Výroční zpráva 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011

2 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/ (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních Praha 1, U Půjčovny 9 řemesel, 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ing. Ivana Hýblová ředitelka školy, Mgr. Petra Czumalová zástup. ředitelky školy pro VOŠ (a VŠCHT), Milada Filipovská zástup. ředitelky školy pro SŠ, Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). název kapacita IZO ředitelství Střední umělecká škola textilních řemesel Vyšší odborná škola textilních řemesel

3 2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a. nové obory / programy N/10 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba - Textilní řemesla v oděvní tvorbě Bazálním smyslem vzdělávacího programu Textilní řemesla v oděvní tvorbě je propojení tradičních textilních uměleckých řemesel a oděvní tvorby. Vychází z tradice školy, která po celou dobu své existence spojovala snahu o zachování rukodělných řemesel a aktuálním výtvarným názorem, a obohacuje ji o oděvní tvorbu. Hlavním cílem je vychovat absolventy, kteří tvoří oděv s vyuţitím tradičních technik v jediném integrálním tvůrčím procesu. To jim umoţňuje rozsah erudice, organicky provazující školení výtvarné, technologické, řemeslné a teoretické. b. zrušené obory / programy M/051 Textilní výtvarnictví - Krajkářská a vyšívačská tvorba - doběhl ve školním roce 2009/10 a byl nahrazen oborem Textilní výtvarnictví M/14 - ŠVP: Ateliér krajkářských technik.

4 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): c. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1, U Půjčovny 9 (MHMP) d. jiná - nemáme 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Technické vybavení Zřizovatelem Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel je Magistrát hlavního města Prahy, který předal budovu k uţívání v roce Jedná se o více neţ sto let starou budovu (byla postavena v roce 1893), která je umístěna na nároţí ulic Jeruzalémská a U Půjčovny, na parcele č. 125, čísla popisného 1274/9 a spadá do katastrálního území Praha 1 - Nové Město. Tato budova je zapsána ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Střední umělecká škola textilních řemesel je organizačně spojena s Vyšší odbornou školou textilních řemesel. Probíhá neustálá modernizace a obnova vnitřního technického vybavení, aby lépe vyhovovala poţadavkům a potřebám moderní výuky. V pěti nadzemních podlaţích budovy se nyní nachází a je plně vyuţito pro výuku 12 učeben, 14 dílen, 2 laboratoře a fotoateliér. Jejich kapacita odpovídá počtu ţáků a studentů ve skupinách, tj. pro odbornou výuku ţáků a studentů, pro výuku teoretických předmětů, které umoţňují slučování do ročníku s kapacitou 34 ţáků. Dále se k výuce vyuţívají odborná knihovna, sbírky školního depozitáře, sklady materiálu, pomůcky pro výuku všech předmětů a technické prostředky pro jejich tvorbu. Studentům je pro samostatnou práci mimo přímou výuku určena studovna a čítárna vybavená třemi počítači připojenými k síti. Nově bylo instalováno do studovny také bezdrátové připojení pro práci studentských přenosných počítačů. 14 kabinetů učitelů SŠ a VOŠ je vybaveno PC počítačem s tiskárnami, některé skenery a ve sborovně přibyla kopírka s levným provozem pro přípravu vyučujících zejména všeobecně vzdělávacích předmětů. Kabinet teoretiků je vybaven DDT. K výuce teoretických předmětů je vyčleněna část v prvním patře budovy. Jazyková učebna o kapacitě 16 studentů je vybavena televizorem a DVD a videopřehrávačem. Přednášková místnost s keramickou tabulí a mapami je určena pro 34 studentů. Audiovizuální učebna s velkoplošným promítacím plátnem, dataprojektorem, diaprojektorem, DVD, CD a videopřehrávačem, zpětným projektorem, kompletním ozvučením má rovněţ kapacitu 34 míst. Pro výuku ICT jsou určeny dvě učebny. Jedna se 13 počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a projekčním plátnem a druhá počítačová učebna pro výuku počítačové grafiky se 13 počítači a odpovídajícím softwarovým vybavením, kvalitní tiskárnou se skenerem. stejně jako dataprojektorem. Pro potřeby studentů je tedy celkem 29 počítačů z celkového počtu 60 ks. PC a přenosných počítačů (notebooků).

