Obsah 1. Základní údaje o škole a zřizovateli Charakteristika školy Analýza úrazovosti Minimální preventivní program...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Základní údaje o škole a zřizovateli... 3 2.Charakteristika školy... 4 6. Analýza úrazovosti... 13 7. Minimální preventivní program..."

Transkript

1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole a zřizovateli Charakteristika školy Učební plány školy Učební plán C/01 Základní škola 1. st Učební plán C/01 Základní škola 2. st Personální zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků chování 1. pololetí školního roku 2012/ chování 2. pololetí školního roku 2012/ přehled prospěchu školy Analýza úrazovosti Minimální preventivní program Další vzdělávání pracovníků Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Krátkodobé kurzy a akce prostředky zřizovatele prostředky DVPP Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery Hospodaření školy

3 1.Základní údaje o škole a zřizovateli Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí č. 628, Sezimovo Ústí II P.O. box 2, tel/fax , e mail Škola je příspěvkovou organizací a má právní subjektivitu od Zřizovatel školy: Městský úřad v Sezimově Ústí Dr. Edwarda Beneše č Sezimovo Ústí i tel fax e mail Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Sekretariát: Ekonom: Mgr. Zdeňka Helmová Mgr. Petr Švejda Mgr. Marcela Burešová Mgr. Petra Kukačková Zuzana Jirousková Bc. Zuzana Kvičínská Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Duchová ( ) Správce školního majetku: Petr Dolének 3

4 2.Charakteristika školy Základní škola s identifikačním číslem IZO a IZO ředitelství byla zařazena do sítě škol a školských zařízení jako právní subjekt příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí č. 628, Sezimovo Ústí II. Úpravou rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení ze dne škola sdružuje: zařízení kapacita IZO Základní škola 450 žáků Školní družina a školní klub 250 žáků Školní jídelna 600 jídel Základní škola je součástí výchovně- vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne : F 2203/ /43 Pr 33/2 Se zapisuje předmět činnosti: a) výuka podle zákonů uvedených v bodě 1 písmeno A článku 4 zřizovací listiny b) rozšířené vzdělávání c) mimoškolní aktivity d) informační centrum školy zahrnující též školní knihovnu e) umožňuje činnost školské rady Předmět podnikání: a) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti b) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)) c) hostinská činnost Na tyto činnosti má škola vystaveny živnostenské listy s platností na dobu neurčitou. Ve školním roce 2012/2013 poskytovala škola ve výchovně-vzdělávací oblasti základní vzdělání, zabezpečovala rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytovala též mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Připravovala žáky pro další studium a praxi, spolupracovala se sportovními kluby a ostatními organizacemi ve městě. V rámci školní družiny a školního klubu škola organizovala zájmové kroužky a oddíly pro využití volného času žáků. 4

