1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3"

Transkript

1 / V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S 5M S c h v á l i l : Š k o l s k á r a d a V e r z e : 1. 0 S c h v á l e n o d n e : Z e d n e : T e n t o d o k u m e n t j e u r č e n p r o s pi on ls et či nt ou st t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, s. r. o.

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI... 3 Počty osob... 3 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků... 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY... 4 Počty osob... 4 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2009/ ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ POČTY TŘÍD A POČTY STUDENTŮ... 5 Změny v počtech studentů v průběhu školního roku:... 5 Průměrný počet studentů na třídu a učitele... 5 Studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji... 5 Výuka cizích jazyků... 6 Údaje o výsledcích vzdělávání studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)... 6 Výsledky absolutorií VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN SPECIÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, INTEGRACE ŽÁKŮ VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH STUDENTŮ OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VOŠ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI PREZENTACE ŠKOLY VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A SPORTOVNÍ KURZY MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 8 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY... 9

3 V ý r o č n í z p r á v a š ki on ls y t i t u t u i n f o r m a t Vi yk šy š í o d b o r n é š k o l y, s. r. o. z á sk e o n eř m í dč í / S b. ( š k o l s k ý z á k oa n V) y h l á š k o u č 5. / S b., k t e r o u s e s t a n o v í n á l e ž i t o s t i d l o u h o d o b ý c h z á m ě r ů v ý r o č n í c h z p r á v a v l a s t n í h o h o d n o c e n í n ěš nk í oplly a, t nvýe c h z p ř e d p. i s ů N á z e v š k o l y : S í d l o š k o l y : 1. Z á k l a d n í ú d ao j e š k o l e I n s t i t u t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, s. r. o. R a d l ik cá č. p / 1 1 5, P r a h a 5 C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y : s o u k r o m á v y š š í o d b o r n á š, k oz lř aí z e n á p o d l e O b c h o d n í h o z á k o n í k u j a k o s p o l e č n o s t r usč e n í m o m e z e n, ý m z a p s a n á u M S v P rzae, o d d í l C, v l o ž k a In g. P e t r a M a n s f e l d o v á, j e d n a t e l k a Z ř i z o v a t e l š k o l y : S y n t e a s o f t w a r e g r o u p, a. s. T u r s k o 1 4 2, P r za áh pa a d Ú d a j e o v e d e n í š k o l y : I n g. P e t r a M a n s f e l d o, v á ř e d ikt a eol d , p e t r a. m a n s f e l d o v i i v, o s t. e cl z M g r. D a g m av r l a d y k o v á, z á s t u p k y n ě ř e d i t e l e, d a s a. v l a d y k o v i i v, o s t. ec l z Ú d a j e o š k o l s k é r a d ě : r a d a u s t a n o v e n a S p o j e n í : M g r. D a g m a r dvylka o v á, p ř e d s e d k y n ě D a n a T u n k o, vmá í s t o p ř e d s e d k y n ě I n g. J i ř í K a m e n i c k ý I n g. D a v i d T o t h M a r