Výroční zpráva 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011

2 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/ (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních Praha 1, U Půjčovny 9 řemesel, 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ing. Ivana Hýblová ředitelka školy, Mgr. Petra Czumalová zástup. ředitelky školy pro VOŠ (a VŠCHT), Milada Filipovská zástup. ředitelky školy pro SŠ, Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). název kapacita IZO ředitelství Střední umělecká škola textilních řemesel Vyšší odborná škola textilních řemesel

3 2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a. nové obory / programy N/10 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba - Textilní řemesla v oděvní tvorbě Bazálním smyslem vzdělávacího programu Textilní řemesla v oděvní tvorbě je propojení tradičních textilních uměleckých řemesel a oděvní tvorby. Vychází z tradice školy, která po celou dobu své existence spojovala snahu o zachování rukodělných řemesel a aktuálním výtvarným názorem, a obohacuje ji o oděvní tvorbu. Hlavním cílem je vychovat absolventy, kteří tvoří oděv s vyuţitím tradičních technik v jediném integrálním tvůrčím procesu. To jim umoţňuje rozsah erudice, organicky provazující školení výtvarné, technologické, řemeslné a teoretické. b. zrušené obory / programy M/051 Textilní výtvarnictví - Krajkářská a vyšívačská tvorba - doběhl ve školním roce 2009/10 a byl nahrazen oborem Textilní výtvarnictví M/14 - ŠVP: Ateliér krajkářských technik.

4 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): c. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1, U Půjčovny 9 (MHMP) d. jiná - nemáme 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Technické vybavení Zřizovatelem Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel je Magistrát hlavního města Prahy, který předal budovu k uţívání v roce Jedná se o více neţ sto let starou budovu (byla postavena v roce 1893), která je umístěna na nároţí ulic Jeruzalémská a U Půjčovny, na parcele č. 125, čísla popisného 1274/9 a spadá do katastrálního území Praha 1 - Nové Město. Tato budova je zapsána ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Střední umělecká škola textilních řemesel je organizačně spojena s Vyšší odbornou školou textilních řemesel. Probíhá neustálá modernizace a obnova vnitřního technického vybavení, aby lépe vyhovovala poţadavkům a potřebám moderní výuky. V pěti nadzemních podlaţích budovy se nyní nachází a je plně vyuţito pro výuku 12 učeben, 14 dílen, 2 laboratoře a fotoateliér. Jejich kapacita odpovídá počtu ţáků a studentů ve skupinách, tj. pro odbornou výuku ţáků a studentů, pro výuku teoretických předmětů, které umoţňují slučování do ročníku s kapacitou 34 ţáků. Dále se k výuce vyuţívají odborná knihovna, sbírky školního depozitáře, sklady materiálu, pomůcky pro výuku všech předmětů a technické prostředky pro jejich tvorbu. Studentům je pro samostatnou práci mimo přímou výuku určena studovna a čítárna vybavená třemi počítači připojenými k síti. Nově bylo instalováno do studovny také bezdrátové připojení pro práci studentských přenosných počítačů. 14 kabinetů učitelů SŠ a VOŠ je vybaveno PC počítačem s tiskárnami, některé skenery a ve sborovně přibyla kopírka s levným provozem pro přípravu vyučujících zejména všeobecně vzdělávacích předmětů. Kabinet teoretiků je vybaven DDT. K výuce teoretických předmětů je vyčleněna část v prvním patře budovy. Jazyková učebna o kapacitě 16 studentů je vybavena televizorem a DVD a videopřehrávačem. Přednášková místnost s keramickou tabulí a mapami je určena pro 34 studentů. Audiovizuální učebna s velkoplošným promítacím plátnem, dataprojektorem, diaprojektorem, DVD, CD a videopřehrávačem, zpětným projektorem, kompletním ozvučením má rovněţ kapacitu 34 míst. Pro výuku ICT jsou určeny dvě učebny. Jedna se 13 počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a projekčním plátnem a druhá počítačová učebna pro výuku počítačové grafiky se 13 počítači a odpovídajícím softwarovým vybavením, kvalitní tiskárnou se skenerem. stejně jako dataprojektorem. Pro potřeby studentů je tedy celkem 29 počítačů z celkového počtu 60 ks. PC a přenosných počítačů (notebooků).