5 Základní škola pracovala jako plnotřídní škola s devíti ročníky a členila se na 1. a 2. stupeň. První stupeň byl tvořen ročníkem (7 tříd) a druhý stupeň ročníkem (8 tříd). Celkově školu navštěvovalo 324 žáků v 15 třídách. Výchovně-vzdělávací systém školy byl doplněn činností 4 oddělení školní družiny, kroužky školního klubu a kroužky financovanými zřizovatelem, celkový počet nabízených kroužků bylo ve školním roce 2012/ s různým zájmovým zaměřením. Základní členění tříd a personální zajištění znázorňuje tabulka č. 1 Tabulka č.1 Základní členění tříd a třídnictví Třída Počet žáků Dívky Chlapci Třídní učitel + specializace 1.A Mgr. Dolejší Hana 1.st. 1.B Mgr. Švejkovská Hana 1.st. 2.A Mgr. Vítová Monika 1.st. 3.A Mgr. Lacinová Andrea 1.st. 3.B Mgr. Prášková Ditta 1.st. 4.A Mgr. Dvořáková Jana 1.st. 5.A Mgr. Faladová Blanka 1.st. 6.A Mgr. Hemerková Hana Čj-Hv-Nj 6.B Mgr. Krejčová Zuzana D-Čj 7.A Mgr. Kubec Pavel ICT 7.B Mgr. Labajová Eva M-F-Pč 7.C Mgr. Sedliak Milan Tv-M 8.A Mgr. Voštová Blanka Čj-Ov 8.B Mgr. Burešová Marcela Rj-Nj-Ov 9.A Mgr. Kukačková Petra Tv-Z Celkem: Jedná se o městskou školu, kterou navštěvují i žáci z okolních obcí. Přestože se škola nachází na okraji města, má velice dobrou dopravní dostupnost pro místní i dojíždějící žáky. Školní kuchyně i jídelna se nacházejí v budově a žáci nemusí nikam přecházet. Pro rozvoj sportovních a mimoškolních aktivit škola disponuje dvěma tělocvičnami a v areálu školy je i víceúčelové travnaté hřiště. V budově školy je celkem 27 učeben, 4 trvale využívá pro svoji činnost školní družina a školní klub, 15 kmenových učeben a 6 učeben škola využívá pro odbornou výuku (samostatné pracovny pro Hv, F, Aj, Ch a Př, 2 učebny ICT a multifunkční učebna, školní kuchyňka a školní dílny. Šatny školy jsou koncipovány tak, že každý žák má svou vlastní skříňku s bezpečnostním zámkem, která mu je přidělena na celou dobu školní docházky. Ve školním roce 2012/2013 byla provedena celková modernizace učebny Hv, došlo k výměně školních lavic, vestavěné skříně, upevněna nová keramická tabule a nainstalován dataprojektor s ultrakrátkou projekcí. Tato učebna je využívána díky vybavení ICT technikou i na ostatní předměty dle potřeby. Na II. stupni došlo ve všech třídách k odstranění starých tabulí a nahrazení moderní keramickou tabulí. Vždy v jedné paralelní třídě v ročníku byl nainstalován dataprojektor s ultrakrátkou projekcí a byly zakoupeny 2 mobilní interaktivní snímače, které umožňují interaktivní výuku 5

