JAR-OPS a aby odpovídal oblasti(ím) a druhu(ům) provozu. This part shall comprise all training instructions for personnel required for a safe operation. An operator shall ensure that the contents of the Operations Manual are in accordance with Appendix 1 to JAR-OPS 1045 and relevant to the area(s) and type(s) of Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 2

3 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P Poznámka překladatele: Chyba v originálním znění, české znění viz výše. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby podrobné členění Provozní příručky bylo přijatelné pro Úřad. (Viz IEM OPS ) [Změna č. 1, ] operation. An operator shall ensure that the detailed structure of the Operations Manual is acceptable to the Authority. (See IEM OPS ) [Ch. 1, ] JAR-OPS Letová příručka vrtulníku Provozovatel je povinen udržovat v platném znění schválenou Letovou příručku vrtulníku nebo rovnocenný dokument pro každý vrtulník, který provozuje. JAR-OPS Helicopter Flight Manual An operator shall keep a current approved Helicopter Flight Manual or equivalent document for each helicopter that it operates. JAR-OPS Palubní deník Provozovatel je povinen uchovávat o každém letu v Palubním deníku tyto informace: (1) Poznávací značku vrtulníku; (2) Datum; (3) Jméno člena(ů) posádky; (4) Funkce přidělené členu(ům) posádky; (5) Místo odletu; (6) Místo příletu; (7) Čas odletu; (8) Čas příletu; (9) Dobu letu; (10) Druh letu; (11) Incidenty a pozorování (pokud byly); a (12) Podpis velitele letadla (nebo rovnocenný)(viz IEM OPS (12)). Úřad může provozovateli povolit, aby nevedl Palubní deník nebo jeho části, pokud jsou důležité informace přístupné v ostatní dokumentaci (Viz IEM OPS ). JAR-OPS Journey log An operator shall retain the following information for each flight in the form of a Journey Log: (1) Helicopter registration; (2) Date; (3) Name(s) of crew member(s); (4) Duty assignment of crew member(s); (5) Place of departure; (6) Place of arrival; (7) Time of departure; (8) Time of arrival; (9) Hours of flight; (10) Nature of flight; (11) Incidents, observations (if any); and (12) Commander's signature (or equivalent) (see IEM OPS (12)). An operator may be permitted not to keep a helicopter journey log, or parts thereof, by the Authority if the relevant information is available in other documentation (See IEM OPS ). JAR-OPS Provozní letový plán Provozovatel musí zabezpečit, aby používaný provozní letový plán a všechny záznamy prováděné za letu obsahovaly tyto body: (1) Poznávací značku vrtulníku; (2) Typ a variantu vrtulníku; (3) Datum letu; JAR-OPS Operational flight plan An operator must ensure that the operational flight plan used and the entries made during flight contain the following items: (1) Helicopter registration; (2) Helicopter type and variant; (3) Date of flight; Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 3

4 JAR-OPS 3 (4) Označení letu; (5) Jména členů letové posádky; (6) Funkce přidělené členům letové posádky; (7) Místo odletu; (8) Čas odletu; (9) Místo příletu (plánované a skutečné); (10) Čas příletu; (11) Druh letu (VFR, HEMS a pod.); (12) Trať a úseky trati s kontrolními/traťovými body, vzdálenostmi, časy a dráhami; (13) Plánovaná cestovní rychlost a doby letu mezi kontrolními/traťovými body. Předpokládané a skutečné časy přeletu; (14) Bezpečné výšky a minimální hladiny letu; (15) Plánované výšky a letové hladiny; (16) Výpočty paliva (záznamy kontrol množství paliva za letu); (17) Množství paliva na palubě při spouštění motorů; (18) Náhradní heliporty cílového heliportu a jsou-li požadovány i náhradní heliporty při vzletu a na trati, včetně informací předepsaných shora uvedenými pododstavci (12), (13), (14) a (15); (19) Počáteční schválení letového plánu ATS (letovými provozními službami) a následná povolení; (20) Výpočty přeplánování za letu; a (21) Příslušné meteorologické informace; V Provozním letovém plánu lze vynechat body, které jsou snadno dostupné v ostatní dokumentaci nebo z přijatelného pramene nebo, které nejsou důležité pro daný druh provozu. Provozovatel musí zabezpečit, aby Provozní letový plán a jeho používání byly popsány v Provozní příručce. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby záznamy byly prováděny neprodleně a trvalým způsobem. (4) Flight identification; (5) Names of flight crew members; ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P (6) Duty assignment of flight crew members; (7) Place of departure; (8) Time of departure; (9) Place of arrival (planned and actual); (10) Time of arrival; (11) Type of operation (VFR, HEMS, etc.); (12) Route and route segments with checkpoints/waypoints, distances, time and tracks; (13) Planned cruising speed and flying times between check-points/way-points. Estimated and actual times overhead; (14) Safe altitudes and minimum levels; (15) Planned altitudes and flight levels; (16) Fuel calculations (records of in-flight fuel checks); (17) Fuel on board when starting engines; (18) Alternate(s) for destination and, where applicable, take-off and en-route, including information required in sub-paragraphs (12), (13), (14), and (15) above; (19) Initial ATS Flight Plan clearance and subsequent re-clearance; (20) In-flight re-planning calculations; and (21) Relevant meteorological information. Items which are readily available in other documentation or from an acceptable source or are irrelevant to the type of operation may be omitted from the operational flight plan. An operator must ensure that the operational flight plan and its use is described in the Operations Manual. An operator shall ensure that all entries on the operational flight plan are made concurrently and that they are permanent in nature. JAR-OPS Lhůty uložení dokumentů Provozovatel je povinen zabezpečit, aby všechny záznamy, hlášení a všechny příslušné provozní a technické informace pro každý jednotlivý let byly uloženy po doby předepsané Dodatkem 1 k JAR-OPS JAR-OPS Document storage periods An operator shall ensure that all records and all relevant operational and technical information for each individual flight, are stored for the periods prescribed in Appendix 1 to JAR-OPS Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 4