t i n H o b ž a D a n i e l K e c t e l e f o/ nf a x e -m a i l i: i v s i i v o s. c z w w w. i i v o s. c z M í s t o p o s k y t o v a n é h o v z d ěrl aá dn lí i: c k á / 1 1 5, P r a h a 5 C í l o v á k a p a c i t a š k o l y : ( v l a s t n í k o b j e k t u j e H o t e l o v á š k o l a R a d l i c k á ) s t u d e n t ů M a t e r i á l n ě t e c h n i c k é v y bia nv se tn ií t: u t i n f o r m a t i k y s í d l í n a 3 p o d l a ž í c h, k d e p r o ú č e l y v ý u k y v y u ž í v á 5 t e o r e t i c k ý c h u č e b e n a 2 p o č í t a č o v é u č e b n y 2 / 1 0 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r : z1 e. 0, z e d 9 n. e 1 :

4 V ý r o č n í z p r á v a č i o n n o s t i š k o l y z a š k o l2n0 í 0 8 / r2o0k P ř e h l e d o b o r ů v z d ě l á v á n í ( 1 ) I n s t i t u t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, m á s d. o r. 1o p l aatknr oeu d i t amcši M T Č R K o d N á z e v v z d ě la ác ví h o op gr r a m u F o r m a P o z n á m k a N / 0 1 I n f o r m a č n í t e c h ni oe l: o g D e n n í a D o b í h á V ý p o č e t n í t e c h n i k a a i n f o r m a t i k da á l k o v á A k r e d i t a c e d o I n f o r m a č n í a k o m u n i k a č n í s y s t é mdy e n n í N o v ě z a ž á d á n o o a k r e d i t a c i ( 2 ) I n s t i t u t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, s. rr o. zo h. o d bn yu l t í m M Š M T Č R č. j z 8 e / 0d5n e s 6 ú, č i n n o s t í o d 1. 9,. z a2 ř0 a0 z6 e n d o R e j s t ř í ka u šškkoolls k ý c h z a ř. í z e n í 3. R á m c o v ý p o p i s p e r s o n á l n í h o z a b e z p e č e n í 3. 1 P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i P o č t y o s o b Š k o l a ř e d i t e l a z á s t u p c e ř e d i t e l e f y z i c k é o s o b y ř e d i t e l a z á s t u p c e ř e d i t e l e p ř e p o č t. n a pl n ě z a m ě s t. i n t e r n í u č i t e l é f y z i c k é o s o b y i n t e r n í u č i t e l é p ř e p o č t. n a p l n ě z a m ě s t. e x t e r n í u č i t e l é f y z i c k é o s o b y e x t e r n í u č i t e l é p ř e p o č t. n a p l n ě z a m ě s t. p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i f y z i c k é o s o b y p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i p ř e p o č t e n í n a p l n ě z am ě s t n a n é I IV O Š 2, , , , , , K v a l i f i k o v a n o s t p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů š k o l a p o č e t p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v ncíeklůk e m % zc e l k o v é h o p o č t u p e d. p r a c o v n í k ů k v a l i f i k o v a n ý c h , 7 4% n e k v a l i f i k o v a n ý c h 1 5, 2 6% v ě k o v ý p r ů m ě r 3 5 D a l š í v z d ě l á v á n í p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů V r á m c i d a l š í h o v z d ě l á v á n í p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů a b s o l v o v a l i n ě k t e ř í z a m ě s t s p o l e č n o s t i O r a c l e, m z íc se kr át ni íf i k á t u p r o g r a m u O r a c l e C e r t i f i e d A c a d e m y a d á l e j a z y k o v s p ol e č n o s t i C a l e d o n i a n S c h o o l. I n g. J a n K u b e c, š k o l e n í O r a c