6 ve všech třídách, kde je dataprojektor. Na I. stupni došlo k výměně tabulí ve 4 třídách, opět paralelně v ročnících, za pylonové tabule s jednou deskou popisnou křídou a druhou keramickou s magnetickou funkcí popisnou fixem a slouží i pro projekci. V těchto třídách zároveň byly nainstalovány dataprojektory s ultrakrátkou projekcí. Vše bylo financováno z projektu EU peníze školám. Díky této velké modernizaci školy dojde ke zkvalitnění výuky a možnosti využívat moderní ICT techniku ve všech hodinách a ročnících. Na základě dohody se SRPDŠ jsme získali peněžní dar na nákup keramické pece pro účely školy, pec bude sloužit zejména pro keramický kroužek a také pro školní účely. Ve školním roce 2012/2013 proběhla výměna stolů a židlí ve školní jídelně, zatím proběhlo financování ve 2 etapách. Rozdělený nákup byl po domluvě se zřizovatelem rozdělen na 3 etapy. První etapa proběhla ještě koncem roku 2012, druhá etapa proběhla začátkem roku 2013 a poslední bude zafinancována začátkem roku Dále došlo ve 3 třídách na II. stupni k výměně vestavěných skříní ve 4 učebnách, s tím došlo k dalšímu nutnému kroku, který byl odhalen až po odstranění stávajících skříní. Bylo nutné provést stavební úpravy stěn za skříněmi, které nebyly omítnuty a tím docházelo k nepříjemného množení brouků a jiného hmyzu, přistoupili jsme nejprve k dezinsekci a následnému provedení štuků stěn. Postupně budeme chtít v těchto krocích pokračovat a v etapách vyměnit všechny vestavěné skříně na škole i s úpravou stěn za skříněmi. Vzhledem ke špatnému stavu chlapeckých toalet, jsme přistoupili k postupné opravě, kde došlo k výměně mušlí, odpadů a obkladů, byla provedena nová stěrka na zemi a pokládka dlaždic. O prázdninách bylo vymalováno několik tříd a postupně budeme pokračovat každý rok. Dále došlo k částečné výměně starého nábytku v kabinetech a sborovnách, získali jsme také darem od České spořitelny pobočky v Sezimově Ústí nábytek, který jsme využili v kabinetech. Tím došlo k modernizace a zvýšení kultury pracovního prostředí. 2.1 Učební plány školy Vyučování probíhalo podle vlastního ŠVP, který vycházel z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy. Ve vlastním ŠVP, pod názvem Učím se pro praktický život, jsme se hlavně zaměřili na obsah vzdělání tak, aby vyjadřoval demokratické principy, profesní orientaci, schopnost svobodné a tvůrčí práce, rozvíjel samostatné myšlení a odpovědné rozhodování v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Škola dále organizovala plavecký výcvik, lyžařský výchovně-výcvikový kurz, v 9. ročníku byl zařazen projekt Přežití v přírodě, v průběhu školního roku proběhly školní výlety a exkurze, na I. stupni ve všech ročnících se uskutečnily nově Školy v přírodě, na II. stupni byl jako pilotní projekt organizován poznávací zájezd do Anglie, žáci bydleli v rodinách a tím jim byla umožněna možnost vyzkoušet si komunikace v anglickém jazyce. V našem ŠVP jsme si stanovili čtyři základní strategické směry, které byly dále podporovány projekty a mnoha podpůrnými aktivitami v rámci činnosti školní družiny a školního klubu se širokou nabídkou zájmových útvarů. Mezi nejzdařilejší školní projekty patřily: Klub předškoláka, Den otevřených dveří, Stávám se školákem, Voda, Světadíl veletrh cestovního ruchu, Preventem do světa, Spolupráce s Kaňkou, Orientační běh, Masopustní průvod. Prvním strategickým záměrem bylo udržení vysoké úrovně základního všeobecného vzdělání. Z tohoto důvodu byly posíleny v některých ročnících hodiny povinných předmětů tak, abychom slabším žákům dali větší prostor k procvičení a upevnění učiva a nadaným žákům k rozšíření učiva. Během výuky se kladl důraz na čtení 6

7 s porozuměním, práci s textem a samostatné vyhledávání informací. Výuka byla vedena tak, aby žáci hledali různá řešení a svoje řešení si dokázali obhájit. Žáci se dále podle svých schopností a dovedností účastnili různých soutěží a olympiád. Druhým strategickým záměrem bylo zaměření na výuku cizích jazyků. Povinná výuka prvního cizího jazyka (Aj) je od 1. ročníku a byly posíleny dále hodiny v 6. a 7. ročníku tak, aby bylo věnováno více času praktickému využití Aj pro komunikaci a projektovou činnost. Tímto systémem jsme navázali na úspěšnou účast v mezinárodních projektech a okresních a krajských soutěžích. Druhý cizí jazyk jsme nabízeli jako volitelný předmět od 7. ročníku s dotací 2 hod. týdně, žáci si zvolili německý jazyk. Dále žáci měli možnost v rámci volitelného předmětu zvolit Konverzaci v Aj. Třetím strategickým záměrem bylo zaměření na ICT. Opět byla posílena dotace hodin tak, že je tento předmět koncipován jako povinný s jednohodinovou dotací týdně v každé třídě od pátého do devátého ročníku. Čtvrtým strategickým záměrem bylo zaměření na sportovní pohybové aktivity žáků. Do těchto aktivit se mohli žáci zapojovat prostřednictvím kroužků, volitelných a nepovinných předmětů. Tento systém navazoval na dlouholetou sportovní tradici školy se záměrem vést žáky k péči o vlastní zdraví a zvyšování tělesné kondice. Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělila třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určoval podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a chování, integrovaných v běžných třídách zřídila ředitelka školy speciální hodinu týdně Učební plán C/01 Základní škola 1. st. studium denní - délka studia: 5 r. 0 měs. Vzdělávací oblasti ( obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět Člověk a svět Člověk a společnost - - Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika

8 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodina a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory - - Druhý cizí jazyk Sportovní a pohybové aktivity Celkem bez disponibilních 104 Celkem disponibilních 14 Celkem: Učební plán C/01 Základní škola 2. st. studium denní - délka studia: 4 r. 0 měs. Vzdělávací oblasti ( obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 1 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět - - Člověk a svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova

9 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodina a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 3 Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory 6 6 Druhý cizí jazyk Sportovní a pohybové aktivity Celkem bez disponibilních 104 Celkem disponibilních 18 Celkem: Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor školy je už léta stabilizovaný a dochází jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Ve škole pracovalo celkem 22 učitelů, část na zkrácený úvazek, což představovalo 21,36 přepočtených na plně zaměstnané. Dále ve škole pracovaly 4 vychovatelky školní družiny a školního klubu - 3,62 v přepočtu na plně zaměstnané. Všechny vychovatelky splňovaly kvalifikaci úplného středního vzdělání s maturitou pedagogického zaměření. Všichni pedagogičtí pracovníci se velmi dobře znají a v pracovních i soukromých vztazích spolu vychází velmi dobře, což příznivě ovlivňovalo klima školy. Provoz školy byl zajišťován 15 provozními zaměstnanci. Z tohoto počtu bylo 8 zaměstnanců zařazeno ve školní jídelně tak, že 1 kuchařka v doplňkové činnosti (vaření pro cizí strávníky) a 7 v hlavní činnosti. V přepočtených zaměstnancích 0,7 úvazek v doplňkové činnosti a 6,45 v hlavní činnosti. Ostatní provoz činí 7 zaměstnanců. Účetní školy 0,7 úvazku v doplňkové činnosti a 0,1 úvazku v hlavní činnosti a 6 zaměstnanců - 5,45 přepočteno na plně zaměstnané v hlavní činnosti. Všichni provozní zaměstnanci splňovali potřebné kvalifikační požadavky. Celkově 11,9 provozních zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané. 4. Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce proběhl ve dnech a

10 K zápisu se dostavilo celkem 46 děti z toho 4 dětem byl ředitelkou školy odložen nástup povinné školní docházky o 1 rok. 5. Výsledky vzdělávání žáků Pro větší přehlednost jsou v této zprávě výsledky vzdělávání žáků v hodnocení chování hodnoceny zvlášť za 1. pololetí a 2. pololetí školního roku. Hodnocení se opíralo o vnitřní směrnici Pravidla pro hodnocení chování a klasifikaci chování 1. pololetí školního roku 2012/2013 Za první pololetí byla udělena kárná opatření: 37 napomenutí třídního učitele 3 za poškozování školního majetku, 11 za nepořádnost (časté zapomínání žákovské knížky, domácích úkolů a školních pomůcek a potřeb), napomenutí za špatný přístup ke školní práci, 1 za podvádění, 4 za nevhodné chování a vyrušování při vyučování a o přestávce, 1 za ztrátu žákovské knížky, 17 za vyrušování v hodinách a špatná pracovní morálka 10 důtek třídního učitele 6 za stálé zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování, 1 za lhaní a pokus o záškoláctví, 2 za soustavné vyrušování a nevhodné chování, za špatnou morálku a hrubé chování ke spolužákům, 1 za svévolné opuštění školy. 4 důtky ředitele školy 4 za stálé vyrušování a nevhodné chování, za špatnou morálku a hrubé chování ke spolužákům a nerespektování pokynů učitele, vulgární vyjadřování. 2 x 2. st. z chování za soustavné nevhodné chování v hodinách a o přestávkách, nerespektování pokynů vyučujících, opakované zapomínání pomůcek, úkolů a žákovské knížky. 2 x 3. st. z chování neomluvená absence (záškoláctví), hrubé porušování školního řádu Za první pololetí byly uděleny pochvaly: 44 pochvala třídního učitele 15 za reprezentaci školy na veřejnosti, 1 za pečlivou starost o květinovou výzdobu, 3 za pomoc třídnímu učiteli a za práci v třídní samosprávě, 4 za účast v Astronomické olympiádě, 9 za vynikající a soustavnou práci v hodinách a přípravu na vyučování, 1 pomoc při vánoční výzdobě školy, 3 za pomoc a realizaci Mikulášské nadílky, 1 za nezištnou pomoc vyučujícím při přípravě na vyučování, 6 za přípravu Dne otevřených dveří, 1 za aktivní a dlouhodobou starost o třídní knihu. 10