5 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P JAR-OPS Výklad řízení údržby provozovatele Provozovatel je povinen udržovat v platném znění schválený Výklad řízení údržby, jak předepisuje [Část-M M.A.704 Výklad řízení zachování letové způsobilosti]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Operator's maintenance management exposition An operator shall keep a current approved maintenance management exposition as prescribed in [Part-M M.A.704 Continuing airworthiness management exposition]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Technický deník vrtulníku Provozovatel je povinen vést Technický deník vrtulníku, jak předepisuje [Část-M M.A.306 Systém technického deníku provozovatele]. [Amdt. 4, ] JAR-OPS Helicopter Technical log An operator shall keep a helicopter technical log as prescribed in [Part-M M.A.306 Operator s technical log system]. [Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO INTENTIONALLY LEFT BLANK Vydáno/Issued JAA: Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: Amendment P P - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Dodatek 1 k JAR-OPS OBSAH PROVOZNÍ PŘÍRUČKY (Viz IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS ) Appendix 1 to JAR-OPS OPERATIONS MANUAL CONTENTS (See IEM to Appendix 1 to JAR-OPS ) Provozovatel je povinen zabezpečit, aby Provozní příručka obsahovala následující: An operator shall ensure that the Operations Manual contains the following: A. VŠEOBECNÁ/ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A GENERAL/BASIC 0 SPRÁVA A ŘÍZENÍ PROVOZNÍ PŘÍRUČKY 0.1 Úvod Prohlášení, že Provozní příručka vyhovuje všem použitelným předpisům a požadavkům a podmínkám příslušného AOC Prohlášení, že Provozní příručka obsahuje provozní instrukce, které musí příslušní pracovníci dodržovat. Seznam a stručný popis různých částí, jejich obsahu, platnosti a použití. Vysvětlení a definice pojmů a slov nutných pro používání příručky. 0.2 Systém změn a revizí Určuje kdo odpovídá za vydávání a zařazování změn a revizí. 0 ADMINISTRATION AND CONTROL OF OPERATIONS MANUAL 0.1 Introduction A statement that the manual complies with all applicable regulations and with the terms and conditions of the applicable Air Operator Certificate. A statement that the manual contains operational instructions that are to be complied with by the relevant personnel. A list and brief description of the various parts, their contents, applicability and use. Explanations and definitions of terms and words needed for the use of the manual. 0.2 System of amendment and revision Who is responsible for the issuance and insertion of amendments and revisions. Záznam změn a revizí s daty zařazení a účinnosti. A record of amendments and revisions with insertion dates and effective dates. Prohlášení, že nejsou dovoleny rukopisné změny a revize, vyjma situace, kdy se v zájmu bezpečnosti požaduje okamžitě změna nebo revize. A statement that handwritten amendments and revisions are not permitted except in situations requiring immediate amendment or revision in the interest of safety. Popis systému anotace stran a jejich dat účinnosti. A description of the system for the annotation of pages and their effective dates. Seznam platných stran. A list of effective pages. Anotace změn (na stránkách textu a je-li to proveditelné i na přehledných tabulkách a nákresech). Annotation of changes (on text pages and, as far as practicable, on charts and diagrams). Dočasné revize. Temporary revisions. (h) Popis systému distribuce příruček, změn a revizí. (h) A description of the distribution system for the manuals, amendments and revisions. 1 ORGANIZACE A ODPOVĚDNOSTI 1.1 Organizační členění. Popis organizačního členění, včetně celkového organizačního schématu společnosti a organizačního schématu provozního úseku. Organizační schéma musí zobrazovat vztah mezi provozním úsekem a ostatními organizačními celky společnosti. Zejména musí být uvedeny podřízenosti a informační toky mezi všemi 1 ORGANISATION AND RESPONSIBILITIES 1.1 Organisational structure. A description of the organisational structure including the general company organigram and operations department organigram. The organigram must depict the relationship between the Operations Department and the other Departments of the company. In particular, the subordination and reporting Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 6

7 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P organizačními celky (úseky, oddělení, atd.) které se týkají bezpečnosti letového provozu. 1.2 Jmenovaní vedoucí pracovníci. Jméno každého jmenovaného vedoucího pracovníka odpovědného za letový provoz, systém údržby, výcvik posádek a pozemní provoz, jak předepisuje JAR-OPS 3, Hlava C. Musí být uveden popis jejich činnosti a odpovědnosti. 1.3 Odpovědnosti a povinnosti řídících pracovníků provozu. Popis povinností, odpovědností a pravomocí pracovníků vedení provozu, vztahujících se k bezpečnosti letového provozu a k plnění použitelných předpisů. 1.4 Pravomoce, povinnosti a odpovědnosti velitele letadla. Prohlášení vymezující práva, povinnosti a odpovědnosti velitele letadla. 1.5 Povinnosti a odpovědnosti členů posádky, kromě velitele letadla. lines of all Divisions, Departments etc., which pertain to the safety of flight operations, must be shown. 1.2 Nominated postholders. The name of each nominated postholder responsible for flight operations, the maintenance system, crew training and ground operations, as prescribed in JAR-OPS 3 Subpart C. A description of their function and responsibilities must be included. 1.3 Responsibilities and duties of operations management personnel. A description of the duties, responsibilities and authority of operations management personnel pertaining to the safety of flight operations and the compliance with the applicable regulations. 1.4 Authority, duties and responsibilities of the commander. A statement defining the authority, duties and responsibilities of the commander Duties and responsibilities of crew members other than the commander 2 PROVOZNÍ ŘÍZENÍ A DOZOR 2.1 Dozor nad provozem prováděný provozovatelem. Popis systému pro provádění dozoru nad provozem prováděného provozovatelem (viz JAR-OPS 3.175). Popis musí udávat jak je prováděn dozor nad bezpečností letového provozu a nad kvalifikací pracovníků. Zejména musí být popsány postupy týkající se těchto bodů: 2 OPERATIONAL CONTROL AND SUPERVISION 2.1 Supervision of the operation by the operator. A description of the system for supervision of the operation by the operator (see JAR-OPS 3.175). This must show how the safety of flight operations and the qualifications of personnel are supervised. In particular, the procedures related to the following items must be described: Platnost průkazů způsobilosti a kvalifikace; Licence and qualification validity; Způsobilost provoznho personálu; a Competence of operations personnel; and Řízení, rozbor a uložení záznamů, dokladů letu, dodatečných informací a údajů. 2.2 Systém vyhlašování dodatečných provozních instrukcí a informací. Popis všech systémů vyhlašování informací, které mohou mít provozní povahu, ale doplňují informace v Provozní příručce. Musí být zahrnuta použitelnost této informace a odpovědnosti za její vyhlášení. 2.3 Program prevence nehod a bezpečnosti letů. Popis hlavních aspektů programu bezpečnosti letů. 2.4 Provozní řízení. Popis postupů a povinností nezbytných k výkonu provozního řízení se zřetelem k bezpečnosti letů. 2.5 Zmocnění Úřadu. Popis zmocnění Úřadu [a návod pro personál jak usnadnit inspekce prováděné zaměstnanci Úřadu.] 3 SYSTÉM JAKOSTI Popis přijatého systému jakosti zahrnující nejméně: Control, analysis and storage of records, flight documents, additional information and data. 2.2 System of promulgation of additional operational instructions and information. A description of any system for promulgating information which may be of an operational nature but is supplementary to that in the Operations Manual. The applicability of this information and the responsibilities for its promulgation must be included. 2.3 Accident prevention and flight safety programme. A description of the main aspects of the flight safety programme. 2.4 Operational control. A description of the procedures and responsibilities necessary to exercise operational control with respect to flight safety. 2.5 Powers of the Authority. A description of the powers of the Authority [and guidance to staff on how to facilitate inspections by Authority personnel.] 3 QUALITY SYSTEM A description of the quality system adopted including at least: Zásady jakosti; Quality policy; Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 7

8 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P Popis organizace systému jakosti; a A description of the organisation of the Quality System; and Přidělení povinností a odpovědností. Allocation of duties and responsibilities. 4 SLOŽENÍ POSÁDKY 4.1 Složení posádky. Vysvětlení metody pro určování složení posádek se zřetelem k: 4 CREW COMPOSITION 4.1 Crew Composition. An explanation of the method for determining crew compositions taking account of the following: Typu používaného vrtulníku; The type of helicopter being used; Oblasti a druhu prováděného provozu; undertaken; The area and type of operation being Fázi letu; The phase of the flight; Minimálnímu předepsanému počtu členů posádky a plánované době letové služby; Praxi (celkové a na typu), rozlétanosti a ke kvalifikaci členů posádky; a The minimum crew requirement and flight duty period planned; Experience (total and on type), recency and qualification of the crew members; and Určení velitele letadla. The designation of the commander. Určení vedoucího kabiny. member. The designation of the senior cabin crew 4.2 Záměrně nepoužito 4.3 Ztráta pracovní schopnosti letové posádky. Instrukce pro posloupnost velení v případě ztráty pracovní schopnosti letové posádky. 4.4 Létání na více než jednom typu. Výklad udávající které vrtulníky jsou pokládány za jeden typ pro účely: 4.2 Intentionally blank 4.3 Flight crew incapacitation. Instructions on the succession of command in the event of flight crew incapacitation. 4.4 Operation on more than one type. A statement indicating which helicopters are considered as one type for the purpose of: Plánování letových posádek; a Flight crew scheduling; and Plánování palubních průvodčích. Cabin crew scheduling. 5 POŽADAVKY KVALIFIKACE 5.1 Popis požadovaného průkazu způsobilosti, kvalifikace(í), způsobilosti/ kvalifikace (např. traťové a letištní), praxe, výcviku, přezkoušení a rozlétanosti k výkonu povinností provozního personálu. Musí se přihlížet k typu vrtulníku, druhu provozu a ke složení posádky. 5.2 Letová posádka 5 QUALIFICATION REQUIREMENTS 5.1 A description of the required licence, rating(s), qualification/competency (e.g. for routes and aerodromes), experience, training, checking and recency for operations personnel to conduct their duties. Consideration must be given to the helicopter type, kind of operation and composition of the crew. 5.2 Flight crew Velitel letadla. Commander. Pilot střídající velitele letadla. Pilot relieving the commander. Druhý pilot. Co-pilot. Pilot pod dozorem. Pilot under supervision. Palubní technik. System panel operator. Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 8

