Obsah 1. Základní údaje o škole a zřizovateli Charakteristika školy Analýza úrazovosti Minimální preventivní program...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Základní údaje o škole a zřizovateli... 3 2.Charakteristika školy... 4 6. Analýza úrazovosti... 13 7. Minimální preventivní program..."

Transkript

1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole a zřizovateli Charakteristika školy Učební plány školy Učební plán C/01 Základní škola 1. st Učební plán C/01 Základní škola 2. st Personální zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků chování 1. pololetí školního roku 2012/ chování 2. pololetí školního roku 2012/ přehled prospěchu školy Analýza úrazovosti Minimální preventivní program Další vzdělávání pracovníků Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Krátkodobé kurzy a akce prostředky zřizovatele prostředky DVPP Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery Hospodaření školy

3 1.Základní údaje o škole a zřizovateli Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí č. 628, Sezimovo Ústí II P.O. box 2, tel/fax , e mail Škola je příspěvkovou organizací a má právní subjektivitu od Zřizovatel školy: Městský úřad v Sezimově Ústí Dr. Edwarda Beneše č Sezimovo Ústí i tel fax e mail Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Sekretariát: Ekonom: Mgr. Zdeňka Helmová Mgr. Petr Švejda Mgr. Marcela Burešová Mgr. Petra Kukačková Zuzana Jirousková Bc. Zuzana Kvičínská Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Duchová ( ) Správce školního majetku: Petr Dolének 3

4 2.Charakteristika školy Základní škola s identifikačním číslem IZO a IZO ředitelství byla zařazena do sítě škol a školských zařízení jako právní subjekt příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí č. 628, Sezimovo Ústí II. Úpravou rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení ze dne škola sdružuje: zařízení kapacita IZO Základní škola 450 žáků Školní družina a školní klub 250 žáků Školní jídelna 600 jídel Základní škola je součástí výchovně- vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne : F 2203/ /43 Pr 33/2 Se zapisuje předmět činnosti: a) výuka podle zákonů uvedených v bodě 1 písmeno A článku 4 zřizovací listiny b) rozšířené vzdělávání c) mimoškolní aktivity d) informační centrum školy zahrnující též školní knihovnu e) umožňuje činnost školské rady Předmět podnikání: a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti b) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)) c) hostinská činnost Na tyto činnosti má škola vystaveny živnostenské listy s platností na dobu neurčitou. Ve školním roce 2012/2013 poskytovala škola ve výchovně-vzdělávací oblasti základní vzdělání, zabezpečovala rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytovala též mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Připravovala žáky pro další studium a praxi, spolupracovala se sportovními kluby a ostatními organizacemi ve městě. V rámci školní družiny a školního klubu škola organizovala zájmové kroužky a oddíly pro využití volného času žáků. 4