11 5.2 chování 2. pololetí školního roku 2012/2013 Za druhé pololetí byla udělena kárná opatření: 30 napomenutí třídního učitele 25 za nepořádnost (časté zapomínání žákovské knížky, domácích úkolů a školních pomůcek a potřeb), napomenutí za špatný přístup ke školní práci, 5 za nekázeň, nerespektování morální autority. 12 důtek třídního učitele 1 za odcizování věcí spolužákům, 6 za opakované neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek, domácích úkolů a žákovské knížky, 5 za nevhodné chování při vyučování, přestávkách a ke spolužákům. 4 důtky ředitele školy 1 za drobné krádeže a agresivní chování, 1 za nepovolené používání mobilního telefonu k natáčení svých spolužáků, kteří o tom nevěděli, a následné zveřejnění na sociální síti, 12 soustavné nevhodné chování a nerespektování vyučujících a autorit. 4x 2.st. z chování 2 za šikanování spolužáka, 2 za soustavné nevhodné chování a nerespektování pokynů vyučujících, naprostá nespolupráce v hodinách a nekázeň. 3x 3.st. z chování 1 za šikanování spolužáka, které trvalo několik měsíců, 2 za neomluvené hodiny přesahující 173 a 193 hodin. Za druhé pololetí byly uděleny pochvaly: 247 pochval třídního učitele 102 za reprezentaci školy na veřejnosti, 74 příkladný přístup k plnění školních povinností, za příkladnou práci v hodině, 2 výbornou práci v třídní samosprávě a spolupráce s třídním učitelem, 38 za účast v pěvecké soutěži, 27 za účast v recitační soutěži, 4 za přípravu divadelního představení pro Kaňku 9x pochvala ředitele školy za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti 11