l e - s lp eo kl te oč rn so ks á t i c e r t i f i k a c e O r a c l e - DAac taad beam sy e d e s i g n a n d D a t a b a s e p r o g r a m m i n g w i t h S Q L I n g. L u b o m í r O u z k ý, š k o l e n í O r a c l e - sl pe ok lt eo čr ns ok sá t i c e r t i f i k a c e O r a c l - e D Aa ct a bd as e me y d e s i g n a n d D a t a b a s e p r o g r a m m i n g w i t h S Q L M g r. D a g m a r V l a d y k o v á, r o č n í j a z y k o v ý k u r z A n g l i č t i n y, C a l e d o n i a n S c h o o l p o č e t z a m ě ř e n í p o č e t ú č a s t n í k ů v z d ě l á v a c í i n s t i t u c e D a t a b á z o v é s y s t é m y, O r a c l e a k a d e m i e, k u r z y 2 3 A n g l i c k ý j a z y k C a l e d o n i a n s c h o o l D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9 : / 1 0

5 3. 2 N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i š k o l y P o č t y o s o b f y z i c k é o s o b y p ř e p o č t e n í n a p l n ě z a m ě s t n a n é 2 2 D a l š í v z d ě l á vn áep n eí d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů p o č e t z a m ě ř e n í p o č e t ú č a s t n í k ů v z d ě l á v a c í i n s t i t u c e k u r z y 1 A n g l i c k ý j a z y k 1 J a z y k o v ý i n s t i t u t P r a h a 4. Ú d a j e o p ř i j í m a c í m ř í z e n í 4. 1 P ř i j í m a c í ř í z e n í / ( 1 ) P r v n í k o l o p ř i j í m a c í h o ř í z e n í s e k o n a l o 1 2. č e r v n a P ř i h l á s i l o s e 1 16 u c h a z e č ů d e u c h a z e č ů d á l k o v é h o s t updřiia j. í mka c í m z k o u š k á m s e d o s t a v i l o 1 5 d e n n í c h u c h a z e č ů a 9 d á l k o P ř i j a t o y l bo 1 2 d e n n í c h s t u d e n t ů a 8 d á l k o v ý c h s t u d e n t ů. ( 2 ) D r u h é k o l o p ř i j í m a c í h o ř í z e n í s e k o n a l o 1 7. č e r v e n c e P ř i h l á s i l o s e 6 u c h a z e č ů 1 6 u c h a z e č ů d á l k o v é h o s t up dř i a j. í m akc í m z k o u š k á m s e d o s t a v i l o 6 d e n n í c h u c h a z e č ů a d á l k o v ý c h u c h a z. e čp ůř i j a t i b y l i 3 d e n n í s t u d e n t i a 1 2 d á l k o v ý c h s t u d e n t ů. ( 3 ) T ř e t í k o l o p ř i j í m a c í h o ř í z e n í s e k o n a l o 1 8. z á ř í P ř i h l á s i l o s e 6 u c h a z e č ů d e u c h a z e č ů d á l k o v é h o s t u pd ři ia j. í mka c í m z k o u š k á m s e d o s t a v i l o 6 u c h a z e č ů d e n n í h o s t u d i a u c h a z eč ů d á l k o v é h o s t u d i a. P ř i j a t o b y l o 5 u c h a z e č ů d e n n í h o s t u d i a a 1 4 u c h a z e č ů d á l k o v 4. 2 P ř i j í m a c í ř í z e n í / p ř i j í m a c í ř í z e n í p r o š k o l n í r o k / ( d e n n í v z d ě l á v á n í ) s k u p i n a o b o r ů v z d ě l á n í k ó d, n á z e v N / 0 1 p o č e t p ř i h l á š le k e m c e 1 3 p o č e t k o l p ř i j í m a c í h o ř í z e n í 4 p o č e t p ř i j a t ý c h 1 0 z t o h o 1 v. k o l e 8 z t o h o 2 v. e k o l e 1 z t o h o d va l š í c h k o l e c h 1 z t o h o n a o d v o l á n í 0 p o č e t n e p ř i j a t ý c h 3 p o č e t v o l n ý c h m í s t p o p ř i j í m a c í m ř í z e n í ( t o) b o r, p o č e t m í s o b o r : I n f o r m a č n í t e c h n o l o g i e 2 2 p o č e t p ř i j a t ý c h k e v z d ě l á v á n í p ř i z a m ě s t n á n í d o 1. r o č n í k ů p r o 3 6 š k. r o k / / 1 0 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r : z1 e. 0, z e d 9 n. e 1 :