5 Základní škola pracovala jako plnotřídní škola s devíti ročníky a členila se na 1. a 2. stupeň. První stupeň byl tvořen ročníkem (7 tříd) a druhý stupeň ročníkem (8 tříd). Celkově školu navštěvovalo 324 žáků v 15 třídách. Výchovně-vzdělávací systém školy byl doplněn činností 4 oddělení školní družiny, kroužky školního klubu a kroužky financovanými zřizovatelem, celkový počet nabízených kroužků bylo ve školním roce 2012/ s různým zájmovým zaměřením. Základní členění tříd a personální zajištění znázorňuje tabulka č. 1 Tabulka č.1 Základní členění tříd a třídnictví Třída Počet žáků Dívky Chlapci Třídní učitel + specializace 1.A Mgr. Dolejší Hana 1.st. 1.B Mgr. Švejkovská Hana 1.st. 2.A Mgr. Vítová Monika 1.st. 3.A Mgr. Lacinová Andrea 1.st. 3.B Mgr. Prášková Ditta 1.st. 4.A Mgr. Dvořáková Jana 1.st. 5.A Mgr. Faladová Blanka 1.st. 6.A Mgr. Hemerková Hana Čj-Hv-Nj 6.B Mgr. Krejčová Zuzana D-Čj 7.A Mgr. Kubec Pavel ICT 7.B Mgr. Labajová Eva M-F-Pč 7.C Mgr. Sedliak Milan Tv-M 8.A Mgr. Voštová Blanka Čj-Ov 8.B Mgr. Burešová Marcela Rj-Nj-Ov 9.A Mgr. Kukačková Petra Tv-Z Celkem: Jedná se o městskou školu, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Přestože se škola nachází na okraji města, má velice dobrou dopravní dostupnost pro místní i dojíždějící žáky. Školní kuchyně i jídelna se nacházejí v budově a žáci nemusí nikam přecházet. Pro rozvoj sportovních a mimoškolních aktivit škola disponuje dvěma tělocvičnami a v areálu školy je i víceúčelové travnaté hřiště. V budově školy je celkem 27 učeben, 4 trvale využívá pro svoji činnost školní družina a školní klub, 15 kmenových učeben a 6 učeben škola využívá pro odbornou výuku (samostatné pracovny pro Hv, F, Aj, Ch a Př, 2 učebny ICT a multifunkční učebna, školní kuchyňka a školní dílny. Šatny školy jsou koncipovány tak, že každý žák má svou vlastní skříňku s bezpečnostním zámkem, která mu je přidělena na celou dobu školní docházky. Ve školním roce 2012/2013 byla provedena celková modernizace učebny Hv, došlo k výměně školních lavic, vestavěné skříně, upevněna nová keramická tabule a nainstalován dataprojektor s ultrakrátkou projekcí. Tato učebna je využívána díky vybavení ICT technikou i na ostatní předměty dle potřeby. Na II. stupni došlo ve všech třídách k odstranění starých tabulí a nahrazení moderní keramickou tabulí. Vždy v jedné paralelní třídě v ročníku byl nainstalován dataprojektor s ultrakrátkou projekcí a byly zakoupeny 2 mobilní interaktivní snímače, které umožňují interaktivní výuku 5