5 Velice se osvědčily 2 přenosné sady (projekční plátno+ projektor+ notebook), které jsou hojně vyuţívány ve výuce jak odborných, tak teoretických předmětů. V učebně počítačové grafiky byla vyměněna nevyhovující podlaha, která způsobovala výboje statické elektřiny. Pro potřeby výuky výtvarné přípravy je vyuţíván ateliér pro modelování a odlévání. Ve 2. patře jsou k dispozici dvě velké kreslírny, kde probíhá výuka výtvarné přípravy, figurálního kreslení a návrhového kreslení. V tomto roce bylo ke stávajícím 20 malířským stojanům zakoupeno 10 nových stojanů pro práci s běţnými formáty. Pro výuku figurální kresby ve velkých formátech je k dispozici 10 velkých stojanů. V další menší učebně jsou velké kreslicí stoly pro výuku návrhového kreslení, technické dokumentace a písma. Pro výuku jednotlivých řemesel jsou vyuţívány specializované dílny a ateliéry. V suterénu školy jsou sklady materiálu, hotových výrobků, návrhů a výkresů a dílna s tiskařskými stoly. Ateliér hračky a košíkářských technik má svou košíkářskou dílnu a dílnu pro výrobu dřevěných doplňků. Ateliér tisku a tkaní pouţívá pro výuku tkaní v přízemí je tkalcovskou dílnu s devíti tkalcovskými stavy, rámy a dalšími pomůckami nutnými pro přípravu materiálu i vlastní tkaní (přístroj na seskání přízí, vijáky příze atd.). Dále je k dispozici dobře vybavený sklad příze. Moţnost výuky tkaní je téţ ve třetím patře na stolních stávcích. Vyuţívány jsou zejména pro výuku studentů VOŠ a VŠCHT. U kabinetu tkaní v přízemí byly vyměněny nevyhovující dveře, které nyní lépe korespondují se vzhledem ostatních dveří v celé budově. V 1. patře je fotoateliér se specializovaným vybavením, které se podle potřeby Ateliéru nových médií doplňuje a k němu je připojená počítačová učebna. Pro konzervátorskou a restaurátorskou činnost a výuku jsou zrekonstruovány laboratoř a dílna, které vyuţívají studenti Vyšší odborné školy a studenti Vysoké školy chemicko-technologické oboru Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů. Pro restaurátorské a konzervátorské zásahy je tu laboratorní stůl, destilační přístroj, ultrazvuková čistička, nový parový skalpel RC 4 a ultrazvukový zvlhčovač Boneco, UV-lampa, sušička, termostat, viskozimetr, krokmetr a dva mikroskopy s digitálním fotoaparátem a adaptérem, dva počítače s tiskárnou. Pro tvorbu textilních hraček je vybaven ateliér ve 2. patře deseti kufříkovými šicími stroji + overlockem a běţnými pomůckami pro práci s textilními materiály. Kabinet je vybaven počítačem a stříhacím stolem, k dispozici je příruční sklad materiálu a výrobků. Ateliér krajkářských technik: pro krajkářskou a vyšívačskou tvorbu jsou určeny dílny ve třetím patře, kde byla v letošním školním roce poloţena nová plovoucí podlaha, výměnou za nevyhovující poškozené linoleum. Ze specializovaných pomůcek jsou ve vybavení stojánky, herdule a paličky, dále vyšívací rámy se stojany. Sklad nabízí široké spektrum textilního materiálu (příze, tkaniny) k tvorbě krajek a výšivek. Krajkářské kabinety jsou vybaveny počítači, skenerem a tiskárnou. Ateliéry a dílny ve 4. poschodí jsou vybaveny klimatizací. Ateliér oděvu má šicí dílny a střihárnu, kde je k dispozici šest průmyslových šicích strojů, dvacet kufříkových šicích strojů, tři overlocky, čtyřnitný stroj SINGER, ţehlící stoly a ţehlicí prkno s vyvíječem páry a odsávání, dva stříhací stoly. Dále má obor v dostatečném mnoţství velké a malé modelovacích figuríny. Kabinety jsou vybaveny počítači. Pro výuku konstrukce oděvu je vyuţíván systém CAD (komputer aid design) firmy Classid CAD Zlín. Tento systém umoţňuje konstrukci střihů a střihových šablon. Díky přesunu 12 stolových poloprůmyslových strojů ze zrušené dílny jiné magistrátní střední školy jsme získali kvalitnější vybavení druhé šicí dílny, která byla přestěhována ze 3. do 4. patra; učebna pro