5 Velice se osvědčily 2 přenosné sady (projekční plátno+ projektor+ notebook), které jsou hojně vyuţívány ve výuce jak odborných, tak teoretických předmětů. V učebně počítačové grafiky byla vyměněna nevyhovující podlaha, která způsobovala výboje statické elektřiny. Pro potřeby výuky výtvarné přípravy je vyuţíván ateliér pro modelování a odlévání. Ve 2. patře jsou k dispozici dvě velké kreslírny, kde probíhá výuka výtvarné přípravy, figurálního kreslení a návrhového kreslení. V tomto roce bylo ke stávajícím 20 malířským stojanům zakoupeno 10 nových stojanů pro práci s běţnými formáty. Pro výuku figurální kresby ve velkých formátech je k dispozici 10 velkých stojanů. V další menší učebně jsou velké kreslicí stoly pro výuku návrhového kreslení, technické dokumentace a písma. Pro výuku jednotlivých řemesel jsou vyuţívány specializované dílny a ateliéry. V suterénu školy jsou sklady materiálu, hotových výrobků, návrhů a výkresů a dílna s tiskařskými stoly. Ateliér hračky a košíkářských technik má svou košíkářskou dílnu a dílnu pro výrobu dřevěných doplňků. Ateliér tisku a tkaní pouţívá pro výuku tkaní v přízemí je tkalcovskou dílnu s devíti tkalcovskými stavy, rámy a dalšími pomůckami nutnými pro přípravu materiálu i vlastní tkaní (přístroj na seskání přízí, vijáky příze atd.). Dále je k dispozici dobře vybavený sklad příze. Moţnost výuky tkaní je téţ ve třetím patře na stolních stávcích. Vyuţívány jsou zejména pro výuku studentů VOŠ a VŠCHT. U kabinetu tkaní v přízemí byly vyměněny nevyhovující dveře, které nyní lépe korespondují se vzhledem ostatních dveří v celé budově. V 1. patře je fotoateliér se specializovaným vybavením, které se podle potřeby Ateliéru nových médií doplňuje a k němu je připojená počítačová učebna. Pro konzervátorskou a restaurátorskou činnost a výuku jsou zrekonstruovány laboratoř a dílna, které vyuţívají studenti Vyšší odborné školy a studenti Vysoké školy chemicko-technologické oboru Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů. Pro restaurátorské a konzervátorské zásahy je tu laboratorní stůl, destilační přístroj, ultrazvuková čistička, nový parový skalpel RC 4 a ultrazvukový zvlhčovač Boneco, UV-lampa, sušička, termostat, viskozimetr, krokmetr a dva mikroskopy s digitálním fotoaparátem a adaptérem, dva počítače s tiskárnou. Pro tvorbu textilních hraček je vybaven ateliér ve 2. patře deseti kufříkovými šicími stroji + overlockem a běţnými pomůckami pro práci s textilními materiály. Kabinet je vybaven počítačem a stříhacím stolem, k dispozici je příruční sklad materiálu a výrobků. Ateliér krajkářských technik: pro krajkářskou a vyšívačskou tvorbu jsou určeny dílny ve třetím patře, kde byla v letošním školním roce poloţena nová plovoucí podlaha, výměnou za nevyhovující poškozené linoleum. Ze specializovaných pomůcek jsou ve vybavení stojánky, herdule a paličky, dále vyšívací rámy se stojany. Sklad nabízí široké spektrum textilního materiálu (příze, tkaniny) k tvorbě krajek a výšivek. Krajkářské kabinety jsou vybaveny počítači, skenerem a tiskárnou. Ateliéry a dílny ve 4. poschodí jsou vybaveny klimatizací. Ateliér oděvu má šicí dílny a střihárnu, kde je k dispozici šest průmyslových šicích strojů, dvacet kufříkových šicích strojů, tři overlocky, čtyřnitný stroj SINGER, ţehlící stoly a ţehlicí prkno s vyvíječem páry a odsávání, dva stříhací stoly. Dále má obor v dostatečném mnoţství velké a malé modelovacích figuríny. Kabinety jsou vybaveny počítači. Pro výuku konstrukce oděvu je vyuţíván systém CAD (komputer aid design) firmy Classid CAD Zlín. Tento systém umoţňuje konstrukci střihů a střihových šablon. Díky přesunu 12 stolových poloprůmyslových strojů ze zrušené dílny jiné magistrátní střední školy jsme získali kvalitnější vybavení druhé šicí dílny, která byla přestěhována ze 3. do 4. patra; učebna pro