6 ve všech třídách, kde je dataprojektor. Na I. stupni došlo k výměně tabulí ve 4 třídách, opět paralelně v ročnících, za pylonové tabule s jednou deskou popisnou křídou a druhou keramickou s magnetickou funkcí popisnou fixem a slouží i pro projekci. V těchto třídách zároveň byly nainstalovány dataprojektory s ultrakrátkou projekcí. Vše bylo financováno z projektu EU peníze školám. Díky této velké modernizaci školy dojde ke zkvalitnění výuky a možnosti využívat moderní ICT techniku ve všech hodinách a ročnících. Na základě dohody se SRPDŠ jsme získali peněžní dar na nákup keramické pece pro účely školy, pec bude sloužit zejména pro keramický kroužek a také pro školní účely. Ve školním roce 2012/2013 proběhla výměna stolů a židlí ve školní jídelně, zatím proběhlo financování ve 2 etapách. Rozdělený nákup byl po domluvě se zřizovatelem rozdělen na 3 etapy. První etapa proběhla ještě koncem roku 2012, druhá etapa proběhla začátkem roku 2013 a poslední bude zafinancována začátkem roku Dále došlo ve 3 třídách na II. stupni k výměně vestavěných skříní ve 4 učebnách, s tím došlo k dalšímu nutnému kroku, který byl odhalen až po odstranění stávajících skříní. Bylo nutné provést stavební úpravy stěn za skříněmi, které nebyly omítnuty a tím docházelo k nepříjemného množení brouků a jiného hmyzu, přistoupili jsme nejprve k dezinsekci a následnému provedení štuků stěn. Postupně budeme chtít v těchto krocích pokračovat a v etapách vyměnit všechny vestavěné skříně na škole i s úpravou stěn za skříněmi. Vzhledem ke špatnému stavu chlapeckých toalet, jsme přistoupili k postupné opravě, kde došlo k výměně mušlí, odpadů a obkladů, byla provedena nová stěrka na zemi a pokládka dlaždic. O prázdninách bylo vymalováno několik tříd a postupně budeme pokračovat každý rok. Dále došlo k částečné výměně starého nábytku v kabinetech a sborovnách, získali jsme také darem od České spořitelny pobočky v Sezimově Ústí nábytek, který jsme využili v kabinetech. Tím došlo k modernizace a zvýšení kultury pracovního prostředí. 2.1 Učební plány školy Vyučování probíhalo podle vlastního ŠVP, který vycházel z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy. Ve vlastním ŠVP, pod názvem Učím se pro praktický život, jsme se hlavně zaměřili na obsah vzdělání tak, aby vyjadřoval demokratické principy, profesní orientaci, schopnost svobodné a tvůrčí práce, rozvíjel samostatné myšlení a odpovědné rozhodování v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Škola dále organizovala plavecký výcvik, lyžařský výchovně-výcvikový kurz, v 9. ročníku byl zařazen projekt Přežití v přírodě, v průběhu školního roku proběhly školní výlety a exkurze, na I. stupni ve všech ročnících se uskutečnily nově Školy v přírodě, na II. stupni byl jako pilotní projekt organizován poznávací zájezd do Anglie, žáci bydleli v rodinách a tím jim byla umožněna možnost vyzkoušet si komunikace v anglickém jazyce. V našem ŠVP jsme si stanovili čtyři základní strategické směry, které byly dále podporovány projekty a mnoha podpůrnými aktivitami v rámci činnosti školní družiny a školního klubu se širokou nabídkou zájmových útvarů. Mezi nejzdařilejší školní projekty patřily: Klub předškoláka, Den otevřených dveří, Stávám se školákem, Voda, Světadíl veletrh cestovního ruchu, Preventem do světa, Spolupráce s Kaňkou, Orientační běh, Masopustní průvod. Prvním strategickým záměrem bylo udržení vysoké úrovně základního všeobecného vzdělání. Z tohoto důvodu byly posíleny v některých ročnících hodiny povinných předmětů tak, abychom slabším žákům dali větší prostor k procvičení a upevnění učiva a nadaným žákům k rozšíření učiva. Během výuky se kladl důraz na čtení 6

7 s porozuměním, práci s textem a samostatné vyhledávání informací. Výuka byla vedena tak, aby žáci hledali různá řešení a svoje řešení si dokázali obhájit. Žáci se dále podle svých schopností a dovedností účastnili různých soutěží a olympiád. Druhým strategickým záměrem bylo zaměření na výuku cizích jazyků. Povinná výuka prvního cizího jazyka (Aj) je od 1. ročníku a byly posíleny dále hodiny v 6. a 7. ročníku tak, aby bylo věnováno více času praktickému využití Aj pro komunikaci a projektovou činnost. Tímto systémem jsme navázali na úspěšnou účast v mezinárodních projektech a okresních a krajských soutěžích. Druhý cizí jazyk jsme nabízeli jako volitelný předmět od 7. ročníku s dotací 2 hod. týdně, žáci si zvolili německý jazyk. Dále žáci měli možnost v rámci volitelného předmětu zvolit Konverzaci v Aj. Třetím strategickým záměrem bylo zaměření na ICT. Opět byla posílena dotace hodin tak, že je tento předmět koncipován jako povinný s jednohodinovou dotací týdně v každé třídě od pátého do devátého ročníku. Čtvrtým strategickým záměrem bylo zaměření na sportovní pohybové aktivity žáků. Do těchto aktivit se mohli žáci zapojovat prostřednictvím kroužků, volitelných a nepovinných předmětů. Tento systém navazoval na dlouholetou sportovní tradici školy se záměrem vést žáky k péči o vlastní zdraví a zvyšování tělesné kondice. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělila třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určoval podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a chování, integrovaných v běžných třídách zřídila ředitelka školy speciální hodinu týdně Učební plán C/01 Základní škola 1. st. studium denní - délka studia: 5 r. 0 měs. Vzdělávací oblasti ( obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a svět Člověk a společnost - - Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika

8 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodina a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory - - Druhý cizí jazyk Sportovní a pohybové aktivity Celkem bez disponibilních 104 Celkem disponibilních 14 Celkem: Učební plán C/01 Základní škola 2. st. studium denní - délka studia: 4 r. 0 měs. Vzdělávací oblasti ( obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět - - Člověk a svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova

9 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodina a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory 6 6 Druhý cizí jazyk Sportovní a pohybové aktivity Celkem bez disponibilních 104 Celkem disponibilních 18 Celkem: Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor školy je už léta stabilizovaný a dochází jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Ve škole pracovalo celkem 22 učitelů, část na zkrácený úvazek, což představovalo 21,36 přepočtených na plně zaměstnané. Dále ve škole pracovaly 4 vychovatelky školní družiny a školního klubu - 3,62 v přepočtu na plně zaměstnané. Všechny vychovatelky splňovaly kvalifikaci úplného středního vzdělání s maturitou pedagogického zaměření. Všichni pedagogičtí pracovníci se velmi dobře znají a v pracovních i soukromých vztazích spolu vychází velmi dobře, což příznivě ovlivňovalo klima školy. Provoz školy byl zajišťován 15 provozními zaměstnanci. Z tohoto počtu bylo 8 zaměstnanců zařazeno ve školní jídelně tak, že 1 kuchařka v doplňkové činnosti (vaření pro cizí strávníky) a 7 v hlavní činnosti. V přepočtených zaměstnancích 0,7 úvazek v doplňkové činnosti a 6,45 v hlavní činnosti. Ostatní provoz činí 7 zaměstnanců. Účetní školy 0,7 úvazku v doplňkové činnosti a 0,1 úvazku v hlavní činnosti a 6 zaměstnanců - 5,45 přepočteno na plně zaměstnané v hlavní činnosti. Všichni provozní zaměstnanci splňovali potřebné kvalifikační požadavky. Celkově 11,9 provozních zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané. 4. Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce proběhl ve dnech a

10 K zápisu se dostavilo celkem 46 děti z toho 4 dětem byl ředitelkou školy odložen nástup povinné školní docházky o 1 rok. 5. Výsledky vzdělávání žáků Pro větší přehlednost jsou v této zprávě výsledky vzdělávání žáků v hodnocení chování hodnoceny zvlášť za 1. pololetí a 2. pololetí školního roku. Hodnocení se opíralo o vnitřní směrnici Pravidla pro hodnocení chování a klasifikaci chování 1. pololetí školního roku 2012/2013 Za první pololetí byla udělena kárná opatření: 37 napomenutí třídního učitele 3 za poškozování školního majetku, 11 za nepořádnost (časté zapomínání žákovské knížky, domácích úkolů a školních pomůcek a potřeb), napomenutí za špatný přístup ke školní práci, 1 za podvádění, 4 za nevhodné chování a vyrušování při vyučování a o přestávce, 1 za ztrátu žákovské knížky, 17 za vyrušování v hodinách a špatná pracovní morálka 10 důtek třídního učitele 6 za stálé zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování, 1 za lhaní a pokus o záškoláctví, 2 za soustavné vyrušování a nevhodné chování, za špatnou morálku a hrubé chování ke spolužákům, 1 za svévolné opuštění školy. 4 důtky ředitele školy 4 za stálé vyrušování a nevhodné chování, za špatnou morálku a hrubé chování ke spolužákům a nerespektování pokynů učitele, vulgární vyjadřování. 2 x 2. st. z chování za soustavné nevhodné chování v hodinách a o přestávkách, nerespektování pokynů vyučujících, opakované zapomínání pomůcek, úkolů a žákovské knížky. 2 x 3. st. z chování neomluvená absence (záškoláctví), hrubé porušování školního řádu Za první pololetí byly uděleny pochvaly: 44 pochvala třídního učitele 15 za reprezentaci školy na veřejnosti, 1 za pečlivou starost o květinovou výzdobu, 3 za pomoc třídnímu učiteli a za práci v třídní samosprávě, 4 za účast v Astronomické olympiádě, 9 za vynikající a soustavnou práci v hodinách a přípravu na vyučování, 1 pomoc při vánoční výzdobě školy, 3 za pomoc a realizaci Mikulášské nadílky, 1 za nezištnou pomoc vyučujícím při přípravě na vyučování, 6 za přípravu Dne otevřených dveří, 1 za aktivní a dlouhodobou starost o třídní knihu. 10