6 výuku konstrukce oděvu vznikla ve 3. patře. Stejně tak došlo k vyřešení neutěšené situace se skladem výrobků oděvu (starších i průběţně vytvářených) instalací velké vestavěné skříně na chodbě ateliéru. Oba kabinety Ateliéru oděvu byly vybaveny novým nábytkem. Ateliér tisku a tkaní vyuţívá pro výuku dílnu vybavenou tiskařskými stoly a nerezovými vanami pro barvení a proplachování (další dílna se 3 tiskařskými stoly je umístěna v suterénu budovy). Dílny jsou vybaveny odsáváním škodlivin stejně jako laboratoř s dvěma napařovacími přístroji pro fixaci barev. K dispozici je sklad barviv a v chemicko-technologickém kabinetu je k dispozici např. mikroskop s moţností fotodokumentace, elektronická váha, počítač. Ve 4. poschodí je také ateliér a učebna pro výuku navrhování. Během školních prázdnin roku 2011 došlo k přečíslování dveří v celé budově. Je to první krok k vytvoření nového orientačního systému, stávající byl nevyhovující. První číslicí je vţdy číslo patra a zbývající určují číslo dveří. Jedná se o snadno vyměnitelné číslice na pevné podloţce. Dalším krokem bude instalace orientačních tabulek místností na jednotlivých poschodích. Dalším prázdninová akce byla výměna netěsnících oken na celém schodišti budovy a u vrátnice. Byla zadána výroba naprosto stejných dřevěných oken s novými lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Také výplň oken se změnila na čiré sklo. Celé schodiště se tím zateplilo a prosvětlilo, coţ se určitě promítne do úspor energií. Během let 2010 a 2011 se intenzivně pracovalo na dokončení a utřídění veškerých archivních materiálů. Archiv školy byl léta neudrţován - vzhledem k nevyhovujícím prostorám a mnoţství archiválií z poboček bývalého Školského ústavu umělecké výroby. Aţ po rekonstrukci vzduchotechniky bylo vytvořeno odpovídající prostředí pro archiválie jak školní, tak personální a ekonomické. Velice intenzivně jsme spolupracovali prostřednictvím Mgr. Tomáše Jelínka a Archivem HMP. Vedení školy a jednotliví vedoucí zaměstnanci byli proškoleni na téma "Spisová sluţba". Na základě intenzivní práce externího archiváře proběhly dvě vlny skartačních návrhů a byly také připraveny návrhy na uvolnění písemností k trvale archivní úschově. (Protokol čj. 1/10 ze dne a Protokol čj. 65/11 ze dne ) Díky vyčleněným prostředků z rozpočtu (cca 50 tis. Kč) bylo moţné uspokojivě problém školního archivu vyřešit. Od podzimu roku 2008 je ve škole otevřena Galerie Emilie Paličkové, pojmenovaná podle přední osobnosti textilního výtvarnictví a významné pedagoţky, která působila i na naší škole. Právě v roce 2009 naše škola slavila významná výročí (130 a 90 let) vztahující se k jejímu zaloţení, v prostorách galerie tak mohla důstojně předvést nejvzácnější práce ze sbírek školy. Galerie splňuje dvojí funkci - skrze ni se otevíráme veřejnosti, předvádíme práce našich ţáků a učitelů a zároveň učíme ţáky prezentovat jejich práci a přijímat odezvu na ni. Výstavy uspořádané ve školní galerii Emilie Paličkové Olga Menšíková "VYŠÍVANÉ OBRÁZKY" výstava prací absolventů kurzů řemeslných technik David Pešat - "Grafika a +" Filip Ulver - výstava fotografií "MÍSTA" výstava klauzurních prací - předmětů Výtvarná příprava a Figurální kreslení