6 výuku konstrukce oděvu vznikla ve 3. patře. Stejně tak došlo k vyřešení neutěšené situace se skladem výrobků oděvu (starších i průběţně vytvářených) instalací velké vestavěné skříně na chodbě ateliéru. Oba kabinety Ateliéru oděvu byly vybaveny novým nábytkem. Ateliér tisku a tkaní vyuţívá pro výuku dílnu vybavenou tiskařskými stoly a nerezovými vanami pro barvení a proplachování (další dílna se 3 tiskařskými stoly je umístěna v suterénu budovy). Dílny jsou vybaveny odsáváním škodlivin stejně jako laboratoř s dvěma napařovacími přístroji pro fixaci barev. K dispozici je sklad barviv a v chemicko-technologickém kabinetu je k dispozici např. mikroskop s moţností fotodokumentace, elektronická váha, počítač. Ve 4. poschodí je také ateliér a učebna pro výuku navrhování. Během školních prázdnin roku 2011 došlo k přečíslování dveří v celé budově. Je to první krok k vytvoření nového orientačního systému, stávající byl nevyhovující. První číslicí je vţdy číslo patra a zbývající určují číslo dveří. Jedná se o snadno vyměnitelné číslice na pevné podloţce. Dalším krokem bude instalace orientačních tabulek místností na jednotlivých poschodích. Dalším prázdninová akce byla výměna netěsnících oken na celém schodišti budovy a u vrátnice. Byla zadána výroba naprosto stejných dřevěných oken s novými lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Také výplň oken se změnila na čiré sklo. Celé schodiště se tím zateplilo a prosvětlilo, coţ se určitě promítne do úspor energií. Během let 2010 a 2011 se intenzivně pracovalo na dokončení a utřídění veškerých archivních materiálů. Archiv školy byl léta neudrţován - vzhledem k nevyhovujícím prostorám a mnoţství archiválií z poboček bývalého Školského ústavu umělecké výroby. Aţ po rekonstrukci vzduchotechniky bylo vytvořeno odpovídající prostředí pro archiválie jak školní, tak personální a ekonomické. Velice intenzivně jsme spolupracovali prostřednictvím Mgr. Tomáše Jelínka a Archivem HMP. Vedení školy a jednotliví vedoucí zaměstnanci byli proškoleni na téma "Spisová sluţba". Na základě intenzivní práce externího archiváře proběhly dvě vlny skartačních návrhů a byly také připraveny návrhy na uvolnění písemností k trvale archivní úschově. (Protokol čj. 1/10 ze dne a Protokol čj. 65/11 ze dne ) Díky vyčleněným prostředků z rozpočtu (cca 50 tis. Kč) bylo moţné uspokojivě problém školního archivu vyřešit. Od podzimu roku 2008 je ve škole otevřena Galerie Emilie Paličkové, pojmenovaná podle přední osobnosti textilního výtvarnictví a významné pedagoţky, která působila i na naší škole. Právě v roce 2009 naše škola slavila významná výročí (130 a 90 let) vztahující se k jejímu zaloţení, v prostorách galerie tak mohla důstojně předvést nejvzácnější práce ze sbírek školy. Galerie splňuje dvojí funkci - skrze ni se otevíráme veřejnosti, předvádíme práce našich ţáků a učitelů a zároveň učíme ţáky prezentovat jejich práci a přijímat odezvu na ni. Výstavy uspořádané ve školní galerii Emilie Paličkové Olga Menšíková "VYŠÍVANÉ OBRÁZKY" výstava prací absolventů kurzů řemeslných technik David Pešat - "Grafika a +" Filip Ulver - výstava fotografií "MÍSTA" výstava klauzurních prací - předmětů Výtvarná příprava a Figurální kreslení