9 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P variantě. Provoz na více než jednom typu nebo Operation on more than one type or variant. 5.3 Palubní průvodčí 5.3 Cabin crew Vedoucí palubní průvodčí. Senior cabin crew member. Palubní průvodčí. Cabin crew member. (i) Předepsaný palubní průvodčí. (i) Required cabin crew member. (ii) Dodatečný palubní průvodčí a palubní průvodčí při seznamovacích letech. (ii) Additional cabin crew member and cabin crew member during familiarisation flights. variantě. Provoz na více než jednom typu nebo Operation on more than one type or variant. 5.4 Personál provádějící výcvik, přezkušování a dozor 5.4 Training, checking and supervision personnel Letových posádek. For flight crew. Palubních průvodčích. For cabin crew. 5.5 Ostatní provozní personál 5.5 Other operations personnel 6 OCHRANA ZDRAVÍ POSÁDKY 6.1 Ochrana zdraví posádky. Důležité předpisy a směrnice pro členy posádky týkající se zdraví, zahrnující: [Psychoaktivní látky zahrnující, ale neomezující se na: (i) Alkohol a ostatní opojné nápoje; (ii) Narkotika; (iii) Drogy; (iv) Tablety pro spaní; (Viz také JAR-FCL 3 (zdravotní způsobilost) a 3.040)] 6 CREW HEALTH PRECAUTIONS 6.1 Crew health precautions. The relevant regulations and guidance to crew members concerning health including: [Psychoactive substances including but not limited to: (i) Alcohol and other intoxicating liquids; (ii) Narcotics; (iii) Drugs; (iv) Sleeping tablets; (See also JAR-FCL Part 3 (medical) & 3.040)] ([b]) Farmaceutické přípravky; ([b]) Pharmaceutical preparations; ([c]) Imunizace; ([d]) [P]otápění [vyžadující podvodní tlakové dýchací přístroje;] ([c]) Immunisation; ([d]) [D]iving [involving underwater pressure breathing devices;] ([e]) ([f]) Darování krve/[kostní dřeně]; Opatrnost v jídle před letem a během letu; ([e]) Blood[/bone marrow] donation; ([f]) Meal precautions prior to and during flight; ([g]) Spánek a odpočinek; a ([g]) Sleep and rest; and ([h]) Chirurgické operace. ([h]) Surgical operations. 7 OMEZENÍ DOBY LETU 7.1 Omezení doby letu, doby ve službě a požadavky odpočinku. Popis omezení doby letu, doby ve službě a požadavků na odpočinek, předepisuje pro dané lety JAR- 7 FLIGHT TIME LIMITATIONS 7.1 Flight and Duty Time Limitations and Rest Requirements. A description of the flight and duty time limitations and rest requirements prescribed in JAR-OPS Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 9

10 JAR-OPS 3 OPS 3 v Hlavě Q, jak je použitelné pro provoz. 7.2 Překročení omezení doby letu, doby ve službě a/nebo zkrácení doby odpočinku. Podmínky, za nichž lze překročit omezení doby letu nebo doby ve službě a zkrátit dobu odpočinku a postupy používané k hlášení těchto úprav. Part 3 Subpart Q as applicable to the operation. ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 7.2 Exceedances of flight and duty time limitations and/or reductions of rest periods. Conditions under which flight and duty time may be exceeded or rest periods may be reduced and the procedures used to report these modifications. 8 PROVOZNÍ POSTUPY 8.1 Instrukce pro přípravu letu. Podle použitelnosti pro dané lety: Minimální výšky letu. Popis metody určování a používání minimálních výšek, zahrnující: Postup k určení minimálních výšek/letových hladin pro lety VFR; a Postup k určení minimálních výšek/letových hladin pro lety IFR Kriteria pro určování použitelnosti letišť Metody pro určování provozních minim letišť. Metoda určování provozních minim letiště pro lety IFR v souladu s JAR-OPS 3, Hlava E. Musí se odvolávat na postupy určování dohlednosti a/nebo dráhové dohlednosti, na použitelnost skutečné dohlednosti pozorované piloty, na hlášenou dohlednost a na hlášené dráhové dohlednosti Provozní minima na trati pro lety VFR nebo pro úseky letů za VFR a instrukce pro volbu trati se zřetelem k dostupnosti ploch dovolujících provést bezpečné vynucené přistání tam, kde se používá jednomotorových vrtulníků Uvádění a používání letištních a traťových provozních minim Výklad meteorologických informací. Vysvětlující materiály o dekódování MET předpovědí a MET hlášení týkajících se oblasti letů, včetně výkladu podmiňovacích výrazů Určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem na palubě. Metody k určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem, která mají být na palubě a jejich monitorování za letu. Tato část musí také zahrnovat instrukce k měření a rozložení kapaliny na palubě. Takové instrukce musí brát v úvahu všechny okolnosti, s nimiž je pravděpodobné setkání za letu, včetně možnosti přeplánování za letu a poruchy jedné nebo více pohonných jednotek vrtulníku. Musí být rovněž popsán systém vedení záznamů o palivu a oleji Hmotnost a těžiště. Všeobecné principy hmotnosti a těžiště, zahrnující: 8 OPERATING PROCEDURES 8.1 Flight Preparation Instructions. As applicable to the operation: Minimum Flight Altitudes. A description of the method of determination and application of minimum altitudes including: A procedure to establish the minimum altitudes/flight levels for VFR flights; and A procedure to establish the minimum altitudes/flight levels for IFR flights Criteria for determining the usability of aerodromes Methods for the determination of aerodrome operating minima. The method for establishing aerodrome operating minima for IFR flights in accordance with JAR- OPS Part 3 Subpart E. Reference must be made to procedures for the determination of the visibility and/or runway visual range and for the applicability of the actual visibility observed by the pilots, the reported visibility and the reported runway visual range En-route Operating Minima for VFR Flights or VFR portions of a flight and, where single engined helicopters are used, instructions for route selection with respect to the availability of surfaces which permit a safe forced landing Presentation and Application of Aerodrome and En-route Operating Minima Interpretation of meteorological information. Explanatory material on the decoding of MET forecasts and MET reports relevant to the area of operations, including the interpretation of conditional expressions Determination of the quantities of fuel, oil and water methanol carried. The methods by which the quantities of fuel, oil and water methanol to be carried are determined and monitored in flight. This section must also include instructions on the measurement and distribution of the fluid carried on board. Such instructions must take account of all circumstances likely to be encountered on the flight, including the possibility of in-flight replanning and of failure of one or more of the helicopter's power plants. The system for maintaining fuel and oil records must also be described Mass and Centre of Gravity. The general principles of mass and centre of gravity including: Definice; Definitions; Metody, postupy a odpovědnosti za Methods, procedures and responsibilities for Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 10