12 5.3 přehled prospěchu školy 12

13 13

14 6. Analýza úrazovosti 14

15 7. Minimální preventivní program V tomto školním roce byla navázána spolupráce s Občanským sdružením Do světa, které se již řadu let aktivně věnuje primární i sekundární prevenci patologických jevů. Tato organizace má připravený 4 hodinový komponovaný program primární prevence pro druhý stupeň ZŠ. Dlouhodobý kontinuální program je komplexní prevencí sociálně patologických jevů, kombinující oblast mezilidských vztahů a drogové problematiky. Dlouhodobě posiluje pozitivní vztahy ve třídě, mezi žáky a školy jako celku. Jednotlivá témata na sebe navazují a odpovídají vývojovému stupni žáků. V každém pololetí se odehrál jeden 4 hodinový blok, tedy dva 4 hodinové bloky za školní rok. 6.třída I. Naše třída jako kolektiv. II. Tolerance, respekt. 7.třída I. Emoce, komunikace, konflikt. II. Agrese, ubližování, šikana. 8.třída I. legální drogy, zdravotní rizika. II. Tvrdé drogy, rizika, účinky, závislost. 9. třída. I. Sex, láska, partnerství. II. Konec skupiny, bilancování, očekávání od další školy. V tomto programu vidím i do budoucna těžiště preventivní práce, která je realizovaná mimo vlastní vyučování. Jako každý rok jsme se plošně zúčastnili v zaplněném kině Spektrum bezplatného programu Řekni drogám ne. Osobně postrádám při takových setkáních potřebnou intimitu, která by vedla děti k zamyšlení a patřičným otázkám, vždy je více těch, kteří snažení protagonistů na jevišti různým způsobem znevažují. Celá akce bývá velmi dobrá přednáška bez zapojení dětí. Jako metodik prevence jsem se zúčastnila již podruhé Krajského setkání metodiků prevence v Českých Budějovicích, které bylo opět zajištěno velice kvalitními lektory, kteří mají k dané problematice co říci. Během školního roku proběhl jeden záchyt sebepoškozování dítěte, rodiče byli kontaktováni a společně jsme přistoupili k určitým řešením celé situace. V závěru školního roku jsme řešili problém záměrného ubližování spolužáků spolužákovi, tato situace vyžadovala poměrně razantní zásah, do kterého byli postupně zataženi nejen pachatelé, ale i jejich rodiče. Ze své pozice můžu zkonstatovat, že na poli primární prevence je o naše žáky postaráno, větší službu by nám udělali důslednější a více spolupracující rodiče. 8. Další vzdělávání pracovníků 8.1 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního vzdělávání zahájila ředitelka školy Kvalifikační studium pro ředitele škol, vyučující 2. stupně pokračovala v cyklickém školení DVUF, dále pokračovala další vyučující na 2. stupni ve studiu výchovné poradkyně na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích, které v červnu 2013 úspěšně ukončila. Celkem na tento typ vzdělávání vynaložila škola ,- Kč. 8.2 Krátkodobé kurzy a akce Učitelka anglického jazyka absolvovala kurz Aj, třídní učitelka na 2. stupni absolvovala kurz Vedení a řízení třídy, ředitelka školy absolvovala kurz Vedení školy a EVVO, metodik 15

16 prevence absolvovala další kurz Metodiků prevence, metodik ICT absolvoval kurz pro pedagogy informatiky digitální fotografie, všichni pedagogové absolvovali kurz environmentální výchovy a závěr kurzu Aktivboard, vedoucí školní jídelny absolvovala školení pro vedoucí jídelen - Hygiena, zástupce ředitele absolvoval seminář Novely právních předpisů, ředitelka školy a zástupce ředitele absolvovali školení Školní vzdělávací program a jeho změny od , ředitelka školy a zástupce ředitele absolvovali školení BOZP a jeho změny od Krátkodobé kurzy a jednorázové vzdělávací školení a semináře byly hrazeny pro provozní zaměstnance z prostředků od zřizovatele a pro pedagogické pracovníky v Rámci DVPP z rozpočtu KÚ prostředky zřizovatele Jednalo se o semináře, které neměly doložku ministerstva školství a byly určeny pro pedagogy a provozní zaměstnance v celkové částce 5 624,- Kč prostředky DVPP Jednorázové semináře absolvovala ředitelka školy - Kolokvium ředitelů škol, vychovatelka školní družiny absolvovala doškolení ZZA Červený kříž. 16