7 výstava klauzurních prací - návrhy a realizace oborů Textilní výtvarnictví - Tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů Modelářství a návrhářství oděvů "Krajky Emilie Frydecké" "Alina Jašková - paličkované šperky a objekty Jakub Jašek - grafika" MATURITY 2011 (také v prostorách 2. poschodí) Absolventská výstava oboru Konzervování a restaurování textilií Radmila Chadimová - "OBRAZY" Školní knihovna Knihovna čítá knihovních jednotek. Knihovní fond je zaměřen především na uměleckohistorickou literaturu, textilní umění a řemesla, oděvní návrhářství a restaurování textilu a další odborné oblasti související s výukou. Akviziční politika knihovny je formulována podle poţadavků jednotlivých vyučujících. Součástí knihovny jsou audiovizuální dokumenty i skripta a CD pro vnitřní potřebu vypracovaná učiteli školy Konzervování textilu, Destrukce současného a historického textilu, Dějiny výtvarného umění v obrazech, Síťování, Ručně paličkovaná krajka, Práce s PC atd. Dále knihovna odebírá 5 titulů periodik a výdaje na nákupy knihovního fondu za rok činí cca 20 tis. Kč. Knihovna je určena studentům a učitelům školy. Provoz je rozdělen do dvou místností. Jedna je pracovištěm knihovnice a je vybavena osobním počítačem, připojeným na internet a k vnitřní síti školy, PC je doplněn barevnou tiskárnou pro tisk učebních materiálů. Druhá místnost slouţí jako studovna a odpočinková místnost pro studenty. Je vybavena třemi osobními počítači připojenými na internet, stoly se ţidlemi (celkem 12 míst k sezení) a rozkládací pohovkou a křeslem. Provoz knihovny a studoven zabezpečuje jedna kvalifikovaná síla, která současně obhospodařuje nově utříděný vytvořený archiv školy a sklad textilního materiálu. Knihovna je otevřena od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ byly ustaveny dne Nové volby proběhly během podzimu roku 2008 a ustavující schůze nových školských rad se konala Seznam členů Školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ. Do Školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ byla dne jmenována Radou HMP paní Alena Samková, členka zastupitelstva HMP, s účinností od Studentku Terezu Mladenovskou, která sama rezignovala z důvodu ukončení studia, vystřídala od studentka Eva Šrámková. Seznam členů Školské rady VOŠTŘ Mgr. Alena Mašková, předsedkyně členky Hana Müllerová, ak. mal. Tereza Hrzánová Kamila Haasová Alena Samková

8 Eva Rudová Seznam členů Školské rady SUŠTŘ Ing. Zuzana Zadáková, předsedkyně členové Jan Vávra Ing. Pavla Švorcová Tereza Mladenovská (do 28/02/11) Alena Samková Eva Šrámková Eva Rudová II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte e. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočte ní na plně zaměstn ané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočte ní na plně zaměstn ané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočte ní na plně zaměstn ané pedagogi čtí pracovní ci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem SUŠTŘ 3 2, , ,04 VOŠTŘ 1 0, , ,37 f. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SUŠTŘ VOŠTŘ počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0

9 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 3 zaměření Holokaust ve vzdělávání Módní trendy - Máchalová Trendy-Provaan počet účastníků vzdělávací instituce MŠMT a Památník Terezín Brothers Consulting Nina Provaan kurzy 1 anglický jazyk 1 JS Rolino doplňkové pedagogic ké studium školský management 3 rozšiřování aprobace 2 jiné (uvést jaké) školení státní maturity: 5 Maturitní zkoušky 2011 Zákon o pedagog. pracovnících konference ICT ve školství studium Teachiny Australian Studies... jazyková výuka AJ, jazyková výuka FJ jazyková výuka NJ Jazyková výuka AJ Dějiny umění školení BOZP + PO Spisová sluţba zadavatel zadavatel PUP hodnotitel hodnotitel PUP školní mat. komisař Cermat Comenia Consult Praha MŠMT FUA UJEP - Ústí nad Labem Metropolitan University Prague ČVUT ČVUT ČVUT VŠE VŠE BENESPOL Archiv HMP Cermat d. jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 3 rodilý mluvčí 0 0