11 5.2 chování 2. pololetí školního roku 2012/2013 Za druhé pololetí byla udělena kárná opatření: 30 napomenutí třídního učitele 25 za nepořádnost (časté zapomínání žákovské knížky, domácích úkolů a školních pomůcek a potřeb), napomenutí za špatný přístup ke školní práci, 5 za nekázeň, nerespektování morální autority. 12 důtek třídního učitele 1 za odcizování věcí spolužákům, 6 za opakované neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek, domácích úkolů a žákovské knížky, 5 za nevhodné chování při vyučování, přestávkách a ke spolužákům. 4 důtky ředitele školy 1 za drobné krádeže a agresivní chování, 1 za nepovolené používání mobilního telefonu k natáčení svých spolužáků, kteří o tom nevěděli, a následné zveřejnění na sociální síti, 12 soustavné nevhodné chování a nerespektování vyučujících a autorit. 4x 2.st. z chování 2 za šikanování spolužáka, 2 za soustavné nevhodné chování a nerespektování pokynů vyučujících, naprostá nespolupráce v hodinách a nekázeň. 3x 3.st. z chování 1 za šikanování spolužáka, které trvalo několik měsíců, 2 za neomluvené hodiny přesahující 173 a 193 hodin. Za druhé pololetí byly uděleny pochvaly: 247 pochval třídního učitele 102 za reprezentaci školy na veřejnosti, 74 příkladný přístup k plnění školních povinností, za příkladnou práci v hodině, 2 výbornou práci v třídní samosprávě a spolupráce s třídním učitelem, 38 za účast v pěvecké soutěži, 27 za účast v recitační soutěži, 4 za přípravu divadelního představení pro Kaňku 9x pochvala ředitele školy za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti 11