11 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P zpracování a převzetí výpočtů hmotnosti a těžiště; preparation and acceptance of mass and centre of gravity calculations; Zásady pro používání buď normalizovaných a/nebo skutečných hmotností; actual masses; The policy for using either standard and/or Metoda pro určování použitelné hmotnosti cestujících, zavazadel a nákladu; Použitelné hmotnosti cestujících a zavazadel pro různé druhy provozu a typ vrtulníku; Všeobecné instrukce a informace nezbytné k ověření různých druhů používané dokumentace o hmotnosti a vyvážení; The method for determining the applicable passenger, baggage and cargo mass; The applicable passenger and baggage masses for various types of operations and helicopter type; General instruction and information necessary for verification of the various types of mass and balance documentation in use; Postupy pro změny na poslední chvíli; Last Minute Changes procedures; (h) Měrná hmotnost paliva, oleje a vody s methylalkoholem; (h) methanol; Specific gravity of fuel, oil and water (i) Zásady/postupy přidělování sedadel; a (i) Seating policy/procedures; and Rozvrhy normalizovaného zatížení Standard load plans Letový plán letových provozních služeb. Postupy a odpovědnosti za zpracování a předkládání letového plánu letových provozních služeb. Faktory, které je třeba uvažovat, zahrnují způsoby předkládání jak jednotlivých, tak stálých letových plánů Provozní letový plán. Postupy a odpovědnosti za zpracování a převzetí provozního letového plánu. Musí být popsáno používání provozního letového plánu, včetně vzorů používaných formátů provozního letového plánu Technický deník vrtulníku provozovatele. Musí být popsány odpovědnosti a používání Technického deníku vrtulníku provozovatele, včetně vzorů používaného formátu Seznam dokumentů, formulářů a dodatečných informací, které mají být na palubě. 8.2 Instrukce pro pozemní obsluhu Postupy plnění paliva. Popis postupů plnění paliva, zahrnující: Bezpečnostní opatření v průběhu plnění a odčerpávání paliva, včetně případu, kdy rotory, motor(y)běží a APU je v činnosti; Plnění a odčerpávání paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na palubě; a ATS Flight Plan. Procedures and responsibilities for the preparation and submission of the air traffic services flight plan. Factors to be considered include the means of submission for both individual and repetitive flight plans Operational Flight Plan. Procedures and responsibilities for the preparation and acceptance of the operational flight plan. The use of the operational flight plan must be described including samples of the operational flight plan formats in use Operator's Helicopter Technical Log. The responsibilities and the use of the operator's Helicopter Technical Log must be described, including samples of the format used List of documents, forms and additional information to be carried 8.2 Ground Handling Instructions Fuelling procedures. A description of fuelling procedures, including: Safety precautions during refuelling and defuelling including rotors running, engine(s) running and when an APU is in operation; Refuelling and defuelling when passengers are embarking, on board or disembarking; and Opatření přijímaná, aby nedošlo ke smíchání paliv. fuels. Precautions to be taken to avoid mixing Postupy odbavení vrtulníku, cestujících a nákladu, týkající se bezpečnosti. Popis postupů, které se použijí k přidělování sedadel, nastupování a vystupování cestujících a při nakládání a vykládání vrtulníku. Musí být rovněž uvedeny další postupy zaměřené na bezpečnost v době, kdy Helicopter, passengers and cargo handling procedures related to safety. A description of the handling procedures to be used when allocating seats and embarking and disembarking passengers and when loading and unloading the helicopter. Further procedures, aimed at Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 11

12 JAR-OPS 3 je vrtulník na odbavovací ploše. Postupy odbavení musí zahrnovat: Děti/děti do dvou let, nemocné cestující a osoby s omezenou pohyblivostí; Dopravu nežádoucích cestujících, deportovaných osob nebo střežených osob/ve vazbě; ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P achieving safety whilst the helicopter is on the ramp, must also be given. Handling procedures must include: Children/infants, sick passengers and Persons with Reduced Mobility; Transportation of inadmissible passengers, deportees or persons in custody; zavazadel; Přípustnou velikost a hmotnost příručních baggage; Permissible size and weight of hand ve vrtulníku; Nakládání a zajištění jednotlivých předmětů helicopter; Loading and securing of items in the prostorů; Zvláštní náklady a třídění nákladových Special loads and classification of load compartments; Rozmisťování pozemního vybavení; Positioning of ground equipment; Obsluhu dveří vrtulníku; Operation of helicopter doors; (h) Bezpečnost na odbavovací ploše, včetně požární ochrany, prostorů prudkého proudění a sání; (i) Spouštění motorů, postupy odjezdu z odbavovací plochy a příjezdu na ni; (h) Safety on the ramp, including fire prevention, blast and suction areas; (i) Start-up, ramp departure and arrival procedures; Ošetřování vrtulníků; a Servicing of helicopters; and (k) Doklady a formuláře pro odbavení vrtulníku; (k) Documents and forms for helicopter handling; (l) Vícenásobné obsazení sedadel vrtulníku. (l) Multiple occupancy of helicopter seats Postupy zabránění vstupu do vrtulníku. Postupy zabezpečující, aby se zabránilo vstupu do vrtulníku osobám, které se zdají být pod vlivem alkoholu nebo prokazující chováním, nebo fyzickými příznaky, že jsou pod vlivem drog, vyjma pacientů v příslušné lékařské péči Odmrazování a ochrana proti námraze na zemi. Popis zásad a postupů odmrazování a ochrany proti námraze vrtulníků na zemi. Musí být zahrnuty popisy druhů a účinků námrazy a ostatních znečistění vrtulníků stojících na zemi, při pohybech po zemi a při vzletu. Kromě toho musí být uveden popis druhů kapalin včetně: Procedures for the refusal of embarkation. Procedures to ensure that persons who appear to be intoxicated or who demonstrate by manner or physical indications that they are under the influence of drugs, except medical patients under proper care, are refused embarkation De-icing and Anti-icing on the ground. A description of the de-icing and anti-icing policy and procedures for helicopters on the ground. These shall include descriptions of the types and effects of icing and other contaminants on helicopters whilst stationary, during ground movements and during take-off. In addition, a description of the fluid types used must be given including: Chráněných nebo obchodních názvů; Proprietary or commercial names; Charakteristik; Characteristics; Účinků na výkonnost vrtulníku; Effects on helicopter performance; Doby trvání ochrany; a Hold-over times; and Bezpečnostních opatření při používání. Precautions during usage. 8.3 Letové postupy Zásady VFR/IFR. Popis zásad umožňujících provést lety podle VFR nebo vyžadující provést lety podle IFR a pro přechod z jednoho druhu letu na druhý. 8.3 Flight Procedures VFR/IFR Policy. A description of the policy for allowing flights to be made under VFR, or of requiring flights to be made under IFR, or of changing from one to Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 12