6 V ý r o č n í z p r á v a č i o n n o s t i š k o l y z a š k o l2n0 í 0 8 / r2o0k Ú d a j e o ž á c í c h a v ý s l e d c í c h v z d ě l á v á n í 5. 1 P o č t y t ř í d a psotč utdy e n t ů Š k o l a F o r m a P o č e t t ř í d P o č e t s t u d e n t ů D e n n í v z d ě l á v á n í V z d ě l á v á n í p ř i z a m ě s t n á n í Z m ě n y vp o č t e c sh t u d e n t ů p vr ůb ě h u š k o l n í h o r o k u : D e n n í V z d ě l á v á n í p ř i v z d ě l á v á n í z a m ě s t n á n í p ř e r u š i l i v z d ě l á v á n í : 0 1 n a s t o u p i l i p o p ř e r u š e n í v z d ě l á v á n í : 0 0 s a m i u k o n č i l i v z d ě l á v á n í : 1 6 v y l o u č e n i z e š k o l y : 3 9 n e p o s t o u p i l i d o v y š š í h o r o č n í k u : 3 1 z t o h o n e b y l o p o v o l e n o o p a k o v á n í :2 0 p ř e s t o u p i lji i nzé š k o l y : 0 0 p ř e s t o u p i l i n a j i n o u š k o l u : 0 0 j i n ý d ů v o d z m ě n y ( u v e ď t e j a k ý ) : 0 0 P r ů m ě r n ý p o čse t u d e nt ů n a t ř ía d u č i t e l e Š k o l a F o r m a p r ů m ě r n ý p o č e t p r ů m ě r n ý p o č e t s t u d e n t ů n a t ř í d su t u d e n t ů n a u č i t e l e D e n n í v z d ě l á v á n í 1 4 1, 2 V z d ě l á v á n í p ř i z a m ě s t n á n í 3 1 0, 2 5 S t u d e n t i t rs v a l ý m b y d l i š t jě im n év m k r a j i š k o l a k r a j J i h o č e s k ý J i h o m o r a v s k ý K a r l o v a r s k ý V y s o č i n a K r á l o v é h r a d e c k ý L i b e er c k ý M o r a v s k o s l e z s k ý O l o m o u c k ý P a r d u b i c k ý P l z e ň s k ý S t ř e d o č e s k ý Ú s t e c k ý Z l í n s k ý C E L K E M p o č e t s t u d e n t ů z t o h o n o v ě 2 p ř i j a t í D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9 : / 1 0

7 V ý u k a c i z í c h j a z y k ů š k o l a A n g l i c k ý j a z y k A n g l i c k j ý a z y k F r a n c o u z s k ý j a z y k F r a n c o u z s k ý j a z y k N ě m e c k ý j a z y k N ě m e c k ý j a z y k R u s k ý j a z y k R u s k ý j a z y k Š p a n ě l s k ý j a z y k Š p a n ě l s k ý j a z y k I ta l s k ý j a z y k I t a l s k ý j a z y k L a t i n s k ý j a z y k L a t i n s k ý j a z y k z c e l k u p o k r a č u j í c Ú d a j e o v ý s l e d c í c h v zn dí sě tl uá dv eá n t ů ( p o o p r a v n ý c h z k o u š k á c h a d o k l a s i f i k a c i ) z c e l k o v é h o p o č t u d e n n í c : h4 2 d á l k o v ý c h : 3 1 D e n n í v z d ě l áv á n í V z d ě l á v á n í p ř i z a m ě s t n á n í p r o s p ě l o n e p r o s p ě l o o p a k o v a l o r o č n í k 2 1 p o č e t s t u d e n t ů u sz a v ř e n o u k l a s i f i k a c í d o t. j % c ze l k o v é h o p o sč t u d e n t ů 7 3, 8 % 4 5, 1 6% p r ů m ě r n ý p o č e t z a m e š k a n ý c h h o d si tn u dn ea n t a z t o h o n e o m l u v e n ý c h 0 0 V ý s l e d k ay b s o l u t o r i í a b s o l u t o r i a d e n n í v z d ě l á v á n í v z d ě l á v á n í p ř