12 5.3 přehled prospěchu školy 12

13 13

14 6. Analýza úrazovosti 14

15 7. Minimální preventivní program V tomto školním roce byla navázána spolupráce s Občanským sdružením Do světa, které se již řadu let aktivně věnuje primární i sekundární prevenci patologických jevů. Tato organizace má připravený 4 hodinový komponovaný program primární prevence pro druhý stupeň ZŠ. Dlouhodobý kontinuální program je komplexní prevencí sociálně patologických jevů, kombinující oblast mezilidských vztahů a drogové problematiky. Dlouhodobě posiluje pozitivní vztahy ve třídě, mezi žáky a školy jako celku. Jednotlivá témata na sebe navazují a odpovídají vývojovému stupni žáků. V každém pololetí se odehrál jeden 4 hodinový blok, tedy dva 4 hodinové bloky za školní rok. 6.třída I. Naše třída jako kolektiv. II. Tolerance, respekt. 7.třída I. Emoce, komunikace, konflikt. II. Agrese, ubližování, šikana. 8.třída I. legální drogy, zdravotní rizika. II. Tvrdé drogy, rizika, účinky, závislost. 9. třída. I. Sex, láska, partnerství. II. Konec skupiny, bilancování, očekávání od další školy. V tomto programu vidím i do budoucna těžiště preventivní práce, která je realizovaná mimo vlastní vyučování. Jako každý rok jsme se plošně zúčastnili v zaplněném kině Spektrum bezplatného programu Řekni drogám ne. Osobně postrádám při takových setkáních potřebnou intimitu, která by vedla děti k zamyšlení a patřičným otázkám, vždy je více těch, kteří snažení protagonistů na jevišti různým způsobem znevažují. Celá akce bývá velmi dobrá přednáška bez zapojení dětí. Jako metodik prevence jsem se zúčastnila již podruhé Krajského setkání metodiků prevence v Českých Budějovicích, které bylo opět zajištěno velice kvalitními lektory, kteří mají k dané problematice co říci. Během školního roku proběhl jeden záchyt sebepoškozování dítěte, rodiče byli kontaktováni a společně jsme přistoupili k určitým řešením celé situace. V závěru školního roku jsme řešili problém záměrného ubližování spolužáků spolužákovi, tato situace vyžadovala poměrně razantní zásah, do kterého byli postupně zataženi nejen pachatelé, ale i jejich rodiče. Ze své pozice můžu zkonstatovat, že na poli primární prevence je o naše žáky postaráno, větší službu by nám udělali důslednější a více spolupracující rodiče. 8. Další vzdělávání pracovníků 8.1 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního vzdělávání zahájila ředitelka školy Kvalifikační studium pro ředitele škol, vyučující 2. stupně pokračovala v cyklickém školení DVUF, dále pokračovala další vyučující na 2. stupni ve studiu výchovné poradkyně na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích, které v červnu 2013 úspěšně ukončila. Celkem na tento typ vzdělávání vynaložila škola ,- Kč. 8.2 Krátkodobé kurzy a akce Učitelka anglického jazyka absolvovala kurz Aj, třídní učitelka na 2. stupni absolvovala kurz Vedení a řízení třídy, ředitelka školy absolvovala kurz Vedení školy a EVVO, metodik 15

16 prevence absolvovala další kurz Metodiků prevence, metodik ICT absolvoval kurz pro pedagogy informatiky digitální fotografie, všichni pedagogové absolvovali kurz environmentální výchovy a závěr kurzu Aktivboard, vedoucí školní jídelny absolvovala školení pro vedoucí jídelen - Hygiena, zástupce ředitele absolvoval seminář Novely právních předpisů, ředitelka školy a zástupce ředitele absolvovali školení Školní vzdělávací program a jeho změny od , ředitelka školy a zástupce ředitele absolvovali školení BOZP a jeho změny od Krátkodobé kurzy a jednorázové vzdělávací školení a semináře byly hrazeny pro provozní zaměstnance z prostředků od zřizovatele a pro pedagogické pracovníky v Rámci DVPP z rozpočtu KÚ prostředky zřizovatele Jednalo se o semináře, které neměly doložku ministerstva školství a byly určeny pro pedagogy a provozní zaměstnance v celkové částce 5 624,- Kč prostředky DVPP Jednorázové semináře absolvovala ředitelka školy - Kolokvium ředitelů škol, vychovatelka školní družiny absolvovala doškolení ZZA Červený kříž. 16