10 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 12 10,17 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastní ků vzdělávací instituce semináře 4 PAM 1 VEMA kurzy jiné (uvést jaké) FKSP inventarizace školení BOZP + PO Spisová sluţba RESK Educetion ANAG Bonespol Archiv HMP

11 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SUŠTŘ 4 /11 96 VOŠTŘ 2 / 2 15 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): SŠ VOŠ - přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: nepostoupili do vyššího ročníku: 3 0 z toho nebylo povoleno opakování: přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: jiný důvod změny (změna třídy a oboru): 1 0 b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme 2. Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet ţáků / studentů na učitele SUŠTŘ 22,5 8,18 4,72 VOŠTŘ 7,5 7,5 4,45

12 3. Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jiho česk ý Jih o m or av sk ý Ka rlo va rs ký Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck ý Li be re ck ý M or av sk osl ez sk ý Ol o m ou ck ý Pa rd ub ick ý Pl ze ňs ký Stř ed oč es ký Ús te ck ý Zlí ns ký CEL KEM SUŠTŘ VOŠ počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola SUŠTŘ VOŠTŘ z celkov ého počtu ţáků/s tudent ů: prospělo s vyznamenáním 14 5 neprospělo 2 0 opakovalo ročník 3 0 počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků/studentů 60,00% 57,00% průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta 116,36 25,00% z toho neomluvených 1,29 0

13 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií ško la MATURITNÍ ZKOUŠKY SUŠTŘ denní vzdělá vání vzděláv ání při zaměst nání počet ţáků, kteří konali zkoušku 1+25 z toho konali zkoušku opakovaně 1+3 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 prospěl s vyznamenáním 7 počet ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 1+17 neprospěl 1 Výsledky jsou započítány po podzimním termínu MZ 2011 včetně podzimního termínu 2010 ško la ABSOLUTORIA VOŠTŘ denní vzdělá vání vzděláv ání při zaměst nání počet ţáků, kteří konali zkoušku 6 z toho konali zkoušku opakovaně 2 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 prospěl s vyznamenáním 2 počet ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 4 neprospěl 0 2 studentky vzhledem k rozsáhlé restaurátorské práci konali pouze obhajobu této práce aţ v náhradním podzimním termínu. Teoretickou část absolutoria vykonaly úspěšně ve stejném termínu jako ostatní studentky.

14 6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání kód, název M/07 Modelářství a návrhářství oděvů M/14 Textilní výtvarnictví počet přihlášek celkem 56 počet kol přijímacího řízení celkem 4 počet přijatých celkem 36 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 SUŠTŘ (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 35 z toho ve 2.kole 6 z toho v dalších kolech 7 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 4 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor:82-41-m/07 0 obor:82-41-m/14 14 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2011/ b. Gymnázia

15 c. VOŠ skupina oborů vzdělání kód, název N/03 Konzervátorství a restaurátorství počet přihlášek celkem 9 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 9 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 VOŠTŘ (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 9 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor:82-41-n/03 1 obor: - počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Zpravidla se cizinci, kteří studují na naší střední škole začleňují do kolektivu velmi dobře a prospěchově patří k lepšímu průměru ţáků. stát počet ţáků denní formy dívky s trvalým pobytem azylanti Arménie Rusko Vietnam Slovensko Ukrajina celkem