13 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P the other Navigační postupy. Popis všech navigačních postupů důležitých pro druh(y) a oblast(i) provozu. Musí se uvažovat: Standardní navigační postupy, včetně zásad provádění nezávislé kontroly vstupů zadávaných klávesnicí, pokud mají vliv na dráhu letu, po které se vrtulník má pohybovat; Navigace v prostorech MNPS a polárních a navigace v ostatních označených prostorech; RNAV (prostorová navigace). Popis postupů týkajících se RNAV se uvádí v Části C; Navigation Procedures. A description of all navigation procedures relevant to the type(s) and area(s) of operation. Consideration must be given to: Standard navigational procedures including policy for carrying out independent cross-checks of keyboard entries where these affect the flight path to be followed by the helicopter; MNPS and POLAR navigation and navigation in other designated areas; RNAV. A description of the relevant RNAV procedures specified in Part C; Přeplánování za letu; a In-flight replanning; and systému. Postupy v případě zhoršení vlastností Procedures in the event of system degradation Postupy nastavování výškoměrů Akustické hlasové varovné zařízení Záměrně nepoužito Záměrně nepoužito Zásady a postupy pro řízení palivového systému za letu Nepříznivé a potenciálně nebezpečné atmosférické podmínky. Postupy pro provoz a/nebo vyhýbání se potenciálně nebezpečným atmosférickým podmínkám, zahrnující: Altimeter setting procedures Audio voice alerting device Intentionally blank Intentionally blank Policy and procedures for in-flight fuel management Adverse and potentially hazardous atmospheric conditions. Procedures for operating in, and/or avoiding, potentially hazardous atmospheric conditions including: Bouřky; Thunderstorms; Podmínky tvorby námrazy; Icing conditions; Turbulenci; Turbulence; Střih větru; Windshear; Jetstream; Jet stream; Oblaka vulkanického popele; Volcanic ash clouds; Silné srážky; Heavy precipitation; (h) Písečné bouře; (h) Sand storms; (i) Horské vlny; a (i) Mountain waves; and Význačné teplotní inverze. Significant Temperature inversions Turbulence v úplavu a způsobená rotory (Rotor downwash). Kriteria rozstupů pro turbulenci v úplavu a způsobenou rotory se zřetelem k typům vrtulníků, podmínkám větru a poloze FATO (prostoru konečného přiblížení a vzletu) Členové posádky na svých pracovních místech Wake Turbulence and Rotor Downwash. Wake turbulence and rotor downwash separation, taking into account helicopter types, wind conditions and FATO location Crew members at their stations. The requirements Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 13

14 JAR-OPS 3 Požadavky, aby členové posádky seděli na jim určených pracovních místech nebo sedadlech v průběhu různých fází letu nebo kdykoliv je to v zájmu bezpečnosti pokládáno za nezbytné Používání bezpečnostních pásů pro posádku a cestující. Požadavky, aby členové posádky a cestující používali dvoubodové a/nebo vícebodové bezpečnostní pásy během různých fází letu nebo kdykoliv je to pokládáno za nezbytné v zájmu bezpečnosti Přístup do pilotního prostoru. Podmínky pro přístup do pilotního prostoru jiných osob než členů letové posádky. Musí být rovněž uvedeny zásady týkající se přístupu inspektorů Úřadu Používání neobsazených sedadel posádky. Podmínky a postupy pro používání neobsazených sedadel posádky Ztráta pracovní schopnosti členů posádky. Postupy, které musí být dodrženy v případě ztráty pracovní schopnosti členů posádky za letu. Musí být zahrnuty příklady druhů ztráty pracovní schopnosti a způsoby jejich rozpoznávání Požadavky na bezpečnost v kabině cestujících. Postupy zahrnující: Přípravu kabiny k letu, požadavky za letu a přípravu k přistání, včetně postupů pro zabezpečení kabiny a palubních bufetů; Postupy k zabezpečení, aby cestující seděli tam, kde by mohli být nápomocni a nepřekáželi evakuaci z vrtulníku, je-li požadována nouzová evakuace; Postupy, které se mají dodržovat při nastupování a vystupování cestujících; Postupy pro případ plnění paliva s cestujícími na palubě nebo nastupujícími a vystupujícími; a ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P for crew members to occupy their assigned stations or seats during the different phases of flight or whenever deemed necessary in the interest of safety Use of safety belts for crew and passengers. The requirements for crew members and passengers to use safety belts and/or harnesses during the different phases of flight or whenever deemed necessary in the interest of safety Admission to Cockpit. The conditions for the admission to the cockpit of persons other than the flight crew. The policy regarding the admission of Inspectors from the Authority must also be included Use of vacant crew seats. The conditions and procedures for the use of vacant crew seats Incapacitation of crew members. Procedures to be followed in the event of incapacitation of crew members in flight. Examples of the types of incapacitation and the means for recognising them must be included Cabin Safety Requirements. Procedures covering: Cabin preparation for flight, in-flight requirements and preparation for landing including procedures for securing cabin and galleys; Procedures to ensure that passengers are seated where, in the event that an emergency evacuation is required, they may best assist and not hinder evacuation from the helicopter; Procedures to be followed during passenger embarkation and disembarkation; Procedures in the event of fuelling with passengers on board or embarking and disembarking; and Kouření na palubě. Smoking on board Postupy instruktáže cestujících. Obsah, způsob a časování instruktáže cestujících v souladu s JAR-OPS Záměrně nepoužito 8.4 AWO. Popis provozních postupů souvisejících s Provozem za každého počasí.(viz též JAR-OPS 3 Hlava D a E). 8.5 Záměrně nepoužito 8.6 Používání Seznamu minimálního vybavení (MEL) a Seznamu povolených odchylek na draku (CDL) 8.7 Neobchodní lety. Postupy a omezení pro: Passenger briefing procedures. The contents, means and timing of passenger briefing in accordance with JAR-OPS Intentionally blank 8.4 AWO. A description of the operational procedures associated with All Weather Operations. (See JAR-OPS Part 3 Subparts D & E). 8.5 Intentionally blank 8.6 Use of the Minimum Equipment and Configuration Deviation List(s) 8.7 Non revenue flights. Procedures and limitations for: Cvičné lety; Training flights; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 14

15 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P Zkušební lety; Test flights; Předávací lety; Delivery flights; Technické přelety; Ferry flights; Předváděcí lety; a Demonstration flights; and Přistavovací lety, Positioning flights, včetně druhu osob, které smí být na palubě při takových letech. 8.8 Požadavky na vybavení kyslíkem Vysvětlení podmínek, za nichž musí být poskytován a používán kyslík Stanovené požadavky na vybavení kyslíkem pro: including the kind of persons who may be carried on such flights. 8.8 Oxygen Requirements An explanation of the conditions under which oxygen must be provided and used The oxygen requirements specified for: Letovou posádku; Flight crew; Palubní průvodčí; a Cabin crew; and Cestující. Passengers. 9 NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ A ZBRANĚ 9.1 Informace, instrukce a všeobecné směrnice pro dopravu nebezpečného zboží obsahující: Zásady provozovatele pro dopravu nebezpečného zboží; Pokyny k požadavkům pro přijímání, označování štítky, manipulaci, ukládání a separaci nebezpečného zboží; Postupy pro reakci na nouzové situace komplikované nebezpečným zbožím; Povinnosti všech pracovníků zapojených podle JAR-OPS ; a 9 DANGEROUS GOODS AND WEAPONS 9.1 Information, instructions and general guidance on the transport of dangerous goods including: Operator's policy on the transport of dangerous goods; Guidance on the requirements for acceptance, labelling, handling, stowage and segregation of dangerous goods; Procedures for responding to emergency situations involving dangerous goods; Duties of all personnel involved as per JAR- OPS ; and Instrukce pro přepravu pracovníků provozovatele. employees. Instructions on the carriage of the operator's 9.2 Podmínky, za nichž mohou být přepravovány zbraně, válečná munice a sportovní zbraně. 9.2 The conditions under which weapons, munitions of war and sporting weapons may be carried. 10 BEZPEČNOST 10.1 Bezpečnostní instrukce a pokyny nemající důvěrnou povahu, které musí obsahovat pravomoce a odpovědnosti provozního personálu. Rovněž musí být zahrnuty zásady a postupy pro jednání a hlášení v případě zločinu na palubě, jako je protiprávní vměšování, sabotáž, hrozba bombou a únos Popis preventivních bezpečnostních opatření a výcviku. Poznámka: Části bezpečnostních instrukcí a pokynů mohou být vedeny jako důvěrné. 10 SECURITY 10.1 Security instructions and guidance of a nonconfidential nature which must include the authority and responsibilities of operations personnel. Policies and procedures for handling and reporting crime on board such as unlawful interference, sabotage, bomb threats, and hijacking must also be included A description of preventative security measures and training. NOTE: Parts of the security instructions and guidance may be kept confidential. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 15