17 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Měsíc Vzdělávací a kulturní akce Sportovní akce a soutěže Akce ŠD + ŠK Září 9.9. Dopravní hřiště (4.A) Lesní pedagogika Vrstevnický program ELIO (6.ročník) Soustředění pěveckého sboru Přespolní běh Říjen Filmové představení (6.-9. ročník) Planetárium ČB exkurze (4.A) Exkurze Praha Technické muzeum (7. Ročník) Listopad Divadelní představení Kamarádi na hradě (1.-5. ročník) Exkurze SUPŠ Bechyně Výstava Výtvarná loutkářská dílna (1.- 5.ročník) Exkurze SOŠ Veselí nad Lužnicí Prosinec Vánoce našich prababiček (1.-5.ročník) Mikulášská nadílka (9. ročník) Vánoční koncert kino Spektrum Den otevřených dveří Zdobení vánočního stromku Besídka třídy (2.A) Piškvorky ((1.-5.ročník) Filmové představení kino Spektrum Leden Exkurze COP (9. ročník) Divadelní představení (1.-5.ročník) Branný závod o pohár městské policie Tábor (6.-9. ročník) florbal dívky (6.,7. r.) florbal chlapci (6,7) florbal chlapci (8.,9.) florbal dívky (8.,9.) LVVZ Pec pod Sněžkou Matematická olympiáda (5.ročník) Matematická olympiáda (5.ročník) Únor 1.2. Projekt Evropa 2.2. Vybíjená (4. ročník) 9.2. Vítáme jaro recitační soutěž ( Dobývání Kozího hrádku Vystoupení mažoretek (Ples Milenium) Vystoupení mažoretek (Ples Milenium) 2.2. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) 9.2. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ)

18 Březen 22.2.Výchovný pořad COP aula (6.-9.ročník) Pohodářui: Quatemala mayské poselství (5.-9.ročník) Jeden svět na školách filmová projekce pro žáky ZŠ týkajících se aktuálních světových otázek (7.-9.ročník) Exkurze v Táboře (historie) (3.-4.ročník) Beseda s mykologem (1.-6.ročník) Duben 4.4. Jaro s Kamarády (divadelní představení + program s velikonočními zvyky (1.-4.ročník) 4.4. Zvykání na školu Hudební program (5.ročník) Zvykání na školu (6.ročník) Projekt VODA Robinson-loutkové představení (2.- 5.ročník) Výměnný pobyt žáků ze Švýcarska Zvykání na školu Dopravní hřiště (4.A) Den Země (5.ročník) Zvykání na školu Les a louka na jaře pozorování přírody (2.ročník) Hudební pořad (6.-9.ročník) Květen Hudebně-literární pořad (6.-8.ročník) Šmoulové filmové představení (1.- 5.ročník) OK konverzační soutěž v anglickém jazyce OK konverzační soutěž v anglickém jazyce Vybíjená chlapsi (5.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Olympiáda v českém jazyce Jihočeský zvonek Volejbal dívky Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Volejbal chlapci Okresní finále SG - Helsinská 3.4. Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Basketbal chlapci (6.-7.ročník) Velikonoční laťka (1.-5.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Házená hoši (6.-7.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Orientační běh na Soukeníku (4.- 9.ročník) 3.5. Basketbal (5.ročník) 4.5. Odznak olympijských vítězů Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (ČB, Hotel SÚ) Družinový karneval Vystoupení mažoretek (Milenium TÁ) 1.3. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) 8.3. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Mažoretky zahájení Bambirády TÁ 18

19 Červen 5.ročník) 1.6. Dětský den (1.-5.ročník) Výměnný pobyt žáků Švýcarsko 8.6. Hudební program V rytmu bubnů (1.- 5.ročník) 8.6. Přeložená akce 2. Stupeň ke Dni dětí Hudební program V rytmu bubnů Projekt zdraví Exkurze - COP (8.A) Rozloučení se školním rokem Stříbrný klíček Sezimova Ústí Exkurze Větrovy(2.-4.ročník) Exkurze Táborské podzemí (6.B) Cyklistická exkurze hrad Choustník (6.A) Školní výlet (6.C, 8.A) Školní výlet Čekanice (9.A) Exkurze Pintovka, muzeum TÁ (7. Ročník) (6.ročník) 9.5. Malá kopaná McDonald s cup (4.- 5.ročník) Krajské finále házené Malá kopaná McDonald s cup (1.- 3.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Pohár rozhlasu (9.A) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Pohár rozhlasu Krajské finále (mladší žákyně) Atletický čtyřboj Atletický čtyřboj Školní atletická olympiáda (1.- 5.ročník) Školní olympiáda (2.st.) Paintball (4.-6.ročník) Okresní olympiáda v Táboře (1.- 5.ročník) Atletická olympiáda (6.-9.ročník) Antiolympiáda (1.-5.ročník) Atletická olympiáda (6.-9.ročník) 1.6. Dětský den Mažoretky Letní kino S.Ú 19