16 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Škola do organizace výuky začleňuje akce s cílem předcházet sociálně patologickým jevům: nepovinný adaptační kurz pro první ročník, přednášky nebo besedy s odborníky. Školu také mohou navštěvovat ţáci se sluchovým postiţením. Ţákům s horším prospěchem a ze sociálně slabšího prostředí nebo s vývojovými poruchami učení či chování učitelé věnují zvýšenou pozornost a pomáhají jim řešit problémy s učením volbou speciálních výukových postupů a forem. Podle potřeby je vypracován individuální vzdělávací plán. Výchovný poradce spolupracuje s rodiči. Ve spolupráci s poradenským metodikem prevence z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Dne přestoupila jedna ţákyně se spec. vzdělávacího programem na učební obor do školy Aloyse Klara v Praze 4. Přes veškerou snahu výchovného poradce, učitelů a matky, její IVP pro maturitní obor na naší škole nevedl k očekávaným výsledkům. 9. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Škola se také věnuje práci s nadanými ţáky a podporuje je v účasti v soutěţích, na výstavách a módních přehlídkách. Při jejich výuce vyuţívají učitelé náročnější metody a postupy. Vhodně tomu napomáhá i dělení ţáků na skupiny o malém počtu ţáků na odborné a výtvarné předměty. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Naše škola se zúčastnila v podzimním termínu maturity nanečisto MAG10 Budoucích 27 maturantek se seznámilo s průběhem písemných testů a ověřilo si své vědomosti: V českém jazyce uspělo 27 ţákyň, v anglickém jazyce uspělo 15 ţákyň, neuspělo 12 ţákyň. Volba vyšší úrovně zkoušky byla příčinou špatného výsledku. 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Školní vzdělávací programy jsou ve výuce zavedeny od 1. září 2009 pro obory: 82-41M/14Textilní výtvarnictví a M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Vzhledem k tomu, ţe nový vzdělávací program je ověřován 2. rokem jsou poznatky a návrhy na změny pečlivě zaznamenávány a projednávány na předmětových komisích. Zatím nebyly odhaleny v ŠVP ţádné nedostatky, které by byly v rozporu s RVP nebo jiného závaţného charakteru, jeví se jako nejefektivnější vyhodnotit celý čtyřletý cyklus najednou, s konečným výsledky maturitní zkoušky. 12. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Doběhl obor N/011 Konzervování a restaurování textilií - absolutorium v roce 2010/2011. Nové akreditace jsou schváleny pro tyto obory: Vzdělávací program Textilní řemesla v oděvní tvorbě oboru vzdělání N/10 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba - první ročník otevřen pro školní rok 2010/2011 Vzdělávací program Konzervování a restaurování textilií oboru vzdělání N/03 Konzervátorství a restaurátorství s novou akreditací, plánujeme otevřít ve školním roce 2011/12.

17 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve Střední umělecké škole textilních řemesel působí výchovný poradce. Výhodou našeho školního prostředí je, ţe ţáci a studenti pracují v menších kolektivech (dělené skupiny po cca deseti). Veškeré výchovné problémy přednostně řešíme ve škole, na jednáních za přítomnosti rodičů, vedení školy, třídního učitele a výchovného poradce. O jednáních se vyhotovují zápisy o společném postupu v řešení problému postiţeného ţáka. Snaţíme se tak předejít váţnějším výchovným a studijním problémům. K minimálnímu počtu problémů přispívá rodinná a přátelská atmosféra školy a individuální přístup k ţákyním ze strany vyučujících. Úzce spolupracujeme s poradnou PPP pro Prahu 1, 2, 4 - Francouzská, pí Dr. Jonášovou, která vţdy, kdyţ je to nutné, doporučí rodičům ţáků další postup řešení nastalého problému. 2. Prevence sociálně patologických jevů Studenti 1. ročníku absolvovali psychologicko-sociální dotazník zjišťující celkové klima a moţnost spolupráce ve třídě. Studenti ročníku se účastnili v kině Světozor besedy s HIV pozitivním lektorem. Během školního roku probíhaly individuální pohovory s problematickými studenty zaměřené na výukovou a výchovnou oblast. Probíhala spolupráce s externími odborníky - psychology a speciálními pedagogy z Pedagogicko-psychologické poradny hl. m. Prahy, především s PPP Praha 2, Francouzská. Další individuální poradenství se konalo v oblasti vztahové a v otázkách dalšího studia. 1. a 2. ročník se zúčastnil v KD Barikádníků besedy s MUDr. Radimem Uzlem. V 1. aţ 3. ročníku v rámci předmětu Základy společenských věd byla realizována přednáška na téma šikanování s ukázkou osvětových materiálů Policie ČR Při výuce ve všech ročnících byla věnována zvýšená pozornost a vyšší hodinová dotace tématům souvisejícím se sociálně patologickými jevy - toxikománie, delikvence mládeţe, poruchy chování, trestní odpovědnost, nezaměstnanost, rizikové sexuální chování Při výuce okruhu "zdraví" v rámci ZSV v 1. ročníku byla probírána témata duševní poruchy, psychohygiena, rozpoznání a léčba úzkostných a depresivních stavů. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova V oblasti environmentální výchovy je věnována větší pozornost ekologickým problémům a chráněným územím Prahy a Středočeského kraje. Předmět základy ekologie souvisí s předměty chemie, fyzika, ekonomie, matematika a vzdělávání pro zdraví a tvoří jeden okruh ke státní maturitě ze společenskovědného základu. V odborných předmětech studentky aplikují získané poznatky a dovednosti při úspoře energií a vody a hospodaření s odpady. V naší škole separujeme odpad papír, plasty, nápojové kartony a pouţité baterie. Při práci se škodlivými látkami jsou studentky vedeny k tomu, aby s nimi správně pracovaly z hlediska bezpečnosti a vlivu na ţivé organismy. V rámci výuky o ekologii domácnosti a úsporám energie navštívily ţákyně 2. ročníku informační centrum PRE v Jungmannově ulici. Přínosnou byla pro ţákyně 2. ročníku exkurze na skládce odpadů v Ďáblicích.