7 výstava klauzurních prací - návrhy a realizace oborů Textilní výtvarnictví - Tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů Modelářství a návrhářství oděvů "Krajky Emilie Frydecké" "Alina Jašková - paličkované šperky a objekty Jakub Jašek - grafika" MATURITY 2011 (také v prostorách 2. poschodí) Absolventská výstava oboru Konzervování a restaurování textilií Radmila Chadimová - "OBRAZY" Školní knihovna Knihovna čítá knihovních jednotek. Knihovní fond je zaměřen především na uměleckohistorickou literaturu, textilní umění a řemesla, oděvní návrhářství a restaurování textilu a další odborné oblasti související s výukou. Akviziční politika knihovny je formulována podle poţadavků jednotlivých vyučujících. Součástí knihovny jsou audiovizuální dokumenty i skripta a CD pro vnitřní potřebu vypracovaná učiteli školy Konzervování textilu, Destrukce současného a historického textilu, Dějiny výtvarného umění v obrazech, Síťování, Ručně paličkovaná krajka, Práce s PC atd. Dále knihovna odebírá 5 titulů periodik a výdaje na nákupy knihovního fondu za rok činí cca 20 tis. Kč. Knihovna je určena studentům a učitelům školy. Provoz je rozdělen do dvou místností. Jedna je pracovištěm knihovnice a je vybavena osobním počítačem, připojeným na internet a k vnitřní síti školy, PC je doplněn barevnou tiskárnou pro tisk učebních materiálů. Druhá místnost slouţí jako studovna a odpočinková místnost pro studenty. Je vybavena třemi osobními počítači připojenými na internet, stoly se ţidlemi (celkem 12 míst k sezení) a rozkládací pohovkou a křeslem. Provoz knihovny a studoven zabezpečuje jedna kvalifikovaná síla, která současně obhospodařuje nově utříděný vytvořený archiv školy a sklad textilního materiálu. Knihovna je otevřena od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ byly ustaveny dne Nové volby proběhly během podzimu roku 2008 a ustavující schůze nových školských rad se konala Seznam členů Školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ. Do Školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ byla dne jmenována Radou HMP paní Alena Samková, členka zastupitelstva HMP, s účinností od Studentku Terezu Mladenovskou, která sama rezignovala z důvodu ukončení studia, vystřídala od studentka Eva Šrámková. Seznam členů Školské rady VOŠTŘ Mgr. Alena Mašková, předsedkyně členky Hana Müllerová, ak. mal. Tereza Hrzánová Kamila Haasová Alena Samková

8 Eva Rudová Seznam členů Školské rady SUŠTŘ Ing. Zuzana Zadáková, předsedkyně členové Jan Vávra Ing. Pavla Švorcová Tereza Mladenovská (do 28/02/11) Alena Samková Eva Šrámková Eva Rudová II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte e. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočte ní na plně zaměstn ané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočte ní na plně zaměstn ané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočte ní na plně zaměstn ané pedagogi čtí pracovní ci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem SUŠTŘ 3 2, , ,04 VOŠTŘ 1 0, , ,37 f. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SUŠTŘ VOŠTŘ počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0

9 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 3 zaměření Holokaust ve vzdělávání Módní trendy - Máchalová Trendy-Provaan počet účastníků vzdělávací instituce MŠMT a Památník Terezín Brothers Consulting Nina Provaan kurzy 1 anglický jazyk 1 JS Rolino doplňkové pedagogic ké studium školský management 3 rozšiřování aprobace 2 jiné (uvést jaké) školení státní maturity: 5 Maturitní zkoušky 2011 Zákon o pedagog. pracovnících konference ICT ve školství studium Teachiny Australian Studies... jazyková výuka AJ, jazyková výuka FJ jazyková výuka NJ Jazyková výuka AJ Dějiny umění školení BOZP + PO Spisová sluţba zadavatel zadavatel PUP hodnotitel hodnotitel PUP školní mat. komisař Cermat Comenia Consult Praha MŠMT FUA UJEP - Ústí nad Labem Metropolitan University Prague ČVUT ČVUT ČVUT VŠE VŠE BENESPOL Archiv HMP Cermat d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 3 rodilý mluvčí 0 0