i z a m ě s t n á n í p o č e t s t u d e n t ů, k t e ř í k o n a l i z k o u š k u z t o h o k o n a l i z k o u š k u oě p a k o v a n 1 0 p o č e t s t u d e n t ů z á v ě r e č n ý c h r o č n í k ů, k t e ř í 1 n e b y l i p ř i p u š t ě n i k e z kř oá ud šn cé e m vt e r m í n u 0 p o č e t s t u d e n t ů, p r o s p ě l v sy z n a m e n á n í m 6 0 k t e ř í b y l i p r o s p ě l 4 0 h o d n o c e n i : n e p r o s p ě l V z d ě l á v á n í c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h m e n š i n Š k o l a n e m á p ř í l i š z k u š es ne n ozsat číl e ň o v á n í m c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n ons a t n ší kc h o l e m e n š i n. s t u d u j í p o u1 z e R u sa 1 P o l á. k Do t ř ísd e z a č l e npielri f e k t n ě a n e j sn oi u m i s v z h l e d e vm ý bk o r n é z n a l o s t i č e s k é h o j a z y k a ž á d n é p r o b l é m y. 6 / 1 0 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r : z1 e. 0, z e d 9 n. e 1 :

8 V ý r o č n í z p r á v a č i o n n o s t i š k o l y z a š k o l2n0 í 0 8 / r2o0k S p e c i á l n í v ý c h o v za d ěa l áv v á n í, i n t e g r a c e ž á k ů Š k o l a n e m á s p e c i á l n í t ř í d y a ž á d n é iz nk tu eš ge rn ao c s í t i u d es n t ů, č i s e z a č l e ň o v á n í m zse t u d e n t ů z n e v ý h o d n ě n é h o s o c i o k u l t u r n í h o p r o s t ř e. d í d o v ý u k y S o c i á l n ě s l a b š í s t u d e n t i m a j í m o ž n o s t z a ž á d a t o p ů j č k u n a s tn uk dy i, u m ks t eu r oku o m še kr oč ln a í b a s p o l u p r a c u j e, p ř í p a d n ě ř e d i t e l e p í s e m n ě p o ž á d a t o p o v o l e n í s p l á t e k š k o l n é h o V z d ě l á v á n í n a d a n ý c h s t u d e n t ů Š k o l a n e m á p ř í l i š z k u š ev ne ol sm ti i n va d a n ý m i s t u d, e nk t ye ře í vsz d ě l á v a j í z v l á š t n í m z p ů s o b e m. N a d a n í s t u d e n t i m a j í m o ž nao t s t p rz oí s pk ě c h o v é s t i p e n d i u m v e v ý š i a ž % s l e v ě n a š k o l n é m, ú l e v u o d p o v i n n é š k o l n í d o c h á z k y č i i n d i v i d u á l n í v z d ě l á v a c í p l á n s c h v á l e n ý ř e d i t e l e m 5. 5 O v ě ř o v á n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í n a v á z a l a s p o l u p r á c i s e s p o l e č nr oá sm tc í i Sn Cí Iž O, msatv juí d e n t i z v ý h o d n ě n é p o d m í n k y p ř i j e t í k s t u d i u V z d ě l á v a c í p r o g r a m y V O Š Š k o l a z a ž á d a l a o a k r e d i t a c i n o v é h o v z d ě l á v a c í hdo ů vpor dou g ra km tu u azl i z a c e p ř e d om hě lt eů d es m n a t r h p r á c e da ů vzo d u z h o d n o c e n í 3 l e t f u n g o v á n í š k o l y. Ž á d o s t b y l a ovvré á cneen da o sptrao t k oy b, s a h k t e r é b y l y o d s t r a n ě n y a p r o g r a m b y l z na ok vr u e dpi ot da ác n zi á kř v í Ú d a j e o a k t i v i a t á pc rh e z e n t ašc ki o l y n a v e ř e j n o s t i 6. 