17 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Měsíc Vzdělávací a kulturní akce Sportovní akce a soutěže Akce ŠD + ŠK Září 9.9. Dopravní hřiště (4.A) Lesní pedagogika Vrstevnický program ELIO (6.ročník) Soustředění pěveckého sboru Přespolní běh Říjen Filmové představení (6.-9. ročník) Planetárium ČB exkurze (4.A) Exkurze Praha Technické muzeum (7. Ročník) Listopad Divadelní představení Kamarádi na hradě (1.-5. ročník) Exkurze SUPŠ Bechyně Výstava Výtvarná loutkářská dílna (1.- 5.ročník) Exkurze SOŠ Veselí nad Lužnicí Prosinec Vánoce našich prababiček (1.-5.ročník) Mikulášská nadílka (9. ročník) Vánoční koncert kino Spektrum Den otevřených dveří Zdobení vánočního stromku Besídka třídy (2.A) Piškvorky ((1.-5.ročník) Filmové představení kino Spektrum Leden Exkurze COP (9. ročník) Divadelní představení (1.-5.ročník) Branný závod o pohár městské policie Tábor (6.-9. ročník) florbal dívky (6.,7. r.) florbal chlapci (6,7) florbal chlapci (8.,9.) florbal dívky (8.,9.) LVVZ Pec pod Sněžkou Matematická olympiáda (5.ročník) Matematická olympiáda (5.ročník) Únor 1.2. Projekt Evropa 2.2. Vybíjená (4. ročník) 9.2. Vítáme jaro recitační soutěž ( Dobývání Kozího hrádku Vystoupení mažoretek (Ples Milenium) Vystoupení mažoretek (Ples Milenium) 2.2. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) 9.2. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ)

18 Březen 22.2.Výchovný pořad COP aula (6.-9.ročník) Pohodářui: Quatemala mayské poselství (5.-9.ročník) Jeden svět na školách filmová projekce pro žáky ZŠ týkajících se aktuálních světových otázek (7.-9.ročník) Exkurze v Táboře (historie) (3.-4.ročník) Beseda s mykologem (1.-6.ročník) Duben 4.4. Jaro s Kamarády (divadelní představení + program s velikonočními zvyky (1.-4.ročník) 4.4. Zvykání na školu Hudební program (5.ročník) Zvykání na školu (6.ročník) Projekt VODA Robinson-loutkové představení (2.- 5.ročník) Výměnný pobyt žáků ze Švýcarska Zvykání na školu Dopravní hřiště (4.A) Den Země (5.ročník) Zvykání na školu Les a louka na jaře pozorování přírody (2.ročník) Hudební pořad (6.-9.ročník) Květen Hudebně-literární pořad (6.-8.ročník) Šmoulové filmové představení (1.- 5.ročník) OK konverzační soutěž v anglickém jazyce OK konverzační soutěž v anglickém jazyce Vybíjená chlapsi (5.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Olympiáda v českém jazyce Jihočeský zvonek Volejbal dívky Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Volejbal chlapci Okresní finále SG - Helsinská 3.4. Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Basketbal chlapci (6.-7.ročník) Velikonoční laťka (1.-5.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Házená hoši (6.-7.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Orientační běh na Soukeníku (4.- 9.ročník) 3.5. Basketbal (5.ročník) 4.5. Odznak olympijských vítězů Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (ČB, Hotel SÚ) Družinový karneval Vystoupení mažoretek (Milenium TÁ) 1.3. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) 8.3. Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Vystoupení mažoretek (Hotel SÚ) Mažoretky zahájení Bambirády TÁ 18

19 Červen 5.ročník) 1.6. Dětský den (1.-5.ročník) Výměnný pobyt žáků Švýcarsko 8.6. Hudební program V rytmu bubnů (1.- 5.ročník) 8.6. Přeložená akce 2. Stupeň ke Dni dětí Hudební program V rytmu bubnů Projekt zdraví Exkurze - COP (8.A) Rozloučení se školním rokem Stříbrný klíček Sezimova Ústí Exkurze Větrovy(2.-4.ročník) Exkurze Táborské podzemí (6.B) Cyklistická exkurze hrad Choustník (6.A) Školní výlet (6.C, 8.A) Školní výlet Čekanice (9.A) Exkurze Pintovka, muzeum TÁ (7. Ročník) (6.ročník) 9.5. Malá kopaná McDonald s cup (4.- 5.ročník) Krajské finále házené Malá kopaná McDonald s cup (1.- 3.ročník) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Pohár rozhlasu (9.A) Plavecký výcvik (1.-4.ročník) Pohár rozhlasu Krajské finále (mladší žákyně) Atletický čtyřboj Atletický čtyřboj Školní atletická olympiáda (1.- 5.ročník) Školní olympiáda (2.st.) Paintball (4.-6.ročník) Okresní olympiáda v Táboře (1.- 5.ročník) Atletická olympiáda (6.-9.ročník) Antiolympiáda (1.-5.ročník) Atletická olympiáda (6.-9.ročník) 1.6. Dětský den Mažoretky Letní kino S.Ú 19