10 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 12 10,17 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastní ků vzdělávací instituce semináře 4 PAM 1 VEMA kurzy jiné (uvést jaké) FKSP inventarizace školení BOZP + PO Spisová sluţba RESK Educetion ANAG Bonespol Archiv HMP

11 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SUŠTŘ 4 /11 96 VOŠTŘ 2 / 2 15 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): SŠ VOŠ - přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: nepostoupili do vyššího ročníku: 3 0 z toho nebylo povoleno opakování: přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: jiný důvod změny (změna třídy a oboru): 1 0 b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme 2. Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet ţáků / studentů na učitele SUŠTŘ 22,5 8,18 4,72 VOŠTŘ 7,5 7,5 4,45

12 3. Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jiho česk ý Jih o m or av sk ý Ka rlo va rs ký Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck ý Li be re ck ý M or av sk osl ez sk ý Ol o m ou ck ý Pa rd ub ick ý Pl ze ňs ký Stř ed oč es ký Ús te ck ý Zlí ns ký CEL KEM SUŠTŘ VOŠ počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola SUŠTŘ VOŠTŘ z celkov ého počtu ţáků/s tudent ů: prospělo s vyznamenáním 14 5 neprospělo 2 0 opakovalo ročník 3 0 počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků/studentů 60,00% 57,00% průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta 116,36 25,00% z toho neomluvených 1,29 0

13 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií ško la MATURITNÍ ZKOUŠKY SUŠTŘ denní vzdělá vání vzděláv ání při zaměst nání počet ţáků, kteří konali zkoušku 1+25 z toho konali zkoušku opakovaně 1+3 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 prospěl s vyznamenáním 7 počet ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 1+17 neprospěl 1 Výsledky jsou započítány po podzimním termínu MZ 2011 včetně podzimního termínu 2010 ško la ABSOLUTORIA VOŠTŘ denní vzdělá vání vzděláv ání při zaměst nání počet ţáků, kteří konali zkoušku 6 z toho konali zkoušku opakovaně 2 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 prospěl s vyznamenáním 2 počet ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 4 neprospěl 0 2 studentky vzhledem k rozsáhlé restaurátorské práci konali pouze obhajobu této práce aţ v náhradním podzimním termínu. Teoretickou část absolutoria vykonaly úspěšně ve stejném termínu jako ostatní studentky.

14 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání kód, název M/07 Modelářství a návrhářství oděvů M/14 Textilní výtvarnictví počet přihlášek celkem 56 počet kol přijímacího řízení celkem 4 počet přijatých celkem 36 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 SUŠTŘ (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 35 z toho ve 2.kole 6 z toho v dalších kolech 7 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 4 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor:82-41-m/07 0 obor:82-41-m/14 14 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2011/ b. Gymnázia

15 c. VOŠ skupina oborů vzdělání kód, název N/03 Konzervátorství a restaurátorství počet přihlášek celkem 9 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 9 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 VOŠTŘ (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 9 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor:82-41-n/03 1 obor: - počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Zpravidla se cizinci, kteří studují na naší střední škole začleňují do kolektivu velmi dobře a prospěchově patří k lepšímu průměru ţáků. stát počet ţáků denní formy dívky s trvalým pobytem azylanti Arménie Rusko Vietnam Slovensko Ukrajina celkem