1 P r e z e n t a c e š k o l y I IV O Š s e p r e z e n t a o vn a l v e l e t r h u v y s o k ý c h a c h v yo šd šb ío r n ý c h š kaoul d ega m u s B r n o a P r a h. a V r á m c i P R k a m p a n ě p r o z á j e m c e o s t u d i u m t r vs ae l e pšřkeodlsa t a v u j e d e vn n í m t i s k u a o d b o r n ý c h p e r i o d i c í c h d, a l vš í c h m é d i í c h ( i n t e r n ea t, f or rámd oi u o ) r e k l v a m y p r a ž s kh ér o m a d n é d o p r a v ě, k o n k r é t n ě v m e t r u. Š k o l a k a ž d o r o č n ě p o ř á d á n ě k o l i k D n ů do vt e řv í ř, e n ýn ca h k t e r é m p ř e d s t a v í p ř í p a d n ý m z á j e m c ů m s t u d i u s t u d i j n í p r o g r a m, s e z n á m í tuecc hhan ziec čke ý m s v y b a v e n í m u č e b e n a z o d p o v í v š e c h n y p ř í p o r g a n i z a č n í d o t a z y V ý c h o v n é a k a r i é r n í p o r a d e n s t v í Š k o l a d o s u d n e m u s e l a ř e š i t n i k t e r a k z á v a ž n é b lv éý mc y h. o v nsé t u dp er no t i mmi ěn lu i l o sv t i p r o b l é m y dso c h á z k o u, k t e r é s e ř e š i l y p o d m í n e č n ý m v y l o u č e n í m s t u d e n t a n e b o p ř í p a d n ě k p ř e z k o u š e n í m. N a š k o l e n e p ů s o b í v ý c h o v n ý p o r ra ád mc ce i. vi ýi uv ko y Š ov r g a n i z u j e s e mpionu áčřee n í k s t u d e n t ů o s i tnua a cti r h u p r á c e p o u k o n č e n í s t u d i a a b s o l u t o r i e m a z v e t a k o bdlo a sštki o liy T p o r a d z p r a x e P r e v e n c e s o c i á l n ě p a t o l o g i c k ý c h j e v ů S t u d e n t i j s o u v y c h o v áčv eá sn ti n ék m u p o s t o pj ri á ck i a ž i v o t u. D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9 : / 1 0

9 6. 4 E k o l o g i c k á v ý c h o v a a e n v i r o m e n t á l n í v ý c h o v a Š k o l av e d e s v é u sd te n t y ekk o l o g i c k y p o z i t i v n í m u m y š l e n í d ů r a z n ý m t ř í d ě n í m o d p a d u v e v š e c h p r o s š k o l y M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a s t u d e n t ů r pá rm co i b í dh eá b av t p ř ve d m ě t u A n g l i c k ý j a z y k P o z n á v a c í z á j e z d y a s p o r t o v n í k u r z y z o r g a n i z o v a l a akn uo ri z s t ki k y n a v o d ě a l y ž o v á n í n a h o r á c h. C í l e m a k c e b y l o s e z n á m i t s t n a p o m o c i t a k p r ko h l o u b e n í p ř á t e l s k é a t m o s f é r y š k o l y. K u r z n a v o d ě p r o b ě h l b ě h e m 2 d n ů n a ř e z a ú č a s t i 8 s t u d e n t ů a 4 u č i t e l ů, k u r z n a h o r á c h b y l n a ušd ue mn at vů ě a z a 3 úu čai st te i l ů 1. 3 s t 6. 7 M i m o š k o l n í a k t i v i t y u s p o ř á d a l a a k c i P a i n t b a l l z a ú č a s t i 8 s tou d pe on lt eů d na gí r id lv oa vk ár ná í t z a ú č a s t i o k o l o 4 0 s t u d e n t ů Ú d a j e o z a p o j e n í š k o l y d o r o z v o j o v ý c h a m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Š k o l a s e v e š k o l n í m r o c e / 2 j0 i0 l9 a n de o z a žp áo d n ý c h r o z v o j o v ý c h a m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Ú d a j e o z a p o j še knoí l y d o dš ía hl o v zě dl á v á n í v r á m c i ž ic ve ol to n í h o čeun í Š k o l a o r g a n i z u j e k a ž d ý r o k j a k o d o p l ň k o v o u č i n n o s t k r á t k o d o