16 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 11 JEDNÁNÍ PŘI LETECKÝCH NEHODÁCH A UDÁLOSTECH Postupy pro jednání, oznamování a hlášení [ ] událostí. Tato část musí obsahovat: Definice [ ] událostí a příslušných odpovědností všech dotčených osob; [Ilustrace formulářů pro hlášení všech druhů událostí (nebo kopie samotných formulářů), pokyny jak mají být tyto formuláře vyplněny, adresy kam mají být formuláře zaslány a časovou lhůtu, ve které toto musí být vykonáno;] [Popis, která oddělení společnosti, Úřady a další organizace je třeba v případě letecké nehody informovat, jak toto učinit a v jakém pořadí] [Postupy pro ústní oznámování stanovištím letové provozní služby incidentů, které zahrnují ACAS RA, nebezpečí srážky s ptáky, nebezpečné zboží a nezákonné vměšování/nebezpečné podmínky;] [Postupy pro předkládání psaných hlášení o incidentech v letovém provozu, ACAS RA, srážkách s ptáky, incidentech nebo leteckých nehodách s nebezpečným zbožím a nezákonném vměšování.] [Postupy oznamování pro zajištění souladu s JAR- OPS a Tyto postupy musí zahrnovat vnitřní postupy ve vztahu k bezpečnosti, které mají být dodržovány členy posádky, a které jsou navrženy tak, aby velitel letadla byl okamžitě informován o jakémkoliv incidentu, který ohrozil, nebo může ohrozit, bezpečnost v průběhu letu, a aby velitel letadla obdržel příslušné informace.] 11 HANDLING OF ACCIDENTS AND OCCURRENCES Procedures for the handling, notifying and reporting [ ] occurrences. This section must include: Definitions of [ ] occurrences and [of] the relevant responsibilities of all persons involved; [Illustrations of forms used for reporting all types of occurrences (or copies of the forms themselves), instructions on how they are to be completed, the addresses to which they should be sent and the time allowed for this to be done;] [In the event of an accident, descriptions of which company departments, Authorities and other organizations that have to be notified, how this will be done and in what sequence;] [Procedures for verbal notification to air traffic service units of incidents involving ACAS RAs, bird hazards, dangerous goods and hazardous conditions;] [Procedures for submitting written reports on air traffic incidents, ACAS RAs, bird strikes, dangerous goods incidents or accidents, and unlawful interference;] [Reporting procedures to ensure compliance with JAR-OPS and These procedures must include internal safety related reporting procedures to be followed by crew members, designed to ensure that the commander is informed immediately of any incident that has endangered, or may have endangered, safety during flight and that he is provided with all relevant information.] 12 PRAVIDLA LÉTÁNÍ Pravidla létání obsahující: 12 RULES OF THE AIR Rules of the Air including: Pravidla letu za viditelnosti a podle přístrojů; Visual and instrument flight rules; Územní použití pravidel létání; Territorial application of the Rules of the Air; Komunikační postupy, zahrnující postupy při ztrátě spojení; Informace a instrukce týkající se zakročování proti civilním vrtulníkům; Okolnosti, za nichž musí být udržována bdělost na příjmu; Communication procedures including COM-failure procedures; Information and instructions relating to the interception of civil helicopters; The circumstances in which a radio listening watch is to be maintained; Signály; Signals; Soustava času používaná v provozu; Time system used in operation; (h) Provozní povolení služeb řízení letového provozu, dodržování letového plánu a hlášení polohy; (i) Vizuální signály používané k varování neoprávněného vrtulníku, letícího v omezeném, zakázaném nebo nebezpečném prostoru nebo hodlajícího do něj (h) ATC clearances, adherence to flight plan and position reports; (i) Visual signals used to warn an unauthorised helicopter flying in or about to enter a restricted, prohibited Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 16

17 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P vstoupit; Postupy pro piloty pozorující leteckou nehodu nebo přijímající tísňové vysílání; (k) Vizuální kódy země/vzduch pro použití trosečníky, popis a použití signalizačních prostředků; a or danger area; Procedures for pilots observing an accident or receiving a distress transmission; (k) The ground/air visual codes for use by survivors, description and use of signal aids; and (l) Tísňové a pilnostní signály. (l) Distress and urgency signals. [13 NÁJEM/PRONÁJEM. Popis provozních dohod pro nájem/pronájem, s tím spojených postupů a zodpovědností za řízení.] B PROVOZ VRTULNÍKU S OHLEDEM NA KONKRÉTNÍ TYP Přihlédnutí k rozdílům mezi typy a variantami typů pod těmito nadpisy: [13 LEASING. A description of the operational arrangements for leasing, associated procedures and management responsibilities.] B HELICOPTER OPERATING MATTERS TYPE RELATED Taking account of the differences between types, and variants of types, under the following headings: 0 VŠEOBECNÉ INFORMACE A MĚŘÍCÍ JEDNOTKY 0.1 Všeobecné informace (např. rozměry vrtulníku), včetně popisu měřících jednotek používaných při provozu daného typu vrtulníku a převodní tabulky. 0 GENERAL INFORMATION AND UNITS OF MEASUREMENT 0.1 General Information (e.g. helicopter dimensions), including a description of the units of measurement used for the operation of the helicopter type concerned and conversion tables. 1 OMEZENÍ 1.1 Popis omezení daných osvědčením a použitelných provozních omezení obsahující: Právní základ osvědčení (např. JAR-27, JAR-29, Annex 16 ICAO (JAR-34 a JAR-36) atd.); Konfigurace sedadel pro cestující každého typu vrtulníku,včetně vyobrazení; Schválené druhy provozu (například IFR/VFR, kategorie II/III, druh předepsané navigační výkonnosti (RNP), lety ve známých podmínkách tvoření námrazy, atd.); 1 LIMITATIONS 1.1 A description of the certified limitations and the applicable operational limitations including: Certification status (e.g. JAR-27, JAR-29, ICAO Annex 16 (JAR-34 and JAR-36) etc.); Passenger seating configuration for each helicopter type including a pictorial presentation; Types of operation that are approved (e.g. IFR/VFR, CAT II/III, RNP Type, flights in known icing conditions etc.); Složení posádky; Crew composition; Hmotnost a těžiště; Mass and centre of gravity; Omezení rychlosti; Speed limitations; Letová(é) obálka(y); Flight envelope(s); (h) Omezení větru; (h) Wind limits; (i) Omezení výkonnosti pro použitelné konfigurace; (i) Performance limitations for applicable configurations; Sklon; Slope; (k) Znečistění draku; (k) Airframe contamination; (l) Omezení systémů. (l) System limitations. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 17