18 4. Multikulturní výchova K multikulturní výchově přispívá zejména výuka předmětů: Základy společenských věd, Dějiny výtvarné kultury, Dějepis, Občanská nauka a Literatura. Také pořádáme exkurze do zahraničí a spolupracujeme se zahraničními školami obdobného zaměření - návštěva 20 pedagogů z několika středních škol z Norska; zájezd do Paříţe atd. V letošním roce jsme během měsíce března 2011 usilovali o získání grantu na výjezd studentů a ţáků do spřátelené školy ve Finsku. Grant projektu Leonardo da Vinci nám byl schválen a proto v září 2011 vyjede první skupina studentek VOŠ s pí učitelkou Kobylkovou do finského Lachti a Hämeenlinnu. Od 21. března do 15. dubna 2011 jsme téţ recipročně přijali 5 studentek z výše uvedených škol na 4 týdenní odbornou praxi, která byla velice úspěšná a všem jsme mohli udělit potvrzení o proběhlé stáţi, včetně potvrzení EUROPASSU. Naši ţáci a studenti se během této stáţe setkávali se stáţistkami nejen v hodinách řemeslných technik a anglického jazyka, ale i neformálně během kulturních akcí, které byly pro finské studentky pořádány a tím přirozeně komunikovali a čerpali poznatky o cizí zemi. 5. Výchova k udrţitelnému rozvoji Problematika udrţitelného rozvoje je připomínána průběţně cestou výuky, především pak v předmětu Základy společenských věd, Ekonomie a Základy ekologické výchovy 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Vzdělávací přednášky, exkurze, kurzy školení BOZP - pro studenty i zaměstnance Adaptační kurz pro ţáky 1. ročníku v Jičíně odborná exkurze a práce v laboratořích TUL Liberec (3.A+B a VOŠo) natáčení ČT do pořadu "Barvy ţivota" (uvedeno na ČT1 dne ) Cesta za uměním - studijní exkurze DVK do Paříţe (4. ročník + pedagog. doprovod) reprezentace školy na Světovém dni učitelů Na Kotlářce v Praze 6 (3. A + 3. B) Koncert ţáků konzervatoře v Pálffyho paláci na Malé Straně (pro 1. aţ 3. ročníky) vzdělávací program Janka Kroupy: "Terorismus, války..." v Kulturním domě barikádníků, Praha - Strašnice exkurze na skládku v Ďáblicích v rámci výuky ekologie STOP v Národním muzeu - symposium konzervátorů vzdělávací program pro 1. aţ 3. ročníky - film a beseda AIDS