20 26.6. Spaní ve škole (4.A) Spaní v tělocvičně (9.a) Vycházka na Soukeník (4.A) Školní výlet (9.A) 20

21 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2000 se škola zapojila do mezinárodního bilaterárního projektu s Rakouskou republikou Interreg. V rámci tohoto projektu se škola stala členem mezinárodního klubu "Together - mitanaund - spolu". Je to spolek, ve kterém se poznávají a setkávají mládež, umělci a učitelé z Rakouska a Čech v oblasti kultury, školství a umění a společně pracují na projektech a uměleckých pořadech.tato spolupráce v různých modifikacích pokračuje dodnes (vystoupení mažoretek naší školy, pěveckého sboru, a spolupráce s Hauptschule Litschau na projektech v oblasti školství). V roce 1995 byla prostřednictvím zřizovatele navázána spolupráce se Švýcarskem se školou v Tierarchen v kantonu Bern. Tato spolupráce nadále pokračuje a obě strany si jednou za dva roky vyměňují na týdenní pobyty jak žáky, tak pedagogy. 11. Projekty financované z cizích zdrojů Škole byl schválen projekt v rámci Evropské peníze do škol s názvem Vzdělání pro budoucnost. Ve školním roce 2012/2013 byly dokončovány práce na DUM, škole byla schválena 2. monitorovací zpráva a 3. monitorovací zpráva. Získané finanční prostředky byly využity na modernizaci ICT prostředků zejména nákup dataprojektorů s ultrakrátkou projekcí a interaktivní snímače a pylonové tabule. 12. Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery Škola velice úzce spolupracuje se zřizovatelem, se kterým průběžně řeší aktuální otázky týkající se provozu a údržby. Dobrá spolupráce probíhá i mezi školou, Měxus a sportovními kluby ve městě. Navázali jsme také spolupráce se ZŠ 9. května, kde jsme se společně účastnili na Masopustním průvodu, společně jsme uspořádali na našem školním hřišti projekt Letové ukázky dravých ptáků. Pro školu je atraktivní spolupráce ÚAMK v Táboře, který v prostorách školy postavil nejdelší autodráhu pro modeláře v ČR, tím umožnil žákům školy nejen navštěvovat kroužek modelářů, ale zpřístupnil i zajímavé soutěže, které u nás pořádá např. "Mistroství ČR automodelářů na dráze", "Šumava cup" apod. Systematicky spolupracujeme s městskou policii, plaveckým bazénem v Táboře a s odborem sociální péče pro mládež Tábor, Kaňkou. Zahájili jsme projekt ve spolupráci COP Sezimovo Ústí Zvyšování motivace k technickému vzdělávání, projekt trvá od září 2012 říjen 2014, v rámci projektu škola navštívila v Českých Budějovicích Bosh, žáci se seznámili s výrobou, na COP navštívili pracoviště energetiky, robotiky, pracoviště technických dovedností, pracoviště 3D technologií. Podepsali jsme spolupráci na projektu Rozvoj škol a pedagogických pracovníků v souladu s jejich ŠVP, projekt jsme podepsali společně se ZŠ a MŠ 9. Května Sezimovo Ústí, cílem projektu je profesionalizovat pedagogický sbor a zavést účinné formy spolupráce učitelů. Předpokládaný začátek projektu je září 2013 prosinec 2014.

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více