18 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 2 NOUZOVÉ POSTUPY 2.1 Nouzové postupy a povinnosti určené posádce, příslušné seznamy kontrol (checklist), systém používání těchto seznamů kontrol (checklist) a vyhlášení nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a [ostatními] [členy] posádky [(jejichž návrh a použitelnost musí brát v úvahu vliv lidského činitele a principy CRM)]. Musí být obsaženy tyto nouzové postupy a povinnosti: 2 EMERGENCY PROCEDURES 2.1 The emergency procedures and duties assigned to the crew, the appropriate check-lists, the system for use of the check-lists and a statement covering the necessary coordination procedures between flight and [other] crew [members (the design and utilisation of which shall observe Human factors and CRM principles)]. The following emergency procedures and duties must be included: Ztráta pracovní schopnosti posádky; Crew Incapacitation; Nacvičené úkony při požáru a kouři; Fire and Smoke Drills; Zásahy blesku; Lightning Strikes; Tísňová komunikace a upozornění složek řízení letového provozu na nouzové události; Distress Communications and alerting ATC to Emergencies; Porucha motoru; Engine failure; Poruchy systémů; System failures; Pokyny pro let na náhradní letiště v případě vážné technické poruchy; Guidance for Diversion in case of Serious Technical Failure; (h) Výstraha AVAD; (h) AVAD warning; (i) Střih větru; (i) Windshear; Nouzové přistání/nouzové přistání na vodě. Emergency Landing/Ditching; 3 NORMÁLNÍ POSTUPY 3.1 Normální postupy a povinnosti určené posádce, příslušné seznamy kontrol (checklist), systém používání těchto seznamů kontrol (checklist) a výklad nezbytných koordinačních postupů mezi letovou posádkou a palubními průvodčími. Musí být obsaženy tyto normální postupy a povinnosti: 3 NORMAL PROCEDURES 3.1 The normal procedures and duties assigned to the crew, the appropriate check-lists, the system for use of the check-lists and a statement covering the necessary coordination procedures between flight and cabin crew. The following normal procedures and duties must be included: Předletové; Pre-flight; Vzletové Pre-departure; Nastavování a přezkušování výškoměru; Altimeter setting and checking; Pojíždění, vzlet a stoupání; Taxy, Take-Off and Climb; Omezování hluku; Noise abatement; Cestovní let a sestup; Cruise and descent; Přiblížení, příprava a briefing na přistání; Approach, Landing preparation and briefing; (h) Přiblížení podle pravidel letu za viditelnosti; (h) VFR Approach; (i) Přiblížení podle přístrojů; (i) IFR approach; Vizuální přiblížení a přiblížení okruhem; Visual Approach and circling; (k) Nezdařené přiblížení; (k) Missed Approach; Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 18

19 ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P (l) Normální přistání; (l) Normal Landing; (m) Po přistání. (m) Post Landing. 4 VÝKONNOST 4.0 Údaje o výkonnosti musí být poskytovány ve formě, v níž mohou být bez potíží použity. 4.1 Údaje o výkonnosti. Text o výkonnosti poskytující nezbytné údaje pro splnění požadavků výkonnosti předepsaných v Hlavách F, G, H a I. 4.2 Nejsou-li ve schválené Letové příručce vrtulníku k dispozici údaje požadované pro příslušnou třídu výkonnosti, musí být zařazeny jiné údaje, přijatelné pro Úřad. Alternativně může Provozní příručka obsahovat odkaz na schválené údaje, obsažené v Letové příručce vrtulníku tam, kde není pravděpodobné používání takových údajů často nebo v nouzovém případě. 4 PERFORMANCE 4.0 Performance data must be provided in a form in which it can be used without difficulty. 4.1 Performance data. Performance material which provides the necessary data for compliance with the performance requirements prescribed in Subparts F, G H and I. 4.2 If performance Data, as required for the appropriate performance class, is not available in the approved HFM, then other data acceptable to the Authority must be included. Alternatively, the Operations Manual may contain cross-reference to the approved data contained in the HFM where such data is not likely to be used often or in an emergency. 5 HMOTNOST A VYVÁŽENÍ Instrukce a údaje pro výpočet hmotnosti a vyvážení obsahující: 5 MASS AND BALANCE Instructions and data for the calculation of the mass and balance including: Systém výpočtu (např. indexový systém); Calculation system (e.g. Index system); Informace a instrukce pro zpracování dokumentace hmotnosti a vyvážení, včetně druhů zpracovávaných ručně a s pomocí počítače; Mezní hmotnosti a polohy těžiště pro typy, varianty, nebo jednotlivé vrtulníky používané provozovatelem; a Provozní hmotnost bez paliva a odpovídající těžiště nebo index. Information and instructions for completion of mass and balance documentation, including manual and computer generated types; Limiting masses and centre of gravity for the types, variants or individual helicopters used by the operator; and Dry Operating mass and corresponding centre of gravity or index. 6 NAKLÁDÁNÍ Postupy a ustanovení pro nakládání a zabezpečení nákladu ve vrtulníku. 6 LOADING Procedures and provisions for loading and securing the load in the helicopter. 7 PLÁNOVÁNÍ LETU 7.1 Údaje a instrukce nezbytné pro plánování před letem a za letu. Postupy pro lety s motorem(y) mimo provoz, a pro lety na osamocené heliporty musí být zahrnuty, jsou-li použitelné. 7.2 Metoda výpočtu množství paliva potřebného pro různé fáze letu v souladu s JAR-OPS FLIGHT PLANNING 7.1 Data and instructions necessary for pre-flight and in-flight planning. Where applicable, procedures for engine(s) out operations and flights to isolated heliports must be included. 7.2 The method for calculating fuel needed for the various stages of flight, in accordance with JAR-OPS SEZNAM POVOLENÝCH ODCHYLEK NA DRAKU Seznam(y) povolených odchylek na draku (CDL), pokud jej výrobce poskytuje, přihlížející k provozovaným typům a variantám vrtulníku a obsahující postupy, které mají být dodrženy, jestliže je vrtulník vypraven/odbavován podle podmínek svého Seznamu povolených odchylek na draku (CDL). 8 CONFIGURATION DEVIATION LIST The Configuration Deviation List(s) (CDL), if provided by the manufacturer, taking account of the helicopter types and variants operated including procedures to be followed when a helicopter is being despatched under the terms of its CDL. Vydáno/Issued JAA: Amendment P - 19