b é a d l o u h o d o b é c i k u r z y z v y š u j u r č e n é p r o a b s o l v e n ty, šak lo e l i š i r o k o u v e ř e j n o s t. K u r z y j s o u z a m ě ř e n y v ž d y n a u r č i t ý s o p r o d u k t n e b o t e c h n o l o g i e. A b s o l v e n t i j s o u p ř i p r a v o v á n i k o k a m ž i t é m u z a p o j e In T í d o p r a x e, t e c h n o l o g i e o b h o s p o d a ř o v a t, r o z v í j e t a v y u ž í v a t v ř í d í c í c h č i n n o s t e c h. D l e p ř í á n p o d n i k a t e l s k ý c h s u b j e k t ů š k o l a p o ř á d á i s e m i n á ř e a w o r k s h o p y po rb ol ha ls ut bi u j í c í z n a l i n f o r m a č n í c h t e c h n o l o g i í Ú d a j e o řep d l ož e n ý c h a š k o l o u r e a l i z o v a n ý c h p r o j fe ik nt ae nc ch o v a n ý c h z c i z í c ů h z d r o j Š k o l a n e r e a l i z o v a l a ž á d n é p r o j e k t y f ci i nzaíncch o vzadnré o jzů. p o d a l a v e š k o l n í m r o c e 2d 0o 0 8 O / p 2 e 0 r 0 a 9 č n í h o p r o g r ap rm u a h a A d a p t a b i l, i Pt ra i o r i t n í o s a : 3 M o d e r n i z a c e p o č á t e č n í h o v z dpěrloá jveák n tá í z v e m Z v y š o v á n í k v a l i t y v e v z d. ě V l y á h v l á a n š í o v a t e l e m v ý z v y j e h l a v n í m ě s t o. P Pr ro aj he ak t o vž á d o s t p r o š l a p r v n í f á z í s c h v a l o v á n í a s p l n i l a p o d m í n k y f o r p ř i j a t e l n o s t i Ú d a j e o s p o l u p r á c i s o r g a n i z a c e m i z a m ě s t n a v a t e l ů a d a l š í m i p a r t n e r y p ř i p l n ě n v e v z d ě l á v á n í. Š k o l a n a v á z a l a s p o l u pm rn áo ch i a s p o l e č n o s t moi b ozr u I T, k t e r é z a j i1š4 ť otvýadley n n í p r a x i s t u d e n t ů 3. r o č n í kru á mv c i p ř e d m ě t u O d b o r n á p r a x e. V r á m c i A s o c i a c e V O Š s e a k t i v n ě s n a ž í n a p o m o c i p ř í p r a v ě n o v ý c h l e g i s l a t i v n í c h p ř e d z l e p š i l y p o d m í n k y v y š š í h o o d b o r n é h o r šá km oc li s tv vz í d ě vl á v a c í h o s y s t é m u. Č R p, l nré e s up z n á n í V O Š j a k o t e r c i á r n í h o v z d ě l á v á n í. J e l i k o ž s e s t a l a v r o c e a k a d e m i í s p o l e č n o s t i O r a c l e, s t u d e n t i b u d o u o d š k o l n í h / z í s k á v a t c e r t i f i k á t O r a c l e C e r t i f i e d A s s o c i a t e. 8 / 1 0 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r : z1 e. 0, z e d 9 n. e 1 :

10 V ý r o č n í z p r á v a č i o n n o s t i š k o l y z a š k o l2n0 í 0 8 / r2o0k Ú d a j e o v ý s l e d c í c h i n s p e k č n í č i n n o s t i Č Š I ( 1 ) Č e s k á š k o linn sí p e k c e p r o b ě h l úa s p ě š n ě 2. a 3. k v ě2 t0 n0 a7, sc í l e m z j i s t i t p o d m í n k y v z d ě l á v á n í n I n s t i t u t i n f o r m a t iv ky šy š í o d b o r n é š k o l e,. s D. a r l š. í o i n s p e k c e j e o č e k á v á n a v e š k o l n í m / Z á k l a d n í ú d a j e o h o s p o d a ř e n í š k o l y ( 1 ) Š k o l aj e p r á v n i c k o u o szoř bíozu e n o u p o d l e o b c h o d n í h o za á kvo en dí e k u p o d v o j n é ú č e t n i c t v