16 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Škola do organizace výuky začleňuje akce s cílem předcházet sociálně patologickým jevům: nepovinný adaptační kurz pro první ročník, přednášky nebo besedy s odborníky. Školu také mohou navštěvovat ţáci se sluchovým postiţením. Ţákům s horším prospěchem a ze sociálně slabšího prostředí nebo s vývojovými poruchami učení či chování učitelé věnují zvýšenou pozornost a pomáhají jim řešit problémy s učením volbou speciálních výukových postupů a forem. Podle potřeby je vypracován individuální vzdělávací plán. Výchovný poradce spolupracuje s rodiči. Ve spolupráci s poradenským metodikem prevence z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Dne přestoupila jedna ţákyně se spec. vzdělávacího programem na učební obor do školy Aloyse Klara v Praze 4. Přes veškerou snahu výchovného poradce, učitelů a matky, její IVP pro maturitní obor na naší škole nevedl k očekávaným výsledkům. 9. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Škola se také věnuje práci s nadanými ţáky a podporuje je v účasti v soutěţích, na výstavách a módních přehlídkách. Při jejich výuce vyuţívají učitelé náročnější metody a postupy. Vhodně tomu napomáhá i dělení ţáků na skupiny o malém počtu ţáků na odborné a výtvarné předměty. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Naše škola se zúčastnila v podzimním termínu maturity nanečisto MAG10 Budoucích 27 maturantek se seznámilo s průběhem písemných testů a ověřilo si své vědomosti: V českém jazyce uspělo 27 ţákyň, v anglickém jazyce uspělo 15 ţákyň, neuspělo 12 ţákyň. Volba vyšší úrovně zkoušky byla příčinou špatného výsledku. 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Školní vzdělávací programy jsou ve výuce zavedeny od 1. září 2009 pro obory: 82-41M/14Textilní výtvarnictví a M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Vzhledem k tomu, ţe nový vzdělávací program je ověřován 2. rokem jsou poznatky a návrhy na změny pečlivě zaznamenávány a projednávány na předmětových komisích. Zatím nebyly odhaleny v ŠVP ţádné nedostatky, které by byly v rozporu s RVP nebo jiného závaţného charakteru, jeví se jako nejefektivnější vyhodnotit celý čtyřletý cyklus najednou, s konečným výsledky maturitní zkoušky. 12. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Doběhl obor N/011 Konzervování a restaurování textilií - absolutorium v roce 2010/2011. Nové akreditace jsou schváleny pro tyto obory: Vzdělávací program Textilní řemesla v oděvní tvorbě oboru vzdělání N/10 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba - první ročník otevřen pro školní rok 2010/2011 Vzdělávací program Konzervování a restaurování textilií oboru vzdělání N/03 Konzervátorství a restaurátorství s novou akreditací, plánujeme otevřít ve školním roce 2011/12.

17 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve Střední umělecké škole textilních řemesel působí výchovný poradce. Výhodou našeho školního prostředí je, ţe ţáci a studenti pracují v menších kolektivech (dělené skupiny po cca deseti). Veškeré výchovné problémy přednostně řešíme ve škole, na jednáních za přítomnosti rodičů, vedení školy, třídního učitele a výchovného poradce. O jednáních se vyhotovují zápisy o společném postupu v řešení problému postiţeného ţáka. Snaţíme se tak předejít váţnějším výchovným a studijním problémům. K minimálnímu počtu problémů přispívá rodinná a přátelská atmosféra školy a individuální přístup k ţákyním ze strany vyučujících. Úzce spolupracujeme s poradnou PPP pro Prahu 1, 2, 4 - Francouzská, pí Dr. Jonášovou, která vţdy, kdyţ je to nutné, doporučí rodičům ţáků další postup řešení nastalého problému. 2. Prevence sociálně patologických jevů Studenti 1. ročníku absolvovali psychologicko-sociální dotazník zjišťující celkové klima a moţnost spolupráce ve třídě. Studenti ročníku se účastnili v kině Světozor besedy s HIV pozitivním lektorem. Během školního roku probíhaly individuální pohovory s problematickými studenty zaměřené na výukovou a výchovnou oblast. Probíhala spolupráce s externími odborníky - psychology a speciálními pedagogy z Pedagogicko-psychologické poradny hl. m. Prahy, především s PPP Praha 2, Francouzská. Další individuální poradenství se konalo v oblasti vztahové a v otázkách dalšího studia. 1. a 2. ročník se zúčastnil v KD Barikádníků besedy s MUDr. Radimem Uzlem. V 1. aţ 3. ročníku v rámci předmětu Základy společenských věd byla realizována přednáška na téma šikanování s ukázkou osvětových materiálů Policie ČR Při výuce ve všech ročnících byla věnována zvýšená pozornost a vyšší hodinová dotace tématům souvisejícím se sociálně patologickými jevy - toxikománie, delikvence mládeţe, poruchy chování, trestní odpovědnost, nezaměstnanost, rizikové sexuální chování Při výuce okruhu "zdraví" v rámci ZSV v 1. ročníku byla probírána témata duševní poruchy, psychohygiena, rozpoznání a léčba úzkostných a depresivních stavů. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova V oblasti environmentální výchovy je věnována větší pozornost ekologickým problémům a chráněným územím Prahy a Středočeského kraje. Předmět základy ekologie souvisí s předměty chemie, fyzika, ekonomie, matematika a vzdělávání pro zdraví a tvoří jeden okruh ke státní maturitě ze společenskovědného základu. V odborných předmětech studentky aplikují získané poznatky a dovednosti při úspoře energií a vody a hospodaření s odpady. V naší škole separujeme odpad papír, plasty, nápojové kartony a pouţité baterie. Při práci se škodlivými látkami jsou studentky vedeny k tomu, aby s nimi správně pracovaly z hlediska bezpečnosti a vlivu na ţivé organismy. V rámci výuky o ekologii domácnosti a úsporám energie navštívily ţákyně 2. ročníku informační centrum PRE v Jungmannově ulici. Přínosnou byla pro ţákyně 2. ročníku exkurze na skládce odpadů v Ďáblicích.