20 JAR-OPS 3 ČÁST 1 Hlava P SECTION 1 Subpart P 9 SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ Seznam minimálního vybavení (MEL) přihlížející k provozovaným typům a variantám vrtulníku a k druhu(ům)/oblasti(em) provozu. MEL musí zahrnovat navigační vybavení a brát v úvahu předepsanou navigační výkonnost pro danou trať a oblast provozu. 9 MINIMUM EQUIPMENT LIST The Minimum Equipment List (MEL) taking account of the helicopter types and variants operated and the type(s)/area(s) of operation. The MEL must include the navigational equipment and take into account the required navigation performance for the route and area of operation. 10 ZÁCHRANNÉ A NOUZOVÉ VYBAVENÍ, VČETNĚ KYSLÍKU 10.1 Seznam vybavení pro přežití, které má být na palubě na letěných tratích a postupy kontroly použitelnosti tohoto vybavení před vzletem. Instrukce týkající se umístění, přístupu a použití nouzového vybavení a vybavení pro přežití a příslušné seznamy kontrol (checklist) musí být rovněž zahrnuty Postupy pro určení požadovaného množství kyslíku a množství, které je k dispozici. Musí být zahrnut profil letu a počet osob. 10 SURVIVAL AND EMERGENCY EQUIPMENT INCLUDING OXYGEN 10.1 A list of the survival equipment to be carried for the routes to be flown and the procedures for checking the serviceability of this equipment prior to take-off. Instructions regarding the location, accessibility and use of survival and emergency equipment and its associated check list(s) must also be included The procedure for determining the amount of oxygen required and the quantity that is available. The flight profile and number of occupants. 11 POSTUPY NOUZOVÉ EVAKUACE 11.1 Instrukce pro přípravu k nouzové evakuaci, obsahující určení koordinace a nouzových pracovních stanovišť posádky 11.2 Postupy nouzové evakuace. Popis povinností všech členů posádky pro rychlou evakuaci vrtulníku, zacházení s cestujícími v případě vynuceného přistání, nouzového přistání na vodě nebo při jiné nenadálé události. 11 EMERGENCY EVACUATION PROCEDURES 11.1 Instructions for preparation for emergency evacuation including crew co-ordination and emergency station assignment Emergency evacuation procedures. A description of the duties of all members of the crew for the rapid evacuation of a helicopter and the handling of the passengers in the event of a forced landing, ditching or other emergency. 12 SYSTÉMY VRTULNÍKU Popis systémů vrtulníku, jejich ovládacích prvků, indikací a obsluhy. (Viz IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS ) 12 HELICOPTER SYSTEMS A description of the helicopter systems, related controls and indications and operating instructions. (See IEM to Appendix 1 to JAR-OPS ) C TRAŤOVÉ A LETIŠTNÍ INSTRUKCE A INFORMACE 1 Instrukce a informace týkající se komunikace, navigace a heliportů, zahrnující minimální letové hladiny a výšky pro každou trať, která má být létána a provozní minima každého heliportu, kterého má být použito, obsahující: C ROUTE AND HELIPORT INSTRUCTIONS AND INFORMATION 1 Instructions and information relating to communications, navigation and heliport including minimum flight levels and altitudes for each route to be flown and operating minima for each heliport planned to be used, including: Minimální letovou hladinu/výšku; Minimum flight level/altitude; letiště; Provozní minima pro odletová, cílová a náhradní Operating minima for departure, destination and alternate aerodromes; Komunikační zařízení a navigační prostředky; Communication facilities and navigation aids; FATO/údaje o dráhách a zařízeních heliportů; FATO/runway data and heliport facilities; Postupy přiblížení, nezdařeného přiblížení a odletu, zahrnující postupy pro omezení hluku; Approach, missed approach and departure procedures including noise abatement procedures; Postupy při ztrátě spojení; COM-failure procedures; Zařízení pro pátrání a záchranu v prostoru, nad Search and rescue facilities in the area over which Amendment 3 Vydáno/Issued JAA: P - 20

ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí:

ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí: ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D HLAVA D - PROVOZNÍ POSTUPY SUBPART D OPERATIONAL PROCEDURES JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí: (a) Zavést a dodržovat

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-003-0/2011

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-003-0/2011 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-003-0/2011 Strana číslo Verze Datum Strana číslo Verze Datum 1 až 16 1. vydání 18.02.2011 B-1 až B-20 1. vydání 18.02.2011 C-1 až C-4 1. vydání 18.02.2011 D-1

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605)

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605) ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J HLAVA J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ SUBPART J MASS AND BALANCE JAR-OPS 3.605 Všeobecně (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.605) (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby

Více

ČÁST 1 - Hlava F JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart F SUBPART F PERFORMANCE GENERAL HLAVA F - VÝKONNOST VŠEOBECNĚ. JAR - OPS 3.

ČÁST 1 - Hlava F JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart F SUBPART F PERFORMANCE GENERAL HLAVA F - VÝKONNOST VŠEOBECNĚ. JAR - OPS 3. ČÁST 1 - Hlava F JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart F HLAVA F - VÝKONNOST VŠEOBECNĚ SUBPART F PERFORMANCE GENERAL JAR - OPS 3.470 Platnost JAR-OPS 3.470 Applicability (a) Provozovatel je povinen zajistit, že

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

AIP ENR 1.6-1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.6-1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.6-1 1 MAY 14 ENR 1.6 PŘEHLEDOVÉ SLUŽBY A POSTUPY ATS 1.6.1 PRIMÁRNÍ RADAR 1.6.1.1 Radarové krytí 1.6.1.1.1 Radarové krytí primárního radaru v CTA Praha je zajištěno nad FL 85. 1.6.1.1.2 Radarové

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Aeroklub České republiky o. s., U mlýna 3, 141 00 Praha 4 Place of business/provozovna: Pracoviště technických služeb AeČR Hosín,

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PŘÍLOHY ČÁST P Část D - Příloha 1. LETOVÉ POVOLENÍ K MIMOLETIŠTNÍMU LETU Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA TYP: POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: LETIŠTĚ ODLETU

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L 1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI HLAVA 1 PŘEDPIS L1 HLAVA 1 DEFINICE A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI 1.1 Definice Když jsou v tomto předpisu použity následující termíny, znamenají toto: Autorizované lékařské rozhodnutí

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS Poznámka: Kdykoliv je v této Hlavě požadováno použití letového simulátoru nebo syntetického

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah 1. Všeobecně 2. Definice a použité zkratky 3. Krátkodobý

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Datum aktualizace tohoto dokumentu: 9. 2. 2015

Datum aktualizace tohoto dokumentu: 9. 2. 2015 UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv jsou tyto texty doslovným překladem originálního textu rozhodnutí výkonného ředitele EASA, slouží příslušné dokumenty připravované ÚCL pouze pro informační účely a ÚCL nenese za jejich

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE KOORDINAČNÍ SMĚRNICE pro užívání prostorů WAVE CAMP 2015-2016 ostatními aerokluby v ČR V Jeseníku dne 10.10.2015 Zpracovala: ing.vlasta Lasovská Koordinační směrnice pro užívání prostorů WAVE CAMP 2015-2016

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/19/RM ROZHODNUTÍ č. 2003/19/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 11. 2. 2012 Organizace v letectví ICAO ECAC EASA EUROCONTROL ÚCL ÚZPLN Aeroklub ČR ICAO International Civil Aviation Organisation = Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.2 1 23 SEP 10 3.2.1 Odpovědné služby GEN 3.2 LETECKÉ MAPY 3.2.1.1 Řízení letového provozu České Republiky, s.p. Letecká informační služba vydává širokou škálu leteckých map pro civilní letectví.

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL L 8

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL L 8 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL L 8 Uveřejněno pod číslem jednacím: 325/2010-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) L 37/74 Úřední věstník Evropské unie 10.2.2010 IV (Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL Uveřejněno pod číslem jednacím 472/2011220-SP/5. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

Více

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví České republiky. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 1 13.1.2003 2 15.11.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract notice. Version 2. Publish date 11/21/2014 4:13 AM. Bid due date 12/11/2014 10:30 AM Medical equipments Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/47366182.aspx External tender id 397310-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM

Publish date 9/13/2013 4:22 AM. Bid due date 11/4/2013 10:00 AM. Change date 9/13/2013 4:22 AM Office supplies Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38501130.aspx External tender id 306817-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Technical Occurrence Report Form - Pokyny pro vyplnění

Technical Occurrence Report Form - Pokyny pro vyplnění Tyto pokyny se vztahují k použití Technical Occurrence Report Form za účelem hlášení technických událostí agentuře EASA. Vyplňte prosím co možná největší počet polí v rozsahu informací, které jsou v době

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 2

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE Č. / No: 9 6-0 2 Tímto dokumentem se osvědčuje, že uvedený typ letadla, leteckého motoru

Více

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L Úř. věst. č. L 299, 18. 11. 2003, str. 9-19 108/L DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time Směrnice

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations CHARGING: The Organizing Committee will supply for recharging electric power 220V/16A (1 phase) in parc fermé in Český Krumlov, České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více