20 26.6. Spaní ve škole (4.A) Spaní v tělocvičně (9.a) Vycházka na Soukeník (4.A) Školní výlet (9.A) 20

21 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2000 se škola zapojila do mezinárodního bilaterárního projektu s Rakouskou republikou Interreg. V rámci tohoto projektu se škola stala členem mezinárodního klubu "Together - mitanaund - spolu". Je to spolek, ve kterém se poznávají a setkávají mládež, umělci a učitelé z Rakouska a Čech v oblasti kultury, školství a umění a společně pracují na projektech a uměleckých pořadech.tato spolupráce v různých modifikacích pokračuje dodnes (vystoupení mažoretek naší školy, pěveckého sboru, a spolupráce s Hauptschule Litschau na projektech v oblasti školství). V roce 1995 byla prostřednictvím zřizovatele navázána spolupráce se Švýcarskem se školou v Tierarchen v kantonu Bern. Tato spolupráce nadále pokračuje a obě strany si jednou za dva roky vyměňují na týdenní pobyty jak žáky, tak pedagogy. 11. Projekty financované z cizích zdrojů Škole byl schválen projekt v rámci Evropské peníze do škol s názvem Vzdělání pro budoucnost. Ve školním roce 2012/2013 byly dokončovány práce na DUM, škole byla schválena 2. monitorovací zpráva a 3. monitorovací zpráva. Získané finanční prostředky byly využity na modernizaci ICT prostředků zejména nákup dataprojektorů s ultrakrátkou projekcí a interaktivní snímače a pylonové tabule. 12. Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery Škola velice úzce spolupracuje se zřizovatelem, se kterým průběžně řeší aktuální otázky týkající se provozu a údržby. Dobrá spolupráce probíhá i mezi školou, Měxus a sportovními kluby ve městě. Navázali jsme také spolupráce se ZŠ 9. května, kde jsme se společně účastnili na Masopustním průvodu, společně jsme uspořádali na našem školním hřišti projekt Letové ukázky dravých ptáků. Pro školu je atraktivní spolupráce ÚAMK v Táboře, který v prostorách školy postavil nejdelší autodráhu pro modeláře v ČR, tím umožnil žákům školy nejen navštěvovat kroužek modelářů, ale zpřístupnil i zajímavé soutěže, které u nás pořádá např. "Mistroství ČR automodelářů na dráze", "Šumava cup" apod. Systematicky spolupracujeme s městskou policii, plaveckým bazénem v Táboře a s odborem sociální péče pro mládež Tábor, Kaňkou. Zahájili jsme projekt ve spolupráci COP Sezimovo Ústí Zvyšování motivace k technickému vzdělávání, projekt trvá od září 2012 říjen 2014, v rámci projektu škola navštívila v Českých Budějovicích Bosh, žáci se seznámili s výrobou, na COP navštívili pracoviště energetiky, robotiky, pracoviště technických dovedností, pracoviště 3D technologií. Podepsali jsme spolupráci na projektu Rozvoj škol a pedagogických pracovníků v souladu s jejich ŠVP, projekt jsme podepsali společně se ZŠ a MŠ 9. Května Sezimovo Ústí, cílem projektu je profesionalizovat pedagogický sbor a zavést účinné formy spolupráce učitelů. Předpokládaný začátek projektu je září 2013 prosinec 2014.

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Školní náměstí č. 628 391 02 Sezimovo Ústí Obsah 1.Základní údaje o škole a zřizovateli... 3 2.Charakteristika školy... 4 2.1 Učební

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2014/2015. Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2014/2015. Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor Obsah 1. Základní údaje o škole a zřizovateli... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Učební

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více