18 4. Multikulturní výchova K multikulturní výchově přispívá zejména výuka předmětů: Základy společenských věd, Dějiny výtvarné kultury, Dějepis, Občanská nauka a Literatura. Také pořádáme exkurze do zahraničí a spolupracujeme se zahraničními školami obdobného zaměření - návštěva 20 pedagogů z několika středních škol z Norska; zájezd do Paříţe atd. V letošním roce jsme během měsíce března 2011 usilovali o získání grantu na výjezd studentů a ţáků do spřátelené školy ve Finsku. Grant projektu Leonardo da Vinci nám byl schválen a proto v září 2011 vyjede první skupina studentek VOŠ s pí učitelkou Kobylkovou do finského Lachti a Hämeenlinnu. Od 21. března do 15. dubna 2011 jsme téţ recipročně přijali 5 studentek z výše uvedených škol na 4 týdenní odbornou praxi, která byla velice úspěšná a všem jsme mohli udělit potvrzení o proběhlé stáţi, včetně potvrzení EUROPASSU. Naši ţáci a studenti se během této stáţe setkávali se stáţistkami nejen v hodinách řemeslných technik a anglického jazyka, ale i neformálně během kulturních akcí, které byly pro finské studentky pořádány a tím přirozeně komunikovali a čerpali poznatky o cizí zemi. 5. Výchova k udrţitelnému rozvoji Problematika udrţitelného rozvoje je připomínána průběţně cestou výuky, především pak v předmětu Základy společenských věd, Ekonomie a Základy ekologické výchovy 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Vzdělávací přednášky, exkurze, kurzy školení BOZP - pro studenty i zaměstnance Adaptační kurz pro ţáky 1. ročníku v Jičíně odborná exkurze a práce v laboratořích TUL Liberec (3.A+B a VOŠo) natáčení ČT do pořadu "Barvy ţivota" (uvedeno na ČT1 dne ) Cesta za uměním - studijní exkurze DVK do Paříţe (4. ročník + pedagog. doprovod) reprezentace školy na Světovém dni učitelů Na Kotlářce v Praze 6 (3. A + 3. B) Koncert ţáků konzervatoře v Pálffyho paláci na Malé Straně (pro 1. aţ 3. ročníky) vzdělávací program Janka Kroupy: "Terorismus, války..." v Kulturním domě barikádníků, Praha - Strašnice exkurze na skládku v Ďáblicích v rámci výuky ekologie STOP v Národním muzeu - symposium konzervátorů vzdělávací program pro 1. aţ 3. ročníky - film a beseda AIDS