í. Ú č e t n í o b d o b í m j e n e p ř e t r ž i t ě p o s o b ě j d o u c í c h d v a n á c t m ě s í c ů. Ú č e t n í o b d o b í s e s h o d u j e ( 2 ) P ř i v e d e n í ú č e t n i c tš vk í o l a jp e o v i n n a d o d r ž o v a t s m ě r n o u ú č t o v o u o s n o v u a ú č, e t n í m e u s p o ř á d á n í o za n a č o v á n í p o l o ž e k ú č e t n í z á v ě r k y a o b s a h o v é v y m e z e n í p oo l o ž e k z á s k u t e č n o s t e c h, k t e r é j s o u p ř e d m ě t e m ú č e t n i c t v í, ú č t u j e d o o b d o b í, s n í m ž t y t o s a v ě c n ě s o u v i s e j í.-l i N e nm ío ž n o t u t o z á s a d u d o d r ž e t, m ů ž e ú č et to nv ía m t oi b dv o b í, v n ě m ž z j i s t i l a u v e d e n é s k u t e č n o s t i. ( 3 ) Ú č e t n i c t v í s e v e d e z a ú č e t n í j e d n o t kv u e d je an kí o m cú eč le et k n. i c t v í p ošvkěořliaj lia n o u p r á v n i c k o u o s o b u, s v o u m a t e ř s k o u s p o l e č n o s t S y n t e a s o f t w a r e g r o u p a. s.. N e z b a v u j e s e t í m a l e v e d en í ú č e t n i c t v í. ( 4 ) V e š k o l n ír mo c e / 2 0 0p 9o s k y tl a m a t e ř s k á s p o l e č n o s t S y n t e a s o f t w a r e g r o u p a. s. I n i n f o r m a t i k y n a p ř e k l e n u t í n e d o s t a t k u f i n a n č npí rc oh v opzrnoí s túř veědc r ke ů lvk o v é v ý2 š. i K č. D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9 : / 1 0

11 Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í v y š š í o d b o r n é šb kd o lb y í z a o C e l k o v é v ý n o s y k d o t a c e o d M a g i s t r á t u H l. m. P r a h y p ř í s p ě v k y a d a r y o d p r á v n i c k ý c h o s o b š k o l n é - s t u d i u m V O Š š k o l n é - k u r z y p ř i j í m a c í z k o u š k y o s t a t n í v ý n o s y t r ž b y z a p r o d e j v l a s t n í c h v ý r o b k ů a s l u ž e b C e l k o v é n á k l a d y k m z d o v é n á k l a d y o s t a t n í o s o b n í n á k l a d y s o c i á l n í z a b e z p e č e n í a z d r a v o t n í p o j i š t ě n í d a n ě a p o p l a t k y s p o t ř e b a m a t e r i á l u e n e r g i e n á j e m n é v ý d a j e n a p r o p a g a c i o s t a t n í s l u ž b y ( t e l e f o n y, I T s l u ž b y, p o h o š t ě n í, c e s t o v n é ) o s t a t n í p r o v o z n í n á k l a d y o s t a t n í f i n a n č n í n á k l a d y ú r o k y z ú v ě r u o d p i s y d l o u h o d o b. h m o t n é h o a n e h m o t n é h o m a j e t k u V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í K č K č 0 K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č K č V ý r o č n í z p r á v a o o sč ti i n n š k o l y z a š k o l n í r o k 2 0b 0y 8 l/ a 2 0p 0r 9o j e d n á n a a s c h v á l e kn oa l sn ka é Š r a d ě k o n a n é d n e D a t u m v y d á n í D a t u m s c h v á l e n í J m é n o a p o d p pi řs e d s e d y š k o l s k é J m é n o a p o d p i s j e d n a t e l e r a d y M g r. D a g m a r V l a d y k o v á I n g. P e tmra a n s f e l d o v á 1 0 / 1 0 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M , v e r : z1 e. 0, z e d 9 n. e 1 :

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více