19 vzdělávací program pro 1. ročník - přednáška Dr. Radima Uzla sexuální výchova návštěva výstavy "Amedeo Modigliani" (1. ročník) Betlémská kaple: Vánoce v české kultuře (4. ročník) exkurze do Míšně a Dráţďan (3. ročník) tématický zájezd do Poděbrad, návštěva Polabského muzea a Speciální ZŠ (2. H) výstava "Beatlemánie" v Českém muzeu hudby (1. ročník) Maturitní ples školy v Retro Music Hall, Praha pořad v Kongresovém centru Praha (2. ročník) program k uvedení celovečerního dokumentárního filmu "Nickyho rodina" za osobní účasti Sira Nicholase Wintona odborná praxe 2 ročníků součást praxe 2. roč.: sklizeň a třídění vrbového proutí skanzen Zubrnice seminář "Srovnání zločinů komunismu a nacismu" v Senátu parlamentu České republiky - 3. ročník malířský kurz - projekt Malování v plenéru : Sedmihorky - 1. ročník Slavonice - 2. a 3. ročníky Smršťov, Louňovice pod Blaníkem - 2. a 3. ročníky a návštěva kavárny "Potmě" nadace Světluška na Ovocném trhu - 1. a 3. ročníky odborná praxe 2. ročníků odborná exkurze pro 1. ročník do výrobna loţního prádla a oděvů Brandýs nad Labem odborná exkurze do Německa: muzeum krajky a výrobna výšivky Einbenstock, Schwarzenberg, Martenbach 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. listopad 2010 prosinec 2010 příspěvek do dobrovolné aukce Klubu nemocných cystickou fibrózou - ţákovské práce vyhotovené z vlastního materiálu uspořádání humanitární sbírky pouţitého ošacení o ţáků naší školy pro Diakonii Broumov

20 maturitní ples školy - Retro Music Hall SVĚTLUŠKA s Českým rozhlasem pomoc při 8. ročníku sbírky Dne, kdy svítí Světlušky připojili se i ţáci SUŠTŘ Květinový den pomoc při sbírce za účasti ţáků SŠ 8. Soutěţe Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) FIGURA 10 pátý ročník soutěţe, kterou pořádá SUPŠ sv. Aneţky, Český Krumlov v 2. kategorii "Kresba postavy pro ostatní obory" získala 3. místo Tereza Röslerová, ţákyně 4. C Tactus.cz 2011 třetí ročník české soutěţe hmatových knih pro nevidomé - 2. cenu získalo 6 ţákyň 4. roč. SUŠTŘ za knihu "Příběhy starého gramofonu" Region 2011 soutěţ ţáků v odborných dovednostech uměleckých oborů - 4. místo kresba busty - T. Röslerová Absolvent 2011 v soutěţi středních uměleckých škol vyhlášené Statutárním městem Kladno uděleno čestné uznání T. Röslerové Design Cabinet - Národní cena za studentský design přidělena za studentské práce naší školy v celostátní soutěţi ( listopad 2010) Cena Unie výtvarných umělců ČR udělena za soutěţní práci "Okolo pasu..., kolekce dvou kabelek" Janě Pokorné, ţákyni 4. roč. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Na jaře 2011 proběhla 4 týdenní stáţ pěti studentek z Finska (viz bod 4. Multikulturní výchova). Současně od ledna do března 2011 byly připravovány projekty v rámci "Výzvy 2011" - projekty programu Leonardo da Vinci - Mobility Dne byly úspěšně podány dva projekty na výjezd ţáků, studentů a pedagogů do spřátelených škol ve Finsku pod registračními čísly: a) CZ/11/LLP-LdV/IVT/ DIALOGY - Tradiční textilní techniky v oděvní tvorbě - ţákovské a studentské stáţe b) CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ HLAVY A KLOBOUKY - Současný design - stáţ pro pedagogické pracovníky Naše snaha byla korunována úspěchem v podobě schváleného grantu ve výši a) ,- Eur a b) 1.876,- Eur. Oba projekty budou realizovány do do

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2008/2009 Výroční zpráva 2008/2009 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2009, případně

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2009/200 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.2009.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 2012 2013 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2005, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3.8.2006, případně po opravných zkouškách a ukončení klasifikace, pokud není uvedeno jinak)

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více