19 vzdělávací program pro 1. ročník - přednáška Dr. Radima Uzla sexuální výchova návštěva výstavy "Amedeo Modigliani" (1. ročník) Betlémská kaple: Vánoce v české kultuře (4. ročník) exkurze do Míšně a Dráţďan (3. ročník) tématický zájezd do Poděbrad, návštěva Polabského muzea a Speciální ZŠ (2. H) výstava "Beatlemánie" v Českém muzeu hudby (1. ročník) Maturitní ples školy v Retro Music Hall, Praha pořad v Kongresovém centru Praha (2. ročník) program k uvedení celovečerního dokumentárního filmu "Nickyho rodina" za osobní účasti Sira Nicholase Wintona odborná praxe 2 ročníků součást praxe 2. roč.: sklizeň a třídění vrbového proutí skanzen Zubrnice seminář "Srovnání zločinů komunismu a nacismu" v Senátu parlamentu České republiky - 3. ročník malířský kurz - projekt Malování v plenéru : Sedmihorky - 1. ročník Slavonice - 2. a 3. ročníky Smršťov, Louňovice pod Blaníkem - 2. a 3. ročníky a návštěva kavárny "Potmě" nadace Světluška na Ovocném trhu - 1. a 3. ročníky odborná praxe 2. ročníků odborná exkurze pro 1. ročník do výrobna loţního prádla a oděvů Brandýs nad Labem odborná exkurze do Německa: muzeum krajky a výrobna výšivky Einbenstock, Schwarzenberg, Martenbach 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. listopad 2010 prosinec 2010 příspěvek do dobrovolné aukce Klubu nemocných cystickou fibrózou - ţákovské práce vyhotovené z vlastního materiálu uspořádání humanitární sbírky pouţitého ošacení o ţáků naší školy pro Diakonii Broumov

20 maturitní ples školy - Retro Music Hall SVĚTLUŠKA s Českým rozhlasem pomoc při 8. ročníku sbírky Dne, kdy svítí Světlušky připojili se i ţáci SUŠTŘ Květinový den pomoc při sbírce za účasti ţáků SŠ 8. Soutěţe Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) FIGURA 10 pátý ročník soutěţe, kterou pořádá SUPŠ sv. Aneţky, Český Krumlov v 2. kategorii "Kresba postavy pro ostatní obory" získala 3. místo Tereza Röslerová, ţákyně 4. C Tactus.cz 2011 třetí ročník české soutěţe hmatových knih pro nevidomé - 2. cenu získalo 6 ţákyň 4. roč. SUŠTŘ za knihu "Příběhy starého gramofonu" Region 2011 soutěţ ţáků v odborných dovednostech uměleckých oborů - 4. místo kresba busty - T. Röslerová Absolvent 2011 v soutěţi středních uměleckých škol vyhlášené Statutárním městem Kladno uděleno čestné uznání T. Röslerové Design Cabinet - Národní cena za studentský design přidělena za studentské práce naší školy v celostátní soutěţi ( listopad 2010) Cena Unie výtvarných umělců ČR udělena za soutěţní práci "Okolo pasu..., kolekce dvou kabelek" Janě Pokorné, ţákyni 4. roč. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Na jaře 2011 proběhla 4 týdenní stáţ pěti studentek z Finska (viz bod 4. Multikulturní výchova). Současně od ledna do března 2011 byly připravovány projekty v rámci "Výzvy 2011" - projekty programu Leonardo da Vinci - Mobility Dne byly úspěšně podány dva projekty na výjezd ţáků, studentů a pedagogů do spřátelených škol ve Finsku pod registračními čísly: a) CZ/11/LLP-LdV/IVT/ DIALOGY - Tradiční textilní techniky v oděvní tvorbě - ţákovské a studentské stáţe b) CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ HLAVY A KLOBOUKY - Současný design - stáţ pro pedagogické pracovníky Naše snaha byla korunována úspěchem v podobě schváleného grantu ve výši a) ,- Eur a b) 1.876,- Eur. Oba projekty budou realizovány do do

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2007, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2008/2009 Výroční zpráva 2008/2009 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2009, případně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o. Horská 167, 460 14 Liberec www.skolakaterinky.cz, tel: 482 360 661, 773 838 473, info@skolakaterinky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10. Adresa: Husova 10, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10. Adresa: Husova 10, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10 Adresa: Husova 10, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-972/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-972/10-S Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Adresa: Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více